Views
2 years ago

Chapter 7

Chapter 7

Chapter

ทอในระบบปรับอากาศ มีอยูดวยกัน 2 อยาง คือPiping SystemAir Conditioning 615431Mr. Thibordin Sangsawang M.Eng. . Thermal TechnologyDepartment of Mechanical EngineeringFaculty of Engineering and Industrial TechnologySilpakorn University1. ทอที่ใชสําหรับระบบน้ําเย็นหรือน้ํารอนเคลื่อนผาน2. ทอที่ใชสําหรับระบบน้ํายาเคลื่อนผานปกติแลวทอที่ใชสําหรับระบบน้ําเย็นหรือน้ํารอนเคลื่อนผาน จะใชทอเหล็กกลา หรือทอเหล็กเหนียว ก็ได ทั ้งทอเหล็กกลาและทอเหล็กเหนียว ยังแบงออกเปนทอแบบ black และ galvanizedสําหรับทอที่ใชน้ํายาเคลื่อนผาน ปกติใชทอทองแดง ซึ่งยังแบงยอยออกเปนทอทองแดงแบบออน ทอทองแดงแบบแข็ง สําหรับทอทองแดงแบบแข็งยังแบงออกเปนชนิดตางๆ คือ ชนิด L ชนิด M และชนิด Kนอกจากทอที่กลาวมาแลว ก็ยังมีทอระบายน้ําทิ้ง ซึ่งปกติใชทอ พีวีซีและทอเหล็กตาราง 13.1 เปนตารางแนะนําวัสดุทําทอสําหรับงานตางๆตาราง 13.2 คุณสมบัติทางกายภาพของทอเหล็กตาราง 13.3 คุณสมบัติทางกายภาพของทอทองแดงตาราง 13.4 ระยะหางตัวยึดทอ schedule 40 สําหรับน้ําตาราง 13.5 ระยะหางตัวยึดทอทองแดงรูป 13.2 – 13.16 ลักษณะของวาลวตางๆ ที่มีการใชงานตาราง 13.6 วาลวที่เหมาะกับงานตางๆตาราง 13.7 loss ของวาลวตางๆ หนวยเปน ftตาราง 13.8 loss ของของอ และ joint ตางๆตาราง 13.9 loss ของตัวลดและตัวเพิ่มการออกแบบทอน้ําระบบทอน้ําสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด ตามลักษณะการเคลื่อนของน้ําในทอ คือ1. ทอน้ําที่น้ําไหลผานไปครั้งเดียวไมไดนํายอนกลับมาใชอีก(One thru type, ระบบเปด)2. ทอน้ําที่มีการนําน้ําที่ผานไปแลวเวียนกลับมาใชอีก(Recirculating type, ระบบปด)

Chapter 7 Exponents and Pol
Chapter 7 Requirements Engineering
Chapter 7 Introduction to Crystallography
Chapter 7 - Goodheart-Willcox
Chapter 7: Market Structure