Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 - Český statistický úřad

csugeo.i.server.cz

Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 - Český statistický úřad

SOUBORNÉ INFORMACECOMPREHENSIVE INFORMATIONRočník / Volume 2003Informace o regionech, městech a obcích Olomouc, prosinec 2003Information on regions, towns and municipalities Olomouc, December 2003Kód publikace / Publication code: 13 - 7101 - 03 Č. j./Ref. no.: 144/2003Statistická ročenkaOlomouckého kraje 2003Statistical Yearbookof the Olomoucký Region 2003Zpracoval / Prepared by: ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc /CZSO, Regional Office OlomoucŘeditelka odboru / Director: Ing. Jana JiroušováKontaktní osoba / Contact person: Ing. Maria DvořákováTelephone: +420 585 731 508E-mail:mdvorakova@gw.czso.czČeský statistický úřadCzech Statistical Office2003


Zajímají Vás nejnovější údaje o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách amnohé další? Najdete je na stránkách ČSÚ na Internetu:www.czso.czAre you interested in the latest information on inflation, GDP, population, averagewages etc? Open the CZSO website www.czso.cz , then.ISBN 80-250-0480-5© Český statistický úřad, Krajská reprezentace Olomouc, 2003© Czech Statistical Office, Regional Office Olomouc, 20032Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PŘEDMLUVAJiž třetím rokem jsou veřejnosti předkládány unifikované krajské statistické ročenky připravovanépracovníky Krajských reprezentací ČSÚ, které svým obsahem navazují na celostátní statistickouročenku zpracovávanou v ústředí. Údaje jsou publikovány za období 2000 - 2002, ve vybranýchukazatelích v delší časové řadě od roku 1990. Vedle informací o krajích jsou uvedena dostupná datadle okresů spadajících do jednotlivých krajů a vybrané údaje o obcích s rozšířenou působnostíaoměstech. Všechny údaje jsou důsledně přepočteny do platného regionálního členění CZ-NUTS3(14 krajů).Obsahově se ročenka mnoho neliší od ročenky z předchozího roku. Obdobně jako v předchozíchletech byly provedeny úpravy související s náběhem dat z nových jednorázových šetření (v tomtoročníku jde zejména o další část údajů ze Sčítání lidu, domů abytů 2001, informace z výběrovéhošetření o sociální situaci domácností, cenzu stavebních podniků, a podobně). Novými pohledy jedoplněna také většina ostatních kapitol, zejména kapitola 13, kde naleznete řadu informacío správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Zcela novou podkapitolou je „Výzkum a vývoj“.Obsahuje základní informace o výzkumu a vývoji v členění podle krajů. Vypuštěny naopak byly jižpublikované údaje ze skončených šetření. V některých případech byly kapitoly zúženy s ohledemna omezení regionálních výstupů zvýběrových statistických šetření. Základním zdrojem údajů jsoudatové zdroje Českého statistického úřadu a dostupná data z dalších resortů, především Ministerstvapráce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství resp. Ústavu pro informaceve vzdělávání a Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Značná část publikovaných údajů jevedena v regionálních databázích KROK (kraje,okresy) a MOS (městská a obecní statistika).Vedle tištěné formy jsou k dispozici ročenky v elektronické formě i na CD-ROM a objevují se rovněžna krajských internetových stránkách ČSÚ (www.czso.cz - heslo „kraje“). Dvouletá zkušenostse zájmem uživatelů nás utvrzuje v přesvědčení, že se tyto publikace staly vyhledávanýminformačním pramenem a věříme, že tento zájem bude pokračovat i nadále.Všem autorům i spolupracovníkům patří poděkování za úsilí i čas, který přípravě publikace věnovali.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 3


Reprodukce výňatků ztéto publikace lze pořizovat pokud je uveden jejich zdroj s výjimkou reprodukcepro komerční účely. Citace mohou být zveřejněny jen s uvedením zdroje „Statistická ročenkaOlomouckého kraje 2003“ apůvodu statistických dat v ní otištěných.Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý.Ležatý křížek (x) značí, že zápis není možný zlogických důvodů.Nula (0) se v tabulce používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicíjednotky.Zkratka „i.d.“ v tabulce nahrazuje individuální údaj, který nelze zveřejnit.Výpočty v tabulkách jsou prováděny z nezaokrouhlených údajů (včetně součtů).Publikované údaje jsou platné k 30. 9. 2003, zpřesňují údaje a odhady publikované již dříve.4Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Publishing extracts from this book is possible, except for commercial purposes, on condition thata reference to their sources is made. Quotations may only be published, if the source „StatisticalYearbook of the Olomoucký Region 2003 “ and the origin of statistics contained in it are given.The following symbols have been used throughout:The symbol of dash (-) in place of a figure indicates that the phenomenon did not occur.The symbol of dot (.) shows that the figure is not available or cannot be relied on.The symbol of horizontal small cross (x) shows that the figure is not applicable.The symbol of (0) used in table designates figures smaller than a half of the unit of measure chosen.The abbreviation “i.d.” used in the tables stands for individual data, which are protected and cannot bereleased.The calculations in the tables are performed using unrounded figures (including the sums).The data given in the Yearbook are valid as at 30 September 2003 and update the data and estimatespublished before.6Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


OBSAHCharakteristika kraje ............................................................. 151. Základní charakteristika, makroekonomické ukazatele,okresy .......................................................................... 211- 1. Postavení kraje v České republice ve vybranýchukazatelích v roce 2002 ................................................. 251- 2. Dlouhodobý vývoj kraje v letech 1990 - 2002 ................. 281- 3. Regionální makroekonomické ukazatele ........................ 361- 4. Struktura hrubé přidané hodnoty podle odvětví OKEČ ... 371- 5. Hrubý domácí produkt podle krajů v roce 2001 .............. 381- 6. Tvorba hrubého fixního kapitálu podle krajů v roce 2001 381- 7. Vybrané ukazatele za okres Jeseník ............................ . 391- 8. Vybrané ukazatele za okres Olomouc ........................... 401- 9. Vybrané ukazatele za okres Prostějov ........................... 411-10. Vybrané ukazatele za okres Přerov ............................... 421-11. Vybrané ukazatele za okres Šumperk ........................... 432. Území, podnebí a životní prostředí .................................. 442- 1. Rozloha území ČR podle okresů, počet obyvatel,hustota obyvatelstva na 1 km 2 a počet obcík 31. 12. 2002 ................................................................ 482- 2. Velikostní skupiny obcí podle okresů k 31. 12. 2002 ...... 502- 3. Velikostní skupiny obcí podle krajů k 31. 12. 2002 ......... 512- 4. Klimatické hodnoty naměřené v meteorologickýchstanicích na území kraje ................................................ 522- 5. Srovnání klimatických hodnot s normálemv meteorologických stanicích na území kraje .................. 532- 6. Extrémní hodnoty meteorologických prvků .................... 532- 7. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČRk 31. 12. 2002 ................................................................ 542- 8. Maloplošná chráněná uzemí .......................................... 552- 9. Maloplošná chráněná území podle okresůk 31. 12. 2002 ................................................................ 552-10. Maloplošná chráněná území podle krajů k 31. 12. 2001 562-11. Pořízené investice na ochranu životního prostředí ......... 572-12. Pořízené investice na ochranu životního prostředí podleokresů v roce 2001 ........................................................ 572-13. Pořízené investice na ochranu životního prostředí podlekrajů v roce 2001 ........................................................... 582-14. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 ............ 592-15. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 podleokresů v roce 2001 ........................................................ 602-16. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 podlekrajů v roce 2001 ........................................................... 612-17. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 - 3 ....... 622-18. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 - 3podle okresů v roce 2001 .............................................. 632-19. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 - 3podle krajů v roce 2001 ................................................. 642-20. Odpady podle vybraného způsobu nakládání ................ 652-21. Produkce odpadů ve vybraných odvětvích podle OKEČ 662-22. Způsob nakládání s odpady v roce 2002 ....................... 682-23. Produkce odpadů a vybrané způsoby nakládánís odpady v roce 2002 .................................................... 692-24. Veřejné vodovody podle okresů v roce 2001 ................. 702-25. Veřejné vodovody podle krajů v roce 2001 .................... 712-26. Veřejné kanalizace podle okresů v roce 2001 ................ 722-27. Veřejné kanalizace podle krajů v roce 2001 ................... 732-28. Výskyt kulminačních průtoků v roce 2002, při kterých byldosažen 3. stupeň povodňové aktivity nebo průtok většínež 5-letý ....................................................................... 743. Obyvatelstvo ..................................................................... 773- 1. Základní demografické údaje ......................................... 793- 2. Věková struktura obyvatelstva (stav k 31. 12.) ............... 803- 3. Uzavřené sňatky ............................................................ 823- 4. Rozvody ........................................................................ 833- 5. Živě narození ................................................................. 843- 6. Potraty ........................................................................... 853- 7. Zemřelí podle příčin smrti .............................................. 863- 8. Zemřelí podle pohlaví avěku ......................................... 873- 9. Naděje dožití z podrobných úmrtnostních tabulek zavybrané věkové skupiny ................................................ 883-10. Přistěhovalí a vystěhovalí .............................................. 893-11. Základní demografické údaje podle okresů v roce 2002 . 903-12. Základní demografické údaje podle krajů v roce 2002 ... 924. Práce .................................................................................. 934- 1. Ekonomická aktivita obyvatel (VŠPS) ............................. 974- 2. Vzdělání populace (VŠPS) ............................................. 984- 3. Věk populace dle ekonomického postavení (VŠPS) ....... 994- 4. Zaměstnaní v NH podle věkových skupin a vzdělání(VŠPS) ........................................................................ 1004- 5. Zaměstnaní v NH podle odvětví OKEČ (VŠPS) ............ 1014- 6. Zaměstnaní v NH podle klasifikace zaměstnání KZAM apostavení vzaměstnání (VŠPS) ................................... 1024- 7. Nezaměstnaní v NH podle věkových skupin a vzdělání(VŠPS) ......................................................................... 1034- 8. Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle věkovýchskupin a vzdělání (VŠPS) ............................................ 1044- 9. Míra ekonomické aktivity podle věkových skupina vzdělání (VŠPS) ........................................................ 1054-10. Pracovní síla, zaměstnanost v NH a zaměstnanívdruhém (dalším) zaměstnání v NH podle krajů vroce2002 (VŠPS) ................................................................ 1064-11. Nezaměstnanost, obecná míra nezaměstnanosti a míraekonomické aktivity podle krajů v roce 2002 (VŠPS) .... 1074-12. Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle odvětvíOKEČ .......................................................................... 1084-13. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podleodvětví OKEČ .............................................................. 1094-14. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdypodle okresů v roce 2002 ............................................. 1104-15. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdypodle krajů v roce 2002 ................................................ 1114-16. Míra registrované nezaměstnanosti, uchazečiozaměstnání avolná pracovní místa (stav k 31. 12.) ... 1124-17. Neumístění uchazeči ozaměstnání (stav k 31. 12.) ..... 1134-18. Míra registrované nezaměstnanosti, neumístěníuchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podleokresů k 31. 12. 2002 ................................................... 1144-19. Míra registrované nezaměstnanosti, neumístěníuchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podlekrajů k 31. 12. 2002 ..................................................... 1154-20. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podlehlavních tříd KZAM podle krajů v roce 2002 ................. 1165. Organizační struktura národního hospodářství ............ 1185- 1. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem(stav k 31. 12.) ............................................................. 1205- 2. Ekonomické subjekty celkem podle kategorie počtuzaměstnanců (stav k 31. 12.) ....................................... 1225- 3. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČ(stav k 31. 12.) ............................................................. 1235- 4. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forempodle okresů k 31. 12. 2002 ......................................... 1255- 5. Ekonomické subjekty podle kategorie počtuzaměstnanců podle okresů k 31. 12. 2002 ................... 1265- 6. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČpodle okresů k 31. 12. 2002 ......................................... 1275- 7. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forempodle krajů k 31. 12. 2002 ............................................ 1285- 8. Ekonomické subjekty podle kategorie počtuzaměstnanců podle krajů k 31. 12. 2002 ..................... 1305- 9. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČpodle krajů k 31. 12. 2002 ............................................ 1326. Zemědělství a lesnictví ................................................... 1346- 1. Bilance půdy (stav k 31. 12.) ........................................ 1386- 2. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.) ...... 1396- 3. Sklizeň zemědělských plodin ....................................... 1416- 4. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodin..................................................................................... 1436- 5. Hospodářská zvířata (stav k 1. 3. následujícího roku) .. 1456- 6. Velikostní struktura zemědělských podniků podle okresův roce 2002 .................................................................. 1466- 7. Bilance půdy podle okresů k 31. 12. 2002 .................... 1486- 8. Bilance půdy podle krajů k 31. 12. 2002 ....................... 148Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 7


9-35. Držitelé průkazů zdravotně postižených podle krajůk 31. 12. 2002 .............................................................. 2469-36. Osoby v evidenci sociálně potřebných a čekatelé naumístění vzařízeních sociální péče podle krajůk 31. 12. 2002 .............................................................. 2479-37. Čisté peněžní příjmy domácností podle krajů vroce2000 ............................................................................ 2489-38. Domácnosti podle čistého měsíčního peněžního příjmuna osobu a podle krajů v roce 2000 ............................. 2499-39. Příjmy domácností ve srovnání s životním minimempodle krajů v roce 2000 ............................................... 25010. Kriminalita, dopravní nehody a požáry ....................... 25110- 1. Zjištěné trestné činy ..................................................... 25310- 2. Zjištěné trestné činy podle okresů v roce 2002 ............ 25310- 3. Zjištěné trestné činy podle krajů v roce 2002 ............... 25410- 4. Dopravní nehody ......................................................... 25510- 5. Dopravní nehody podle okresů v roce 2002 ................. 25510- 6. Dopravní nehody podle zavinění v roce 2002 .............. 25510- 7. Hlavní příčiny dopravních nehod podle okresů vroce2002 ............................................................................ 25610- 8. Dopravní nehody s následky na životě nebo zdravído 30 dnů po nehodě v roce 2002 ............................... 25610- 9. Dopravní nehody podle krajů v roce 2002 .................... 25710-10.Požáry v členění podle odvětví vzniku v roce 2002 ...... 25810-11.Požáry v členění podle příčiny a činnosti při vzniku ..... 25910-12.Požáry podle okresů v roce 2002 ................................ 26010-13.Důvody zásahů hasičských záchranných sborů podleokresů v roce 2002 ...................................................... 26010-14.Požáry podle krajů v roce 2002 ................................... 26110-15.Důvody zásahů hasičských záchranných sborů podlekrajů v roce 2002 ......................................................... 26111. Volby a referendum ...................................................... 26211- 1. Volby do zastupitelstev v obcích 1. – 2. 11. 2002základní údaje o volební účasti podle okresů ............... 26411- 2. Volby do zastupitelstev v obcích 1. – 2. 11. 2002získané hlasy navrhujících stran podle okresů ............. 26411- 3. Volby do zastupitelstev v obcích 1. – 2. 11. 2002získané mandáty navrhujících stran podle okresů ....... 26511- 4. Volby do zastupitelstev v obcích 1. – 2. 11. 2002základní údaje o volební účasti podle krajů .................. 26611- 5. Volby do zastupitelstev v obcích 1. – 2. 11. 2002získané hlasy navrhujícíchstranpodlekrajů ................ 26711- 6. Volby do zastupitelstev v obcích 1. – 2. 11. 2002získané mandáty navrhujících stran podle krajů .......... 26811- 7. Referendum o vstupu České republiky do Evropské unie– základní údaje podle okresů ..................................... 26911- 8. Referendum o vstupu České republiky do Evropské unie– základní údaje podle krajů ........................................ 27012. Sčítání lidu, domů abytů v roce 2001 ......................... 27112- 1. Výsledky sčítání lidu, domů abytů v dlouhodobém vývoji..................................................................................... 27712- 2. Trvale obydlené domy a trvale obydlené byty podledruhu, období výstavby, velikosti a technickéhovybavení k 1. 3. 2001 .................................................. 27912- 3. Základní údaje o domácnostech podle okresůk 1. 3. 2001 ................................................................. 28012- 4. Cenzové rodinné domácnosti podle počtu závislých dětía podle okresů k 1. 3. 2001 .......................................... 28112- 5. Vybavení bytových domácností podle okresůk 1. 3. 2001 .................................................................. 28212- 6. Trvale obydlené domy a trvale obydlené byty podleokresů k 1. 3. 2001 ...................................................... 28212- 7. Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti a podleokresů k 1. 3. 2001 ...................................................... 28312- 8. Základní údaje o domácnostech podle krajů k 1. 3. 2001..................................................................................... 28312- 9. Cenzové rodinné domácnosti podle počtu závislých dětía podle krajů k 1. 3. 2001 ............................................. 28512-10.Vybavení bytových domácností podle krajů k 1. 3. 2001..................................................................................... 28612-11.Trvale obydlené domy a trvale obydlené byty podle krajůk 1. 3. 2001 .................................................................. 28712-12.Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti a podleokresů k 1. 3. 2001 ...................................................... 28813. Města a obce ................................................................. 28913- 1. Vybrané údaje podle správních obvodů obcísrozšířenou působností a správních obvodů obcís pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2002 .............. 29113- 2. Složení obyvatelstva správních obvodů obcísrozšířenou působností podle věku k 31. 12. 2002 ...... 29213- 3. Pohyb obyvatelstva správních obvodů obcí srozšířenoupůsobností v roce 2002 ................................................ 29313- 4. Domy, byty a domácnosti podle správních obvodů obcísrozšířenou působností k1.3.2001(sčítání lidu) ....... 29413- 5. Nezaměstnanost podle správních obvodů obcísrozšířenou působností (stav k 31. 12.) ....................... 29513- 6. Vybavení správních obvodů obcí srozšířenoupůsobností vybranými druhy zařízení k 31. 12. 2002 .... 29613- 7. Ekonomické subjekty se sídlem na území správníchobvodů obcí srozšířenou působností k 31. 12. 2002 .... 29813- 8. Bytová výstavba podle správních obvodů srozšířenoupůsobností ................................................................... 29813- 9. Vybrané údaje o městech k 31. 12. 2002 ..................... 29913-10.Složení obyvatelstva měst podle věku k 31. 12. 2002 .. 30013-11.Pohyb obyvatelstva ve městech v roce 2002 ............... 30113-12.Domy, byty a domácnosti ve městech k 1. 3. 2001(sčítání lidu) ................................................................. 30213-13.Vybavení měst vybranými druhy zařízení k 31. 12. 2002.................................................................................... 30313-14.Ekonomické subjekty se sídlem na území městk 31. 12. 2002 .............................................................. 30513-15.Vybrané údaje podle velikostních skupin obcí vroce2002 ............................................................................ 30613-16.Katastrální výměra a počet obyvatel podle správníchobvodů obcí srozšířenou působností a podle obcík 31. 12. 2002 .............................................................. 30814. Územní srovnání ........................................................... 31414- 1. Vybrané ukazatele podle okresů v roce 2002 ............... 31614- 2. Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2002 .................. 32414- 3. Vybrané ukazatele podle oblastí NUTS2 v roce 2002 ... 33215. Vybrané ukazatele České republiky ............................. 335Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 9


CONTENTSCharacteristic of the region....................................................... 181. Basic characteristic, macroeconomic indicators,districts ........................................................................ 231- 1. Position of the region in the Czech Republic: selectedindicators, 2002 ............................................................. 251- 2. Long-term development of the region: 1990-2002 ......... 281- 3. Regional macroeconomic indicators .............................. 361- 4. Structure of gross value added: by CZ-NACE ................ 371- 5. Gross domestic product: by region, 2001 ....................... 381- 6. Gross fixed capital formation: by region, 2001 ............... 381- 7. Selected indicators: District of Jeseník .......................... 391- 8. Selected indicators: District of Olomouc ......................... 401- 9. Selected indicators: District of Prostějov ........................ 411-10. Selected indicators: District of Přerov ............................ 421-11. Selected indicators: District of Šumperk ......................... 432. Area, climate and environment ........................................ 462- 1. Area of the Czech Republic by district; population,density of population and municipalities: 31 December2002 .............................................................................. 482- 2. Size groups of municipalities: by district, 31 December2002 .............................................................................. 502- 3. Size groups of municipalities: by region, 31 December2002 .............................................................................. 512- 4. Climatic data measured by meteorological stationsin the region .................................................................. 522- 5. Comparsion climatic data with normal measured bymeteorological stations in region .................................... 532- 6. Extremes of weather elements ...................................... 532- 7. National parks and protected landscape areas:31 December 2002 ........................................................ 542- 8. Small protected areas .................................................... 552- 9. Small protected areas: by district, 31 December 2002 ... 552-10. Small protected areas: by region, 31 December 2002 ... 562-11. Value of fixed assets acquired for environmentprotection ...................................................................... 572-12. Value of fixed assets acquired environment protection:by district, 2001 ............................................................. 572-13. Value of fixed assets acquired for environmentprotection: by region, 2001 ............................................ 582-14. Emissions of main pollutants (REZZO 1) ....................... 592-15. Emissions of main pollutants (REZZO 1): by district,2001 .............................................................................. 602-16. Emissions of main pollutants (REZZO 1): by region,2001 .............................................................................. 612-17. Emissions of main pollutants (REZZO 1-3) .................... 622-18. Emissions of main pollutants (REZZO 1-3): by district,2001 .............................................................................. 632-19. Emissions of main pollutants (REZZO 1-3): by region,2001 .............................................................................. 642-20. Waste: by selected ways of management ...................... 652-21. Waste generation, total: by selected CZ-NACE activity .. 662-22. Ways of waste management: 2002 ................................ 682-23. Waste generation and selected ways of wastemanagement: 2002 ........................................................ 692-24. Public water-supply systems: by district, 2001 ............... 702-25. Public water-supply systems: by region, 2001 ............... 712-26. Public sewerage systems: by district, 2001 .................... 722-27. Public sewerage systems: by region, 2001 .................... 732-28. Occurrence of peak flows rise to FAD III or at whichflows higher than five-year ones were measured: 2002 . 743. Population ......................................................................... 783- 1. Basic demographic data ................................................ 793- 2. Age distribution of the population: 31 December ............ 803- 3. Marriages ...................................................................... 823- 4. Divorces ........................................................................ 833- 5. Live births ...................................................................... 843- 6. Abortions ....................................................................... 853- 7. Deaths: analysed by cause ............................................ 863- 8. Deaths: by sex and age ................................................. 873- 9. Life expectancy from complete life tables: by age group 883-10. Immigrants and emigrants .............................................. 893-11. Basic demographic data: by district, 2002 ...................... 903-12. Basic demographic data: by region, 2002 ...................... 924. Labour ............................................................................... 954- 1. Economic activity of the population (LFSS) .................... 974- 2. Population (LFSS): by educational attainment ................ 984- 3. Activity status of population (LFSS): by age ................... 994- 4. The employed in the national economy (LFSS): by ageand educational attainment .......................................... 1004- 5. The employed in the national economy (LFSS): byCZ--NACE .................................................................... 1014- 6. The employed in the national economy (LFSS): byCZ--ISCO--88 and status in employment ..................... 1024- 7. The unemployed in the national economy (LFSS):by age and educational attainment ............................... 1034- 8. ILO general unemployment rate (LFSS): by age andeducational attainment ................................................. 1044- 9. Participation rate (LFSS): by age group and educationalattainment .................................................................... 1054-10. Labour force, employed persons and second job holdersin the national economy (LFSS): by region, 2002 ......... 1064-11. Unemployed persons, ILO general unemployment rateand participation rate (LFSS): by region, 2002 ............. 1074-12. Average registered number of employees: by CZ- NACE..................................................................................... 1084-13. Average monthly gross wages of employees: byCZ-NACE ..................................................................... 1094-14. Employees and their average monthly gross wages:by district, 2002 ............................................................ 1104-15. Employees and their average monthly gross wages:by region, 2002 .............................................................1114-16. Registered unemployment rate, registered jobapplicants and vacancies: 31 December ...................... 1124-17. Registered job applicants: 31 December ...................... 1134-18. Registered unemployment rate, registered jobapplicants and vacancies: by district, 31 December 2002..................................................................................... 1144-19. Registered unemployment rate, registered jobapplicants and vacancies: by region, 31 December 2002..................................................................................... 1154-20. Average gross monthly wages of employees: byCZ-ISCO major group and by region; 2002 .................. 1165. Organizational structure of the national economy ....... 1195- 1. Businesses: by selected legal form, 31 December ....... 1205- 2. Businesses, total: by number of employees,31 December ............................................................... 1225- 3. Businesses: by CZ-NACE principal activity,31 December ............................................................... 1235- 4. Businesses: by selected legal form, by district,31 December 2002 ...................................................... 1255- 5. Businesses: by size group (number of employees),by district, 31 December 2002 ...................................... 1265- 6. Businesses: by CZ-NACE principal activity, by district,31 December 2002 ...................................................... 1275- 7. Businesses: by selected legal form, by region,31 December 2002 .......................................................1285- 8. Businesses: by size group (number of employees),by region, 31 December 2002 ...................................... 1305- 9. Businesses: by CZ-NACE principal activity, by region,31 December 2002 ...................................................... 1326. Agriculture and forestry ................................................. 1366- 1. Land use: 31 December ............................................... 1386- 2. Areas under farm crops: 31 May .................................. 1396- 3. Harvest of farm crops ................................................... 1416- 4. Main farm crops harvested: yields per hectare ............. 1436- 5. Livestock: 1 March of the following year ....................... 14510Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


6- 6. Size structure of agricultural holdings: by district, 2002 1466- 7. Land use: by district, 31 December 2002 ..................... 1486- 8. Land use: by region, 31 December 2002 ...................... 1486- 9. Harvest of selected farm crops: by region, 2002 .......... 1496-10. Fruit trees and bushes, harvest of fruit: by region, 2002 1506-11. Livestock: by region, 1 April 2003 ................................ 1516-12. Livestock farming intensity: by region, 2002 ................ 1516-13. Livestock yields: by region, 2002 ................................. 1526-14. Meat production: in terms of carcass weight, by region,2002 ............................................................................ 1536-15. Average slaughter weight of animals for slaughter:by region, 2002 ............................................................ 1536-16. Afforestation/reforestation and consumption oftransplants: by tree species, 2002 ............................... 1546-17. Selected indicators of forestry: by region, 2002 ........... 1556-18. Salvage felling timber processed: by region, 2002 ....... 1557. Industry, energy, construction and fixed assets,research and development ....................................... 1597- 1. Average number of enterprises: by CZ-NACE ............. 1617- 2. Industrial activity sales: by CZ-NACE .......................... 1627- 3. Average registered number of employeesin the industry: by CZ-NACE ........................................ 1637- 4. Average monthly gross wage: by CZ-NACE ................ 1647- 5. Basic indicators of the industry: by region, 2002 .......... 1657- 6. Consumption of fuels and energy: by head officeof enterprise, by region, 2002 ...................................... 1667- 7. Summary of data on construction enterprises .............. 1687- 8. Construction enterprises: by district, 2002 ................... 1697- 9. Construction work: by district, 2002 ............................. 1697-10. Construction enterprises: by region, 2002 .................... 1707-11. Construction work: by region, 2002 .............................. 1717-12. Construction trades survey (STAV 2002): number ofbusinesses by region ................................................... 1727-13. Construction trades survey (STAV 2002): incomes ofbusinesses by region ................................................... 1737-14. Housing construction ................................................... 1747-15. Dwellings started ......................................................... 1747-16. Dwellings under construction: 31 December ................ 1757-17. Dwellings completed .................................................... 1757-18. Housing construction: by district, 2002 ........................ 1767-19. Dwellings started: by region, 2002................................ 1777-20. Dwellings under construction: by region, 31 December2002 ............................................................................ 1787-21. Dwellings completed: by region, 2002 ......................... 1797-22. Size of completed dwellings, by region, 2002 .............. 1807-23. Completed constructions for housing: by district; 2002 1807-24. Completed constructions for housing: by region; 2002 . 1817-25. Building permits granted .............................................. 1827-26. Building permits granted: by district, 2002 ................... 1827-27. Estimated value of construction: by district, 2002 ........ 1837-28. Building permits granted: by region, 2002 .................... 1837-29. Estimated value of constructions: by region, 2002 ....... 1847-30. Acquisition of tangible and intangible fixed assets byCZ-NACE, 2002 .......................................................... 1857-31. Acquisition of tangible fixed assets: by CZ-NACE, 2002..................................................................................... 1867-32. Acquisition of tangible and intangible fixed assets:by district, 2002 ........................................................... 1877-33. Acquisition of tangible and intangible fixed assets:by region, 2002 ............................................................ 1887-34. Domestic R&D expenditure and employees: by region 1898. Tourism, transport .......................................................... 1928- 1. Regional structure of accommodation establishments:2001 ............................................................................ 1948- 2. Accommodation establishments: by district; 2001 ........ 1968- 3. Restaurants and similar establishments and theiremployees: by district; 2001 ........................................ 1978- 4. Collective accommodation establishments for tourists . 1988- 5. Collective accommodation establishments: capacity;31 July 2002 ................................................................ 1988- 6. Guests in collective accommodation establishments:by class of establishment; 2002 ................................... 1998- 7. Guests in collective accommodation establishments fortourists: by country; 2002 ............................................. 2008- 8. Collective accommodation establishments for tourists:by region; 2002 ............................................................ 2018- 9. Guests in collective accommodation establishments:by region; 2002 ............................................................ 2018-10. Railway customs crossings: 2002 ................................ 2028-11. Road customs crossings: 2002 .................................... 2038-12. Length of roads: by district, 31 December 2002 ........... 2058-13. Length of railway lines and roads: by region,31 December 2002 ...................................................... 2058-14. Motor vehicles: by region, 31 December 2002 .............. 2069. Education, culture and sports, health, and socialsecurity ....................................................................... 211Educational system of the Czech Republic: school - year2002/2003 .................................................................... 2139- 1. Schools: by type ........................................................... 2149- 2. Schools: by type, by district, school-year 2002/2003 .... 2159- 3. Schools: by type, by region, school-year 2002/2003 ..... 2179- 4. Students at public universities in the Czech Republic:school-year 2002/2003 ................................................. 2199- 5. Cultural and sports facilities ......................................... 2209- 6. Cultural and sports facilities: by district, 2002 ............... 2209- 7. Cultural and sports facilities: by region, 2002 ............... 2219- 8. Historic buildings: by region, 2002 ................................ 2229- 9. Selected health indicators ............................................ 2239-10. Incapacity for work due to disease or injury .................. 2249-11. Incapacity for work due to disease or injury: byCZ-NACE, 2002 ........................................................... 2259-12. Selected indicators of health: by district, 2002 .............. 2279-13. Incapacity for work due to disease or injury: by district,2002 ............................................................................ 2289-14. Selected indicators of health: by region, 2002 .............. 2289-15. Incapacity for work due to disease or injury: by region,2002 ............................................................................ 2309-16. Social care establishments: 31 December .................... 2319-17. Pension recipients and average level of pensions:December .................................................................... 2319-18. Pension recipients and average level of pensions: bysex; December 2002 .................................................... 2329-19. State social support benefits granted and paid ............. 2339-20. Expenditure on sickness insurance benefits ................. 2349-21. Selected social care indicators ..................................... 2349-22. Selected social care establishments: by district;31 December 2002 ...................................................... 2359-23. Community care service: by district; 2002 .................... 2359-24. Pension recipients and average amount of pensions:by district; December 2002 ........................................... 2369-25. Handicapped person card holders: by district;31 December 2002 ...................................................... 2379-26. Registered socially needy persons and applicants onwaiting list for social care establishment: by district,31 December 2002 ...................................................... 2379-27. Selected social care establishments: by region;31 December 2002 ...................................................... 2389-28. Community care service: by region; 2002 ..................... 2399-29. Retirement homes: by region; 2002 ............................. 2409-30. Pension recipients and average amount of pensions:by region; December 2002 ........................................... 2419-31. Old-age pension recipients: by pension amount andregion; December 2002 ................................................ 2429-32. State social support benefits granted: by region; 2002 . 2439-33. State social support benefits paid: by region; 2002 ....... 2449-34. Expenditure on sickness insurance benefits: by region;2002 ............................................................................ 2459-35. Handicapped person card holders: by region;31 December 2002 ...................................................... 2469-36. Registered socially needy persons and applicants onwaiting list for social care establishment: by region;31 December 2002 ...................................................... 2479-37. Net money income of households: by region; 2000 ...... 2489-38. Households: by net money income per person andregion; 2000 ................................................................. 2499-39. Income of households compared to subsistence level(SL): by region; 2000 .................................................... 250Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 11


10. Crime, traffic accidents, fires ....................................... 25210- 1. Ascertained offences ................................................... 25310- 2. Ascertained offences: by district 2002 ......................... 25310- 3. Ascertained offences: by region; 2002 .......................... 25410- 4. Traffic accident ............................................................ 25510- 5. Traffic accidents: by district; 2002 ................................ 25510- 6. Traffic accidents: by fault, 2002 ................................... 25510- 7. Main causes of traffic accidents: by district; 2002 ........ 25610- 8. Traffic accidents resulting in death or injury within 30days of the accident: 2002 ........................................... 25610- 9. Traffic accidents: by region; 2002 ................................ 25710-10.Fires: by industry, 2002 ............................................... 25810-11.Fires: by cause ............................................................ 25910-12.Fires: by district; 2002 ................................................. 26010-13.Actins of the Fire and Rescue Service: by reason anddistrict; 2002 ................................................................ 26010-14.Fires: by region; 2002 .................................................. 26110-15.Actins of the Fire and Rescue Service: by reason andregion; 2002 ................................................................ 26111. Elections and referendum ............................................ 26311- 1. Elections to local councils held on 1 and 2 November2002: turnout, by district .............................................. 26411- 2. Elections to local councils held on 1 and 2 November2002: votes won by nominating parties, by district ....... 26411- 3. Elections to local councils held on 1 and 2 November2002: seats won by nominating parties, by district ...... 26511- 4. Elections to local councils held on 1 and 2 November2002: turnout, by region ............................................... 26611- 5. Elections to local councils held on 1 and 2 November2002: votes won by nominating parties, by region ....... 26711- 6. Elections to local councils held on 1 and 2 November2002: seats won by nominating parties, by region ....... 26811- 7. Referendum on the admission of the CR to the EU:basic data, by district .................................................... 26911- 8. Referendum on the admission of the CR to the EU:basic data, by region .................................................... 27012. Population and housing census 2001 ......................... 27412- 1. Population and housing census: long-term trend ......... 27712- 2. Permanently occupied houses and permanentlyoccupied dwellings: by type, period of construction, size,and amenities; 1 March 2001 ....................................... 27912- 3. Basic data on households: by district; 1 March 2001 ... 28012- 4. Census family households: by number of dependentchildren and district; 1 March 2001 .............................. 28112- 5. Cars, telephones, recreation possibilities, and PCs indwelling households: by district; 1 March 2001 ............ 28212- 6. Permanently occupied houses and permanentlyoccupied dwellings: by district; 1 March 2001 .............. 28212- 7. Unoccupied dwellings: by reason and district: 1 March2001 ............................................................................ 28312- 8. Basic data on households: by region; 1 March 2001 .... 28312- 9. Census family households: by number of dependentchildren and region; 1 March 2001 ............................... 28512-10.Cars, telephones, recreation possibilities, and PCs indwelling households: by region; 1 March 2001 ............. 28612-11.Permanently occupied houses and permanentlyoccupied dwellings: by region; 1 March 2001 ............... 28712-12.Unoccupied dwellings: by reason and region: 1 March2001 ............................................................................ 28813. Municipalities ................................................................ 29013- 1. Selected data by administrative districts of municipalitieswith extended competence and municipalities withcommissioned local authorities: 31 December 2002 ..... 29113- 2. Age distribution of the population in administrativedistricts of municipalities with extended competence:31 December 2002 ...................................................... 29213- 3. Population and vital statistics in administrative districtsof municipalities with extended competence: 2002 ....... 29313- 4. Houses, dwellings and households: by administrativedistrict of municipalities with extended competence;1 March 2001 (PHC) .................................................... 29413- 5. Unemployment: by administrative district ofmunicipalities with extended competence; 31 December..................................................................................... 29513- 6. Selected types of facilities in administrative districts ofmunicipalities with extended competence: 31 December2002 ............................................................................ 29613- 7. Businesses with head offices in administrative districtsof municipalities with extended competence:31 December 2002 ...................................................... 29813- 8. Housing construction: by administrative district ofmunicipalities with extended competence .................... 29813- 9. Selected data on towns: 31 December 2002 ................ 29913-10.Age distribution of town population: 31 December 2002 30013-11.Population and vital statistics in towns: 2002 ................ 30113-12.Houses, dwellings and households in towns: 1 March2001 (PHC) .................................................................. 30213-13.Selected types of facilities in towns: 31 December 2002..................................................................................... 30313-14.Businesses with head offices in towns: 31 December2002 ............................................................................ 30513-15.Selected indicators: by size group of municipalities;2002 ............................................................................ 30613-16.Cadastral area and population: by municipality andadministrative district of municipalities with extendedcompetence; 31 December 2002 ................................. 30814. Territorial comparisons ................................................ 31514- 1. Selected indicators: by district, 2002 ............................ 31614- 2. Selected indicators: by region, 2002 ............................ 32414- 3. Selected indicators: by areas (NUTS 2), 2002 .............. 33215. Selected indicators on the Czech Republic ................. 33512Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SEZNAM KARTOGRAMŮList of maps1. Geografická mapa Olomouckého krajeGeographical map of the Olomoucký Region .......................................................................................... 3532. Správní rozdělení Olomouckého krajeAdministrative breakdown of the Olomoucký Region ............................................................................... 3543. Specifická potřeba vody na 1 člena domácnosti v roce 2001Specific water consumption per household member: 2001 ...................................................................... 3554. Podíl čištěných odpadních vod v roce 2001Proportion of treated waste water: 2001 .................................................................................................. 3555. Přirozený přírůstek / úbytek obyvatelstva na 1 000 obyvatel (průměr let 2000 – 2002)Natural increase / decrease in the population per 1 000 citizens: average for 2000 - 2002 ..................... 3566. Přírůstek / úbytek stěhováním na 1 000 obyvatel (průměr let 2000 – 2002)Increase / decrease by migration per 1 000 population: average for 2000 - 2002 ................................... 3567. Úhrnná plodnost (průměr let 2000 – 2002)Total fertility rate: 2000 – 2002 average ................................................................................................... 3578. Úhrnná potratovost (průměr let 2000 – 2002)Total abortion rate: 2000 – 2002 average ................................................................................................ 3579. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2002Registered unemployment rate: 31 December 2002 ............................................................................... 35810. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2002Average monthly gross wage: 2002 ......................................................................................................... 35811. Soukromí podnikatelé na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2002Private entrepreneurs per 1 000 population: 31 December 2002 ............................................................ 35912. Obchodní společnosti na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2002Business companies and partnerships per 1 000 population: 31 December 2002 .................................. 35913. Počet registrovaných subjektů se100avíce zaměstnanci k 31. 12. 2002Number of registered units with 100+ employees: 31 December 2002 .................................................... 36014. Tržbyzprůmyslové činnostina1zaměstnance v roce 2002Sales in industry per employee: 2002 ...................................................................................................... 36015. Podíl lesních pozemků na celkové rozloze území okresu / kraje v roce 2002Proportion of forest land in total area of district / region: 2002 ................................................................. 36116. Podíl farem s výměrou zemědělské půdy 100 a více ha na celkovém počtu farem v roce 2002Proportion of farms with 100+ ha of agricultural land in the total number of farms: 2002 ........................ 36117. Rozestavěné byty na 10 000 obyvatel k 31. 12. 2002Dwellings under construction per 10 000 population: 31 December 2002 ............................................... 36218. Dokončené byty na 10 000 obyvatel v roce 2002Completed dwellings per 10 000 population: 2002 .................................................................................. 36219. Lůžka v ubytovacích zařízeních na 1 000 obyvatel k 31. 7. 2002Beds in accommodation establishments per 1 000 population: 31 July 2002 .......................................... 36320. Hosté vhromadných ubytovacích zařízeních a průměrná doby pobytu cizinců v roce 2002Guests in collective accommodation establishments and the average length of stay of foreigners: 2002.................................................................................................................................................................. 36321. Žáci v základních školách na 1 000 obyvatel ve školním roce 2002 / 2003Pupils at basic schools per 1 000 population: school year 2002/03 ......................................................... 36422. Lékaři ambulantní péče na 10 000 obyvatel v roce 2002Outpatient care physicians per 10 000 population: 2002 ......................................................................... 36423. Průměrná měsíční výše starobních důchodů mužů k 31. 12. 2002Average monthly amount of old-age pensions: males; 31 December 2002 ............................................. 36524. Průměrná měsíční výše starobních důchodů žen k 31. 12. 2002Average monthly amount of old-age pensions: females; 31 December 2002 .......................................... 36525. Místa v domovech důchodců a penzionech pro důchodce na 1 000 obyvatel ve věku65avíce let v roce2002Places at retirement homes and boarding houses for pensioners per 1 000 population aged 65+: 2002.................................................................................................................................................................. 36626. Zjištěné trestné činy na 1 000 obyvatel v roce 2002Revealed crimes per 1 000 population: 2002 ........................................................................................... 36727. Dopravní nehody na silnicích na 1 000 obyvatel v roce 2002Traffic accidents on roads per 1 000 population: 2002 ............................................................................ 36728. Podíl úplných rodin z celkového počtu domácností (SLDB k 1. 3. 2001)Proportion of two-parent families in total number of households: Population and Housing Census,1 March 2001 ........................................................................................................................................... 36829. Podíl bytů sloužících k rekreaci z celkového počtu neobydlených bytů (SLDB k 1. 3. 2001)Proportion of dwellings for recreation in total unoccupied dwellings: Population and Housing Census,1 March 2001 ........................................................................................................................................... 368Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 13


30. Volby do zastupitelstev obcí (1. a 2. 11. 2002) – volební účast a podíl jednotlivých stranLocal elections (1 - 2 November 2002): turnout and proportions of political parties ................................. 36931. Referendum o přistoupení k Evropské unii (13. a 14. 6. 2003) – volební účast a podíl hlasů ANO / NEReferendum on the accession to the EU (13 - 14 June 2003): turnout and proportion of YES/NO votes...................................................................................................................................................................36932. Míra nezaměstnanosti v obcích Olomouckého kraje k 31. 12. 2002Unemployment rate in municipalities of the Olomoucký Region: 31 December 2002 .............................. 370SEZNAM GRAFŮList of graphs1. Porovnání vybraných ukazatelů v kraji v roce 2002 s celorepublikovým průměremComparison of selected indicators for the Region in 2002 with the national average ................................ 272. Velikostní skupiny obcí podle počtu obyvatel v Olomouckém kraji k 31. 12. 2002Size groups of municipalities in the Olomoucký Region: by population, 31 December 2002...................... 503. Úhrn srážek naměřený v meteorologické stanici v OlomouciTotal precipitation by meteorological station in Olomouc ........................................................................... 524. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 – 3vOlomouckém krajiEmissions of main pollutants (REZZO 1-3) in the Olomoucký Region ....................................................... 625. Věková struktura obyvatelstva Olomouckého krajeAge distribution of the population: Olomoucký Region .............................................................................. 816. Zemřelí podle příčin smrti v Olomouckém krajivroce2002Deaths in the Olomoucký Region: analysed by cause, 2002 ..................................................................... 877. Přírůstek (úbytek) stěhováním podle okresů Olomouckého krajeNet immigration: in the Olomoucký Region: by district ............................................................................... 898. Obyvatelstvo ve věku15avíce let podle vzdělání vOlomouckém kraji v roce 2002 (VŠPS)Population (LFSS) aged 15 or more in the Olomoucký Region: by educational attainment, 2002 ............. 989. Průměrná měsíční mzda (přepočtené počty) podle okresů Olomouckého kraje v roce 2002Average monthly wage (FTE) in the Olomoucký Region: by district, 2002 .............................................. 11010. Míra registrované nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 31. 12. 2002Registered unemployment rate in the Olomoucký Region: by district, 31 December 2002 ...................... 11411. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČ vOlomouckém kraji k 31. 12. 2002Businesses in the Olomoucký Region: by CZ-NACE principal activity, 31 December 2002 .................... 12412. Bilance zemědělské půdyvOlomouckém kraji k 31. 12. 2002Agricultural land use in the Olomoucký Region: 31 December 2002 ....................................................... 13813. Bilance nezemědělské půdyvOlomouckém kraji k 31. 12. 2002Non-agricultural land use in the Olomoucký Region: 31 December 2002 ................................................ 13814. Sklizeň obilovin podle krajů v roce 2002Harvest of cereals: by region, 2002 ......................................................................................................... 14915. Zahájené bytyvOlomouckém kraji v roce 2002Dwellings started in the Olomoucký Region: 2002 ................................................................................... 17716. Dokončené byty podle okresů Olomouckého krajeDwellings completed in the Olomoucký Region: by district ...................................................................... 18117. Pořízení dlouhodobého nehmotnéhoahmotného majetku v Olomouckém krajivroce2002Acquisition of tangible and intangible fixed assets in the Olomoucký Region: 2002 ................................ 18718. Ubytovací zařízení podle okresů Olomouckého kraje podle šetření Sit 2001Accommodation establishments in the Olomoucký Region: by district (Ad hoc survey data) .................. 19719. Osoby překračující státní hranici na silničních celních přechodech v roce 2002Persons crossing state border in road customs crossings: 2002 ............................................................. 20320. Příjemci důchodů vOlomouckém krajiPension recipients in the Olomoucký Region ........................................................................................... 23621. Průměrná výše důchodu podle krajů v prosinci 2002Average monthly amount of pension: by region, December 2002 ........................................................... 24022. Trestné činy na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2002Offences per 1 000 population: by region, 2002 ...................................................................................... 25423. Dopravní nehody na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2002Traffic accidents per 1 000 population: by region, 2002 ........................................................................... 25714Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


