(ke stažení v pdf) číslo 32/Prosinec 2010 - HYUNDAI Motor ...

hyundai.motor.cz
  • No tags were found...

(ke stažení v pdf) číslo 32/Prosinec 2010 - HYUNDAI Motor ...

12/2010HMMC NewsÚspěchy / AchievementsSouhrnná provozní porada– prosinec 2010Business review meeting– December 2010Poslední letošní souhrnná provozníporada se uskutečnilav pondělí 6. prosince v auditoriuv administrativní budověHMMC. Sešli se na ní zástupcinejvyššího vedení společnosti,generální manažeři, manažeřia senior specialisté ze všechoddělení.Úvod tradičně patřil projevu prezidentaHMMC. Pan Kim Eok-jo sev něm zaměřil na úspěchy, kterýchnaše společnost dosáhla v listopadu– výrobu auta s číslem 300 000a udělení ceny „Úspěšná firma2010“. Prezident ocenil také přínossystému zlepšovacích návrhů,jenž byl v HMMC spuštěn v dubnuletošního roku. Na pódiu pakpředal šek na 10 tisíc korun MartinuRemešovi z Oddělení nákupua vývoje dílů, autorovi dosud nejlepšíhozlepšovacího návrhu. Poděkovalrovněž zaměstnancům,kteří se podíleli na získání ceny zakvalitu.Prezident Kim Eok-jo zdůraznil skutečnost,že se v listopadu podařilovyrobit 21 222 aut, oproti plánovanémupočtu 21 200 vozů. Letos bytak měl být splněn roční výrobníplán ve výši 200 000 aut.U řečnického pultu se poté vystřídalizaměstnanci HMMC, kteříúčastníky seznámili s detailnímiinformacemi o výrobě, kvalitěa prodejními výsledky. Poslednímtématem prosincové porady bylazměna pracovní doby, o které sevíce dočtete v článku níže.This year‘s last Business reviewmeeting was held on Monday6 th December in auditorium ofHMMC Administration building.This gathering is organizedfor company’s top management,General Managers, Managersand Senior Specialists from alldepartments.HMMC President’s speech inauguratedthe meeting. Mr. Kim Eok-jofocused on accomplishments ourZaměstnanci, kteří přispěli k získání ceny Úspěšná firma 2010Employees who participated in obtaining award Successful Firm 2010company achieved in November –production of 300,000 th car and grantingaward “Successful Firm 2010”.President appreciated also the contributionof improvement suggestionssystem which was launched inHMMC in April this year. Afterwardson stage he handed over a 10,000CZK check to Martin Remeš fromParts Development Department, authorof the best improvement suggestionso far. He expressed his thanksto employees who participated inobtaining the quality award.President Kim Eok-jo emphasizedthe fact that our company produced21,222 cars in November, comparedto a planned number of 21,200 units.This year’s production plan in theamount of 200,000 vehicles shouldbe reached.After the speech other HMMC employeescame to the speaker’s deskand informed participants aboutdetailed data regarding production,quality and sales results. The lasttopic of December meeting wasa change of working hours. You willlearn more about it in an articlebelow.Změna pracovní dobyChange of working hoursV důsledku zavedení bezpečnostníchpřestávek do stávajících pracovníchkalendářů dojde v HMMCs platností od 1. ledna 2011 kezměně pracovní doby. Doposudbyly bezpečnostní přestávky zavedenypouze na Oddělení převodovkárnya lisovny.Bezpečnostní přestávky jsou podlezákona součástí pracovní dobya jsou placené. V tabulce níže zjistíte,že v mnohých případech došlo kezkrácení celkové doby v práci.As a result of implementation ofsafety breaks into existing workingcalendars, there will be a changeof working hours in HMMCvalid from 1 st January 2011.The safety breaks have only beenimplemented at Transmission andStamping Shop so far.In accordance with the law, safetybreaks are a part of working hoursand they are paid. A chart belowshows that total time spent at workwill be shortened in many cases.04www.hyundai-motor.cz


