Views
3 years ago

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

‚) T· ̤ÏË

‚) T· ̤ÏË ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ appleÔ˘ ·appleÔ˘Û›·˙·Ó appleÚÔÛˆ-ÚÈÓ¿ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi,Á) OÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› appleÔ˘ ηْ ÂÍ·›ÚÂÛË ıˆڋıËÎ·Ó ˆ˜Ì¤ÏË ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ appleÚÔÛˆÚÈÓÒ˜ ·appleÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·,‰) OÈ ·appleÔÁڷʤÓÙ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰Èappleψ̷ÙÈÎÔ›·ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔÈ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ EıÓÈΤ˜ ŒÓÔappleϘ¢˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓÎ·È ‰Èappleψ̷ÙÈÎÒÓ ·appleÔÛÙÔÏÒÓ.√ ÓfiÌÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ οı ‰‹ÌÔ˘ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜,Î·È Î·Ù’ Âapple¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÂappleÈ΢ÚÒıËΠ̠ÙËÓ6822/°5–909/4.6.2002 ÎÔÈÓ‹ ·applefiÊ·ÛË ÙˆÓ YappleÔ˘ÚÁÒÓOÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ,¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞appleÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈ-‡ıËΠÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ (º∂∫694/µã/6.6.2002).ø˜ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È: ŒÓ· Û‡ÓÔÏÔÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ÁÂÈÙÔÓÂ‡Ô˘Ó Î·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓÔappleÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ·apple¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·applefi‰È·ÎfiÛÈ· (200) ̤ÙÚ·, ·Ó ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÛ¯¤‰ÈÔ applefiψ˜, Î·È Ì¤¯ÚÈ ¯›ÏÈ· (1.000) ̤ÙÚ·, ·Ó˘apple¿Ú¯ÂÈ, Î·È appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰¤Î· (10), ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ,ηÙÔÈ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ‹ Ì›· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ηÙÔÈΛ· ‹Î·ÙÔÈ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ηÙÔÈ˘, ÛÙȘÔappleԛ˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο appleÂÓ‹ÓÙ·(50), ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ¿ÙÔÌ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ·˘Ù¿ ηÙÔÈ-ÎÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ‹ Ì›· ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂ÓË ÂappleÔ¯‹.ø˜ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ÔÈÎÈÛÌÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔÓË-Û›‰Â˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·applefi ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ appleÚÔ¸appleÔı¤ÛÂȘ.∞ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ‰ËÌÔÙÈÎfi ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÙÔ˘ ÔappleÔ›Ô˘ Ô appleÔÏ˘appleÏËı¤ÛÙÂÚÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜¤¯ÂÈ 2.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ.∞ÁÚÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ‰ËÌÔÙÈÎfi ‹ ÎÔÈÓÔ-ÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÙÔ˘ ÔappleÔ›Ô˘ Ô appleÔÏ˘appleÏËı¤ÛÙÂÚÔ˜ ÔÈÎÈ-ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·applefi 2.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.√ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡Á›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘appleÔÏ˘appleÏËı¤ÛÙÂÚÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈ-ÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ (‰ËÏ·‰‹, ‰Â Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘applefi„Ë Ô‰È·Ûapple·Ṳ́ÓÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜).EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi οı ‰ËÌÔÙÈ-ÎÔ‡ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÚÈ-Ù‹ÚÈÔ, Ô appleÏËı˘ÛÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, Û˘ÌappleÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂÛapple·Ṳ́ÓÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡, appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·ÈÛÙËÓ ÔÌ¿‰· fiappleÔ˘ ηٷٿ¯ıËΠÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‹ ÎÔÈÓÔ-ÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·.˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô appleÏËı˘ÛÌfi˜ÔÈÎÈÛÌÔ‡ appleÔ˘ ·appleÔÁÚ¿ÊËΠ۠ηÙÔÈ˘, ÔÈ Ôappleԛ˜·apple¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·applefi 200 ̤ÙÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.¢ÈÂÛapple·Ṳ́ÓÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô appleÏËı˘ÛÌfi˜ ÔÈÎÈ-ÛÌÔ‡ appleÔ˘ ·appleÔÁÚ¿ÊËΠ۠‰ÈÂÛapple·Ṳ́Ó˜ ηÙÔÈ˘, ÔÈÔappleԛ˜ ·apple¤¯Ô˘Ó appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·applefi 200 ̤ÙÚ· ÌÂٷ͇ÙÔ˘˜.