do druku - Von der Heyden Group

vdhgroup.com
  • No tags were found...

do druku - Von der Heyden Group

Liberty Cornerrental areapowierzchnie do wynajêciabiura


udynek / wnêtrzesufit / oœwietleniebuilding / interiorceiling / lightingpiêtro 1first floorpowierzchnia netto do wynajêciarental net area level 1181,80m 2Awards for Liberty Corner‘Building of the Year 2003’ First Prize for Liberty Corner in the most prestigiouscontest organized by the Polish Association of Civil Engineers and ConstructionTechnicians, the Ministry of Infrastructure and the General Office of Building Control‘The Golden Drill 2004’ Award granted by Bosch‘The Best Office Address in Warsaw 2004’ Award granted by ‘Home & Market’magazine‘The Best Partner In Business 2004’ in the category ‘The Best Office Building’Award granted by ‘Home & Market’ magazine to Von der Heyden Group


winda ³azienka ³azienka / detalelevator bathroom bathroom / detailpiêtro typowetypical area 735,13 m 2 Nagrody dla Liberty Corner,,Budowa Roku 2003’’ Nagroda I stopnia w najbardziej presti¿owym konkursiebudowlanym organizowanym przez Polski Zwi¹zek In¿ynierów i TechnikówBudownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego,,Z³ote Wiert³o 2004’’ Nagroda przyznawana przez firmê Bosch,,Najlepszy adres na biuro w Warszawie 2004’’Nagroda przyznawana przez magazyn ,,Home & Market’’,,Najlepszy Partner w Biznesie 2004’’ w kategorii ,,Najlepszy Budynek Biurowy’’Nagroda przyznana Von der Heyden Group przez magazyn ,,Home & Market’’


KonstrukcjaBudynek sk³ada siê z 7 kondygnacji nadziemnychoraz dwóch poziomów podziemnych. Konstrukcjanadziemna jest wykonana z ¿elbetowego trzonui zewnêtrznej œciany noœnej. Stropy wykonanow technologii betonu sprê¿onego. Taka konstrukcjapozwoli³a na uzyskanie powierzchni biurowejpiêtra wolnej od s³upów noœnych.Dwie klatki schodowe na ka¿dym piêtrze s³u¿¹ceewakuacji s¹ wykonane z ¿elbetu.StructureThe building comprises 7 levels above groundwith two basement car parking levels. Thestructure above-ground consists of a reinforcedconcrete central core with an external loadbearingperimeter. Slabs are built in pre-stressedconcrete technology. This enables the office floorplate to be column free.The two staircases are for means of escape andare constructed of reinforced concrete.Informacja i systemsterowania instalacjamibudynkuSystem zarz¹dzania budynkiem (BMS) firmyHoneywell nadzoruje i steruje wszystkimiinstalacjami technicznymi budynku.KlimatyzacjaBudynek jest ca³kowicie klimatyzowany w oparciuo 4-rurowy system klimakonwerterów Carrierz indywidualnymi centralami wentylacyjnymiumieszczonymi na poszczególnych kondygnacjach,co pozwala na samodzielne funkcjonowanieka¿dego z piêter. Klimakonwektory umieszczones¹ w przestrzeni miêdzysufitowej.Standardowa temperatura w pomieszczeniachoobiurowych zosta³a ustalona na 21 C +-1 i w zimieooi 24 C +-1 w lecie z wilgotnoœci¹ wzglêdn¹ 50%+-10%. Wymiana powietrza w ci¹gu godzinywynosi nie mniej ni¿ 8 razy. Iloœæ œwie¿egopowietrza na jedn¹ osobê zosta³a zaprojektowana3na 50im na godzinê.Air conditioningThe building is fully air-conditioned using a 4pipe Carrier fan coil system with individualfloorplant allowing each floor to functionseparately. Fan coil units are located above thesuspended ceiling.The standard fit-out design temperature for theo o oooffices is 21. C +-1 i in winter and 24.C +-1 insummer with a relative humidity of 50% +-10%.There are no less then 8 air exchanges per hour.3The fresh air supplied per person is 50.m perhour.WindyBudynek jest wyposa¿ony w 4 windy osoboweOTIS Gen2 przystosowane do przewozu 13 osóbka¿da.