CHARAKTERISTIKA KRAJEOlomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Z hlediskaúzemně-správního tvoří spoluseZlínským krajem oblast Střední Moravy (NUTS 2). Člení se na pětokresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Na území Olomouckého kraje bylostanoveno 13 správních obvodů obcí srozšířenou působností a 19 správních obvodů obcís pověřeným obecním úřadem. Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní hranicisPolskem,navýchodě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravskýmkrajem a na západě s krajem Pardubickým.Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd(1492 m n. m.). Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Územím kraje protéká řeka Morava, najejíž hladině u Kojetína v okrese Přerov je nejníže položený bod kraje (190 m n. m.). Olomoucký krajnabízí velké množství přírodních zajímavostí. Turisty je hojně navštěvovaná Chráněná krajinná oblastJeseníky s nejrozlehlejším moravským rašeliništěm Rejvíz, s pětačtyřicetimetrovým Vysokýmvodopádem, vodní nádrží a elektrárnou Dlouhé Stráně na vrcholu kopce a dalšími přírodnímiscenériemi. Zajímavé jsou i lužní lesy v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví s mnohýmiohroženými druhy rostlin i živočichů. V Olomouckém krajileží i řada jeskyní -Javořičské, MladečskéaZbrašovské aragonitové jeskyně.Celková výměra kraje 5 158,75 km 2 tvoří 6,5 % z celkové rozlohy České republiky. V okresechJeseník a Šumperk převažuje nezemědělská půda s vysokým zastoupením lesních pozemků(52,1 %), naproti tomu půda okresů Prostějov, Přerov a Olomouc je využívána hlavně zemědělskyapřevažuje zde orná půda (62,8 %).Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 394 obcích, z nichž má 26 přiznaný statut města. V těchtoměstech bydlí 57,9 % obyvatel. Statutárním městem je krajské město Olomouc, které mělok 31. 12. 2002 101 624 obyvatel. Většina obcí (88,1 %) je napojena na veřejný vodovod, třetina obcí(32,0 %) má vybudovanou kanalizaci s napojením na čističku odpadních vod. Plyn má zavedeno83,0 % obcí. Nedořešeným problémem je doposud ochrana proti povodním, aby nedocházelok opakování situace z roku 1997, kdy Moravu zasáhly ničivé záplavy. Hodnoty měrných emisínedosahují průměrných hodnot za ČR, životní prostředí můžeme tedy hodnotit jako méně poškozené.Horské a podhorské oblasti mají vynikající kvalitu ovzduší ajsouvýznamným zdrojem pitné vody.V Olomouckém kraji dochází od roku 1994 k poklesu počtu obyvatel, způsobenému především nižšímpočtem narozených dětí (5 667 v roce 2002) nad vyšším počtem zemřelých (6 680 v roce 2002)a v posledních dvou letech i vyšším počtem vystěhovalých osob (4 829 v roce 2002) nadpřistěhovalými (4 218 v roce 2002). K 31. 12. 2002 měl kraj celkem 636 750 obyvatel, tj. 6,2 %zcelkového počtu obyvatel České republiky. Počtem obyvatel na 1 km 2 (123,4) se kraj přibližujeprůměrné hustotě zalidnění za celou ČR (129,4 osob na km 2 ). V rámci kraje jsou samozřejmě rozdíly,nejmenší hustotu obyvatel má okres Jeseník (58,8osobnakm 2 )aŠumperk (95,7 osob na km 2 ).Stejně jako v celé ČR i v Olomouckém kraji se projevují následující tendence: v posledních letechklesá počet dětí ve věku 0 – 14 let (15,8 % z celkového počtu obyvatel k 31. 12. 2002), roste početobyvatel starších 65 let (13,7 % z celkového počtu obyvatel k 31. 12. 2002), tím sezvyšuje průměrnývěk obyvatel (39,0 let k 31. 12. 2002), dále roste průměrný věk ženichů (27,6 let v roce 2002) i nevěst(25,3 let v roce 2002) při prvním sňatku, zvyšujeseipočet rozvodů (1 866 v roce 2002) a snižuje sepočet sňatků (3 009 v roce 2002), zvyšuje se počet dětí narozených mimo manželství (25,0 % v roce2002), zároveň se snižuje počet umělých přerušení těhotenství (1 702 v roce 2002) a více nežpolovina zemřelých (52,3 % v roce 2002) umírá na nemoci oběhové soustavy.Český statistický úřad již řadu let provádí výběrové šetření pracovních sil zjišťováním údajůvdomácnostech respondentů. Podle tohoto šetření, které koresponduje s definicemi a doporučenímiMezinárodní organizace práce (ILO), v roce 2002 měl Olomoucký kraj 317,3 tis. ekonomicky aktivníchobyvatel starších 15-ti let, z nichž bylo 286,8 tis. obyvatel zaměstnaných a 30,5 tis. nezaměstnaných.Právě kvůli odlišné metodice zjišťování činila obecná míra nezaměstnanosti (ILO) 9,6 % a byla nižšínež registrovaná míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2002, která podle evidence Úřadů práce dosáhla12,2 %. Nicméně tyto míry nezaměstnanosti řadí Olomoucký kraj společně s Ústeckýma Moravskoslezským krajem mezi kraje s nejvyšší nezaměstnaností v republice.Bohužel i další ukazatel zaměstnanosti, a to průměrná měsíční mzda zaměstnanců v podnicích, kterémají sídlo v Olomouckém krajiavíce než 20 zaměstnanců, je nejnižší vcelé ČR adosáhla v roce2002 na fyzickou osobu 13 373 Kč, přičemž v okrese Jeseník byla výše průměrné měsíční mzdy(11 910 Kč na fyzickou osobu) nejnižší mezi všemi okresy republiky. Podle mimořádného šetřeníStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 15


sociální situace domácností, které proběhlo v roce 2001 měl Olomoucký kraj nejvyšší podíldomácností spříjmy nižšími než stanovené životní minimum (5,9 % domácností) vcelé ČR apříjemvíce než poloviny domácností (61,6 % domácností) v kraji byl nižší než dvojnásobek životního minima.V kraji v roce 2002 dosáhla celková hodnota vyplacených sociálních dávek 2 320,2 mil. Kč (6,9 %zcelkové částky čerpané z účtů státní sociální podpory pro celou ČR). V prosinci roku 2002 pobíralodůchod 160 261 příjemců. Průměrná výše důchodu 6 575 Kč je druhá nejnižší mezi kraji ČR.V Olomouckém kraji bylo v roce 2002 nemocensky pojištěno 230 288 osob a bylo vyplaceno1 798,7 mil. Kč dávek nemocenského pojištění. Nově bylo nahlášeno 190 704 případů pracovníneschopnosti, přičemž se rok od roku zvyšuje průměrná doba trvání jednoho případu pracovníneschopnosti (32,7 dní v roce 2002). V roce 2002 se o nemocné v Olomouckém kraji staralo v 10nemocnicích, 11 odborných léčebných ústavech a dalších zdravotnických zařízeních 2 535 lékařůa6855 středních zdravotních pracovníků. Péče o nemocné na nejvyšší úrovni je zabezpečovánapředevším ve Fakultní nemocnici Univerzity Palackého v Olomouci, která je vybavena nejnovějšíléčebnou technikou i širokou vědeckou a výukovou základnou. Péči ozdraví obyvatelstva se věnujíivřadě lázeňských zařízeních rozmístěných po celém kraji,známé jsou lázně v Jeseníku, VelkýchLosinách, Teplicích nad Bečvou, Slatinicích, Skalce a další. Síť školských zařízení tvoří 422mateřských škol, 296 základních škol, 20 gymnázií, 47 středních odborných škol, 41 středníchodborných učilišť, 7vyšších škol. Centrem vzdělání je druhá nejstarší universita v České republice –Universita Palackého v Olomouci. Na její přírodovědecké, pedagogické, lékařské, filozofické,právnické, teologické fakultě a fakultě tělesné kultury studuje přes 13 000 studentů.Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj oblastí průmyslovou s rozvinutými službami. Ekonomikahanáckých okresů je více stabilní a dostatečně rozmanitá, okres Jeseník a severní část okresuŠumperk však bohužel díky své poloze, dopravní dostupnosti i narušením sociálníhoa hospodářského života po druhé světové válce (vysídlení německého obyvatelstva) patřík ekonomicky slabším regionům. Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice seOlomoucký kraj podílel v roce 2001 pouze 4,8 %, v přepočtu na 1 obyvatele dosahoval jen 77,3 %republikového průměru, což je nejhorší pozice mezi kraji.Jižní acentrální část kraje patří mezi oblasti s nejúrodnější půdou. Průměrné výnosy pěstovanýchplodin – ječmene jarního, pšenice ozimé, řepky i technické cukrovky dosahují vcelé ČR nejvyššíchhodnot. Nepřízeň počasí v posledních letech i nepříznivé ekonomické podmínky pro subjektyzabývající se zemědělstvím snižují každým rokem počet zaměstnanců vzemědělství ataké jejichprůměrné mzdy patří mezi nejnižší mezi jednotlivými odvětvími. V roce 2002 pracovalovzemědělských podnicích s 20 a více zaměstnanci 9 961 zaměstnanců a jejich průměrná mzdadosáhla11232Kč.V Olomouckém krajipůsobí řada tradičních průmyslových podniků. Nazemědělskou výrobu navazujemnožství potravinářských podniků, zdalších odvětví průmyslujerozvinutý textilní aoděvní průmysl,výroba strojů a zařízení, průmysl optiky a optických zařízení a mnoho dalších. V roce 2002v Olomouckém krajisídlilo 147 průmyslových podniků se100avíce zaměstnanci. V těchto podnicíchpracovalo 51 770 zaměstnanců sprůměrnou měsíční mzdou 13 759 Kč. Tržby těchto podnikůza prodej vlastních výrobků aslužeb z průmyslové činnosti dosáhly 65 201 mil. Kč.V roce 2002 v Olomouckém krajimělo sídlo 115 stavebních podniků s20avíce zaměstnanci, u nichžpracovalo 8 800 zaměstnanců sprůměrnou hrubou měsíční mzdou 15 454 Kč. Hodnota výkonů těchtopodniků ze stavební činnosti provedená podle dodavatelských smluv dosáhla 11 579 mil. Kč. Vroce2002 se uskutečnilo mimořádné šetření ufyzických osob podnikajících ve stavebnictví nemajícíchzaměstnance. V kraji bylo zjištěno 5 541 podnikajících subjektů, jejichž příjmy dosáhly 1 707 mil. Kč.Přesto v kraji v posledních pěti letech klesá výstavba nových bytů (v roce 2002 zahájena stavba 1 532nových bytů), lidé se více orientují na modernizaci stavajícího bytového fondu (v roce 2002 byladokončena modernizace v 2 172 bytech). S tím souvisí i pokles počtu vydaných stavebních povolení(8 788 v roce 2002). V roce 2002 investoři sesídlem na území kraje (bez podniků do 20 zaměstnanců,rozpočtových organizací, obcí, okresů akrajů) realizovali hmotné a nehmotné investice v hodnotě14 200 mil. Kč (3,7 % z celkového množství za celou ČR).Ve statistickém registru ekonomických subjektů bylo koncem roku 2002 zaregistrováno takřka 123 tis.podniků, organizací a podnikatelů. Největší část tvořili soukromní podnikatelé zapsaní dleživnostenského zákona (75,6 %) a obchodní společnosti (6,3 %).Dopravní dostupnost kraje zajišťuje 744 km železničních tratí a 3 461 km silnic, z nichž je pouze11,6 % silnic I. třídy. Olomouc a nedaleký Přerov jsou významným železničním uzlem, hustáželezniční síť je vedena rovnoměrně celým územím krajeajejí hustota 0,14 km/km 2 je vyšší nežvcelé ČR (0,12 km/km 2 ). Naproti tomu hustota silnic (0,67 km/km 2 )jemenší než průměrná hustota16Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


vcelé ČR (0,70 km/km 2 )asilniční síť je samozřejmě hustější vjižní rovinaté části kraje. Spojenívnitrozemí sokresem Jeseník je nedostatečné, zajišťované pouze dvěma průsmyky –Červenohorským aRamzovským sedlem. V blízkosti Olomouce se nachází letiště pro malá dopravníletadla, které získalo statut mezinárodního letiště.Podle počtu zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel měl Olomoucký kraj v roce 2002 po krajiVysočinaaZlínském kraji nejnižší hodnotu (25,9 %). V kraji bylo spácháno 16 535 trestných činů,objasněno bylo 8 919 trestných činů. V roce 2002 došlo v Olomouckém kraji k 9 089 dopravnímnehodám, při nichž bylo usmrceno 91 osob a zraněno 1 933 osob, dále 6 osob zemřeloa55sezranilou1045požárů.Olomoucký kraj patří mezi kraje nejméně vybavené ubytovacími zařízeními. Podle posledního šetřenívodvětví pohostinství a ubytování z roku 2001 poskytovalo ubytovací služby 728 zařízení,rozmístěných především v turisticky navštěvovaných okresech Jeseník a Šumperk. Počtem lůžekv ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel kraje (37,3) je Olomoucký kraj třetí nejmenší vcelé ČR.Region nabízí řadu zařízení pro turistické vyžití. Kromě přírodních krás je zde řada historickýchpamátek – hradů Bouzov, Helfštýn, Šternberk, zámků –Úsov, Tovačov, Velké Losiny, Jánský vrch,Náměšť na Hané, desítky muzeí a galérií. Navštěvované je především krajské město Olomoucs druhou největší městskou památkovou rezervací, kde je chráněn rozsáhlý soubor historických,architektonicky a umělecky významných objektů na zachovalém půdorysu středověkého města.Nejvýznamnější památkou v Olomouci je barokní Sloup Nejsvětější Trojice na centrálním náměstí,který byl v roce 2000 zapsán doseznamusvětového kulturního dědictví UNESCO. Olomouc se dálepyšní řadou církevních staveb, v rozlehlých parcích se pořádají výstavy květin a rostlin s názvem FloraOlomouc. V blízkosti Olomouce leží známé poutní místo s bazilikou Navštívení Panny Mariena Svatém Kopečku a nedaleko odtud zoologická zahrada, která se v rámci Evropského záchrannéhoprogramu podílí na záchraně řady ohrožených druhů zvířat. K nejvýraznějším národopisným oblastemv ČR patří Haná s charakteristickými bohatými kroji, nářečím, tanci a písněmi. O zachování lidovýchzvyků na Hané se starají desítky národopisnýchatanečních souborů, pořádají se folklorní přehlídkyafestivaly vNáměšti na Hané, vProstějově, vKojetíně adalších místech regionu. V Olomouckémkraji je i řada příležitostí ke sportování. Bylojiž vyznačeno přes 1500 km cyklistických tras, které senapojují na dvě mezinárodní dálkové cyklotrasy – Jantarovou (spojující Vídeň, Brno, Ostravua Krakov) a Moravskou (spojující Bratislavu, Uherské Hradiště, Jeseník a Wroclav). K vodním sportůmje možno využít řadu moderních bazénů, přírodních koupališť ipřehradu v Plumlově. VProstějověavPřerově jsou známá tenisová střediska. Po celém kraji jsou rozmístěna fitness a aerobic centra,jezdecké areály, vzniká řada bowlingových a squashových heren. Mnohé návštěvníky přilákajíizávodní speciály na trati Ecce Homo u Šternberka, diváci mohou sledovat fotbalová i hokejová utkánína vybavených hřištích a zimních stadionech rozmístěných po celém regionu. Pro zimní sporty jeupravena řada sjezdovek a lyžařských stop v Jeseníkách v nejznámějších areálech Červenohorskésedlo, Petříkov, Ostružná, Ramzová a mnoha dalších. Pro krásnou přírodu navštěvuje Jeseníky velkémnožství turistů i v ostatních ročních obdobích.Olomoucký kraj je regionem s bohatou historií, s pestrou a malebnou přírodou, s množstvímkulturních, sportovních i rekreačních příležitostí. Ekonomika regionu je zaměřena na tradičnízemědělství, zpracovatelský průmysl a služby. Předpokladem pro další rozvoj regionu je strategickyvýhodná poloha, dopravní dostupnost, rozvinutá infrastruktura, dostatek kvalifikovaných pracovních sili vstup zahraničních investorů. Díky realizacím dlouhodobých strategických plánů se ekonomickásituace v Olomouckém kraji postupně zlepšuje a vzestupná tendence má pokračovat i v následujícíchletech.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 17


CHARACTERISTICS OF THE REGIONThe Olomoucký Region is located in the central part of Moravia and extends also to its northern part.As for the territory administration it forms together with the Zlínský Region the area of Central Moravia(NUTS 2). It consists of five districts (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov and Šumperk). On theterritory of the Olomoucký Region the following were established: 13 administrative districts ofmunicipalities with extended competence and 19 administrative districts of municipalities withcommissioned local authority. The Olomoucký Region borders in the north with Poland (the border is104 km long), in the east it borders with the Moravskoslezský Region,inthesouthwiththeZlínskýRegion and Jihomoravský Region and in the west with the Pardubický Region.As for geography, the Region is divided to the northern mountainous part (the Jeseníky mountainswith the highest point Praděd 1 492 m above sea level), while the southern part of the Region consistsof the Haná lowland. The Morava River flows through the Region's territory; on its water level near toKojetín in the Přerov District the lowest point of the Region lies (190 m above sea level). TheOlomoucký Region offers a great variety of natural points of interest. Many tourists visit the Protectedlandscape area of the Jeseníky mountains with the largest Moravian peatbog Rejvíz and HighWaterfall (Vysoký vodopád), which is 45 m high, water reservoir and the Dlouhé Stráně power plant onthe top of a hill and other scenic places. Interesting are also floodplain forests in the Protectedlandscape area Litovelské Pomoraví with many endangered kinds of plants and animals. There arealso many caves in the Olomoucký Region: Javoříčko Caves (Javoříčské jeskyně), Mladeč Caves(Mladečské jeskyně) andZbrašov aragonite caves (Zbrašovské jeskyně).Total area of the Region is 5,158.75 sq km, which is 6.5% of the total territory of the Czech Republic.The non-agricultural land with high percentage of forestland prevails in the Jeseník District andŠumperk District (52.1%), while the land of the Prostějov District, Přerov District and Olomouc Districtis used mainly for agriculture - arable land is prevailing (62.8%).Population of the Olomoucký Region lives in 394 municipalities of which 26 have a status of town. Inthese towns, 57.9% of population live. The statutory town is the Olomouc regional city, which had asat 31 December 2002 101,624 inhabitants. Most municipalities (88.1%) are connected to the publicwater supply, one third of the municipalities (32.0%) have a sewerage connected to the sewerageplant. Gas is supplied to 83.0% of municipalities. What still remains unsolved is the anti-floodsprotection so that the situation from 1997 cannot repeat (in that year Moravia suffered fromdevastating floods). Values of specific emissions do not reach the average values of the CR, so theenvironment can be marked as the less damaged. Mountain areas and foothills have excellent airquality and are important sources of drinking water.Since 1994 the population of the Olomoucký Region has been decreasing. It was caused primarily bylow number of births (5,667 in 2002) and higher number of deaths (6,680 in 2002) and during the lasttwo years also by the higher number of persons who moved out (4,829 in 2002), which is less thanthose who moved in (4,218 in 2002). As at 31 December 2002 population of the Region totalled636,750 inhabitants, i.e. 6.2% of the CR's population. With the number of inhabitants per squarekilometre (123.4) the Region is close to the national average (129.4 persons per sq km). There are, ofcourse, differences within the Region: the lowest population density is in the Jeseník District (58.8persons per sq km) and Šumperk District (95.7 persons per sq km). The same as in the entire CR alsoin the Olomoucký Region the following tendencies can be observed: during the past few years thenumber of children aged 0-14 was decreasing (15.8% from the total number of population as at 31December 2002), while number of population aged 65+ is increasing (13.7% from total population asat 31 December 2002); thus, the average age of population is increasing (39.0 years as at 31December 2002). Also average age of grooms is increasing (27.6 years in 2002) as well as of brides(25.3 years in 2002) at first marriage and number of marriages is decreasing (3,009 in 2002), whilenumber of divorces is increasing (1,866 in 2002). Increasing is also number of children born out ofmarriage (25.0% in 2002) and more than a half of deaths (52.3% in 2002) are caused by diseases ofcirculatory system.The Czech Statistical Office has been carrying out labour force sample surveys already for manyyears in the households of respondents. According to this survey, which complies with definitions andrecommendations of the International Labour Organisation, the Olomoucký Region had in 2002 in total317.3 thousand economically active population aged 15+, of which 286.8 thousand were employedand 30.5 thousand unemployed. Namely due to the different survey methodology the generalunemployment rate (ILO) was 9.6% and it was lower than the registered unemployment rate as at 31December 2002, which reached according to the register of labour offices 12.2%. However, these18Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


unemployment rates place the Olomoucký Region together with Ústecký Region and MoravskoslezskýRegion among regions with the highest unemployment rate in the Czech Republic.Unfortunately, also another indicator of unemployment, namely the average monthly wage ofemployees in businesses that have their seat in the Olomoucký Region and more than 20 employeesis the lowest in the entire Czech Republic; it reached in 2002 per natural person 13,373 CZK while inthe Jeseník District the average monthly wage (11,910 CZK per natural person) was the lowest of alldistricts. According to an extraordinary survey of social situation of households that was carried out in2001, the Olomoucký Region had the highest share of households with their income lower than thedetermined monthly subsistence level (5.9% of households) in the entire CR and income of more thanhalf of households (61.6% households) in the Region was lower than double the monthly subsistencelevel. Total value of social benefits paid in the Region in 2002 reached 2,320.2 million CZK (6.9% oftotal amount drawn from accounts of state social benefit for the entire CR). In December 2002160,261 people were receiving pensions. The average pension is 6,575 CZK, which is the secondlowest among the districts of the CR. In the Olomoucký Region 230,288 persons were the sicknessinsured in 2002 and 1,798.7 million CZK was paid at sickness insurance benefits. Number of newcases of incapacity for work was 190,704; every year the average time of lasting of an individual caseof incapacity for work is increasing (32.7 days in 2002). In 2002 in the Olomoucký Region patientswere taken care about in 10 hospitals, 11 specialized therapeutic institutions and other healthestablishments by 2,535 physicians and 6,855 paramedical workers. Care of patients of the top qualitylevel is provided most of all in the teaching hospital at the Palacký University in Olomouc (UniverzitaPalackého), which is equipped with the most modern medical technology and has a large scientificand training background. Health care is provided also in many spa establishments that are placed allover the region, well known are, for example, spas in Jeseník, Velké Losiny, Teplice nad Bečvou,Slatinice, Skalka, etc. The network of school establishments consists of 422 nursery schools, 296basic schools, 20 grammar schools, 47 secondary technical schools, 41 secondary vocationalschools, 7 higher schools. The second oldest university in the Czech Republic - the Palacký University(Univerzita Palackého) is the centre of education. Over 13,000 students study at its faculties of naturalsciences, pedagogy, medicine, philosophy, law, theology and sports.As for economy, the Olomoucký Region is an industrial area with developed services. Economy of thedistricts of Haná is more stable and diverse enough, however, the Jeseník District and northern part ofthe Šumperk District due to their position, transport accessibility and disturbance of social andeconomic life after the Second World War (displacement of German population) belongs toeconomically weaker regions. The gross domestic product of the Olomoucký Region amounted to4.8% of the total GDP of the CR in 2001, which is only 77.3% per capita of the national average, i.e.the worst position among all the regions.Southern and central parts of the region belong to areas with the most fertile land. Crop yields - barley,wheat, rape and industrial sugar beet - reach the highest amounts of the entire CR. Unfavourableweather during the last years as well as unsuitable economic conditions for entities dealing withagriculture cause an every year decrease of the number of employees in agriculture and their averagewages also belong to the lowest among individual branches. In 2002 agricultural businesses with 20+employees had 9,961 employees and their average wage was 11,232 CZK.Many traditional industrial enterprises are doing their business in the Olomoucký Region. Agriculturalproduction is followed by many food enterprises; developed are textile and clothing industry,manufacture of machinery, optics and optic equipment and many others. In 2002, 147 industrialenterprises with 100 and more employees had their seat in the Olomoucký Region. These enterprisesemployed 51,770 employees with the average wage of 13,759 CZK. Revenues of these enterprisesfrom sales of own goods and services from industrial activity reached 65,201 million CZK.In 2002, 115 construction enterprises with 20+ employees had their seat in the Olomoucký Region;they employed 8,800 employees with an average monthly wage of 15,454 CZK. Performance value ofthese enterprises from construction activity made according to supply contracts reached 11,579 millionCZK. In 2002 an extraordinary survey was carried out among natural persons doing their business inconstruction and having no employees. In the region there were found out 5,541 business entities theincome of which reached 1,707 million CZK. Despite that, construction of new flats has beendecreasing over the last five years (in 2002 construction of 1,532 new flats started); people rathermodernise the current dwelling stock (in 2002 modernisation was completed in 2,172 flats). Related tothat is also a decrease of the number of issued construction permits (8,788 in 2002). In 2002 investorswith their seat on the territory of the Region (without businesses with less than 20 employees, budgetorganisations, municipalities, districts and regions) made tangible investments and intangibles in thevalue of 14,200 million CZK (3.7% of the total amount for the entire CR).Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 19


The statistical Business register had in 2002 almost 123 thousand businesses, organisations andentrepreneurs. Most of them were private entrepreneurs registered according to the trade law (75.6%)and business companies (6.3%).Transport accessibility of the Region is provided by 744 km of railways and 3,461 km of roads, ofwhich only 11.6% are firsts class roads. Important rail junctions are in Olomouc and Přerov; denserailway network is spread equally all over the Region´s territory; its density is 0.14 km per squarekilometre, which is higher than that of the entire CR (0.12 km per sq km). Road network is, of course,denser in the southern flat part of the Region. Connection of central parts of the Region with theJeseník District is insufficient; it is ensured only by two mountain passes: Červenohorské sedlo andRamzovské sedlo. Near to the city of Olomouc there is an airport for small airliners, which obtainedstatus of an international airport.As for the number of crimes per 1,000 inhabitants the Olomoucký Region had the third lowest value(25.9%) after the Vysočina Region and the Zlínský Region in 2002. There were committed 16,535crimes of which 8,919 were solved. In 2002, 9,089 road accidents took place, in which 91 people diedand 1,933 were injured; 6 people died and 55 were injured in 1,045 fires.The Olomoucký Region belongs to regions with the smallest number of accommodationestablishments. According to the most recent survey of the branch of hotels and restaurants in 2001,accommodation services were provided in 728 establishments, which are placed primarily in theJeseník District and the Šumperk District that are most visited by tourists. As for the number of beds inaccommodation establishments per 1,000 inhabitants of the Region (37.3) the Olomoucký Region isthe smallest in the entire Czech Republic. The Region offers many establishments to entertaintourists. In addition to many natural beauties there is also a lot of historical monuments such ascastles (Bouzov, Helfštýn, Šternberk) and chateaux (Úsov, Tovačov, Velké Losiny, Jánský vrch,Náměšť in the Haná area), tens of museums and galleries. Most visited is mainly the regional city ofOlomouc with the second largest urban conservation area, which preserves a large set of buildingsthat are important for their historical, architectonic or artistic value and are located on a preservedmedieval pattern of the town. The most important monument in Olomouc is a baroque Column of theHoly Trinity on the central square, which joined the UNESCO World Heritage List in 2000. Olomouchas also many churches and in the parks flower and plants exhibitions take place (Flora Olomouc -International Flower Exhibition). Near to Olomouc there is a well-known Pilgrimage Church of theVisitation of the Virgin Mary (Basilica Minor) on Svatý Kopeček (The Holy Hill) and a zoologicalgarden, which participates within the European salvage programme in salvage of many endangeredspecies of animals. One of the most picturesque ethnographic areas in the CR is Haná with itscharacteristic costumes, dialects, dances and songs. Tens of ethnographical and dance groups takecare of preservation of folkways at Haná; folklore shows and festivals are organised in Náměšť,Prostějov, Kojetín and other places of the Region. In the Olomoucký Region there are also manyopportunities to go in for sports. Already 1,500 km of cycle tracks were marked; they are connected totwo international long-distance cycle tracks - the Jantarová (Amber) cycle track (which connectsVienna, Brno, Ostrava and Krakov) and the Moravian cycle track (connecting Bratislava, UherskéHradiště, Jeseník and Wroclav). For water sports many modern swimming pools, natural open-airpools and a dam in Plumlov can be used. In the towns of Prostějov and Přerov one can find wellknowntennis centres. Fitness, aerobic and riding centres are placed all over the Region; many placesfor bowling and squash are emerging. Many visitors are attracted to see special quality hill-climbracers at Ecce Homo in Šternberk. Football and ice hockey matches can be seen at well-equippedplaygrounds and winter stadiums that visitors can find all over the Region. For winter sports manydownhill courses and pistes are prepared in the Jeseníky mountains in the following well-known areas:Červenohorské sedlo, Petříkov, Ostružná, Ramzová and many others. Many tourists visit Jeseníky forits beautiful nature also in other seasons.The Olomoucký Region is a region with rich history, varied and colourful nature, many cultural, sportsand recreational opportunities. The Region's economy focuses on traditional agriculture, processingindustry and services. Conditions for further development of the Region are its suitable position,transport accessibility, developed infrastructure, enough qualified labour force and entry of foreigninvestors. Many long-term strategic plans being realised, the economic situation of the OlomouckýRegion gradually improves and the growing tendency is to continue also in the following years.20Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA, MAKROEKONOMICKÉUKAZATELE, OKRESYZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKAV dlouhodobých časových řadách je kladen důraz především na metodickou srovnatelnost dat.Vcelém období docházelo k řadě změn vyvolaných snahou státní statistiky o mezinárodníporovnatelnost metod a výsledků zjišťování. Rovněž organizační struktura hospodářství se postupněměnila. Pro správné posouzení dlouhodobého vývoje bylo proto nutno časové řady ukazatelůpřepočítat na metodiku a organizační strukturu posledního publikovaného roku, tedy roku 2002.Všechny hodnotové ukazatele jsou však vyjádřeny v běžných cenách, protože propřepočet do stálýchcen nejsou v regionálním členění k dispozici dostatečně relevantní údaje o cenovém vývoji, a to jakve výrobní, tak ve spotřební oblasti.Z pohledu územního uspořádání byly všechny údaje přepočteny na nově vzniklé vyšší územnísamosprávné celky (kraje). Přepočet byl proveden přerozdělením dat za celé okresy. K 1. lednu 1996vznikl nový okres Jeseník, jehož území bylo vyčleněno z okresu Šumperk (nyní v Olomouckém kraji)a částečně z okresu Bruntál (nyní v Moravskoslezském kraji).Údaje za tento okres publikujeme ažod jeho vzniku, zpětný přepočet naprosté většiny ukazatelů není možný. Vpředchozích letech jsouhodnoty započteny v původních okresech.Vzhledem k provedeným přepočtům seněkteré údaje odlišují od dat dříve publikovaných. V některýchpřípadech se v zájmu dlouhodobé porovnatelnosti obsahová náplň odlišuje od dat publikovanýchvmezikrajovém a meziokresním srovnání (kapitola 14), popřípadě i od dat publikovanýchv jednotlivých úsecích.Časová řada ukazatelů regionálního hrubého domácího produktu je plně srovnatelná. Rovněžúdaje o emisích ze stacionárních zdrojů znečistění (REZZO 1 – 3) jsou v časové řadě porovnatelné.Údaje o obyvatelstvu jsou v celé časové řadě metodicky srovnatelné. Pouzejakovýchozí data prozobrazení vývoje počtu obyvatel a věkové struktury bylo nutno zvolit výsledky Sčítání lidu, domůabytů k3.březnu 1991. Údaje o počtu obyvatel v roce 2001 a 2002 již navazují na definitivní výsledkysčítání lidu k 1. březnu 2001, na jejichž základě budou zpracovávány demografické bilance v dalšímdesetiletí. Navíc jsou v nich zahrnuty počty dlouhodobě přítomných cizinců (v souladusmezinárodními úmluvami). Relativní ukazatele jsou počítány na střední stavy obyvatel v příslušnýchletech a jsou rovněž plně srovnatelné. Pouze v roce 1990 nejsou do středního stavu zpětněpromítnuty výsledky sčítání lidu 1991.V úseku práce docházelo ke značným změnám hranice mezi většími (sledovanými) a menšími(nesledovanými) podniky. Tyto změny se promítají především vevývoji počtu zaměstnanců, méně jižve vývoji průměrné měsíční mzdy. S vědomím těchto problémů publikujeme údaje od roku 1995 (rok1990 nelze v členění podle odvětví vtéto metodice rekonstruovat). Vývoj souboru vykazujícíchjednotek byl následující:1995 a 1996 - podniky se 25 a více zaměstnanci zapsané v obchodním rejstříku (v zemědělstvípodniky s 1 000 a více ha zemědělské půdy, specializované zemědělské podniky, v průmyslu,obchodu, pohostinství a ubytování podniky se 100 a více zaměstnanci), všechny subjektyvpeněžnictví a pojišťovnictví, všechny subjekty nepodnikatelské sféry, bez ozbrojenýchsložek;1997 – 2002 - podniky se 20 a více zaměstnanci zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, všechnysubjekty v peněžnictví a pojišťovnictví, všechny subjekty nepodnikatelské sféry, bezozbrojených složek.Údaje jsou členěny podle okresu místa pracoviště, od roku 2002 však jsou členěny podle okresu sídlapodniku. Zařazení do odvětví se řídí podle hlavní činnosti celého ekonomického subjektu (podniku).Údaje o nezaměstnanosti jsou plně srovnatelné.Pořízené hmotné a nehmotné investice jsou zpracovány územní metodou (podle okresu místastavby). Na hodnotu časové řady mají nepříznivý vliv změny souboru vykazujících jednotek, obdobnéjako ve statistice práce. Vzhledem ke změně metodiky zjišťování nejsou tyto údaje srovnatelné sdatypublikovanými v kapitole 7.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 21


V zemědělství došlo od roku 2002 k významné změně metodiky zjišťování. V souladu s normamiEvropské unie jsou do zemědělství započítávány subjekty, jejichž hospodářství přesahuje tzv.„prahové hodnoty“ (hospodaření na1hazemědělské půdy nebo chov 1 kusu dobytka nebo 2 kusůprasat nebo 50 slepic, apod.). Menší zemědělská hospodářství byla zařazena do sektoru domácnostíjako „hobby aktivity“ obyvatelstva. Na regionální úrovni však jejich rozsah není možno s dostatečnouspolehlivostí zjistit. Rovněž zpětný přepočet časových řad na srovnatelnou základnu není možný.V průmyslu jsou srovnatelné pouze údaje od roku 1997, kdy jsou na regionální úrovni zpracovávánadata za podniky se 100 a více zaměstnanci a sídlem na příslušném území. Od tohoto roku jsou takésledovány tržby z průmyslové činnosti namísto dřívější výroby zboží (hrubé výroby). Rovněžve stavebnictví jsou k dispozici plně srovnatelné údaje až od roku 1997 (podniky s 20 a vícezaměstnanci a sídlem na příslušném území). Naproti tomu údaje o bytové výstavbě a stavebníchpovoleních jsou bez větších problémů srovnatelné vcelé časové řadě.Ve školství nejsou data v časové řadě plně srovnatelná, v každém roce odrážejí platné členěnísoustavy základních, středních a vysokých škol. Jsou přebírána z rezortního informačního systémuMinisterstva školství, mládeže atělovýchovy.V kultuře jsou údaje o počtu zařízení získávány přímým zjišťováním v jednotlivých okresech, bezohledu na zřizovatele. V časové řadě jsou plně srovnatelné.Ve zdravotnictví jsou údaje čerpány z rezortního informačního systému Ministerstva zdravotnictví.Časová řada je srovnatelná s podmínkou, že sejedná o zdravotnická zařízení rezortu Ministerstvazdravotnictví (na rozdíl od tabulky 1-1 a kapitol 9 a 14, kde se jedná ozařízení všech rezortů) anenízde uvažováno s detašovanými pracovišti zdravotnických zařízení (na rozdíl od kapitoly 13).V sociálním zabezpečení je zdrojem údajů rezortní zjišťování Ministerstva práceasociálních věcí.Jeho výsledky poskytují pohled na zařízení sociální péče zhlediskařídící struktury. Jiným pohledemje pohled územní, který je uplatňován v kapitole 9.V kriminalitě a nehodovosti jsou údaje čerpány z rezortního informačního systému Ministerstvavnitra. Údaje jsou v časové řadě plně srovnatelné. Starší údaje není možno publikovat vzhledemke skutečnosti, že nejsou k dispozici data podle okresů a nebylo tudíž možno zpracovat ani údajeza nové kraje.MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELEPro regionalizaci vytvořeného hrubého domácího produktu, hrubé přidané hodnoty byla použitametoda klíčování shora – dolů (top – down). Tato metoda, kdy klíčem je objem vyplacených mezdpodle odvětví akrajů, byla akceptována Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostatem)v únoru 1998. Pro klíčování tvorby hrubého fixního kapitálu byl klíčem objem investic podle místastavby.Pro účely mezinárodního porovnávání byly údaje v základních cenách v Kč přepočítány dle paritykupní síly (PPS – Purchasing Power Standards) pomocí koeficientů, které vydává Eurostat. V časovéřadě jsou všechny údaje plně srovnatelné.OKRESYPro hodnocení návaznosti dat o jednotlivých okresech platí stejné zásady jako v časových řadách zacelý kraj. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou v tabulkách zpracovány pouze roky 2000 – 2002, jemožno řady používat prakticky bez omezení.22Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


1. BASIC CHARACTERISTIC, MACROECONOMIC INDICATORS,DISTRICTSBASIC CHARACTERISTICIn the long time series, an emphasis is placed on the methodological comparability of data inparticular. A number of changes occurred over the whole period, which were brought about by theCzech Statistical Service striving for the international comparability of methods and results of surveys.The organizational structure of the national economy saw changes too. This was why the time seriesof indicators had to be adjusted to correspond the methodology and organizational structure of thelatest year published (2002) so that a correct assessment could be placed on the long-termdevelopment. However, all the value indicators are given at current prices as sufficient relevant dataon price developments in both production and consumption areas have not been available in theregional breakdown needed.All the data are converted to correspond to the new territorial self-governing units (new administrativeregions) in force since 1 January 2000. This adjustment was made by redistributing data on wholedistricts. On 1 January 1996 the District of Jeseník came into being, whose territory was separated outof the District of Šumperk (now in the Olomoucký Region) and in part from the District of Bruntál (nowin the Moravskoslezský Region). The published data on the new district refer to the year of itsestablishment and later years, as no retroactive conversion of absolute majority of the indicators ispossible. Data for years before 1996 are included in the districts concerned.Due to the conversions some data are not the same as those published before. In some cases thesubject-matter contents differ from data revealed in Chapter 14 – Territorial comparisons and, as thecase might be, from data in the other chapters. The reason behind is the efforts to achieve long-termcomparability.The time series of regional GDP indicators is fully comparable. The figures on emissions fromstationary polluters (REZZO 1 – 3) are comparable in the time series.Population: the data are comparable in terms of methodology in the whole time series, except for theinitial data for which the results derived from the Population and Housing Census held as at 1 March1991 had to be chosen to depict trends in population and age structure. The data on the population in2001 already follow up the definitive results of the Population and Housing Census as at 1 March 2001and also include, in accordance with international conventions, numbers of foreigners staying long inthe country. The relative indicators are based on mid-year population figures in respective years andare fully comparable too. The exception is the year 1990, whose mid-year population figure was notupdated by the results of the Housing and Population Census taken in 1991.Labour: there were considerable changes in the borderline between large (surveyed) and small (notsurveyed) enterprises. These changes concern the trend in the number of employees in particularand, to a lesser extent, the development of the average monthly wage. Being aware of theseproblems, we are releasing data dating back to 1994 (those for 1990 broken down by industry cannotconstructed in this methodology). The set of reporting units concerned developed as follows:1995 and 1996 enterprises with 25+ employees incorporated, (in agriculture: holdings with 1 000 haof agricultural land and over, specialized agricultural holdings; in industry, trade, hotels andrestaurants: enterprises with 100+ employees), all entities classified to financialintermediation, all entities classified to non-business sphere, excluding the armed forces;1997 to 2002 enterprises with 20+ employees incorporated and unincorporated, all entitiesclassified to financial intermediation, all entities classified to non-business sphere, excludingthe armed forces.The data are broken by district of the workplace or, since 2002, by district the head office of theenterprise. The classification to industries is governed by the principal activity of the enterprise.Unemployment: the data are fully comparable.Acquisition of tangible and intangible fixed assets: processed by the territorial method (district,place of constructions). The time series is adversely affected by changes in the set of reporting units,as in labour statistics. Due to changes in methodology, these data are not comparable with thoseshown in Chapter 7Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 23


Agriculture: a significant change in the methodology occurred in 2002. Classified In agricultureaccording to standards of the EU are units which exceed specified “threshold limits” such as farmingon one hectare of agricultural land or breeding one head of cattle or two pigs or 50 hens, etc. Smalleragricultural activities have been have been classified under the household sector as “hobby activities”of the population. However, their extent at the regional level is impossible to establish with sufficientreliability. Any retroactive conversion of time series to a comparable basis is impossible, either.Industry: only the data referring to years since 1997 are comparable. They refer to enterprises with100+ employees having their head offices on the territory concerned. Since 1997 industrial activitysales are also monitored, in place of the former production of goods (gross production). Inconstruction, too, fully comparable data are available since 1997 (enterprises with 20+ employeesand based on respective territories). On the other hand, the data on housing construction andbuilding permits are comparable in the entire time series rather easily.Education: the data are not fully comparable in the time series. In each year they reflect the validbreakdown of the system of basic schools, secondary schools and universities. The information istaken from the departmental information system of the Ministry of Education, Youth and Sports of theCR.Culture: the data on the number of establishments and facilities are surveyed directly in individualdistricts, irrespective of the founder. They are fully comparable in the time series.Health: the data are taken from the departmental information system of the Ministry of Health of theCR. The time series is comparable, where only health establishment falling under the Ministry ofHealth of the CR are involved (as opposed to Table 1-1 and Chapters 9 and 14, which deal withestablishments belonging to all departments). Besides, detached units of the health establishmentsare not covered (unlike Chapter 13).Social security: the data source is the departmental survey taken by the Ministry of Labour andSocial Affairs of the CR, whose results give a view of social care from the angle of the managementstructure. Another view is territorial and this is dealt with in Chapter 9.Crime and accidents: included are data from the departmental information system of the Ministry ofthe Interior of the CR, which are fully comparable in the time series. Older data are difficult to publishas they are not available itemized by district, which is why data for new administrative regions couldnot be produced.MACROECONOMIC INDICATORSThe top-down prorating method was employed to regionalize gross domestic product and gross valueadded. The method, which uses the volume of wages paid broken down by industry and region for theprorating, was accepted by the Statistical Office of the European Communities (Eurostat) in February1998. The volume of investments by place of construction was used to prorate gross fixed capitalformation.For the purpose of international comparisons, the data given at CZK basic prices were convertedaccording to PPP (purchasing power standard) using coefficients issued by Eurostat. All the data inthe time series are fully comparable.DISTRICTSEvaluating the comparability of data on individual districts is governed by the same principles as thoseapplying to time series for the whole region. The time series can be used virtually without anyrestriction given the fact that the tables deal with the years 2000 - 2002 only.24Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKABASIC CHARACTERISTIC1-1. Postavení kraje v České republicevevybraných ukazatelích v roce 2002 *)Position of the region in the Czech Republic: selected indicators, 2002 *)MěřicíjednotkaOlomouckýkrajPodílna ČR v%ShareintheCR, %UnitÚZEMÍ (k 31. 12.)AREA: 31 DecemberRozloha km 2 5 159 6,5 km 2 AreaPočet obcí 394 6,3 Number of municipalitiesHustota obyvatelstva osoby/km 2 123,4 1) 129,4 pers./km 2 Density of populationPodíl městského obyvatelstva % 57,9 1) 70,4 % Share of town populationOBYVATELSTVOPOPULATIONPočet obyvatel (k 31. 12.) osoby 636 750 6,2 persons Population: 31 DecemberNa 1 000 obyvatelPer 1000 populationživě narození ‰ 8,9 1) 9,1 ‰ Live birthszemřelí ‰ 10,5 1) 10,6 ‰ DeathsPrůměrný věk (k31.12.) roky 39,0 1) 39,3 years Average age: 31 Decembermuži 37,3 37,7 Malesženy 40,5 40,8 FemalesNaděje dožití při narození roky years Expectation of lifemuži 71,64 1) 72,07 Malesženy 78,63 1) 78,54 FemalesPRÁCELABOURPrůměrný evidenční početzaměstnancůfyzickéosoby 146 924 4,6actualpersonsAverage registered numberof employeeszemědělství, lesnictví, rybolov 10 867 7,4 Agriculture, forestry, fishingprůmysl 67 682 5,8 Industrystavebnictví 9 436 5,7 ConstructionPrůměrná hrubá měsíční mzdazaměstnance Kč 13 373 1) 15 857 CZK Average monthly gross wagezemědělství, lesnictví, rybolov 11 276 1) 11 657 Agriculture, forestry, fishingprůmysl 13 411 1) 15 342 Industrystavebnictví 14 579 1) 15 698 ConstructionNezaměstnanost (k 31. 12.)Unemployment: 31 DecemberNeumístění uchazeči ozaměstnání osoby 39 395 7,7 persons Registered job applicantsVolná pracovní místa místa 2 906 7,1 vacanc. VacanciesRegistrovaná míra nezaměstnanosti % 12,20 1) 9,81 % Registered unemployment rateORGANIZAČNÍ STRUKTURAORGANIZATIONAL STRUCTUREPočet registrovaných subjektů 122 984 5,5 Registered entitiesobchodní společnosti 7 699 3,5Business companiesand partnershipsfyzické osoby 106 746 5,9 Natural personsZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTUREOsevní plochy celkem (k 31. 5.) ha 192 817 7,2 hectares Area under crops, total: 31 MaySklizeň: obiloviny celkem t 514 936 7,6 tonnes Harvest: cereals, totalbrambory celkem t 18 709 2,1 tonnes Potatoes, totalHospodářská zvířata (k 1. 4. 2003) Livestock: 1 April 2003skot celkem kusy 103 243 7,0 pieces Catlle, totalprasata celkem kusy 256 605 7,6 pieces Pigs, totalPRŮMYSLINDUSTRYTržbyzprůmyslové činnostimil. Kčb.c. 82 377 4,2CZK mil.,current p.Sales in industry*) podrobné vysvětlivky uvádíme v příslušných kapitolách1) průměr ČR*) Detailed explanatory notes are given in the relevant chapters1) CR averageStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 25


