Årsberetning - Annual Report 2009 - Århus Kommunes Biblioteker

aakb.dk

Årsberetning - Annual Report 2009 - Århus Kommunes Biblioteker

ÅrsberetningAnnual Report2009Borgerservice og BibliotekerCitizens’ Services and Libraries


Editor: Rolf HapelTekster, layout og oversættelse: ITK DesignTryk: Chronografisk© Borgerservice og Biblioteker,Møllegade 1, 8000 Århus C+45 8940 9200aakb@aarhus.dkwww.aakb.dk/beretning2009Editor: Rolf HapelText, lay-out og and translation: ITC DesignPrinted by Chronografisk© Citizens’ Services and LibrariesMøllegade 1, 8000 Århus C+45 8940 9200aakb@aarhus.dkwww.aakb.dk/beretning20092 årsberetning annual report


Indhold . ContentsBorgerservice Citizens’ Services 4Multimediehuset Urban Mediaspace 8Borgerservice og Biblioteker i tal Facts and figures for Citizens’ Services and Libraries 10Innovationsprojekter Innovation Projects 12Hovedbiblioteket Main Library 18Lokalbibliotekerne Branch Libraries 20ITK ITC 26Internationale aktiviteter International Activities 28Lokalhistoriske arkiver Local Historical Archives 32Nøgletal Key Figures 35annual report årsberetning 3


ForordAf Rådmand Marc Perera ChristensenJeg er forholdsvis ny rådmand forBorgerservice og Biblioteker, men harsom borger brugt både kommunensgenerelle services og bibliotekernestilbud i mange år.Jeg har selvfølgelig også som byrådsmedlem fulgtog deltaget i udviklingen af den fælles forvaltningfor Borgerservice og Biblioteker, som blev etablereti 2006.Et af de træk, der set udefra er faldet mest i øjnene,er den vilje til innovation og nytænkning, sompræger medarbejderne i organisationen. Det indtryker blevet yderligere styrket, efter at jeg er kommetendnu tættere på og har fået et indblik i organisationen.Derfor er det fuldt fortjent, at Borgerserviceog Biblioteker havnede i førerfeltet blandt offentligevirksomheder i ”Innovation Cup 2009”. Det vil jeggerne ønske alle medarbejdere et stort tillykke med.Borgerservice og Biblioteker er først og fremmest enrække services til borgerne, nogle er nye og digitaltbaserede, det kan være selvbetjent udstedelse afsygesikringskort og udlån af e-lydbøger. Andre erklassiske som udlån af trykte bøger – godt nok viaselvbetjeningsautomater. Andre igen er baseret påfrivilliges indsats som lektiecaféer og lokalhistoriskearkiver.De mange tilbud afspejler nogle fundamentale værdieri det danske samfund, som vi skal stå vagt om.Det drejer sig om den fri og lige adgang til information,om ytringsfrihed, ligestilling og videndeling. Demange begreber kan samles i ordene demokrati ogdannelse.PrefaceBy Alderman Marc Perera ChristensenI am relatively newly appointed alderman for Citizens’Services and Libraries but have previously –as a regular citizen – used the city’s general offersas well as the offers of the libraries for many years.As a member of the City Council I have naturally followedthe development of the joint administration for Citizens’Services and Libraries which was established in 2006.One of the most obvious qualities when seen from theoutside is the will to be innovative and think in new waysthat characterises employees in the organisation. Thisimpression has been further strengthened now that Ihave moved closer and have had an inside view. Thus, itis very well-deserved that Citizens’ Services and Librarieswere among the leading public organisations in InnovationCup 2009. I would like to congratulate the employeeson this achievement.First and foremost, Citizens’ Services and Libraries is arange of services for the citizens. Some services are newand digitally based, e.g. self-service issuing of NationalHealth Service medical card and borrowing of e-audiobooks. Other services are classical such as borrowingprinted books, although this now takes place on self-servicemachines. Yet other services are based on the effortsof volunteers such as homework cafés and the local historicalarchives.The many offers reflect fundamental values in the Danishsociety which we must guard. These values are free andequal access to information, freedom of speech, equalrights, and knowledge sharing. These concepts can all begrouped into the words democracy and culture.FORORDPREFACE4 årsberetning annual report


Jeg har selv som barn og ung nydt godt af bibliotekerneher i Århus – og gør det fortsat. Jeg ved, hvormeget det betyder at kunne få adgang ikke bare tilrelevant viden og inspiration, men også i høj gradtil den dannelse og identitetskabelse, der ligger i atmøde litteratur, tekster og andre kulturelle ytringer.Jeg glæder mig derfor meget til arbejdet med en nypolitik for Borgerservice og Biblioteker som byrådetskal vedtage i 2010. Derudover ser jeg frem til detvidere arbejde med realiseringen af ”Urban MediaSpace Aarhus”, det store byfornyelsesprojekt meddet nye hovedbibliotek - Multimediehuset - på havnefronten.In my childhood and youth, I have benefitted from thelibraries in Aarhus – and I still do. I know how importantit is to have access to relevant knowledge and inspirationbut also to the education and identity creation whichoccurs in the meeting with literature, texts and othercultural manifestations.I therefore very much look forward to the preparation ofa new policy for Citizens’ Services and Libraries, whichis to be adopted by the City Council in 2010 as well as tothe further work on the realisation of Urban Media SpaceAarhus, the large project on urban renewal including thenew Main Library on the harbour front.annual report årsberetning 5


Borgerservice i VibyDen 16. februar åbnede Borgerservice på Viby bibliotek.Med udvidelsen af endnu et Borgerservicecenterer der nu mulighed for, at borgerne kan blive betjentfire steder i byen: på Rådhuset, på Åby Bibliotek,på Risskov Bibliotek og nu også på Viby Bibliotek.Åbningstiderne for Borgerservice på Viby Biblioteker de samme som i det øvrige Borgerservice. De ca.16.000 henvendelser i Viby siden åbningen viser medal tydelighed, at borgerne har taget tilbuddet til sig.I 2009 blev der i samarbejde mellem Lokalbibliotekerneog Borgerservice med tilskud fra Styrelsenfor Bibliotek og Medier etableret biblioteksbetjentborgerservice (’Borgerservice Light’) på bibliotekernei Lystrup, Tilst og Harlev.EU-valg, tronfølgeafstemning og kommunal- ogregionsvalgDen 7. juni var der EU-parlamentsvalg samt afstemningom tronfølgeloven. Den 17. november var derkommunalvalg og regionsrådvalg. Sideløbende medplanlægning og afholdelse af de fire valg arbejdedeBorgerservice på at optimere opgavevaretagelsen iforhold til valg. Dette udmøntede sig i mange initiativer,inklusiv to konkrete: Dels omkring pakning afvalgkort, som gav en nettobesparelse på 700.000 kr.og dels udarbejdelsen af en kommunikationsdrejebogtil at optimere kommunikationsarbejdet, herunderkontakten til presse og politikere. Afviklingen afvalgene forløb således meget tilfredsstillende.Forsøg med ungevalgI forbindelse med Kommunal- og Regionsrådvalget inovember afviklede Borgerservice i samarbejde medMagistratens afdeling for Børn og Unge et prøvevalgfor kommunens 16-17årige. Formålet var todelt,nemlig dels ønsket om at skabe grobund for politiskengagement og interesse blandt kommunens ungeog den næste vælgergeneration, dels ønsket om athøste praktiske erfaringer med afvikling af elektroniskevalg med henblik på fortsat optimering af valgprocedurenved fremtidige valg. Valget blev gennemførtsom et digitalt fremmødevalg med såvel digitalevalglister som stemmeterminaler, hvor vælgerne idagene op til kommunalvalget kunne afgive deresstemme på udvalgte steder i kommunen. Ved digitaltfremmødevalg, hvor elektroniske stemmebokse6 årsberetning annual reportCitizens’ Services in VibyOn 16 February, Citizens’ Services opened a branch atViby Library. The addition of another citizens’ servicescentre provides citizens with the opportunity for servicein four locations in Aarhus: at the Town Hall, at ÅbyLibrary, Risskov Library and now also at Viby Library. Theopening hours in Viby are the same as for the other citizens’services centres. 16,000 inquiries in Viby since theinauguration clearly show that citizens have embracedthe offer.In 2009, citizens’ services by library staff was establishedat the libraries in Lystrup, Tilst and Harlev. The BranchLibraries and Citizens’ Services cooperated on theproject, which was subsidised by the Danish Agency forLibraries and Media.EU Election, Succession Referendum and Municipal andRegional ElectionsThe EU Parliamentary election and a referendum onsuccession to the Danish throne took place on 7 June,and municipal and regional elections were carried out on17 November. Concurrently with planning and executingthe four elections, Citizens’ Services strove to optimisethe conduct of election tasks. This work resulted inmany initiatives including two tangible ones: firstly, aninitiative on mailing poll cards, which resulted in a netreduction of DKK 700,000. Secondly, the preparation ofa communication strategy to optimise communicationtasks, including contact to the media and politicians.The execution of the elections was very satisfactory.Trial Youth ElectionIn connection with the municipal and regional electionsin November, Citizens’ Services in cooperation with theMunicipal Department for Children and Young Peoplecarried out a trial election for Aarhus’ 16-17-year-olds.The objective was bipartite: partly a wish to provide abreeding ground for political engagement and interestamong the city’s young people and the next generationof voters; partly a wish to harvest practical experiencewith holding a digital election with a view to continuedoptimisation of the election procedure in futureelections. The election was held as a digital electionin polling stations with digital voters’ registers as wellas digital polling terminals. Voters were able to vote atselected locations in the city in the days leading up tothe municipal election.BORGERSERVICECITIZENS’ SERVICES


