Views
3 years ago

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

E§§HNIKH

E§§HNIKH ¢HMOKPATIAE£NIKH TATITIKH YHPEIA TH E§§A¢OAOTE§EMATA AO°PAºH§H£YMOY – KATOIKIøNTH 18˘ MAPTIOY 2001TOMO IMfiÓÈÌÔ˜ Î·È ÓfiÌÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜, Ù¿ÍÂȘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ·,̤ÛÔ˜ ÛÙ·ıÌÈÎfi˜ ÙˆÓ ˘„Ô̤ÙÚˆÓ, ˘„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜EIPAIA, 2009

 • Page 6 and 7: ISSN 1106 - 5761
 • Page 9: INAKA EPIEXOMENøNPO§O°O . . . .
 • Page 12 and 13: ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· appleÔ˘ Ù¤
 • Page 14 and 15: ηÙÔÈΛ·˜ Î·È applefi
 • Page 16 and 17: ‚) T· ̤ÏË ÓÔÈÎÔ΢Ú
 • Page 18 and 19: ˘„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜
 • Page 20 and 21: °ÂˆÁÚ·ÊÈο‰È·ÌÂÚ
 • Page 22 and 23: ·appleÔÁÚ·ÊÒÓ ·˘ÙÒÓ.
 • Page 24 and 25: ›Ó·Î·˜ IÃ. ªfiÓÈÌÔ˜ a
 • Page 26 and 27: ›Ó·Î·˜ IÃ. ªfiÓÈÌÔ˜ a
 • Page 28: ›Ó·Î·˜ XI. ∞ÛÙÈÎfi˜
 • Page 31: Aapplefi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù
 • Page 45: π¡∞∫∂
 • Page 48 and 49: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 50 and 51: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 52 and 53:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 54 and 55:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 56 and 57:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 58 and 59:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 60 and 61:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 62 and 63:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 64 and 65:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 66 and 67:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 68 and 69:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 70 and 71:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 72 and 73:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 74 and 75:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 76 and 77:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 78 and 79:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 80 and 81:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 82 and 83:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 84 and 85:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 86 and 87:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 88 and 89:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 90 and 91:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 92 and 93:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 94 and 95:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 96 and 97:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 98 and 99:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 100 and 101:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 102 and 103:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 104 and 105:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 106 and 107:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 108 and 109:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 110 and 111:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 112 and 113:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 114 and 115:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 116 and 117:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 118 and 119:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 120 and 121:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 122 and 123:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 124 and 125:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 126 and 127:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 128 and 129:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 130 and 131:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 132 and 133:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 134 and 135:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 136 and 137:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 138 and 139:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 140 and 141:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 142 and 143:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 144 and 145:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 146 and 147:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 148 and 149:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 150 and 151:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 152 and 153:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 154 and 155:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 156 and 157:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 158 and 159:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 160 and 161:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 162 and 163:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 164 and 165:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 166 and 167:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 168 and 169:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 170 and 171:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 172 and 173:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 174 and 175:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 176 and 177:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 178 and 179:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 180 and 181:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 182 and 183:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 184 and 185:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 186 and 187:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 188 and 189:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 190 and 191:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 192 and 193:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 194 and 195:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 196 and 197:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 198 and 199:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 200 and 201:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 202 and 203:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 204 and 205:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 206 and 207:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 208 and 209:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 210 and 211:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 212 and 213:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 214 and 215:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 216 and 217:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 218 and 219:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 220 and 221:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 222 and 223:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 224 and 225:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 226 and 227:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 228 and 229:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 230 and 231:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 232 and 233:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 234 and 235:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 236 and 237:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 238 and 239:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 240 and 241:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 242 and 243:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 244 and 245:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 246 and 247:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 248 and 249:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 250 and 251:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 252 and 253:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 254 and 255:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 256 and 257:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 258 and 259:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 260 and 261:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 262 and 263:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 264 and 265:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 266 and 267:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 268 and 269:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 270 and 271:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 272 and 273:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 274 and 275:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 276 and 277:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 278 and 279:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 280 and 281:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 282 and 283:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 284 and 285:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 286 and 287:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 288 and 289:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 290 and 291:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 292 and 293:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 294 and 295:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 296 and 297:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 298 and 299:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 300 and 301:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 302 and 303:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 304 and 305:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 306 and 307:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 308 and 309:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 310 and 311:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 312 and 313:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 314 and 315:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 316 and 317:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 318 and 319:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 320 and 321:

  Πίνακας 2. Οικισμοί

 • Page 322 and 323:

  Πίνακας 2. Οικισμοί

 • Page 324 and 325:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 326 and 327:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 328 and 329:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 330 and 331:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 332 and 333:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 334 and 335:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 336 and 337:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 338 and 339:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 340 and 341:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 342 and 343:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 344 and 345:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 346 and 347:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 348 and 349:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 350 and 351:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 352 and 353:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 354 and 355:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 356 and 357:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 358 and 359:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 360 and 361:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 362 and 363:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 364 and 365:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 366 and 367:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 368 and 369:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 370 and 371:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 372 and 373:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 374 and 375:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 376 and 377:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 378 and 379:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 380 and 381:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 382 and 383:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 384 and 385:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 386 and 387:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 388 and 389:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 390 and 391:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 392 and 393:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 394 and 395:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 396 and 397:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 398 and 399:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 400 and 401:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 402 and 403:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 404 and 405:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 406 and 407:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 408 and 409:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 410 and 411:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 412 and 413:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 414 and 415:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 416 and 417:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 418 and 419:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 420 and 421:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 422 and 423:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 424 and 425:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 426 and 427:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 428 and 429:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 430 and 431:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 432 and 433:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 434 and 435:

  Πίνακας 4. Οικισμοί

 • Page 436 and 437:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

 • Page 438 and 439:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

 • Page 444:

  E£NIKHY H P E I ATATITIKHE § §

On the move - National Statistical Service
SDMX - National Statistical Service
Population Health Research Network - National Statistical Service
With Greece
greece
eResearch Infrastructure - National Statistical Service
day 2 - 0905 - Jon Hall - Brisbane.pdf - National Statistical Service
Whittlesea Presentation 15 Nov 2012.pdf - National Statistical Service
National MSP in the Mediterranean Sea: Greece - Seanergy 2020
USDA/National Agricultural Statistics Service Geospatial Programs
Community Indicators Summit - National Statistical Service
GREECE
Proudly sponsored by Supported by - National Statistical Service
Texas Agricultural Statistics 2007 - National Agricultural Statistics ...
GREECE
SPOTLIGHT ON GREECE - Inchcape Shipping Services
[+][PDF] TOP TREND Ancient Greece (National Geographic Investigates (Hardcover)) [NEWS]
Statistics - National Crime Records Bureau
Facts and Statistics - National FFA Organization
1 January 2006 - United Nations Statistics Division
buletin statistic de preţuri prices statistical bulletin - Institutul National ...
Easter in Greece
greece - Index of
Greece - Airep
Key Statistics for Aberavon - National Assembly for Wales
National Statistician's Guidance: Confidentiality of Official Statistics
2012 - National Agricultural Statistics Service
The National Council for Statistical Information
Alan Mertz - National Committee on Vital and Health Statistics
Leslie Lenert - National Committee on Vital and Health Statistics