Views
3 years ago

annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Vážené dámy,

Vážené dámy, vážení pánové,loňský rok intenzivní práce mohu z pohledu působnostiÚstavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod(ÚZPLN) označit za úspěšný, i když lze říci, že i naši činnostzprostředkovaně ovlivnilo prohloubení finanční krize. Z tohotodůvodu musela být příprava výstavby budoucího sídlaÚZPLN a hangáru pro kompletaci a zkoumání trosek letadelv průběhu podzimu zásadně omezena, přestože by významněnapomohla dostát našim povinnostem vyplývajícím z legislativy.Chci zdůraznit, že letošní výroční zpráva více než kdyjindy nejen bilancuje, ale přináší i konkrétní poznatky proširokou leteckou veřejnost, kterou jsme o svých zjištěníchprůběžně informovali, zejména prostřednictvím pravidelnýchčtvrtletních porad k bezpečnosti letů. Tématem, jenž sebezprostředně dotýká veřejnosti, je informování o závěrechodborného zjišťování příčin leteckých nehod komisemiÚstavu. Upravili jsme internetové stránky ÚZPLN, aby bylyco nejpřehlednější, a průběžně jsme reagovali na podnětyuživatelů.Ústav pokračoval v plnění úkolů v souladu se zákonem číslo49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.Podílel se na jeho novelizaci, týkající se možnosti využívatexterní odborníky a přenést některá naše oprávnění napověřené právnické osoby. Činnost inspektorů upravujeorganizační řád a vnitřní předpisy, kterými jsou stanovenyzásady a postupy jejich rozhodování vzhledem k závažnostivlivu každé události na bezpečnost letového provozu. V rámcishromažďování a analýzy informací o leteckých nehodácha incidentech spolupracovali inspektoři ÚZPLN zejménas ČSA, a. s., Leteckou amatérskou asociací ČR, AeroklubemČR a úspěšně i se zahraničními partnery. Podařilo sedoplnit tým inspektorů a vyrovnat se se širokým spektrempožadavků, včetně absolvování výcviku zajišťujícího platnostpříslušných kvalifikací a oprávnění.O úspěšném zvládnutí organizace a vedení odbornéhozjišťování příčin leteckých nehod svědčí fakt, že jsme bezzásadních připomínek k naší činnosti absolvovali audit,který v České republice ke konci roku provedl podle dlouhodobéhoplánu Eurocontrol ESIMS tým auditorů.Aktivně jsme rovněž rozvíjeli spolupráci s vysokými školami,pokračovalo ověřování forem a metod koordinace našíLadies and Gentlemen,As far as the Air Accidents Investigation Institute’s (AAII)operations are concerned, I can consider the past year ofintense work successful, though it may be said that ouractivities were also implicitly affected by the deepeningfinancial crisis. Due to this reason, the preparations forthe construction of the future headquarters of AAII andthe hangar for reconstruction and examination of aircraftwreckage had to be considerably curtailed during autumnmonths, despite the fact that it would significantly help usto meet our obligations arising from legislation. I would liketo emphasize that this year’s Annual Report not only reviewsthe accomplishments of the year more than ever before, butprovides specific information to the flying public, whom wekept informed about our findings on a continuous basis, inparticular by means of regular quarterly meetings on flightsafety. The topic that concerns the public very closely is thepublication of conclusions of the investigation of accidentsby the Institute’s commissions. We have modified the AAII’swebsites to be arranged as user-friendly as possible, and wehave been responding to the users’ feedback.The Institute continued in the performance of its taskspursuant to Act no. 49/1997 Coll., on civil aviation, asamended. It was involved in amending the Act consistingin the possibility of making use of external experts andtransferring some of our competencies to authorized legalentities. The activities of the inspectors are governed bythe rules of organization and internal guidelines which setout the principles and procedures to be followed in theirdecision-making process with respect to the significance ofthe impact of each occurrence on aviation safety. Withinthe framework of collecting and analyzing information onaccidents and incidents, the AAII’s inspectors cooperatedin particular with ČSA, a. s., the Light Aircraft Associationof the Czech Republic and Aeroclub of the Czech Republic,and effectively cooperated with foreign partners, too.The Institute managed to further strengthen the teamof inspectors, and to cope with the wide spectrum ofrequirements, including completion of training ensuring thevalidity of the respective qualifications and authorizations.The fact that the organization and management ofinvestigations of accidents were successfully mastered isevidenced by an audit carried out in the Czech Republic atthe end of the year by an audit team based on a EurocontrolESIMS long-term plan, which passed without any majorcomments on our activities. We were also focusing ondeveloping co-operation with universities on an active2–3

