(ke stažení v pdf) číslo 47/Duben 2012 - HYUNDAI Motor ...

hyundai.motor.cz

(ke stažení v pdf) číslo 47/Duben 2012 - HYUNDAI Motor ...

04/2012HMMC NewsNovinky z automobilového průmyslu / News from the automotive industryHyundai zahajuje testovací jízdyEURO 2012Od letošního dubna budou mítzájemci po dobu tří měsícůmožnost absolvovat u autorizovanýchdealerů značky Hyundaitestovací jízdy s novou generacímodelu i30 a sportovními vozyVeloster a Genesis Coupe.Za tímto účelem byla sestavena speciálníflotila vozů tak, aby si příznivciznačky mohli během testování, jehoždélka bude až jeden týden, naplnovychutnat bezkonkurenční přednostinové generace vozu i30 a odměnitse zážitkem ze sportovní jízdy vevozech Veloster a Genesis Coupe.Společnost Hyundai je oficiálnímpartnerem fotbalového EURA 2012a testovací jízdy jsou rovněž součástíbohatého programu automobilky.Každý týden mohou navíc účastníci,kteří této nabídky využijí, získat lístkyna fotbalový šampionát. Zájemcio testovací jízdy se mohou od 2. dubna2012 zaregistrovat na stránkáchwww.hyundai.cz.Hyundai to launch EURO 2012test drivesFor three months starting thisApril the customers will havean opportunity to go for a testdrive with the new i30 model andsports cars Veloster and GenesisCoupe at the Hyundai authorizeddealers.A special fleet of cars wasestablished for this purpose so thatthe Hyundai lovers could fully enjoyunprecedented advantages of thei30 new generation car and rewardthemselves with the experience ofsportive drive in the Veloster andGenesis Coupe cars. The testingmay take up to one week. HyundaiCompany is an official partner of theEURO 2012 football championshipand the test drives are part of thecarmaker’s rich program. Moreover,participants of the test drives may wintickets to the football championshipevery week. Applicants can getregistered at www.hyundai.cz from2 nd April 2012.Z tisku / From the pressZdatný soupeř proGolf i FocusStrong competitionfor Golf and FocusHyundai letos vyrobí 1 000vodíkových autHyundai to roll out 1,000hydrogen cars this yearHyundai i30 patří v Česku k nejúspěšnějšímvozům. Protože se vyrábív severomoravských Nošovicích,většina lidí jej vnímá jako domácíautomobil. I proto byla tak ostřesledovaná premiéra nové generace,která proběhla ve Frankfurtu. Nyníse auto dostalo na české silnice. HNs ním jezdily celý měsíc, aby poznalyjeho vlastnosti do posledního detailu.Design nového vozu navázal namodel ze střední třídy Hyundai i40.Hatchback proto vypadá větší, nežve skutečnosti je. Velká čelní maskadoplněná o dnes moderní světlaLED pro denní svícení autu padne.Oproti předchozímu poměrně usedlémumodelu je to velký krok vpřed.Uvnitř vozu jsou pak rozdíly ještěvíce patrné. Palubní deska je střiženave velmi moderním stylu. Designmá opět totožný směr jako ve většími40. Velký dojem v nás během testuzanechal podvozek, jenž se svýmikvalitami blíží Fordu Focus neboVolkswagenu Golf. Velmi dobře seprojevuje v zatáčkách svou stabilitoua přináší i velkou míru komfortu.Nová generace Hyundai i30 se velmipovedla a bezesporu patří mezinejlepší vozy ve své třídě. PovedenýFocus nebo Golf to budou nyní mítvelmi těžké.Hyundai i30 is one of the mostsuccessful models in the CzechRepublic. Majority of people see itas domestic car, as it is producedin Moravian village of Nošovice.Also for this reason, premiereof the i30 new generation thattook place in Frankfurt was suchcarefully observed. The car is alreadydriving Czech roads now. Editorsof Hospodářské noviny tested thevehicle for one month in order toexplore its driveability in detail.Design of the i30 new generationbuilds on the middle-class i40 model.That is why the car looks bigger thanit really is. Huge front grill with LEDdaytime lights goes well with thevehicle. Compared to the previousconservative model this is a hugeimprovement. The differences areeven more obvious in the car’s interior.Dashboard is shaped in very modernstyle. Inner design is also basedon the bigger i40 model. We werevery impressed of the chassis, asits quality approximated Ford Focusand Volkswagen Golf. It is stableduring cornering and comfortable atonce. Hyundai i30 new generation isreally great car - one of the best inthe segment indeed. Good Golf andFocus will have a very hard time.Většina hlavních výrobců automobilů,včetně Toyoty, Hondy a možná GeneralMotors, má v plánu vyrobit v roce 2015limitované množství vozů s alternativnímpohonem. Automobilka Hyundaiv minulém roce oznámila, že své konkurentypředběhne a vůz na palivovéčlánky začne vyrábět do roku 2013.Korejský výrobce má v plánu tento slibdodržet a koncem tohoto