Building Informationand Control SystemA Building Management System (BMS) byHoneywell controls and monitors all theengineering services.ElevatorsThere are four OTIS Gen2 13-passenger elevators.Instalacja alarmowana wypadek po¿aruCa³y budynek jest wyposa¿ony w alarmow¹instalacjê na wypadek po¿aru. System ten sk³adasiê z instalacji wykrywania, systemu oœwietleniaewakuacyjnego, sygnalizacji, funkcji pomocniczych,systemu automatycznego powiadomieniastra¿y po¿arnej, systemu kontrolno-odcinaj¹cegoprzep³yw dymu oraz systemu wyci¹gowegodymu.Kontrola dostêpudo budynkuWstêp do budynku jest kontrolowany przez 24godziny na dobê z recepcji w hallu g³ównym,wspomaganej przez personel ochrony patroluj¹cyobiekt.Fire Alarm SystemA fire alarm installation is provided throughoutthe building. The system comprises detection,evacuation, signaling, auxiliary function,fire-fighters’ telephone system, fire-fighters’smoke damper control systems and also smokeextract.Access ControlsAccess is available on a 24-hour basis througha security staffed visitor reception desk in theentrance hall.Telewizyjny nadzór obiektuKluczowe powierzchnie budynku, w³¹czaj¹c pomieszczeniagara¿y w podziemiach, oraz terenzewnêtrzny bezpoœrednio przylegaj¹cy dobudynku, s¹ monitorowane w centrali BiuraOchrony.CCTV SurveillanceKey areas of the building, including thebasement garage and the immediate externalarea, is monitored by the security office.


BiuraStandardowe wyposa¿enie zosta³o wyspecyfikowaneponi¿ej. Wyposa¿enie o podwy¿szonymstandardzie jest dostêpne za dodatkow¹ op³at¹.Pod³oga podniesionaPod³oga podniesiona wysokoœci 15icm wykoñczonaantystatyczn¹ wyk³adzin¹ dywanow¹uk³adan¹ w p³ytach.OfficesThe standard fit-out is listed below. An enhancedfit-out is available at extra cost.FloorExternal wall are covered with gypsum boards,finished with wall paper and emulsion paintedto ecru colour.OœwietlenieWbudowane lampy, wykonane z mlecznegoszk³a, o natê¿eniu œwiat³a 500 lux na poziomiebiurek.OknaOkna cedrowe pe³nej wysokoœci.ŒcianyŒciany zewnêtrzne ob³o¿one s¹ p³ytami gipsowokartonowymi,oklejanymi tapet¹ I malowanymifarb¹ emulsyjn¹ w kolorze ecru.Sufity podwieszaneSufity modu³owe 60 x 60 cm typ Ecophone FocusDG z ukrytym profilem. Pas przyokienny oraz przytrzonie komunikacyjnym wykonany z p³ytgipsowo-kartonowych malowanych farb¹emulsyjn¹.WallsAnti-static carpet tiles laid loose on a 15 cmhigh raised floor incorporating outlet boxes.Ceiling60 x 60 cm modular ceiling tiles type EcophoneFocus DG, in a concealed grid. The externalperimeter and the core perimeter are in gypsumboard and emulsion painted.SufitWbudowane oprawy oœwietleniowe oraz oprawyliniowe.OœwietlenieSufit z p³yt gipsowo-kartonowych pomalowanybia³¹ farb¹ emulsyjn¹.DrzwiDrzwi fornirowane w kolorze Wenge.


LightingSquare, sand blasted glass recessed featurelighting providing 500 lux at desk level.WindowsFull height cedar wood windows.ToaletyPosadzkaP³yty kamienne z marmuru Botticino.Œciany3 rodzaje wykoñczenia. Przedsionek oraz pomieszczenieg³ówne toalety wykoñczone panelamialuminiowymi fornirowanymi w kolorze Wengeoraz podœwietlanymi taflami z satynowanegoszk³a bezpiecznego z dwubarwnym nadrukiem.Kabiny - marmur Botticino, panele aluminiowefornirowane w kolorze Wenge oraz p³yty gipsowepomalowane bia³¹ farb¹ emulsyjn¹.ToiletsFloorStone tiles of marble Botticino.WallsThree types of finishes. Toilet vestibule and mainroom finished with alupanel veneered in Wengeand in safety sand blasted glass panels.Illuminated with double colour printing. Toiletcabin walls in marble Botticino, alupanelveneered in Wenge and gypsum-boardemulsion painted.CeilingPlain gypsum board ceiling painted in whiteemulsion.LightingConcealed lighting features and linear lightingfeatures.DoorHardwood door, veneered in Wenge.Urz¹dzenia sanitarneUrz¹dzenia sanitarne - Duravit Starck 3, armaturaZazzeri, blat kamienny z umywalkami wykonanyna zamówienie. Wszystkie elementy wykoñczonew stali nierdzewnej szczotkowanej.Wyposa¿enie dodatkoweEkrany ciek³okrystaliczne montowane w taflachszk³a na œcianach.Sanitary WareSanitary ware by Duravit Starck 3, fittings byZazzeri, wash hand basin unit made of stone.All elements finished in brushed stainless steel.Additional equipmentLiquid crystal screens assembled in glass panelson walls.


