Firemní zpravodaj (ke stažení v pdf) číslo 56/Únor2013 - HYUNDAI ...

hyundai.motor.cz

Firemní zpravodaj (ke stažení v pdf) číslo 56/Únor2013 - HYUNDAI ...

Číslo 56 / Issue 56Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter22013Zaměstnanci administrativy v roli operátorůAdministrative employees in the role of operatorsPředstavujeme haly HMMC – lisovnaIntroduction of HMMC shops – Stamping


2/2013HMMC NewsNovinky z automobilového průmyslu / News from the automotive industryTřídveřová verze Hyundai i30uvedena na český trhHyundai i30 three-door enteredthe Czech marketV úterý 22. ledna byl v České republicezahájen prodej třídvéřovéverze modelu Hyundai i30, nejprodávanějšímodelové řady segmentuC v ČR. Díky osobitému sportovnímudesignu zaujme předevšímmladší generaci řidičů.Silně skloněný pás bočních okens hranatější siluetou a delší dveředodávají vozu dynamičtější profila tento efekt posilují změny designupřídě a zádě. Snadno rozeznatelnoušestiúhelníkovou maskuchladiče Hyundai zdůrazňuje nováčerná mřížka se síťovou strukturoua středová lišta. Po stranách maskychladiče jsou nové sportovnějšímlhové světlomety tvořené kruhovýmizdroji světla ve spojení s pásyLED diod pro denní svícení. Vzaduvyniká přepracovaná spodní částnárazníku, LED zadní světla a novéhorizontálně tvarované mlhovésvětlomety. Toto řešení společněs černou spodní částí nárazníkuvytváří u zadní partie dojem širšíhoa sportovnějšího vzhledu. Novágenerace i30 bude nabízena s výběremšesti motorů v kombinacis šestistupňovými mechanickýmia samočinnými převodovkami. Vrcholempalety motorů je vznětovýagregát „U-II“ 1,6 litru, který dosahujenejvyššího výkonu 94 kW(128 k), přestože má emise CO 2pouhých 97 g/km. S těmito hodnotamiposkytuje nejlepší poměrvýkonu a hospodárnosti ve svémsegmentu. Základní verzi třídveřovéi30 ENTRY je možné pořídit za279 990 Kč. Cena ve verzi TRIKO-LOR začíná na 309 990 Kč.Sales of the three-door versionof Hyundai i30, the bestsellingC-segment model in the CzechRepublic, started on Tuesday22 nd January. Thanks to a distinctivedesign, the vehicle willattract namely young generationof drivers.Sharply-raked beltline, more angularglasshouse silhouette andlonger front doors provide vehiclewith a more dynamic profileand the effect is enhanced bychanges to front and rear styling.A new, black-finished meshinsert and central bar accentuateHyundai’s easily-recognizablehexagonal grille, which is flankedby new, sportier fog lamp clustersconsisting of round spots connectedto LED daytime running lightstrips. At the rear part, there areremodeled lower bumper, LED rearlights and new horizontal sculptedfog lamps. These lights and a newblack insert at the bottom of thebumper create the impression ofa wider, sportier rear design. Thenew-generation i30 is offered witha choice of six engines, togetherwith six-speed manual and automatictransmissions. The highlightof the powertrain range is the “U-II” 1.6-liter diesel engine, generating128 HP yet emitting only 97 g/km of CO 2. Together, these figuresdeliver the best power-to-efficiencyratio in the segment. Basic versionof the i30 three-door ENTRYis available for 279,990 CZK. Pricefor the TRIKOLOR version starts at309,990 CZK.Z tisku / From the pressAutomobilky musísvou expanzi načeský trh dotovatTrh s osobními auty v Česku jev mezinárodním srovnání zcelavýjimečný. Je tu velký tuzemskývýrobce Škoda Auto, který si udržujepodíl přes 30 procent, přičemžtakovou pozici nemá v Evropě nikdo.A je tu Hyundai, který v ČRrovněž vyrábí a tvrdě bojuje o conejvětší podíl na trhu. Ostatnímnezbývá než se situaci přizpůsobit.Kdo chce na trhu získat větší podíl,musí platit obrovské náklady.Musí investovat do reklamy, abybyl vidět mezi velkými marketingovýmikampaněmi domácíchvýrobců. Auta jsou v Česku v průměruo 30% levnější než v západníEvropě. Češi těží z konkurenčníhoboje o tuzemský trh, kde se ŠkodaAuto snaží udržet, či dokonce zvýšitsvůj tržní podíl a Hyundai se jíchce rychle přiblížit. Kdo se chcedo tohoto zápasu zapojit, musí nabídnoutna evropské poměry dostinízké ceny.18. ledna 2013Hospodářské novinyCarmakers mustendow expansionin the Czech marketThe Czech car market is very specialcompared to the rest of Europe.There is a big domestic producerŠkoda Auto holding over 30%of the market. No one has suchposition in Europe. And there is alsoHyundai producing cars and fightinghardly for the biggest possiblemarket share. Other carmakershave no choice than to adapt toit. Everyone who wants to obtainbigger market share must pay a lotof money – invest in advertisementto become visible among giantmarketing campaigns of domesticproducers. Cars are cheaper byapproximately 30% in the CzechRepublic, compared to the WesternEurope. Czech customers profit fromthis competition battle. Škoda Autotries to maintain or even increase itsmarket share and Hyundai wants toget closer. Everyone who wants tojoin the battle must offer quite lowprices compared to the Europeanstandards.18 th January 2013Hospodářské novinyNávštěva v HMMCPřed dvěma týdny navštívil Autolivezávod HMMC, jednu z nejnovějšíchautomobilek v Evropě. Tato návštěvabyla zcela novou zkušeností codo úrovně efektivity, které je možnédosáhnout při vybudování zcelanového závodu, fungujícího naprincipu dodávek materiálu formou„Just in Time“ s počítači řízenýmvýrobním procesem. Naše výpravaměla chvílemi až tajuplný charakter.Místy jsme si připadali jakoposádka kosmické lodi na cestě doneznámých galaxií. Efektivita výrobyje nevídaná – žádné bouchání