Views
3 years ago

Trang 67 KHẢO SÁT TINH DẦU SAO NHÁI HƯỜNG (Cosmos ...

Trang 67 KHẢO SÁT TINH DẦU SAO NHÁI HƯỜNG (Cosmos ...

Science & Technology

Science & Technology Development, Vol 11, No.07 - 20085 cis-β-Ocimen 6,15 32,606(3E,5E)-2,6-Dimetil-1,3,5,7-- 12,41octatetraen7 Elixen - 0,078 α-Copaen 0,81 0,259 β-Cubeben 0,74 0,1610 β-Elemen 8,48 0,2511 β-Cariophilen 14,10 5,5212 γ-Murolen - 0,0613 α-Cariophilen 2,58 1,1714 Epi-biciclosesquiphelandren 21,80 35.6415 β-Selinen 0,48 -16 γ-Elemen - 2,1817 Longifolen 0,41 -18 α-Murolen 0,70 -19 γ-Gurjunen - 0,4220 α-Farnesen 0,67 0,3121 γ-Cadinen 1,69 0,7922 δ- Cadinen 1,53 0,3823 Spatulenol 2,02 -24 Oxid cariophilen 4,78 0,2625 Cubenol 0,48 -26 Cadinol - 0,3927 Murolol 1,40 -28 α-Cadinol 4,08 0,4829 Phitol 1,75 -Tổng cộng 76.65 96.17Thành phần hóa học của tinh dầu Sao nhái hường thu được từ hai phương pháp ly trích cósự khác nhau nhiều về thành phần bách phân [9].3.6. Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩnBảng 7.Kết quả thử nghiệm tính kháng khuẩnĐộ pha loãng tinh dầu thử nghiệmVi khuẩn10 0 10 -1 10 -2 10 -3A B A B A B A BBacillus subtilis 11 11 7 8 6 6 6 6Escherichia coli ATCC 25922 13 21 9 10 6 6 6 6Staphylococcus aureus ATCC2592318 28 15 12 8 9 6 6Shigellla flexneri 52 6 24 6 6 6 6 6Pseudomonas aeruginosa ATCC 13 20 7 8278536 6 6 6Trang 70

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 11, SỐ 07 - 2008Hai phương pháp ly trích khác nhau đã đưa đến hai mẫu tinh dầu có hoạt tính kháng khuẩnkhác nhau.4. KẾT LUẬN- Ly trích tinh dầu bằng phương pháp chưng cất hơi nước dưới sự chiếu xạ vi sóng đưa đếnkết quả có nhiều ưu điểm như: rút ngắn thời gian ly trích, tiết kiệm năng lượng, hiệu suất caohơn và chất lượng về cảm quan cũng tốt hơn.- Thành phần hóa học tinh dầu Sao nhái hường chủ yếu là các hợp chất hidrocarbon bấtbão hòa, cấu phần chính là β-cariophilen và epi-biciclosesquiphelandren.- Hoạt tính kháng khuẩn tương đối yếu.STUDY OF ULAM RAJA OIL (Cosmos caudatus HBK.)Nguyen Quynh Trang, Le Ngoc ThachUniversity of Natural Sciences, VNU-HCMABSTRACT: The essential oil of aerial part of Cosmos caudatus HBK, grown in TrangBang, Tay Ninh, was isolated by using classical and microwave irradiation hydrodistillation.The oil yields of the different parts and the age were also studied. The physical and chemicalindex of the oils were measured. GC/MS analysis of the oil’s chemical composition (classicalhydrodistillation) showed that the main constituents were β-caryophyllene (14,1%) and epibicyclosesquiphellandrene(21,8%). The antibacterial property of these oils was determined.Keyword: β-caryophyllene, epi-bicyclosesquiphellandrene, ulam raja oil, Cosmoscaudatus HBK.TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]. Võ Văn Chi, Trần Hợp. Cây Cỏ Có Ích Ở Việt Nam, Tập 1, Nxb Giáo dục, Tp. HồChí Minh, 515 (1999).[2]. Nicola Fuzzati, Sutariadi, Wahjo Dyatmiko, Abdul Rahman, Kurt Hosmann.Phytochemistry, 39, 409-412 (1995).[3]. S. Kaliamoorthy, V. Ranarafan, K. V. Krishnamirthy. J. Indian Bot. Soc., 75, 1-44(1996).[4]. Guanghou Shui, Lai Peng Leong, Shih Peng Wong. Jounal of Chromatography B.,827, 127-138 (2005).[5]. Consolacion Y. Ragasa, Zenaida D. Nacpil, Beatriz A. Penaloza, John C. Coll, JohnA. Rideout. Philipn. J. Sci., 126(3), 199-206 (1998).[6]. Lê Ngọc Thạch. Tinh Dầu, Nxb Đại học Quốc gia, Tp. Hồ Chí Minh (2003).[7]. Le Ngoc Thach, André Loupy, Tran Huu Anh, Đang Hong Hai, Ho Dieu Tram, ĐangNgoc Ton Quyen, Le Quynh Tram. Tạp Chí Hóa Học, 34 (2), 94-98 (1996).[8]. Le Ngoc Thach, Tran Huu Anh, Vuong Mong Van. Tạp Chí Hóa Học, 36(4), 91-93(1998).Trang 71

CÁC XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY -HỌC: LÝ ...
Trang 57 ẢNH HƯỞNG CỦA DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN TRONG CÁC ...
Thực hiện chính sách tôn giáo của Ðảng và Nhà nước ta tại thành ...
Ðộng cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên Trường ÐH Lao động Xã ...
Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Danh sách cơ sở bảo dưỡng thiết bị cứu hoả - Cục đăng kiểm
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Hướng dẫn trình bày báo cáo tại hội nghị KHCN Hạt ... - OVSCLUB
Tinh thần nhập thế trong tư tưởng Phật giáo của Trần Nhân Tông
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên ...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - Cục Phát triển doanh nghiệp ...
Phần 1: Hướng dẫn sử dụng PictureBox tạo Slide Show Mục tiêu ...
Danh sách cơ sở bảo dưỡng và thử xuồng cứu ... - Cục đăng kiểm
Mở rộng Liên minh châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trị
THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ - Cục Phát triển doanh nghiệp > Trang chủ
kế hoạch khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng lao động và sinh viên sắp
1 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đất ban đầu đến thời ... - Việt Nam
Vận dụng TTHCM vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo ... - Trang chủ
BỘ CÔNG THƢƠNG - Cục Phát triển doanh nghiệp > Trang chủ
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Định hướng viết và bảo vệ đề án ...
tìm hiểu một số nhân tố cơ bản tác động đến hiện tượng giáo điều ở
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong ...
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...