Manual_SMR_KTHB - ELKO EP, sro

elkoep.cz

Manual_SMR_KTHB - ELKO EP, sro

FUSE5x20FUSE5x20CZSKENROPLHURUPalackého 493769 01 Holešov, Všetuly, CZTel.: +420 573 514 211Fax: +420 573 514 227E-mail: elko@elkoep.comWeb: www.elkoep.comSuper-multifunkční reléSuper-multifunkčné reléSuper-multifunction relayReleu super multifuncţionaleSMR-K SMR-T SMR-H SMR-BWielofunkcyjny przekaźnik czasowySzuper-multifunkciós időreléСупер-мультифункциональное реле 4517 ;2910; 2911; 3556-02VJ-006 Rev.: 9Varování! Varovanie! Warning! Avertizare! Ważne! Figyelmeztetés! Внимание!Přístroj je konstruován pro připojenído 1-fázové sítě střídavého napětí 230V a musí být instalován v souladu spředpisy a normami platnými v danézemi. Instalaci, připojení, nastavení aobsluhu mùže provádět pouze osobas odpovídající elektrotechnickou kvalifikací,která se dokonale seznámila stímto návodem a funkcí přístroje. Přístrojobsahuje ochrany proti přepěťovým špičkáma rušivým impulsům v napájecí síti.Pro správnou funkci tìchto ochran všakmusí být v instalaci předřazeny vhodnéochrany vyššího stupně (A, B, C) a dlenormy zabezpečeno odrušení spínanýchpřístrojů (stykače, motory, induktivnízátěže apod.). Před zahájením instalacese bezpečně ujistěte, že zařízení nenípod napětím a hlavní vypínač je v poloze“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojůmnadměrného elektromagnetickéhorušení. Správnou instalací přístroje zajistětedokonalou cirkulaci vzduchu tak,aby při trvalém provozu a vyšší okolníteplotě nebyla překročena maximálnídovolená pracovní teplota přístroje. Proinstalaci a nastavení použijte šroubovákšíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že sejedná o plně elektronický přístroj a podletoho také k montáži přistupujte. Bezproblémováfunkce přístroje je také závislána p ředchozím způsobu transportu,skladování a zacházení. Pokud objevítejakékoliv známky poškození, deformace,nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujtetento přístroj a reklamujte ho uprodejce. Výrobek je možné po ukončeníživotnosti demontovat, recyklovat, případněuložit na zabezpečenou skládku.Prístroj je konštruovaný pre pripojeniedo 1-fázovej siete striedavého napätia230 V a musí byť inštalovaný v súlades predpismi a normami platnými v danejkrajine. Inštaláciu, pripojenie, nastaveniea obsluhu môže realizovať len osobas odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou,ktorá sa dokonale oboznámilas týmto návodom a funkciou prístroja.Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťovýmšpičkám a rušivým impulzom v napájacejsieti. Pre správnu funkciu týchtoochrán však musí byť v inštalácii predradenávhodná ochrana vyššieho stupňa(A, B, C) a podľa normy zabezpečenéodrušenie spínaných prístrojov (stýkače,motory, induktívne záťaže a pod.). Predzačatím inštalácie sa bezpečne uistite, žezariadenie nie je pod napätím a hlavnývypínač je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujteprístroj k zdrojom nadmernéhoelektromagnetického rušenia. Správnouinštaláciou prístroja zaistíte dokonalúcirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalejprevádzke a vyššej okolitej teplote nebolaprekročená maximálna dovolenápracovná teplota prístroja. Pre inštaláciua nastavenie použite skrutkovač šírky cca2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná oplne elektronický prístroj a podľa tohotak k montáži pristupujte. Bezproblémováfunkcia prístroja je tiež závislá napredchádzajúcom spôsobe transportu,skladovania a zaobchádzania. Pokiaľobjavíte akékoľvek známky poškodenia,deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúcidiel, neinštalujte tento prístroj a reklamujteho u predajcu. S výrobkom sa musípo ukončení životnosti zaobchádzať akos elektronickým odpadom.Device is constructed for connectionin 1-phase main AC and must be installedaccording to norms valid in thestate of application. Connection accordingto the details in this direction.Installation, connection, setting andservicing should be installed by qualifiedelectrician staff only, who haslearnt these instruction and functionsof the device. This device contains protectionagainst overvoltage peaks anddisturbancies in supply. For correctfunction of the protection of this devicethere must be suitable protectionsof higher degree (A,B,C) installed infront of them. According to standardselimination of disturbancies must beensured. Before installation the mainswitch must be in position “OFF” andthe device should be de-energized.Don´t install the device to sourcesof excessive electro-magnetic interference.By correct installationensure ideal air circulation so in caseof permanent operation and higherambient temperature the maximaloperating temperature of the device isnot exceeded. For installation and settinguse screw-driver cca 2 mm. Thedevice is fully-electronic - installationshould be carried out according to thisfact. Non-problematic