roku zahájitvýrobu první tisícovky vozů s vodíkovýmpohonem pro rok 2013. Většina z těchtoautomobilů nebude určena pro korejské,ani severoamerické silnice, nýbržpro Evropu, kde je tento typ pohonumnohem lépe akceptován. Vybranýmvozem bude model Tucson ix, kterývychází ze stejnojmenného maléhocrossoveru. Navržená maloobchodnícena vozu bez státní podpory bude 88550 dolarů. Cílem automobilky je stlačitcenu svých vodíkových aut pod 50 000dolarů do roku 2015. Ve stejném obdobímá Hyundai v plánu prodávat 10 000kusů ročně. Některé evropské země,např. Dánsko, Německo, Nizozemía další, intenzivně pracují na vytvoření„vodíkových dálnic“ s potřebnou infrastrukturoupro tankování H 2. Řadaautomobilek, např. BMW, Honda, Hyundai,Mazda a Toyota, spolupracujís vládami výše uvedených zemí na testovánítěchto dálnic.Most major manufacturers areplanning fuel cell vehicle rollouts inlimited production numbers in 2015,including Toyota, Honda, and possiblyGeneral Motors. Hyundai announcedlast year that it would one-up thoserivals by putting their fuel cell vehicleinto production by 2013. The Koreanautomaker plans to make good onthat promise by rolling out the firstthousand hydrogen fuel cell vehicles(HFCV) late this year for 2013 release.Most of these will not be put on theroad in Korea or North America,but in Europe, where hydrogen hasa much higher level of acceptance. Thevehicle of choice will be the Tucson ix,based on the small crossover of thesame name, with a sticker price of$88,550 before incentives. Hyundai’sgoal is to have their fuel cell vehiclesselling for under $50,000 by 2015. Inthe same period the carmaker plansto be selling 10,000 units per year.Several Euro countries includingDenmark, Germany, the Netherlands,and others have been working hard toput together a “hydrogen highway” ofinfrastructure for H 2fueling. Severalautomakers, including BMW, Honda,Hyundai, Mazda, and Toyota havebeen working with those governmentsto test those highways.16. března 2012,Hospodářské noviny16 th March 2012,Hospodářské noviny10. dubna 2012,Torque News* Články mohou být s ohledem na prostor kráceny. * With respect to space the articles may be shortened.10 th April 2012,Torque News02www.hyundai-motor.cz


Souhrnná provozní porada– duben 2012Nejvyšší vedení našeho závodua zástupci všech odděleníod specialistů výše se sešli nasouhrnné provozní poradě, kteráse konala 6. dubna v auditoriuv administrativní budově HMMC.Úvod jako vždy patřil prezidentovispolečnosti, panu Kim Jun-ha.Prezident ve svém projevu ocenilskutečnost, že jsme v březnu překonalivýrobní plán, a poděkoval všemzaměstnancům za jejich úsilí. Připomněltaké, že naším hlavním cílemje získat s novou i30 prestižní evropskoucenu Auto roku 2013, a vyzvalzaměstnance, aby se aktivně podílelina zlepšování kvality všech vozůvyráběných v našem závodě. PrezidentKim Jun-ha rovněž v souvislostis akcí Duben – měsíc bezpečnostizdůraznil nutnost dodržování zásadbezpečnosti práce v HMMC s cílemsnižovat počet pracovních úrazů.Po prezidentově projevu u řečnickéhopultu vystoupili pracovníci,kteří účastníky seznámili mj. s informacemio výrobě, kvalitě, s prodejnímivýsledky a také novinkamiz autoprůmyslu. Naše společnostv březnu letošního roku vyrobila přes28 500 vozů Hyundai i30 ve verzíchhatchback a kombi, Hyundai ix20a ix35. Automobily z Nošovic mělyminulý měsíc největší odbyt ve VelkéBritánii, Rusku, Španělsku, Německua Itálii. Bližší informace najdetev tabulce.Stalo se v HMMC / What happened in HMMCBusiness review meeting– April 2012Company’s top managementand representatives of alldepartments (specialists andabove) participated in theBusiness review meetingwhich was held in HMMCAuditorium on 6 th April.Speech of HMMC President,Mr. Kim Jun-ha, inauguratedthe meeting. Mr. Presidentappreciated a fact that wemanaged to exceed ourproduction plan for March andthanked all employees for theirhard effort. He reminded thatour main goal is to gain theprestigious 2013 European Carof the Year Award with thenew-generation Hyundai i30 andappealed to employees for activeparticipation in improving thequality of all cars produced in ourplant. April was proclaimed asa month of safety in HMMC. Thatis why Mr. President Kim Jun-haunderlined a necessity to followwork safety rules in HMMC inorder to decrease a number ofwork injuries.Afterwards managers of selecteddepartments came to thespeaker’s desk and informedparticipants about detailed dataregarding production, quality,sales results and automotiveindustry news. HMMC producedover 28,500 cars (Hyundai i30hatchback and cw models,Hyundai ix20 and ix35) in March.During last month vehicles fromNošovice were mostly demandedin the United Kingdom, Russia,Spain, Germany and Italy.Detailed information is availablein a chart.Období / Period Březent 2012 / March 2012VÝROBAPRODUCTIONPRODEJSALESVýsledky výroby a prodeje: březen 2012 / Production and sales results: March 2012i30 13 836ix20 3 669ix35 11 007Celkem / Total 28 512i30 14 085ix20 3 348ix35 10 690Celkem / Total 28 12303