‰ÈÓfi˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô appleÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔ-ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ˉ·ÊÈ΋ appleÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ‹ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡-14ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û Âapple›appleÂ‰Ô ‹ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÎÂÎÏÈ̤ÓÔ ¤‰·-ÊÔ˜ Î·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ 800 ̤ÙÚ· ·applefi ÙËÓ ÂappleÈ-Ê¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜.HÌÈÔÚÂÈÓfi˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô appleÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓË Â‰·ÊÈ΋ appleÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ˘appleÒÚÂȘ ÙˆÓÔÚ¤ˆÓ ‹ ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ Ë ¤ÎÙ·ÛË ‰È·ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ‹ÌÈÛ˘, appleÂÚ›appleÔ˘, ÛÙËÓ apple‰ȿ‰· Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ‹ÌÈÛ˘ÛÙÔ fiÚÔ˜, ·ÏÏ¿ apple¿ÓÙÔÙ Ì ˘„fiÌÂÙÚÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·applefi800 ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ appleÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜.OÚÂÈÓfi˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô appleÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔ-ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ËÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÎÂÎÏÈ̤ÓË Î·È ·ÓÒÌ·ÏË,‰È·ÎfiappleÙÂÙ·È ·applefi ¯·Ú¿‰Ú˜ ‹ ηχappleÙÂÙ·È ·applefi ·applefiÙÔ-ÌÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ¤‰·ÊÔ˜ ‚·ıȤ˜ Î·È appleÔÏÏ·appleϤ˜ appleÙ˘¯ÒÛÂȘ Ì ˘„ÔÌÂ-ÙÚÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛËÌ›ˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒӉȷÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·applefi 400 ̤ÙÚ·, ηıÒ˜,Âapple›Û˘, Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿-ÙˆÓ ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·applefi800 ̤ÙÚ· ·applefi ÙËÓ ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜.2. §H£YMO TH E§§A¢O, EIºANEIA, Y-∫NOTHTAH EÏÏ¿‰· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙԘ̠ÙÔ appleÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÙÔ 1830. ÂÚÈÏ¿Ì-‚·Ó ÙË ÙÂÚ¿ EÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ, ÙËÓE‡‚ÔÈ·, ÙȘ K˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ¿ÏϘ ÓËÛ›‰Â˜. T·ÁˆÁÚ·ÊÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηıÔÚ›-ÛÙËÎ·Ó Ì ÙË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘applefiψ˜ ÙÔ1832 Î·È Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ‹Ù·Ó 47.516 Ù.¯ÏÌ.ŒÎÙÔÙÂ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠappleÔÏ-Ϥ˜ ÊÔÚ¤˜, ÏfiÁˆ Ù˘ appleÚÔÛ¿ÚÙËÛ˘ ‹ ÂίÒÚËÛ˘ ‰·-ÊÒÓ. ˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ·˘Í‹ıËÎÂÛ 50.211 Ù.¯ÏÌ. Ì ÙËÓ appleÚÔÛ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ IÔÓ›ˆÓ¡‹ÛˆÓ ÙÔ 1864 Î·È Û 63.606 Ù.¯ÏÌ. Ì ÙËÓ appleÚÔÛ¿Ú-ÙËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ÕÚÙ·˜ ÙÔ 1881.M ÙË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘applefiψ˜ ÙÔ 1897¤ÁÈÓ ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ appleÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ ηÈapple·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÌÈÎÚ‹ ψڛ‰· ‰¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ·,Ì ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ Ó· appleÂÚÈÔÚÈÛı› ÛÙ·63.211 Ù.¯ÏÌ.MÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚·ÏηÓÈÎÔ‡˜ appleÔϤÌÔ˘˜, Ì ÙȘ Û˘Óı‹-Θ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ ÙÔ 1913,ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ appleÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Ë M·Î‰ÔÓ›·,Ë ◊appleÂÈÚÔ˜ Î·È Ë KÚ‹ÙË. TÔ 1914 Ì ÙË ¢È·ÈÙËÙÈ΋AapplefiÊ·ÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ MÂÁ¿ÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ appleÚÔÛÙ¤ıËηÓÔÈ ¡‹ÛÔÈ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ó‹ÛˆÓ ÿÌ‚ÚÔ˘,TÂÓ¤‰Ô˘, K·ÛÙÂÏÏfiÚÈ˙Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘.MÂÙ¿ ÙÔÓ appleÚÒÙÔ apple·ÁÎfiÛÌÈÔ applefiÏÂÌÔ, Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ÙÔ˘ NÂ˚Á‡ Î·È ÙˆÓ Â‚ÚÒÓ, apple·Ú·¯ˆÚ‹ıËηÓÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ¢˘ÙÈ΋ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË Î·È ÔÈÓ‹ÛÔÈ ÿÌ‚ÚÔ˜ Î·È T¤Ó‰Ԙ.'EÙÛÈ, Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó‹Ïı Û 150.176

