Hent pdf-fil - Fyns Kran Udstyr A/S

fyns.kran.dk
  • No tags were found...

Hent pdf-fil - Fyns Kran Udstyr A/S

www.fku.dkSERVICE & UDLEJNINGUdlejningUdlejningsgrej .................................... 11-1Elkædetaljer...................................... 11-2Lufttaljer ........................................ 11-2Løbekatte ....................................... 11-2Tirfor Taljer ...................................... 11-2Håndkædetaljer ................................... 11-2Skraldetaljer ..................................... 11-2Bjælkeklør ....................................... 11-2Holmatro Hydrauliske donkrafte. ...................... 11-3Holmatro Hydrauliske håndpumper .................... 11-3Hydraulik, diverse ................................. 11-3Kranvægte ....................................... 11-4Kasteblokke...................................... 11-4Transportruller .................................... 11-4Maskindonkrafte .................................. 11-4Vandsække ...................................... 11-5Spolemaskine .................................... 11-5HireHire of Lifting Gear ................................ 11-1Electric Chain Hoists ............................... 11-2Air Hoists. ....................................... 11-2Trollyes ......................................... 11-2Tirfor Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2Manuel Chain Hoists ............................... 11-2Lever Chain Hoists................................. 11-2Girder Clamps .................................... 11-2Holmatro Hydraulic Jacks ........................... 11-3Holmatro Hydraulic Hand Pumps ...................... 11-3Hydraulic, various ................................. 11-3Crane Weighers ................................... 11-4Snatch Blocks .................................... 11-4Transport Rollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-4Jacks. .......................................... 11-4Water Load Bags .................................. 11-5Spooling Gear .................................... 11-5Test- og kranserviceTest- og kranservice ............................... 11-6Dansk Kran Forening ............................... 11-6Kranservice ...................................... 11-7Test af løftegrej ................................... 11-8Dokumentation .................................. 11-10Serviceaftale .................................... 11-10Test and Crane ServiceTest- and Crane Service ............................ 11-6Danish Crane Association ........................... 11-6Crane Service .................................... 11-7Test of Lifting Equipment ............................ 11-8Documentation .................................. 11-10Service Agreement ............................... 11-10ReparationReparation af løftegrej ............................. 11-11RepairRepair of Lifting Equipment ......................... 11-1111Version 7.0 - Maj 2013


www.fku.dkSERVICE & UDLEJNING11-1UdlejningsgrejFyns Kran Udstyr A/S tilbyder et bredt program afløftegrej til udlejning.På websitet www.fku-udlejning.dk, kan man sehvilket grej, der er tilrådighed, hvad det koster pr. dagsamt direkte booke det ønskede grej.Udlejningsgrejet håndteres fra vores afdeling i Esbjerg.Hvornår kan det betale sig at leje i stedet for at købesit løftegrej?Hvis De i forbindelse med reparations- ellermontageopgaver har behov for løftegrej ogtransportmateriel, som efter arbejdets udførelse ikkevil finde anvendelse i længere tid, er den tidsmæssigtbegrænsede leje, billigere end at købe.Fordele:- Overskuelige omkostninger ved konkretearbejdsopgaver- Ingen investering som binder kapital- Ingen vedligeholdelses- og opbevarings omkostningeri den ubenyttede tid- Altid et garanteret sikkert og pålideligt udstyr tilrådighed ved behovForuden de aftalte lejepriser kan der kun opstå ekstraomkostninger ved overbelastning eller misbrug afgrejet. Rekvirér venligst lejebetingelser.Hire of Lifting GearFyns Kran Udstyr A/S offers a wide range of liftingequipment for hire.On the website www.fku-udlejning.dk, you can seewhat equipment that is available, what it costs per. dayand directly book the desired gear.All lifting gear for hire is handled from our departmentin Esbjerg.When will it be an advantage to hire ones lifting gearinstead of buying it?If there is a need for lifting gear and transport materialin connection with repair or assembly works and therewill be no need for the gear in a long period after thework has been done, the temporal limited hire can offereconomic advantages over outright purchase.Advantages:- Hiring allows more accurate project cost control, ascharges are readily identifiable- Hiring does not involve capital costs, and thereforefrees capital for other uses- Hiring means that you don’t have to worry aboutstorage and maintenance costs- Always a gauranteed safe and reliable gear at disposalBesides the prices for hire agreed upon extra costs mayonly occur if the gear has been overloaded or misused.Please call for terms of hire.Book online på: / Book online on:www.fku-udlejning.dk11Odense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013