dveřmi,aby přilehly ke karoserii, žádnéhlasité údery lisu, jenž se nachází vezvukotěsném boxu, žádné skřípáníocelových plátů a sotva pár jiskerběhem svařovacího procesu, kterýz velké části provádí 300 robotů.Takový stupeň automatizace nenízcela neznámý těm, kteří již navštíviliněkterou z moderních automobilekv JAR, ale efektivita dodávekmateriálu a komponentů je tím, cona vás v HMMC udělá opravdu velkýdojem.14. února 2013Autolive, JARA visit to HMMCTwo weeks ago, Autolive visited theHMMC plant, which is one of thenewest car plants in Europe. Thevisit was an eye-opener as to thelevels of efficiency achievable increating a brand new plant tailoredaround the principles of Just inTime part delivery and moderncomputerized assembly processes.At times our trip had an almosteerie feel to it, as if we were insidea Mothership on some voyage togalaxies unknown. The levels ofefficiency are clear for anyone tosee, as there is no banging of doorpanels to make them fit, no hugethumps from the metal pressingshop, which is contained in a soundproofstructure, no grinding of steelplate, and hardly even any sparksfrom the welding process, which isundertaken by a large percentageof over 300 robots. This level ofautomation is not totally strangeto anyone who has visited one ofour global motor plants in SouthAfrica, but it is in the efficiencies ofcomponent flow that the impressiveaspect of the plant really lies.14 th February 2013Autolive, RSA* Články mohou být s ohledem na prostor kráceny. * With respect to space the articles may be shortened.02www.hyundai-motor.cz


Stalo se v HMMC / What happened in HMMCSouhrnná provozní porada– únor 2013Business review meeting– February 2013our production plan for Januaryand thanked all employees fortheir effort. He also emphasizedthat all HMMC employees shouldprimarily focus on the best quality,work safety, increase of productivity,and achievement of the2013 business plan. He pointedout that decreasing demand fornew vehicles in Europe is expectedthis year as well. For that reason,HMMC must look for new potentialmarkets outside the Europeanregion. This strategy has alreadybeen gradually implemented.Afterwards, managers of selecteddepartments came to the speaker’sdesk and informed participantsabout detailed data regarding production,quality status, health andsafety and sales results. HMMCVedení závodu HMMC a zástupcivšech oddělení se sešli na souhrnnéprovozní poradě, která sekonala 8. února v auditoriu administrativníbudovy.Úvod tradičně patřil prezidentovi společnosti,panu Kim Jun-ha, jenž vesvém projevu ocenil, že jsme v lednupřekonali výrobní plán a poděkovalvšem pracovníkům za jejich úsilí. Zdůrazniltaké, že by se všichni zaměstnancinašeho závodu měli zaměřitpředevším na kvalitu a bezpečnostpráce, zvýšení produktivity a splněnívýrobního plánu pro rok 2013. Prezidentupozornil, že i letos se v Evropěočekává snížená poptávka po novýchvozech. Proto musí společnost HMMChledat nová odbytiště pro své výrobkytaké mimo evropský trh. Tuto strategiise nám již postupně daří realizovat.Po projevu u řečnického pultu vystoupilimanažeři, kteří účastníky seznámilimj. s informacemi o výrobě, kvalitě,BOZP a s prodejními výsledky. Našespolečnost v lednu vyrobila 24 570vozů Hyundai i30, ix20 a ix35. Automobilyz Nošovic měly minulý měsícnejvětší odbyt v Rusku, Velké Británii,Německu, Belgii a Polsku. Bližší informacenajdete v tabulce. Andrej Bobák,marketingový ředitel společnostiHyundai Motor Czech, poté ve svéprezentaci informoval mj. o výsledcíchznačky Hyundai na českém automobilovémtrhu v loňském roce a strategiia prodejním plánu na rok 2013.Na závěr souhrnné provozní poradybyly také oceněny zlepšovací návrhy,které podali tito zaměstnanci: DanielaVojteková a David Holuša z Odděleníkontroly kvality, Dušan Ulický a JakubVožický z Oddělení převodovkárny.HMMC company’s top managementand representatives ofall departments participatedin another Business reviewmeeting which was held inthe HMMC Auditorium on8 th February.Speech of HMMC President, Mr.Kim Jun-ha, inaugurated the meeting.Mr. President appreciateda fact that we managed to exceedObdobí / Period Leden 2013 / January 2013i30 9 803VÝROBAix35 11 766PRODUCTIONix20 3 001Celkem / Total 24 570i30 9 080PRODEJix35 12 538SALESix20 2 802Celkem / Total 24 420Výsledky výroby a prodeje: leden 2013 / Production and sales results: January 2013produced 24,570 cars (Hyundai i30,ix20 and ix35) in January. Duringlast month, vehicles from Nošovicewere mostly demanded in Russia,United Kingdom, Germany,Belgium and Poland. Detailed informationis available in a chart.Andrej Bobák, Marketing Directorof Hyundai Motor Czech, presentede.g. figures concerning Hyundaibusiness performance in the Czechautomotive market in the previousyear and the strategy and salesplan for 2013.At the end of the business reviewmeeting, improvement proposalsof the following HMMC memberswere awarded: Daniela Vojtekováand David Holuša from the QualityControl Department, Dušan Ulickýand Jakub Vožický from theTransmission Department.03


