Projekt Baltic Dynamics Initiative - Technologické centrum AV ČR

tc.cz
  • No tags were found...

Projekt Baltic Dynamics Initiative - Technologické centrum AV ČR

Projekt Baltic Dynamics InitiativeNa počátku roku 2001 byl Evropskou komisí podpořen projekt Baltic DynamicsInitiative, jehož hlavním cílem bylo nabídnout zejména malým a středním podnikůmpříležitost k mezinárodní spolupráci. Projekt směřoval rovněž k podpoře účastiinovačních firem z pobaltských států ve výzkumných programech EU a posílení jejichspolupráce s dalšími evropskými regiony. Jako cílová oblast projektu byla zvolenaskupina technologií pro bioprocesy a medicínu.Těžištěm projektu se stalo partnerské setkání firem, které se uskutečnilo 14. - 15. září2001 v Rize za účasti 51 firem z Estonska, Litvy, Lotyšska, Německa, Slovenska,Švédska a České republiky. Partnerskému setkání předcházelo oslovení společnostípůsobících ve vybrané oblasti. Na základě aktivního zájmu oslovených organizacívznikl katalog profilů firem, který Vám předkládáme.Doufáme, že katalog přispěje k rozvinutí mezinárodní spolupráce Vaší společnosti.Ta může zahrnovat nalezení zahraničních partnerů, navázání obchodních kontaktů čipředložení společného výzkumného projektu. Zájemci o účast na projektech naleznouna dalších stránkách katalogu informace týkající se zejména přípravy projektů typuCRAFT, jejichž podpora je součástí 5. rámcového programu EU pro výzkum a vývoj.Protože projekty tohoto typu vyžadují partnera z oblasti výzkumu, je katalog užitečnýi pro výzkumné instituce a univerzity.Přejeme Vám úspěšnou spolupráci.Za Technologické centrum AV ČRJana Čejková


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Projekty typu CRAFT podporované5. rámcovým programem EU pro výzkum a vývojProjekty typu CRAFT umožňují malým a středním podnikům (MSP), které mají podobnétechnické problémy a nemají adekvátní výzkumné kapacity, zadat řešení těchto problémůu profesionálních výzkumných organizací (univerzity, výzkumné ústavy apod.). Náklady navývoj jsou z 5. RP hrazeny v plné výši.Účastníci: konsorcium sdružující minimálně 3 MSP, které splňují další kritéria:– MSP nejsou vzájemně propojeny prostřednictvím společného vlastníka ani se vzájemněnevlastní– jsou minimálně ze dvou různých členských států EU nebo států asociovaných k 5. RP, přičemžminimálně jeden z nich musí být z členského státu EUNa řešení problému se dále podílejí externí výzkumné organizace (např. univerzity, akademickápracoviště, organizace aplikovaného výzkumu), které řeší technické a technologické problémyMSP na zakázku (jsou kontrahovány konsorciem MSP), ale nejsou přímými účastníky projektu sesmluvním vztahem k Evropské komisi.Podrobnější informace Vám podají odborníci z národního informačního centra pro 5. RP, kterýmje v České republice Technologické centrum AV ČR.Podnik, který se může ucházet o příspěvek na projekty výzkumu a vývoje v té části 5. RP,která je vyhrazena pro MSP, musí splňovat následující požadavky:– má méně než 250 zaměstnanců– má roční obrat nepřesahující 40 mil. eur (cca 1,5 mld. Kč) anebo celková aktiva firmynepřesahují 27 mil. eur (cca 1 mld. Kč)– je nezávislou organizací (méně než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv je vlastněnoorganizací, která nesplňuje definici MSP)– není výzkumným centrem, výzkumným ústavem ani konzultační organizací– je registrován a působí v jednom z členských států EU nebo ve státě přidruženém k 5. RP(např. ČR)Koordinátor: Jeden z MSP je pověřen ostatními účastníky koordinovat projekt; koordinátorzodpovídá za řízení projektu, jedná z pověření partnerů projektu s Evropskou komisí,podepisuje kontrakt s Evropskou komisí a je odpovědný za distribuci finančních prostředků (odEvropské komise) svým partnerům.Náklady projektu: Musí být v rozmezí 0,3 - 2 mil. eur (cca 10 – 70 mil. Kč).Příspěvek: Pro projekty CRAFT lze získat příspěvek maximálně 50 % z celkových nákladůprojektu. Náklady na výzkum (prováděný na zakázku externí výzkumnou organizací) jsouhrazeny až do výše 100 % (pokud nepřevyšují 50 % celkových nákladů projektu).Cíl projektu: Účelem projektu je vyvinout nový výrobek, technologii nebo službu.Trvání: Doba trvání projektu je 1 – 2 roky.Uzávěrka: Poslední uzávěrkou pro podávání návrhů projektů typu CRAFT je v 5. rámcovémprogramu 28. únor 2002. Ale již v této chvíli je zřejmé, že v připravovaném 6. RP (2002-2006)budou projekty obdobného typu na podporu inovací a MSP rovněž silně podporovány.Poznámka: duševní vlastnictví, které je výsledkem projektu, je majetkem konsorcia MSP (výzkumnéorganizace dostaly za svou práci zaplaceno)[ 23


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Technologické centrumAkademie věd České republikyTechnologické centrum se zabývá mezinárodním transferem technologií, je národníminformačním centrem pro rámcové programy EU pro výzkum a vývoj, podporuje vznik a rozvojhigh-tech podniků a podílí se na strategických studiích a projektech zaměřených na perspektivyvýzkumu a vývoje, nové technologie a regionální inovační strategie.Spolupráce s malými a středními podnikySpolupráce s průmyslovými podniky, zejména s malými a středními inovačními firmami, jejednou z hlavních činností Technologického centra, které nabízí svým klientům následujícíspecializované služby:• přístup k mezinárodním databázím nových technologií nabízených ke komerčnímu využití• vyhledání nové technologie nebo výrobního programu a spolupráce při jeho zavedení• technologické konzultace ve spolupráci s externími specialisty• vyhledání partnerů pro výrobní spolupráci• studie proveditelnosti a vyhodnocení návratnosti investic do nových technologií• příprava projektů pro financování rizikovým kapitálem• informace o programech Evropské unie na podporu cíleného výzkumu a vývoje a pomoc připřípravě projektů pro tyto programy• vyhledání odborníků pro cílený výzkum na zakázku• vyhledání partnerů pro společný výzkum a vývojNárodní informační centrum pro rámcové programy EUTechnologické centrum je národním informačním centrem pro 5.rámcový program (5.RP) Evropskéunie pro výzkum a vývoj. Centrum svou činností napomáhá k úspěšné účasti ČR v 5.RP pořádáníminformačních akcí, poskytováním komplexních služeb, specializovaného poradenství a asistencí připřípravě projektů pro jednotlivé tematické a horizontální programy 5.RP. Centrum dále monitorujea vyhodnocuje účast ČR v 5.RP pro potřeby státní správy, spolupracuje s MŠMT ČR a Evropskou komisív otázkách 5.RP, koordinuje a metodicky řídí činnost národní informační sítě NINET pro 5.RP.Strategické studie a projektyTechnologické centrum se zabývá projekty zaměřenými na výběr strategických priorit výzkumua vývoje (technology foresight) a na návrh inovačních regionálních strategií. Významnýmprojektem je koordinace přípravy návrhu národních výzkumných priorit orientovaného výzkumua vývoje (2001), který bude využit při přípravě Národního programu orientovaného výzkumua vývoje ČR. Centrum se rovněž podílí na strategických inovačních a technologických studiíchpřipravovaných Společným výzkumným centrem (JRC) Evropské komise. Další projekt je zaměřenna návrh inovační strategie pro pražský region (projekt BRIS) a je realizován ve spoluprácis Magistrátem hlavního města Prahy v souladu s plánem strategického rozvoje města. Cílemprojektu je navrhnout strategická opatření, která napomohou využití vysoké výzkumnéa vývojové kapacity Prahy ve prospěch zejména malých a středních inovačních podniků.Mezinárodní transfer technologiíTechnologické centrum koordinuje projekt Czech Innovation Relay Centre (CIRC), který jezaměřen na mezinárodní transfer technologií a na zavádění nových technologií do malýcha středních podniků. Projekt je začleněn do evropské sítě 68 spolupracujících center (IRC),která zahrnují více než 250 organizací ve 30 zemích. Dalším významným projektem jeOrganisation for the Promotion of Energy Technologies Czech Republic (OPET CR), který jezaměřen na přípravu strategií pro energetické úspory, na rozvoj a praktické využitíobnovitelných energetických zdrojů a na podporu racionálního využívání energií. Síť centerOPET spojuje více než 50 center v Evropě a Asii.Podnikatelský inkubátor pro malé inovační firmyTechnologické centrum je od roku 1997 členem sítě European Business and Innovation CentresNetwork (EBN), která soustřeďuje inkubátory zaměřené na podporu vzniku a rozvoje malýchinovačních podniků. Centrum řídí činnost high-tech podnikatelského inkubátoru, do kteréhojsou přijímány začínající malé firmy, jejichž činnost navazuje na výzkumné projekty Akademievěd ČR. Inovačním firmám je poskytována řada služeb a výhod, které jim pomáhají překlenoutpočáteční obtíže a vytvářejí podmínky pro jejich další úspěšný rozvoj:• prostory v inkubátoru za výhodných cenových podmínek (dotace z programu PHAREa z programu podpory podnikání MPO ČR)• možnost využití rozsáhlé infrastruktury a sdílených služeb• komplexní poradenské a konzultační služby pro podnikatele• možnost dalšího vývoje produktů, technologií a služeb ve spolupráci s Akademií věd ČR• informace o finančních zdrojích pro výzkum a vývoj a pro rozvoj podnikání včetně pomoci připřípravě projektůReferenční projekty• Národní kontaktní organizace pro 5.rámcový program EU, komplexní informační činnost provýzkum a vývoj, koordinace činnosti národní informační sítě NINET, monitorování účasti ČRv 5.RP pro státní správu; zadavatel: MŠMT ČR• Czech Innovation Relay Centre, mezinárodní transfer technologií; zadavatel: Evropská komise• OPET Czech Republic, podpora zavádění nových technologií v energetice; zadavatel: Evropskákomise• Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje ČR, koordinace projektu typutechnology foresight; zadavatel: MŠMT ČR ve spolupráci s Radou vlády pro výzkum a vývoj• Inkubátor high-tech podniků, podpora vzniku a rozvoje malých inovačních podniků;zadavatel: MPO ČR• Bohemian Regional Innovation Strategy, vypracování inovační strategie pro pražský regionve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy; zadavatel: Evropská komise[ 45