www.fku.dk11-2 SERVICE & UDLEJNINGUdlejningsgrejElkædetaljer3 x 400 volt 50 HzElectric Chain Hoists3 x 400 volt 50 HzHire of Lifting GearHåndkædetaljerManuel Chain HoistsLufttaljerAir HoistsSkraldetaljerLever Chain HoistsLøbekatteTrollyesBjælkeklørGirder ClampsTirfor TaljerTirfor Machines11Odense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013


www.fku.dkSERVICE & UDLEJNING11-3UdlejningsgrejHolmatro HydrauliskedonkrafteHire of Lifting GearHolmatro HydraulicJacksHolmatro HydrauliskehåndpumperArbejdstryk: 720 bar.Leveres uden slange.Holmatro HydraulicHand PumpsWorking pressure: 720 bar.Delivered without hose.Hydraulik, diverseHydraulic, various11Odense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013


www.fku.dk11-4 SERVICE & UDLEJNINGUdlejningsgrejHire of Lifting GearKranvægteDigitale, leveres med sjæklerCrane WeighersDigital, with shacklesKasteblokkeSnatch BlocksMaskindonkrafteJacksTransportrullerTransport RollersType 1500-4DNylonType 2000 FNylonType 4000 DNylonType 4000 F / 8000 FNylon / Stål/Steel11Type 6000 F / 12000 F / 12000 FCNylon / Stål/Steel / Composit/CompositeOdense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013


www.fku.dkSERVICE & UDLEJNING11-5UdlejningsgrejVandsækkeKapaciteter på 5–35 tons gør, at Vandsække kananvendes enkeltvis eller i sæt til at frembringeprøvebelastning på op til 100 tons på en krog. Fleresæt kan anvendes til større belastninger.Hire of Lifting GearWater Load BagsCapacities of 5-35 tonnes allow Water Loads Bags tobe used singly or in clusters to produce test loads ofup to 100 tonnes on one hook. Multiple clusters can beused for higher loads.SpolemaskineSpolemaskinen er designet til at hjælpe med korrektspooling af wiren på tromlen.Spooling GearThe spooling gear is designed to assist with correctspooling of the wire rope onto the winch drum.11Odense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013


www.fku.dk11-6 SERVICE & UDLEJNINGTest- og kranserviceFyns Kran Udstyr A/S styrkede pr. 1. september 2005serviceafdelingen ved opkøb af de ABB A/S ejedeaktiviteter indenfor salg og service af krananlæg.Opkøbet var nærliggende, da aktiviteterne passerperfekt ind i den øvrige organisation og derudover harsamme høje service- og kvalitetsstandard.Aktiviteterne vil blive videreført som en del af FynsKran Udstyr A/S, som i forvejen har landsdækkendeserviceaktiviteter indenfor test og certificering afløftegrej.Vi kan hermed tilbyde vore kunder en komplet pakke,hvor vi kan servicere vore kunder med både løftegrejog krananlæg. Dette omfatter såvel salg, nyinstallation,vedligeholdelse og de årlige lovpligtige eftersyn afløftegrej og krananlæg.Dansk Kran ForeningFyns Kran Udstyr A/S er medlem af DanskKran Forening.Foreningen er branchens talerør overfor myndighedersom f.eks arbejdstilsynet og færdselsstyrelsen og sørgefor information omkring nye tiltag inden for branchensom opbygning af kraner, uddannelse, brug af løftegrej,lovgivning omkring sikkerhed og arbejdsforhold etc.For mere information www.kranforening.dkTest- and Crane ServiceOn September 1st 2005 Fyns Kran Udstyr A/Sstrengthened the service section by purchasing theABB owned activities within sales and service ofcrane systems. The purchase was natural due to thefact that the activities fit perfectly into the rest ofthe organization and beyond this has the same highstandard of service and quality.The activities will be continued as a part of Fyns KranUdstyr A/S which already has nationwide serviceactivities within inspection and certification of liftinggear.By this we can offer our customer a complete packagewhere we are able to service our customers with liftinggear as well as crane systems. This includes sale,new installation, maintenance and the yearly statutoryinspection of lifting gear and crane systems.Danish Crane AssociationFyns Kran Udstyr A/S is a member of the Danish CraneAssociation.The Association is the industry’s joint voice towards authoritiessuch as labor inspectorates and Transport Authority andprovide information about new develop-ments in the industrylike building cranes, education, use of lifting equipment,legislation regarding safety and working conditions etc.For more information, please visit www.kranforening.dkMere info på: / Further info on:www.test-kranservice.dk11Odense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013


