Views
3 years ago

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

∫·Ù¿ ÙËÓ

∫·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1991, apple·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÌÔ‰ËÌÔÙÒÓ (72,4%) Î·È ÂÙÂ-ÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ (26,3%) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2001 appleÔ˘ Ù· ·ÓÙ›-ÛÙÔȯ· appleÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È 70,6% Î·È 22,4%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·,ηٿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ 2001 Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·-appleÒÓ (7%) Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘1991 (1,4%).ÙÔÓ apple›Ó·Î· ·˘ÙfiÓ apple·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ·appleÔÁÚ·Ê‹ 1991 ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÌÔ‰ËÌÔ-ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÏÔappleÔÓÓ‹ÛÔ˘(84,5%), ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001 ÙË ÌÂÁ·-χÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÌÔ‰ËÌÔÙÒÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈ-ÛÌ· Ù˘ ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ (82,4%) ηȷÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÏÔappleÔÓÓ‹ÛÔ˘ ηÈÙ˘ £Ú¿Î˘. AÓÙ›ıÂÙ·, Ë ∞ÙÙÈ΋ ηٿ ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜1991 Î·È 2001 apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ÔÌÔ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÙÂÚÔ‰Ë-ÌÔÙÒÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·appleÒÓ.√ apple›Ó·Î·˜ 1 ÙÔ˘ apple·ÚfiÓÙÔ˜ ÙfiÌÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ηٿÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001 Û ÔÌÔ‰ËÌfiÙ˜, ÂÙÂÚÔ‰ËÌfi-Ù˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·appleÔ‡˜, ηٿ ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·,ÓÔÌÔ‡˜, ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ‰ËÌÔÙÈο Î·È ÎÔÈÓÔ-ÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜.AÓ¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡O ÓfiÌÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ ηٷӤÌÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ÔÌ¿-‰Â˜:·)  ‰ËÌfiÙ˜ appleÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ‹ ÙËÓ ÎÔÈ-ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÙ˜.‚)  ‰ËÌfiÙ˜ appleÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ÃÒÚ·˜.Á)  ‰ËÌfiÙ˜ appleÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.√ apple›Ó·Î·˜ XπV apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÈ-ÌÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 1991 Î·È 2001.›Ó·Î·˜ ÃπV. ¡fiÌÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ì ‰È¿ÎÚÈÛË Û ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· appleÔ˘ Â›Ó·È ‰ËÌfiÙ˜, Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi,ηٿ ÙȘ ·appleÔÁڷʤ˜ 1991 Î·È 2001NfiÌÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜ ÔÛÔÛÙfi %°ÂˆÁÚ·ÊÈο‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·‡ÓÔÏԢȷ̤ÓÔÓÙ˜ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ‹ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·appleÔ˘ ›ӷȉËÌfiÙ˜¢È·Ì¤ÓÔÓÙ˜Û ¿ÏÏÔ˘˜‰‹ÌÔ˘˜ ‹ ÎÔÈ-ÓfiÙËÙ˜¢È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ÛÙÔÂ͈ÙÂÚÈÎfi (1)¢È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ‹ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·appleÔ˘ ›ӷȉËÌfiÙ˜¢È·Ì¤ÓÔÓÙ˜Û ¿ÏÏÔ˘˜‰‹ÌÔ˘˜ ‹ ÎÔÈ-ÓfiÙËÙ˜¢È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ÛÙÔÂ͈ÙÂÚÈÎfi (1)∞appleÔÁÚ·Ê‹ 1991‡ÓÔÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 10.134.534 7.399.816 2.685.141 49.578 73,0 26,5 0,5∞ÙÙÈ΋ 2.881.745 2.221.796 646.129 13.820 77,1 22,4 0,5§ÔÈapple‹ ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿˜ ηÈ∂‡‚ÔÈ· 924.820 652.775 269.722 2.323 70,6 29,2 0,3ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ˜ 1.221.679 883.753 333.734 4.192 72,3 27,3 0,3πfiÓÈÔÈ ¡‹ÛÔÈ 217.489 156.722 59.692 1.075 72,1 27,5 0,5◊appleÂÈÚÔ˜ 416.328 246.004 167.751 2.573 59,1 40,3 0,6£ÂÛÛ·Ï›· 827.029 582.315 240.663 4.051 70,4 29,1 0,5ª·Î‰ÔÓ›· 2.235.105 1.606.375 614.324 14.406 71,9 27,5 0,6£Ú¿ÎË 340.781 269.243 88.811 2.383 74,7 24,6 0,7¡‹ÛÔÈ ∞ÈÁ·›Ô˘ 481.276 366.339 112.192 2.745 76,1 23,3 0,6∫Ú‹ÙË 568.626 414.494 152.122 2.010 72,9 26,8 0,4∞appleÔÁÚ·Ê‹ 2001‡ÓÔÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 10.206.539 7.723.845 2.448.061 34.633 75,7 24,0 0,3∞ÙÙÈ΋ 3.002.980 2.328.383 666.425 8.172 77,5 22,2 0,3§ÔÈapple‹ ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿˜ ηÈ∂‡‚ÔÈ· 871.232 640.303 229.087 1.842 73,5 26,3 0,2ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ˜ 1.174.916 895.018 276.761 3.137 76,2 23,6 0,3πfiÓÈÔÈ ¡‹ÛÔÈ 214.911 164.574 49.702 635 76,6 23,1 0,3◊appleÂÈÚÔ˜ 396.732 253.938 139.909 2.885 64,0 35,3 0,7£ÂÛÛ·Ï›· 796.174 572.359 220.799 3.016 71,9 27,7 0,4ª·Î‰ÔÓ›· 2.315.280 1.748.911 555.475 10.894 75,5 24,0 0,5£Ú¿ÎË 369.383 291.676 76.049 1.658 79,0 20,6 0,5¡‹ÛÔÈ ∞ÈÁ·›Ô˘ 486.680 382.927 102.621 1.132 78,7 21,1 0,2∫Ú‹ÙË 578.251 445.756 131.233 1.262 77,1 22,7 0,2(1) ∫·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001, ÛÙÔ˘˜ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi appleÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ÙˆÓ appleÚÔÍÂÓ›ˆÓ, ÙˆÓ appleÚÂ-Û‚ÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·appleÔÛÙÔÏÒÓ Ì·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1991 appleÂÚÈÏ‹ÊıËηÓ, ÂappleÈappleϤÔÓ,Ù· ¿ÙÔÌ· appleÔ˘, ÁÈ· ÔappleÔÈÔÓ‰‹appleÔÙ ÏfiÁÔ, ‹Ù·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂappleÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ.28