function dependsalso on the way of transportation,storing and handling. In case ofany signs of destruction, deformation,non-function or missing part, don´tinstall and claim at your seller. Afterstop using the product it is possible todemount and recycle.Dispozitivul este constituit pentru racordarela retea de tensiune monofazată 230 V şitrebuie instalat conform instrucţiunilor şi anormelor valabile în ţara respectivă. Instalarea,racordarea, exploatarea o poate face doarpersoana cu calificare electrotehnică, carea luat la cunoştinţă modul de utilizare şicunoaşte funcţiile dispozitivului. Dispozitivuleste prevăzut cu protecţie împotriva vârfurilorde supratensiune şi a întreruperilor din reţeauade alimentare. Pentru asigurarea acestor funcţiide protecţie trebuie să fie prezente în instalaţiemijloace de protecţie compatibile de nivel înalt(A,B,C) şi conform normelor asigurată protecţiacontra perturbaţiilor ce pot fi datorate dedispozitivele conectate (contactoare, motoare,sarcini inductive). Înainte de montareadispozitivului vă asiguraţi că instalaţia nu estesub tensiune şi întrerupătorul principal este înpoziţia „DECONECTAT” Nu instalaţi dispozitivulla instalaţii cu perturbări electromagneticemari. La instalarea corectă a dispozitivuluiasiguraţi o circulaţie ideală a aerului astfelîncât, la o funcţionare îndelungată şi otemperatură a mediului ambiant mai ridicatăsă nu se depăşească temperatura maximă delucru a dispoztivului. Pentru instalare folosiţişurubelniţa de 2 mm. Aveţi în vedere că estevorba de un dispozitiv electronic şi la montareaacestuia procedaţi ca atare.Funcţionareafără probleme a dispozitivului depinde şi demodul în care afost transportat, depozitat.Dacă descoperiţi existenţa unei deteriorări,deformări, nefuncţionarea sau lipsa unor părţicomponente, nu instalaţi acest dispozitiv şireclamaţi-l la vânzător.Dispotitivul poatefi demontat după expirarea perioadei deexploatare, reciclat şi după caz depozitat însiguranţă.Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание устройстваUrządzenie jest przeznaczone dlapodłączeń z sieciami 1-fazowymi AC230 V lub AC/DC 12-240 V i musi byćzainstalowane zgodnie z normamiobowiązującymi w danym kraju.Instalacja, podłączenie, ustawienia iserwisowanie powinny być przeprowadzaneprzez wykwalifikowanegoelektryka, który zna funkcjonowaniei parametry techniczne tego urządzenia.Dla właściwej ochrony zalecasię zamontowanie odpowiedniegourządzenia ochronnego na przednimpanelu. Przed rozpoczęciem instalacjigłówny wyłącznik musi być ustawionyw pozycji “SWITCH OFF” oraz urządzeniemusi być wyłączone z prądu.Nie należy instalować urządzenia wpobliżu innych urządzeń wysyłającychfale elektromagnetyczne. Dla wlaściwejinstalacji urządzenia potrzebne sąodpowiednie warunki dotyczące temperaturyotoczenia. Należy użyć śrubokrentu2mm dla skonfigurowaniaparametrów urządzenia. Urządzeniejest w pełni elektroniczne instalacjapowinna zakończyć się sukcesem wwyniku postępowania zgodnie z tąinstrukcją obsługi. Bezproblemowośćużytkowania urządzenia wynikarównież z warunków transportu, składowaniaoraz sposobu obchodzeniasię z nim. W przypadku stwierdzeniajakichkolwiek wad bądż usterek,braku elementów lub zniekształceniaprosimy nie instalować urządzeniatylko skontaktować się ze sprzedawcą.Produkt może być po czasie roboczyćponownie przetwarzany.Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségû,vagy váltakozó feszültségû (230V)hálózatokban történõ felhasználásrakészült, felhasználásakor figyelembekell venni az adott ország ide vonatkozószabványait. A jelen útmutatóbantalálható mûveleteket (felszerelés,bekötés, beállítás, üzembe helyezés)csak megfelelõen képzett szakembervégezheti, aki áttanulmányozta azútmutatót és tisztában van a készülékmûködésével. Az eszköz megfelelõvédelme érdekében bizonyos részekelõlappal védendõk. A szerelés megkezdéseelõtt a fõkapcsolónak “KI”állásban kell lennie, az eszköznekpedig feszültség mentesnek. Netelepítsük az eszközt elektromágnesesentúlterhelt környezetbe. Ahelyes mûködés érdekében megfelelõlégáramlást kell biztosítani. Az üzemihõmérséklet ne lépje túl a megadottmûködési hõmérséklet határértékét,még megnövekedett külsõ hõmérséklet,vagy folytonos üzem eseténsem. A szereléshez és beállításhoz kb2 mm-es csavarhúzót használjunk.Az eszköz teljesen elektronikus - aszerelésnél ezt figyelembe kell venni.A hibátlan mûködésnek úgyszinténfeltétele a megfelelõ szállítás raktározásés kezelés. Bármely sérülésre,hibás mûködésre utaló nyom, vagyhiányzó alkatrész esetén kérjük nehelyezze üzembe a készüléket, hanemjellezze ezt az eladónál. Az élettartamleteltével a termék újrahasznosítható,vagy védett hulladékgyûjtõben elhelyezendõ.Устройство предназначено для подключенияк 1-фазной сети переменного напряжения 230V, должно быть установлено в соответствии суказаниями и нормами,действующими в странеиспользования .