11.07.2015 Views

080714

080714

080714

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

@Hansra_SS/PunjabiDailyTuesday July 8, 2014, 24 hfV, nfnksLfhI sMmq 546Vol. 7, No. 2217, Tel: 416-661-7272, Fax: 416-661-7273PfihmI dy pirvfr ƒ imsrIrfÈtrpqI dIaF itwpxIaF qoN afs jfgItrFto/ zylI ibAUro/ julfeI 07-2014- kYnyzf aqy imsrI mUldy pwqrkfr muhMmd PfihmI dy pirvfr ƒ imsr dy rfÈtrpqIdIaF hfl dIaF itwpxIaF qoN iek vfr iPr afs jfgI hY. muhMmdPfihmI jo ik al-jËIrf cYnl dy pwqrkfr hn, ƒ do horF smyqdo hPqy pihlF 7 sfl dI jylH dI sËf idwqI geI sI. imsr dyrfÈtrpqI abdyl Pqf al issI ny hfl hI ivc iesivvfdgRsq kys ivc jo ibafn idwqf hY, Auh afs jgfAux vflfhY, hflFik pihlF AuhnF ny ikhf sI ik Auh adflq dy PYslyivc koeI dKlaMdfËI nhIN krngy. pr hux al-issaI dfkihxf hY ik ies kys dy kfrn imsr df kOmFqrI pwDr qy aksivgiVaf hY aqy pwqrkfrF ƒiËafdf sËf idwqI geI hY, ieskrky imsr dI sfK ƒ Dwbf lwigaf hY. AuhnF ny ikhf ik AuhkdI vI tRfiel ivc dKlaMdfËI krn dy hwk ivc nhIN hn pries dI bjfey AuhnF pwqrkfrF ƒ zIport kIqf jfxf cfhIdf sI.PfihmI dy Brf ÈrIP df kihxf hY ik AuhnF df pirvfr cfhuMdfhY ik imsr dy rfÈtrpqI dI itwpxI ƒ hux skfrfqmk pwKoNilaf jfvy aqy AuhnF ƒ afs jfgI hY ik PfihmI smyq bfkIpwqrkfr irhfa ho jfxgy jF iPr AuhnF dI sËf GwtkIqI jfvygI.tYksF ivc vfDf nhIN krn idaFgyAuntfrIE dIaF ivroDI iDrF ƒ ilbrl srkfr qy tYks vDfAux leI PYsly lYx df ÈMkftrFto/zylI ibAUro/ julfeI 07-2014- sUby dIaF ivroDI pfrtIaFilbrl srkfr duafrf tYks vDfAux dy iKlfP iewkjut hox jfrhIaF hn. ivroDI pfrtIaF df kihxf hY ik srkfr dy kol 12[5iblIan zflr dy bjtIGfty ƒ kfbU krn df koeIvsIlf nhIN hY. ies krkysrkfr jF qF nOkrIaFivc ktOqI krygI jF iPrtYksF ivc vfDf krygI.awj ivDfn sBf dy svflpIrIaz drimafn torIËaqy aYn zI pI ny iekwiTaFies muwdy ƒ AuTfAuNidaFsrkfr qoN mMg kIqI ikAuh spÈt kry ik bjtIGfty ƒ 2017-18 ivcikvyN kfbU kIqf jfvygf.dovyN ivroDI pfrtIaF dfkihxf hY ik ilbrlsrkfr dy kol bhuq hIGwt ivklp mOjUd hn aqyAus dy kol tYks vDfAux,ruËgfr ktOqIaF jF iPr srkfrI sMpqIaF vycx qoN ielfvf koeIcfrf nhIN hY, pr iewDr srkfr hËfrF iblIan zflr dIaF invyÈXojnfvF df pRsqfv rwK rhI hY.pRogrYisv kMsrvyitv pfrtI dy lIzr ijm ivlsn nyivDfn sBf ivc ikhf ik srkfr iek zUMGI KfeI ivc izwg rhI hY,ijwQoN Auh jF qF sKq PYsly lY ky inkl skdI hY, jF iPr nvyN KrcyrokygI. AuhnF ikhf ik srkfr dy kol koeI cfrf nhIN, ies krkyAuh mOjUdf ishq sMBfl aqy iswiKaf XojnfvF ƒ hI brkrfr rwKlvy qF ibhqr hY.AuhnF ikhf ik ilbrlieh spÈt krn ik Auh ikhVysYktr ivc ktOqI krngy aqyikhVy sYktr qy tYks vDfAuxgy?iewDr aYn zI pI lIzr aYNzrf horvYQ ny vI ikhf ikarQ Èfsqr dy mfihr lokI kih rhy hn ik siQqI kfPIicMqfjnk hY, bjtI Gfty aqy KricaF smyq iehnF dI pUrqI ivcvwzI KfeI hY, ijs ƒBrn leI srkfr kolkoeI stIk Xojnf nhIN.AuhnF ikhf ik kIpRImIar ieMnI rkmikqoN hor ilafAuxgy.ieh rkm AuhnF ƒ iewQoNhI pRfpq krnI pYxI hY.AuhnF ikhf ik RpImIardy kol hor koeI cfrfnhIN ik Auh srkfrIKyqr dy krmcfrIaFdIaF CFtIaF krn jFiPr srkI sMpqIaFvycx. srkfr dI mMdIafriQkqf ivckfr iksqrHF afs kIqI jf skdIhY ik srkfr df bjtpUrI sPlqf nfl nyprycVH jfvygf.iewDr pRImIar kYQlIn ivn ny ivroDI iDrF dy jvfb ivcikhf ik aijhf nhIN hY ik srkfr pbilk trFsport, buinafdIZFcf pRfjYktF aqy kfrporyt ktOqIaF ivc koeI kmI ilafvygI,blik srkfr bjtI Gfty ƒ kfbU krn leI afpxI Xojnf imwQysmyN ivc pUrI krygI. AuhnF ikhf ik sfzy leI cuxOqIaF kfPI hn,pr iehnF df hwl vI inkl skdf hY. sUby ivc invyÈ XkInIbxfAuxf hovygf aqy afriQk ivkfs dI gqI ƒ vDfieaf jfvygf.


julfeI 08, 2014- 2 www.PunjabiDailyOnline.canÈIly pdfrQF vflIaF dvfeIaF dI vrqoN hYrfnIjnk qrIky nfl vDItrFto/ zylI ibAUro/ julfeI 07-2014- kYnyzf ivc nÈIly pdfrQFqoN bxn vflIaF dvfeIaF Kfskrky aOksIkozfeIn aqy mOrPIndI iËafdf vrqoN dy mfmly hYrfnIjnk qrIky nFl vwD rhy hn. iesdy nfl hI mulk ivc pyn iklr aqyiËafdf afdq bx jfx vflIaFdvfeIaF dI vrqoN vI bhuq qyËInfl vDdI jf rhI hY. hfl hI ivcjfrI aMkiVaF muqfbk nÈIlypdfrQF nfl sbMDq dvfeIaF dIiËafdf vrqoN krn krky jfnguafAux dy mfmly ivc 1991 aqy2010 ivckfr 242 PIsdI vwDgey hn. ieMstIicAUt PfrklInIkl avYilAUitvsfieMisË dy ivigafnItfrfgoms ny afpxy sfQI ivigafnInfl Cfpy ies lyK ivc ikhf hYik 2010 ivc pfieaf igaf ikkrIb 550 mOqF nÈIly pdfrQFvflIaF dvfeIaF dI Evr zoËdy kfrn hoeIaF, ijs qoN Bfv hYik iek jF do knyzIan roËjfn gvf rhy hn. mOqF dIiËafdfqr igxqI nOjvfnF ivchY, jo icMqf df gMpIr ivÈf hY.bonI kRoNby ny AuntfrIE imAUNspl borz dy PYsly dI kIqI ÈlfGfimsIsfgf- imsIsfgf dy vfrz 5 qoN istIkONslr aqy myar leI AumIdvfr bonIkRoby ny AuntfrIE imAUNspl borz duafrfbYnIsyÈIaf iPAUnrl hom duafrf mfltnivc aMiqm sskfr krvfAux leI kIqIapIl ƒ rwd kIqy jfx dI ÈlfGf kIqI hY.AuhnF ikhf ik ieh sQfnk lokF dI ijwqhY. AuhnF ikhf ik hflFik ieh koe[ mslfnhIN, pr pRsqfivq zYrI roz qy aMiqmsskfr krn leI shI QF nhIN hY. ieh QFGrF dy nËdIk hY aqy iewQy ËmIn loklvftrvyaË leI vrqI jf rhI hY. ieskrky sQfnk lokI hux insicMq ho skdyhn ik AuhnF ƒ ies ÈmÈfn Gft qoNKihVf Cut jfvygf.vrxnXog hY ik 2013 ivcbYnIsyÈIaf ny AuntfrIE borz dy mUhryapIl kIqI sI. ies smyN hI AuhnF nyiPAUnrl brIal aqy kRImIeyÈn srivsaYkt dy qihq aYplIkyÈn vI pfeI sI.ies kfƒn ivc AuhnF ny soD dI mMg kIqIsI, ijs ivc spÈt qOr qy ieh iliKafhY ik smÈfn Gft ikhVI QF qy hoxfcfhIdf hY. bIbI kRoby ny ikhf ik istIkONslr hox dy nfqy mYN sqMbr 2011 qoNies msly nfl juVI hF. asIN sQfnk lokFdI gwl vI suxI aqy AuhnF dI afvfË bxndf PYslf kIqf.trFto dy myar dI rys ivc hux torI awgy afeytrFto- sfbkf pI[ sI[ lIzr sRI jOhn torIleI ieh KuÈI vflI gwl hovygI ik AuhnFƒ srvyKx hux rys ivc sB qoN awgy dwsrhy hn. nYnoË irsrc srvyKx muqfbk39[1 PIsdI lokF dI psMd torIË bx geyhn. srvyKx muqfbk ElIvIaf coa dIsport 32[7 PIsdI dy krIb af geI hY,jdik Auh hfly vI torI ƒ pUrI twkr dyrhy hn. qIjy sQfn qy mOjUdf myar Porzlgfqfr bxy hn, pr AuhnF dI hmfieqdf aMkVf 21[7 PIsdI qy af igaf hY.Coty vfierlYs TykydfrFdy lfiesYNs rwd hoxgytrFto- PYzrl AUrjf mMqrI sRI jyms mUrI ny awj dwisaf ik aglysfl Coty TykydfrF ƒ srkfr spYktRm alft nhIN krygI. AuhnFikhf ik mobfiel mfrkIt ivc vwD rhy mukfbly dy kfrn CotyTykydfr mMgF pUrIaF krn dy asmrwQ hn. AuhnF dwisaf iksrkfr cfhuMdI hY ik KpqkfrF ƒ Gwto Gwt drF qy tYlIkfm shUlqFimlx. Auh awj trFto ivc pRYs kfnPrMs ivc bol rhy sn. AuhnFikhf ik ies Kyqr ivc hor invyÈ ƒ hwlfÈyrI idwqI jfvygI aqynvIN nIlfmI nfl hor mukfblf vDygf. AuhnF ieh nhIN dwisaf iknvyN spYktRm dI nIlfmI kdoN hovygI, pr ieMnf hI ikhf ik aglykuJ hPiqaF ivc ieh pRikiraf pUrI kr leI jfvygI.istI kONsl ny sfbkf aPsr aqyvkIl ƒ kONslr inXukq kIqftrFto/ zylI ibAUro/ julfeI07-2014- trFto istIkONsl ny do KflI sItF AuqycoxF qwk do ivakqIaF dIinXukqI kr idwqI hY.somvfr dupihry sfbkfkONslr pItr imlinËduafrf KflI kIqI sItAuqyvkIl jyms mYlonI huxpRqIinDqf krngy. AuhakqUbr dIaF coxF qwkiewQoN pRqIinDqf krdyrihxgy. iehnF inXukqIaF dy leI kONsl dI ivÈyÈ mIitMg hoeIsI. ies qoN pihlF itRintI spfiznf dI sIt, ijwQoN sRI aYzm vfanpRqIinDqf krdy sn, ny kONsl dy sfbkf ibAUrokRyt ƒ inXukqkIqf hY.vpfrk qbky leI kYnyzf dI nvINkYn plws Xojnf ÈurU hovygInvIN idwlI- kYnyzf dy ieMmIgRyÈn mMqrI sRI ikRs alYkjYNzr nyBfrq ivc nvIN kYn plws pRogrfm df aYlfn kridaF ikhf ikkYnyzf afAuxvfly vpfrkqbky nfl juVylokF ƒ vIËfaqy horshUlqF ivcies Xojnfqihq qyËIilaFdI jfvygI.AuhnF dwisafik kYn plwsAuhnF BfrqInfgirkF dyleI hY, jokYnyzf jF amrIkfdy ipCly10 sflF qoN dOrykr rhy hn. AuhnF ƒ pRikiraf ivc Cot idwqI jfvygI aqy vIËyqurMq idwqy jfxgy. sRI alYkjYNzr ny awj Bfrq dy vpfrk,tUirËm aqy iswiKaf sYktr nfl juVy keI pRqIinDIaF nflgwlbfq kIqI aqy pRogrfmF ivc ihwsf ilaf. AuhnF dwisaf ikies Xojnf qoN ielfvf BfrqI vpfrIaF dy leI aYkspRYs pRogrfmvIËf Xojnf pihlF hI lfgU hY, jo sYlfnIaF aqy ividafrQIaFqy vI lfgU huMdI hY. AuhnF dwisaf ik Bfrq dy lokI kYnyzf afAuxdy mfmly ivc kuwl dunIaF df 10 pRqIÈ hn aqy ipCly sfl 14hËfr ividafrQIaF ƒ primt idwqy gey.ilbrl lIzr ny idwqI rmËfn dI vDfeIaOtvf- ilbrl pfrtIdy lIzr sRI jsitntrUzo ny rmËfn dIvDfeI idMidaF ikhf ikmulk dy sfry ihwisaFivc Xfqrf kridaFsfƒ musilm BfeIcfry dylokF nfl imlx df mOkfimldf hY. ies vkqroËy cwl rhy hn. AuhnFikhf ik ieslfimkPfAUNzyÈn afP trFtovwloN afXoijq pRogrfmmOky Auh Èfml hoey.musilm BfeIcfry ny iesmOky vDIaf Bojn proisaf aqy afps ivc iml ky bYTy. rmËfniek pivwqr mhInf hY, ijs smyN roËy, pRfrQnf, Dfrimk sBfvF,smfj syvf aqy afpsI imlvrqx vDfAux df mOkf imldf hY.AuhnF dwisaf ik mYN dyiKaf ik musilm BfeIcfrf ikvyNies mhIny iml ky bYTdf hY. msijdF ivc pRfrQnf huMdI hY aqyieh mhInf juVn df swdf idMdf hY.