BORGERSERVICECITIZENS’ SERVICESerstatter papir og blyant, er det på én gang muligt atfastholde den danske valgmetodes tradition, stemning,sikkerhed og kontrol, og samtidig effektivisereog optimere valgprocessen ved hjælp af it-understøttelse.De unge vælgere udtrykte tilfredshed med detmeget brugervenlige afstemningssystem.Nyindretning af Borgerservice på RådhusetI foråret blev borgerbetjeningen på Rådhuset nyindrettet.Processen startede i 2008 efter det første årmed pas og kørekortopgaven, og visionen var at fåstrømlinet og effektiviseret rumudnyttelsen i borgerbetjeningensstore lokale til glæde for både borgereog medarbejdere. I samme forbindelse blev kundebetjeningenjusteret, så borgerne indledningsvis får udleveretet nummer i Informationen for efterfølgendeat blive betjent af en medarbejder med kompetencerindenfor den specifikke henvendelsestype. Rummetfremstår i dag mere moderne og åbent og har generelthaft en positiv indvirkning på borgerbetjeningensopgaveløsning.Overtagelse af vielserDen 1. september overtog Borgerservice opgavenmed vielser fra Borgmesterens Afdeling. Henvendelserom vielser sker nu på lige fod med øvrigehenvendelser til Borgerservice på Rådhuset.Forsøg med udvidet opkrævningOpkrævningen i Borgerservice har siden juli kørt etforsøg med udvidet opkrævning, som skal effektivisereopkrævningen af borgernes udeståendermed kommunen. Den del af kommunens restancer,som opkrævningen i Borgerservice står for, er siden2003 steget med 4-5 % årligt. Ultimo 2008 udgjorderestancen 593,6 mio. kr. Forsøget har bl.a. bestået itelefoniske henvendelser til borgerne med henblikpå at lave holdbare betalingsaftaler med fokus på derestancer, der giver størst effekt for kommunens økonomi.Der foreligger ikke præcise opgørelser endnu,men efter sagsbehandlernes opfattelse er effektenmeget positiv.With digital elections in polling stations, where penciland paper are replaced by digital polling booths, it is atonce possible to maintain the Danish method of election,atmosphere, security, and control and to streamlineand optimise the election process using IT. The youngvoters expressed satisfaction with the very user-friendlyvoting system.Redecoration of Citizens’ Services at the Town HallDuring spring 2009, the redecoration of Citizens’ Servicesat the Town Hall took place. The process startedin 2008 following Citizens’ Services’ first year withhandling passports and driving licenses. The visionwas to streamline and optimise the utilisation of spacein the large room used for citizen contact to improveconditions for citizens and staff alike. At the same timethe service procedure was changed to a system, wherecitizens first approach the Information Desk to obtain anumber and are subsequently directed to a staff memberwith competences in the fields required to solve the inquiry.Today, the space appears more modern and openand generally the redecoration has had a positive effectupon the performance of tasks in Citizens’ Services.Taking over WeddingsAs of 1 September, the task of performing weddings wastransferred from the Mayor’s Department to Citizens’Services. Inquiries about weddings are now handled inthe same manner as other inquiries to Citizens’ Servicesat the Town Hall.Project on Extended Debt CollectionSince July, the Debt Collection Office in Citizens’ Serviceshas run a project with extended debt collection. Theobjective is to optimise the collection of citizens’ outstandingdebt to the City of Aarhus. The part of the city’sarrears, which the Debt Collection Office is responsiblefor, has increased by 4-5 per cent annually since 2003. Inlate 2008, the outstanding arrears totalled 593.6 millionDKK. The project has, among other initiatives, includedcontact to citizens via telephone with a view to makingsustainable payment agreements with focus on the arrearsthat have the largest effect on the city’s economy.It is too soon for exact figures as to the effect of theproject, but according to case workers the effect hasbeen very positive.annual report årsberetning 7


MultimediehusetByrådet besluttede i 2003, at Multimediehuset – nythovedbibliotek, borgerservice m.m. - skal opførespå de bynære havnearealer, der hvor åen løber ud ihavnen. Med den unikke placering ønsker Byrådetat skabe et byggeri, som både i funktion og arkitekturmedvirker til at brande Århus som videns- ogkulturby.Multimediehuset skal stå færdigt i 2014 og bliver etåbent læringsmiljø til fremme af deltagelse, videndelingog fællesskab.Urban Mediaspace AarhusMultimediehuset er en del af projektet Urban MediaspaceAarhus, der også omfatter et automatisk p-anlæg med 1000 pladser, å-åbning, trafikomlægningog nye urbane havnebyrum. Århus Kommune erbygherre på projektet med Realdania og Realea A/Ssom henholdsvis bidragyder og investor. Projekteter organiseret med en partnerskabsbestyrelse ogen styregruppe med repræsentanter for både ÅrhusKommune, Realdania og Realea. Der er nedsat enstyregruppe for drift og indhold og en projektledelse,der omfatter en projektdirektør, to projektledere ogen projektmedarbejder. Derudover deltager medarbejderefra Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingenfor Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingenfor Teknik og Miljø. Rambøll Danmark erbygherrerådgiver på projektet.InddragelseBåde i planlægningsfasen og i den senere drift erdannelse af netværk og samarbejde højt prioriteret.Der er mange aktører i projektet, og der er fokus påinddragelse og tværfagligt samarbejde. Borgerinddragelseer et helt centralt videns- og udviklingsfokusfor projektet, ligesom inddragelse af medarbejderneskompetencer, innovationsevner og erfaringerer et omdrejningspunkt. Netværk og samarbejdspartnerebidrager løbende til processen på forskelligvis bl.a. via Strategigruppen og Idégruppen, derbestår af repræsentanter for erhvervsliv, teknologi,uddannelse og folkeoplysning, og som styrker innovationog nytænkning i processen.MediaspaceIn 2003, the City Council decided that Mediaspace – newmain library, citizens’ services etc. – is going to be builton the urban harbour front where Aarhus stream meetsthe harbour. With this unique placing, the city councilwants to create a building which will contribute to thebranding of Aarhus as a city of knowledge and culture.Mediaspace is going to be finished in 2014 and it willbecome an open learning environment for promotion ofparticipation, knowledge sharing and community.Urban Mediaspace AarhusMediaspace is part of the project Urban MediaspaceAarhus which also comprises an automatic car park with1000 spaces, clearing of the stream, traffic re-planningand new urban harbour spaces. The City of Aarhus isbuilding- and project owner with Realdania and RealeaA/S as contributor and investor respectively. The projectis organised with a partnership board and a steeringgroup with representatives for the City of Aarhus,Realdania and Realea. A steering group for content anddaily operations has been set up. The project managementincludes a project director, two project managersand a project assistant. Additionally, employees fromthe Mayor’s Department, the Municipal Department forCulture and Citizens’ Services as well as the MunicipalDepartment of Technical Services and Environmentparticipates. Rambøll Denmark is the building consultanton the project.InvolvementBoth in the planning phase and later in daily operations,networks and cooperation have a high priority.The project includes many actors and focus is oninvolvement and multidisciplinary cooperation. Citizeninvolvement is a central knowledge and developmentalfocus for the project and inclusion of employees’ competences,innovation capacities and experiences is a focalpoint. Networks and cooperation partners contributeregularly to the process in various ways e.g. through theStrategy Group and the Idea Group, which consist ofrepresentatives from the business, technology, and educationand general education sectors and which ensureinnovation in the process.MULTIMEDIEHUSETURBAN MEDIASPACE8 årsberetning annual report