2/2013HMMC NewsModely Hyundai / Hyundai modelsHyundai uvedl na trhmodernizovaný EquusHyundai koncem loňskéhoroku představil modernizovanéprovedení své vlajkovélodi, sedanu Equus. Jako prvníse ho dočkají zákazníci na domácímkorejském trhu.První generace Hyundai Equus debutovalav roce 1999. Současnádruhá generace vozu se prodáváod roku 2009. Model Equus používajípředevším manažeři, kteříjsou si vědomi svého postaveníje i volant nebo volicí páka převodovky.Nový Equus zachovávávnější rozměry svého předchůdce.Cílem je nabídnout pasažérům nazadních sedadlech maximální pohodlí,podvozek je tedy naladěntak, aby byla jízda pohodlná i narozbitých silnicích.Hyundai launchedEquus faceliftHyundai launched the faceliftedEquus in the Korean market atthe end of last year. Hyundai’s topflagship sedan is back with upgradedstyling and features.The Equus debuted in 1999, while thesecond generation came along in 2009.design also exudes a dignified look,including the redesigned premiumclock in the middle of the center fascia,steering wheel and gear shift lever.Meanwhile, Equus maintains theexterior dimensions of the previousversion. In particular, the Equus faceliftaims to offer maximum satisfaction torear seat passengers, with fine-tunedsuspension that ensures moreriding comfort and balanceon bumpy roadconditions.a kteří vyžadují dostatek prostorua praktické funkce. Právěs ohledem na jejich požadavky bylmodernizovaný Equus upraven.Změny se dotkly designu, výkonua celkového pohodlí.Příď byla upravena tak, aby působilamodernějším dojmem, použitoje zde méně chromu. Koncovésvítilny jsou nyní diodové (LED).V interiéru byla přepracována palubnídeska. Hodiny na středovémpanelu jsou teď hranaté. UpravenýVe výbavě modernizovaného modeluEquus se objeví celá řadanově použitých pokročilých technologií,jako například head-updisplej (HUD), který na čelní sklopromítá informace o aktuální rychlostia informace z navigačníhosystému, dále sledování vozidelv mrtvém úhlu (BSD) nebo vylepšenýadaptivní tempomat. Hyundaiočekává, že modernizovanýEquus dále pozvedne image značkyna světových trzích.The facelifted Equus fullyreflects the feedback from its targetcustomers, a class of busy leaders thatneed to be conscious about their socialstatus while still requiring practicalspace and features. Various aspectsof the first generation Equus, includingdesign, performance and conveniencefeatures, were improved upon.The new Equus boasts a more refinedand modern look with less chrome onthe front bumper, redesigned wheelsand LED rear combination lamps.In line with its exterior, the interiorDrivers and passengers alike canenjoy a variety of newly applied advancedconvenience and safety featuressuch as the Head-Up Display(HUD), which projects speed andnavigation information on the windshield,Blind Spot Detection (BSD),which detects and alerts drivers ofvehicles and other objects in blindspots, also ensures safer driving, andimproved smart cruise control. Thefacelifted Equus is expected to furtherelevate Hyundai’s entire brand imageworldwide.Defibrilátory v HMMCDefibrillators in HMMCV rámci neustálého zlepšovánípracovních podmínek a připravenostina mimořádné událostibyly v HMMC v průběhuledna nainstalovány automatizovanéexterní defibrilátory(AED). Jsou určeny pro použitív případech podezření nazástavu srdce, tedy akutníhoohrožení života.Na základě předchozího pečlivéhoposouzení jednotlivých objektůjsou defibrilátory rozmístěny následovně:lisovna – 1 ks, svařovna– 1 ks, lakovna – 2 ks (přízemí+ 1. patro), finální montáž – 2 ks,převodovkárna – 2 ks (hala I + II),zdravotní středisko – 1 ks, administrativníbudova – 1 ks. KaždýAED je umístěn na dobře přístupnémmístě, které je navíc sledovánokamerovým systémem.Defibrilátor smí v oprávněnýchpřípadech použít jakákoliv osoba.Celý postup je vhodně zobrazenpomocí piktogramů a doprovodnéhohlasového navádění.S použitím AED byli seznámenia proškoleni také všichni členovéhavarijních hlídek a většina groupleaderů v rámci jejich pravidelnéodborné přípravy.Within the constant improvementof working conditionsand emergency preparedness,Automated ExternalDefibrillators (AED) wereinstalled in HMMC duringJanuary. These devices areintended for use in case ofa suspected heart attack,thus acute threat to life.On the basis of previous thoroughassessment of individualbuildings, defibrillators wereplaced as follows: StampingShop – 1, Welding Shop – 1,Paint Shop – 2 (1 st + 2 nd floor),Assembly Hall – 2, Transmission– 2 (TM 1 and 2), Medical Center– 1, Administration Building – 1.Each AED is situated in an accessiblelocation monitored bya camera system. In justifiedcases, the defibrillator can beused by any person. The entireprocedure is properly depictedvia pictograms and accompanyingvoice instructions. Allmembers of the Fire, Health andEmergency crew and most of theGroup Leaders were trained howto use the AED within their regularprofessional trainings.06www.hyundai-motor.cz


Zajímavosti / Interesting newsNové testovací střediskona NürburgringuHyundai představil své plányna výstavbu střediska pro testovánínových vozidel na slavnézávodní trati Nürburgring v Německu.Nové centrum, jehožvýstavba je již v plném proudu,představuje investici ve výši 5,5milionu eur a potvrzuje ambiceznačky stát se předním evropskýmvýrobcem automobilů.Inženýři z výzkumného a vývojovéhostřediska v německém Rüsselsheimubudou v novém centru testovatv Evropě vyvíjené vozy Hyundai, abyzlepšili jejich kvalitu a jízdní vlastnosti.V roce 2012 bylo téměř 95%z 444 000 vozů Hyundai prodanýchv Evropě navrženo, zkonstruovánoa testováno v Rüsselsheimu, včetněbestsellerů i30, ix35 a i40.Allan Rushforth, viceprezident a výkonnýředitel společnosti HyundaiMotor Europe, k tomu poznamenal:„Nové testovací středisko Hyundaina Nürburgringu odráží naši snahuzaměřit se na zlepšování pocitu zákazníkůz řízení našich vozidel, nadalší zdokonalování jejich jízdníchvlastností a ovladatelnosti, cožjsou důležité aspekty pro evropskéřidiče. Nové centrum reprezentujevýznamnou investici, od níž si slibujeme,že ve značné míře přispějek vylepšení vnímání značky Hyundaia našich klíčových konkurenčníchvýhod v Evropě.“Poloha budovy se zastavěnouplochou 3050 m² umožňuje přímýpřístup na slavnou závodní traťpřezdívanou vzhledem ke své náročnosti„Zelené peklo“. Stejnějako návrat značky Hyundai doseriálu WRC umožní i testovánína Nürburgringu vylepšovat jízdnídynamiku, spolehlivost a odolnostvozů Hyundai.New vehicle test centerat NürburgringHyundai has revealed plans fora new vehicle test center, situatedat the famous Nürburgringtrack in Germany – with constructionwell underway. Thenew facility, which representsa 5.5 million euro investment, reaffirmsthe brand’s commitmentto developing its credentials asa top European carmaker.Tests carried out at the new facilitywill be used by engineers at thecompany’s existing R&D center inRüsselsheim, Germany, to improvethe quality and driving performanceof Hyundai’s European-designed vehicles.In 2012, almost 95% of the444,000 Hyundai cars sold in Europewere designed, engineered andtested in Rüsselsheim, including thebest-sellers i30, ix35 and i40.Allan Rushforth, Senior VicePresident and COO of Hyundai MotorEurope, commented: “The newHyundai test center at Nürburgringis an expression of our intention tofocus on improving the customerexperience of our vehicles, such asride and handling – an importantconsideration for European drivers.The new center represents a significantinvestment, and one weexpect will significantly contributeto enhancing the perception of theHyundai brand and our key competitivecompetence in Europe.”The 3050 m² building’s location waschosen for its direct access to thefamous race track, dubbed “TheGreen Hell” due to its challengingnature. Just as with Hyundai’s reentryinto the WRC series, tracktestingat Nürburgring will enableHyundai to develop the driving dynamics,reliability and durability ofits vehicles.Nový prezident HyundaiMotor EuropeNovým prezidentem a generálnímředitelem společnosti HyundaiMotor Europe byl v lednu letošníhoroku jmenován Byung Kwon Rhim.Pan Rhim doposud zastával post prezidentafirmy Hyundai Motor Russiaa má bohaté zkušenosti z manažerskýchpozic v evropských pobočkáchznačky Hyundai. Řídil také evropskoudivizi v mateřské společnosti HyundaiMotor Company. Předchozí prezidentHME Tak Uk Im bude zastávat poziciviceprezidenta a výkonného ředitelespolečnosti Hyundai Motor Company,kde bude řídit všechny aktivity značkyHyundai mimo Koreu.New President of HyundaiMotor EuropeIn January 2013, Byung KwonRhim was appointed thePresident and CEO of the companyHyundai Motor Europe.Mr. Rhim, former President ofHyundai Motor Russia, has widemanagerial experience from Hyundaisubsidiaries in Europe. He was alsoresponsible for the European divisionin the Hyundai Motor Companyheadquarters. Former President ofHME, Tak Uk Im, will become theVice President and COO of HyundaiMotor Company where he will be incharge of all Hyundai brand activitiesoutside Korea.07


2/2013HMMC NewsTéma / TopicNávštěva z Jihoafrické republikyVisit from the South AfricaKoncem letošního ledna hostilanaše společnost významnounávštěvu až z Jihoafrické republiky.Do HMMC zavítali vedoucípracovníci společnostiHyundai Automotive South Africaa zástupci tamních médií.Kromě prohlídky závodu, která sekonala 30. ledna, a testovacíchjízd s modely Hyundai z naší produkce,byl pro návštěvníky připravenbohatý kulturní a zábavnýprogram – např. návštěva Technickéhomuzea Tatra v Kopřivnici,stylové posezení s pohoštěnímv prostředí tradiční valašské koliby,či celodenní lyžování na Bílé.Návštěvě Moravskoslezskéhokraje předcházelo ještě zastavenív hlavním městě a prohlídka historickéPrahy. Hlavním cílem tétoakce byla ovšem propagace našehozávodu a kvality zdejší výroby.Proběhla také jednání o možnostidodávek dalších modelů z produkceHMMC, kromě stávající ix35.„Vloni nám společnost HyundaiMotor Company navrhla, abychomzvážili možnost odebírat autaz HMMC. Důvodem byly omezenédodávky z Koreje a obrovskýúspěch modelu ix35 v JAR. V říjnujsme se s vaší společností dohodlia učinili první objednávku,“ uvedlmarketingový ředitel HyundaiAutomotive South Africa StanleyAnderson. Hyundai patří v Jižní Africemezi automobilky s největšímtržním podílem. V současnosti munáleží 3. místo za vedoucí Toyotoua Volkswagenem. Vloni se zde prodalorekordních 53 tisíc vozů Hyundai.Podle slov ředitele televiznístanice MMM Promotions, HanneseVissera, se pozice automobilkyHyundai na jihoafrickém trhu zaposledních pět let neustále zlepšuje.Dokládají to úspěšné prodejea skutečnost, že se vnímání značkyradikálně změnilo k lepšímu. „Předdeseti lety se občané JAR obávalivšeho, co pochází z východu, kroměToyoty. Nyní je image značkyHyundai velmi pozitivní,“ říká Visser.JAR je jedním z klientů, kteřídoplňují naše standardní portfolioodběratelů. „Roční objem zakázekby se měl pohybovat v řádu tisícůaut. V lednu jsme k nim odeslaliprvních 900 vozů,“ doplnil MichałKnopik, manažer Odd. podporyprodeje. S ohledem na klesajícípoptávku po osobních vozech v Evropěa zvyšující se zájem jihoafrickýchzákazníků o modely značkyHyundai se tento trh stává pro nášzávod velmi důležitým.Our company hosted importantvisit from the South Africa lateJanuary. Executives of HyundaiAutomotive South Africa and representativesof local media cameto HMMC.Apart from a visit to our plant, whichtook place on 30 th January, and testdrives in Hyundai models produced inHMMC, there was