Views
3 years ago

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

Απογραφή πληθυσμού - National Statistical Service of Greece

ISSN 1106 –

ISSN 1106 – 5761

PO§O°OH EıÓÈ΋ Ù·ÙÈÛÙÈ΋ YappleËÚÂÛ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ·appleÔ-ÁÚ·Ê‹˜ appleÏËı˘ÛÌÔ‡-ηÙÔÈÎÈÒÓ Ù˘ 18˘ M·ÚÙ›Ô˘ 2001, ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·appleÔ-ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ appleÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ appleÚfiÁÚ·ÌÌ·. T· ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù· appleÔ˘appleÚԤ΢„·Ó ·applefi ÙËÓ appleÚÒÙË ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·appleÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ-ÎÒÓ ·appleÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ÂΉfiÛÂȘ Ù˘ EYE Ì ÙÔ˘˜ Ù›Ù-ÏÔ˘˜: «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜», «MfiÓÈÌÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜» ηȫNfiÌÈÌÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜».ªÂÙ¿ ·applefi ηıÔÏÈ΋ ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·appleÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û Âapple›apple‰ÔÓÔÌÔ‡, ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›·ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡, appleÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê‹. T· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ appleÔ˘ appleÂÚȤ-¯Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «AappleÔÙÂϤÛÌ·Ù· AappleÔÁÚ·Ê‹˜ÏËı˘ÛÌÔ‡-K·ÙÔÈÎÈÒÓ Ù˘ 18˘ M·ÚÙ›Ô˘ 2001» Î·È Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:TOMO I. ªfiÓÈÌÔ˜ Î·È ÓfiÌÈÌÔ˜ appleÏËı˘ÛÌfi˜, Ù¿ÍÂȘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÂappleÈÊ¿-ÓÂÈ·, ̤ÛÔ˜ ÛÙ·ıÌÈÎfi˜ ÙˆÓ ˘„Ô̤ÙÚˆÓ, ˘„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜.TOMO II. ¢ËÌÔÁÚ·ÊÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡.TOMO III. OÈÎÔÓÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡.TOMO IV. K·ÙÔÈ˘, Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÂÁ¿Ûˆ˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÎ·È ·applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÙÔȯ›· apple˘ÚËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.TOMO V. ¢ËÌÔÁÚ·ÊÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡,ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ·applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηÙÔÈ˘, ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ηÈÛ˘Óı‹Î˜ ÛÙÂÁ¿ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜.ÙÔÓ apple·ÚfiÓÙ· ÙfiÌÔ π appleÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ·appleÔ-ÁÚ·Ê‹˜ 2001.√ ÙfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ appleÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ ηٿ ‰‹ÌÔ˘˜/ÎÔÈÓfiÙË-Ù˜, ‰ËÌÔÙÈο/ÎÔÈÓÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. ∆ËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ appleÏËı˘-ÛÌÔ‡ ηٿ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ∆Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ οı ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡/ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰È·-ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ·ÛÙÈÎfi, ·ÁÚÔÙÈÎfi, apple‰ÈÓfi, ËÌÈÔÚÂÈÓfi Î·È ÔÚÂÈÓfi. ∆ËÓ ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÂÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÙËÓ apple˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈÎfi ÙˆÓ ˘„Ô̤-ÙÚˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ/ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ/ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍËÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·Ù¿ Ù¿ÍÂȘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ appleÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ ˘„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜.∏ ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ˘appleÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ·applefi ÙËÓ ∂À∂, ‚¿ÛÂÈ ¯·ÚÙÒÓ Îϛ̷η˜1:50.000, ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛÂ Ë °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ ÀappleËÚÂÛ›· ÙÚ·ÙÔ‡.ÂÈÚ·È¿˜, 2009EMMANOYH§ KONTOYPAKH°ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜Ù˘ EıÓÈ΋˜ Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ YappleËÚÂÛ›·˜Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜5