julfeI 08, 2014- 3 www.PunjabiDailyOnline.ca


julfeI 08, 2014- 4 www.PunjabiDailyOnline.cabYlo horIËOˆtyrIVHdI hwzI `qyswt kfrn ivÈvkwp `coˆ bfhrho cuwky bRfËIl dystfr stRfeIkrnymfr dI gYrmOjUdgI ivwcPIPf vrlz kWpmyËbfn tImdbfa mihsUskr rhI hY. PIPf ivÈv kwp dy PfeInl ivwcdfÉly leI bRfËIlIan tIm mMglvfr nUM iewQyËbrdsq Pfrm ivwc cwl rhI jrmnI dfsfhmxf krygI. pRsMskfˆ qy mIzIaf qoˆ dUr jrmntIm ijwq leI afpxf pUrf iDafn Kyz `qy kyˆdrqkr rhI hY aqy dUjy pfsy iÉqfb dI mËbUqdfavydfr mMnI jf rhI myËbfn tIm, jo pUrI qrHfˆafpxy 22 sflf iKzfrI nymfr `qy inrBr ho cuwkIsI, dIafˆ AumIdfˆ nUM nymfr dy bfhr hox nfl vwzfDwkf lwgf hY.ivÈv kwp trfPI leI 6vIˆ vfrdfavydfrI pyÈ kr rhI bRfËIl dI tIm kolMbIafiÉlfÌ kuafrtr PfeInl mukfbly ivwc nymfr dyswt lwgx dy sdmy `coˆ pUrI qrHfˆ AuwBr nhIˆ skIhY. myËbfn tIm aqy pUrf mulk jrmnI iÉlfÌierfkI jnrl dI golIbfrI ivc mOqbgdfd- bgdfd dy nyVy golIbfrI ivc ierfkI POj dy iek jnrldI mOq ho geI. AuDr ierfkI sFsdF ny nvyN lIzr dI cox dfPYslf tfl idwqf hY. pRDfn mMqrI nUrI al milkI dy dPqr qoNjfrI iek ibafn muqfbk POj dI CyvIN zvIËn dy kmFzr myjrjnrl nËm abdulf al suzfnI dI abU grYb ielfky ivckwtVpMQIaF nfl sMGrÈ dOrfn mOq ho geI hY. ieh jgHf rfjDfnIbgdfd qoN 20 iklomItr dUr hY. ies qoN pihlF nvF pRDfn mMqrIcuxn ƒ lY ky jfrI rfjnIiqk aiVwikaF ivckfr somvfr ƒ ierfkIsMsd df sYÈn 12 agsq qwk tfl idwqf sI.suMnI ivdrohIaF dy vDdy pRBfv dy mwdynËr ierfk dylIzrF ƒ iek hox dI mMg kIqI jf rhI hY pr aiVwkf jfrI hY.mMglvfr dy leI qih sYÈn ƒ iek mhInf awgy pf idwqfigaf hY.stfr stRfeIkr nymfr dI gYrmOjUdgI kfrn myËbfn tIm dbfa ivcsYmIPfeInl mukfbly ivwc ijwq leI hux cmqkfrdI AumId kr irhf hY. nymfr ny ies tUrnfmYˆt`c cfr gol kIqy hn.bRfËIl dy mhfn Putbflr pyly ny Brosfjqfieaf hY ik nymfr dy bgYr vI AunHfˆ dI tImijwq skdI hY pr 20 kroV afbfdI vfly ies dyÈivwc koeI vI 1950 dy ieiqhfs nUM duhrfey jfxnUM nhIˆ dyKxf cfhuMdf. Aus smyˆ bRfËIl `c krfeygey ivÈv kwp ivwc myËbfn tIm nUM AurUgUey hwQoˆPfeInl `c hfr df sfhmxf krnf ipaf sI.nymfr dy bfhr hox qoˆ ielfvf bRfËIlnUM dUjf Jtkf kpqfn iQafgo islvf dy bfhr hoxnfl lwgf hY, jo do vfr pIlf kfrz imlx bfadtIm `coˆ bfhr ho igaf hY. aijhy muÈkl hflfqivwc koc luieË PYilp skolfrI nUM tIm `c keIbdlfa krny pYxgy.bRfËIl kol jUlIE sIËr, zyivzluieË, afskr hlk qy PrYz vrgy keI cMgyiKzfrI hn, ijnHfˆ ny ipCly mYcfˆ ivwc ÈfndfrpRdrÈn kIqf hY. ienHfˆ iKzfrIafˆ nUM hux jrmnIiÉlfÌ vDyry iËMmyvfrI nfl Kyzxf pvygf.iËkrXog hY ik bRfËIl ny afKrI vfr2002 ivwc ivÈv kwp ijwiqaf sI aqy Aus nyPfeInl mYc ivwc jrmnI nUM 2-0 golfˆ dy Prknfl mfq idwqI sI. ivÈv kwp ivwc ienHfˆ dohfˆRadio TEHLKA(Toronto Canada)Listen toHARJINDER S. DILGEER -on radio TEHLKA(Toronto Canada) every SATURDAY and SUNDAY10am to 12pm on 1690 AM ! From home onTV.Roger cable (channel 959) -Thanks for thelistener ship. Thanks Amar padda.tImfˆ drimafn iehpihlI qy afKrI mulfkfqsI. Aus smyˆ vI skolfrItIm dy koc sn. ies leIËfhr hY ik Auh ies vfrvI jrmnI iÉlfÌ AusyrxnIqI nUM duhrfAux dfXqn krngy. mOjUdfhflfq ivwc jrmn tIm iksy vI qrHfˆ myËbfn qoˆGwt nhIˆ hY. jrmnI qy bRfËIl ny 2014 ivÈvkwp ivwc hux qk pMj pMj mYc Kyzy hn, ijnHfˆ ivwcdohfˆ tImfˆ ny 10-10 gol kIqy hn. ies qoˆ ielfvfdohfˆ tImfˆ dI gol `qy hmly dI pRqIÈqqf vI 70-70 PIsd hY. ies qoˆ ielfvf pYnltI ÈUt afAUtdI gwl krIey qfˆ cfr ivÈv kwp tUrnfmYˆt ivwcbRfËIl ny iqMn vfr jdoˆik jrmnI ny cfry vfrpYnltI ÈUt afAUt ivwc ijwq drj kIqI hY.bRfËIl 1986 ivÈv kwp dy kuafrtr PfeInlivwc Prfˆs qoˆ hfr igaf sI pr Aus ny 1994 dyPfeInl `c ietlI, 1990 dy sYmIPfeInl ivwchflYˆz qy ies sfl afKrI 16 ivwc icwlI nUMpYnltI ÈUt afAuUt `c hrfieaf sI.24 sflf dy vkÌy bfad cOQI vfrivÈv kwp ijwqx df Xqn kr rhI jrmn dItIm dy Qfms mUielr aqy bRfËIl df nymfrvYnkUvr- BfrqI mUl dy vfsIafˆ smyqkeI hor dyÈfˆ qoˆ kYnyzf af ky vsy lokfˆvwloˆ srI dy hflYˆz pfrk ivwc ros ivKfvfkrky iemIgryÈn soD ibl sI-24 dfivroD kIqf igaf. mnuwKI hwkfˆ dy vkIljoÈ pYtrsn ny ikhf ik ies ibl ivwcsrkfr vwloˆ afm nfgirkfˆ nfl kIqy jfxvfly Dwky df pqf ies gwl qoˆ lgdf hY ikiemIgryÈn mMqrI kol iksy dI nfgirkqf Kqmkrn df aiDkfr hY. bulfirafˆ ny ikhf ik ibldy pRsqfv vfly idn qoˆ hI ies df ivroD kIqf jfirhf hY. ivroD dy bfvjUd kMËrvyitv srkfr nyies nUM pfs kr idwqf. ibl nUM rwd krvfAux leIsMGrÈ jfrI rhygf.ies dOrfn ikMbl korIE, hrÈfvflIaf, iemiqafj pOpt, lKbIr KuxKux,qrkÈIl susfietI vwloˆ gurmyl igwl, pwqrkfrtUrnfmYˆt ivwc sfˆJy qOr `qy gol dfgx `c dUjynMbr `qy hn. nymfr df bfhr hoxf jrmnI leIvwzI rfhq hY. dwsxXog hY ik bRfËIl ny 1958,1962, 1970, 1994 aqy 2002 ivwc ivÈv kwpijwiqaf sI jdoˆik jrmnI ny 1954, 1974 aqy1990 ivwc iÉqfb afpxy nfˆ kIqf sI. mOjUdfjrmn tIm byhwd hmlfvr qy mËbUq hY. huxdyKxf hovygf ik Blky sYmIPfeInl ivwc ikhVfAultPyr dyKx nUM imldf hY. -ivÈv kwp PfeInl leI `bRfËUkf` gyˆd jfrIivÈv kwp PfeInl leI Kfs qOr `qyiqafr kIqI geI `bRfËUkf` gyˆd jfrI kr idwqIgeI hY. ies nUM vYtIkn istI ivwc pop Prfˆisskol iljfieaf igaf sI. Kyzfˆ df sfmfn bxfAuxvflI kMpnI aYzIzfs vwloˆ iqafr kIqI geI iehgyˆd 13 julfeI nUM PIPf ivÈv kwp dy iÉqfbImukfbly ivwc vrqI jfvygI.vwKrI kmytI- kfnUMnI pycIdgIafˆ df dOr ÈurUcMzIgVH- hirafxf leI vwKrI ÈRomxIgurduafrf pRbMDk kmytI df aYlfn kIqyjfx qoˆ bfad kfnUMnI pycIdgIafˆ df dOrÈurU ho igaf hY. cfr rfjfˆ pMjfb, hirafxf,ihmfcl pRdyÈ aqy cMzIgVH ivclyieiqhfsk gurduafirafˆ df pRbMD clf rhIÈRomxI kmytI dy kbËy `c hirafxf dygurduafirafˆ df kMtrol Éqm krn dypRsqfivq muwdy `qy kfnUMnI mfihrfˆ dI rfievwKo vwKrI hY. iswK gurduafrf aYkt-1925, jo mfrc 1925 `c pMjfb asYˆblIny pfs kIqf sI, nUM sUbfeI aYkt mMinafjfˆdf hY pr pMjfb punrgTn aYkt-1966dy sYkÈn 72 qihq kyˆdrI gRih mMqrfly nUMaiDkfr dy idwqy sn. ienHfˆ aiDkfrfˆ qihqhI kyˆdr srkfr ny ÈRomxI kmytI `cmihlfvfˆ nUM rfKvfˆkrn aqy sihjDfrIiswKfˆ nUM vot df aiDkfr Éqm kIqf sI.pMjfb aqy hirafxf dy aYzvokyt jnrlfˆ`c ies muwdy `qy iswDy mqByd nËr af rhyhn. pMjfb dy aYzvokyt jnrl aÈokagrvfl df kihxf hY ik hirafxf nUMvwKrI gurduafrf kmytI dy gTn jfˆ kfnUMnbxfAux df koeI aiDkfr nhIˆ hY. AunHfˆ ikhfik iswK gurduafrf aYkt qihq jykr koeIqbdIlI krnI hY qfˆ aiDkfr Kyqr isrÌpfrlImYˆt df hY.sRI agrvfl ny ikhf ikhirafxf asYˆblI ies sbMDI kfnUMn nhIˆbxf skdI.hirafxf dy aYzvokyt jnrlhvf isMG hUzf df kihxf hY ik hirafxfsrkfr vwKrI gurduafrf kmytI sbMDI ibwlkfnUMnI mfihrfˆ dy slfh mÈvry nfl hI bxfrhI hY. AunHfˆ ikhf ik huwzf srkfr kfnUMnaqy sMsdI mirafdf ivwc rih ky hI iehkMm kr rhI hY qy ies ivwc kuJ vI glqnhIˆ hY. pMjfb qy hirafxf hfeI kort dysInIar vkIl mnjIq isMG Kihrf, joÈRomxI kmytI sbMDI mfmilafˆ `c vkIl qyÈRomxI akflI dl dy jnrl skwqr vI rhyhn, df dfavf hY ik pMjfb punrgTnaYkt -1966 hirafxf nUM vwKrI kmytIkfiem krn df aiDkfr idMdf hY. AunHfˆikhf ik ÈRomxI gurduafrf pRbMDk kmytI dfnfm sMivDfn dI dUjI sUcI ivwc drj hY.ies sUcI muqfbk ÈRomxI kmytI sQfeIsMsQf hY. AunHfˆ ikhf ik akflI dl vwloˆiswK gurduafrf aYkt nUM kyˆdrI aYktkihxf vI glq hY qy ieh aYkt sUbfeIaYkt hY. AunHfˆ ikhf ik ÈRomxI kmytI dfaiDkfr Kyqr pMjfb, hirafxf, cMzIgVH qyihmfcl pRdyÈ hox kfrn punrgTn aYkt`c kyˆdrI gRih mMqrfly nUM aiDkfrimly sn.sRI Kihrf ny ieh vI dfavf kIqfik afËfdI qoˆ bfad aqy afËfdI qoˆ pihlfˆ1925 qoˆ lY ky 1961 qwk iswK gurduafrfaYkt ivwc 32 soDfˆ ho cuwkIafˆ hn. iehsfrIafˆ soDfˆ pMjfb asYˆblI vwloˆ hI kIqIafˆgeIafˆ hn.ies qrHfˆ nfl ÈRomxI kmytI dIvMz df mfmlf guMJldfr bxdf jf irhf hY.ies qoˆ pihlfˆ suprIm kort dy syvf mukqjwj jsits kuldIp isMG vI vwKrI kmytIdI sQfpnf bfry kfnUMnI aiVwkf nf hox dIgwl kih cuwky hn. ÈRomxI gurduafrf pRbMDkkmytI ivwc muwK skwqr dy ahudy `qy rhy qyÈRomxI kmytI dy aMdrUnI mfmilafˆ `qy pkVrwKx vfly mnjIq isMG klkwqf vIhirafxf dI vwKrI kmytI kfiem krn dyrfh `c kfnUMn nUM aiVwkf nhIˆ mMndy. AunHfˆikhf ik asl ivwc ieh mfmlf pUrI qrHfˆrfjsI hY. hirafxf dy iswKfˆ nUM jdoˆ qwkÈRomxI akflI dl aqy ÈRomxI kmytI qoˆsrprsqI imldI rhI hY Audoˆ qwk iesguafẐI sUby dy iswwKfˆ ny vwKrI kmytI df muwdfnhIˆ AuTfieaf. sRI klkwqf ny ikhf ik jdoˆhirafxf dy iswKfˆ nUM nËraMdfË krnf ÈurUkr idwqf qfˆ vwKrI kmytI df muwdf KVfho igaf.kYnyzf dy prvfsI soD ibl df ivroDBUipMdr mlI qy gurU gRMQ sfihb siqkfr kmytIvwloˆ kuldIp isMG syKoˆ ny ros ivKfvy ivwc ikhfik kYnyzf srkfr vwloˆ pfs kIqy ies ibl nUM kflfkfnUMn kihx ivwc AunHfˆ nUM koeI sMkoc nhIˆ hYikAuˆik ies nfl mnuwKI hwkfˆ df Gfx hovygf.DrnfkfrIafˆ ny ibl rwd krfAux qk sMGrÈjfrI rwKx df aihd ilaf. ies mOky aYnzIpI dIsMsd mYˆbr ijMmI ismË qy ivDfiek hYrI bYˆs vIhfËr sn.