04/2012HMMC NewsStalo se v HMMC / What happened in HMMCKvěten - měsíc solidarityMay - Month of SolidarityV tomto čísle bychom vám rádipřipomněli Projekt solidarity,který v naší společnosti běžíjiž desátý měsíc. Tento projektbyl vytvořen společným úsilímZaměstnanecké rady a vedeníHMMC.Projekt solidarity si klade za cílpomoci v případě úmrtí našeho zaměstnancejeho rodinným příslušníkům,a to jak finančně, tak i morálně.Zaměstnanec se může k tomutoprojektu připojit podepsáním srážkyze mzdy. Tím se zavazuje, že muv případě úmrtí kolegy, který bylv tomto projektu rovněž zapojen,bude provedena srážka ze mzdy vevýši 50 Kč. Bližší informace naleznetena Autoway, u svého GL, u asistentky,nebo během měsíce květnana všech firemních nástěnkácha u pracovníků MHD*. Do koncebřezna bylo do projektu solidarityzapojeno 1262 zaměstnanců, cožje úctyhodné číslo. Všem kolegům,kteří se k projektu připojili, tímtoděkujeme. Květen byl ve společnostiHMMC vyhlášen měsícem solidarity.Během tohoto měsíce mátemožnost přečíst si u pracovníkůMHD pravidla projektu, vyzvednoutdohodu o srážce ze mzdy, a také jimji odevzdat. Termín, kdy se budeMHD nacházet na vašem pracovišti,zjistíte podle rozvrhu zveřejněnémna nástěnkách.*Mobile Help Desk – zaměstnanciadministrativy, kteří jsou k dispozicina kantýnách během obědovýchpauz. Místo je označeno bannerem.In this issue we would liketo remind you the SolidarityProject which has beenrunning in our company foralready ten months. Theproject was created by mutualeffort of the Work Council andthe HMMC management.The project’s aim is to supportfamily of our employee, bothfinancially and morally, ina case of his/her death. Youcan join the project by signinga payroll deduction. This will bea commitment to payroll deductionof 50 CZK in a case of death ofthe employee also involved inthe project. More information isavailable on Autoway, at your GL,assistant or on all bulletin boardswithin the company and at MHD*during May. 1,262 employeesjoined the Solidarity Project bythe end of March, which wasrespectable number. This way, wewould like to thank all employeeswho joined the Solidarityproject. May was declared theMonth of solidarity in HMMC.Within this month, you will havean opportunity to check theproject’s rules, get the payrolldeduction application form andhand it over for processing atthe MHD. Schedule of the MHDpresence at your workplace will befound on notice boards.*Mobile Help Desk – administrationemployees present at thecanteens during lunch breaks; theplace is marked with banner.Uzavření dodatku kolektivnísmlouvy30. března 2012 byl v HMMCpodepsán mzdový dodatek kekolektivní smlouvě. Již podruhése vyjednávání zúčastnilytři strany - zástupci vedeníspolečnosti, ZO OS KOVOa Nezávislých odborů HyundaiCzech.Během tří a půl měsíců proběhlocelkem 13 kol jednání. Ze svýchpožadavků musely nakonec slevitvšechny strany. „Nedosáhli jsmevšeho, co jsme chtěli, ale nakonecjsme došli ke kompromisu. Přecejenom ta situace v automobilovémprůmyslu není úplně ideální,takže nakonec spokojenost jea doufáme, že zaměstnancibudou také spokojeni,“ řekl PetrNěmeček, předseda Nezávislýchodborů Hyundai Czech.Základní mzdy od 1. dubna 2012vzrostou v průměru o 3,3 %.Zvýší se příplatky za práci v nocia o víkendu z 13% na 15% adocházkový bonus z 1300 na 1400Kč. Novinkou je také zavedeníbonusu ve výši 50% základní mzdyza splnění výrobního plánu. JaromírRadkovský, ředitel Oddělenílidských zdrojů HMMC, k tomudodal: „Myslím si, že zaměstnancivýroby i administrativy můžoubýt spokojeni. Ta celkováčástka by měla být mezi 8-9%,což je nadprůměr ve srovnánís ostatními zaměstnavateliv Moravskoslezském kraji.