MULTIMEDIEHUSETMEDIASPACEKonkurrenceEfter cirka et års konkurrenceperiode med intensdialog og forhandlinger kunne borgmesteren ogbedømmelsesudvalget den 3. marts 2009 afsløre, atvinder af konkurrencen og dermed den kommendetotalrådgiver på projektet blev Århus-firmaet schmidthammer lassen architects, der sammen med ArkitektKristine Jensens Tegnestue og Alectia A/S havdeudformet et projekt, der på unik vis sammenkoblerbyen og vandet og skaber et unikt demokratisk byrumi et fleksibelt og åbent Multimediehus.Udvikling af projektetMed valg af totalrådgiver blev en omfattendeudviklingsproces igangsat. Alle projektets facetterbehandles og bearbejdes, herunder et særligtfokus på økonomi- og risikostyring. En lang rækkebrugergrupper fra Borgerservice og Biblioteker samtpartnere og netværk har over en lang periode væretinvolveret i en intens proces med bl.a. programmeringaf Multimediehuset og dets funktioner. Iefteråret 2009 blev borgerne ligeledes inddrageti en række workshops, hvor de i samarbejde medarkitekter og projektfolk udviklede på projektet. Enlang række ideer og ønsker er indarbejdet i projektetog indgår i det videre arbejde. Borgernes ideer kanses i detaljeret form på www.multimediehuset.dk.Projektplanerne bliver løbende evalueret i forhold tiltilgængelighed og arbejdsmiljø, og der er udarbejdeten lokalplan, som skal i offentlig høring i 2010. ÅrhusByråd har stærk fokus på energirigtigt byggeri, og derer i tråd hermed udarbejdet og besluttet en model foroptimering af projektet til energiklasse 1, der blandtandet inkluderer etablering af Nordeuropas størstesolcelleanlæg. Udbud vedrørende det automatiskep-anlæg og et stort entrepriseudbud i partnering erigangsat, og vinderne forventes fundet i foråret 2010.Læs mere om projektet påwww.multimediehuset.dk.CompetitionOn 3 March 2009, following a competition period ofabout a year with intense dialogue and negotiation, theMayor and The Judging Committee announced the winnerof the project competition and thus the full-serviceconsul-tants on the project. The winners were the Aarhuscompany schmidt hammer lassen architects, who togetherwith the practice of Architect Kristine Jensen andAlectia A/S had crafted a project, which in a unique waylinks the city and the water and creates a unique democraticurban space in a flexible and open Mediaspace.Development of the ProjectHaving chosen the full-service consultants, a comprehensivedevelopment process was activated. All facetsof the project are considered and prepared, including aspecial focus on financial and risk management. Overa long period of time, a large number of user groupsfrom Citizens’ Services and Libraries and from partnersand networks have been involved in an intense process,which among other things includes the programming ofMediaspace and its functions. Similarly, during autumn2009, citizens were involved in a series of workshopswhere they developed the project in cooperation witharchitects and project employees. A range of ideas andrequests have been incorporated into the project andenter into the process. The ideas of the citizens canbe seen in detail at www.multimediehuset.dk/english.Project plans are evaluated continuously in regard toaccessibility and working environment and a public hearingwill be carried out in 2010 on a district plan for thearea. In keeping with Aarhus City Council’s strong focuson energy efficient building, a model for optimising theproject to energy class 1 has been drawn up and passed.The model will e.g. include establishment of NorthernEurope’s largest solar cell facility. Tender on the automaticcar park and a large contractor tender in partneringhave been initiated and it is expected that winners willbe announced in spring 2010.Read more about the project atwww.multimediehuset.dk/english.annual report årsberetning 9


Innovationsprojekter 2009Borgerservice og Biblioteker har en flot tradition forudvikling og deltagelse i en lang række projekter,som for en stor del finansieres af styrelser, fonde ogEU’s udviklingsprogrammer. 2009 var ingen undtagelse,her blev der arbejdet med følgende projekter:BogstartFra januar 2009 til udgangen af 2012 deler bibliotekernei Gellerup og Hasle gratis bogpakker ud tilbørn, når de fylder 6, 12 og 18 måneder samt 3 år.Det er et led i det 4-årige landsdækkende projektBogstart. Målet med Bogstart er at give børn ogderes forældre gode oplevelser med børnelitteratur,opmuntre familier med små børn til at benytte sig afbibliotekets tilbud og medvirke til, at børn er inde ien god sproglig udvikling ved skolestart.De to første bogpakker afleverer personale fra bibliotekethjemme hos familien. De næste to bogpakkergives henholdsvis ved et arrangement på biblioteket,som familien inviteres til at deltage i, og i daginstitutionen.Derer uddelt 694 bogpakker og afholdt 38Bogstarts-arrangementer i 2009.BørnehavebibliotekerI august 2009 åbnede fem børnehavebiblioteker iÅrhus Kommune i allerede eksisterende institutioner.Formålet er at give børn og forældre nem adgang tilhistorier og oplevelser, der styrker fantasi, sprogudviklingog læselyst. Institutionerne får et udvalg afbøger, spil, musik og film, som forældre og børn kanlåne med hjem. Desuden afholdes arrangementermed ord, sang og bevægelse.Projekt Digital Trendspotting skal udvikle innovativekonceptforslag til bibliotekernes fremtidige digitaleservices og produkter.Koncepterne udvikles i en brugerdrevet innovationsproces,der tager sit udgangspunkt i brugernesønsker og behov, bibliotekernes kompetencer ogressourcer samt de teknologiske muligheder.Projektet har inddraget brugere, eksperter ogpartnere.Innovation ProjectsCitizens’ Services and Libraries has a long traditionof development through and participation in projects,which to a large degree are financed by agencies, foundations,and EU’s development programmes. 2009 was noexception and these projects were underway during theyear:Book StartFrom January 2009 until December 2012, the libraries inGellerup and Hasle will distribute book packs to childrenwhen they turn 6, 12 and 18 months and three years. Thepacks form part of the national four-year project BookStart.The objective of Book Start is to provide children andtheir parents with positive experiences of children’sliterature, encourage families with young children to takeadvantage of the library’s offers, and contribute to thechildren being in a positive linguistic development at thetime they start school.The first two book packs are delivered to the family athome by library staff. The following two book packs aregiven to the children at an event at the library, whichthe families are invited to, and at the day-care centre,respectively.694 book packs have been distributed and 38 Book Startevents held in 2009.The Competent CitizenIn the project The Competent Citizen, Network for AdultEducation in Aarhus and Citizens’ Services and Librariescooperate to innovate the cooperation opportunitiesbetween general education and public libraries. Togetherwith other central actors, the project partners will createa model for ways in which decentralised cooperationconstellations can meet the individual citizen’s needs forcompetence development in future.The ambition of the project is to contribute to bridgingand creating synergy between general education, volunteers,adult educational institutions, and public librarieslocally, regionally and nationally.INNOVATIONSPROJEKTERINNOVATION PROJECTS12 årsberetning annual report


