Views
3 years ago

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

›Ó·Î·˜ IÃ.

›Ó·Î·˜ IÃ. ªfiÓÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ ÔÈÎÈÛÌÒÓ 10.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ¿Óˆ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ 2001),ηٿ ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜ 1991 Î·È 2001√ÈÎÈÛÌÔ›∞ı‹Ó·È 816.556 789.166 – 3,4£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 412.160 385.406 – 6,5ÂÈڷȇ˜ 187.399 181.933 – 2,9¿ÙÚ·È 158.667 168.530 6,2ÂÚÈÛÙ¤ÚÈÔÓ 141.971 146.743 3,3∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (∫Ú‹Ù˘) 121.872 135.761 11,4§¿ÚÈÛ· 118.090 131.095 11,0∫·ÏÏÈı¤· (∞ÙÙÈ΋˜) 116.731 115.150 – 1,6¡›Î·È· 89.822 95.798 6,7∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ 80.991 90.096 11,2ÿÏÈÔÓ (¡¤· §ÈfiÛÈ·) 80.564 85.572 6,2µfiÏÔ˜ 79.155 85.001 7,4°Ï˘Ê¿‰· 63.733 83.665 31,3∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ 82.615 81.435 – 1,4∏ÏÈÔ‡appleÔÏȘ 77.476 81.024 4,6∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈÔÓ 73.265 78.474 7,1∞ÈÁ¿Ïˆ 81.607 77.917 – 4,5∞¯·ÚÓ·› 61.842 77.670 25,6¡¤· ̇ÚÓË 72.550 76.508 5,5÷ϿӉÚÈÔÓ 67.724 75.327 11,2∞Ì·ÚÔ‡ÛÈÔÓ 64.083 71.551 11,7∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ 64.886 70.710 9,0¡¤· πˆÓ›· (∞ÙÙÈ΋˜) 62.137 69.508 11,9ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 59.662 68.719 15,2πˆ¿ÓÓÈÓ· 62.346 67.384 8,1·Ï·ÈfiÓ º¿ÏËÚÔÓ 62.210 67.160 8,0µ‡ÚˆÓ 60.651 64.661 6,6°·Ï¿ÙÛÈÔÓ 59.533 63.418 6,5∞Á›· ·Ú·Û΢‹ 48.557 60.065 23,7∫·‚¿Ï· 57.461 59.222 3,1¤ÚÚ·È 51.640 55.996 8,4÷ӛ· 51.710 55.838 8,0÷ÏΛ˜ 52.896 55.264 4,5∂‡ÔÛÌÔÓ 29.331 54.825 86,9∆ڛηϷ 48.857 54.605 11,8∫·Ï·Ì¿Ù· 47.138 53.659 13,8ƒfi‰Ô˜ 46.372 53.640 15,7ÂÙÚÔ‡appleÔÏȘ 39.703 51.559 29,9∫·ÙÂÚ›ÓË 44.684 51.332 14,9§·Ì›· 47.119 50.551 7,3∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡appleÔÏȘ 38.939 49.724 27,7∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ (∞ÙÙÈ΋˜) 44.084 48.132 9,2÷˚‰¿ÚÈÔÓ 46.299 47.526 2,7•¿ÓıË 38.775 46.457 19,8∞ÁÚ›ÓÈÔÓ 41.396 45.354 9,6∫ËÊÈÛÈ¿ 39.084 45.015 15,2∫ÔÌÔÙËÓ‹ 38.532 44.421 15,3¢Ú¿Ì· 39.539 43.934 11,1Ù·˘ÚÔ‡appleÔÏȘ 38.909 43.576 12,0µ¤ÚÔÈ· 39.468 43.394 10,0∞ÌappleÂÏfiÎËappleÔÈ (£ÂÛ/ӛ΢) 41.243 43.016 4,3˘Î¤·È 34.667 42.787 23,4∫·Ï·Ì¿ÎÈÔÓ 32.514 39.800 22,4∫Ô˙¿ÓË 34.138 37.893 11,0ÔÏ›¯ÓË 28.543 37.569 31,6∫·Ú‰›ÙÛ· 32.884 35.750 8,7∞ÚÁ˘ÚÔ‡appleÔÏȘ 32.258 35.076 8,7ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 31.852 35.072 10,1ÃÔÏ·ÚÁfi˜ 34.216 33.915 – 0,9¡¤· πˆÓ›· (ª·ÁÓËÛ›·˜) 28.691 31.847 11,0¡Â¿appleÔÏȘ 31.727 31.830 0,3∞Á›· µ·Ú‚¿Ú· 29.426 31.354 6,6∫fiÚÈÓıÔ˜ 28.071 30.434 8,4∫¤Ú΢ڷ 31.474 30.140 – 4,2221991ªfiÓÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜2001ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