Монтаж, подключение, настройкуи обслуживание может проводить специалистс соответственной электротехнической квали--фикацией, который пристально изучил этуинструкцию применения и функции изделия.Автомат оснащен защитой от перегрузок ипосторонних импульсов в подключенной цепи. Дляправильного функционирования этих охран примонтаже дополнительно необходима охрана болеевысокого уровня (А, В,С) и нормативно обеспеченнаязащита от помех коммутирующих устройств(контакторы, моторы, индуктивные нагрузки ит.п.). Перед монтажом необходимо проверить ненаходится ли устанавливаемое оборудование поднапряжением, а основной выключатель долженнаходится в положении “Выкл.”Не устнавливайтереле возле устройств с эллектромагнитнымизлучением. Для правильной работы изделиенеобходимо обеспечить нормальной циркуляциейвоздуха таким образом, чтобы при его длительнойэксплуатации и повышении внешней температуры небыла превышена допустимая рабочая температура.При установке и настройке изделия используйтеотвертку шириной до 2 мм.к его монтажу инастройкам приступайте соответственно.Монтаждолжен производитсяс, учитывая, что речь идет ополностью электронном устройстве. Нормальноефункционирование изделия также зависит от способатранспортировки, складирования и обращения сизделием. Если обнаружите признаки повреждения,деформации, неисправности или отсутствующуюдеталь - не устанавливайте это изделие, а пошлитена рекламацию продавцу. С изделием по окончанииего срока использования необходимо поступать как сэлектронными отходами.12910241 Indikace výstupuIndikácia výstupuOutput indiacationIndicare releu ieşireSygnalizacja wyjściaKimenet jelzéseИндикация выхода2 Hrubé nastavení časuHrubé nastavenie časuRough time settingSelectarea brută adomeniilor de timpGrube nastawianie czasuDurva idõbeállításГрубая настройка времени33456871587 63Jemné nastavení časuJemné nastavenie časuFine time settingSelectarea fi nă adomeniilorde timpDelikatne nastawianie czasuFinom idõbeállításТонкая настройка времени4 Nastavení funkcíNastavenie funkciíFunction settingReglarea funcţiilorNastawienie funkcjiFunkció választásНастройка функций5 Nulový vodičNulový vodičNeutral wireNulŚciemniacz sterowanyNullaНейтральSMR-BDruh zátěžeType of loadTип нагрузкиmat.kontaktu/mat. contacts AgSnO 2,kontakt/contact16ASMR-BDruh zátěžeType of loadTип нагрузкиmat.kontaktu/mat. contacts AgSnO 2,kontakt/contact16A6 Spínač (tlačítko)Spínač (tlačítko)Switch (button)Comutator (buton)Klawisz (przycisk)KapcsolóВыключатель (кнопка)7 Fáze8 Výstup ke spotřebičiFázaVýstup k spotrebičuPhaseOutput to an applianceFazaIeşireFazaWyjście dla urządzeniaFázisKimenetФазаВыход к эл.потребителю- 1 -9 Výměnná pojistkaVýmenná poistkaExchangeable fuseRezistenţă schimbabilăBezpiecznik wymiennyCserélhető biztosítékЗаменяемый предохранительcos φ ≥ 0.95M M HAL.230VAC1250V / 16AAC13xAC2250V / 5AAC14250V / 6AAC3250V / 3AAC5b1000WK M MAC15250V / 6AAC5a nekompenz./uncompensated230V / 3A (690VA)DC124V / 10AAC5a kompenzované/compensated230V / 3A (690VA)do max vstupníC=14uFDC324V / 3ADC524V / 2A10 Galvanicky oddělený ovládací vstup AC/DC 5-250 VGalvanicky oddelený ovládací vstup AC/DC 5-250 VGalvanically separated control input 5-250 V AC/DCIntrare separată galvanic 5-250 V AC/DCGalwanicznie oddzielone wej. sterujące AC/DC 5-250 VGalvanikusan leválasztott bemenet 5-250 V AC/DCГальванически изолиров. управл.вход AC/DC 5-250 VAC6axDC1224V / 6AAC7b250V / 3ADC1324V / 2AAC12xDC14x


Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / ХарактеристикаCZSK- multifunkční relé určené pro montáž do instalační krabice, pod tlačítko nebo vypínač do stávající elektroinstalace (SMR-K,SMR-T nepotřebuje ke své funkci nulový vodič)- výhodné a rychlé řešení standardního vypínače za časově ovládaný a nebo tlačítkově ovládané paměťové reléSMR-K- 3-vodičové připojení, funguje bez připojení “NULY”- výstupní výkon: 10 - 160 VA- pro spravnou funkci výrobku je nutná přítomnost zátěže R, L nebo C mezi vstupem S a nulovým vodičemSMR-T- 3-vodičové připojení, funguje bez připojení “NULY”- výstupní výkon: 10 - 160 VA- mezi vstup S a nulovým vodič je možné připojit jakoukoliv zátěž R, L nebo C , toto není ale (na rozdíl od SMR-K ) podmínkouSMR-H- 4-vodičové připojení- výstupní výkon: 0 - 200 VASMR-B- 4-vodičové připojení- 10 funkcí- výstupní kontakt 1x16A / 4000 VA, 250V AC1- umožňuje spínaní zářivek i úsporných žárovek- je vhodné pro spínání větších zátěží něž u SMR-K, SMR-T, SMR-H, například impulsní relé, schodišťový automat, spínánítopných žebříků v koupelnách- samostatný galvanicky oddělený vstup AC/DC 5-250 V, například pro ovládání ze zabezpečovacího systému- multifunkčné relé určené pre montáž do inštalačnej krabice, pod tlačítko alebo vypínač do existujúcej elektroinštalácie(SMR-K, SMR-T nepotrebuje ku svojej funkcii nulový vodič)- výhodné a rýchle riešenie štandardného vypínača za časovo