ÅrsrapporT 2010 - Experimentarium

experimentarium.dk
  • No tags were found...

ÅrsrapporT 2010 - Experimentarium

Årsrapport 2010Annual report 2010


EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud KinchRedaktion / EditorAsger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye,Mikkel Falk Møller, Allan Richardt Jensen, Mona StrandbergOversættelse / Translation Beverley LimGrafisk design / Graphic design ADtract – Krea10v.comTryk / PrintingEks-Skolens TrykkeriFotos / PhotographyFlemming Leitorp, Thomas Cato,Maya Nissen, Henrietta von SchillingTuborg Havnevej 7, DK-2900 HellerupTel +45 3927 3333, Fax +45 3927 3395info@experimentarium.dkwww.experimentarium.dkExperimentarium er en almennyttig fondCVR-nr. 10 45 55 37Experimentarium is a non-profit foundationVAT. No. 10 45 55 37ÅBNINGSTIDERMandag, onsdag - fredag 9.30-17Tirsdag 9.30-21Lørdag, søndag og helligdage 11-17Lukket 24-25/12, 31/12, 1/1OPENING HOURSMonday, Wednesday - Friday 9.30-17Tuesday 9.30-21Saturday, Sunday and holidays 11-17Closed on 24-25/12, 31/12, 1/1Experimentariums vicedirektør og udviklingschefKim Gladstone Herlev indtrådte i Experimentariumsdirektion den 1. januar 2011.The Vice CEO and Director of Development,Kim Gladstone Herlev, joined Experimentarium´sExecutive Management on 1 st January, 2011.EXPERIMENTARIUMS BESTYRELSE / EXPERIMENTARIUM’S BOARDBageste række fra venstre / Back row from left: Anders Eldrup, Fritz Schur, Hans Peter Jensen, Peter Augustinus (næstformand), Poul Scheuer, Jannik Johansen (formand)Forreste række fra venstre / Front row from left: Jesper Rasted (m), Kristoffer Bredahl (m), Lene Hybel Kofod (m), Lene Lange, Sheena Laursen (m)(m) = Valgt af medarbejderne / Elected by the employees2


den enkelte klasse kan bruge udstillinger mere målretteti undervisningen. Her indhentes emperien hos 3af Københavns Kommunes 3 profilskoler.Sektionen omfatter også en PhD-studerende med basisi professor Kirsten Drotners DREAM-forskningsprojekt.Stillingen er i skrivende stund ved at blive besat.Der har i 2010 været 2 speciale-studerende tilknyttetForskningssektionen: Én fra Institut for Performancedesignog Kommunikation og én fra Institut for Filosofiog Videnskabsteori; begge ved Roskilde Universitet.Der var både smil og high-five, da administrerende direktør for IndustriensFond, Mads Lebech og selskabsrobotten Nao åbnede årets Robotfestivalpå Experimentarium.havde flere aktiviteter end nogensinde tidligere, takketvære en generøs donation fra Industriens Fond.Direktør Mads Lebech skød festivalen i gang ved atmodtage Robotten Nao. I oktober blev husets førstebrætspilsfestival afholdt: Danske Spilledage. Og idecember skød vi en række Fyrværkeridage i gang.I samarbejde med Gentofte Kommune gennemførtesaktiviteter i tilknytning til Gentofte Kultur- og Festdagei juni samt GentofteNatten i slutningen af september.Som en nyhed deltog Experimentarium i GentofteBørnekulturuge den 13. og 14. november med temaet”Dans, musik og bevægelse”. På Experimentariumgennemførtes en række danse- og musikworkshops.I samarbejde med Gentofte Kommune gennemførtesi 2010 konceptet Aktive Feriedage, bestående af AktivVinter i vinterferien, Aktiv Sommer i juli og augustsamt Aktivt Efterår i efterårsferien med deltagelse af ialt knapt 300 børn, heraf mange piger og mange gengangerefra tidligere år. Aktive Feriedage gennemførtesover i alt 10 dage. Aktiviteten var en SpionCamp,hvor børnene blev uddannet til diplomcertificeredespioner.13. ForskningForskningssektionen omfatter 2 erhvervsPhD-studerendemed faglig vejleder fra henholdsvis KøbenhavnsUniversitet og Aarhus Universitet (DPU). Den ene studerendeforsker i betydningen af en narrativ ramme foren udstilling. Denne forskning benytter Sanser-udstillingeni emperi-fasen. Den anden forsker i, hvordan14. UddannelsessektionenExperimentariums ambition er at opbygge en stor Uddannelsesafdeling,der gennemfører efteruddannelseaf lærere samt tilbyder kurser for universitetsstuderendeog journalister.Uddannelsessektionen har i løbet af året gennemførtfølgende kurser:• 4 MetodeLab kurser for i alt 120 lærere.• Ét Science i Sandkassen kursus for pædagoger.• 2 Det Gode Besøg kursus for i alt 95 lærerstuderendefra UCL.• Ét kursus ”Etnologisk Formidling” for 50 studerendepå Europæisk Etnologi, Københavns Universitet.• Fagligt oplæg og kursus for 120 ansatte i DanmarksLærerforening.• 6 workshops om Experimentariums formidling ogom Inquery Based Teaching.• Ét kursus i forskningsformidling på Danmarks JournalisthøjskolesEfteruddannelser UPDATE.• Ét kursus i Udstillings- og Formidlingsteknik forSyddansk Universitet.Sektionen har – sammen med Institut for NaturfagenesDidaktik ved KU – udviklet en meritgivende uddannelsei museumsformidling for guider og explainerspå museer og science centre, som udbydes fraforåret 2011 på universiteter og museer.15. NyhedsformidlingVisionen for Nyhedssektionen er at styrke den danskeforskningsformidling i medierne og at styrke dialogenmellem forskerne og medierne. Målet er at etablereet såkaldt Science Media Centre, som det er sket i en7


