International Prospectus 2011 - Whitireia Community Polytechnic

whitireia.ac.nz
  • No tags were found...

International Prospectus 2011 - Whitireia Community Polytechnic

WHITIREIA NEW ZEALAND 1WelcomeWelcome to New Zealand and the wonderful world of Whitireia. Whitireia “the school of manyfaces” is a multicultural polytechnic reflecting the ethnic richness and values of our community.Education is the key to success in this world.WELCOMEThis prospectus will help you unlock your future. It provides information on the many studyoptions available at Whitireia.We offer over 130 courses and programmes including eight degrees leading to a widerange of career options.All staff are dedicated to providing you with an education that will support your chosencareer and ensure you have the right skills to begin working in New Zealand. We striveto support all students and provide a range of services to ensure a safe, but interestingenvironment for living and learning.We look forward to helping you make the right decisions for your education and tomeeting you when you begin your study with Whitireia New ZealandDon Campbell, Chief ExecutiveWhitireiaWhitireia is a government owned technical institute with awide range of programmes commencing from Certificatethrough to Diploma, Degree and Postgraduate studies.It has four campuses with over 12,000 students from bothNew Zealand and overseas. The key factors that make it sopopular for international students are the small class sizesand the friendly, approachable teaching staff. Pathwayopportunities allow students to enter programmes andstaircase from Certificate or Diploma and gain credits towardundergraduate degrees.All programmes are of a practical and vocational natureoffering students first hand industry experience withreal-life projects.维 特 利 亚 是 政 府 所 属 的 理 工 学 院 。 提 供 广 泛 的 课 程 , 包 括 证 书 、 大专 、 学 士 学 位 及 研 究 生 文 凭 课 程 。 它 拥 有 四 所 分 校 , 纽 西 兰 当 地 学生 和 国 际 学 生 共 超 过 12,000 位 。 小 班 教 学 , 亲 切 友 善 的 教 师 是 吸 引国 际 学 生 前 往 就 读 的 最 主 要 因 素 。 提 供 多 种 快 捷 升 学 途 径 , 使 学 生可 以 从 证 书 、 专 科 课 程 转 移 学 分 进 入 本 科 学 习 。 所 有 课 程 均 提 供 实践 和 就 业 所 需 资 格 , 学 生 可 通 过 真 实 的 毕 业 项 目 实 习 来 体 会 第 一 手的 行 业 经 验 。フィティレイアはサティフィケートからディプロマ、 学 士 課 程 まで幅 広 い 分 野 において 高 等 教 育 を 提 供 する 国 立 総 合 専 門 学 校 です。4つのキャンパスではニュージーランド 国 内 外 から1 万 2 千 人 を 超 える 学生 が 学 んでいます。 少 人 数 制 クラスとフレンドリーで 親 しみやすい講 師 陣 は 留 学 生 の 間 で 特 に 好 評 です。フィティレイアにはサティフィケート、ディプロマ 課 程 から 学 士 課 程 へ 単 位 互 換 制 度 を 利 用 し 無理 なく 編 入 できる 制 度 があります。全 てのプログラムは 職 業 訓 練 的 な 特 色 を 持 ち、 実 社 会 で 通 用 する 実践 的 な 学 習 と 企 業 経 験 を 体 験 できるプロジェクトを 通 じて、 企 業 の即 戦 力 となる 人 材 を 育 成 しています。휘티레이아는 대학원 과정과 학사학위 과정, 전문학사 학위인디플로마 과정을 포함하여 다향한 레벨의 코스와 프로그램 을제공하고 있는 뉴질랜드 국립 기술대학 입니다. 뉴질랜드 북섬에4개의 캠퍼스를 가지고 있으며 뉴질랜드 국내 학생과 유학생을포함 12,000여명의 학생이 공부하고 있습니다.휘티레이아가 유학생들에게 인기있는 학교로 자리매김을 한요소중 하나는 적은 인원의 학급과 친절하고 항상 열려있는교수진들 입니다. 또한 낮은 레벨에서 시작한 학생들도 단계를밟아 올라가며 학사학위 과정까지 마칠 수 있으며 전 단계에서공부한 과정에 대해 일정부분 학점을 인정받을 수 있습니다.모든 프로그램은 매우 실용적이며 실제적인 내용들을 담고 있어학업을 마친 후 취업을 하는 과정에서 매우 유리하도록 설계되어있습니다.Whitireia là một Học Viện Kỹ Thuật Công với những chươngtrình đa dạng bắt đầu từ Chứng Chỉ đến Diploma , Cử Nhân vàCao Học .Trường có bốn khu trường sở với trên 12000 sinh viên từ NewZealand và ngoại quốc . Những yếu tố chính làm cho trườngđược các sinh viên quốc tế ưa chuộng là lớp ít sinh viên và Bangiảng huấn thân thiện và dễ tiếp cận.Những cơ hội mở đường cho các sinh viên vào những chươngtrình và học lên từ Chứng Chỉ hay Diploma và lấy các tín chỉcho những văn bằng Cử Nhân .Mọi chương trình học đều mang tính thực tế và hướng nghiệpcung cấp cho các sinh viên kinh nghiệm kỹ nghệ cơ bản vớinhững dự án thực tiễn ngoài đời .

More magazines by this user
Similar magazines