a rich cultural andentertainment program prepared forthe visitors – for example visit to TatraTechnical Museum in Kopřivnice, dinnerin a traditional Wallachian chaletor all-day skiing at Bílá. Before theyarrived to the Moravian-SilesianRegion, the visitors spent one day inPrague to see the ancient parts of thecity. But the main goal of the eventwas to promote our plant and qualityof local production. There was alsonegotiation held about eventuality offurther supplies of the vehicles madein HMMC in addition to the currentix35. “It was the middle of last yearHyundai Motor Company came tous and said we should consider purchasingcars from HMMC due to thevolume that we can get from herebecause the supply from Korea islimited and ix35 has been a tremendoussuccess for us in South Africa.We got to an agreement with HMMCin October last year and placed thefirst order”, said Stanley Anderson,Marketing Director of HyundaiAutomotive South Africa. Hyundaiis one of the top carmakers in termsof market share in the South Africa.Toyota and Volkswagen are the leaders,Hyundai takes the third place.There were record sales of 53,000Hyundai cars last year. According tothe words of Hannes Visser, MediaDirector from MMM PromotionsTV, Hyundai’s position in the South-African market has been constantlyimproving during last five years.Growing sales and the fact thatperception of the brand has stronglyimproved, affirms it. “Ten years ago,South Africans were scared of anythingfrom the East except for Toyota,and that’s what changed. The perceptionof the brand is really good now”,said Visser. South Africa is one of theclients to complete our standard customerportfolio. “Annual volume oforders should reach some thousandsof cars. We sent first 900 vehicles tothe South Africa in January”, saidMichał Knopik, Manager of the SalesSupport Dept. Considering decline insales of passenger cars in Europe andgrowing demand for Hyundai modelsin South Africa, this market becomesincreasingly important for HMMC.08www.hyundai-motor.cz


Jak je neznáte / What you wouldn‘t expect„Oceán vám nedá nic zadarmo.““Ocean is a tough rival.”V této rubrice se již představilacelá řada sportovců, a to odnadšených amatérů až po extraligovéreprezentanty. Jednovšak měli všichni společné –lásku ke sportu a velké nadšení.Jak se ale vyrovnat s tím, kdyžvám slibně rozjetou sportovníkariéru překazí nepřízeň osudu?I o tom jsme si povídali s JiřímPěčkem z Odd. vnitřních záležitostí.Tvým sportem číslo 1 byla házená.Jak dlouho jsi hrál a najakou úroveň jsi dosáhl?Házenou jsem začal hrát v 7 letechza KH Kopřivnice. Jako dorostenecjsem nastupoval za klub HCB Karvináa také v reprezentačním výběruČR. V 17 jsem poprvé nastoupil k extraligovémuzápasu v mužské kategoriiza KH Kopřivnice. Ve 21 letechjsem byl nucen ukončit kariéru z důvoduvážného zranění, kdy mi protihráčprošlápl koleno a zpřetrhal mioba křížové vazy, rozdrtil meniskusa bohužel také poškodil chrupavku.Počítám, že tak rozsáhlé zraněnítě neodstavilo pouze od házené,ale minimálně na čas i od většinydalších sportů. Jak se s tímněkdo, zvyklý být stále v pohybu,vyrovnává?Rok po zranění mi ze sportu zůstalpouze rotoped a postupem časutaké plavání. Pro člověka, který bylzvyklý trénovat minimálně 5x týdněa být v zápřahu 11 měsíců v roce tobylo celkem frustrující. Inspirovalmě příběh Josepha Pilatese, kterýse stal zakladatelem sportu spojujícíhovýchodní a západní přístupyk tonizaci těla. Pilates mě okamžitěchytl a při rekonvalescenci ohromněpomohl. Během studií na VŠ jsemPilates 3 roky předcvičoval. Ještědonedávna jsem také trénoval kopřivnickéházenkářské talenty, nicméněaktuálně se mi nedaří skloubitpráci, dojíždění a tréninky.Podařil se ti tedy úspěšný návratk aktivnímu sportu. Čemuse nyní věnuješ především?Momentálně zkouším nové sportya mimo plavání, cyklistiky a horolezectvíjezdím také na wakeboardu,longboardu a pokud je to jen trochumožné, tak surfuji. Wakeboarda surfing je velkou výzvou, člověkbojuje sám za sebe a má téměř neomezenýprostor pro neustálé zlepšování.Wakeboard jsem se naučil vefrancouzském Cergy Pontois, jezditse ovšem dá i na Těrlické přehraděnebo Hlučínské štěrkovně. Surfovatjsem začal v Anglii a Francii. Přisurfování se naučíte velké pokoře,oceán člověku opravdu nedá niczadarmo. Pokud se vám ale podaříchytit první vlnu, tak chcete chytatstále další a větší…Se sportem úzce souvisí takéstravování. Ty máš shodouokolností tyto služby na starosti v naší firmě. Jaké máš zkušenostiv této oblasti?Již při studiích na VŠB-TUO jsem sehodně zajímal o výživu, neboť jsemsvůj přístup ke stravování musel pozranění dramaticky racionalizovat.Studijní předměty jako Fyziologie,Sportovní výživa apod. mi poskytlycenný základ informací. Běhemstudií jsem jezdil každoročně na 2-3měsíce do Anglie, kde jsem zajišťovalcatering na festivalech jakoGlastonbury, Goldcoast Oceanfest,Festival na Temži apod. Závodnístravování je ale úplně odlišné. Jdeo to se hodně a rychle najíst, cožs racionální výživou nejde úplněruku v ruce. Malými krůčky se snažímestravování v HMMC vylepšita poskytnout tak zaměstnancůmvětší komfort, už teď je mi ale jasné,že je to běh na dlouhou trať.Jiří Pěček (27) pracuje v HMMCod listopadu 2010 jako juniorspecialista Odd. vnitřních záležitostí.Do práce dojíždí z Kopřivnice.We have already introducedmany sportsmen here – both enthusiasticamateurs and professionals.They all have one thingin common – love for sports andzeal. But what to do when yourpromising career is broken bya misfortune? That is one