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKABASIC CHARACTERISTIC1-1. Postavení kraje v České republice ve vybraných ukazatelích v roce 2002 *)Position of the region in the Czech Republic: selected indicators, 2002 *)dokončeníMěřicíjednotkaOlomouckýkrajPodílna ČR v%Share in theCR, %STAVEBNICTVÍCONSTRUCTIONStavební prácepodle dodavatelských smluv mil. Kč b.c. 11 579 5,1 CZK mil.c.p.Construction work of contractors& subcontractorsBytová výstavbaHousing constructionZahájené byty 1 532 4,6 Started dwellingsRozestavěné byty(k 31. 12.) 8255 6,4Dwellings under construction:31 DecemberDokončené byty 1 675 6,1 Completed dwellingsna 1 000 obyvatel 2,6 1) 2,7 Per 1000 populationCESTOVNÍ RUCHTOURISMHromadná ubytovacízařízení celkem 390 4,3Collective accommodationestablishments, totallůžka 22 065 4,2 Bed placesHosté vhromadnýchubytovacích zařízeních osoby 381 603 4,0 personsEnd of tableGuests in collective accommodationestablishmentsz toho cizinci osoby 112 316 2,5 persons ForeignersŠKOLSTVÍEDUCATIONDěti, žáci, studenti školPupils and studentsmateřských osoby 18 572 6,7 persons Nursery schoolszákladních osoby 62 834 6,3 persons Basic schoolsgymnázií osoby 9 715 6,9 persons Grammar schoolsstředních odborných osoby 11 529 5,8 persons Secondary technical schoolsstředních odborných učilišť osoby 13 080 6,7 persons Secondary vocational schoolsZDRAVOTNICTVÍHEALTHLékaři celkem osoby 2 535 6,4 persons Physicians, totalna 1 000 obyvatel osoby 4,0 1) 3,9 persons Per 1000 populationztohovnestátních zařízeních osoby 1 532 6,4 persons Non-government establishmentsNemocnice 10 5,0 Hospitalslůžka 3 839 5,8 Bedsna 1 000 obyvatel 6,0 1) 6,5 Per 1000 populationPočet nemocensky pojištěných osoby 230 288 5,2 persons Average number of sickness insuredPrůměrná pracovní neschopnost % 7,429 1) 6,772 %Average percentageof incapacity for workSOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITYMísta v zařízeních sociální péčecelkem místa 6 231 8,1 bedsCapacity of social care establishments,totalPříjemci důchodů celkem osoby 160 261 6,2 persons Pension recipients, totalPrůměrný měsíční důchod celkem Kč 6575 1) 6703 CZK Average monthly level of pensionstarobní Kč 6666 1) 6833 CZK Old-age pensionKRIMINALITACRIMEZjištěné trestné činy 16 535 4,4 Reported crimesna 1 000 obyvatel 25,9 1) 36,5 Per 1000 populationNEHODYACCIDENTSDopravní nehody celkem 9 089 4,8 Trafic accidents, totalna 1 000 obyvatel 14,3 1) 17,8 Per 1000 populationUsmrcené osoby 91 6,9 Killed personsTěžce zraněné osoby 355 6,5 Suverely injured personsPožáry celkem 1 045 5,5 Fires, totalUnit*) podrobné vysvětlivky uvádíme v příslušných kapitolách1) průměr ČR*) Detailed explanatory notes are given in the relevant chapters1) CR average26Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Porovnání vybraných ukazatelů v kraji v roce 2002s celorepublikovýmprůměremPřepočtenona 1000 obyvatelPrůměr zaČR = 100 %Hustota obyvatelstvaŽivě narozeníZemřelíPrům. měsíční mzda zaměstnancePrům. měsíční mzda v zemědělstvíPrům. měsíční mzda v průmysluPrům. měsíční mzda ve stavebnictvíRegistr. míra nezaměstnanostiPočet registrovaných subjektůOsevní plochy celkemSklizeň obilovinSklizeň řepkyStav skotuStav prasatTržbyzprůmyslové činnostiStav. práce podle dodav. smluvZahájené bytyRozestavěné bytyDokončené bytyUbytovací zařízení cestovního ruchuLůžka v ubyt. zařízeních cest. ruchuHosté vubytovacích zařízeních cest. ruchuCizinci v ubyt. zař. cest.ruchuDěti v mateřských školáchŽáci základních školStudenti gymnáziíStudenti středních odborných školŽáci středních odborných učilišťLékaři celkemLékaři vnestátních zařízeníchNemocniceLůžka v nemocnicíchPrůměrné procento pracovní neschopnostiMísta v zařízeních sociální péčePrům. měsíční starobní důchodZjištěné trestné činyDopravní nehody celkemPožáry celkem20 40 60 80 100 120 140%Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 27


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA1-2. Dlouhodobý vývoj kraje v letech 1990 - 2002ÚZEMÍ (k 31. 12.)Výměra půdy celkem ha 505 298 513 853 513 890 513 914vtom:zemědělská půda ha 275 723 277 039 277 251 277 700ztohoorná ha 218 505 215 555 211 800 212 501nezemědělská půda ha 229 575 236 814 236 636 236 214ztoholesní pozemky ha 169 909 176 056 176 466 176 525Počet obcí celkem 244 390 392 392se statutem města5)20 22 23 24Podíl městského obyvatelstva %5)58,1 57,9 57,9 58,2Hustota obyvatelstva osoby/km 2 5) 126,3 126,9 125,3 125,1MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELEHrubý domácí produkt v tržních cenách mil.Kč . 71 123 86 749 90 397na1obyvatele Kč . 110 792 134 592 140 502průměr ČR = 100 % . 82,9 82,6 78,7ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍMěrné emise (REZZO 1 - 3)oxid siřičitý SO 2 t/km 2 8,1 4,0 3,1 2,6oxidy dusíku NO x t/km 2 1,8 1,3 1,0 0,9oxid uhelnatý CO t/km 2 7,0 3,3 3,8 2,6OBYVATELSTVOStřední stav obyvatelstva celkemosoby4)642 013 641 957 644 529 643 388ztoho ženy osoby 329 933 330 038 331 176 330 529Počet obyvatel (k 31. 12.) celkemosoby5)638 246 641 163 643 946 642 961ztoho ženy osoby 328 320 329 586 330 825 330 351Obyvatelé ve věku (k 31. 12.)0 - 14 let osoby5)137 903 120 299 114 396 111 519ztoho ženy osoby 67 542 59 079 56 061 54 49815 - 64 let osoby5)420 597 436 984 443 514 444 768ztoho ženy osoby 211 225 218 442 221 605 222 21765avíce letosoby5)79 746 83 880 86 036 86 674ztoho ženy osoby 49 553 52 065 53 159 53 636Průměrný věk obyvatel celkem roky . . 37,4 37,8Na 1 000 obyvatelživě narození ‰ 13,0 9,2 8,8 8,8zemřelí ‰ 11,7 11,0 10,9 10,5přistěhovalí ‰ . 5,6 5,3 5,0vystěhovalí ‰ . 4,9 4,9 4,9přirozený přírůstek ‰ 1,3 -1,8 -2,1 -1,7přírůstek stěhováním ‰ -0,3 0,8 0,5 0,1celkový přírůstek ‰ 1,0 -1,1 -1,6 -1,5sňatky ‰ 12,5 5,1 5,3 5,3rozvody ‰ 2,79 2,72 2,88 2,91potraty ‰ 12,1 6,0 5,3 5,1Kojenecká úmrtnost 1) ‰ 11,0 7,0 6,3 5,3Novorozenecká úmrtnost 2) ‰ 9,0 5,1 3,7 3,2Potratovost 3) ‰ 924,9 656,8 594,9 582,71) zemřelí do1rokuna1000živě narozenýchMěřicíjednotka19904) bez promítnutí sčítání lidu 19911995 1997 19982) zemřelí do 28 dnů na 1 000 živě narozených5) sčítání lidu k 3. 3. 19913) potraty na 1 000 narozených celkem28Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


BASIC CHARACTERISTIC1-2. Long-term development of the region: 1990 - 20021999 200020012002UnitAREA: 31 December513 927 513 943 513 951 515 875 hectares Total land area277 598 277 263 277 187 277 043 hectares Agricultural land212 399 211 494 211 097 209 816 hectares Arable land236 329 236 680 236 764 238 832 hectares Non-agricultural land176 482 176 576 176 698 178 999 hectares Forest land392 393 394 394 Number of municipalities, total24 26 26 26 With status of town58,0 58,4 58,1 57,9 % Share of town population124,9 124,7 124,2 123,4 persons/km 2 Density of populationMACROECONOMIC INDICATORS93 111 96 541 104 265 . CZK mil Gross domestic product at marker prices144 925 150 480 163 125 . CZK Per capita78,3 77,9 77,3 . % CR average = 100ENVIRONMENTSpecific emissions1,8 1,6 1,4 . tonnes/km 2 Sulphur oxide SO 20,8 0,8 0,8 . tonnes/km 2 Nitrogen oxides NO x2,4 2,1 1,9 . tonnes/km 2 Carbon monoxide COPOPULATION642 476 641 554 639 176 637 401 persons Mid-year population, total330 046 329 543 328 274 327 496 persons Females642 016 641 072 638 374 636 750 persons Population, total: 31 December329 824 329 283 327 932 327 239 persons FemalesPopulation: by age, 31 December108 616 105 624 103 299 100 789 persons 0 - 1453 033 51 573 50 482 49 168 persons Females446 180 448 110 447 941 448 568 persons 15 - 64222 845 223 724 223 612 224 098 persons Females87 220 87 338 87 134 87 393 persons 65+53 946 53 986 53 838 53 973 persons Females38,1 38,4 38,7 39,0 years Average age, totalPer 1 000 population8,7 8,6 8,9 8,9 ‰ Live births10,2 10,5 10,4 10,5 ‰ Death5,0 5,3 5,6 6,6 ‰ Immigrants5,0 4,8 6,1 7,6 ‰ Emigrants-1,5 -1,9 -1,4 -1,6 ‰ Natural increase-0,0 0,4 -0,5 -1,0 ‰ Net migration-1,5 -1,5 -1,9 -2,5 ‰ Balance of migration4,9 4,9 4,7 4,7 ‰ Marriages2,03 2,70 2,77 2,93 ‰ Divorces4,7 4,2 4,0 3,9 ‰ Abortions4,1 4,5 4,0 4,1 ‰ Infant mortality 1)2,1 2,4 3,0 2,6 ‰ Neonatal mortality 2)537,5 493,7 450,9 433,7 ‰ Abortion rate 3)1) Deaths within 1 year of age per 1 000 live births4) 1991 Population and Housing Census figures are not included2) Deaths within 28 days of age per 1 000 live births5) Population and Housing Census as at 3 March 19913) Abortions per 1 000 births, totalStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 29


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA1-2. Dlouhodobý vývoj kraje v letech 1990 - 20021. pokračováníMěřicíjednotka199019951997 1998PRÁCE 1)Průměrný evidenční početzaměstnanců fyz.osoby 273 959 190 665 210 321 196 467zemědělství, lesnictví a rybolov . 18 097 18 973 16 304průmysl . 75 517 83 335 78 927stavebnictví . 13 227 15 620 13 262Průměrná hrubá měsíční mzda Kčs/Kč 3 126 7 329 9 555 10 410zemědělství, lesnictví a rybolov . 6 931 8 566 9 271průmysl . 7 167 9 505 10 464stavebnictví . 7 982 10 494 11 359Nezaměstnanost (k 31. 12.) 2)Uchazeči ozaměstnání osoby 2 761 13 804 23 725 32 476ztohoženy . 7 406 13 220 16 835Volná pracovní místa místa 1 766 4 910 3 695 2 138Registrovaná míra nezaměstnanosti % 0,86 4,31 7,56 10,20HMOTNÝ ANEHMOTNÝ FIXNÍ KAPITÁL 3)Pořízené hmotnéanehmotné investicemil.Kčs/Kč b.c. 5 925 16 935 23 073 27 144ORGANIZAČNÍ STRUKTURAPočet registrovaných subjektů celkem . 73 210 90 436 99 169z toho:obchodní společnosti celkem 47 4 038 5 331 5 980družstva 148 237 326 381státní podniky 210 134 95 64soukromí podnikatelé 18 398 55 411 68 635 75 789samostatně hospodařící rolníci . 7 044 7 566 7 694ZEMĚDĚLSTVÍOsevní plochy celkem (k 31. 5.) ha . 216 953 214 089 213 514z toho: obiloviny celkem ha . 102 590 119 695 115 340brambory celkem ha . 4 151 3 341 3 098řepka ha . 19 377 16 213 18 705Sklizeň vybraných plodinobiloviny celkem t 644 422 478 156 555 632 560 149brambory celkem t 84 968 75 329 62 455 64 289řepka t . 53 887 40 658 56 104Výnosy vybraných plodinobiloviny celkem t/ha 5,73 4,66 4,82 4,87brambory celkem t/ha 18,12 18,18 19,10 20,92řepka t/ha . 2,78 2,60 3,01Hospodářská zvířata(k1.3.následujícího roku)skot celkemkusy6)239 601 141 955 112 721 110 551prasata celkemkusy6)358 688 299 467 300 629 296 347drůbež celkemkusy6)2 616 397 2 056 320 1 917 647 2 039 271ovce celkemkusy6)21 257 5 493 4 595 3 423Intenzita chovu skotu 4) ks/100 ha . . . .prasat 5) ks/100 ha . . . .1) bez menších podniků, podle místa pracoviště, od r. 2002 podle sídla podniku2) evidovaná nezaměstnanost podle údajů Úřadů práce3) investice na území kraje4)) vztaženo k zemědělské půdě5) vztaženo k orné půdě6) stav zvířatk1.1.19907) do roku 2002 vč."hobby aktivit" obyvatel8) stav k 1. 4. 200330Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


BASIC CHARACTERISTIC1-2. Long-term development of the region: 1990 - 2002Continued1999 2000 20012002UnitLABOUR 1)188 686 181 537 182 946 146 924actualpersonsAverage registered numberof employees15 221 13 620 13 351 10 867 Agriculture, forestry and fishing73 645 69 659 74 220 67 682 Industry11 797 11 795 10 674 9 436 Construction11 187 11 892 12 800 13 373 CSK/CZK Average monthly gross wage9 498 10 177 10 886 11 276 Agriculture, forestry and fishing11 264 12 091 12 922 13 411 Industry12 054 12 677 13 587 14 579 ConstructionUnemployment : 31 December 2)40 427 38 092 37 215 39 395 persons Registered job applicants, total19 993 18 566 17 982 19 055 persons Females1937 3684 3264 2906 vacancies Vacancies12,41 11,87 11,78 12,20 % Registered unemployment rateTANGIBLE AND INTANGIBLEFIXED CAPITAL 3)26 817 27 595 45 284 .CSK/CZK mil,current p.Acquisition of tangible & intangiblefixed assetsORGANIZATIONAL STRUCTURE107 921 111 205 115 328 122 984 Registered entities, total6718 7218 7539 7699Business companies and partnerships,total407 434 445 462 Cooperatives61 56 54 53 State-owned enterprises81 403 82 826 86 001 93 014 Private entrepreneurs7778 7744 7691 7658 Self-employed farmersAGRICULTURE214 420 213 949 210 200 7) 192 817 hectares Area under crop, total: 31 May108 899 113 966 112 576 7) 109 489 hectares Cereals, total3 007 2 751 1 805 7) 880 hectares Potatoes, total23 898 23 127 21 758 7) 20 293 hectares RapeHarvest528 055 548 794 585 131 7) 514 936 tonnes Cereals, total59 685 61 985 37 437 7) 18 709 tonnes Potatoes, total65 224 68 527 59 328 7) 46 973 tonnes RapeYields of crops per hectare:4,81 4,77 5,17 7) 4,70 tonnes Cereals, total19,86 22,53 20,75 7) 21,26 tonnes Potatoes, total2,73 2,96 2,73 7) 2,31 tonnes RapeLivestock: 1 March of the following year104 656 108 167 7) 105 744 8) 103 243 pieces Cattle, total269 136 267 124 7) 264 263 8) 256 605 pieces Pigs, total1 603 998 1 612 039 7) 1 236 511 8) 1018549 pieces Poultry, total3481 3083 7) 3 300 8) 3536 pieces Sheep, total. . .8)41,6 pcs/100 ha Cattle farming intensity 4). . .8)131,7 pcs/100 ha Pigs farming intensity 5)1) Excl. small enterprises: by workplace, by head office since 2002 5) Relatingtoarableland2) Registered unemployment as givenby employment offices3) Investment in the area of the region4) Relating to agricultural land6) Livestock: 1 January 19907) Before 2002, incl. leisure activites of the population8) 1 April 2003Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 31


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA1-2. Dlouhodobý vývoj kraje v letech 1990 - 20022. pokračováníPRŮMYSL 1)Počet podniků . 149 . 155Tržby z průmyslové činnosti mil.Kč b.c. . . 54 122 55 353STAVEBNICTVÍ 2)Počet podniků . . 126 133Stavební prácepodle dodavatelských smluv mil.Kč b.c. . . 9 677 9 927Bytová výstavbaZahájené byty . 909 2 240 2 805Rozestavěné byty (k 31. 12.) . 5 549 6 343 7 698Dokončené byty 2 599 570 840 1 552Modernizované byty 161 636 558 923Stavební povoleníPočet vydaných stavebních povolení . 15 435 12 233 13 003Předpokládaná hodnota staveb mil.Kč b.c. . 6 939 8 749 12 165CESTOVNÍ RUCHUbytovací zařízení celkem 92 . . 493počet lůžek . . . 21 286Hosté v ubytovacích zařízeních osoby 271 661 . . 540 837z toho cizinci osoby . . . 161 324DOPRAVAEvidovaná vozidla (k 31. 12.)osobní automobily . . 170 806 177 399nákladní automobily . . 13 238 13 914autobusy . . 1 108 1 045ŠKOLSTVÍMateřské školy 553 511 481 464děti osoby 23 574 23 188 20 807 20 232Základní školy 292 308 303 300žáci osoby 75 922 63 017 69 347 68 865Gymnázia 11 20 21 21žáci denního studia osoby . 9 863 8 984 8 897Střední odborné školy 3) 25 . . 49žáci denního studia osoby 10 846 12 744 10 728 10 505Střední odborná učiliště 4) 40 36 35 46žáci osoby 20 605 15 078 10 073 11 400Integrované střední školy x 11 12 -žáci osoby x 5 506 4 846 -Vyšší odborné školy x . 6 7žáci denního studia osoby x . 678 925Vysoké školy - počet fakult 6 7 7 7KULTURADivadla . 3 4 4Stálá kina . 73 58 55Muzea (včetně poboček) . 27 37 38Veřejné knihovny (včetně poboček) . 557 553 5511) průmyslové podniky se 100 a více zaměstnanci, sídlo v kraji2) stavební podniky s 20 a více zaměstnanci, sídlo v kraji3) v letech 1995 - 1997 bez středoškolské části integrovaných středních škol4) v letech 1995 - 1997 bez učilištní části integrovaných středních škol5) hromadná ubytovací zařízeníMěřicíjednotka1990 1995 1997199832Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


BASIC CHARACTERISTIC1-2. Long-term development of the region: 1990 - 2002Continued1999 2000 2001 2002UnitINDUSTRY 1)151 142 140 147 Number of enterprises54 773 58 675 57 495 65 201CZK mil,current p. Sales in industryCONSTRUCTION 2)124 123 118 115 Number of enterprises8 580 8 672 9 079 11 579CZK mil,current p.Construction work of contractorsand subcontractorsHousing construction2512 1983 1608 1532 Dwellings started8467 8613 8398 8255 Dwellings under construction: 31 Dec1738 1812 1753 1675 Dwellings completed1579 1797 1940 2172 Dwelings modernisedBuilding permits12 759 11 970 10 015 8 788 Number of building permits issued12 672 11 055 11 495 10 060CZK mil,current p.Estimated value of constructionsTOURISM486 460 449 5) 390 Accommodation establishments, total21 316 20 494 19 297 5) 22 065 Bed places483 210 398 120 370 964 5) 381 603 persons Guests in accommodation establishments154 641 106 295 106 269 5) 112 316 persons ForeignersTRANSPORTRegistered vehicles: 31 December175 009 175 046 179 010 182 928 Passenger cars14 346 14 509 15 511 16 563 Commercial vehicles617 545 558 760 Buses and coachesEDUCATION450 443 428 422 Nursery schools19 322 18 596 18 447 18 572 persons Children300 299 297 296 Basic schools68 215 67 280 65 248 62 834 persons Pupils21 20 20 20 Grammar schools8909 9256 9232 9715 persons Pupils, initial study47 47 47 47 Secondary technical schools 3)9 768 11 389 11 321 11 397 persons Pupils, initial study45 44 43 41 Secondary vocational schools 4)12 473 12 940 13 340 13 080 persons Pupils, total- - - - Integrated secondary schools- - - - persons Pupils, total7 7 7 7 Higher professional schools1 015 872 986 941 persons Pupils, initial study7 7 7 7 Universities - number of facultiesCULTURE4 4 5 5 Theatres55 55 48 48 Cinemas38 38 41 41 Museums (incl. branches)549 549 545 545 Libraries (incl. branches)1) Industrial enterprises with 100+ employees, head office in the region2) Construction enterprises with 20 employees and more, seated in the region3) Excl. secondary technical part of integrated secondary schools In 1995-19974) Excl. secondary vocational part of integrated secondary schools in 1995-19975) Collective accommodation establishments for touristStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 33


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA1-2. Dlouhodobý vývoj kraje v letech 1990 - 2002dokončeníZDRAVOTNICTVÍ 1)Lékaři celkempřepočtenéosoby2)1 924 2 183 2 219 2 241z toho v nestátních zařízeních . 1 357 1 440 1 453na 1 000 obyvatel2)3,0 3,4 3,4 3,5Obyvatelé na 1 lékařeosoby2)332 294 290 287Nemocnice . . . .lůžka 5 062 4 352 3 920 3 715lékařipřepočtenéosoby . 533 524 459Odborné léčebné ústavy . 9 10 11lůžka . 1 351 1 503 1 669z toho léčebny pro dlouhodoběnemocné . 4 4 4lůžka . 377 395 352Lékaři v ambulantní péčipřepočtenéosoby . 1 500 1 548 1 630obyvatelé na1lékaře osoby . 427 416 395Samostatné ordinace praktického lékařepro dospělé x 289 293 291pro děti a dorost x 138 140 140stomatologa x 356 354 352Lékárny a výdejny léků . 95 101 118Místa v jeslích 3 423 205 180 180Pracovní neschopnostPrůměrný početnemocensky pojištěných osoby 332 942 280 151 277 835 267 148Průměrná pracovní neschopnost % 4,558 6,625 6,760 6,332pro nemoc % 3,823 6,044 6,117 5,721pro pracovní úrazy % 0,182 0,214 0,237 0,233pro ostatní úrazy % 0,553 0,367 0,405 0,378SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍPočet zařízení sociální péče celkem 35 . 66 68místa 4 629 . . .Příjemci důchodů celkem osoby . 153 635 153 774 156 184starobních osoby . 82 459 78 238 80 251Průměrný měsíční důchod celkem Kč . 3 612 4 923 5 346starobní Kč . 3 685 5 019 5 441KRIMINALITA, NEHODYZjištěné trestné činy3)14 947 19 350 17 662 19 961na 1 000 obyvatel3)23,3 30,1 27,4 31,0Dopravní nehody . . 9 730 9 793usmrcení osoby . . 111 90těžce zranění osoby . . 1 678 1 456lehce zranění osoby . . 469 447způsobené hmotné škody mil.Kč . . 249 2361) pouze za resort zdravotnictví, bez detašovaných pracovišť2) stav k 31.12.19913) údaj za rok 1991Měřicíjednotka19901995 1997199834Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


BASIC CHARACTERISTIC1-2. Long-term development of the region: 1990 - 2002End of table1999 2000 20012002 UnitHEALTH 1)2 259 2 301 2 345 2 400f/t equiv.persons Physicians, total1 475 1 500 1 501 1 532 In non-state establishments3,5 3,6 3,7 3,8 Per 1 000 population284 279 273 266 persons Population per physician. . . 9 Hospitals3 695 3 558 3 552 3 609 Beds487 505 528 571f/t equiv.persons Physicians11 12 11 11 Specialized therapeutical institutions1 525 1 629 1 626 1 636 Beds4 5 5 5Therapeutic institutions for long-termpatients328 432 496 506 Bedsf/t equiv.personsPhysicians in out-patient careestablishments1 621 . . .396 . . . persons Inhabitants per physicianIndependent surgeries of GPs293 291 291 292 For adults140 140 137 138 For children and youth356 354 350 351 Dentist's113 116 119 122 Pharmacies and dispensaries145 145 135 135 Creches: capacityIncapacity for work248 055 236 495 230 944 230 288 personsAverage number of sickness insuredpersons6,461 6,969 7,273 7,429 % Average incapacity for work5,822 6,285 6,587 6,693 % Due to disease0,230 0,235 0,240 0,237 % Due to industrial injury0,409 0,449 0,446 0,499 % Due to other injurySOCIAL SECURITY71 73 72 84 Social care establishments, total5 847 5 854 5 673 6 231 Beds158 085 159 405 160 677 160 261 persons Pension recipients, total82 096 83 726 84 492 83 380 persons Old-age pensions5 670 6 053 6 557 6 575 CZK Average monthly level of pension, total5 770 6 142 6 643 6 666 CZK Old-age pensionCRIME, ACCIDENTS19 091 18 322 16 249 16 535 Reported crimes29,7 28,6 25,4 25,9 Per 1 000 population10 587 9 869 8 887 9 089 Traffic accidents, total69 76 88 91 persons Killed persons1 526 1 443 1 501 1 578 persons Suverely injured431 373 355 355 persons Lightly injured269 274 336 405 CZK mil Property damage1) Only for the Ministry of Health of the CR, excluding detached units2) 31 December 19913) 1991Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 35


MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELEMACROECONOMIC INDICATORS1-3. Regionální makroekonomické ukazateleRegional macroeconomic indicators1999 2000 2001Hrubá přidaná hodnotavzákladních cenách (mil.Kč) 83 026 86 114 93 534Hrubý domácí produktvtržních cenách (mil.Kč) 93 111 96 541 104 265Podíl kraje na HDP Českérepubliky v % (ČR = 100) 4,9 4,9 4,8Gross value addedat basic prices, CZK millionGross domestic productat market prices, CZK millionShare of the region in GDPof the CR, % (CR = 100)Hrubý domácí produktGross domestic productv mil. euro 2 524 2 712 3 060 EUR millionv mil. PPS 1) 6312 6666 6926 PPS million 1)Vývoj HDP, stálé ceny 1995,min. rok = 100 100,5 101,8 101,2Hrubý domácí produktna 1 obyvatelevKč 144 925 150 480 163 125 CZKv euro 3 929 4 227 4 788 EURv PPS 1) 9 824 10 391 10 835 PPS 1)Hrubý domácí produktna 1 obyvateleGDP, Constant prices 1995,y-o-y changeGross domestic productper capitaGross domestic productper capitaprůměr ČR= 100 78,3 77,9 77,3 Average CR = 100v PPS (EUR15 = 100) 2) 46,1 46,0 46,7 PPS (EUR15 = 100) 2)v PPS (EUR25 = 100) 3) 50,8 50,6 51,3 PPS (EUR25 = 100) 3)v PPS (ACC = 100) 4) 103,9 104,7 103,5 PPS (ACC = 100) 4)Tvorba hrubého fixníhokapitáluGross fixed capitalformation (GFCF)vmil.Kč 25 110 28 195 34 005 CZK milionPodíl krajenaTHFK(ČR = 100) 4,8 5,0 5,6Tvorba hrubého fixníhokapitálu na 1 obyvatelevKč 39 083 43 947 53 201 CZKShareofregioninGFCF,%(CR = 100)GFCF per capitaČR = 100 76,1 80,4 90,4 CZ = 1001) PPS - jednotka pro měření kupní síly2) EUR15 - průměr zemí Evropské unie3) EUR25 - průměr zaEUR15+ACC4) ACC - průměr zemí : Česká republika, Estonsko,Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko,Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko1) PPS - Purchasing Power Standard2) EUR15 - EU average3) EUR25 - EUR15 + ACC average4) ACC = Average: Cypr, Czech Republic,Estonia, Lithuania, Latvia, Hungary, Malta,Poland, Slovak Republic and Slovenia36Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELEMACROECONOMIC INDICATORS1-4. Struktura hrubé přidané hodnoty podle odvětví OKEČStructure of gross value added: by CZ-NACEv% %1999 2000 2001 1)Hrubá přidaná hodnota celkem 100,0 100,0 100,0 Gross value added, totalvtom:A Zemědělství, myslivost, lesnictví 7,3 7,4 7,3 Agriculture, hunting, forestyB Rybolov 0,0 0,0 0,0 FishingC Dobývání nerostných surovin 0,5 0,5 0,4 Mining and quarryingD Zpracovatelský průmysl 31,3 31,3 33,2 ManufacturingE Výrobaarozvodelektřiny, plynu, vody 3,6 3,1 3,6 Electricity, gas and water supplyF Stavebnictví 8,4 8,9 8,7 ConstructionG Obchod, opravy motorových vozidela spotřebního zboží 12,1 12,4 11,9Wholesale and retail trade; repair of motorvehicles,motorcycles and personal andhousehold goodsH Pohostinství a ubytování 1,0 1,4 1,1 Hotels and restaurantsI Doprava, skladování,pošty a telekomunikace 8,7 8,8 8,5 Transport, storage and communicationsJ Peněžnictví apojišťovnictví 2,9 2,5 1,7 Financial intermediationK Činnosti v oblasti nemovitostí,pronajímání nemovitostí, službypro podniky, výzkum a vývoj 7,1 7,0 6,4Real estate, rentingand business activitesL Veřejná správa, obrana, povinnésociální zabezpečení 5,4 5,2 17,2Public administration defence; compulsorysocial securityM Školství 4,6 4,3 . EducationN Zdravotnictví, veterinárníasociální činnosti 4,8 4,8 . Health and social workO Ostatní veřejné sociálníaosobní služby 2,4 2,5 .Other community, social and personal socialactivitiesP Soukromé domácnosti s personálem 0,0 0,0 . Private householdswith employed personsQ Exteritoriální organizace a spolky 0,0 0,0 . Extra-teritorial organizations and bodies1) Hodnota v odvětví L kumulativněvyjadřuje hodnotu za odvětví Laž Q1) Branch L aggregates value of branchesLtoQStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 37


MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELEMACROECONOMIC INDICATORS1-5. Hrubý domácí produkt podle krajů vroce2001Gross domestic product: by region, 2001ČR, krajeCR, regionsCelkemvmil.KčTotal(CZK million)HDP celkemvKčGDP, total(CZK)na 1 obyvateleHDP celkemveuroGDP, total(EUR)Per capitaHDP celkemv PPS 1)GDP, total(PPS) 1)Česká republikaCzech Republic2 157 828 211 051 6 195 14 019Hl. m. Praha 537 708 461 678 13 551 30 667Středočeský 197 555 175 714 5 158 11 672Jihočeský 115 941 185 386 5 442 12 314Plzeňský 112 528 204 418 6 000 13 578Karlovarský 50 311 165 558 4 860 10 997Ústecký 137 577 167 727 4 923 11 141Liberecký 75 507 176 379 5 177 11 716Královéhradecký 100 906 183 280 5 380 12 174Pardubický 89 646 176 475 5 180 11 722Vysočina 91 743 176 785 5 189 11 743Jihomoravský 215 920 191 594 5 624 12 726Olomoucký 104 265 163 125 4 788 10 835Zlínský 104 467 175 614 5 155 11 665Moravskoslezský 223 753 176 377 5 177 11 7161) PPS - jednotka pro měření kupní síly1) PPS - Purchasing Power Standard1-6. Tvorba hrubého fixního kapitálu podle krajů vroce2001Gross fixed capital formation: by region, 2001ČR, krajeCR, regionsCelkemvmil.KčTotal(CZK million)THFK celkemvKčGFCF, total(CZK)na 1 obyvateleTHFK celkemveuroGFCF, total(EUR)Per capitaTHFK celkemv PPS 1)GFCF, total(PPS) 1)Česká republikaCzech Republic601 976 58 878 1 728 3 911Hl. m. Praha 140 071 120 266 3 530 7 989Středočeský 73 836 65 673 1 928 4 362Jihočeský 39 659 63 413 1 861 4 212Plzeňský 27 194 49 401 1 450 3 281Karlovarský 26 807 88 212 2 589 5 859Ústecký 45 823 55 865 1 640 3 711Liberecký 16 807 39 259 1 152 2 608Královéhradecký 20 176 36 647 1 076 2 434Pardubický 24 759 48 739 1 431 3 237Vysočina 21 406 41 248 1 211 2 740Jihomoravský 50 412 44 732 1 313 2 971Olomoucký 34 005 53 201 1 562 3 534Zlínský 27 996 47 063 1 381 3 126Moravskoslezský 53 026 41 799 1 227 2 7761) PPS - jednotka pro měření kupní síly1) PPS - Purchasing Power Standard38Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


OKRESY1-7. Vybrané ukazatele za okres Jeseník *)Selected indicators: District of Jeseník *)DISTRICTSMěřicíjednotka2000 2001 2002 UnitRozloha 1) km 2 719 719 719 km 2 Area 1)Počet obcí 1) 23 24 24 Number of municipalities 1)z toho měst 3 3 3 TownsPočet částí obcí 1) 62 62 62 Number parts of municipalities 1)Počet obyvatel 1) osoby 42 597 42 399 42 251 persons Population 1)ženy 21 578 21 447 21 385 FemalesObyvatelé ve věku 1) Population, by age 1)0 - 14 let % 17,6 17,3 16,8 % 0 - 1415 - 64 let % 70,8 71,1 71,5 % 15 - 6465 a více let % 11,6 11,6 11,8 % 65+Průměrný věk obyvatel 1) roky 37,3 37,6 37,9 years Average age, totalmuži 35,5 35,9 36,2 Malesženy 39,0 39,2 39,6 FemalesŽivě narození osoby 385 383 378 persons Live birthsZemřelí osoby 464 435 433 persons DeathsPřistěhovalí osoby 455 500 474 persons ImmigrantsVystěhovalí osoby 456 484 567 persons EmigrantsSňatky 190 183 192 MarriagesRozvody 153 110 139 DivorcesNa 1 000 obyvatel:Per 1 000 populationpřirozený přírůstek ‰ -1,9 -1,2 -1,3 ‰ Natural increasepřírůstek stěhováním ‰ 0,0 0,4 -2,2 ‰ Net migrationcelkový přírůstek ‰ -1,9 -0,8 -3,5 ‰ Balance of migrationPrůměrný evidenční početzaměstnanců celkem fyz.osoby 7 405 7 760 7 482actualpersonsAverage registered numberof employeesPrůměrná hrubá měsíční mzdazaměstnace Kč 10 687 10 990 11 910 CZK Average monthly gross wageUchazeči ozaměstnání 1) osoby 2 961 3 173 3 501 persons Registered job applicants 1)Volná pracovní místa 1) místa 180 231 44 vacanc. Vacancies 1)Registr. míra nezaměstnanosti 1) % 13,17 14,78 16,88 % Registered unemployment rate 1)Počet registrovaných subjektů 8205 8508 10439 Registered entities, totalz toho fyzické osoby 7 210 7 447 9 335 Natural personsZahájené byty 145 95 85 Dwellings startedRozestavěné byty 1) 303 261 292 Dwellings under construction 1)Dokončené byty 104 137 54 Dwellings completedDěti v mateřských školách osoby 1 296 1 291 1 277 persons Pupils at nursery schoolsŽáci základních škol osoby 4 679 4 527 4 359 persons Pupils at basic schoolsLékaři na 1 000 obyvatel osoby 2,9 2,9 3,0 persons Physicians per 1 000 populationPrůměrná pracovní neschopnost % 6,788 7,112 7,145 % Average incapacity for workPříjemci důchodů celkem osoby 9 561 9 635 9 650 persons Pension recipients, totalstarobní 5084 5128 5058 Old-age pensionsPrůměrný měsíční důchod Kč 6039 6538 6548 CZK Average monthly level of pensionsstarobní 6119 6604 6621 Old-age pensionsZjištěné trestné činy 1 151 1 247 1 124 Reported crimesDopravní nehody celkem 666 623 546 Accidents, totalPožáry celkem 78 51 85 Fires, total*) podrobné vysvětlivky uvádíme v příslušných kapitolách1) stav k 31. 12.*) See relevant chapters for detailed explanatory notes1) 31 DecemberStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 39


OKRESY1-8. Vybrané ukazatele za okres Olomouc *)Selected indicators: District of Olomouc *)DISTRICTSMěřicíjednotka2000 2001 2002 UnitRozloha 1) km 2 1451 1452 1510 km 2 Area 1)Počet obcí 1) 93 92 92 Number of municipalities 1)z toho měst 5 5 5 TownsPočet částí obcí 1) 219 219 219 Number parts of municipalities 1)Počet obyvatel 1) osoby 225 325 224 535 224 156 persons Population 1)ženy 116 363 116 060 115 944 FemalesObyvatelé ve věku 1) Population, by age 1)0 - 14 let % 16,0 15,8 15,4 % 0 - 1415 - 64 let % 70,2 70,4 70,7 % 15 - 6465 a více let % 13,8 13,8 13,8 % 65+Průměrný věk obyvatel 1) roky 38,6 38,8 39,1 years Average age, totalmuži 36,9 37,1 37,4 Malesženy 40,1 40,4 40,7 FemalesŽivě narození osoby 1 884 2 078 1 990 persons Live birthsZemřelí osoby 2 238 2 213 2 219 persons DeathsPřistěhovalí osoby 1 687 1 727 2 228 persons ImmigrantsVystěhovalí osoby 1 509 1 704 2 378 persons EmigrantsSňatky 1171 1128 1147 MarriagesRozvody 646 692 805 DivorcesNa 1 000 obyvatel:Per 1 000 populationpřirozený přírůstek ‰ -1,6 -0,6 -1,0 ‰ Natural increasepřírůstek stěhováním ‰ 0,8 1,0 -0,7 ‰ Net migrationcelkový přírůstek ‰ -0,8 -0,5 -1,7 ‰ Balance of migrationPrůměrný evidenční početzaměstnanců celkem fyz.osoby 57 770 57 258 54 779actualpersonsAverage registered numberof employeesPrůměrná hrubá měsíční mzdazaměstnace Kč 12 042 13 150 14 056 CZK Average monthly gross wageUchazeči ozaměstnání 1) osoby 13 116 12 940 13 689 persons Registered job applicants 1)Volná pracovní místa 1) místa 656 899 1 189 vacanc. Vacancies 1)Registr. míra nezaměstnanosti 1) % 11,36 11,04 11,62 % Registered unemployment rate 1)Počet registrovaných subjektů 40 959 42 535 43 700 Registered entities, totalz toho fyzické osoby 35 465 36 707 37 630 Natural personsZahájené byty 832 639 575 Dwellings startedRozestavěné byty 1) 3495 3351 3196 Dwellings under construction 1)Dokončené byty 863 783 730 Dwellings completedDěti v mateřských školách osoby 6 553 6 577 6 604 persons Pupils at nursery schoolsŽáci základních škol osoby 23 330 22 585 21 678 persons Pupils at basic schoolsLékaři na 1 000 obyvatel osoby 4,5 5,4 5,6 persons Physicians per 1 000 populationPrůměrná pracovní neschopnost % 6,493 6,891 6,702 % Average incapacity for workPříjemci důchodů celkem osoby 54 315 54 810 54 810 persons Pension recipients, totalstarobní 29 204 29 516 29 283 Old-age pensionsPrůměrný měsíční důchod Kč 6105 6620 6643 CZK Average monthly level of pensionsstarobní 6207 6725 6755 Old-age pensionsZjištěné trestné činy 7 512 6 489 6 378 Reported crimesDopravní nehody celkem 4 286 3 795 3 911 Accidents, totalPožáry celkem 453 323 391 Fires, total*) podrobné vysvětlivky uvádíme v příslušných kapitolách1) stav k 31. 12.*) See relevant chapters for detailed explanatory notes1) 31 December40Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


OKRESY1-9. Vybrané ukazatele za okres Prostějov *)Selected indicators: District of Prostějov *)DISTRICTSMěřicíjednotka2000 2001 2002 UnitRozloha 1) km 2 770 770 770 km 2 Area 1)Počet obcí 1) 95 96 96 Number of municipalities 1)z toho měst 5 5 5 TownsPočet částí obcí 1) 158 158 158 Number parts of municipalities 1)Počet obyvatel 1) osoby 109 969 109 773 109 524 persons Population 1)ženy 56 674 56 550 56 474 FemalesObyvatelé ve věku 1) Population, by age 1)0 - 14 let % 15,9 15,6 15,3 % 0 - 1415 - 64 let % 69,1 69,5 69,8 % 15 - 6465avíce let % 15,0 14,9 14,9 % 65+Průměrný věk obyvatel 1) roky 39,1 39,2 39,5 years Average age, totalmuži 37,4 37,6 37,9 Malesženy 40,7 40,8 41,0 FemalesŽivě narození osoby 945 951 971 persons Live birthsZemřelí osoby 1 319 1 330 1 329 persons DeathsPřistěhovalí osoby 995 1 102 1 182 persons ImmigrantsVystěhovalí osoby 768 838 1 073 persons EmigrantsSňatky 535 514 514 MarriagesRozvody 258 241 286 DivorcesNa 1 000 obyvatel:Per 1 000 populationpřirozený přírůstek ‰ -3,4 -3,5 -3,3 ‰ Natural increasepřírůstek stěhováním ‰ 2,1 2,4 1,0 ‰ Net migrationcelkový přírůstek ‰ -1,3 -1,0 -2,3 ‰ Balance of migrationPrůměrný evidenční početzaměstnanců celkem fyz.osoby 26 773 26 024 25 942actualpersonsAverage registered numberof employeesPrůměrná hrubá měsíční mzdazaměstnace Kč 10 916 11 748 12 660 CZK Average monthly gross wageUchazeči ozaměstnání 1) osoby 5 610 5 150 5 662 persons Registered job applicants 1)Volná pracovní místa 1) místa 1 061 1 322 1 051 vacanc. Vacancies 1)Registr. míra nezaměstnanosti 1) % 10,39 10,05 10,03 % Registered unemployment rate 1)Počet registrovaných subjektů 18 756 19 518 20 292 Registered entities, totalz toho fyzické osoby 16 015 16 656 17 348 Natural personsZahájené byty 379 348 308 Dwellings startedRozestavěné byty 1) 1 598 1 461 1 375 Dwellings under construction 1)Dokončené byty 288 418 394 Dwellings completedDěti v mateřských školách osoby 3 138 3 088 3 164 persons Pupils at nursery schoolsŽáci základních škol osoby 10 813 10 521 10 159 persons Pupils at basic schoolsLékaři na 1 000 obyvatel osoby 3,0 3,0 3,1 persons Physicians per 1 000 populationPrůměrná pracovní neschopnost % 7,091 7,282 7,661 % Average incapacity for workPříjemci důchodů celkem osoby 30 434 30 572 30 425 persons Pension recipients, totalstarobní 14 710 14 702 14 445 Old-age pensionsPrůměrný měsíční důchod Kč 5 984 6 481 6 509 CZK Average monthly level of pensionsstarobní 6 104 6 607 6 634 Old-age pensionsZjištěné trestné činy 2 770 2 343 2 452 Reported crimesDopravní nehody celkem 1 257 1 190 1 123 Accidents, totalPožáry celkem 181 164 199 Fires, total*) podrobné vysvětlivky uvádíme v příslušných kapitolách1) stav k 31. 12.*) See relevant chapters for detailed explanatory notes1) 31 DecemberStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 41


OKRESY1-10. Vybrané ukazatele za okres Přerov *)Selected indicators: District of Přerov *)DISTRICTSMěřicíjednotka2000 2001 2002 UnitRozloha 1) km 2 884 884 885 km 2 Area 1)Počet obcí 1) 104 104 104 Number of municipalities 1)z toho měst 5 5 5 TownsPočet částí obcí 1) 152 152 152 Number parts of municipalities 1)Počet obyvatel 1) osoby 136 294 135 375 134 895 persons Population 1)ženy 70 105 69 615 69 365 FemalesObyvatelé ve věku 1) Population, by age 1)0 - 14 let % 16,8 16,4 16,0 % 0 - 1415 - 64 let % 69,7 69,9 70,2 % 15 - 6465 a více let % 13,5 13,7 13,8 % 65+Průměrný věk obyvatel 1) roky 38,4 38,7 39,0 years Average age, totalmuži 36,7 37,0 37,3 Malesženy 40,0 40,3 40,6 FemalesŽivě narození osoby 1 146 1 174 1 201 persons Live birthsZemřelí osoby 1 446 1 441 1 437 persons DeathsPřistěhovalí osoby 1 087 1 006 1 218 persons ImmigrantsVystěhovalí osoby 1 160 1 396 1 462 persons EmigrantsSňatky 700 675 599 MarriagesRozvody 343 384 279 DivorcesNa 1 000 obyvatel:Per 1 000 populationpřirozený přírůstek ‰ -2,2 -2,0 -1,7 ‰ Natural increasepřírůstek stěhováním ‰ -0,5 -2,9 -1,8 ‰ Net migrationcelkový přírůstek ‰ -2,7 -4,8 -3,6 ‰ Balance of migrationPrůměrný evidenční početzaměstnanců celkem fyz.osoby 28 458 27 877 29 562actualpersonsAverage registered numberof employeesPrůměrná hrubá měsíční mzdazaměstnace Kč 11 709 12 874 13 669 CZK Average monthly gross wageUchazeči ozaměstnání 1) osoby 9 203 8 247 8 724 persons Registered job applicants 1)Volná pracovní místa 1) místa 1 099 409 298 vacanc. Vacancies 1)Registr. míra nezaměstnanosti 1) % 14,16 12,54 12,80 % Registered unemployment rate 1)Počet registrovaných subjektů 23 122 23 735 24 226 Registered entities, totalz toho fyzické osoby 20 174 20 508 20 890 Natural personsZahájené byty 323 243 258 Dwellings startedRozestavěné byty 1) 1669 1599 1528 Dwellings under construction 1)Dokončené byty 365 310 329 Dwellings completedDěti v mateřských školách osoby 3 883 3 858 3 878 persons Pupils at nursery schoolsŽáci základních škol osoby 14 537 14 105 13 613 persons Pupils at basic schoolsLékaři na 1 000 obyvatel osoby 3,0 3,3 3,3 persons Physicians per 1 000 populationPrůměrná pracovní neschopnost % 6,683 6,721 7,098 % Average incapacity for workPříjemci důchodů celkem osoby 33 948 34 144 33 961 persons Pension recipients, totalstarobní 18 124 18 369 18 079 Old-age pensionsPrůměrný měsíční důchod Kč 6049 6552 6566 CZK Average monthly level of pensionsstarobní 6125 6615 6635 Old-age pensionsZjištěné trestné činy 4 534 4 028 4 349 Reported crimesDopravní nehody celkem 2 074 1 860 2 057 Accidents, totalPožáry celkem 238 196 209 Fires, total*) podrobné vysvětlivky uvádíme v příslušných kapitolách1) stav k 31. 12.*) See relevant chapters for detailed explanatory notes1) 31 December42Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


