Przedmiar robót

um.lomza.pl

Przedmiar robót

PPI "DOMINO"Łomża Aleja Legionów 131Data utworzenia: 2007-06-30Remont budynku sali gimnastycznej III LOPrzedmiar robótOpis robótIlość robótDział nr 1. Remont dachu i wymiana okien[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]1. KNR 4-01 0307-0200Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 cegły przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawiecementowo-wapiennejJednostka: m 4,3000Naprawa pęknięć ściany wiatrołapu wejściowego: 1,10*2+2,102. KNR 4-01 0726-0100Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o powierzchni uzupełnienia do 1 m2, na podłożu ceramicznymJednostka: m2 4,1900Uzupełnienie tynków elewacji na cokołach: 0,35*1,0*2+0,83*2,10*23. KNR 2-02 0921-0200Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x 6 cm - wykonanie ręczneJednostka: 1 m2 4,1900Uzupełnienie okładziny cokołu płytkami klinkierowymi: 4,194. KNR 4-01 0535-0400Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuJednostka: m 31,5800Rozbiórka rynny przy balkonie: 31,585. KNR 4-01 0535-0600Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytkuJednostka: m 18,6900Rozbiórka rur spustowych: 6,23*36. KNR 4-01 0533-0200Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków itp.i naprawa obróbek blach.. Wymianapokrycia murów ogniowych,pasów pod- i nadrynnowych,wyskoków,. i pasów elewacyjnych,gzymsów i krawędzi balkon.z blachy ocynkowanej (analogia)Jednostka: 1 m2 52,2100Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na blachę powlekana:(0,30*(2,65*2+2,10*3+2,0*3+1,65+0,82*2+2,65*9-2,0+2,40*2+3,55*2+3,60*3+1,51+0,90*25+0,82*2+1,95*6+1,15*7+2,65*7+1,50+2,90*3+1,15+3,25+2,40*2)) + (0,25*(28,28+2,00))7. KNR 2-02W 0524-0100Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na uszczelki. Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 125 mmJednostka: 1 m 31,5500Montaż rynien z PCV: 31,558. KNR 2-02W 0531-0300Rury spustowe z polichlorku winylu. Rury spustowe z PCV okrągłe o średnicy 90 mmJednostka: 1 m 18,6900montaż rur spustowych z PCV: 6,23*39. KNR 2-02 1604-0300Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 mJednostka: m2 1373,8100montaż rusztowań zewnętrznych: 10,23*21,64+11,70*5,34+13,26*21,49+34,43*12,15+31,15*7,95+6,50*21,39- 1 -


10. KNR 4-01 1212-050 1Opis robótMalowanie ftalową prostych krat i balustrad - dwukrotneIlość robótJednostka: m2 171,5300Malowanie balustrad balkonowych i okiennych:1,10*(28,23+2,0+24,37+2,75+7,42+3,01)+1,95*0,85*3+0,70*1,15*7+2,65*2,40*9+1,5*1,75+2,90*1,75*3+1,15*1,75+3,25*1,15+2,40*1,15*211. KNR 4-01 0354-0500Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2Jednostka: m2 237,5200- parter pom. 1, 2, 4, 7: (2,10*1,65*3+2,0*1,65*3+1,65*1,65+1,8*1,50+0,82*2,34*2)parter sala gimnastyczna: (5,79*2,65*9+0,96*1,6*3+2,40*1,20)piętro balkony: (0,90*1,15*25)przyziemie elew. płd-zach: (1,70*1,15*7)przyziemie elew. płn-wsch: (1,95*0,85*3)przyziemie elew. płn-wsch: (1,50*1,75+2,9*1,75*3)12. KNR 4-01 0354-1200Wykucie z muru podokienników betonowych z lastrykoJednostka: m 19,5000wykucie parapetów lastrykowych w sali gimnastycznej: 2,70*9-1,60*313. KNR 4-01 0304-0100Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennejJednostka: m3 18,9500Zamurowanie częściowe otworów okiennych: -niski parter: (0,90*0,35*0,51*2)- sala gimnastyczna: (1,55*(2,65*9-2,0)*0,51+0,95*0,51*1,60+0,95*0,51*0,60*2)14. KNR 4-01 0348-0200Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (analogia)Jednostka: m2 4,9700Demontaż luksferów w otworach okiennych: 1,95*0,85*315. KNR 2-02W 1018-0401Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Okna o powierzchni ponad 1,5 m2 - na łącznikirozporoweJednostka: 1 m2 91,9400parter pom 1, 2, 4, 7: (2,10*1,65*3+2,0*1,65*3+1,65*1,65+1,80*1,50+0,82*2,34*2)piętro: (0,90*1,15*25)przyziemie elew. płd-zach: (1,70*1,15*7)przyziemie elew. płn-wsch: (1,95*0,85*3)przyziemie elew. płn-wsch: (1,50*1,75+2,9*1,75*3)16. KNR 2-02W 1018-0401Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Okna o powierzchni ponad 1,5 m2 - na łącznikirozporoweJednostka: 1 m2 108,0500Montaż okien na sali z wypełnieniem poliwęglanem: 1,0*2,50*2+2,65*4,20*9+2,40*1,2017. KNR 2-02 0121-0600Ścianki działowe z pustaków szklanych o wym.25x25x8 cmJednostka: 1 m2 4,9700Zamurowanie otworów pustakami szklanymi: 1,95*0,85*318. KNR 4-01 0535-0200Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytkuJednostka: m2 888,7500Rozbiórka pokrycia dachu z blachy płaskiej: (9,27+15,66)*35,6519. KNR 4-01 0533-0200Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków itp.i naprawa obróbek blach.. Wymianapokrycia murów ogniowych,pasów pod- i nadrynnowych,wyskoków,. i pasów elewacyjnych,gzymsów i krawędzi balkon.z blachy ocynkowanej (analogia)Jednostka: 1 m2 84,1100Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkownej na powlekaną: (35,65*(0,60+0,30)+(9,27+15,66)*0,40)*2- 2 -