of thetopics we were talking aboutwith Jiří Pěček from the GADept.Handball used to be your no. 1sport. How long did you play andat which level?I started in KH Kopřivnice whenI was 7 years old. As a junior,I played for HCB Karviná and alsofor the Czech Handball NationalTeam. At the age of 17, I entered myfirst extra-league match in the malecategory for KH Kopřivnice. But mycareer ended when I was 21, asI suffered serious knee injury. Oneof the players stepped on my leg,broke both of my cross ligaments,destroyed meniscus and unfortunatelyalso damaged the cartilage.I guess that such a serious injuryprevented you not only fromhandball but, at least for sometime, from majority of sports.How somebody like you dealswith this situation?First year after my injury I had onlybicycle and later on also swimming.For me, who was used to exerciseminimum 5 times a week and bebusy for 11 months in a year, it wasquite frustrating. I found an inspirationin Joseph Pilates, a founderof a sport combining eastern andwestern approaches to body toning.I liked Pilates immediately andit was also very helpful during myrecovery. During my university studies,I worked as Pilates trainer for 3years. I recently trained also handballtalents in Kopřivnice, but I canno longer combine work, commutingand trainings.Well, your return to active sportwas successful. What is yourmain activity now?I am currently trying new sports.Apart from swimming, cycling andclimbing, I practice also wakeboarding,longboarding and if possible,I also surf. Wakeboarding and surfingis a sort of challenge. A manfights for himself and has almosteternal space for constant improvement.I learned wakeboarding inCergy Pontois, France, but you canpractice at Těrlicko dam or gravelpitin Hlučín too. I started surfingin the UK and France. Surfing willmake you humble as the ocean isa tough rival. But when you catchthe first wave, you want to catchanother one and bigger one…Sport is closely related tofood. Coincidentally, you are incharge of the catering servicealso here in HMMC. What isyour experience in this field?Already during my studies at VŠB –Technical University Ostrava, I wasvery interested in nutrition, sinceafter my injury, I had to stronglyrationalize my eating. Courses suchas Physiology, Sports Nutrition etc.provided me with valuable informationbase. During my studies,I was regularly traveling to the UKfor 2-3 months every year as a cateringstaff at the festivals, e.g.Glastonbury, Goldcoast Oceanfest,Thames Festival, etc. But corporatecatering is quite different. It makesyou to eat much and fast, which isin contradiction to the rational nutrition.Step by step we are trying toimprove catering services in HMMCand this way to provide our employeeswith better comfort. But alreadynow I know it will be the long haul.Jiří Pěček (27) has been workingin HMMC since November2010 as Junior Specialist at theGeneral Affairs Dept. He commutesfrom Kopřivnice.09


2/2013HMMC NewsCo byste měli vědět o...What you should know about...... 3. PILÍŘI PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍOd 1. ledna 2013 došlo ke změně systému důchodového zabezpečení, který senově dělí do tzv. 3 pilířů. Dosavadní penzijní připojištění s příspěvkem zaměstnavatelepředstavuje 3. pilíř důchodového spoření.Podmínky pro poskytování benefitu na penzijní připojištění zůstávajíbeze změn. Výše měsíčního příspěvku HMMC činí 300 Kč nebo 400 Kč, po 3 letechpracovního poměru 600 Kč. Zaměstnanci, kteří o benefit žádají, musejína mzdovou účtárnu doručit: kopii smlouvy o penzijním připojištění (s uvedením výše vlastního příspěvkua příspěvku HMMC) kopii dodatku ke smlouvě o penzijním připojištění (v případě změny výše vlastníhopříspěvku nebo příspěvku HMMC) originál dohody o srážkách ze mzdy potvrzení o nároku na 600 Kč příspěvek HMMC (po 3 letech pracovního poměru).Každé úterý a čtvrtek probíhají na personální vrátnici v době od 13:00do 15:00 konzultační termíny se zástupcem finančně-poradenské společnostiRentia, paní Hanou Karáskovou, tel. 606 472 922, s níž můžete uzavřít smlouvuči dodatek ke smlouvě o penzijním připojištění s příspěvkem HMMC. Poradce zavás následně vyřeší veškerou administrativu a doručí dokumenty na mzdovouúčtárnu.Předání místností s motivemklíčových hodnotMnohokrát zmiňované klíčovéhodnoty (Zákazník, Výzva, Spolupráce,Lidé, Globalita) se opětstaly ústředním tématem, tentokrátoficiálního předávání školícícha zasedacích místností, které seuskutečnilo 7. února 2013 v administrativníbudově za účasti vedeníspolečnosti a zástupců sekcevzdělávání, kteří měli na přípravěnového designu největší podíl.Během slavnostního aktu poděkovalavedoucí sekce vzdělávání Lenka Lingrovápanu prezidentovi za jeho podporu,díky níž bylo možné změnit vzhled dřívechladných a neosobních místnostía obléct je do nového kabátu v duchunašich klíčových hodnot. „Klíčovéhodnoty jsou opravdu významné proúspěšné fungování společnosti. Podlenich se chováme a na jejich základěděláme svá rozhodnutí,“ uvedla Lingrováve svém proslovu. Sekci vzděláváníse podařilo oživit všechny místnostiprostřednictvím nové výmalby, která vytvářípozitivní atmosféru během školenía jednání. Všechny zasedací místnostiv 1. patře administrativní budovy bylyupraveny ve stylu čtyř klíčových hodnot– Zákazník, Výzva, Spolupráce a Globalita.Poslední klíčová hodnota Lidé bylapoužita do jedné ze školících místností.Ve druhé se objevil jednoduchý motivve stejném duchu. „Touto malou změnouse nám podařilo docílit zvýšení povědomía