training - صنایع الکتریکی البرز ایران – legrand.ir

legrand.ir
  • No tags were found...

training - صنایع الکتریکی البرز ایران – legrand.ir

for electricityprofessionals1390 - 91دوره های آموزشی ایرانtraining


2مرکز آموزشمتخصصين خبره در ایرانInnoval - IranA worldin trainingمتناسب با نیازهابراي پاسخگوييبهنيازهاي شما،‏ کالسهاي آموزشيلگراند متناسببانيازهايشما طراحي شده وامکانبرگزاري آنهابراساس درخواست شما در هر مکانی ميسرمي باشد.‏همیشه در کنار شمامحدوده دوره های آموزشی ما برای ارائه اطالعات فنی،‏ عملی وتجاری برنامه ریزی شده اند تا به بهترین نحوی شما را در موفقیت درپروژه هایتان یاری کنیم.‏متناسب با هر نوع پروژهدر ارتباط با پروژه های شما و از آنجایی که هر پروژه کاری منحصر بهفرد است،‏ برنامه ریزی دوره های آموزشی اختصاصی نیز به در خواستشما ممکن می باشد.‏دوره هاي آموزشي - ايران


3Innovalفرانسه: Innoval دره فن آوريکالسها و نمايشگاه تهران نيز در راستا کالسهاي مرکزی لگراند در شهر ليموژفرانسه وباالهام گيرياز آنها وبراي پاسخگوييبهنيازهاي مشتريانبرنامه ريزيشده اند.‏گذری بر سوابق Innoval فرانسه11 سال سابقهدر برگزاری دوره هاي آموزشي80000 بازديدکنندهشامل 50000 مشتري فرانسوي که از آن 38000 نفر براي بازديدو آموزش بين المللي و 12000 نفر براي آموزش به این مرکز مراجعهمی کنند7000 متر مربعمجهز به مدرن ترين تجهيزات،‏ نمايشگاه،‏ کالسهاي آموزشي و کارگاهکنترل کيفيهر دو سالاز بدو افتتاح در سال 1998، کالسهاي مرکزی لگراند در شهر ليموژفرانسه پل ارتباطي بين گروه لگراند و مشتريانش از همه دنيا قرار داشته وباالترين سطح اطالعات و آموزش را در اختيار آنان قرار مي دهد.‏دوره هاي آموزشي - ايران


4لگراندصرفه جوییدر مصرف انرژیامروز بهینه سازی مصرفانرژی واقعا روز به روز فکرهمگان را به خود مشغولکرده است.‏گروه لگراند مایل است تاشما را در اجرا این تغییرات وبه کار بردن بهترین راه کارها،‏به ویژه راه کارهای مدیریتروشنایی یاری نماید.‏ما شما را به آشنایی بهاین راه کارها و یا کاملکردن اطالعات خود در موردمحصوالت شرکت دعوتمی نماییم تا بتوانید راه حلهای اقتصادی تر و سازگار بامحیط زیست به مشتریانخود عرضه نمایید.‏کاتالوگدوره هاي آموزشي1390- 91سیم کشی و حفاظتساختمانراهکارهای هوشمند سازیراهکارهای زیر ساختدیجیتال در ساختمانراهکارهای توزیع و حفاظتدوره هاي آموزشي - ايران


TrainingSelection Guideصفحه678910111213141516171819****** ** ** ** ** ** ** ** * ** * *****عناوین دوره هاراه کارهای ساختمان های مسکونیسیم کشی و حفاظت ساختمانراهکارهای هوشمند سازیاتوماسیون مقدماتیاتوماسیون پیشرفتهمدیریت روشناییکنترل دسترسیسیستم درب بازکنراهکارهای زیر ساخت دیجیتال در ساختمانشبکه سطح 1شبکه سطح 2کابل کشی ساختار یافته سطح 1کابل کشی ساختار یافته سطح 2راهکارهای توزیع و حفاظتسیستم های قدرت و حفاظت 1سیستم های قدرت و حفاظت 2باس داکت لگرانداصالح ضریب قدرتتابلو ساز PBمهندس مشاور CSنصاب SIنماینده DSدوره هاي آموزشي - ايران


