utvecklingen-av-korkortsinnehav-bland-unga-mojliga-forklaringar-konsekvenser-och-trender

gbgcyklaren

utvecklingen-av-korkortsinnehav-bland-unga-mojliga-forklaringar-konsekvenser-och-trender

Ett centralt tema i denna kunskapsöversikt är också vilka konsekvenser det medför förungas välfärd att ha eller inte ha ett körkort. Med välfärd menar vi ungas möjligheter attuppnå goda levnadsförhållanden och att styra sina egna liv när det gäller utbildning,arbete, deltagande i fritidsaktiviteter, sociala nätverk mm. Även i detta sammanhangutgör skillnader mellan unga en viktig utgångspunkt vid läsningen av litteraturen.Vilken betydelse har lågt körkortstagande i yngre ålder för de ungdomar som slutarstudera och ska söka arbete efter grundskolan eller gymnasiet i jämförelse med demsom går vidare till högre studier? Vilken betydelse har körkort (och tillgång till bil) förunga på mindre orter och på landsbygden i jämförelse med unga i större städer? Meddessa frågor vill vi inledningsvis rikta uppmärksamhet mot att ett körkort kan betydaolika saker i olika kontexter och för olika grupper av ungdomar.Syftet med denna kunskapsöversikt är att:Undersöka vilka faktorer som påverkar utvecklingen i körkortsinnehav i olikaåldersgrupper, socioekonomiska grupper och regionala kontexter. Trender,prognoser och bedömningar om framtida utveckling av körkortsinnehav i dessagrupper utforskas också.Undersöka det internationella kunskapsläget kring vilken påverkan på välfärd ettkörkort har för olika grupper av ungdomar med avseende på geografiska ochsocioekonomiska förhållanden, ålder, genus, utländsk bakgrund ochfunktionsnedsättning.Undersöka det internationella kunskapsläget kring potentiella kopplingar mellanminskat körkortsinnehav och minskad bilanvändning bland unga.I kapitel två studeras litteratur kring vad som förklarar och påverkar utvecklingen avkörkortsinnehavet bland unga i olika ålders- och socioekonomiska grupper samt i olikageografiska miljöer; framtida trender och prognoser. I kapitel tre behandlas detinternationella kunskapsläget när det gäller körkortsinnehavets välfärdskonsekvenser förolika grupper av unga, där fokus framförallt ligger på kopplingar mellankörkortsinnehav och ungas möjligheter att söka, få och upprätthålla ett arbete. Kapitelfyra behandlar det internationella kunskapsläget vad gäller eventuellt samspel mellanminskat körkortsinnehav, bilägande och bilanvändning bland unga. Slutligen, i kapitelfem, finns en summerande diskussion där behov av fortsatt forskning identifieras.6.3 Kapitel 2: Utvecklingar i körkortstagande: potentiellaförklaringarSyftet med detta kapitel är 1) att redogöra för litteratur kring vilka faktorer sompåverkar utvecklingen av körkortstagande bland unga generellt och inom olikasocioekonomiska grupper och i olika geografiska miljöer, samt 2) att redogöra förlitteraturen kring trender och prognoser av körkortsinnehavet i framtiden inom dessagrupper. Eftersom merparten av litteraturen har fokus på den generella utvecklingen avkörkortstagande/innehav bland unga, och inte i specifika grupper, så begränsaslitteraturgenomgången mycket till det första temat. Genomgången behandlar dock delvispotentiella förändringar med avseende på sociodemografiska faktorer och boendetslokalisering.För att förstå trender i körkortstagande är det viktigt att förstå vad som förklararkörkortsinnehav bland unga vuxna. Baserat på Elsters handlingsteori (1970) samt engrundläggande studie av faktorer som påverkar körkortsinnehav (Andersson &Warmark 1999), behandlas körkortsstagande som ett resultat av både en individsönskemål och hans/hennes möjligheter att ta körkort. Enligt denna modell kan unga haVTI rapport 824A 47

Similar magazines