Kokiri 20 - Te Puni Kokiri

tpk.govt.nz
  • No tags were found...

Kokiri 20 - Te Puni Kokiri

CELEBRATING MÄORI ACHIEVEMENTPutanga202010Mahuru – Whiringa ä NukuKIA EKETE REOKOTAHI TAU E TOE ANANGÄTI RÄRUA ÄTIAWA IWIMÄORI WARDENS


NGÄ KAUPAPA92226Ngäti Rärua Ätiawa Iwi Trust 9An ex-gratia payment to the NgätiRärua Ätiawa Iwi Trust signals a newstep forward.Kotahi tau e toe ana 22The Giant Rugby Ball was officiallywelcomed onto Australian shoreswith an historic early morningceremony.Mäori Wardens 26Kirikiriroa Mäori Wardens at theCoronation.Te Ao Mäori 6–9The Mäori WorldTe Puni Kökiri welcomesHerewini Te KohaGuiding Mäori careersSir Wira Gardiner becomesChair of the Tertiary EducationCommissionTeaching Excellence Award forTikangaNgäti Rärua Ätiawa Iwi Trustpayment recognises past lossesKaupapa Mätua 10–21Main FeatureTe Mahi KaiThe Language of FoodNau mai Haere mai2010 Mäori LanguageWeek makes its markAttitudes Towards MäoriLanguage SummaryReportReview of MäoriLanguage SectorIndependent Panel forReview of the MäoriLanguage SectorHui-ä-MotuHuia Te ReoLast day of MäoriLanguage WeekMäori Language WeekAwards 2010Honorary doctorate forMäori language pioneerTe Ao Mäori 22–27The Mäori WorldKotahi tau e toe anaMinister Visits WairoaWhänau Ora 24–27Hon Tariana Turia columnThe latest from Whänau OraTe Ao Mäori 26–27The Mäori WorldMäori Wardens at theCoronationTuia Te Ako HuiMaramataka 28–30Pänui 31Waiata Mäori Awards 2010Key Facts about MäoriTe Matatini 32-37Te Matatini Chief Executive’supdateThe Draw and the JudgesThe ContendersToi 38-39Te Waka Toi AwardsKapiti Island’s resident writerSecondary school kapa hakanationalsRangahau 40-41Kaiako Pono: Mentoring forMäori Learners in the TertiarySectorPassing onRangatahi 42-43Call for Mäori Youth CouncilOutlook for Some Day


From the desk of the Minister of Mäori AffairsMAI TE MINITA TAKE MÄORIE ngä reo, e ngä mana, e ngä iwi, tënä koutou. Ka nui taku mihi ki akoutou, ki a tätau, e whakapau kaha ana mö tö tätau reo.E whä tekau tau ki muri, i puta te whakapae, tërä ka mate te reoMäori i roto i te whakatipuranga kotahi, i mua tonu i te tau ruamano.Heoi anö, kei könei tonu tätau e häpai ana i tö tätau reo, ewänanga ana i öna ähuatanga me öna huarahi whakamua, ki rototonu i te reo. Käre e kore, kua piki te ora!Engari, ka tipu te pätai kei roto i a au: He ora pëhea nei tënei ora?Ko ngä kaupapa e ora ai tö tätau reo, nö tätau anö, nö temätauranga Mäori. Engari nö te nohonga o aua kaupapa i raroi ngä tari käwanatanga, ngoikore haere te tino waiwai o ngäkaupapa.I te whakaturetanga o Ngä Kura Kaupapa Mäori me ngä WhareWänanga, kua riro te mana o runga ake i ënei kaupapa ki tekäwana.Nä te maha o ngä körero, ngä äwangawanga kua tae nei ki takutari, ka whakatüria e au Te Paepae Motuhake, mäna ngä mahiwhakapakari reo katoa e arotake. Ka tirohia whänuitia ngä mahi,te whakapaunga pütea, ka tirohia hoki ngä hua ki te reo.Mä Tämati Reedy te Paepae Motuhake nei e arahi. Ko öna hoatokoono, he tohunga reo Mäori, he tohunga whakaora reo – pënäte nuinga o koutou.Nä reira, ko taku tino hiahia me kaha tätau ki te wänanga i teoranga o ä tätau ake kaupapa e mahia ana i raro i ngä kaupapahere o te käwana.Te tini te mano o koutou e mahi ana i roto i ngä whänau, i ngähapü, i ngä iwi, i ngä hapori, kia ora ai tö tätau reo, anei rä tëtahihuarahi hei whai atu i ä koutou wawata mö tö tätau reo.Kia haruru tonu te whenua i töna reo taketake.Hon Dr Pita R Sharples,Minita MäoriKökiri is published bi-monthly byTe Puni Kökiri (The Ministry ofMäori Development). Its kaupapais to celebrate Mäori achievement,showcase Mäori success and realiseMäori potential.Kökiri is FREE.For all database enquiriesincluding new subscriptions,updates and/or amendmentsvisit www.tpk.govt.nz/kokiriFor all editorial enquiries pleasecontact the Kökiri Editor at,kokiri@tpk.govt.nzor visit www.tpk.govt.nzDESIGN AND ART: Cluster CreativePRINT PRODUCTION: Webstar LtdDISTRIBUTION: Datamail GroupISSN: 1177-8164CONTRIBUTIONS: Te PuniKökiri welcomes editorial andphotographic contributions toKökiri. Te Puni Kökiri reservesthe right not to publish anycontribution given. Unsolicitedmaterial will not be returned unlessaccompanied by a stamped, selfaddressedenvelope. While all careis taken, no liability is accepted forloss or damage.COPYRIGHT: Parts of thispublication may be reproduced orcopied with the editor’s approval.© Te Puni Kökiri 2010DISCLAIMER: Kökiri is publishedby Te Puni Kökiri, PO Box 3943,Wellington. While every care hasbeen taken in the preparation ofthis publication, neither Te PuniKökiri nor the individual writersaccept any responsibility orliability, whether in contract orin tort (including negligence) orotherwise, for anything done ornot done by any person in reliance,whether wholly or partially, on anyof the contents of this publication.Readers should also note that thematerials in this publication arethe personal views of the writersand do not necessarily reflect theofficial policy or views of TePuni Kökiri.


MAIMAI AROHATakuta TeKapungaMatemoanaDewesTe MiringaHohaiaNgäti Porou, Te Whänaua Rakairoa, Te Whänaua Hunaara, Te Whänau aHinerupe, Te Whänau a TeAopare, TuwhakairioraRespected Ngäti Porou elderand historian, Dr Te KapungaMatemoana Dewes, ‘Koro’,passed away on 17 August2010 at his sister Merehëni’shome in Te Araroa.He was 80 years old and leavesbehind his children, Cathy,Whaimutu and Campbell,their partners, children andmokopuna and his two sistersMereheni Waitoa and HeniTorori Dewes-Porter.Koro Dewes was a pioneeringeducationalist in the 1960sand 1970s.He started in adult educationat Auckland University andthen laid the foundations forVictoria University’s Mäoristudies department, beforereturning home to the EastCoast and helping form TeRünanga o Ngäti Porou.In 2004 Mr Dews was awardedan Honorary Doctorateof Literature by VictoriaUniversity of Wellington,where he had taught for manyyears.Nö reira e te päpä, e te käkäwahanui, e te puna o temätauranga Ngäti Porou,haere. Okioki ki roto i ngäringa o to Kaihanga.Taranaki Tuturu and TaranakiWhaanuiThe director of Taranaki’sParihaka Peace Festival and anadvocate for Mäori land rightsin Taranaki, Te Miringa Hohaia,died suddenly on 17 August2010, aged 58.Mr Hohaia was a strongadvocate for Mäori landrights in Taranaki through theWaitangi Tribunal and Parihaka.Mr Hohaia was involved inthe Motunui claim to theWaitangi Tribunal in 1978,which changed the course ofhistory for the tribunal, and forclaimants from every iwi whofollowed on.He also helped to drive throughthe complex Taranaki landclaims, with special referenceto the pivotal role of Parihakain the history of Taranaki.He was also an advocatefor the arts - curating theexhibition “Parihaka: The Art ofPassive Resistance”. Mr Hohaiawas instrumental in settingup Taranaki’s Parihaka PeaceFestival in 2005.E te rangatira, kuawheturangitia koe, haere kiHawaiki-nui, Hawaiki-roa, kiHawaiki-pamamao.