OKRESY1-11. Vybrané ukazatele za okres Šumperk *)Selected indicators: District of Šumperk *)DISTRICTSMěřicíjednotka2000 2001 2002 UnitRozloha 1) km 2 1 316 1 316 1 316 km 2 Area 1)Počet obcí 1) 78 78 78 Number of municipalities 1)ztohoměst 8 8 8 TownsPočet částí obcí 1) 163 163 162 Number parts of municipalities 1)Počet obyvatel 1) osoby 126 887 126 292 125 924 persons Population 1)ženy 64 563 64 260 64 071 FemalesObyvatelé ve věku 1) Population, by age 1)0 - 14 let % 17,1 16,7 16,4 % 0 - 1415 - 64 let % 70,0 70,2 70,5 % 15 - 6465 a více let % 12,9 13,0 13,1 % 65+Průměrný věk obyvatel 1) roky 37,9 38,3 38,6 years Average age, totalmuži 36,4 36,7 37,1 Malesženy 39,4 39,7 40,1 FemalesŽivě narození osoby 1 150 1 130 1 127 persons Live birthsZemřelí osoby 1 267 1 200 1 262 persons DeathsPřistěhovalí osoby 757 756 1 218 persons ImmigrantsVystěhovalí osoby 808 992 1 462 persons EmigrantsSňatky 573 525 557 MarriagesRozvody 335 341 357 DivorcesNa 1 000 obyvatel:Per 1 000 populationpřirozený přírůstek ‰ -0,9 -0,6 -1,1 ‰ Natural increasepřírůstek stěhováním ‰ -0,4 -1,9 -1,8 ‰ Net migrationcelkový přírůstek ‰ -1,3 -2,4 -2,9 ‰ Balance of migrationPrůměrný evidenční početzaměstnanců celkem fyz.osoby 31 110 31 640 29 159actualpersonsAverage registered numberof employeesPrůměrná hrubá měsíční mzdazaměstnace Kč 11 280 12 075 12 798 CZK Average monthly gross wageUchazeči ozaměstnání 1) osoby 7 202 7 705 7 819 persons Registered job applicants 1)Volná pracovní místa 1) místa 688 403 324 vacanc. Vacancies 1)Registr. míra nezaměstnanosti 1) % 11,26 12,81 13,11 % Registered unemployment rate 1)Počet registrovaných subjektů 20 163 21 032 24 327 Registered entities, totalz toho fyzické osoby 17 727 18 372 21 543 Natural personsZahájené byty 304 283 306 Dwellings startedRozestavěné byty 1) 1 548 1 726 1 864 Dwellings under construction 1)Dokončené byty 192 105 168 Dwellings completedDěti v mateřských školách osoby 3 726 3 633 3 649 persons Pupils at nursery schoolsŽáci základních škol osoby 13 921 13 510 13 025 persons Pupils at basic schoolsLékaři na 1 000 obyvatel osoby 2,8 2,9 3,0 persons Physicians per 1 000 populationPrůměrná pracovní neschopnost % 8,187 8,634 9,094 % Average incapacity for workPříjemci důchodů celkem osoby 31 147 31 516 31 415 persons Pension recipients, totalstarobní 16 604 16 777 16 515 Old-age pensionsPrůměrný měsíční důchod Kč 6 038 6 533 6 539 CZK Average monthly level of pensionsstarobní 6 087 6 575 6 585 Old-age pensionsZjištěné trestné činy 2 355 2 142 2 232 Reported crimesDopravní nehody celkem 1 586 1 419 1 452 Accidents, totalPožáry celkem 176 165 161 Fires, total*) podrobné vysvětlivky uvádíme v příslušných kapitolách1) stav k 31. 12.*) See relevant chapters for detailed explanatory notes1) 31 DecemberStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 43


2. ÚZEMÍ, PODNEBÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍÚZEMÍ, PODNEBÍÚvodní tabulka poskytuje základní přehled o všech krajích a okresech České republiky. Údajeorozloze krajů a okresů k 31. 12. 2002 byly převzaty z oficiálních dat Českého úřaduzeměměřičského a katastrálního v Praze.Velikostní struktura obcí byla zpracována podle územně správního uspořádání k 31. 12. 2002. Počtyobyvatel v obcích byly převzaty ze statistické bilance podle obcí spromítnutím výsledků sčítání lidu,domů abytů 2001.Údaje o podnebí jsou reprezentovány základními meteorologickými daty, která byla naměřenana meteorologických stanicích sídlících na území kraje. Údaje z těchto stanic byly převzaty z Českéhohydrometeorologického ústavu v Praze.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍPodle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je rozlišováno 6 kategorií zvláštěchráněných území: národní parky a chráněné krajinné oblasti - označované jako velkoplošnáchráněná území, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodnípamátky - označované jako maloplošná chráněná území.Velkoplošná chráněná území:o národní parky -rozsáhlá území jedinečná vnárodním či mezinárodním měřítku, jejichžznačnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy,vnichž rostliny, živočichové aneživá příroda mají mimořádný vědecký avýchovnývýznamo chráněné krajinné oblasti - rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou,charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémůlesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípaděs dochovanými památkami historického osídlení.Maloplošná chráněná území (MCHÚ) sevykazují v kategorii "ostatní" a jejich obsah je specifikovándo čtyř oddílů:o národní přírodní rezervace - menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsouna přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významnévnárodním či mezinárodním měřítkuo přírodní rezervace - menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupenímekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblasto národní přírodní památky -přírodní útvar (i takový, který vedle přírody formoval svoučinností člověk) menší rozlohy, naleziště nerostů čiohrožených druhů ve fragmentechekosystémů s národním či mezinárodním významem ekologickým, vědeckým čiestetickýmo přírodní památky - obdobně jako národní přírodní památka, ale pouze s regionálnímvýznamem.Investice na ochranu životního prostředí jsou definovány jako samostatné stavby a ostatní investičníopatření, vedoucí ke zlepšení současného stavu životního prostředí.Mezi akce na ochranu životního prostředí jsou zahrnuty akce s následujícím programovýmzaměřením:o ochrana vody (s výjimkou podzemní)o ochrana ovzduší a klimatuo ekologické nakládání s odpadyo ochrana přírody a krajinyo redukce vlivu fyzikálních faktorůo ochrana půdy a podzemní vodyEmise je děj, při kterém jsou vnášeny cizorodé látky různého skupenství do ovzduší. Uvádějí sev kilogramech za hodinu nebo v tunách za rok.44Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Měrné emise jsou emise znečišťujících látek za určité časové období připadající na jednotku plochyúzemí nebo na obyvatele.Množství uvedených znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší je evidováno v Registru emisía zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), který je podle závislosti na druhu zdrojů a jejich tepelnýchvýkonů členěn na:o REZZO 1 - zahrnuje stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu 5 MWavyšším a zařízení zvlášť závažných technologických procesů. Zařízení uvedené skupinyjsou označována jako "velké zdroje znečišťování".o REZZO 2 - zahrnuje technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování palivo tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW a zařízení závažných technologických procesů, jakožiuhelné lomy a obdobné plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek.Uvedená skupina je označována jako "střední zdroje znečišťování".o REZZO 3 - zahrnuje technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování palivo tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, zařízení technologických procesů nespadajícíchdo kategorie velkých a středních zdrojů znečišťování, plochy, na kterých jsou prováděnypráce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktůa odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti výrazně znečišťujícíovzduší. Uvedená skupina je označována jako "malé zdroje znečišťování".o REZZO 4 - zahrnuje mobilní zařízení se spalovacími nebo jinými motory, které znečišťujíovzduší, zejména silniční a motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla.Uvedená skupina je označována jako "mobilní zdroje znečišťování".Podkladem pro údaje uvedené v tabulkách o odpadech je výkaz ČSÚ Odp P 5-01. Vykazujícímijednotkami jsou podniky s 20 a více zaměstnanci zařazené dle převažující činnosti do odvětví (OKEČ)01, 10-41, 45, 5157, 55, 601, 602, 62, 642, 747, 7481, 851, 852, 90, 9211 a 93, od roku 2001 také 02a 50.S účinností od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost nový zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech aozměněněkterých dalších zákonů, veznění pozdějších předpisů. Nový zákonjevplném souladu s právnímipředpisy ES v oblasti nakládání s odpady.Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavitakterá přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v Příloze č.1 k zákonu č. 185/2001 Sb.Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcímprávním předpisu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastnostíuvedených v příloze č.2 k zákonu č. 185/2001 Sb.Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravaa doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.Způsoby nakládání s odpadem:Způsoby nakládání jsou rozděleny do dvou skupin, které odpovídají rozdělení podle Evropské unie na:oovyužívání odpadů - činnosti uvedené vPříloze č.3 k zákonu č. 185/2001 Sb.odstraňování odpadů - činnosti uvedené vPříloze č. 4kzákonu č. 185/2001 Sb.Vroce2002proběhl Cenzus vodovodů a kanalizací (VaK2002), jehož hlavním cílem bylo předevšímzískat komplexní informace o všech vodovodech, kanalizacích a čistírnách odpadních vod sloužícíchpro veřejnou potřebu před vstupem ČR mezičlenské země Evropské unie a zkvalitnit souhrnné údajeo vodovodech a kanalizacích ČR poskytované národním institucím a mezinárodním organizacím(Eurostat, OECD). Údaje byly sledovány za rok 2001 resp. k 31. 12. 2001, výše vodnéhoastočnéhovKč za m 3 byla aktualizována k datu 1. 9. 2002.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 45


2. AREA, CLIMATE AND ENVIRONMENTAREA AND CLIMATEThe opening table gives an overview of all regions and districts of the Czech Republic. Data on areasof regions and districts as at 31 December 2002 have been derived from the Czech Officefor Surveying, Mapping and Cadastre in Prague.The size structure of municipalities (by population) was processed following the territorial selfgoverningarrangement in force on 31 December 2002. Municipality population figures were takenover from the statistical balance by municipality with projecting of results Adding of People, Housesand Flats 2001.Data on climate are shown in basic meteorological figures measured at meteorological stationslocated in the territory of the region. These data were taken over from the Czech Institutefor Hydrometeorology in Prague.ENVIRONMENTAct No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Conservation distinguishes six categoriesof especially protected areas: national parks and protected landscape areas (referred to as largeprotected areas), national nature reserves, nature reserves, national nature monuments, and naturemonuments (referred to as small protected areas).Large protected areas:o National parks - large areas unique on a national or international scale, whose majorparts are occupied by ecosystems, either natural or affected little by human activity,where flora, fauna and inanimate nature are of extraordinary scientific and educationalsignificanceo Protected landscape areas - large areas with harmoniously shaped landscape,characteristic relief, a significant proportion of natural ecosystems of forest andpermanent grass stands, a sizeable proportion of tree species and as the case maybe, preserved monuments of historical settlements.Small protected areas (SPA):They are included in the category ”Other”, which is subdivided into four sub-categories, namely:o National nature reserves – small-scale areas of extraordinary natural value, whosenatural relief with a typical geological structure is tied with ecosystems significant atnational and international levels.o Natural reserves – small-scale areas of concentrated natural value with ecosystemstypical of and significant for the given geographical area.o National natural monuments – small-scale natural formations (including those formedby human activity), with deposits of minerals and habitats of endangered species infragments of ecosystems of national or international environmental, scientific oraesthetic significance.o Natural monuments – the same criteria as for national natural monuments apply.The significance is regional only.Fixed assets acquired for environment protection are defined as separate structures and otherinvestment measures designed to improve the current state of the environment.Environment protection projects include activities aimed at:o Water pollution control (except ground water)o Air pollution control and climate protectiono Environment-friendly management of wasteo Nature and land conservationo Reduction of impact of physical factorso Protection of soil and ground waterEmission refers to a process of discharging xenobiotic substances of various states into the air.Emissions are given in terms of kilograms per hour or tonnes per year.46Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Specific emissions are emissions of pollutants per unit of time per unit of area or per capita.The amounts of the given pollutants discharged into the air are listed in the Register of Emissionsand Air Polluters (REZZO), which keeps records of the following types of polluters broken down bytheir thermal outputs:o REZZO 1: includes stationary fuel-burning systems more than 5 MW in thermal output, plussystems operated in especially important technological processes. The systems classified tothis group are referred to as ‘big polluters’;o REZZO 2: includes technological systems incorporating stationery fuel-burning equipmentwhose thermal output ranges from 0.2 to 5 MW, equipment of important technologicalprocesses, and coal mines and similar areas, where burning, evaporating or escaping ofpollutants is possible. This group is referred to as ‘medium-sized polluters’.o REZZO 3: includes local technological systems with stationary fuel-burning equipment whosethermal output is lower than 0.2 MW (with the exception of local furnaces use in flats,residential and weekend houses), production process equipment not falling into the categoryof big and medium-sized polluters, areas work done can pollute the air, storage sites of fuel,raw materials, products, waste and captured emitted pollutants, and other facilities andactivities polluting the air to a large extent. This group is referred to as ‘small polluters’.o REZZO 4: mobile systems equipped with air-polluting combustion or other engines. This groupincludes especially road and rail motor vehicles, vessels and aircraft. It is referred to as‘mobile polluters’. Since 1995, the balance has been including emissions of solid and sulphurdioxide pollutants from transport.Data given in the tables on waste are derived from figures reported on CZSO questionnaire.Reporting units are enterprises with 20 employees or more, falling under the following headings byprincipal activity (CZ-NACE): 01, 10-41, 45, 5157, 55, 601, 602, 62, 642, 747, 7481, 851, 852, 90,9211 and 93, since 2001 also 02 and 50.This statistical information presents results obtained by processing statistical questionnaire Odp 5-01“Statistical Questionnaire on Wastes”. The enterprises covered by the survey employed 20+ peopleand their principal activity classified them to CZ-NACE divisions/groups coded 01, 02, 10-36, 38-41,45, 502, 55, 601-602, 62, 642, 747, 7481, 851-852, 9211, and 93. Furthermore, units with 5+employees classified to CZ-NACE 37 (Recycling) and 5157 (Wholesale of waste and scrap) and unitsclassified to CZ-NACE 90 (Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities), with no limiton the number of employees, were also included in the survey.On 1 January 2002 a new Act No. 185/2001 Coll., on Waste and Amendments to Some OtherActs, as last amended, entered into force. The Act fully complies with waste management laws andregulations of the EU.Waste is any movable thing its owner disposes of or intends to dispose of, which classified to a groupof wastes listed in Annex No. 1 to Act No. 185/2001 Coll.azardous waste is waste included in the Listof Hazardous Waste given in the implementing regulation as well as any waste exhibiting one or morehazardous characteristics listed in Annex No. 2 to Act No. 185/2001 Coll.Waste management refers to gathering, concentration, collection, purchase, sorting, transport,storing, treatment, use and disposal of waste.Types of waste managementThe ways of waste management are divided into two groups, in compliance with the division accordingto the EU. They are:o waste recovery - activities shown in Annex No. 3 to Act. No. 185/2001 Coll.; ando waste disposal - activities shown in Annex No. 4 to Act. No. 185/2001 Coll.A water supply and sewerage systems census (VaK2002) was held in 2002. The census was primarilyaimed at getting, prior to the accession to the EU, overall information on all water supplyand sewerage systems and on wastewater treatment plants used for public needs on the one handand at improving the quality of data aggregates on these systems in the CR transmitted to nationalinstitutions and international organizations (Eurostat, OECD) on the other hand. The data weremeasured for the year 2001 or as at 31 December 2001 and the water rates and sewage collectioncharges were updated as at 1 September 2002.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 47


ÚZEMÍ2-1. Rozloha území ČR podleokresů, počet obyvatel, hustota obyvatelstvana 1 km 2 apočet obcí k 31. 12. 2002Area of the Czech Republic by district; population, density of populationand municipalities: 31 December 2002AREAPramen: Český úřad zeměměřický akatastrálníČR, kraje, okresyCR, regions (R), districtsRozlohakm 2PočetobyvatelArea km 2 Population Males FemalesSource: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastrev tomPrůměrnýPočet obcímuži ženy věkAverageageHustotaobyvatelstvana1km 2Density ofpopulationper km 2Number ofmunicipalitiesČeská republikaCzech Republic78 868 10 203 269 4 966 706 5 236 563 39,3 129 6 254Hlavní město Praha (R) 496 1 161 938 551 890 610 048 41,5 2 343 1Středočeský kraj (R) 11 016 1 128 674 552 076 576 598 39,5 102 1 148Benešov 1 523 93 220 45 908 47 312 39,5 61 115Beroun 662 76 101 37 328 38 773 39,7 115 86Kladno 691 150 181 73 034 77 147 39,6 217 100Kolín 846 95 523 46 522 49 001 40,1 113 100Kutná Hora 917 73 337 35 990 37 347 39,8 80 88Mělník 712 94 868 46 318 48 550 39,0 133 70Mladá Boleslav 1 058 114 042 56 072 57 970 39,1 108 123Nymburk 876 84 784 41 222 43 562 39,8 97 90Praha-východ 584 98 453 48 023 50 430 39,5 169 91Praha-západ 586 86 777 42 396 44 381 39,2 148 80Příbram 1 630 107 260 52 718 54 542 39,2 66 120Rakovník 930 54 128 26 545 27 583 39,5 58 85Jihočeský (R) 10 057 625 097 306 882 318 215 39,0 62 623České Budějovice 1 625 178 523 87 253 91 270 39,0 110 107Český Krumlov 1 615 59 817 29 844 29 973 37,2 37 46Jindřichův Hradec 1 944 92 846 45 516 47 330 38,8 48 106Písek 1 138 70 419 34 383 36 036 39,9 62 76Prachatice 1 375 51 410 25 599 25 811 37,9 37 65Strakonice 1 032 69 496 34 024 35 472 39,6 67 112Tábor 1 327 102 586 50 263 52 323 39,7 77 111Plzeňský kraj (R) 7 561 549 374 268 949 280 425 39,7 73 503Domažlice 1 140 58 895 29 067 29 828 38,9 52 86Klatovy 1 940 87 680 42 993 44 687 39,7 45 95Plzeň-město 125 163 791 78 666 85 125 40,9 1 313 1Plzeň-jih 1 080 68 495 33 980 34 515 39,9 63 100Plzeň-sever 1 323 73 610 36 345 37 265 39,0 56 102Rokycany 575 45 574 22 381 23 193 40,2 79 68Tachov 1 379 51 329 25 517 25 812 37,1 37 51Karlovarský kraj (R) 3 314 304 220 148 775 155 445 38,3 92 132Cheb 933 89 107 43 401 45 706 38,3 96 39Karlovy Vary 1 628 121 886 59 301 62 585 39,1 75 55Sokolov 754 93 227 46 073 47 154 37,0 124 38Ústecký kraj (R) 5 335 819 712 401 322 418 390 38,3 154 354Děčín 909 133 631 65 624 68 007 38,3 147 52Chomutov 935 124 744 61 350 63 394 37,2 133 44Litoměřice 1 032 114 497 56 416 58 081 39,1 111 105Louny 1 118 85 830 42 208 43 622 38,3 77 70Most 467 116 786 57 009 59 777 38,1 250 26Teplice 469 126 635 61 675 64 960 38,7 270 34Ústí nad Labem 404 117 589 57 040 60 549 38,4 291 2348Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ÚZEMÍ2-1. Rozloha území ČR podle okresů, počet obyvatel, hustota obyvatelstvana1km 2 apočet obcí k 31. 12. 2002Area of the Czech Republic by district; population, density of populationand municipalities: 31 December 2002AREAPramen: Český úřad zeměměřický a katastrálnídokončeníČR, kraje, okresyCR, regions (R), districtsRozlohakm 2PočetobyvatelArea km 2 Population Males FemalesSource: Czech Office for Surveying, Mapping and CadastreEnd of tablev tomHustotaPrůměrnýobyvatelstva Počet obcímuži ženy věkna 1 km 2AverageageDensity ofpopulationper km 2Number ofmunicipalitiesLiberecký kraj (R) 3 163 427 321 207 887 219 434 38,6 135 216Česká Lípa 1 137 105 981 52 081 53 900 36,9 93 60Jablonec nad Nisou 402 88 068 42 509 45 559 39,1 219 34Liberec 925 158 107 76 506 81 601 39,1 171 57Semily 699 75 165 36 791 38 374 39,5 108 65Královéhradecký kraj (R) 4 758 548 437 266 890 281 547 39,6 115 448Hradec Králové 875 159 622 77 087 82 535 40,3 182 101Jičín 887 77 368 37 869 39 499 39,8 87 111Náchod 852 112 448 54 604 57 844 39,2 132 78Rychnov nad Kněžnou 998 79 003 38 746 40 257 38,9 79 83Trutnov 1 147 119 996 58 584 61 412 39,2 105 75Pardubický kraj (R) 4 519 506 534 248 055 258 479 39,0 112 453Chrudim 1 030 104 901 51 538 53 363 39,0 102 113Pardubice 889 160 564 77 837 82 727 40,0 181 115Svitavy 1 335 102 247 50 387 51 860 38,4 77 113Ústí nad Orlicí 1 265 138 822 68 293 70 529 38,3 110 112Vysočina (R) 6 925 517 630 255 718 261 912 38,7 75 729Havlíčkův Brod 1 265 94 826 46 868 47 958 39,1 75 120Jihlava 1 180 108 231 53 241 54 990 38,8 92 121Pelhřimov 1 290 72 589 35 830 36 759 39,7 56 120Třebíč 1 519 117 002 57 739 59 263 38,3 77 173Žďár nadSázavou 1 672 124 982 62 040 62 942 37,9 75 195Jihomoravský kraj (R) 7 065 1 121 792 543 427 578 365 39,5 159 647Blansko 942 107 454 52 696 54 758 39,1 114 130Brno-město 230 370 505 175 288 195 217 40,9 1 609 1Brno-venkov 1 108 161 269 78 994 82 275 39,4 146 137Břeclav 1 173 123 265 60 259 63 006 38,5 105 69Hodonín 1 086 158 602 77 681 80 921 38,6 146 81Vyškov 889 86 636 42 500 44 136 39,0 97 81Znojmo 1 637 114 061 56 009 58 052 38,3 70 148Olomoucký kraj (R) 5 159 636 750 309 511 327 239 39,0 123 394Jeseník 719 42 251 20 866 21 385 37,9 59 24Olomouc 1 510 224 156 108 212 115 944 39,1 148 92Prostějov 770 109 524 53 050 56 474 39,5 142 96Přerov 845 134 895 65 530 69 365 39,0 160 104Šumperk 1 316 125 924 61 853 64 071 38,6 96 78Zlínský kraj (R) 3 964 593 130 288 814 304 316 39,0 150 304Kroměříž 799 107 959 52 422 55 537 39,1 135 80Uherské Hradiště 991 144 116 70 292 73 824 39,0 145 78Vsetín 1 143 146 474 71 624 74 850 38,5 128 59Zlín 1 030 194 581 94 476 100 105 39,3 189 87Moravskoslezský kraj (R) 5 535 1 262 660 616 510 646 150 38,5 228 302Bruntál 1 657 104 480 51 463 53 017 37,5 63 71Frýdek-Místek 1 273 226 592 110 897 115 695 38,6 178 77Karviná 347 277 244 136 293 140 951 38,4 798 16Nový Jičín 918 159 473 78 125 81 348 37,8 174 57Opava 1 126 180 769 88 184 92 585 38,5 161 80Ostrava - město 214 314 102 151 548 162 554 39,0 1 466 1Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 49


ÚZEMÍAREA2-2. Velikostní skupiny obcí podle okresů k 31. 12. 2002Size groups of municipalities: by district, 31 December 2002Kraj, okresyRegion, districtsPočet obcícelkemNumberofmunicipalities,totaldo 199Under200v tom podle počtu obyvatel200 - 499 500 - 9991 000 -- 4 9995000--19999By population20 000 --4999950 000avíce50 000and overOlomoucký kraj 394 51 131 95 104 9 3 1Jeseník 24 1 3 9 10 1 - -Olomouc 92 10 21 19 38 3 - 1Prostějov 96 10 40 26 19 - 1 -Přerov 104 21 45 21 13 3 1 -Šumperk 78 9 22 20 24 2 1 -dokončeníEnd of tableKraj, okresyRegion, districtsObyvatelstvocelkemPopulation,totaldo 199Under200v tom podle počtu obyvatel200 - 499 500 - 9991 000 -- 4 9995000--19999By population20 000 --4999950 000avíce50 000and overOlomoucký kraj 636 750 7 262 44 889 63 870 187 168 107 604 124 333 101 624Jeseník 42 251 157 1 097 6 275 22 205 12 517 - -Olomouc 224 156 1 457 7 434 12 506 64 747 36 388 - 101 624Prostějov 109 524 1 383 14 145 16 851 29 467 - 47 678 -Přerov 134 895 3 121 14 671 14 910 20 102 34 509 47 582 -Šumperk 125 924 1 144 7 542 13 328 50 647 24 190 29 073 -Velikostní skupiny obcí podle počtu obyvatelvOlomouckém kraji k 31. 12. 200220 000 - 49 99919,5%50 000 a více16,0%5 000 - 19 99916,9%636 750 obyvateldo 1991,1%200 - 4997,0%1 000 - 4 99929,4%500 - 99910,0%50Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ÚZEMÍAREA2-3. Velikostní skupiny obcí podle krajů k 31. 12. 2002Size groups of municipalities: by region, 31 December 2002ČR, krajeCR, regionsPočet obcícelkemNumberof municipalities,totaldo 199Under200v tom podle počtu obyvatel200 - 499 500 - 9991 000 -- 4 9995000-- 19 999By population20 000 -- 49 99950 000avíce50 000and overČeská republikaCzech Republic6 254 1 649 2 032 1 279 1 032 199 41 22Hl.m.Praha 1 - - - - - - 1Středočeský 1 148 305 412 249 150 27 4 1Jihočeský 623 242 206 80 76 14 4 1Plzeňský 503 193 150 75 72 11 1 1Karlovarský 132 20 40 29 30 10 2 1Ústecký 354 68 123 75 62 18 3 5Liberecký 216 38 64 57 42 12 2 1Královéhradecký 448 122 167 86 51 19 2 1Pardubický 453 120 174 88 54 15 1 1Vysočina 729 355 217 91 49 13 3 1Jihomoravský 647 105 196 178 146 16 5 1Olomoucký 394 51 131 95 104 9 3 1Zlínský 304 17 89 98 80 15 4 1Moravskoslezský 302 13 63 78 116 20 7 5dokončeníČR, krajeCR, regionsČeská republikaCzech RepublicObyvatelstvocelkemPopulation,totaldo 199Under200v tom podle počtu obyvatel200 - 499 500 - 9991 000 -- 4 9995000-- 19 999By population20 000 -- 49 999End of table50 000avíce50 000and over10 203 269 202 853 660 044 890 903 2 047 900 1 860 855 1 209 767 3 330 947Hl. m. Praha 1 161 938 - - - - - - 1 161 938Středočeský 1 128 674 37 951 136 055 171 412 294 092 288 646 130 190 70 328Jihočeský 625 097 26 480 63 891 54 422 155 222 116 506 112 590 95 986Plzeňský 549 374 22 236 47 290 52 514 148 680 91 990 22 873 163 791Karlovarský 304 220 2 693 13 394 18 590 62 827 96 166 58 191 52 359Ústecký 819 712 9 301 40 860 51 125 125 432 204 003 72 600 316 391Liberecký 427 321 4 943 20 162 39 466 87 305 93 744 84 024 97 677Královéhradecký 548 437 16 023 53 996 58 281 100 700 170 735 52 947 95 755Pardubický 506 534 15 731 55 924 64 268 102 501 154 577 23 808 89 725Vysočina 517 630 42 133 65 859 63 582 96 354 112 217 87 311 50 174Jihomoravský 1 121 792 13 812 65 946 127 263 288 516 124 942 130 808 370 505Olomoucký 636 750 7 262 44 889 63 870 187 168 107 604 124 333 101 624Zlínský 593 130 2 430 30 628 70 641 160 843 136 789 111 958 79 841Moravskoslezský 1 262 660 1 858 21 150 55 469 238 260 162 936 198 134 584 853Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 51


PODNEBÍCLIMATE2-4. Klimatické hodnoty naměřené v meteorologických stanicích na území krajeClimatic data measured by meteorological stations in the regionPramen: Český hydrometeorologický ústav v PrazeStanice(nadmořskávýška)MěsícMonthStation(altitude)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.Průměrná teplota vzduchu (°C)RokcelkemOlomouc(259 m) 2000 -3,3 2,3 4,5 12,8 16,2 18,8 16,9 20,0 13,2 12,6 7,0 0,9 10,22001 -1,5 0,8 4,0 8,2 15,9 15,8 19,3 19,9 12,6 11,8 1,8 -4,1 8,72002 -2,1 3,4 5,1 9,4 17,3 18,7 21,0 20,5 13,4 7,4 5,8 -4,0 9,7Úhrn srážek (mm)Source: Czech Institute for Hydrometeorology, PragueAverage temperature of air (°C)Total precipitation (mm)Olomouc(259 m) 2000 25,3 20,4 72,2 12,0 21,9 37,2 131,5 29,2 14,6 25,8 72,4 33,0 495,52001 47,6 16,0 54,3 58,2 69,1 31,5 107,8 68,9 96,6 17,4 21,7 18,1 607,22002 9,5 25,3 15,3 28,3 54,9 94,4 50,3 94,9 43,5 50,3 43,5 46,0 556,2Trvání slunečního svitu (h)Duration of sunshine (h)Olomouc(259 m) 2000 39,6 70,3 96,3 242,3 298,9 327,3 158,2 290,2 154,9 104,1 73,9 34,9 1 890,92001 42,1 107,2 62,3 167,7 317,6 200,9 225,4 289,3 80,4 94,9 67,9 49,1 1 704,82002 55,8 91,0 182,5 184,3 268,1 270,6 291,6 225,4 167,8 80,9 40,2 31,5 1 889,7Totalyearúhrn srážek (mm)100,090,080,070,060,050,040,030,020,010,0Úhrn srážek naměřený v meteorologické stanici v Olomouci0,01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12měsícenormál úhrnu srážek za období 1961 až 1990 rok 200252Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PODNEBÍCLIMATE2-5. Srovnání klimatických hodnot s normálem v meteorologických stanicíchna území krajeComparsion climatic data with normal measured by meteorological stationsin regionPramen: Český hydrometeorologický ústav v PrazeStanice(nadmořskávýška)MěsícMonthStation(altitude)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.Průměrná teplota vzduchu (°C)Average temperature of air (°C)Source: Czech Institute for Hydrometeorology, PragueRokcelkemOlomouc(259 m) N -2,4 -0,2 3,8 9,1 14,2 17,1 18,6 18,0 14,3 9,1 3,7 -0,4 8,7H -2,1 3,4 5,1 9,4 17,3 18,7 21,0 20,5 13,4 7,4 5,8 -4,0 9,7O 0,3 3,6 1,3 0,3 3,1 1,6 2,4 2,5 -0,9 -1,7 2,1 -3,6 1,0TotalyearOlomoucÚhrn srážek (mm)Total precipitation (mm)N 27,5 25,5 27,2 37,8 73,3 78,4 76,4 68,8 44,5 40,0 40,4 30,3 570,0H 9,5 25,3 15,3 28,3 54,9 94,4 50,3 94,9 43,5 50,3 43,5 46,0 556,2Sr 34,5 99,2 56,3 74,9 74,9 120,4 65,8 137,9 97,8 125,8 107,7 151,8 97,6OlomoucTrvání slunečního svitu (h)Duration of sunshine (h)N 38,7 65,8 113,4 166,2 215,9 213,9 228,5 216,9 159,2 118,8 46,3 33,2 1 616,7H 55,8 91,0 182,5 184,3 268,1 270,6 291,6 225,4 167,8 80,9 40,2 31,5 1 889,7Sv 144,2 138,3 160,9 110,9 124,2 126,5 127,6 103,9 105,4 68,1 86,8 94,9 116,9N - normály klimat. hodnot za obd. 1961 až 1990 N - Long-term climatic normals, 1961 - 1990H - klimatické hodnoty naměřené v roce 2002 H - Climatic data measured in 2002O - odchylka od normálu (°C)O - Deviation from normal (°C)Sr - průměrný úhrn srážek v roce 2002 v %Sr - Average total precipiation in 2002 asprůměrného srážkového normálupercentage of average precipitation normalSv - průměrná doba trvání slunečního svituv roce 2002 v % průměrného normáluSv - Average duration of suneshine in 2002as percentage of average normal2-6. Extrémní hodnoty meteorologických prvkůExtremes of weather elementsPramen: Český hydrometeorologický ústav v PrazeMeteorologickástaniceNejvyšší dennímaximální teplotavzduchuHighest dailymaximumtemperature of airNejnižší denníminimální teplotavzduchuLowest daily minimumtemperature of airSource: Czech Institute for Hydrometeorology, PragueNejvyšší denní úhrnsrážekHighest daily totalprecipitationNejvyšší denní výškasněhové pokrývkyHighest daily depth ofsnow coverMeteorologicalstationdatumdatumdatumdatumměřeníměřeníměřeníměření°C °C mm cmMeasuredMeasuredMeasuredMeasuredononononOlomouc 2000 34,9 22. 6. -16,6 25. 1. 26,7 28. 7. 15 31. 12.2001 34,3 15. 7. -22,3 1. 1. 28,9 4. 9. 13 1. 1.2002 33,6 10. 7. -22,8 4. 1. 36,3 23. 6. 13 24. 12.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 53


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍCHRÁNĚNÁ ÚZEMÍENVIRONMENTPROTECTED LANDSCAPES2-7. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR k 31. 12. 2002National parks and protected landscape areas: 31 December 2002celkemTotalRozloha (ha)Area (ha)z toho MCHÚincl.: SmallprotectedareasNárodní parkyNational parksRok vyhlášení(zřízení)EstablishedinKrajRegionKrkonošskýnárodní park36 300 7 459 1963 Liberecký, KrálovéhradeckýPodyjí 6 300 6 1991 JihomoravskýŠumava 68 520 7 440 1991 Jihočeský, PlzeňskýČeské Švýcarsko 7 900 126 2000 ÚsteckýChráněné krajinné oblastiProtected landscape areasBeskydy 116 000 1 607 1973 Zlínský, MoravskoslezskýBílé Karpaty 71 500 1 286 1980 Jihomoravský, ZlínskýBlaník 4 000 113 1981 StředočeskýBlanský les 21 235 287 1989 JihočeskýBroumovsko 41 000 2 462 1991 KrálovéhradeckýČeské Středohoří 107 000 632 1976 Ústecký, LibereckýČeský kras 13 200 2 603 1972 StředočeskýČeský ráj 18 152 1 101 1955Královéhradecký,Středočeský, LibereckýJeseníky 74 000 4 129 1969 Olomoucký, MoravskoslezskýJizerské hory 35 000 1 689 1967 LibereckýKokořínsko 27 000 2 339 1976 Středočeský, Ústecký, LibereckýKřivoklátsko 63 000 1 199 1978 Středočeský, PlzeňskýLabské pískovce 22 100 311 1972 ÚsteckýLitovelské Pomoraví 9 600 1 125 1990 OlomouckýLužické hory 35 000 237 1976 Ústecký, LibereckýMoravský kras 9 200 1 170 1956 JihomoravskýOrlické hory 20 000 410 1969 Královéhradecký, PardubickýPálava 7 000 760 1976 JihomoravskýPoodří 8 150 298 1991 MoravskoslezskýSlavkovský les 64 000 855 1974 Plzeňský, KarlovarskýŠumava 94 480 3 048 1963 Plzeňský, JihočeskýTřeboňsko 70 000 3 887 1979 JihočeskýŽďárské vrchy 71 500 1 299 1970 Pardubický, VysočinaŽelezné hory 38 000 854 1991 Pardubický, Vysočina54Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍCHRÁNĚNÁ ÚZEMÍENVIRONMENTPROTECTED LANDSCAPES2-8. Maloplošná chráněná územíSmall protected areas2000 2001 2002PočetNumberCelkem 128 131 134 Totalnárodní přírodní památky 10 10 10 National nature monumentsnárodní přírodní rezervace 11 11 11 National nature reservespřírodní památky 60 61 63 Nature monumentspřírodní rezervace 47 49 50 Nature reservesRozloha (ha)Area (ha)Celkem 5 864 5 972 5 963 Totalnárodní přírodní památky 109 109 109 National nature monumentsnárodní přírodní rezervace 3 144 3 144 3 144 National nature reservespřírodní památky 562 563 545 Nature monumentspřírodní rezervace 2 050 2 156 2 165 Nature reserves2-9. Maloplošná chráněná území podle okresů k 31. 12. 2002Small protected areas: by district, 31 December 2002Kraj, okresyRegion, districtsCelkemTotalnárodní přírodnípamátkaNational naturemonumentnárodní přírodnírezervaceNational wildlifepreservevtompřírodní památka přírodní rezervaceNature monumentWildlife preservePočet 1) Number 1)Olomoucký kraj 134 10 11 63 50Jeseník 19 4 3 5 7Olomouc 35 3 3 16 13Prostějov 46 3 - 31 12Přerov 15 - 3 6 6Šumperk 22 - 4 6 12Rozloha (ha)Area (ha)Olomoucký kraj 5 962,66 108,70 3 143,97 545,00 2 164,99Jeseník 1 507,84 61,57 1 070,37 22,18 353,72Olomouc 1 424,55 8,15 180,58 211,35 1 024,47Prostějov 591,28 38,98 - 227,75 324,55Přerov 500,87 - 372,20 38,44 90,23Šumperk 1 938,12 - 1 520,82 45,28 372,021) počet maloplošných chráněných území za krajneodpovídá součtu za okresy, neboť některáMCHÚ se rozkládají na území více okresů1) No.of small protected areas does not correspondto the sum of districts, as some small protectedareas spread on the territory of more districtsStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 55


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍCHRÁNĚNÁ ÚZEMÍENVIRONMENTPROTECTED LANDSCAPES2-10. Maloplošná chráněná území podle krajů k 31. 12. 2002Small protected areas: by region, 31 December 2002ČR, krajeCR, regionsCelkemTotalnárodní přírodnípamátkaNational naturemonumentvtomnárodní přírodnípřírodní památkarezervaceNational naturereserveNature monumentpřírodní rezervaceNature reservePočet 1) Number 1)Česká republikaCzech Republic2 123 101 110 1 175 737Hl.m.Praha 88 7 - 66 15Středočeský 214 15 15 108 76Jihočeský 288 10 12 178 88Plzeňský 166 5 6 82 73Karlovarský 65 7 6 24 28Ústecký 136 13 11 61 51Liberecký 106 8 7 56 35Královéhradecký 111 1 5 67 38Pardubický 96 2 3 53 38Vysočina 169 3 7 92 67Jihomoravský 275 12 17 153 93Olomoucký 134 10 11 63 50Zlínský 169 3 6 122 38Moravskoslezský 131 6 10 54 61Rozloha (ha)Area (ha)Česká republikaCzech Republic91 821 2 691 27 873 26 980 34 277Hl.m.Praha 2 133 98 - 1 089 946Středočeský 12 241 124 5 546 946 5 625Jihočeský 12 958 463 3 141 5 061 4 292Plzeňský 8 373 227 787 4 686 2 673Karlovarský 3 330 166 1 606 745 814Ústecký 3 058 111 784 756 1 408Liberecký 6 051 259 2 626 1 429 1 737Královéhradecký 11 871 334 2 531 7 667 1 338Pardubický 5 213 3 1 830 673 2 708Vysočina 5 420 86 947 747 3 640Jihomoravský 8 042 330 2 648 1 638 3 425Olomoucký 5 963 109 3 144 545 2 165Zlínský 1 867 95 326 583 862Moravskoslezský 5 299 286 1 957 413 2 6431) počet maloplošných chráněných území za ČRneodpovídá součtu za kraje, neboť některáMCHÚ se rozkládají na území více krajů1) The number of small protected areas (SPA) for the CRdoes not correspond to the sum of SPAs for regions,as some SPAs cover the territory of more regions56Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍINVESTICE2-11. Pořízené investice na ochranu životního prostředíValue of fixed assets acquired for environment protectionvtis.Kč běžných cen1999 2000 2001ENVIRONMENTFIXED ASSETSCZK thousand, current pricesCelkem 1 325 565 1 158 494 1 342 625 Totalvtom:ochrana vody (s výjimkoupodzemní) 381 798 454 220 725 329 Protection of surface waterochrana ovzduší aklimatu 609 282 440 385 377 855Air pollution control and climateprotectionekologické nakládání s odpady 146 531 58 446 50 066Environment-friendly handling ofwasteostatní investice na ochranuživotního prostředí 187 954 205 443 189 375 Other environmental fixed assets2-12. Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle okresůvroce2001Value of fixed assets acquired environment protection: by district, 2001vtis.Kč běžných cenvtomCZK thousand, current pricesKraj, okresyRegion, districtsCelkemTotalochrana vody(s výjimkou podzemní)Protection of surfacewaterochrana ovzdušíaklimatuAir pollution controland climateprotectionostatní *)Others *)Olomoucký kraj 1 342 625 725 329 377 855 239 441Jeseník 46 826 11 683 18 890 16 253Olomoucký 401 858 260 276 109 106 32 476Prostějov 185 575 147 748 35 789 2 038Přerov 506 005 196 811 130 134 179 060Šumperk 202 361 108 811 83 936 9 614*) Ostatní:ekologické nakládání s odpadyochrana přírody a krajinyredukce vlivu fyzikálních faktorů na ŽPochrana půdy a podzemní vody*) Others:Environment-friendly management of wasteNature and landscape conservationReduction of impact of physical factors on environmentProtection of soil and ground waterStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 57


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍINVESTICEENVIRONMENTFIXED ASSETS2-13. Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle krajů vroce2001Value of fixed assets acquired for environment protection: by region, 2001vtis.Kč běžných cenvtomCZK thousand, current pricesČR, krajeCelkemochrana vody(s výjimkoupodzemní)ochrana ovzdušíaklimatuekologickénakládánís odpadyostatní investicena ochranu ŽPCR, regionsTotalProtection ofsurface waterAir pollutioncontrol andclimateprotectionEnvironmentfriendlymanagement ofwasteOtherinvironmentalfixed assetsČeská republikaCzech Republic19 892 288 8 814 605 7 056 835 1 462 798 2 558 050Hl.m.Praha 4 381 484 2 474 958 685 297 205 201 1 016 028Středočeský 3 005 515 1 245 878 1 128 474 196 687 434 476Jihočeský 835 354 467 267 277 931 48 221 41 935Plzeňský 879 262 494 015 295 093 69 874 20 280Karlovarský 1 050 032 363 015 643 259 28 058 15 700Ústecký 2 321 844 746 746 1 159 131 115 562 300 405Liberecký 356 232 90 691 178 595 73 604 13 342Královéhradecký 480 085 193 089 201 128 53 911 31 957Pardubický 734 367 256 756 192 967 184 064 100 580Vysočina 846 413 218 906 522 408 54 548 50 551Jihomoravský 1 173 797 655 186 174 289 183 358 160 964Olomoucký 1 342 625 725 329 377 855 50 066 189 375Zlínský 1 129 029 365 601 658 992 77 532 26 904Moravskoslezský 1 356 249 517 168 561 416 122 112 155 55358Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEMISEENVIRONMENTEMISSIONS2-14. Emisezákladních znečišťujících látek REZZO 1Emissions of main pollutants (REZZO 1)1999 2000 2001Celkem (t)Total (Tonnes)Tuhé látky 425,9 317,2 260,4 SolidsOxid siřičitý SO 2 5901,5 5291,7 4880,7 Sulphur dioxideOxidy dusíku NO x 3030,2 2772,3 3215,3 Nitrogen oxidesOxid uhelnatý CO 1985,6 1492,1 1654,0 Carbon monoxideUhlovodíky C x H y 420,8 301,9 519,8 HydrocarbonsMěrné emise (t/km 2 )Specific emissions (Tonnes/km 2 )Tuhé látky 0,1 0,1 0,1 SolidsOxid siřičitý SO 2 1,1 1,0 0,9 Sulphur dioxideOxidy dusíku NO x 0,6 0,5 0,6 Nitrogen oxidesOxid uhelnatý CO 0,4 0,3 0,3 Carbon monoxideUhlovodíky C x H y 0,1 0,1 0,1 HydrocarbonsMěrné emise (kg/obyvatele)Specific emissions (Kg per capita)Tuhé látky 0,7 0,5 0,4 SolidsOxid siřičitý SO 2 9,2 8,3 7,6 Sulphur dioxideOxidy dusíku NO x 4,7 4,3 5,0 Nitrogen oxidesOxid uhelnatý CO 3,1 2,3 2,6 Carbon monoxideUhlovodíky C x H y 0,7 0,5 0,8 HydrocarbonsStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 59


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEMISEENVIRONMENTEMISSIONS2-15. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 podle okresů vroce2001Emissions of main pollutants (REZZO 1): by district, 2001Kraj, okresyEmise tuhéOxid siřičitý(SO 2 )Oxidy dusíku(NO X )Oxid uhelnatý(CO)Uhlovodíky(C X H Y )Region, districtsSolidsSulphurdioxideNitrogenoxidesCelkem (t)Total (Tonnes)Carbon monoxideHydrocarbonsOlomoucký kraj 260,4 4 880,7 3 215,3 1 654,0 519,8Jeseník 7,3 73,2 30,8 15,6 12,2Olomouc 57,6 1 231,1 934,5 249,1 310,8Prostějov 100,4 2 699,8 1 788,9 1 129,4 81,4Přerov 27,6 334,5 130,9 61,0 18,0Šumperk 67,5 542,1 330,2 198,9 97,4Měrné emise (t/km 2 )Specific emissions (Tonnes/km 2 )Olomoucký kraj 0,1 0,9 0,6 0,3 0,1Jeseník 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0Olomouc 0,0 0,8 0,6 0,2 0,2Prostějov 0,1 3,5 2,3 1,5 0,1Přerov 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0Šumperk 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1Měrné emise (kg/obyvatele)Specific emissions (Kg per capita)Olomoucký kraj 0,4 7,6 5,0 2,6 0,8Jeseník 0,2 1,7 0,7 0,4 0,3Olomouc 0,3 5,5 4,2 1,1 1,4Prostějov 0,9 24,6 16,3 10,3 0,7Přerov 0,2 2,5 1,0 0,4 0,1Šumperk 0,5 4,3 2,6 1,6 0,860Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍENVIRONMENTEMISEEMISSIONS2-16. Emise základních znečišťujících látekREZZO1podlekrajů vroce2001Emissions of main pollutants (REZZO 1): by region, 2001ČR, krajeEmise tuhéOxid siřičitý(SO 2 )Oxidy dusíku(NO X )Oxid uhelnatý(CO)Uhlovodíky(C X H Y )CR, regionsSulphur NitrogenSolidsdioxideoxidesCarbon monoxide HydrocarbonsCelkem (t)Total (Tonnes)Česká republikaCzech Republic14 298,7 193 395,0 145 313,8 152 479,1 17 791,9Hl. m. Praha 247,1 1 594,9 2 814,1 969,8 235,5Středočeský 1 493,0 20 972,4 16 365,9 4 617,7 2 948,4Jihočeský 476,0 7 399,7 3 436,7 1 578,5 427,2Plzeňský 539,4 9 582,1 3 667,9 1 643,8 836,3Karlovarský 878,3 19 712,9 7 846,8 1 236,7 1 147,1Ústecký 2 827,9 68 455,8 59 774,5 7 652,5 5 124,9Liberecký 264,7 2 915,7 1 691,7 744,5 262,8Královéhradecký 446,0 4 993,8 1 972,2 1 015,0 600,8Pardubický 1 261,1 17 015,1 13 181,9 1 938,7 972,4Vysočina 567,1 1 609,5 1 642,2 1 238,5 699,7Jihomoravský 445,8 1 709,1 3 588,0 2 374,7 751,4Olomoucký 260,4 4 880,7 3 215,3 1 654,0 519,8Zlínský 212,4 6 232,4 3 069,7 862,7 864,1Moravskoslezský 4 379,5 26 320,9 23 046,9 124 952,0 2 401,5Měrné emise (t/km 2 )Specific emissions (Tonnes/km 2 )Česká republikaCzech Republic0,2 2,5 1,8 1,9 0,2Hl. m. Praha 0,5 3,2 5,7 2,0 0,5Středočeský 0,1 1,9 1,5 0,4 0,3Jihočeský 0,0 0,7 0,3 0,2 0,0Plzeňský 0,1 1,3 0,5 0,2 0,1Karlovarský 0,3 5,9 2,4 0,4 0,3Ústecký 0,5 12,8 11,2 1,4 1,0Liberecký 0,1 0,9 0,5 0,2 0,1Královéhradecký 0,1 1,0 0,4 0,2 0,1Pardubický 0,3 3,8 2,9 0,4 0,2Vysočina 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1Jihomoravský 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1Olomoucký 0,1 0,9 0,6 0,3 0,1Zlínský 0,1 1,6 0,8 0,2 0,2Moravskoslezský 0,8 4,7 4,1 22,5 0,4Měrné emise (kg/obyvatele)Specific emissions (Kg per capita)Česká republikaCzech Republic1,4 18,9 14,2 14,9 1,7Hl. m. Praha 0,2 1,4 2,4 0,8 0,2Středočeský 1,3 18,7 14,6 4,1 2,6Jihočeský 0,8 11,8 5,5 2,5 0,7Plzeňský 1,0 17,4 6,7 3,0 1,5Karlovarský 2,9 64,9 25,8 4,1 3,8Ústecký 3,4 83,5 72,9 9,3 6,2Liberecký 0,6 6,8 4,0 1,7 0,6Královéhradecký 0,8 9,1 3,6 1,8 1,1Pardubický 2,5 33,5 25,9 3,8 1,9Vysočina 1,1 3,1 3,2 2,4 1,3Jihomoravský 0,4 1,5 3,2 2,1 0,7Olomoucký 0,4 7,6 5,0 2,6 0,8Zlínský 0,4 10,5 5,2 1,5 1,5Moravskoslezský 3,5 20,7 18,2 98,5 1,9Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 61