Siedziba Bankowego Funduszu Gwarancyjnego / Warszawa Prima Court / Warszawa / Warsaw P o z nañskie Centrum Finansowe / PoznañGrand Hotel Lublinianka / Lublin Headquarters of Bank Guarantee Fund / Warsaw Poznan Financial Centre / PoznanLiberty Corner znajduje siê w samym sercu Warszawy, u zbiegu ulic Brackieji Mysiej, w pobli¿u Placu Trzech Krzy¿y, w s¹siedztwie Hotelu Sheraton orazGie³dy Papierów Wartoœciowych. Dogodny system transportu miejskiegozapewnia doskona³e po³¹czenie z najwa¿niejszymi punktami miasta.Budynek Liberty Corner sk³ada siê z dwóch niezale¿nych czêœci: Siedziba Polskiej Agencji Prasowej (PAP) - 2 500 m2 Powierzchnia biurowa do wynajêcia - 5 457 mElewacja budynku Liberty Corner zosta³a wykonana z piaskowca o zró¿nicowanejfakturze, aby doskonale komponowaæ siê z historycznym otoczeniem.W holu recepcyjnym zosta³y umieszczone autentyczne portale i audiculaz budynku cenzury poprzednio stoj¹cego w tym miejscu.Powierzchnia biurowa zosta³a zaprojektowana bez s³upów i podzia³ów,co zapewnia pe³ne doœwietlenie œwiatem dziennym oraz pe³n¹ elastycznoœæw aran¿owaniu przestrzeni.Pod budynkiem znajduje siê dwupoziomowy parking podziemny. Budynekzapewnia doskonale warunki pracy poprzez doskonale doœwietleniepowierzchni, nowoczesny system telekomunikacyjny, BMS, 4-rurowy systemklimatyzacyjny, otwierane okna oraz wysoki standard wykoñczenia obejmuj¹cymiêdzy innymi podwieszane sufity i podnoszone pod³ogi.2Liberty Corner is located in the very centre of Warsaw at the corner of BrackaStreet and Mysia Street within close proximity to the Trzech Krzy¿y Square. Inthe immediate vicinity, you can find the Warsaw Stock Exchange and theSheraton Hotel. Thanks to convenient access to public transportation, LibertyCorner is perfectly linked with the most important parts of Warsaw.Liberty Corner is comprised of two independent above-ground components: the headquarters of the Polish Press Agency (PAP) comprising 2 500 sqm leasable office space of 5 457 sqmThe fasade is covered with two different types of sandstone of varyingtexture in order to blend with the surrounding historical buildings. Thereception hall includes genuine architectural features from the CensorshipOffice of the Communist era which previously stood in this exact location.The office space has been designed without columns which ensures thatthe space is well lit by natural light during the day and which provides fullflexibility in space planning.The building offers the two-storey underground car park. Liberty Corneroffers a comfortable work environment including extensive natural light,a state-of-the-art telecommunication system, BMS, 4-pipe air conditioningsystem, openable windows and a high standard of finishes includingsuspended ceilings, raised floors, etc.Inwestor i developer - Von der Heyden Group - zrealizowa³ wiele wysokiejklasy projektów komercyjnych w Polsce i za granic¹. Znane zagranicznei krajowe instytucje finansowe oraz firmy wybra³y w³aœnie jego budynki naswoje g³ówne siedziby. Naczelnym celem Von der Heyden Group jestdotrzymywanie najwy¿szych œwiatowych standardów architektonicznychi technologicznych, co zosta³o uhonorowane wieloma presti¿owymi nagrodamiprzyznanymi jej projektom.Pan-european investor and developer, Von der Heyden Group, has a proventrack record of successful commercial developments in Poland and abroad.A number of renowned international and domestic financial institutions andcompanies have chosen its buildings for their headquarters. The Von derHeyden Group consistently endeavours to meet the highest standardsof architecture and technology to not only meet the requirements of todaybut also anticipate them for the future. Prestigious awards are confirmationof the Group’s drive for excellence.Miejsce bez korków, k³opotów z dojazdami i kosztów komunikacyjnych.S¹siedztwo Placu Trzech Krzy¿y, placówek dyplomatycznych oraz AdministracjiRz¹dowej, jak równie¿ Gie³dy Papierów Wartoœciowych. Dziêki takiej lokalizacji donajwa¿niejszych miejsc i instytucji mo¿na siê dostaæ w kilka minut. Nawet pieszo.A place with no traffic jams, communication problems and expenses, Locatednear the Trzech Krzy¿y Square, international embassies, ministries and othergovernment buildings as well as the Warsaw Stock Exchange. Due to the locationof Liberty Corner it is possible to get to the most important places andinstitutions within a few minutes walk.Wis³a Vistula RiverMuzeum NarodoweNational MuseumParliament of the Republic of PolandSejmGie³da Papierów WartoœciowychPa³ac Kultury i NaukiDworzec Centralny PKPLiberty CornerWarsaw Stock ExchangePalace of Culture and SciencePKP Central Train StationMars z a³kowskaAleje JerozolimskieBrackaNowogrodzkaMysia 5Pl. Trzech Krzy¿yAl e j e U j a zo d ws kieUL. MYSIA 500-496 WARSZAWATEL.: +48 22 596 50 00e-mail: vdhgroup@vdhgroup.plFAX : +48 22 596 50 01 www.libertycorner.pl www.vdhgroup.com

More magazines by this user
Similar magazines