annual report årsberetning 13


INNOVATIONSPROJEKTERINNOVATION PROJECTSKlimakanalen, Indholdskanalens tema om klima iforbindelse med COP15, blev en stor succes. Omkring200 biblioteker downloadede den gratis klienttil Klimakanalen og modtog over 300 indslag om altlige fra CO2 besparende forbrugertips til nyheder frakonferencens højdepunkter.LEANability – du er nu nr. 3 i køen!Den digitale udvikling har medført en stigende brugaf reserveringer via nettet. En konsekvens har været,at omfanget af ikke-afhentet materiale har været stigende.Projektet vil medvirke til at reducere antalletaf ikke-afhentede reserveringer, reducere ventetid ogkvalificere indkøbsprocessen.Der er udviklet en notifikationsservice til e-mail ogsms, der adviserer brugeren, når hun er nr. 3 i køentil et reserveret materiale. Samtidig får brugerenmulighed for at slette sin reservering, hvis behovetfor materialet ikke længere er til stede.Projektet står umiddelbart overfor at skulle teste denudviklede løsning i Århus som case, samt beskrivesnitflader og forudsætninger for, at løsningen vilkunne integreres hos andre biblioteker.Legende familier i biblioteketDet overordnede mål er at indsamle viden omfamilier og leg samt udvikle og teste modeller ogkoncepter for familier med børn, specielt inden forleg og legekultur i tilknytning til biblioteker.I projektet optræder leg som en selvstændig aktivitetmed egne mål og metoder. Biblioteket kan understøttebørns legekultur ved at se på de forskelligemediers positive bidrag til at skabe leg mellem børnindbyrdes og mellem børn og voksne og ved at stillelegetøj og spil til rådighed samt formidle det aktivt.Mobile ProbesMobile Probes er et eksplorativt udviklingsprojektstøttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens program forBrugerdreven Innovation. Projektets formål er atdigitalisere ”Cultural Probes”-metoden på en mobilplatform og afprøve konceptet i en række virksomhederog institutioner.Kindergarten LibrariesIn August 2009, five kindergarten libraries were inauguratedin the City of Aarhus in existing day-care centres.The objective is to provide children and parents easy accessto stories and experiences, which fuel the imagination,strengthen linguistic development and inspire loveof reading. The day-care centres are given a selectionof books, games, music, and films, which the parentsand children can borrow and take home with them.Moreover, events with words, songs and movement arearranged.LEANability – You are Third in Line!The digital development has resulted in an increased useof reservations via the Internet. One of the consequenceshas been an increase in the number of unclaimedmaterials. The project aims to help reduce the number ofunclaimed reservations, reduce waiting time and qualifythe purchasing process.A notification service for e-mail and SMS has been developed.The user is notified when she is third in line in thereservation queue. At the same time, the user is offeredan option of deleting the reservation if the need for thematerial is no longer present. Shortly, the project will testthe generated solution in Aarhus as a case and describeinterfaces and requirements to integrate the solution inother libraries.Mobile ProbesMobile Probes is an exploratory development projectsubsidised by the Danish Enterprise and ConstructionAuthority’s programme for User-driven Innovation.The objective of the project is to digitise the ‘CulturalProbes’-method on a mobile platform and test the conceptin a range of businesses and institutions.Playing Families in the Library is working on a case inMobile Probes on concept development for a treasurehunt at the Main Library in Aarhus, which was launchedduring fourth quarter 2009. The treasure hunt is both aphysical hunt in the library and the park outside as wellas a virtual hunt.annual report årsberetning 15


INNOVATIONSPROJEKTERINNOVATION PROJECTSSom case i Mobile Probes arbejdede Legende Familieri Biblioteket med konceptudviklingen af en skattejagtpå Hovedbiblioteket i Århus, som blev lanceret i 4.kvartal 2009. Skattejagten er både fysisk på biblioteket,på parkarealerne udenfor biblioteket samtvirtuel.Nye litterære tendenserProjektets formål er at øge fokus på nye litteræretendenser i bibliotekerne ved at arbejde for, at dissei højere grad formidles og systematisk registreres,så brugerne bliver opmærksomme på nye litteræretiltag, der ikke eller ikke kun findes i bogform. Projektetsmål er at etablere et nødvendigt vidensgrundlagom feltet: nye litterære tendenser og anvise løsningerpå formidling og fremadrettet registrering af denpågældende litteratur, der bl.a. inkluderer tekniskeog ophavsretsmæssige aspekter. Målgruppen er iforhold til projektmodningen bibliotekerne, menefterfølgende vil den primære målgruppe være biblioteketslånere og litteraturinteresserede.Rigtige vennerProjektet arbejdede med bibliotekets rolle somdemokratisk væksthus ved at styrke demokratiprocesseni forhold til lokalsamfundets medindflydelseog aktive medvirken i aktiviteter på biblioteket. Et afmålene med projektet var at afklare, hvor grænsedragningengår i forhold til civilsamfundets inddragelse,og der blev udviklet modeller for samarbejde.Projektet var forankret i lokalbibliotekerne, hvor ÅbyBibliotek udnyttede lokalsamfundets ekspertise ogfik sparring i samarbejdet med de frivillige i ÅbyBiblioteks Venner.Se detaljer for disse og andre projekter på www.aakb.dk/projekter.EU-projekterBorgerservice og Biblioteker har i 2009 deltaget i toEU-projekter: ENTITLE og Untold Stories. Disse projekterer beskrevet under Internationale aktiviteter.New Literary TrendsThe objective of the project is to increase focus on newliterary trends in the libraries. This is to be achievedthrough more dissemination and systematic registrationto make users aware of new literary initiatives. Theproject aims to establish an essential foundation ofknowledge in the area: new literary trends, and to pointout solutions to dissemination and future registrationof this literature, which, among other things, includestechnical and copyright-related aspects.Playing Families in the LibraryThe overall objective is to gather knowledge on familiesand play and to develop and test models and conceptsfor families with children, especially within play and playculture in connection with libraries.In the project, play features as an independent activitywith its own goals and methods. The library can supportchildren’s play culture through studying various media’spositive contribution to creating play between childrenand between children and adults and through makingtoys and games available and disseminating theseactively.True FriendsThe project dealt with the library’s role of democraticgreenhouse through a strengthening of the democraticprocess in relation to the community’s contributory influenceand active participation in activities at the library.One of the aims of the project was to determine theboundary in relation to the involvement of civil societyand models were developed for cooperation.The project was managed by the branch libraries. AabyLibrary utilised the expertise of the local community andsparred with volunteers through the cooperation withFriends of Aaby Library.See more information about these and other projects atwww.aakb.dk/projekter.EU-projectsDuring 2009, Citizens’ Services and Libraries participatedin two EU-projects: ENTITLE and Untold Stories.These projects are described in the section InternationalActivities.annual report årsberetning 17


75 år - og netop faceliftedDen 29. oktober fyldte Hovedbiblioteket 75 år. Dagenblev fejret med balloner, 75 lagkager og rap. RådmandJakob Bundsgaard Johansen slap de hundredvisaf kulørte balloner løs – en stor del med påhæftedebreve fra de deltagende børn om biblioteketsbetydning for dem. Bagefter forsvandt de 750 stykkerlagkage på under en time.Hen over året og op til fødselsdagen blev biblioteketsfacade renoveret, bl.a. med nye fugninger. Det gavanledning til ophængning af et fantasifuldt slangedekoreretstøvbanner på skift på hver side af indgangspartiet.Banneret blev et markant og meget omtaltindslag i bybilledet under hele renoveringen.IndretningHovedbibliotekets indretning udvikles løbende for atimødekomme brugernes behov. Rummet til ungdomsprojektetMindspot er flyttet længere tilbagei huset til Faglitteratur og ud mod bibliotekets gård(og P-plads). Det hidtidige Mindspot-lokale forresti huset er nu indrettet til undervisningslokale.Indretning og anvendelse sker i tæt samarbejde medaftenskoler. Lokalet er desuden åbent for individuelbrug om eftermiddagen.AuschwitzdagAuschwitzdagen, den internationale mindedag forfolkedrab den 27. januar, er gennem flere år blevetmarkeret med et program som åbnes af Borgmesteren.I år var temaet Redningens mange ansigter,hvor to vidner fortalte deres personlige historier:Angelique Umugwaneza om folkemordet i Rwanda i1994 og Arlette Andersen om opholdet i Auschwitz-Birkenau under 2. Verdenskrig.The 75 year-old has just been rejuvenatedOn 29 October, the Main Library turned 75. The anniversarywas celebrated with balloons, 75 layer cakes and rapmusic. Alderman Jakob Bundsgaard Johansen let loosehundreds of colourful balloons – a large part of whichhad a letter from the participating children attached,describing the library’s significance for the child. Afterwards,750 pieces of cake vanished in less than an hour.During the year and in the run up to the anniversary, thelibrary’s façade was renovated, including among otherthings total re-pointing of the façade. Throughout therenovation, a large, fanciful dust-banner decorated witha large snake covered the façade. The banner became adistinctive and much talked-about feature in the townscapeduring the entire renovation.Lay-outThe lay-out of the Main Library is developed continuouslyin order to meet the needs of the users. The roomfor the youth project Mindspot was moved further to theback of the house into the Department for Non-Fictionfacing out towards the library’s yard and car park. Theformer Mindspot-room at the front of the house hasbeen fitted up as a classroom. The decoration and use ofthe room is a close cooperation with evening schools. Inthe afternoons, the room is open for individual use.Auschwitz Day (International Holocaust Memorial Day)For several years, on 27 January, the Auschwitz Day, theinternational commemoration day for genocide, hasbeen marked with a programme which is opened by theMayor of Aarhus. In 2009, the theme was The Many Facesof Rescue. Two witnesses related their personal stories:Angelique Umugwaneza on the genocide in Rwanda in1994 and Arlette Andersen on her captivity in Auschwitz-Birkenau during the Second World War.HOVEDBIBLIOTEKETTHE MAIN LIBRARY18 årsberetning annual report