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]Chronologie vývoje TC1993 – Technologické centrum bylo ustaveno 1. února 1993 jako součást Ústavu chemickýchprocesů AV ČR1994 – byl otevřen podnikatelský inkubátor pro podporu vzniku malých inovačních spin-offfirem; TC se oddělilo od ÚCHP jako samostatný právní subjekt1996 – TC získalo statut BIC (Business and Innovation Centre) a bylo přijato do evropské sítěinkubátorů EBN1997-1998 – TC bylo začleněno do evropských sítí technologického transferu Innovation RelayCentres (IRC) a Organisations for the Promotion of Energy Technologies (OPET)2000 – TC se stává Národní kontaktní organizací pro 5.rámcový program EU pro výzkum a vývoj2001 – rozšíření činnosti TC na provádění národních a regionálních strategických studií(technologický foresight a inovační strategie)>CONTENT – OBSAH9 > ESTONIA – ESTONSKO25 > LITHUANIA – LITVA49 > LATVIA – LOTYŠSKO77 > GERMANY – NĚMECKO85 > SLOVAKIA – SLOVENSKOKontaktTechnologické centrum AV ČRRozvojová 135165 02 Praha 6Tel: (02) 203 90 700(02) 967 80 700Fax: (02) 209 22 698e-mail: techno@tc.cas.czinternet: http://www.tc.cas.cz91 > SWEDEN – ŠVÉDSKO95 > CZECH REPUBLIC – ČESKÁ REPUBLIKA[ 67


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>ESTONIA – ESTONSKO10 > Terviseportaal Ltd.11 > 3D-Proto Ltd.12 > Estonian Agrobiocentre13 > Asper Biotech Ltd.14 > BimKei Eesti AS15 > Bioexpert AS16 > Docobo Ltd.17 > Humanix Ltd.18 > Händikäpp Imidz19 > Laboratory of Ecochemistry, EAU20 > Müomeetria OÜ21 > Quattromed22 > Estla23 > TorroSen OÜ24 > Retent Ltd.9


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Terviseportaal Ltd.>3D-Proto Ltd.Country: EstoniaAin AaviksooMooni 60-1210619Tel: +372 510 4527Fax: +372 650 5125e-mail: Ain@inimene.eewww.inimene.eeCompany DataMain activities: Development of Internet-based information and service environment inhealth area – health portal operator. Development and application of innovativetelemedicine applicationsType: ServiceNumber of employees: < 10Year of establishment: 2000Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, EstonianType of CollaborationCompany offers: Research, Co-developmentCompany seeks: Know-how, Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: Innovative web-based application development for health and medicineareasExpertise sought: Selling innovative ideas and products in international marketsType of organization sought: End user, Service, FinancialCo-operation/project idea: Development of web-based electronic personal health datastorage and management system for wide variety of end-usersCountry: EstoniaRein MesilaAkadeemia 19Tallin12618Tel: +372 650 3299Fax: +372 650 3298e-mail: i.peedu@online.eewww.online.ee/3dprotoCompany DataMain activities: 1. High quality blanks(parts)by laser and waterjet cutting from whateversheet materials; 2. 3D laser scanning, virtual modelling, CAD/CAM/CAE; 3.Product development; 4. 3D CNC-milling (prototypes, electrodes, vacuum models,casting patterns etc.)Type: Producer, Engineering, Research, Service, ConsultancyNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1998Turnover (kEuro): > 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, Estonian, FinnishType of CollaborationCompany offers: Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Know-how, Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: R&D, high quality blanks(parts), laser and waterjet cutting, 3D laserscanning, virtual modelling, CAD/CAM/CAEExpertise sought: R&D, know-how in fieldType of organization sought: End user, Supplier, Producer, Engineering, Research, Service,Consultancy, TradeCo-operation/project idea: Co-operation or subcontracting in the field of mainactivities/profile of company. To do further research in these areas[ 1011


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Estonian Agrobiocentre>Asper Biotech Ltd.Country: EstoniaJuri KumarRoomu tee 10Tartu35101Tel: +372 7339717Fax: +372 7339717e-mail: eabc@pb.uninet.eeCompany DataMain activities: Molecular biology, improvement of vaccines, hygiene of food productsType:i Producer, ResearchNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: –Turnover (kEuro): > 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, EstonianType of CollaborationCompany offers: Research, Licensing, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Licensing, Know-how, Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: Usage of neuromodualtors, accredited research laboratoriesExpertise sought: Improvement of vaccines, using neuropeptidesType of organization sought: Producer, Research, Consultancy, FinancialCo-operation/project idea: Future development of immuno-modulators, usingneuropeptidesCountry: EstoniaHendrik Pavel3 Oru St.Tartu51014Tel: +372 7 441 556Fax: +372 7 442 343e-mail: hpavel@asper.eewww.asperbio.comCompany DataMain activities: Genetic testing: services, product and software development and salesthereof, technology transferType: Producer, Engineering, Research, ServiceNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1999Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 100Languages spoken: English, Russian, Swedish, GermanType of CollaborationCompany offers: Research, Licensing, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Trade contacts, FinancesExpertise offered: Genetic testingExpertise sought: Marketing and salesType of organization sought: End user, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Entering new markets with product sales and technology transfer[ 1213


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>BimKei Eesti AS>Bioexpert ASCountry: EstoniaUudo JärvAkadeemia tee 21 GTallinn12618Tel: +372 6654248Fax: +372 6654248e-mail: uudo@online.eewww.bimkemi.eeCountry: EstoniaRaivo ViluLiimi 1Tallin10621Tel: +372 6597101Fax: +372 6597100e-mail: raivo@kbfi.eewww.bioexpert.eeCompany DataMain activities: Environmental biotechnology, specialty chemistry, construction ofapparatusType: Producer, Engineering, ResearchNumber of employees: < 10Year of establishment: 1994Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, Estonian, Swedish, Finnish, GermanCompany DataMain activities: Import – food additives; biotechnology software development; production– functional foodType: Producer, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1991Turnover (kEuro): 100 – 1000Export share (%): 7Languages spoken: English, Russian, Estonian, FinnishType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-developmentCompany seeks: Trade contacts, FinancesExpertise offered: Environmental protection, waste water treatmentExpertise sought: –Type of organization sought: End user, TradeCo-operation/project idea: Waste water treatment technologies, environmentalbiotechnologyType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Co-development, Trade contactsExpertise offered: Biotechnology – fermentation know-how, software development;Functional food – development; Client base – Estonian food industry;Environmental biotechnology – waste water, solid waste treatmentExpertise sought: Functional food development, environmental biotechnology; tradeType of organization sought: Supplier, Producer, Engineering, TradeCo-operation/project idea: Functional food development. Waste water treatment, solidwastes treatment[ 1415


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Docobo Ltd.>Humanix Ltd.Country: EstoniaArdo ReinsaluSakala 17Tallin10141Tel: +372 6 308 916Fax: +372 6 308 917e-mail: Docobo@docobo.comwww.docobo.comCompany DataMain activities: Telemedicine, telecare, remote-monitoring, homecareType: Research, ServiceNumber of employees: < 10Year of establishment: 1999Turnover (kEuro): < 10Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, EstonianType of CollaborationCompany offers: Research, Licensing, Co-developmentCompany seeks: Know-how, Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: Collection on symptoms and health related data, ex situ analysis,remote monitoring and care via IT and telecom technologiesExpertise sought: Decision tree type diagnosis, clinical researchType of organization sought: Producer, Trade, Financial, Disease or health managementorganisation, state health department and etc.Co-operation/project idea: Clinical research of chronic patients, especially hypertensionand other cardiovascular diseases. Co-operation with call centre, nurse centre orcare centre where doc@HOME solution can be used for health monitoring athomeCountry: EstoniaKaru ToomasHurda 13 aTartu51005Tel: +372 5267960e-mail: toomas.karu@neti.eeCompany DataMain activities: Computer software in sports medicineType: Engineering, Research, ServiceNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1997Turnover (kEuro): < 10Export share (%): 10Languages spoken: EnglishType of CollaborationCompany offers: Licensing, Know-how, FinancesCompany seeks: Trade contactsExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: End userCo-operation/project idea: Computer software for indirect evaluation of exercise lactatelevel in blood. Software ATHLETE for athletes, coaches, sport physicians, softwareLACTATE for researchers[ 1617


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Händikäpp Imidz>Laboratory of Ecochemistry,Estonian Agricultural UniversityCountry: EstoniaTanel JoostStaadioni 50Tartu51008Tel: +372 5659040Fax: +372 7303770e-mail: tjoost@estpak.eeCompany DataMain activities: Production of medical devices (walking aids, toilet and shower roomaccessories, examination tables, medical furniture, etc.)Type: ProducerNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: –Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, EstonianType of CollaborationCompany offers: Co-development, Trade contactsCompany seeks: Trade contacts, FinancesExpertise offered: Special devices for disabled peopleExpertise sought: –Type of organization sought: Producer, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Innovative product (mechanical) for disabled people ormedical institutionsCountry: EstoniaEnno MõttusVeski 13Tartu51005Tel: +372 7421128e-mail: emottus@ut.eewww.eau.eeCompany DataMain activities: Research on pheromones and kairomones, technology of pheromonematerials and pheromones and kairomones usage technology in environmentmonitoring and productionType: ResearchNumber of employees: < 10Year of establishment: 1990Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: ResearchCompany seeks: Co-development, Trade contactsExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: Producer, Research, Consultancy, FinancialCo-operation/project idea: All climatic regions (Northern Europe, Scandinavian countries,Middle Europe and etc.) needs pheromone materials specially made or modifiedfor certain conditions. We are working on modelling of chemical communicationchannels and have worked out principles and/or know-how of producingoptimized ecochemical materials (dispensers, traps) for special needs[ 1819


