' fuqr Til fu e6e ffi ]ffi efi qfr Hrffiqr o-{d gq fusrnq d - Education ...

educationbihar.gov.in
  • No tags were found...

' fuqr Til fu e6e ffi ]ffi efi qfr Hrffiqr o-{d gq fusrnq d - Education ...

!'WffimEffiBihar Shiksha Pariyojana ParishadCtrnrwtq qnrfiai, qc{Dq.riq qq, ffi q)s, .rd-fl-800014orqfoq


Øe0 la0fo|ky;&fooj.kfo|ky; dk ukei=kpkj dk irk1 2 3586 fe'ku ifCyd Ldwy vuhy dqekj Jh x.ks'k nr iksLVy ikdZ bfUnjk uxj jksM u0 4587 lsaV ds fcUl ifCyd Ldswy U;w caxkyh Vksyk pk.kD; fof/k ykW dkWyst ds lkeus lerk iFk xyh esa588 okRlY; fudsru vktkn iFk pkanekjh jksM] iVuk589 cky f'k{kk fudsru izkpk;Z cky f'k{kk fudsru uwjeksfmnhuiqj iquiqu iVuk590 ,Vh tkslsQ Ldwy eks0 lyheiqj vgjk ysu u0 1 dnedqavk iVuk591 jkst eSjh ifCyd Ldwy jeuk jksM iVuk592 U;w iVuk lsaVªy Ldwy bafnjk uxj jksM ua0 9 iksLVy ikdZ iVuk593 ljLorh cky fo|k eafnj xzk0 peupd iks0 euksgjiqj dNqvkjk Fkkuk jked`".k uxj iVuk594 izkssxzsflo fpYMªsu ,dsMeh xkz0 [kkSjSBk iks0 foØe iVuk595 Kkunhi ifCyd fo|ky; Kkunhi ifCyd fo|ky; lkdsr fcgkj fe=eaMy dkWyksuh vuhlkckn iVuk596 ,l0 ds0 ,dsMeh ,l0 ds0 ,dsMeh dqthZ dksfB;k iks0 lnkdr vkJe nh?kk iVuk597vkj0ih0Mh0 eseksfj;y ifCyd Ldwy ukScriqj vkj0ih0Mh0 eseksfj;y ifCyd Ldwy ukScriqj iVuk598Kku fudsru dkWUosaV dVjk cktkj iVuk flVhiVukes0 dVjk cktkj vCnqy jgekuiqj xyh iks0 iVuk flVh Fkk0 nhnkjxat iVuk599 gSIih fpYMsu Ldwy fo'kuiqj idMh izkpk;Z gSIih fpYMsu Ldwy fo'kuiqj idMh600 vkuUn ifCyd gkbZ Ldwy t;izdk'k uxj iks0 th0ih0vksa0 iVuk601 lujkbZt dkWUosV njxkg jksM] rsjkgs dh efltn egsUnz iVuk602 lsaV FkkWel ekWUVs'kjh Ldwy eusj izca/k funs'kd lsaV FkkWel ekWUVs'kjh Ldwy eusj603nh us'ky ,dsMeh dpkSMh xyh iVuk flVh dpkSMh xyh iVuk flVhiVuk604 vYoVZl Ldwy njxkg jksM] 'kfupjk eksM egsUnzw iVuk605 ukeZu ifCyd Ldwy xzk0$iks0$Fkkuk iquiqu ftyk iVuk606Jh ljLorh fo|k fudsruvo/ks'k dqekj }kjk Jh ljLorh fo|k fudsru nhnkjxat dqekj isVªksy iai ls mRrj xyhiVuk flVh607fczY;sUV fpYMsu ,dsMeh lqjs'k dqekj flUgkgkthxat iVuk flVh800008608 ekmUV ifCyd Ldwy ekmUV ifCyd Ldwy Mh 120 ih0lh0dkWyksuh dadMckx iVuk609 loksZn; bUQSV ,dsMeh loksZn; bUQSV ,dsMeh gkthxat iVuk flVh610 U;w ,Vh ikWy Ldwy U;w ,Vh ikWy Ldwy iknjh dh gosyh ctkt vkWfQl ysu iVuk flVh611eksa 'kkjnk Bkdqj izlkn mPp fo|ky; gkFkh eksa 'kkjnk Bkdqj izlkn mPp fo|ky; gkFkh Vksyk eusj iks0 fNgrj iVukVksyk eusj612 n fyV~y ykolZ gkbZ Ldwy n fyV~y ykolZ gkbZ Ldwy cMh nqxkZ LFkku pVh ij [kql:iqj iVuk613 ,uh calsV baVjus'ky Ldwy ijlk iVuk614 ,Vh ,syCVZ Ldwy iVsy uxj iVuk615 vkn'kZ baxfy'k Ldwy vkn'kz baxzfy'k Ldwy ubZ lMd uokc cgknqj jks enjlk iVuk616 cky dq at ,dsMehcky dq at ,dsMeh eksxyiqjk pkSdh ds ihNs iVuk flVh617 ljLorh fudsru fo|ky; eksxyiqj lqbZ dh efLtn iVuk flVh618 ,0,l0ch0Hkh0 fo|ky; ,0,l0ch0Hkh0 fo|ky; v'kksd pd xyh xjgVk iVuk flVh619 guh fM;w IokbZV Ldwy guh fM;w IokbZV Ldwy nfj;kiqj xkasyk dnedqvk iVuk620 lar tsEl thUl ,dsMeh lar tsEl thUl ,dsMeh xzk0 :iliqj iks0 lgk;uxj iVuk621 lSfud ekWMy ifCyd Ldwy vkn'kZ uxj] dkSVZ gkWYV elkS