 • Page 5: E§§HNIKH ¢HMOKPATIAE£NIKH TATIT
 • Page 11 and 12: EIA°ø°H∞. ITOPIKH EIKOHH TøN
 • Page 13 and 14: «appleÂÚ› ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜
 • Page 15 and 16: ·. ¡Ô̷گȷΤ˜ √Ì¿
 • Page 17 and 18: Ù.¯ÏÌ. TÔ 1923, fï˜, appl
 • Page 19 and 20: ›Ó·Î·˜ III. ¢ÈÔÈÎËÙÈ
 • Page 21 and 22: °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi‰È·Ì¤ÚÈ
 • Page 23 and 24: OÈÎÈÛÌÔ›O OHE ÛÙȘ Ô
 • Page 25 and 26: ›Ó·Î·˜ IÃ. ªfiÓÈÌÔ˜ a
 • Page 27 and 28: ›Ó·Î·˜ XI. ∞ÛÙÈÎfi˜
 • Page 30 and 31: ∫·Ù¿ ÙËÓ ·appleÔÁÚ·Ê
 • Page 33: APAPTHMA
 • Page 47 and 48: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 49 and 50: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 51 and 52: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 53 and 54: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 55 and 56: Πίνακας 1. Μόνιμος π
 • Page 57 and 58:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 59 and 60:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 61 and 62:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 63 and 64:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 65 and 66:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 67 and 68:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 69 and 70:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 71 and 72:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 73 and 74:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 75 and 76:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 77 and 78:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 79 and 80:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 81 and 82:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 83 and 84:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 85 and 86:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 87 and 88:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 89 and 90:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 91 and 92:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 93 and 94:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 95 and 96:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 97 and 98:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 99 and 100:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 101 and 102:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 103 and 104:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 105 and 106:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 107 and 108:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 109 and 110:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 111 and 112:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 113 and 114:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 115 and 116:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 117 and 118:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 119 and 120:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 121 and 122:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 123 and 124:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 125 and 126:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 127 and 128:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 129 and 130:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 131 and 132:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 133 and 134:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 135 and 136:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 137 and 138:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 139 and 140:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 141 and 142:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 143 and 144:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 145 and 146:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 147 and 148:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 149 and 150:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 151 and 152:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 153 and 154:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 155 and 156:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 157 and 158:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 159 and 160:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 161 and 162:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 163 and 164:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 165 and 166:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 167 and 168:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 169 and 170:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 171 and 172:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 173 and 174:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 175 and 176:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 177 and 178:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 179 and 180:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 181 and 182:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 183 and 184:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 185 and 186:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 187 and 188:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 189 and 190:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 191 and 192:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 193 and 194:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 195 and 196:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 197 and 198:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 199 and 200:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 201 and 202:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 203 and 204:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 205 and 206:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 207 and 208:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 209 and 210:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 211 and 212:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 213 and 214:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 215 and 216:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 217 and 218:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 219 and 220:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 221 and 222:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 223 and 224:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 225 and 226:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 227 and 228:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 229 and 230:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 231 and 232:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 233 and 234:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 235 and 236:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 237 and 238:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 239 and 240:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 241 and 242:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 243 and 244:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 245 and 246:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 247 and 248:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 249 and 250:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 251 and 252:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 253 and 254:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 255 and 256:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 257 and 258:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 259 and 260:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 261 and 262:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 263 and 264:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 265 and 266:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 267 and 268:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 269 and 270:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 271 and 272:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 273 and 274:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 275 and 276:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 277 and 278:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 279 and 280:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 281 and 282:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 283 and 284:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 285 and 286:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 287 and 288:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 289 and 290:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 291 and 292:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 293 and 294:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 295 and 296:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 297 and 298:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 299 and 300:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 301 and 302:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 303 and 304:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 305 and 306:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 307 and 308:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 309 and 310:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 311 and 312:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 313 and 314:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 315 and 316:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 317 and 318:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 319 and 320:

  Πίνακας 1. Μόνιμος π

 • Page 321 and 322:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 323 and 324:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 325 and 326:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 327 and 328:

  ( συνέχεια )Τάξεις μ

 • Page 329 and 330:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 331 and 332:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 333 and 334:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 335 and 336:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 337 and 338:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 339 and 340:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 341 and 342:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 343 and 344:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 345 and 346:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 347 and 348:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 349 and 350:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 351 and 352:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 353 and 354:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 355 and 356:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 357 and 358:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 359 and 360:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 361 and 362:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 363 and 364:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 365 and 366:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 367 and 368:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 369 and 370:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 371 and 372:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 373 and 374:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 375 and 376:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 377 and 378:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 379 and 380:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 381 and 382:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 383 and 384:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 385 and 386:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 387 and 388:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 389 and 390:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 391 and 392:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 393 and 394:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 395 and 396:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 397 and 398:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 399 and 400:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 401 and 402:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 403 and 404:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 405 and 406:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 407 and 408:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 409 and 410:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 411 and 412:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 413 and 414:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 415 and 416:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 417 and 418:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 419 and 420:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 421 and 422:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 423 and 424:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 425 and 426:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 427 and 428:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 429 and 430:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 431 and 432:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 433 and 434:

  Πίνακας 3. Μόνιμος π

 • Page 435 and 436:

  Πίνακας 4. Οικισμοί

 • Page 437 and 438:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

 • Page 439:

  ( συνέχεια )Υψομετρ

SDMX - National Statistical Service
On the move - National Statistical Service
eResearch Infrastructure - National Statistical Service
Proudly sponsored by Supported by - National Statistical Service
Community Indicators Summit - National Statistical Service
USDA/National Agricultural Statistics Service Geospatial Programs
2012 - National Agricultural Statistics Service
Population Health Research Network - National Statistical Service
An Evolving Statistical Service for American Agriculture - National ...
Whittlesea Presentation 15 Nov 2012.pdf - National Statistical Service
day 2 - 0905 - Jon Hall - Brisbane.pdf - National Statistical Service
Priorities of the National Statistics in 2013
2007 - National Statistics Office
National MSP in the Mediterranean Sea: Greece - Seanergy 2020
The National Council for Statistical Information
2004 - National Statistics Office
MODERN GREECE: A History since 1821 - Amazon Web Services
UNITED NATIONS STATISTICAL COMMISSION - UNECE
Greece 4pp insert version 2_Layout 1 - Inchcape Shipping Services
The Government Statistical Service - UK Statistics Authority
National Statistics Bureau - Gross National Happiness Commission
Presentation. - National Research Center for Statistics and the ...
National Transportation Statistics - Research and Innovative ...
Exploring the Digital Nation - Economics and Statistics ...
Gambling addiction statistics in Greece. How deregulation of ...
Key Statistics for Aberconwy - National Assembly for Wales