Views
3 years ago

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

∂ÚˆÙ‹Ì·Ù·

∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· appleÔ˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·appleÔÁÚ·ÊÔ̤ÓÔ˘˜ ηٿ ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ 1981, 1991 Î·È 2001(Û˘Ó¤¯ÂÈ·)1981 1991 2001∂apple¿ÁÁÂÏÌ· ** ** **£¤ÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ** ** **flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ** ** **∫‡ÚÈ· ·Û¯ÔÏ›· ÙÔ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ 12ÌËÓÔ ** * *flÚ˜ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ *∆fiappleÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ * **∂›‰Ô˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· **ÃÚfiÓÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· **ËÁ¤˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ **∞ÚÈıÌfi˜ ÁÂÓÓËı¤ÓÙˆÓ ˙ÒÓÙˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ (ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Á˘Ó·ÈÎÒÓ) ** **˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÁÁ·ÌÔ˘ ‚›Ô˘ (ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜) ** **∫¿ÙÔ¯Ô˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ** **ŒÙÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜) **§fiÁÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÁÈ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜) **ÃÒÚ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi appleÚÈÓ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· **ŒÓ‰ÂÈÍË ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ** ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· appleÔ˘ Ù¤ıËηÓ.** ÙÔȯ›· appleÔ˘ ‰ËÌÔÛȇÙËηÓ.K·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1991, ÁÈ· appleÚÒÙË ÊÔÚ¿Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›·:·) ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·appleÔÁÚ·ÊÔ-Ì¤ÓˆÓ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ appleÚÈÓ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹,‚) ÁÈ· ÙË Û˘Ó‹ıË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·appleÔÁÚ·ÊÔ̤ӈÓ,Á) ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ·Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ·appleÔÁÚ·ÊÔ̤ӈÓηٿ ÙËÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜ ‚‰ÔÌ¿‰·,‰) ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiappleÔ ÂÚÁ·Û›·˜,Â) ÁÈ· ÙȘ appleËÁ¤˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ÁÈ· ÙȘÔappleԛ˜ ‰Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ηٿ ÙËÓ ·appleÔ-ÁÚ·Ê‹ 2001,ÛÙ) ÁÈ· ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·Á¿ÌÔ˘ (ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜).∫·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001, ÁÈ· appleÚÒÙË ÊÔÚ¿Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›·:·) ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ·appleÔÁÚ·ÊÔ̤ӈÓÌ ÙÔ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÙÔÌÔ, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡ÓÛÙÔȯ›· apple˘ÚËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ,‚) ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiappleÔ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙˆÓ ·appleÔÁÚ·ÊÔ̤ӈÓ, ηÈÁ) ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, fiappleˆ˜ ¤ÙÔ˜ Î·È ÏfiÁÔ˜ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯ÒÚ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Â͈-ÙÂÚÈÎfi appleÚÈÓ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηȤӉÂÈÍË ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜.H ÁÂÓÈ΋ ·appleÔÁÚ·Ê‹ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ 18˘ ª·ÚÙ›Ô˘2001 Â›Ó·È Ë 29Ë ·appleÔÁÚ·Ê‹ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ ·applefi ÙËÛ‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·Ì ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ – ηÙÔÈÎÈÒÓ, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹-ıËÎÂ Î·È Ë ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ – ÎÙÈÚ›ˆÓ. ÙÔȯ›·ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Î·È Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÁÈ· ÙȘ·appleÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1861, 1870, 1879, 1951, 1961,1971, 1981, 1991 Î·È 2001.¢Â ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·appleÔÁÚ·ÊÒÓ1920 Î·È 1940.H ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È Ô ÙÚfiappleÔ˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·appleÔ-ÁÚ·Ê‹˜ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ 2001 appleÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ EÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ apple·ÚfiÓÙÔ˜ ‰ËÌÔÛȇ̷-ÙÔ˜. H ›‰È· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠηٿ ÙȘ ·appleÔ-Áڷʤ˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1971, 1981, 1991 Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈÁÈ· ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1971 ¤ÁÈÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËappleÙÈ΋ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· 5% ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜,ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ‰˘Ó·Ùfi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜,Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËappleÙÈ΋ ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· 25%ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜. °È· ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘¤ÙÔ˘˜ 1981, ·appleÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë ÂappleÈÏÔÁ‹ Î·È Ë ÂappleÂÍÂÚ-Á·Û›· ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ 10% ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜.°È· ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ οو ÙˆÓ 2.000ηÙÔ›ÎˆÓ ¤ÁÈÓ ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÙˆÓ ˘applefiÏÔÈappleˆÓ ‰ÂÏ-Ù›ˆÓ (90%) Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜. °È· ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘¤ÙÔ˘˜ 1991, ¤ÁÈÓ ηıÔÏÈ΋ ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·appleÔ-ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ·applefi ÙËÓ ÔappleÔ›· appleÚԤ΢„·Ó ÛÙÔȯ›·Û Âapple›appleÂ‰Ô ÓÔÌÔ‡, Âapple·Ú¯›·˜, ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏›‰È· ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· ¤ÁÈÓÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘¤ÙÔ˘˜ 2001, ηٿ ÙËÓ ÔappleÔ›· appleÚԤ΢„·Ó ÛÙÔȯ›· ηÈÛ Âapple›appleÂ‰Ô ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜.µ. ME£O¢O§O°IA ¢IENEP°EIA TH AO°PAºH§H£YMOY 20011. °∂¡π∫∞1.1. NOMIKH BAHK·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 21, apple·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1, ÙÔ˘ N.¢. 3627/195610