TE AO MÄORITE PUNI KÖKIRI WELCOMESHerewini Te KohaLeith Comer, Chief Executiveof Te Puni Kökiri has appointedMr Herewini Te Koha (NgätiPorou, Ngäti Tamatera, Ngäpuhi)as Deputy Secretary for theRelationships and InformationWähanga.“I am delighted to be able towelcome back someone ofHerewini’s calibre to help us leadthe work of Te Puni Kökiri,” LeithComer said.“During the 1990s, Herewiniheld various roles within TePuni Kökiri, including BranchManager Corporate Services.”After leaving Te Puni Kökiri in1996, Herewini continued hispublic sector career with theOffice of Treaty Settlementsbefore moving into managementconsulting in 1999.In 2004 Herewini returned tothe public sector as interim chiefexecutive of Te Mängai Päho,the Mäori language broadcastingfunding agency. He later servedon that agency’s board beforestepping down in 2008.“Herewini brings with him a nicebalance of public, private andiwi experience,” Leith Comersaid.Herewini is married to KimNgarimu and they have fourchildren.Herewini Te Koha, Mätänuku Mahuika, Chief Judge Joe Williams


TE AO MÄORICareer Services has appointed Claire Stirling-Hawkins(Ngäti Porou, Ngäti Pähauwera) to the role of TePouärahi, General Manager Mäori.Ms Stirling-Hawkins has been seconded to theposition for a year as cover while incumbent LinnaePohatu is on parental leave.Ms Stirling-Hawkins began at Career Services in 2001in the role of Kaitohutohu (Mäori career consultant),was later promoted to Regional Manager Central andthen Practice Leader Central South Area. Her newposition as General Manager Mäori began in July.During her time with Career Services, Claire hasworked with a wide variety of audiences includingsecondary school students, intermediate andsecondary school teachers, iwi, Mäori organisations,business organisations, tertiary institutions andcommunity organisations.GUIDINGMÄORICAREERSShe has a strong personal interest and competence inTe Reo me ngä Tikanga Mäori, and her qualificationsinclude a Bachelor of Arts in Mäori Studies and a PostGraduate Diploma in Te Reo Mäori, both from MasseyUniversity, as well as a National Diploma in PublicSector Mäori.She enjoys participating in kapa haka with herwhänau, is fully committed to whänau, hapü and iwidevelopment and is an avid supporter of KaupapaMäori education.Claire lives in Palmerston North with her husbandHector Hawkins and their two children, HekerangiHarawira Hawkins (12) and Te Huikau Grace Hawkins(7). Claire and Hector are committed to their childrenbeing brought up in a nurtured Mäori language andcultural environment and their children attend Te KuraKaupapa Mäori o Mana Tamariki.


TE AO MÄORINGÄTI RÄRUAÄTIAWA IWITRUST PAYMENTRECOGNISESPAST LOSSESAn ex-gratia payment to theNgäti Rärua Ätiawa Iwi Trustsignals a new step forwardfor the management of theWhakarewa lands aroundMotueka.administered by the WhakarewaSchool Board on an imposedperpetual leasing regime similarto the adjacent Mäori reserves,which saw less than fair rentalsbeing received by the Mäoriowners.Rore Stafford, Jeune MorganThe Whakarewa lands werenot returned for the benefit ofthe descendents of the originalowners until 1993 when theTrust was established.“This ex-gratia payment ison the basis of the Crown’srecognition of past rentallosses incurred by the NgätiRärua Ätiawa Iwi Trust,” said DrSharples. “Compensation waspaid to other Mäori reservedland owner groups in 2002.Hon Dr Pita Sharples, Paul Morgan“The payment will boost theTrust’s financial ability tobetter manage and developthe Whakarewa Lands. Itwill not change any leasingarrangements the Ngäti RäruaÄtiawa Iwi Trust have with theirlessees. The payment is not aTreaty settlement.


KAUPAPA MÄTUANAU MAIHAERE MAITe Puni Kökiri welcomes Glenis Philip-Barbaraas the new Chief Executive Officer of Te TauraWhiri i te Reo Mäori.TE WIKI O TE REO MÄORIThe theme of Te Wiki o te Reo Mäori this year was“Te Mahi Kai – The Language of Food”.Kai, or food, is a very important part of any culturefrom gathering, preparing and sharing of it to showhospitality and respect for visitors.Food, and the culture and customs surrounding it,contribute to a sense of community for many peopleall over the world.‘Te Mahi Kai’ begins with sharing a meal. But thelanguage of food also includes collecting food fromthe land and sea, and traditional and contemporarypreparation methods.Throughout the week, the aim was to encourage NewZealanders to have fun learning about ‘Te Mahi Kai’and speaking the language of food at home and intheir community.It seems to have worked a treat!A vision of restoring te reo Mäori as thelanguage of communication in Mäori homeshas taken Glenis Philip-Barbara to the capitalto lead Te Taura Whiri i te Reo Mäori (theMäori Language Commission).“I applied for the role because I wasexcited by the Commission’s commitmentto maintaining te reo as the languageparents use to communicate with theirkids. Which is what I am both personallyand professionally passionate about andcommitted to,” said Ms Philip Barbara.Ms Philip-Barbara left her role as Directorof Business Development at the TairäwhitiPolytechnic in Gisborne to take up her role inWellington.Te Taura Whiri i te Reo Mäori’s chairpersonErima Henare said the Ngäti Porou academicbrought a mix of management, researchand kaupapa Mäori experience to thecommission.Ms Philip-Barbara said she believes te reoMäori is the birthright of every Mäori andshould be accessible to everyone who calledAotearoa home.Thanks to Stan Pardoe and RongowhakaataTrust for photograph permission.


KAUPAPA MÄTUAGlenis Philip-Barbara – Chief ExecutiveOfficer, Te Taura Whiri i te Reo MäoriNgäti Porou, Ngäti UepöhatuSource: Norm Heke and Te Papa Tongarewa


KAUPAPA MÄTUA2010Mäori Language Weekmakes its markHon Dr Pita SharplesMäori Language week2010 has attracteduniversal praise fromacross the countryaccording to the initialdata that has beencompiled.Leading the way this year wasthe significant contributionfrom supermarket leaderProgressive Enterprises whichundertook a massive bilingualadvertising campaign over theentire week.This initiative alone ensuredthat more than 2.4 millionshoppers were exposed tote reo Mäori over the week.Combine that commitmentwith the number of peoplewho received their weeklyadvertising and marketingmaterial and the number ofpeople exposed to te reo Mäoriover Mäori Language Week wassubstantially more.“Te Taura Whiri i te ReoMäori (The Mäori LanguageCommission) was impressedwith the commitment shownby other organisations as well,”said Chief Executive GlenisPhilip-Barbara.“Mäori Language Weekfeatured on all televisionchannels, radio stations andprint media throughout thecountry. More than 350 mediahits have been recorded sofar on Mäori language mediacoverage this month. Thatfigure is climbing and welook set to exceed last year’smeasures”, says Glenis Philip-Barbara.“Our office has beenoverwhelmed with positiveand encouraging feedbackabout the coverage of MäoriLanguage Week this year,” saidGlenis Philip-Barbara. Themomentum must continue andall of those organisations thattook part in the week have allplayed a key role in ensuringthe survival of te reo Mäori.A cook-off using te reo launched the Week in Wellington.Te Taura Whiri i te Reo Mäori and Te Puni Kökiri support the opening of Mäori Language Week.