دوره هاي آموزشي - ايراناماکن مسکونی،‏اداری و تجاریراه کارهای سیم کشی ودورهمقدماتیحفاظت ساختمان devices( )Wiringمتقاضیان:‏پیمانکاران برقبرای دستیابی به دانشی جامع در مورد طیف وسیعمحصوالت لگراند،‏ طرق نصب و پیکر بندی آنهابرنامهی آموزشی:‏مقدمهی کلی:‏تنوع و دید جهانی برای هر نوع ساختمانآشنایی با تجهیزات:‏انتخاب تجهیزات مناسبنحوه تشخیص محصوالت اصلیآشنایی با محصوالت جدیدویژگیهای نصب:‏ساختار ماجوالر برای نهایت انعطافپذیریایمنی در نصبنحوه سیم کشی محصوالت مختلفدر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏دانشی جامع در خصوص گسترهیوسیعی از محصوالت کسب خواهند نمود.‏توانایی انتخاب محصول مناسب برایتأمین مشخصات تعیینشده را خواهندداشت.‏قادر به نصب و پیکربندی محصوالتخواهند بود.‏پیش نیازدانش مقدماتی در مورد تاسیساتالکتریکی و روشناییمحل برگزاري دورهکالس آموزشي در کارخانهطول دورهیک روزتاریخ برگزاریهفته چهارم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیرید‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹نوآوری:‏تجهیزات حفاظتی ساختمان هانسل جدید دیمرهاسنسورهای تشخیص حضور و حرکتنشانگرهای فراخوان اتاقخوابهای هتلیاتوماسیون مقدماتیشرایط عمومی فرم ثبت نام>6


دوره هاي آموزشي - ايراناماکن مسکونی،‏اداری و تجاریاتوماسیوندورهمقدماتیمقدماتی automation( )Preliminaryمتقاضیان:‏متخصصین یکپارچهسازی سیستم،‏ مهندسین مشاور و طراحآشنایی با رویکرد بازاریابی اتوماسیون خانگی ورویکرد پروژهایبرنامهی آموزشی:‏بخش تئوریرفاه:‏ کنترل روشنایی،‏ اتوماسیون و توزیعصوتایمنی:‏ دزدگیرصرفهجویی در مصرف انرژی:‏ تنظیم دماو مدیریت انرژیارتباطات:‏ نحوهی یکپارچهسازیHOME« »MY با سیستم دو سیمهیارتباط داخلییکپارچهسازی:‏ اصول ترکیب کارکردهایمختلف برای ایجاد سناریوهای مجتمع وسادهکار عملیتمرین روی کاغذ و روی رایانه،‏ تمرینروی تابلوهای آموزشیدر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏نحوهی مدیریت و اعالم قیمت برایپروژههای بزرگ را خواهند آموخت.‏قادر خواهند بود تا با انتخاب محصولمناسب،‏ محدودیتهای اصلی سیستم راکاهش دهند.‏از آخرین ویژگیهای محصوالت آگاهیخواهند یافت.‏پیشنیاز:‏دانش مقدماتیدر مورد سیستم های دیجیتال ساختمانمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته چهارم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیرید››››››››› ›››››››››دوره بعداتوماسیون پیشرفتهشرایط عمومی فرم ثبت نام>7


ايران- آموزشي هاي دوره مسکونی،‏اماکن تجاریو اداری اتوماسیوندورهپیشرفته)Advancedautomation( پیشرفته متقاضیان:‏سیستمیکپارچهسازی متخصصین هوشمندنحوه مورد در جامع دانشی به دستیابی مجازیو فیزیکی بندی پیکر توانایی و سازی هاسیستم آموزشی:‏برنامهی بازرگانیرویکرد و روشنایی سیستمهای ارتقاء و قیمتگذاری کارکردهایاز استفاده با موتوردار تغییرات کنترل‏ »YouProject« نرمافزار پیشرفتهی فروشتفصیلی و قسمتبندیشده گزارش تنظیم فنیجنبههای سیستممعماری و مشخصات آدرسهایو BUS/SCS منطقی پیکربندی مربوطهمحصوالت سیستمهامنطقی و فیزیکی توسعهی کارآموزان:‏دوره،‏ این پایان در طراحینحوهی خصوص در جامع دانشی کردخواهند کسب را سیستم برایمناسب محصول انتخاب صالحیت خواهندرا مشخصات از مجموعهای تأمین داشتنرمافزارکمک به تا قادرند نمایند.‏You‏»تهیه Project LOM» لمسیصفحههای برنامهریزی به قادر بودخواهند پیشنیاز:‏ویندوزبا آشنایی مقدماتیاتوماسیون برگزاریمحل مرکزیدفتر در لگراند نمایشگاه دورهطول روزیک برگزاریتاریخ ماههر سوم هفته دورههزینهی بگیریدتماس ما با Zigbee IPبا یکپارچهسازی ‹‹‹‹‹‹‹‹‹بعد ‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره >عملیکار چراغکنترل و روشنایی جدید کارکردهای روشناییکنترل پیشنهادهای و دیمر با سازگاری هتلیاتاقهای مخصوص راهکارهای ارائهیمنظور به » You Project« با طراحی تدوینو تنهایی به »My Home« قیمت پیکربندیو نصب برای الزم راهنماییهای مدلهایروی محصوالت کاربرد و نمایش کارکردیسیستمهامجازی و فیزیکی پیکربندی تخصصینرمافزار با کاربر واسطهای پیکربندی روشناییمدیریت نامثبت فرم عمومی شرایط 8