“Podrobné informace a celé zněnídodatku kolektivní smlouvy jsouk dispozici u vedoucích pracovníkůa členů výboru odborovýchorganizací.Collective Agreement‘samendment concludedOn 30 th March 2012, newCollective Agreement’s amendmentwas signed. For the secondtime, three parties participatedin collective bargaining(company management, ZOOS KOVO and the IndependentTrade Union OrganizationHyundai Czech).Total of 13 rounds of negotiationswere held during three andhalf months. All parties had tolower their sights. “We have notachieved everything we wanted,but finally we have reacheda consensus. After all, the situationin the car industry is not quiteideal. We are satisfied and hopethat employees will be satisfied aswell”, said Petr Němeček, chairmanof the Independent Trade UnionOrganization Hyundai Czech.As of 1 st April 2012, basic wageswill increase by 3.3 % in average.Bonuses for work during night andweekend will rise from 13% to 15%and the attendance bonus from 1,300CZK to 1,400 CZK. New bonus in theamount of 50% of the base salary(for fulfillment of the productionplan) was implemented too. JaromírRadkovský, Director of the HMMCHuman Resources Department,commented: “I think that both TTand MT employees can be satisfied.The overall salary increase shouldreach 8-9% which is above averagein comparison with other employersin the Moravian-Silesian Region”.Detailed information and thewhole wording of the CollectiveAgreement’s amendment areavailable with superiors and TradeUnion Committee members.04www.hyundai-motor.cz


Nová generace Santa Feměla premiéru v New YorkuModely Hyundai / Hyundai modelsNew York premiere of thenew-generation Santa FeNová generace modelu HyundaiSanta Fe byla 4. dubna vesvětové premiéře představenana mezinárodním autosalonuv New Yorku. Oblíbené SUVsegmentu D dostalo ve svénejnovější podobě zcela novýdesign exteriéru a interiéru,inteligentní nové technologiea nově vyladěné motory s vyššíúrovní hospodárnosti.Evropští zákazníci se díky tomumohou těšit na vzhledově přitažlivýlifestylový vůz se sofistikovanoukonstrukcí. Prodej novéhomodelu Santa Fe bude zahájenkoncem léta. Třetí generace SantaFe, inspirovaná typickým pojetímdesignu značky Hyundai s důrazemna fluidní tvary, přichází se svýmvlastním stylistickým konceptem,který vystihuje intenzivní a dynamickouatmosféru v přírodě běhemformování bouře. Nová generaceSanta Fe je delší, nižší a širší nežpředchůdce, s nímž sdílí stejnýrozvor 2700 mm. Její vzhled v typickémstylu SUV je robustnější,agresivnější a osobitější.Nabídka motorů pro evropské trhyzahrnuje jednu zážehovou a dvěvznětové jednotky s výkony od110 kW (150 k) do 147 kW (200k). Všechny motory kombinují vynikajícívýkonovou charakteristikuse sníženou spotřebou palivaa nejnižšími hodnotami emisí vesvé třídě. Mimořádně hospodárnýturbodiesel „R“ 2,0 litru VGT splňujeemisní normu Euro 6, dosahujenejvyššího výkonu 110 kW (150k) a maximálního točivého momentu382 N.m. S ním se může SantaFe pochlubit hodnotou emisí CO 2pouhých 155 g/km. Také vznětovýmotor 2,2 litru byl upraven s cílemsnížit spotřebu paliva a zároveňnabídnout zákazníkům nejčistějšípoháněcí ústrojí v segmentus hodnotou emisí CO 2pouhých 145g/km. K dispozici budou šestistupňovémechanické i samočinné převodovky.Elektronicky řízený pohon všechkol automaticky rozděluje hnacísílu mezi přední a zadní nápravuna základě skutečných jízdníchpodmínek. Aby bylo zajištěno, ženovinka maximálně vyhoví vkusuevropských řidičů, prošel evropskýmodel rozsáhlým vývojovýmprogramem, jehož výsledkem jsouúpravy řízení, podvozku i brzd,stejně jako dalšími změnami zvyšujícímijízdní stabilitu ve vysokýchrychlostech a vylepšujícímischopnosti při jízdě s přívěsem.Ponecháním si názvu Santa FeHyundai navazuje na dosavadníhistorii tohoto úspěšného a oblíbenéhoSUV. Po celém světě se oduvedení na trh v roce 2000 prodalotéměř 2,56 milionu vozů Santa Fe,včetně více než 350 000 kusů prodanýchv Evropě.Hyundai’s new-generationSanta Fe made its worldpremiere at the 2012 NewYork International Auto Showon 4 th April. In its latest form,the popular D-segment SUVis re-styled inside and out,fitted with intelligent newtechnology, and poweredby re-tuned engines withimproved efficiency.new-generation Santa Fe hasa more masculine, moreaggressive and more characterfulSUV appearance.The powertrain line-up forEuropean features one gasolineand two diesel engines, withoutputs between 150 ps and200 ps. Each engine combinesexcellent power with improvedefficiency and lowest-in-classemissions figures. The superefficient,Euro 6-compliant2.0-liter “R” VGT diesel engineproduces 150 ps and 382 Nmand gives Santa Fe a 155 g/kmCO 2rating. The 2.2-litre dieselunit has been tuned for greaterefficiency, making it the cleanestpowertrain in the segment withCO 2emissions of only 145 g/km.Six-speed manual and automatictransmissions will be available.All-wheel-drive is delivered byan on-demand system whichautomatically distributes powerbetween the front and rear axles.To ensure the newcomer is bestsuited to the tastes of Europeandrivers, extensive developmentwork has been completed for theEuropean-specification model.This