zviditelnění klíčových hodnot.Budeme se i nadále snažit, aby se klíčovéhodnoty staly přirozenou součástínašeho fungování v rámci organizace,“dodává Lingrová. Sekce vzdělávánípřipravila také nové propisky a bločkys motivem klíčových hodnot, kterémohou zaměstnanci využívat běhemškolení. Nově příchozí obdrží leporelas definicemi klíčových hodnot a jejichpraktickými příklady ze života HMMC.PříspěvekúčastníkaStátnípříspěvekPříspěvekHMMCPříspěvekHMMC*Měsíční příspěvek v Kč100 200 300 400 500 600 700 800 900 >10000 0 90 110 130 150 170 190 210 230300 400 400300 400 600* Pozn.: po 3 letech pracovního poměru v HMMC.... 3 rd PILLAR OF THE PENSIONINSURANCEAs of 1 st January 2013, the pension system was changed and is now divided into3 pillars. The existing pension insurance with employer‘s contributionrepresents the third pillar of pension savings.Conditions for providing the pension insurance benefit remain unchanged.HMMC monthly allowance is 300 CZK or 400 CZK, after 3 years of employment600 CZK. Employees applying for the benefit have to deliver to thePayroll Office: copy of the pension insurance contract (with the amount of own and HMMCcontribution) copy of the pension insurance contract amendment (in case of a change ofown or HMMC contribution) original wage deduction form certificate of entitlement to 600 CZK allowance (after 3 years of employment).Every Tuesday and Thursday from 1:00 to 3:00 p.m. consultation termswith Rentia representative, Mrs. Hana Karásková, tel. 606 472 922, are heldat the Personal Gatehouse. She provides entering into a new pension insurancecontract or concluding contract amendment with HMMC allowance. The advisorwill resolve the paperwork and deliver all necessary documents to the PayrollOffice.Handover of the Core Valuesmeeting roomsMany times-mentioned CoreValues (Customer, Challenge,Collaboration, People, Globality)became a central topic again, thistime on the occasion of the officialhandover of the training and meetingrooms which took place at theHMMC Administration Building on7 th February 2013. The event washeld in the presence of companymanagement and members of theHRD Section, who mainly participatedin preparation of the newdesign.During celebratory handover, the Headof the HRD Section Lenka Lingrováexpressed her thanks to Mr. Presidentfor his support, thanks to which it waspossible to give the new Core Valueslook to formerly cold and impersonalrooms. “The Core Values are reallyimportant for a successful operationof the company. They create a basisfor our behavior and decision making”,said Lingrová in her speech. The HRDSection managed to brighten up allthe rooms by new painting which hascreated pleasant atmosphere for trainingsand meetings. All meeting roomson the Administration Building’s firstfloor were designed in the four CoreValues style – Customer, Challenge,Collaboration and Globality. The remainingvalue People was used in oneof the training rooms. A simple motivein the same style appeared in thesecond one. “This small change willhelp increase awareness and visibilityof the Core Values. We will continueour work in order to make the CoreValues a natural part of our life in thecompany”, Lingrová added. The HRDSection has prepared new pens andnotepads with the Core Values motivesthat employees can use duringtrainings. Newcomers will also receivefolding picture books containing definitionsof particular values and practicalexamples of their implementation inthe HMMC.10www.hyundai-motor.cz


Bezpečnostní politika IT / IT security policyRizika spojená s užíváním JavaLetos v lednu se ukázalo, žese útočníkům podařilo prolomitochranu počítačů za použitíslabého místa v platforměJava. Z bezpečnostních důvodůjsme již na Autoway uveřejniličlánek popisující zásadydobré praxe při zacházenís aplikacemi Java.Účelem tohoto článku je poskytnoutdoplňující informace a nastínitdalší bezpečnostní krokyvedoucí k minimalizaci rizika spojenéhos užíváním Java.Co je to vlastně Java?Z pohledu koncového uživatele jeJava výpočetní platformou, obvyklevyžadovanou různými webovýmistránkami pro spuštění podnikovýchaplikací, internetového bankovnictví,her apod. V současnostifunguje Java na více než třech miliardáchvýpočetních zařízení různéhodruhu všude na světě. Jednáse o osobní počítače, chytrételefony, tablety, chytré televizeatd. Java je svou zranitelností prozločince obzvlášť lákavá, jelikožmůže fungovat na mnoha platformácha je tím pádem hojně rozšířená.Jednoho slabého místa taklze využít k útoku na rozličné cíle.Jak dochází k útokům?Kyberzločinci jsou schopni získatkontrolu nad počítačem, pokuduživatel povolí spuštění škodlivéhoJava appletu během prohlíženínapadených stránek. Útoky obvyklevedou k nahrání malwaru,odcizení citlivých informací, neoprávněnémuvzdálenému napojenína váš počítač a způsobení dalšíchmožných škod.Ochranná opatření:• V prvé řade nespouštějte žádnéJava aplikace z webových stránek,které nejsou stoprocentnědůvěryhodné. V případě aplikacíJava se vždy objeví bezpečnostníokno, vyžadující oduživatele povolení ke spuštěníJava appletu. Pokud uživateltoto spuštění odmítne, nehrozížádné zneužití.• Ani na důvěryhodných stránkáchnevolte možnost „Příštěnezobrazovat pro tuto aplikaci“.Je vždy bezpečnější spouštětaplikace Java manuálně.• I když se pohybujete na důvěryhodnýchstránkách používajícíchJava, vždy po skončenípráce zavřete prohlížeč.• Pokud si nejste jisti nezávadnostíněkterých stránek, kterépoužívají Java, požádejte o pomocoddělení IT.