fo|ky;&fooj.kØe0 la0fo|ky; dk ukei=kpkj dk irk1 2 3669 enj Vjslk gkbZ dkWUosUV Ldwy mÙkjh eafnjh] iVuk&800001lar ikWYl Ldwy] [kq'k:iqjvkse izdk'k th dk edku] pêhij] [kq'k:iqj] Fkkuk&[kq'k:iqj] ftyk&iVuk] fiu670dksM&803202671lar ikWYl Ldwy] cf[r;kjiqjiks0 j?kqoa'k izlkn flag ds edku es a] U;w okbZikl] jk?kksiqj] cf[r;kjiqj]Fkkuk&cf[r;kjiqj] ftyk&iVuk] fiu dksM& 803212672 Kku fudsru] iwukMhg xzke$iks0&iqukMhg] Fkkuk&nhnkjxat] ftyk&iVuk] fiu dksM& 800008673 fp=xqIr ifCyd Ldwy oh-,e-ih- jksM] [kktiqjk czg~eLFkku] iks0&oh-Hkh- dkWyst674 f=os.kh us'kuy Ldwy dqjFkkSy] nfj;kiqj675vkoklh; vkn'kZ fo|k fudsru}kjk & Jh v:.k jke] xqyVjk cktkj ¼utnhd MkW0 yyhr eksgu 'kekZ½ esu jksM]ftyk&iVu676 flQu Ldwy flQy Ldwy] Hkou iks[kj] iVuk&800004677 lar LVhQsUl Ldwy lar LVhQsUl Ldwy] mÙkjh efUnjh dsuky jksM] iVuk&800001678 fØlsaV vdkneh fØlsaV vdkneh] f'koiqjh] iVuk&800002679 lsaV dSjsUl ifCyd Ldwy egkjktxat] xqytkjckx] iVuk&800007680 vkbfM;y fpYMªsu~l ,dSMeh fleyh cM+h eafnj] ekylykeh iVuk flVh] iVuk&8681 gksyh fe'ku cksfMZx Ldwy rfd;kij nkukiqj] iVuk&12682 Hkkjrh; fo+|kihB Hkkjrh; fo|kihB] thuiqjk jksM] fcgVk] ftyk&iVuk683 vkokfl; Mh0,u0 ifCyd Ldwy fodkl uxj] Jhjkeiqj fcgkj] iVuk684 ,isDl oYMZl Ldwy jketh pkSd] nh?kk] iksLV& ckVkxat685 ikjl ,dsMeh v'kksd uxj jksM ua0&3] dadM+ckx] iVuk&20686 U;wVu ,dsMeh [kxjh jksM] rfd;kij] nkukiqj] iVuk&12687 ex/k fdM~l xkMsZu cksjh nkl dh e.Mh HkV~Bh ij] ekylykeh iVuk flVh] iVuk688 ikVfyiq=k ,dsMeh fdyk jksM] iVuk flVh] iVuk&8689 vk0ih0jsflMsafl;y ifCyd Ldwy jkeuxj jksM th0ih0vks0 iVuk690 lar ohlsUVl ekWUVs'kjh gkbZy Ldwy 1@30] U;w ikVfyiq=k dkWyksuh] iVuk&13691 lar tkslsQ jsflMsafl;y gkbZ Ldwy esu jksM ukScriqj] ,u0,p0&98] ftyk&iVuk] fcgkj692 osLV IokabV gkbZ Ldwy futkeiqj] iksLV&fla/kkbZ] ftyk&iVuk693 osLV IokabV xyZ Ldwy pSuiqjk fcgkj dkWyksuh] iksLV&vfulkckn uxj] iVuk694 cky fo|;k Hkkjrh Ldwy xzke&y[kuh fcxgk] Fkkuk&nkukiqj] Mkd?kj&[kxkSy] ftyk & iVuk695 lsaV ,YcVZ gkbZ Ldy lsaV ,YcVZ gkbZ Ldy iVsy uxj] iVuk696 fo|k fudsru ,e-vkbZ-th-&49] guqeku uxj dadM+ckx] iVuk&20697 ,l-Vh- lkbZ ifCyd baxfy'k Ldwy ukljhxat]nh?kk] nkukiqj] iVuk&12698 fo|k vdkneh fo|k vdkneh699 vkj0,l0 ifCyd Ldwy vkj0,l0 ifCyd Ldwy] ,&37] lfpoky; dkWyksuh] dadM+ckx] iVuk&20700 us'kuy lSfud Ldwy fefFkyk dkWyksuh ckVkxat701 uqru dk¡UosaV xzk0$iks0 cSfj;k] Fkkuk xksikyiqj ftyk iVuk fiu&800007702 xqM 'ksQMZ Ldwy egsUnq ih0vks0 iVuk&800006703 eVªksiksfy; Ldwy iwjc njoktk iVuk flVh fiu 800009704U;w lar tksUl gkbZ LdwyU;w lar tksUl gkbZ Ldwy lqYrkuiqj iqfyl pkSdh] nkukiqj dSUV] iVuk fiu&801503705 fo|k fudsru nqxkZ dkWyksuh nkukiqj iVuk&12706 jtk ,dSMeh bZlkiqj] iqy Qqyokjh'kjhQ iVuk707 vkn'kZ e/; fo|ky; n'kjFkk vkn'kZ e/; fo|ky; n'kjFkk iVu708 ekWMuZ fpYMªsu ,dsMeh Jh vfuy dqekj xzke jkeuxj] iks0 Qqyokjh 'kjhQ] ftyk&iVuk709 U;w fdMl ds;j U;w fdMl ds;j pkanekjh jksM xyh ua0&9 iVuk710 uo T;ksfr ,dsMeh uo T;ksfr ,dsMeh xzke0 dqthZ ckywij iks0 lnkdr vkJe] Fkkuk&nh?kk] iVuk711lyksuh 'kksly ,dsMeh NksVh igkMh iVuk&7 lyksuh 'kksly ,dsMeh NksVh igkMh iks0&cMh igkM+h Fkkuk&vxedqavk] iVukF:\Private School List rejected for Registration 17