دوره هاي آموزشي - ايراناماکناداری و تجاریمدیریتدورهپیشرفتهمتقاضیان:‏مشاوران و طراحانمتخصصین یکپارچهسازی سیستمپیمانکارانروشنایی management( )Lightingطراحی،‏ نصب و پیکر بندی حسگرهای حضور و آشنایی با راهکارهایمدیریت روشناییبرنامهی آموزشی:‏کاربردهاروشنایی روزکنترلها و راهبردهای انتخابیکپارچهسازی سیستمطراحی و جانمایی عملی حسگرحسگرهای حضور کاربرد و طراحیگزینش،‏ جانمایی،‏ تعیین،‏ نصب و راهاندازیحسگرهای حضور و سیستمهای روشناییمبتنی بر حضورمثالهای کاربردی برای فضاهای خاصساختمانیدر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏دانشی جامع در خصوص حسگرهایحضور و فناوریهای مختلف را کسبخواهند نمودصالحیت انتخاب محصول مناسب برایتدوین طرحی کارآمد و تأمین مشخصاتتعیینشده را خواهند داشتقادر به نصب،‏ انجام تنظیمات و راه اندازینیز خواهند بودپیشنیاز:‏دانش مقدماتی در مورد تاسیساتالکتریکی و روشناییمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته سوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیرید‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹کنترل دسترسیشرایط عمومی فرم ثبت نام >9


دوره هاي آموزشي - ايراناماکناداری و تجاریدورهپیشرفتهمتقاضیان:‏متخصصین یکپارچهسازی سیستمکنترلدسترسی control( )Accessراه حل های کنترل دسترسی در اماکن مختلفبرنامهی آموزشی:‏معرفی انواع کنترل کننده هاپیشنیاز:‏دانش مقدماتیدر مورد تاسیسات الکتریکی سیستم دیجیتال ساختمانمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته دوم یا سوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیریدCARDBADGEBIOMETRICKEYPADمتمرکز کردن سیستمتوسعهی سیستم توسط افزودن یونیتهایداخلیآموزشهای عملیآموزش عملی اصول طراحی و سیمکشیبرنامه ریزی سیستم تحت شبکهآموزش عملی اصول طراحی و سیمکشیدر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏دانشی جامع در خصوص اصول سیستمدربازکن های امنیتی ساختمانها را کسبخواهند کردصالحیت انتخاب محصول مناسب برایتدوین طرحی کارآمد و تأمین مشخصاتتعیینشده را خواهند داشتقادر به نصب کلیهی قطعات،‏ انجامتنظیمات و راهاندازی آنها خواهند بود‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹سیستم دربازکنشرایط عمومی فرم ثبت نام >10


دوره هاي آموزشي - ايراناماکنمسکونی و اداریسیستمدورهپیشرفتهدرب بازکن system( )Door entryمتقاضیان:‏متخصصین یکپارچهسازی سیستمطراحی و راه اندازی سیستم درب بازکن صوتی و تصویریبرای پاسخگویی به نیازهای خاص پروژه های مسکونی و اداریبرنامهی آموزشی:‏جنبههای فنیمعرفی و انواع راه حل هاترکیب یک سیستم مقدماتی Busصوتی تصویریتوسعهی سیستم Bus به منظور افزایشامکانات فیزیکی آنپیکربندی و نصب سیستمکار عملیمعرفی و عرضهی کیت نمایش و کاربردمحصوالت روی مدلهای کارکردیاستفاده از اسناد مربوطه برای یافتنمشخصات و امکانات سیستمآزمایشات موضعیابی مشکل و نرمافزارمربوطهدر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏دانشی جامع در خصوص اصولسیستمهای دربازکن ساختمانهایمسکونی را کسب خواهند کردصالحیت انتخاب محصول مناسب برایتدوین طرحی کارآمد و تأمین مشخصاتتعیینشده را خواهند داشتقادر به نصب کلیهی قطعات،‏ انجامتنظیمات و راهاندازی آنها خواهند بودپیشنیاز:‏دانش مقدماتی در مورد سیستمسیستم دیجیتال ساختمانمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته دوم / سوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیرید‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹شبکه سطح 1شرایط عمومی فرم ثبت نام >11


