Brožura 2008 - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

Brožura 2008 - AIP ČR

cenainovace roku 2008®innovation of the year 2008awardcena inovace.indd 1 28.4.2008 17:56:11


OBSAHAIP ČR ............................................................4Cena Inovace roku ........................................6Kritéria ...........................................................8Termíny a další informace .......................... 10Přihlášení .....................................................12Vyhodnocení ................................................14Nositelé Ceny .............................................. 16Kontaktní údaje ...........................................202cena inovace.indd 2 28.4.2008 17:56:12


CONTENTSAIE CR .............................................................5Innovation of the Year Award ......................7Criteria ...........................................................9Deadlines and Other Information .............. 11Registration .................................................13Evaluation ....................................................15Award Winners ............................................ 16Contact ........................................................213cena inovace.indd 3 28.4.2008 17:56:14


AIP ČRAsociace inovačního podnikání Českérepubliky je nevládní organizace založenáv roce 1993.Cílem její činnosti je vytvářet předpokladypro rozvoj inovačního podnikání, tj. výzkumu,vývoje a inovací, transferu technologií,nových materiálů a technologií, budovánívědeckotechnických parků a činnostiinovačních firem. Hlavním cílem je vytvořitv rámci inovačního procesu inovační infrastrukturua podmínky pro fungující inovačnítrh.4cena inovace.indd 4 28.4.2008 17:56:14


AIE CRThe Association of Innovative Entrepreneurshipof the Czech Republic is a non governmentalorganization established in the year1993.The purpose of its activity is to formulateprerequisites for the development ofinnovative entrepreneurship, i.e. research,development and innovation, technologytransfer, new materials and technologies,building of science and technology parksand supporting of the activities of innovativefirms. The main aim is to create innovativeinfrastructures within the innovationprocess and conditions for a functionalinnovative market.5cena inovace.indd 5 28.4.2008 17:56:15


CENAINOVACE ROKUAsociace inovačního podnikání České republikyvyhlašuje pravidelně od roku 1996prestižní soutěž o Cenu Inovace roku.Letošní ročník bude již třináctý.V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnějšíinovační produkty přihlašovatelů sesídlem v České republice.6cena inovace.indd 6 28.4.2008 17:56:15


INNOVATIONOF THE YEAR AWARD®The Association of Innovative Entrepreneurshipof the Czech Republic has regularlyheld the competition Innovation of the YearAward since 1996.This year is the thirteenth.The best innovative products of contestantsfrom the Czech Republic are evaluated inthe framework of the competition.7cena inovace.indd 7 28.4.2008 17:56:16


KRITÉRIASoutěže se může zúčastnit každá firma sesídlem v České republice.Přihlašuje se nový nebo významně zdokonalenýprodukt, tj. výrobek, technologickýpostup apod.Hodnotící kritéria► Technická úroveň produktu► Původnost řešení► Postavení na trhu, efektivnost► Vliv na životní prostředíPřihlášený produkt musí být v době podávánípřihlášky průkazně úspěšně využíván,tj. výrobek je uveden na trh, technologickýpostup je zaveden v praxi apod.8cena inovace.indd 8 28.4.2008 17:56:16


CRITERIAThe competition is open for any companywith a registered office in the CzechRepublic.The company can only register a new ormuch improved product, e.g. a product ortechnological process.A registered product must prove it has beensuccessfully utilized at the time of registrationto the competition i.e. the product hasto be for sale on the market or the technologicalprocess must be implemented intopractice.Evaluation criteria► Technical level of the product► Originality of the solution► Position on the market, effectiveness► Environmental impact9cena inovace.indd 9 28.4.2008 17:56:17


TERMÍNYA DALŠÍINFORMACEUzávěrka přihlášek je 31. října 2008.Poplatek za přihlášení do soutěže činí3000 Kč.Přihlášené produkty mohou autoři prezentovatve výstavní části INOVACE 2008,Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČRv Praze ve dnech 2.–5. 12. 2008.Vybrané produkty budou zveřejněnyv odborném časopisu Inovační podnikání &Transfer technologií vydávaném AIP ČR, dalšíchmédiích a na webové prezentaci AIP ČR.10cena inovace.indd 10 28.4.2008 17:56:17