ovládaný alebo tlačítkovo ovládané pamäťové reléSMR-K- 3-vodičové pripojenie, funguje bez pripojenia “NULY”- výstupný výkon: 10 - 160 VA- pre bezchybnú funkciu výrobku je nutná prítomnosť záťaže R, L alebo C medzi vstupom S a nulovým vodičomSMR-T- 3-vodičové pripojenie, funguje bez pripojenia “NULY”- výstupný výkon: 10 - 160 VA- medzi vstup S a nulový vodič je možné pripojiť akúkoľvek záťaž R, L alebo C, toto nie je ale (na rozdiel od SMR-K ) podmienkouSMR-H- 4-vodičové pripojenie- výstupný výkon: 0 - 200 VASMR-B- 4-vodičové pripojenie- 10 funkcií- výstupný kontakt 1x16A / 4000 VA, 250V AC1- umožňuje spínanie žiariviek i úsporných žiaroviek- je vhodné pre spínanie väčších záťaží než u SMR-K, SMR-T, SMR-H, napríklad impulzné relé, schodišťový automat, spínanievykurovacích rebríčkov v kúpelniach- samostatný galvanicky oddelený vstup AC/DC 5-250 V, napríklad pre ovládanie zo zabezpečovacieho systémuEN- Multifunction relay designed for installation into a wiring box or under wall-switch in an existing electrical installation- Advantageous and fast solution for exchanging standard wall-switch for a switch controlled by time or for an impulserelay controlled by a buttonSMR-K- 3-wire connection, functional without neutral- output: 10 - 160 VA- for faultless product function it is necessary to have a load R, L or C between input S and neutral conductorSMR-T- 3-wire connection, functional without neutral- output: 10 - 160 VA- between inputs S and neutral conductor it is possible to connect any R, L or C load, this is not a condition ( on contrary to SMR-K)SMR-H- 4-wire connection- output: 0 - 200 VASMR-B- 4-wire connection- 10 functions- output contact 1x16A / 4000 VA, 250V AC1- enables switching of fl uorescent lights and also energy saving lights- independent galvanically separated input AC/DC 5-250 V, for example for control from a security systemRO- Releu multifuncţional pentru instalarea în cutii de joncţiune, sub întrerupătoare sau intr-o instalaţie electrică deja existentă(SMR-K, SMR-T nu necesită NUL pentru a funcţiona)- Soluţie avantajoasă şi rapidă de transformare a întrerupătoarelor de perete standard, în comutatoare controlate de timp, sauîntr-un releu de memorie controlat printr-un buton mai multe informaţii legate de tipurile şi mărimileSMR-K- conexiune prin 3 conductori, funcţionează fără NUL- ieşire: 10 - 160 VA- pentru functionarea fara erori a produsului este necesar incarcarea lui R, L sau C intre input-ul S si nul precumSMR-T- conexiune prin 3 conductori, funcţionează fără NUL- ieşire: 10 - 160 VA- intre input-ul S si nul este posibila conectarea ori a lui R ori L sau C, dar aceasta nu este o conditie ca si la SMR-KSMR-H- conexiune prin 4 conductori- ieşire: 0 - 200 VASMR-B- conexiune prin 4 conductori- 10 funcţii- ieşire: 1x16A / 4000 VA, 250V AC1PL- wielofunkcyjny przekaźnik przeznaczony do montażu w puszkach lub pod wyłącznikiem w obecnej elektroinstalacji(SMR-K, SMR-T - bez przewodu zerowego)- komfortowe i proste rozwiązanie sterowania czasowego lub bistabilnego zamiast standartowego łącznikaSMR-K,- 3-przewodowe podłączenie, bez podłączenia przewodu zerowego- Moc wyjściowa: 10 - 160 VA- Dla funkcji produktu bez zarzutu konieczne jest mieć obciążenie R, L lub C pomiędzy wejściowym S i przewodu neutralnegoSMR-T- 3-przewodowe podłączenie, bez podłączenia przewodu zerowego- moc wyjściowa: 10 - 160 VA- Pomiędzy wejściami S i przewodem neutralnym możliwe jest podłączenie dowolnego R, L lub obciążenia C, to nie jest warunek(na przeciwnie do SMR-K)SMR-H- 4-przewodowe podłączenie- Moc wyjściowa: 0 - 200 VASMR-B- 4-przewodowe podłączenie- 10 funkcji- zestyk wyjściowy 1x16A / 4000 VA, 250V AC1- pozwala łączyć świetlówki i żarówki energooszczędne (obciążenie pojemnościowe)- zalecany do łączenia większych obciążeń jak SMR-K, SMR-T, SMR-H, np przekaźnik bistabilny, automat schodowy, załączanieogrzewania w łązienkach- niezależnie galwanicznie oddzielone wejście AC/DC 5-250 V, np. do sterowania systemu alarmowegoHU- Szerelvénydobozba - a kapcsoló alá szerelhetőek (az SMR-T nem igényel nulla csatlakozót).- Gyorsan, egyszerűen, bontás nélkül beszerelhető, a hagyományos kapcsoló funkcióját kiegészíti időzítéssel, impulzus reléfunkcióval.SMR-K- 3-vezetékes bekötésű, nulla nélküli.- Kimenet: 10 - 160 VA (minimum terhelés szükséges!).- az eszköz hibátlan működéséhez szükséges az R, L vagy C típusú terhlés az S bemenet és a nullavezető közöttSMR-T- 3-vezetékes bekötésű, nulla nélküli.- Kimenet: 10 - 160 VA (minimum terhelés szükséges!).- az S bemenet és a nullavezető közé R, L vagy C típusú terhelés köthető, azonban ez nem feltétele az eszköz működésének(ellenben az SMR-K-val).SMR-H- 4-vezetékes bekötés.- Kimenet: 0 - 200 VA.SMR-B- 4-vezetékes bekötés.- 10 funkció.- Kimeneti csatlakozó: 1x16A / 4000 VA, 250V AC1.- Fénycsövekhez és energiatakarékos lámpákhoz IS használható!