Ù.¯ÏÌ. TÔ 1923, fï˜, appleÂÚÈÔÚ›ÛıËΠ۠129.281 Ù.¯ÏÌ.,ηıÒ˜ Ì ÙË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ §ˆ˙¿ÓÓ˘ apple·Ú·¯ˆÚ‹ıËηÓÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË Î·È ÔÈ Ó‹ÛÔÈ ÿÌ‚ÚÔ˜ ηÈT¤Ó‰Ԙ.M ÙË Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ(ÙˆÓ Û˘Ó·ÛappleÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ) Î·È Ù˘ IÙ·Ï›·˜, appleÔ˘˘appleÔÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ ·Ú›ÛÈ ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1947,appleÚÔÛ·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ¢ˆ‰ÂοÓËÛÔ˜ Î·È ÙÔK·ÛÙÂÏÏfiÚÈ˙Ô Î·È Ë ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ XÒÚ·˜ ·Ó‹Ïı ÛÂ131.990 Ù.¯ÏÌ.EÌ‚·‰Ô̤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ ÂappleÈÊ¿-ÓÂÈ·˜ ηٿ ‰‹ÌÔ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¤ÁÈÓ ÙÔ 1963 ·applefi ÙËÓEYE, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋˜YappleËÚÂÛ›·˜ ÙÚ·ÙÔ‡ Ì Îϛ̷η 1:50.000, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ-Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. ∏ ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ·Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 131.957 Ù.¯ÏÌ. Ì ٷ ÂÛˆ-ÙÂÚÈο ‡‰·Ù· (ÏÈÌÓÒÓ Î·È appleÔÙ·ÌÒÓ), fiappleˆ˜ ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒıËÎÂηٿ ÙËÓ ÂÌ‚·‰Ô̤ÙÚËÛË ÙÔ˘ 1963 Î·È ·Ó·ıˆ-ÚÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ·applefi οı ·appleÔÁÚ·Ê‹, Â¿Ó ˘apple¿Ú¯Ô˘ÓÌÂÙ·‚ÔϤ˜.TËÓ ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ·, ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ appleÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙËÓapple˘ÎÓfiÙËÙ· appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜ 1991 Î·È 2001 Û˘ÓÔ„›-˙ÂÈ Ô Î·ÙˆÙ¤Úˆ apple›Ó·Î·˜ I.›Ó·Î·˜ π. ªfiÓÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜, ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È apple˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηٿ ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜ 1991 Î·È 2001ŒÙÔ˜ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜ÏËı˘ÛÌfi˜∂appleÈÊ¿ÓÂÈ·Û Ù. ¯Ï̪ÂÙ·‚ÔÏ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·appleÔÁÚ·ÊÒÓ∞applefiÏ˘ÙË %∫¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ó¿Ù.¯ÏÌ.1991 10.223.392 131.957 77,482001 10.934.097 131.957 710.705 6,95 82,86‡Ìʈӷ Ì ٷ ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ 18˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2001, Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó‹Ïı Û 10.934.097 ¿ÙÔÌ·,·˘Í‹ıËÎÂ, ‰ËÏ·‰‹, ηٿ 6,95% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 1991, ÂÍ·È-Ù›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÛÚÔ‹˜ ·ÏÏÔ‰·appleÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.EappleÔ̤ӈ˜, Ë apple˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘EÏÏ¿‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ 2001 ·Ó‹Ïı Û 82,86¿ÙÔÌ· ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ Ì ÂÛˆ-ÙÂÚÈο ‡‰·Ù·.H apple˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜·˘Í‹ıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·appleÔÁÚ·ÊÒÓ 1991 Î·È 2001 ηٿ5,38 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ.3. KATANOMH TøN OIKIMøN KAI TOY §H-£YMOY TOY KATA YæOMETPIKE ZøNEOÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ηٷٿ¯ıËηÓ, Ì ‚¿ÛËÙÔ ˘„fiÌÂÙÚfi ÙÔ˘˜ ·applefi ÙËÓ ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜,Û ‰Âη¤ÍÈ (16) ÈÛÔ¸„›˜ ˙ÒÓ˜ ·Ó¿ 100 ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜.TÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ Î¿ı ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηıÔÚ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋ ηÌapple‡ÏË, appleÔ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙÔ appleÈÔ apple˘ÎÓÔ-ηÙÔÈÎË̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘.T· ˘„fiÌÂÙÚ· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ·applefi ¯¿Ú-Ù˜ Ì Îϛ̷η 1:50.000 Ù˘ °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋˜ YappleËÚÂÛ›·˜ÙÚ·ÙÔ‡.TÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈÎfi ˘„fiÌÂÙÚÔ Î¿ı ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹ ÎÔÈ-ÓÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ˘appleÔÏÔÁ›ÛÙËΠˆ˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜Ù˘ ÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ˘„Ô̤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ηÈÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001.M ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiappleÔ ˘appleÔÏÔÁ›ÛÙËΠÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈÎfi˘„fiÌÂÙÚÔ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔًوÓ. Ù·ıÌ›ÛıËÎÂapple¿ÏÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÛÙ·ıÌÈÎfi˜ οı ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ appleÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜ 2001Î·È Ï‹ÊıËÎÂ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· οı ‰‹ÌÔ ‹ ÎÔÈ-ÓfiÙËÙ·.√ apple›Ó·Î·˜ ππ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ηٿ›Ó·Î·˜ ππ. √ÈÎÈÛÌÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ ˘„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜À„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ (Û ̤ÙÚ·)∞applefiÏ˘ÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ›√ÈÎÈÛÌÔ›∞Ó·ÏÔÁ›· %∞applefiÏ˘ÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ›ÏËı˘ÛÌfi˜∞Ó·ÏÔÁ›· %‡ÓÔÏÔ 13.272 100,00 10.934.097 100,000 – 99 4.376 32,97 6.863.877 62,77100 – 199 2.050 15,45 1.950.642 17,84200 – 299 1.363 10,27 721.080 6,59300 – 399 1.178 8,88 384.032 3,51400 – 499 925 6,97 288.168 2,64500 – 599 832 6,27 178.662 1,63600 – 699 771 5,81 240.379 2,20700 – 799 594 4,48 153.844 1,41800 – 899 481 3,62 64.846 0,59900 – 999 331 2,49 51.522 0,471.000 – 1.099 186 1,40 20.620 0,191.100 – 1.199 102 0,77 13.275 0,121.200 – 1.299 45 0,34 1.865 0,021.300 – 1.399 19 0,14 516 0,001.400 – 1.499 12 0,09 623 0,011.500 Î·È ¿Óˆ 7 0,05 146 0,0015