KAUPAPA MÄTUATe Huingareo Selby-Rickett Jacob Ellison Hekia Parata


KAUPAPA MÄTUAAttitudes TowardsMäori LanguageSummary ReportThere have been significant gainsin positive attitudes towards theMäori language over the lastdecade, according to the latestreport released by Te PuniKökiri. Hon Dr Pita Sharpleshas attributed this success tosupport by Mäori and non-Mäori alike.positive reinforcementand something we haveall played a part in,” says DrSharples. “This survey is conducted every threeyears, and measures progress towards the government’sgoal to increase the status of Mäori language bydeveloping positive attitudes towards it among speakersand non-speakers,” he said.“Non-Mäori acceptance and support for Mäori peoplespeaking Mäori in public places has almost doubled since2000, from 40% to 77%. Mäori support for the Mäorilanguage has remained consistently high over the decade.“We celebrate the progress we have made so far andthe positive platform that it provides us for the currentreview of the Maori language strategy and sector. As thelate Sir James Henare said, we have done too much, notto do more, we have come too far, not to go further”.The 2009 Mäori Language Attitudes summary reportis available at www.tpk.govt.nz, with the full reportavailable shortly.Attitudes towardsMäori languageSURVEY


KAUPAPA MÄTUATÄ TE RANGAHAU A TE TAU 2009• E tautoko ana ngä kaiwhakautu Mäori kia whai wähi ngä tamarikikatoa ki ngä akoranga reo Mäori, kaua ko ngä tamariki Mäorianake;• I te tau 2009 he tino kaha te tautoko i te wähi ki te Käwanatangamöna i tautoko rä i ngä reo irirangi Mäori (94% o ngä kaiwhakautui whakaae, i kaha whakaae ränei) me te rangahau i te ora o te reoMäori (91%);• Ahakoa i whakaae e 94% o ngä kaiwhakautu Mäori me tautoko ete Käwanatanga ngä reo irirangi Mäori, e 30% noa iho i kï mai kawhakarongo tonu rätou ki aua reo irirangi;• Kua kaha ake te tautoko i te tauäki: ‘He mea pai kia körero Mäorite hunga Mäori i ngä wähi tümatanui, ki ngä wähi ränei’, arä, kuapiki atu i 40% i te tau 2000 ki te 77% i te tau 2009;• E kaha tautoko ana a Tauiwi i te tautoko a te Käwanatanga ki ngäreo irirangi Mäori (85%) me te ine i te ora o te reo Mäori (79%);• Ko ëtahi o rätou, arä a Tauiwi, kei te mätaki i a Whakaata Mäori(26%) me te haere ki ngä kaupapa kei reira he pöwhiri me ngäwhaikörero (23%).ACCORDING TO THE 2009 SURVEY• Mäori respondents are more likely to support Mäori languageeducation for all children, rather than for Mäori children only;• In 2009, there was particularly strong support for the roleof Government in supporting Mäori radio stations (94% ofrespondents agreed or strongly agreed) and in recording how wellthe Mäori language is doing (91%);• While 94% of Mäori respondents in 2009 agreed that Governmentshould support Mäori radio stations, only 30% of respondentsreported that they listened to these stations on a regular basis;• Support for the statement, ‘it is a good thing that Mäori peoplespeak Mäori in public places’ has increased from 40% in 2000 to77% in 2009;• Non-Mäori strongly support the Government’s support for Mäoriradio stations (85%) and measuring the health of the Mäorilanguage (79%);• Some non-Mäori people watch the Mäori Television Service(26%) and attend ceremonies or events with Mäori welcomes andspeeches (23%).


KAUPAPA MÄTUAREVIEW OF MÄORILANGUAGE SECTORLeft to right:RaheraShortland,Tononi Wahoo, Päniia Papa,TamatiatiReedyedy, HanaO’Regan, CaththyDeweses, Pem Bird.Ka arotaketia ngä whakanuitanga i tereo MäoriKa whakamätauria, ka arotaketia whänuitiangä röpü whakanui i te reo Mäori, meö rätou kaupapa, kia aronui ake ai tekäwanatanga ki ngä wawata me ngä hiahiaa ngä iwi Mäori, e ai ki te Minita Mäori ki aTäkuta Pita Sharples.“Tata ki te $226 miriona ka pau ite Käwanatanga ia tau, ia tau ki tewhakarauora i te reo Mäori, mä roto i ngäkura, mä ngä whakapähotanga, mä ngämahi a Te Taura Whiri, a Te Puni Kökiri meëtahi atu,” hei tä te Minita.“Mä tëtahi Rautaki Reo Mäori höu, hemea whakatü i runga i te mahi tahitangaa ngä iwi me te Karauna, ä tätou mahiwhakarauora i te reo e whakakotahi,” heitäna anö.Tokowhitu ngä pükenga reo kua tohuaki tëtahi Röpü Arotake a te Minita: KoAhorangi Tämati Reedy hei Heamana, koToni Waho rätou ko Hana O’Regan, koCathy Dewes, ko Pem Bird, ko Pänia Papa,ko Rähera Shortland hei mema.REVIEW OF MÄORI LANGUAGESTRATEGY AND SECTORThe strategy and infrastructure of theMäori Language sector is to be completelyreviewed, to ensure the programmesand expenditure across the whole ofgovernment are responsive to Iwi/Mäoriaspirations, Mäori Affairs Minister Dr PitaSharples announced recently.“Government spends around $226 millionevery year to revitalise Mäori language,in schools, through broadcasting, inprogrammes supported by Te Taura Whiri ite Reo Mäori and other agencies,” said theMinister.“A revised Mäori Language Strategy willbring together all our efforts to promoteand revitalise our language - a strategythat will be based on partnership betweenthe Crown and Iwi/Mäori”, said Dr Sharples.A Ministerial review group of languageexperts will carry out this review. ProfessorTamati Reedy will chair the group, withToni Waho, Hana O’Regan, Cathy Dewes,Pem Bird, Pänia Papa and Rahera Shortlandas members.INDEPENDENT PANEL FORREVIEW OF THE MÄORILANGUAGE SECTORMäori language experts for review panelRAHERA SHORTLAND (NGÄPUHI)Rahera has extensive experienceand involvement in Mäori languagerevitalisation and education basedinitiatives. She has taught Mäori languageand kapa haka in secondary schools in theAuckland area. Rahera has had a longand distinguished involvement with TeÄtaarangi, and is a member of the Boardof Trustees of the Te Ätaarangi EducationalTrust. Rahera is currently the representativefor Te Ätaarangi on Te Pütahi Paoho (theMäori Electoral College).TONI WAHO (NGÄTI RANGI)Mäori language has been a central part ofToni’s career over the past 20 years throughhis participation in areas such as KöhangaReo and Kura Kaupapa Mäori. Toni hasbeen involved in the establishment of TeRünanganui o Ngä Kura Kaupapa Mäori, aswell as the development of Te Aho Matua –the underlying principles for Kura KaupapaMäori whänau, teachers and students.PÄNIA PAPA (WAIKATO, NGÄTIRAUKAWA, NGÄTI KOROKI-KAHUKURA,NGÄTI MAHUTA)Pänia has a strong background in Mäorilanguage education and Mäori performing


KAUPAPA MÄTUAarts. She has taught at the University ofWaikato, as well as being involved in Mäorilanguage and marae based programmesthrough Te Wänanga o Aotearoa and TeWänanga o Raukawa. For years Pänia hasbeen the producer for Cinco Cine FilmProductions responsible for the Mäorimedium television programme Pükanaand the co-director of her consultancyTakatü Ltd.EMERITUS PROFESSOR TAMATI REEDY(NGÄTI POROU)Professor Tamati Reedy has an extensivebackground in education and the publicsector. He was the Chief Executive andSecretary of the Department of Mäori Affairsfrom 1983 to 1989, and also worked at theDepartment of Education. As the FoundationDean and Professor at University Waikato,Professor Reedy established the new schoolof Mäori and Pacific Development.HANA O’REGAN (KAI TAHU)Hana has a Mäori language revitalisationand Mäori language education background.Hana taught at the University of Otagoas well as the Christchurch PolytechnicInstitute of Technology. Hana co-managedthe Mäori language unit for Te Rünangao Ngäi Tahu where she helped developand implement the Ngäi Tahu iwi Mäorilanguage strategy.CATHY DEWES (TE ARAWA, NGÄTIPOROU)Cathy is a long-time advocate of the Mäorilanguage and has been actively involvedin various Mäori language revitalisationinitiatives for more than three decades.Cathy was part of the Te Reo Mäori Society,and a founding member of the Kura KaupapaMäori movement.PEMBROKE (PEM) BIRD (NGÄTI MANAWA,NGÄTI TAHU)Pem has an extensive Mäori language andmainstream education background. Hisroles within the education sector rangefrom being a teacher, principal, as well asa Dean of Te Puna Wänanga at the formerAuckland College of Education. In 1986, hebecame the principal of Rakaumanga Schoolin Huntly – one of the first total immersionschools in New Zealand. He was also afounder of the Te Akatea National MäoriPrincipals Association. Pem has public sectorexperience having worked for both theMinistry of Education and the New ZealandQualifications Authority.“A revised Mäori LanguageStrategy will bring togetherall our efforts to promote andrevitalise our language…"