- Galvanikusan leválasztott, független bemenet: AC/DC 5-250 V, például a riasztó rendszerről történő vezérlésre.RU- мультифункциональное реле предназначено для установки в монтажную коробку, под кнопку выключателя в имеющейся разводке (SMR-T работает без нейтраля)- быстрое и выгодное решение замены стандартного выключателя на реле памяти, управляемого временем и кнопкамиSMR-K- 3-проводное подключение, работает без подключения “НЕЙТРАЛЯ”- выходная мощность: 10 - 160 VA- для бесперебойного функционирования устройства необходима нагрузка на R,L или С между входом S и нейтральюSMR-T- 3-проводное подключение, работает без подключения “НЕЙТРАЛЯ”- выходная мощность: 10 - 160 VA- между входом S и нейтралью можно подключить R,L или C, это не условие (в отличии от SMR-K)SMR-H- 4-проводное подключение- выходная мощность: 0 - 200 VASMR-B- 4-проводное подключение- 10 функций- выходной контакт 1x16A / 4000 VA, 250V AC1- позволяет коммутацию люминисцентных и экономичных ламп- подходит для коммутации больших нагрузок, чем у SMR-K, SMR-T, SMR-H, например, импульсные реле, лестничные автоматы, переключение отапливаемых лестниц в ванных комнатах- отдельный, гальванически изолированный вход AC/DC 5-250 V, например для управления с системы безопасности- 2 -


Technické parametry Technické parametre Technical parameters Parametrii tehnici Dane techniczne Műszaki paraméterek Технические параметры SMR-K SMR-T SMR-H SMR-B9 103-v. bez NULY / wire,wit. neutral 4-vodičové, s “NULOU” / 4-wire, with neutralAC 230 V / 50 - 60 Hz0.8 / 3 VA max. 1 VA / 1 VA-15%;+10%0.1 s - 10 dní /daysotočným přepínačem / via rotaty switch10 % - při mechanickém nastavení / mechanical setting2 % - stabilita nastavené hodnoty / set value stability0.1 % / °C, vztažná hodnota / at = 20 °C1 x triak 1 x spínací / NO(AgSnO 2)10-160 VA 1-200 VA 16A 125/250 V AC110-100 VA 1-100 VA 8A 250VAC(cos φ=0.4)AC 230 V AC230V,UNI-5-250VAC/DC25µA 3 mAmin. 50 ms / max. neomezená / min. 50 ms / max. unlimited0.. +50 °Clibovolná / anyvolné na přívodních vodičích / free at connecting wiresIP 30 za normálních podmínek / IP 30 in standard conditionsIII.Количество функций:Подключение:Напряжение питания:Мощность (в покое/при макс.нагр.):Допустимое напряж. питания:Временные диапазоны:Натсройка времени:Временное отклонение:Точность повторений:Температурный коэффициент:ВыходКоличество контактов:Омическая нагрузка:Индуктивная нагрузка:УправлениеУправляющее напряжение:Ток:Длина управляющего импульса:Другие параметрыРабочая температура:Рабочее положение:Монтаж:Защита:Категория перенапряжения:Степень загрязнения:Предохранитель:Выходы:Funkciók száma:Bekötés:Tápfeszültség:Bemeneti teljesítmény:Tápfeszültség tűrése:Időtartomány:Időbeállítás:Idő pontosság:Ismétlési pontosság:Hőmérséklet függés:KimenetKontaktusok száma:Rezisztív terhelés:Induktív terhelés:Vezérlés:Vezérlő feszültség:Vezérlés árama:Vezérlő impulzus hossza:Egyéb információkMűködési hőmérséklet:Beépítési helyzet:Szerelés:Védettség:Túlfeszültségi kategória:Szennyezettségi fok:Biztosíték:Bekötés:Ilość funkcji:Podłączenie:Napięcie zasilania:Pobór mocy (min/maks):Tolerancja napięcia zasilania:Zakresy czasowe:Ustawienie czasu:Dokładność czasowa:Dokładność powtórzeń:Koefi cient temperatury:WyjścieIlość zestyków:Obciążenie rezystancyjne:Obciążenie pojemnościowe:SterowanieNapięcie sterowania:Prąd:Długość impulsu sterującego:Inne daneTemperatura pracy:Pozycja pracy:Mocowanie:Stopień ochrony obudowy:Kategoria przepięciowa:Stopień zanieczyszczenia:Bezpiecznik:Zalety:Numărul de funcţii:Conectare:Tensiune de alimentare:Intrare la retinere:Toleranţă la tensiune:Domeniu de timp:Setarea timpului:Decalajul de timp:Precizie la recepţie:Coeficientul de temperatură:Ieşire:Numărul de contacte:Sarcina rezistivă:Sarcina Inductivă:Control:Tensiunea de control:Intensitatea:Lungimea impulsului de control:Alte informaţiiTemperature de funcţionare:Poziţia de funcţionare:Montare:Grad de protecţie:Categoria de supratensiune:Nivel de poluare:Siguranţă:Terminaţii:Number of functions:Connection:Supply voltage:Power input (no oper./max load):Supply voltage tolerance:Time ranges:Time setting:Time deviation:Repeat accuracy:Temperature coeffi cient:OutputNumber of contacts:Resistive load:Inductive load:Control:Control voltage:Current:Impulse length:Other informationOperating temperature:Operating position:Mounting:Protection degree:Overvoltage cathegory:Pollution degree:Fuse:Connection:Počet funkcií:Pripojenie:Napájacie napätie:Príkon - v kľude/ pri zopnutí:Tolerancia napáj.napätia:Časovérozsahy:Nastavenie času:Časová odchýlka:Presnosť opakovania:Teplotný súčiniteľ:VýstupPočet kontaktov:Odporová záťaž:Induktívna záťaž:OvládanieOvládacie napätie:Prúd:Dĺžka ovládacieho impulzu:Ďalšie údaje:Pracovná teplota:Pracovná poloha:Upevnenie:Krytie:Kategória prepätiaStupeň znečistenia:PoistkaVývody:Počet