julfeI 08, 2014- 5 www.PunjabiDailyOnline.casrkfrI hspqflfˆ `c dfÉl hox vfly nÈy dy mrIËfˆ `c awT PIsdI aOrqfˆ qy bwcycMzIgVH - rfj `c niÈafˆ dy vg rhy Cyvyˆ dirafbfry icMqfjnk swc sfhmxy afieaf hY. srkfrIhspqflfˆ `c ielfj leI dfÉl ho rhy mrIËfˆ `cawT ÌIsdI aOrqfˆ aqy bwcy Èfml hn. ieh aMkVypMjfb aqy cMzIgVH dy srkfrI hspqflfˆ smyqpIjIafeI dI EpIzI qoˆ sfhmxy afey hn.ishq ivBfg pMjfb vwloˆ idwqy qfËfaMkiVafˆ anusfr sB qoˆ iËafdf 11,574 nÈyVIiËlHf sMgrUr dy srkfrI hspqflfˆ `c ielfjleI afey hn jd ik aMimRqsr iËlHy dy srkfrIhspqflfˆ `c dfÉl hox vfilafˆ dI igxqI 2251hY. iËlHf biTMzf dy srkfrI hspqfl `c dUjynMbr dI AupIzI hY ijwQy 9841 mrIË af cuwky hn.srkfrI qOr `qy leI jfxkfrI anusfr pIjIafeI`c ielfj leI af rhy mrIËfˆ `coˆ ds pRqIÈqaOrqfˆ aqy bwcy sfhmxy af rhy hn. pIjIafeIpRÈfsn nUM nÈf CuzfAU kyˆdr `c bwicafˆ aqyaOrqfˆ nUM dfÉl krn `c idwkq af rhI hY. ieQypMjfb dy 10 iËilHafˆ dfrfjDfnI nfl nhIˆ ryl sMprkcMzIgVH- pMjfb dy bhuq sfry ielfky aijhy hn jo ryl syvf nfljuVy hoey nhIˆ. ajy kuJ smfˆ pihlfˆ qwk pMjfb dI rfjDfnIcMzIgVH vI ryl syvf rfhIˆ dyÈ dy hornfˆ ihwisafˆ nfl juVI hoeInhIˆ sI. pMjfb ivwc hryk sfl sVk hfdisafˆ ivwc iqMn hËfrqoˆ vwD ivakqIafˆ dI mOq huMdI hY. sUby dIafˆ sVkfˆ qoˆ afvfjfeIdf boJ GtfAux leI vwK-vwK Qfvfˆ ivcly ryl sMprk kfiemkrnf bhuq ËrUrI hY.pMjfb ny keI vrHy pihlfˆ aMimRqsr aqy nvIˆ idwlIivcfly qyË rPqfr gwzIafˆ clfAux sbMDI ryl ptVI ivCfAuxleI srvy krnKfqr kyˆdr kolpYsy jmHfˆ krvfeysn pr ies idÈfivwc koeI KfspRgqI nhIˆ hoeI.dyÈ dy vwK-vwKihwisafˆ qoˆ lwKfˆÈrDflU hr vrHyaMimRqsr drbfrsfihb ivKy mwQftykx afAuˆdy hn. ies leI cfhIdf hY ik aMimRqsr nUM sB qoˆpihlfˆ idwlI nfl bulyt ryl rfhIˆ joiVaf jfvy. pMjfb dyisafsqdfnfˆ vwloˆ rfj ivwc ryl mfrgfˆ dy ivsqfr leI koeIsMjIdf Xqn nhIˆ kIqy gey. afiKaf jfˆdf hY ik rfj dIÈkqIÈflI bws trfˆsport lfbI vwloˆ aijhy iksy vI Xqn ivwcaiVwky KVHy kIqy jfˆdy hn.afm afdmI pfrtI dy sMsd mYˆbr zf[ DrmvIr gfˆDIny kuJ idn pihlfˆ kyˆdrI rylvy mMqrI sdfnMd gOVf kol pMjfbdf kys Ëordfr ZMg nfl pyÈ kIqf. zf[ gfˆDI ny mMqrI nUM dwisafik pMjfb dy 22 iËilHafˆ ivwcoˆ 14 iËlHy mflvf Kyqr ivwc afAuˆdyhn aqy ienHfˆ ivwcoˆ 10 iËlHy sUby dI rfjDfnI nfl ryl syvf rfhIˆjuVy hoey nhIˆ. sRI gfˆDI ny rylvy mMqrI nUM dwisaf ik muhflI aqyrfjpurf drimafn 30 iklomItr ryl ptVI ivCfAux nfl nfkyvl rfjsQfn (bIkfnyr qwk) df vwzf ihwsf sgoˆ hirafxf(isrsf) dy kuJ ihwsy vI ryl syvf rfhIˆ cMzIgVH nfl juV jfxgy.sRI gfˆDI ny dwisaf ik mflvf Kyqr ivwc isrP 10 rylgwzIafˆ hIsyvfvfˆ dy rhIafˆ hn jdoˆik ies Kyqr ivwc Qrml plfˆt, iekkyˆdrI XUnIvristI aqy keI ieiqhfsk Qfvfˆ hn. sRI gfˆDI nypitaflf-jfKl ryl sMprk kfiem krn dI mMg vI kIqI.bfjvf dy Brf smyq 14 hornfˆ nUM suxfeI sËfgurdfspur - iËly ivc sfl 2002 `c hoey iek sMGrÈ dy mfmlyivc sQfnk adflq ny awj pMjfb dy sInIar kfˆgrsI afgU smyq15 lokfˆ nUM doÈI Tihrf ky vwK-vwK imafd dI sËf suxfeI. adflqny sUbf kfˆgrs pRDfn pRqfp isMG bfjvf dy Coty Brf qy kfˆgrs dyjnrl skwqr PiqhjMg isMG bfjvf qy AunHfˆ dy 5 sihXogIafˆ nUMZfeI-ZfeI sfl dI kYd dI sËf suxfeI hY. btflf inafiekmYijstryt aimqf isMG ny bfkI 9 lokfˆ nUM 3-3 sfl kYd dI sËfsuxfeI. adflq ny isMG qy AunHfˆ dy 5 sihXogIafˆ `qy 11-11 hËfrrupey df jurmfnf lgfieaf jd ik AunHfˆ dy ivroDIafˆ `qy 12-12hËfr rupey df jurmfnf lgfieaf. hflfˆik mulËmfˆ nUM inwjI mucwlky`qy irhfa kr idwqf igaf qy AunHfˆ nUM adflq dy PYsly iKlfPAuprI adflq ivc qYa 30 idn dI imafd aMdr apIl krn dIiejfËq dy idwqI.kyvl purÈ mrIËfˆ vfsqy hI vfrz bxfieafigaf hY. bwicafˆ aqy aOrqfˆ nUM purÈfˆ vfly vfrzfˆ`c dfÉl krnfmuÈkl hoirhf hY.nÈfCuzfAU kyˆdr dyzfktr suboD dfkihxf hY ik nÈydI afdI aOrqfˆsmfj ivwcafpxI iewËqbxfeI rwKxvfsqy srkfrIhspqflfˆ dI QfˆpRfeIvythspqflfˆ `c dfÉl hox nUM pihl dy rhIafˆ hn.cMzIgVH dy smfj BlfeI ivBfg vwloˆ jfrI aMki-myzUgurI (nfiejIrIaf)- boko hrm dihÈqgrdfˆvwloˆ Auwqr pUrbI nfeIjIrIaf`c ipCly mhIny agvf kIqIafˆgeIafˆ 60 qoˆ vwD kuVIafˆ qymihlfvfˆ AunHfˆ dy kbËy `coˆ bc kyBwjx `c kfmXfb rhIafˆ hn.sQfnk surwiKaf krmIawbfs gfvf ny ikhf ik AunHfˆ nUMbMdI bxfeIafˆ geIafˆ 63mihlfvfˆ qy kuVIafˆ dy bIqyÈuwkrvfr nUM Gr prqx bfrysfQIafˆ qoˆ jfxkfrI imlI hY.borno sUby dI rfjDfnImyzUgurI dy Auwc pwDrI surwiKafsUqrfˆ ny vI aOrqfˆ dy bcx dIpuÈt kIqI hY.gfvf ny pwqrkfrfˆ nUM dwisaf ikmihlfvfˆ Aus smyˆ bc ky inklIafˆ jdoˆnvIˆ idwlI: lok sBf dI spIkr suimwqrfmhfjn ny ikhf hY ik jy sdn ivwc ivroDIiDr dy nyqf df muwdf ivcfrn leI kfˆgrsAunHfˆ qwk phuMc krygI qfˆ Auh ies AuprËrUr gOr krygI. mIzIaf nfl gwlbfqkridafˆ AunHfˆ ikhf, ``jy koeI myry kol afky gwlbfq krdf hY, cfhy Auh kfˆgrs hovyjfˆ koeI hor pfrtI, Auh Aus nfl ies muwdyAupr ËrUr ivcfr krygI.``Vafˆ qoˆ hor vI hYrfnIjnk qwQ sfhmxy afey hn.Èihr dy nÈyVIafˆ `coˆ 40 ÌIsdI qoˆ vwD aOrqfˆhn. ienHfˆ ivwcÈihrI KyqrdIafˆ aOrqfˆ aqybwicafˆ dI igxqI17 aqy JuwgIJopVIafˆ ivwcrihx vfilafˆ dIigxqI 33ÌIsdI hY. ivBfgvwloˆ krvfey geysrvyKx qoˆ iehvI sfhmxyafieaf hY ikaOrqfˆ vDyrykrky Èrfb aqy bwcy Èrfb dy nfl nfl gutky dIvI vrqoˆ kr rhy hn.agvfkfr lVn leI bfhr gey hoey sn.dfmboaf ksby `c dihÈqgrdfˆ vwloˆ hmlfkIqy jfx qoˆ bfad ieslfmI aqy POjivckfr JVpfˆ hoeIafˆ. ienHfˆ JVpfˆ `c 50ivroDI iDr dy afgU dy ahudy `qysfzf hwk: sonIafnvIˆ idwlI: kfˆgrs pRDfn sonIaf gfˆDI nylok sBf ivwc ivroDI iDr dy afgU dy ahudyAupr kfˆgrs dy hwk dI Ëordfr vkflqkIqI hY. ies muwdy Aupr afpxI pihlIpRqIikiraf Ëfihr kridafˆ kfˆgrspfrlImfnI pfrtI dI cyarprsn qykfˆgrs pRDfn sonIaf gfˆDI ny ikhf,pMjfb dy srkfrI hspqflfˆ `c dfÉlhox vfly 3397 mrIËfˆ `coˆ cfr sO qoˆ iËafdfaOrqfˆ jfˆ bwcy sn. srkfrI aMkiVafˆ qoˆ ieh vIsfhmxy afieaf hY ik EpIzI `c jfˆc leI afrhy mrIËfˆ `coˆ kyvl 25vyˆ ihwsy nUM dfÉl kIqfigaf hY. ies df kfrn mrIËfˆ dy mukfblysrkfrI hspqflfˆ `c bYwzfˆ dI igxqI dI Gft hY.ieh aMkVy srkfr vwloˆ niÈafˆ iÉlfÌCyVI muihMm dy ÈurU qoˆ lY ky pMj julfeI qwk dy hn.rfj dy pRfeIvyt nÈf CuzfAU kyˆdrfˆ `c dfÉl horhy mrIËfˆ dI igxqI ies qoˆ awz hY.ishq mMqrI surjIq kumfr ijafxI nyafiKaf ik nÈf krn vflIafˆ aOrqfˆ aqy bwicafˆdy ielfj leI vwKry vfrz iqafr krn bfryivcfr cwl irhf hY.AunHfˆ dfavf kIqf ik srkfr lokfˆ nUMniÈafˆ dI igRPq `coˆ bfhr kZx vfsqy kuJ vIkrn leI iqafr hY.nfiejIrIaf: 63 kuVIafˆ agvfkfrfˆ dy kbËy `coˆ bc ky BwjIafˆqoˆ vwD ieslfmI mfry gey hn. srkfr jfˆhiQafrbMd blfˆ dy pRqIkrm nf imlxkfrn ies bfry puÈtI nhIˆho skI.AuDr smfjk kfrkun afieÈfXysuPU ny pwqrkfrfˆ nfl gwlbfqkridafˆ ikhf ik kuVIafˆ nUM agvfkIqy awj 83 idn ho gey hn prAunHfˆ df kuJ nhIˆ pqf lwigaf.AunHfˆ ikhf ik Auh 68 idnfˆ qoˆpRdrÈn kr rhy hn pr koeI vIAunHfˆ dI Pirafd suxn nUM iqafrnhIˆ hY. `sfzIafˆ kuVIafˆ nUM moVilafE` aMdoln dy 50 mYˆbrfˆ nyaYqvfr nUM abUjf `c rfÈtrpqImihl vl mfrc kwiZaf sIpr AunHfˆ nUM surwiKaf blfˆ ny ipCfˆh muVnleI mjbUr kr idwqf.kfˆgrs phuMc kry qfˆ muwdy `qy gwlbfq krfˆgI: spIkr``kfˆgrs sB qoˆ vwzI ivroDI pfrtI hY.kfˆgrs df coxfˆ qoˆ pihlfˆ gTjoV sI.ies krky lok sBf ivwc ivroDIiDr dy afgU dy ahudy Aupr kfˆgrs df pUrfhwk bxdf hY.`` AunHfˆ Aus svfl AupritwpxI krn qoˆ ienkfr kr idwqf ijs rfhIˆpuwiCaf igaf sI ik Auprokq ahudf nfimlx `qy kI Auh adflq ivwc jfxgy.------------