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEMISEENVIRONMENTEMISSIONS2-17. Emisezákladních znečišťujících látek REZZO 1 - 3Emissions of main pollutants (REZZO 1-3)1999 2000 2001Celkem (t)Total (Tonnes)Tuhé látky 2683,1 2356,4 1936,8 SolidsOxid siřičitý SO 2 9042,3 7995,8 7211,9 Sulphur dioxideOxidy dusíku NO x 4188,8 3879,8 4264,0 Nitrogen oxidesOxid uhelnatý CO 12 355,5 10 851,9 9 726,1 Carbon monoxideUhlovodíky C x H y 2873,5 2542,5 2470,1 HydrocarbonsMěrné emise (t/km 2 )Specific emissions (Tonnes/km 2 )Tuhé látky 0,5 0,5 0,4 SolidsOxid siřičitý SO 2 1,8 1,6 1,4 Sulphur dioxideOxidy dusíku NO x 0,8 0,8 0,8 Nitrogen oxidesOxid uhelnatý CO 2,4 2,1 1,9 Carbon monoxideUhlovodíky C x H y 0,6 0,5 0,5 HydrocarbonsMěrné emise (kg/obyvatele)Specific emissions (Kg per capita)Tuhé látky 4,2 3,7 3,0 SolidsOxid siřičitý SO 2 14,1 12,5 11,3 Sulphur dioxideOxidy dusíku NO x 6,5 6,1 6,7 Nitrogen oxidesOxid uhelnatý CO 19,2 17,0 15,2 Carbon monoxideUhlovodíky C x H y 4,5 4,0 3,9 Hydrocarbons7,00Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 - 3vOlomouckémkrajit/km 2 Oxid siřičitý SO2 Oxidy dusíku NOx Oxid uhelnatý CO Uhlovodíky CxHy6,005,004,003,002,001,000,001994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200162Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEMISEENVIRONMENTEMISSIONS2-18. Emise základních znečišťujících látekREZZO1-3podleokresů vroce2001Emissions of main pollutants (REZZO 1-3): by district, 2001Kraj, okresyEmise tuhéOxid siřičitý(SO 2 )Oxidy dusíku(NO X )Oxid uhelnatý(CO)Uhlovodíky(C X H Y )Region, districtSolidsSulphurdioxideNitrogenoxidesCelkem (t)Total (Tonnes)Carbon monoxideHydrocarbonsOlomoucký kraj 1 936,8 7 211,9 4 264,0 9 726,1 2 470,1Jeseník 214,5 294,7 119,0 813,1 198,5Olomouc 500,3 1 794,2 1 269,1 2 380,0 858,0Prostějov 393,3 3 256,7 2 008,3 2 670,8 444,5Přerov 308,4 699,3 307,7 1 574,0 375,4Šumperk 520,3 1 167,0 559,9 2 288,2 593,7Měrné emise (t/km 2 )Specific emissions (Tonnes/km 2 )Olomoucký kraj 0,4 1,4 0,8 1,9 0,5Jeseník 0,3 0,4 0,2 1,1 0,3Olomouc 0,3 1,2 0,9 1,6 0,6Prostějov 0,5 4,2 2,6 3,5 0,6Přerov 0,3 0,8 0,3 1,8 0,4Šumperk 0,4 0,9 0,4 1,7 0,5Měrné emise (kg/obyvatele)Specific emissions (Kg per capita)Olomoucký kraj 3,0 11,3 6,7 15,2 3,9Jeseník 5,1 6,9 2,8 19,2 4,7Olomouc 2,2 8,0 5,6 10,6 3,8Prostějov 3,6 29,6 18,3 24,3 4,0Přerov 2,3 5,2 2,3 11,6 2,8Šumperk 4,1 9,2 4,4 18,1 4,7Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 63


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍENVIRONMENTEMISEEMISSIONS2-19. Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 - 3 podle krajů vroce2001Emissions of main pollutants (REZZO 1-3): by region, 2001ČR, krajeEmise tuhéOxid siřičitý(SO 2 )Oxidy dusíku(NO X )Oxid uhelnatý(CO)Uhlovodíky(C X H Y )CR, regionsSulphur NitrogenSolidsdioxideoxidesCarbon monoxide HydrocarbonsCelkem (t)Total (Tonnes)Česká republikaCzech Republic44 082,5 243 999,2 163 537,8 315 481,9 57 584,5Hl.m.Praha 1 381,0 3 005,7 4 097,7 7 050,0 3 107,6Středočeský 6 578,1 29 233,5 18 840,3 30 963,4 9 024,6Jihočeský 3 540,4 12 471,8 4 862,0 17 248,8 4 079,3Plzeňský 3 315,0 13 163,6 5 098,8 16 144,9 4 295,4Karlovarský 2 506,1 21 728,8 8 623,3 9 710,8 3 100,9Ústecký 4 960,1 73 261,4 61 267,1 21 194,3 8 250,0Liberecký 2 063,6 6 422,7 2 644,7 10 651,8 2 598,4Královéhradecký 2 608,7 9 522,9 3 228,6 14 021,3 3 699,6Pardubický 3 176,6 21 069,8 14 397,6 13 800,4 3 712,8Vysočina 2 499,9 5 374,9 2 789,3 12 096,2 3 250,1Jihomoravský 1 548,3 3 707,7 5 032,7 8 281,3 2 279,9Olomoucký 1 936,8 7 211,9 4 264,0 9 726,1 2 470,1Zlínský 1 269,9 8 263,3 3 909,8 7 349,9 2 446,5Moravskoslezský 6 698,0 29 561,2 24 481,9 137 242,7 5 269,3Měrné emise (t/km 2 )Specific emissions (Tonnes/km 2 )Česká republikaCzech Republic0,6 3,1 2,1 4,0 0,7Hl.m.Praha 2,8 6,1 8,3 14,2 6,3Středočeský 0,6 2,7 1,7 2,8 0,8Jihočeský 0,4 1,2 0,5 1,7 0,4Plzeňský 0,4 1,7 0,7 2,1 0,6Karlovarský 0,8 6,6 2,6 2,9 0,9Ústecký 0,9 13,7 11,5 4,0 1,5Liberecký 0,7 2,0 0,8 3,4 0,8Královéhradecký 0,5 2,0 0,7 2,9 0,8Pardubický 0,7 4,7 3,2 3,1 0,8Vysočina 0,4 0,8 0,4 1,7 0,5Jihomoravský 0,2 0,5 0,7 1,2 0,3Olomoucký 0,4 1,4 0,8 1,9 0,5Zlínský 0,3 2,1 1,0 1,9 0,6Moravskoslezský 1,2 5,3 4,4 24,7 0,9Měrné emise (kg/obyvatele)Specific emissions (Kg per capita)Česká republikaCzech Republic4,3 23,9 16,0 30,9 5,6Hl.m.Praha 1,2 2,6 3,5 6,1 2,7Středočeský 5,9 26,0 16,8 27,5 8,0Jihočeský 5,7 19,9 7,8 27,6 6,5Plzeňský 6,0 23,9 9,3 29,3 7,8Karlovarský 8,2 71,5 28,4 32,0 10,2Ústecký 6,0 89,3 74,7 25,8 10,1Liberecký 4,8 15,0 6,2 24,9 6,1Královéhradecký 4,7 17,3 5,9 25,5 6,7Pardubický 6,3 41,5 28,3 27,2 7,3Vysočina 4,8 10,4 5,4 23,3 6,3Jihomoravský 1,4 3,3 4,5 7,3 2,0Olomoucký 3,0 11,3 6,7 15,2 3,9Zlínský 2,1 13,9 6,6 12,4 4,1Moravskoslezský 5,3 23,3 19,3 108,2 4,264Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍODPADYENVIRONMENTWASTE2-20. Odpady podle vybraného způsobu nakládání *)Waste: by selected ways of management *)vt2000 2001 2002 1)TonnesCelkemTotalNakládání s odpady celkem 1 235 420 1 297 738 477 492 Waste management, totalz toho:of which:recyklace, získání složek 17 628 66 319 62 466 Recycling, recovery of componentsspalování 2) 11 732 5 018 11 744 Incineration 2)skládkování aostatní způsobyukládání v úrovni nebo podúrovní terénu 177 931 308 520 169 158 Deposit onto or into land (e.g. Landfill)v tom nebezpečnéHazardousNakládání s odpady celkem 90 311 156 372 66 397 Waste management, totalz toho:of which:recyklace, získání složek 37 36 i.d. Recycling, recovery of componentsspalování 2) 2207 1086 4344 Incineration 2)skládkování aostatní způsobyukládání v úrovni nebo podúrovní terénu 14 460 29 305 21 992 Deposit onto or into land (e.g. Landfill)ostatníNon - hazardousNakládání s odpady celkem 1 145 109 1 141 366 411 095 Waste management, totalz toho:of which:recyklace, získání složek 17 591 66 283 62 422 Recycling, recovery of componentsspalování 2) 9525 3932 7400 Incineration 2)skládkování aostatní způsobyukládání v úrovni nebo podúrovní terénu 163 471 279 215 147 166 Deposit onto or into land (e.g. Landfill)*) Způsoby nakládání zahrnují odpadyvyprodukované, převzaté od jiných firema odebrané ze skladu; z důvodu změny zákonao odpadech nelze do časové řady zahrnoutvšechny sledované způsoby nakládání.1) podle nového zákona o odpadech č.185/2001Sb., kdy dochází ke změně definice odpaduaněkterých dalších pojmů2) zahrnuje spalování s využitím i bez využití tepla*) Includes all waste generated, transferredfrom other companies and taken from store;not all ways of waste management can beincluded in the time series due tothe amendment to the Waste Act.1) Pursuant to new Act on Waste No. 185/2001Coll., on Waste - change in the definitionof waste and some other concepts2) Includes incineration with and withoutthe use of heatStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 65


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍODPADYENVIRONMENTWASTE2-21. Produkce odpadů ve vybraných odvětvích podle OKEČWaste generation, total: by selected CZ-NACE activityvtOdvětví2000 2001 2002 CZ-NACETonnesCelková produkceztoho 1) :1 415 204 1 355 309 440 203 Total generationof which 1) :01 Zemědělství, myslivosta související činnosti 805 822 612 063 28 97602 Lesnictví, těžba dřevaapřidružené činnosti . 332 56810 Dobývání černéhoahnědého uhlí,rašeliny . . i.d.Agriculture, hunting and relatedservice activitiesForestry, logging and related serviceactivitiesMining of coal and lignite; extractionof peat14 Dobývání a úprava ostatníchnerostů 32 665 4 185 3 200 Other mining and quarryingManufacture of food products and15 Výroba potravin a nápojů 76 365 85 392 30 683 beverages17 Textilní průmysl 1281 1394 1053 Manufacture of textiles18 Oděvní průmysl, zpracováníabarvení kožešin 2937 1929 205219 Činění a úprava usní; výrobabrašnářskéhoasedlářskéhozboží a obuvi 2 390 3 689 i.d.20 Průmysl dřevařský akorkařskýkromě výroby nábytku; výroba košůaproutěného zboží 22 009 22 687 12 48821 Výroba vlákniny, papíru a lepenky . . 11 54822 Vydavatelství, tisk a reprodukcezvukových a obrazových nahrávek 1 300 892 58624 Výroba chemických výrobků 79 627 97 565 5 70325 Výroba pryžovýchaplastovýchproduktů 3340 1589 137526 Výroba ostatních nekovovýchminerálních výrobků 21 136 20 356 18 937Manufacture of wearing apparel;dressing and dyeing of furTanning and dressing of leather;manufacture of luggage,handbags, saddlery, harnessand footwearManufacture of wood and of productsof wood and cork, except furniture;manufacture of articles of straw andplaiting materialsManufacture of pulp, paper and paperproductsPublishing, printing and reproductionof recorded mediaManufacture of chemicals andchemical productsManufacture of rubber and plasticproductsManufacture of other non-metallicmineral products27 Výroba kovů vč. hutníhozpracování 34 956 75 622 68 575 Manufacture of basic metals28 Výroba kovových konstrukcíakovodělných výrobků kroměvýroby strojů azařízení 14 793 12 496 13 02029 Výroba strojů azařízení pro dalšívýrobu 60 804 51 657 36 97831 Výroba elektrických strojůapřístrojů 82 917 106 142 21 020Manufacture of fabricated metalproducts, except machinery andequipmentManufacture of machinery andequipment n.e.c.Manufacture of electrical machineryand apparatus n.e.c.1) Nejsou uvedena odvětví sméně než4 vykazujícími jednotkami1) CZ-NACE industries with less then4 reporting units are not shown66Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍODPADYENVIRONMENTWASTE2-21. Produkce odpadů ve vybraných odvětvích podle OKEČWaste generation, total: by selected CZ-NACE activitydokončenívtOdvětví2000 2001 2002 CZ-NACEEnd of tableTonnes33 Výroba zdravotnických, přesných,optických a časoměrnýchpřístrojů 647 3 750 3 39034 Výroba dvoustopých motor. vozidel,přívěsů anávěsů 8637 7994 426035 Výroba ostatních dopravníchzařízení 2882 6372 6289Manufacture of medical, precision andoptical instruments, watches andclocksManufacture of motor vehicles,trailers and semi-trailersManufacture of other transportequipment36 Výroba nábytku; ostatnízpracovatelský průmysl 256 766 430Manufacture of furniture;manufacturing n.e.c.37 Zpracování druhotných surovin i.d. 1 645 2 001 Recycling40 Výrobaarozvodelektřiny, plynu,Electricity, gas, steam and hot waterpáry a teplé vody; výroba chladu 1431 2318 3393 supply; production of cold41 Úpravaarozvodvody 64 534 88 650 34 710Collection, purification and distributionof water45 Stavebnictví 56 523 70 943 81 088 Construction50 Prodej, údržbaaopravymotorových vozidel,prodej pohonných hmot . 1 320 56751 Velkoobchod se zbytkovýmmateriálem, odpadem a šrotem . . 8 255Sale, maintenance and repair ofmotor vehicles and mocycles, retailsale of automotive fuelWholesale trade in residualmaterial,waste and scrap metal55 Pohostinství aubytování 482 118 4 453 Hotels and restaurantsLand transport; transport via60 Doprava 8 145 11 830 1 699 pipelines85 Zdravotnictví, veterinárníasociální činnosti 3794 4149 4317 Health and social work90 Odstraňování odpadních vod apevného odpadu, čištění města 17 287 12 209 17 133Sewage and refuse disposal,sanitation and similar activities93 Ostatní služby 136 i.d. 293 Other service activities1) Nejsou uvedena odvětví sméně než4vykazujícími jednotkami1) CZ-NACE industries with less then4 reporting units are not shownStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 67


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍODPADYENVIRONMENTWASTE2-22. Způsoby nakládání s odpady v roce 2002 *)v tWays of waste management: 2002 *)UkazatelCelkemTotalnebezpečnéHazardousv tom odpadyWasteostatníNonhazardousIndicatorTonnesNakládání s odpady celkem 477 492 66 397 411 095 Waste management, totalz toho:of which:využívání celkem 119 748 3 288 115 890 Waste recovery, totalztoho 1) : of which 1) :využití jako paliva nebo jinýmzpůsobem k výrobě energie 10 554 3 238 7 316recyklace, regenerace,kompostování 67 295 51 67 244Use as a fuel or othermeans to generate energyRecycling, regeneration,compostingodstraňování celkem 189 303 26 049 154 434 Waste disposal, totalztoho 1) : of which 1) :skládkování aostatnízpůsoby ukládání v úrovninebo pod úrovní terénu 169 158 21 991 147 167Deposit onto or into land(e.g. landfill)vypouštění do vodních těles - - - Release into water bodiesbiologická úprava 8 788 i.d. i.d. Biological treatmentspalování 1190 1107 83 Incinerationostatní způsoby celkem 167 869 30 964 136 891 Other ways, totalztoho 1) : of which 1) :zůstatek na skladu k 31. 12. 65 311 30 964 34 347 Balanceinstore,31Dec.*) zahrnuje odpady vyprodukované nebopřevzaté od jiných firem1) nejsou uvedeny způsoby nakládáníse3améně vykazujícími jednotkami*) Includes all waste generated or transferredfrom other companies1) Ways of waste management with 3 or fewerreporting units are excluded68Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍODPADYENVIRONMENTWASTE2-23. Produkce odpadů a vybrané způsoby nakládání s odpady v roce 2002Waste generation and selected ways of waste management: 2002vtTonnesNakládání s odpadyWaste managementztohoof whichvyužitíodstraňováníČR, krajeCR, regionsCelkováprodukceodpadůRecovery operationsDisposal operationsztoho of which ztoho of whichvyužitíjako palivanebokvýroběenergierecyklace,regenerace,kompostovánískládkováníaostatnízpůsobyukládáníodpadůvterénubiologickáúpravafyzikálně -chemickáúpravaspalovánípoužitíodpadů narekultivaceaterénníúpravyWastegeneration,totalUse as afuel orothermeans togenerateenergyDepositonto or intoland (e.g.Landfill)BiologicaltreatmentPhysico -chemicaltreatmentRecycling,regeneration,compostingIncinerationUse ofwaste forland reclamationandlandscapingČeská republikaCzech Republic24 959 160 713 298 5 565 589 5 821 718 406 598 473 864 61 550 8 142 754Hl.m.Praha 8 897 626 214 040 164 686 1 290 938 2 663 22 872 21 000 2 634 304Středočeský 2 394 969 13 939 119 075 447 110 10 685 i.d. 7 458 84 029Jihočeský 775 684 11 649 117 838 218 904 52 921 102 685 2 467 297 515Plzeňský 975 419 17 800 90 600 161 731 12 943 102 881 5 302 100 223Karlovarský 624 058 15 190 127 899 279 911 50 885 i.d. - 188 642Ústecký 2 179 269 152 397 585 240 1 142 840 153 326 21 637 1 654 849 867Liberecký 305 920 99 971 9 513 38 252 i.d. 70 955 317 128 914Královéhradecký 516 959 5 742 3 674 424 345 7 570 13 293 2 915 183 631Pardubický 347 300 3 721 32 341 186 757 i.d. 8 684 5 882 11 399Vysočina 585 827 9 902 12 944 124 955 17 892 63 207 369 1 097 553Jihomoravský 3 073 108 135 939 391 084 493 629 30 665 5 528 2 512 673 776Olomoucký 440 203 10 554 67 295 169 158 8 788 2 952 1 190 99 342Zlínský 594 620 16 185 68 400 137 608 38 956 9 840 3 292 39 977Moravskoslezský 3 248 198 6 269 3 775 000 705 580 12 226 46 968 7 192 1 753 582Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 69


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVODOVODYENVIRONMENTWATER-SUPPLY SYSTEMS2-24. Veřejné vodovody podle okresů v roce 2001Public water-supply systems: by district, 2001Pramen: Cenzus vodovodů a kanalizací 2002 ČSÚ Source: CZSO public water supply and sewerage systems census, 2002Podíl obcís vodovodem(%)Vodovodnípřípojky(počet)Délkavodovodnísítě (km)Zdroj vodovodu (počet obcí)Public water-supply system source(no. of municipalities)Podíl obyvatelzásobovanýchvodouz vodovodů (%) 1)Kraj, okresyRegion, districtsPercentage ofmunicipalitieswatersuppliedfrompublic watersupplysystemsWaterconnections(number)Length ofpublic watersupplysystemsnetwork(km)vodapovrchováSurfacewatervodapodzemníGroundwatersmíšenýzdrojMixedsourceShare ofpopulation watersuppliedfrompublic watersupplysystems(%) 1)Olomoucký kraj 86,3 102 229 3 556,0 11 244 85 88,1Jeseník 95,8 6 222 367,6 - 14 9 83,8Olomouc 79,3 30 383 950,0 1 68 4 84,1Prostějov 87,5 20 923 600,0 - 76 8 87,3Přerov 89,4 22 833 786,3 4 32 57 95,1Šumperk 85,9 21 868 852,1 6 54 7 90,1dokončeníKraj, okresyRegion, districtsKapacitazdrojůpodzemnívody (l/s)Voda vyrobenáve vlastních vodohospod.zařízeních (m 3 )Voda fakturovaná (m 3 )Invoiced waterEnd of tableSpecifická potřeba vodyna 1 obyvatele (l/den)Specific water consumptionper capita (litres/day)celkem domácnostem celkem v domácnostechCapacity ofgroundwatersourcesWaterproducedinownwater managementfacilitiesTotalTohouseholdsTotalIn householdsOlomoucký kraj 2 355,2 42 099 572 27 517 053 18 430 125 134,0 89,8Jeseník 119,5 2782771 1 865 193 1 291 921 143,8 99,6Olomouc 484,6 14 458 744 10 270 402 6 629 266 149,0 96,2Prostějov 471,8 4457313 3 701 246 2 809 508 105,8 80,3Přerov 549,1 10 977 916 6 163 089 4 175 581 131,2 88,9Šumperk 730,2 9422828 5 517 123 3 523 849 132,9 84,91) zcelkového počtu obyvatel (střední stav v roce)1) Related to mid-year population70Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVODOVODYENVIRONMENTWATER-SUPPLY SYSTEMS2-25. Veřejné vodovody podle krajů v roce 2001Public water-supply systems: by region, 2001Pramen: Cenzus vodovodů a kanalizací 2002 ČSÚ Source: CZSO public water supply and sewerage systems census, 2002ČR, krajePodíl obcís vodovodem(%)Vodovodnípřípojky(počet natis.obyv.) 1)Vodavyrobenáve vlastníchvodohospod.zařízeních(tis. m 3 na tis.obyvatel) 1)Vodafakturovaná(tis. m 3na tis.obyvatel) 1)Specifická potřeba vodyPodíl obyvatel na 1 obyvatele (l/den)zásobovanýchvodouz vodovodů Specific water(%) 1) consumption per capita(litres/day)CR, regionsPercentageof municipalitieswatersuppliedfrom publicwater-supplysystemsWaterconnections(no. per1000population)1)Waterproduced inown watermanagementfacilities(thous. m 3per 1000population) 1)Waterinvoiced(thous. m 3per thous.people)Percentage ofpopulationwater-suppliedfrom publicwater-supplysystems 1)celkemTotalvdomácnostechInhouseholdsČeská republikaCzech Republic80,5 158,1 75 213,8 53 432,1 89,8 163,0 104,3Hl.m.Praha 100,0 65,7 130 289,4 79 175,5 100,0 215,1 137,9Středočeský 63,9 178,9 53 376,6 39 200,1 74,8 143,7 93,8Jihočeský 79,1 185,8 65 852,2 48 215,2 89,0 148,5 94,9Plzeňský 66,0 156,0 68 911,6 50 915,0 81,2 172,0 103,7Karlovarský 93,9 105,4 96 702,4 61 927,4 93,0 182,5 119,6Ústecký 95,5 144,7 89 236,7 60 654,9 96,1 173,0 112,0Liberecký 94,4 173,5 88 567,5 52 166,3 87,5 163,6 108,0Královéhradecký 80,1 194,5 71 694,7 50 001,3 88,2 155,6 95,8Pardubický 89,8 207,2 65 792,7 51 543,7 91,7 154,3 92,9Vysočina 78,3 212,1 54 491,0 45 773,1 87,5 143,5 87,4Jihomoravský 87,5 187,5 66 312,6 52 045,9 92,6 154,4 97,8Olomoucký 86,3 159,9 65 865,4 43 050,8 88,1 134,0 89,8Zlínský 90,1 178,8 52 761,3 43 507,3 85,9 138,9 81,6Moravskoslezský 97,0 133,4 69 554,7 56 290,7 95,0 162,7 109,81) zcelkového počtu obyvatel (střední stav v roce)1) Related to mid-year populationStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 71


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍKANALIZACEENVIRONMENTSEWERAGE SYSTEMS2-26. Veřejné kanalizace podle okresů vroce2001Public sewerage systems: by district, 2001Pramen: Cenzus vodovodů a kanalizací 2002 ČSÚ Source: CZSO public water supply and sewerage systems census, 2002Kraj, okresyRegion, districtsPodíl obcís kanalizací(%)Percentageofmunicipalitieswith publicseweragesystemsKanalizačnípřípojky(počet)Sewerageconnections(number)Délkakanalizační sítě(km)Length ofpublicseweragesystemsnetwork (km)Podíl obyvatelbydlícíchv domechnapojených nakanalizaci (%) 1)Percentage ofpopulation livingin housesconnected topublic seweragesystems 1)Podíl obcís kanalizacís koncovou ČOVna celkovémpočtu obcí (%)Percentage ofmunicipalitieswith seweragesystems havingend-of-pipeWWTPs* in totalmunicipalitiesČistírnyodpadních vod(počet)Waste watertreatment plants(number)Olomoucký kraj 54,1 70 409 1 905,3 73,6 29,7 134Jeseník 41,7 3 317 136,2 53,2 37,5 9Olomouc 62,0 24 971 651,8 75,3 33,7 35Prostějov 30,2 10 830 230,1 61,3 14,6 16Přerov 74,0 19 497 498,4 87,6 28,8 41Šumperk 51,3 11 794 388,8 72,9 42,3 33dokončeníKraj, okresyRegion, districtsMnožství vypouštěných odpadních vod(m 3 ) Množstvíčištěných vod (m 3 )Quantity of waste water discharged (m 3 )celkem splaškových průmyslovýchaostatníchTotal Sewage IndustrialQuantity of watertreated (m 3 )Podíl čištěnýchodpadních vod(%)Percentage ofwaste watertreatedEnd of tableVyužití kapacityčistírenodpadních vod(%)Utilization ofcapacity ofWWTPs* (%)Olomoucký kraj 33 069 496 24 995 650 8 073 846 58 136 662 89,4 58,3Jeseník 1 960 137 1 312 663 647 474 5 891 366 93,6 97,5Olomouc 14 311 697 13 576 479 735 218 24 580 510 92,1 55,5Prostějov 4 581 616 2 276 992 2 304 624 4 631 073 95,2 46,8Přerov 7 387 220 4 935 663 2 451 557 12 661 561 76,3 54,0Šumperk 4 828 826 2 893 853 1 934 973 10 372 152 94,6 64,71) zcelkového počtu obyvatel (střední stav v roce)1) Related to mid-year population72Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍKANALIZACEENVIRONMENTSEWERAGE SYSTEMS2-27. Veřejné kanalizace podle krajů vroce2001Public sewerage systems: by region, 2001Pramen: Cenzus vodovodů a kanalizací 2002 ČSÚ Source: CZSO public water supply and sewerage systems census, 2002ČR, krajeCR, regionsPodíl obcís kanalizací(%)Percentage ofmunicipalitieswith publicseweragesystemsKanalizačnípřípojky(početna tis.obyv) 1)Sewerageconnections(number)Podíl obyvatelPodíl obyvatelbydlícíchbydlícíchvdomechvdomechnapojenýchnapojenýchna veřejnouna kanalizacikanalizaci(%) 1) s ČOV (%) 1)Percentage ofpopulationliving inhousesconnected topublicseweragesystems 1)Percentage ofpopulationliving in housesconnected toseweragesystems withWWTPs* 1)Podíl obcís kanalizacís koncovou ČOVna celkovémpočtu obcí (%)Percentage ofmunicipalitieswith seweragesystems havingend-of-pipeWWTPs* in totalmunicipalitiesVyužití kapacityčistírenodpadních vod(%)Utilization ofcapacity ofWWTPs* (%)Česká republikaCzech Republic54,1 105,9 77,6 69,7 27,7 56,8Hl.m.Praha 100,0 57,7 99,4 99,4 100,0 56,4Středočeský 28,0 104,4 59,2 57,8 25,3 51,7Jihočeský 84,1 167,7 84,6 71,6 35,0 50,4Plzeňský 56,3 121,5 76,4 66,6 27,8 64,1Karlovarský 72,0 81,8 83,1 81,4 65,2 55,6Ústecký 59,6 88,0 81,9 73,4 45,8 64,0Liberecký 46,8 74,6 67,9 57,9 35,6 50,1Královéhradecký 54,2 123,7 72,1 62,7 21,0 64,5Pardubický 37,7 110,4 67,1 58,3 17,2 71,6Vysočina 66,9 170,8 79,2 59,6 16,9 64,2Jihomoravský 52,9 128,6 78,2 69,7 24,9 48,6Olomoucký 54,1 110,2 73,6 64,4 29,7 58,3Zlínský 77,3 140,6 74,7 59,4 26,0 47,9Moravskoslezský 52,0 67,1 77,9 70,6 35,1 61,71) zcelkového počtu obyvatel (střední stav v roce)1) Related to mid-year populationStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 73


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍENVIRONMENT2-28. Výskyt kulminačních průtoků v roce 2002, při kterých byl dosažen3. stupeň povodňové aktivity 1) nebo průtok větší než 5-letýOccurence of peak flows giving rise to FAD III 1) or at which flowshigher than five-year ones were measured: 2002Pramen: Český hydrometeorologický ústav v PrazeMěsíc Den Tok ProfilSource: Czech Institute for Hydrometeorology, PragueStav(cm)Průtok(m 3 /s)Vodnost 2) SPA 1)Month Day River Profile Level FlowRate ofstreamflow 2) FAD 1)Leden 27 Stěnava Otovice 222 40,0 2 L OJanuary 28 Dědina Mitrov 249 26,5 2 L O28 Teplá Březová 95 45,0 5 L B28 Ohře Karlovy Vary 267 303,0 5 L P29 Labe Jaroměř 331 211,0 5 L B29 Metuje Krčín 210 68,3 2 L O29 D. Orlice Kostelec n. O. 216 120,0 5 L B29 Orlice Týniště n. O. 370 164,0 1 L O29 Labe Němčice 529 450,0 5 L O29 Cidlina Nový Bydžov 237 49,0 2 L O29 Sázava Chlístov 188 62,6 1/2 L O29 Svatava Svatava 190 54,0 5 L B29 Moravská Dyje Janov 224 28,1 1 L O30 Labe Přelouč 390 520,0 5 L P30 Cidlina Sány 280 123,0 5 L O30 Labe Branýs n. L. 458 840,0 5 L O30 Morava Moravičany 310 139,0 2 L O31 Labe Ústí n. L. 641 1 460,0 1 L OÚnor 12 Labe Debrné 310 138,0 2 L OFebruary 13 D. Orlice Kostelec n. O. 245 158,0 10 L P13 Orlice Týniště n. O. 377 179,0 2 L O14 Labe Němčice 490 400,0 2 L O14 Morava Moravičany 311 140,0 2 L O15 Labe Ústí n. L. 617 1 370,0 1 L O27 Metuje Krčín 208 67,2 2 L O27 Cidlina Nový Bydžov 232 45,2 2 L O28 Labe Němčice 488 397,0 2 L O28 Labe Ústí n. L. 631 1 420,0 1 L O28 Labe Děčín 605 1 420,0 1 L OBřezen 1 Cidlina Sány 277 82,9 2 L OMarch 21 T. Vltava Lenora 169 57,5 5 L P21 S. Vltava Černý Kříž 190 47,0 5 L B21 Vydra Modrava 177 79,0 5 L O21 Otava Sušice 228 181,0 5 L O21 Otava Katovice 261 207,0 5 L P21 Radbuza Staňkov 265 51,9 2 L O21 Úhlava Klatovy 284 55,5 5 L PSrpen 8 Lužnice Pilař 471 137,0 20 L OAugust 12 T. Vltava Lenora 202 82,9 10 L O12 T. Vltava Chlum 278 188,0 100 L O74Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍENVIRONMENT2-28. Výskyt kulminačních průtoků vroce2002,při kterých byl dosažen3. stupeň povodňové aktivity 1) nebo průtok větší než 5-letýOccurence of peak flows giving rise to FAD III 1) or at which flowshigher than five-year ones were measured: 2002Pramen: Český hydrometeorologický ústav v PrazepokračováníMěsíc Den Tok ProfilSource: Czech Institute for Hydrometeorology, PragueContinuedStav(cm)Průtok(m 3 /s)Vodnost 2) SPA 1)Month Day River Profile Level FlowRate ofstreamflow 2) FAD 1)12 S. Vltava Černý Kříž 216 69,4 20 L P12 Vydra Modrava 201 109,0 20 L O12 Ostružná Kolinec 173 57,3 100 L O12 Blanice Podedvory 435 280,0 >1000 L O12 Blanice Husinec 466 270,0 >1000 L O12 Otava Sušice 287 299,0 50-100 L O12 Volyňka Němětice 321 199,0 200 L O13 Nežárka Lásenice 257 84,3 5 L O13 Otava Katovice 380 375,0 50 L O13 Svatava Svatava 214 84,6 5 L B13 Lužická Nisa Liberec 168 44,6 2 L O13 Smědá Bílý Potok 214 43,6 2 L O13 Jizera Jablonec n. J. 377 202,0 10 L O13 Jizera Železný Brod 457 433,0 10-20 L O13 Vltava Vyšší Brod 370 265,0* 20-50 L O13 Vltava Březí 410 706,0 >1000 L O13 Černá Ličov 357 178,0 200-500 L O13 Malše Pořešín 441 399,0 200-500 L O13 Malše Římov 413 414,0 200-500 L O13 Stropnice Pašinovice 492 250,0 1000 L O13 Malše Roudné 465 695,0 >1000 L O13 Vltava České Budějovice 652 1 310,0 >1000 L O13 Blanice Heřmaň 427 443,0 >1000 L O13 Otava Písek 880 1 180,0 500-1000 L O13 Lomnice Dolní Ostrovec 361 262,0 >1000 L O13 Skalice Varvažov 406 203,0 >1000 L O13 Kocába Štěchovice 211 78,7 50 L -13 Mže Stříbro 290 131,0 10 L O13 Radbuza Staňkov 360 213,0 100-200 L O13 Radbuza Lhota 432 360,0 200-500 L O13 Radbuza České Údolí 580 339,0 200 L O13 Úhlava Klatovy 362 159,0 200-500 L O13 Úhlava Štěnovice 513 398,0 1000 L O13 Berounka Plzeň -Bílá Hora 799 858,0 100-200 L O13 Úslava Koterov 371 459,0 >1000 L O13 Klabava Nová Huť 294 266,0 200 L O13 Střela Plasy 210 48,0 1 L O13 Berounka Liblín 703 1 710,0 500-1000 L -13 Litavka Čenkov 235 88,0 50-100 L O13 Litavka Beroun 375 210,0 50 L O13 Berounka Beroun 796 2 170,0 500-1000 L OStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 75


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍENVIRONMENT2-28. Výskyt kulminačních průtoků v roce 2002, při kterých byl dosažen3. stupeň povodňové aktivity 1) nebo průtok větší než 5-letýOccurence of peak flows giving rise to FAD III 1) or at which flowshigher than five-year ones were measured: 2002Pramen: Český hydrometeorologický ústav v PrazedokončeníMěsíc Den Tok ProfilSource: Czech Institute for Hydrometeorology, PragueEnd of tableStav(cm)Průtok(m 3 /s)Vodnost 2) SPA 1)Month Day River Profile Level FlowRate ofstreamflow 2) FAD 1)13 Rolava Stará Role 261 39,3 5 L -13 Bílina Trmice 297 59,2 20 L O13 Smědá Frýdlant v Č. 261 219,0 20-50 L O14 Jizera Bakov n. J. 557 - - O14 Sázava Chlístov 237 104,0 2 L O14 Blanice Radonice 372 86,1 10 L P14 Úhlava Nýrsko 119 23,3 5 L P14 Svratka Borovnice 232 29,4 2 L O14 Jihlava Ptáčov 382 99,4 2 L O14 Doubrava Žleby 305 127,0 20 L O14 Sázava Zruč n. S. 426 197,0 5-10 L O14 Želivka Soutice 248 78,0 1L O14 Mže Hracholusky 370 124,0 5 L P14 Vltava Praha-Chuchle 782 5 160,0 500 L O14 Lužická Nisa Hrádek n. N. 315 137,0 5-10 L O14 Moravská Dyje Janov 303 46,8 5-10 L O14 Dyje Podhradí n. D. 476 343,0 200 L O14 Dyje Vranov 378 364,0 100 L O14 Dyje Trávní Dvůr 516 168,0 10 L O14 Svratka Dalečín 216 87,6 10 L O14 Jihlava Dvorce 242 44,1 20 L O15 Chrudimka Nemošice 263 91,6 2 L O15 Lužnice Klenovice 529 625,0 >1000 L O15 Sázava Nespeky 473 378,0 5-10 L O15 Vltava Vraňany 829 5080,0* 500 L O15 Labe Mělník 1 066 - - O16 Lužnice Bechyně 640 666,0 1000 L O16 Labe Ústí n. L. 1 196 4 700,0 100-200 L O16 Labe Děčín 1 230 4 770,0 100-200 L OZáří 1 Vltava Březí 210 159,0 2 L OSeptemberProsinec 30 Vydra Modrava 166 68,4 5 L ODecember 30 Otava Sušice 184 126,0 2 L O31 Radbuza Staňkov 267 52,6 2 L O31 Ohře Karlovy Vary 269 307,0 5 L P31 Moravská Dyje Janov 307 46,9 5 L O31 Dyje Podhradí n. D. 302 189,0 5 L O31 Dyje Vranov 206 128,0 5 L P1) 1. stupeň povodňové aktivity (SPA)- bdělost (B)1) Flood activity degree I (FAD)2. stupeň povodňové aktivity (SPA) - pohotovost (P) Flood activity degree II (FAD) - readiness (P)3. stupeň povodňové aktivity (SPA) - ohrožení (O) Flood activity degree III (FAD) - threat (O)2) n-letost (jev se vyskytl 1x za n let)2) n-year occurence (the phenomenon occurredonce in n years)76Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


3. OBYVATELSTVOZákladní údaje o počtu a struktuře obyvatelstvajsouzískávány ze sčítání lidu, domů abytů, naněžnavazují každoroční statistické bilance dat o narození, sňatcích, rozvodech, úmrtí astěhování.Uvšech publikovaných demografických ukazatelů se jedná o údaje definitivní, týkající se obyvatelstrvalým bydlištěm na uvedeném území (bez ohledu na státní příslušnost), od roku 2001 –vnávaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001 včetně cizinců s tzv. dlouhodobým pobytem(tj. s pobytem na základě víza nad 90 dnů, podlezákona č. 326/1999 Sb).Střední stav obyvatelstva vyjadřuje počet obyvatel daného území bilancovaný k1.7.sledovanéhoroku.Věkem obyvatele se v demografické statistice rozumí dokončený věk, jehož obyvatel dosáhlvokamžiku zjišťování, tedy věk při posledních narozeninách.Index stáří je poměr počtu osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku0až 14 let.Za živě narozené dítě je v ČR považováno dítě, jež projevuje po narození aspoň jednu známku životaamá porodní hmotnost 500 g a vyšší, případně nižší než 500 g, pokud přežije 24 hodin po porodu.Úhrnná plodnost je počet živě narozených dětí, připadajících na 1 ženu, pokud by po celé jejíreprodukční období zůstala plodnost stejná jako v daném roce.Úhrnná potratovost je počet potratů, připadajících na 1 ženu, pokud by po celé její reprodukčníobdobí zůstala potratovost stejná jako v daném roce.Kojenecká úmrtnost je počet dětí zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených dětí.Novorozenecká úmrtnost je počet dětí zemřelých do 28 dnů (tj. ve věku 0 až 27 dokončených dnůživota), připadající na 1 000 živě narozených.V demografické statistice jsou za potraty považována předčasná ukončení těhotenství klasifikovanálékařem jako ukončení těhotenství potratem. Informace o potratech jsou převzaty z údajů Ústavuzdravotnických informaci a statistiky ČR (ÚZIS).Naděje dožití vyjadřuje počet roků, které pravděpodobně ještě prožije osoba právě x-letáza předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího životasenezmění řád vymírání, zjištěný úmrtnostnítabulkou.Přirozený přírůstek obyvatelstva je rozdíl mezipočtem živě narozených dětí acelkovým počtemzemřelých osob ve sledovaném období avdaném území.Celkový přírůstek obyvatelstva vyjadřuje rozdíl mezipočátečním stavemobyvatelstvaakonečnýmstavem obyvatelstva daného území ajetvořen součtem přirozeného přírůstkuapřírůstku stěhováním.Stěhováním se v této ročence rozumí změna trvalého bydliště osoby přes hranice uvedeného území.Sňatky jsou započítávány do příslušného území podle místa trvalého bydliště ženicha. V případěženicha, který nemá trvalé bydliště v ČR, je sňatek započítán podlemísta trvalého bydliště nevěsty.Rozvody jsou sledovány na základě údajů poskytovaných statistickým orgánům příslušnými soudy.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 77


3. POPULATIONThe basic figures showing the size and distribution of population are derived from housing andpopulation censuses and from additional statistical balances on births, marriages, divorces, deathsand migration.All the published indicators show final figures relating to the population resident in the given area(irrespective of citizenship). The data since 2001 reflect the Population and Housing Census 2001results also include foreigners with the so-called long-term stay (i.e., with visas over 90 days, asstipulated by Act No. 326/1999 Coll.).Mid-year population: the number of inhabitants in the given area as balanced as at 1 July of thereference year.In demographic statistics, the age of person refers to the completed age at the moment of survey,i.e., the age at the last birthday.Dependency ratio – the ratio of the number of inhabitants aged 65+ to the number of children under15.Live-born child is a child who gives at least one sign of life and whose birth weight is 500 g or more,or whose birth weight is below 500 g if it survives 24 hours after delivery.Total fertility rate: the number of live births per one female provided that the fertility rate remains thesame throughout the female’s whole childbearing period as in the year givenTotal abortion rate: the number of abortions per 1 female throughout her childbearing periodprovided the abortion rate remains the same as in a given year.Infant mortality: the number of children who died within 1 year of age per 1 000 live births.Neonatal mortality: the number of children who died within 28 days of age (i.e. at the age of 0 to 27complete days of life), per 1 000 live births.In demographic statistics, abortions are premature terminations of pregnancy, classifiedby a physician as abortion-terminated pregnancies. The data on abortions are taken over from theInstitute of Health Information and Statistics of the Czech Republic.Expectation of life shows the number of years probably lived by an x-year-old person if thesurvivorship function established by the life table remains unchanged throughout the x-year-oldperson’s remaining life.Natural increase in population is the difference between the number of live-born children and the totalnumberofdeathsinthegivenareainthereferenceyear.Total increase of population is the difference between the initial population and the final population.Total increase comprises natural increase plus net immigration.In this Yearbook, migration refers to migration of persons from their permanent residence in oneadministrative territory to permanent residence located in another administrative territory.Marriages are included in the respective area according to the groom’s place of permanent residenceor the bride’s place of permanent residence where the groom’s place of permanent residence isabroad.Divorces are monitored on data provided to statistical authorities by courts of justice.78Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


OBYVATELSTVOPOPULATION3-1. Základní demografické údajeBasic demographic data2000 2001 2002absolutní údajeNumbersStřední stav obyvatel k 1. 7. 641 554 639 176 637 401 Mid-year population (1 July)vtom:muži 312 011 310 902 309 905 Malesženy 329 543 328 274 327 496 FemalesStav obyvatel k 31. 12. 641 072 638 374 636 750 Population (31 December)vtom:muži 311 789 310 442 309 511 Malesženy 329 283 327 932 327 239 FemalesSňatky 3 169 3 025 3 009 MarriagesRozvody 1 735 1 768 1 866 DivorcesNarození celkem 5 520 5 729 5 682 Births, totalvtom:živě 5 510 5 716 5 667 Live birthsmrtvě 10 13 15 Still birthsPotraty 2 725 2 583 2 464 Abortionsztohoumělé přerušení těhotenství 1 952 1 792 1 702 Induced abortionsZemřelí celkem 6 734 6 619 6 680 Deaths, totalz toho: do 1 roku 25 23 23 Within 1 yeardo 28 dnů 13 17 15 Within 28 daysPřirozený přírůstek -1 224 -903 -1 013 Natural increasePřistěhovalí 3 372 3 563 4 218 ImmigrantsVystěhovalí 3 092 3 886 4 829 EmigrantsPřírůstek stěhováním 280 -323 -611 Net immigrationCelkový přírůstek -944 -1 226 -1 624 Total increaserelativní údajeRelative figuresSňatky na 1 000 obyvatel 4,9 4,7 4,7 Marriages per 1 000 inhabitantsRozvody na 1 000 obyvatel 2,7 2,8 2,9 Divorces per 1 000 inhabitantsna 100 sňatků 54,7 58,4 62,0 Divorces per 100 marriagesŽivě narození na 1 000 obyvatel 8,6 8,9 8,9 Live births per 1 000 inhabitantsPotraty na 100 narozených 49,4 45,1 43,4 Abortions per 100 birthsZemřelí na 1 000 obyvatel 10,5 10,4 10,5 Deaths per 1 000 inhabitantsKojenecká úmrtnost 4,5 4,0 4,1 Infant mortalityNovorozenecká úmrtnost 2,4 3,0 2,6 Neonatal mortalityPřirozený přírůstek na 1 000 ob. -1,9 -1,4 -1,6 Natural increase per 1 000 inhabitantsPřistěhovalí na 1 000 obyvatel 5,3 5,6 6,6 Immigrants per 1 000 inhabitantsVystěhovalí na 1 000 obyvatel 4,8 6,1 7,6 Emigrants per 1 000 inhabitantsPřírůstek stěhováním na 1 000 ob. 0,4 -0,5 -1,0 Net migration per 1 000 inhabitantsCelkový přírůstek na 1 000 ob. -1,5 -1,9 -2,5 Total increase per 1 000 inhabitantsStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 79