„Venku se dají zažít věci, kterébych nevyměnil.“V dnešní době, plné techniky,je vždy příjemné, když potkáteněkoho se silným vztahem k přírodě.Pan Roman Musálek chodído přírody nejen za poznáním aaktivním odpočinkem, ale věnujese i její ochraně a tyto hodnotypředává dál.Rád chodíte do přírody, předevšímpo horách. Věnujete sei jiným outdoorovým aktivitám?Co Vás k turistice přivedlo?Outdoorových aktivit je několik.Kromě samotného toulání se přírodoubych zmínil ještě činnost, kterák těmto aktivitám vybízí – spolus kamarádem a kolegou z práce vedemeturistický oddíl Cassiopea. Tím bychasi začal, protože právě skrze takový oddíljsem jako malý kluk objevil přírodua chození do ní. Myslím, že je to veliceprospěšná činnost, když dnešní děti taktrochu vytrhneme z denních stereotypůa ukážeme jim jiná místa, jiné hrya učíme je, jak se v přírodě chovat.Dnes se každý honí za rychlými zážitky.Já se vydávám na cestu proto,abych si naopak užil ten klid - nachvíli se zastavit a třeba se jen takrozhlížet. Večer posedět u ohněa ráno se vzbudit do ticha. Již dlouhomě zajímají obyvatelé, kteří kolem násv přírodě žijí. Je tu na co koukat, když sito umíte najít. Nedávno jsem se přidalk tzv. vlčím hlídkám. Jsou to dobrovolníci,kteří právě tady u nás v Beskydechmonitorují pohyb velkých šelem, cožjsou rysi, vlci a medvědi. Obecně jsounejvětším nepřítelem velkých šelempytláci a i proti těm svou činností vlčíhlídky bojují.Preferujete hory v létě, nebo chodítena výlety po celý rok?Každé roční období má svoje kouzlo.V létě se samozřejmě pohybuje a vůbectráví čas venku daleko pohodlněji,ale já mám rád výlety po celý rok.Protože i zážitek ze samoty chci prožívatnaplno, obklopený divokou přírodou,chodím po tmě – bez baterky.Když jdete po tmě, paradoxně vidítevíc. Zbystří se vám smysly a vnímáte ito, co nevidíte.Jak často vyrážíte na cesty?Kdy to jde. Jen větší výpravy plánujidopředu. Ta poslední, kterou jsme skamarádem podnikli, byla výpravapo moravsko-slovenské hranici, kdyjsme šli pěšky z rakouské vesnice Hohenauan der March, kopírujíc zhrubahranici, s cílem dojít až do SlezskýchBeskyd, na česko-slovensko-polsképomezí a zároveň navštívit naši nejvýchodnějšíobec, Hrčavu. Ušli jsmeza osm dní nějakých 230 km. Přessoutok Moravy a Dyje, rozpálené nížinyjižního Slovenska, Bílé Karpaty acelé Beskydy. Spali jsme venku podstanem, nebo jen tak pod širákem,což mám úplně nejraději.Máte vysněné místo, kam sechcete podívat, nebo nějakouoblíbenou lokalitu?Je jich několik. Chtěl bych alespoňjednou jet na Sibiř, projít s místnímlovcem přírodou a poznat její život naplno.Ale úplně nejvíc bych chtěl navštívitostrov Kodiak, kde žije největšípoddruh medvěda hnědého, který sepodle ostrova i jmenuje. Je tam vícmedvědů, než původních obyvatel.Příroda si žije svým životem a člověkji tady stále ještě dokáže respektovat.Jinak se za dva roky chystám na svojidalší potulku, a to po ZakarpatskéUkrajině - krajinou Nikoly Šuhaje.Tam se tak trochu zastavil čas a lidéna venkově tam nežijí o moc lépe, nežpřed sto lety. Když budu mít štěstí,třeba narazím i na nějakého medvěda!Mým nejoblíbenějším místemjsou rozhodně Pulčínské skály. Venkuse dají zažít věci, které bych nevyměnil.Ani nemusíte jezdit na safari doAfriky, nebo do amazonského pralesa.Roman Musálek (36) pracujev HMMC od ledna 2008 jako teamleader na Oddělení lisovny. Dopráce dojíždí z Havířova. Víceinformací o turistickém oddíleCassiopea naleznete na www.cassiopea.estranky.cz.Jak je neznáte / What you wouldn´t expect“In the nature, you can experiencethings I would never change.“Nowadays, in time full of technology,it is always pleasure to meetsomebody with strong feeling fornature. Mr. Roman Musálek goesto the countryside not only for activerelax and to learn things, buthe is also engaged in protectionof nature and shares these valueswith others.You like to go to the countryside,especially to the mountains, areyou engaged in any other outdooractivities? How did you start withhiking?I have got moreactivities. Apartfrom the hikingitself I wouldmention anotheractivity,which is closelyconnected –me and myfriend and colleaguehavebeen runningtourist troopCassiopea.I would startwith this, becauseas a littleboy I exploredcountrysidejust via sucha troop. I thinkit is very goodactivity to withdrawtoday’schildren fromdaily stereotypes and to show themdifferent places, different games andteach them how to behave in thenature. Everybody is looking for fastexperiences today. On the contrary,I set on a journey to enjoy the peace– to stop for a moment and just lookaround. Just to sit by the fire in theevening and wake up to the silence inthe morning. I have been interested inhabitants living with us in the naturefor a long time. There is a lot to see inour countryside, if you are