julfeI 08, 2014 - 6


julfeI 08, 2014- 7 www.PunjabiDailyOnline.cabjt sYÈn dI hMgfmfKyË ÈurUafqnvIˆ idwlI- sMsd dy bjt sYÈn df afgfË awjkfPI rOly-rwly vflf irhf. lok sBf ivwc mihMgfeIqy ryl BfiVafˆ `c vfDy dy muwdy `qy srkfr nUMivroDI iDr dy sKq rvweIey df sfhmxf krnfipaf jo kMm-rokU mqy aDIn ies mfmly `qy crcfkrfey jfx leI aVI hoeI sI.kfˆgrs, iqRxmUlkfˆgrs, rfÈtrI jnqf dl(afrjyzI), smfjvfdI pfrtI, afmafdmI pfrtI qy KwbIafˆ pfrtIafˆvwloˆ pfey rOly dOrfn sdn ivwckyvl do suafl hI ivcfry jf skyikAuˆik Auprokq sfrIafˆ ivroDIiDrfˆ mihMgfeI qy ryl BfiVafˆ ivwcvfDy ivruwD rOlf pfAuˆdy sdn dyivcfly puwj gey sn.ivroDI iDr kMm-rokU mqyaDIn ies `qy crcf krfAuxIcfhuMdI sI pr spIkr suimwqrfmhfjn ny ieh mMg ieh kihMidafˆ Kfrj kridwqI ik 193 rUl aDIn bihs krfeI jf skdIhY ijs ivwc voitMg nhIˆ huMdI. kfˆgrs mihMgfeIbfry crcf cfhuMdI sI qy iqRxmUl kfˆgrs, kMmrokUmqy aDIn ryl BfiVafˆ `c vfDy ivruwD bihskrfeI jfxI cfhuMdI sI. ies mqy aDIn voitMghuMdI hY qy jykr ieh pfs ho jfvy qfˆ ieh srkfrleI inMdf pRsqfv hI huMdf hY. do vjy qwk sdndo vfr AuTfieaf igaf qy iPr ikAuˆik KVoq bxIrhI, ies krky sdn idn Br leI AuTf idwqfigaf. mihMgfeI bfry iÌkrmMdI Ëfhr kridafˆpfrlImfnI mfmilafˆ bfry mMqrI vYˆkeIaf nfiezUny ikhf ik srkfr qfˆ ies muwdy `qy POrI bihsleI iqafr hY pr ieh gwl spIkr `qy inrBrhY ik Auh iks rUl aDIn ies dI afigaf idMdyhn. mhfjn ny ikhf ik AunHfˆ ny kMm-rokU mqy dfnoits rwd kr idwqf hY pr rUl 193 aDIn crcfleI Cy hor noits svIkfr kr ley hn.AunHfˆ ny pI[ krunfkrn (sIpIaYm) nUM bihs ÈurUkrn df swdf vI dy idwqf pr kfˆgrs qy horpfrtIafˆ kMm-rokU mqy aDIn bihs `qy aVIafˆrhIafˆ. do vjy sdn dubfrf juVn `qy kfˆgrs dyAup afgU amirMdr isMG ny ikhf ik lok BuwKy mrrhy hn qy mihMgfeI aMbrIˆ cVH geI hY. Auhbihs nhIˆ isrP srkfr qoˆ juafb aqy iesmhwqvpUrn muwdy `qy bihs cfhuMdy hn. rOlf vDx`qy spIkr ny ikhf ik mYˆbr grIbfˆ dy muwdyivcfrn leI idlcspI nhIˆ lY rhy. pYtrol,zIËl qy aYlpIjI dy Bfa vDx ivruwD vI rOlfpYˆdf irhf. sdn `c `awCy idn afeyˆgy, mihMgfeIbVfeyˆgy` dy nfary lwg rhy sn.jdoˆ kYdI ny rwKI jwj mUhry `smYk dI pUVI`mohflI - iek pfsy pMjfb dy muwK mMqrI pRkfÈisMG bfdl zyZ sfl ivc pMjfb nUM nÈf mukqkrn dI gwl kr rhy hn qy pMjfb ivc niÈafˆdI qskrI nUM nwQ pfAux dy dfavy vI kIqy jfrhy hn, pr dUjy pfsy jylfˆ ivc vI ÈryafmkYdIafˆ nUM nÈf vyicaf jf irhf hY. iesdI iekimsfl awj mohflI adflq ivc Aus smyˆ sfhmxyafeI jdoˆ inAU nfBf jyl ivc bMd iek kYdIDIrj bwqf ny afpxI pyÈI dOrfn jwj dy sfhmxyiek puVI rwK idwqI aqy ieh doÈ lgfieaf ikies puVI ivc smYk hY jo ik Ausny jyl ivc hIKrIdI hY aqy iesdy 1500 rupey idwqy hn.mulËm dI ies hrkq nfl jyl ivchPVf-dPVI mc geI. mfxXog jwj ny ies puVInUM ielfky dy aYws[ aYwc[ E[ nUM dy ky iesdI puÈtIkrn leI ikhf sI ik kI vfkeI hI ies puVIivc nÈf hY ijvyˆ ik ieh kYdI aYlfn kr irhfsI. pRfpq jfxkfrI anusfr ieh ivakqI DIrjbwqf pihlfˆ vI ieh doÈ lgfAuˆdf irhf hY ik jylfˆivc nÈf ivkdf hY aqy Ausny ieh vI doÈlgfieaf sI ik puls AusdI kuwtmfr krdI hY.awj qfˆ Aus ny izptI jylr df nfˆ hI lY idwqf.mfxXog jwj ny AusdI jyl qbdIl kridafˆ AusnUM ropV jyl Byj idwqf hY.ipMz bfdl dy nÈf mukqI kyˆdr ivwc mrIË dI mOqlMbI- muwK mMqrI pRkfÈ isMG bfdl dy ipMz bfdlivKy awj isvl hspqfl dy nÈf mukqI kyˆdrivwc nÈy Cwzx leI dfKl hoey mrIË ny ielfjKuxoˆ dm qoV idwqf. nyVly ipMz kflJrfnI dy 35sflf vkIl rfm puwqr cfˆdI rfm dI bIqI 28 jUn2104 qoˆ aml Cwzx leI isvl hspqfl bfdlqoˆ dvfeI cwl rhI sI. awj Auh afpxI mfˆ mfieafdyvI aqy BYx icVI dy nfl svyry 10 vjy dvfeIlYx hspqfl dI E[pI[zI[ ivwc afieaf sI. iesydOrfn zfktr dy kol amlIafˆ dI vwzI BIV hoxkrky AusdI vfrI afAux ivwc kuwJ smfˆ lwgigaf. ipCly 7 virHafˆ qoˆ BuwkI-posq dy gyV ivwcPsy imRqk vkIl rfm dI mfqf mfieaf dyvI aqyipqf cfˆdI rfm ny afiKaf ik vfrI afAux dIAuzIk `c jdoˆ Ausdy puwqr dI hflq ivgVn lwgIqfˆ AunHfˆ kfÌI imnqfˆ kIqIafˆ pr iksy ny AunHfˆnUM zfktr qwk nhIˆ puwjx idwqf aqy bfad ivwcAusnUM muwZlI jfˆc AuprMq nÈf mukqI kyˆdr dyieMcfrj zfktr rfhul ijMdl vwloˆ dfKl kIqfigaf. mfieaf dyvI ny dwisaf ik nÈf mukqI kyˆdrivwc dfKl krn qoˆ bfad vI vkIl rfm nUM izwRpjfˆ hor koeI dvfeI nhIˆ idwqI geI ijs kfrnAusdI hflq ivwc koeI suDfr nhI afieaf. AunHfˆanusfr Auh krIb 40-50 imMt qwk drd nflimhldf hoieaf dm qoV igaf. mfieaf dyvI aqyicVI dy doÈfˆ dI puÈtI nÈf mukqI kyˆdr `c Ëyryielfj ipMz bfjk dy sfbkf srpMc dfrf isMGaqy sky Brf lfB isMG aqypRkfÈ isMG vfsI bfjk ny vIkIqI. mfieaf dyvI ny nOjvfnpuwqr dI mOq Auwqy ivrlfpkridafˆ afiKaf ik zfktrfˆ dIaxgihlI krky Ausdy lVky dfhwsdf-vsdf Gr AuwjV igaf hYaqy iqMn bwicafˆ dy isr qoˆ bfpdf sfieaf AuwT igaf.ipMz kflJrfnI ivKyimRqk dy Gr puwjy pwqrkfr nyvyiKaf ik grIbI dy Jlkfrymfrdy kwcy mkfn dy ivhVy `cvkIl rfm dI lfÈ peI sI aqyAusdf buwZf bfp cfˆdI rfm suMnfijhf hoieaf afpxy puwqr dybwicafˆ dy BivwK df Jorf krirhf sI.cfˆdI rfm ny afiKafik ipCly 7 sflfˆ qoˆ BuwkI dy nÈydI mfr hyT afieaf vkIl cMdAusdy pirvfr df muwK shfrf sIaqy niÈafˆ dy bfvjUd mËdUrIkrky pirvfr nUM clf irhf sI.Aus dI pqnI aqy inwky-inwkyiqMny bwcy vkIl cMd dI byvkqImOq `qy ivrlfp kr rhy sn.vwKrI gurduafrf kmytI bxfAux df huwzf df PYslf shI : mnpRIq bfdligwdVbfhf- hirafxf dy muwK mMqrIBuipMdr isMG huwzf ny hirafxf dyiswKfˆ dy leI vwKrI gurduafrfkmytI bxfAux df aYlfn krkyieiqhfsk PYslf kIqf hY. Aukqivcfrfˆ df pRgtfvf pI[ pI[ pI[ dypRmuwK mnpRIq isMG bfdl ny pnsIzdy sfbkf cyarmYn aÈok DIr dyGr pwqrkfrfˆ nfl gwlbfq krdyhoey kIqf. ÈRI bfdl ny ikhf ikhirafxf dy iswK kfPI smyˆ qoˆ alwgkmytI bxfAux dI mMg kr rhy sn,jo ik AunHfˆ df nYiqk aiDkfr sI.AunHfˆ ny ikhf ik jykr idwlI aqy sRIptnf sfihb ivKy alwg ÈRomxI kmytI df gTnkIqf jf skdf hY qfˆ iPr hirafxf ivKyikAuˆ nhIˆ.iek svfl dy jvfb ivc ÈRI bfdl nyikhf ik ivDfn sBf coxfˆ dy leI kfˆgrs aqypI[ pI[ pI[ drimafn smJOqf ho cuwkf hY aqyaYs[ey[aYs[ ngr (muhflI)- pMjfb ivjIlYˆsibAUro vwloˆ aMimRqsr ngr suDfr trwst dybhu-cricq ËmIn Gutfly dy mfmly ivwc nfmËdpMjfb dy sfbkf muwK mMqrI kYptn amirMdr isMGaqy sQfnk srkfrfˆ ivBfg dy sfbkf kYbintmMqrI cODrI jgjIq isMG smyqhornfˆ iÉlfÌ drj iBRÈtfcfrmfmly dI aglI suxvfeI iËlHfadflq ny 21 julfeI `qy pf idwqIhY. ies sbMDI sfihbËfdf ajIqisMG ngr dy vDIk iËlHf qy sYÈnjwj (sInIar izvIËn)primMdrpfl isMG dI adflqivwc mulËmfˆ iÉlfÌ doÈ afiedkrn bfry kfrvfeI cwl rhI hY.Auˆj awj kys dIsuxvfeI mOky sfbkf muwK mMqrIkYptn amirMdr isMG, suBfÈcMd aqy ivwkI Èrmf adflq ivwc pyÈ nhIˆ hoeyjd ik cODrI jgjIq isMG sxy aMimRqsr ngrsuDfr trwst dy sfbkf cyarmYn jugl ikÈorÈrmf, pMjfb ivDfn sBf dy sfbkf skwqr nCwqrisMG mfvI, sfbkf sMXukq skwqr qfrf isMG,puwzf dy qqkflI iËlHf Xojnfkfr ikRÈn kumfrkOl, rijMdr Èrmf, aÈvnI kfly Èfh, mhyÈKMnf, rfjIv Bgq, bljIq isMG, dljIq isMG,roihq Èrmf, primMdr isMG quMg aqy gurcrnisMG Kfrf adflq ivwc pyÈ hoey.iesy dOrfn kYptn ny afpxy vkIlivDfn sBf coxfˆ kfˆgrs pfrtI dy nfl iml kylVIafˆ jfxgIafˆ. ies smyˆ pMjfb hoimEpYiQkkOˆsl dy sfbkf cyarmYn zf[ BuipMdr isMG, hrIEm pfhvf, igafn cMd lIzr, nvIn grg,rfjIv imwql aqy surjIq isMG (Gonfˆ) afidmOjUd sn.kYptn, suBfÈ cMd qy ivwkI Èrmf adflq `c pyÈ nf hoeyrmdIp pRqfp isMG aqy aYc[aYs[ pMnU rfhIˆadflq ivwc iewk arËI dfier krky inwjI pyÈIqoˆ Cot mMgI hY. AunHfˆ adflq nUM dwisaf ik nvIˆkyˆdr srkfr df pihlf bjt sYÈn hox kfrnAunHfˆ df sMsd mYˆbr hox dy nfqy idwlI ivwc iessYÈn dOrfn hfËr hoxf aiqËrUrI hY, ijs kfrn Auh pyÈI `qyhfËr nhIˆ ho skdy hn. adflqny AunHfˆ dI arËI mnËUr krleI hY.AuDr, kys dI suxvfeIdOrfn srkfrI vkIl aqy bcfapwK dy vkIlfˆ ivwc kYptn sxyhornfˆ mulËmfˆ iÉlfÌ doÈ afiedkrn sbMDI bihs hoeI.ies mOky kYptn dy vkIl qyaYcaYs pMnU ny adflq nUM dwisafik ivjIlYˆs vwloˆ ngr suDfrtrwst dI ËmIn sbMDI jo kys drj kIqf igafhY, Aus ivwc keI srkfrI mulfËm sn, pr AudoˆivjIlYˆs ny kys drj sbMDI pMjfb srkfr qoˆagfAUˆ pRvfngI nhIˆ leI geI. Auˆj ies sbMDIpMjfb qy hirafxf hfeI kort ivwc mfmlf ivcfraDIn hY.ies leI jdoˆ qwk hfeI kort afpxfkoeI PYslf nhIˆ idMdf Audoˆ qwk iËlHf adflq ivwcsuxvfeI mulqvI kIqI jfvy. adflq ny dovfˆ iDrfˆdIafˆ dlIlfˆ suxn qoˆ bfad kys dI aglIsuxvfeI 21 julfeI `qy pf idwqI.iesrfielI hmilafˆ ivwc 9 ÌlsqInI hlfkXoroÈlm- iesrfielI jYwt jhfËfˆ ny awj gfËf pwtI ivwcËordfr hmly kridafˆ 9 PlsqInI KfVkU mfr idwqy. iesqoˆ pihlfˆ dwKxI iesrfeIl ivwc rfkyt dfÊy gey sn.ieslfimk KfVkU jQybMdI hmfs ny ies hmly df bdlflYx df aihd kIqf hY. PlsqInI zfktrfˆ anusfriesrfeIl eyar Pors ny svyry suvwKqy do vfr 14 itkfixafˆAuwqy Ëordfr hmly kIqy ijnHfˆ nfl 9 ivakqI mfrygey. iesrfielI surwiKaf sUqrfˆ anusfr pihly pVfaivwc gfËf ivwc hmfs dy 9 itkfixafˆ nUM inÈfnf bxfieafigaf iPr kuJ GMty mgroˆ pMj BUmIgq rfkyt lfˆcrfˆ nUMinÈfnf bxfieaf igaf. iesrfeIl izPYˆs Pors ny dfavfkIqf hY ik hvfeI sYnf ny bIqI rfq vI kyˆdrI gfËf ivwciek sYwl `qy hmlf kIqf sI, ijwQoˆ iesrfeIl Auwqy rfkythmly krn dI iqafrI kIqI jf rhI sI. ies ivwc dosrHI- srHI `c krvfey jfx vfly kYnyzf kwp hfkI kOmfˆqrItUrnfmYˆt dIafˆ iqafrIafˆ pUry Ëorfˆ `qy cwl rhIafˆhn.`vYst kost ikMgË PIlz hfkI klwb` vwloˆ 11 qoˆ 13julfeI qwk krvfey jfx vfly ies iqMn roËf Kyz myly `chr sfl hfkI dy kOmfˆqrI pwDr dy iKzfrI ihwsf lYˆdyhn.srHI dy pRiswD tmMnvs hfkI mYdfn `c huMdy idlcspmukfbilafˆ nUM dyKx leI Bfrq qoˆ vI sfbkf AulMpIanPlsqInI mfry gey sn. hmfs df kihxf hY ik bhuqyhmly ies dy mYˆbrfˆ Auwqy gPfh ey ksby ivwc iekwTy hoxvflI Qfˆ kIqy gey sn. ieh sQfn imsr srhwd dy nyVyhY. nOˆ mYˆbrfˆ dI hwiqaf mgroˆ hmfs ny iesrfielI sYnfqoˆ bdlf lYx df aihd kIqf hY. hmfs dy hiQafrbMdivMg `ieË ad-idn al kfsm ibgRyz` ny iek ibafnivwc ikhf hY ik nOˆ hmfs kfrkun mfry gey qy cfr ËÉmIho gey. ieh gMBIr nuksfn hY qy duÈmx nUM ies df muwlqfrnf pvygf. sQfnk mIzIaf irportfˆ ivwc mfry gey 9ivwcoˆ do ieslfimk jhfd dy POjI ivMg dy mYˆbr dwsy jfˆdyhn. kfsm ibRgyz dy Cy mYˆbr gPfh siQq surMg ivwcmfry gey sn. iesrfeIl ivwc lgfqfr surwiKaf vDfeIjf rhI hY qy skUlfˆ qy ikMzrgftrn skUlfˆ nyVy cOksIvDfeI geI hY.kYnyzf kwp hfkI tUrnfmYˆt dIafˆ iqafrIafˆ pUry Ëorfˆ `qyiKzfrI Aucycy qOr `qy kYnyzf phuMcdy hn.ies kOmfˆqrItUrnfmYˆt dy afXojk AUDm isMG huMdl ny dwisaf ik AunHfˆvwloˆ kIqy jfˆdy Xqnfˆ sdkf kYnyzf `c PIlz hfkI idnoˆidnhrmn ipafrI huMdI jf rhI hY.ies vfr jyqU tImfˆnUM kuwl 15 hËfr zflr dy ngd ienfm idwqy jfxgy .iesKyz myly dy aKIrly idn Èfm nUM pMjfbI gfiek pMmI bfeIrMgfrMg pRogfrm vI pyÈ krngy.