ække angelsaksiske lande, siden det første ScienceMedia Centre så dagens lys i England i 2000.Nyhedssektionen har udviklet samarbejdet med fleredanske medier: Weekend Avisen, Illustreret Videnskab,DR, videnskab.dk, Ritzau mv. Experimentariumskriver løbende artikler til disse medier.Samarbejdet med Ritzau har medført, at nogle af artiklernenår ud til et meget stort netværk af medier oger blevet citeret i op til 50 medier.Nyhedssektionen stod for den journalistiske formidlingaf Initiative for Science, Society and Policy’s konference”Levende teknologi – Trussel eller redning?”.16. TV-produktionTV-sektionen blev etableret i 2009. Sektionen har udvikletet undervisningsforløb rettet mod udskolingenog ungdomsuddannelserne: Medieværkstedet, hvorklassen i løbet af en dag producerer et TV-indlæg påca. 10 minutter om et naturvidenskabeligt eller tekniskemne. Medieværkstedet blev i to omgange afprøvet påklasser fra Gladsaxe Kommune.Sektionen har produceret omkring 60 TV-indslag af 3til 5 minutters længde, som kan ses på Experimentariumswebsite og på YouTube.TV-sektionen er finansieret af donationer fra NovoNordisk Fonden, Knud Højgaards Fond, Danske Bank,Kraks Fond og Lions Club Gladsaxe.teater, lærerkurser, ”speed dating” for forskere mv. Iskrivende stund har Experimentarium netop afholdtfestivalen Den lille forskel med fokus på køn og forskningog med deltagelse af bl.a. flere hundrede gymnasieelever.Experimentarium har fået tilsagn fra enrække kvindelige forskere, der har bidraget til dendanske del af TWIST databasen.18. ACCENTDette EU-projekt var et samarbejde mellem 12 europæiskescience centre og yderligere 8 partnere omudveksling af best practice metoder vedrørende formidlingaf klimaforskning. Projektets deltagere samtmange andre bidragsydere beskrev på websitet I-doclimate.euderes aktiviteter og klimaformidlingsprojekter.Websitet er tænkt som en platform for videndelingblandt klimaformidlere i hele Europa. Projektetafsluttes i foråret 2011 med en rapport til EU.19. My Ideal CityDette EU-projekt har 5 europæiske partnere. Målet forprojektet er at styrke samarbejdet mellem institutionernegennem udvikling af en virtuel udstilling, derviser det ideelle byrum, som brugerne ønsker det. Dendanske del af udstillingen blev udviklet i et samarbejdemellem 20 københavnere og Experimentarium.Den 30 m 2 store udstilling blev præsenteret for publikumi månederne november og december.17. TWIST, TowardsWomen in Science & TechnologyI samarbejde med ECSITE, The European Network ofScience Centres and Museums vandt Experimentariumi 2009 opgaven med at koordinere dette 21 mio.kr. store EU-projekt under Det 7. Rammeprogram.Projektet har 11 europæiske partnere fra Sverige, Holland,Belgien, Italien, Storbritannien, Irland, Israel ogSlovenien.Projektet har som formål at ændre folks stereotype oggammeldags opfattelser af især kvinder i forskning.Projektet omfatter udviklingen af en udstilling påExperimentarium og hos de øvrige partnere, en databaseog en ’virtuel dukke’, debataftener, interaktivtUdstillingen En Verden På Spil, der handlede om FN’s 2015 mål, var enstor succes og blev bl.a. besøgt af 156 skoleklasser, der gennemførte etintensivt undervisningsforløb.8


20. Udlejning af udstillingerHjernen-udstillingen fra 1997 blev – i en opdateretversion! – præsenteret på Weltkulturerbe VölklingerHütte i Saarland, Tyskland, fra den 15. maj 2009 til den25. juli 2010. Udstillingen opnåede 57.500 besøgende.KribleKrable fra 2003 var udlejet til Espace desSciences, Rennes i Frankrig fra den 13. september2010 til den 6. marts 2011. Udstillingen vil blive præsenteretpå Experimentarium fra oktober 2011.Xtremes fra 2006 blev præsenteret på Ciência Vivai Portugal fra den 21. september 2009 til den 20.september 2010. Den blev set af 174.943 besøgende.Xtremes står for tiden på Palais de la Découverte iParis og skal senere på året til NaturhistorischesMuseum Wien.Innovatorium: Skabe et udstillingsrum, hvor publikumbliver centrum for innovative processer. Forprojektetstøttes af Otto Mønsteds Fond.PaNIK (Projekt angående Naturvidenskab, Innovationog Kunst): Samarbejde mellem danske kunstnere ogformidlere om at fremstille værker, der beskriver detspændende krydsfelt mellem kunst, brugskunst, designog teknik. Støttes af Statens Kunstfond.Flere initiativer er i støbeskeen.Hjernen-udstillingen fra 2009 præsenteres lige nu påUniverseum i Göteborg og skal til september videre tilContinium i Holland og i 2012 til VilVite i Bergen.21. Udvikling afExperimentariums InnovationscenterDa Bygningskultur Danmark i 2008 udarbejdede etbæredygtighedsstudie for Experimentariums fremtidsplanermed en udvidelse af ejendommen på TuborgHavnevej 7, anbefaledes det at udnytte Experimentariumshelt særlige miljø – med elever, virksomheder,forskere, værksteder, designere, formidlere, webeksperteretc. - til at etablere et innovationscenter.Vicedirektør Kim Herlev har taget denne udfordring opog har med held fået finansieret en række aktiviteter,der alle skal ”bære véd” til det fremtidige ExperimentariumsInnovationscenter:Innovation Match: Facilitere et innovationsnetværkmed 18 danske teknologivirksomheder og videninstitutionermed henblik på at afdække og udnytte desynergimuligheder, der eksisterer. Experimentariumer sekretariat for netværket, som er åbent og skal udvidesover en 3-årig periode. Støttes af Forsknings- ogInnovationsstyrelsen.Demonstratorium: Skabe et udstillingsrum for denfremmeste danske teknologi, hvor man bl.a. kan indbydepublikum til – gennem co-creation- at bidrage tilyderligere innovative produktforbedringer. Forprojektetstøttes af Industriens Fond.Alt fra hypnose, trylleri, hjerneforskning og - som her - dissektion afvaskeægte grisehjerner var en del af programmet ved Hjernefestivalen iden internationale hjerneuge i uge 11.22. BesøgstalI 2010 opnåede Experimentarium 285.755 besøgende.Det er lavere end normalt, hvilket primært skyldes etmuseums-uvenligt vejr i månederne januar, februar,juli og december.Udsigterne for besøgstallet for 2011 er betydeligt lysere.I skrivende stund har Experimentarium modtaget157.000 besøgende, og der forventes over 400.000besøgende i 2011.Websitet experimentarium.dk har haft 395.954 besøg;altså flere virtuelle besøg end fysiske besøg!Climateminds.dk havde 140.000 besøg.23. RegnskabRegnskabet for 2010 udviser et overskud på 38.796 kr.,som overføres til dispositionsfonden, som nu andrager7,279 mio. kr.Omsætningen var 75,1 mio. kr., og Experimentariumbeskæftigede i alt 213 personer, svarende til 122mandår.9


Annual Report 20101. Architectural competition launchedExperimentarium’s ambition to extend and renovatethe building acquired in 2008 at Tuborg Havnevej 7,was “fleshed out” in the course of 2010, as the centreput out an announcement in August 2010, inviting designteams to participate in an architectural competitionaimed at the building’s extension and renovation.Each team had to document their expertise in sustainablebuildings, CO2-neutral buildings, structural supportand exhibition experience.In all, 50 teams expressed their desire to take partin the competition. At the beginning of October 2010,Experimentarium – in consultation with our advisor,Erik Møller Architects – pre-qualified 8 teams to participatein the first stage of the architectural competition:A concept and idea competition.2. 2010 was characterized by ahigh level of activities, both on theexhibition front and with regards toadditional educational projectsMany think that Experimentarium is “only” an exhibitioncentre. But since 2002, the centre has carriedout more and more educational projects that useother media and methods than the exhibition medium.These so-called associated activities contributedto more than 10% of the foundation’s total turnoverof DKK 75 million in 2010. The activities, to a high extent,also promote Experimentarium’s goal: To stimulatethe public’s – especially the youth’s – interest inscience and technology.3. During the course of the year, therewere six exhibitions “on the roster”In the course of 2010, Experimentarium presented –in addition to the Main Exhibitions – no less than sixtemporary exhibitions.Ewwww! Something tasted sweet and something real sour at Experimentarium’smajor temporary exhibition Senses.The eight teams comprised six Danish, one Norwegianand one Dutch team.They delivered their proposals just before Christmasand in the course of January 2011, the competition juryselected three teams to go on to the next stage, whichis the project competition.The winning proposal will be selected at the end ofJune 2011.It is estimated that the project will amount to DKK 375million, of which DKK 75 million goes to exhibitionsand equipment. Funding will be carried out based onthe winning proposal.3.1 The BrainThe temporary exhibition The Brain – which wasopened by Her Royal Highness Crown Princess Maryin October 2009 – was presented up until the end ofAugust 2010. The Brain was developed in collaborationwith the science centres Continium, Kerkrade,Holland, and Universeum, Gothenburg, Sweden. Atthe time of writing, The Brain is being presented inGothenburg. It will later be presented in Continium.After that, The Brain has been leased to VilVite in Bergen,Norway.3.2 EvolutionIn November 2009, the photo exhibition Evolution,by artist, Patrick Gries, opened and was displayed upuntil May 2010. The exhibition, which was producedby Edition Xavier Barral, is currently on display at theCultural Station in Vanløse, thanks to Experimentarium’sintervention.3.3 A World in PlayThe exhibition - based on the UN’s Millennium Goalsfor 2015 - opened in September 2009 and was presenteduntil April 2010. The exhibition was developedin collaboration with Jærmuseet in Norway, which is10