fo|ky;&fooj.kØe0 la0fo|ky; dk ukei=kpkj dk irk1 2 3U;w Mscksus;j ifCyd Ldwy xq:}kjk jksM] U;w Mscksus;j ifCyd Ldwy xq:}kjk jksM] nkukiqj iVuk712 nkukiqj iVuk713 jk;y fpYMsu ,dsMeh ehBkiqj ch ,fj;k iVuk714 f'k'kq es/kk fo|ky; xzke$iks0$Fkkuk& HknkSj ftyk iVuk715 fo|k ifCyd lsUVªy Ldwy xzk0 vkn'kZ dkWyksuh&ch NksVh uxyk] iVuk flVh iks0& ek/kfeYl ekylykeh716fjlsMsUVy ifCyd LdwyfjlsMsUVy ifCyd Ldwy bZLV jke d`".kk uxj iVuk&27 fu;j ts0Mh0 eseksfj;y dkWyst717 xq: dkWUosUV xq: dkWUosV [kseuhpd iVuk&27718 vfeVh ifCyd Ldwy vfeVh ifCyd Ldwy xksyk jksM nkukiqj] iVuk 801503719us'kuy fpYMªsu baxfy'k vdkneh igkM+iqj] xzk0&igkM+iqj]iks0&vuhlkckn] Fkkuk&xnZuhckx] iVukvuhlkckn] iVuk720 ekS;kZ ,dsMeh ek/ofeYl iVuk flVh Fkkuk ekylykeh] nefM+;kgh ?kkV iVuk flVh721 vkolh; loksZn; Ldwy xzk0&'kkgtgkaiqj] iks0& csfufcxgk]Fkkuk& foØe] iVuk 801104722 ts0,u0ifCyd Ldwy jksM u0&23 xzk0& jktho uxj iks0 dsljh uxj] Fkkuk&jktho uxj] iVuk723 xksYMu i0fo0 xatij vFkeyxksyk dqekj jkts'k izlkn xzk0&cgknqjiqjk iks0&:il] Fkkuk&vFkeyxksyk] iVuk724 jsaMUVy ifCyd Ldwy jsaMUVy ifCyd Ldwy pqukSVh dqavk Qqyokjh 'kjhQ] iVuk725 lh0Mh0,u0 us'kuy Ldwy t;izdk'k uxj] iks0th0ih0vks] Fkkuk&tDduiqj] ftyk iVuk726 vkolh; cky Kku fudsru fcgVk iVuk vkoklh; cky fudsru fu;j ckt vkWfQl fcgVk iVuk 801103727 gksyhiSFk dkUosaV gksyhiSFk dkUosaV U;w deys'k ekdsZV jked`".kk uxj] txuiqjk ]iVuk&800027728 cky fo|k yksd Jh jkeiqj] iks0$Fkkuk&fcgVk] iVuk729 Lokeh n;kuan fe'ku Ldwy Lokeh n;kuan fe'ku Ldwy iwohZ jked`".kkuxj] iVuk730 loksZn; Ldwy e>kSyh xzke&'kkgtgkaiqj] foØe iks0 vf[r;kjiqj Fkkuk&foØe] iVuk731 lar Jh vkjketh xq:dqy fo|ky; vFkeyxksyk LVs'ku jksM iVuk] fcgkj&803211732 jk;ftax lu gkbZ Ldwy jk;ftax lu gkbZ Ldwy xqIrk ekdsV] vuhlkckn] iVuk733 