دوره هاي آموزشي - ايراناماکناداری و تجاریشبکهدورهمقدماتیمتقاضیان:‏متخصصین یکپارچهسازی سیستمسطح 1(1 )Networkآشنایی با روش نصب و طراحی کابل کشی مسی،‏ فیبر نوری و وای فایبرنامهی آموزشی:‏معرفی گروه لگراندفناوری مسیمقدمات انتقال مسیمس،‏ بهترین شیوههای نصبمس،‏ آزمایشات و تأیید عملکردفناوری فیبرنوریانتقال فیبرنوری و انتخاب کابلکانکتورهای فیبرنوریالزامات سختافزاری و طراحی نصب فیبرنوریدر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏دانش نظری و عملی انتقال داده را درسیستمهای کابلی ساختاریافته و بااستفاده از سه فناوری موجود در حالحاضر ‏)مسی،‏ فیبر و وایفای(‏ کسبخواهند نمودقادر به نصب و پذیرش کابلکشی مسی وفیبرنوری خواهند بودقادرند که اجزاء کابلکشی ساختاریافتهیدارای کیفیت مناسب را از موارد دارایکیفیت بد،‏ تشخیص دهندپیشنیاز:‏دانش مقدماتی در مورد سیستمELVمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته دوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیریدفناوری‏ وایفایاستانداردها و توسعه‏ وایفای‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹شبکه سطح 2شرایط عمومی فرم ثبت نام >12


دوره هاي آموزشي - ايراناماکناداری و تجاریشبکهدورهپیشرفتهمتقاضیان:‏تکنسین ها ، نصاب های شبکهو متخصصین یکپارچهسازی سیستمسطح 2( 2 )Networkآشنایی با انواع رک ها و محصوالت مورد نیازبرنامهی آموزشی:‏محصوالت و راهکارهارک سرور و شبکهرک ،IP55 صنعتی،‏ ،PLC اتوماسیونراهکارهای سیستم ورک دیتا سنتررک بیرونی IP55 جهت تلفنراهکارها و محصوالت قابل انطباقرک های دیواری و ایستادهکابل کشی ساختار یافتهپیشنیاز:‏تجربه در طراحیشبکه های رایانه ای و نصب تنظیم رک و کابینتمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته دوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیریدSOLUFLEXعناصر اولیهمزایا نسبت به کف بتنیدر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏دانش نظری و عملی راجع به رک ها راخواهند یافت.‏قادر به انتخاب رک مناسب بر اساس نیازخواهند بود.‏کاهش تلفات گرمایی و انواع روش هایخنک کردن را خواهند آموخت.‏پیکربندی،‏ مطالعه و قیمتگذاری نصبLCS با استفاده از نرمافزار PRO 2 VDI‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹کابل کشی ساختار یافته سطح 1شرایط عمومی فرم ثبت نام >13


دوره هاي آموزشي - ايراناماکناداری و تجاریکابل کشی ساختار یافتهدورهپیشرفتهمتقاضیان:‏تکنسین ها ، نصاب های شبکهسطح 1( 1 )Cable management levelطراحی و جانمایی تجهیزات توزیع مجتمع سیستم های رو کاربرنامهی آموزشی:‏طراحیجانمایی تجهیزاتنوع ساختماننوع طراحیسیستم های توزیعاجزااصول و مزایاانواع ترانک DLPانواع ستون ها و نیم ستون هاخروجی های چند منظوره رو میزیدر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏مفهوم توزیع مجتمع در محیط های کاریرا خواهند آموخت.‏با سیستم های توزیع آشنا خواهند شد.‏با تجهیزات قابل اتصال به میز جهتتامین برق و شبکه آشنا می شوند.‏قادر به طراحی جانمایی تجهیزات توزیع ومسیر انتقال خواهند بود.‏قادر به انتخاب بهترین نوع محصوالتبرای بازار و افزایش فروش خواهند بود.‏پیشنیاز:‏حداقل 1 سال تجربه در زمینهکابل کشی شبکهمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته دوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیرید‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹کابل کشی ساختار یافته سطح 2شرایط عمومی فرم ثبت نام >14