julfeI 08, 2014 - 8


julfeI 08, 2014 - sPf 9ierfk sMkt nUM lY ky ÈMky vWDkyˆdr aqy sUbf srkfrfˆ vwloˆ kIqy jf rhy Xqnfˆsdkf dwKxI ierfk dy tkrfa vfly iKwqy ivwciGry BfrqIafˆ dI vqn vfpsI df aml qyË hoigaf hY. ipCly kuJ idnfˆ ivwc pMjfb, hirafxfaqy kyrl dy ierfk ivwc Psy 500 dy krIbivakqI surwiKaq afpxy GrIˆ phuMc cuwky hnjdoˆik 2000 dy lgpg ivakqIafˆ dI afAuxvfly iewk-do idnfˆ ivwc phuMcx dI AumId hY. mOqdy mUMh ivwc Psy ienHfˆ prvfsI BfrqIafˆ dymfipafˆ aqy mIzIaf vwloˆ pfey gey rOly kfrn Bfvyˆdyr nfl hI shI pr afÉr kyˆdr aqy sUbfsrkfrfˆ dI nIˆd KuwlH geI hY aqy AunHfˆ ny iespfsy sMjIdf Xqn krny ÈurU kIqy hn.ÊOrqlb hY ik ierfk sMkt lgpg domhIinafˆ qoˆ zUMGf huMdf jf irhf sI pr srkfrfˆnUM AuwQy rih rhy afpxy mulk dy bfiÈMidafˆ dIkoeI icMqf nhIˆ sI jfpdI. ierfkI jhfdIafˆ vwloˆ40 dy krIb BfrqIafˆ nUM bMdI bxf ky axdwsyitkfxy `qy iljfey jfx dI snsnIÉyË ÉbrafAux qoˆ bfad hI srkfr vwloˆ BfrqIafˆ dIslfmqI leI Xqn ÈurU hoey hn. qswlI vflI gwlieh hY ik hux nf kyvl kyˆdr srkfr sgoˆ sUbfsrkfrfˆ vI ierfk ivwc Psy BfrqIafˆ dIsurwiKaq vqn vfpsI leI iÌkrmMd hn.srkfr vwloˆ ierfk ivwc Psy BfrqIafˆ dIshfieqf leI rfjDfnI bÊdfd qoˆ ielfvf nËÌ,krblf qy bsrf ivwc iPrqU tImfˆ dI qfienfqI,itktfˆ aqy hvfeI Auzfxfˆ df pRbMD, kMpnIafˆ nflgwlbfq aqy krfr dIafˆ Èrqfˆ sbMDI mdd qoˆielfvf dsqfvyËfˆ dI iqafrI ivwc Xog agvfeIdyx sbMDI kdm cuwky gey hn jo ik ÈlfGfXoghn. jykr srkfr ies muwdy `qy pihlfˆ hIsfvDfn ho jfˆdI qfˆ 40 dy krIb BfrqIafˆ nUM bMdIbxfey jfx aqy kyrlf dIafˆ nrsfˆ nUM Kwjl-KuafrI df sfhmxf nf krnf pYˆdf.kyˆdr aqy sUbf srkfrfˆ Bfvyˆ huxafpxy prvfsI Brfvfˆ dI surwiKaf aqy vqnvfpsI leI sMjIdf ho geIafˆ hn pr iehprvfs dy mfmly aqy ies nfl juVIafˆsmwisafvfˆ df koeI Tos aqy sdIvIˆ hwl nhIˆ hY.ierfk ivwc Psy BfrqIafˆ dy mfmly ny kyˆdr aqysUbf srkfrfˆ vwloˆ afpxy vqn vfsIafˆ pRqI kIqIjf rhI axgihlI df hIj-ipafË nMgf kr idwqfhY. hYrfnI dI gwl qfˆ ieh hY ik kyˆdr aqy sUbfsrkfrfˆ kol ierfk smyq bfkI mulkfˆ ivwchmfs ny ieËrfeIl qy kIqf rfktF nfl hmlfql avIv- PlsqInI sMgTnhmfs ny dwKxI ieËrfeIlivc drjnF rfkt dfgy hn.KbrF ivc ikhf igaf hY ikkyvl iek GMty dy aMdr hIkrIb cflI rfkt dfgy gey.hflFik ies ivc iksy nuksfndI Kbr nhIN. ieh Gtnfgfjf pwtI ivc hmfs dy Cy mYNbrF ƒ dPnfAux dyvkq hoeI hY. hmfs df doÈ hY ik iehnF lokF dImOq ieËrfeIlI hvfeI hmly ivc hoeI hY. hflFikruËgfr, vpfr jfˆ hor kMmfˆ-kfrfˆ leI geyBfrqIafˆ dI mukMml sUcI vI AuplbD nhIˆ hY.kyˆdr aqy sUbf srkfrfˆ hr sfl prvfsI BfrqIsMmyln krvf ky PokI bwly-bwly aqy isafsI lfhfqfˆ Kwt lYˆdIafˆ hn pr prvfsIafˆ dI BlfeI leIkoeI Tos kdm nhIˆ cuwkdIafˆ. aijhI siQqI ivwcsrkfrfˆ ienHfˆ dI Auwicq mdd, agvfeI aqyihwqfˆ dI rfKI krn dy Xog ikvyˆ ho skdIafˆ hn?ies qoˆ ijwQy srkfrfˆ dI afpxy mulk dy lokfˆ pRqIÊYr-sMjIdgI JlkdI hY AuwQy ienHfˆ nUM ÊYrkfnUMnIZMg nfl bfhrly mulkfˆ ivwc Byjx vflyTwg trYvl eyjMtfˆ nfl imlIBugq vI Ëfihr huMdIhY. ies qoˆ ielfvf srkfrfˆ vwloˆ pVHy-ilKy aqyhunrmMd kfimafˆ nUM vI afpxy mulk ivwc ruËgfrnf dy skx dI asÌlqf sfhmxy afAuˆdI hY ijsdy iswty vjoˆ lwKfˆ BfrqI, Twg trYvl eyjMtfˆ dyDwky cVH ky aqy afpxI jfn joÉm ivwc pf kyruËgfr leI bfhrly mulkfˆ ivwc jfx leImjbUr hn. hor qfˆ hor, kyˆdr aqy sUbf srkfrfˆvwloˆ bfhrly mulkfˆ ivwc jfx vfly ivakqIafˆsbMDI koeI Tos nIqI aqy idÈf-inrdyÈ vI qYanhIˆ kIqy gey ijs krky hËfrfˆ ivakqI ijnHfˆivwc mulk leI bhuq hI loVIˆdy pyÈfvfrfnf lokÈfml hn, roËfnf prvfs kr rhy hn aqy mulkivwc vwK-vwK ikwiqafˆ dy mfihrfˆ dI BfrI kmI hogeI hY.mOjUdf siQqI ivwc ijwQy ierfk ivwcPsy BfrqIafˆ nUM surwiKaq vqn vfps ilafAuxfsrkfr dI pihlI qrjIh hoxI cfhIdI hY AuwQyBivwK ivwc aijhy hflfq pYdf hox qoˆ rokx leITos nIqI qYa krn dI vI ËrUrq hY.Boly-Bfly lokfˆ nUM luwt ky ÊYr-kfnUMnIZMg nfl prdys Byjx vfly Twg trYvl eyjMtfˆivruwD loVIˆdI kfrvfeI krn aqy bfhr jfx vflysfry BfrqIafˆ df mukMml irkfrz rwKx leIËrUrI kdm cuwkx dI loV hY.isafsI nyqfvfˆ nUM vqn vfps afeyivakqIafˆ aqy AunHfˆ dy pirvfrfˆ nfl iml kyPotoafˆ aqy Ébrfˆ CpvfAux dI Qfˆ AunHfˆ vwloˆ cuwkygey krËy Auqfrn df pRbMD krn aqy iewQyruËgfr muhweIaf krn vfsqy Tos kfrvfeI krndI ËrUrq hY. mulk ivwc vwzy pwDr `qy PYl cuwkIbyruËgfrI dI smwisaf nUM hwl krn leIlok-pwKI nIqIafˆ GVn nfl hI ieh smwisafhwl ho skdI hY.ieËrfeIl ny iehnF doÈF qoNienkfr kIqf hY aqy ikhf hYik Auh gfËf pwtI nfl lwgdIafpxI sImf qy hor POjqfienfq kr irhf hY. iekPlsqInI lVky muhMmd abUKfdyr dI hwiqaf aqy ies qoNpihlF iqMn ieËrfeIlInOjvfnF dy agvf aqy iPr AuhnF dI mOq qoNbfad ieËrfeIl aqy hmfs ivckfr qxfa bhuqvwD igaf hY.awj cfry pfsy asihxÈIlqf qy ihMsf df bolbflfhY. qusIˆ iksy vI idn df koeI vI aÉbfr AuTf kydyKo qfˆ quhfnUM surÉIafˆ `c aijhIafˆ Ébrfˆ dyKxnUM iml jfxgIafˆ. kqlyafm, hwiqafvfˆ, smUihkjbr-Ënfh aqy dfj nUM lY ky mOqfˆ surÉIafˆ `cCfeIafˆ rihMdIafˆ hn aqy ajy vI ihMsf dIafˆÉbrfˆ sfnUM duKI nhIˆ krdIafˆ hn. awj sfzy dyÈdy lok asihxÈIl bx gey hn.aÈlIlqf aqy aOrqfˆ dy apmfn dymfmly `c iqRxmUl kfˆgrs dy sMsd mYˆbr aqyaiBnyqf qfps pfl dy apÈbd surÉIafˆ `c hn.Aus ny ikhf ik jy mfkpf dy vrkr iqRxmUlvrkrfˆ `qy awiqafcfr krdy hn qfˆ Auh afpxIpfrtI dy vrkrfˆ qoˆ mfkpf dIafˆaOrqfˆ df jbr-Ënfh aqy mfkpfdy vrkrfˆ dI hwiqaf krvf dyxgy.qfps pfl ny ikhf, ``mYˆ afpxy vrkrfˆ nUM khfˆgfik Auh mfkpf dIafˆ aOrqfˆ nfl jbr-Ënfhkrn. jy mfkpf vfilafˆ ny sfzy vrkrfˆ nUM mfrnjfˆ DmkfAux dI koiÈÈ kIqI qfˆ mYˆ AunHfˆ nUM CwzfˆgfnhIˆ. myry kol irvflvr huMdf hY, mYˆ ÉudgolI clfvfˆgf.``ieh aijhI itwpxI hY, ijs ny Bfrq `csMquln, mfnisk KuwlHypn aqy sihxÈIlqf nUMgVbVf idwqf hY. mYˆ ies qoˆ bhuq duKI hfˆ. dyÈ`c hryk imMt `c jbr-Ënfh dIafˆ 5 GtnfvfˆhuMdIafˆ hn qfˆ ies `c ikhVI vwzI gwl hY. ipClymhIny XU[ pI[ dy bdfXUM iËly `c 2 kuVIafˆ nfljbr-Ënfh krn qoˆ bfad AunHfˆ nUM mfr ky iekruwK nfl ltkf idwqf igaf.ibhfr `c mfnisk qOr `qy apfhjiek 30 sflf lVkI nfl ryl gwzI `c smUihkjbr-Ënfh kIqf igaf. EizÈf `c iek 19 sflfmfˆ dI iewËq Aus dy pqI sfhmxy luwtI geI. idwlI`c iek cwldI kfr `c idn-idhfVy 5 ivakqIafˆny iek aOrq nfl jbr-Ënfh kIqf aqyhirafxf `c iek 80 sflf ivakqI ny iek 5sflf bwcI dI iewËq nfl iKlvfV kIqf.qfps pfl dIafˆ ieqrfËXog itwpxIafˆ`qy isafsI ivroD-muËfhirafˆ drimafn goaf `cBfjpf dy lok inrmfx mMqrI suidn Dvilkr nyaOrqfˆ nUM slfh idwqI ik Auh smuMdr kMZy ibknIpihn ky nf jfx aqy klwbfˆ `c Èfrt skrt nfpihnx ikAuˆik ies nfl kfnUMn ivvsQf dIsiQqI pYdf huMdI hY.ies ibafn nfl rfm synf dy pRmodmuqfilk vloˆ mMglOr `c rvfieqI BfrqIpYmfinafˆ dI AulMGxf krn `qy iek pwb `c aOrqfˆ`qy hmlf krn aqy 2009 ivc goaf `c sYksaqy nMgyj ivruwD BMn-qoV kIqy jfx dIafˆ XfdfˆqfËf ho geIafˆ.dwKx dI iÌlm aiBnyqrI KuÈbU ivruwDies leI mukwdmf drj kIqf igaf aqy Aus nUMsmfj ivroDI ikhf igaf ikAuˆik Aus ny ikhf sIik iksy vI pVHy-ilKy afdmI nUM ieh AumId nhIˆkrnI cfhIdI ik Aus dI lfVI kuafrI hovygI aqyivafh qoˆ pihlfˆ sYks sMbMD bxfAux vflynOjvfnfˆ nUM kMzom dI vrqoˆ krnI cfhIdI hY. KuÈbUdI ies itwpxI nUM qfimlnfzU dIafˆ sfrIafˆ aOrqfˆdI `vÌfdfrI` Auqy hmlf mMinaf igaf.ies qoˆ pihlfˆ cyneI `c iek hotl dybfr `c ivafhuqf joiVafˆ vloˆ cuMmx lYx `qy Aushotl df lfiesYˆs rwd kr idwqf igaf sI aqyhotl dy mYnyjr nUM igRÌqfr kr ilaf igaf sI.ienHfˆ sfrIafˆ gwlfˆ qoˆ svfl AuwTdf hY ik asIˆieMny asihxÈIl ikAuˆ bx gey hfˆ? aOrqfˆ ivruwDaprfDfˆ `c vfDf ikAuˆ ho irhf hY? Auh lok kOxhuMdy hn, jo ieh PYslf krdy hn ik aOrqfˆ kIpihnx aqy ikho ijhf vqIrf krn? iks idÈf`c vD irhf hY sfzf ieh smfj?ieh isrÌ qfps pfl vloˆ aOrqfˆ nfljbr-Ënfh dI DmkI dyx jfˆ goaf dy mMqrI vloˆnYiqk puls df kMm krn df svfl nhIˆ hY, sgoˆieh iek ivafpk kOmI smwisaf hY ik dyÈ `casihxÈIlqf vDdI jf rhI hY, ijs kfrnsMsQfvfˆ, smfj, swiBafcfrk aqy nYiqk kdrfˆkImqfˆ`c igrfvt af rhI hY.nYiqk inXmfˆ dI Qfˆ ngn qfkqfˆ,pfKMz aqy DoKy ny lY leI hY. ienHfˆ kfrn sfzIwww.PunjabiDailyOnline.caikwDr jf irhY BfrqI smfjpUnm afeI[ kOiÈÈkmËor ivvsQf df iek hor QMmH Zih-ZyrI hoirhf hY aqy ieh ies gwl df pRqIk hY ik dyÈ`c kfnUMn df Èfsn Kqm huMdf jf irhf hY, nÌrqaqy huVdMg dI iek nvIˆ ivvsQf bxdI jf rhIhY aqy iesy krky guMzfgrdI Ëor PVdI jf rhIhY. ies dy leI doÈI kOx hY? rfjnyqf,nOkrÈfhI, puls, Èih pRfpq aprfDI afid sfryies dy leI doÈI hn. rfjnyqf aqy puls iek hIiswky dy do pihlU hn. hux hwiqaf vrgy mfmilafˆnUM lY ky koeI icMqq nhIˆ huMdf. lok ieQoˆ qk mMnxlwg pey hn ik afbfdI Dmfky vfly ies dyÈ `cjy kuJ lokfˆ df KUn vg vI jfˆdf hY qfˆ kI ÌrkpYˆdf hY. jfalI puls mukfbilafˆ, qÈwdd kfrnmOqfˆ hoxf afm gwl ho geI hY.jy iksy qoˆ Cutkfrf pfAuxfhovy qfˆ puls vfly guMzy nUM bulfE.KfkI vrdI vfly ieh aprfDI kwl dy nvyˆ zOnhn. ies qoˆ ielfvf awj dy nOjvfn vrg `csihxÈIlqf Kqm ho geI hY, jo CotI-CotI gwl`qy iksy vI aOrq nfl jbr-Ënfh kr skdy hnaqy iek pYwg dfrU leI iksy nUM jfnoˆ mfr skdyhn. aijhy mfhOl `c aprfDI mfPIaf zOn ikvyˆipwCy rih skdy hn, jo hux adflq qoˆ bfhrmfmilafˆ nUM sulJfAux df rfh apxfAuˆdy hn aqyËbrdsqI vsUlI krdy hn. awj sfry dyÈ `caihMsf aqy asihxÈIlqf df bolbflf hY. ieQoˆqk ik Drm nUM vI nÌrq PYlfAux vfly hiQafrvjoˆ iesqymfl kIqf jf irhf hY.AuˆJ vI dyÈ `c vDdI mihMgfeI,afbfdI Dmfky, ÈihrI aivvsQf aqy JuwgIafˆ-JOˆpVIafˆ df ivsQfr afid keI smwisafvfˆ hn.dyÈ `c kql huMdy hn, jfiedfdfˆ nÈt kIqIafˆjfˆdIafˆ hn, kMm aqy afriQk kfrguËfrIafˆ rokidwqIafˆ jfˆdIafˆ hn, iksy Coty ijhy tkrfa `qyafm jnjIvn Twp kr idwqf jfˆdf hY. ipCly sflXU[ pI[ dy muËwPrngr `c jft-musilm iPrky dfkqlyafm ies dI imsfl hY.Bfrq `c nf isrÌ idwlI, sgoˆ hr jgHfpRÈfsink qMqr Zih-ZyrI ho cuwkf hY. smfijkisafsImfhOl dI axdyKI dy nqIjy sfhmxy nËrafAux lwg pey hn. grIbI aqy grIbfˆ dIaxdyKI kIqI jf rhI hY, sVkfˆ tuwtIafˆ-BwjIafˆhn, cfry pfsy gMdgI PYlI hoeI hY, sIvryj pRxflITwp ho ky rih geI hY.swc ieh hY ik asIˆ isafsI aqyafriQk afËfdI hfisl kr leI hY pr asIˆsmfj dy glq ansrfˆ dI gulfmI qoˆ Cutkfrf ajyqk nhIˆ pf sky. iek smfj ivigafnI anusfr,``iekpfsV afriQk ivkfs kfrn dyÈ aMdr vwzIigxqI `c aijhy lok hn, jo Éud nUM pwCmIswiBafcfrk kdrfˆ-kImqfˆ aqy pYmfinafˆ nflnhIˆ joV skdy.qRfsdI ieh hY ik isafsI vrg ies dfÈoÈx krdf hY aqy iesy leI rfm synf, jmfieqAul Aulymf-ey-ihMd vrgy kwtVvfdI ihMsksMgTnfˆ df ivsQfr ho irhf hY aqy Auh ibnfˆ iksyzr dy kMm kr rhy hn ikAuîk Auwc aiDkfrI AunHfˆivruwD koeI Tos kfrvfeI nhIˆ krnf cfhuMdy. iesykrky aijhy sMgTn afm afdmI dIafˆ Bfvnfvfˆdf lfB AuTfAuˆdy hn, votfˆ hfisl krdy hn aqylokfˆ df iDafn iKwcdy hn.dyÈ dy vwK-vwK ihwisafˆ `c ihMskGtnfvfˆ `c vfDf sfzI kfnUMn ivvsQf dI nfkfmInUM drsfAuˆdf hY. mOjUdf ihsfb nfl qfˆ BfrqhmyÈf aijhIafˆ PuwtpfAU gwlfˆ dy jfl `c Pisafrih skdf hY pr iËafdfqr BfrqI ies dIprvfh nhIˆ krdy.kOmI cirwqr dI Gft aqyanuÈfsnhIxqf kfrn lokfˆ `c `sB cwldf hY`vflf nËrIaf ivkisq ho irhf hY. isrÌ Bfrqivc hI nhIˆ, sgoˆ dunIaf dy sfry dyÈfˆ `c swiBaksmfj tuwtx kMZy hY. amrIkI smfj `c vI ihMsfvDdI jf rhI hY, ibRtyn `c irÈvqKorI dfbolbflf hY, jfpfnI ies gwl nUM lY ky hYrfn hnik AunHfˆ dy rfjnyqf ikvyˆ irÈvqfˆ lY rhy hn aqyietlI `c afpsI mwqBydfˆ dy hwl leI mfPIaf hYqfˆ rUs dy Twg pRiswD hn. iPr Bfrq nUM ienHfˆsfrIafˆ burfeIafˆ qoˆ Cutkfrf ikvyˆ idvfieaf jfskdf hY?