HOVEDBIBLIOTEKETTHE MAIN LIBRARYSamarbejde med folkeoplysningenKom på biblioteket og få vurderet dine realkompetencer.Den opfordring var et af de seneste resultater af etmangeårigt frugtbart samarbejde mellem folkeoplysendeorganisationer og bibliotekerne i Århus. Med isamarbejdet er Frit Oplysningsforbund, Folkeligt Oplysningsforbund,Folkeoplysningssamvirket, ÅrhusTekniske Skole, AOF, VUC Århus, Lærdansk Århus ogdet tidligere jobrotationskontor.LitteratursidenLitteratursiden.dk, bibliotekernes landsdækkendelitteraturmagasin på nettet, er Danmarks mestbenyttede websted om litteratur med over 1,2 mio.unikke besøgende om året. Websiden har nu ti år påbagen og har i alle årene haft hjemsted på Hovedbiblioteket.I februar åbnede kulturministeren engennemmoderniseret udgave, bl.a. med en rækkeindbyggede sociale teknologier. Nu kan brugernedele læseoplevelser, ”rate” og anbefale bøger, findelæsevenner, oprette egen boghylde, blogge og skriveom yndlingslyrik på lyrikwikien.Litteratursider – på papirPå BogForum i november lancerede Litteratursiden.dk et nyt magasin - på papir: Litteratursider. Et gratismagasin i et oplag på godt 40.000, som kan findespå landets biblioteker, hos boghandlere, uddannelsesinstitutionerog caféer. Magasinet, som er delvistannoncefinansieret, sætter fokus på skønlitteratur,strømninger og det kulturelle kredsløb, forlagsarbejde,kulturpolitik, litterære udsigter og den kunstneriskeskabelsesproces. Magasinet henvender sig tilalle, der elsker, læser, studerer eller arbejder medlitteratur.Cooperation with General Education Organisations’Have your real competences evaluated at the library’.This invitation is the latest result of the longstandingand fruitful cooperation between general educationalorganisations and the libraries in Aarhus. The cooperationincludes FO, FOF, AOF (all evening school associations),Folkeoplysningssamvirket (umbrella organisationfor more than 50 evening schools in Aarhus), AarhusTechnical College, VUC Aarhus (adult education centre),Lærdansk Århus (immigrant and refugee language educationcentre) and the former Job Rotation Office.The Literature Site (Litteratursiden.dk)The Literature Site, the libraries’ national literary onlinemagazine, is – with more than 1.2 million unique visitorsper year – the most popular website on literature inDenmark. The website has celebrated its 10th anniversaryand has throughout this period been situated in theMain Library in Aarhus. In February, the Danish Ministerof Culture inaugurated a thoroughly modernised editionwith e.g. a range of embedded social technologies. In thenew version, users can share their reading experiences,rate and recommend books, find reading buddies, createtheir own book shelf, blog and write about their favouritepoetry on the poetry wiki.Literature Pages – on PaperLitteratursiden.dk launched its new magazine on paper,Literature Pages, at the annual book fair in November. Itis a free magazine with a circulation of 40,000 which canbe picked up at libraries throughout the country, booksellers, educational institutions and cafés. The magazineis partially financed by advertisements. Its focus is onfiction, trends and the cultural cycle, publishing, culturepolitics, literary prospects, and the artistic process ofcreation. The magazine targets everyone who loves,reads, studies or works with literature.annual report årsberetning 19


KlimascenenI forbindelse med klimatopmødet COP15 i Københavni december blev der opstillet en ’klimascene’ iHovedbibliotekets forhal. Klimascenen var rammeom udstillinger, konkurrencer og debatter. På tilhørendestorskærme gjorde Klimakanalen konstantopmærksom på nyheder og synspunkter om klimaproblemstillinger.Klimakanalen var en del af detlandsdækkende samarbejde om fælles produktion afindhold til eksponering på storskærme på bibliotekerlandet over. Redaktionen var hjemmehørende i ITK iÅrhus.Innovation med Multimediehuset i kikkertenUdviklingsprojekter som Slip Brugerne Løs, LegendeFamilier i Biblioteket, Den Kompetente Borger, Demokrateket,Gaming og Mobile Probes har givet bidrag tilat udvikle bibliotekets tilbud frem mod det kommendeMultimediehus. Opgaverne omkring indretningenaf Multimediehuset har gennem året involveretmere end 20 medarbejdere, som bl.a. har deltaget ibrugergrupper, der i samarbejde med arkitekter fraschmidt hammer lassen architects har opbygget etsåkaldt ”rumprogram”, som skal skitsere indretningenaf det nye hus.Arbejdet med Multimediehuset har også involveretbibliotekets brugere via en række workshops omideer og ønsker til huset.Climate StageIn relation to the climate change conference COP15 inCopenhagen in December, the Main Library installed a‘climate stage’ in the foyer. The climate stage was thesetting of exhibitions, competitions and debates. On thefoyer’s big screens, the Climate Channel drew constantattention to news and views on climate problems. TheClimate Channel was part of the national cooperation onjoint production of content for exposure on big screensin libraries across the country. Production and editing ofthe channel was conducted by ITC in Aarhus.Innovation With an Eye to Urban MediaspaceInnovation projects such as Unleash the Users, PlayingFamilies in the Library, The Competent Citizen,Demokrateket (amalgamation of the Danish words fordemocracy and library), Gaming and Mobile Probes havecontributed to the development of the library’s offerswith a view to the future Urban Mediaspace. Throughoutthe year, the tasks in connection with the lay-out of UrbanMediaspace have involved more than 20 staff members,who for instance have participated in user groupsthat have prepared a so-called ‘space programme’ incooperation with architects from schmidt hammer lassenarchitects. The space programme is an outline of thelay-out of the new building.The work on Urban Mediaspace has also involved thelibrary’s users by way of a range of workshops on ideasand requests for the building.20 årsberetning annual report


annual report årsberetning 21


BørnBørnebibliotekskonsulentLokalbibliotekerne vil de kommende år prioriterebørnene højt og har etableret en funktion sombørnebibliotekskonsulent, der skal udvikle og styrkesamarbejde i organisationen og med andre børnekulturelleaktører i Århus.KunstkammeretKunstkammeret består af fire udstillinger, der turnererpå børnebibliotekerne. Bibliotekerne kan pådenne måde vise børnene kunst, der vækker fryd,forfærdelse og forundring hos børnene.http://www.aakb.dk/kunstkammerChildrenChildren’s Library ConsultantIn the years to come, the Branch Libraries will give highpriority to children. The libraries have therefore establisheda position as children’s library consultant. Theconsultant will develop and strengthen cooperationwithin the organisation and with other children’s culturepartners in Aarhus.Art ChamberThe Art Chamber consists of four exhibitions which tourthe children’s libraries. In this way, the libraries can showart which evokes delight, horror and wonder in children.http://www.aakb.dk/sw138018.aspLOKALBIBLIOTEKERNEBRANCH LIBRARIESI vinter- og efterårsferien holdt børnebibliotekerne arrangementermed fælles temaer, som omkring 1000børn og voksne deltog i. F.eks. leverede kemistuderendeet forrygende show og Det Flyvende Kuffertcirkuslavede gøgler-workshop med børnene.LektiecaféerOtte biblioteker tilbyder nu lektiehjælp. Tilbuddet iÅby er for unge og voksne brugere. Viby Bibliotek harudvidet tilbuddet med lektiehjælp i ferier, hvor defrivillige underviser i dansk, matematik og engelskved hjælp af kreative metoder.Viby Bibliotek og VIA University College samarbejderom at udvikle undervisning for forældre, der finderdet svært at hjælpe med lektierne.Hasle Bibliotek deltager i et pilotprojekt om enonline lektiecafé, hvor Statsbiblioteket stiller pc’er tilrådighed samt opsamler erfaringer med at hjælpemed lektier via internettet.Skriveværksted for børnHøjbjerg Bibliotek holdt i sommerferien skriveværkstedfor ti børn mellem 10-14 år. Ideen er at inspirerebørnene til at skrive små historier og digte i etpersonligt sprog. Børnene inspirerede hinanden, gavkritik, ideer og gode råd. Der blev udfoldet talent,fantasi og mod til mange historier og digte. Børnenefremførte nogle af deres værker ved en reception densidste dag. Alle skriverierne blev udgivet i Digte oghistorier.During the winter and autumn vacations the kindergartenlibraries held events with common themes. About1000 children and adults participated in the events.Students of Chemistry, for instance, delivered a fabulousshow and The Flying Suitcase Circus held a circus-skillsworkshopfor children.Homework CafésEight libraries now offer homework cafés. In Åby, theoffer is aimed at youth and adults. In Viby, the offer hasbeen further developed to include homework cafés duringholidays, where volunteers teach Danish, mathematics,and English using creative methods.Viby Library cooperates with VIA University College ondeveloping lessons for parents, who find it difficult tohelp their children with homework.Hasle Library participates in a pilot project on an onlinehomework café, where The State and University Libraryprovides PCs and gathers experiences with offeringhomework help via the Internet.Writing Workshop for ChildrenDuring the summer holiday, Højbjerg Library held a writingworkshop for ten children between 10 and 14 yearsof age. The idea was to inspire children to write shortstories and poems in a personal language. The childreninspired each other and reviewed each other’s workoffering ideas and advice. Talent, imagination and courageresulted in many stories and poems. The childrenpresented their works at a reception on the final day ofthe workshop. All writings were published in Poemsand Stories.22 årsberetning annual report