www.fku.dkSERVICE & UDLEJNING11-7KranserviceVi udfører lovpligtige eftersyn, reparation og renoveringsamt salg af kraner og elektriske kæde taljer. Vi udførernaturligvis disse aktiviteter landsdækkende.Lovpligtige eftersynVi arbejder efter Arbejdstilsynets bekendtgørelsenr. 1101 af 14.12.1992.ReparationService på alle typer og fabrikater kan udføres 24timer i døgnet. Afprøvning foretages og dokumentationudleveres.RenoveringÆldre udstyr bringes i overensstemmelse medlovgivningen. Ombygning til højere effektivitet ogændrede løftefunktioner foretages ligeledes.ServiceaftalerEn serviceaftale mindsker risikoen for, at defekter ogslidtage opdages før der sker driftsstop samt uheld, og atde lovpligtige eftersyn foretages efter de gældende regler.Salg af kraner og taljerVi har et mangeårigt erfaringsgrundlag indenforforskellige løsninger af kraner og taljer, herundermontage, idriftsætning og lovpligtige eftersyn.ReservedeleVi lagerfører et bredt udvalg af reservedele tilkundernes mange forskellige kranfabrikater.Crane ServiceWe carry out statutory inspection, repair, renovation, saleof cranes and electro chain hoists. Naturally we carry outthese activities nationwide.Statutory InspectionWe work according to the Danish WorkingEnviron ment Service’s announcement no 1101 of 14.12-92.RepairFor all types and manufactures services take place 24hours a day. Inspection is carried out and documentationhanded over.RenovationOld equipment is brought into line with the law.Rebuilding to higher efficiency and changed liftingfunctions to be carried out as well.Service AgreementsA service agreement helps defects wear beforebreakdown as well as accidents, and that the statutoryinspections are carried out according to the present rules.Sale of Cranes and HoistsWe have many years’ experience within differentsolutions of cranes and hoists, below this mounting,operationalization and statutory inspections.Spare PartsWe stock a wide range of spare parts for our customers’different makes of cranes.Mere info på: / Further info on:www.test-kranservice.dk11Odense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013


www.fku.dk11-8 SERVICE & UDLEJNINGTest af løftegrejUdført fra Fyns Kran Udstyr A/S testbilerTest of Lifting EquipmentCarried out from Fyns Kran Udstyr A/S Test Vans11Sikkerhed har et navn – Fyns Kran Udstyr A/SArbejdstilsynet stiller krav om, at hejsetilbehør og anhugningsgrejskal testes og kontrolleres af sagkyndig. Hejsetilbehør oganhugningsgrej anbefales kontrolleret mindst én gang hver 12.måned. Fyns Kran Udstyr A/S er Deres garant, for at denne kontroludføres ansvarligt og professionelt.Eksamineret personaleEftersyn af løftegrej er en tillidssag. Fyns Kran Udstyr A/S har siden1970 foretaget test og eftersyn, ligesom vores testteknikere erFORCE certificeret. Dette giver sikkerhed for en korrekt vurderingaf skader og betydningen af slid, således at udskiftning kun sker,når det er nødvendigt for sikkerheden og ikke ud fra kosmetiskehensyn.Visuelt eftersynKædesæt testes og efterses efter gældende normer og regler forslitage, formforlængelse, deformationer samt andre synlige skader.Flergrenede kædesæt kontrolleres for ens benlængde.Wirestropper kontrolleres for trådbrud (lus), fladklemthed,kinker, fuglereder, tæring eller andre former for deformationer,som kan reducere brudstyrken. Kroge, ringe og lign. eftersesvisuelt for slid og deformation samt revneprøves. Løftebåndog rundsling kontrolleres for opmærkningen er ubeskadiget.Endvidere kontrolleres for synlige defekter, kantskader, synligefibre og tydelige tegn på ældning samt andre skader, der kanmedføre reduktion af løfteevnen. Sjækler, universalkoblinger,ringkoblingssystemer m.m. kontrolleres for blivende deformationerog revner.Magnetpulver afprøvningAlle kædesæt efterses i testbilerne for revner og lignende skader,ved hjælp af det i bilerne fastinstallerede udstyr, til prøvning medmagnetpulver. Dette gælder også løsdele, kroge, ringe og lignende.Løfteåg, pladegafler m.m. kontrolleres for revner og lignendeskader med bærbart magnetpulver udstyr som forefindes i allevirksomhedens testbiler.Safety has a name – Fyns Kran Udstyr A/SAccording to the Danish Directorate of Labour Inspection liftingand rigging equipment are to be tested and controlled by acompetent person. Lifting & rigging equipment must be controlledat least once every 12 month. Fyns Kran Udstyr A/S guarantees aprofessional test in accordance with the requirements laid down inDanish legislation.Service StaffTest of lifting equipment is a matter of confidence. Since 1970Fyns Kran Udstyr A/S has carried out controls and tests, and allmembers of our service staff are FORCE certified. Damaged andworn equipment will thus only be replaced when necessary ofsafety reasons.Visual ControlChain slings will be tested and controlled for wear, permanentelongation, deformations and other visible damages. More-leggedchain slings will also be controlled for equal length of legs.Wire rope slings will be controlled for broken wires, crushed ropes,kinks, bird cages, rust or other kinds of visible damages that mightreduce the breaking load. Hooks, rings etc. will be controlledvisually for wear and deformation and furthermore they will becrack tested. Webbing slings and roundslings will be controlledfor damaged marking, visible damages, damages at the edges,visible fibres and signs of ageing and other kinds of damages thatmight reduce the lifting capacity. Shackles, universal couplers, ringcoupling systems etc. will be controlled for plastic deformations andfor cracks.MPI InspectionThe test vans are equipped with modern measuring devices and therequisite equipment for MPI crack testing. All chain slings, hooks,rings etc. will be tested for cracks and similar damages with thisequipment. Lifting yokes, pallet forks etc. will be controlled forcracks and similar damages with the portable MPI crack testingequipment.Odense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013


