IMPACTS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON HUMAN HEALTH

lms.kmddc.go.th

IMPACTS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON HUMAN HEALTH

โรคราย กับภาวะโลกรอนจิรพล สินธุนาวาคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลchirapol.sintunawa@gmail.com


If you personally take responsibility, you won'tloose anything. On the contrary, you andeverybody else is just gaining advantages.


The human dramaof climate change


The environmental and developmentcommunity, like the rest of humanity, is facedwith three overarching challenges:How to stopand reverse further global warming.How to live with the degree ofglobal warming that cannot be stopped.How to design a new model forhuman progressand development that is climateproof and climate friendlyand gives everyone a fair share ofthe natural resources on which we all depend.


GHGsCarbon dioxide, the most significantgreenhouse gas being producedby human activities.Methane, the second most significantgreenhouse gas being producedby human activities.Nitrous oxide, the third most significantgreenhouse gas being produced byhuman activities. Collectively carbon dioxide,methane, and nitrous oxide account for ~99%of current man-made greenhouse emissions.Water, the most significantnaturally occurring greenhouse gas.


GHGsOzone :The naturally occurringozone layer provides an essentialbuffer against ultraviolet radiation,however low level ozone formedas a consequence of air pollutionacts as a greenhouse gas.Sulfur hexafluoride, the most potentknown greenhouse gas per molecule witha global warming potential at 100 years of22,000 times that of carbon dioxide. Itsconcentration in the atmosphere is verylow, and it does not contribute significantlyto global warming.


กาซพิษทั้งหมด7-11-2007 ดร. จิรพล สินธุนาวา 7


The Day After Tomorrow


Worldwide10


IPCC ’ sand Al Gore’s s workwas too little, too late.


หิมะตกที่อิรัก11 มกราคม 2551


Climate Change Can Spark War


A WORSENING global foodshortage is a problem farmore urgent than climatechange


GLOBAL WARMING: Early Warning Signswww.climatehotmap.orghttp://www.climatehotmap.org/Fingerprints and HarbingersSpreading diseaseCoral reef bleachingHeat waves and periods ofunusually warm weatherGlaciers meltingEarlier spring arrivalDownpours, heavysnowfalls, and floodingSea level rise and coastalfloodingArctic and AntarcticwarmingPlant and animalrange shifts andpopulation declinesDroughts and fires


1. คลื่นความรอน


5 ป ที่รอนที่สุด1)20052)19983)20024)20035)200612-10-2007


2. น้ําทะเลที่สูงขึ้นและการกัดเซาะชายฝง


La Manga de Mar Menor in Murcia, where hotelsand apartment blocks abut the MediterraneanPhotograph: Greenpeace


The rise in sea level due to climate change will bringflooding, land loss, salinisation of ground water and thedestruction of buildings and infrastructure across Europe


In a few decades, according to Greenpeace,most of this will be underwaterPhotograph: Greenpeace


อาวไทยกรุงเทพมหานครหลักเขตกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะหายไปคลองขุนราชพินิจใจสมุทรปราการพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะหายไป30-10-2007 ดร.จิรพล สินธุนาวา 22


แนวหินทิ้งของเขตบางขุนเทียนสมุทรสาครนากุงเขตบางขุนเทียนคลองขุนราชพินิจใจสมุทรปราการ30-10-2007 ดร.จิรพล สินธุนาวา 23


การกัดเซาะชายฝง30-10-2007 ดร.จิรพล สินธุนาวา 25


การกัดเซาะชายฝง30-10-2007 ดร.จิรพล สินธุนาวา 26


30-10-2007 ดร.จิรพล สินธุนาวา 27


30-10-2007 ดร.จิรพล สินธุนาวา 28


3. การละลายของน้ําแข็ง


4. น้ําแข็งขั้วโลกละลาย


Antarctic and Arctic Ice Melting


Most of the current global land ice mass is located in the Antarctic andGreenland ice sheets (table 1). Complete melting of these ice sheetscould lead to a sea-level rise of about 80 meters, whereas melting of allother glaciers could lead to a sea-level rise of only one-half meter.Location Volume(km 3 ) Potential sea-Levelrise (m)East Antarctic icesheetWest Antarctic icesheet26,039,200 64.803,262,000 8.06Antarctic Peninsula 227,100 .46Greenland 2,620,000 6.55All other ice caps,ice field, and valleyglaciers180,000 .45Total 32,328,300 80.32table 1 Estimated potential maximum sea-level rise from the total melting of present-day glaciers.