funkcí:Připojení:Napájecí napětí:Příkon (v klidu/při max zátěži):Tolerance napájecího napětí:Časové rozsahy:Nastavení časů:Časová odchylka:Přesnost opakování:Teplotní součinitel:VýstupPočet kontaktů:Odporová zátěž:Induktivní zátěž:OvládáníOvládací napětí:Proud:Délka ovládacího impulsu:Další údajePracovní teplota:Pracovní poloha:Upevnění:Krytí:Kategorie přepětí:Stupeň znečištění:Pojistka:Vývody:2F1 A / 250 V xdélka / lenght: 90 mm3x drát CY/solid wires, 4x drát CY/solid wires, 2xdrát CY/solid wires ø0.75mm 2ø 0.75 mm 2 ø 0.75 mm 2 2xdrát CY/solid wires ø 2.5mm 2x max. 10 max. 2049x49x13mm 49x49x 21 mm26 g 27 g 53 gEN 61812-1, EN 61010-1Газоразрядные лампы на кнопке:Размер:Вес:Соответствующие нормы:Gllimlámpák:Méretek:Tömeg:Szabványok:Sygnalizacja w przycisku:Wymiary:Waga:Zgodność z normami:Tuburi luminoase pe buton:Dimensiuni:Masa:Standarde aplicate:Glow-lamps in control button:Dimensions:Weight:Standarts:Dútnavky v tlačidle:Rozmer:Hmotnosť:Súvisiace normy:Doutnavky v tlačítku:Rozměr:Hmotnost:Související normy:- 3 -Nastavení času / Nastavenie času / Time ranges / Domeniu de timp / Zakresy czasowe /Idõtartományok / Настрока диапазонов времениhm 11010110S10.1 - 1 shm 11010110S11 - 10 min1 d10ONOFF1 d10ONOFFm10110S1m10110S1h1101 - 10 sh1100.1 - 1 h1 d10ONOFF1 d10ONOFFm10110S1m10110S1h1100.1 - 1minh1101 - 10 h1 d10ONOFF1 d10ONOFFm10110S1h1101 d10ONOFFm10110S1h1100.1 - 1 den/day 1 - 10 dní/daysm10110S1h1101 d10ONOFFpouze/only ONm10110S1h110Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / ПодключениеLN1 d10ONOFF1 d10ONOFFpouze/only OFFV L S V L S V L S N N S L VSMR-T SMR-K SMR-H SMR-BIN-IN+Vstup pro externí ovládací napětí /Input for external supply voltage /Вход для внешнего питанияAC/DC5 - 250VCZ Poznámka: Výrobky SMR-K , SMR-T , SMR-H nejsou určeny pro spínaní kapacitních zátěží (úsporné žárovky a LEDžárovky s kapacitním napájením atd.), jsou určeny pouze pro spínání odporové a induktivní zátěže(klasické žárovky, ventilátory apod ). Pro ostatní typy zátěží je určen SMR-B s reléovým výstupem. Tímto výstupem, je možnéspínat zátěže charakteru R, L nebo C – v hodnotách uvedených v zátěžové tabulce.SK Upozornenie: Výrobky SMR-K , SMR-T , SMR-H nie sú určené pre spínanie kapacitných záťaží (úsporné žiarovky aLED žiarovky s kapacitným napájaním atď.), sú určené len pre spínanie odporovej a induktívnej záťaže (klasické žiarovky,ventilátory apod ). Pre ostatné typy záťaží je určený SMR-B s reléovým výstupom. Týmto výstupom, je možné spínať záťažecharakteru R, L, alebo C – v hodnotách uvedených v záťažovej tabuľke.EN Warning ( notification): Products SMR-K, SMR-T, SMR-H are not intended for switching of capacitive loads ( savingbulbs and LED bulbs with capacitive load, and so on); they are intended only for switching of impedance or inductive loads (classic bulbs, ventilator,…). For other loads is determined SMR-B with relay output. By this output it is possible to switch R,L, or C loads in values listed in load table.RO Atentie: Produsele SMR-K, SMR-T, SMR-H nu se folosesc pentru comutarea unor incarcari capacitive ( becuri econimice,becuri LED , etc ); ele se folosesc numai pentru comutarea impedantei sau incarcarilor inductive ( becuri incandescente,ventilatoare...). Pentru alte tipuri de incarcari se folosete SMR-B care este prevazut cu un releu de iesire. Prin acest releu esteposibila schimbarea incarcarilor R, L sau C, incarcari care se regasesc in tabelul de incarcari.PL Uwaga: Produkty SMR-K, SMR-T, SMR-H przeznaczone są do podłączania obciążeń pojemnościowych (świetlówkienergooszczędne i lampy LED z obciążeniem pojemnościowy, itp.), przeznaczone są również do podłączania obciążeńrezystancyjnych i indukcyjnych (żarówki, wentylatory, itp.).W przypadku innych typów obciążenia należy zastosować SMR-B z wyjściem przekaźnikowym. Do tego wyjścia możnapodłączać obciążenie R, L lub C - wartości podane w załączniku.HU Figyelem: az SMR-K, SMR-T, SMR-H típusú eszközök nem használhatók kapacitív terhelés esetén (kompakt fénycsövekés LED égők kapacitív feszültséggel, stb.). Az eszközök ohmikus és induktív terheléseket kezelnek (hagyományos izzók,ventilátorok, stb.). A további terhelés típusokra az SMR-B eszköz használható, amely relé kimenettel rendelkezik. Ezen akimeneten keresztül kapcsolhatók az R, L vagy C típusú terhelések – a terhelhetőségi szinteket tartalmazó táblázatbanmeghatározottak alapján.RU Внимание (предупреждение): Устройства SMR-K, SMR-T, SMR-H не предназначены для коммутацииемкостных нагрузок ( энергосберегающие лампы, светодиодные лампы и бругие лампы с емкостной нагрузкой), онипредназначены только для коммутации импеданса или индуктивных нагрузок (классические лампочки, вентилятор,...). Для других нагрузок имеется SMR-B с релейным выходом. Соответственно возможна коммутация R, L, C нагрузокв соответсвии со значениями приведенными в таблице нагрузок.