currently presenting the exhibition. The exhibitionwill later open in Teknikens Hus in Luleå, Sweden.In connection with the exhibition, educational courseswere carried out in collaboration with the followingfive aid organizations: Save the Children Denmark,MSF Denmark, MS ActionAid Denmark, the DanishRed Cross and UNICEF. Educational courses were carriedout for 156 classes.With support from Danida and in collaboration withthe above-mentioned aid organizations, as well asThe Danish Organization for Sustainable Energy andThe Development Education Centre (Oplysningscenterom den 3. Verden – O3V), the educational activity“Who wants to be Africa?” was carried out, as a supplementto “A World in Play.” Meeting Room 2 wastransformed into a cocoa factory in Africa and the studentswere divided into consumer children from Hellerupand working children at the cocoa factory – withconsequently comfortable or challenging daily lives.In all, 98 classes with 2,450 students participated in“Who wants to be Africa?”3.4 Tangible EarthOn 30 th August 2010, the exciting exhibit, TangibleEarth, was opened. The exhibit consists of a globewith a diameter of 1.2 meters, which can show theworld’s weather online. In addition to weather, theglobe can also show the migration of whales, the destructivetsunami from the 26 th of December 2004, aswell as scenarios of climate change. Tangible Earth isfinanced by a donation from Orient’s Fond, which is apart of the shipping company NORDEN.3.5 Big BangOn 1 st September, the CERN-developed exhibition, BigBang, was opened. It describes the research centre inGeneva and CERN’s big “physics experiment” – TheLarge Hadron Collider – with a budget of approximatelyDKK 30 billion, that – among other things –attempts to uncover nature’s answer to the question ofthe Higgs Bosone’s existence.The exhibition was supported by donations from DenA.P. Møllerske Støttefond, the Ministry of Education,the Ministry of Science, Technology and Innovation,as well as Intertec Contracting. Researchers and studentsfrom the Niels Bohr Institute at CopenhagenUniversity acted as guides in the exhibition for thehigh school classes that came to visit. In all, 70 classeswith approximately 1570 students went on guidedtours through Big Bang.At the Robot Festival high school classes were instructed to encode the industrialrobot ”ABB” how to draw properly. The result is admired by (from left):Knud Erik Lindberg from ABB, project leader Poul Kattler, CEO of The DanishIndustry Foundation, Mads Lebech and Executive Director of Experimentarium,Asger Høeg.As a new, special arrangement, Experimentariumtried out the “youth-to-youth” method – which theXciters project has provided us experience in. Highschool students received an in-depth introductioninto the physics behind the exhibition and a reviewof the exhibition – after which, they went on to tutorschool students from 6 th to 10 th grade. This pilotproject succeeded particularly well. Experimentariumis increasingly convinced that the “youth-to-youth”method – where students, after a period of training,go on to tutor their peers and younger colleagues – isa particularly useful learning method!The entire project was carried out in close collaborationbetween The Danish Association of PhysicsTeachers, The Niels Bohr Institute at CopenhagenUniversity, and Experimentarium.3.6 Niels Bohr, 125 yearsThe 7 th of October 2010 was Niels Bohr’s 125 th birthday.Experimentarium celebrated this by opening“Experimenterium’s Hall of Fame,” where, in the yearsto come, we will “carve in stone” the names of the biggestDanish researchers in science and technology.Niels Bohr’s son, Ernest Bohr, inaugurated the Hallof Fame by unveiling a beautiful portrait of the youngNiels Bohr. The portrait was created by the Greenlandicartist, Bolatta Silis-Høegh. Before the unveiling, Bohr’sgrandson, Tomas Bohr, held a spell-binding talk abouthis grandfather. There were 94 descendants of NielsBohr present at the event!11


annual report 20103.7 SensesSenses is a large exhibition covering 500 m 2 , developedin collaboration with the Royal Belgian Instituteof Natural Sciences in Brussels and the National Museumof Natural History, Naturalis in Leiden. Senseswas opened on 7 th October 2010.Senses describes the senses of human beings andanimals. The exhibition includes the classical handsonexhibits, artefacts, as well as real animals. Amongother things, one can experience and touch a realpython! The exhibition will be presented in Brusselsfrom October 2011, and in Leiden the following year,after which the exhibition will be leased out.Senses is supported by donations from the AugustinusFoundation, the Oticon Foundation, Louis Petersen’sGrant and the Nordea Foundation.3.8 Energy on the Road – a mobile exhibitionon the future’s energy solutionsIn collaboration with, and with support from, DONGEnergy, Experimentarium has developed a 200 m 2 exhibitionon renewable energy sources, operation ofthe electricity network and energy-saving measuresin the home. The exhibition has been presented atDONG’s premises, at Experimentarium and will latergo on tour to other Danish towns.Xciters teachers. In collaboration with GeoCenterMøns Klint, the Xciters principle has been spread toschools in Southern Jutland, Møn, Lolland and Falster.The Centre for Educational Materials in Odensewould like to spread the concept to schools in Fyn.Furthermore, future dissemination will take place incollaboration with the NTS Centre.The Xciters project has been evaluated by theDanish School of Education, Aarhus University, andtheir evaluation has established that the “youth-toyouth”method has a significantly positive effect onboth the Xciters students, who receive 6 days of tutoringat Experimentarium, and the students who receivetutoring from their Xciters peers.22 school classes with more than 600 students havebeen involved in the Xciters project in 2010.Experience from the Xciters project also demonstratesthat even amongst lesser motivated students, interestand enthusiasm for science and technology canbe created. Experimentarium has, therefore, started aproject, with support from The Obelske Family Foundation,which will combine the best experiences fromthe Xciters project and the TV project, which will beexplained later.3.9 Water – An Ocean of ExperienceA large part of the development department’s resourcesare being used for the continual development,concretization and production of the 850 m 2 exhibition,Water - An Ocean of Experience, that is supportedby a large donation by the Tryg Foundation. Wateropens in February 2012 and will be a part of the MainExhibition on the 1 st floor.4. XcitersWith continued support from the Egmont Foundation,the Xciters project is into its sixth year. This “youthto-youth”educational project was carried out inschools in the Fåborg-Midtfyn Municipality, Odenseand Solrød Municipality in 2010. The activities have,in the course of the year, also been directed towarda continued anchoring of the project in schools thathave previously participated in Xciters. There hasbeen continual contact with several networks ofIn the autumn holiday families could take an informative and excitingcrash course in first aid together.5. Rescue Team for a DayThe intensive educational course on first aid andresuscitation takes place in a semi-trailer against thebackdrop of a simulated earthquake with injured victims,and was carried out at Experimentarium for 102classes with 2,165 students. This educational offer issupported by the Tryg Foundation.12