resulted in modificationsThe new-generation Santa Fe willoffer European buyers a visuallyappealing,sophisticated lifestylevehicle when it goes on salein late summer. Influenced byHyundai’s form language, FluidicSculpture, the third-generationSanta Fe adopts its own designconcept called “Storm Edge”,which captures the strong anddynamic images created bynature during the formation ofa storm. Longer, lower and widerthan its predecessor, with thesame 2700 mm wheelbase, theto the steering, suspension andbrakes, as well as changes to aidhigh-speed stability and towingability. By keeping the SantaFe name, Hyundai is continuingthe heritage of its popular andwell-established SUV model. TheSanta Fe has achieved worldwidecumulative sales of almost 2.56million units, with more than350,000 sold in Europe, since its2000 debut.05


04/2012HMMC NewsZajímavosti / Interesting newsVýbava nové generaceHyundai i30V tomto čísle HMMC News se vrámci seriálu o zajímavých prvcíchvýbavy nové generace modeluHyundai i30 zaměříme naelektronickou parkovací brzdu.Bližší informace nám opět poskytlMartin Remeš, manažerOddělení nákupu a vývoje dílů.Už na první pohled je patrné, žerozdíl mezi standardní ruční brzdoua její elektronickou variantouspočívá v tom, že klasické madlo jezde nahrazeno spínacím tlačítkem.„Samotná technologie funguje tak,že sepnutím tlačítka dáváme informaciřídící jednotce, která potépředá tuto informaci na zadní kola.V případě elektronické parkovacíbrzdy jsou klasické mechanickétřmeny nahrazeny elektrickými – nakaždém třmenu na zadních kolechjsou namontovány motorky, kterépoté sepnou vlastní brzdu,“ řeklMartin Remeš.Také táhla používaná u klasickéruční brzdy jsou u té elektronickénahrazena kabely. Mezi podpůrnéfunkce elektronické parkovací brzdypatří např. dětský zámek – tenzabraňuje nastartovat vůz bez sešlápnutíbrzdového pedálu nebofunkce, která neumožní uvolnit parkovacíbrzdu při vypnutém motoru.„Dále tato technologie zabraňujenežádoucímu posuvu vozu vzad přirozjezdu do kopce. Nabízí i funkci,která uvolní parkovací brzdu přisešlápnutí plynového pedálu,“ doplnilRemeš. V příštím čísle HMMCNews se blíže podíváme na kolenníairbag.Equipment of the new-generationHyundai i30Our series related to interestingequipment features of thenew-generation Hyundai i30continues. In this issue ofHMMC News we will focuson Electronic Parking Brake.Martin Remeš, manager ofthe Parts Development Dept.,provided us with detailedinformation on it.At the first sight, the differencebetween a standard handbrakeand its electronic version is thata classic handle is replaced witha button. “The technology worksas follows: by pushing the buttonwe give the information to thecontrol unit which delivers it torear wheels. In case of ElectronicParking Brake, typical mechanicalcalipers are replaced with electricones. Each rear wheel caliper hasa small motor which activates thebrake afterwards”, said MartinRemeš.Also classic handbrake drawbarsare replaced with cables.Electronic Parking Brake offerssupport functions as well: e.g.child lock which prevents to start acar without stepping on the brakepedal or a function which willnot enable you to release parkingbreak when the engine is switchedoff. “This technology also preventsundesirable back shift of the carwhen moving up the hill. It releasesparking break while stepping onthe gas pedal too”, Remeš added.In the next issue of HMMC Newswe will focus on knee airbag.Auto roku – hodnotící procesCar of the Year – evaluation processHlavní prioritou společnostiHMMC pro letošní rok je získats modelem Hyundai i30 novégenerace prestižní titul Autoroku 2013. V tomto čísle vámblíže představíme, jak probíháproces hodnocení.O vítězi ankety Auto roku rozhodujecelkem 59 porotců z 23 evropskýchzemí, kteří mají jeden rokna individuální hodnocení. Mezikritéria patří např. kvalita, jízdnívlastnosti, bezpečnost, technickéinovace nebo cena. „Koncem záříse porotci setkají při společnémhodnocení na severu Dánska (tzv.Tannis test), kde mají k dispozicivšechny vozy, které během týdneza stejných podmínek otestují.Zkoušejí jak statické, tak dynamickévlastnosti vozidel, včetně tzv.losího testu a nočních jízd,“ sdělilMartin Klíčník, manažer Odděleníkontroly kvality HMMC.Na konci roku 2012 porotci zevšech kandidátů zvolí sedm vozů,které postoupí do finále. „Do konceúnora budou mít možnost ještějednou přehodnotit těchto sedmaut a na začátku března provedoufinální volbu nového Auta roku,“dodal Klíčník. Držitel celoevropskéhotitulu Auto roku 2013 budeoznámen na autosalonu v Ženevěa na pomyslném trůnu vystřídá letošníhovítěze Opel