(ke stažení v pdf) číslo 41/Říjen 2011 - HYUNDAI Motor ...

hyundai.motor.cz
  • No tags were found...

(ke stažení v pdf) číslo 41/Říjen 2011 - HYUNDAI Motor ...

Bezpečnostní politika IT / IT security policyJak předcházet rizikům sociálníchsítíSociální sítě jako Facebook,MySpace, Twitter nebo LinkedInse staly velmi populárními,jelikož nabízejí lidem možnostnavazovat kontakty a sdíletinformace s ostatními. Sociálnísítě spočívají ve spojenía komunikaci, přičemž poskytujíuživatelům příležitost sdíletinformace o sobě a nabízejírůzné komunikační mechanismy.Tak, jak se zvyšuje popularitasociálních sítí, zvyšuje sei bezpečnostní riziko. Tyto sítěse staly jedním z hlavních zdrojůpro sběr osobních informacía prostorem pro phishing a šířeníškodlivého softwaru. Očekáváse, že sociální sítě velmibrzy nahradí email jako hlavníprostředek pro šíření škodlivéhosoftwaru.Jak se bránit hrozbám spojenýms užíváním sociálních sítí?• Pokud se rozhodnete vstoupitdo nějaké sociální sítě, vybírejtepečlivě – budete poskytovat svéosobní údaje. Dávejte si velký pozorna to, co budete zveřejňovat– internet je otevřený zdroj. Bertev úvahu, že vše, co vložíte nasociální síť tam zůstane napořáda nebudete to moci vzít zpět. Zveřejňujtepouze takové informace,které chcete, aby viděli ostatnía nezveřejňujte nic, co souvisís HMMC (pokud to nemáte v popisupráce).• Použijte spolehlivé, jedinečnéheslo – nepoužívejte stejné heslopro přihlášení na více stráneka rozhodně pro potřebu sociálnísítě nepoužívejte heslo, kterémáte v HMMC nebo na jakýchkolivjiných účtech určených profiremní účely.• Extrémní opatrnosti je potřebapři užívání různých aplikací, dostupnýchna sociálních sítích.Takové aplikace představují velkébezpečnostní riziko, jelikožmohou obsahovat škodlivý software,nebo způsobit, že prohlížečvykoná nevyžádanou akci, a toi bez vědomí uživatele. Používáníaplikací na sociálních sítích nenípovoleno v rámci HMMC.• Věnujte pozornost personalizacia nastavení soukromí vašeho účtu– výchozí nastavení může dovolitkaždému, aby viděl váš profila zveřejněné informace, či sdíleldalší údaje jako například emailovéadresy. Kontrolujte soukromía zabezpečení vašeho profilu,abyste se ujistili, že odpovídávašim požadavkům, jelikož tytostránky periodicky mění pravidlapro jejich nastavení.• Když se přihlašujete, vždy vepišteadresu přímo do vyhledavačea nebo použijte záložky. Přitom seujistěte, že máte bezpečné připojenípro autentizaci (HTTPS). Nepřihlašujtese pomocí odkazů přesemail, nebo jiné webové stránky.Mohou totiž vést na falešnou adresu,kde může dojít k odcizenívašich osobních údajů, nebo staženívirů.• Nedovolte nástroji sociální sítězkopírovat váš seznam emailovýchadres. Stránka totiž můževyužít získaných dat k rozesíláníemailů kontaktům z vašeho seznamu,nebo dokonce i někomu,koho jste prostřednictvím emailunikdy nekontaktovali.Více informací naleznete v pravidlechbezpečnostní politiky IT, kterájsou dostupná na Autoway nebo naintranetu HMMC.Preventing social media risksSocial networking websiteslike Facebook, MySpace,Twitter or LinkedIn havebecome very popular providingopportunity for people toconnect with others to shareinformation. Social networkingsites rely on connectionsand communication allowingusers to provide informationabout themselves and offeringvarious communicationmechanisms. As the popularityof these social sites grows thesecurity risks increase too.They become one of the majorsource for harvesting personalinformation and location forspreading malicious codeand phishing. It is expectedvery soon Social networksto replace email as theprimary vector for distributingmalicious code.How to protect from SocialNetworks Security Treats?• If you decide to join somesocial network, choose itvery carefully - you will beproviding personal informationto that website. Be very carefulabout what you post - internetis a public resource. Assumethat everything you put onsocial network is permanentand you can’t retract it. Onlypost information you arecomfortable with anyoneseeing and don’t post anythingrelated to the HMMC (unlessyou’re authorized).• Use a strong, unique password- don’t use the same passwordon multiple sites and especiallydon’t use HMMC passwordon social networking sites orany other account you use forbusiness purposes.• Extreme caution should beplaced on usage of socialmedia applications. Suchapplications pose a serioussecurity risk since hackers mayembed malicious code or tocause web browser to executeunwanted actions, evenwithout user’s knowledge.Usage of social media webapplications is not allowedfrom HMMC infrastructure.• Pay attention and customizethe privacy settings in yoursocial networking accounts- default settings may allowanyone to see your profileand posted information, orto allow sharing information,such as email addresses oruser preferences. Review yoursecurity and privacy settingsto make sure that your choicesare appropriate since thesites periodically change theirPrivacy policies.• When accessing, type theaddress directly into yourbrowser or use bookmarksand ensure that you havea secure (HTTPS) connectionfor authentication. Do notaccess through links providedvia email or another website,it might be entering you intoa forged location where yourpersonal information could bestolen or to download a virus.• Forbid social networkingservices to scan your emailaddress book. The site mightuse information collectedfrom there to send emails toothers from your contact list oreven to everyone you’ve evercontacted via email.For more information see ITSecurity Policies accessiblethrough Autoway on HMMCIntranet.11

More magazines by this user
Similar magazines