• Používáte-li více prohlížečů,zvolte pravidlo dvou. Připrohlížení stránek s důvěryhodnýmobsahem souvisejícíms vaší prací,které mohou rovněžvyžadovat Javaaplikaci, používejtejeden prohlížeč(nejlépe InternetExplorer)a pro surfovánína internetupoužívejtejiný, kterýnepodporujeJava.• Buďte opatrní při používání jinýchprohlížečů než je InternetExplorer. Vždy používejte takové,které jsou aktualizovanéa správně nakonfigurované.Internet Explorer je spravovánoddělením IT.• V případě nestandardního chováníprohlížeče, například pokudpadá, nebo nahodile otevíráwebové stránky bez příméhozásahu uživatele, by měly býttyto případy okamžitě nahlášenyoddělení IT.Java related risksThis January, the worldlearned that attackers werebreaking into computers usinga security hole in Java.For security awareness purposes,we have already announcedarticle in HMMCGroupware (Autoway) providingbest practices howto deal with Java basedapplications.This article aims to providemore information andto outline additionalprotection stepsregarding securitythreats related withJAVA.What is Java,anyway?Java, from enduserperspective,is as a computingplatform usuallyrequired by variousweb sites for running businessapplications, e-banking, gamesetc. Today Java runs on more thanthree billion computing devicesof all kind worldwide includingPC, Smartphones, Tablets, SmartTVs etc. Java vulnerabilities areparticularly attractive to criminalsbecause it is multiplatformand widely present so the samevulnerability can be used to exploita variety of targets.How attacks are occurring?Cyber criminals are able to takecontrol over a computer whenuser will allow execution of maliciousJava applet while visitinga compromised web site. Usuallyattacks result with uploadingmalware, collection of personalinformation, connections to othercomputers and potentially doingother damage.Measures for protection:• Prime measure: Do not allowJava applications to run fromwebsites you do not trust completely.Java Security warningwindow always opens, askingapproval from end-user to executethat Java applet. If enduserprohibits Java execution,there is no possibility potentialJava vulnerability to beexposed.• Even on trusted websites do notselect: “Do not show this againfor this app”. It is more secureto manage startup of your Javaapplications manually.• Whenever you run legitimateJava application, always closeyour Internet browser completelywhen you finish yourjob.• If you are not confident aboutlegitimacy of some websitethat executes Java, call IT forsupport.• If you are using multiplebrowsers adopt two-browserapproach: For accessing trustworthy,business-related websitesthat may also need Java,use one browser (InternetExplorer as preferred). Forbrowsing the Internet use alternativebrowser with Javadisabled.• Pay attention on alternativebrowsers you use other thanInternet Explorer. Always usebrowsers fully patched andcorrectly configured. InternetExplorer is maintained by IT.• Cases of deviations in browserbehavior, as unexpected crashesor cases when browser randomlyopens web pages withoutexplicit user action, shouldbe reported to IT at first possibleconvenience.11


Tipy na víkendy / Weekend tipsCO / WHAT KDY / WHEN KDE / WHERE POZNÁMKY / NOTESGeorge Orwell – 1984 22. 2. (19:00)Tata Bojs, Dolls in the Factory 22. 2. (20:00)Divadlo P. BezručeP. Bezruč TheaterKlub BarrákBarrák ClubčinohradramakoncertconcertFC Baník Ostrava xSK Dynamo České Budějovice23. 2. (15:00)Stadion BazalyBazaly Stadiumfotbalový zápasfootball matchHC Vítkovice Steel x Piráti Chomutov 24. 2. (17:00) ČEZ Arenahokejové utkáníhockey gameOne Voice Show – Patrik Kee 1. 3. (20:00)Klub ParníkParník ClubkoncertconcertRockový guláš 2013Rock Goulash 20132. 3. (18:00) Harynda ClubkoncertconcertTaneční večeryDancing Evenings3. 3. (17:00)Kulturní dům K-TrioK-Trio Community CenterBocelli: Love in Portofino 8. 3. (19:30)FC Baník Ostrava x FC Hradec Králové 9. 3. (15:00)Richard Wagner – Lohengrin 9. 3. (18:00)Zdroj / Source: http://www.ostravainfo.czDům kultury města OstravyOstrava Municipal CenterStadion BazalyBazaly StadiumDivadlo A. DvořákaA. Dvořák Theaterprojekceprojectionfotbalový zápasfootball matchoperaZábava / Entertainment5 14 8 7 5 6 34 27 2 69 3 6 71 5 47 46 1 9 7 8 22 9Autorem je zaměstnanec HMMC / Prepared by an HMMC employeeVěděli jste, že…?Nová generace Hyundai Santa Fe byla organizací Euro NCAPvyhlášena nejbezpečnějším vozem ve své třídě za rok 2012. Jejívýsledky ve všech testovaných kriteriích byly nejlepší v danémsegmentu. Hyundai Santa Fe je tak jedním z nejbezpečnějšíchvozidel v historii testů této nezávislé organizace a nejlepším velkýmterénním autem s pohonem 4x4 – překonává tak konkurenty,jakými jsou Mercedes-Benz třídy M a Range Rover.Did you know that...?The new-generation Hyundai Santa Fe has been named as thesafest car in its class assessed by Euro NCAP during 2012. Itsscores across all test categories were best-in-class, makingit one of the safest vehicles ever tested by the independentvehicle assessment organization Euro NCAP and the best in theLarge Off-Road 4x4 segment – ahead of the Mercedes-BenzM-Class and Range Rover.HMMC News: vydává Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. pro zaměstnance společnostiAdresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700, 739 51, Česká republika, šéfredaktor: Tomáš Neščák, e-mail: tomas.nescak@hyundai-motor.cztel.: +420 596 141 660. Redakce: Zuzana Vystrčilová, Lumír Hrabčák. Evidenční číslo: MK ČR E 18145

More magazines by this user
Similar magazines