MSQsfMYl ifCyd Ldwy ckadhiqj xksj[k] iks0 Qrqgk] iVuk734 ,l0 tkslsQ gkbZ Ldwy cf[r;kjiqj u;k Vksyk735 dSfj;j IokabV dSfj;j IokabV [kkbZp iks0 [kkbZp Hkk;k& cf[r;kjiqj] iVuk736 ljLorh fo|k eafnj /kukSr] iks0 /kukSr] Fkkuk&:iliqj] iVuk737 czkbV dsfj;j ,dsMeh okYeh ds utnhd xksofUniqj iks0 Qqyokjh 'kjhQ738 ,l0Mh0vkj0ifCyd Ldwy ,l0Mh0vkj0ifCyd Ldwy U;w vydkiqjh739 ljLorh VsEiy Ldwy nhoku eqgYyk fn?kh ?kkV iVuk flVh740 ,l0Vh ekDlZ ls0 Ldwy nh?kk ?kkV] iVuk741 thfu;l LVkWu dkWUosV blkiqj ugj ij veu dkWyksuh] iks0 Qqyokjh 'kjhQ Fkk0 Qqyokjh iVuk742 lasVªy ifCyd Ldwy lsaVªy ifCyd Ldwy vykoyiqj xqeVh ds ikl] iquiqu] iVuk743 flcksfll fdM~l dkuos aVxkslkyk jksM] eksdkek] iVuk744 vkoklh; VSxksj cky fudsru eq0& fldUnjiqj ukljhxat nkukiqj iks0& nh?kk ftyk& iVuk745 iksiyj baxfy'k Ldqy gjukgk Vksyk iVuk flVh iks0 >kmxat746 lkcjerh ifCyd Ldqy xzk0$iks0 iq:"kksreiqj iSukBh] Fkk0&fcgVk] iVuk747 ekS;Z ifCyd gkbZ Ldwy jked`".kk uxj] U;w ckbZikl iks0 txuiqjk iVuk748 lar dksyEcl baxfy'k Ldwy i`Fohiqj fpjS;kVkM xyh u&2 iks0&th0ih0vks0 Fkk0&dadsMckx] iVuk749 lu jkbt vdkMeh eks 'kgkcqnhu dkleh xk0&'kqQnhu iqj iks0& iSukoh] Fkk0& fcgVk] iVuk750 lar tkslsQ Ldwy pk.kD; uxj dqEgjkj pk.kD; uxj] dqEgjkj iVuk&26751 dSEcht ,dsMeh baVjus'kuy xnZuhckx jksM ua0&2 ds lkeus U;w ;kjiqj iVuk&800001752 vkoklh; cky izfr;ksfrk fudsru xzk0 mljh] iks0 f'kdkjiqj] Fkkuk& 'kkgiqj] iVuk753 ch0Hkh0ifCyd Ldwy CykWd vkWfQl ds lehi esu jksM] Qqyokjh 'kjhQ] iVuk754 f'k{kk fudsru f'k{kk fudsru ck< iz[kaM dk;kZy; ds utnhd755 fdM~l xkMsZu bUnz eksgu feJk] ,e@31 xk¡/kh uxj] dk¡Vh QSDVª jksM] dadM+ckx iVuk&26756 johUnz Hkkjrh e/; fo|ky; Jh dkUr] johUnz Hkkjrh e/; fo|ky;] izxfr uxj] flikjk] iVukF:\Private School List rejected for Registration 18


