Views
3 years ago

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

°ÂˆÁÚ·ÊÈο‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·›Ó·Î·˜ IV. ∂appleÈÊ¿ÓÂÈ·, ÌfiÓÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ Î·È apple˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓηٿ ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜ 1991 Î·È 2001∂appleÈÊ¿ÓÂÈ· Û Ù. ¯ÏÌ.∞applefiÏ˘ÙÔÈ·ÚÈıÌÔ›∞Ó·ÏÔÁ›·%1991ÏËı˘ÛÌfi˜∞applefiÏ˘ÙÔÈ·ÚÈıÌÔ›∞Ó·ÏÔÁ›·%˘ÎÓfi-ÙËÙ··Ó¿Ù.¯ÏÌ.ÏËı˘ÛÌfi˜∞applefiÏ˘ÙÔÈ·ÚÈıÌÔ›2001 ªÂÙ·‚ÔÏ‹ appleÏËı˘ÛÌÔ‡˘ÎÓfi- 1991 Î·È 2001ÙËÙ·∞Ó·ÏÔÁ›· ·Ó¿ ∞applefiÏ˘ÙÔÈ ∞Ó·ÏÔÁ›·% Ù.¯ÏÌ. ·ÚÈıÌÔ› %‡ÓÔÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 131.957 100,0 10.223.392 100,00 77,5 10.934.097 100,0 82,9 710.705 7,0∞ÙÙÈ΋ 3.808 2,2 3.594.817 35,2 944,0 3.894.573 35,6 1.022,7 299.756 8,3§ÔÈapple‹ ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿˜Î·È ∂‡‚ÔÈ· 21.010 15,9 772.449 7,6 36,8 777.236 7,1 37,0 4.787 0,6ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ˜ 21.379 16,2 1.045.546 10,2 48,9 1.100.071 10,1 51,5 54.525 5,2πfiÓÈÔÈ ¡‹ÛÔÈ 2.307 1,8 189.430 1,9 82,1 209.608 1,9 90,9 20.178 10,7◊appleÂÈÚÔ˜ 9.203 7,0 327.300 3,2 35,6 336.392 3,1 36,6 9.092 2,8£ÂÛÛ·Ï›· 14.037 10,6 729.505 7,1 52,0 740.115 6,8 52,7 10.610 1,5ª·Î‰ÔÓ›· 34.178 25,9 2.230.177 21,8 65,3 2.414.558 22,1 70,7 184.381 8,3£Ú¿ÎË 8.578 6,5 340.781 3,3 39,7 363.479 3,3 42,4 22.698 6,7¡‹ÛÔÈ ∞ÈÁ·›Ô˘ 9.122 6,9 456.582 4,5 50,1 503.697 4,6 55,2 47.115 10,3∫Ú‹ÙË 8.336 6,3 536.805 5,3 64,4 594.368 5,4 71,3 57.563 10,7ı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·appleÔÁÚ·ÊÒÓ 1991 – 2001.ŸÏ· Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛËÌ›ˆÛ·Ó·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡. ˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:∞ÙÙÈ΋ 8,3%, ÙÂÚ¿ EÏÏ¿˜ Î·È E‡‚ÔÈ· 0,6%, ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ˜5,2%, πfiÓÈÔÈ ¡‹ÛÔÈ 10,7%, ◊appleÂÈÚÔ˜ 2,8%,£ÂÛÛ·Ï›· 1,5%, M·Î‰ÔÓ›· 8,3%, £Ú¿ÎË 6,7%, N‹ÛÔÈAÈÁ·›Ô˘ 10,3% Î·È KÚ‹ÙË 10,7%.Aapplefi Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ XÒÚ·˜Î·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ 2001, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË apple˘ÎÓfiÙËÙ·(1.022,7 οÙÔÈÎÔÈ ·Ó¿ Ù.¯ÏÌ.) apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ∞ÙÙÈ΋,·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙˆÓ IÔÓ›ˆÓ N‹ÛˆÓ Ì 90,9ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÂÓÒ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤¯ÂÈ Ë ◊appleÂÈÚÔ˜ Ì 36,6ηÙÔ›ÎÔ˘˜.NÔÌÔ›ÙÔÓ apple›Ó·Î· V apple·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ·, Ô ÌfiÓÈÌÔ˜appleÏËı˘ÛÌfi˜ Î·È Ë apple˘ÎÓfiÙËÙ· appleÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓÙ˘ EÏÏ¿‰Ô˜, ηٿ ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜ 1991 Î·È 2001,ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ وӛӷη˜ V. ∂appleÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÌfiÓÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÒÓÙ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηٿ ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜ 1991 Î·È 2001°ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·Î·È ÓÔÌfi˜∂appleÈÊ¿ÓÂÈ·ÏËı˘ÛÌfi˜ªÂÙ·‚ÔÏ‹ appleÏËı˘ÛÌÔ‡˘ÎÓfiÙËÙ·Û Ù. ¯ÏÌ. (1) %·Ó¿ Ù.¯ÏÌ.1991 20011991 Î·È 2001 1991 2001‡ÓÔÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 131.957 10.223.392 10.934.097 7,0 77,5 82,9∞ÙÙÈ΋ 3.808 3.594.817 3.894.573 8,3 944,0 1.022,7NÔÌ·Ú¯›· ∞ıËÓÒÓ (2) 362 2.665.065 2.805.262 5,3 7.367,8 7.755,4¡ÔÌ·Ú¯›· ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜1.513 277.207 386.067 39,3 183,2 255,2¡ÔÌ·Ú¯›· ¢˘ÙÈ΋˜1.004 122.365 149.794 22,4 121,9 149,2¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÈÚ·È¿˜(2) 929 530.180 553.450 4,4 570,5 595,5§ÔÈapple‹ ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿˜Î·È ∂‡‚ÔÈ· 21.010 772.449 777.236 0,6 36,8 37,0∞Èوϛ·˜ Î·È ∞ηÚÓ·Ó›·˜ 5.461 224.279 219.092 – 2,3 41,1 40,1µÔȈٛ·˜ 2.952 125.488 123.913 – 1,3 42,5 42,0∂˘‚Ô›·˜ 4.167 202.131 207.305 2,6 48,5 49,7∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ 1.869 20.390 19.518 – 4,3 10,9 10,4ºıÈÒÙȉԘ 4.441 163.395 169.542 3,8 36,8 38,2ºˆÎ›‰Ô˜ 2.121 36.766 37.866 3,0 17,3 17,9ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ˜ 21.379 1.045.546 1.100.071 5,2 48,9 51,5∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜ 2.154 94.873 102.392 7,9 44,0 47,5∞Ú牛·˜ 4.419 95.987 91.326 – 4,9 21,7 20,7∞¯·˝·˜ 3.272 296.825 318.928 7,4 90,7 97,518

°ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·Î·È ÓÔÌfi˜›Ó·Î·˜ V. ∂appleÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÌfiÓÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÒÓÙ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηٿ ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜ 1991 Î·È 2001 (Û˘Ó¤¯ÂÈ·)∂appleÈÊ¿ÓÂÈ·ÏËı˘ÛÌfi˜ªÂÙ·‚ÔÏ‹ appleÏËı˘ÛÌÔ‡˘ÎÓfiÙËÙ·Û Ù. ¯ÏÌ. (1) %·Ó¿ Ù.¯ÏÌ.1991 2001 1991 Î·È 2001 1991 2001∏Ï›·˜ 2.618 174.287 183.521 5,3 66,6 70,1∫ÔÚÈÓı›·˜ 2.290 132.238 144.527 9,3 57,7 63,1§·ÎˆÓ›·˜ 3.636 90.600 92.811 2,4 24,9 25,5ªÂÛÛËÓ›·˜ 2.991 160.736 166.566 3,6 53,7 55,7πfiÓÈÔÈ ¡‹ÛÔÈ 2.307 189.430 209.608 10,7 82,1 90,9∑·Î‡ÓıÔ˘ 406 32.582 38.883 19,3 80,3 95,9∫ÂÚ·ڷ˜ 641 103.505 111.081 7,3 161,5 173,3∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 904 32.400 37.756 16,5 35,8 41,7§Â˘Î¿‰Ô˜ 356 20.943 21.888 4,5 58,8 61,5◊appleÂÈÚÔ˜ 9.203 327.300 336.392 2,8 35,6 36,6ÕÚÙ˘ 1.662 75.609 73.620 – 2,6 45,5 44,3£ÂÛappleÚˆÙ›·˜ 1.515 41.820 43.601 4,3 27,6 28,8πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 4.990 152.803 161.027 5,4 30,6 32,3Ú‚¤˙˘ 1.036 57.068 58.144 1,9 55,1 56,1£ÂÛÛ·Ï›· 14.037 729.505 740.115 1,5 52,0 52,7∫·Ú‰›ÙÛ˘ 2.636 123.215 120.265 – 2,4 46,7 45,6§·Ú›Û˘ 5.381 271.786 282.156 3,8 50,5 52,4ª·ÁÓËÛ›·˜ 2.636 196.273 205.005 4,4 74,5 77,8∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ 3.383 138.231 132.689 – 4,0 40,9 39,2ª·Î‰ÔÓ›· 34.178 2.230.177 2.414.558 8,3 65,3 70,6°Ú‚ÂÓÒÓ 2.291 32.793 32.567 – 0,7 14,3 14,2¢Ú¿Ì·˜ 3.468 95.175 102.184 7,4 27,4 29,5∏Ì·ı›·˜ 1.701 138.046 142.471 3,2 81,2 83,8£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 3.683 973.100 1.084.001 11,4 264,2 294,3∫·‚¿Ï·˜ 2.112 134.486 141.499 5,2 63,7 67,0∫·ÛÙÔÚ›·˜ 1.720 53.284 53.702 0,8 31,0 31,2∫ÈÏΛ˜ 2.519 77.155 86.424 12,0 30,6 34,3∫Ô˙¿Ó˘ 3.516 150.192 153.939 2,5 42,7 43,8¤ÏÏ˘ 2.506 136.774 143.957 5,3 54,6 57,5ÈÂÚ›·˜ 1.517 113.502 126.412 11,4 74,8 83,3ÂÚÚÒÓ 3.968 186.417 194.483 4,3 47,0 49,0ºÏˆÚ›Ó˘ 1.925 52.367 54.109 3,3 27,2 28,1÷ÏÎȉÈ΋˜ 2.918 85.471 96.849 13,3 29,3 33,2ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜(3) 336 1.415 1.961 38,6 4,2 5,8£Ú¿ÎË 8.578 340.781 363.479 6,7 39,7 42,4Œ‚ÚÔ˘ 4.242 144.464 149.283 3,3 34,1 35,2•¿Óı˘ 1.793 92.218 102.959 11,6 51,4 57,4ƒÔ‰fiapple˘ 2.543 104.099 111.237 6,9 40,9 43,7¡‹ÛÔÈ ∞ÈÁ·›Ô˘ 9.122 456.582 503.697 10,3 50,1 55,2¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ 2.714 161.870 188.506 16,5 59,6 69,4∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ 2.572 93.322 109.956 17,8 36,3 42,8§¤Û‚Ô˘ 2.154 106.169 108.288 2,0 49,3 50,3¿ÌÔ˘ 778 42.510 43.841 3,1 54,6 56,4Ã›Ô˘ 904 52.711 53.106 0,7 58,3 58,7∫Ú‹ÙË 8.336 536.805 594.368 10,7 64,4 71,3∏Ú·ÎÏ›Ԣ 2.641 265.708 291.225 9,6 100,6 110,3§·ÛÈı›Ô˘ 1.823 70.253 75.736 7,8 38,5 41,6ƒÂı‡ÌÓ˘ 1.496 68.905 78.957 14,6 46,1 52,8÷ӛˆÓ 2.376 131.939 148.450 12,5 55,5 62,5(1) ∏ ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· appleÚԤ΢„ ·applefi ÂÌ‚·‰Ô̤ÙÚËÛË Ë ÔappleÔ›· ¤ÁÈÓ ÙÔ 1963 Î·È ·Ó·ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ·applefi οı ·appleÔÁÚ·Ê‹.(2) ‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· Ù˘ ·appleÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ 2001.(3) ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ.19