DEADLINES AND OTHERINFORMATIONRegistration deadline is October 31, 2008.Registration fee is 3000 CZK.Registered products can be presented atthe trade fair INNOVATION 2008, TheWeek of Research, Development and Innovationin the Czech Republic, Prague,2. – 5. 12. 2008.Selected products will be presented in theprofessional journal Inovační podnikání &Transfer technologií, which is published bythe AIE CR, other media and on the websiteof the AIE CR.11cena inovace.indd 11 28.4.2008 17:56:17


PŘIHLÁŠENÍPřihlášky se vyplňují do formuláře, který jeke stažení na webové prezentaci Asociaceinovačního podnikání České republikywww.aipcr.cz nebo v časopise Inovačnípodnikání & Transfer technologií.Přihláška i s přílohami se zasílá ve dvouvyhotoveních na adresu:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5 • 116 68 Praha 1Přihláška se posílá navíc elektronickou poštouna adresu nemeckova@aipcr.cz.12cena inovace.indd 12 28.4.2008 17:56:18


REGISTRATIONThe application form for registration can bedownloaded on the website of the Associationof Innovative Entrepreneurship ofthe Czech Republic www.aipcr.cz or in thejournal Inovační podnikání & Transfertechnologií.The application form along with the otherrequired documents must be sent in duplicateto this address:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5 • 116 68 Praha 1The application form must be also sent viaemail to the address: nemeckova@aipcr.cz.13cena inovace.indd 13 28.4.2008 17:56:19


VYHODNOCENÍVyhodnocení provádí jedenáctičlenná komisesložená z odborníků► Ministerstva průmyslu a obchodu,► Ministerstva pro místní rozvoj,► Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,► Úřadu průmyslového vlastnictví,► Českého vysokého učení technickéhov Praze,► Vysoké školy ekonomické v Praze,► Akademie věd České republiky,► Českého svazu stavebních inženýrů,► České společnosti pro jakost a► Asociace inovačního podnikání Českérepubliky.Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledkůsoutěže o Cenu Inovace roku 2008 proběhne5. prosince 2008 v prostorách SenátuParlamentu České republiky.14cena inovace.indd 14 28.4.2008 17:56:19


EVALUATIONThe award ceremony of the competition willtake place on December 5, 2008 at theSenate of the Parliament of the CzechRepublic.The evaluation committee is composed ofeleven experts from these organizations:► Ministry of Industry and Trade,► Ministry for Regional Development,► Ministry of Education, Youth and Sports,► Industrial Property Office,► Czech Technical University in Prague,► University of Economics, Prague,► Academy of Sciences of the Czech Republic,► Czech Institution of Structural and CivilEngineers,► Czech Society for Quality and► Association of Innovative Entrepreneurshipof the Czech Republic.15cena inovace.indd 15 28.4.2008 17:56:20


NOSITELÉCENYAWARDWINNERS2007Cena Inovace roku Lůžko Latera / Positionable Bed Latera LINET, s.r.o., SlanýKovové mikrotečky - OVDot TM / OVDot TM Holographic ParticlesOptaglio, s.r.o., ŘežHuminový koncentrát Lignohumát B / Humic Preparate Lignohumate B AMAGRO, s.r.o., Praha 102006Cena Inovace roku Vodní mikroturbína SETUR / SETUR Bladeless Water Turbine MECHANIKA, s.r.o., Králův DvůrKobaltový radioterapeutický ozařovač Terabalt / Terabalt Cobalt RadiotherapyÚJP Praha, a.s.Unit2005Cena Inovace rokuELISA souprava a panel monoklonálních protilátek na detekci HLA-G antigenů/ ELISA set and panel of monoclonal antibodies for the detection ofHLA-G antigensEXBIO Praha, a.s.16cena inovace.indd 16 28.4.2008 17:56:20


2004Cena Inovace roku2003Cena Inovace rokuPortálové obráběcí centrum MCU 2000 SPEED / MCU 2000 SPEED GantryMachining centerStabilizát / StabilizerKřemíkový odporový tenzometr a jeho inovovaná technologie / New Technologyof Semiconductor Strain GaugesLiapor SL – tvárnice na zdění s vysokým tepelným odporem / Liapor SL– Masonry brick with high thermal resistanceKOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo ÚstíStavby silnic a železnic, a.s., Karlovy VaryVýroba tenzometrů a snímačů, ZlínLIAS Vintířov, LSM2002Cena Inovace roku Utahovák matic / Nut tighter ŠKODA JS, a.s., PlzeňSamozhutnitelný lehký beton LC 25/28 D1,6 / Self Compacting Light-LIAS, k.s., Vintířov-Weight Concrete LC 25/28 D1,6První most z lehkého betonu v ČR / First Bridge made of Light-WeightLIAS, k.s., VintířovConcrete2001Cena Inovace rokuTechnologie Termidos – ůprava odpadů kontaminovaných PCB / TechnologyTermidos – Purification of PCB WasteIDOS Praha, s.r.o.17cena inovace.indd 17 28.4.2008 17:56:20