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Müomeetria OÜ>QuattromedCountry: EstoniaArved VainJaama 183-20Tartu50705Tel: +372 7375539Fax: +372 7375539e-mail: vain@phusic.ut.eewww.myoton.eeCountry: EstoniaTiit TalpseppNooruse 9Tartu50411Tel: +372 7380276Fax: +372 7380284e-mail: ttalpsep@ebc.eewww.quattromed.eeCompany DataMain activities: A new version of myometer has been designed and constructed. Technicalparameters comply with EU directives agreement in the field of biomedicaldevices and equipmentType: Producer, ResearchNumber of employees: < 10Year of establishment: 1999Turnover (kEuro): < 10Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, GermanCompany DataMain activities: Molecular diagnostics of infectious diseases, production of tools for molecularbiology (epitope tagging vectors and antibodies), custom service – cloning of epitopetags to customer’s protein of interest, development of gene therapy vectorsType: Producer, Research, ServiceNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1999Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: Co-developmentCompany seeks: LicensingExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: Supplier, Research, ServiceCo-operation/project idea: Clinical investigation of the myometer for utilization inrehabilitation, occupational health care and sports medicineType of CollaborationCompany offers: Research, Licensing, Know-how, Co-development, Trade contacts, FinancesCompany seeks: –Expertise offered: PCR-diagnostics of infectious diseases (incl. tuberculosis), constructionof vectors for molecular cloning and gene therapyExpertise sought: PCR-diagnostics of infectious diseases (incl. tuberculosis), constructionof vectors for molecular cloning and gene therapy, production of kits for cloningand diagnosisType of organization sought: End user, Producer, Research, Service, Trade, FinancialCo-operation/project idea: 1. Diagnostics on infectious diseases, especially tuberculosis,development of methods for screening; 2. Construction and production of genetherapy vectors for cancer therapy and clinical trials; 3. Custom service cloningof epitope tags and first step analyses for different labs, specially forpharmaceutical companies[ 2021


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Estla>TorroSen OÜCountry: EstoniaJ. SlivinskiRiia 185Tartu51014Tel: +372 7428891Fax: +372 7428891e-mail: estla@estla.comCompany DataMain activities: Laser based equipment for science, medicine, technology andentertainmentType: Producer, Engineering, ResearchNumber of employees: –Year of establishment: –Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 75Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Trade contactsCompany seeks: Co-development, Trade contactsExpertise offered: Lasers, laser medicineExpertise sought: Laser medicineType of organization sought: End user, TradeCo-operation/project idea: Medical applications of Copper Vapour Lasers and Dye Lasersfor cosmetology and therapy of various skin diseasesCountry: EstoniaAgo RinkenJakobi 2Tartu51014Tel: +372 7375167Fax: +372 7375160e-mail: toonika@ut.eewww.hot.ee/torrosenCompany DataMain activities: Research and development of biosensor systems for different compounds,system prototypesType: Producer, ResearchNumber of employees: < 10Year of establishment: 1999Turnover (kEuro): < 10Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, EstonianType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-developmentCompany seeks: Research, Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: Licences and know-how technology for biosensors with exchangeablebioselective elements. Development of pocket-size biosensor systemsExpertise sought: Licensees, marketing, cooperative R&DType of organization sought: Supplier, TradeCo-operation/project idea: Licences for the exploitation of technology for exchangeablebioselective elements for biosensors. Cooperative development of biosensorsystems, incl. microprocessors and data management units. Application ofbiosensors for food and environmental control[ 2223


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Retent Ltd.>LITHUANIA – LITVACountry: EstoniaEero VarkkiToravere, Observatoorium 5Tartu61602Tel: +372 7410301Fax: +372 7410301e-mail: retent@retent.eewww.retent.eeCompany DataMain activities: Designing, producing and installation of furniture made by special order(certified according to ISO 9001:2000 standard). Selling and servicing dentalequipment (A-DEC, Cattani, Trophy a.o.)Type: Producer, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1993Turnover (kEuro): > 1 000Export share (%): 5Languages spoken: English, Estonian26 > Apwa UAB27 > Biometas JSC28 > Chromtech JSC29 > Fermentas AB30 > Kardiosignalas UAB31 > Labochema JSC32 > Liuks UAB33 > Medica UAB34 > Nota Bene JSC35 > Res Vera UAB36 > Aviga Company37 > Cosmetic Karl Hadek, Lithuanian-German Joint Venture38 > Tempera Ltd.39 > Lithuania Association of Bioenergetics and Energy Saving40 > Ekotakas UAB41 > Geozondas JSC42 > Ilsanta UAB43 > Lumen Ltd.44 > Medical Technologies Ltd., Lithuanian-USA Joint Venture45 > Vilniaus Farmacijos Fabrikas AB46 > Department of Analytic Chemistry, VU47 > Ekosistema UABType of CollaborationCompany offers: Know-how, Co-developmentCompany seeks: Co-development, Trade contactsExpertise offered: 8 years of expertise producing and selling specially designed furnitureincluding fume hoods, laboratory central tables, etc. Selling and servicing dentalunits from different producersExpertise sought: Co-operation in the field of producing or selling equipment andexpertise close to our current activities, development of new innovative productsnot only for domestic marketType of organization sought: End user, Supplier, Engineering, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Development of products to meet customer needs and EUregulations / development of distribution channels / selling new innovativeproducts on our current markets[ 2425


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Apwa UAB>Biometas JSCCountry: LithuaniaPunys JonasP O Box 109KaunasLT – 3005Tel: +370 7 734633Fax: +370 7 766001e-mail: jpunys@mmlab.ltCountry: LithuaniaAntanas JuodziunasBiochemiku 8KedainiaiLT – 5030Tel: +370 57 67602Fax: +370 57 67764e-mail: biochemija@post.omnitel.netCompany DataMain activities: Development and implementation of computerized workstation forradiologists and cardiologistsType: Research, Service, Consultancy, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1996Turnover (kEuro): > 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, LithuanianCompany DataMain activities: Utilization of biological fuel: the production of solid fuel-lignin briquettesfrom ligninType: Producer, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1999Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, LithuanianType of CollaborationCompany offers: Trade contactsCompany seeks: Research, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Image processing, telecommunicationsExpertise sought: Telemedicine servicesType of organization sought: Supplier, Research, TradeCo-operation/project idea: Telemedicine services using mobile telecommunicationsType of CollaborationCompany offers: Know-howCompany seeks: Research, Co-developmentExpertise offered: The usage of hydrolysic lignin for fuel and for the improvement of nonproductivesoilsExpertise sought: The usage of lignin for the improvement of soilsType of organization sought: End user, Producer, Engineering, Research, Service, Trade,FinancialCo-operation/project idea: To use available hydrolysic lignin for fuel, improvement ofsoil, especially erosive[ 2627


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Chromtech JSC>Fermentas ABCountry: LithuaniaVidmantas DikinisB. Sruogos 36-10VilniusLT – 2040Tel: +370 2 222917Fax: +370 2 226590e-mail: Chromtech@post.omnitel.netCountry: LithuaniaEgle Cesnaviciene, Rimantas KvedarasV. Graiciuno 8VilniusLT – 2028Tel: +370 2602139Fax: +370 2602142e-mail: egle@fermentas.ltCompany DataMain activities: Production and trade of additives and compositions for electroplatingindustry, Wholesale trade of chemical productsType: Producer, Engineering, Research, Service, Consultancy, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1997Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, LithuanianType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Know-how, Co-development, FinancesExpertise offered: Zn electroplating and chemical conversion coatings experienceand technologyExpertise sought: Zn electroplating passivation of Zn electroplatings in Cr (III)and Cr-free solutionsType of organization sought: End user, Producer, Engineering, Research, Service, Trade,FinancialCo-operation/project idea: Development of modern bright Zn electroplating technologies.Research and development of processes such as alternative for usage of toxicCrGT compounds in passivation of Zn electroplatingsCompany DataMain activities: Biotechnology, Molecular BiologyType: Producer, ResearchNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1995Turnover (kEuro): > 1 000Export share (%): 100Languages spoken: English, LithuanianType of CollaborationCompany offers: Research, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Licensing, Know-how, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Protein expression, native and recombinant protein purification, nucleicacid purification, plasmid DNA purification for pre-clinical trials, GMP gradeplasmid DNA production, DNA for microarrays production, NA and proteins formicrofluidics productionExpertise sought: DNA and protein microarrays, microfluidicsType of organization sought: End user, Supplier, ResearchCo-operation/project idea: Would be interested in business contacts with companieshaving experience in the production of the solid components for genomics andproteomics[ 2829


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Kardiosignalas UAB>Labochema JSCCountry: LithuaniaStasys KorsakasSukileliu 17-105KaunasLT – 3007Tel: +370 7732235Fax: +370 7732286e-mail: stakor@medi.ltCountry: LithuaniaKestutis LeseviciusZalgirio 108VilniusLT – 2645Tel: +370 2 750822Fax: +370 2 750822e-mail: Kestutis.Lesevicius@taide.ltCompany DataMain activities: Development, production, service and trade of computerized cardiologicalsystemsType: Producer, Engineering, Research, Service, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1992Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, LithuanianCompany DataMain activities: Trade and production of laboratory furniture, reagents, measuring, controland laboratory equipment: laser, optical, mechanical, electronic. Protection meansType: Producer, Service, Consultancy, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1997Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, LithuanianType of CollaborationCompany offers: Licensing, Know-how, Co-developmentCompany seeks: Research, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Diagnostics of heart disease, functional investigation, development ofsoftwareExpertise sought: Bluetooth technology, automatic measurement of blood pressure duringexerciseType of organization sought: Producer, Engineering, Research, Service, TradeCo-operation/project idea: Exercise system capable evaluate human functional stateduring training and rehabilitationType of CollaborationCompany offers: Trade contactsCompany seeks: Research, Co-development, Trade contactsExpertise offered: In producing laboratory furniture, certain equipment, protection meansExpertise sought: In the field of equipment productionType of organization sought: Supplier, Producer, Engineering, TradeCo-operation/project idea: Joint production, manufacturing agreement, information exchange[ 3031


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Liuks UAB>Medica UABCountry: LithuaniaZigmantas Dargevicius, St. RockaV. Putvinskio 44KaunasLT – 3000Tel: +370 7302733Fax: +370 7302700e-mail: office@santaka.ltCountry: LithuaniaRasa GriskuvieneArchitektu 1SiauliaiLT – 5406Tel: +370 1 514164Fax: +370 1 514162e-mail: medicos@siauliai.omnitel.netCompany DataMain activities: Production of medicines: wide range of the most popular and cheapestmedicines – analgetics, antipyretics, vitaminsType: Producer, Engineering, Research, Service, Consultancy, TradeNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1990Turnover (kEuro): > 1 000Export share (%): 15Languages spoken: English, Lithuanian, RussianType of CollaborationCompany offers: Co-development, Trade contactsCompany seeks: Know-how, Co-development, FinancesExpertise offered: Production of regular medicineExpertise sought: New technology searchType of organization sought: End user, FinancialCo-operation/project idea: Trade contacts, common development, investment. Company isinterested in overall co-operation and searching for co-operation with companiesto establish a joint venture in pharmaceutical industry. The company is alsoseeking for distribution services and outlets. Interested in technical co-operationand is looking for partners able to invest in the modernization of production andincrease of production capacities. The company is interested in therepresentation of foreign producers in Lithuania.Company DataMain activities: Production and trade of dental equipmentType: Producer, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1991Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 20Languages spoken: English, Russian, LithuanianType of CollaborationCompany offers: Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Co-development, FinancesExpertise offered: Medica produces 15 reliable models of dental units; from whole dentalcabinets to small portable unitsExpertise sought: We are looking for a strategic or/and financial partnerType of organization sought: End user, Producer, Engineering, Consultancy, Trade, FinancialCo-operation/project idea: „Medica“ offers to obtain separate stomatological devices andall equipment for a cabinet and to choose a set of stomatological furniture froma range of 18 standard models and 130 their modifications. New ideas would beof consideration[ 3233