12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 35U.S. East Coast 20,000 years ago (400 feet below today)


12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 36U.S. East Coast if West sheet melted (17-foot rise)


12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 37U.S. East Coast if East sheet melted (170-foot rise)


12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 38Florida 20,000 years ago (400 feet below today)


Florida if West sheet melted (17-foot rise)12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 39


Florida if East sheet melted (170-foot rise)12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 40


Northern Europe 20,000 years ago (400 feet below today)12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 41


Northern Europe if West sheet melted (17-foot rise)12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 42


Northern Europe if East sheet melted (170-foot rise)12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 43


Southeast Asia 20,000 years ago (400 feet below today)12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 44


Southeast Asia if West sheet melted (17-foot rise)12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 45


Southeast Asia if East sheet melted (170-foot rise)12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 46


• High waters in Venice are becoming morefrequent and if greenhouse gas levels continue torise scientists suggest the city could be floodeddaily by the end of the century.•Photograph: AP


5.การแพรระบาดของโรค


การระบาดของโรครายตางๆน้ําอาหารความรอนโรคอุบัติใหมโรคจากสัตวสูคนโรคติดตอทางเดินหายใจโรคติดตอที่รายแรงอื่นๆ


Types of Infectious DiseasesSensitive to ClimateBubonic/Pneumonic plagueChagasCholera (bacteria)Dengue fever Ebola EncephalitisFilariasis Giardiasis HantavirusHookworm Influenza Intestinal HelminthLassa Virus Leishmaniasis Lyme diseaseMalaria Marburg Virus OnchocerciasisRabies Rickettsioses Rift Valley FeverSchistosomiasis Seal plague Yellow fever


Spread of Infectious Diseaseอากาศที่อุนขึ้นจะทําใหยุงขยายพันธุและกัดมากขึ้น ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่มากขึ้น ยุงจะมีอัตราการกัดและดูดเลือดเพิ่มมากขึ้น


อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะเรงการเติบโต เพิ่มจํานวนและความพรอมของเชื้อที่ทําใหเกิดโรคที่อยูในตัวยุงมากขึ้นดวย


Diseases transmitted by arthropods---mosquitoes, sand flies, midges,and ticks---and other diseasestransmitted from animals to people,which we call zoonoses.


• Climate change may also affect diseasesspread by snails or by water, such asschistosomiasis and cholera, becausechanges in rainfall will have an impact onflow of rivers and levels of lakes; melting ofpolar ice may raise the sea level andinundate coastal and delta regions.


Potential health impactsof climate change• Climatic changes over recentdecades have probably alreadyaffected some health outcomes.


The first detectable changes in human health may wellbe alterations in the geographic range (latitude andaltitude) and seasonality of certain infectious diseases– including vector-borne infections such as malariaand dengue fever, and food-borne infections (e.g.salmonellosis) which peak in the warmer months.


Global climatic-environmentalhazards to human health willbecome a central role in thesustainability transition debate.


Climate Change Drives Disease ToNew Territory• Global warming -- with an accompanying rise in floodsand droughts -- is fueling the spread of epidemics inareas unprepared for the diseases, say many healthexperts worldwide. Mosquitoes, ticks, mice and othercarriers are surviving warmer winters and expandingtheir range, bringing health threats with them.www.washingtonpost.com


• Malaria is climbing the mountains to reachpopulations in higher elevations in Africa andLatin America. Cholera is growing in warmerseas. Dengue fever and Lyme disease aremoving north. West Nile virus, never seen onthis continent until seven years ago, has infectedmore than 21,000 people in the United Statesand Canada and killed more than 800.www.washingtonpost.com


"Tropical diseases in Canada”• A Toronto lawyer who has brought suitagainst the Ontario government on behalfof about 40 victims, contending that thegovernment did not do enough to informthe public about the dangers of West Nile.www.washingtonpost.com


• Adaptation is needed because some degreeof climate change is inevitable, evenifgreenhouse gas emissions were abruptlycapped. Failure to respond will be costly interms of disease, health-careexpenditure andlost productivity.


