Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

80 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2•kpovinnémuzavedeníanglickypsanéhododatkukdiplomu„DiplomaSupplement(§2odst.2FHStG)aanglickéhopřekladudiplomu(§5odst.2aFHStG),•kzavedenímožnostistudijníchprogramůstzv.dvojitýmdiplomemvrámcispoluprácesjinourakouskoučizahraničnívysokouškolou(§3odst.2bod10FHStG).•institucemusíaktivněuskutečňovatcíleboloňskéhoprocesu,•institucemusímítjasnědefinovanoumezinárodnístrategii,•institucevytváříkontaktysvysokýmiškolaminanárodníamezinárodníúrovni,•institucemusíumožňovatmobilitystudentůiučitelů.Scílemzjistitinternacionálníkomponentyvyskytujícísevrakouskémstudiubylyanalyzoványwebovéstránkyjednotlivýchinstitucí[8]arovněžbylytakézohledněnypraktickézkušenostiautoratohotočlánkuvrámcimobilitučitelůnarakouskýchFH.JednímznejmarkantnějšíchprojevůinternacionalizacejehojnépoužíváníanglickéterminologievsouvislostisesektoremFH.Např.:•Většinaposkytovatelůstudijních programůFHpoužívávedleoznačeníFachhochschulečiFH-Studiengängerovněžanglickýnázev„UniversityofAppliedSciences.•Takéoznačeníakademickýchtitulůbylopřejatozangličtinyatoipřesto,žebybylomožnoužívatněmeckýchvýrazů„Magistera„Bakkalaureus.Namístotohoseprosadilyanglickévýrazy„Mastera„Bachelor[9].•Projednotlivámísta,kdeprovozujíposkytovateléstudijníprogramyFH,sečastopoužívajíanglickévýrazyjakonapř.CampusLinz,CampusHagenberg,CampusWels,cožnapř.unásneníobvyklé.RovněžEvaluačnísměrniceEvalVO/2004[7],kterévydáváRadaprovysokéodbornéškoly,obsahujínásledujícíustanovenítýkajícíseinternacionalizacestudia:•OdděleníprozahraničnístykyjeoznačovánoInternationalOfficeavýjimkounejsouanicelénázvystudijníchprogramůvangličtinějakonapř.„SupplyChainManagement,„FacilityManagement,„HumanResourceManagement,„ManagementandLawaj.

More magazines by this user
Similar magazines