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Nota Bene JSC>Res Vera UABCountry: LithuaniaVidmantas SelmysZalgirio 108VilniusLT – 2645Tel: +370 2 750822Fax: +370 2 750822e-mail: Info@notabene.ltCompany DataMain activities: Trade of waste utilization technologies, laboratory technologies andequipment. Work clothing, protection means: respirators, absorption materials,dust filters, mould filters, absorbent material for oil productsType: Producer, Engineering, Research, Service, Consultancy, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1991Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, LithuanianType of CollaborationCompany offers: Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Licensing, Know-how, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Production of respirators, absorption materials, dust filters, mouldfilters, absorbent material for oil productsExpertise sought: Dangerous waste utilisation technologies (except radioactive waste)Type of organization sought: Supplier, Producer, Consultancy, TradeCo-operation/project idea: Trade. Dangerous waste utilisation technologies (exceptradioactive technologies and water treatment technologies)Country: LithuaniaRytis NagineviciusMisko 2-3KaunasLT – 3000Tel: +370 7 323770Fax: +370 7 204708e-mail: rytis@resvera.ltwww.resvera.ltCompany DataMain activities: Forecasting, information processing, information systems, mathematics,statistics. Specific software applications for industry, database design, statisticalcalculationsType: Research, Service, ConsultancyNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1994Turnover (kEuro): > 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, LithuanianType of CollaborationCompany offers: Trade contactsCompany seeks: Research, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Software applications, statistical calculations; algorithms andcomplexity, computer science/engineering, numerical analysis, systems, control,cybernetics, health risk evaluationExpertise sought: Software applicationsType of organization sought: Supplier, Engineering, Research, TradeCo-operation/project idea: Looking for partners involved in projects where knowledge inmathematics, statistics, programming are needed or development of new thingscould occur[ 3435


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Aviga Company>Cosmetic Karl Hadek,Lithuanian-German Joint VentureCountry: LithuaniaAlbinas SeskeviciusTilzes 20KaunasLT – 3021Tel: +370 7 363570Fax: +370 7 362615e-mail: info@aviga.ltwww.aviga.ltCountry: LithuaniaValdimaras MukulysBugos/ Tenoru 21/7KaunasLT – 3000Tel: +370 7 221410, mob. +370 99 49021Fax: +370 7 221410e-mail: hadek@centras.ltCompany DataMain activities: Exports and imports of medical equipment, nursing materials, medicinegoods, medicines, laboratory equipment, measuring devices, devices forenvironmental protection control, articles for working security, dentistryequipment, welding equipment, lighting fittings, agricultural equipment, specialcars, traffic enforcement products, speed guns, alchotest, technologies forfoodstuffs processing and millsType: Producer, Service, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1991Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, LithuanianType of CollaborationCompany offers: Trade contactsCompany seeks: Trade contactsExpertise offered: Manufacturing of devices for hospitals and components for medical andmeasuring instrumentsExpertise sought: –Type of organization sought: Supplier, Producer, ServiceCo-operation/project idea: Investments in medical and measurement instrumentsbusiness, creation of the set of specialised selling and services centerCompany DataMain activities: Retail and wholesale of aromatherapeutical cosmetics, hair removal andparaffin therapeutics products, consultationsType: Consultancy, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1994Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: Russian, French, EnglishType of CollaborationCompany offers: Trade contactsCompany seeks: Trade contactsExpertise offered: Experience in aromatherapeuticsExpertise sought: Expertise/experience in the field of influence on people of productsmade of natural vegetal and essential oilType of organization sought: End user, Producer, Service, TradeCo-operation/project idea: Detailed presentation of aromatherapeutical cosmeticproducts, natural vegetal and essential oils produced by „Cosmetic Karl Hadek“,cooperation in this field[ 3637


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Tempera Ltd.>Lithuania Associationof Bioenergetics and Energy SavingCountry: LithuaniaAlgirdas SamuolisK. Griniaus 2KaunasLT – 3026Tel: +370 7264336Fax: +370 7264344e-mail: alzem@ctf.ktu.ltCountry: LithuaniaAntanas Gediminas AdomaitisS. Daukanto 19Kazlu RudaLT – 4500Tel: +370 43 98800Fax: +370 43 98802Company DataMain activities: Production of labels glue and flocculants for wastewater treatmentType: Producer, Engineering, ResearchNumber of employees: < 10Year of establishment: 1996Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 25Languages spoken: English, Russian, GermanType of CollaborationCompany offers: Know-how, Co-developmentCompany seeks: Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: Production of water cationic flucculant solutions at consumer’s locationplace and their direct use in sludge dryingExpertise sought: Experience in drying sludge with cationic flocculantsType of organization sought: End user, ProducerCo-operation/project idea: Joint effort to establish production of cationic flocculantssolutions from non-ionogenic poliacrylamid at cationic flocculants consumer,preferably in a wastewater treatment enterprise in a city with 100000 or moreinhabitants, and to use manufactured product in the process of sludge dryingCompany DataMain activities: Organizes conferences and seminars for managers and specialists onissues of biomass usage for fuel, energy saving; presents reasonable opinions andproposals on laws and deeds prepared for Lithuanian Parliament, Government andother institutionsType: Research, Service, ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 1998Turnover (kEuro): < 10Export share (%): –Languages spoken: English, LithuanianType of CollaborationCompany offers: Research, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: Experience of Lithuanian enterprises in the fields of biofuel production,modern heating equipment and systems, warming, energy saving, environmentprotectionExpertise sought: Experience of foreign enterprises in the fields of biomass usage for fuel,production of modern heating equipment, energy saving, ecologyType of organization sought: End user, Consultancy, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Looking for cooperation partners and innovations fordevelopment of relations with international organisations[ 3839


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Ekotakas UAB>Geozondas JSCCountry: LithuaniaBirute VelykieneStudentu 65-405KaunasLT – 3031Tel: +370 7300816Fax: +370 7300816e-mail: ekotakas@kaunas.omnitel.netCompany DataMain activities: Research, design, supply of equipment and materials in the field ofenvironment protection technologiesType: Research, Consultancy, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1999Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 70Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: Co-development, Trade contactsCompany seeks: Know-how, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Water treatment technologies using coagulants and floacculants anddosing equipment engineering and manufacturingExpertise sought: New technologies and equipment for waste water treatment and siltprocessingType of organization sought: Producer, Engineering, Research, ConsultancyCo-operation/project idea: To develop silt processing technology allowing manufacturenew products from sewerage siltCountry: LithuaniaIrina Naidionova16 Shevchenko Str.VilniusLT – 2009Tel: +370 2 235404Fax: +370 2 333816e-mail: info@geozondas.comwww.geozondas.comCompany DataMain activities: Radiomeasuring devices and systems under customer requirements.Sampling oscilloscopes and Ground Penetrating Radar (GPR). Nano andpicosecond pulse techniques. Short pulse generators. Antenna measurementsystems in time and frequency domain. Development of software for devices andmeasurement systems.Type: Producer, Engineering, Research, ServiceNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1998Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Long-term experience in development of sophisticated devices andsystems. Highly skilled work force. Software developmentExpertise sought:Orders for development and delivery of measuring systems, software.Offers for sales and service of partner’s products in Baltic regionType of organization sought: End user, Engineering, Research, ServiceCo-operation/project idea: Joint developments. Sub-contracting for foreign companies.Sales and services of foreign companies equipment in Baltic countries[ 4041


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Ilsanta UAB>Lumen Ltd.Country: LithuaniaSaule MaknyteMoletu pl. 11VilniusLT – 2021Tel: +370 2701222Fax: +370 2701223e-mail: info@ilsanta.ltwww.ilsanta.ltCompany DataMain activities: Production of intravenous infusion solutions and marketing/sales,production of polypropylene containers for solutions and sales, sales ofpolypropylene regrained raw materials, sales and marketing of pharmaceuticalsand medical devicesType: Producer, TradeNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1995Turnover (kEuro): > 1 000Export share (%): 24Languages spoken: English, Russian, LithuanianType of CollaborationCompany offers: Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Licensing, Know-how, Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: Production and co-production of infusion solutions or other similarpharmaceuticals according to GMP standards, marketing and sales ofpharmaceuticals, registration service of medicines and medical articles inLithuania, Latvia, Estonia, Russia, KazachstanExpertise sought: Co-operation in production , marketing and sales, finding new productsfor production and sales, orders for registration serviceType of organization sought: End user, Supplier, Producer, Engineering, Research, Service,Consultancy, TradeCo-operation/project idea: Co-operation in production, marketing and sales, developmentof new products, tests and product analysis, registration of medicinesCountry: LithuaniaJonas MartynatisPartizanu 210-87KaunasLT – 3041Tel: +370 7323690Fax: +370 7323690e-mail: lumen@takas.ltCompany DataMain activities: Electronic and optical devices for medicine (dentistry)Type: Producer, Engineering, Research, Service, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1997Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): 20Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Licensing, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Co-development, Trade contactsExpertise offered: 10-years experience in production and selling of electronic devices fordentistryExpertise sought: Distribution, cooperation and tradeType of organization sought: End user, Supplier, Producer, Consultancy, TradeCo-operation/project idea: Co-operation or/ and co-products for dentistry: 1.Light curingunits for hardening of photopolymerisation sealings 2.Root canal dental – opticalconstriction finder - APEX LOCATOR 3.Pulptesters for tooth[ 4243