Dinner is served! Children heads on plates was one of the ingredientsat Sports & Spinach, where the children among other things could learnabout healthy food and lifestyle.6. Energy Agent for a DayThis educational course was originally developed in2004 with support from DONG Energy. DONG Energyis now supporting an improvement on the educationalcourse, including educational material that also involvesthe DONG-sponsored exhibition, Energy. DONGhas pledged the completion of 85 educational coursesa year up until 2014. In 2010, 85 classes and 2,150students were tutored in Energy Agent for a Day. Thetarget group is 5 th and 6 th grade classes.7. Climate MindsClimate Minds continued its successful educationalcourse in 2010, and ended with a nation-wideconference at Experimentarium. In 2010, 33 local conferenceswere held and 1,456 high school studentscompleted the course, of which 30% came from Jutlandand 70% were from Zealand/The Islands. Theweb-based part of the project continues until 2014 underthe project name, The Resource Room. It containsinformation about the climate and energy and in 2010alone, received no less than 140,000 visitors.9. MetodeLabIn 2009, this intensive continuing education coursewas held in 21 towns and for 600 teachers across thecountry. In 2010, the activities were concentrated onthe dissemination of supplementary material in theform of the anthology, “Metoder i Naturfag” (Methodsin Naural Science subjects). On 18 th November, a conferencewas held with the participation of ProfessorRobin Millar, University of York, UK, and Jens Dolin,The Department of Science Education, CopenhagenUniversity, and Vicky Facius from The Danish EvaluationInstitute.MetodeLab has been evaluated by The Danish EvaluationInstitute. The conclusion is that, among otherthings, MetodeLab has given participating teachersnew insights and inspiration that is directly applicableto their teaching.Experimentarium’s Seminar Department now offersthe MetodeLab course across the country and in 2010,four courses for approximately 120 teachers were carriedout.10. Master class in energy technologyIn the 2010/11 school year, six master class courseswere carried out over a total of 48 evenings for studentsin 8 th and 9 th grade from Gentofte and FredensborgMunicipalities in the topics of: Thermodynamics,biofuels, energy systems, sustainable energy, andenergy efficiency. Furthermore, work has been doneto share the valuable experiences from the projectwith relevant institutions across the country. In additionto the above-mentioned municipalities, Elforskhas also supported the project.8. “Looking for Trouble”(Ude på Skrammer - UPS!)“Looking for Trouble” was a 9-day festival, whereExperimentarium focused on people’s safety and security.The theme was: Do we bubble-wrap our children,or should we teach them about the risks of dailylife and allow them to experience a few small bruises?The activities covered safety in the home, traffic safetyand first aid. “Looking for Trouble” was supported bythe Tryg Foundation.The main character at the opening of Senses was the policedog ”Luffe”,who proudly showed off his scales to the audience.13


The Science Learning Centre has, in the course of theyear, carried out the following courses:• Four MetodeLab courses for 120 teachers.• One Science in a Sandbox course for daycare personnel.• Two “The Good Visit” course, for 95 teacher-traineesfrom UCL.• The course “Ethnological Dissemination” for 50 studentsstudying European Ethnology at CopenhagenUniversity.• Academic seminar and course for 120 employees atthe Danish Teachers Association.• Six workshops on Experimentarium’s educationalwork and on Inquiry Based Teaching.• A course in research communications at the DanishSchool of Media and Journalism’s continuing educationcentre, UPDATE.• A course in Exhibition and Communication Techniquesfor the University of Southern Denmark.16. TV ProductionThe TV Department was established in 2009. The departmenthas developed an educational programmeaimed toward the older school classes and the youtheducations: The Media Workshop, where classes,over the course of one day, produce a TV segment ofapproximately 10 minutes on a scientific or technicaltopic. The Media Workshop was tested twice onclasses from Gladsaxe Municipality.The department has produced around 60 TV segmentsof 3-5 minutes length which can all be seen at Experimentarium’swebsite or on YouTube.The TV Department is financed by donations from theNovo Nordisk Foundation, the Knud Højgaards Foundation,Danske Bank and Lions Club GladsaxeThe Centre has – together with the Department of ScienceEducation at Copenhagen University – developeda merit-giving course in museum communication forguides and explainers at museums and science centres,which will be offered starting Spring 2011 at universitiesand museums.15. News DisseminationThe News Department’s vision is to enhance theDanish dissemination of research in the media and tostrengthen the dialogue between researchers and themedia. The goal is to establish the so-called ScienceMedia Centre, as can be seen in a number of Anglo-Saxon countries, since the first Science Media Centresaw the light of day in England in 2000.The News Department has developed ties with manyDanish media: Danish Broadcast Corporation, WeekendAvisen (The Weekend Newspaper), IllustratedScience, videnskab.dk, Ritzau, etc. Experimentariumregularly contributes articles to these media.Partnership with Ritzau has led to some of thesearticles being accessed by a very large network of othermedia, and being cited in up to 50 different media.The News Department was responsible for communicationwith the press with regard to the Initiativefor Science, Society and Policy’s conference, “Livingtechnology – threat or saviour?”The Japanese Professor Takemura is proudly demonstrating his inventionTangible Earth.17. TWIST – TowardsWomen in Science & TechnologyIn cooperation with ECSITE, The European Network ofScience Centres and Museums, Experimentarium wasappointed, in 2009, the task of coordinating this DKK21 million, large EU project under the 7 th FrameworkProgramme. The project has 11 European partnersfrom Sweden, Holland, Belgium, Italy, United Kingdom,Ireland, Israel and Slovenia.The project’s mission is to change people’s stereotypesand old-fashioned views of women doingresearch. The project consists of development of anexhibition at Experimentarium and the other partners,a database and a “virtual doll,” debate nights,interactive theatre, teaching courses, “speed dating”for researchers, and other activities. At the time ofwriting, Experimentarium has just held the festival,15