annual report årsberetning 23


LitteraturkonsulentÅrhus Kommunes Biblioteker styrkede sidste år detlitterære område ved at ansætte en litteraturkonsulent.Konsulentens funktion er at skabe rum for mødetmellem borger og litteratur, gerne i samarbejdemed eksterne aktører. Konsulenten har taget initiativtil at danne et netværk af frivillige litteraturstuderendeved Århus Universitet.Året bød på mange større litterære begivenheder. Dervar arrangementer i forbindelse med Inger Christensensdød, deltagelse i festivalen Verbale Pupiller,besøg i Århus Kunstbygning af den libanesiske digterJoumana Haddad samt af Peter Laugesen og iranskfødteShadi Angelina Bazeghi.Literature ConsultantIn 2009, Aarhus Public Libraries strengthened its effortsin the literary field by employing a literature consultant.The consultant’s job is to create opportunities for meetingsbetween citizen and literature, possibly in cooperationwith external partners. The consultant has initiatedthe establishment of a network of volunteer students ofliterature at Aarhus University.Many major literary events were on offer during the year,e.g. events in connection with the death of the Danishauthor Inger Christensen; participation in the poetryfestival Verbal Eyes; visits to The Aarhus Art Buildingby Lebanese poet Joumana Haddad, Danish poet PeterLaugesen, and Iranian-born Shadi Angelina Bazeghi.LOKALBIBLIOTEKERNEBRANCH LIBRARIESKunst på receptSom led i Festugen lykkedes det Højbjerg Bibliotekat skabe livlig debat om sammenhængen mellemkunst og helbred. 13 kunstnere satte sig for at afklare,om kunst og helbred har noget med hinanden atgøre. Hver kunstner udfærdigede 100 recepter somoriginale kunstværker, og i alt 1300 recepter blevophængt på biblioteket. Hver låner måtte finde fremtil den recept (det kunstværk), som gav den bedstevirkning og gratis tage den med hjem. I hele septembermåned strømmede folk til, betragtede værkerneog udvekslede synspunkter. Interesserede kan læsemere på www.kunstrecept.wordpress.com og www.hojbjergbibliotek.dkFrivilligeLokalbibliotekerne udgav en interviewrapport omfrivilliges arbejde på bibliotekerne i Århus Kommune.Rapporten danner basis for samspillet med de frivillige,og der vil blive sat yderligere fokus på emnetmed en temadag i foråret 2010.IntegrationDer er taget flere initiativer til at udvikle sprogstimuleringen,f.eks. brug af tosprogede bøger. VibyBibliotek havde i foråret en udstilling i samarbejdemed bl.a. Kvindehuset og Dansk Supermarkedom indvandrerkvinders vej til job og uddannelse iDanmark. Op til kommunalvalget viste bibliotekernefilmen Fra stemmekort til kryds, der er produceretArt on PrescriptionAs part of the Aarhus Festival, Højbjerg Library succeededin giving rise to a lively debate on the connectionbetween art and health. 13 artists decided to uncoverwhether art and health are interconnected. Each artistissued 100 prescriptions as original works of art and allin all 1,300 prescriptions were displayed at the library.Each borrower had the opportunity to find the prescription(work of art) that provided the best effect and take ithome for free. Throughout September, people crowdedto the library, contemplated the works and exchangedviews. Read more on www.kunstrecept.wordpress.comand www.hojbjergbibliotek.dk (in Danish only).VolunteersThe Branch Libraries published an interview report onthe work of volunteers at the libraries in The City ofAarhus. The report forms the basis of interaction withvolunteers and the subject will be further highlightedthrough a seminar in spring 2010.IntegrationSeveral initiatives to develop language stimulation havebeen launched, e.g. the use of bilingual books. In spring2009, Viby Library showed an exhibition in cooperationwith, among others, Kvindehuset (women’s centre) andDansk Supermarked on immigrant women’s path to joband education in Denmark. Leading up to the municipalelections the libraries showed the film From Poll Card toCasting Your Vote, which was produced by Citizens’24 årsberetning annual report


LOKALBIBLIOTEKERNEBRANCH LIBRARIESaf Borgerservice og Biblioteker. Filmen fortæller ibilleder og på fem sprog, hvordan man rent praktiskstemmer til et valg.Pas på biblioteketLystrup og Tilst har udvidet tilbuddet om biblioteksbetjentborgerservice med udstedelse af pas.Borgerne har taget godt imod tilbuddet, og antalletaf nyudstedte pas stiger støt. Der er valgt en digitalselvbetjeningsløsning, hvor borgerne selv kan udfyldede nødvendige oplysninger hjemmefra.Services and Libraries. The film shows – in images andfive languages – how to cast your vote in a Danishelection.New Passport at the LibraryLystrup and Tilst Library have expanded the offer ofcitizens’ service by library staff to include issuing ofpassports. Citizens have received the offer positivelyand the number of new passports issued is increasingsteadily. A digital self-service solution has been chosen,which allows citizens to fill in the required informationfrom home.annual report årsberetning 25


ITK DesignI 2009 var det især det grafiske arbejde som var ifokus i ITK Design. Efterspørgslen på webgrafik,hjemmesider og videoklip til magistratsafdelingensmange projekter resulterede i flere nyskabelser. Bl.a.bibliotekskalenderen, som udkom i såvel en tryktsom en online version og en ny innovativ hjemmesidetil bibliotekerne, som blev produceret i OpenSource programmet Drupal. Videoklip til nettet erfortsat et udviklingspotentiale i afdelingen, og i 2009stod afdelingen også bag fire tværmagistratslige valgfilmpå fremmedsprog til nettet, som skulle tiltrækkeflere indvandrere til valgurnerne.ITK Design varetager desuden fortsat en lang rækkekommunikations- og markedsføringsopgaver fra strategiog planlægning af kampagner til færdige produktersom plakater, flyers, rapporter, websites, videoklipog blogs til projekter, afdelinger og konferencer ihele Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.Afdelingen fungerer desuden som projekt- ogudviklingsafdeling specialiseret i projektudvikling,projektledelse og fundraising. ITK Design udvikler ogvedligeholder fortsat bibliotekernes nye hjemmesidewww.aakb.dk, som har 8000 besøg dagligt.ITK Informatik er it-afdeling for hele Kultur og Borgerserviceog medarbejdernes indgang til supportog hjælp, når de står med et it-problem. Samtidigløses der it-opgaver for forvaltningerne i Kultur ogBorgerservice indenfor udvikling, effektivisering ogsikkerhed.I 2009 har afdelingen ud over den daglige drift haftto andre store opgaver: dokumentation og verificeringaf it-miljøet i Kultur og Borgerservice, samtdeltagelse i arbejdet med at udvikle udbudsmaterialepå it-driften i Århus Kommune til ekstern leverandør.Dette arbejde er i 2010 ved at blive implementeret.Den anden store opgave har været videreudviklingaf en brugervenlig grænseflade til bibliotekssystemet(TING-projektet – www.gnit.dk) , som i marts2010 resulterede i lanceringen af bibliotekernes nyehjemmeside www.aakb.dk. Afdelingen har desudenITC DesignIn 2009, particularly graphics work was in focus in ITCDesign. The demand for web graphics, websites andvideo productions for the many projects in the municipaldepartment resulted in innovation in several fields;among other things the library calendar, which waspublished both in a printed and an online version anda new innovative website for the libraries, which wasproduced in the Open Source programme Drupal. Videoproduction for use on websites continues to be an areawith development potential in the department, and in2009 the department produced an election video in fourforeign languages for sharing online. The videos weredesigned to attract more immigrants to the electionprocess. The films were a shared project for severalmunicipal departments.ITC Design continues to perform a wide range of communication-and marketing tasks from strategy and planningof campaigns to finished products such as posters,flyers, reports, websites, video productions, and blogsfor projects, departments and conferences in the entiremunicipal department for Culture and Citizens’ Services.ITC Design also acts as project- and developmentdepartment specialised in project development, projectmanagement and fundraising. ITC Design continuesto maintain and develop the libraries’ new website www.aakb.dk, which has more than 8,000 visitors per day.ITC Informatics is the IT-department for all of Cultureand Citizens’ Services and the place where employeescan get support and help when they are faced with anIT-problem. The department also carries out IT-tasks forthe administrations under Culture and Citizens’ Serviceswithin the areas of development, efficiency improvement,and security.Apart from daily operations, the department has hadtwo major tasks: documentation and verification of theIT-environment in Culture and Citizens’ Services and collaborationon developing tender documents for the IToperationin the City of Aarhus to external supplier. Thiswork is being implemented in 2010. The other majortask was further development of a user-friendly interfaceITKITC26 årsberetning annual report