OBYVATELSTVOPOPULATION3-2. Věková struktura obyvatelstva (stav k 31. 12.)Age distribution of the population: 31 DecemberVěková skupinaAge group2000 2001 2002CelkemTotal0 5 502 5 691 5 6591 - 4 22 509 22 289 22 3585 - 9 36 262 33 798 31 68210 - 14 41 351 41 521 41 09015 - 19 43 919 42 967 42 29020 - 24 55 248 52 497 50 00125 - 29 54 923 56 755 57 76930 - 34 42 703 43 106 44 63735 - 39 42 655 42 743 42 98340 - 44 43 486 41 869 40 40745 - 49 48 985 48 233 47 42250 - 54 49 010 49 088 48 44055 - 59 37 818 40 204 42 69260 - 64 29 363 30 479 31 92765 - 69 26 822 25 999 25 37670 - 74 25 023 24 848 24 87875 - 79 19 836 19 888 19 82380 - 84 8 246 9 634 11 08785 + 7 411 6 765 6 229Celkem Total 641 072 638 374 636 750Průměrný věk Average age 38,4 38,7 39,0Index stáří Dependency ratio 82,7 84,4 86,7MužiMales0 - 14 54 051 52 817 51 62115 - 64 224 386 224 329 224 47065 + 33 352 33 296 33 420Celkem Total 311 789 310 442 309 511Průměrný věk Average age 36,7 37,0 37,3Index stáří Dependency ratio 61,7 63,0 64,7ŽenyFemales0 - 14 51 573 50 482 49 16815 - 64 223 724 223 612 224 09865 + 53 986 53 838 53 973Celkem Total 329 283 327 932 327 239Průměrný věk Average age 40,0 40,2 40,5Index stáří Dependency ratio 104,7 106,6 109,880Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Věková struktura obyvatelstva Olomouckého krajeAge distribution of the population: Olomoucký regionVěk Age100+Muži Males989694Ženy Females9290888684828078767472706866646260585654525048464442403836343230282624222018161412108642060005000400030002000100000 1000 2000 3000 4000 5000 6000Počet obyvatel (stav k 31. 12.)Population: 31 December2002 1992Statistická ročenka Olomouckého kraje 200381


OBYVATELSTVOPOPULATION3-3. Uzavřené sňatkyMarriages2000 2001 2002Celkový počet sňatků3169 3025 3009 Marriages, totalSnoubenci podle rodinného stavu:Brides and grooms by marital status:svobodní 2493 2351 2303 Single mansvobodné 2501 2377 2312 Single womanrozvedení 644 649 669 Divorced manrozvedené 628 623 666 Divorced womanovdovělí 32 25 37 Widowed manovdovělé 40 25 31 Widowed womanSnoubenci podle pořadí sňatku:první - ženich 2 493 2 351 2 303 First - Groom-nevěsta 2 501 2 377 2 312 -Bridedruhý - ženich 593 595 608 Second - Groom-nevěsta 575 561 605 -Bridetřetí - ženich 75 68 87 Third - Groom-nevěsta 82 75 78 -Bridečtvrté a další - ženich 8 11 11 Fourth and further - Groom-nevěsta 11 12 14 -BridePrůměrný věk při prvním sňatkuAverage age at the first marriage of- ženichů 26,6 27,4 27,6 -Grooms- nevěst 24,2 24,9 25,3 - BridesPrůměrný věk při dalšíchsňatcích- ženichů 41,6 40,9 42,9 -Grooms- nevěst 37,8 37,7 38,5 - BridesBrides and grooms by order ofmarriage:Average age at followingmarriages ofStátní občanství ženichaCitizenship of groomČeská republika 3 041 2 910 2 888 Czech RepublicSlovensko 22 17 24 SlovakiaNěmecko 21 23 20 GermanySpojené království 8 7 14 United KingdomRakousko 4 4 6 AustriaSpojené státy 5 6 5 United StatesVietnam 9 5 5 Viet Namjiné 59 53 47 OtherStátní občanství nevěstyCitizenship of brideČeská republika 3 071 2 958 2 941 Czech RepublicSlovensko 15 16 22 SlovakiaUkrajina 47 27 18 UkraineSpojené státy 2 - 5 United StatesBělorusko 4 4 3 BelarusBulharsko 5 - 3 BulgariaVietnam 6 8 2 Viet Namjiné 19 12 15 Other82Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


OBYVATELSTVOPOPULATION3-4. RozvodyDivorces2000 2001 2002Celkový počet rozvodů 1 735 1 768 1 866 Divorces, totalv tom podle délky trvánímanželství (roky):Divorces by duration (years) of marriage:0 - 4 314 323 342 0-4z toho:0 - 5 7 01 56 49 48 15 - 9 475 416 430 5-910 - 14 363 398 413 10 - 1415 a více 583 631 681 15+v tom podle počtu nezletilýchdětí:Divorces by number of minors:žádné 591 567 613 Nonejedno 628 661 722 Onedvě 457 468 473 Twotři 53 62 54 Threečtyři avíce 6 10 4 Four and morePříčiny rozvodu na straně mužeDivorce cause on the part of maleneuvážený sňatek 21 15 18 Ill-considered marriagealkoholismus 149 118 124 Alcoholismnevěra 162 165 163 Adulterynezájem o rodinu 109 81 77 Lack of interest in the familyzlé nakládání, trestný čin 57 43 54 Ill-treatment, criminal convictionrozdíl povah, názorů 784 876 1 032 Different characters, viewszdravotní důvody 7 5 5 Health reasonssexuální neshody 12 4 3 Sexual discordostatní příčiny 259 200 155 Othersoud nezjistil zavinění 175 261 235 Cause not givenPříčiny rozvodu na straně ženyDivorce cause on the part of femaleneuvážený sňatek 25 17 19 Ill-considered marriagealkoholismus 8 7 13 Alcoholismnevěra 152 109 107 Adulterynezájem o rodinu 24 15 13 Lack of interest in the familyzlé nakládání, trestný čin 3 1 3 Ill-treatment, criminal convictionrozdíl povah, názorů 828 867 1 019 Different characters, viewszdravotní důvody 4 8 4 Health reasonssexuální neshody 13 5 3 Sexual discordostatní příčiny 284 352 286 Othersoud nezjistil zavinění 394 387 399 Cause not givenStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 83


OBYVATELSTVOPOPULATION3-5. Živě narozeníLife births2000 2001 2002Živě narození celkem 5 510 5 716 5 667 Live births, totalv tom podle pohlaví:Live births by sex:muži 2 876 2 906 2 935 Malesženy 2 634 2 810 2 732 Femalesv tom podle pořadí dítěte:Live births by birth order:první 2 564 2 678 2 664 Firstdruhé 2 126 2 221 2 137 Secondtřetí 577 578 590 Thirdčtvrté adalší 243 239 276 Fourth and futherv tom podle věku matky:Live births by age of mother:do 15 1 2 - Under 1515 - 19 256 224 215 15 - 1920 - 24 1 814 1 673 1 455 20 - 2425 - 29 2 277 2 557 2 568 25 - 2930 - 34 830 931 1 026 30 - 3435 - 39 290 277 345 35 - 3940avíce 42 52 58 40+Úhrnná plodnost 1,091 1,131 1,126 Total fertility ratePočet porodů dvojčat 79 92 91 No.of deliveries: - twinstrojčat 2 2 3 - tripletsŽivě narození podle rodinnéhostavu matky:Live births by marital statusof mother:svobodné 838 955 1 109 Singlevdané 4 403 4 444 4 248 Marriedrozvedené 259 303 291 Divorcedovdovělé 10 14 19 WidowedPodíl narozených mimomanželství (v %) 20,1 22,3 25,0 Births outside marriage (%)84Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


OBYVATELSTVOPOPULATION3-6. PotratyAbortions2000 2001 2002Potraty celkem 2 725 2 583 2 464 Abortions, totalv tom podle druhu:By kind:samovolný 703 711 692 Spontaneousumělé přerušení těhotenstvíInducedminiinterrupce 1 726 1 545 1 438 Vacuum aspirationjiné legální 226 247 264 Other legalostatní vč. mimoděložníhotěhotenství 70 80 70 Other, incl. ectopic pregnanciesv tom podle věku ženy:By age of female:do 15 2 1 - Under 1515 - 19 224 172 162 15 - 1920 - 24 615 542 493 20 - 2425 - 29 748 753 727 25 - 2930 - 34 529 550 529 30 - 3435 - 39 424 374 379 35 - 3940 a více 183 191 174 40+v tom podle rodinného stavu:By marital status:svobodné 811 767 778 Singlevdané 1 626 1 530 1 367 Marriedrozvedené 267 260 279 Divorcedovdovělé 16 23 30 Widoweddružky 5 3 10 Unmarried wivesnezjistěno - - - Not identifiedUmělé přerušení těhotenstvícelkem 1 952 1 792 1 702 Induced abortions, totalv tom podle pořadí:By order:první 1 159 1 013 991 Firstdruhé 454 474 421 Secondtřetí 231 189 175 Thirdčtvrté adalší 108 116 115 Fourth and futherStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 85


OBYVATELSTVOPOPULATION3-7. Zemřelí podle příčin smrtiDeaths: analysed by causeTřídy příčin úmrtí (podle 10. RevizeMezinárodní statistické klasifikace nemocíapřidružených zdravotních problémů)2000 2001 2002International Statistical Classificationof Diseases and Related Health Problems(ICD-10)Celkem 6 734 6 619 6 680 TotalI. Některé infekční a parazitární nemociI. Certain infectious and parasitic(A00 - B99)7 11 8 diseasesII. Novotvary (C00 - D48)1 719 1 763 1 726 II. Neoplasmsz toho: zhoubné novotvary (C00 - C97) 1 715 1 752 1 714 Malignant neoplasmszhoubné novotvary tlustéhostřeva (C18) 154 144 161 Malignant neoplasm of colonzhoubné novotvary konečníku(C20) 55 54 83 Malignant neoplasm of rectumzhoubné novotvary hrtanu (C32) 14 25 15 Malignant neoplasm or larynxzhoubné novotvary průduškyaplíce (C34) 323 323 278Malignant neoplasm of bronchusand lungzhoubné novotvary prsu (C50) 113 128 111 Malignant neoplasm of breastIII.zhoubné novotvary mízní,krvetvorné apříbuzné tkáně(C81 - C96) 127 125 97Nemoci krve, krvetvorných orgánůaněkteré poruchy týkající semechanismu imunity (D50 - D89)2 3 5III.Malignant neoplasm of saps,blood-forming and related tissueDiseases of the blood and bloodformingorgans and some disordersconcerning immune mechanismEndocrine, nutritional and metabolicdiseasesIV. Nemoci endokrinní, výživyIV.apřeměny látek (E00 - E90)135 115 100V. Poruchy duševní a poruchy chování(F00 - F99)10 15 12 V. Mental and behavioural disordersVI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99) 135 144 157 VI. Diseases of the nervous systemVII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59) - - - VII. Diseases of the eye and adnexaVIII. Nemoci ucha a bradavkovéhoVIII. Diseases of the ear and mastoidvýběžku (H60 - H95)- - - processIX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99) 3 558 3 392 3 491 IX. Diseases of the circulatory systemz toho: infarkt myokardu (I21 - I23) 524 482 448 Myocardial infarctionostatní formy ischemickéchoroby srdeční (I20, I24, I25) 1 232 1 092 1 142 Other Ischaemic heart diseasecévní nemoci mozku (I60 - I69) 1 110 1 040 1 063 Cerebrovascular diseaseX. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99) 306 295 288 X. Diseases of the respiratory systemz toho: záněty plic (J12 - J18) 135 173 181 PneumoniaXI. Nemoci trávicí soustavy (K00 - K93)298 330 330 XI. Diseases of the digestive systemXII. Nemoci kůže a podkožního vazivaXII. Diseases of the skin(L00 - L99)4 3 - and subcutaneous tissueXIII. Nemoci svalové akosterní soustavyXIII. Diseases of the musculoskeletala pojivové tkáně (M00 - M99)2 - 1 systém and connective tissueXIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy(N00 - N99)100 59 78 XIV. Diseases of the genitourinary systemXV. Těhotenství, porod a šestinedělíXV. Pregnancy, childbirth(O00 - O99)1 - - and the puerperiumXVI. Některé stavy vzniklé vperinatálnímXVI. Certain conditions originatingobdobí (P00 - P96)11 16 12 in the perinatal periodXVII. Vrozené vady, deformace a chromosomálníXVII. Congenital malformations, deforma-abnormality (Q00 - Q99)9 4 7 tions and chromosomal abnormalitiesXVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinickéa laboratorní nálezy nezařazenéXVIII. Symptoms, signs and abnormaljinde(R00-R99)22 24 35 clinical and laboratory findingsXX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnostiXX. Injury, poisoning and some other(V01 - Y98)415 445 430 consequenses of external causesz toho: sebevraždy (X60 - X84) 99 115 111 Suicides86Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


OBYVATELSTVOPOPULATION3-8. Zemřelí podle pohlaví avěkuDeaths: by sex and age2000 2001 2002Zemřelí celkem 6 734 6 619 6 680 Deaths, totalvtom:-muži 3 434 3 414 3 374 Males- ženy 3 300 3 205 3 306 Femalesvtomvevěku:Aged:0 25 23 23 01-4 3 6 6 1-45-9 4 2 5 5-910 - 14 7 4 3 10 - 1415 - 19 21 23 19 15 - 1920 - 24 36 48 35 20 - 2425 - 29 28 36 45 25 - 2930 - 34 42 34 50 30 - 3435 - 39 54 66 49 35 - 3940 - 44 95 122 110 40 - 4445 - 49 198 199 195 45 - 4950 - 54 307 344 303 50 - 5455 - 59 380 418 405 55 - 5960 - 64 457 419 443 60 - 6465 - 69 654 597 565 65 - 6970 - 74 964 921 853 70 - 7475 - 79 1 142 1 177 1 202 75 - 7980 - 84 813 833 986 80 - 8485 a více 1 504 1 347 1 383 85+Zemřelí podle příčin smrti v Olomouckémkrajivroce2002Vnější příčinynemocnosti aúmrtnosti6,4%Ostatní příčiny6,2%Novotvary25,8%Nemoci trávicísoustavy4,9%Nemoci dýchacísoustavy4,3%Nemoci oběhovésoustavy52,3%Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 87


OBYVATELSTVOPOPULATION3-9. Naděje dožití z podrobných úmrtnostních tabulek za vybranévěkové skupinyLife expectancy from complete life tables: by age groupVěk (roky)Age(years)1999 -2000MužiMales2000 -20012001 -20021999 -2000ŽenyFemales2000 -20012001 -2002Rozdíl (+-) muži -ženyDifference males - females1999 -20002000 -20012001 -20020 71,31 71,41 71,64 78,65 78,59 78,63 -7,34 -7,18 -6,991 70,71 70,77 70,97 77,89 77,87 77,90 -7,18 -7,09 -6,935 66,79 66,84 67,06 73,94 73,91 73,94 -7,15 -7,08 -6,8810 61,86 61,87 62,10 68,98 68,93 68,98 -7,12 -7,05 -6,8815 56,93 56,93 57,14 64,01 63,96 64,00 -7,08 -7,03 -6,8620 52,11 52,11 52,31 59,08 59,06 59,09 -6,97 -6,96 -6,7725 47,29 47,36 47,62 54,19 54,19 54,20 -6,90 -6,83 -6,5830 42,51 42,58 42,85 49,26 49,25 49,28 -6,76 -6,67 -6,4335 37,79 37,84 38,16 44,36 44,36 44,39 -6,57 -6,51 -6,2440 33,09 33,19 33,49 39,51 39,54 39,58 -6,43 -6,34 -6,0945 28,57 28,70 29,01 34,71 34,83 34,96 -6,14 -6,14 -5,9550 24,31 24,45 24,79 30,06 30,22 30,35 -5,75 -5,77 -5,5655 20,33 20,49 20,86 25,60 25,79 25,89 -5,26 -5,30 -5,0460 16,76 16,97 17,28 21,26 21,46 21,62 -4,50 -4,48 -4,3465 13,59 13,74 13,91 17,06 17,25 17,42 -3,47 -3,51 -3,5170 10,62 10,76 10,89 13,22 13,45 13,55 -2,59 -2,69 -2,6675 8,07 8,25 8,20 9,78 10,07 10,12 -1,71 -1,82 -1,9180 5,86 6,05 5,98 6,88 7,13 7,21 -1,02 -1,07 -1,2385 4,09 4,35 4,07 4,60 4,90 4,90 -0,51 -0,54 -0,8390 2,76 3,03 2,96 2,92 3,20 3,17 -0,16 -0,17 -0,2095 1,81 2,06 1,99 1,78 2,01 1,96 0,03 0,05 0,03100 1,12 1,28 1,24 1,04 1,18 1,15 0,08 0,10 0,0988Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


OBYVATELSTVOPOPULATION3-10. Přistěhovalí avystěhovalíImmigrants and emigrants2000 2001 2002Přistěhovalí celkem 3 372 3 563 4 218 Immigrants, totalvtom:muži 1 647 1 789 2 069 Malesženy 1 725 1 774 2 149 FemalesVystěhovalí celkem 3 092 3 886 4 829 Emigrants, totalvtom:muži 1 492 1 984 2 561 Malesženy 1 600 1 902 2 268 FemalesPřírůstek stěhováním celkem 280 -323 -611 Net immigration, totalvtom:muži 155 -195 -492 Malesženy 125 -128 -119 FemalesPřistěhovalí podle věku:Immigrants by age:0-14 613 666 754 0-1415 - 64 2 504 2 640 3 223 15 - 6465 a více 255 257 241 65+Vystěhovalí podle věku:Emigrants by age:0-14 524 531 638 0-1415 - 64 2 347 3 135 3 953 15 - 6465 a více 221 220 238 65+Přírůstek stěhováním podlevěku:Net immigration by age:0-14 89 135 116 0-1415 - 64 157 -495 -730 15 - 6465 a více 34 37 3 65+300Přírůstek (úbytek) stěhovánímpodleokresůOlomouckého kraje2001000-100-200-300-4001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Jeseník Olomouc Prostějov Přerov ŠumperkStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 89


OBYVATELSTVOPOPULATION3-11. Základní demografické údaje podle okresů v roce 2002Basic demographic data: by district; 2002Kraj, okresyStřednístavobyvatelk1.7.vtomStavvtomobyvatelmuži ženy k 31. 12. muži ženySňatkyRozvodyRegion, districtsMid-yearpopulation,1JulyMalesFemales31 DecemberMales Females Marriages DivorcesOlomoucký kraj 637 401 309 905 327 496 636 750 309 511 327 239 3 009 1 866Jeseník 42 345 20 909 21 436 42 251 20 866 21 385 192 139Olomouc 224 268 108 331 115 937 224 156 108 212 115 944 1 147 805Prostějov 109 590 53 131 56 459 109 524 53 050 56 474 514 286Přerov 135 141 65 619 69 522 134 895 65 530 69 365 599 279Šumperk 126 057 61 915 64 142 125 924 61 853 64 071 557 3571. pokračováníKraj, okresyRegion, districtsNarozenícelkemBirths,totalContinuedvtomztohoztohoumělé ZemřelíPotratypřerušení celkemživě mrtvě do1roku do28dnůtěhotenstvíLivebirthsStillbirthsAbortionsInducedabortionsDeaths,totalWithin1yearWithin28 daysOlomoucký kraj 5 682 5 667 15 2 464 1 702 6 680 23 15Jeseník 379 378 1 183 116 433 - -Olomouc 1 996 1 990 6 816 584 2 219 6 3Prostějov 972 971 1 414 304 1 329 5 2Přerov 1 206 1 201 5 543 367 1 437 7 6Šumperk 1 129 1 127 2 508 331 1 262 5 42. pokračováníKraj, okresyRegion, districtsPřirozenýpřírůstekPřistěhovalíVystěhovalíPřírůstekstěhovánímContinuedCelkovýpřírůstekNatural increase Immigrants Emigrants Net immigration Total increaseOlomoucký kraj -1 013 4 218 4 829 -611 -1 624Jeseník -55 474 567 -93 -148Olomouc -229 2 228 2 378 -150 -379Prostějov -358 1 182 1 073 109 -249Přerov -236 1 218 1 462 -244 -480Šumperk -135 800 1 033 -233 -36890Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


OBYVATELSTVOPOPULATION3-11. Základní demografické údaje podle okresů vroce2002Basic demographic data: by district; 20023. pokračování ContinuedKraj, okresyRegion, districtsSňatky Rozvody Rozvody Živě narození ZemřelíMarriages Divorcesna 100 sňatkůLive births Deathsna 1 000 obyvatelPer 1 000 inhabitantsDivorces per100 marriagesna 1 000 obyvatelPer 1 000 inhabitantsPotratyna 100narozenýchAbortions per100 birthsOlomoucký kraj 4,7 2,9 62,0 8,9 10,5 43,4Jeseník 4,5 3,3 72,4 8,9 10,2 48,3Olomouc 5,1 3,6 70,2 8,9 9,9 40,9Prostějov 4,7 2,6 55,6 8,9 12,1 42,6Přerov 4,4 2,1 46,6 8,9 10,6 45,0Šumperk 4,4 2,8 64,1 8,9 10,0 45,0dokončeníEnd of tableKraj, okresyRegion, districtsKojeneckáúmrtnostInfant mortalityPřirozenýpřírůstekNaturalincreasePřistěhovalíImmigrantsVystěhovalíEmigrantsna 1 000 obyvatelPer 1 000 inhabitantsPřírůstekstěhovánímNetimmigrationCelkovýpřírůstekTotal increaseOlomoucký kraj 4,1 -1,6 6,6 7,6 -1,0 -2,5Jeseník x -1,3 11,2 13,4 -2,2 -3,5Olomouc 3,0 -1,0 9,9 10,6 -0,7 -1,7Prostějov 5,1 -3,3 10,8 9,8 1,0 -2,3Přerov 5,8 -1,7 9,0 10,8 -1,8 -3,6Šumperk 4,4 -1,1 6,3 8,2 -1,8 -2,9Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 91


OBYVATELSTVOPOPULATION3-12. Základní demografické údaje podle krajů v roce 2002Basic demographic data: by region, 2002ČR, krajeStřední stavobyvatelSňatkyRozvodyŽivěnarozeníPotratyZemřelíPřirozenýpřírůstekPřírůstekstěhovánímCelkovýpřírůstekCR, regionsMid-yearpopulationDivorcesLivebirthsMarriagesAbortionsDeathsNaturalincreaseNetimmigrationTotalincreaseČeská republikaCzech Republic10 200 774 52 732 31 758 92 786 43 743 108 243 -15 457 12 290 -3 167Hl.m.Praha 1 158 800 6 647 3 854 9 690 4 929 13 333 -3 643 5463 1820Středočeský 1 125 735 5 872 3 529 10 483 4 683 12 401 -1 918 6661 4743Jihočeský 624 778 3 237 1 990 5 733 2 739 6 228 -495 1024 529Plzeňský 549 369 2 921 1 693 4 886 2 605 5 944 -1 058 832 -226Karlovarský 303 761 1 829 1 152 2 949 1 777 2 851 98 408 506Ústecký 819 442 4 447 3 129 8 186 4 751 9 289 -1 103 1365 262Liberecký 427 418 2 425 1 466 4 132 2 217 4 473 -341 266 -75Královéhradecký 548 698 2 731 1 801 4 946 2 356 5 713 -767 -125 -892Pardubický 506 849 2 561 1 391 4 653 1 882 5 230 -577 -65 -642Vysočina 517 959 2 600 1 185 4 755 1 871 5 218 -463 -222 -685Jihomoravský 1 122 759 5 628 3 110 10 067 4 131 11 937 -1 870 -831 -2 701Olomoucký 637 401 3 009 1 866 5 667 2 464 6 680 -1 013 -611 -1 624Zlínský 593 458 2 877 1 435 5 195 2 124 5 855 -660 -270 -930Moravskoslezský 1 264 347 5 948 4 157 11 444 5 214 13 091 -1 647 -1 605 -3 252dokončeníEnd of tableČR, krajeCR, regionsSňatkyMarriagesRozvodyDivorcesna 1 000 obyvatelPer 1 000 inhabitantsRozvodyna 100sňatkůDivorcesper 100marriagesŽivěnarozeníLivebirthsZemřelíDeathsna 1 000 obyvatelPer 1 000inhabitantsPotratyna 100narozenýchAbortionsper 100birthsPřirozenýpřírůstekNaturalincreasePřírůstekstěhovánímNetimmigrationna 1 000 obyvatelPer 1 000 inhabitantsCelkovýpřírůstekTotalincreaseČeská republikaCzech Republic5,2 3,1 60,2 9,1 10,6 47,0 -1,5 1,2 -0,3Hl.m.Praha 5,7 3,3 58,0 8,4 11,5 50,7 -3,1 4,7 1,6Středočeský 5,2 3,1 60,1 9,3 11,0 44,6 -1,7 5,9 4,2Jihočeský 5,2 3,2 61,5 9,2 10,0 47,7 -0,8 1,6 0,8Plzeňský 5,3 3,1 58,0 8,9 10,8 53,1 -1,9 1,5 -0,4Karlovarský 6,0 3,8 63,0 9,7 9,4 60,1 0,3 1,3 1,7Ústecký 5,4 3,8 70,4 10,0 11,3 57,9 -1,3 1,7 0,3Liberecký 5,7 3,4 60,5 9,7 10,5 53,4 -0,8 0,6 -0,2Královéhradecký 5,0 3,3 65,9 9,0 10,4 47,5 -1,4 -0,2 -1,6Pardubický 5,1 2,7 54,3 9,2 10,3 40,4 -1,1 -0,1 -1,3Vysočina 5,0 2,3 45,6 9,2 10,1 39,3 -0,9 -0,4 -1,3Jihomoravský 5,0 2,8 55,3 9,0 10,6 40,9 -1,7 -0,7 -2,4Olomoucký 4,7 2,9 62,0 8,9 10,5 43,4 -1,6 -1,0 -2,5Zlínský 4,8 2,4 49,9 8,8 9,9 40,8 -1,1 -0,5 -1,6Moravskoslezský 4,7 3,3 69,9 9,1 10,4 45,4 -1,3 -1,3 -2,692Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


4. PRÁCEÚdajedotéto kapitoly byly získány ze dvou odlišných zdrojů. První část (tab. 4-1. až 4-11.) tvoří datazískaná zVýběrového šetření pracovních sil a druhou část (tab. 4-12 až 4-20) údaje zjišťovanéšetřením v ekonomických subjektech a z dalších administrativních zdrojů.VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL (VŠPS)Výběrové šetření pracovních sil je zdrojem informací o trhu práce zjišťovaných šetřenímvdomácnostech respondentů vmístě bydliště. Metodika ukazatelů zjišťovaných VŠPS korespondujes definicemi a doporučeními Mezinárodní organizace práce (ILO-International Labour Organization),takže data mohou sloužit jako základ pro přímou mezinárodní srovnatelnost charakteristik trhu prácevrůzných zemích. Zároveň je respektována prováděcí metodika Eurostatu, která poskytuje výkladnáplně konkrétních charakteristik trhu práce. Rozsah výběrového souboru, umožňující získatspolehlivé odhady, dosahoval cca 0,7 % všech trvale obydlených bytů v České republice. Ve všechtabulkách jsou v jednotlivých letech uváděny průměrné roční údaje.Pracovní síly (Labour Force) zahrnují všechny osoby patnáctileté astarší, které splňují požadavkyna zařazení mezi zaměstnané anezaměstnané.Zaměstnaní jsou všechny osoby patnáctileté astarší, které během referenčního týdne příslušely meziplacené zaměstnané nebo zaměstnané ve vlastním podniku. Není přitom rozhodující, zda jejichpracovní aktivita měla trvalý, dočasný, sezónní či příležitostný charakter a zda měly jen jedno nebovíce souběžných zaměstnání. Do skupiny zaměstnaných nejsou zahrnovány osoby na další mateřské(rodičovské) dovolené, jejichž postavení má podle metodiky ILO odlišný charakter.Za nezaměstnané se podle metodiky ILO považují všechny osoby patnáctileté a starší, kteréve sledovaném období souběžně splňovaly dále uvedené tři podmínky:o nebyly zaměstnané,oohledaly aktivně práci,byly připraveny k nástupu do práce, tj. během referenčního období byly k dispoziciokamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebozaměstnání ve vlastním podniku.Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) je ukazatel získaný zvýsledků VŠPS podle mezinárodníchdefinic a doporučení. Včitateli i jmenovateli jsou šetřené osoby uváděny podle místa jejich pobytu.Procentuálním způsobem vyjadřuje podíl nezaměstnaných (čitatel) na celkové pracovní síle(jmenovatel). Mimo toho jsou publikovány specifické míry nezaměstnanosti, které vyjadřují vždypodíl nezaměstnaných v určité skupině kpočtu zaměstnaných i nezaměstnaných osob, které k danéskupině náleží.Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly)na počtu všech osob starších 15 let.CZ-ICSE: Klasifikace postavení vzaměstnání CZ-ICSE byla vypracována na bázi revidovanéMezinárodní klasifikace postavení vzaměstnání (International Classification of Status in Employment)– ICSE-93, schválené 15. mezinárodní konferencí statistiků práce v lednu 1993. Klasifikace CZ-ICSEmá vytvořené podrobnější třídění závazné do hloubky čtyř míst.Data za rok 2001 byla přepočtena podle stavu obyvatelstva vycházejícího z definitivních výsledkůSLDB 2001. Data za rok 2002 jsou již počítána výhradně na základě těchto definitivních výsledků.ZAMĚSTNANCI A MZDYÚzemní třídění údajů je provedeno podle okresu sídla vykazujícího ekonomického subjektutzv. podnikovou metodou. To znamená, že ikdyž má ekonomický subjekt nižší organizační složky(závody, provozovny apod.) dislokovány v jiném okrese, je celý zařazen do okresu, v němž sídlí jehoústředí. Všichni zaměstnanci jsou zařazeni podle odvětví převažující činnosti celého subjektu(dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností -OKEČ).Poznámka k tabulkám: 4-12., 4-13., 4-14., 4-15. Data v uvedených tabulkách jsou odlišnáod předchozích ročenek, kde byla použita pracovištní metoda (třídění podle okresu místa pracoviště).Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 93


Od roku 2002 je používána metoda podniková a údaje v těchto tabulkách jsou i za předchozí rokypřepočteny podle stejných metodických zásad. Údaje v těchto tabulkách jsou čerpány z výsledkůzpracování čtvrtletních statistických výkazů a jsou uvedeny za všechny osoby zahrnutédo evidenčního počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů podnikatelské sféry s 20 a vícezaměstnanci, vč. zaměstnanců u soukromých podnikatelů nezapsaných do obchodního rejstříku;vodvětví peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců. V nepodnikatelské sféře jsouzapočteny údaje o zaměstnancích organizačních složek státu, příspěvkových organizací částečněfinancovaných ze státního či územních rozpočtů a institucí, které nehospodaří za účelem zisku(např. veřejně prospěšné instituce, zdravotní pojišťovny apod.). Na rozdíl od statistických ročenekzpředchozích let byl rozšířen okruh zahrnovaných subjektů o dříve nepublikovanou část resortuMinisterstva obrany a Ministerstva vnitra (uváděné údajejsoupřepočteny na srovnatelnou metodiku) -tato změna se promítla do údajů za Českou republiku celkem a za Hl. m. Prahu.Údaje v tab. 4-20. jsou přebírány z Informačního systému o průměrném výdělku Ministerstva práceasociálních věcí ČR. Jedná se o výběrové šetření zahrnující ekonomické subjekty s 10 a vícezaměstnanci. Údaje o počtu zaměstnanců a průměrných hrubých měsíčních mzdách nezahrnujízaměstnance některých ekonomických subjektů statisticky nesledovaných a osoby vykonávajícíveřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci aj.)Evidenční počet zaměstnanců zahrnuje osoby v pracovním poměru (hlavním i vedlejším),udružstevních podniků též v členském poměru, kde součástí členství je pracovní vztah. Do počtuzaměstnanců se nezahrnují ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, osobyvykonávající základní vojenskou službu (vč. civilní), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohodopracích konaných mimo pracovní poměr.Průměrný roční evidenční počet zaměstnanců je vypočten jako aritmetický průměr z dvanáctiměsíčních průměrných počtů (vypočítávají se jako součet denních stavů dělený počtem kalendářníchdnů vměsíci).Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadajícína jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy,příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměnyza pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancůmzúčtovány k výplatě. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotnípojištění asociální zabezpečení, zálohové splátky daně zpříjmů fyzických osob a další zákonné nebose zaměstnancem dohodnuté srážky.NEZAMĚSTNANOST (dle evidence Úřadů práce)Údaje o počtu neumístěných uchazečů ozaměstnání, jejich struktuře apočtu volných pracovních místjsou převzaty z informačního systému Ministerstva práceasociálních věcí.Neumístění uchazeči o zaměstnání jsou občané trvale bydlící v příslušné oblasti, kteří nejsouvpracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnavateli ani nevykonávají samostatnou výdělečnoučinnost a kteří požádali úřad práce o zprostředkování vhodného zaměstnání.Registrovaná míra nezaměstnanosti je podíl vyjádřený v procentech, kde v čitateli je početneumístěných uchazečů ozaměstnání a ve jmenovateli disponibilní pracovní síla (tj. zaměstnanízVŠPS + neumístění uchazeči).VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDYSplatností od 1. ledna 2003 zvýšila vláda nařízením č. 559/2002 Sb. minimální mzdu na 6 200 Kčza měsíc, resp. 36,90 Kč/hodinu.Vývoj základních sazeb minimální mzdyVýšeminimálnímzdyleden1992leden1996leden1998leden1999Účinnost od:červenec1999leden2000Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRčervenec2000Kčza hodinu 12,00 13,60 14,80 18,00 20,00 22,30 25,00 30,00 33,90 36,90Kčza měsíc 2 200 2 500 2 650 3 250 3 600 4 000 4 500 5 000 5 700 6 200leden2001leden2002leden200394Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


4. LABOURThe data in this chapter are derived from two different sources. The first part (tables 4-1. to 4-11.)comprises data obtained by the Labour Force Sample Survey and the second part (table 4-12. to 4-20.) lists data obtained from a survey conducted in businesses included in the Business Register onthe one hand and from other administrative sources on the other hand.LABOUR FORCE SAMPLE SURVEY (LFSS)The labour force sample survey (LFSS) used by the CZSO is a source of information on the labourmarket. The survey provides information collected in households of respondents at the place of theirresidence. Methodology of indicators measured by the LFSS is in line with the definitions andrecommendations of the International Labour Office (ILO). Thus the data may serve as a basis fordirect international comparability of labour market characteristics in various countries. At the sametime, the implementing methodology of Eurostat, which explains the contents of particular marketcharacteristics, is respected. The size of the sample ensuring reliable estimates was about 0.7 percent of the occupied dwellings in the CR. All the tables show average annual time series figures forthe individual years to show developments in the labour market.Labour force includes all persons aged 15+ who satisfy requirements for being classifiedto the category of employed or unemployed persons.The employed are all persons who are aged 15+ and were in paid employment or self-employment(employed in their own business) in the reference week. Whether their work activity was permanent,temporary, seasonal or occasional, or their job was the only (main) or second (additional), or whetherthey were single or multiple jobholders, makes no difference. The category of the employed excludespersons on child-care (parental) leave, whose position is of a different character according to ILOmethodology.According to the ILO methodology, the unemployed are all persons aged 15+ who simultaneouslymet the following three conditions in the reference period:o were not employed,o were actively seeking employment.,o were ready to take up a job, i.e., were available for the execution of paid employmentor employment in own business immediately or within fourteen days at the latest.General unemployment rate (ILO) is an indicator calculated from LFSS results accordingto international definitions and recommendations. Given in the numerator and the denominator arepersons according their actual whereabouts. In terms of per cent the rate shows the share of theunemployed (numerator) in total labour force (denominator). Besides, specific unemployment ratesare published to show the ratio of the unemployed in a certain group to the number employed andunemployed persons coming under this group.Participation rate is the share of total labour force (the employed and the unemployed) in the totalpopulation aged 15+).CZ-ICSE: CZ-ICSE is based on the revised International Classification of Status in Employment –ICSE-93, approved by the 15 th International Conference of Labour Statisticians in January 1993. CZ-ICSE is obligatory down to the four-digit level.The data for 2001 were converted to correspond to the population figures obtained from the finalresults of the Population and Housing Census 2001, while the data for 2002 are derived directly fromthese final results.EMPLOYEES AND WAGESThe data on employees and wages are broken down geographically – i.e., by districts where reportingbusinesses have their head offices, - by the so-called enterprise methods. This means thata business with its lower organizational components located in other districts (works, plants, outlets,etc.) is classified to the district where its head office is. And all of its employees are classifiedaccording to the principal activity (CZ-NACE) of their business.Notes on Tables 4-12, 4-13, 4-14, and 4-15. The data listed in the tables differ from those releasedin the previous years, for which the workplace method was employed (the classification by the districtStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 95


of the workplace) Since 2002, the enterprise method has been applied, and the data in these tablesfor the years before are converted according to the same methodological principles. The data in thesetables draw on the results produced by the processing of quarterly questionnaires and are shown forall persons included in the registered number of employees in businesses coming under the businesssphere that employed 20+ individuals (irrespective of the number of employees in financialintermediation), including employees of unincorporated private entrepreneurs. In the non-businesssphere, the data refer to employees of government departments, semi-budgetary organizations(organizations partially financed from state and local budgets), and non-profit institutions (publicbeneficial organizations, health insurance companies, etc.). In contrast with the statistical yearbooks ofprevious years, the circuit of included entities was expanded to also cover the part of the Ministry ofDefence of the CR and Ministry of the Interior of the CR not published before (the shown data are dataconverted to the same methodology) – this change influenced the data for the Czech Republic and theCapital City of Prague.The data listed in Table 4-20. are taken over from the Information system on Average Earningsof the Ministry of Labour and Social Affairs of the CR. The system contains data from a sample surveyin businesses with 10+ employees. The data on the number of employees and average monthly grosswages do not include employees of some businesses not measured statistically and personsexecuting public office (e.g. deputies, senators, councillors exempt from their normal duties to holdpublic office only, judges, etc.)Registered number of employees includes persons under employment contracts (both mainand second jobs) and members of cooperatives having employment contract. It excludes femaleson maternity leave and child-care leave, homemakers, persons on parental leave, temporary membersof the armed forces (including those on compulsory community service), apprentices, personsengaged by companies under contracts of work other than contracts of employment, etc.Average registered number of employees per year is the arithmetic mean of twelve averagemonthly numbers of employees (calculated as the sum of daily numbers divided by calendar daysin the month concerned).Average gross monthly wage is the wage, excluding other personnel costs, per registered employeeper month. Wages include components such as basic wages and salaries, bonuses and gratuities,wage and salary compensations, remunerations for being on call, etc. charged to be paid in thereference period. They are gross wages, i.e., prior to general health insurance and social securitycontributions, income tax advance payments, and other statutory deductions or deductions agreedwith the employer.UNEMPLOYMENT (according to records of employment offices)The data on the number and structure of job applicants and on the vacancies are taken over fromthe Information System of the Ministry of Labour and Social Affairs of the CR.Registered job applicants are citizens staying permanently in respective area, who have no formaljob or similar attachment to an employer, are not self-employed, and have asked an employmentoffice to find a job for them.Registered unemployment rate is the ratio (%) of registered job applicants to the labour forceavailable (i.e. to the number of the employed established by the LFSS plus the number of jobapplicants).TREND IN THE MINIMUM WAGEEffective as of 1 January 2003 the Government increased the minimum wage to CZK 6 200 per month(CZK 36.90 per hour).Development of the basic minimum wage ratesSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the CRMinimumwageJan1992Jan1996Jan1998Jan1999Effective as ofJuly Jan1999 2000CZKper hour 12.00 13.60 14.80 18.00 20.00 22.30 25.00 30.00 33.90 36.90CZKper month 2 200 2 500 2 650 3 250 3 600 4 000 4 500 5 000 5 700 6 200July2000Jan2001Jan2002Jan200396Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-1. Ekonomická aktivita obyvatel (VŠPS)Economic activity of the population (LFSS)vtis.osob2000 2001 2002Thousand personsObyvatelstvo celkem 641,5 639,0 637,6 Population, totalvtom:ekonomicky aktivnípopulace 15 a více let(pracovní síla) 319,5 312,0 317,3vtom:Population economicallyactive, aged 15 and over(labour force)Employed in nationalzaměstnaní vNH(ILO) 1) 278,6 279,5 286,8 economy (ILO) 1)nezaměstnaní 40,8 32,5 30,5 Unemployedekonomicky neaktivní 322,1 327,0 320,3 Economically inactivevtom:důchodci 134,2 135,1 139,0 Retiredstudenti 46,9 52,6 50,4 Studentsděti do 14 let 107,2 104,5 102,0 Children up to 14ostatní 33,7 34,8 28,9 Othersztohoženy 329,5 328,2 327,6 Femalesvtom:ekonomicky aktivnípopulace 15 a více let(pracovní síla) 138,5 135,8 141,4vtom:Population economicallyactive, aged 15 and over(labour force)Employed in nationalzaměstnaní vNH(ILO) 1) 116,4 118,5 124,2 economy (ILO) 1)nezaměstnaní 22,0 17,3 17,1 Unemployedekonomicky neaktivní 191,1 192,4 186,2 Economically inactivevtom:důchodci 86,6 87,0 88,4 Retiredstudenti 23,0 26,2 24,1 Studentsděti do 14 let 52,3 51,1 49,8 Children up to 14ostatní 29,2 28,1 23,9 Others1) sjediným nebo hlavním zaměstnáním;vč. ozbrojených sil1) Withtheonlyormainjob,incl. the armed forcesStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 97


PRÁCELABOUR4-2. Vzdělání populace (VŠPS)Population (LFSS): by educational attainmentvtis.osobThousand persons2000 2001 2002Obyvatelstvo ve věku 15 letavíce, celkem 534,4 534,5 535,5základní vzdělánía bez vzdělání 143,7 142,5 135,3Population aged 15 or more,totalBasic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 207,2 201,7 207,9Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 144,1 149,0 153,4Secondary educationwith GCEvysokoškolské 39,4 41,2 39,0 Tertiary educationMuži 257,1 257,3 257,8 Maleszákladní vzdělánía bez vzdělání 53,3 50,0 47,1Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 121,6 119,9 121,6Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 59,8 64,2 65,8Secondary educationwith GCEvysokoškolské 22,4 23,3 23,4 Tertiary educationŽeny 277,2 277,1 277,8 Femaleszákladní vzdělánía bez vzdělání 90,4 92,5 88,2Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 85,7 81,9 86,3Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 84,3 84,8 87,6Secondary educationwith GCEvysokoškolské 16,9 17,9 15,7 Tertiary educationObyvatelstvo ve věku 15 a více let podle vzdělánívOlomouckémkrajivroce2002(VŠPS)Střední s maturitou28,6%Vysokoškolské7,3%Základní vzdělání abez vzdělání25,3%Střední bez maturity38,8%98Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-3. Věk populace dle ekonomického postavení (VŠPS)Activity status of population (LFSS): by agevtis.osob2000 2001 2002Thousand personsObyvatelstvo ve věku15 let a více, celkem 534,4 534,5 535,5Population aged 15 or more,total15 - 29 let 154,2 152,9 151,1 15 -2930 - 44 let 129,3 128,0 127,9 30 -4445 - 59 let 134,8 136,7 138,0 45 -5960 a více let 116,0 116,8 118,5 60 ormorePracovní síla 319,5 312,0 317,3 Labour force15 - 29 let 89,4 84,3 84,1 15 -2930 - 44 let 117,9 115,8 117,9 30 -4445 - 59 let 107,1 106,8 109,2 45 -5960 a více let 5,1 5,1 6,0 60 ormoreZaměstnaní vNH 278,6 279,5 286,8Employed of the nationaleconomy15 - 29 let 70,7 68,8 70,7 15 -2930 - 44 let 106,5 107,2 109,8 30 -4445 - 59 let 97,0 98,7 100,3 45 -5960 a více let 4,5 4,8 6,0 60 ormoreNezaměstnaní 40,8 32,5 30,5 Unemployed15 - 29 let 18,7 15,5 13,5 15 -2930 - 44 let 11,4 8,6 8,1 30 -4445 - 59 let 10,1 8,1 8,9 45 -5960 a více let . . . 60 ormoreEkonomicky neaktivní 214,9 222,5 218,3 Economically inactive15 - 29 let 64,9 68,6 67,0 15 -2930 - 44 let 11,4 12,3 10,0 30 -4445 - 59 let 27,7 29,9 28,8 45 -5960 a více let 110,9 111,7 112,4 60 ormoreztohoženy: 277,2 277,1 277,8 Females15 - 29 let 75,4 74,8 74,0 15 -2930 - 44 let 63,5 62,9 62,8 30 -4445 - 59 let 68,8 69,6 70,3 45 -5960 a více let 69,5 69,9 70,7 60 ormorePracovní síla 138,5 135,8 141,4 Labour force15 - 29 let 36,2 33,7 35,3 15 -2930 - 44 let 54,4 53,5 54,9 30 -4445 - 59 let 46,7 47,3 50,1 45 -5960 a více let 1,3 1,3 1,1 60 ormoreZaměstnaní vNH 116,4 118,5 124,2Employed of the nationaleconomy15 - 29 let 26,2 25,0 28,4 15 -2930 - 44 let 47,8 48,6 48,9 30 -4445 - 59 let 41,5 43,7 45,9 45 -5960 a více let 0,9 1,2 1,0 60 ormoreNezaměstnaní 22,0 17,3 17,1 Unemployed15 - 29 let 9,9 8,7 6,9 15 -2930 - 44 let 6,6 4,9 6,0 30 -4445 - 59 let 5,2 3,5 4,2 45 -5960 a více let . . . 60 ormoreEkonomicky neaktivní 138,8 141,3 136,4 Economically inactive15 - 29 let 39,2 41,0 38,6 15 -2930 - 44 let 9,2 9,4 8,0 30 -4445 - 59 let 22,1 22,3 20,2 45 -5960 a více let 68,2 68,6 69,6 60 ormoreStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 99