 • Page 5 and 6: E§§HNIKH ¢HMOKPATIAE£NIKH TATIT
 • Page 7: PO§O°OH EıÓÈ΋ Ù·ÙÈÛÙ
 • Page 11 and 12: EIA°ø°H∞. ITOPIKH EIKOHH TøN
 • Page 13 and 14: «appleÂÚ› ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜
 • Page 15: ·. ¡Ô̷گȷΤ˜ √Ì¿
 • Page 19 and 20: ›Ó·Î·˜ III. ¢ÈÔÈÎËÙÈ
 • Page 21 and 22: °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi‰È·Ì¤ÚÈ
 • Page 23 and 24: OÈÎÈÛÌÔ›O OHE ÛÙȘ Ô
 • Page 25 and 26: ›Ó·Î·˜ IÃ. ªfiÓÈÌÔ˜ a
 • Page 27 and 28: ›Ó·Î·˜ XI. ∞ÛÙÈÎfi˜
 • Page 30 and 31: ∫·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê
 • Page 33: APAPTHMA
 • Page 47 and 48: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 49 and 50: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 51 and 52: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 53 and 54: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 55 and 56: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 57 and 58: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 59 and 60: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 61 and 62: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 63 and 64: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 65 and 66: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 67 and 68:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 69 and 70:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 71 and 72:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 73 and 74:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 75 and 76:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 77 and 78:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 79 and 80:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 81 and 82:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 83 and 84:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 85 and 86:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 87 and 88:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 89 and 90:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 91 and 92:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 93 and 94:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 95 and 96:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 97 and 98:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 99 and 100:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 101 and 102:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 103 and 104:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 105 and 106:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 107 and 108:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 109 and 110:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 111 and 112:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 113 and 114:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 115 and 116:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 117 and 118:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 119 and 120:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 121 and 122:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 123 and 124:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 125 and 126:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 127 and 128:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 129 and 130:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 131 and 132:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 133 and 134:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 135 and 136:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 137 and 138:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 139 and 140:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 141 and 142:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 143 and 144:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 145 and 146:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 147 and 148:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 149 and 150:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 151 and 152:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 153 and 154:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 155 and 156:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 157 and 158:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 159 and 160:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 161 and 162:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 163 and 164:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 165 and 166:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 167 and 168:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 169 and 170:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 171 and 172:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 173 and 174:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 175 and 176:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 177 and 178:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 179 and 180:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 181 and 182:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 183 and 184:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 185 and 186:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 187 and 188:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 189 and 190:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 191 and 192:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 193 and 194:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 195 and 196:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 197 and 198:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 199 and 200:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 201 and 202:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 203 and 204:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 205 and 206:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 207 and 208:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 209 and 210:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 211 and 212:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 213 and 214:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 215 and 216:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 217 and 218:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 219 and 220:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 221 and 222:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 223 and 224:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 225 and 226:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 227 and 228:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 229 and 230:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 231 and 232:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 233 and 234:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 235 and 236:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 237 and 238:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 239 and 240:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 241 and 242:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 243 and 244:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 245 and 246:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 247 and 248:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 249 and 250:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 251 and 252:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 253 and 254:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 255 and 256:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 257 and 258:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 259 and 260:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 261 and 262:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 263 and 264:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 265 and 266:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 267 and 268:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 269 and 270:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 271 and 272:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 273 and 274:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 275 and 276:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 277 and 278:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 279 and 280:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 281 and 282:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 283 and 284:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 285 and 286:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 287 and 288:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 289 and 290:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 291 and 292:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 293 and 294:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 295 and 296:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 297 and 298:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 299 and 300:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 301 and 302:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 303 and 304:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 305 and 306:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 307 and 308:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 309 and 310:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 311 and 312:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 313 and 314:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 315 and 316:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 317 and 318:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 319 and 320:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 321 and 322:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 323 and 324:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 325 and 326:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 327 and 328:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 329 and 330:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 331 and 332:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 333 and 334:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 335 and 336:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 337 and 338:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 339 and 340:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 341 and 342:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 343 and 344:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 345 and 346:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 347 and 348:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 349 and 350:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 351 and 352:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 353 and 354:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 355 and 356:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 357 and 358:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 359 and 360:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 361 and 362:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 363 and 364:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 365 and 366:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 367 and 368:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 369 and 370:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 371 and 372:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 373 and 374:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 375 and 376:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 377 and 378:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 379 and 380:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 381 and 382:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 383 and 384:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 385 and 386:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 387 and 388:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 389 and 390:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 391 and 392:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 393 and 394:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 395 and 396:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 397 and 398:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 399 and 400:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 401 and 402:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 403 and 404:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 405 and 406:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 407 and 408:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 409 and 410:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 411 and 412:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 413 and 414:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 415 and 416:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 417 and 418:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 419 and 420:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 421 and 422:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 423 and 424:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 425 and 426:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 427 and 428:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 429 and 430:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 431 and 432:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 433 and 434:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 435 and 436:

  Πίνακας 4. Οικισμοί

 • Page 437 and 438:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

 • Page 439:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

On the move - National Statistical Service
SDMX - National Statistical Service
Population Health Research Network - National Statistical Service
eResearch Infrastructure - National Statistical Service
An Evolving Statistical Service for American Agriculture - National ...
Priorities of the National Statistics in 2013
USDA/National Agricultural Statistics Service Geospatial Programs
Community Indicators Summit - National Statistical Service
2004 - National Statistics Office
Whittlesea Presentation 15 Nov 2012.pdf - National Statistical Service
day 2 - 0905 - Jon Hall - Brisbane.pdf - National Statistical Service
MODERN GREECE: A History since 1821 - Amazon Web Services
National MSP in the Mediterranean Sea: Greece - Seanergy 2020
UNITED NATIONS STATISTICAL COMMISSION - UNECE
National Statistics Bureau - Gross National Happiness Commission
Proudly sponsored by Supported by - National Statistical Service
Peer Review of Tanzania National Statistical System - Paris21
Key Statistics for Brecon and Radnorshire - National Assembly for ...
2008 Annual Statistical Report on United Nations Procurement
Key Statistics for Montgomeryshire - National Assembly for Wales
Key Statistics for Newport West - National Assembly for Wales
Key Statistics for Blaenau Gwent - National Assembly for Wales
NATIONAL STATISTICS OFFICE 2001 ANNUAL REPORT
Key Statistics for Merthyr Tydfil and Rhymney - National Assembly ...