klfsIPfeIz pMnf- 10Ad HereAd Herewww.PunjabiDailyOnline.ca$49/Month$49/MonthlVkI dI loVsYxI pRIvfr df guriswK lVkf,Aumr 28 sfl, ieMzIaf ivwcrihMdf hY, leI knyzIan istIjnjF ieMmIgRFt lVkI dI loVhY. 647-234-7559 jF 905-230-7559Boy NeededGoldsmith girl age 23,Height 5.5", Graduatedfrom India in science andhas completed her studyin Canada, also have 3year work permit lookingfor well setteled immigrantboy in Canada.Contact :011919814869515Wanted Live-In caregiverWanted a Live-In CareGiver for old mother inprivate home in Brampton.Salary $10.90 per hr.Required High Schooleducation, 6 Monthstraining or relevent experience.Private accomodationwill be providedEmail:onkarsinghtoor@yahoo.com----------A suitable match is beingsought by 27 years old,height 5’8”, 10+2 educationfrom India, handsome,hardworking, verygentle boy, Boy currentlyin Toronto doing a fulltimejob with good income.Boy’s very close relative(cousin) has a well-establishedsuccessfulbusiness in GTA. Enquiriesare welcome.Phone 416.989.5555Emailadvance_car_rental@hotmail.comlVky dI loV20 sflf ieMzIaf rihMdI lVkIkwd 5’8”, pVfeI 10+2, leIjwt iswK knyzIan ieMmIgrFtlVky dI loV hY. lVkI df sfrfpRIvfr kYnyzf ivqc sYtlz hY.jfxkfrI leI sMprk kro 416-271-1134 jF eImyl krojhattu34@hotmail.comlVkI dI loVJatt Sikh Aumr 23 sfl kwd5”10” Gr ivwc ieklOqf muMzf,Student Visa qy, leI knyz-Ian ieMmIgrFt jF istIjnlVkI dI loV hY. jfqpfq dfkoeI bMDn nhIN. jfxkfrI leIqurMq Pon kro 647-993-2213guriswK lVkI dI loVknyzIan born (gryvfl) lVkfaMmRIqDfrI Awmr 24 sfl, kwd 6’1’’,York University ivwc pVdy lVkyleI iewk aMmRIqDfrI pirvfr dy lVkIdI lOV hY. hor jfxkfrI leI kflkro 905-670-8659A/Z sItI zrfrIvr dI loVsItI vfsqy A/Z zrfrIvrF dIloV hY. isrP nfeIt sLIPtleI hI cfhIdy hn. hor jfxkfrIleI kfl kro : 647-286-1270AZ driver dI loVEstablished companyseeking an AZ driver withat least three years of onthe road experience.Must have clean abstractand criminal record, it isalso mandatory that thedriver be able to crossthe border. Please contactus at 647-321-7090.lVkI dI loVlVkf Awmr 24 sfl, kwd 6’4’’, leIkYnyzIan sItIjn jF iemIgFRt pVIilKI KfndfnI pirvfr dI lVkI dIlOV hY. lVky ny B.A aqy PGDCApfs kIqI hY. hor jfxkfrI leI kflkro 647-740-2822 or 98559-00434 or 98147-67172AZ Drivers NeededDTL Transport is lookingfor AZ drivers for Canadaand USA. do sfl df qjLrbf,vDIaf mIlF qy cMgy ryt idwqyjfxgy. jfxkfrI leI Pon kro647-214-2595,416-616-3465AZ DriversNeededAZ Highway drivers requiredfor Kind of dedicatedrunToronto-Winnipeg,Toronto-Vancouver andalso require driver for USrun proper hometime.Good mileage.Good pay. Contact 416-200-2754 or 416-708-8482.AZ Drivers NeededMississauga's Fast growingcompany needs Teams/Singledrivers for Los AngelesCalifornia, dedicated runs.Team driver's must have atleast 6mts verifyable exprienceand singles musthave at least 2 years experiencealong with clean driver'sabstract and CVOR.Drivers paid weekly. CallParm @ 416-312-6479lVkI dI loVlVky dI loVCanada PR, brfV jwt iswK lVkI,Aumr 26 sfl, vfsqy iewk lVky dIloV hY. iesy qrHF kYnyzf ivwc vrkprimt qy afey 23 sflf lVky leIlVkI dI loV hY. qlfksLudf qy vIivcfr kIqf jf skdf hY. jfxkfrI leI647-712-9721 jF647-343-3817lVkI dI loV25 sflf iswK nOjuafn leI kYnyzf ivwcprmfnYNt bisLMdf jF knyzIan nfgirklVkI dI loV hY. jfq-pfq dI koeIpRvfh nhIN kIqI jfvygI. jfxkfrI leI647-504-7795 jF 647-990-2795AZ Drivers RequiredJagjot Transport nMU AZ DriversdI qurMq loV hY. lokl aqyToronto-Montreal Dedicatedrun Toronto to USAvfsqy vI zrfeIvrF dI qurMqloV hY. jfxkfrI leI Pon kro.416-706-0581or 416-614-1214lVkI dI loVijLlf huisLafrpur doafby nflsbMiDq jwt iswK lVkf Aumr24 sfl ivjItr vIjLy qy afeylVky leI lVkI dI loV hY. jfqpfq df koeI bMDn nhIN hY.qlfksLudf qy vI ivcfr kIqf jfskdf hY. jfxkfrI leI sMprkkro 647-286-1116lVkI dI loVPRAJAPAT CANADIAN CITIZEN28,YEAR 5'-8, CLEAN SHAVEMECHANICAL ENGG. TECH-NOLOGIST LOOKING FOR AEDUCATED GOOD LOOKINGGIRL. PLZ SEND DETAILS TOSMTORONTO28@GMAIL.COMOR CALL 647 772 6421TANDOORI /CURRY COOKS WANTEDTANDOORI /CURRY COOKS – Absolut Desi Bar & Grill is lookingfor full-time East Indian Tandoori /Curry Cooks for our location,(925 Rathburn Road E., Unit B3, Mississauga, Ontario).Must know how to prepare, cook individual dishes and fullcoursemeals, organize and manage buffets, order supplies,maintain kitchen cleanliness and able to work under pressure.Knowledge of basic English or Punjabi or Hindi required. Salaryfrom $37,000.00. Please call 905-232-6788 or email at kunalbatra@hotmail.catrwk mkYink aqy hYlpr dI loVkYn trFs aYkspRYs nMU trwk mkYink aqy hYlprF dIqurMq loV hY. agr qusIN ies leI kuaflIPfeI krdyho qF qurMq Pon kro 905-459-4400Requirement for a Heavy Truck MechanicThere is an immediate Requirement for a Heavy Truck Mechanic towork for well reputed transportation company. Minimum 5 years’ experiencerequired along with Certification.Call Paramjit Saini @ 905-565-6370 ext. 24 for appointment.Wanted AZ Drivers TeamloV hY AZ Drivers zYzIkytz rn vfsqy, Toronto-USA-Calgary(Pay 52Cents/Mile) 6 mhIny df qjLrbf jrUrI hY.USA dy Shorthaul rn vfsqy do isMgl zrfeIvr cfhIdy hn (Pay46 Cents/Mile) Delivery & Pickups (waitingtime will bepaid, qusIN hr dUjy idn Gr vfips af skdy ho.iewk tIm dI loV hY. Toronto-Calgary (Canada Only) Pay 50Cents/MileNeed another team dedicated run Toronto-VancouverPlease Contact 416-500-0741


julfeI 08, 2014 - sPf 11www.PunjabiDailyOnline.caprdysF ivc vWsdIaF pMjfbxF dIaF smWisafvFiksy ny bhuq sohxf iliKaf `DIafˆ aqy DrykfˆhuMdIafˆ rOxk ivhVy dI` swcmuwc ijhVy Grfˆ dyivhiVafˆ ivwc DIafˆ aqy Drykfˆ dI rOxk huMdI hY,Auh ivhVy sdf hI apxwq aqy imTfs nflmihkdy rihMdy hn pr ijhVy Gr ienHfˆ dI hoˆdnUM guaf bYTdy hn, AunHfˆ Grfˆ ivwcoˆ AudfsI aqykuVwqx dI boa afAux lwgdI hY.DI sfzy Gr df aijhf jIa huMdI hY joGr ivwc afeI iksy vI qrHfˆ dI musIbq nUM ijwQyafp sihx krn df jËbf rwKdI hY, AuwQy hIpirvfr dy hor jIafˆ nUM vI hOslf pRdfn krdIhY. DI hI hY jo iksy vyly mfˆ-bfp ivwc pYdf hoeyivvfd nUM bVI sMjIdgI nfl anuBv krdI hY. jyafK ilaf jfvy ik DI Gr nUM eykqf rUpI Dfgy ivwcbMnHx leI mËbUq kVI df kMm krdI hY qfˆ iehkoeI aiqkQnI nhIˆ hovygI.ijMnf smfˆ DIafˆ afpxy mfipafˆ dy Grfˆivwc rihMdIafˆ hn, Enf smfˆ Auh muMizafˆ nfloˆvwD afpxy mfipafˆ df ipafr hfsl krdIafˆ hn.mfipafˆ dy ijgr df tukVf DIafˆ jdoˆ afpxypirvfr nUM Cwz ky shury Gr vsybf krdIafˆ hnqfˆ zolI qorn lwigafˆ mfˆ-bfp dIafˆ awKfˆ ivwcoˆlMgdI hMJUafˆ dI JVI ies gwl dI gvfhI BrdIhY ik DIafˆ df mfipafˆ nfl ikMnf gUVHf irÈqf huMdfhY. ajoky pdfrQvfdI Xuwg ivwc Bfvyˆ hor ÉUnIirÈiqafˆ ivwc pihlfˆ vflI ipafr dI Bfvnf nhIˆrhI pr mfˆ-DI df irÈqf awj vI pihlfˆ vfˆg hIipafr, apxwq nfl Birafipaf hY.afpxy hI dyÈ ivwc ivafhIafˆ DIafˆ qfˆBfvyˆ afpxy mfipafˆ dy hryk duwK-suK ivwc Èfmlho ky afpxy mfipafˆ nfl imlx dI mn aMdr pYdfhoeI iqRpqI nUM TMZf kr lYˆdIafˆ hn aqy sMquÈtImihsUs krdIafˆ hn pr ijhVIafˆ DIafˆprdysxfˆ bx jfˆdIafˆ hn, AunHfˆ dy mn aMdrafpxy mfipafˆ nUM imlx dI qfˆG sdf hI bxIrihMdI hY.keI vfr qfˆ siQqI aijhI bx jfˆdI hYik prdysIˆ vsdIafˆ DIafˆ nUM ivlkidafˆ Cwz kyhI mfpy ies ÌfnI sMsfr qoˆ ruÉsq ho jfˆdy ny aqyDIafˆ AunHfˆ dIafˆ aMiqm rsmfˆ ivwc vI Èfml nhIˆho skdIafˆ.drasl ajoky pdfrQvfdI Xuwg ivwcDIafˆ nUM afpixafˆ qoˆ vwK krn ivwc asIˆ Éud vwzIBUimkf adf kr rhy hfˆ. vyKx ivwc af irhf hYik afpxy muMizafˆ nUM bfhrly mulk ivwc sYtlkrn leI asIˆ DIafˆ nUM blI dy bwkry bxf rhyhfˆ. keI kuVIafˆ aijhIafˆ vI huMdIafˆ hn jo Bfrqsmfijk ivhfr df duinafvI slIkfsmfijk jIvn ijAuUˆdy hoey asIˆ ijs qrHfˆ kMmkfjkrdy hfˆ, imldy-vrqdy hfˆ, Aus nUM slIkfikhf jfˆdf hY. slIky dy gux nUM iksy iewk kMmqk sImq nhIˆ kIqf jf skdf, sgoˆ slIkf qfˆsmuwcy ivhfr nfl juiVaf huMdf hY. ijs soc `qyklfmeI ZMg nfl asIˆ iksy kMm nUM inBfAuˆdy hfˆaqy ijs df jfdU iksy dUjy ivakqI `qy pRqwKidsdf hY, Aus sMsfrk gux nUM slIkf kihMdyhn. slIky nfl bolxf, slIky nfl dosqIpfAuxI qy inBfAuxI aqy sdf leI afpxf pRBfvCwzxf iksy slIky vfly ivakqI dI pCfx hoskdy hn.purÈfˆ nfloˆ vwD slIky dy gux aOrqfˆivwc hoxy kudrqI hn ikAuˆik AunHfˆ nUM smfijkivhfr dy mOky vDyry imldy hn. ÈyK sfadI nyiliKaf hY, ``iksy slIky vfly ivakqI qoˆ iksyny puwiCaf ik qusIˆ slIkf iks qoˆ iswiKaf, Ausdf juafb sI jo slIky qoˆ iblkul kory hn, AunHfˆqoˆ iswiKaf hY.`` iksy smyˆ slIkf kyvl kulInvrg qk hI sImq sI. slIky nUM pRgtfAuxvfly hor smfn afriQk Èbd iÈstfcfr, cwjafcfrqy qfmIË afid hn. aMgryËI ivwcmYnrË aqy aYtIkyt Èbdfˆ ny ies dy Gyry nUMivsqfr ivwc ilafˆdf.slIkf, cwj afcfr jfˆ jIvn ijAUxdI qfmIË sfzy jIvn dy hr ivvhfr ivwcoˆ pRgthuMdI hY, jo asIˆ afpxy afly-duafly, mfqfipqf,aiDafpkfˆ jfˆ dosqfˆ qoˆ iswKdy hfˆ. aMgryËIdy pRiswD lyKk sivPt df ies bfrykQn hY,``cMgy slIky ivwc ieh Èfml hY ik ijsnfl qusIˆ gwlbfq kr rhy ho, Auh ivakqIasuKfvfˆ mihsUs nf kry.`` slIky vflyivakqI dy suBfa dI ÉuÈbU ieMnI imwTI qy dUrdUrqk jfx vflI huMdI hY ik dUjy ivakqI Ausvwl afpmuhfry iKwcy jfˆdy hn aqy Aus dI sMgqmfxn df sdf idl krdf rihMdf hY.Èihr ivwc keI qrHfˆ dIafˆ AuwcIafˆizgrIafˆ vfly zfktr huMdy hn pr mrIË AuwQyvDyry huMdy hn ijs zfktr nUM gwlbfq krn dIqfmIË hovy. awDI bImfrI qfˆ zfktr dy hmdrdIBry bolfˆ nfl dUr ho jfˆdI hY. aMgryËIdI iewk pRiswD rcnf ivwc ieh gwl bhuqidlcsp ZMg nfl ilKI geI hY,``Auh iksiksm df zfktr hY, mYnUM Aus dI ividakilafkq bfry qfˆ pqf nhIˆ pr Aus kol rogI dyibsqry kol jf ky cMgf ivvhfr krn df slIkfhY.``kfljfˆ ivwc vwKo-vwKry iviÈafˆ ivwcAuwcIafˆ izgrIafˆ vfly keI aiDafpk huMdy hn,jo afpxIafˆ izgrIafˆ nUM cMd qfirafˆ dI qrHfˆsmJdy hn pr AunHfˆ dI roÈnI Aus vyly mwDmho jfˆdI hY, jdoˆ ienHfˆ ivwc koeI aiDafpk DrUqfry dI qrHfˆ cmkdf hY ikAuˆik AuhividafrQIafˆ aMdr igafn dy dIvy ipafr,hmdrdI qy cMgy slIky nfl jgfAux dy smrwQhuMdf hY.mhfrfjf rxjIq isMG bfry lfrzhfrizMg ny ÌkIr aËIËodIn qoˆ puwiCaf,``rxjIq isMG nUM ikhVI awK qoˆ nhIˆ idsdf qfˆjuafb sI ik mhfrfjy dy ichry df jlfl hIieMnf hY ik ieh pqf hI nhIˆ cldf ik AunHfˆ nUMikhVI awK qoˆ nhIˆ idsdf.`` smfjk ivhfr dfieh gux koeI arÈoˆ Auqiraf dYvI gux nhIˆ,ieh gux qfˆ afp kmfAuxf pYˆdf hY.- jiqMdrbIr isMG nMdfaMdr aqyafpxy mfipafˆdy nyVy rih kyafpxf jIvni j A U x fcfhuMdIafˆ hnpr bhuqy mfpyafpxy dUjypirvfr nUMivdyÈI DrqI`qy sYtl krnleI bhuqIvfr afpxIafˆDIafˆ nUM hImohrf bxf kyvrqdy hn joDIafˆ nfl srfsr byiensfÌI hY.mfipafˆ nUM cfhIdf hY ik aijhy ÌYslylYx qoˆ pihlfˆ DIafˆ nfl ivcfr krn. mfpyafpxI afriQkqf nUM mËbUq krn dy ierfdy nflDIafˆ nUM sbËbfg ivKfAuˆdy hn aqy keI vfrDIafˆ nUM nf cfhuMidafˆ hoieafˆ vI hfmI BrnI pYˆdIhY. mfipafˆ nUM DIafˆ dI aMdrUnI mfniskqf nUMbrIkI nfl smJxf cfhIdf hY. kdy vI lflcvwsaijhfÌYslf nhIˆ lYxf cfhIdf ik DIafˆ df mfipafˆ nfloˆipaf ieh ivCoVf aYnf lMmf ho jfvy ik aMiqm smyˆ`qy DIafˆ-mfvfˆ nUM qy mfvfˆ-DIafˆ nUM imlx leIivkldIafˆ rih jfx ikAuˆik pYsf iensfn, BfvyˆGwt kmf lvy pr ÊmI aqy ÉuÈI ivwc afpixafˆdf kol hoxf aiq-ËrUrI huMdf hY.- jgqfr smflsrikAuN vWD rhIaF ny irÈiqafˆ ivwc qryVfˆmOjUdf smyˆ hr iensfn leI pYsf bhuqmhwqvpUrn ho igaf hY. ies pYsy leI iËMdgI dIBwj-dOV bhuq iËafdf vD geI hY aqy iensfnies Bwj-dOV ivwc ieMnI rÌqfr PVnf cfhuMdf hY ikAuh sB kdrfˆ-kImqfˆ, moh-ipafr, irÈqy ipwCyCwzdy hoey isrÌ pYsf, Èohrq kmf sky qy afrfmdfiekiËMdgI jIa sky. jy dyiKaf jfvy qfˆ iensfnafpxI ies Bwj-dOV ivwc bhuq kuJ guaf irhf hY,ijs kfrn Aus dy mn dI ÈfˆqI, suwK qy pirvfrknyVqf Éqm huMdI jf rhI hY.irÈiqafˆ ivwc qryVfˆ pYdf ho rhIafˆ hn.pirvfr qy Gr iensfn dI iËMdgI df Auh atuwtaMg hY, jo Aus dy jIvn ivwc aihm sQfn rwKdfhY. Gr kdy vI pirvfr qoˆ ibnfˆ nhIˆ ho skdf qypirvfr kdy vI moh-ipafr, afpsI sfˆJ aqyirÈiqafˆ dy inwG qoˆ ibnfˆ nhIˆ ho skdf. jy asIˆieh jfxn dI koiÈÈ krdy hfˆ ik awj df iensfnieMnI Bwj-dOV ikAuˆ kr irhf hY qfˆ juafb suxn nUMimldf hY ik ieh Bwj-dOV, lflc, TwgI, PrybisrÌ qy isrÌ Auh afpxy pirvfr leI kr irhfhY qfˆ ik Aus dI afAux vflI pIVHI hryk suwKshUlqdf afnMd mfx sky pr iensfn ies gwl qoˆiblkul byÉbr ho jfˆdf hY ik afAux vflI pIVHI dfBivwK suDfrn dy cwkrfˆ ivwc Auh afpxI mOjUdfpIVHI qy pirvfr qoˆ dUr huMdf jf irhf hY.nÈyKorI, vDdI mihMgfeI, byruËgfrIafid anykfˆ aijhIafˆ smwisafvfˆ hn, ijnHfˆ ny ijwQysfzy smfijk qfxy-bfxy nUM pRBfivq kIqf hY, AuwQypirvfrk irÈiqafˆ ivwc vI Élfa pYdf ho irhf hY.iensfn nUM jIvn inrbfh qy smfj ivwc itkx leIsfDnfˆ dI ËrUrq huMdI hY. ienHfˆ sfDnfˆ nUM jutfAuxleI Auh idn-rfq imhnq krdf hY, ijs kfrnAuh afpxy pirvfr nUM smfˆ nhIˆ dy pf irhf aqypirvfr qoˆ dUr huMdf jf irhf hY. iksy smyˆ Gr ivwcbËurgfˆ dI bVI iewËq huMdI sI. AunHfˆ vwloˆ khI geIgwl df hr koeI pUrf siqkfr krdf sI qy mMndfsI. Gr dy bfkI mYˆbr bËurgfˆ qoˆ cMgIafˆ gwlfˆiswKdy qy AunHfˆ kol smfˆ ibqfAuˆdy sn pr mOjUdf smyˆivwc bwcy, bËurgfˆ nUM boJ smJdy hn. AunHfˆ nUMafpxI afËfdI ivwc aiVwkf smJdy hn. ies qrHfˆkoeI smfˆ sI, jdoˆ bwcy afpxy dfdy-dfdI koloˆkhfxIafˆ/bfqfˆ suxdy sn pr mOjUdf qknflojI dysmyˆ ivwc dfdy-dfdI koloˆ poqy-poqIafˆ ienHfˆ tIvI,kMipAUtr, vIzIE gym afid sfDnfˆ ny Koh ley hn.afDuink iswiKaf df Bfr vI ieMnf vD igaf hY ikbwcy afpxy ikqfbI igafn qoˆ bfhr af hI nhIˆskdy.AunHfˆ kol ieMnf smfˆ nhIˆ bcdf ik Auhafpxy pirvfrk mYˆbrfˆ, dfdy-dfdI nfl kuJ smfˆibqf skx. jy kuJ smfˆ bcdf vI hY qfˆ Auh smfˆbwcy tIvI, kMipAUtr jfˆ vIzIE gym Kyzx `c bqIqkrnf cfhuMdy hn, bfkI ksr ieh qknflojI pUrIkr idMdI hY. awj-kwlH pirvfrfˆ ivwc hr ivakqIieMnf ku ruwiJaf hoieaf hY ik sfrf pirvfr iekwTybYT ky gwlbfq nhIˆ kr skdf.pihlfˆ smfˆ huMdf sI, jdoˆ pirvfrk mYˆbriekwTy bYT ky Bojn krdy sn. afps ivwc gwlbfqkrdy sn, ijs nfl AunHfˆ ivclI sfˆJ hor mËbUqhuMdI sI. hr mYˆbr afpxy nfloˆ dUjy dIafˆ muÈklfˆnUM smJdf sI pr hux ies qoˆ iblkul Ault hY. huxsMXukq pirvfrfˆ df ruJfn lgpg Éqm ho cuwikafhY aqy iekihry pirvfr df ruJfn lgfqfr vD irhfhY. iekihry pirvfrfˆ ivwc vI pirvfrk mYˆbrafps ivwc iewk-dUjy nUM smfˆ nhIˆ dy pf rhy, ijskr ky pirvfrk mfhOl qxfapUrn rihMdf hY. BfvyˆmOjUdf iËMdgI dI rÌqfr smyˆ dy nfl bhuq qyË hogeI hY aqy ies nfl cwlx leI qyË hoxf pvygfpr ies dy bfvjUd sfzf pirvfr, dosq-imwqr,irÈqydfr afid dI iËMdgI ivwc afpxI aihmIaqhY. ies qyË rÌqfr iËMdgI ivwc sfnUM afpxypirvfr leI smfˆ kwZxf cfhIdf hY qfˆ ik asIˆpirvfrk irÈiqafˆ df aslI inwG mfx skIey, ijsnUM lwKfˆ-kroVfˆ rupey Krc ky jfˆ AunHfˆ sfDnfˆ jfˆcIËfˆ qoˆ pRfpq nhIˆ kIqf jf skdf, ijnHfˆ ipwCy asIˆlgfqfr Bwj rhy hfˆ. iËMdgI dI qyË cfl nfl cwlxfËrUr cfhIdf hY pr ieMnf vI qyË nhIˆ ik bfkI ipwCyrih jfx qy asIˆ afpixafˆ qoˆ ieMny dUr ho jfeIeyik pirvfrk sfˆJ, suwK mfxn df mOkf guaf bYTIey.smyˆ df hfxI hoxf ËrUrI hY pr hfxI bxnleI iËMdgI dy hfxI guaf dyeIey, ieh koeI cMgIgwl nhIˆ hY. asl ivwc iensfn iËMdgI bxfAux dycwkrfˆ ivwc iËMdgI ijAUxf Buwl jfˆdf hY.-rfijMdr mGfxIafˆ