annual report 201020. Leasing of exhibitionsThe Brain exhibition from 1997 was – in an updatedversion! – presented at the World Cultural HeritageSite at the Völklingen Ironworks in Saarland, Germany,from the 15 th May 2009 to the 25 th July 2010. The exhibitionreceived 57,500 visitors.CreepyCrawly from 2003 was leased to Espace desSciences in Rennes, France, from the 13 th September2010 to the 6 th March 2011. The exhibition will be presentedat Experimentarium from October 2011.A spectacular show is delivered by two of our pilots at one of the Xcitersevents.“The Small Difference” with focus on gender and research,with the participation of several hundred highschool students. A number of women researchershave expressed their commitment to Experimentariumin contributing to the Danish part of the TWISTdatabase.18. ACCENTThis EU-project was a collaboration between 12 Europeanscience centres and an additional eight partnerson the exchange of ‘best-practice methods’ concerningthe dissemination of information on climate research.The project’s participants, as well as manyother contributors, wrote about their activities andclimate communications projects on the website I-doclimate.eu.The website was planned as a platform forknowledge-sharing amongst climate facilitators allover Europe. The project ends in the spring of 2011with a report to the EU.Xtremes from 2006 was presented at Ciência Vivain Portugal from the 21 st September 2009 until the20 th September 2010. It was seen by 174,943 visitors.Xtremes is currently on display at the Palais de laDécouverte in Paris and will later this year be shownat the Naturhistorisches Museum in Vienna.The Brain exhibition from 2009 is currently at Universeumin Gothenburg, Sweden. In September, it will goon to Continium in Holland, and in 2012, to VilVite inBergen, Norway.21. Development ofExperimentarium’s Innovations CentreWhen Building Culture Denmark (BygningskulturDanmark) in 2008 drew up a sustainability study forExperimentarium’s future plans to expand the buildingon Tuborg Havnevej 7, it was recommended thatExperimentarium’s unique environment – with students,companies, researchers, workshops, designers,facilitators, web-experts, etc. – be utilized inestablishing an innovations centre.19. My Ideal CityThis EU project has five European partners. The goalof the project is to strengthen ties between the institutionsthrough the development of a virtual exhibition,that depicts the ideal city, as the citizens wouldlike it to be. The Danish part of the exhibition wasdeveloped in collaboration between 20 Copenhagenersand Experimentarium. The 30 m 2 exhibition waspresented to the public in the months of Novemberand December.Children and parents having fun at one of Experimentarium’s manyactivities.16


Vice CEO, Kim Herlev, took on the challenge and hassucceeded in obtaining funds for a range of activitiesthat will all contribute to Experimentarium’s future innovationscentre:Innovation Match: Facilitates an innovation networkwith 18 Danish technological companies and knowledgeinstitutions, with the aim of uncovering andutilizing the synergy possibilities that exist. Experimentariumis secretariat of the network, which isopen and is to be expanded over a three-year period.Supported by The Danish Agency for Science, Technologyand Innovation.PaNIK (The Project on Science, Innovation and Art):Collaboration between Danish artists and facilitatorsto create works that describe the exciting intersectionbetween art, applied art, design and technology. Supportedby The Danish Arts Foundation.More initiatives are being planned.22. Visitor numbersIn 2010, Experimentarium received 285,755 visitors.The figure is lower than usual, which was primarilydue to the museum-unfriendly weather in the monthsof January, February, July and December.The forecast for number of visitors in 2011 is considerablybrighter. At the time of writing, Experimentariumhas received 157,000 visitors and over 400,000 visitorsare expected in the course of 2011.The website experimentarium.dk has been visited395,954 times, i.e. there have been more virtual visitsthan physical visits!Climateminds.dk had 140,000 visitors.23. AccountsThe accounts for 2010 show a profit of DKK 38,796,which was transferred to our liquid reserve fund thatnow amounts to DKK 7.279 million.Turnover was DKK 75.1 million, and Experimentariumemployed 213 persons in all, comparable to 122 fulltimeequivalents.Kapow!!! Huge clouds of smoke were in the air when some of the youngstersfrom the Xciters project showed off their scales.Demonstratorium: Creates an exhibition room for thebest Danish technologies, where one can invite thepublic to – through co-creation – contribute to furtherinnovative product improvements. The pre-project issupported by The Danish Industry Foundation.Innovarium: Creates an exhibition room, where thepublic becomes the centre of innovative processes.The pre-project is supported by The Otto MønstedsFoundation.17


årsregnskab 2010Resultatopgørelsefor 1. januar – 31. december 2010Kurs Euro 745,44, USD 561,33B eløb i 1000 kr.Balancepr. 31. december 2010B eløb i 1000 kr.Indtægter 2010 2009Entréindtægter 24.014 23.177Indtægter i butik og café 3.535 3.862Salg af serviceydelser 11.784 21.444Andre indtægter 4.889 5.884Tilskud 26.297 24.630Modtaget statsstøtte 4.100 4.070Financielle poster 495 620Indtægter ialt 75.114 83.687UdgifterAndre eksterne udgifter 28.594 33.523Personaleomkostninger 40.621 43.082Afskrivninger 5.860 6.049Udgifter ialt: 75.075 82.654Årets resultat 39 1.033Miljøregnskab 2010 2009Elforbrug i kWh 840.337 863.920Fjernvarme GJ* 5.540 4.032Vandforbrug / m 3 3.843 4.609Aktiver 2010 2009Bygning, opbygning og indretning 114.397 119.166Permanent udstilling 8.004 1.175Inventar og udstyr 543 738Driftssikringsmidler 6.980 6.781Anlægsaktiver ialt 129.924 127.860OmsætningsaktiverVarebeholdninger og igangværende arb. 835 865Tilgodehavender 27.324 40.200Likvide beholdninger og værdipapirer 19.428 10.111Omsætningsaktiver ialt 47.587 51.176Aktiver ialt 177.511 179.036Passiver 2010 2009EgenkapitalGrundkapital 300 300Dispositionsfond 6.979 6.940Egenkapital ialt 7.279 7.240GældLeverandører af varer og tjenesteydelser 1.491 1.457Periodeafgrænsningsposter 142.577 138.471Anden gæld 26.164 31.868Gæld ialt 170.232 171.796Passiver ialt 177.511 179.036Direktør Asger HøegBestyrelseJannik Johansen, formandPeter Augustinus, næstformandHans Peter JensenPoul ScheuerLene LangeAnders EldrupFritz SchurLene Hybel Kofod, medarbejderrepræsentantSheena Laursen, medarbejderrepræsentantJesper Rasted, medarbejderrepræsentantKristoffer Bredahl, medarbejderrepræsentantRevisor BDOForanstående resultatopgørelse og balance er enforenklet udgave af årsregnskabet, herunder vedudeladelse af noter.18


income statement 2010Income Statementfor 1 January – 31 December 2010Rate of Exchange Euro 745,44, USD 561,33 Amount in 1,000 Dkr.Balance sheetAs of 31 December 2010Amount in 1,000 Dkr.Income 2010 2009Admission revenue 24,014 23,177Shop and Café sales 3,535 3,862Sale of services 11,784 21,444Other income 4,889 5,884Contributions from fund-raising 26,297 24,630State subsidy 4,100 4,070Financial entries 495 620Total income 75,114 83,687ExpencesOther external expences 28,594 33,523Salaries and wages 40,621 43,082Depreciation 5,860 6,049Total expences 75,075 82,654Net income for the year 39 1,033Environmental Audit 2010 2009Electricity consumption in kWh 840,337 863,920District heating Gj* 5,540 4,032Water consumption /m 3 3,843 4,609Assets 2010 2009Non current assetsBuilding modificationsand installations 114,397 119,166Main exhibition 8,004 1,175Equipment 543 738Endowment funds 6,980 6,781Total non current assets 129,924 127,860Current assetsInventories and work in progress 835 865Accounts receivable 27,324 40,200Cash and bonds 19,428 10,111Total current assets 47,587 51,176Total assets 177,511 179,036Capital and liabilities 2010 2009CapitalFoundation capital 300 300Liquid reserve fund 6,979 6,940Total capital 7,279 7,240LiabilitiesAccounts payable, trade 1,491 1,457Deferred expenses 142,577 138,471Other liabilities 26,164 31,868Total liabilities 170,232 171,796Total capital and liabilities 177,511 179,036Executive Director Asger HøegBoardJannik Johansen, ChairmanPeter Augustinus, Vice ChairmanHans Peter JensenPoul ScheuerLene LangeAnders EldrupFritz SchurLene Hybel Kofod, Employee representativeSheena Laursen, Employee representativeJesper Rasted, Employee representativeKristoffer Bredahl, Employee representativeAuditor BDOThe above income statement and balance sheet isa simplified version of the original, hereunder bythe omission of the notes.19