دوره هاي آموزشي - ايراناماکناداری و تجاریکابل کشی ساختار یافتهدورهمقدماتیمتقاضیان:‏تکنسین ها ، نصاب های شبکهسطح 2( 2 )Cable management levelتعریف طراحی و جانمایی تجهیزات توزیع سیستم های کف و سقف کاذببرنامهی آموزشی:‏تجهیزات مربوط به کفانواع کف خواب هاانواع داکتتجهیزات قابل نصب در کفپیشنیاز:‏حداقل 1 سال تجربه در زمینهکابل کشی شبکهمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته دوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیریدSOLUFLEXمزایا نسبت به کف بتنیسیستم های زیر سقفیCabofilسینیقوطی سقف به کفدر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏دانش جامعی را از روشهای توزیع درساختمان های تجاری و اداری خواهندآموخت.‏سطح مناسبی از آشنایی با ابزارهایکارگاهی لگراند را خواهند آموخت.‏راهکارهای مناسب جهت مدیریت کابل وتجهیزات قابل استفاده برای آن را خواهندشناخت.‏قادر به انتخاب بهترین نوع محصوالتبرای بازار و افزایش فروش خواهند بود.‏‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹متعاقبا اعالم می گرددشرایط عمومی فرم ثبت نام >15


دوره هاي آموزشي - ايراناماکن اداری وتجاری و صنعتیسیستم های قدرت ودورهمقدماتیحفاظت 1( 1 )Power & protectionمتقاضیان:‏مهندسین مشاور و تابلو سازانآشنایی با رنج محصوالت صنعتی لگراند و نحوه عملکرد آنهابرنامهی آموزشی:‏مبانی کلیدهای اتوماتیک:‏تکنولوژی مورد استفادهویژگی هااستاندارد های تولیدیمنحنی های قطعپنل های توزیعانواع کلید هادر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏با رنج محصوالت صنعتی لگراند آشناخواهند شد.‏با نحوه عملکرد کلید های اتوماتیک آشناخواهند شد.‏یک پارچه کردن کلید های حفاظتی باتجهیزات جانبی را خواهند آموخت.‏روش استفاده از جدول های Selectivityپیشنیاز:‏تابلو سازیتابلو برقمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته دوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیریدACBMCCBMCBRCD-RCBO‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹تجهیزات جانبیسیستم های قدرت و حفاظت 2شرایط عمومی فرم ثبت نام >16


دوره هاي آموزشي - ايراناماکن اداری وتجاری و صنعتیسیستم های قدرت ودورهپیشرفتهمتقاضیان:‏مهندسین مشاور و تابلو سازانحفاظت 2( 2 )Power & protectionآشنایی با نرم افزارهای اختصاصی لگراند برای تعریف و انتخابمحصوالت مورد نیازبرنامهی آموزشی:‏استاندارد های نصب:‏حفاظت در برابر اتصال کوتاه اضافه بارصاعقه گیر هاراهکار های لگراند:‏پیشنیاز:‏سیستم های قدرت و حفاظت 1محل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته دوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیریدپنل:‏ XL 3حفاظت:‏DRX DMX 3 , DPX ,کلید های کشوییکنترلرهای اتوماتیکنرم افزار:‏در پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏با نرم افزار XLPRO 2 آشنا خواهند شد.‏قادر به تعیین کابینت مناسب بوسیله نرمافزار XLPROخواهد 2 Calculationبود.‏بر نحوه مجتمع کردن کلیدهای اتوماتیکو تجهیزات جانبی آنها تسلط خواهندیافت.‏با نحوه عملکرد کنترلر های مدارهایchange over و برنامه ریزی آنهاآشنا خواهند شد.‏XLPRO 2XLPRO 2 Calculation‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹باس داکت لگراندشرایط عمومی فرم ثبت نام >17


دوره هاي آموزشي - ايراناماکن اداری وتجاری و صنعتیباس داکت لگرانددورهپیشرفتهمتقاضیان:‏مهندسین مشاور و تابلو سازانآشنایی با رنج کامل محصوالت به ویژه باس داکت لگراندبرنامهی آموزشی:‏معرفی جامع:‏معرفی اصول بنیادی سیستم باس داکتمزایای باس بار در مقایسه با کابلمحصوالت:‏خروجی های نهایی 16-63 آمپرخروجی های توزیع 63-160 آمپرانتقال انرژی 160-1000 آمپررویه هزینه یابی،سفارش و دریافتهزینه یابی یک پروژه بر اساس ویژگی هامطالعه یک پروژه واقعیدر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏دانش جامعی از رنج محصوالت پیداخواهند کرد.‏مزایای باس داکت لگراند را خواهندآموخت.‏قادر به انتخاب محصول مناسب خواهندبود.‏پیشنیاز:‏آشنایی با سیستم های توزیع قدرتمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته دوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیرید‏‹‹‹‹‹‹‹‹‹دوره بعد ‹‹‹‹‹‹‹‹‹اصالح ضریب قدرتشرایط عمومی فرم ثبت نام >18


