Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

196 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2d) VyhláškaoobecnýchpožadavcíchnavyužíváníúzemíVyhláškač.501/2006Sb.vezněnívyhl.269/2009Sb.e) Vyhláška,kterouseprovádějíněkteráustanovenístavebníhozákonavevěcechstavebníhořáduVyhláškač.526/2006Sb.f) VyhláškaotechnickýchpožadavcíchnastavbuVyhláškač.268/2009Sb.g) VyhláškaodokumentacistavebVyhláškač.499/2006Sb.h) VyhláškaotechnickýchpodmínkáchpožárníochranystavebVyhláškač.23/2006Sb.i) VyhláškaoobecnýchtechnickýchpožadavcíchzabezpečujícíchužívánístavebosobamisomezenouschopnostípohybuaorientaceVyhláškač.369/2001Sb.vplatnémzněníVztahmeziobecnýmazvláštnímzákonemObecněplatípravidlo,že„zvláštnízákonmápřednostpřed„obecnýmzákonem.Napříkladstavebnízákon(1)jevestavebníchřízeníchvůčiSprávnímuřádu(2)zákonemzvláštnímapostupujesepřednostnědlestavebníhozákona.Pouzevpřípadech,kdystavebnízákonněkterépostupyneřeší,„nastupujesprávnířád.Naopak,napříkladzákony,dlekterýchsepovolujívodohospodářskénebodopravnístavby,jsouvůčistavebnímuzákonuzvláštnímizákonyajejichustanovenímajípřednostpředstavebnímzákonem.Stavebnízákontakmůžebýtsoučasněvůčiněkterýmzákonůmzvláštnímasoučasněvůčiněkterýmzákonůmobecným.Itotorozlišeníjevpraxidůležitéprosprávnouinterpretaciustanovenístavebníhozákona.StavebnízákonasprávnířádSprávnířád(2)upravujepostuporgánůpůsobícíchvoblastiveřejnésprávy(„správníorgány).Správnířádjevřízeníchjednímznejdůležitějšíchzákonů,neboťjehoustanovenísepoužijívždy,pokudnestanovízvláštnízákonjinak.Stavebnízákon(1)jevůčisprávnímuřáduzákonemzvláštním.Stavebnízákonmátedypřednostpředustanovenímisprávníhořáduvždy,kdyžvesvýchustanoveníchdanouproblematikuřeší.Vřízeníchdlestavebníhozákonasesprávnířádpoužívázejménapřipostupechastanovovánílhůtvč.počítáníčasu,pokudnejsouurčenyvestavebnímzákoně(1),projednávánísprávníchdeliktů,postupůpřiodvoláníchprotirozhodnutí,veřejnoprávníchsmlouvách,vyloučenízprojednáváníarozhodovánívěci,doručování,apod.Proznalostvazebmezistavebnímzákonemasprávnímřádemjenutnádobráznalostustanovenísprávníhořádu.

More magazines by this user
Similar magazines