PRÁCELABOUR4-4. Zaměstnaní vNHpodlevěkových skupin a vzdělání (VŠPS)The employed in the national economy (LFSS): by age andeducational attainmentvtis.osobThousand persons2000 2001 2002Celkem 278,6 279,5 286,8 Totalvtomvevěku:Age group:15 - 19 let 2,8 2,0 2,6 15 - 1920 - 24 let 30,2 26,7 26,1 20 - 2425 - 29 let 37,6 40,1 42,0 25 - 2930 - 34 let 32,4 33,8 35,5 30 - 3435 - 39 let 35,7 36,0 37,1 35 - 3940 - 44 let 38,3 37,3 37,2 40 - 4445 - 49 let 39,7 41,3 39,8 45 - 4950 - 54 let 38,8 38,8 39,0 50 - 5455 - 59 let 18,5 18,6 21,5 55 - 5960 - 64 let 3,0 2,6 4,2 60 - 6465avíce let 1,6 2,2 1,8 65 or moreVzděláníEducationzákladní vzděláníabezvzdělání 25,4 23,1 27,6Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 136,6 130,4 135,6Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 86,8 92,1 94,3Secondary educationwith GCEvysokoškolské 29,8 33,9 29,3 Tertiary educationMuži 162,2 161,0 162,5 Maleszákladní vzděláníabezvzdělání 12,2 9,4 10,5střední bez maturity 91,5 86,5 88,9střední s maturitou 41,7 45,5 44,3Basic, pre-primary andwithout educationSecondary educationwithout GCESecondary educationwith GCEvysokoškolské 16,8 19,6 18,8 Tertiary educationŽeny 116,4 118,5 124,2 Femaleszákladní vzděláníabezvzdělání 13,2 13,7 17,1střední bez maturity 45,1 43,8 46,6střední s maturitou 45,1 46,7 50,0Basic, pre-primary andwithout educationSecondary educationwithout GCESecondary educationwith GCEvysokoškolské 13,0 14,3 10,5 Tertiary education100Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-5. Zaměstnaní vNHpodleodvětví OKEČ (VŠPS)The employed in the national economy (LFSS): by CZ-NACEvtis.osobThousand personsZaměstnaní celkemvtom:A01A02BC2000 2001 2002278,6 279,5 286,8 Employed, totalZemědělství, myslivosta související činnosti 15,6 15,6 15,2Lesní hospodářství,rybolov, chov ryb 4,6 4,8 3,4Agriculture, hunting andrelated service activitiesForestry, fishing, operationof fish hatcheries and farmsDobývání nerostnýchsurovin 1,8 0,8 1,2 Mining and quarryingD Zpracovatelský průmysl 86,5 87,0 92,3 ManufacturingE Výrobaarozvodelektřiny,plynu a vody 2,9 4,2 3,6Electricity, gas and watersupplyF Stavebnictví 27,4 23,3 23,6 ConstructionGObchod, opravymotorových vozidela spotřebního zboží 31,3 31,4 34,4Wholesale and retail trade;repair of motor vehicles,motorcycles and personaland household goodsH Pohostinství a ubytování 7,6 8,2 7,6 Hotels and restaurantsI Doprava, skladování,pošty a telekomunikace 21,6 22,0 24,1Transport, storage andcommunicationsJ Peněžnictví a pojišťovnictví 4,3 4,7 6,1 Financial intermediationKLNemovitosti, pronájem,služby pro podniky,výzkum a vývoj 7,5 9,5 10,9Veřejná správa a obrana;sociální zabezpečení 21,2 19,6 19,0Real estate, rentingand business activitiesPublic administrationand defence; compulsorysocial securityM Školství 22,2 20,5 17,3 EducationN Zdravotnictví, veterinárníasociální činnosti 16,5 18,7 20,1 Health and social workOPQOstatní veřejné, sociálnía osobní služby 7,6 9,3 7,7Soukromé domácnostisdomácímpersonálem - - .Exteritoriální organizacea spolky - - -Other community, socialand personal servicesactivitiesPrivate householdswith employed personsExtra-territorialorganizations and bodiesNezjištěno - - - Not identifiedStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 101


PRÁCELABOUR4-6. Zaměstnaní v NH podle klasifikace zaměstnání KZAM a postavenívzaměstnání (VŠPS)The employed in the national economy (LFSS): by CZ-ISCO-88and status in employmentvtis.osobThousand persons2000 2001 2002Zaměstnaní celkem 278,6 279,5 286,8 The employed, totalv tom podle KZAMCZ-ISCO-88Zákonodárci, vedoucí a řídicípracovníci 14,7 17,0 13,3Legislators, senior officialsand managersVědečtí a odborní duševnípracovníci 21,6 23,4 19,8 ProfessionalsTechničtí, zdravotnía pedagogičtí pracovníci(vč. příbuzných oborů) 49,7 53,1 55,8Nižší administrativnípracovníci (úředníci) 17,0 20,2 21,1 ClerksProvozní pracovnícive službách a obchodě 33,9 33,8 35,1Kvalifikovaní dělnícivzemědělství a lesnictví(vč.příbuzných oborů) 6,6 7,5 7,1Řemeslníci a kvalifikovanívýrobci, zpracovatelé,opraváři 64,4 57,4 61,3Technicians and associateprofessionalsService workers and shopand market sales workersSkilled agricultural andforestry workersCraft and related tradesworkersObsluha strojů azařízení 41,5 38,8 44,6Plant and machineoperators and assemblersPomocní a nekvalifikovanípracovníci 24,0 23,9 26,1 Elementary occupationsPříslušníci armády 5,2 4,3 2,8 Armed forcesNezjištěno - . - Not identifiedPostavení vzaměstnání podleCZ-ICSEStatus in employmentby CZ-ICSEzaměstnanci 241,9 236,3 249,1 Employeeszaměstnavatelé 7,5 8,0 7,5 Employerspracující na vlastní účet 24,5 28,8 25,7 Own-account workersčlenové produkčníchdružstev 2,8 4,5 3,2pomáhající rodinnípříslušníci 1,9 1,9 1,2Members of producers'cooperativesContributing familyworkers102Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-7. Nezaměstnaní v NH podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS)The unemployed in the national economy (LFSS): by age andeducational attainmentvtis.osobThousand persons2000 2001 2002Celkem 40,8 32,5 30,5 Totalv tom ve věku:Age group:15 - 19 let 4,1 2,4 2,7 15 - 1920 - 24 let 8,9 8,1 5,9 20 - 2425 - 29 let 5,8 5,0 4,9 25 - 2930 - 34 let 4,7 3,1 2,8 30 - 3435 - 39 let 3,5 2,8 3,3 35 - 3940 - 44 let 3,2 2,7 2,0 40 - 4445 - 49 let 5,4 3,9 3,8 45 - 4950 - 54 let 3,0 2,5 3,5 50 - 5455 - 59 let 1,8 1,6 1,6 55 - 5960 - 64 let . . . 60 - 6465avíce let . . - 65 or moreVzděláníEducationzákladní vzdělánía bez vzdělání 12,3 7,8 7,0Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 16,7 16,9 15,2Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 10,4 6,5 7,2Secondary educationwith GCEvysokoškolské 1,4 1,2 1,1 Tertiary educationMuži 18,8 15,2 13,4 Maleszákladní vzdělánía bez vzdělání 6,9 4,1 3,4Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 8,2 8,9 7,6Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 2,7 1,4 1,8Secondary educationwith GCEvysokoškolské 1,0 0,8 . Tertiary educationŽeny 22,0 17,3 17,1 Femaleszákladní vzdělánía bez vzdělání 5,5 3,7 3,6Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 8,5 8,0 7,6Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 7,7 5,2 5,5Secondary educationwith GCEvysokoškolské . . . Tertiary educationStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 103


PRÁCELABOUR4-8. Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle věkových skupinavzdělání (VŠPS)ILO general unemployment rate (LFSS): by age and educationalattainmentv procentechPer cent2000 2001 2002Celkem 12,8 10,4 9,6 Totalvtomvevěku:Age group:15 - 19 let 59,2 54,9 51,1 15 - 1920 - 24 let 22,7 23,3 18,4 20 - 2425 - 29 let 13,3 11,0 10,4 25 - 2930 - 34 let 12,6 8,4 7,2 30 - 3435 - 39 let 8,9 7,3 8,3 35 - 3940 - 44 let 7,8 6,6 5,0 40 - 4445 - 49 let 11,9 8,7 8,7 45 - 4950 - 54 let 7,1 6,1 8,3 50 - 5455 - 59 let 8,7 8,1 6,8 55 - 5960 - 64 let . . . 60 - 6465avíce let . . . 65 or moreVzděláníEducationzákladní vzdělánía bez vzdělání 32,6 25,3 20,2Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 10,9 11,5 10,1Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 10,7 6,6 7,1Secondary educationwith GCEvysokoškolské 4,5 3,4 3,7 Tertiary educationMuži 10,4 8,6 7,6 Maleszákladní vzdělánía bez vzdělání 35,9 30,4 24,5Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 8,2 9,3 7,9Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 6,1 2,9 3,8Secondary educationwith GCEvysokoškolské 5,8 4,1 . Tertiary educationŽeny 15,9 12,7 12,1 Femaleszákladní vzdělánía bez vzdělání 29,3 21,3 17,3Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 15,8 15,5 13,9Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 14,5 10,0 9,9Secondary educationwith GCEvysokoškolské . . . Tertiary education104Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-9. Míra ekonomické aktivity podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS)Participation rate (LFSS): by age group and educational attainmentv procentechPer cent2000 2001 2002Celkem 59,8 58,4 59,2 TotalVěková skupinaAge group15 - 19 let 15,4 10,2 12,4 15 - 1920 - 24 let 69,2 64,6 62,4 20 - 2425 - 29 let 81,5 81,2 81,9 25 - 2930 - 34 let 87,0 86,5 87,2 30 - 3435 - 39 let 92,5 91,0 94,3 35 - 3940 - 44 let 93,9 93,8 95,3 40 - 4445 - 49 let 91,8 93,0 91,3 45 - 4950 - 54 let 86,9 84,3 87,2 50 - 5455 - 59 let 53,9 51,9 55,6 55 - 5960 - 64 let 11,5 9,6 13,7 60 - 6465avíce let 2,1 2,6 2,0 65 or moreVzděláníEducationzákladní vzdělánía bez vzdělání 26,3 21,7 25,6Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 74,0 73,0 72,5Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 67,5 66,2 66,2Secondary educationwith GCEvysokoškolské 79,2 85,2 77,9 Tertiary educationMuži 70,4 68,5 68,2 Maleszákladní vzdělánía bez vzdělání 35,8 27,0 29,5Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 82,0 79,6 79,4Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 74,2 72,9 69,9Secondary educationwith GCEvysokoškolské 79,4 87,8 83,1 Tertiary educationŽeny 49,9 49,0 50,9 Femaleszákladní vzdělánía bez vzdělání 20,7 18,9 23,5Basic, pre-primary andwithout educationstřední bez maturity 62,6 63,3 62,8Secondary educationwithout GCEstřední s maturitou 62,7 61,1 63,4Secondary educationwith GCEvysokoškolské 78,9 81,9 70,0 Tertiary educationStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 105


PRÁCELABOUR4-10. Pracovní síla, zaměstnanost v NH a zaměstnaní vdruhém (dalším)zaměstnání v NH podle krajů vroce2002(VŠPS)Labour force, employed persons and second job holders in thenational economy (LFSS): by region, 2002vtis.osobThousand personsPracovní síla Zaměstnanost Druhé (další) zaměstnáníČR, krajeCR, regionsČeská republikaCzech RepublicCelkem z toho ženy Celkem z toho ženy Celkem z toho ženyTotalLabour force Employed persons Second job holdersincl.:FemalesTotalincl.:FemalesTotalincl.:Females5 139,1 2 269,4 4 764,9 2 064,5 115,0 40,1Hl. m. Praha 631,2 295,9 608,3 282,4 20,5 8,6Středočeský 576,4 247,7 548,1 229,2 10,8 4,1Jihočeský 314,4 136,3 298,7 127,7 5,1 2,2Plzeňský 280,9 123,5 267,8 116,8 7,1 2,5Karlovarský 157,6 69,8 145,8 63,5 3,0 1,3Ústecký 410,1 179,3 357,8 152,4 6,0 1,9Liberecký 215,7 95,3 205,5 89,2 5,5 1,6Královéhradecký 275,3 121,9 263,8 115,0 7,1 2,5Pardubický 251,6 109,0 233,6 98,8 6,2 2,0Vysočina 252,7 107,3 239,8 100,4 7,4 1,8Jihomoravský 551,0 242,9 509,1 222,0 13,7 4,4Olomoucký 317,3 141,4 286,8 124,2 4,3 1,2Zlínský 286,0 123,8 263,4 112,2 6,0 2,8Moravskoslezský 618,9 275,5 536,5 230,7 12,2 3,1106Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-11. Nezaměstnanost, obecná míra nezaměstnanosti a míra ekonomickéaktivity podle krajů vroce2002(VŠPS)Unemployed persons, ILO general unemployment rate andparticipation rate (LFSS): by region, 2002Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti Míra ekonomické aktivityČR, krajeCR, regionsČeská republikaCzech RepublicUnemployed personsvtis.osobThousand personsCelkem z toho ženy Celkem z toho ženy Celkem z toho ženyTotalincl.:FemalesUnemployement rateTotal%incl.:FemalesParticipation rateTotalincl.:Females374,1 204,9 7,3 9,0 59,8 50,9%Hl. m. Praha 23,0 13,5 3,6 4,6 62,5 55,2Středočeský 28,3 18,5 4,9 7,5 60,7 50,6Jihočeský 15,7 8,6 5,0 6,3 60,0 50,6Plzeňský 13,1 6,7 4,7 5,4 60,4 51,6Karlovarský 11,8 6,3 7,5 9,0 62,0 53,2Ústecký 52,3 26,9 12,7 15,0 59,9 50,9Liberecký 10,1 6,1 4,7 6,4 60,4 51,5Královéhradecký 11,5 6,9 4,2 5,7 59,6 50,9Pardubický 18,0 10,2 7,2 9,4 59,4 49,9Vysočina 12,9 6,9 5,1 6,4 58,6 48,7Jihomoravský 41,9 20,8 7,6 8,6 58,1 49,2Olomoucký 30,5 17,1 9,6 12,1 59,2 50,9Zlínský 22,6 11,6 7,9 9,4 57,4 48,0Moravskoslezský 82,4 44,8 13,3 16,3 58,7 50,6Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 107


PRÁCELABOUR4-12. Průměný evidenční počet zaměstnanců podle odvětví OKEČ *)fyzické osobyCelkemvtom:AAverage registered number of employees: by CZ-NACE *)2000 2001 2002151 515 150 559 146 924 TotalZemědělství, myslivost,lesnictví a souvisejícíčinnosti 11 756 11 309 10 844Agriculture, hunting,forestry and relatedservice activitiesActual personsBRybolov, chov rybapřidružené činnosti - - i.d.Fishing and relatedservice activitiesCaž E Průmysl celkem 67 705 68 966 67 682 Industry, totalF Stavebnictví 10 018 9 726 9 436 ConstructionGObchod, opravymotorových vozidela spotřebního zboží 8 602 8 000 6 941Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles,motorcycles and personaland household goodsHPohostinstvía ubytování 1 056 1 153 1 020 Hotels and restaurantsIDoprava, skladování,pošty a telekomunikace 3 303 3 131 2 564Transport, storageand communicationsJPeněžnictvía pojišťovnictví 156 134 118 Financial intermediationKLČinnosti v oblastinemovitostí,pronajímání movitostí,služby pro podniky,výzkum a vývoj 6 299 4 735 4 662Veřejná správaa obrana; sociálnízabezpečení 6 251 6 608 6 655Real estate, rentingand business activitiesPublic administrationand defence; compulsorysocial securityM Školství 17 993 18 060 17 996 EducationNZdravotnictví,veterinárníasociální činnosti 13 446 13 808 14 052 Health and social workOOstatní veřejné,sociální aosobníslužby 4 930 4 930 4 931Other community,social and personalservice activities*) podniková metoda (podnikatelskésubjekty s 20 a více zaměstnanci)*) Enterprise method (enterpriseswith 20+ employees)108Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-13. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle odvětví OKEČ *)Average monthly gross wages of employees: by CZ-NACE *)fyzické osobyActual persons2000 2001 2002Celkemvtom:11 558 12 519 13 373 TotalABZemědělství, myslivost,lesnictví a souvisejícíčinnosti 9 896 10 797 11 261Rybolov, chov rybapřidružené činnosti - - i.d.Agriculture, hunting,forestry and relatedservice activitiesFishing and relatedservice activitiesCaž E Průmysl celkem 11 970 12 780 13 411 Industry, totalF Stavebnictví 12 800 13 744 14 579 ConstructionGObchod, opravymotorových vozidela spotřebního zboží 11 098 11 737 12 025Wholesale and retail trade,repair of motor vehicles,motorcycles and personaland household goodsHPohostinstvíaubytování 7439 8513 9246 Hotels and restaurantsIDoprava, skladování,pošty a telekomunikace 12 483 13 358 14 715Transport, storageand communicationsJPeněžnictvíapojišťovnictví 20 178 20 109 20 827 Financial intermediationKLČinnosti v oblastinemovitostí,pronajímání movitostí,služby pro podniky,výzkum a vývoj 11 280 12 370 13 184Veřejná správaa obrana; sociálnízabezpečení 12 171 13 408 15 054Real estate, rentingand business activitiesPublic administrationand defence; compulsorysocial securityM Školství 10 987 12 127 13 236 EducationNZdravotnictví,veterinárníasociální činnosti 11 673 13 381 15 012 Health and social workOOstatní veřejné,sociální aosobníslužby 9470 9847 10777Other community,social and personalservice activities*) podniková metoda (podnikatelskésubjekty s 20 a více zaměstnanci)*) Enterprise method (enterpriseswith 20+ employees)Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 109


PRÁCELABOUR4-14. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podleokresů v roce 2002 *)Employees and their average monthly gross wages: by district, 2002 *)Kraj, okresyPrůměrnýevidenčnípočetzaměstnancůve fyzickýchosobáchPrůměrnáměsíčnímzda v Kč(fyzickéosoby)Průměrnýevidenčnípočetzaměstnanců(přepočtenépočty)Průměrnáměsíčnímzda v Kč(přepočtenépočty)Mzdovéprostředkyvč. OONvtis.KčztohoOONvtis.KčRegion, districtsAverageregisterednumberof employees,(actual persons)Averagemonthlywage, CZK(actualpersons)Averageregisterednumber ofemployees,(FTE)Averagemonthlywage, CZK(FTE)Wages fundincl.Otherpersonnelcosts(CZK thous.)incl.:OtherpersonnelcostsOlomoucký kraj 146 924 13 373 142 414 13 796 24 330 407 752 716Jeseník 7 482 11 910 7 227 12 330 1 109 859 40 587Olomouc 54 779 14 056 52 621 14 633 9 545 067 305 013Prostějov 25 942 12 660 25 175 13 046 4 068 070 126 947Přerov 29 562 13 669 28 952 13 957 4 995 215 146 105Šumperk 29 159 12 798 28 441 13 121 4 612 197 134 064*) podniková metoda (podnikatelskésubjekty s 20 a více zaměstnanci)*) Enterprise method (enterpriseswith 20+ employees)Kč17 000Průměrná měsíční mzda (přepočtené počty) podle okresůOlomouckého kraje v roce 200216 35416 00015 00014 63314 00013 79613 95713 04613 12113 00012 33012 000ČeskárepublikaOlomouckýkrajJeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk110Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-15. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajův roce 2002 *)Employees and their average monthly gross wages: by region, 2002 *)ČR, krajePrůměrnýevidenčnípočetzaměstnancůve fyzickýchosobáchPrůměrnáměsíčnímzda v Kč(fyzickéosoby)Průměrnýevidenčnípočetzaměstnanců(přepočtenépočty)Průměrnáměsíčnímzda v Kč(přepočtenépočty)Mzdovéprostředkyvč. OONvtis.KčztohoOONvtis.KčCR, regionsAverageregisterednumberof employees,(actual persons)Averagemonthlywage, CZK(actualpersons)Averageregisterednumber ofemployees,(FTE)Averagemonthlywage, CZK(FTE)Wages fundincl.Otherpersonnel costs(CZK thous.)incl.:OtherpersonnelcostsČeská republikaCzech Republic3 184 694 15 857 3 087 938 16 354 627 475 183 21 479 548Hl. m. Praha 903 361 19 897 875 261 20 536 223 936 786 8 242 987Středočeský 267 338 15 534 259 448 16 007 51 466 693 1 632 095Jihočeský 160 160 14 029 155 108 14 485 27 851 954 890 229Plzeňský 149 732 14 840 144 968 15 328 27 638 580 973 415Karlovarský 72 033 13 535 69 763 13 976 12 065 591 365 741Ústecký 185 477 14 269 180 599 14 655 33 011 643 1 251 975Liberecký 111 860 14 081 108 806 14 477 19 581 475 679 596Královéhradecký 145 691 13 753 140 849 14 226 24 803 630 759 508Pardubický 129 301 13 539 125 227 13 979 21 612 837 606 333Vysočina 137 593 13 441 133 616 13 841 22 865 184 673 149Jihomoravský 308 870 14 059 297 310 14 605 53 946 701 1 838 854Olomoucký 146 924 13 373 142 414 13 796 24 330 407 752 716Zlínský 151 386 13 843 147 135 14 243 26 113 379 965 323Moravskoslezský 314 968 14 923 307 435 15 289 58 250 324 1 847 630*) podniková metoda (podnikatelskésubjekty s 20 a více zaměstnanci)*) Enterprise method (enterpriseswith 20+ employees)Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 111


PRÁCELABOUR4-16. Míra registrované nezaměstnanosti, uchazeči ozaměstnáníavolná pracovní místa (stav k 31. 12.)Registered unemployment rate, registered job applicantsand vacancies: 31 DecemberPramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR2000 2001 2002Míra registrovanénezaměstnanosti v %11,87 11,78 12,20Registered unemploymentrate %Neumístění uchazečiozaměstnání celkemz toho:ženyabsolventi škol a mladistvíobčané se změněnoupracovní schopností38 092 37 215 39 395 Job applicants, total18 566 17 982 19 0554 910 4 708 4 8594 747 4 870 5 018FemalesGraduates and juvenilesPersons with reducedcapacity to workUchazeči podle délkyJob applicants by duration ofevidence celkem38 092 37 215 39 395 registration, totaldo 3 měsíců 9 430 9 500 9 432 under 3 months3až 6měsíců 6 606 6 705 7 315 3 to6months6až 9měsíců 3 841 3 766 4 373 6 to9months9až 12 měsíců 2 719 2 684 2 998 9 to12months12 až 24 měsíců 7 419 5 557 6 215 12 to 24 monthsvíce než 24 měsíců 8 077 9 003 9 062 over 24 monthsz toho: s nárokemThose entitled tona hmotné zabezpečení13 503 13 397 14 454 unemployment benefitsdo 3 měsíců 6 660 6 596 6 723 under 3 months3až 6měsíců 4 893 4 953 5 560 3 to6months6až 9měsíců 1 276 1 204 1 416 6 to9months9až 12 měsíců 227 266 325 9 to12months12 až 24 měsíců 431 361 425 12 to 24 monthsvíce než 24 měsíců 16 17 5 over 24 monthsVolná pracovní místaz toho:pro absolventya mladistvépro občany se změněnoupracovní schopností3 684 3 264 2 906 Vacancies748 665 726 For graduates and juveniles629 107 96For persons with reducedcapacity to work112Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-17. Neumístění uchazeči ozaměstnání (stav k 31. 12.)Registered job applicants: 31 DecemberPramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR2000 2001 2002Neumístění uchazečiozaměstnání celkem38 092 37 215 39 395 Job applicants, totalvtomvevěku:Aged:do 19 let 1 052 2 495 2 594 under 1920 - 24 let8 972 6 987 7 303 20 - 2425 - 29 let5 052 5 182 5 395 25 - 2930 - 34 let4 252 4 107 4 216 30 - 3435 - 39 let3 948 3 831 3 922 35 - 3940 - 44 let4 051 3 831 3 783 40 - 4445 - 49 let4 573 4 329 4 438 45 - 4950 - 54 let4 571 4 621 4 973 50 - 5455 - 59 let1 536 1 736 2 597 55 - 59nad60let85 96 174 60 or morevtomvzdělání:základnívyučenístřední (bez maturity)vyučení (s maturitou)úplné střední všeobecné(s maturitou)úplné střední odborné(s maturitou)vyššívysokoškolské10 400 10 348 11 00216 523 15 978 16 8011 009 1 127 1 2371 974 1 553 1 7791 220 1 164 1 1855 533 5 481 5 776344 394 2951 089 1 170 1 320Educational attainmentBasicSecondary vocationalSecondary general(without GCSE)Secondary vocational(with GCSE)Full secondarygeneral (with GCSE)Full secondarytechnical (with GCSE)HigherUniversityNeumístění uchazeči podlevýše měsíčního nárokuna hmotné zabezpečenív nezaměstnanostiRegistered job applicantsby monthly unemploymentbenefit claimdo 1 500 Kč 1 253 850 753 under 1 500 CZK1 501 - 2 500 Kč 5 979 5 784 6 021 1 501 - 2 500 CZK2 501 - 3 500 Kč 2 889 3 103 3 213 2 501 - 3 500 CZK3 501 - 4 500 Kč 1 833 1 880 2 280 3 501 - 4 500 CZK4 501 - 5 500 Kč 856 872 1 149 4 501 - 5 500 CZK5 501 - 6 500 Kč 365 436 538 5 501 - 6 500 CZK6 501 - 7 500 Kč 148 184 219 6 501 - 7 500 CZK7 501 a více Kč 180 288 281 7 501 - or more CZKStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 113


PRÁCELABOUR4-18. Míra registrované nezaměstnanosti, neumístění uchazečiozaměstnání avolná pracovní místa podle okresů k 31. 12. 2002Registered unemployment rate, registered job applicantsand vacancies: by district, 31 December 2002Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the CRMíraregistrovanénezaměstnanostiv%Neumístění uchazeči ozaměstnáníJob applicantsztohoVolnápracovnímístaKraj, okresyRegion, districtsRegisteredunemploymentrate %CelkemTotalženyFemalesabsolventiškolamladistvíGraduatesandjuvenilesobčanése změněnoupracovníschopnostíPersons withreducedcapacity to workVacanciesOlomoucký kraj 12,20 39 395 19 055 4 859 5 018 2 906Jeseník 16,88 3 501 1 560 343 450 44Olomouc 11,62 13 689 6 569 1 424 1 804 1 189Prostějov 10,03 5 662 2 688 784 984 1 051Přerov 12,80 8 724 4 227 1 361 928 298Šumperk 13,11 7 819 4 011 947 852 324%17,00Míra registrované nezaměstnanosti podle okresůOlomouckého kraje k 31. 12. 200216,8816,0015,0014,0012,80 13,1113,0012,0012,2011,6211,009,8110,0310,009,00ČeskárepublikaOlomouckýkrajJeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk114Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-19. Míra registrované nezaměstnanosti, neumístění uchazečiozaměstnání avolná pracovní místa podle krajů k 31. 12. 2002Registered unemployment rate, registered job applicantsand vacancies: by region, 31 December 2002Pramen: Ministerstvo práceasociálních věcí ČRSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the CRNeumístění uchazeči ozaměstnáníČR, krajeCR, regionsMíraregistrovanénezaměstnanostiv%CelkemženyJob applicantsz tohoabsolventiškolamladistvíobčané sezměněnoupracovníschopnostíVolnápracovnímístaRegisteredunemploymentrate %TotalFemalesGraduatesandjuvenilesPersons withreducedcapacity to workVacanciesČeská republikaCzech Republic9,81 514 435 257 438 59 895 66 907 40 651Hl. m. Praha 3,73 23 691 12 472 2 139 2 866 7 685Středočeský 7,21 41 761 22 134 5 057 5 603 5 231Jihočeský 6,65 21 118 11 269 2 813 2 761 2 688Plzeňský 7,06 20 226 10 362 2 056 2 663 2 651Karlovarský 10,07 16115 7285 1731 1635 1226Ústecký 17,13 74 135 37 044 6 521 8 374 2 581Liberecký 8,68 19 334 9 832 2 177 2 643 1 908Královéhradecký 7,30 20 497 10 470 2 369 2 866 2 764Pardubický 8,66 21 865 11 191 2 524 3 398 1 980Vysočina 8,32 21 548 11 254 3 109 2 958 2 267Jihomoravský 11,20 63 777 31 819 7 090 9 059 2 905Olomoucký 12,20 39 395 19 055 4 859 5 018 2 906Zlínský 10,22 29 759 14 863 3 937 4 407 1 558Moravskoslezský 15,89 101 214 48 388 13 513 12 656 2 301Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 115


PRÁCELABOUR4-20. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavníchtříd KZAM podle krajů v roce 2002Average gross monthly wages of employees: by CZ-ISCO majorgroup and by region; 2002KrajeRegions1 2 3 4 5zákonodárci,vedoucía řídicípracovnícivědečtía odborníduševnípracovníciHlavní třída KZAMCZ-ISCO major grouptechničtí,zdravotnía pedagogičtípracovníci(vč. příbuznýchoborů)nižšíadministrativnípracovníci(úředníci)provoznípracovnícive službácha obchoděLegislators,seniorofficialsandmanagersProfessionalsTechniciansandassociateprofessionalsClerksServiceworkersand shopand marketsales workersHl. m. Praha 55 437 29 460 24 300 18 170 14 107Středočeský 34 548 23 818 19 323 14 723 12 407Jihočeský 32 646 20 470 18 300 13 835 12 435Plzeňský 34 488 22 767 18 206 13 793 12 941Karlovarský 32 720 22 941 19 179 14 264 13 101Ústecký 32 874 19 758 18 306 13 588 11 437Liberecký 34 773 22 089 18 309 13 405 11 467Královéhradecký 32 315 20 824 17 688 13 277 12 410Pardubický 30 408 21 307 16 948 13 148 12 119Vysočina 27 353 24 294 17 416 12 729 11 182Jihomoravský 35 828 21 832 17 518 13 603 11 820Olomoucký 32 195 20 693 17 395 13 177 11 463Zlínský 35 199 20 210 17 713 12 715 10 937Moravskoslezský 32 131 21 637 17 528 12 780 10 486116Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRÁCELABOUR4-20. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavníchtříd KZAM podle krajů vroce2002Average gross monthly wages of employees: by CZ-ISCO majorgroup and by region; 2002dokončeníKrajeRegions6 7 8 9kvalifikovanídělnícivzemědělstvía lesnictví(vč. příbuznýchoborů)Hlavní třída KZAMCZ-ISCO major groupřemeslnícia kvalifikovanívýrobci,zpracovatelé,opravářiobsluhastrojůazařízeníEnd of tablepomocnía nekvalifikovanípracovníciSkilledagriculturalandforestryworkersCraftand relatedtradesworkersPlantand machineoperatorsand assemblersElementaryoccupationsHl. m. Praha 15 597 18 725 17 505 11 509Středočeský 11 676 16 705 15 913 10 692Jihočeský 11 224 15 328 15 165 10 701Plzeňský 10 813 15 919 15 870 11 225Karlovarský 12 793 14 585 15 132 10 356Ústecký 10 990 15 236 15 652 9 738Liberecký 12 958 15 185 14 862 10 848Královéhradecký 12 131 14 345 14 632 10 853Pardubický 12 543 13 985 13 450 9 734Vysočina 11 717 13 648 13 845 10 532Jihomoravský 10 733 13 755 14 171 10 077Olomoucký 11 449 14 292 14 190 11 543Zlínský 11 724 14 144 14 853 9 918Moravskoslezský 10 355 16 076 15 779 10 386Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 117


5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍOrganizační struktura národního hospodářství je sestavena z údajů statistického registruekonomických subjektů (dále jen RES), který vytváří a spravuje ČSÚ a jehož obsah je zákonemč. 89/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů přesně vymezen. Obsahuje atributy ekonomickýchsubjektů, členěné do jednotlivých evidenčních záznamů, které jsou významné pro statistické sledováníjednotky.Do RES se zapisují všechny právnické osoby nezávisle na tom, jakou činnost vyvíjejí a fyzickéosoby, které provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, k níž podle zvláštních předpisůpotřebují povolení, osvědčení, registraci nebo zápis.Fyzické osoby zahrnují soukromé podnikatele podnikající dle živnostenského zákona, samostatněhospodařící rolníky a dále fyzické osoby provozující jinou podnikatelskou činnost podle zvláštníchpředpisů.Právnické osoby zahrnují sdružení fyzických nebo právnických osob. Nejčastějšími případytakových sdružení jsou sdružení vytvářená podle obchodního zákoníku: obchodní společnosti,komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti. Dalšími sdruženímijsou občanská sdružení, politická hnutí a strany, odbory a zájmová sdružení, církevní a ženskásdružení, komory (notářů, architektů, lékárníků atd.). Další skupinu tvoří účelová sdružení majetku,která představují různé nadace (fondy) zřízené k obecně prospěšným cílům. Jednotky územnísamosprávy jsou jednotky zřízené zákonem upravujícím samosprávu obce, týká se i vyššíchči nižších jednotek samosprávních. Jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon, patří sem všechnyostatní právnické osoby: banky, spořitelny, příspěvkové, státní adružstevní podniky a řada subjektůzřízených přímo zákonem (rozhlas, TV).RES je aktualizován daty z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů azestatistických zdrojů.Registr je využíván zejména státní statistickou službou ke stanovení okruhu zpravodajských jednotekpro jednotlivá statistická zjišťování.RES v členění podle jednotlivých právních forem obsahuje zejména :o Fyzické osoby (zapsané či nezapsané do obchodního rejstříku – dále jen OR),podnikající podle Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisůo Samostatně hospodařící rolníky (zapsané či nezapsané vOR)o Fyzické osoby podnikající podle jiných zákonů než živnostenského (zapsanéči nezapsané vOR)o Obchodní společnosti (veřejně obchodní společnosti, společnosti s ručenímomezeným, komanditní společnosti, komanditní společnosti na akcie, akciovéspolečnosti apod.)o Družstevní organizace (družstva a družstevní podniky)o Sdružení fyzickýchaprávnických osob včetně jejich organizačních složek (občanskásdružení, politické strany a hnutí, církve, komory aj.)118Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


5. ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMYData on the organizational structure of the national economy are compiled from information keptin the Business Register (BR). The Business Register is made and administered by the CzechStatistical Office. Its contents are precisely defined by Act 89/1995 Coll., as amended and compriseattributes of businesses, broken down into individual items of record, significant for statisticalmonitoring of businesses.The BR keeps records of all legal persons, regardless of their activity, and of all natural persons thatare in business or carry out other gainful activity requiring a permit, certificate, registrationor incorporation, as laid down by special regulations.The natural persons include private entrepreneurs in business in compliance with the ActNo. 445/1991 Col., on Trades Licensing, self-employed farmers, and natural persons carrying outbusiness activities governed by regulations other than the Trades Licensing Act.The legal persons include associations of natural or legal persons, the most frequent cases beingthose established in compliance with the Commercial Code: business companies and partnerships,limited partnerships, and joint-stock companies. Included further are civic associations, political partiesand political movements, trade and unions interest associations, church and women’s associations,chambers (of notaries, architects, pharmacists, etc.). Purpose associations of property, whicharevarious foundations (funds) established for purposes of benefit to the public, make another group.Territorial self-governing units (local governments) are units established under the law regulatingthe self-government of the municipality as well as other self-governing units of a higher or lower selfgoverninglevel. Other units as laid down by the law include all other legal persons: banks includingsaving ones, semi-budgetary, state-owned and cooperative enterprises and a number of other unitsestablished by the law directly (radio, TV, etc.).The BR is updated by data from the Company Register, trades licensing offices and statisticalsources.The BR is primarily used by the State Statistical Service to determine the range of reporting unitsfor individual statistical surveys.Broken down by legal form, it mainly contains:o Natural persons, whether or not incorporated, in business in compliance with ActNo. 445/1991 Coll., on Trades Licensing, as amended;o Self-employed farmers, whether or not incorporated;o Natural persons, whether or not incorporated, carrying out business activitiesgoverned by regulations other than the Trades Licensing Act;o Business companies and partnerships (general commercial partnerships, limitedliability companies, limited partnerships, stock limited partnerships, joint-stockcompanies etc.);o Cooperatives (cooperatives proper and cooperative enterprises);o Associations of natural persons and associations of legal persons, including theirorganizational components, (civic associations, political parties and movements,churches, chambers, etc.).Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 119


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-1. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.)Businesses: by selected legal form, 31 DecemberPrávní forma 2000 2001 2002 Legal formCelkem 111 205 115 328 122 984 Totalz toho:101 Fyzická osoba nezapsanáv obchodním rejstříku 82 289 85 408 92 402 Unincorporated natural person102 Fyzická osoba zapsanáv obchodním rejstříku 537 593 612 Incorporated natural person103 Sam. hospodařící rolníknezapsaný v obchodním rejstříku 7 742 7 689 7 656 Unincorporated self-employed farmer104 Sam. hospodařící rolník zapsanýv obchodním rejstříku 2 2 2 Incorporated self-employed farmer105 Fyzická osoba podnikajícípodle jiných zákonů nezapsanáv obchodním rejstříku 6 019 5 996 6 072106 Fyzická osoba podnikajícípodle jiných zákonů zapsanáv obchodním rejstříku 2 2 2Unincorporated natural person inbusiness under other act than theTrade Licensing ActIncorporated natural person inbusiness under other act than theTrade Licensing Act111 Veřejná obchodní společnost 335 333 333 General commercial partnership112 Společnost s ručením omezeným 6 265 6 569 6 718 Limited liability company113 Společnost komanditní 21 20 21 Limited partnership115 Společný podnik - - - Joint venture116 Zájmové sdružení - - - Special-interest association117 Nadace 152 151 98 Foundations118 Nadační fond 55 56 56 Endowment fund121 Akciová společnost 597 617 627 Joint-stock company141 Obecně prospěšná společnost 41 48 50 Benevolent corporation145 Společenství vlastníků jednotek 7 351 528 Association of units owners201 Zemědělské družstvo - - - Agricultural cooperative205 Družstvo 434 445 462 Cooperative301 Státní podnik 56 54 53 State-owned enterprise321 Rozpočtová organizace 1) 57 1 - Budgetary organization 1)325 Organizační složka státu 1) - 41 40 Government department 1)331 Příspěvková organizace 1) 160 254 317 Semi-budgetary organization 1)341 Státní hospodářská organizaceState-owned business managed byřízená okresním úřadem 2) 1 1 - District Authority 2)343 Obecní podnik 2) 1 1 - Municipal enterprise 2)361 Veřejnoprávní instituce 3) - - - Public institutions 3)381 Fond 1 1 1 Fund391 Zdravotní pojišťovna 2 2 2 Health insurance company421 Zahraniční osoba 824 870 927 Non-resident1) Od 1. 1. 2001 zanikla právní forma 321 - Rozpočtová organizace. Státní rozpočtové organizace se staly organizačnímisložkami státu s právní formou 325. Rozpočtové organizace, které byly zřízeny obcemi, mohly být do 30. 6. 2001 obcípřeměněny na příspěvkovou organizaci s právní formou 331.2) Zánik dne 30. 4. 2002.3) Do 31. 12. 2001 Veřejně prospěšná instituce.1) In 1 January 2001, legal form 321 - Budgetary organization ceased to exist. State-owned budgetary organizationsbecame government departments with legal form 325. By 30 June 2001 municipalities could convert budgetaryorganizations they established into semi-budgetary organizations with legal form 331.2) Extinction on 30 April 2002.3) Benevolent institution before 2002120Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-1. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.)Businesses: by selected legal form, 31 DecemberdokončeníEnd of tablePrávní forma 2000 2001 2002 Legal form431 Banka - akciová společnost - - - Bank, joint-stock company436 Pojišťovna - akciová společnost - - - Insurance joint-stock company442 Účelová zahraničně obchodníorganizace 2) - - - Specific external trade organization 2)501 Odštěpný závod nebo jiná org.složka podniku zapisující seIncorporated branch or anotherdo obchodního rejstříku 11 11 2 organizational component of business521 Samostatná drobná provozovnaobecního úřadu 1 - -Independent small business premisesof local authorities541 Podílový fond 8 8 8 Mutual fund601 Vysoká škola 1 1 1 University611 Střední škola 103 57 41 Secondary school621 Základní škola 150 138 130 Basic school625 Školské zařízení 60 39 31 School establishment631 Předškolní zařízení 52 49 48 Pre-school establishment651 Zdravotnické zařízení 20 12 - Health establishment701 Sdružení (svaz, spolek, společnost,Association (federation, union,klub aj.) 2 500 2 670 2 809 society, club, etc.)705 Podnik nebo hospodářské zařízenísdružení - - -Enterprise or economic establishmentof an association711 Politická strana, politické hnutí 3 3 3 Political party, political movement715 Podnik nebo hospodářské zařízeníEnterprise or economic establishmentpolitické strany - - - of a political party721 Církevní organizace 355 372 372 Church organizationOrganizational unit731 Organizační jednotka sdružení 1 840 1 958 2 029 of an association732 Organizační jednotka polit. strany,polit. hnutí 23 18 18Organizational unit of a political party,political movement741 Stavovská organizace - profesníkomora 5 5 5Professional organization -professional chamber745 Komora (s výjimkou profesníchkomor) 10 10 10Chamber (excl. professionalchambers)751 Zájmové sdruženíprávnických osob 62 69 79Special-interest association of legalpersons761 Honební společenstvo 4) - - 3 Hunting association 4)771 Svazek obcí 5) - - 14 Union of municipalities 5)801 Obec, městská část hlavního městaMunicipality, city part of the capitalPrahy 6) 393 395 394 city of Prague 6)802 Okresní úřad 5 5 5 District authority804 Kraj - 1 1 RegionRepresentative authority of other901 Zastupitelský orgán jiných států 1 - - countries921 Mezinárodní organizace a sdružení 2 2 2International organization andassociation4) Vznik k 1. 7. 2002.5) Vznik k 1. 1. 2001.6) Do 31. 12. 2001 Obec (obecní úřad).4) Rise on 1 July 2002.5) Rise on 1 January 2001.6) Municipality (local authority) before 2002.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 121


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-2. Ekonomické subjekty celkem podle kategorie počtu zaměstnanců(stav k 31. 12.)Businesses, total: by number of employees, 31 DecemberVelikostní kategorie(podle počtu zaměstnanců)2000 20012002Size category(by number of employees)Celkem 111 205 115 328 122 984 Totalvtom:neuvedeno 28 008 18 497 17 117 Not indicatedbez zaměstnanců 66 160 82 200 91 319 No employees1 - 5 12 120 9 942 9 919 1-56 - 9 1 626 1 503 1 463 6-910 - 19 1 510 1 436 1 432 10 - 1920 - 24 358 342 341 20 - 2425 - 49 689 688 713 25 - 4950 - 99 401 380 373 50 - 99100 - 199 177 185 161 100 - 199200 - 249 47 37 41 200 - 249250 - 499 75 86 73 250 - 499500 - 999 25 21 22 500 - 9991 000 - 1 499 2 4 2 1 000 - 1 4991 500 - 1 999 - 1 1 1 500 - 1 9992 000 - 2 499 3 3 4 2 000 - 2 4992 500 - 2 999 1 - 1 2 500 - 2 9993 000 - 3 999 2 2 1 3 000 - 3 9994 000 - 4 999 - - - 4 000 - 4 9995 000 - 9 999 1 1 1 5 000 - 9 99910 000 a více zaměstnanců - - - 10 000 or more employees122Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-3. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČ (stav k 31. 12.)Businesses: by CZ-NACE principal activity, 31 DecemberPřevažující činnost 2000 2001 2002 CZ-NACE principal activityCelkem 111 205 115 328 122 984 Totalz toho:A Zemědělství a myslivost, lesníhospodářství 9 946 9 991 10 095 Agriculture, hunting and forestryB Rybolov, chov ryb a přidruženéFishing, operation of fish hatcheriesčinnosti 22 18 22 and fish farms; service activitiesC-E Průmysl celkem 15 939 16 666 18 395 Industry, totalC Dobývání nerostných surovin 31 29 34 Mining and quarryingMining and quarrying of energy10, 12 dobývání energetických surovin 3 3 4 producing materials13, 14 dobývání ostatních nerostnýchsurovin 28 26 30Mining and quarrying except energyproducing materialsD Zpracovatelský průmysl 15 796 16 532 18 237 ManufacturingManufacture of food products,15, 16 průmysl potravinářský atabákový 829 829 923 beverages and tobacco17, 18 textilní aoděvní průmysl 2 365 2 399 2 677Manufacture of textiles and textileproducts19 kožedělný průmysl 172 168 186Manufacture of leather and leatherproducts20 dřevozpracující průmysl 2 725 2 823 3 263Manufacture of wood and woodproducts21, 22 papírenský a polygrafický průmysl,vydavatelská činnost 511 559 627Manufacture of pulp, paper andpaper products; publishing andprinting23 koksování, rafinérské zpracováníropy, výroba jaderných paliv,radioaktivních prvků asloučenin 1 - 2Manufacture of coke, refinedpetroleum products and nuclear fuel24 chemický a farmaceutickýprůmysl 280 267 262Manufacture of chemicals,chemical products andman-made fibres25 gumárenský a plastikářskýprůmysl 343 338 360Manufacture of rubber and plasticproducts26 průmysl skla, keramiky,porcelánu a stavebních hmot 565 570 598Manufacture of other non-metallicmineral products27, 28 výroba kovů a kovodělnýchvýrobků 4 069 4 258 4 843Manufacture of basic metals andfabricated metal products29 výroba strojů azařízení pro dalšívýrobu 502 555 610Manufacture of machinery andequipment n.e.c.30-33 výroba elektrickýchaoptickýchpřístrojů 2 206 2 506 2 659Manufacture of electrical and opticalequipment34, 35 výroba dopravních prostředků 105 104 129Manufacture of transportequipment36, 37 zpracovatelský průmysl jindeneuvedený 1 123 1 156 1 098 Manufacturing n.e.c.E Výrobaarozvodelektřiny, plynua vody 112 105 124 Electricity, gas and water supplyStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 123


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-3. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČ (stav k 31. 12.)Businesses: by CZ-NACE principal activity, 31 DecemberdokončeníEnd of tablePřevažující činnost 2000 2001 2002 CZ-NACE principal activityF Stavebnictví 11 804 12 194 13 339 ConstructionGObchod, opravy motorových vozidelaspotřebního zboží 36 245 36 350 37 861Wholesale and retail trade, repair ofmotor vehicles, motorcycles andpersonal and household goodsH Pohostinství aubytování 5026 5183 5835 Hotels and restaurantsIDoprava, skladování, poštya telekomunikace 3662 4200 4428 Transport, storage and communicationJ Peněžnictví a pojišťovnictví 3726 3688 3726 Financial intermediationKLČinnosti v oblasti nemovitostí, službypro podniky, výzkum a vývoj 12 465 13 815 15 391Veřejná správa, obrana, sociálnízabezpečení 637 630 647Real estate, renting and businessactivitiesPublic administration and defence;compulsory social securityM Školství 1466 1531 1531 EducationNOZdravotnictví, veterinární asociálníčinnosti 1821 1854 1889 Health and social workOstatní veřejné, sociální aosobníslužby 8446 9198 9819Other community, social and personalservice activitiesEkonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČvOlomouckém kraji k 31. 12. 2002Ostatní veřejné,sociální a osobníslužby8,0%Činnosti v oblastinemovitostí,službypro podniky, výzkumavývoj12,5%Pohostinství aubytování4,7%Obchod, opravymotorových vozidela spotřebního zboží30,8%Ostatní10,0%Průmysl celkem15,0%Stavebnictví10,8%Zemědělství amys livos t, lesníhospodářství8,2%124Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-4. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem podle okresůk 31. 12. 2002Businesses: by selected legal form, by district, 31 December 2002Kraj, okresyRegion, districtsPočetregistrovanýchjednotek celkemsoukromí podnikatelépodnikající dleživnostenského zákonaztohovybrané právní formySelected legal formsamostatněhospodařícírolníciobchodníspolečnostidružstvaRegistered units,totalPrivate entrepreneurs inbusiness as per TradeLicensing ActSelf-employedfarmersBusinesscompanies andpartnershipsCooperativesOlomoucký kraj 122 984 93 014 7 658 7 699 462Jeseník 10 439 8 301 624 480 33Olomouc 43 700 33 116 2 245 3 199 126Prostějov 20 292 14 626 1 713 1 439 175Přerov 24 226 17 994 1 666 1 437 69Šumperk 24 327 18 977 1 410 1 144 59dokončeníEnd of tableztohovybrané právní formySelected legal formKraj, okresyRegion, districtspříspěvkovéorganizacezahraniční osobysdružení(svazy,spolky aj.)organizačníjednotkysdruženízájmovásdruženíprávnickýchosobSemi-budgetaryorganizationsNon-residentsAssociations(federations,unions, etc.)Organizationalunits ofassociationsInterestassociations oflegal personsOlomoucký kraj 317 927 2 809 2 029 79Jeseník 26 64 223 153 8Olomouc 118 382 923 695 30Prostějov 48 142 445 374 6Přerov 81 211 632 402 16Šumperk 44 128 586 405 19Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 125