Aapplefi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ apple›Ó·Î· XπV, apple·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ËÌÔÙÒÓ appleÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ‰‹ÌÔ ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, fiappleÔ˘ Â›Ó·È ‰ËÌfiÙ˜ (75,7%),ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001 Û ۯ¤ÛË ÌÂÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 1991 (73,0%). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Û˘ÌÌÂ-ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ appleÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘2001 (24,0%) ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 1991 (26,5%).K·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001, fiappleˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·ÈÛÙÔÓ apple›Ó·Î· XIV, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ËÌÔÙÒÓappleÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· fiappleÔ˘ ›ӷȉËÌfiÙ˜ (79,0%) ¤¯ÂÈ Ë £Ú¿ÎË Î·È ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË(64,0%) Ë ◊appleÂÈÚÔ˜. H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ËÌÔ-ÙÒÓ appleÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜apple·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ◊appleÂÈÚÔ (35,3%) Î·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚËÛÙË £Ú¿ÎË (20,6%).29

 • Page 5 and 6: E§§HNIKH ¢HMOKPATIAE£NIKH TATIT
 • Page 7: PO§O°OH EıÓÈ΋ Ù·ÙÈÛÙ
 • Page 11 and 12: EIA°ø°H∞. ITOPIKH EIKOHH TøN
 • Page 13 and 14: «appleÂÚ› ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜
 • Page 15 and 16: ·. ¡Ô̷گȷΤ˜ √Ì¿
 • Page 17 and 18: Ù.¯ÏÌ. TÔ 1923, fï˜, appl
 • Page 19 and 20: ›Ó·Î·˜ III. ¢ÈÔÈÎËÙÈ
 • Page 21 and 22: °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi‰È·Ì¤ÚÈ
 • Page 23 and 24: OÈÎÈÛÌÔ›O OHE ÛÙȘ Ô
 • Page 25 and 26: ›Ó·Î·˜ IÃ. ªfiÓÈÌÔ˜ a
 • Page 27 and 28: ›Ó·Î·˜ XI. ∞ÛÙÈÎfi˜
 • Page 33: APAPTHMA
 • Page 47 and 48: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 49 and 50: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 51 and 52: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 53 and 54: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 55 and 56: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 57 and 58: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 59 and 60: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 61 and 62: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 63 and 64: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 65 and 66: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 67 and 68: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 69 and 70: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 71 and 72: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 73 and 74: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 75 and 76: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 77 and 78: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 79 and 80:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 81 and 82:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 83 and 84:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 85 and 86:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 87 and 88:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 89 and 90:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 91 and 92:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 93 and 94:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 95 and 96:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 97 and 98:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 99 and 100:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 101 and 102:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 103 and 104:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 105 and 106:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 107 and 108:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 109 and 110:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 111 and 112:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 113 and 114:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 115 and 116:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 117 and 118:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 119 and 120:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 121 and 122:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 123 and 124:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 125 and 126:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 127 and 128:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 129 and 130:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 131 and 132:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 133 and 134:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 135 and 136:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 137 and 138:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 139 and 140:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 141 and 142:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 143 and 144:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 145 and 146:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 147 and 148:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 149 and 150:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 151 and 152:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 153 and 154:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 155 and 156:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 157 and 158:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 159 and 160:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 161 and 162:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 163 and 164:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 165 and 166:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 167 and 168:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 169 and 170:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 171 and 172:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 173 and 174:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 175 and 176:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 177 and 178:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 179 and 180:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 181 and 182:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 183 and 184:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 185 and 186:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 187 and 188:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 189 and 190:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 191 and 192:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 193 and 194:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 195 and 196:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 197 and 198:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 199 and 200:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 201 and 202:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 203 and 204:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 205 and 206:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 207 and 208:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 209 and 210:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 211 and 212:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 213 and 214:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 215 and 216:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 217 and 218:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 219 and 220:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 221 and 222:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 223 and 224:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 225 and 226:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 227 and 228:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 229 and 230:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 231 and 232:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 233 and 234:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 235 and 236:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 237 and 238:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 