Strengthen public health systemsto cope with the threats posed byclimate change


A half of the world total attributed toclimate change• Recent study by theWorld HealthOrganization (WHO)estimated that climatechange directly orindirectly contributesto about 77,000deaths annually inAsia and the Pacificwww.wpro.who.int


“Climate change and diseaseChallenges to therestoration andmaintenance ofsuitable pestilence”will also address thecomplicating factor ofclimate in efforts torestore damagedecosystems.ecology:http://www.sciencedaily.com


30-10-2007 ดร.จิรพล สินธุนาวา 66


ยุงลายที่เปนพาหะของโรคไขเลือดออกและไขเหลือง จะแพรเชื้อไวรัสไดที่อุณหภูมิสูงกวา18 องศาเซลเซียส


ยุงกนปลองที่เปนพาหะโรคมาลาเรียจะแพรระบาดโรคดังกลาวไดอยางตอเนื่อง ที่อุณหภูมิสูงกวา 23.3องศาเซลเซียส


ยุงไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ• ยุงกนปลอง( Anopheline spp.)จะไมเจริญพันธุที่อุณหภูมิต่ํากวา 16 องศาเซลเซียส• ยุงลาย ( Aedes aegypti) จะเจริญพันธุไดยากในภาวะอากาศต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส


อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําใหยุงและปรสิตในตัวยุง สามารถมีชีวิตรอดและเพิ่มจํานวนขึ้นในสภาพพื้นที่กวางขวางขึ้น ที่จะทําใหการแพรระบาดโรคเปนไปอยางตอเนื่อง


ฝนที่ตกมากขึ้นเพิ่มความอุดมสมบูรณของอาหารใหแกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ที่เปนแหลงรังโรคของเห็บและหมัดที่ติดเชื้อ


ภาวะอากาศที่ชื้นเอื้อตอการอยูรอดและขยายพันธุของเห็บ และหมัดที่เปนพาหะนําโรคหลายชนิด


จากการศึกษาพบวา ภาวะอากาศในอนาคตอาจจะเอื้อตอการขยายพันธุและรอดชีวิตของสัตวปาเลี้ยงลูกดวยนม หรือ เห็บ หมัด ที่จะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อของมนุษย โดยมีสัตว-เห็บและหมัด-คน เพิ่มมากขึ้นดวย


จะนําไปสูการขยายพื้นที่แพรระบาดของโรคที่นําดวยพาหะนําโรคที่สําคัญ ไดแกมาเลเรีย ไขเลือดออก ไขเหลือง และโรคสมองอักเสบจากไวรัสคางคาวแมไก


Climate change poses a major, and largelyunfamiliar, challenge. This publication describesthe process of global climate change, its currentand future impacts on human health, and how oursocieties can lessen those adverse impacts, viaadaptation strategies and by reducing greenhouseWHOgasemissions.


6. ฤดูใบไมผลิที่ผันแปร


7. การสูญพันธุของพืชและสัตว


8.ปะการังฟอกขาว


9. การเกิดฝนตกหนักและน้ําทวมฉับพลัน


น้ําทวมน้ําไหลบา


ปดโรงเรียน 11 แหง หนีน้ําทวม24 พฤษภาคม 2549 สพท.แพรเขต 2 สั่งปดโรงเรียน 11 แหงเนื่องจากถูกน้ําทวม เทศบาล สูง 50 เซนติเมตรhttp://www.komchadluek.com/2006


http://www.komchadluek.com/2006


http://www.komchadluek.com/2006


โคลนถลมเจาหนาที่ชวยกันลําเลียงผูบาดเจ็บ จากเหตุการณอุทกภัยน้ําปาไหลหลากฉับพลันที่จ.แพร พัดพาโคลนและทอนไมมาถลมหมูบานเสียหายhttp://www.matichon.co.th/khaosod


www.dailynews.co.th


10.ความแหงแลงและไฟปา


หมอกควันในจังหวัดเชียงรายภาวะอากาศรอนยาวนานสามารถเพิ่มการเกิดหมอกควัน และการแพรกระจายของสารที่ทําใหเกิดการแพ แตทั้งหมอกควันและสารที่ทําใหเกิดการแพ สงผลโดยตรงตออาการของระบบทางเดินหายใจ12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 89


ชองโหวโอโซน197919821984 19861988 19901992199419971999200420062007


Escalator91


Lack of ExerciseDr. Chirapol Sintunawa 92


Exercise


รถยนต VS. จักรยาน1,500,000 ราคา 10,00050,000/ป ประกันภัย 0/ปอยางนอย 1,000 /สัปดาห คาน้ํามัน ใชพลังงานคนในการปน0 การเผาผลาญแคลอรี่ ใชมากเผาผลาญมาก12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 94


การขี่จักรยานเปนพระเอก


ขี่จักรยานไปทํางาน12-10-2007 Dr. Chirapol Sintunawa 96


ขี่จักรยานไปทํางาน12-10-2007 97


The challenge is clear andmany of the solutions areknown : the point is

More magazines by this user
Similar magazines