www.fku.dkSERVICE & UDLEJNING11-9TrækprøvningAlle typer pladekløer efterses visuelt for slidog deformation samt prøvebelastes medWLL + 25% på det i testbilerne installeredetrækprøvningsudstyr. Skralde -& håndkædetaljerfunktionstestes og belastningsprøves i testbilerne.Hvis der er behov for reparation, kan det tilbydesudført i en af Fyns Kran Udstyr A/S’s afdelinger.Faldsikringsudstyr og stigerFra testbilerne kan Fyns Kran Udstyr A/S autoriseredepersonale udføre den årlige kontrol af faldsikringsseler,bælter, liner, falddæmpere og stiger i henhold til degældende regler.Test og service af krananlægFyns Kran Udstyr A/S opsætter, servicerer ogprøvebelaster krananlæg og elkædetaljer ihenhold til de gældende normer og regler.Krananlæggene og elkædetaljerne kontrolleres ihenhold til producentens forskrifter. Ligeledes testes alttilbehør som vakuumløfter, magneter, løftetænger m.m.MærkningKæder, kædesling og wirestropper opmærkes medskilte påført følgende tekst:- Belastning - Certifikat nr.- Dato for test - AfdelingsidentifikationBløde stropper og bånd mærkes med plastovertrukketmærkskilt med følgende tekst:- Belastning - Certifikat nr.- Dato for test - AfdelingsidentifikationPladekløer opmærkes med følgende tekst:- Belastning - Certifikat nr.- Dato for test - AfdelingsidentifikationReparationerAlle reparationer af kædesling, udskiftning af kroge,sikkerhedspaler, samleled m.m., udføres straks vedden årlige test. Fyns Kran Udstyr A/S er jeres garantifor, at det størst mulige lager af opdaterede reservedelemedbringes. Selv når vi besøger kunder med megetstore mængder af løftegrej, er det vores mål at kunneklare mangeartede reparationer.Pulling TestAll kinds of plate lifting clamps will be controlledvisually for wear and damages and tested with WLL +25% with the tensile test equipment in the test vans.The function of lever chain hoists, manual chain hoistswill be tested and furthermore the hoists will be loadtested. Any necessary repair can be carried out at therepair shops in Fyns Kran Udstyr A/S’s departments.Fall Protection Equipment and LaddersThe authorized service staff in the test vans can carryout the annual control of harnesses, belts, lanyards,shock absorbers and ladders in accordance with theexisting legislation.Test and Service of Crane SystemsFyns Kran Udstyr A/S mounts and carries out serviceof crane systems and electric chain hoists. The cranesystems and the electric chain hoists will be controlledaccording to the procedures laid down by the producer.Further equipment such as vacuum lifters, magnets,lifting forks etc. will be tested in the same way.MarkingChains, chain slings and wire rope slings will bemarked with signs with the following text:- Load - Number of certificate- Date of test - Identification of departmentRoundslings and Webbing Slings will be markedwith a plastic-coated Sign with the following Text:- Load - Number of certificate- Date of test - Identification of departmentPlate Lifting Clamps will be marked with thefollowing Text:- Load - Number of certificate- Date of test - Identification of departmentRepairsRepair of chain slings, replacement of hooks, safetylatches etc. can be carried out in the test vans at once,as the test vans always carry comprehensive stocks ofspare parts.11Odense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013