KAUPAPA MÄTUAHone Edwards, Paora Maxwell, Henare Kingi, Sam Jackson, Tamati ReedyJohn BisharaMei Taare, Riripeti ReedyHUI Ä-MOTUAt Hui ä-Motu, the Mäori Affairs Minister Dr Pita Sharples said thereal purpose of a value-for-money review of government expenditureon Mäori language promotion is to ensure the survival of Mäorilanguage.In his speech to a national language conference at the Beehive on1 September 2010, delivered in Mäori, Dr Sharples said the mostsuccessful programmes for revitalising te reo Mäori, such as köhangareo and kura kaupapa Mäori, had come from the people themselves.In kaupapa Mäori education, he said, staff were burdened down withregulatory requirements, there were not enough fluent and trainedstaff, and teacher training programmes saw kaupapa Mäori schoolsas simply translating a mainstream curriculum into English.Dr Sharples said these were the reasons why he initiated a review ofthe whole Mäori language strategy and sector - to ensure that themoney spent on language promotion was getting the best possibleoutcomes for the language.He said he had told the review panel to leave no stone unturnedin their search for the best ways to ensure the survival of Mäorilanguage. And he urged everyone involved in Mäori languagerevitalisation to talk to the review panel on the issues they saw, andthe solutions they proposed.Dr Sharples told the hui the Cabinet supported the review, becauseMinisters are aware of the difficult decisions that must be madewhen kaupapa Mäori are accountable for government funding. Hesaid he looked forward to taking the review report back to Cabinetwith recommendations from Mäori people about how the future ofte reo Mäori can be secured.For Dr Sharples’ full speech notes see link below:www.beehive.govt.nz/release/review+aims+benefit+maori+language


KAUPAPA MÄTUAHuia Te ReoHuia Te Reo annualMäori languageconferenceTe Taura Whiri i teReo Mäori (The MäoriLanguage Commission)will host Huia Te Reo,the organisations annuallanguage conferenceat the Rotorua EnergyEvents Centre from 8-9October 2010.Huia Te Reo is anannual language eventthat aims to discuss,showcase and celebrate Mäori language innovation and successoccurring across the country. There are three elements to theevent. The first is an expo where organisations across the countrywill be invited to display the various initiatives and projects theyundertake to revitalise the language. The second is a symposiumwhere Mäori language revitalisation issues will be discussed. Thethird is the Mäori Language Awards.“This event acknowledges that the impetus and momentumfor language revitalisation, acquisition and use, happens incommunities, in homes, in marae, in schools, and other theatresof the community. We invite Mäori language enthusiasts andsupporters from across society to attend Huia Te Reo, and to sharewith us the struggles and successes they experience on theirjourney with the language” says Chief Executive, Glenis Philip-Barbara.“Our organisation has a singular focus on the language, andmeeting with and discussing language issues and concerns withour Mäori language teachers, broadcasters, writers, experts,linguists, with our kaumätua, whänau, and other languagedevotees enables us to effectively uphold and execute thatmandate” says Glenis Philip-Barbara.The expo and symposium events are free to attend, howeverattendees are required to register. Tickets for the MäoriLanguage Awards are now available to purchase. For furtherenquiries please ring toll free on 0800 6283736, or emailhuitereo@tetaurawhiri.govt.nz.LAST DAY OF MÄORILANGUAGE WEEKTo coincide with the last day of Mäori Language Week,Toni Huata launched her album, Whiti at Te PapaTongarewa recently. “It is my hope that Whiti willuplift people. To me Whiti is a positive affirmation andcelebration of life,” says Toni.Whiti is Toni’s third solo album after featuring in at leasteight other albums. Toni’s albums are mostly all in te reoMäori, and Whiti is no different.For more information go to www.tonihuata.com. TheWhiti album is available from Marbecks, Hi Fi, Warehouseand Te Papa store.


KAUPAPA MÄTUAMäori Language Awards supreme winners 2009 – Te Poari Matua o Raukawa recipients with Erima HenareLeft to right: Hori Deane, Charlie Tepana, Tangiwai Amopiu holding Rauhuia Tepana and Erima Henare.MÄORILANGUAGEAWARDS 2010Following yet another successfulMäori Language Week, Te TauraWhiri i te Reo Mäori (The MäoriLanguage Commission) calls forentries for the Mäori LanguageAwards which will take placeon the evening of 9 October aspart of Huia Te Reo, the nationalMäori language conferenceat the Rotorua Energy EventsCentre.As with last year the awardsrecognises projects andinitiatives which seek longerterm commitments to te reoMäori.“Mäori Language Week and theMäori Language Awards havebeen important in creatingcritical awareness of languagerevitalisation amongst widerNew Zealand society groupsfor which the value of te reoMäori is not immediately clearor obvious. The challenge nowis building on the goodwilland positivity created duringMäori Language Week with aview to creating longer termcommitments to the language”,says Chief Executive GlenisPhilip-Barbara.The categories have alsohad a reshuffle with themedia categories renamed asBroadcasting mainstream andBroadcasting Mäori. The sameprinciple has been applied tothe education categories with amainstream and Mäori mediumdifferentiation introduced.“Each year we receive feedbackabout how to improve theawards and the need to levelthe playing field such that ‘like’organisations are assessedagainst one another has been aconsistent theme over the years.We expect these changes willenhance the existing awardsprogramme” says Glenis Philip-Barbara.“We have also introduced anIT and Telecommunicationscategory. The potential toadvance and progress languagerevitalisation through thesemediums is largely untappedso we view the addition of thiscategory to the awards platformas an opportunity to profilethe more innovative pathwaysbeing sought to promulgate andproliferate the language”, saysGlenis Philip-Barbara.After a one year hiatus, and withdue consideration to feedback,the government category hasalso been reintroduced as anaward category. As such allgovernment departments andassociated public sector entitiesare invited to submit entries forconsideration this year.For more information on theMäori Language Awards go tothe Körero Mäori website atwww.koreromaori.co.nzTickets for the Mäori LanguageAwards are now available forpurchase. For further enquiriesplease ring toll free on0800 6283736, or emailreception@tetaurawhiri.govt.nz


KAUPAPA MÄTUAHonorary doctoratefor Mäori languagepioneerA pioneer of Mäori language teaching and learningis being awarded an honorary doctorate from theUniversity of Waikato.Roka Paora QSM (Whänau-ä-Apanui) isnationally recognised as an expert and authorityin Mäori language, culture and history. Herexpertise in Te Reo saw her called upon to be atranslator, editor, researcher and composer, assessorand examiner, tutor and television adviser.Waikato University Vice-Chancellor Professor Roy Crawfordsays he feels privileged to be conferring an honorarydoctorate on Mrs Paora.“She has been a leader and teacher, and a carrier ofknowledge passed down to her by her Kaumatua, whichshe in turn has passed on to her students and herwider community,” Professor Crawford says.“Mrs Paora worked at Waikato Universityfor a time, going out of her way to helpstaff expand their knowledge of Mäorilanguage and literacy. Her research andwriting now informs their researchand teaching.”Mrs Paora had her honorarydoctorate conferred byChancellor Jim Bolger andProfessor Crawford.


TE AO MÄORIMINISTER VISITS WAIROAIt was a whirlwind visit but an enjoyable and productiveday for the Minister of Mäori Affairs Dr Pita Sharples.He spent a day visiting a range of Wairoa groups includingkura kaupapa, köhanga reo, community and localgovernment organisations and enterprises.


WHÄNAU ORAHon Tariana TuriaCOLUMNWhänau Ora represents asignificant investment in whänauand I am excited by the interestthat this innovative approach hasgenerated in its first few monthsof implementation.At its very core Whänau Orais about empowering whänauto take control of their future.What we want for our whänauis to be self-determining, to beliving healthy lifestyles, to beparticipating fully in society andto be economically secure.These are aspirations that wehope will translate into realoutcomes - outcomes thatexpress the power and potentialof our whänau to be the bestthey can be.And the potential for ourwhänau has never been greaterthan now and one of the mostincredible things for me hasbeen the opportunity to witnessthe level of optimism frompeople.I am delighted at the numberand calibre of providers whohave submitted proposals todeliver Whänau Ora.Te Puni Kökiri has received 130proposals from 347 providerswanting to deliver WhänauOra. Nearly 40 per cent of theexpressions of interest are fromprovider collectives.I am told that the calibre ofthe proposals is very high andthat an impressive numberof provider collectives havesubmitted strong proposals towork collaboratively to deliverWhänau Ora.The spirit of cooperation thatis being demonstrated to worktogether in the best interests ofwhänau is exciting and a greatsign for the future of whänau.I look forward to announcing theselected providers in October.Shortly afterwards, the WhänauEngagement Innovation andIntegration (WEII) Fund will openfor applications from whänauengaged with eligible providersincluding those selectedthrough the EOI process; andother health and social serviceproviders and NGOs like rünangaand hapu organisations, maraecommittees and whänau trusts- located in regions of high needor where services are lacking.Administered by Te Puni Kökiri,the WEII Fund will be availableto help our whänau developwhänau plans and implementdiscrete elements of thoseplans – so they can move togreater self reliance and selfmanagement by strengtheningtheir connections andengagement with each other,with other whänau and thewider community; developingwhänau leadership and buildingwhänau knowledge, skills andcapabilities.More information on the WEIIFund will be available in Octoberat www.tpk.govt.nz.