دوره هاي آموزشي - ايراناماکن اداری وتجاری و صنعتیاصالحدورهپیشرفتهضریب قدرت improvement( )Power factorمتقاضیان:‏مهندسین مشاور و تابلو سازانآشنایی با رنج کامل محصوالت بانک های خازن لگراندبرنامهی آموزشی:‏معرفی جامع:‏اصول کاهش تلفات راکتیواثرات ضریب قدرت پایینمزایای بهبود ضریب قدرتمحاسبات بانک خازنیراهکارهای لگراند:‏خازنبانک خازن اتوماتیکرگوالتوردر پایان این دوره،‏ کارآموزان:‏دانش جامعی از رنج محصوالت پیداخواهند کرد.‏مزایای فنی خازن های لگراند را خواهندآموخت.‏چگونگی تخصیص خازن در محیط هایهارمونیک را خواهند آموخت.‏قادر به ارائه راه حل مناسب برای کاهشمصرف راکتیو خواهند بود.‏پیشنیاز:‏آشنایی با سیستم های قدرتمحل برگزارینمایشگاه لگراند در دفتر مرکزیطول دورهنیم روزتاریخ برگزاریهفته دوم هر ماههزینهی دورهبا ما تماس بگیرید19


دوره هاي آموزشي - ايرانشرایط عمومیثبت نام:‏ثبت نام باید یک ماه قبل از شروعکالس ها انجام شود.‏تاییده به همراه جدول زمانبندی کالس هاو برنامه های دوره آموزشی دو هفته قبلاز شروع کالس ها برای شما ارسال میشود.‏اشتراکلطفا فرمی را که در داخل این دفترچهمی باشد را پر کرده و به شماره02188540731 فکس نمایید و یا بهنماییندگی های لگراند تحویل دهید.‏جهت اطالعات بیشتر با شماره)021(89641316 یا )021(88540732تماس گرفته و یا به آدرس های زیر ایمیلفرمائید.‏training@legrand.irinnovaliran@legrand.irپیگیریشما می توانید با واحد آموزش تماسگرفته و از عضویت خود دو هفته قبل ازشروع کالس ها اطالع پیدا کنید.‏پس از اتمام دوره آموزشی شما یکگواهینامه آموزشی با مشخصات فردیخود دریافت می نمایید.‏برای اطالعات بیشتر با واحد آموزشتماس بگیرید


دوره هاي آموزشي - ايرانفرم ثبت نامشرکت / سازماننام و نام خانوادگی:....................................................................................‏آدرس:...........................................................................................................‏شهر:...............................................................................................................‏تلفن:..............................................................................................................‏ایمیل:.............................................................................................................‏شرکت کنندهنام و نام خانوادگی:.................................................................‏ شغل:......................................................‏ تلفن:.......................................‏نام و نام خانوادگی:.................................................................‏ شغل:......................................................‏ تلفن:.......................................‏نام و نام خانوادگی:.................................................................‏ شغل:......................................................‏ تلفن:.......................................‏نام و نام خانوادگی:.................................................................‏ شغل:......................................................‏ تلفن:.......................................‏نام و نام خانوادگی:.................................................................‏ شغل:......................................................‏ تلفن:.......................................‏دوره آموزشیموضوع دوره آموزش.............................................................................‏ تاریخ ............................................................امضاءتاریخمهر شرکتفرم ثبت نام1- از این صفحه پرینت بگیرید.‏2- فرم مربوط را تکمیل نمایید.‏3- فرم را به شماره 021-88540731 فکس نمایید


دفتر مرکزی لگراند در ایرانشرکت صنایع الکتریکی البرزتهران،‏ خیابان مطهری،‏ خیابان کوه نور،‏ خیابانهفتم،‏ شماره 8 کدپستی:‏ 1587684511: 021 - 88540732 - 89640316Fax : 021 - 88540731www.legrand.ir22

More magazines by this user
Similar magazines