Ampera.The top priority of HMMCfor this year is to gain theprestigious Car of the Year 2013award for the new-generationHyundai i30. In this issue,we will focus on evaluationprocess.The winner will be chosen by totalof 59 jurors from 23 Europeancountries. They have one year foran individual appraisal. Quality,handling, safety, technicalinnovations or price – theseare the key criteria. “At the endof September, jurors will meetwithin the collective evaluationin the north of Denmark (so calledTannis Test), where they have allthe cars available for one-weektesting under the same conditions.They examine both static anddynamic performance of the cars,including so called Elk Test andnight driving”, said Martin Klíčník,manager of HMMC Quality ControlDepartment.At the end of 2012, the jurorswill choose seven cars from allcandidates and those vehicles willget into the finals. “By the end ofFebruary, they will have a chanceto revise their opinion onceagain. The new Car of the Yearwill be chosen at the beginningof March”, Klíčník added. Thewinner will be announced at the2013 Geneva Motor Show and willreplace this year’s winner, OpelAmpera.06www.hyundai-motor.cz


Zajímavosti / Interesting newsÚspěch na prknechco znamenají světV jednom z historicky prvníchvydání našeho magazínu(duben 2008 – pozn. redakce)jsme vám v rámci rubriky „Jakje neznáte“ představili manažeraPrávního oddělení PetraMichníka coby nadšenéhoamatérského herce. Divadluse Petr věnuje již řadu leta ačkoliv svůj čas a pozornostpřesunul z velké části k rodině,nevzdal se svého koníčkuzcela. A dobře udělal.31. března přinesl deník MF Dnesve své regionální příloze informacio výsledcích 2. ročníku krajsképřehlídky amatérského divadlaOstravské Buchary 2012, kteráproběhla ve dnech 21. – 25. březnave společenském domě Labyrintv Ostravě-Třebovicích. Devětnejzajímavějších souborů z regionuse zde utkalo o postup do celostátnísoutěže. Odborná porota,v čele s novinářem, publicistoua divadelním kritikem LadislavemVrchovským udělila první místokarvinskému souboru K.V.A.S.,jehož je Petr členem a v jehožsoutěžním představení „Rozpakyzubaře Svatopluka Nováka“ hrajetitulní roli. Předloha k této hřevznikla koncem 90. let na půdědivadla V.A.D. Kladno a K.V.A.S.ji poprvé uvedl v listopadu 2004.Porota ocenila kromě kvalitníchhereckých výkonů rovněž živouinterakci s publikem, na níž jeinscenace z velké části založena,i celkové zpracování. „Představeníjsme si užili, jelikož to byla jižnaše 32. repríza. Přesto jsme postupnečekali“, říká Petr Michníka dodává: „Z úspěchu máme pochopitelněradost a těšíme se, žebudeme mít možnost představitse divákům i za hranicemi Moravskoslezskéhokraje.“ Celostátnípřehlídka amatérského divadlase bude konat 10. - 20. května2012 v jihočeské Volyni. Gratulujemek dosavadnímu úspěchua držíme palce! Více informacío divadelním souboru K.V.A.S. naleznetena www.divadlokvas.cz.Success in the theaterWithin the section “What youwould not expect” in one ofthe historically first issues ofthe HMMC News magazine(April 2008 – editor’s note) weintroduced manager of theLegal department Petr Michníkas passionate amateur actor.Petr has been playing in thetheater for many years andalthough he has shifted mostof his time and attention to hisfamily, he did not give up hishobby entirely. Fortunately.On 31 st March the MF Dnes daily,in its regional appendix, publishedresults of the 2 nd regional amateurtheater contest Ostravské Buchary2012 that took place at Labyrintmunicipal house in Ostrava-Třebovice on 21 st – 25 th March. Ninemost interesting theater companiesfrom the region competed forprogression to the national roundof the competition. Jury of experts,led by journalist, publicist andtheater critic Ladislav Vrchovský,awarded the first place to K.V.A.S.theater from Karviná, memberof which Petr was and in whosecompetition stage play “Rozpakyzubaře Svatopluka Nováka” heplayed the title role. The playwas written at the end of 90s atV.A.D. Kladno theater and K.V.A.S.first introduced it in autumn 2004.Apart from perfect acting the juryappreciated also active interactionwith the audience, which the play islargely based on, as well as overallimpression of the performance.