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Medical Technologies Ltd.,Lithuanian-USA Joint Venture>Vilniaus Farmacijos Fabrikas ABCountry: LithuaniaKazimieras PukenasSavanoriu pr. 271KaunasLT – 3009Tel: +370 7 312198, 312208Fax: +370 7 312203e-mail: mtlbi@lira.ltwww.medtech.ltCompany DataMain activities: Manufacture and distribution of dental equipment, installation ofspecialized energetic networks (compressed air, vacuum) in hospitalsType: Producer, Engineering, Service, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1992Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 35Languages spoken: English, Russian, GermanType of CollaborationCompany offers: Co-development, Trade contactsCompany seeks: FinancesExpertise offered: Dental equipment - oil-less compressors, dental techniciansworkstations, teaching and simulation equipment, specialised furnitureExpertise sought: New technologiesType of organization sought: End user, Producer, TradeCo-operation/project idea: Distribution of company products. Company searches forinvestor interested to participate in company development, or producerinterested to use technological capacities of the companyCountry: LithuaniaEdmundas LeisisBazilijonu 12LT – 2024Tel: +370 2 612401Fax: +370 2 227159e-mail: farmfabrikas@is.ltCompany DataMain activities: Medicine productionType: ProducerNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1931Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: Russian, EnglishType of CollaborationCompany offers: Co-developmentCompany seeks: Trade contacts, FinancesExpertise offered: Production of galen preparations (herb preparations - tinctures,extracts)Expertise sought: –Type of organization sought: End user, TradeCo-operation/project idea: To offer medicine produced in the company to users in othercountries[ 4445


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Department of Analytic Chemistry, VU>Ekosistema UABCountry: LithuaniaArunas RamanauskasNaugarduko 24VilniusLT – 2009Tel: +370 2729068Fax: +370 2330987e-mail: arman@bchi.ltCountry: LithuaniaAsta LapinskieneTaikos pr. 28KlaipedaLT – 5800Tel: +370 431046Fax: +370 430469e-mail: ekosistema@takas.ltCompany DataMain activities: Analysis methods and equipment development for natural environmentand industrial objectsType: Research, ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 1960Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: English, German, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Know-howCompany seeks: Research, Licensing, Know-how, Co-development, FinancesExpertise offered: Creation of biosensors and imunosensorsExpertise sought: Producer of microelectronic devices/chips; buyer of technologies orintermediary that could sell themType of organization sought: End user, Producer, Engineering, Research, Service,Consultancy, TradeCo-operation/project idea: To create brand new imunosensors and biosensors. E.g. at themoment we can offer attractive, fast and simple methodics based on use ofimunosensors for determination of viral diseases (AIDS, hepatitus C, some kindsof leucosis, etc.). We have big experience and possibilities in development ofnew biosensors for determination of alcohol, glucose, glycerol, creatin,dimetilglycin and other methabolits and materialsCompany DataMain activities: Ecological services, ecological research, consultationType: Research, Service, ConsultancyNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1990Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Licensing, Know-how, Co-developmentCompany seeks: Co-development, FinancesExpertise offered: Use of the sun energy for utilization of wastesilt from water cleaningprocessExpertise sought: Looking for funds to implement renewable energy (utilization of wastesilt) pilot actionsType of organization sought: Consultancy, FinancialCo-operation/project idea: Creation of pilot equipment that uses the solar energy forutilization of silt from water cleaning process. We need partners that could helpto prepare a project for EU funds to get finances[ 4647


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>LATVIA – LOTYŠSKO50 > Biolat JSC51 > Biosan Ltd.52 > Biotehnological Centre JSC53 > Farma Balt Ltd.54 > Dobele Horticultural Plant Breeding Experimental Station55 > Pure’s Horticultural Research Station56 > Microbial Storage Products Research Laboratory, LU MBI57 > Bimi, RTU58 > Legedy Ltd.59 > Relika Ltd.60 > SCF Remto Ltd.61 > Unikon Ltd.62 > Raunas Rapsis63 > Riga Stradins University, Latvia Medical Academy64 > Laboratory of Industrial Microbiology and Biotechnology,Institute of Microbiology and Biotechnology, LU65 > Kanins Ltd.66 > Biomedical Research and Study Centre, LU BMC67 > Institute of Solid State Physics, LU68 > Ulbroka Research Centre, LUA69 > Bioefekts Ltd.70 > Priekuli Plant Growing Station71 > Institute of Microbiology and Virology72 > Lariphana Ltd.73 > Struzanu Kudras Fabrika JSC74 > Institute of Experimental and Clinical Medicine, LU75 > Latvian Institute of Organic Synthesis76 > Petersona Patents49


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Biolat JSC>Biosan Ltd.Country: LatviaMaris DaugavietisRigas iela 111SalaspilsLV – 2169Tel: +371 2942100Fax: +371 7901359e-mail: maris@silava.lvCompany DataMain activities: Research and development. Production of biologically active substancesfrom tree biomass for pharmacy, cosmetics and health products.Type: Producer, Engineering, Research, Trade, ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 1993Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): 15Languages spoken: EnglishCountry: LatviaVasilijs BankovskisAizkraulkes 21RigaLV – 1006Tel: +371 9412223Fax: +371 7801409e-mail: science@biosan.lvwww.biosan.lvCompany DataMain activities: Laboratory instruments, production, research in biology spheresType: Producer, Engineering, Research, Service, ConsultancyNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1992Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 15Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: Plant biomass processing, extractivesExpertise sought: –Type of organization sought: End-user, Research, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Cooperation for new facilities and market for biologicallyactive substances from plant biomassType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Licensing, FinancesExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: End-user, Supplier, Engineering, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Modern biotechnology for classroom (practical laboratory)[ 5051


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Biotehnological Centre JSC>Farma Balt Ltd.Country: LatviaJuris VanagsAizkraulkes 21RigaLV – 1006Tel: +371 7553518Fax: +371 7553518e-mail: btc@edi.lvwww.home.enternet.lv/btcCompany DataMain activities: Customer specialized process control, bioreactors, bioprocess controlType: EngineeringNumber of employees: < 10Year of establishment: 1996Turnover (kEuro): 100 – 1000Export share (%): 5Languages spoken: English, German, LatvianType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co -developmentCompany seeks: Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: Market oriented product and project ideasExpertise sought: Export and international co-operation possibilitiesType of organization sought: End-user, Service, FinancialCo-operation/project idea: Marketing and co-development of special innovative products:bioreactors, bioprocess controllers, turbulence sensorsCountry: LatviaDmitrijs BabarikinsMaskavas 241RigaLV – 1019Tel: +371 7113668Fax: +371 7845274e-mail: office@farmabalt.lvCompany DataMain activities: Pharmaceutical, medicines, pharmaceutic substances, medical goods, foodsupplementsType: Producer, TradeNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1992Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: English, Latvian, RussianType of CollaborationCompany offers: Trade contactsCompany seeks: Trade contactsExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: Supplier, TradeCo-operation/project idea: Products registration, import, promotion[ 5253


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Dobele Horticultural PlantBreeding Experimental Station>Pure’s Horticultural Research StationCountry: LatviaCountry: LatviaKaufmane KaufmaneGraudu 1DobeleLV – 3701Tel: +371 3722294Fax: +371 3781718e-mail: dobelesdsis@latnet.lvCompany DataMain activities: Horticultural plant breeding. Investigation and preserving of the geneticresources of Horticultural crops and lilacs. Research for a competitive andprofitable system for fruit growing. Investigation of some horticultural crops forfunctional food production.Type: ResearchNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1995Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: EnglishType of CollaborationCompany offers: Research, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsExpertise offered: –Expertise sought: – Fruit crop genetic resource research (incl. for planting aims), fruitplanting, planting systems, fruit processing research.– Contacts in Europe market for fruit and ornamental tree plants.Type of organization sought: Supplier, Research, ConsultancyCo-operation/project idea: – Investigation of the genetic resources of horticultural andherbal crops for functional food production.– Investigation of fruit and berry processing.– Investigation of fruit growing systems.Jānis LepsisAbavas iela 2PūreLV – 3124Tel: +371 3191271Fax: +371 3181263e-mail: pures_dis@tukums.parks.lvCompany DataMain activities: Horticultural research, horticultural crop productionType: Producer, ResearchNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1930Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, German, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Co-developmentCompany seeks: Research, Co-developmentExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: Producer, ResearchCo-operation/project idea: Co-operation in the field of horticultural research,development of the growing technologies for the horticultural crops, integratedcrop production[ 5455


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Microbial Storage ProductsResearch Laboratory, LU MBI>Bimi, RTUCountry: LatviaCountry: LatviaSvetlana GontaKronvalda bulv. 4RigaLV – 1586Tel: +371 7321705Fax: +371 7323065e-mail: svetago@lanet.lvCompany DataMain activities: ResearchType: ResearchNumber of employees: < 10Year of establishment: 1993Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: English, Latvian, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Know-howCompany seeks: Trade contacts, FinancesExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sougt: End-user, Research, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Biodegradable materials, based on biopolymers(polyhydroxyalkanoates)Jurijs DekhtiarsEzermalas 6RigaLV – 1006Tel: +371 7089383Fax: +371 7089383e-mail: dekhtyar@latnet.lvCompany DataMain activities: Research, EducationType: Research, EducationNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1995Turnover (kEuro): < 10Export share (%): –Languages spoken: English, Latvian, RussianType of CollaborationCompany offers: ResearchCompany seeks: –Expertise offered: Assessment of quality of biomaterials and bone tissueExpertise sought: –Type of organization sought: Research, ConsultancyCo-operation/project idea: Bio-compatibility of bioimplants[ 5657


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Legedy Ltd.>Relika Ltd.Country: LatviaJuris LejaDzirciema 16RigaLV – 1007Tel: +371 7613657Fax: +371 7273695e-mail: leja@lanet.lvCompany DataMain activities: Expressdiagnostics, ph - metric diagnostics, interpretation of diagnosticaldata, educationType: Producer, Research, ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 1991Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, LatvianCountry: LatviaInara KundzinaTurgeneva str. 1/3RigaLV – 1050Tel: +371 7545147Fax: +371 7545147e-mail: lusei@vide.lvwww.vide.lv/relikaCompany DataMain activities: Produces and develops wood preservative compositions and retardants.Technology applications. Scientific and technological consultationsType: Producer, Research, Consultancy, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1995Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, GermanType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Elaborated original: ph-metric diagnostical methods, devices forrealization, teaching materials in expressdiagnosticsExpertise sought: Further developement of ph - metrical diagnostical methods anddevices. Distribution of diagnostical devicesType of organization sought: End-user, Producer, Research, TradeCo-operation/project idea: Developement of gastric ph - metric diagnostical methods andrelevant devices, distribution of modern ph - metrical and expressdiagnosticalmethods and equipment, projects linked with mentioned diagnostics andteaching, literatureType of CollaborationCompany offers: Co-developmentCompany seeks: Co-development, Trade contactsExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: End-user, Supplier,TradeCo-operation/project idea: We are looking for mutual agreements, because our companyis interested in raw materials for chemical timber preservatives. We are alsolooking for a distributor of the company’s products - chemical timber protectionmaterials[ 5859