WHÄNAU ORAWhänau Ora Governance Group. Left to right: Stephen McKernan, Sir Mason Durie, Rob Cooper (chair), Leith Comer, Peter Hughes, Nancy Tuaine.THE LATEST FROM WHÄNAU ORA• 130 Expressions of Interest proposals for Whänau Ora havebeen received for the first and second waves (57 in 1 st wave& 73 in 2 nd wave) by a total of 347 providers from around thecountry.• Nearly 40% of all EOIs submitted were behalf of providercollectives – several with a national focus.• EOIs had also been received from Pacific; refugee/migrant;and disability providers.• Ten Whänau Ora Regional Leadership Groups around thecountry are assessing of the second wave Expressions ofInterest. The Whänau Ora Governance Group has consideredmany first wave providers but has not yet finished theidentification of providers to progress to Programmes ofAction.• When complete, the Whänau Ora Governance Group willconsider recommendations from both the first and secondwaves.• The Governance Group will then make final considerationsregarding those providers selected to advance to thenext stage of developing a Programme of Action (POA)and communicate those to the Minister Responsible forannouncement.• A Programme of Action provides a detailed plan of how aprovider will deliver integrated services to whänau.• An announcement of those providers selected to develop aPOA is expected in early October.


TE AO MÄORIMÄORI WARDENS ATTHE CORONATIONQuickly recognisable by their distinctive uniform, white gloves andfriendly personalities, Mäori Wardens are a familiar sight at nationalevents special to iwi and New Zealand.From transporting teenagers home well after their curfew, toassisting whänau ope on to marae, providing security at the sportevents in stadia, and monitoring licensed premises – Mäori Wardensprovide a certain kind of reassurance to communities despite theweather, hour of the day, or day of the week.The Kirikiriroa Mäori Wardens and their peers from around the motuwere at last month’s celebrations of the coronation of Te ArikinuiKingi Tuheitia. Linton Sionetali of the Kirikiriroa Mäori Wardenssays the presence of Wätene Mäori at events like this is anotherexpression of ‘Aroha ki te Tängata’ – their love for their people.Read the latest edition of Aroha ki te Tangata,the Mäori Wardens newsletter, that includes:• An exclusive role for Mäori Wardens throughthe Rugby World Cup 2011 VolunteerProgramme• Deadlines for applications to the MäoriWardens Funding Programme• Training and development opportunities• An update on the inquiry into the MäoriCommunity Development Act 1962• Visit www.tpk.govt.nz to read Aroha kite Tangata.Source: Waikato TimesMäori Wardens at the 2009 Koroneihana celebrations


TE AO MÄORITUIA TE AKO HUIBringing together teaching andlearningSeveral hundred Mäori tertiarywhänau from across the tertiaryeducation sector gathered atPipitea Marae in Wellingtonrecently for the Ako Aotearoa’sinaugural national hui.“Tuia Te Ako 2010” gaveteachers and learners involvedin Mäori tertiary education theopportunity to discuss currentissues for Mäori learners, andstrengthen the Mäori tertiarycommunity.Tuia te Ako welcomeThe hui also aimed to promoteleadership in the sector, alignMäori tertiary education withMäori, Iwi, Hapü and Whänauadvancement and aspirations.Speakers:• Emeritus ProfessorWhataranga Winiata• Professor Linda Smith• Hana O’Regan• Professor Sir Mason Durie• Tertiary Education MinisterStephen Joyce.Tuia te Ako participantsProfessor Sir Mason DurieTe Ururoa FlavellEmeritus Professor Whatarangi Winiata


MARAMATAKAWHIRINGA Ä NUKUOCTOBER2 - 3 OCTOBER 2010Te Arawa pride - Takurua Hapu challengeThe Arena, Rotorua Girls High SchoolPull together whänau, hapü , Iwi or Marae teams to challengethe rest of Te Arawa in basketball, netball, volleyball, Ki o Rahi(a traditional Mäori ball game)junior soccer (just for the kids)register your teams now!!! Proud to be Te Arawa - proud torepresent Te Arawa - prepare now for the upcoming Te Arawagames Easter 2011.For more information contact Aneta MorganPhone: 07 348 3377Mobile: 027 348 3309Email: aneta@papatakaro.org.nz9 OCTOBERMäori Language Awards 2010Rotorua Energy Events Centre, RotoruaFollowing yet another successful Mäori Language Week, TeTaura Whiri i te Reo Mäori (The Mäori Language Commission)calls for entries for the Mäori Language Awards which willtake place as part of Huia Te Reo, the national Mäori languageconference. Tickets for the Mäori Language Awards will beavailable for purchase from the end of August.For more informationPhone: 0800 6283736Email: reception@tetaurawhiri.govt.nzWebsite: www.koreromaori.co.nz10 OCTOBER 2010Te Unga Mai - The ArrivalGisborneTe Unga Mai acknowledges our voyaging traditions andcommemorates the first formal meeting between the TangataWhenua of Turanganui a Kiwa and Lieutenant James Cook and thecrew of the Endeavour.For more information contact Te Unga Mai TrustPhone: (06) 863 3560Email: teungamai@gmail.comWebsite: www.teungamai.com15 - 16 OCTOBER 2010Violence as a Community Issue: Policy and Practice towardsReduction and PreventionOtago House, 385 Queen Street, AucklandA one day workshop for researchers, policy makers and practitionersworking in the violence prevention and reduction areas across threedomains: family violence, youth and violence, and alcohol andviolence.For more information contact Emily KeddellPhone: 03 479 5867Email: emily.keddell@otago.ac.nzWebsite: www.otago.ac.nz/socialwork/news.html28TE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 2010


MARAMATAKAWHIRINGA Ä RANGINOVEMBER15 - 16 OCTOBER 2010Gisborne A&P Spring ShowA&P Spring Showground’s, GisborneAnnual A&P Spring Show.For more information contact Derek AllanPhone: 06 868 6084Email: info@gisborneshow.co.nzWebsite: www.gisborneshow.co.nz30 OCTOBERDepartment of Mäori Affairs ReunionPetone, Working Mens ClubThe reunion celebration of the old Department of Mäori Affairs willbe held on Saturday 30 October 2010 at the Petone Working Men’sClub. This is a chance for all former employees to come together andcelebrate the mahi they achieved to realise Mäori potential.For more information contact Bill KauaPhone: 027 480 5423Email: bill@kohanga.ac.nzOr contact David KingiEmail: david.kingi@justice.govt.nzOr contact Helen HancoxEmail: helen@filing.co.nz12 – 13 NOVEMBERAround the Mountain RelayA Fun Event Open to Runners and Walkers.Get a team together and have a fantastic weekend in Taranaki.Team entries before 20 October 2010.For more information contact Selwyn BrownPhone: 06 7588200Email: info@eventstaranaki.co.nzWebsite: www.eventstaranaki.co.nz13 - 14 NOVEMBER 2010Kai in the Bay - Mäori and Wild food FestivalPerfume Point Reserve, Hardinge Road West, Ahuriri, NapierFrom the Gate to the Plate! The ultimate traditional Mäori andWild Food Festival Hawke’s Bay has ever seen.8am-5pm bothdays. In addition to experiencing the many food / beveragestands and exhibitions, Kai in the Bay have invited numeroustalented Mäori and European Chefs who will demonstrate theirmouth watering signature dishes. Not to be missed “Ready SetCook” with secret local celebrities who will entertain with theirculinary skills in only 30 minutes.For more informationPhone: 06 879 4444Email: info@kaiinthebay.co.nzWebsite: www.kaiinthebay.co.nzTE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 201029