SMR-K; SMR-T; SMR-H; SMR-B - Funkce / Funkcie / Function / Funcţionare / Funkcje / Funkció / Описание функцииabcdeSVSVSVt2xtttSV t t t t tSVtt>2 s-------Zpožděný návrat na náběžnou hranu - Výstup odčasuje při sepnutí spínače. Každýmdalším stiskem (max. 5x) se doba času zvyšuje. Dlouhým stiskem se výstup vypne.Oneskorený návrat na nábežnú hranu - Výstup odčasuje pri zopnutí spínača.Kadýmďalším stiskem (max.5x) sa doba času zvyšuje. Dlhým stisknutím sa výstup vypne.Delay off on entrering edge - Output times when it is switched. Each following pressing(max. 5x) increases timelong pressing swithes output off .Întârziere la capătul de intrare - Ieşirea începe temporizarea când butonul este apăsat.Cu fiecare apăsare (max.5x) timpul temporizări creşte. Ieşrea este întreruptă prinapăsare lungă.Opóźniony STOP sterowany początkiem impulsu - Wyjście załączy się po naciśnięciuprzycisku. Każde następne naciśnięcie (maks. 5x) mnoży czas zał. wyjścia. Długiu naciśnięcieodłącza wyjście (>2s.)Elengedés késleltetés fefutó élre - A kimenet időzítése a vezérlő impulzus felfutó éléreindul. Minden további vezérlőjel a késleltetést „t“ idővel növeli (max. 5x). Hosszúgombnyomással a késleltetés kikapcsolható.Задержка выключения восходящая - Выход отсчитает время при замыканиивыключателя. Каждое последующее нажатие (макс. 5x) период времениувеличивается. Длительное нажатие выключит выход.- Zpožděný návrat na sestupnou hranu - Po sepnutí spínače výstup sepne okamžitě, odčasujeaž po uvolnění tlačítka.- Oneskorený návrat na zopnutú hranu - výstup zopne a odčasuje po uvoľnení tlačítka.Delay off on descending edge - after a switch is pushed, output switches immediately,- starts timing after a button is released.- Fără întârziere la capătul descrescător - După acţionarea comutatorului, ieşirea comutăimediat, Porneşte temporizarea după lăsarea butonului.- Opóźniony STOP sterowany końcem impulsu- Wyjście załączy się po naciśnięciu przyciskua wyłączy po czasie t od jego zwolnienia.- Elengedés késleltetés lefutó élre- A nyomógomb megnyomása után a kimenet azonnalkapcsol, de az időzítés csak a gomb elengedésekor kezdődik.- Задержка выключения нисходящая - Выход отсчитает время после выключениякнопки и замкнется немедленно.- Zpožděný návrat na sestupnou hranu - Výstup sepne a odčasuje po vypnutí tlačítka.- Oneskorený návrat na zopnutú hranu - výstup zopne a odčasuje po uvoľnení tlačítka.- Delay off on descending edge - output switches and starts timing after a buttonis released.- Fără înârziere de la capăt - Ieşirea comută şi începe temporizarea după lăsarea butonului.- Opóźniony STOP sterowany końcem impulsu - Wyjście załączy sie na czas t po naciśnięciui zwolnieniu przycisku.- Elengedés késleltetés lefutó élre - Az időzítés a gomb elengedésekor, a vezérlőjel (s)felfutó élére indul.- Задержка выключения нисходящая - После выключения кнопки выход замкнет,а затем отсчитает время.- Cyklovač -blikač - Výstup cykluje v pravidelných intervalech, cyklovač začíná impulzem.- Cyklovač - blikač - Výstup pravidelne spína v nastavených intervaloch.- Cycler - flasher - Output regularly switchesaccording to set intervals.- Ciclu - Ieşirea este comutată regulat la intervalul de timp presetat.- Praca cykliczna zaczynająca się impulsem - Wyjście cyklicznie załącza i wyłącza się winterwałach czasowych t, koniec pracy następuje po zwolnieniu przycisku.- Ütemadó - impulzussal kezdő - A kimenet a vezérlés ideje alatt (S) folytonos ciklusban“t” ideig BE, és “t” ideig KI állapotban van. A ciklus BEKAPCSOLT kimenettel (impulzus)indul.- Циклование, начинающееся импульсом - Выход задает такт в правильныхинтервалах, циклование начинается импульсом.-------Posunutí impulsu - Zpožděné sepnutí výstupu po sepnutí spínače a zpožděné vypnutípo jeho uvolnění.Posunutie impulsu - Oneskorené zopnutie výstupu po zopnutí spínača a oneskorenévypnutie po jeho uvoľnení.Impulse shift - Delayed switching after pushing a switch and delayed switching off afterits release.Schimbare impuls - Comutare întârziată după apăsarea butonului şi întârzierea de dupălăsarea butonului.Przedłużenie załączenia - Wyjście załącza się po czasie t od naciśnięcia przycisku, a wyłączapo czasie t od jego zwolnienia.Impulzus eltolás - A nyomógomb megnyomása után a kimenet „t“ idővel késleltetveaktíválódik és a nyomógomb elengedése után „t“ idővel kapcsol kiСдвиг импульса - Задержка включения после замыкания включателя и задержкавыключения после его размыкания.fSVg S Vh S ViSVjSVtttt t t t t tttt-----------------------------------Zpožděný rozběh - Po zapnutí spínače výstup sepne se zpožděním. Stav trvá až dovypnutí spínače.Oneskorený rozbeh - Po zapnutí spínača, výstup zopne s oneskorením. Stav trvá až dovypnutia spínača.Delay on - Output switches with delay after switch on, this state stays until the productdoesnt switch offÎntârziere - Ieşirea comută cu întârziere după comutare. Această stare rămâne se scoatede comutareOpóźniony start - Wyjście włącza się po czasie t od naciśnięcia przycisku a wyłącza pojego zwolnieniu.Meghúzás késleltetés - Az “S” vezérlõjel hatására a kimenet csak a beállított késleltetésletelte után kapcsol be és a vezérlõjel meglétéig bekapcsolva is marad.