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>SCF Remto Ltd.>Unikon Ltd.Country: LatviaVladimir KozlovPalmu str. 4 – 9RigaLV – 1006Tel: +371 9768735Fax: +371 9768735Company DataMain activities: Laser refractometry in medicine, biology and chemistryType: Producer, Engineering, Research, Service, Trade, ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 1993Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): 100Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Know-how, Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: End user, Supplier, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Research and development, financial supportCountry: LatviaJuris PencisKursu iela 1RigaLV – 1006Tel: +371 9344655Fax: +371 7551138e-mail: unikon@e-apollo.lvCompany DataMain activities: Distribution of medical goods in Baltic market (Latvia, Lithuania)Type: Engineering, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1994Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: Latvian, RussianType of CollaborationCompany offers: Licensing, Know-howCompany seeks: Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: End-user, Consultancy, FinancialCo-operation/project idea: Collaboration in manufacturing and trade[ 6061


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Raunas Rapsis>Riga Stradins University, Latvia Medical AcademyCountry: LatviaAigars OlukalnsPrauliena„GRĀVĪŠI“, Madonas raj.LV – 4825Tel: +371 9427599Fax: +371 9427599e-mail: olukalns@madona.lvCountry: LatviaVitolds MackevičsPasta 36 – 57JelgavaLV – 3001Tel: +371 7536614Fax: +371 7539524e-mail: mackevic@latnet.lvCompany DataMain activities: Trade of seeds, rape (brassica napus) breeding and research, agricultureconsultingType: Producer, Research, Consultancy, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1998Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, Latvian, GermanType of CollaborationCompany offers: Research, Trade contactsCompany seeks: Co-developmentExpertise offered: In agricultureExpertise sought: –Type of organization sought: Producer, TradeCo-operation/project idea: Local seeds trade and research centreCompany DataMain activities: Teaching medical students, medical researchType: ResearchNumber of employees: –Year of establishment: –Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: EnglishType of CollaborationCompany offers: ResearchCompany seeks: Research, FinancesExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: Research, FinancialCo-operation/project idea: To study the impact of diabetic neural lesion on renal damagein diabetic patients[ 6263


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Country: LatviaLaboratory of Industrial Microbiologyand Biotechnology,Institute of Microbiologyand Biotechnology, LUM. BekersKronvalda bulv. 4RigaLV – 1586Tel: +371 7325558Fax: +371 7323065e-mail: mbek@lanet.lvCompany DataMain activities: Fructan production from sucroseType: ResearchNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1993Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: Latvian, English, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Licensing, Know-how, Co-developmentCompany seeks: Research, Co-developmentExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: End user, ProducerCo-operation/project idea: Common proposal for EC CRAFT project>Country: LatviaKanins Ltd.Alnis DambergsA. Čaka 83/85RigaLV – 1011Tel: +371 7315451Fax: +371 7315451e-mail: bik@edi.lvCompany DataMain activities: Emergency care, health care, equipment logisticsType: TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: 1991Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: Latvian, English, RussianType of CollaborationCompany offers: –Company seeks: Trade contactsExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: TradeCo-operation/project idea: Trade partner for new products[ 6465


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Biomedical Research and Study Centre, LU BMC>Institute of Solid State Physics, LUCountry: LatviaJuris SteinbergsRatsupites 1RigaLV – 1067Tel: +371 7808208Fax: +371 7442407e-mail: juris@biomed.lu.lvwww.bmc.biomed.lu.lv/geneCompany DataMain activities: Basic research in molecular biology: viral capsid proteins (bacteriophages,Hepatitis B virus etc.), eukaryotic gene regulation, genotyping and moleculardiagnostics: breast, gastric and colon cancers, melanoma, haemophilia, bacterialand viral infections. More recently: creation of the Genome Database of LatvianpopulationType: Research, ServiceNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1991Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, Latvian, GermanType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-developmentCompany seeks: Licensing, Know-how, Co-development, FinancesExpertise offered: Molecular biology techniques in research and diagnosticsExpertise sought: New technologies and methodsType of organization sought: Supplier, Producer, Engineering, Research, Service,Consultancy, FinancialCo-operation/project idea: –Country: LatviaJānis KleperisKengaraga 8RigaLV – 1063Tel: +371 7260538Fax: +371 7112583e-mail: kleperis@latnet.lvCompany DataMain activities: Artificial odour recognition, electronic „nose“, gas sensors, gas sensingmaterialsType: Producer, Engineering, Research, Service, Consultancy, TradeNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1978Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Co-developmentCompany seeks: Research, Co-development, FinancesExpertise offered: Experience with artificial odour data bases, work with an electronic „nose“Expertise sought: Experience with waterborne diseases and different diagnose methodsType of organization sought: Producer, Engineering, Research, Service, FinancialCo-operation/project idea: Diagnosis of disease by its smell: odour data base formationfrom sick persons[ 6667


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Ulbroka Research Centre, LUA>Bioefekts Ltd.Country: LatviaImants ZiemelisLatvian university of agricultureInstituta 1UlbrokaLV – 2130Tel: +371 2910917Fax: +371 2910873e-mail: uzc@lanet.lvCompany DataMain activities:Investigation of optimum technologies and equipment for agricultural production.Energy supply and agricultural waste problem solutions in agricultureType: ResearchNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1960Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, LatvianType of CollaborationCompany offers: ResearchCompany seeks: Research, Co-developmentExpertise offered: –Expertise sought: Integrated system for utilization of agricultural wasteType of organization sought: ResearchCo-operation/project idea: Investigation and working out the integrated system forutilization of agricultural waste from region with thermal and bio-gasificationCountry: LatviaAnita LielpetereNometnu 26RigaLV – 1048Tel: +371 7619157e-mail: bioefekts@hotmail.comCompany DataMain activities: Elaboration, production and realization of biological plant protectionproducts and preparations of microbial origin for agricultureType: Producer, Consultancy, TradeNumber of employees: < 10Year of establishment: –Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: EnglishType of CollaborationCompany offers: –Company seeks: Trade contacts, FinancesExpertise offered: Preparation of microbial origin of high qualityExpertise sought: Marketing regulations according to EU legislationType of organization sought: Trade, FinancialCo-operation/project idea: Searching for trade and research partners for the mutualco-operation[ 6869


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Priekuli Plant Breeding Station>Institute of Microbiology and VirologyCountry: LatviaLivia ZarinaZinatnes 1aCesu raj.LV – 4126Tel: +371 4130162Fax: +371 4130162e-mail: pr.sel@apollo.lvCountry: LatviaVaira SauliteRatsupites 1RigaLV – 1067Tel: +371 2426197Fax: +371 2428036e-mail: vaira@latnet.lvCompany DataMain activities: Plant growing, agrotechnological trials, seed productionType: Producer, ResearchNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1913Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: English, German, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Co-developmentCompany seeks: Research, Know-how, Co-developmentExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: Producer, ResearchCo-operation/project idea: Determination of soil quality indicators, organic farmingsystems, weed control methods (on ecologically based methods)Company DataMain activities: Research, basic and applied testing, consultancy, production ofbiopharmaceuticals, probiotics, diagnosticsType: Producer, Engineering, Research, Service, ConsultancyNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1993Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, LatvianType of CollaborationCompany offers: Research, Co-developmentCompany seeks: Trade contacts, FinancesExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: End user, Supplier, Producer, Engineering, ResearchCo-operation/project idea: Approbation and evaluation of probiotic microorganisms inclinics and/or outpatients estimation of doses, durance and etc. Outworkingcriteria for evaluation of bioproducts/natural products/dietic products/foodsupplements[ 7071


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Lariphana Ltd.>Struzanu Kudras Fabrika JSCCountry: LatviaGuna FeldmaneRatsupites 1RigaLV – 1067Tel: +371 2427462e-mail: microb@latnet.lvCompany DataMain activities: Production of pharmaceutical preparation, clinical trials, research workType: Producer, Research, Service, ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 1992Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, LatvianType of CollaborationCompany offers: Research, Trade contactsCompany seeks: Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: End user, Research, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Investigation of antiviral potency of medical drug produced byour company. Trade of our preparation - antiviral drug, offering of bacterial biomassCountry: LatviaStanislavs VishStružāniLV – 4643Tel: +371 4658220Fax: +371 4624084Company DataMain activities: Peat producerType: Producer, Consultancy, TradeNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1963Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 5Languages spoken: English, Russian, GermanType of CollaborationCompany offers: Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Know-how, Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: –Expertise sought: Peat and local natural resources usage in the energetical processesType of organization sought: End user, Supplier, Engineering, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Co-operation in producing and trading[ 7273


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Institute of Experimental and Clinical Medicine, LU>Latvian Institute of Organic SynthesisCountry: LatviaLīga PlakaneO. Vācieša iela 4RīgaLV – 1004Tel: +371 7612038Fax: +371 7612038e-mail: mbrazma@latnet.lvCountry: LatviaGunars ZelcansAizkraukles 21RigaLV – 1006Tel: +371 7552354Fax: +371 7550338e-mail: gzel@latnet.lvCompany DataMain activities: University affiliated research institute in basic and clinical medicalsciencesType: Research, Consultancy, AcademicNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1946Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: Latvian, English, RussianType of CollaborationCompany offers: ResearchCompany seeks: Research, FinancesExpertise offered: Directing and performing basic and clinical biomedical research inphysiology, oncology, arthritis and etcExpertise sought: Research equipment and experience exchange to perform basicbiomedical analysisType of organization sought: Research, Consultancy, AcademicCo-operation/project idea: Uncovering and clarifying the dynamics of chronic noninfectiousillnesses and ageing risk factors in Latvia in relation to definedenvironment health indicators, with heightened attention placed on obesity andassociated metabolic disorderCompany DataMain activities: Synthesis of biologically active compoundsType: Producer, ResearchNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1957Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: Latvian, English, GermanType of CollaborationCompany offers: Research, Know-howCompany seeks: Licensing, Trade contacts, FinancesExpertise offered: Synthesis of biologically active compoundsExpertise sought: Entering in local marketType of organization sought: End user, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Introducing of a new fast acting single dose rodenticide whichis friendly for environment.Introduction into medical praxis a new wound healing agent[ 7475