›Ó·Î·˜ IÃ. ªfiÓÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ ÔÈÎÈÛÌÒÓ 10.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ¿Óˆ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ 2001),ηٿ ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜ 1991 Î·È 2001 (Û˘Ó¤¯ÂÈ·)√ÈÎÈÛÌÔ›ÙÔÏÂÌ·˝˜ 26.502 29.973 13,1ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ 24.893 28.959 16,3ª˘ÙÈÏ‹ÓË 25.710 28.950 12,6∆Ú›appleÔÏȘ 24.699 28.928 17,1∞ÛappleÚfiapple˘ÚÁÔ˜ 15.674 27.927 78,2ªÂÙ·ÌfiÚʈÛȘ 21.411 27.522 28,5ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· 21.925 27.305 24,5∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ 27.245 27.094 – 0,6¤Ú·Ì· 24.773 26.684 7,7°È·ÓÓÈÙÛ¿ 22.765 26.677 17,2µÚÈÏ‹ÛÛÈ· 16.521 26.567 60,8∂ÏÂ˘Û›˜ 23.344 26.121 11,9ÛԘ 25.231 25.671 1,7µÔ‡Ï· 17.549 25.647 46,2¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· 26.133 25.221 – 3,5¢¿ÊÓË 24.903 25.058 0,6ÕÚÁÔ˜ 21.983 24.630 12,0·Ï·Ì›˜ 20.942 24.446 16,7ªÔÛ¯¿ÙÔÓ 22.539 24.315 7,9‡ÚÁÔ˜ 29.427 24.245 – 17,6∫·Ì·ÙÂÚfiÓ 17.725 23.172 30,7ª¤Á·Ú· 20.504 23.166 13,0˘Ï·›· 20.750 22.928 10,5ÕÚÙ· 21.170 22.390 5,8∂Ï¢ı¤ÚÈÔ – ∫ÔÚ‰ÂÏÈfi (Ù. ∂Ï¢ı¤ÚÈÔÓ) 16.885 22.349 32,4£‹‚·È 20.034 21.929 9,5∞›ÁÈÔÓ 22.330 21.772 – 2,5‡ÎË 18.359 20.894 13,8§Â‚¿‰ÂÈ· 19.144 20.694 8,1¡¿Ô˘Û· 20.144 19.902 – 1,2ªÂÏ›ÛÛÈ· 12.808 19.886 55,3Œ‰ÂÛÛ· 17.352 18.493 6,6∞Ì·ÏÈ¿˜ 15.565 18.476 18,7∫ˆ˜ 14.799 17.894 20,9∫ÈÏΛ˜ 12.276 17.744 44,5Ú¤‚Â˙· 14.421 16.894 17,2∫ÔÚˆapple›ÔÓ 12.945 16.226 25,4∂ÏÏËÓÈÎfiÓ 12.544 16.223 29,3¡¤· ∂Ú˘ıÚ·›· 12.971 15.972 23,1apple¿ÚÙË 14.181 15.673 10,5∫·ÛÙÔÚ›· 16.156 15.615 – 3,4∆·‡ÚÔ˜ 15.778 15.555 – 1,4√ÚÂÛÙÈ¿˜ 13.296 15.438 16,1ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ƒ¤ÓÙ˘ 14.370 15.422 7,3ªÂÓÂ̤ÓË 13.312 15.133 13,7ºÏÒÚÈÓ· 12.849 14.985 16,6ÕÚÙÂÌË 7.077 14.719 108,0·ÓfiÚ·Ì· 9.438 14.456 53,2∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· 12.718 14.023 10,3°¤Ú·Î·˜ 8.451 13.990 65,5·apple¿ÁÔ˜ 14.175 13.799 – 2,7¢Ú·appleÂÙÛÒÓ· 13.116 13.335 1,7ÂÚ·›· 2.876 13.314 362,9¡·‡apple·ÎÙÔ˜ 11.191 13.254 18,4·ÏÏ‹ÓË 7.899 13.176 66,8¡·‡appleÏÈÔÓ 11.650 13.124 12,7·È·Ó›· 9.744 12.849 31,9ªÂÛÔÏfiÁÁÈÔÓ 11.302 12.640 11,8¡¤· ª¿ÎÚË 9.660 12.139 25,7øÚ·ÈfiηÛÙÚÔÓ 5.348 11.987 124,1∂ÚÌÔ‡appleÔÏȘ 12.949 11.938 – 7,8πÂÚ¿appleÂÙÚ· 9.884 11.877 20,2°Ú‚ÂÓ¿ 10.519 11.788 12,1∆ÚÈ·Ó‰Ú›· 12.060 11.750 – 2,6231991ªfiÓÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜2001ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