činnosti se složkami Integrovaného záchranného systému.Za významnou považuji naši činnost v době předsednictvíČR v Radě Evropské unie. Podařilo se dobře navázat narozpracované úkoly a koordinovat důležité aktivity společnéhovýboru organizací pro vyšetřování leteckých nehodv Evropské unii. V rámci širší mezinárodní spolupráce jsmese zaměřili na intenzivní výměnu zkušeností a poznatků naspolečných pracovních jednáních a v odborných orgánechECAC/ACC a Eurocontrol. Lze proto oprávněně konstatovat,že ÚZPLN je zahraničím vnímán jako seriózní a přínosnýpartner.Z našich poznatků vyplývá, že celkový počet hlášení událostíleteckými dopravci a ŘLP ČR, s. p., vykazuje dlouhodoběustálený stav a odpovídá rozložení letového provozu a trendupohybů nad ČR v roce 2009. Pozitivním jevem je, že pokleslpočet osob, které zahynuly při leteckých nehodách. Ve snazepřispět k bezpečnosti letů sportovního a rekreačního létání,se Ústav významně podílel na tvorbě materiálů ke kampani2010 „Přemýšlej,…Doletíš“. Přínosem byla také přednáškováčinnost se zaměřením na rozbory bezpečnosti letů a účastna seminářích k problematice bezpečnosti letectví v jinýchresortech. Tyto aktivity upozornily piloty všeobecného letectvína klíčové problémy v provozní bezpečnosti.Ústav předkládá výroční zprávu a uzavírá tak rok náročnépráce při naplňování základního poslání Ústavu – přispětke zvýšení provozní bezpečnosti v civilním letectví.Ing. Pavel Štrůbl, ředitelbasis, and the forms and methods of co-operation with theIntegrated Rescue System branches continued to be tested.What I consider important is our activity during theperiod of the Czech presidency of the Council of theEuropean Union. We succeeded in taking up the tasks thatwere already in progress and coordinating key activitiesof the common committee of organizations engaged ininvestigation of accidents in the EU member states. Withinthe framework of broader international co-operation, wefocused on intensive exchange of experience and informationat common working meetings and in ECAC/ACC andEurocontrol units. It may thus be justly stated that AAII isviewed as a reliable and beneficial partner from abroad.It follows from our experience that the overall numberof occurrence reports from air carriers and from the AirNavigation Services of the Czech Republic shows a steadystatecondition on a long-term basis and corresponds tothe distribution of air traffic and the traveling trends overthe Czech Republic in 2009. A positive feature is that thenumber of fatalities in accidents decreased. In an effort tocontribute to the safety of recreational and sport relatedflying, the Institute got involved in the development ofmaterials for the „Přemýšlej,…Doletíš“ [“Think twice…and you will land safely”] campaign to be launched in 2010.Presentations focusing on flight safety analyses, as wellas participation in seminars dealing with flight safety inother areas, were also beneficial. These activities drew theattention of the pilots in general aviation to the most seriousproblems in aviation safety.By presenting this Annual Report, the Institute is thus closinga year of demanding work in fulfilling the basic mission of theInstitute: to contribute to enhanced safety in civil aviation.Pavel Štrůbl, Director

annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
annual report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Final Report - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Písmo : - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
ROČNÁ SPRÁVA s ANNUAL REPORT - Výskumný Ústav zváračský
FINAL REPORT - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
ústav pro odborně technické zjišťování - Ústav pro odborné ...
Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování - Metodické ...
Seznam přednášejících s jejich krátkými profily - Ústav pro studium ...
Tuberkulóza a respirační nemoci 2007 - Ústav zdravotnických ...
Å kodaAuto ANNUAL REPORT 2003 - Skoda Auto