MARAMATAKASome of Te Puni Kökiri kapa haka group at the Ngäti Rärua Ätiawa Iwi Trust signing23 - 26 NOVEMBER 2010Ngäti Kahungunu Iwi Primary Schools Kapa HakaMaraenui Bilingual School, NapierNgäti Kahungunu Iwi Primary Schools Kapa Haka2010 involves over 20 Primary Schools within theNgäti Kahungunu roheFor more information contact Mr Jim PearceyPhone: 06 8438021Fax: 06 8431132Email: maraenui.admin@clear.net.nzSource: Tourism New Zealand30TE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 2010


PÄNUIWAIATA MÄORI AWARDS 2010Well-known singer, song-writer and performer Taisha Tari has beennamed the inaugural 2010 Waiata Mäori Awards ambassador.Her role promotes the National Mäori Awards in New Zealand andinternationally.Waiata Mäori Awards executive director Tama Huata says theambassador works as a champion for Mäori music and Mäori artists,as a role model and guide for those aspiring to achieve industry.Taisha, won the inaugural Waiata Mäori Awards in 2008, winning theBest Mäori Female Solo Artist (album Aonua) and Best Mäori Song(Karanga).“The ambassador advocates for the Mäori Music Awards, and isout there talking about the awards on radio, television or in thenewspapers.”The Awards held recently included:• The Mäori Music Expo, where modern and traditional musiciansand composers offered advice and experience.• A fashion show, which mixed live music with work fromprominent Hawke’sBay designers.• The awards ceremonywas broadcast byRadio Kahungunuthrough the iwi stationnetwork and by MäoriTelevision.• A hip-hop dancecompetition was held.The dance competitionawards concluding thetwo day event.Key Facts about MäoriTe Puni Kökiri has just produced a business-card sizehandout containing key facts about Mäori.The handout provides statistics at a glance on the Mäoripopulation in Aotearoa; proportionally, and a break-downby region.Other statistics at a glance include; Mäori life expectancy,and several educational facts such as Mäori students atKura Kaupapa Mäori, and Mäori School Leavers with NCEALevel 2 or above.The handout is designed for ease of use and storagebecause it’s small enough to fit in wallets and or purses.Te Puni Kökiri has done a limited print-run initially butif you are interested in how to order some please email:info@tpk.govt.nz.TE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 201031


TE MATATINITE MATATINICEO’S UPDATEIn 1972 a national Kapa Haka competition started abiennial event that has become a significant worldclassinternational event in New Zealand’s performingarts and cultural calendar.Darrin ApanuiIt has become the world’s largestcelebration of Mäori performing artsand a worldwide profile for Mäoriculture and New Zealand.The next National Festival, TeMatatini o te Rä 2011, held from16 – 20 February 2011 will see 42teams from Aotearoa New Zealandand Australia competing over fourdays for the international title ofbest Kapa Haka Group in the Worldand attract over 20,000 people tothe Gisborne region – the first placein the world to see the sun.An outdoor event, it will be held ina natural amphitheatre at Wai OHika Estate and be an opportunityfor the world to see a uniquetraditional world-class spectacularand will be an ideal destinationfor families, cultural tourists, andholiday makers. A shopping villageis on site.“Gisborne will be the destinationof choice for local, national andinternational audiences. Wai O HikaEstate is the perfect outdoor venueas a natural ampthitheatre to watchthe best kapa haka in the world,”says Darrin Apanui, ExecutiveDirector of Te Matatini.With a camping ground on site,it is sure to be a hit with familieslooking for an ideal location fora family holiday after the busyChristmas period. “The East Coastin summertime is always busy,” saysMr Apanui from Wellington. “Andthis event in early February willenable families to have some qualitytime after the silly season and stillenjoy the region, world famous forits sunshine.”The last time an internationalfestival of this calibre was hostedin the region was 32 years ago in1977. With the full support fromMayor Meng Foon and the GisborneCity Council, the region is going outof its way to host the event.Selwyn Parata, chairman of TeMatatini Society Incorporatedexplains, “when the region asked tohost this Festival, Mayor Foon wasbehind it completely. We have thesupport of the community and localbusinesses who are enthusiasticabout putting on such a largeevent. It’s a win-win arrangement:for spectators, tourists, performers,local businesses and the city. Weare all very excited.”Kapa haka is one of the few culturalperformances in the world whereperformers must sing, dance andexpress themselves through bodylanguage and facial expression.Kapa Haka uses mainly voice,feet and hands to provide thebeat and rhythm. Compositionsare made more dynamic withdistinctive Mäori vocal harmoniesand creatively composed lyrics thatreflect classical and modern Mäorilanguage imagery.Ticket options include four or singleday passes and early bird tickets areon sale now. Children under 5 yearsare free. For ticket informationvisit www.ticketdirect.co.nz andfor further information about TeMatatini o Te2011, visit www.tematatini.co.nz32TE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 2010


TE MATATINITE MATATINI 2011 DRAWAll the regional kapa haka group finalists have now been placed in the Te Matatini 2011 draw.See over the page for the regional kapa haka results.TE MATATINI DRAW – 2011Pool 1 - TE IHU Pool 2 - TE HAUMI Pool 3 - TE KEI1 Te Whänau ä Apanui 1 Manawa mai Tawhiti 1 Poipiripi2 Ngä Purapura o Te Taihauäuru 2 Manaia 2 Te Mätärae i Orehu3 Te Röpü Manutaki 3 Muriwhenua 3 Ngä Uri o Te Whanoa4 Te Whänau ä Kai 4 Ngä Tumanako 4 Te Puu Ao5 Tü te Manawa Maurea 5 Te Kotahitanga 5 Tü Te Maungaroa6 Ngä Pou o Roto 6 Hatea 6 Te Tai Tonga7 Te Whatukura 7 Whängärä mai Tawhiti 7 Ngä Taonga mai Tawhiti8 Waihirere 8 Tauira mai Tawhiti 8 Tühourangi-Ngäti Wähiao9 Ruatähuna Käkahu Maukü 9 Tamatea Arikinui 9 Te Whare o Puhi10 Te Waka Raukura 10 Te Reanga Mörehu o Ratana 10 Te Rerenga Kötuku11 Tutu Ka’ika 11 Te Hokowhitu ä Tü 11 Te Waka Huia12 Te Iti Kahurangi 12 Porou Ariki 12 Te Ahikaaroa13 Öpötiki Mai I Tawhiti 13 Te Aitanga-ä-Hauiti ki Uawa 13 Ngäti Rangiwewehi14 Te Manu Huia 14 Te Pou o Mangataawhiri 14 Te Whänau o te KuraTE MATATINI 2011 JUDGESJUDGES FOR TE MATATINI – 2011TE KAIRANGI O TE REOWharehuia Milroy, Rahui Papa,Kaa Williams, Petina WiniataWHAKAWÄTEAKimoro Taiepa,Pouroto Ngaropo,Tawhirimatea Williams,Robyn Hata-GageWHAKAEKEParaone Gloyne, Blythe Rogers,Ngapera Haitana,Te Awanuiarangi BlackMANUKURA TANEJoe Harawira, Mauriora Kingi,Martin Rakuraku,Muriwai IhakaraMÖTEATEATuruhira Hare, Georgina Kerekere,Mauriora Kingi, Pou TemaraMANUKURA WAHINETuruhira Hare,Donna-Lee Ngaringi Katipa,Kuini Moehau Reedy,Blythe RogersWAIATA Ä RINGAKarl Rangikawhiti Leonard,Te Rita Papesch, Kuini Moehau Reedy,Joe Te RitoKÄKAHUTe Atarangi Whiu,Merepeka Teka, Mark Kopua,Karl Rangikawhiti-LeonardPOIDonna-Lee Ngaringi Katipa,Kiriwaitangi Rei, Te Aroha Paenga,Te Atarangi WhiuWAIATA TIRAGeorgina Kerekere,Merepeka Teka, Joe Te Rito,Watson OhiaHAKAJoe Harawira, Muriwai Ihakara,Watson Ohia, Martin RakurakuRESERVERuby Tiepa, Mark KopuaTE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 201033


TE MATATINITE TAITOKERAUTE MATATINI CONTENDERSHateaTE ROHE O TAITOKERAU1. Hatea2. Muriwhenua3. Te Puu Ao4. Te Whare o PuhiTe Waka HuiaTÄMAKI MAKAURAUTE MATATINI CONTENDERSTE ROHE O TÄMAKI MAKAURAU1. Te Waka Huia2. Ngä Tümanako3. Te Röpü Manutaki4. Te Manu Huia5. Te Tai Tonga6. Porou ArikiWAIKATOTE MATATINI CONTENDERSTe Iti KahurangiTE ROHE O TAINUI1. Te Iti Kahurangi2. Te Pou o Mangatäwhiri3. Ngä Pou o Roto34TE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 2010