ITKITCstyrket sit samarbejde med landets øvrige bibliotekerog deltager nu i mødefora, hvor omdrejningspunkteter åbne snitflader mellem systemer for at øgeborgernes frie bevægelighed mellem de forskelligedigitale og fysiske ressourcer, som biblioteket stillertil rådighed.ITK Medier indkøber alle former for materialer tilbibliotekerne: Bøger, tidsskrifter, musik cd’er, dvd’er,spil, informationsbaser på nettet, netlydbøger, netmusikmv. Afdelingen forhandler kontrakter, gennemførerEU-udbud samt klargør materialer. ITK Medierstår også for katalogisering og vedligeholdelse afdata i bibliotekssystemet og deltager i udviklings- ogsamarbejdsprojekter på landsplan om netlydbøgerog informationsbaser på nettet.ITK Medier har koordinerende opgaver i forhold tilmarkedsføring og formidling af elektroniske medierinternt og eksternt, og der er i 2009 gennemført ensamlet kampagne for bibliotekets Netmedier rettetmod de unge i skoler og på gymnasier.Bibliotekerne har indført koordineret medievalg,sådan at valget af materialer varetages af otte indkøbsgrupper,og fra 2009 er også de boglige medierblevet inddraget. I den forbindelse har afdelingen enrække koordinerende opgaver, ansvaret for helhedeni medievalget og for bidrag til formidling af informationom indkøbene til kollegerne.ITK Medier har i 2009 desuden i samarbejde medleverandøren på området gennemført et projekt, hvorder er sket en automatisering af processer omkringleveringen af de ca. 60.000 bøger.to the library system (the TING-project – www.gnit.dk),which resulted in the launch of the libraries’ new websitewww.aakb.dk in March 2010.ITC Informatics has strengthened its cooperation withother libraries in Denmark and participates in variousforums whose focal point is open interfaces betweensystems to increase citizens’ free mobility between thevarious digital and physical resources available at thelibraries.ITC Media purchases all forms of materials for thelibraries: books, periodicals, music CDs, DVDs, games,information databases on the Internet, net audio books,net music etc. The department negotiates contracts,carries through EU-tenders, and prepares materials.Furthermore, ITC Media is responsible for cataloguingand maintenance of data in the library system andparticipates in national development and cooperationprojects on net audio books and information databaseson the net.ITC Media has coordination tasks in regard to internaland external marketing and dissemination of electronicmedia and a joint campaign for the libraries’ Netmediatargeted at young people in schools and upper secondaryschools was carried out in 2009.The libraries have introduced coordinated selection ofmedia. This means that media are selected by eightpurchasing groups and as of 2009 book-materials wereincluded. In connection with coordinated selection ofmedia, the department has a range of coordinationtasks and is responsible for the unity of the work andfor contributions to dissemination of information aboutpurchased materials to colleagues.In 2009, ITC Media carried out a project, in cooperationwith the supplier in the area, to automate processes inregard to delivery of the approximately 60,000 books.


Besøg og oplægFagfolk fra mange lande søger hvert år inspirationhos Borgerservice og Biblioteker. I 2009 var der besøgaf 18 internationale delegationer med deltagerefra 13 forskellige lande. Samtidig tager medarbejderefra Borgerservice og Biblioteker gerne ud somoplægsholdere, og i det seneste år er det blevet tilmange oplæg spredt ud over hele Europa.Der er tale om tovejs inspiration i forbindelse medsåvel besøg som oplæg, da der altid sker en udvekslingaf viden og idéer, der skaber værdi i Borgerserviceog Biblioteker.Forvaltningschef Rolf Hapel talte i januar på Universitatde Barcelona, Facultat de Biblioteconomia iDocumentació. I april talte han for Helsinki MetropolitanLibraries i Espoo, og i august deltog Rolf Hapeli Bill og Melinda Gates Fondens Global Librariesstrategi-møde i Milano. Global Libraries støtter biblioteksudviklingi en lang række lande i Østeuropa,Sydamerika, Afrika og Asien. I oktober var RolfVisits and PresentationsProfessionals from many countries seek inspiration fromCitizens’ Services and Libraries every year. In 2009, 18international delegations with participants from 13 differentcountries visited. Members of staff from Citizens’Services and Libraries gladly function as speakers. In thepast year this has resulted in many presentations acrossEurope.Visits and presentations equally provide two-way inspirationbecause an exchange of knowledge and ideas takesplace, which adds value to Citizens’ Services and Libraries.In January, Director of Citizens’ Services and Libraries,Rolf Hapel, spoke at Universitat de Barcelona, Facultatde Biblioteconomia i Documentació. In April, he gavea speech at Helsinki Metropolitan Libraries in Espoo,Finland, and in August Rolf Hapel participated in theBill and Melinda Gates Foundation’s Global Librariesstrategy-meeting in Milan. Global Libraries supportslibrary development in a range of Eastern European,South American, African and Asian countries.INTERNATIONALE AKTIVITETERINTERNATIONAL ACTIVITIES28 årsberetning annual report


INTERNATIONALE AKTIVITETERINTERNATIONAL ACTIVITIESHapel taler på European Congress on E-Inclusion i detflamske parlament i Bruxelles. I november talte hani Athen på konferencen Libraries in the 21st Century:Innovation-Creativity and Social Networks, og idecember deltog han i Gates Fondens Critical FriendsConvening i Seattle. Desuden fungerede Rolf Hapelsom dommer i arkitektkonkurrencen i forbindelsemed nyt hovedbibliotek i Oslo, Norge.IFLA og EBLIDAÅrhus Kommunes Biblioteker er repræsenteret i IFLA(International Federation of Library Associations andInstitutions) og EBLIDA (European Bureau of Library,Information and Documentation Associations).EU-projekterENTITLE – Europe’s New libraries Together In TransversalLearning Environments - sluttede med udgangenaf 2009. ITK har været partner i projektet, der harkørt i to år med støtte fra EUs Lifelong LearningProgramme og med deltagelse af 14 lande. Fokushar været på den nøgleposition folkebibliotekernehar i forbindelse med livslang læring og værdien ibibliotekernes evne til at levere nye dagsordener tilden livslange læring.Blandt de vigtigste resultater er et evalueringsværktøjtil vurdering af den virkning, bibliotekerne har på læring,samt et sæt guidelines, der fremhæver de effektivepolitikker, der er på området på tværs af Europa,good practice og eksempler på læringsaktiviteter ifolkebiblioteker i de deltagende lande. Den afsluttendekonference blev afholdt i Budapest i oktober2009 med fokus på resultater og et fremadrettet blikpå, hvordan resultaterne kan implementeres.www.entitlelll.euUntold StoriesBibliotekerne i Gellerup og Hasle deltog i det 2-årigeprojekt Untold Stories. Projektet gik ud på, at borgerne,især indvandrergrupper, i de deltagende landeskulle dele deres ufortalte historier med hinandengennem digital storytelling. Projektet løb frem til udgangenaf 2009, og i september blev der blev holdtafslutningskonference i Fürstenfeldbruck i Tysklandmed deltagere fra mange europæiske lande.Rolf Hapel gave a presentation at the European Congresson E-Inclusion in the Flemish parliament in Brussels inOctober. In November, he spoke at the conference Librariesin the 21st Century: Innovation-Creativity and SocialNetworks in Athens, and he participated in the GatesFoundation’s Critical Friends Convening in Seattle, USAin December. Furthermore, Rolf Hapel acted as judge inthe architectural competition in connection with the newmain library in Oslo, Norway.IFLA and EBLIDAAarhus Public Libraries are represented in IFLA (InternationalFederation of Library Associations andInstitutions) and EBLIDA (European Bureau of Library,Information and Documentation Associations).EU-projectsENTITLE – Europe’s New libraries Together In TransversalLearning Environments – finished in December 2009.ITC was one of 14 partners in the project which ran fortwo years and was subsidised by EU’s Lifelong LearningProgramme. The focus of the project has been the keyposition of public libraries in connection with lifelonglearning and the value of the libraries’ ability to supplynew agendas for lifelong learning.Among the most essential results is an evaluation toolfor evaluating the effect that libraries have on learningand a set of guidelines, which emphasise the effect ofpolicies in this field across Europe, good practice, andexamples of learning activities in public libraries in theparticipating countries. The final conference was held inBudapest in October 2009. Its focus was the results ofthe project as well as future opportunities to implementthese results. www.entitlelll.euUntold StoriesThe libraries in Gellerup and Hasle participated in thetwo-year project Untold Stories. The objective of theproject was to allow citizens, particularly immigrants, inthe participating countries to share their untold storieswith each other through digital storytelling. The projectran until December 2009, and the final conference washeld in Fürstenfeldbruck in Germany in September withparticipants from many European countries. The primaryresult of the project is the website www.untoldstories.eu,annual report årsberetning 29