2000Cena Inovace roku1999Cena Inovace roku1998Cena Inovace rokuFrézovací a vyvrtávající stroj Škoda FWC 140 / Škoda FWC 140 Milling andBoring MachineVysokootáčková kontejnerová parní turbína Škoda 3,25 MW / Škoda 3,25MW High-speed Container Steam TurbineFeromagnetická sonda s oválným jádrem / Ferromagnetic Sensor with anoval coreTotální náhrady kolenního kloubu Walter Dias Modular / Walter DiasModular Total Knee ProsthesisVzduchový tkací stroj Beta 210 Leno / Beta 210 Air-jet Weaving MachineFaxchange – faxový server intergrovaný do prostředí elektronické pošty /Fax Server Integrated into Email InterfaceSystém pro biomechanické vyšetřování rozložení tlaku / System of theBiomechanical Pressure DistributionČistírny odpadních vod pro 3. tisíciletí / Wastewater Treatment PlantRychloběžníkový kuličkový šroub / High-speed Ball ScrewŠKODA Machine Tool, s.r.o., PlzeňŠKODA Energo, s.r.o., PlzeňČVUT, Fakulta elektrotechnická, PrahaČVUT, Fakulta strojní, PrahaVýzkumný ústav textilních strojů, LiberecDATASYS, s.r.o., PrahaČVUT, Fakulta strojní, PrahaEnvironment Commerce, s.r.o., PrahaKuličkové šrouby Kuřim, s.r.o.18cena inovace.indd 18 28.4.2008 17:56:20


1997Cena Inovace rokuHistotest pro detekci neuron-specifické isoformy beta III – tubulinu / Histotestfor the Detection of Beta III-Tubilin Neuron-specific IsoformsTřípólový jistič BL 1600 / Triple-pole Circuit Breaker BL 1600Kontejner Škoda 440/84 / Škoda 440/84 ContainerNedestruktivní defektoskop ocelových lan / Non-destructive Steel RopeFlaw DetectorLetadlový monitorovací systém Amos / Amos Airplane Monitoring SystemOsmivřetenový soustružnický automat SAY 8/32 / SAY 8/32 Eight-screwAutomatic LatheEXBIO, s.r.o., ZnojmoOEZ Letohrad, s.r.o.Škoda Jaderné strojírenství, s.r.o., PlzeňVŠB-TU Ostrava, Institut fyzikyVZLÚ-SPEEL, s.r.o., PrahaZPS, a.s., Zlín1996Cena Inovace roku Ultralehký letoun KAPPA-2 Sova / KAPPA-2 Sova Ultra-light Aircraft KAPPA, spol. s r.o., JihlavaSoubor prostředků pro řízení kolejových vozidel / Set of Instruments forUniControls, a.s., Prahathe Operation of Railway VehiclesPalubní zapisovač dat s pevnou pamětí FDR 59B a Elektronický tachograf spevnou pamětí RRM-4 / FDR 59B Onboard Data Recorder with fixed storageand RRM-4 Electronic Tachograph with fixed storageVZLÚ-SPEEL, s.r.o., Praha19cena inovace.indd 19 28.4.2008 17:56:20


KONTAKTNÍÚDAJEDalší informace získáte na adrese:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5 • 116 68 Praha 1+420 221 082 275nemeckova@aipcr.cz • www.aipcr.cz20cena inovace.indd 20 28.4.2008 17:56:20


CONTACTMore information available:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5 • 116 68 Praha 1+420 221 082 275nemeckova@aipcr.cz • www.aipcr.cz21cena inovace.indd 21 28.4.2008 17:56:20


POZNÁMKY22cena inovace.indd 22 28.4.2008 17:56:21


NOTES23cena inovace.indd 23 28.4.2008 17:56:21


®®TECH© Asociace inovačního podnikání ČR, 2008design © roman schmidt, 2008cena inovace.indd 24 28.4.2008 17:56:21

More magazines by this user
Similar magazines