fo|ky;&fooj.kØe0 la0fo|ky; dk ukei=kpkj dk irk1 2 3iquhr Kku eafnjlfPpnkuUn lq/kkdj] eks0&y[khckx elkS


fo|ky;&fooj.kØe0 la0fo|ky; dk ukei=kpkj dk irk1 2 3,D;wesu ifCyd Ldwy eq0&fetkZiqj uksgV~Vk] Mkd?kj $ Fkkuk& Qrqgk] ftyk&iVuk] fiu dksM& 803201794795 ,p-Mh- ifCyd Ldwy ,p-Mh- ifCyd Ldwy] jksM ua0&21] jktho uxj] iVuk& 24796 fMokbZu ykbZV vkoklh; fo|ky;] ck


Øe0 la0fo|ky;&fooj.kfo|ky; dk ukei=kpkj dk irk1 2 3832 lar ,e0th0 Ldwy usmjk jksM] [kxkSy] iVuk] f'kokykij833 lar ,Ul baxfy'k Ldwy ,@139] gkmflax dkWyksuh] dadM+ckx] yksfg;kuxj] iVuk& 800020834 U;w ekWMy Ldwy fiiykok¡ fiiykok¡] ukScriqj] iVuk835 ik;ksfu;j ,dsMeh vjQkckn dkssyuh] xqytkjckax] iVuk&800007836 ekWMuZ yks;yk gkbZ Ldwy ds'ko yky jksM yksnhiqj] Fkkuk&c837 xzhu fQYM Ldwy yksfg;kiFk ¼ukykij½] iks0&ih0Hkh0 dkWyst] Fkkuk&:iliqj] ftyk&iVuk838 ,0 jktk ifCyd Ldwy uwjh efzLtn xyh blkiqj] Qqyokjh'kjhQ839 ch0Mh0,l0 ifCyd Ldwy xzke&foØe] iksLV&foØe] iVuk840 fo|k fudsru eSuiqjk] nkukiqj dsUV] iVuk841 vk/kafud ikB~;'kkyk xkSfj;k Lfkku pkSd] f'k[kjiqj] csxeiqj] iVuk flVh842 lar essjh Ldwy gkjh eafn xyh] >kSxat iVuk flVh843 eqLdku gkbZ Ldwy xzke&clUrpd] iks0&cssmjk] Fkkuk&Qqyokjh 'kjhQ] ftyk&iVuk844 lar ikWy buVjus'kuy Ldwy eaxy rkykc pkSd] iVuk flVh] iVuk845 lar ikWy bUVjus'ky Ldwy] dadM+ckx ,e0vkbZ0th0&41] dadM+ckx] lkyhekj LohV~l ds ihNs dadM+ckx] iVuk846 U;w f'koe ifCyd Ldwy ch0,e0ih0 jksM] lyseiqj Mqejk] iksLV& oh0Hkh0 dkWyst] iVuk&14847 Kku T;ksfr lh@88] iqfyl dkWyksuh] vuhlkckn] iVuk848 cky fodkl fo|ky; cky fodkl fo|ky;] }kjk& vfuy dqekj] ;kjiqj f'kokth iFk] iVuk&800001849enj Vjslk ckfydk izk0 lg0 mPp fo|ky;] xzke&y[khljk;] iks0&eyk