www.fku.dk11-10 SERVICE & UDLEJNINGDokumentationFra testbilerne udskrives på stedet certifikater på alle godkendte emner.Certifikaterne udskrives, underskrives og afleveres til kunden, før testbilenforlader kunden, og derved får kunden ingen yderligere ekspedition påcertifikat.Fra testbilerne er vi stand til af udskrive certifikat pr. kunde/afdeling, således atkunden derved hurtig og nemt altid vil kunne få et overblik over, hvilket løfteudstyr derer godkendt.Alle certifikater arkiveres, således at en eventuel genudskrivning altid vil kunneforetages, og via vores arkiv vil vi altid kunne kontrollere, om alt tidligere testetløftegrej er blevet kontrolleret. Certifikater og oversigter kan også aflevereselektronisk, hvilket giver kunden mulighed for at kunne genudskrive certifikater samtvedligeholde oversigtslisterne.ServiceaftaleMed en serviceaftale hos Fyns Kran Udstyr A/S er De sikker på, at fristen for det årligeeftersyn ikke overskrides.Aftalen indebærer, at vi forpligter os til at kontakte Dem hvert år inden for et fire ugersinterval omkring årsdagen for tidligere års eftersyn for at træffe aftale om ny test.En fordel for Dem, fordi De slipper for selv at skulle huske på, hvornår Deresløftegrej skal testes, og fordi det gør vor planlægning nemmere og reducererkørselsomkostningerne og dermed Deres pris på eftersyn og test.DocumentationIn the test vans we prints out test certificates on all items approved. The certificatesare signed and handed to the customer before the test van leaves the customer.We can print certificates for each customer/department and thus give the customer agood survey of the approved lifting equipment.All certificates are filed and thus it will always be possible to print the certificatesagain, and we will also be able to control whether all former controlled liftingequipment has been controlled again.The certificates and surveys can also be delivered as files enabling the customer tore-print his certificates and update the surveys.11Service AgreementA service agreement with Fyns Kran Udstyr A/S guarantees that the time limit for theannual inspection will not be exceeded.If you enter into such an agreement with Fyns Kran Udstyr A/S, we will contact youeach year within an interval of four weeks about the date of the inspection in theprevious year.The benefits for you are that you will not have to remember the date for the test of yourlifting gear, and as our planning and cartage expenses will be reduced your price forinspection and test will be reduced too.Odense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013


www.fku.dkSERVICE & UDLEJNING11-11Reparation af løftegrejForuden reparation fra vore testbiler kan Fyns KranUdstyr A/S udføre reparation af løftegrej på voresværksteder.Dette specielt indrettede værksted er bemandetmed dygtige og erfarne reparatører, som er klar tilat reparere og foretage eftersyn af løftegrej så somdonkrafte, pladekløer, spil og taljer m.m.Alle reparationer og eftersyn afsluttes med enafprøvning, som danner grundlag for udstedelse af etcertifikat på det reparerede og eftersete løftegrej.Repair of Lifting EquipmentBesides the repair from our test vans Fyns Kran UdstyrA/S can also carry out repair of lifting gear at our repairshops.The skilled and experienced service staff in this repairshop are ready to repair and control lifting equipmentsuch as jacks, plate lifting clamps, winches, hoists etc.After all repairs and controls the equipment is tested asa basis for the certificate on the repaired and controlledlifting equipment.11Odense | Vallensbæk | Esbjerg | Aalborg+45 7015 2015 | fku@fku.dkVersion 7.0 - Maj 2013

More magazines by this user
Similar magazines