CSR – corporate social responsibility- Længe før det blev moderne har Experimentariumhaft socialt ansvar på dagsordenenMange får glæde afattraktionen ExperimentariumGæsterne står forventningsfulde i kø foran Experimentarium.Kasseapparatet klinger, og alle er glade.Ikke kun på Experimentarium, men også i lokalområdet.For ikke blot lægger Experimentariums mangegæster penge både i entré, i cafeen og i butikken. Nårgæsterne flokkes og kommer ud til Tuborg Havnevejfor at lege sig klogere på naturvidenskaben, så kandet føles i hele lokalområdet.“Fordi Experimentarium som institution altid harhaft fokus på den uformelle læring, som man bidragermed, er opfattelsen, at Experimentarium rejserpenge for at omsætte dem til glæde og interesse fordet naturvidenskabelige felt. I den ligning glemmerman helt at se, hvad Experimentarium rent faktisk bidragermed i kroner og øre tilbage igen til samfundet,”fortæller økonomichef Erik Johansen.“Experimentarium er en almennyttig fond, hvis formåler at udbrede kendskabet til naturvidenskab ogteknik. Det er sket i over tyve år takket været støtte framange gavmilde fonde,” siger Erik Johansen.Ifølge beregningsmodellen TØBBE, som Organisationenaf Danske Attraktioner (ODA) har udarbejdet,skabte Experimentariums 286.000 gæster i 2010 enomsætning på 56 mio. kr., hvor de 54 mio. kr. blevlagt i lokalområdet alene.“Det betyder, at Experimentariumer med til at skabe 127arbejdspladser i bl.a. Gentofte kommuneog andre steder i landet. Dissearbejdspladser bidrager med 20 mio.kr. til de offentlige kasser”122 årsværk - de ansatte betaler skatBag kulisserne arbejder 213 medarbejdere på at betjenegæsterne, vedligeholde udstillingen, udviklenye udstillinger samt udvikle andet materiale, der kanforøge interessen for naturvidenskab og teknik.Disse 213 medarbejdere betaler også alle skat af denløn, de får udbetalt. Alt i alt bidrager Experimentariumsmedarbejdere med over 16 mio. kr. til de offentligekasser. Pengestrømmen går dog også denanden vej. Det offentlige yder tilskud til udstillingerog særudstillinger. Der bliver udbetalt refusion for deansatte i fleksjob, samt refusion af sygedagpenge. Ialt modtager Experimentarium omkring 9 mio. kr. fradet offentlige.Samfundet tjener 8 mio. kr.Som almenyttig fond er Experimentarium ikke fuldtmomspligtig, og har i 2010 ikke fået fradrag for kr.676.000 i moms.“I sidste ende ser regnestykket således ud: Experimentariumbetalte i 2010 over 17 mio. kr. til samfundet,og modtog over 9 mio. kr. Det betyder, at Experimentariumsvirke bidrog med over 8 mio. kr. til detoffentlige i 2010,” slår Erik Johansen fast.Experimentariums samfundsregnskabBetaler til samfundet17.155.704 kr.Modtager fra samfundet9.142.764 kr.Samfundet modtager netto fra Experimentarium 8.012.940 kr.Giv bien baghjul og se, om du kan finde de blomster, der indeholder mestnektar. Særudstillingen Sanser gav publikum rig mulighed for at testebåde sine egne og dyrenes fantastiske sanser.En mangfoldig arbejdspladsI den gamle ombyggede sodavandsfabrik arbejdede i2010 i alt 60 studerende som piloter, 39 akademikereog vidensarbejdere, 15 faglærte, 16 HK’ere, 61 ufaglærtei servicefag og som medhjælp i entré og butiksamt 22 fra det rummelige arbejdsmarked.Listen er lang, og det der springer i øjnene er, at der eren usædvanligt høj andel af medarbejdere, der liggerlige på kanten af, hvad det ordinære arbejdsmarkednormalt rummer.20


Ikke en almisse - der knoklesDer lægges vægt på, at det er et værdigt arbejde medreelt indhold, og når det er sikret, så kommer denfør omtalte ketchupeffekt. En af de personer, der eransvarlig for, at den rummelige arbejdsplads Experimentariumogså er en velfungerende arbejdsplads, erdriftschef Hanne Haack Larsen. Hun udtaler: “Erfaringenviser, at det er vigtigt med en god struktur formedarbejderens arbejdsdag, det kræver planlægning,og at der tages hensyn til den enkeltes behov, menvi lægger stor vægt på ikke at forskelsbehandle. Derer tale om gensidig respekt for vores forskellighed.Jeg tror på, at jo mere mangfoldig en arbejdsplads er,desto mere dynamisk bliver den.”Der blev hoppet, grinet, leget og dystet til den helt store guldmedalje,da Sport & Spinat udstillingen i sommerferien indtog Experimentarium.I 2005 modtog Experimentarium MIA-prisen, fordiman i sit 20-årige virke altid har sørget for, at detskulle være en arbejdsplads med plads til alle.“Som arbejdsplads mener jeg, at vi har et socialt ansvar.Derfor skal vi kunne rumme de mennesker, derer en del af vores samfund, også dem, der har lidtsvært ved at kunne passe ind på en arbejdsplads. Nårman ansætter fx en person med cerebral parese, ellerandre, der i længere tid har været udelukket fraarbejdsmarkedet på grund af handicap eller helbredsmæssigeårsager, så får man det, jeg kalder ketchupeffekten:Det vælter ud med arbejdsiver og arbejdsglæde,”forklarer direktør Asger Høeg.Flere smil“I 2006 ansatte vi 5 driftspiloter med cerebral pareseogså kaldet spastisk lammelse, og straks steg publikumsvurdering af piloterne. Piloterne gør et fremragendestykke arbejde og smiler meget, men voresdriftspiloter smiler nok endnu mere,” siger AsgerHøeg.Hvorfor tage besværet med at forsøge at tilpassejobbet til en fleksjobber, når der er rigeligt at vælgeimellem på det ordinære arbejdsmarked? Svaret falderprompte fra direktøren: “Fordi det er godt for medarbejderen,det er godt for samfundet, og det er godt forExperimentarium.”Vi lover at spare på elektriciteten2010 blev året, hvor Experimentarium indgik enKlimapartnerskabsaftale med DONG Energy om indenudgangen af 2012 at reducere elforbruget med 10%forhold til forbruget i 2009.“Selv om vi har til huse i et gammelt hus, og vi gårforventningsfuldt og venter på at se, hvordan en fremtidigombygning kunne komme til at se ud, så er deringen undskyldning for at ikke at forsøge at spare påelektriciteten.”“Der er mange steder, vi kan spare blot ved at ændrevaner,” siger Hanne Haack Larsen. “Vi kan jo spørgeos selv, om vi oplyser rum og gange hensigtsmæssigt,og om det er med de mest energirigtige lyskilder?”Alt dette og meget mere vil et udvalg af medarbejderekortlægge. Det kommer bl.a. til at handle om atstarte tidligt med de gode energi-venlige vaner, somExperimentariums medarbejdere kan tage med sig iet ombygget CO 2 -venligt hus.“Det skal være et fælles projekt,og en måde vi er på i dettehus, så vi også på dette områdeer socialt ansvarlige”Udover at kunne bryste sig over at være et CO 2 -ansvarligthus så vil samarbejdet med DONG betyde, atExperimentarium er med til at udbygge den vedvarendeenergi gennem køb af certifikater fra danskevindmølleparker.21