 • Page 5 and 6: E§§HNIKH ¢HMOKPATIAE£NIKH TATIT
 • Page 7: PO§O°OH EıÓÈ΋ Ù·ÙÈÛÙ
 • Page 11 and 12: EIA°ø°H∞. ITOPIKH EIKOHH TøN
 • Page 13 and 14: «appleÂÚ› ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜
 • Page 15 and 16: ·. ¡Ô̷گȷΤ˜ √Ì¿
 • Page 17 and 18: Ù.¯ÏÌ. TÔ 1923, fï˜, appl
 • Page 19: ›Ó·Î·˜ III. ¢ÈÔÈÎËÙÈ
 • Page 23 and 24: OÈÎÈÛÌÔ›O OHE ÛÙȘ Ô
 • Page 25 and 26: ›Ó·Î·˜ IÃ. ªfiÓÈÌÔ˜ a
 • Page 27 and 28: ›Ó·Î·˜ XI. ∞ÛÙÈÎfi˜
 • Page 30 and 31: ∫·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê
 • Page 33: APAPTHMA
 • Page 47 and 48: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 49 and 50: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 51 and 52: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 53 and 54: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 55 and 56: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 57 and 58: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 59 and 60: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 61 and 62: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 63 and 64: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 65 and 66: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 67 and 68: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 69 and 70: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 71 and 72:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 73 and 74:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 75 and 76:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 77 and 78:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 79 and 80:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 81 and 82:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 83 and 84:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 85 and 86:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 87 and 88:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 89 and 90:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 91 and 92:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 93 and 94:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 95 and 96:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 97 and 98:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 99 and 100:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 101 and 102:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 103 and 104:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 105 and 106:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 107 and 108:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 109 and 110:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 111 and 112:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 113 and 114:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 115 and 116:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 117 and 118:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 119 and 120:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 121 and 122:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 123 and 124:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 125 and 126:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 127 and 128:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 129 and 130:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 131 and 132:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 133 and 134:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 135 and 136:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 137 and 138:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 139 and 140:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 141 and 142:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 143 and 144:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 145 and 146:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 147 and 148:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 149 and 150:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 151 and 152:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 153 and 154:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 155 and 156:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 157 and 158:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 159 and 160:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 161 and 162:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 163 and 164:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 165 and 166:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 167 and 168:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 169 and 170:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 171 and 172:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 173 and 174:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 175 and 176:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 177 and 178:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 179 and 180:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 181 and 182:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 183 and 184:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 185 and 186:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 187 and 188:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 189 and 190:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 191 and 192:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 193 and 194:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 195 and 196:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 197 and 198:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 199 and 200:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 201 and 202:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 203 and 204:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 205 and 206:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 207 and 208:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 209 and 210:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 211 and 212:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 213 and 214:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 215 and 216:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 217 and 218:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 219 and 220:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 221 and 222:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 223 and 224:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 225 and 226:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 227 and 228:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 229 and 230:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 231 and 232:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 233 and 234:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 235 and 236:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 237 and 238:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 239 and 240:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 241 and 242:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 243 and 244:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 245 and 246:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 247 and 248:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 249 and 250:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 251 and 252:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 253 and 254:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 255 and 256:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 257 and 258:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 259 and 260:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 261 and 262:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 263 and 264:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 265 and 266:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 267 and 268:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 269 and 270:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 271 and 272:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 273 and 274:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 275 and 276:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 277 and 278:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 279 and 280:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 281 and 282:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 283 and 284:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 285 and 286:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 287 and 288:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 289 and 290:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 291 and 292:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 293 and 294:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 295 and 296:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 297 and 298:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 299 and 300:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 301 and 302:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 303 and 304:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 305 and 306:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 307 and 308:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 309 and 310:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 311 and 312:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 313 and 314:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 315 and 316:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 317 and 318:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 319 and 320:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 321 and 322:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 323 and 324:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 325 and 326:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 327 and 328:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 329 and 330:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 331 and 332:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 333 and 334:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 335 and 336:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 337 and 338:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 339 and 340:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 341 and 342:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 343 and 344:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 345 and 346:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 347 and 348:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 349 and 350:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 351 and 352:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 353 and 354:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 355 and 356:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 357 and 358:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 359 and 360:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 361 and 362:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 363 and 364:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 365 and 366:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 367 and 368:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 369 and 370:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 371 and 372:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 373 and 374:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 375 and 376:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 377 and 378:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 379 and 380:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 381 and 382:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 383 and 384:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 385 and 386:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 387 and 388:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 389 and 390:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 391 and 392:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 393 and 394:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 395 and 396:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 397 and 398:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 399 and 400:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 401 and 402:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 403 and 404:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 405 and 406:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 407 and 408:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 409 and 410:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 411 and 412:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 413 and 414:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 415 and 416:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 417 and 418:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 419 and 420:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 421 and 422:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 423 and 424:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 425 and 426:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 427 and 428:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 429 and 430:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 431 and 432:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 433 and 434:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 435 and 436:

  Πίνακας 4. Οικισμοί

 • Page 437 and 438:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

 • Page 439:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

On the move - National Statistical Service
SDMX - National Statistical Service
Population Health Research Network - National Statistical Service
eResearch Infrastructure - National Statistical Service
day 2 - 0905 - Jon Hall - Brisbane.pdf - National Statistical Service
Whittlesea Presentation 15 Nov 2012.pdf - National Statistical Service
USDA/National Agricultural Statistics Service Geospatial Programs
Community Indicators Summit - National Statistical Service
National MSP in the Mediterranean Sea: Greece - Seanergy 2020
Proudly sponsored by Supported by - National Statistical Service
Texas Agricultural Statistics 2007 - National Agricultural Statistics ...
SPOTLIGHT ON GREECE - Inchcape Shipping Services
[+][PDF] TOP TREND Ancient Greece (National Geographic Investigates (Hardcover)) [NEWS]
Statistics - National Crime Records Bureau
Facts and Statistics - National FFA Organization
1 January 2006 - United Nations Statistics Division
buletin statistic de preţuri prices statistical bulletin - Institutul National ...
2012 - National Agricultural Statistics Service
Key Statistics for Aberavon - National Assembly for Wales
National Statistician's Guidance: Confidentiality of Official Statistics
The National Council for Statistical Information
Alan Mertz - National Committee on Vital and Health Statistics
Leslie Lenert - National Committee on Vital and Health Statistics