able to findit. Short time ago I joined so called“wolf patrol”. It consists of volunteers,who monitor movement of large carnivores– which means lynxes, wolfsand bears - here in Beskydy. Generally,the biggest threat for large carnivoresare poachers, against whom the “wolfpatrol” is fighting too.Do you like hiking in summer orare you visiting mountains entireyear?Every season has the charm. It is ofcourse much more comfortable tomove and spend time in the nature insummer, but I like to go on trips entireyear. As I want to fully enjoy lonelinessin the wild, I walk in the dark – withoutflashlight. Paradoxically, if you arewalking in the dark, you can see more.You become more sensitive and ableto take in things you cannot see.How often do you set ona journey?As often as possible. Only bigger tripsI plan in advance. The last journeyI made together with my friend wasa venture along the Moravian-Slovakborder, when we walked on foot fromAustrian village of Hohenau an derMarch, approximately following theborder, with the goal to get to SilesianBeskydy, to Czech-Slovak-Polishborder and to visit our easternmostvillage of Hrčava. We walked some230 kilometers during eight days. Weslept outside in a tent or just under thestars – that is what I like the most.Do you have any place of yourdreams you would like to visit orany favorite place?There are some. At least once in mylife I would like to go to Siberia; toexplore the wild with local hunterand fully experience its life. But whatI would like the most is to visitKodiak Island, where the biggestsubspecies of brown bear - namedafter the island - lives. There aremore bears than ori-ginal inhabitantsat the island. The nature livesits own life there and people arestill able to respect it. However, I ampreparing for my next journey in twoyears – to Transcarpathian Ukraine,the shire of Nikola Šuhaj (Ukrainianlegend – editor’s note). The timehas stopped there and people in villagesdo not live much better thanone hundred years ago. May be, ifI am lucky, I will see the bear! Myfavorite place is certainly Pulčínskéskály. In the nature, you can experiencethings I would never change.You do not need to go either onsafari in Africa or to Amazon forest.Roman Musálek (36) has beenworking in HMMC as TeamLeader at Stamping Shopsince January 2008. He commutesfrom Havířov. Moreinformation about tourist troopCassiopea is available onwww.cassiopea.estranky.cz.Řídím svůj svět 09


12/2010HMMC NewsCo byste měli vědět o...What you should know about....... VYBAVENÍ A ÚKLIDU TOALETVšechny toalety v HMMC jsou vybaveny zásobníky na tekuté mýdlo a ochrannýkrém na ruce, dvěma odpadkovými koši, držáky toaletního papíru a zásobníky naskládané papírové ručníky. Na vybraných toaletách na každé hale jsou umístěnytaké zásobníky s mycí pastou. V souvislosti s vybavením a úklidem toalet jsou dodržoványnásledující postupy:Vybavení toalet je pravidelně doplňováno hygienickými prostředky.• Zásobníky na tekuté mýdlo jsou plněny dezinfekčním mýdlem značky Tork.• Zásobníky na skládané papírové ručníky jsou plněny ručníky z dvouvrstvébuničiny, které jsou velmi jemné a šetrné k pokožce.• Zásobníky na hygienické sáčky jsou součástí vybavení dámských toalet.• Zásobníky na krém na ruce jsou plněny ochranným krémem značky Silonda,jenž je určen speciálně pro výrobní provozy, kde dochází k namáhání pokožky.• Na všech toaletách je k dispozici bílý dvouvrstvý toaletní papír.• Zásobníky na mycí pastu jsou plněny pastou značky Pevastar, která sloužík odstraňování nečistot a mastnoty z rukou.• Do odpadkových košů se používají sáčky o objemu 45 a 60 litrů.• V pisoárech jsou doplňovány dezinfekční kostky.