TE MATATINITE MOANA Ä TOITE MATATINI CONTENDERSTe Whänau ä ApanuiTE ROHE O MATAATUA1. Te Whänau ä Apanui2. Ruatähuna3. Opotiki mai Tawhiti4. Tauira mai TawhitiTE ARAWATE MATATINI CONTENDERSTE ROHE O TE ARAWA1. Te Mätärae i Orehu and NgätiRangiwewehi (1st equal)2. Tuhourangi Ngäti Wahiao3. Ngä Uri o Whanoa4. ManaiaTe Mätärae i OrehuNgäti RangiwewehiWhängärä mai TawhitiTE TAIRÄWHITITE MATATINI CONTENDERSTE ROHE O TE TAIRÄWHITI1. Whängärä mai Tawhiti2. Tü te Manawa Maurea3. Waihirere4. Te Hokowhitu ä Tü5. Te Whänau ä Kai6. Te Aitanga ä Hauiti ki UawaTE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 201035


TE MATATINITAKITIMUTE MATATINI CONTENDERSTe Rerenga KotukuTE ROHE O TAKITIMU1. Te Rerenga Kötuku2. Tamatea ArikinuiTe Reanga Morehu o RatanaTE TAI HAUÄURUTE MATATINI CONTENDERSTE ROHE O AOTEA1. Te Reanga Mörehu o Ratana2. Ngä Purapura o Te Taihauäuru3. Tutu KahikaTE WHANGANUI Ä TARATE MATATINI CONTENDERSTE ROHE O TE WHANGANUI Ä TARA1. Tü Te Maungaroa2. Ngä Taonga mai TawhitiTE ROHE O RANGITANE1. Te Whänau o te KuraTü Te MaungaroaTe Whänau o te Kura36TE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 2010


TE MATATINITE WAIPOUNAMUTE MATATINI CONTENDERSTE ROHE O TE TAU IHU1. Te WhatukuraTE ROHE O WAITAHA1. Te Kotahitanga2. Te AhikaaroaTe WhatukuraTe KotahitangaTE WHENUA MOEMOEATE MATATINI CONTENDERSManawa mai TawhitiAHITEREIRIA1. Manawa mai Tawhiti2. Poipiripi3. Te Waka RaukuraTE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 201037


TOIKaumätuahonoured byTe Waka ToiWairukuruku MaereFive kaumätua’s generosity andtalent was acknowledged atthe recent Te Waka Toi awardsceremony.The 2010 Te Waka Toi awardscommemorated:• the international success ofDame Kiri Te Kanawa (NgätiManiapoto, Ngäti Porou) withTe Tohu Aroha mö Te ArikinuiDame Te Atairangikaahu;• the creative innovation ofTairoa Royal (Te Arawa, NgätiRaukawa, Kai Tahu) with TeTohu Toi Kë;• the promotion of Te Reo Mäoriby Te Onehou Phillis (NgätiAwa) with Te Tohu Aroha möNgoi Kumeroa Pewhairangi:‘Whakarongo, Titiro, Körero’;• the huge commitment offive kaumätua, who throughtheir generosity and talent,enrich the artistic traditions ofcommunities, with Ngä Tohu aTa Kingi Ihaka:• Jossie Kaa (Ruawaipu, NgätiPorou),• Kihi Ngatai (Ngäi Te Rangi,Ngäti Ranginui),• Wairukuruku Maere (NgätiNaho, Ngäti Mahuta oTainui, Waikato, NgätiPoporo, Ngäti Kahungunu),Te Waka Toi awards recipients, Front row, left to right: Vera Morgan, Wiremu Kaa, Jossie Kaa, Te Onehou Phillis, Wairukuruku Maere.Back row, left to right: Taiaroa Royal, Taryn Beri, Kihi Ngatai, Reuben Friend. (Absent: Dame Kiri Te Kanawa)• Vera Morgan (TeMähurehure),• Wiremu Kaa (Ruawaipu,Ngäti Porou).• Two emerging Mäori artistswith the award of NgäKarahipi a Te Waka Toi –scholarships to assist withfurther study:• Talented young arts curatorand visual artist ReubenFriend from Waikato,• Gifted tä moko practitionerTaryn Beri from Wellington.38TE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 2010


TOIKapiti Island’s Kaitiaki o Kapiti Trust has announced that writerNuki Takao is Kapiti Island’s resident writer this year.The residency is funded by Te Waka Toi / Creative New Zealandand hosted by Kaitiaki o Kapiti Trust, offers a grant and allowsan up-and-coming Mäori writer to live and work on thenorthern end of Kapiti island for eight weeks.Nuki Takao (Ngäti Rärua – Turangapeke, Te Äti Awa – Otaraua,Ngäi Tühoe - Tamakaimoana) says living on Kapiti will be like‘moving back through the mists of time’.Nuki TakaoKapiti Island’sresident writer‘To reside on Kapiti, on the island that stands apart from thisworld, will be more than a dream come true,’ says Nuki. ‘Totread in the undisturbed footsteps of the old ones, to spendtime with the ahi kä, with those few who have held unbrokenthe thread down through the generations, will be an honour.’During her residency Nuki will work on a children’s book, inMäori and English, which she hopes to develop into a series.She says the story will be an ‘historical, mythical, magicalstory based around Kapiti Island, its environs and its people. Ahero’s tale with a child at its heart.’Te Kura o RitanaSECONDARY SCHOOL KAPA HAKA NATIONALSThe recent secondary school kapa haka nationals held in Rotorua was an impressive and strong competition.The place getters are:First: Te Kura o Ritana (Lytton High School) - GisborneSecond: Raukura (Rotorua Boys and Girls High Schools) – RotoruaThird: Te Piringa Tahi – Palmerston NorthTE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 201039


RANGAHAUDr Peter Coolbear, Sir Wira Gardiner, Leith ComerKAIAKO PONO:MENTORINGFOR MÄORILEARNERS INTHE TERTIARYSECTORMäori-focused mentoring isbeing prioritised as an importantMäori student support activity ina number of tertiary educationinstitutions throughout the motu.This is one of the highlights that emerged in a recently releasedreport Kaiako pono: Mentoring for Mäori learners in the tertiarysector.Prioritising Mäori-focused mentoring, according to the report,was evidenced by the number of Mäori-focused mentoringprogrammes that are supported at senior management level, withdedicated infrastructure and resourcing.The report is of an investigative study co-funded by Te Puni Kökiriand Ako Aotearoa (the National Centre for Tertiary TeachingExcellence). The project was also supported by the TertiaryEducation Commission.Together, the organisations share a commitment to improvingeducational outcomes for Mäori at tertiary level.The study reviewed relevant literature on mentoring for Mäori, andhad site visits and interviews in 21 tertiary education institutionsthroughout the motu.Other highlights included; mentoring programmes for ALL learnersinclude culturally relevant peer support options for Mäori learners,mentoring activities that encouraged long-term “whänau-like”relationships as well as focused on “holistic” wellbeing (academic,cultural and personal).Dr Peter Coolbear, Director of Ako Aotearoa; Sir Wira Gardiner,Chair of the Tertiary Education Commission and Leith Comer werepresent at the launch of the report.A copy of the full report is available fromwww.akoaotearoa.ac.nz\kaiakopono.40TE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 2010


RANGAHAUPassing on:learning moreabout deathand dyingA University of Waikatoresearcher says we don’t knowenough about dying, death andbereavement among Mäori today,and she’s seeking participants fora study to help fill the gaps in ourknowledge.Dr Tess Moeke-Maxwell isembarking on a three-yearresearch project to gatherinformation on Mäori families’experiences of death and dying,and the processes associatedwith end of life.The aim of the Kia Ngawaristudy is to increase knowledgeand understanding of Mäoriexperiences of living with alife-threatening conditionand contemporary Mäoripalliative needs, both within thehealthcare system and amongwhänau.“There’s been a lot of interestand inquiry about Kia Ngawariboth from health professionalsand from family membersof individuals with a lifethreateningillness,” says DrMoeke-Maxwell.Word-of-mouth referrals haveput her in touch with severalparticipants for her study ofthe end-of-life phase, whichinvolves face-to-face interviewswith individuals and their familymembers.Dr Moeke-Maxwell hopes toidentify and interview up to 30end of life whänau living inWaikato and South Auckland,and complete up to eight fullcase studies.She will be working with twonoted Waikato academics.Associate Professor LindaWaimarie Nikora is the foundingDirector of the Mäori andPsychological Research Unit, andProfessor Ngahuia Awekotuku(CNZM) of the School of Mäoriand Pacific Development isan eminent cultural, arts andheritage researcher.Both are currently directing theTangihanga research programmeat Waikato University, of whichKia Ngawari is one study.Left to right: Dr Tess Moeke-Maxwell, Professor Ngahuia Awekotuku, Associate Professor Linda Waimarie NikoraTE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 201041