Hvem besøger Experimentarium?Experimentarium har haft 285.755 besøgende i 2010.Det er primært familier med børn: Ca. 2/3 eller 181.250.67.447 er børn under 12 år, og 114.203 er voksne. 75%har været på Experimentarium 2-3 gange før, og 17 %er førstegangsbesøgende. De fleste er her 3 timer ogrigtig mange endnu længere. 85% angiver, at de vilkomme igen.Mange besøger også Experimentarium i forbindelsemed møder, konferencer og selskaber. Det har 8.994gjort i 2010.Skolerne er flittige besøgende: 95.121 er skoleelever. Ialt 4.574 skoleklasser var på besøg i 2010, ca. halvdelenaf dem med skoleabonnement.Den Personlige UdstillingExperimentarium har i lang tid arbejdet med ideenom at skabe en mere personlig udstilling, hvor dergennem moderne kommunikationsteknologi bliveropbygget en stadigt større viden om vores trofastebesøgende, så de kan få en mere personlig oplevelseaf udstillingerne.”Jeg synes det er en rigtig godfeature, at man kan fordybesig derhjemme via den personligehjemmeside”På udstillingen Hjernen blev ideen ført ud livet, ved atde besøgende fik udleveret et ID-tag, som kunne brugessom en slags check-in til udstillingen. Ved checkinblev der stillet nogle spørgsmål, som blev brugt tilat danne sig et billede af den besøgendes personlighed.På baggrund heraf formulerede udstillingen enliste over eksperimenter, som den besøgende blevanbefalet at eksperimentere med. Herefter lagredecomputeren de besøgendes digitale aktiviteter på enpersonlig hjemmeside, hvor man til sidst modtog enmail med resultaterne af alle de tests, man havde gennemførtunder udstillingen.Experimentarium kunne i sensommeren som de første i Europa vise denkæmpemæssige digitale globus Tangible Earth. Globussen er fremstilleti Japan, og her er det Experimentariums Poul Kattler, der viser nyerhvervelsenfrem.Gæsterne giver karakter for besøget2.500 besøgende udtaler sig hvert år om deres indtrykaf besøget på Experimentarium. Det gøres på en skalafra 1 (meget utilfredsstillende) til 7 (meget tilfredsstillende).For helhedsindtrykket af oplevelsen giver de besøgende6,1. Det er fint på niveau med foregående år oglever helt op til målet på 6,0.Sanser – dine, mine og dyrenes har fået en fin vurdering:5,6 for helhedsindtrykket, 5,5 for underholdningsværdienog 5,1 for, hvor lærerig udstillingenopfattes.”Det var den sjoveste oplevelsejeg har haft længe! Havdemine tre voksne børn på 18-25 årmed, og de taler stadig om det”Publikumsundersøgelsen viste, at forsøget genereltvar vellykket - og noget som vi gerne vil arbejde meremed i fremtiden.I 2010 kom svenskerne og nordmændene tilbage. Hver5. ekspedition registreres geografisk, og resultatet for2010 viste følgende fordeling:Danmark 83%Sverige 13%Norge 2%Øvrige 2%22


CSR – corporate social responsibilityExperimentarium put social responsibility at the top ofthe agenda long before it became fashionable to do soLocals benefit from ExperimentariumQueues of expectant visitors wait outside to enterExperimentarium. The cash register rings steadily andeveryone is pleased – not just at Experimentarium,but in the local area as well. That’s because visitorsdon’t just spend money on admission, in the café, andin the gift shop. When visitors flock to Tuborg Havnevejto learn about natural science in a fun way, theentire community feels the economic impact of theirpresence.“Since Experimentarium as an institution has alwaysfocused on informal learning, the general perceptionis that we raise money to spread awareness of thenatural sciences. However, that viewpoint completelyoverlooks the way in which Experimentarium actuallygives back to society by stimulating the local economy,”explains Director of Finance, Erik Johansen.“Experimentarium is anindependent non-profitfoundation whose purpose is topromote interest in natural scienceand technology. This has taken placeover the course of the last twentyyears thanks to the support of manygenerous foundations”According to the TØBBE social accounts formuladeveloped by Experience Development of DanishAttractions (ODA), the 286,000 visitors to Experimentariumin 2010 generated a turnover of 56 million DKK,of which 54 million DKK was spent in the local community.“This means that Experimentarium has contributed tocreating 127 jobs in Gentofte Municipality and otherareas in Denmark. In turn, these jobs deliver 20 millionDKK in taxes and other payments into the governmentcoffers,” maintains the Director of Finance.122 man years – Experimentariumemployees pay taxesBehind the scenes at Experimentarium, 213 employeesserve visitors, maintain the exhibits, develop newexhibits and create new materials to promote interestin natural science and technology.These 213 staff members also pay tax on their salaries.All told, Experimentarium employees contribute morethan 16 million DKK to public funds in the form of taxesand other payments each year. Money also flowsback into the institution, with state funds subsidizingprojects, exhibits and special exhibitions. Reimbursementis paid for flex-job employees as well as those onsick leave. In total, Experimentarium receives approx.9 million DKK annually in the form of state subsidies.Society earns 8 million DKKAs an independent non-profit foundation Experimentariumis partially VAT-exempt and did not receive the676,000 DKK VAT deduction in 2010.“The final figures show that in 2010 Experimentariumcontributed over 17 million DKK to society andreceived over 9 million DKK. And that means that Experimentariumactivities contributed over 8 millionDKK to public funds in 2010,” concludes Erik Johansen.Experimentarium social accountsPaid to society DKK 17,155,704Received from society DKK 9,142,764Society receives from Experimentarium DKK 8,012,940A workplace of diversityIn 2010, the old renovated soda factory served as aworkplace for 60 students employed as pilots, 39 academicsand knowledge workers, 15 skilled workers, 16office workers, 61 unskilled service workers, tickettakersand gift shop employees, and 22 employeesassociated with the inclusive labour market.It’s a long list, and the immediate impression is oneof an unusually high percentage of employees pushingthe boundaries of what’s usually considered the“regular labour market”.In 2005 Experimentarium was presented with the MIAAward from the Danish Institute of Human Rights, inrecognition of its 20 years of efforts to provide an inclusive,diverse workplace for all of its staff members.23