Задержка запуска - Задержка включения после замыкания выключателя довыключения.Impulsní relé - Po zapnutí nap. stiskem tlač. výstup sepne, dalším stiskem vypne. Nezáležína délce stisku tlačítka. Potenciometrem lze nastavit zpoždění reakce na tlačítko atím eliminovat odskok kontaktu tlačítka.Impulzné relé - Po zapnutí napájania stisknutím tlačidla výstup zopne, ďalším stisknutímvypne. Nezáleží na dľžke stisku tlačidla. Potenciometrom je možno nastaviť oneskoreniereakcie na tlačidlo a tým eliminovať odskok kontaktu tlačidla.Impuls relay - After energization by pressing a button, output switches, and switchesoff by another pressing. The length of pressing does not matter. Delay for reaction to abutton can be set by potentiometer and thus eliminate button contact recoil.Releu de impuls - După energizare apăsarea butonului, ieşirea comută şi se stingeprintr-o altă apăsare. Lungimea apăsări nu contează. Intârziere la reacţie la un buton,poate fi folosit şi un potenţiometru eliminând folosirea butonului.Przekaźnik bistabilny - Wyjście załącza się po pierwszym naciśnięciu przycisku a wyłączapo kolejnym naciśnięciu przycisku niezależnie od przerwy między kolejnyminaciśnięciami.Impulzus relé - A vezérlõjel (S) felfutó élére (gombnyomás) a kimenet bekapcsol, lefutóélre (gomb elengedése) és hosszabb nyomva tartásra nem történik változás. Újebb vezérlõjelre(gombnyomásra) a kimenet állapotot vált, ha be volt kapcsolva, akkor kikapcsol,és fordítva. A nyomógomb reakciójának késleltetése potenciométerrel állítható,ezzel kizárhatóak a kontaktusok pergésébõl adódó hibák.Импульсное реле - Нажатием включит и следующим нажатием выключит выход,независит от продолжительности нажатия, потенциометром можно настроитьзадержку реакции на нажатие кнопки и тем самым элиминировать отскокконтакта кнопки.Impulsní relé se zpožděním - Stiskem tlačítka výstup sepne a odčasuje. Dalším stiskemvýstup vypne, pokud k němu dojde před vypršením času.Impulzné relé s oneskorením - Stisknutím tlačidla výstup zopne a odčasuje. Ďalšímstisknutím výstup vypne pokiaľ k nemu príde pred vypršaním času.Impulse relay with delay - When pressing a button, output switches and starts timing.Another pressing switches the output off in case it happens before timing is finished.Releu de impuls cu întârziere - La apăsarea butonului, ieşsirea comută şi începe temporizarea.O altă apăsare întrerupe ie şirea acesta se întâmpălă înainte de procesul detemporizare.Przekaźnik bistabilny z opóźnieniem - Naciśnięcie przycisku załącza a kolejne naciśnięciewyłącza wyjście jeśli nie upłynął ustalony czas t, jednokrotne naciśnięcie załączawyjście na czas t.Impulzusrelé késleltetéssel - Gombnyomásra a kimenet kapcsol és elindul az idõzítés.Az idõ letelte után a kimenet kikapcsol. Az idõzítés alatt érkezõ újabb vezérlõjel szinténkikapcsolja a kimenetet.Импульсное реле задержки - Нажатием включит и следующим нажатиемвыключит выход, если к нему дойдет до истечения времени.Cyklovač začínající mezerou - Výstup cykluje v pravidelných intervalech,cyklovač začínámezerou.Cyklovač začínajúci medzerou - Výstup cykluje v pravidelných intervaloch, cyklovačzačíná medzerou.Cycler starting with a gap - Output cycles in regular intervals, cycler starts with a gap.Ciclu, începere cu pauză - Ciclu cu intervale regulate la ieşire, ciclul începe cu o pauză.Praca cykliczna zaczynająca się czasem opóźnienia - Wyjście cyklicznie załącza się iwyłącza, praca rozpoczyna się po czasie opóźnienia t.Ütemadó - szünettel kezd - A kimenet a vezérlés ideje alatt (S) folytonos ciklusban “t”ideig KI, és “t” ideig BE állapotban van. A ciklu sKIKAPCSOLT kimenettel (szünet) indul.Циклование, начин.паузой - Выход задает такт в правильных интервалах,циклование, начин. паузой.Zpožděný rozběh do vypnutí - Zpožděný rozběh po sepnutí spínače až do vypnutí napájenínebo dalšího stisku spínače (funkce je platná jen pro SMR-B).Zpoděný rozbeh do vypnutí -Zpoděný rozbeh po sepnutí spínača a do vypnutia napájaniaalebo do ďalšieho stisku spínača (funkcia je platná len pre SMR-B).Cycler starting with gap - Delay on after switching on until it is de-energized or a switchis pressed again (function j is valid only for SMR-B).Ciclul cu începutul pauză - Întârzierea de după comutarea până de după alimen-taresau butonul apăsat din nou. (funcţia o are SMR-B).Opóźniony START po odłączeniu - Wyjście załącza się po czasie opóźnienia t od naciśnięciaprzycisku a wyłącza po kolejnym naciśnięciu (Funkcja tylko dla SMR-B).Impulzus relé - Meghúzás késleltetés a tápfeszültség bekapcsolásakor, vagy mindengombnyomásra újra indul. (a j funkcióval csak az SMR-B rendelkezik)Задержка запуска до выключения - Задержка запуска после замыканиявыключателя до выключения питания или следующего нажатия кнопки(функция j только у SMR-B).- 4 -

More magazines by this user
Similar magazines