„We enjoyed the show verymuch, as it was already our 32 ndreprise. Yet we did not expect theprogression”, Petr Michník saidand added: Of course, we havea joy of the success and are lookingforward to the opportunity toperform in front of the audiencealso outside the Moravian-Silesianregion”. The national amateurtheater contest will take place on10 th - 20 th May 2011 in Volyně,Southern Bohemia. Wecongratulate to the currentsuccess and cross fingers! Moreinformation about K.V.A.S. theatercompany is available at www.divadlokvas.cz.Výročí 5 let práce v HMMC5 th anniversary of work in HMMCV administrativní budověHMMC se 30. března 2012 konalosetkání nejvyššího vedenífirmy se zaměstnanci, kteřív našem závodě pracují již 5let.Dárkový poukaz a diplom z rukouprezidenta, pana Kim Jun-ha, obdrželiMartin Chmela z Oddělenílidských zdrojů, Petr Tupý z Oddělenínákupu, Alan Janák z Oddělenívnitřních záležitostí a PetrFabík z Oddělení financí. „Těch5 let, které jsem tady strávil, bylopro mě velkou školou, protože sečlověku málokdy podaří podílet sena projektu od úplného začátku,“řekl Martin Chmela. Petr Tupýk tomu dodal: „Tohoto oceněnísi nesmírně vážím, zvláště proto,že HMMC je momentálně jednaz nejvýznamnějších firem na českémtrhu. Růst této společnostiznamená i velký růst osobní.“ Prezidentvšem poděkoval za jejichpracovní úsilí a loajalitu a popřálmnoho dalších úspěšných let vespolečnost Hyundai Motor ManufacturingCzech.HMMC top management andemployees, who has beenworking in our plant for fiveyears, met in Administrativebuilding on 30 th March 2012.President Kim Jun-ha handedover gift vouchers and diplomasto Martin Chmela from theHuman Resources Department,Petr Tupý from the PurchasingDepartment, Alan Janák fromthe General Affairs Departmentand Petr Fabík from the FinanceDepartment. “Those 5 years havebeen a great experience for me,because you rarely get a chanceto participate in such project fromthe very beginning”, said MartinChmela. Petr Tupý commented:“I appreciate this recognition verymuch, because HMMC is one ofthe most significant companiesin the Czech market. Growth ofthe company means a personalgrowth as well”. Mr. Presidentthanked for their working effortsand loyalty and wished themmany further successful yearsin company Hyundai MotorManufacturing Czech.07


04/2012HMMC NewsTéma/ TopicDuben – měsíc bezpečnostiApril – Month of SafetyV souvislosti s akcí „Duben – měsícbezpečnosti“ vám v následujícímčlánku představíme jednotlivéčleny sekce Bezpečnostipráce, včetně všech zástupců působícíchv rámci provozu. Naleznetezde také úkony a aktivityjednotlivých pracovníků, kterébyly či budou v průběhu dubnarealizovány.V areálu HMMC působí celkem desetzaměstnanců, kteří mají na starostBOZP. Pět z nich sídlí v hlavní administrativníbudově. Konkrétně se jednáo Stanislava Zahradníka (vyhrazenátechnická zařízení), Jiřího Pavlíka (požárníochrana), Petra Koutného (kategorizacepráce, ergonomie), JakubaLaníka (osobní ochranné pracovníprostředky, pracovní úrazy) a ZuzanuStachurovou (lékařské prohlídky).Všichni tito zaměstnanci spadají podOddělení zaměstnaneckých vztahůa BOZP, jehož vedoucím je CtiradVáclavínek. Dalších pět zaměstnancůpatří přímo pod jednotlivá výrobníoddělení. Těmito pracovníky jsou ŠtefanJaržembovský (lisovna), ZbyszekKramarčík (svařovna), Martin Vlček(lakovna), Petr Pavliska (finální montáž)a Jakub Vožický (převodovkárna).„Statisticky máme vysledováno, žev průběhu minulých tří let docházelok nárůstu pracovních úrazů právěv jarních měsících – v březnu a dubnu.Chtěli bychom touto akcí přispětk tomu, že počet úrazů nám nevzrostea byli bychom rádi, kdyby se snížil,“uvedl Ctirad Václavínek.V rámci „Měsíce bezpečnosti“ bylyschváleny následující projekty:In connection with the “April– Month of Safety” event, thefollowing article will introduceparticular members of theHealth & Safety Section and allrepresentatives operating withinthe plant. Moreover, you will findhere also tasks and activities ofindividual members to be carriedout during April.There are total of ten employeesin charge of the Health & Safetyagenda operating within theHMMC. Five of them reside at themain administrative building. Inthe concrete: Stanislav Zahradník(Restricted Technical Equipment), JiříPavlík (Fire Protection), Petr Koutný(Work Categorization, Ergonomics),Jakub Laník (Personal ProtectiveEquipment, Work Injuries) and ZuzanaStachurová (Medical Checks). Allthese employees are members ofthe Employee Relations and Health& Safety Department led by CtiradVáclavínek. Other five employeesbelong directly to particular productiondepartments. They are as follows:Štefan Jaržembovský (Stamping),Zbyszek Kramarčík (Welding), MartinVlček (Paint), Petr Pavliska (Assembly)and Jakub Vožický (Transmission).