Det primære resultat af projektet er hjemmesidenwww.untoldstories.eu, hvor de mange digitale historierligger.Gellerup og Hasle biblioteker anvender erfaringernefra Untold Stories til et fortsat arbejde i Århus. Der erindgået aftale med IT Guideforeningen om fortsattekurser i PhotoStory og med Borgerportalen www.westcity.dk om kurser for unge borgerjournalister ibilledfortælling. Desuden bliver der sommerferieaktiviteterfor børn og unge og et samarbejde med detnye Gellerup Museum, der åbner i marts 2010.next library - international un-conference i Århus”Un-conference” er en metode, som involverer deltagernepå nye måder. Den blev grundigt afprøvet vednext library i juni 2009, hvor de godt 200 deltagereogså bidrog til den løbende vidensudvekling ogerfarings-workshops om innovation, forandringsvillighed,nye biblioteksbygninger og bibliotekarensrolle i fremtiden med udgangspunkt i otte forskelligetemaer, der spændte fra co-creation og brugerdrevetinnovation til ungdomskultur og interaktive biblioteksrum.Arrangementet bød på 15 workshops, 19 ”9-minuttersspeed presentations”, 22 speakers, to cocktailsessions, studietur til Hjørring Bibliotek, Get2getherpå Hovedbiblioteket og Dinner Party.www.nextlibrary.net er et interaktivt websted medoplæg, billeder og diskussioner fra konferencen oget community for biblioteksfolk med interesse forinternational biblioteksudvikling.which displays the many digital stories.Gellerup and Hasle Libraries employ the experiences ofUntold Stories for continued work in Aarhus. Arrangementshave been made with the IT Guide Association tocontinue courses in PhotoStory and with the citizen portalwww.westcity.dk on courses for young citizen-journalistson photo stories. Furthermore, activities for childrenand young people are planned for the summer vacationand cooperation with the new Gellerup Museum willcommence when the museum opens in March 2010.next library - international un-conference in Aarhus’Un-conference’ is a method which involves the participantsin new ways. The method was thoroughly tested atnext library in June 2009. The participants contributed tothe continuous exchange of knowledge and experienceworkshopson innovation, willingness to change, newlibrary buildings, and the librarian’s future role basedon eight different themes ranging from co-creation anduser-driven innovation to youth culture and interactivelibrary spaces.The event included 15 workshops, 19 ‘9-minute speedpresentations’, 22 speakers, two cocktail sessions, studytour to Hjørring Library, Get2gether at the Main Libraryand Dinner Party.www.nextlibrary.net is an interactive website with presentations,photos and discussions from the conferenceand a community for library professionals with an interestin international library development.INTERNATIONALE AKTIVITETERINTERNATIONAL ACTIVITIES30 årsberetning annual report


annual report årsberetning 31


Der er 22 lokalhistoriske arkiver i Århus Kommune.Ud over nogle få løntimer til enkelte arkivledere erder tilknyttet langt over 100 frivillige, så størstedelenaf arkivernes arbejde og åbningstid dækkes af frivilligarbejdskraft. Bestyrelsen for arkiverne – Arkivudvalget– koordinerer samarbejdet i de lokale arkiver.En arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur ogBorgerservice udarbejdede i 2008 rapporten Byarkivari Århus – rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion. Rapporten kan ses her: http://issuu.com/aakb/docs/byarkivariaarhus. En kreds afborgere har etableret Støtteforeningen Århus Byarkivtil fremme af idéen om en byarkivarfunktion.The City of Aarhus has 22 local historical archives. Apartfrom a few heads of archives on time wages, more than100 volunteers are attached to the archives. The largestpart of the archives’ work and opening hours are thuscovered by volunteers. The executive committee for thearchives – the Archive Committee – coordinates cooperationbetween the archives.In 2008, a task group appointed by the Alderman forCulture and Citizens’ Services prepared the report CityArchivist in Aarhus – Report Including Recommendation onDuties in the New Position of City Archivist. The report isavailable here (in Danish only): http://issuu.com/aakb/docs/byarkivariaarhus. A group of citizens have establishedThe Support Association Aarhus City Archive topromote the idea of a city archivist position.LOKALHISTORISKE ARKIVERLOCAL HISTORICAL ARCHIVES32 årsberetning annual report


annual report årsberetning 33


34 årsberetning annual report


Afdeling BranchNØGLETALKEY FIGURESIndbyggertal i virkeområdet Population in the areaÅbningstimer pr. uge Weekly opening hoursInternet PC til publikum Internet PCs for public useBesøg VisitsBesøg % Visits pct.Udlån CirculationUdlån % Circulation pct.Udlån pr. besøg incl. webudlån Loans per visit incl. web loansUdlån pr. indbygger Loans per inhabitantPersonale StaffHovedbiblioteket 53 71.952 119 588.680 30,5 1.116.173 35,3 3,2 26,3 81,13 23.307 442.799 4,3Beder-Malling 21 9.118 7 32.328 1,7 57.934 1,8 3,0 10,8 1,84 53.310 15.841 6,2Egå 19 9.701 12 33.116 1,7 40.849 1,3 2,1 7,1 1,17 59.248 13.418 5,2Gellerup* 40 19.522 30 161.506 8,4 82.964 2,6 0,9 7,2 14,19 16.908 39.220 3,6Harlev 20 4.480 3 18.243 0,9 31.670 1,0 2,9 12,0 1,35 39.771 12.317 4,4Hasle* 38 22.565 24 72.327 3,7 58.688 1,9 1,4 4,4 23.084 4,3Hjortshøj 14 3.206 2 18.226 0,9 29.949 0,9 2,8 15,8 0,87 58.654 7.409 6,8Højbjerg 49 22.581 16 104.826 5,4 239.000 7,6 3,9 17,9 9,33 43.410 62.722 6,5Kolt-Hasselager 22 5.974 5 16.763 0,9 19.604 0,6 2,0 5,6 0,81 41.001 12.689 2,6Lystrup 32 12.772 7 77.984 4,0 120.770 3,8 2,6 16,0 4,04 50.592 27.139 7,5Risskov 48 28.008 12 217.203 11,2 428.771 13,6 3,3 25,9 15,74 46.160 100.227 7,2Sabro 15 4.102 2 9.701 0,5 25.316 0,8 4,4 10,5 0,81 52.687 9.192 4,7Skødstrup 20 7.241 6 28.601 1,5 63.132 2,0 3,7 14,8 1,48 72.118 26.148 4,1Solbjerg 18 4.780 4 10.366 0,5 27.545 0,9 4,5 9,8 1,00 46.477 16.280 2,9Tilst 33 14.981 10 67.066 3,5 102.223 3,2 2,6 11,6 5,58 31.018 33.168 5,2Tranbjerg 32 13.036 9 78.350 4,1 101.158 3,2 2,2 13,1 4,08 42.054 35.538 4,8Trige 23 4.268 4 30.954 1,6 27.709 0,9 1,5 11,0 1,53 30.761 11.444 4,1Viby 48 33.635 17 199.135 10,3 333.035 10,5 2,8 16,8 12,00 47.000 70.438 8,0Åby 48 11.185 22 167.111 8,6 256.834 8,1 2,6 39,9 14,25 30.542 74.312 5,9Øvrige LB 9,33Web udlån (2.195.587)* 12.135ITK 32,86 246Forvaltning 8,33 403Udlån pr. ansat incl. webudlån Loans per staff member incl. web loansMaterialer Stock of materialsCirkulationstal Circulation figuresIalt 593 303.107 311 1.932.486 100,0 5.358.911 100,0 2,8 17,7 221,72 24.170 1.046.169 5,1* Personalet i Hasle er talt med i GellerupStaff from Hasle Library is included in staff figures for Gellerup Library* Webudlån er fordelt forholdsmæssigt på de enkelte bibliotekerWeb-circulation has been distributed proportionally to the individual librariesannual report årsberetning 35


ISBN: 978-87-89860-98-5

More magazines by this user
Similar magazines