RANGATAHIHon Dr Pita Sharples with Wairoa College studentsCall for MäoriYouth Council“I want to heardirectly from youngpeople what theythink about how theGovernment’s policiesand programmes workfor them…"Rangatahi Mäori have beennominated to a national MäoriYouth Council, to advise theMinister of Mäori Affairs onissues affecting young people.“The Mäori population isyounger than the nationalaverage, so rangatahi are animportant part of our societyand we need them to playa full part in planning ourfuture,” he said.“I want to hear directly fromyoung people what they thinkabout how the Government’spolicies and programmeswork for them; and I hopethe experience of workingwith the Mäori Youth Councilwill further develop theirleadership skills.Dr Sharples said he wanted12-15 representatives fromacross the country and arange of iwi, who are active intheir communities, interestedin Mäori affairs and havestrong leadership skills.It is intended that the Councilmeet every couple of monthsto give the Minister and TePuni Kökiri practical adviceand feedback on issuesaffecting rangatahi Mäori.Look out in the next Kökiri forthe Minister's announcementof the rangatahi appointmentto the Mäori Youth Council.42TE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 2010


RANGATAHIOUTLOOK FOR SOMEDAYTe Puni Kökiri has partneredThe Outlook for Somedaysustainability film challengefor young people. As inprevious years, Te PuniKökiri is sponsoring theSpecial Award for a WinningFilm making use of Te Reoand Tikanga Mäori. Thechallenge is to make a shortsustainability-related film,any genre, filmed with anycamera and any length up to5 minutes.This is the 4th year of thefilm challenge. Last year forthe first time there was astandout winner, The BreakUp, by Charlee Collins ofKaitaia College. It is now afinalist in the Panda Awards atthe international WildscreenFestival, known as “the greenOSCARS®”. This year’s twentywinning films will be celebratedand Special Awards will beannounced at The Outlook forSomeday Awards red-carpetceremony towards the end ofthe year.COFFEE BREAKAta märie,e pëhea ana koe?Good morning, howare you?Kei tehiakaikoe?Are youhungry?Ata märie, e tinopai ana ahau.Good morning, I amvery good.Käo, engarikei tehiainu au.No, but I’dlike a drink.He inu wera?Would you like a hot drink?Äe, he tïmäku.Yes, a teafor me.He kawhemäku.A coffeefor me.Reproduced with the kind permission of Te Taura Whiri i Te Reo MäoriTE PUNI KÖKIRI | KÖKIRI | MAHURU – WHIRINGA Ä NUKU 201043


Te Puni Kökiri, Te Puni Kökiri House143 Lambton Quay, Wellington 6011, PO Box 3943, Wellington 6140, New ZealandPHN Waea 04 819 6000 FAX Waea Whakaahua 04 819 6299WEB Paetukutuku www.tpk.govt.nzTE PUNI KÖKIRI REGIONAL OFFICESNATIONAL OFFICETe Puni Kökiri, Te Puni Kökiri House143 Lambton Quay, Wellington 6011,PO Box 3943, Wellington 6140, New ZealandPHN Waea 04 819 6000 FAX Waea Whakaahua 04 819 6299WEB Paetukutuku www.tpk.govt.nzTE TAITOKERAU REGIONWHANGÄREI PHN Waea 09 430 3731FAX Waea Whakaahua 09 430 3160Level 2, Taitokerau Mäori Trust Board Building3–5 Hunt Street, Whangärei 0110Private Bag 9026, Whangärei 0148KAITAIA PHN Waea 09 408 2391Level 2, REAP Building,33 Puckey Avenue, Kaitaia 0410PO Box 200, Kaitaia 0441TÄMAKI MAKAURAU REGIONAUCKLAND PHN Waea 09 571 2940FAX Waea Whakaahua 09 571 2941Level 2, Te Puni Kökiri House12–14 Walls Road, Penrose, Auckland 1061Private Bag 92010, Auckland 1142WAIKATO REGIONHAMILTON PHN Waea 07 834 7100FAX Waea Whakaahua 07 839 2579Level 2, Waitomo House,6 Garden Place Hamilton 3204.Private Bag 3020, Hamilton 3240TE MOANA Ä TOI REGIONWHAKATÄNE PHN Waea 07 307 1057FAX Waea Whakaahua 07 307 103358 Commerce Street, Whakatäne 3120PO Box 26, Whakatäne 3158TAURANGA PHN Waea 07 577 6254FAX Waea Whakaahua 07 577 6155Cnr Christopher Street & 11th AvenueTauranga 3110PO Box 69, Tauranga 3140TE ARAWA REGIONROTORUA PHN Waea 07 349 7810FAX Waea Whakaahua 07 349 0950Level 1, Te Puni Kökiri House1218–1224 Haupapa Street, Rotorua 3010Private Bag 3017, Rotorua 3046TE TAIRÄWHITI REGION FGISBORNE PHN Waea 06 868 0208FAX Waea Whakaahua 06 868 0217Level 1, Ngä Wai E Rua,Cnr Lowe Street & Reads QuayGisborne 4010PO Box 140, Gisborne 4040WAIROA PHN Waea 06 838 7913FAX Waea Whakaahua 06 838 790654b Queen Street, Wairoa 4108PO Box 92, Wairoa 4160TAKITIMU REGIONHASTINGS PHN Waea 06 878 0757FAX Waea Whakaahua 06 878 0756Ground Floor, Lowe House304 Fitzroy Avenue, Hastings 4122PO Box 1440, Hastings 4156FEATHERSTON PHN Waea 06 308 6240FAX Waea Whakaahua 06 308 624014 Wakefield Street, Featherston 5710PO Box 6, Featherston 5740TE TAI HAUÄURU REGIONWHANGANUI PHN Waea 06 348 1400FAX Waea Whakaahua 06 348 9400Te Taurawhiri Building,357 Victoria Avenue, Whanganui 4500PO Box 436, Whanganui 4540TARANAKI PHN Waea 06 759 5450FAX Waea Whakaahua 06 759 4601Level 1, Cnr Devon and Currie StreetsNew Plymouth 4310PO Box 744, New Plymouth 4340TAUMARUNUI PHN Waea 07 895 7356FAX Waea Whakaahua 07 895 7381Te Tititihu House, 32 Miriama StreetTaumarunui 3920PO Box 192, Taumarunui 3946PALMERSTON PHN Waea 06 354 1706NORTH FAX Waea Whakaahua 06 354 7031109 Princess StreetPalmerston North 4410PO Box 12029, Palmerston North 4444TE WHANGANUI Ä TARA REGION ILOWER HUTT PHN Waea 04 570 3180FAX Waea Whakaahua 04 570 3181Level 1, Bloomfield House46–50 Bloomfield Terrace, Lower Hutt 5010PO Box 31520, Lower Hutt 5040NELSON PHN Waea 03 546 9701FAX Waea Whakaahua 03 579 416913 Selwyn PlaceNelson 7010PO Box 1830, Nelson 7010LEVIN PHN Waea 06 367 3814FAX Waea Whakaahua 06 367 3814Cnr Durham & Salisbury StreetLevin 5510TE WAIPOUNAMU REGIONCHRISTCHURCH PHN Waea 0800 875 839FAX Waea Whakaahua 03 365 3641Level 3, 115 Kilmore Street, Christchurch 8013PO Box 13546, Christchurch 8141DUNEDIN PHN Waea 0800 875 839FAX Waea Whakaahua 03 474 9576Level 1, Colonial House, 258 Stuart StreetDunedin 9016PO Box 180, Dunedin 9054INVERCARGILL PHN Waea 0800 875 839FAX Waea Whakaahua 03 214 9179Level 1, Menzies Building, 1 Esk StreetInvercargill 9810PO Box 1769, Invercargill 9840

More magazines by this user
Similar magazines