cycles, the batteries with modified and unmodifiedelectrode have the capacities of 1 352 mA·h and 1 235mA·h, respectively. The discharge performance of thebatteries is significantly stabilized after electrodemodification and exhibits satisfactory durability.The surface XPS analysis of the modified electrodeafter 500 cycles was performed and the atomic relativeratio of Ag, O, Ni on the modified electrode by XPSanalysis is shown in Table 1.Table 1 Surface components analyzed by XPS for modifiedelectrodeState Ag O NiOuter layer 31.55 48.66 19.79Sputtering for 2 min 69.48 18.86 11.66Sputtering for 10 min 74.64 11.71 13.66YANG Kai, et al/Trans. Nonferrous Met. Soc. China 17(2007) 203modified and unmodified electrode are 17.28 μm and5.65 μm, respectively. Obviously, the disintegration ofthe alloy is reduced due to the silver film plated on theelectrode.Combining the results of cycle life, XPS analysisand particle distribution, it is clearly proved that thesilver plated on the electrode acts as a protective layer,which effectively restrains the alloy from oxidation andpulverization, which are known as the main causes thatlead to the degradation of the batteries. Therefore, thedecay of the capacity is decreased and the cycle life isprolonged.3.4 Inner pressure of batteriesFig.7 shows the inner pressure change of AA-sizeMH/Ni batteries when charging at 0.5C rate.Though a high level of oxygen is observed on theouter layer, which can be attributed to the rare earthoxides that form readily on the surfaces of intermetallichydrides, as reported by SCHLAPBACH, it drops greatlyafter sputtering for 2 min. This suggests that the silverfilm on the electrode restrains the oxidation of the alloy.Since the overcharge of the batteries accelerates itscapacity decay, the oxidation should be caused mainly bythe oxygen evolved on the nickel cathode during thecharging process and then transferred to the anode acrossthe thin separator. The longer cycle life of the batterieswith the modified electrode can be partly ascribed to therole of silver film as an oxygen barrier, which protectsthe alloy surface from the oxidation.Fig.6 displays the granularity distribution curves ofthe alloy powders which are stripped out from the MHelectrode after 500 cycles using ultrasonic vibrations.The granularity distribution curve of the alloy powdersfrom the unmodified electrode shifts to lower granularityregion compared with the alloy powders from themodified electrode. The mean particle size of theFig.6 Particle size distribution curves of alloy powders of MHelectrode: (a) Surface modified electrode; (b) Surfaceunmodified electrodeFig.7 Inner pressure of MH/Ni batteries at 0.5C charge: (a)With modified electrode; (b) With unmodified electrodeIt can be seen that the inner pressure of the batteriesremains unchanged before being charged up to 50% ofnominal capacity. After being charged up to 60%, theinner pressure begins to increase, but the rate of theincrease is low. After being charged up to 100%, theinner pressure increases sharply. When charged up toabout 150%, the inner pressure reaches equilibrium andup to 200% of nominal capacity, the inner pressureremains constant. It indicates that, in this period, the rateof gas evolution equals the rate of gas consumption. Itcan be seen that the batteries with the modified electrodedisplays the slower increase of inner pressure, whichreaches equilibrium at 0.55 MPa. For the batteries withunmodified electrode, the inner pressure at equilibrium is0.81 MPa, which is higher than that of the batteries withmodified electrode.The inner pressure change at 1C rate is illustrated inFig.8.The inner pressure of the unmodified batteriesincreases rapidly when approaching 80% of nominalcapacity and reaches 1.59 MPa when charged up to

More magazines by this user
Similar magazines