239 and 240:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 241 and 242:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 243 and 244:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 245 and 246:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 247 and 248:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 249 and 250:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 251 and 252:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 253 and 254:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 255 and 256:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 257 and 258:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 259 and 260:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 261 and 262:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 263 and 264:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 265 and 266:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 267 and 268:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 269 and 270:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 271 and 272:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 273 and 274:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 275 and 276:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 277 and 278:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 279 and 280:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 281 and 282:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 283 and 284:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 285 and 286:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 287 and 288:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 289 and 290:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 291 and 292:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 293 and 294:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 295 and 296:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 297 and 298:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 299 and 300:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 301 and 302:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 303 and 304:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 305 and 306:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 307 and 308:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 309 and 310:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 311 and 312:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 313 and 314:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 315 and 316:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 317 and 318:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 319 and 320:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 321 and 322:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 323 and 324:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 325 and 326:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 327 and 328:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 329 and 330:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 331 and 332:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 333 and 334:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 335 and 336:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 337 and 338:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 339 and 340:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 341 and 342:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 343 and 344:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 345 and 346:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 347 and 348:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 349 and 350:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 351 and 352:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 353 and 354:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 355 and 356:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 357 and 358:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 359 and 360:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 361 and 362:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 363 and 364:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 365 and 366:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 367 and 368:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 369 and 370:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 371 and 372:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 373 and 374:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 375 and 376:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 377 and 378:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 379 and 380:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 381 and 382:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 383 and 384:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 385 and 386:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 387 and 388:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 389 and 390:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 391 and 392:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 393 and 394:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 395 and 396:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 397 and 398:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 399 and 400:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 401 and 402:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 403 and 404:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 405 and 406:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 407 and 408:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 409 and 410:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 411 and 412:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 413 and 414:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 415 and 416:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 417 and 418:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 419 and 420:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 421 and 422:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 423 and 424:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 425 and 426:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 427 and 428:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 429 and 430:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 431 and 432:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 433 and 434:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 435 and 436:

  Πίνακας 4. Οικισμοί

 • Page 437 and 438:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

 • Page 439:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

SDMX - National Statistical Service
On the move - National Statistical Service
eResearch Infrastructure - National Statistical Service
Proudly sponsored by Supported by - National Statistical Service
Community Indicators Summit - National Statistical Service
USDA/National Agricultural Statistics Service Geospatial Programs
2012 - National Agricultural Statistics Service
Population Health Research Network - National Statistical Service
An Evolving Statistical Service for American Agriculture - National ...
Whittlesea Presentation 15 Nov 2012.pdf - National Statistical Service
day 2 - 0905 - Jon Hall - Brisbane.pdf - National Statistical Service
Priorities of the National Statistics in 2013
2007 - National Statistics Office
National MSP in the Mediterranean Sea: Greece - Seanergy 2020
The National Council for Statistical Information
2004 - National Statistics Office
MODERN GREECE: A History since 1821 - Amazon Web Services
Greece 4pp insert version 2_Layout 1 - Inchcape Shipping Services
The Government Statistical Service - UK Statistics Authority
UNITED NATIONS STATISTICAL COMMISSION - UNECE
Presentation. - National Research Center for Statistics and the ...
National Transportation Statistics - Research and Innovative ...
National Statistics Bureau - Gross National Happiness Commission
Exploring the Digital Nation - Economics and Statistics ...
Gambling addiction statistics in Greece. How deregulation of ...
Key Statistics for Aberconwy - National Assembly for Wales