• Jednou týdně je prováděna celková dezinfekce všech toalet v HMMC.Ve všech prostorách, kterých se týká úklid, byla stanovena frekvence úklidua doplňování hygienických prostředků pro denní i noční směnu. Úklida doplňování provádí dvakrát za 8 hodin pracovníci úklidové firmy. V případě,že zjistíte jakékoliv poškození vybavení toalet či nedostatky v doplňování,měli byste neprodleně informovat svého nadřízeného nebo kontaktovatJ. Nikla z Oddělení vnitřních záležitostí (# 1514). Po oznámení bude co nejrychlejizjednána náprava.HMMC News:průzkumspokojenostiMilí kolegové,v rukou právě držíte 32. číslo firemníhočasopisu HMMC News. Magazínspolečnosti Hyundai MotorManufacturing Czech vyšel poprvév březnu roku 2008. Po celou tudobu se snažíme přinášet aktuálnía zajímavá témata, která vás oslovía zajistí vám přehled jak o dění vHMMC, tak i v ostatních pobočkáchspolečnosti Hyundai Motor Companyve světě.Abychom zjistili odezvu na tentomagazín u vás, našich čtenářů,chystáme v pořadí již druhý průzkumspokojenosti, který provedeme prostřednictvímdotazníku v HMMCExpress. Tento anonymní dotazníkbude k dispozici v pondělí 20. prosince2010. Rádi bychom vám v připravovanýchtématech a článcích vyšlivstříc a dosáhli tak vaší maximálnímožné spokojenosti. Sdělte námproto své požadavky, připomínky akomentáře. Zapojte se - váš názornás zajímá! Děkujeme.Oddělení vnějších vztahůHMMC News:satisfactionsurveyDear colleagues,at this moment you are holdingthe 32 nd issue of corporate magazineHMMC News in your hands.The periodical of Hyundai MotorManufacturing Czech company wasfirst issued in March 2008. Duringall that time we aim to bring currentand interesting topics, which willaddress you and ensure overviewof both HMMC and other HyundaiMotor Company branches in theworld.To gather feedback to the magazinefrom you, our readers, we will organizethe second satisfaction survey,using a questionnaire in the HMMCExpress. This anonymous questionnairewill be available on Monday20 th December 2010. We would liketo satisfy you, regarding the topicsand articles prepared for the magazine.Let us know your requirements,suggestions and comments. Pleasejoin the survey – we are interestedin your opinion! Thank you.Public Relations Department... EQUIPMENT AND CLEANING OF TOILETSAll toilets in HMMC are equipped with reservoirs for liquid soap and protectivehand cream, two waste bins, toilet paper holders and reservoirs forfolded paper towels. In chosen toilets at each shop, there are also reservoirsfor detergent paste. In connection with equipment and cleaning oftoilets, these procedures are followed:• Toilet equipment regularly replenished with sanitary detergents.• Reservoirs for liquid soap replenished with disinfecting soap (Tork brand).• Reservoirs for folded paper towels filled with towels made of two-layer pulpwhich are very soft and regardful of skin.• Reservoirs for sanitary bags – equipment of ladies‘ toilets.• Reservoirs for hand cream filled with protective cream (Silonda brand) whichis specially destined for production operations where skin is stressed.• Two-layer white toilet paper is available in every toilet.• Reservoirs for detergent paste replenished with paste (Pevastar brand)which helps remove impurities and grease from hands.• 45-liter and 60-liter bags are used for waste bins.• Pissoirs filled with disinfecting cubes.• Overall disinfection of all toilets in HMMC takes place once a week.In all areas where cleaning is exercised, the frequency of cleaning andsanitary detergents refilling was set for day and night shifts. Cleaning andrefilling is ensured by cleaning company employees twice per 8 hours. Ifyou find out any damage of toilet equipment or deficiencies regarding refilling,you should immediately inform your superior or contact J. Nikel fromGeneral Affairs Department (# 1514). After announcement, the problem willbe solved as soon as possible.10www.hyundai-motor.cz


Organizace práce / Organization of workPracovní kalendář 2011 Work calendar 2011V posledním čtvrtletí letošního rokuvedení společnosti HMMC rozhodloo plánované celozávodní dovolenéna rok 2011. Pro lepší názornostpřikládáme pracovní kalendář s barevněvyznačenými státními svátky(béžová), celozávodní hromadnoudovolenou (tmavě modrá) a plánovanoudovolenou (světle modrá).Všichni zaměstnanci jsou povinničerpat dovolenou v souladu s tímtopracovním kalendářem.In the last quarter of this yearHMMC management has decidedon the terms of planned companyvacation in 2011. For your betteroverview we attach the work calendarwith bank holidays markedin beige colour, collective companyvacation (dark blue) and planned vacation(light blue).All employees are obligated to drawtheir vacation in accordance withthis work calendar.Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Dovolená a svátky Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Dovolená a svátky1 2 ⊙ Nový rok (1) 1 2 33 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 1012345610 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17717 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24 ⊙ Den upálení mistra J. Husa (6)24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31311 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ⊙ Celozávodní dovolená (1-12)7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 1414 15 16 17 18 19 20 8 15 16 17 18 19 20 2121 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 2828 29 30 311 2 3 4 5 6 1 2 3 47 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 1114 15 16 17 18 19 20 9 12 13 14 15 16 17 1821 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 2528 29 30 31 26 27 28 29 30 ⊙ Sv. Václav-Den české státnosti (28)1 2 3 1 24 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 911 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 161018 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 ⊙ Den vzniku samostatného25 26 27 28 29 30 ⊙ Velikonoční pondělí (25) 24 25 26 27 28 29 30čsl. státu (28)311 ⊙ Svátek práce (1) 1 2 3 4 5 62 3 4 5 6 7 8 ⊙ Den osvobození (8) 7 8 9 10 11 12 139 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 2016 17 18 19 20 21 221121 22 23 24 25 26 2723 24 25 26 27 28 29 28 29 3030 311 2 3 4 5 1 2 3 46 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 1113 14 15 16 17 18 19 12 12 13 14 15 16 17 18⊙ Den slovanských věrozvěstů Cyrilaa Metoděje (5)⊙ Den boje za svobodua demokracii (17)20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 ⊙ Vánoční svátky (24-26)27 28 29 30 26 27 28 29 30 31 ⊙ Plánovaná dovolená (27-30)Řídím svůj svět 11


12/2010HMMC NewsTipy na víkendy / Weekend TipsCO / WHAT KDY / WHEN KDE / WHERE POZNÁMKY / NOTESVladimír Mišík & ETC… 17. 12. (20:00)Tomáš Vůjtek - Vánoční hraChristmas PlayBruslení veřejnostiPublic ice-skatingZdroj / Source: http://www.ostravainfo.cz19. 12. (16:00)24. 12. (10:00)Florimond Hervé - Mamzelle Nitouche 25. 12. (16:00)BroučciBugs26. 12. (10:00, 15:00)Tomáš Kočko & Orchestr 26. 12. (18:00)Silvestr 2010New Year’s Eve 2010Bedřich Smetana - Prodaná nevěstaThe Bartered BrideHC Vítkovice SteelX HC PSG ZlínHC Vítkovice SteelX HC Sparta PrahaPetr Iljič Čajkovskij - LouskáčekThe Nutcracker31. 12. (19:30)1. 1. (16:00)2. 1. (17:00) ČEZ Arena7. 1. (17:30) ČEZ Arena8. 1. (18:30)Klub ParníkParník ClubKomorní scéna ArénaAréna TheaterZimní stadion SarezaSareza StadiumDivadlo Jiřího MyronaJiří MyronTheaterDivadlo loutekTheater of PuppetsKlub TemplTempl ClubKulturní dům K-TrioK-Trio Community CenterDivadlo Antonína DvořákaAntonín Dvořák TheaterDivadlo Antonína DvořákaAntonín Dvořák Theaterkoncertconcertdivadelní představenítheatre performancedivadelní představenítheatre performancedětské představeníperformance for childrenkoncertconcertakce pro všechnyevent for everybodyoperahokejový zápashockey gamehokejový zápashockey gamebaletballetZábava / Entertainment2 8 99 6 1 23 9 44 5 3 62 6 7 83 9 2 56 51 3 5 89 3 1 8 2 7Autorem je zaměstnanec HMMC / Prepared by an HMMC EmployeeVěděli jste, že…?Automobilka Hyundai značně vylepšila svou pozici v letošnímhodnocení společnosti J.D. Power, založeném na indexu spokojenostis prodejními službami v USA. Celkově se umístila na7. místě. Tento průzkum hodnotí všeobecnou spokojenost zákazníkůpři koupi nového vozu. Hyundai také oproti roku 2009 dosáhlnejvětšího zlepšení ze všech velkých výrobců aut, když se letosposunul z 16. místa na sedmé.Did you know that…?Automaker Hyundai significantly improved its position in therankings of the 2010 J.D. Power and Associates U.S. SalesSatisfaction Index (SSI) Study, ranking No. 7 overall. The studymeasures general customer satisfaction with the new-vehiclepurchase experience. Hyundai also had the greatest improvementof all mass market brands from 2009, moving from No. 16to seven in 2010.HMMC News: vydává Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. pro zaměstnance společnostiAdresa: Průmyslová zóna Nošovice, Nižní Lhoty 700, 739 51, Česká republika, tel.: +420 596 141 660, fax: +420 596 141 901, www.hyundai-motor.czEvidenční číslo: MK ČR E 18145

More magazines by this user
Similar magazines