“According to the statistics numberof work injuries increased duringspring months, namely March andApril, in last three years. We hope thisevent will contribute to the number ofinjuries will not grow and we wish itwas lower”, Ctirad Václavínek said.Following projects have beenapproved for the “Month of Safety”event:Namátkové kontroly na alkoholv HMMCOd 1. února letošního roku fungujesystém náhodné kontrolyosob vcházejících do areáluHMMC, v jehož rámci mohou býtzaměstnanci testováni na přítomnostalkoholu. Problémemv tomto případě nemusí být pouzepožití bezprostředně přednástupem do práce, ale zejménatzv. zbytkový alkohol z předchozíhodne.Může tak snadno dojít k tomu,že zaměstnanec přichází do prácepřesvědčen o své střízlivosti,avšak následná kontrola prokážeopak. Taková situace může vyústitv ukončení pracovního poměru v případěodhalení, či nehodu nebo úrazv případě práce pod vlivem. Ačkolivje odbourávání alkoholu do značnémíry individuální a odvíjí se od celéřady faktorů (tělesná stavba, věk,druh a kvalita alkoholu a další), nastraně 11 naleznete tabulky s informacemio přibližné době potřebnépro úplné vystřízlivění dle pohlaví,tělesné hmotnosti, množství a druhukonzumovaného alkoholu. Mějteprosím na paměti, že se jedná pouzeo přibližné hodnoty. Přesto věříme,že vám uvedené informace pomohounaplánovat si volnočasové aktivitytak, aby nedocházelo ke zbytečnýmexcesům.Random alcohol checksin HMMCFrom 1 st February 2012 randomchecks focused on presenceof alcohol are carried out uponentrance to the HMMC area. Theproblem may occur not only in a caseof alcohol consumption immediatelybefore arrival at work, but namely ina case of residual alcohol from theprevious day.A situation, when employeecomes to work convinced abouthis/her sobriety but randomcontrol shows the opposite,may thereby easily occur. Sucha situation may result in dismissalin a case of detection or accidentand injury in a case of work underthe influence of alcohol. Althoughthe speed of alcohol absorption islargely individual and depends onmany factors (physical proportion,age, kind and quality of the alcohol,etc.), in the charts available on thepage 11 you can find informationabout approximate time neededfor alcohol absorption according togender, weight, kind and amount ofthe alcohol consumed. Please, keepin mind that this is just approximateinformation. On the other hand, webelieve that the given charts willhelp you to better organize yourleisure time activities in order toavoid unnecessary problems.08www.hyundai-motor.cz


Tipy na víkendy / Weekend tipsCO / WHAT KDY / WHEN KDE / WHERE POZNÁMKY / NOTESPeter Weiss - Marat/Sade 27. 4. (18:30)Salamandra, Rimortis, Ahard 27. 4. (20:00)Zumbathon 28. 4. (10:00)FC Baník Ostrava x FK Viktoria Žižkov 28. 4. (17:00)George Bernard Shaw - Pygmalion 4. 5. (18:30)Taneční večery / Dancing Evenings 6. 5. (17:00)Divadlo J. MyronaJ. Myron TheaterKlub BarrákBarrák ClubKulturní dům K-TrioK-Trio Community CenterStadion BazalyBazaly StadiumDivadlo A. DvořákaA. Dvořák TheaterKulturní dům K-TrioK-Trio Community Centerdivadelní představenítheater performancekoncertconcertakce pro všechnyevent for everybodyfotbalový zápasfootball matchdivadelní představenítheater performancetanecdanceJunkie Daddies 6. 5. (20:00) Plan B Hardcore CafekoncertconcertRudy Horvat Group 11. 5. (20:00)Antonín Dvořák - Armida 12. 5. (18:30)Armia, Black and Blue 13. 5. (20:00)Zdroj / Source: http://www.ostravainfo.czKlub ParníkParník ClubDivadlo A. DvořákaA. Dvořák TheaterKlub BarrákBarrák ClubkoncertconcertoperakoncertconcertZábava / Entertainment1 94 2 6 88 9 5 77 8 5 19 8 68 7 53 22 5 1 74 3Autorem je zaměstnanec HMMC / Prepared by an HMMC employeeVěděli jste, že…?Hyundai Solaris obdržel titul ruské Auto roku 2012 v kategoriinovinek a malých vozů. Od svého uvedení na trh, počátkem roku2011, je tento model mezi ruskými řidiči velmi oblíbený. HyundaiSolaris, který byl speciálně navržený s ohledem na požadavkyruských zákazníků, místní silnice a klimatické podmínky, si získaluznání motoristů v rekordně krátké době.Did you know that...?Hyundai Solaris won the “Car of the Year 2012” prize in Russiain the “Novelty” and “Small class” category. Immediately afterentering the market in early 2011, the model has become indemand by Russian drivers. Designed to meet the wishes ofRussian consumers and fully adapted to local road and weatherconditions, Hyundai Solaris managed to win recognition ofmotorists in record time.HMMC News: vydává Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. pro zaměstnance společnostiAdresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700, 739 51, Česká republika, šéfredaktor: Tomáš Neščák, e-mail: tomas.nescak@hyundai-motor.cztel.: +420 596 141 660, fax: +420 596 141 901, www.hyundai-motor.cz Evidenční číslo: MK ČR E 18145

More magazines by this user
Similar magazines