Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

ÚvodníslovoVáženékolegyně,váženíkolegové,dostávátedorukouposledníčíslonašehočasopisuLitteraScripta,vydanépodledosudplatnýchzásadavestávajícístruktuře.Vminulémčíslečasopisujstebyliinformovániopřipravovanýchzměnách,kterénáščasopisčekajívpříštímrocevsouvislostisjehozásadnístrukturálníiobsahovoupřestavbou.Jakjižbylokonstatováno,nověpřipravovanákoncepcevycházízedvouzákladníchtematickýchřadEkonomikaamanagementaTechnickévědníobory.ČasopisbudevpříštímobdobíkoncipovánjakorecenzovanýčasopisscílemvcomožnánejkratšídobězahájitprocessouvisejícísjehozařazenímdoseznamurecenzovanýchperiodikvydávanýchvČR.Vtomtosměrujižbylazahájenajednáníspříslušnýmiorgányainstitucemi.Budesejednatovelmináročnýproces,atojakzpohledunárokůnapráciredakčnírady,takivesměrukpřispěvatelům,atozpohledujejichpřípravy,věcnénáplněiformálníchnáležitostí.Předpokládáme,žejižprvníčísločasopisuvroce2010budesplňovatkritériastanovenáprovybranérecenzovanéčasopisy,vtomtoduchubudouvypracoványipokynyproautory,provšechny,kteřísebudouchtítaktivněpodíletnatvorběnovétvářenašehočasopisu.Váženékolegyně,váženíkolegové,dovolte,abychVámjménemredakčníradypoděkovalzaVášdosavadnízájemonáščasopis,děkujijakčtenářům,takiaktivnímpřispěvatelůmavěřím,žetatonašespoluprácebudepokračovativdalšímroce.Přejivámhezképrožitívánočníchsvátkůadonovéhorokupevnézdraví,hodnětvůrčíchsilapracovníchúspěchů.prof.Ing.JanVáchal,CSc.zapřípravnývýborredakčnírady

More magazines by this user
Similar magazines