Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

ProvázanoststavebníhozákonaaněkterýchsouvisejícíchpředpisůFrantišekKonečnýVysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicíchAbstraktDůležitým faktorem v procesu povolování stavebje znalost souvislostímezistavebnímzákonem,jehoprováděcímivyhláškamiadalšímiprávnímipředpisy.Klíčováslova:stavebnízákon,správnířád,dokumentacestaveb,obecnětechnicképožadavkynavýstavbu,obecnětechnicképožadavkynaužíváníúzemíÚvodPřiumisťováníapovolovánístavebadalšíchúkonechdlestavebníhozákona(1),sečastozúčastněnéosobysoustřeďujípouzenazněnídílčíchustanovenístavebníhozákona.Dalšíchnavazujícípředpisytytoosobyneznají,nebonevědíomožnýchdopadechtěchtopředpisůnařízenídlestavebníhozákona.Znalosttěchtosouvislostívšakmůžeinvestorům,projektantůmaidalšímosobámvýrazněpomocipřijejichčinnosti.PřehledvybranýchprávníchpředpisůVtétočástijsouuvedenyprávnípředpisy,ukterýchsevazbanastavebnízákon(1)projevujenejčastěji.Tentovýčetneníanemůžebýtúplný,neboťvkaždémřízenídlestavebníhozákonabudeodlišný.a) StavebnízákonZákonč.183/2006Sb.vezněnízákonač.68/2007Sb.,azákonač.191/2008Sb.b) SprávnířádZákonč.500/2004Sb.vezněnízákonač.413/2005Sb.,384/2008Sb.,7/2009Sb.a227/2009Sb.c) Vyhláškaopodrobnějšíúpravěúzemníhořízení,veřejnoprávnísmlouvyaúzemníhoopatřeníVyhláškač.503/2006Sb.195

More magazines by this user
Similar magazines