Øe0 la0fo|ky;&fooj.kfo|ky; dk ukei=kpkj dk irk1 2 3873 vkWDlQksMZ dkWUosUV fp=xqIr uxj874 lar efj;e ,dsMeh la;ksx Hkou] bZ3@3] lk/kukiqjh] xnZuhckx] iVuk& 1875us'kuy ifCyd Ldwy4,p@58] cgknqj iqj gkmflax dkWyksuh] iks0& cgknqjiqj gkmflax dkWyksuh] HkwrukFk jksM]iVuk876 vkbZfM;y ifCyd Ldwy dkyh LFkku] eNvk Vksyh] nkukiqj877 jked`".k eafnj ifCyd Ldwy jked`".k eafnj ifCyd Ldwy] eks0& uokc dksBh] xqykckx] iks0& ck


Øe0 la0fo|ky;&fooj.kfo|ky; dk ukei=kpkj dk irk1 2 3917 ,oyksu ifCyd Ldwy dqjdqjh jksM] b'kksiqj] Qqyokjh'kjhQ918 vkoklh; uo T;ksfr fo|keafnj xzk)$iks0&ldlksgjk] ftyk&iVuk] fcgkj919vf.M;k VwekSjks bafXy'k LdwyiwohZ jke d`".k uxj] fudV th0M0 eseksfj;y gksfe;ks iSfFkd dkWuyst ,uM gkWLihVy]iks0&U;q txuiwjk] Hkk;k&yksfg;kuxj] iVuk 27920 vkoklh; dsUVªy bafXy'k ,dsMeh ljLorh ysu] dSywpd] elkSqu>qu egy] jksM ua0&1`932 voklh; lg cky f'k{kk fudsru] fcgVk xzke$iks0&fcgVk] ftyk&iVuk933 ekWfjxksYM ,dsMeh dqekj ckWMh fcYMlZ xyh] 'ks[kiqjk] iks0&ch0oh0 dkWyst] ftyk&iVuk934 Kku lkxj jsfLMsfUl;y baxfy'k Ldwy LVs'ku jksM] Qrqgk] iks0 $ Fkkuk& Qrqgk] ftyk&iVuk935 bf.M;u ifCyd Ldwy jktho uxj] jksM ua0&24] iks0&dsljh uxj] iVuk936 ykMZ ckyk th xq:dqy gsetk] jkeiqj] Mqejk937 Hkkjrh fudsru Hkkjrh fudsru jksM ua0&2] jktsUnz uxj] iVuk938 lkSE;k baVjus'kuy Ldwy iks0&dqjFkkSy] Fkkuk&ijlk cktkj] ftyk&iVuk939 ,uh cslsaV Ldwy jketru flag ysu] U;w tDduiqj] iVuk&1940 fM&dksje ifCyd Ldwy okadhiqj] xatij] Qrqgk] iVuk941Jherh lqnfe;k nsoh mPp ckfydk fo|ky;

More magazines by this user
Similar magazines