julfeI 08, 2014 - 12


julfeI 08, 2014 - sPf 13www.PunjabiDailyOnline.cagurduafrf iswK sMgq tOrMgf istI ivKy gurU hrgoibMd sfihb df pRkfÈ Auqsv mnfieafsfzy sfirafˆ nfl jdoˆ kuJ vwKrf aqy cMgf huMdfhY, qfˆ asIˆ Aus nUM Pysbuwk vrgI soÈl sfeIt `qydosqfˆ-imwqrfˆ nfl sfˆJf krnf nhIˆ Buldy hfˆ.bostn nyVy glosystr dI rihx vflIiek lVkI jo afpxI borIaq Kqm krn leIafpxI mfˆ nfl vYst ieMzIË dy aYˆtIguaf nfˆ dI Qfˆ`qy CuwtIafˆ ibqfAux geI. zylI myl dI Kbrmuqfbk Auh nfl hI afpxf Pon lY geI aqyafpxy hr pl nUM Pysbuwk dI mdd nfl lokfˆ nUMÈyar krdI rhI. Auh Pysbuwk `c ieMnI iËafdfruJ geI ik Aus ny ieMtrnYwt dy vwzy ibwl bfrysocxf hI Cwz idwqf. ikAuˆik Pon df ibwl lVkIdy sOqyly ipqf XfnI ik zyivz mysn hI Brdy sn,ies leI kMpnI df iek ËrUrI mYsyj AunHfˆ nUMafieaf. mYsyj `c iliKaf sI ijs Pon nMbr nUMAunHfˆ dI DI dUjy dyÈ lY geI hY, Aus df roimMg ibwlcIn- kdy-kdy bwcy hYrfn kr dyx vfly kfrnfmy kr idMdy hn,ijnfˆ nUM sux ky asIˆ hYrfn rih jfˆdy hfˆ. aksr bwcy lfprvfhInfl Auh kr bYTdy hn, ijs kfrn AunHfˆ leI jfn df Kqrf vDjfˆdf hY. kuJ ies qrHfˆ df mfmlf sfhmxy afieaf hY cIn `c.cIn dy qypI ivcrihx vflI 20sfl dI iÈMg ÈYˆgajy pVHdI hY.iÈMg nUM ipCly 6mhIinafˆ qoˆ pytivc iBafnkdrd dIiÈkfieq rihMdIsI. ieh drdieMnf vD igafsI ik nf qfˆ Ausqoˆ brdfÈq huMdfsI aqy nf hIAus qoˆ koeI kMmhuMdf sI. aijhy pyt drd df aslI kfrn jfxn leI Auh zfktrkol geI.iÈMg jdoˆ afpxy pyprfˆ `c vDIaf irËlt nhIˆ ilafskI, qfˆ zfktrfˆ ny Aus nUM izprYÈn df iÈkfr dwisaf. lVkI nyafpxy pyt drd dI gwl vI zfktrfˆ nUM dwsI. lVkI dI gwl mMnky zfktrfˆ ny aYˆzoskopI kIqI aqy Aus dy mUMh qoˆ pyt qwk iekpfeIpnumf XMqr pf ky phuMc bxfeI. mÈIn ivc lwgy kYmry qoˆpqf lgf ik iÈMg dy pyt ivc koeI lMbI ijhI cIË peI hY jo ikpyt `c drd df kfrn bxI hoeI hY.zfktrfˆ nUM aYks-rya qoˆ bfad pqf lwgf igaf ikiÈMg dy pyt ivc iek pYwn ipaf hoieaf hY. AunHfˆ ny POrn hI iÈMgdf afpryÈn kIqf aqy Aus dy pyt qoˆ sflfˆ purfxy pYwn nUM bfhrkwiZaf. hYrfn krn vflI gwl qfˆ ieh hY ik ies lVkI nUM XfdhI nhIˆ sI ik ieh pYwn Aus dy pyt ivc ikvyˆ jf phuMicaf. bfadivc Aus ny Xfd kr ky dwisaf ik mhIny pihlfˆ Aus ny pyprKqm hox dI KuÈI ivc dosqfˆ nfl pfrtI kIqI sI. Èfied zirMklYˆdy smyˆ Aus ny glqI nfl pYwn nUM vI afpxy aMdr Goˆt ilaf.hux qwk 5000 rupey ho cuwkf hY. ies qoˆ bfadipqf ny afpxI DI nUM Pon krky Pysbuwk nf clfAuxdI gwl khI. nf hI AunHfˆ ny kMpnI nUM Pon kIqf aqylMzn- BfrqI mUl dy sInIaribRitÈ sMsd mYˆbr kIQ vfjny bwicafˆ nfl srIrk ÈoÈxnfl juVIafˆ aijhIafˆ PfeIlfˆdy guafcx `qy ibRitÈ gRihmMqrfly dI iqwKI inMidafkIqI, ijnHfˆ bfry `c dfavfkIqf jf irhf hY ik ibRtyn dIafˆ vwzIisafsI hsQIafˆ Aus dy dfiery `c afrhIafˆ hn. gRih mMqrfly dI kmytI dypRDfn vfj ny dwisaf ik ieh bVI hYrfnIaOklYˆz-7 julfeI (hrijMdr isMG bisaflf)- aOklYˆz qoˆlgpg 200 iklomItr dUr vsy Èihr tOrMgf ivKy sQfipqgurduafrf iswK sMgq tOrMgf istI ivKy mIrI pIrI dy mflk CyvyˆgurU hrgoibMd sfihb jI pRkfÈ Auqsv bVI ÈrDf sihqmnfieaf igaf. aYqvfr Èfm suKmnI sfihb dy Bog pfey geyAuprMq dIvfn sijaf. sjy dIvfn dy ivc BfeI mlkIq isMGsuwjoˆ, BfeI myjr isMG aqy BfeI prmjIq isMG dy rfgI jwQy nyÈbd kIrqn aqy kQf dy nfl sfˆJ pfeI. Cyvyˆ pfqÈfih dIjIvnI bfry hfiËr sMgqfˆ nUM jfxU krvfieaf igaf. BfeImlkIq isMG dy jwQy vwloˆ sQfnk bwicafˆ nUM kIrqn vI isKfieafigaf hY aqy bwcI jsdIp kOr, kfkf mnkrn isMG qy kfkf pRIqisMG ny vI iek Èbd pVH ky kIrqn isKlfeI df nmUnf pyÈkIqf. gurU kf lMgr aquwt vrqfieaf igaf aqy pRbMDk kmytIvwloˆ sMgqfˆ df DMnvfd kIqf igaf.Pysbuwk df aijhf cskf ik lwgf 9 lwK df rgVfpypr Kqm hox dI aYnI KuÈI cVHI ikiPr roimMg PYisiltI dyx qoˆ mnHfˆ kIqf.zyivz ny afpxI pqnI nUM ikhf ik AusnUM icMqf krn dI koeI loV nhIˆ hY ikAuˆik huxPon qoˆ roimMg cfrj dI srivs vfps lY leIgeI hY. pr asl `c aijhf nhIˆ hoieaf sIaqy Pon lgfqfr vfeIPfeI rfhIˆ jmYkf dyroimMg nYwtvrk nfl juiVaf hoieaf sI. ies qoˆbfad jdoˆ Auh Gr prqy qfˆ AunHfˆ nUM 9 lwK dfPon df ibwl af igaf. kMpnI ny dwisaf iklgfqfr ieMtrnYwt aqy Pysbuwk nfl juVy rihxdf kfrn ieMtrnYwt ibwl dy qOr `qy 9 lwK dfibwl afieaf hY. ieh sux ky zyivz ny kort dfdrvfËf KVkfieaf. AunHfˆ df kihxf hY ik AunHfˆnfl DoKf hoieaf hY. kMpnI ny AunHfˆ nUM roimMg cfrjqoˆ mukq krn dI gwl khI sI, pr Auh aijhfkrn `c sPl nhIˆ rhI.ibRitÈ gRih mMqrfly koloˆ bwicafˆ dy srIrk ÈoÈx dIafˆ PfeIlfˆ guMmvflI gwl hY ik ËrUrI PfeIlfˆieMny vwzy pwDr `qy guMm hogeIafˆ hn.guMm hoeIafˆ PfeIlfˆ gRihmMqrI ilEn ibRtyn nUM bwicafˆnfl ÈoÈx dy doÈfˆ `qy pyÈkIqy gey dsqfvyË df ihwsfhY. svrgI ibRitÈ kMËrvyitv jfPrIizkyˆs dy dsqfvyË sbMDI dwisaf jfˆdf hYik ieh ibRtyn dy rfÈtrI jIvn dI aihmisafsI hsqIafˆ `qy AuˆglI cuwkdI hY.s[ gurcrn isMG 'bisaflf`ËonlafrgynfeIËr ÈhId Bgq isMG ngr qyzfierYktr vYlPyar pRojYkt isK imÈnrIkflj luiDafxf,jo iek mhIny vfsqy injI PyrI'qy amrIkf (inAUjrsI) afey hoey hn.s[bisaflf df sMprk nM:732-910-5379hY. (vyrvf-dupfl purI)izwgx vflI hY nvfËÈrIP srkfr : rfiÈdieslfmfbfd - pfiksqfn ivc avfmI musilmlIg ydy nyqf ÈyK rfiÈd ny ikhf hY ik dyÈ ivcnvfË ÈrIP srkfr izwgx vflI hY. ies leIlokfˆ nUM vwD qoˆ vwD 15 idn dI AuzIk krnIpvygI. AunHfˆ ikhf ik nvfË srkfr lokfˆ dIafˆsmwisafvfˆ nUM hwl krn dI Qfˆ isafsI lVfeIafˆivc ruJI hoeI hY. ieh lVfeIafˆ hI nvfË ÈrIPsrkfr nUM zyg dyxgIafˆ.