 • Page 5 and 6: E§§HNIKH ¢HMOKPATIAE£NIKH TATIT
 • Page 7: PO§O°OH EıÓÈ΋ Ù·ÙÈÛÙ
 • Page 11 and 12: EIA°ø°H∞. ITOPIKH EIKOHH TøN
 • Page 13 and 14: «appleÂÚ› ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜
 • Page 15 and 16: ·. ¡Ô̷گȷΤ˜ √Ì¿
 • Page 17 and 18: Ù.¯ÏÌ. TÔ 1923, fï˜, appl
 • Page 19 and 20: ›Ó·Î·˜ III. ¢ÈÔÈÎËÙÈ
 • Page 21 and 22: °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi‰È·Ì¤ÚÈ
 • Page 23: OÈÎÈÛÌÔ›O OHE ÛÙȘ Ô
 • Page 27 and 28: ›Ó·Î·˜ XI. ∞ÛÙÈÎfi˜
 • Page 30 and 31: ∫·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê
 • Page 33: APAPTHMA
 • Page 47 and 48: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 49 and 50: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 51 and 52: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 53 and 54: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 55 and 56: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 57 and 58: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 59 and 60: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 61 and 62: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 63 and 64: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 65 and 66: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 67 and 68: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 69 and 70: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 71 and 72: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 73 and 74: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 75 and 76:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 77 and 78:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 79 and 80:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 81 and 82:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 83 and 84:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 85 and 86:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 87 and 88:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 89 and 90:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 91 and 92:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 93 and 94:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 95 and 96:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 97 and 98:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 99 and 100:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 101 and 102:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 103 and 104:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 105 and 106:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 107 and 108:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 109 and 110:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 111 and 112:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 113 and 114:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 115 and 116:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 117 and 118:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 119 and 120:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 121 and 122:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 123 and 124:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 125 and 126:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 127 and 128:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 129 and 130:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 131 and 132:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 133 and 134:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 135 and 136:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 137 and 138:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 139 and 140:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 141 and 142:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 143 and 144:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 145 and 146:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 147 and 148:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 149 and 150:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 151 and 152:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 153 and 154:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 155 and 156:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 157 and 158:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 159 and 160:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 161 and 162:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 163 and 164:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 165 and 166:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 167 and 168:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 169 and 170:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 171 and 172:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 173 and 174:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 175 and 176:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 177 and 178:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 179 and 180:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 181 and 182:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 183 and 184:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 185 and 186:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 187 and 188:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 189 and 190:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 191 and 192:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 193 and 194:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 195 and 196:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 197 and 198:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 199 and 200:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 201 and 202:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 203 and 204:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 205 and 206:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 207 and 208:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 209 and 210:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 211 and 212:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 213 and 214:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 215 and 216:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 217 and 218:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 219 and 220:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 221 and 222:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 223 and 224:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 225 and 226:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 227 and 228:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 229 and 230:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 231 and 232:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 233 and 234:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 235 and 236:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 237 and 238:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 239 and 240:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 241 and 242:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 243 and 244:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 245 and 246:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 247 and 248:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 249 and 250:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 251 and 252:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 253 and 254:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 255 and 256:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 257 and 258:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 259 and 260:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 261 and 262:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 263 and 264:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 265 and 266:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 267 and 268:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 269 and 270:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 271 and 272:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 273 and 274:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 275 and 276:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 277 and 278:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 279 and 280:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 281 and 282:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 283 and 284:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 285 and 286:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 287 and 288:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 289 and 290:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 291 and 292:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 293 and 294:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 295 and 296:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 297 and 298:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 299 and 300:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 301 and 302:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 303 and 304:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 305 and 306:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 307 and 308:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 309 and 310:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 311 and 312:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 313 and 314:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 315 and 316:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 317 and 318:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 319 and 320:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 321 and 322:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 323 and 324:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 325 and 326:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 327 and 328:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 329 and 330:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 331 and 332:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 333 and 334:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 335 and 336:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 337 and 338:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 339 and 340:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 341 and 342:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 343 and 344:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 345 and 346:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 347 and 348:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 349 and 350:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 351 and 352:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 353 and 354:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 355 and 356:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 357 and 358:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 359 and 360:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 361 and 362:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 363 and 364:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 365 and 366:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 367 and 368:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 369 and 370:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 371 and 372:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 373 and 374:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 375 and 376:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 377 and 378:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 379 and 380:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 381 and 382:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 383 and 384:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 385 and 386:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 387 and 388:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 389 and 390:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 391 and 392:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 393 and 394:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 395 and 396:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 397 and 398:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 399 and 400:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 401 and 402:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 403 and 404:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 405 and 406:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 407 and 408:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 409 and 410:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 411 and 412:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 413 and 414:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 415 and 416:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 417 and 418:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 419 and 420:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 421 and 422:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 423 and 424:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 425 and 426:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 427 and 428:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 429 and 430:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 431 and 432:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 433 and 434:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 435 and 436:

  Πίνακας 4. Οικισμοί

 • Page 437 and 438:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

 • Page 439:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

SDMX - National Statistical Service
On the move - National Statistical Service
eResearch Infrastructure - National Statistical Service
Proudly sponsored by Supported by - National Statistical Service
Community Indicators Summit - National Statistical Service
USDA/National Agricultural Statistics Service Geospatial Programs
Population Health Research Network - National Statistical Service
2012 - National Agricultural Statistics Service
day 2 - 0905 - Jon Hall - Brisbane.pdf - National Statistical Service
Whittlesea Presentation 15 Nov 2012.pdf - National Statistical Service
National MSP in the Mediterranean Sea: Greece - Seanergy 2020
2007 - National Statistics Office
An Evolving Statistical Service for American Agriculture - National ...
Priorities of the National Statistics in 2013
The Government Statistical Service - UK Statistics Authority
The National Council for Statistical Information
Exploring the Digital Nation - Economics and Statistics ...
Gambling addiction statistics in Greece. How deregulation of ...
2004 - National Statistics Office
National Transportation Statistics - Research and Innovative ...
Presentation. - National Research Center for Statistics and the ...
Workshop on Fire Statistics - National Research Council Canada
Key Statistics for Arfon - National Assembly for Wales
Key Statistics for Aberconwy - National Assembly for Wales
Presentation - National Research Center for Statistics and the ...
MODERN GREECE: A History since 1821 - Amazon Web Services