Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

Šolc,L.,Švejdová,G.,Jambal,T.:Kalkulacenákladů 29Nepříménáklady: X A =nákupnícena: N AA+B neznámý A+B ApodílnepřímýchnákladůKalkulacepomocírozpočítávacíhokoeficientu:Rozpočítávací(rozvrhovou)základnutvořísoučetnákupníchcen.∑NC= NCA + NC BDálejezjištěnpodílcelkovýchnepřímýchnákladůasoučtunákupníchcen(rozvrhovézákladny)=k∑ NNk= ∑ NCNN........nepříménákladyNC........přímé,zdenákupnínákladyJednotlivénákupnícenysepronásobírozpočítávacímkoeficientemadostanemezjišťovanénepříménákladypřipadajícínazbožíAaB.NC A × k= NN A (X A )NC B × k=NN B (X B )Rozpočítávacíkoeficientjepodílemrežijníchapřímýchnákladů.Výpočetrežienadruhzbožíspočívávsoučinurozpočítávacíhokoeficientuapřímýchnákladůnavýrobek,zboží.Prodejnícenajeurčena:náklady ×úplnénáklady,výkonu(neexistujetržnícena,monopol)×variabilnínákladyvýkonu(zejménapakdodatečnýprodej,náhradníčinnostpřinarušeníplánovanéčinnostipodniku)vizkalkulacedílčíchnákladůadB:trhem,nákladyjetřebapřizpůsobitceněDvouavícestupňovákalkulacedělenímMetodulzezdokonalitjakovícestupňovou,kdysevyčlenísložkynákladů,kteréchcemesledovatodděleně,popř.jakostupňovitoukalkulaci,kdysepřipočítávajízpracovacínákladyjednotlivýchvýrobníchstupňů.KalkulacedělenímsekvivalenčnímičíslyKaždémudruhuvýrobkusepřiřadíekvivalenčníčísloatímsenásobívyrobenémnožstvíprodukce.Nákladyserozvrhnounasumutaktopřepočtenéhomnožství.Nákladnapřepočtenoujednotkusenásobíekvivalenčnímčíslemadostanemeprůměrnýnákladpříslušnéhodruhuvýrobku.

More magazines by this user
Similar magazines