julfeI 08, 2014 - sPf 14www.PunjabiDailyOnline.caibhfrI DIaF-BYxF df apmfn krky, DnKV vrgy bIjypI dy afgU afpxI akl df jnfjLf kwZ rhy ny : itvfxfPLqihgVH sfihb, 7 julfeI- “ihMd dy vjLIr-eyafjLmsRI modI dy Kfsm-Kfs jfxy jFdy bIjypI dyiksfn ivMg dy pRDfn Em pRkfsL DnKV nyhirafxy ivc afAux vflIaF ivDfn sBf dIaFcoxF ivc AuQo dy invfsIaF dIaF pfrtI leI votFpRfpq krn dI lflsfvF aDIn jo ibhfr dIaFDIaF-BYxF dy nfm dI durvrqo krky, hirafxy dykuafiraf nUM ibhfrI lVkIaF nfl ivafh krndf aiq sLrmnfk aqy gYr ieKLlfkI ibafnbfjIkIqI geI hY, Auh vwzy-vwzy bfdsLfh, rfjy,XoiDaf, ilafkqmMdf nUM pYdf krn vflI aOrqvrg df Gor apmfn krn aqy ihMd ivciensfnI qy ieKLlfkI kdrf-kImqf df Gfx krndI bjLr gusqfKI kIqI geI hY . ijs leI ieQody invfsIaF nUM aijhy afgUaF dIaF aijhIaFsLrmnfk kfrvfeIaF nUM iblkul vI pRvfn nhINkrnf cfhIdf . Em pRkfsL DnKV ivruwD POrI qOrqy sMbMDq sUbf aqy sYtr srkfr nUM ivDfn dIidwlI- ÈRomxI akflI dl idwlI pRDfn prmjIqisMG srnf ny hirafxf dI vwKrI kmytI dfhirafxf dy muwK mMqrI BuipMdr isMG huwzf vloˆkIqy gey aYlfn df svfgqkridafˆ ikhf ik hirafxf dyiswKfˆ ny awj afpxy gloˆ bfdlfˆ dIqfnfÈfhI df julf lfh idwqf hYaqy ies lVfeI nUM ijwqx nflAunHfˆ nUM hirafxf ivcly iswKgurDfmfˆ dI syvf sMBfl df mOkfimilaf hY.AunHfˆ ikhf ik gurcrnisMG tOhVf dy pRlok suDfr jfxAuprMq ÈRomxI kmytI iekiBRÈtfcfr df awzf bx geI hY qyhirafxf dy ÈRomxI kmytI mYˆbrfˆnUM afpxIafˆ mMgfˆ dy hwkfˆ leIÈRomxI kmytI dy iejlfs ivc bolx vI nhIˆ idwqfjfˆdf sI sgoˆ AunHfˆ nUM ËlIl kIqf jfˆdf sI. AunHfˆikhf ik 1996 ivc hirafxf dy iswKfˆ ny hirafxfdI vwKrI kmytI dI jMg ÈurU kIqI sI qfˆ Aus vylyhirafxy dy iswK afgU jgdIÈ isMG JIˆzf qyaMimRqsr-hirafxf dy muwK mMqrI BuipMdr isMGhuwzf vloˆ hirafxf dI vwKrI kmytI ÈRomxIgurduafrf pRbMDk kmytI df gTnkrn dy aYlfn qoˆ bfad pMQkhlikafˆ `c KlblI mcI hoeI hY.aYws[ jI[ pI[ sI[ dy pRDfn aqy hories nUM rokx dI koiÈÈ kr rhy hn.somvfr nUM ÈRI akfl qKq sfihb dyjwQydfr igafnI gurbcn isMG nyiek vfr iPr hirafxf `c rihxvfly iswKfˆ nUM apIl kIqI hY ik Auhkfˆgrs pfrtI dI ies cflnUM smJx.AunHfˆ ikhf ik Bfrq dI vMz qoˆ bfad1984 `c iswKfˆ dy iKlfP kfrvfeI kfˆgrspfrtI ny hI kIqI sI aqy iswKfˆ nUM kmËor krnlKnAU-lfVf ishrf pihn ky afpxI lfVI dIAuzIk kr irhf sI aqy brfqI mOj-msqI krrhy sn pr Aus smyˆ ieh sB lok hwky-bwky rihgey, jdoˆ AunHfˆ nUM pqf lwgf ik lfVI qfˆ afpxypRymI nfl Prfr ho geI hY. lKnAU dy hfpuz `caYqvfr nUM lfVI dy gfieb hox kfrn sB ivafhdy mMzp `c phuMcy sB lok hYrfn ho gey.jfxkfrI muqfbk hfpuz dy Qfxf idhfqKyqr `c aYqvfr nUM lVkI df ivafh hoxf sI.brfq bulMdÈihr qoˆ afeI sI. brfqI mOj-msqIkr rhy sn, jYmflf vI iqafr sI. lfVI iqafrhox leI ibAUtI pfrlr geI hoeI sI. jdoˆ lfVIDfrf 295 aDIn kys drj krky, igRPLqfr krdyhoey kfrvfeI krnI bxdI hY ikAuik ies ny aOrqvrg df Gor apmfn kIqf hY . qF ik koeI vIisriPiraf afgU siqkfrXog aOrq vrg dymfn-snmfn aqy Ausdy ieKLlfk nUM Tys nf phuMcfsky.” ieh ivcfr s[ iekbfl isMG itvfxf muwKbulfrf, isafsI qy mIzIaf slfhkfr, sLRomxIakflI dl (aMimRqsr) ny bIjypI jmfq aqyAusdy gYr ieKLlfkI idsLfhIx afgUaF dI sImqsoc aqy gYr smfjI amlF dI purjor sLbdF ivcinKyDI krdy hoey pRgt kIqy . AuhnF ikhf ik ijsdysL df mOjUdf vjLIr-ey-afjLm bIbIaF dIsI[afeI[zI[ krvfAux ihwq afpxy sUhIeylgvfAux df afdI hovy, Aus dI ikcn-kYbintaqy Ausdy slfhkfrF ivc Em pRkfsL DnKVvrgy lokF df sLfiml hoxf koeI acMBy vflI gwlnhIN . aijhI soc dy mflk afgU qy hukmrfn qoNafAux vfly smyN ivc ieQo dy invfsIaF nUM aijhfhirafxf dy iswKfˆ nUM hirafxy ivcly gurDfmfˆdI syvf krn df sunihrI mOkf imlygf : srnfdIdfr isMG nlvI ny ies lVfeI nUM iswK gurUDfmfˆdI afËfdI dI lVfeI ikhf sI. AunHfˆ ikhf ikhirafxy dy iswKfˆ nUM jykr brfbr dy aiDkfrimldy qfˆ Auh kdy vI vwKrIkmytI bxfAux bfry nf socdy.AunHfˆ ikhf ik mIrI pIrI mfrkMzftrwst ijhVf sfrf hI gurU dIgolk nfl bxfieaf igaf hY, `qyvI s[ pRkfÈ isMG bfdl ny Dwkynfl kbËf kIqf hoieaf hY.AunHfˆ doÈ lgfieaf ik bfdlqy mwkV dy hfËmy ieMny kuqfkqvr hn ik ÈRomxI kmytI df900 kroV df bjt ienHfˆ dyinwky-inwky iZwzfˆ ivc hI smfeIjf irhf hY. AunHfˆ ikhf ik pMjfbivc piqqpuxf 90 PIsdI qkvD igaf hY, ijs leI bfdl qy mwkV iswDy rUpivc iËMmyvfr hn. AunHfˆ ikhf ik AunHfˆ nUMpUrI-pUrI afs hY ik hirafxy dI vwKrI kmytIiswKI dy pRcfr qy psfr nUM awgy vDfeygI qy iesivc Xogdfn pf ky iswKI nUM pRPuwlq krygI.kfˆgrs dI cfl nUM smJx hirafxf dy iswK-igafnI gurbcn isMGdI koiÈÈ kIqI sI. jwQydfr ny ikhf ik huxkfˆgrs pfrtI hirafxf `c iswKfˆ nUM vwKrf krndI cfl cwl rhI hY, ijs qoˆ iswKfˆ nUMsfvDfn rihxf cfhIdf hY. AunHfˆikhf ik jykr kfˆgrs pfrtI nyiswKfˆ nUM vwK krn dI koiÈÈ kIqI qfˆiswK kOm kfˆgrs pfrtI nUM kdy vImfP nhIˆ krygI.nfl hI AunHfˆ afdyÈ idwqfik awj pMQ ivroDI qfkqfˆ nUMsfvDfn rihx dI loV hY aqy aYws[jI[ pI[ sI[ keI Èhfdqfˆ qoˆ bfadbxI hY. igafnI gurbcn isMG nyikhf ik jykr iswK kOm dI ÈkqI kmËor hovygIqfˆ ies nfl nuksfn hovygf aqy ies qoˆ hr iswKnUM bcx dI loV hY.brfq dIafˆ awKfˆ awzIafˆ hI rih geIafˆ!kfPI dyr bfad vI vfps nf afeI qfˆ pirvfrvfilafˆ ny ibAUtI pfrlr `c Aus dy afAux dfpRogrfm pqf kIqf qfˆ sB dIafˆ awKfˆ awzIafˆ hIrih geIafˆ. lfVI afpxf iÈMgfr pUrf krn qoˆbfad afpxy guafˆZ dy lVky nfl Bwj cuwkI sI.lVky df ipqf Qfxy `c zrfeIvr hY aqy Aus dyvwzy puwqr ny vI lv mYirj krvfeI hY. lfVI dyPrfr hox dI sUcnf imldy hI ivafh dy mMzp `ccuwpI Cf geI. brfqIafˆ dy nfl-nfl lVkI dy Grvfly vI isr PVH ky bYT gey. ies Gtnf kfrnpUry muhwly `c qxfa PYl igaf aqy doÈI lVky dypirvfr vfilafˆ pRqI sB df BfrI ros hY.bhuq kuJ dyKx nUM imlygf, ijs nfl ieQo dy rfjpRbMD ivc nmosLI aqy sLrmnfk aml hI sfhmxyafAuxgy . AuhnF ikhf ik bIjypI qy Ausdy bhuqygYr ieKLlfkI aqy aprfiDk kfrvfeIaF ivcsLfiml lok ieQo dy invfsIaF dIaF musLiklF nUMhwl krn dy kdy smrwQ nhIN ho skdy . iesdfKimafjf bIjypI vwloN tI[vI[ qy mIzIey cYnlF rfhIkIqy gey guMmrfhkuMn pRcfr dy pRBfv hyT af kyies jmfq nUM votF pfAux vfilaF nUM BugqxF hIpvygf. AuhnF ikhf ik Em pRkfsL DnKV ny aOrqvrg sMbMDI Auprokq ibafn dyky kyvl afpxIsOVI aqy svfrQI soc df hI pRgtfvf nhIN kIqf,blik hirafxvI Cohry jo purfqx pMjfb(KLfilsqfn) dI srjmIn dy ihwsy dy invfsI hn,AuhnF dy AuWcy-suwcy ieKLlfk, qihjIb, slIky aqyPKLrXog ieiqhfs nUM vI dfgI krn dI asPLlkoisLsL kIqI hY . ies leI kyvl ibhfrIaF nUM hInhIN, blik hirafxvIaF aqy pMjfbIaF nUM vIaMimRqsr- modI srkfr df afAux vflf afmbjt ies vfr cuxOqI Biraf hovygf. dyÈ `cies nvIˆ srkfr df ieh pihlf afm bjt hY.AuwQy hI ies nUM lY ky dyÈ-ivdyÈ `c lok afslgfey hoey hn. ies dOrfn Bfrq-pfiksqfndrimafn vpfr vDfAuxf modI srkfr dy bjtdf ihwsf hovygf. dyÈ dI vfhGf srhwd `qy ijwQyhr roË rItRIt syrymnI nfl dyÈ BgqI df jËbfdyKx nUM imldf hY, AuwQy ies dy nfl hI Bfrqaqy pfiksqfn drimafn vpfr dy mfiDam nfliek dosqI df sMdyÈ bxfAux leI afeI[ sI[ pI[df inrmfx kIqf igaf hY. ies mfmly `c Bfrqaqy pfiksqfn nfl vpfr krn vfly lok iesbjt qoˆ afs lgf rhy hn aqy dyÈ dy ivwqmMqrI nUM afpxf sMdyÈ dy rhy hn. sfirafˆ qoˆpihlfˆ gwl krdy hfˆ pfiksqfn qoˆ brfmd krnvfly vpfrIafˆ dI, Bfrq-pfiksqfn qoˆ vwzypYmfny `qy sImYˆt brfmd krdf hY aqy ies dynfl hI aPgfinsqfn qoˆ Cuafry dy nfl-nflzrfeI PrUt vI Bfrq `c ies afeI[ sI[ pI[mfiDam afAuˆdf hY.ies dy nfl hI dyÈ dy aMdr loVanusfr pfiksqfn qoˆ sbËI aqy Auh cIËfˆ ijnHfˆdI Bfrq nUM loV hY, Auh ies rsqy qoˆ Bfrq `cafAuˆdIafˆ hn. AuwQy hI awj cfhy Bfrq dfbrfmd-drfmd qoˆ vD hY pr brfmd vI awjierfk `c sMkt `c Psy hoey 18 nOjvfn aYqvfrdI Èfm nUM iek ivÈyÈ Auzfx rfhIˆ rfÈtrIrfjDfnI idwlI vfps prqy. muwK mMqrI pRkfÈisMG bfdl dIafˆ koiÈÈfˆ sdkf hI ieh nOjvfnvfps afpxy pirvfrfˆ `c af sky hn ikAuˆik s[bfdl lgfqfr ierfk `c Psy nOjvfnfˆ dy hflfq`qy nËr rwK rhy hn aqy aiDkfrIafˆ qoˆ lgfqfries sMbMDI jfxkfrI lY rhy hn.somvfr nUM muwK mMqrI dPqr dy iekbulfry ny dwisaf ik pMjfb Bvn, nvIˆ idwlI qoˆ 18pMjfbIafˆ dy vfps vqn prqx dI sUcnf pRfpqhoeI hY ik 18 pMjfbI ieMdrf gfˆDI ieMtrnYÈnleyarport `qy aYqvfr dI Èfm nUM phuMcy. ienHfˆ `coˆcMzIgVH-pMjfb dy muwK mMqrI pRkfÈisMG bfdl ny ikhf hY ik ierfk dIjMg `c msUl `c iGry 39 pMjfbIafˆnUM vfps ilafAux dy mfmly sMbMDIAuh kyˆdrI ivdyÈ mMqrfly dI mMqrIsuÈmf svrfj nfl mulfkfq krngy.ierfk `c Psy ienHfˆ nOjvfnfˆ dypirvfr somvfr nUM pMjfb Bvn ivKylok sMprk mMqrI s[ ibkrm isMG mjITIaf dIagvfeI `c AunHfˆ nUM imlx afey. ies mOky bfdlny AunHfˆ nUM Brosf idvfieaf ik Auh ierfk `c PsynOjvfnfˆ nUM vfps ilafAux dI pRikiraf `c qyËIDnKV dI sLrmnfk ibafnbfjI df sKLq noitslYdy hoey aijhy gYr ieKLlfkI muqwsvI afgUaF nUMafpxIaF rvfieqf anusfr sbk isKfAux qoiblkul nhIN iJjkxf cfhIdf.AuhnF ieQo dy smfj ivc amn-cYnaqy jmhUrIaq aqy ieKLlfkI kdrf-kImqf dyibnHF qy gurU sfihbfn vwloN bKisLsL kIqI geI“tybl tfk” afpsI ivcfrDfrf dI muwK soc dymwdynjLr nyk slfh idMdy hoey ikhf ikaxKL-gYrq vfly ibhfrI, hirafxvI, pMjfbIaqy ihMd ivc hor vwsx vfly jfgdI jmIr vflyilafkqmMd lok AusdI gYr ieKLlfkI ibafnbfjIivrwD koeI jhfd KVHf krn, Auh Aus qo pihlyafpxy qo hoeI bwjr gusqfKI dI smwycy ihMdvfsIaf qo inmrqf qy inrmfnqf sihq muafPLImMg lvy qf aijhf aml Aus leI aqy ieQo dyiinvfsIaF dy amn-cYn nUM kfiem rwKx leIibhqr hovygf.modI srkfr dy bjt qoˆ jnqf nUM kfPI AumIdfˆiek vwzf mfiDam dohfˆ dyÈfˆ drimafn hY. iesmfmly `c afl ieMzIaf sImYˆt ieMportaYsosIeyÈn dy pRDfn aYwm[ pI[ aYws[ cwzf dfkihxf hY ik sB qoˆ pihlfˆ Bfrq `c kstmizAUtI nUM Gwt krn dI loV hY, ijs nfl lokfˆnUM ssqf mfl imlygf. ies dy nfl hI Bfrq aqypfiksqfn df brfmd ryl `qy inrBr hY aqyajy vI Bfrq `c ryl df ikrfieaf 15 PIsdIdy nyVy-qyVy hY. Aus nfl smfnf mihMgf hoieafhY ijs nfl ik afrfm afm jnqf nUM iml skygf,nfl hI jo vI mfl pfiksqfn qoˆ afAuˆdf hY Ausdf ikrfieaf pihly idn hI pYxf ÈurU ho jfˆdf hY.ies dy nfl hI izAUtI nUM Gwt qoˆ Gwt 25 PIsdIqwk Gwt krnf cfhIdf aqy ies nfl ssqI cIËhovygI aqy lok afpxf kMm afsfnI nfl krskxgy. nfl hI pfiksqfn nfl ierfn iek vwzfvpfrk kyˆdr hY aqy ies nfl iek vpfr nUMKolHxf cfhIdf, nfl hI modI srkfr ny afmdntYks `c CUt dI gwl kIqI sI, Aus nUM pUrf krnfcfhIdf, nfl hI jykr srkfr cMgy kdm lvy qfˆXkIkn cMgy idn afAuxgy. AuwQy hI ies mfmly`c Bfrq qoˆ pfiksqfn `c drfmd krn vflyrfjyÈ syqIaf df kihxf hY ik nvIˆ srkfr qoˆAunHfˆ nUM bhuq afs hY aqy Bfrq-pfiksqfn nflvpfr hor vD skdf hY aqy awj dyÈ nUM ivdyÈImudrf dI loV hY.18 hor pMjfbI ierfk qoˆ vfps prqy7 nOjvfn huiÈafrpur, 6 nOjvfn kpUrQlf, 3nOjvfn jlMDr aqy 2 nOjvfn ÈhId Bgq isMGngr (nvfˆÈihr) dy rihx vfly hn.bulfry ny dwisaf ik s[ bfdl iesmfmly sMbMDI pUrI nËr rwK rhy hn aqy muwKskwqr srvyÈ kOÈl nUM ienHfˆ nOjvfnfˆ dy vfpsprqx smyˆ pryÈfnI mukq ieMmIgRyÈn syvf dyxleI ikhf igaf hY.do aiDkfrIafˆ nUM ierfk qoˆ prqynOjvfnfˆ leI BrI trfˆsport dI syvf muhweIafkrfAux leI ikhf igaf hY qfˆ jo ieh pMjfbIsurwiKaq qrIky nfl afpxy pirvfrfˆ `cphuMc skx.ierfk `c Psy nOjvfnfˆ dI vfpsI bfry suÈmf svrfj nUM imlxgy bfdlilafAuxgy. ies mOky muwK mMqrI nyierfk `c Bfrq srkfr dy ivÈyÈrfjdUq ÈRI suryÈ rYzI `qy tYlIPon rfhIˆgwlbfq kIqI aqy ies mfmly bfry qfËfjfxkfrI hfsl kIqI. ÈRI rYwzI ny muwKmMqrI nUM dwisaf ik sfry 39 pMjfbI pUrIqrHfˆ surwiKaq hn aqy Bfrq srkfrienHfˆ dI CyqI irhfeI leI hrykkUtnIqk ZMg vrq rhI hY. AunHfˆ ny bfdl nUM iehvI dwisaf ik AuwQ iewQy iGry pMjfbIafˆ nUM bfhrkwZx leI Aus PYktrI mflk dy sMprk `c hn,ijwQy ieh pMjfbI kMm krdy hn.


julfeI 08, 2014 - sPf 15www.PunjabiDailyOnline.ca

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!