«appleÂÚ› ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜ Ù˘ EıÓÈ΋˜ Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ YappleËÚÂÛ›·˜ Ù˘EÏÏ¿‰Ô˜», Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ οı ·appleÔÁÚ·Ê‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·ÈÌ ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·, ‡ÛÙÂÚ· ·applefi appleÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ YappleÔ˘ÚÁÔ‡EıÓÈ΋˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ Î·Ù¿ appleÂÚ›appleÙˆÛË Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓYappleÔ˘ÚÁÒÓ.H ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜Â›Ó·È Ë appleÚˆÙ·Ú¯È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓÔÌÈÌÔappleÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ appleÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, appleÔ˘¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘·appleÔÁÚ·Ê‹˜.TËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ .¢. ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ¤Î‰ÔÛË ˘appleÔ˘Ú-ÁÈ΋˜ ·applefiÊ·Û˘, Ë ÔappleÔ›· ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ appleÚÔ΋ڢÍË Ù˘‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜. °È· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘.¢. fiÛÔ Î·È Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ˘appleÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·applefiÊ·Û˘,·apple·ÈÙÂ›Ù·È Ë ˘appleÔ‚ÔÏ‹, ·applefi ÙËÓ EYE, ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛËÁË-ÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘, ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ·Ó·appleÙ‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÛÎÔappleÔ›Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ appleÔ˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·Ó·Áη›· Î·È ÂappleȂ‚ÏË-̤ÓË ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜.°È· ÙË ÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜appleÏËı˘ÛÌÔ‡ – ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ – ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÙÔ˘¤ÙÔ˘˜ 2001, ÂΉfiıËηÓ:·) ÙÔ ˘appleã·ÚÈı. 70/8.3.2000 ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·(ºEK 63, Ù‡¯Ô˜ Aã, 10 ª·ÚÙ›Ô˘ 2000), ηȂ) Ë 12613/°–347/5.9.2000 ÎÔÈÓ‹ ·applefiÊ·ÛË ÙˆÓÀappleÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ηÈ∞appleÔΤÓÙÚˆÛ˘, ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ,∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜,ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘(º∂∫ 1187, Ù‡¯Ô˜ µã, 27 ÂappleÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2000).‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÀappleÔ˘ÚÁÈ΋ ·applefiÊ·ÛË Î·ıÔÚ›-ÛÙËΠ‰È·¯ÚÔÓÈο Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·:— Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ – ÎÙÈÚ›ˆÓ ·applefi ÙËÓ1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2000 ̤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘2001 Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2000— Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ – ηÙÔÈÎÈÒÓ ÙËÓ18Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2001.1.2. KOO Tø¡ AO°PAºø¡H ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ·appleÔÁÚ·ÊÒÓ ·appleÔÛÎÔappleÔ‡ÛÂÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË appleÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ó·-ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi appleÏÔ‡ÙÔ Ù˘ XÒÚ·˜ Î·È ÌÂÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡. T· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ηÈÂ›Ó·È ·apple·Ú·›ÙËÙ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ, Âapple› ÛˆÛÙ‹˜ ‚¿Û˘,¿ÛÎËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘KÚ¿ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‰ÈÂıÓÒÓ ˘appleÔ¯ÚÂÒ-ÛÂˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜.AÓ·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÛÎÔapplefi˜ Î·È ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ·appleÔÁÚ·ÊÒÓ ‹Ù·Ó:π. T˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÎÙÈÚ›ˆÓ:1. Ë ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Î·ÈÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¯Ú‹-Û˘.2. Ë ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·applefiappleÏÂ˘Ú¿˜ ÔÚfiÊˆÓ (˘applefiÁÂÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ, apple˘ÏˆÙ‹, ÏÔÈappleÔ›11fiÚÔÊÔÈ).3. Ô appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓÂ͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ›¯ˆÓ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ (ÙÔ‡‚Ï·, apple¤ÙÚ˜, ÌappleÂ-ÙfiÓ, ÙÛÈÌÂÓÙfiÏÈıÔÈ, ͇Ϸ Î·È ÏÔÈapple¿ ˘ÏÈο), ηÈ4. Ô appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ appleÂÚÈfi‰Ô˘ ηٷ-Û΢‹˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ (appleÚÔ ÙÔ˘ 1919, 1919–1945,1946–1960, 1961–1970, 1971–1980, 1981–1985,1986–1990, 1991–1995, 1996 Î·È ÌÂÙ¿, Î·È ˘applefi ηٷ-Û΢‹).ππ. T˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ – ηÙÔÈÎÈÒÓ:1. H ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·apple·Ú›ıÌËÛË, ÙÔ˘appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ XÒÚ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÁÈ· ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ ·ÈÙ›· apple·ÚfiÓÙˆÓ Î·Ù¿ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜ appleÚÔÛÒappleˆÓ, ›Ù ·˘Ù¿ ‰È·-̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ›Ù ‚Ú¤ıËÎ·Ó appleÚÔÛˆ-ÚÈÓ¿ ‹ Ù˘¯·›·, Û οı ÓÔÌfi, ‰‹ÌÔ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ‰ËÌÔ-ÙÈÎfi ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÔÈÎÈÛÌfi.2. ∏ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ appleÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ·Û οı ÓÔÌfi, ‰‹ÌÔ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ‰ËÌÔÙÈÎfi ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ÔÈÎÈÛÌfi.3. H ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘XÒÚ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î¿ı ‰‹ÌÔ˘‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.4. H Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘appleÏËı˘ÛÌÔ‡ ηٿ ʇÏÔ, ËÏÈΛ·, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿ-ÛÙ·ÛË, ˘appleËÎÔfiÙËÙ·, ÙfiappleÔ ÌfiÓÈÌ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ¤Ó· ¤ÙÔ˜Î·È apple¤ÓÙ ¤ÙË appleÚÈÓ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ Î·È Âapple›appleÂ‰Ô ÂÎapple·›-‰Â˘Û˘.5. H Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔȯ›· appleÔ˘·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ÂÓÂÚÁÔ‡ Î·È ÌË ÂÓÂÚÁÔ‡ appleÏËı˘ÛÌÔ‡, ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔ-ÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ Âapple¿ÁÁÂÏÌ·, ηıÒ˜ ηÈÛÙËÓ Âapple·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·appleÔÁÚ·ÊÔ̤ÓÔ˘ ̤۷ÛÙËÓ Âappleȯ›ÚËÛË, ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ‹ ˘appleËÚÂÛ›· fiappleÔ˘ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó (ÂÚÁÔ‰fiÙ˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfiÙÔ˘, ÌÈÛıˆÙfi˜ ‹ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ˜, ‚ÔËıfi˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂ-ÓÂȷ΋ Âappleȯ›ÚËÛË).6. ∏ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓÎ·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ apple˘Ú‹ÓˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜.7. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÁÔÓÈ-ÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ηıÒ˜, Âapple›Û˘ Î·È Ì ٷ ¤ÙËÁ¿ÌÔ˘.8. ∏ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ Î·ÈÌË Î·ÓÔÓÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ù˘ ÃÒÚ·˜, ηıÒ˜ Î·È ËÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ۯÂÙÈο ÌÂ:·) Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜, ·Ó ‰ËÏ·‰‹Â›Ó·È ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓË ‹ ÎÂÓ‹,‚) ÙËÓ appleÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜: appleÚÔÙÔ˘ 1919, 1919–1945, 1946–1960, 1961–1970,1971–1980, 1981–1985, 1986–1990, 1991–1995,1996 Î·È ÌÂÙ¿,Á) ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘

 • Page 5 and 6: E§§HNIKH ¢HMOKPATIAE£NIKH TATIT
 • Page 7: PO§O°OH EıÓÈ΋ Ù·ÙÈÛÙ
 • Page 11: EIA°ø°H∞. ITOPIKH EIKOHH TøN
 • Page 15 and 16: ·. ¡Ô̷گȷΤ˜ √Ì¿
 • Page 17 and 18: Ù.¯ÏÌ. TÔ 1923, fï˜, appl
 • Page 19 and 20: ›Ó·Î·˜ III. ¢ÈÔÈÎËÙÈ
 • Page 21 and 22: °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi‰È·Ì¤ÚÈ
 • Page 23 and 24: OÈÎÈÛÌÔ›O OHE ÛÙȘ Ô
 • Page 25 and 26: ›Ó·Î·˜ IÃ. ªfiÓÈÌÔ˜ a
 • Page 27 and 28: ›Ó·Î·˜ XI. ∞ÛÙÈÎfi˜
 • Page 30 and 31: ∫·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê
 • Page 33: APAPTHMA
 • Page 47 and 48: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 49 and 50: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 51 and 52: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 53 and 54: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 55 and 56: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 57 and 58: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 59 and 60: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 61 and 62: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 63 and 64:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 65 and 66:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 67 and 68:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 69 and 70:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 71 and 72:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 73 and 74:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 75 and 76:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 77 and 78:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 79 and 80:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 81 and 82:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 83 and 84:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 85 and 86:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 87 and 88:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 89 and 90:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 91 and 92:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 93 and 94:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 95 and 96:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 97 and 98:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 99 and 100:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 101 and 102:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 103 and 104:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 105 and 106:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 107 and 108:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 109 and 110:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 111 and 112:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 113 and 114:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 115 and 116:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 117 and 118:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 119 and 120:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 121 and 122:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 123 and 124:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 125 and 126:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 127 and 128:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 129 and 130:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 131 and 132:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 133 and 134:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 135 and 136:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 137 and 138:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 139 and 140:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 141 and 142:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 143 and 144:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 145 and 146:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 147 and 148:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 149 and 150:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 151 and 152:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 153 and 154:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 155 and 156:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 157 and 158:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 159 and 160:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 161 and 162:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 163 and 164:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 165 and 166:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 167 and 168:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 169 and 170:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 171 and 172:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 173 and 174:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 175 and 176:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 177 and 178:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 179 and 180:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 181 and 182:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 183 and 184:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 185 and 186:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 187 and 188:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 189 and 190:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 191 and 192:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 193 and 194:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 195 and 196:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 197 and 198:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 199 and 200:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 201 and 202:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 203 and 204:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 205 and 206:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 207 and 208:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 209 and 210:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 211 and 212:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 213 and 214:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 215 and 216:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 217 and 218:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 219 and 220:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 221 and 222:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 223 and 224:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 225 and 226:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 227 and 228:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 229 and 230:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 231 and 232:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 233 and 234:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 235 and 236:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 237 and 238:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 239 and 240:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 241 and 242:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 243 and 244:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 245 and 246:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 247 and 248:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 249 and 250:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 251 and 252:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 253 and 254:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 255 and 256:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 257 and 258:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 259 and 260:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 261 and 262:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 263 and 264:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 265 and 266:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 267 and 268:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 269 and 270:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 271 and 272:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 273 and 274:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 275 and 276:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 277 and 278:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 279 and 280:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 281 and 282:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 283 and 284:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 285 and 286:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 287 and 288:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 289 and 290:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 291 and 292:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 293 and 294:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 295 and 296:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 297 and 298:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 299 and 300:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 301 and 302:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 303 and 304:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 305 and 306:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 307 and 308:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 309 and 310:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 311 and 312:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 313 and 314:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 315 and 316:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 317 and 318:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 319 and 320:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 321 and 322:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 323 and 324:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 325 and 326:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 327 and 328:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 329 and 330:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 331 and 332:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 333 and 334:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 335 and 336:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 337 and 338:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 339 and 340:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 341 and 342:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 343 and 344:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 345 and 346:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 347 and 348:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 349 and 350:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 351 and 352:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 353 and 354:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 355 and 356:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 357 and 358:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 359 and 360:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 361 and 362:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 363 and 364:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 365 and 366:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 367 and 368:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 369 and 370:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 371 and 372:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 373 and 374:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 375 and 376:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 377 and 378:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 379 and 380:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 381 and 382:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 383 and 384:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 385 and 386:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 387 and 388:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 389 and 390:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 391 and 392:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 393 and 394:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 395 and 396:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 397 and 398:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 399 and 400:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 401 and 402:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 403 and 404:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 405 and 406:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 407 and 408:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 409 and 410:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 411 and 412:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 413 and 414:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 415 and 416:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 417 and 418:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 419 and 420:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 421 and 422:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 423 and 424:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 425 and 426:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 427 and 428:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 429 and 430:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 431 and 432:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 433 and 434:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 435 and 436:

  Πίνακας 4. Οικισμοί

 • Page 437 and 438:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

 • Page 439:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

On the move - National Statistical Service
SDMX - National Statistical Service
eResearch Infrastructure - National Statistical Service
Community Indicators Summit - National Statistical Service
USDA/National Agricultural Statistics Service Geospatial Programs
Proudly sponsored by Supported by - National Statistical Service
Population Health Research Network - National Statistical Service
Whittlesea Presentation 15 Nov 2012.pdf - National Statistical Service
day 2 - 0905 - Jon Hall - Brisbane.pdf - National Statistical Service
National MSP in the Mediterranean Sea: Greece - Seanergy 2020
2012 - National Agricultural Statistics Service
An Evolving Statistical Service for American Agriculture - National ...
Priorities of the National Statistics in 2013
The National Council for Statistical Information
2004 - National Statistics Office
MODERN GREECE: A History since 1821 - Amazon Web Services
Greece 4pp insert version 2_Layout 1 - Inchcape Shipping Services
UNITED NATIONS STATISTICAL COMMISSION - UNECE
National Statistics Bureau - Gross National Happiness Commission
National-Account-Statistics-of-Nepal-2013_14
Texas Agricultural Statistics 2007 - National Agricultural Statistics ...
The Government Statistical Service - UK Statistics Authority
Exploring the Digital Nation - Economics and Statistics ...
Peer Review of Tanzania National Statistical System - Paris21
Key Statistics for Brecon and Radnorshire - National Assembly for ...