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Petersona Patents>GERMANY – NĚMECKOCountry: LatviaGatis MeržvinskisAusekla 2RigaLV – 1010Tel: +371 7324695Fax: +371 7830030e-mail: gatis@petpat.lvwww.petpat.lv78 > Hydroisotop GmbH79 > Innowep GmbH80 > Aqualution81 > University of Bayreuth82 > Awite Bioenergie GbR; Martin Grepmeier & Ernst Murnleitner83 > Bayern Innovativ GmbH Bayerisches Energie-ForumCompany DataMain activities: Registration, protection, licensing, valuation of intellectual propertyType: Service, ConsultancyNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1992Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): 98Languages spoken: Latvian, Russian, English, German, French, SpanishType of CollaborationCompany offers: LicensingCompany seeks: –Expertise offered: Consultations, services related to intellectual property rightsExpertise sought: –Type of organization sought: Supplier, Producer, Engineering, ResearchCo-operation/project idea: –[ 7677


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Hydroisotop GmbH>Innowep GmbHCountry: GermanyWoelkestrasse 9SchweitenkirchenD-85301Tel: +49 (0)8444-9289 0Fax:+49 (0)8444-928 929e-mail: info@Hydroisotop.deCompany DataMain activities: Determination of stable isotopes in the environment, hydrology and food,groundwater protection, mineral and thermal water exploitation, water and soilcontaminants studies, food authenticationType: Engineering, Service, ConsultancyNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1982Turnover: 10 MEuroExport share (%): 25Languages spoken: German, English, RussianType of CollaborationCompany offers: Research, Co-development, Trade contactsCompany seeks: –Expertise offered: Water, soil and radiation protection: investigation of ground watersystems (age, origin, interaction), contaminants contents and origing. Foodorigin assignment, detection of undeclared additives, adulteration of foodExpertise sought: Groundwater, mineral water, food, analyticsType of organization sought: End user, producer, Engineering, Service, Consultancy, TradeCo-operation/project idea: Exploitation of ground, thermal and mineral water, water andsoil remediation efforts, detection of food adulteration, geographical foodassignmentCountry: GermanyWolfgang WeinholdHaugerring 6WürzburgD-97070Tel: +49 931322980Fax: +49 9313229812e-mail: info@innowep.deCompany DataMain activities: –Type: Producer, Engineering, Research, Service, Consultancy, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1979Turnover (kEuro): > 1000Export share (%): 85Languages spoken: German, EnglishType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Surface and material –mirco and marco analysis and functionalevaluation-measuring and testingExpertise sought: Optical and electronical development, mathematical modelling andprogramming, new measuring and testing instrumentsType of organization sought: End user, Supplier, Engineering, Research, ServiceCo-operation/project idea: Further development in optical and mechanical analysis ofsurface structure and surface functional analysis (abrasionresistance, COF)[ 7879


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Aqualution>University of Bayreuth - Institut für BodenkundeCountry: GermanyPeter LangendorfBierkrugweg 1BambergD-96049Tel: +49 956134052Fax: +49 956134062e-mail: peter.langendorf@t-online.deCountry: GermanyGeorg GuggenbergBayreuthD-965440Tel: +49 921552362Fax: +49 921552246e-mail: georg.guggenberger@uni-bayreuth.dewww.geo.uni-bayreuth.deCompany DataMain activities: Start up company (spinn off). Waste water treatment with a new fixedbed, very cost efficient, also very good for upscaling industrial and communitysewage water, drinking waterType: Producer, Engineering, Research, ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 2001Turnover (kEuro): –Export share (%): 60Languages spoken: German, English, FrenchType of CollaborationCompany offers: Licenzing, Know-how, Co-developmentCompany seeks: –Expertise offered: Co-operation in biological sewage, water treatmentExpertise sought: Engineering and partnersType of organization sought: End user, Producer, Engineering, Research, ConsultancyCo-operation/project idea: Licence production of container plants, upscaling of existingplants studiesCompany DataMain activities: Organic matter management in soils; soil fertility; assessment of land-usechanges; organic amendments to soil; charred organic matter; carbon cycling;soil pollution with heavy metals and persistant organic pollutants; pesticides insoil; stable C, N, and S isotopes in environmental samplesType: Research, Service, ConsultancyNumber of employees: > 500Year of establishment: 1975Turnover (kEuro): > 1000Export share (%): –Languages spoken: German, English, Russian, SpanishType of CollaborationCompany offers: Research, Co-developmentCompany seeks: Know-how, Co-developmentExpertise offered: Use of organic amendments for carbon sequestration in andimprovement of soils; assessment of soil pollutants and their possible effects ongroundwater and biota (bioavailability)Expertise sought: Large-scale and environmental safe production of organic amendments;remediation of soils polluted with heavy metals and persistent organic pollutantsType of organization sought: Supplier, Producer, EngineeringCo-operation/project idea: The use of charred residues to sequester carbon in arable soilsand to improve their chemical and physical properties[ 8081


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Awite Bioenergie GbR;Martin Grepmeier & Ernst Murnleitner>Bayern Innovativ GmbH Bayerisches Energie-ForumCountry: GermanyMartinGrepmeierAngerstrasse 9Langenbach-NiederhummelD-85416Tel: +49 8761334979Fax: +49 8761334981e-mail: info@awite.dewww.awite.deCompany DataMain activities: Consulting, projecting, automation of biogas plants and dry fermentation,sterilisation of food leftovers, etc. Technological integration and cross-linking ofyour plant installations . Gas analysis devices for biogas (methane, hydrogensulphide, hydrogen, oxygen). Design of process control and simulation of biogasplants. Start up company.Type: Producer, Engineering, ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 2000Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): 20Languages spoken: German, EnglishCountry: GermanySven SchadeGewerbemuseumsplatz 2Nürnberg90403Tel: +49 9112067130Fax: +49 9112067122e-mail: schade@bayern-innovativ.dewww.bayern-innovativ.deCompany DataMain activities: The Bavarian Energy Forum is a networking and information sharing project inenergy sectors. It’s main purpose is information and technology dissemination ofinnovative energy saving technologies and renewable energy technologies. Maincustomers are small and medium sized companies industrial associations and endusers.The Energy Forum co-operates intensively in the promotion of transnationaltechnology transfer with Innovation Relay Centre Bavaria hosted by Bayern InnovativType: Service, Technology TransferNumber of employees: < 10Year of establishment: 1996Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: German, English, FrenchType of CollaborationCompany offers: Know-how, Co-developmentCompany seeks: Know-how, Trade contactsExpertise offered: See activities/profileExpertise sought: Gas-sensorsType of organization sought: End-userCo-operation/project idea: We are looking forward to work together with any plantconstructor who works in the sector of biogas plants (rural or industrial). Wecould do the part of consulting, projection, automation and gas analysisType of CollaborationCompany offers: Know-howCompany seeks: Know-howExpertise offered: Contacts to the regional industry in energy saving and renewableenergy technologies including energy use in industrial processes and energyproduction in rural areasExpertise sought: –Type of organization sought: End-user, Supplier, EngineeringCo-operation/project idea: Acting as bridge to Bavarian know-how in energy technologies forthose in need of innovative technologies or interested in the purchase / licensing oftechnologies not yet available in the Baltic states or other accession countries[ 8283


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>SLOVAKIA – SLOVENSKO86 > Salviafarm a.s.87 > Prosoft s.r.o. Kosice88 > Tatramed s.r.o.89 > Slovak Academy of Sciences90 > LUKRO spol. s r.o.85


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Salviafarm a.s.>Prosoft s.r.o. KosiceCountry: SlovakiaPeter CendekMnesicka 11Nove Mesto nad Vahom91501Tel: +421 32 7710087Fax: +421 32 7710087e-mail: salvia@isternet.skwww.salviafarm.skCountry: SlovakiaIng. Pavol JesenskyKysucka 16Kosice04001Tel: +421 55 6442127Fax: +421 55 6429247e-mail: sale@prosoftke.skwww.prosoftke.skCompany DataMain activities: The company is the first pharmaceutical product – manufacturing firm.Salviafarm received ISO 9002 and GMP certificate in 1999 and in 2001 was givenGMP „PIC” certificate. The Salviafam therefore intends to package and distributeproducts as a member of Pharmaceutical Manufacturers Association of SlovakRepublic. The basic aim of the company is to satisfy the customers needs withhigh quality and price reasonable medical preparations and by supplementaryfood program, OTC preparations and tea programType: Producer, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1997Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: GermanType of CollaborationCompany offers: Co-development, Trade contactsCompany seeks: Trade contactsExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: End-user, Supplier, Producer, Service, TradeCo-operation/project idea: To satisfy customer needs with high quality and reasonableprice medical preparations and with supplementary food program, OTCpreparations and tea programCompany DataMain activities: Analysis, design, development and implementation of client/serverinformation systems. Hospital information systems: information systemdevelopment, training, installations, consultations, complementary servicesType: Producer, Service, Consultancy, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1993Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 5Languages spoken: EnglishType of CollaborationCompany offers: Licensing, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Co-development, Trade contactsExpertise offered: Information system development and system integration.Implementation of „Hospital information system”. Know-how in softwaredevelopmentExpertise sought: Business partner for „Hospital information system” implementation.Health care provider (hospital). Company or organisation with expertise ininformation systemsType of organization sought: End-user, Supplier, Producer, Consultancy, Trade, Health careproviderCo-operation/project idea: Implementation of the hospital information systems. JoinedSW development[ 8687


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Tatramed s.r.o.>Slovak Academy of SciencesCountry: SlovakiaRoman KotrecLiscie udolie 7Bratislava84104Tel: +421 2 60202301Fax: +421 2 60202351e-mail: roman.kotrec@tatramed.skwww.tatramed.skCompany DataMain activities: Neurosurgery planning and navigation, PACS systems, interfaces tononstardard facilities, patient data import, export and presentationType: Engineering, Research, Software houseNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1992Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 80Languages spoken: English, GermanType of CollaborationCompany offers: Licensing, Know-howCompany seeks: Research, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Neurosurgery planning, radiotherapy, PACS systems, image registrationand processingExpertise sought: –Type of organization sought: Engineering, Research, TradeCo-operation/project idea: –Country: SlovakiaViliam NovakStefanikova 49BratislavaSK-81438Tel: +421 2 52495676e-mail: novak@up.upsav.skwww.sav.skCompany DataMain activities: Research in wide field of technical, life and social sciencesType: ResearchNumber of employees: > 250Year of establishment: 1953Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: English, Russian, PolishType of CollaborationCompany offers: Research, Know-howCompany seeks: Trade contactsExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: ProducerCo-operation/project idea: We offer wide field of products, technologies and services[ 8889