No charity – just hard workThe focus is on worthwhile jobs with dignity that makereal contributions, and it’s this that creates the abovementionedketchup-effect. One of those responsiblefor making sure that Experimentarium’s inclusiveworkplace is also effective is Operations ManagerHanne Haack Larsen, who says: “Experience showsthat the right kind of structure is important for ouremployees, as is planning and consideration for individualneeds, but we also do our best not to treatpeople differently. It’s about mutual respect for ourdifferences. I believe that the more diverse a workplaceis the more dynamic it becomes.”Experimentarium is a workplace with a great variety of employees anda strong social responsibility. In 2007 we recruited five new pilot staffmembers with Cerebral Palsy who all deliver an excellent piece of work.Here it is our pilot Steffen Tang Christiansen.“I believe that as a workplace we also have a socialresponsibility. And that’s why we must ensure that allof the people who make up our society are representedhere at Experimentarium, including those who maynot “fit” in a regular workplace. For example, whenyou hire someone with Cerebral Palsy or people whohave been out of the labour market for a long time dueto handicaps or health issues, you get what I call theketchup-effect: The employees simply exude enthusiasmfor and interest in their work,” explains AsgerHøeg, Executive Director at Experimentarium.More smiles“In 2006 we hired five exhibition pilots with CerebralPalsy, and immediately afterwards the visitor ratingsof our pilots soared. The pilots do an amazing job andsmile a lot, but our exhibition pilots smile even more,”says Asger Høeg.Why take on the responsibility of adjusting a job toa flex-job worker when there are plenty of potentialemployees to choose from in today’s labour market?There’s no hesitation in the Director’s reply: “Becauseit’s good for the employee, it’s good for society, andit’s good for Experimentarium.”A promise to conserve electricityIn 2010 Experimentarium entered into a Climate PartnershipAgreement with DONG Energy with the intentof reducing the electricity budget by 10% by the endof 2012 compared with the 2009 figures. “Even thoughwe are located in an old building and are currentlyanticipating the effect of future renovations, there’sno excuse not to commit ourselves to saving on electricity.“There are many areas in which we can save justby changing our habits,” says Hanne Haack Larsen.“For example, we can ask ourselves if we are lightingthe rooms and hallways efficiently, and whetherwe are using the most energy-efficient lighting.”These questions and much more will be discussed by agroup comprised of Experimentarium employees. Theidea is to establish good energy habits early - habitsthat Experimentarium staff members can bring withthem to the newly renovated CO 2 friendly building.“It’s a joint project, and it willprovide a blueprint for ourin-house activities so that wemay be socially responsiblein this regard as well”In addition to the boast of being a CO 2 friendly institution,the DONG partnership will mean that Experimentariumis contributing to building sustainableenergy through the purchase of certificates from Danishwindmill parks.24


The Senses exhibition received excellent ratings: 5.6for the overall impression, 5.5 for entertainment valueand 5.1 for educational value.The Personal ExhibitionFor years Experimentarium has worked with differentideas on how to create a more personal and uniqueexhibition experience through the use of moderncommunication and new digital technology.The abs were up for a tough time at Sports & Spinach’s special absexcerciser.Who visits Experimentarium?Experimentarium welcomed 285,755 visitors in 2010.Most of our visitors are families with children: Approx.2/3 or 181,250. Of these, 67,447 are children under theage of 12, and 114,203 are adults. 75% have visitedExperimentarium on 2-3 previous occasions, and 17%are first-time visitors. Most visitors spend approx.3 hours at Experimentarium and many spend evenlonger periods of time. 85% have indicated that theywould visit Experimentarium again.Many visitors also come to Experimentarium in connectionwith meetings, conferences and other functions.These events accounted for 8,994 visitors in2010.Schools are a source of frequent visitors: 95,121 areschoolchildren. A total of 4,574 classes visited Experimentariumin 2010, approx. 50% of which have theExperimentarium school subscription.Our guests rate theirvisit to ExperimentariumIn the course of the year, 2,500 visitors provide uswith input on their overall impression of their visitto Experimentarium. The visitors are asked to givescores on a scale ranging from 1 (not satisfied at all)to 7 (very satisfied).Visitors rate their overall impression of the Experimentariumvisit at an average of 6.1, comparable tothe previous year’s average and in accordance withthe target of 6.0.”Ithought it was a really nicefeature that you actually couldexamine and explore more throughthe personal homepage”With the exhibition The Brain we made some of theideas come to life by giving each visitor a personal IDtagat the check-in for the exhibition. At the check-ineach visitor was asked some questions to help givingan insight view of the visitors personality and interests.”It was a great idea with thepersonal homepage. More ofthis for future exhibitions!”Based on this info the exhibition recommended a personallist of experiments for each visitor to try. A computerthen stored all the digital activities on a specialand individual homepage and afterwards each visitorreceived the test results in their own mailbox from theexperiments they had tried throughout the exhibition.Afterwards our polls showed that in general the experimentwas successful - and certainly a field wewould like to explore more in the future.In 2010 both the Swedes and the Norwegians returnedto Experimentarium. Every fifth of the visitors areregistered geographically, and the results showed thefollowing distribution:Denmark 83%Sweden 13%Norway 2%Others 2%25


Experimentariums Erhvervsklub 2010Experimentarium Business Club 2010Arlo scenedesignBASF A/SBlip Systems A/SBolind-Handel A/SCOWI A/SDanisco A/SDansk EnergiDansk Gasteknisk Center a/sDansk IndustriDansk MetalarbejderforbundDanske Bank A/SDELTA, Dansk Elektronik, Lys & AkustikDONG Energy Oil & Gas A/SDTU, Danmarks Tekniske UniversitetFDMForca A/SFORCE TechnologyGentofte Kommune, HovedbiblioteketHaldor Topsøe A/SHEMPEL A/SIndustriens Arbejdsgivere i KøbenhavnKPMG, Statsaut. revisorerLEO Pharma A/SLundbeckfondenLærerstandens Brandforsikring G/SMicrosoft Danmark A/SMolton.dkMT Højgaard a/sNIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/SNovo Nordisk A/SNykredit Bank A/SOticon A/SR98 / Renholdningsselskabet af 1898RUC - Institut for Natur, Systemer og ModellerSelecta A/SSiemens Danmark A/SSkandinavisk Tobakskompagni’s GavefondSund & Bælt Holding A/STrygFondenZacco Danmark A/S26


Donatorer og sponsorer 2010sponsors 2010Aage V. Jensens FondeAGLAir LiquideArbejdsmarkedets FeriefondAugustinus FondenBerlingske TrykkeriBraunBruun & Sørensen Suisse S.A.Dansk Cyklist ForbundDansk EnergiDansk IndustriDanske BankDen A.P. Møllerske StøttefondDFDS SeawaysDI EnergibranchenDong EnergyD/S Orient FondEgmont FondenElforskElsass FondenEUFiliaForsknings- og InnovationsstyrelsenGentofte KommuneFredensborg KommuneHindsgaul MannequinsIndustriens FondIntertec ContractingJascha FondenKnud Højgaards FondKoninklijk Belgisch Instituutvoor NatuurwetenschappenKosan GasKraks FondKræftens BekæmpelseLions Club GladsaxeLouis Petersens LegatLudvig og Sara Elsass FondLundbeckfondenMatasMinisteriet for Videnskab, Teknologiog UdviklingMT HøjgaardNationaal Natuurhistorisch Museum,NaturalisNordea-fondenNovo Nordisk FondenOticon FondenOtto Mønsteds FondRotunden, HellerupRådet for Sikker TrafikStatens KunstfondToms GruppenToyota FondenTrygFondenUdenrigsministerietUndervisningsministerietVWR - Bie og BerntsenWetrocWetwipeYaraHerudover har vifået tilsagn om tilskud fra:Industriens FondDong EnergyDet Obelske Familiefond27


Tuborg Havnevej 7 – DK-2900 Hellerup – Tel +45 3927 3333, Fax +45 3927 3395 – info@experimentarium.dk – www.experimentarium.dk

More magazines by this user
Similar magazines