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>LUKRO spol. s r.o.>SWEDEN – ŠVÉDSKOCountry: SlovakiaIvan FilusPiestanska 1202/44Nove Mesto nad VahomSK-91501Tel: +421 327712580Fax: +421 327712911e-mail: lukro@lukro.skwww.lukro.sk92 > Hylae Clinical Research AB93 > Pure Med Core ABCompany DataMain activities: Trading company, supply of the food components, grocery technologies,technological units for milkers technology (drying of the milky products), specialtechnologies for environment (drying of the sewage sludges, fluid drying of theseed, emissions and smell catcher)Type: Engineering, Service, Consultancy, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1992Turnover (kEuro): > 1000Export share (%): 75Languages spoken: English, RussianType of CollaborationCompany offers: Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Co-development, Trade contactsExpertise offered: Supply of the „know-how” for grocery technologies, specialtechnologies for environment, consultancy for Phare projects, member of theCentral Consultancy Register (CCR) SCR/E1 Unit European CommissionRegistration number: ( 100 428)Expertise sought: –Type of organization sought: Producer, Engineering, TradeCo-operation/project idea: Innovation of the existing grocery technologies[ 9091


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Hylae Clinical Research AB>Pure Med Core ABCountry: SwedenStefanAstromResearch Park IdeonLundS-22370Tel: +46 462862630Fax: +46 462862634e-mail: hylae@sbbs.sewww.hylae.seCompany DataMain activities: Monitoring of clinical trials phase II/III/IV. Hylae is a Contact ResearchOrganization (CRO) operating in the Nordic countriesType: ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 1991Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 60Languages spoken: English, German, ScandinavianType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-developmentCompany seeks: Research, Know-how, Co-developmentExpertise offered: Management of international clinical trialsExpertise sought: Monitoring of local/national hospitals and investigatorsType of organization sought: Research, Service, ConsultancyCo-operation/project idea: Cooperation in international clinical trials in varioustherapeutic areasCountry: SwedenTeresa EdholmNorrtullsgatan 16 BStockholmS-11345Tel: +46 0707346448Fax: +46 08344848e-mail: violetta_siltver@hotmail.comCompany DataMain activities: Medical doctorType: Production, Research, ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 2000Turnover (kEuro): < 10Export share (%): 0Languages spoken: EnglishType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-development, LicensingCompany seeks: Research, Know-how, Co-development, Trade contacts, FinancesExpertise offered: –Expertise sought: –Type of organization sought: Supplier, Producer, Research, FinancialCo-operation/project idea: Research in the field of cancer (cervical and others) and gaslike O 2 and O 3 effects. Development of biomedical products (medical technology)for treatment of some cancer forms[ 9293


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>CZECH REPUBLIC – ČESKÁ REPUBLIKA96 > Ecofluid group Ltd.97 > AlphaEko – CZ s.r.o.98 > Test-Line Clinical Diagnostics s.r.o.99 > Bioster a.s.100 > Ecocoal s.r.o.101 > BioTest Ltd.102 > Vidia Ltd.103 > GeneAge Technologies a.s.95


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Ecofluid group Ltd.>AlphaEko - CZ s.r.o.Country: Czech RepublicSvatopluk MackerlePavlikova 5Brno60200Tel: +420 543236403Fax: +420 543236404e-mail: eco@ecofluid.czwww.ecofluid.czCountry: Czech RepublicPetra AuterskaPod Velkym hajem 1424/9Praha 5 – Radotin15300Tel: +420 602176710Fax: +420 257912016e-mail: auterska@worldonline.czwww.alphaeko.itgo.comCompany DataMain activities: Research, design, supply of equipment and materials in the field ofenvironment protection technologiesType: Producer, Engineering, Research, Service, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1993Turnover (kEuro): 100 – 1 000Export share (%): 60Languages spoken: Czech, Russian, EnglishType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-developmentCompany seeks: Trade contactsExpertise offered: Biological wastewater and chemical watertreatment technologies usingcoagulants and floaculants and engineering and manufacturingExpertise sought: Engineering and manufacturingType of organization sought: End-user, Service, Consultancy, TradeCo-operation/project idea: Distribution of company productsCompany DataMain activities: Biofilters, air cleaningType: Producer, Engineering, Research, Service, ConsultancyNumber of employees: –Year of establishment: –Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: Czech, Russian, EnglishType of CollaborationCompany offers: Research, LicensingCompany seeks: Trade contacts, FinancesExpertise offered: Biotechnology – biodegradation of organic compounds, H 2 S, NH 4+Measurement of odour and liquidation of odour from industryExpertise sought: Biodegradation, microbiology, tradeType of organization sought: End-user, Supplier, Producer, Research, Trade, FinancialCo-operation/project idea: Employing trickling biofilters in industry; biodegradation ofxenobioties[ 9697


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Test-Line Clinical Diagnostics s.r.o.>Bioster a.s.Country: Czech RepublicIvo HofmannKrizikova 70Brno61200Tel: +420 541633878Fax: +420 541633715e-mail: trade@test-line.czwww.test-line.czCountry: Czech RepublicPetr BublaTejny 621Veverska Bityska66471Tel: +420 504429104Fax: +420 504420313e-mail: p.bubla@bioster.czwww.bioster.czCompany DataMain activities: Development, production, service, distribution of enzyme imunoassaydiagnostic kits for human and veterinary diagnosticsType: Producer, Research, Service, Consultancy, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1993Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: Czech, Russian, EnglishType of CollaborationCompany offers: Research, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Enzyme imunoassay diagnostic kits, development of new types of kits,cooperation in developmentExpertise sought: New technologies and equipment, clinical research in diagnostics oninfectious diseases, distribution, tradeType of organization sought: End-user, Supplier, Research, Service, TradeCo-operation/project idea: Trade - interest in business contacts (marketing and sales),research and information exchange in diagnostics on infectious diseases,innovation, joint productionCompany DataMain activities: Manufacturer of Traumacel (haemostatic), special dressings for armedforces, rescue sets, ready-to-use dressings, packing of dressing material, radiationsterilisationType: Producer, Service, TradeNumber of employees: 50 – 250Year of establishment: 1972Turnover (kEuro): –Export share (%): –Languages spoken: Czech, Russian, EnglishType of CollaborationCompany offers: Trade contactsCompany seeks: Trade contactsExpertise offered: Traumacel – effective haemostat for wide use (clinical use, surgery, alsohousehold)Expertise sought: Distribution of our products, trade co-operationType of organization sought: End-user, Trade, DistributorCo-operation/project idea: Trade co-operation, sales and marketing[ 9899


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Ecocoal s.r.o.>BioTest Ltd.Country: Czech RepublicMarek DlabajaVrsovcu 29/1048Ostrava – Mar.Hory70900Tel: +420 696616602Fax: +420 696616600e-mail: marek@ecocoal.czwww.ecocoal.czCountry: Czech RepublicJiri MarhanVyzkumna 421Pardubice53351Tel: +420 406415626Fax: +420 406415630e-mail: marhan@biotest.czwww.biotest.czCompany DataMain activities: Company deals with wide range of activities connected with designingand constructing of environment protection technologiesType: Producer, Engineering, Research, Service, ConsultancyNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1995Turnover (kEuro): 100 – 1000Export share (%): 7Languages spoken: Russian, English, German, PolishType of CollaborationCompany offers: Research, Licenzing, Know-how, Co-development,Trade contactsCompany seeks: Co-development, Trade contactsExpertise offered: Know-how for remediation of old sites/soil processing, ground waterprocessing. Know-how for air pollution controlExpertise sought: Trade contacts, cooperation in production, joint ventureType of organization sought: End-user, Engineering, Research, Service, TradeCo-operation/project idea: Contaminated land remediation leaves site fit for redevelopment,biological degradation, oil hydrocarbons degradation in sediments and soils.Bioremediation for site restoration by the army areas. Re-cultivation of territoriestouched by industrial activities. Variable biofilter systems. Separator systems.Company DataMain activities: Testing on biological systems. Production of laboratory animalsType: Producer, Research, Service, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1999Turnover (kEuro): 100 – 1000Export share (%):Languages spoken: Czech, EnglishType of CollaborationCompany offers: Research, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Accredited laboratory – preclinical toxicology of drugs and biologicalsafety tests of chemicals or medical devices. Sale and other work with laboratoryanimals (from mouse to monkey)Expertise sought: Co-operation in drug research and development. Special services anddemands concerning laboratory animalsType of organization sought: End-user, Producer, Research, Service, TradeCo-operation/project idea: Co-operation in drug research and development, registrationof drugs and chemicals. Laboratory animals breeding for special purposes[ 100101


BALTIC DYNAMICS INITIATIVE ]>Vidia Ltd.>GeneAge Technologies a.s.Country: Czech RepublicJaroslav RoubalVídeňská 1083Praha 414220Tel: +420 2 475 21 31Fax: +420 2 475 27 43e-mail: roubal@vidia.czwww.vidia.czCountry: Czech RepublicStanislav Kmoch, Martin HrebicekPod Kastany 3/5Prague16000Tel: +420 603796851Fax: +420 224324789e-mail: skmoch@lf1.cuni.czwww.geneagetech.comCompany DataMain activities: Research, development, production and sale of in vitro diagnostics forhuman medicineType: Producer, Research, Service, TradeNumber of employees: 10 – 50Year of establishment: 1991Turnover (kEuro): 100 – 1000Export share (%): –Languages spoken: Czech, EnglishType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsCompany seeks: Research, Know-how, Co-development, Trade contactsExpertise offered: Development of new diagnostic kits, kits for research purposesExpertise sought: Production of diagnostically significant antigens. Skills in newtechnologyType of organization sought: End-user, Supplier, Producer, Engineering, Research, TradeCo-operation/project idea: Distribution of VIDIA goods, research and production, cooperationin joint productionCompany DataMain activities: DNA/protein microarray, protein expression, purification; DNA diagnosticType: Producer, Engineering, Research, Service, Trade, ConsultancyNumber of employees: < 10Year of establishment: 1999Turnover (kEuro): 10 – 100Export share (%): –Languages spoken: Czech, German, EnglishType of CollaborationCompany offers: Research, Know-how, Co-developmentCompany seeks: –Expertise offered: DNA manipulation (sequencing, cloning, analysis), DNA/proteinmicroarrays development, analysisExpertise sought: –Type of organization sought: End-user, Research, TradeCo-operation/project idea: Development of genomics and proteonics programs[ 102103

More magazines by this user
Similar magazines