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-5. Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců podle okresůk 31. 12. 2002Businesses: by size group (number of employees), by district, 31 December 2002Kraj, okresyPočetregistrovanýchjednotek celkemv tom velikostní skupiny podle počtu zaměstnancůSize group (number of employees)Region, districtsRegisteredunits, totalneuvedenoNotindicatedbezzaměstnancůNo employees1-5 6-1920 - 49 50 - 99Olomoucký kraj 122 984 17 117 91 319 9 919 2 895 1 054 373Jeseník 10 439 1 401 8 051 679 190 78 26Olomouc 43 700 6 249 31 909 3 792 1 114 388 137Prostějov 20 292 2 576 15 379 1 564 478 183 59Přerov 24 226 3 603 17 571 2 117 579 206 85Šumperk 24 327 3 288 18 409 1 767 534 199 66dokončeníEnd of tableKraj, okresyRegion, districtsv tom velikostní skupiny podle počtu zaměstnancůSize group (number of employees)100 - 499 500 - 999 1 000 - 1 499 1 500 - 1 999 2 000 - 2 4992 500 -avíceor moreOlomoucký kraj 275 22 2 1 4 3Jeseník 14 - - - - -Olomouc 98 9 - 1 2 1Prostějov 48 2 - - 2 1Přerov 58 6 1 - - -Šumperk 57 5 1 - - 1126Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-6. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČ podle okresůk 31. 12. 2002Businesses: by CZ-NACE principal activity, by district, 31 December 2002Kraj, okresyRegion, districtsPočetregistrovanýchjednotek celkemRegistered units,totalzemědělství,myslivost, lesníhospodářstvíarybářstvíAgriculture,hunting, forestryand fishingztohopřevažující činnostCZ-NACE principal activityprůmysl celkema energetikaIndustry, total andenergystavebnictvíConstructionobchod(vč. oprav),pohostinstvíaubytováníWholesale andretail trade (incl.repairs),restaurants andhotelsOlomoucký kraj 122 984 10 117 18 395 13 339 43 696Jeseník 10 439 1 104 1 667 1 431 3 305Olomouc 43 700 2 796 5 937 4 537 16 252Prostějov 20 292 1 922 3 667 2 082 7 050Přerov 24 226 1 970 3 464 2 484 8 995Šumperk 24 327 2 325 3 660 2 805 8 094dokončeníz toho převažující činnostCZ-NACE principal activityEnd of tableKraj, okresyRegion, districtsdoprava celkem,pošty atelekomunikacepeněžnictvíapojišťovnictvíčinnostivoblastinemovitostí,službypro podniky,výzkum a vývojškolstvízdravotnictví,veterinárníasociální činnostiTransport andcommunicationFinancialintermediationReal estate,rentingand businessactivitiesEducationHealth and socialactivitiesOlomoucký kraj 4 428 3 726 15 391 1 531 1 889Jeseník 376 281 1 173 117 131Olomouc 1 473 1 344 6 396 604 748Prostějov 628 625 2 126 235 293Přerov 878 758 2 820 307 377Šumperk 1 073 718 2 876 268 340Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 127


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-7. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem podle krajůk 31. 12. 2002Businesses: by selected legal form, by region, 31 December 2002ČR, krajeCR, regionsPočetregistrovanýchjednoteksoukromí podnikatelépodnikající dleživnostenského zákonaz toho vybrané právní formySelected legal formsamostatněhospodařícírolníciobchodníspolečnostidružstvaRegisteredunits, totalPrivate entrepreneurs inbusiness as per TradeLicensing ActSelf-employedfarmersBusinesscompanies andpartnershipsCooperativesČeská republikaCzech Republic2 223 745 1 607 151 101 053 220 461 12 085Hl. m. Praha 394 702 264 067 1 260 74 850 4 945Středočeský 244 125 182 879 11 851 17 146 899Jihočeský 135 717 98 048 8 576 10 312 698Plzeňský 117 566 84 826 5 217 8 933 371Karlovarský 70 591 53 108 1 812 4 628 119Ústecký 156 185 115 166 6 790 12 311 389Liberecký 102 924 79 670 4 215 7 976 341Královéhradecký 116 262 84 781 7 868 8 940 565Pardubický 95 811 68 806 5 998 7 132 334Vysočina 90 074 62 530 7 872 5 587 551Jihomoravský 238 702 167 874 13 729 27 676 1 086Olomoucký 122 984 93 014 7 658 7 699 462Zlínský 122 912 89 197 9 433 10 528 290Moravskoslezský 215 190 163 185 8 774 16 743 1 035128Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-7. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem podle krajůk 31. 12. 2002Businesses: by selected legal form, by region, 31 December 2002dokončeníČR, krajeCR, regionspříspěvkovéorganizaceSemi-budgetaryorganizationszahraniční osobyNon-residentsztohovybrané právní formySelected legal formsdružení(svazy,spolky aj.)Associations(federations,unions, etc.)organizačníjednotkysdruženíOrganizationalunits ofassociationsEnd of tablezájmovásdruženíprávnickýchosobInterestassociations oflegal personsČeská republikaCzech Republic5 596 51 810 50 841 30 914 1 247Hl. m. Praha 491 16 785 8 311 2 299 327Středočeský 709 6 489 6 626 3 154 149Jihočeský 658 2 252 3 218 3 192 53Plzeňský 289 4 061 2 502 2 579 58Karlovarský 183 3 613 1 378 836 25Ústecký 335 4 335 3 951 1 881 76Liberecký 162 1 890 1 986 1 340 64Královéhradecký 424 1 684 2 783 1 969 65Pardubický 360 1 628 2 465 2 012 84Vysočina 351 814 2 815 2 182 58Jihomoravský 542 3 578 5 121 3 346 87Olomoucký 317 927 2 809 2 029 79Zlínský 281 942 2 402 1 678 45Moravskoslezský 494 2 812 4 474 2 417 77Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 129


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-8. Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců podle krajůk 31. 12. 2002Businesses: by size group (number of employees), by region, 31 December 2002ČR, krajeCR, regionsČeská republikaCzech RepublicPočetregistrovanýchjednotekRegisteredunits, totalneuvedenoNotindicatedv tom velikostní skupiny podle počtu zaměstnancůSize group (by number of employees)bezzaměstnancůNo employees1-5 6-19 20-49 50-992 223 745 338 827 1 582 296 214 953 56 094 18 962 6 863Hl. m. Praha 394 702 69 492 273 966 34 417 10 970 3 423 1 280Středočeský 244 125 38 135 174 264 23 230 5 500 1 839 647Jihočeský 135 717 18 641 101 529 10 472 3 195 1 141 415Plzeňský 117 566 18 185 72 786 22 092 2 796 999 373Karlovarský 70 591 10 739 51 860 5 496 1 629 517 183Ústecký 156 185 24 354 112 786 12 963 3 873 1 349 503Liberecký 102 924 14 875 74 641 9 837 2 279 805 272Královéhradecký 116 262 14 871 75 126 21 734 2 876 998 355Pardubický 95 811 13 714 69 155 8 883 2 541 870 357Vysočina 90 074 12 107 67 175 7 141 2 138 855 355Jihomoravský 238 702 34 075 173 119 21 176 6 728 2 211 762Olomoucký 122 984 17 117 91 319 9 919 2 895 1 054 373Zlínský 122 912 17 192 91 006 9 638 3 203 1 144 402Moravskoslezský 215 190 35 330 153 564 17 955 5 471 1 757 586130Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-8. Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců podle krajůk 31. 12. 2002Businesses: by size group (number of employees), by region, 31 December 2002dokončeníČR, krajevtomvelikostní skupiny podle počtu zaměstnancůSize group (by number of employees)End of tableCR, regionsČeská republikaCzech Republic100 - 499 500 - 999 1 000 - 1 499 1 500 - 1 999 2 000 - 2 499 2500avíceor more4 951 482 135 68 29 85Hl. m. Praha 957 96 31 20 13 37Středočeský 452 35 11 6 2 4Jihočeský 275 33 10 5 - 1Plzeňský 298 22 11 2 1 1Karlovarský 153 11 1 - 1 1Ústecký 299 42 9 3 1 3Liberecký 188 18 3 2 - 4Královéhradecký 259 32 3 5 1 2Pardubický 255 24 7 3 - 2Vysočina 268 25 5 2 - 3Jihomoravský 559 41 14 7 3 7Olomoucký 275 22 2 1 4 3Zlínský 291 22 8 4 - 2Moravskoslezský 422 59 20 8 3 15Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 131


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-9. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČ podle krajůk 31. 12. 2002Businesses: by CZ-NACE principal activity, by region, 31 December 2002z toho převažující činnostČR, krajeCR, regionsPočetregistrovanýchjednotekcelkemRegistered units,totalzemědělství,myslivost, lesníhospodářstvíarybářstvíAgriculture,hunting, forestryand fishingCZ-NACE principal activityprůmysl celkema energetikaIndustry, totaland energystavebnictvíConstructionobchod(vč. oprav),pohostinstvía ubytováníWholesale andretail trade(incl. Repairs),restaurants andhotelsČeská republikaCzech Republic2 223 745 131 389 296 029 241 303 769 105Hl. m. Praha 394 702 2 299 33 499 36 634 130 336Středočeský 244 125 14 820 34 685 30 687 84 195Jihočeský 135 717 12 398 18 985 15 698 47 489Plzeňský 117 566 8 509 16 110 12 814 42 135Karlovarský 70 591 3 029 8 623 7 561 28 553Ústecký 156 185 8 403 18 383 18 936 59 259Liberecký 102 924 5 757 17 279 13 801 35 209Královéhradecký 116 262 9 673 17 380 12 813 39 530Pardubický 95 811 7 549 14 828 10 808 32 286Vysočina 90 074 10 520 14 166 9 888 27 354Jihomoravský 238 702 16 302 34 204 25 276 76 228Olomoucký 122 984 10 117 18 395 13 339 43 696Zlínský 122 912 10 957 22 194 13 613 40 843Moravskoslezský 215 190 11 056 27 298 19 435 81 992132Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ORGANIZAČNÍ STRUKTURANÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍORGANIZATIONAL STRUCTUREOF THE NATIONAL ECONOMY5-9. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČ podle krajůk 31. 12. 2002Businesses: by CZ-NACE principal activity, by region, 31 December 2002dokončeníz toho převažující činnostCZ-NACE principal activityEnd of tableČR, krajeCR, regionsdoprava celkem,pošty atelekomunikacepeněžnictvíapojišťovnictvíčinnostiv oblastinemovitostí,službypro podniky,výzkum a vývojškolstvízdravotnictví,veterinárníasociální činnostiTransport andcommunicationFinancialintermediationReal estate,rentingand businessactivitiesEducationHealth and socialactivitiesČeská republikaCzech Republic79 422 70 721 388 579 27 308 31 080Hl. m. Praha 17 197 9 151 121 859 6 099 5 289Středočeský 10 121 6 753 34 296 2 654 2 980Jihočeský 4 150 4 263 17 120 1 645 1 890Plzeňský 3 773 4 286 16 741 1 067 1 673Karlovarský 2 736 2 194 10 635 617 875Ústecký 5 938 6 141 23 095 1 675 2 209Liberecký 3 264 2 852 14 615 1 148 1 250Královéhradecký 3 689 3 713 15 366 1 447 1 856Pardubický 2 882 3 745 12 159 1 189 1 447Vysočina 2 556 3 493 10 548 962 1 376Jihomoravský 7 537 7 796 46 541 2 899 3 337Olomoucký 4 428 3 726 15 391 1 531 1 889Zlínský 3 843 4 048 15 061 1 273 1 649Moravskoslezský 7 308 8 560 35 152 3 102 3 360Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 133


6. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍZEMĚDĚLSTVÍDo odvětví zemědělství jsou zařazeny podnikatelské subjekty zemědělské prvovýroby, jejichž činnostje rostlinná a živočišná výroba. V souladu s legislativou Evropské unie zharmonizoval Českýstatistický úřad od roku 2002 způsob zjišťování dat za zemědělství. Údajejsouzjišťovány převážněvýběrovým způsobem, vybraný soubor respondentů vychází z aktualizovaného stavu Agroregistruazjištěné výsledky jsou dopočítávány pomocí matematicko-statistických metod. Celoplošnástrukturální šetření, podchycující veškeré hospodařící zemědělské subjekty jsou zabezpečovánavdelších časových intervalech v rámci prováděných Agrocenzů. Veškeré údajeseodtohotorokušetříadopočítávají pouze za zemědělský sektor bez domácích hospodářství obyvatelstva.Základní evidenční jednotkou v zemědělské statistice je subjekt s převažující činností zemědělství,vymezený prahovými hodnotami, tj. výměrou od 1 ha obhospodařované zemědělské půdyadoplňkovými kriterii od výměry 1 500 m 2 pěstovaných intenzivních plodin – sadů, květin, venkovnízeleniny, 1 000 m 2 vinic, 300 m 2 plochy skleníků apařenišť, od 1 ks skotu, 2 ks prasat, 4 ks ovcíakoz,50ksdrůbeže, 100 ks králíků nebo kožešinových zvířat a dále všechny podnikatelské subjektys chovem ryb na vodní ploše bez vymezení výměry. Pro zařazení hospodařícího subjektudo zemědělského sektoru je rozhodující splnění alespoň jednoho z uvedených kriterií.Veškerá zemědělská inezemědělská půda se zjišťuje sumarizací přehledů oplochách kultur podleúdajů katastru nemovitostí, vedeného orgány Českého úřadu zeměměřického a katastrálníhok 31. prosinci. Veškeré údaje o půdě jsou zjišťovány jako plochy kultur zemědělskýchinezemědělských závodů nebo soukromých vlastníků bez rozlišení typu hospodaření a velikostipozemků.Osevní plochy jsou zjišťovány soupisem ploch osevů k 31. květnu. Zjišťuje se jarní produktivní plocha(tj. plocha orné půdy, plocha osevu v ovocných sadech a zahradách a plocha luk a pastvin dočasněrozoranýchavyužitých pro osev), ze které se ve sledovaném roceočekává sklizeň. Jsou zde zahrnutyplochy ozimů, plochy jařin a plochy víceletých plodin. V položce "orná půda v klidu" je zahrnutaveškerá orná půda z nějakých důvodů neosetá, neosázená, vč. orné půdy dočasně odňaté neboneobdělávané.Sklizeň představuje celkové množství plodiny sklizené v normální vlhkosti a čistotě, včetněpodřadnějších částí využitelných např. kekrmení hospodářských zvířat (zadiny, drobných vyřazenýchbrambor apod.), bez sazeček a semenaček. Hektarový výnos je poměr sklizně a produkční plochy.Produkční plocha zahrnuje do roku 2001 výměru, ze které byla skutečně provedena sklizeň sledovanéplodiny. Od roku 2002 se produkční plocha s výjimkou trvalých travních porostů akukuřice na zrnorovná osevní ploše.Sklizeň jednotlivých druhů ovoce z ovocných stromů a keřů na území ČR se zabezpečujeprostřednictvím výkazu o definitivních sklizních zemědělských plodin ke konci roku. Celkový objemprodukce se zjišťuje sumarizací výkazů zemědělských závodů a matematicko-statistickými metodamidopočtu.Počet hospodářských zvířat se uvádí podle soupisu hospodářských zvířat k 1. 3., v roce 2003 podlestavu k 1. 4. Krávy jsou plemenice alespoň jednou otelené, zapuštěné inezapuštěné. Prasnice jsouplemenice alespoň jednou oprasené (bez prasnic z chovu vyřazených), zapuštěné i nezapuštěné.Do drůbeže se započítávají slepice a kohouti, husy a houseři, kachny a kačeři, krůty a krocani (včetněmláďat).Výroba masa vjatečné hmotnosti zahrnuje údaje ze všech provozů porážek v České republice. Nutnéporážky jsou započítány do jatečné hmotnosti jen v případě, že masojepoužito pro lidskou spotřebu.Do průměrné porážkové hmotnosti prasat nejsou zahrnuty prasnice a kanci.Velikostní struktura zemědělských podniků, vychází z údajů Agroregistru, který byl založen v roce2000 na základě celoplošného zemědělského šetření akterý je průběžně každoročně aktualizovánjednak na základě statistického výkaznictví a jednak výběrovým šetřením zahrnujícím vždy po dvouletech třetinu souboru zemědělských subjektů.134Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


LESNICTVÍDo odvětví lesnictví se zařazují všechny organizační jednotky, zapsané do obchodního rejstříkuspočtem zaměstnanců 20avíce osob s převažující činností lesnictví (OKEČ 02) a dále ekonomickésubjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.Zalesňováním se rozumí objem uskutečněného zalesnění provedeného uměle, tj. výsevemavýsadbou lesa (bez plochy přirozené obnovy lesa).Těžba dřeva zahrnuje odměrnou hmotu hroubí i nehroubí vm 3 bez kůry, která byla přijata jako hotovýsortiment nebo jako surový kmen, a těžbu v tzv. samovýrobě. Hmota se započítává bez ohledu na to,ze kterých pěstebních nebo těžebních zásahů byla získána, vč. těžby nahodilé.Prořezávky celkem zahrnují celkovou plochu prořezávek, čistek a plecích sečí vmladýchnedospělých porostech. Zpravidla jsou to prvé pěstebně výchovné zásahy v porostech. Patří semiprořezávky břehových porostů.Probírky jsou úmyslné pěstebně výchovné zásahy v předmýtních porostech, zpravidla starších prvnívěkové třídy, prováděné za účelem výchovy a zlepšení celkového stavu porostů. Patří sem zejménaúpravy porostní skladby, tvarová výchova porostů, zpevnění porostů, sledující zvýšení přírůstku beztrvalého snížení porostního zakmenění.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 135


6. AGRICULTURE AND FORESTRYAGRICULTUREThis “industry” of agriculture embraces agricultural primary production enterprises (holdings) engagedin crop and livestock production. In compliance with EU legislation the Czech Statistical Office hasharmonized the way of measuring data on agriculture since 2002. The data are mostly samplesurveyed, the sample of respondents is based on the updated Agro-register, and the results aregrossed up by statistical mathematical methods. 100% structural surveys, which cover all agriculturalunits, are conducted in the framework of Agrocensuses at rather long time intervals. Since the yearabove, all data have been measured and grossed up only for the agricultural sector and do notinclude own-account production (kitchen gardens) of the population.The basic unit for records in the area of agricultural statistics is the agricultural holding, which carriesout activities principally classified as agricultural and defined the following threshold values: theagricultural land area of 1 hectare and over and the following supplementary minimum criteria of 1 500m 2 of grown intensive crops – orchards, flowers, vegetables grown in the open, 1 000 m 2 of vineyards,300 m 2 of area under cover, 1 head of cattle, 2 pigs, 4 sheep and goats, 50 heads of poultry, 100rabbits or fur animals, and all holdings engaged in fish farming in water bodies whose areas are notlimited by size. Meeting at least one of the criteria is sufficient for incorporation of units into theagricultural sector.All agricultural and non-agricultural land is obtained by summing up 31 December figures on areasdesigned for crops, as recorded in the real estate register kept by the Czech Office for Surveying,Mapping and Cadastre. All data on land are measured as crop areas of both agricultural holdings andnon-agricultural establishments or of private owners, no distinction being made as to the type ofmanagement and land size.Areas under crops are measured by censuses taken as at 31 May and cover production areas (i.e.arable land areas, areas under crops in orchards and gardens; and areas of meadows and pasturestemporarily ploughed and used for sowing), which are to be harvested in the reference period. Theyinclude areas under winter, spring and perennial crops. The item "Set-aside arable land” includes allarable land not sown or planted, regardless of reason, and land temporarily excluded or not farmed.Harvest is the total quantity of a crop, which has a standard moisture content and standard purity; itincludes inferior portions of the crop appropriate e.g. to feed livestock (such as grain waste, smalldiscarded potatoes, etc.), but excludes seed crops and crop planting stock. Yield per hectare is theratio of harvest to production area. Since 2001 the production area has been referring to the area,from which the measured crop was actually harvested. Since 2002 the production area has beenequal to area under crops (except for permanent grassland and grain maize).The harvest of individual fruits from fruit trees and bushes in the CR is measured by means ofquestionnaires on final harvests of agricultural crops as at the end of year. Figures on the total volumeof production are derived by summing up data from the questionnaires returned from holdings andmathematical and statistical estimation methods.Livestock population is derived from livestock censuses as at 1 March (in 2003 as at 1 April). Cowsare breeding dams calved at least once, both mated and non-mated. Sows are breeding damsfarrowed at least once (excluding sows discarded from breeding), including those not farrowed.Poultry includes hens and cocks, geese and ganders, ducks and drakes, turkey hens and cocks(including young ones).Meat production in terms of carcass weight includes data from all abattoirs in the Czech Republic.Inevitable slaughters are counted in the carcass weight providing the meat is used for humanconsumption. The average carcass weight of pigs excludes sows and boars.The size structure of agricultural holdings is based on the data kept in the Farm Register. Thisregister was established in 2000 from results of an agricultural census and is updated every year withaccording to statistical reporting on the one hand and sample surveys covering a third of agriculturalholdings rotated every two years on the other hand.136Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


FORESTRYForestry comprises all incorporated enterprises, which employ 20 employees or more and haveforestry as their principal activity (CZ-NACE), and businesses managing forest land 200 ha or more inarea.Afforestation/reforestation refers to the area artificially afforested/reforested by planting and sowing(i.e. natural regeneration is excluded).Timber removal comprises (a) a felled tree volume of large and small timber measured in m 3 u. b.,which was accepted as final assortment or whole-stem logs and (b) so-called self-production felling.The volume is counted irrespective of what kind of thinning or felling it is derived from and includessalvage felling.Total cleaning includes total area under cleaning or young-growth stand clean cutting. Usually, thosemeasures are the first silvicultural measures applied to forest stands. Streamside stand cleaning isincluded, too.Thinning refers to intentional silvicultural measures in premature stands, usually older than thoseclassified to the first age groups, which are carried out in order to tend and improve the overall state ofstands. These measures include, in particular, stand structure modifications, morphological tending ofstands, and stand stabilization, and are to increase the increment without permanent decrease instand density.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 137


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-1. Bilance půdy (stav k 31. 12.)Land use: 31 DecemberPramen: Český úřad zeměměřičský a katastrálnívha2000 2001 2002Source: Czech Office for Surveying, Mapping and CadastreHectaresCelková výměra 513 943 513 951 515 875 Total land areaZemědělská půda 277 263 277 187 277 043 Agricultural landv tom:orná půda 211 494 211 097 209 816 Arable landzahrady 12 045 12 061 12 065 Gardensovocné sady 2 771 2 760 2 880 Orchardstrvalé travní porosty 49 759 50 098 51 173 Permanent grasslandchmelnice 1 178 1 154 1 092 Hop-gardensvinice 16 17 17 VineyardsNezemědělská půda 236 680 236 764 238 832 Non-agricultural landv tom:lesní plochy 176 576 176 698 178 999 Woodlandvodní plochy 5 476 5 492 5 594 Water surface areaszastavěné plochy a nádvoří 8 263 8 285 8 163 Built-up areasostatní plochy 46 365 46 289 46 076 Other areasBilance zemědělské půdyvOlomouckém kraji k 31. 12. 2002trvalé travníporosty18,5%orná půda76,0%zahrady4,4%ovocné sady1,0%chmelnice0,0%lesní plochy74,9%Bilance nezemědělské půdyv Olomouckém kraji k 31. 12. 2002vodní plochy2,3%zastavěnéplochyanádvoří3,4%ostatníplochy19,3%138Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-2. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.)Areas under farm crops: 31 Mayv haHectaresPlodina 2000 1) 2001 1) 2002 CropObiloviny celkem 113 966 112 576 109 489 Cereals, totalPšenice 65 648 62 507 58 503 WheatŽito 1 724 1 415 1 513 RyeJečmen 39 987 40 747 40 017 BarleyOves 1 882 2 116 2 386 OatsTriticale 1 029 1 224 1 371 TriticaleKukuřice na zrno 3 156 4 188 5 347 Grain maizeOstatní obiloviny 539 380 352 Other cerealsLuskoviny celkem 3 271 3 247 2 132 Pulses, totalHrách setý 2 814 2 778 1 765 PeasFazol jedlý 22 5 0 Haricot beansOstatní luskoviny 435 464 367 Other pulsesOkopaniny celkem 15 608 17 542 16 717 Root crops, totalBrambory rané 630 405 211 Early potatoesBrambory pozdní konzumní 2 121 1 399 654 Late ware potatoesBrambory průmyslové - - 15 Industrial potatoesCukrovka technická 12 246 15 287 15 719 Industrial sugar beetKrmná řepa 600 445 115 Forage beetOstatní okopaniny 11 5 3 Other root cropsTechnické plodiny celkem 31 480 31 355 30 350 Industrial crops, totalŘepka 23 127 21 758 20 293 RapeSlunečnice na semeno 98 96 131 Sunflower for seedSoja - 77 48 SoyaMák 5 585 6 428 6 005 PoppyHořčicenasemeno 959 1 121 1 885 Mustard for seedLen setý olejný . 454 417 Common flaxOstatní olejniny 114 81 76 Other oleaginous cropsLen setý přadný 2) 859 654 564 Fibre flax 2)Kořeninové rostliny 648 551 719 Spice plantsLéčivé rostliny 4 2 23 Medicinal plantsOstatní technické plodiny 85 132 189 Other industrial cropsPícninynaorné půdě celkem 45 621 41 694 32 851 Arable forage cropsKukuřicenazelenoanasiláž 15 931 14 485 13 558 Green and silage maizeOstatní jednoleté pícniny 5 068 3 641 2 640 Other annual forage cropsJetel červený 2 864 2 222 1 137 Red cloverVojtěška 7 347 7 311 7 019 LucerneOstatní víceleté pícniny 14 412 14 035 8 497 Other perennial forage crops1) včetně drobných pěstitelů2) v roce 2000 len celkem1) Incl. small growers2) 2000: Flax totalStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 139


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-2. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31.5.)Areas under farm crops: 31 Maydokončenív haPlodina 2000 1) 2001 1) 2002 CropEnd of tableHectaresZelenina konzumní celkem 3 348 3 080 857 Market vegetables, totalCeler 134 104 31 CeleriacMrkev 311 266 28 CarrotPetržel 155 132 13 ParsleyKedlubny 185 157 9 KohlrabiKapusta 121 90 12 CabbageKvěták 225 179 30 CauliflowerZelí 319 306 110 Red/white cabbageOkurky nakladačky 324 309 32 CucumbersOkurky salátové 102 85 19 GherkinsRajčata 198 182 1 TomatoesCibule 497 466 201 OnionČesnek 243 239 1 GarlicHrách dřeňový 366 433 298 Green peasOstatní zelenina 167 132 71 Other vegetablesKvětiny a okrasné rostliny 135 136 68 Flowers and ornamental plantsPlochy na semeno celkem 92 68 162 Areas for seed, totalOstatní plochy celkem 429 503 190 Other areas, totalJahody 196 176 17 StrawberriesŠkolky ovocné avinné révy 79 116 109 Fruit and vine tree nurseriesOstatní plochy vč. pokusných 154 211 64Other areas incl. experimentalsitesOsevní plocha úhrnem 213 949 210 200 192 817 Area under crops, totalOrná půda v klidu 578 2 198 2 077 Set-aside arable land1) včetně drobných pěstitelů1) Incl. small growers140Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZEMĚDĚLSTVÍ6-3. Sklizeň zemědělských plodinHarvestoffarmcropsvtAGRICULTURETonnesPlodina 2000 1) 2001 1) 2002 CropObiloviny 548 794 585 131 514 936 CerealsPšenice 348 634 341 541 285 053 WheatŽito 5 762 4 643 5 122 RyeJečmen 151 260 188 014 162 958 BarleyOves 4 933 6 293 6 455 OatsTriticale 3 755 4 586 5 184 TriticaleKukuřice na zrno 33 419 39 460 49 580 Grain maizeOstatní obiloviny 1 032 594 584 Other cerealsLuskoviny 7 592 7 999 4 421 PulsesHrách setý 6 729 7 205 3 890 PeasFazol jedlý 21 6 0 Haricot beansOstatní luskoviny 842 787 531 Other pulsesOkopaniny x x x Root cropsBrambory rané 10 797 6 939 3 715 Early potatoesBrambory pozdní konzumní 51 189 30 498 14 584 Late ware potatoesBrambory průmyslové - - 410 Industrial potatoesCukrovka technická 632 328 780 066 791 253 Industrial sugar beetKrmná řepa 24 622 20 471 4 575 MangelOstatní okopaniny 210 135 45 Other root cropsTechnické plodiny x x x Industrial cropsŘepka 68 527 59 328 46 973 RapeSlunečnice na semeno 205 146 284 Sunflower for seedSoja - 130 114 SoyaMák 2 432 4 643 3 502 PoppyHořčice na semeno 806 872 1 755 Mustard for seedLen setý olejný . 349 492 Common flaxOstatní olejniny 154 65 61 Other oleaginous cropsLen setý přadný 2) 1 039 1 450 1 445 Fibre flax 2)Kořeninové rostliny 456 378 472 Spice plantsLéčivé rostliny 1 1 14 Medicinal plantsOstatní technické plodiny 33 47 103 Other industrial cropsPícninynaorné půdě x x x Arable forage cropsKukuřicenazelenoanasiláž 538 123 532 388 439 378 Green and silage maizeOstatní jednoleté pícniny 64 840 54 871 38 705 Other annual forage cropsJetel červený 21 262 16 341 9 202 Red cloverVojtěška 72 339 71 584 58 387 LucerneOstatní víceleté pícniny 55 072 63 518 39 089 Other perennial forage crops1) včetně drobných pěstitelů2) v roce 2000 len celkem1) Incl. small growers2) 2000: Flax totalStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 141


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-3. Sklizeň zemědělských plodinHarvestoffarmcropsdokončenívtEnd of tableTonnesPlodina 2000 1) 2001 1) 2002 CropZelenina konzumní 52 810 51 897 12 973 Market vegetablesCeler 2 632 1 939 430 CeleriacMrkev 6 331 5 719 750 CarrotPetržel 1 630 1 364 126 ParsleyKedlubny 3 024 2 500 110 KohlrabiKapusta 2 098 1 692 181 CabbageKvěták 3 405 3 060 370 CauliflowerZelí 10 606 11 325 4 474 Red/white cabbageOkurky nakladačky 3 247 3 127 419 CucumbersOkurky salátové 1 826 1 659 398 GherkinsRajčata 3 909 3 330 28 TomatoesCibule 9 266 11 309 4 058 OnionČesnek 1 398 1 497 6 GarlicHrách dřeňový 1 377 1 771 944 Green peasOstatní zelenina 2 061 1 606 679 Other vegetablesOstatní plodiny x x x Other cropsJahody 742 812 72 StrawberriesChmel 597 965 732 HopVinná réva - 1 36 GrapePíce z trvalých travních porostů(v seně) 117 136 124 234 147 331Forage crops frompermanent meadows(in terms of hay)1) včetně drobných pěstitelů1) Incl. small growers142Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZEMĚDĚLSTVÍ6-4. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodinMain farm crops harvested: yields per hectarevt/haAGRICULTURETonnes per hectarePlodina 2000 1) 2001 1) 2002 CropObiloviny 4,77 5,17 4,70 CerealsPšenice 5,31 5,47 4,87 WheatŽito 3,34 3,28 3,39 RyeJečmen 3,78 4,61 4,07 BarleyOves 2,66 3,00 2,71 OatsTriticale 3,64 3,76 3,78 TriticaleKukuřice na zrno 7,89 8,05 7,43 Grain maizeOstatní obiloviny 1,86 1,72 1,66 Other cerealsLuskoviny 2,33 2,52 2,07 PulsesHrách setý 2,39 2,66 2,20 PeasFazol jedlý 0,96 1,20 x Haricot beansOstatní luskoviny 1,99 1,70 1,45 Other pulsesOkopaniny x x x Root cropsBrambory rané 17,14 17,13 17,61 Early potatoesBrambory pozdní konzumní 24,13 21,79 22,30 Late ware potatoesBrambory průmyslové x x 27,33 Industrial potatoesCukrovka technická 51,63 51,03 50,34 Industrial sugar beetKrmná řepa 41,08 46,00 39,78 MangelOstatní okopaniny 19,09 27,00 15,00 Other root cropsTechnické plodiny x x x Industrial cropsŘepka 2,96 2,73 2,31 RapeSlunečnice na semeno 2,09 1,51 2,17 Sunflower for seedSoja x 1,69 2,38 SoyaMák 0,45 0,72 0,58 PoppyHořčice na semeno 0,84 0,80 0,93 Mustard for seedLen setý olejný . 0,81 1,18 Common flaxOstatní olejniny 1,35 0,80 0,80 Other oleaginous cropsLen setý přadný 2) 1,21 2,22 2,56 Fibre flax 2)Kořeninové rostliny 0,70 0,69 0,66 Spice plantsLéčivé rostliny 0,35 0,30 0,61 Medicinal plantsOstatní technické plodiny 0,39 0,36 0,54 Other industrial cropsPícninynaorné půdě x x x Arable forage cropsKukuřicenazelenoanasiláž 36,23 38,81 35,93 Green and silage maizeOstatní jednoleté pícniny 13,01 14,99 14,66 Other annual forage cropsJetel červený 7,42 7,36 8,09 Red cloverVojtěška 9,85 9,81 8,32 LucerneOstatní víceleté pícniny 3,84 4,53 4,60 Other perennial forage crops1) včetně drobných pěstitelů2) v roce 2000 len celkem1) Incl. small growers2) 2000: Flax totalStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 143


ZEMĚDĚLSTVÍ6-4. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodinMain farm crops harvested: yields per hectarev t/hadokončeníAGRICULTURETonnes per hectareEnd of tablePlodina 2000 1) 2001 1) 2002 CropZelenina konzumní x x x Market vegetablesCeler 19,62 18,70 13,87 CeleriacMrkev 20,51 21,48 26,79 CarrotPetržel 10,76 10,30 9,69 ParsleyKedlubny 16,35 15,97 12,22 KohlrabiKapusta 17,38 18,77 15,08 CabbageKvěták 15,13 17,09 12,33 CauliflowerZelí 33,29 36,97 40,67 Red/white cabbageOkurky nakladačky 10,01 10,11 13,09 CucumbersOkurky salátové 17,89 19,50 20,95 GherkinsRajčata 19,74 18,34 28,00 TomatoesCibule 18,65 24,27 20,19 OnionČesnek 5,75 6,26 6,00 GarlicHrách dřeňový 3,76 4,09 3,17 Green peasOstatní zelenina 12,50 12,17 9,56 Other vegetablesOstatní plodiny x x x Other cropsJahody 3,79 4,62 4,24 StrawberriesChmel 0,91 1,44 0,98 HopVinná réva x 0,90 5,14 GrapePíce z trvalých travních porostů(v seně) 2,44 2,60 3,07Forage crops frompermanent meadows(i terms of hay)1) včetně drobných pěstitelů1) Incl. small growers144Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-5. Hospodářská zvířata (stav k 1. 3. následujícího roku)Livestock: 1 March of the following yearv kusechPieces2000 2001 2002 1)Hospodářská zvířataLivestockKoně 1 185 1 188 1 118 HorsesSkot 108 182 105 744 103 243 Cattleztohokrávy 40 960 41 334 41 477 CowsPrasata 257 884 264 263 256 605 Pigsz toho prasnice 20 200 20 720 20 482 SowsOvce a berani 3 140 3 300 3 536 SheepDrůbež 1 269 494 1 236 511 1 018 549 Poultryz toho slepice 452 709 503 859 427 505 HensIntenzita chovu hospodářských zvířatLivestock farming intensityNa 100 ha zemědělské půdypřipadáPer 100 ha of agricultural landkoní . . 0,5 Horsesskotu . . 41,6 Cattlez toho krav . . 16,7 Cowsovcí aberanů . . 1,4 SheepNa 100 ha orné půdy připadáPer 100 ha of arable landprasat . . 131,7 Pigsztohoprasnic . . 10,5 Sowsdrůbeže . . 522,7 Poultryz toho slepic . . 219,4 Hens1) k 1. 4. 20031) 1 April 2003Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 145


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-6. Velikostní struktura zemědělských podniků podle okresů vroce2002Size structure of agricultural holdings: by district, 2002ČR, kraje, okresyCR, regions, districtsCelkemTotalv tom s rozlohou zemědělské půdyvhaHoldings with agricultural land (ha):0 - 4,99 5 - 9,99 10 - 19,99 20 - 49,99 50 - 99,99100 a více100 andoverČeská republikaCzech Republic53 667 31 967 6 195 5 377 4 340 1 759 4 029Hl. m. Praha 403 165 57 46 56 25 54Středočeský kraj 6 152 2 893 777 748 700 317 717Benešov 1 168 717 137 102 100 34 78Beroun 358 141 56 60 53 15 33Kladno 336 87 35 37 63 46 68Kolín 670 354 85 74 51 26 80Kutná Hora 651 420 53 53 51 20 54Mělník 563 285 82 68 56 19 53Mladá Boleslav 334 108 52 47 40 31 56Nymburk 512 197 56 87 55 39 78Praha-východ 348 120 47 51 38 28 64Praha-západ 261 103 28 31 41 17 41Příbram 587 229 97 82 99 23 57Rakovník 364 132 49 56 53 19 55Jihočeský kraj 5 338 2 661 717 708 577 228 447České Budějovice 808 342 102 136 103 42 83Český Krumlov 461 191 92 54 42 24 58Jindřichův Hradec 881 445 117 122 87 38 72Písek 521 237 66 81 72 19 46Prachatice 800 388 131 110 83 33 55Strakonice 790 422 95 95 95 28 55Tábor 1 077 636 114 110 95 44 78Plzeňský kraj 2 480 890 395 404 340 128 323Domažlice 262 74 40 37 42 19 50Klatovy 1 007 383 183 169 142 39 91Plzeň-město 69 26 10 7 7 3 16Plzeň-jih 300 92 47 57 50 15 39Plzeň-sever 317 103 36 52 47 19 60Rokycany 319 173 45 41 28 17 15Tachov 206 39 34 41 24 16 52Karlovarský kraj 416 84 63 61 53 22 133Cheb 178 38 34 18 19 12 57Karlovy Vary 157 31 16 25 25 7 53Sokolov 81 15 13 18 9 3 23Ústecký kraj 2 366 963 333 329 260 149 332Děčín 365 144 62 63 39 13 44Chomutov 190 53 26 40 17 14 40Litoměřice 848 413 112 83 92 58 90Louny 503 160 54 68 70 35 116Most 43 11 1 7 8 8 8Teplice 229 122 32 36 14 10 15Ústí nad Labem 188 60 46 32 20 11 19146Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-6. Velikostní struktura zemědělských podniků podle okresů vroce2002Size structure of agricultural holdings: by district, 2002dokončeníČR, kraje, okresyCR, regions, districtsCelkemTotalv tom s rozlohou zemědělské půdyvhaHoldings with agricultural land (ha):0 - 4,99 5 - 9,99 10 - 19,99 20 - 49,99 50 - 99,99End of table100avíce100 andoverLiberecký kraj 2 221 1 165 379 315 177 61 124Česká Lípa 420 154 66 99 45 25 31Jablonec nad Nisou 287 166 61 19 13 6 22Liberec 756 408 123 102 66 15 42Semily 758 437 129 95 53 15 29Královéhradecký kraj 3 420 1 878 421 420 302 125 274Hradec Králové 668 346 60 85 74 36 67Jičín 611 336 78 80 50 18 49Náchod 722 381 106 88 62 29 56Rychnov nad Kněžnou 826 484 103 82 75 28 54Trutnov 593 331 74 85 41 14 48Pardubický kraj 3 519 2 207 376 324 267 92 253Chrudim 872 575 101 64 60 15 57Pardubice 539 290 56 64 52 22 55Svitavy 764 456 68 82 68 19 71Ústí nad Orlicí 1 344 886 151 114 87 36 70Kraj Vysočina 5 980 3 506 605 558 695 230 386Havlíčkův Brod 1 013 605 101 97 93 33 84Jihlava 790 423 77 71 118 36 65Pelhřimov 712 359 82 78 94 38 61Třebíč 1 387 805 131 130 168 61 92Žďár nad Sázavou 2 078 1 314 214 182 222 62 84Jihomoravský kraj 10 504 8 725 515 425 311 153 375Blansko 651 424 92 52 41 12 30Brno-město 271 212 21 15 10 5 8Brno-venkov 847 514 92 99 54 26 62Břeclav 4 023 3 706 83 66 61 23 84Hodonín 2 264 2 076 52 42 21 20 53Vyškov 324 174 35 32 32 17 34Znojmo 2 124 1 619 140 119 92 50 104Olomoucký kraj 2 936 1 702 368 345 228 84 209Jeseník 273 152 39 41 17 7 17Olomouc 559 264 80 73 60 22 60Prostějov 599 392 43 58 39 13 54Přerov 835 528 91 90 56 23 47Šumperk 670 366 115 83 56 19 31Zlínský kraj 4 073 2 768 645 301 150 51 158Kroměříž 535 317 51 63 44 14 46Uherské Hradiště 672 493 56 49 21 13 40Vsetín 2 024 1 465 367 112 48 6 26Zlín 842 493 171 77 37 18 46Moravskoslezský kraj 3 859 2 360 544 393 224 94 244Bruntál 418 136 54 77 50 16 85Frýdek-Místek 1 804 1 390 242 72 46 15 39Karviná 304 218 43 17 10 5 11Nový Jičín 577 253 104 102 60 23 35Opava 619 296 83 104 45 27 64Ostrava-město 137 67 18 21 13 8 10Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 147


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-7. Bilance půdy podle okresů k 31. 12. 2002Land use: by district, 31 December 2002Pramen: Český úřad zeměměřičský akatastrálnívhaKraj, okresyRegion, districtsZemědělskápůdaAgriculturallandorná půdaArable landztohotrvalé travníporostyPermanentgrasslandSource: Czech Office for Surveying, Mapping and CadastreHectareszahradyGardensNezemědělskápůdaNon-agriculturallandz toho lesnípůdaincl.:Forest landOlomoucký kraj 277 043 209 816 51 173 12 065 238 832 178 999Jeseník 24 219 15 060 8 066 1 080 47 673 42 614Olomouc 81 441 66 927 9 758 3 440 69 534 44 532Prostějov 54 850 48 186 3 973 2 137 22 125 14 866Přerov 59 941 49 613 5 878 2 936 24 535 13 524Šumperk 56 592 30 030 23 498 2 472 74 964 63 4636-8. Bilance půdy podle krajů k 31. 12. 2002Land use: by region, 31 December 2002Pramen: Český úřad zeměměřičský a katastrálnívhaČR, krajeCR, regionsZemědělskápůdaAgriculturallandorná půdaArable landSource: Czech Office for Surveying, Mapping and CadastreHectaresztohoNezemědělskápůda půdaz toho lesnítrvalé travnízahradyporostyPermanentNon-agriculturalland Forestincl.:GardensgrasslandlandČeská republikaCzech Republic4 272 801 3 068 239 968 272 160 910 3 613 954 2 643 058Hl.m.Praha 21 110 15 534 872 4 002 28 480 4 886Středočeský 668 722 557 052 70 283 25 946 432 891 304 976Jihočeský 495 834 320 169 161 136 12 198 509 832 375 077Plzeňský 384 109 265 139 105 689 11 393 371 997 298 064Karlovarský 124 705 57 114 63 949 2 973 206 731 143 202Ústecký 278 174 187 088 69 079 8 698 255 329 158 953Liberecký 140 880 70 519 61 415 7 458 175 409 139 711Královéhradecký 280 258 194 208 70 131 11 549 195 559 146 930Pardubický 274 231 201 364 59 656 11 223 177 619 132 692Vysočina 420 254 325 466 83 648 10 326 272 285 210 338Jihomoravský 426 612 359 019 28 118 15 616 279 933 196 182Olomoucký 277 043 209 816 51 173 12 065 238 832 178 999Zlínský 195 946 126 608 55 666 9 867 200 445 157 010Moravskoslezský 284 923 179 143 87 457 17 596 268 612 196 038148Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-9. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2002Harvest of selected farm crops: by region, 2002vtČR, krajeCR, regionsObilovinycelkemCereals,totalpšeniceWheatztohoječmenBarleyBramborypozdníkonzumníLate warepotatoesŘepkaTonnesKukuřicena zelenoanasilážGreen andsilage maizeČeská republikaCzech Republic6 770 829 3 866 473 1 792 557 554 721 709 533 7 082 516Hl. m. Praha 33 585 25 650 6 744 384 3 676 6 583Středočeský 1 307 553 788 089 352 909 89 508 132 613 1 112 589Jihočeský 675 236 378 397 167 311 67 684 88 840 1 030 444Plzeňský 516 772 302 541 143 549 29 167 72 700 751 775Karlovarský 93 779 58 665 24 094 5 363 14 550 46 209Ústecký 417 670 262 434 121 558 14 204 30 029 239 260Liberecký 99 510 52 847 27 241 11 367 11 555 125 571Královéhradecký 426 602 262 800 94 321 26 800 41 212 535 501Pardubický 437 677 234 700 104 306 38 250 43 895 551 773Vysočina 648 054 324 051 223 112 207 417 87 582 1 028 552Jihomoravský 971 139 530 698 212 716 16 837 74 420 560 856Olomoucký 514 936 285 053 162 958 14 584 46 973 439 378Zlínský 277 016 163 656 58 972 12 868 23 577 322 390Moravskoslezský 351 300 196 892 92 766 20 288 37 911 331 635Rapetis. t1 4001 2001 000Sklizeň obilovin podle krajů vroce2002ostatní obilovinyječmenpšenice8006004002000Hl.m.PrahaStředočeskýJihočeskýPlzeňskýKarlovarskýÚsteckýLibereckýKrálovéhradeckýPardubickýVysočinaJihomoravskýOlomouckýZlínskýMoravskoslezskýStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 149


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-10. Ovocné stromy a keře, sklizeň ovoce podle krajů vroce2002Fruit trees and bushes, harvest of fruit: by region, 2002ČR, krajeCR, regionsJabloněApple treesHrušněPear treesBroskvoněPeach treesMeruňkyApricottreesŠvestkypravéPrunusdomesticatreesTřešněCherrytreesRybízCurrantbushesOvocné stromy a keře (kusy)Fruit trees and bushesČeská republikaCzech Republic9 877 456 348 028 544 117 515 146 225 833 326 678 4 397 110Hl. m. Praha 6 982 784 337 52 258 498 274Středočeský 2 223 047 71 148 75 219 8 950 20 564 77 009 1 011 238Jihočeský 414 557 18 628 1 929 721 14 461 111 463 589 702Plzeňský 224 444 2 097 209 171 2 334 3 987 2 819Karlovarský 32 526 255 2 1 1 506 10 150 118Ústecký 1 353 135 72 654 15 355 32 426 10 786 20 486 224 472Liberecký 331 369 5 145 165 157 11 076 4 252 361 544Královéhradecký 1 464 885 33 654 14 330 4 971 14 197 36 105 555 324Pardubický 187 474 3 518 431 307 5 855 6 255 342 494Vysočina 58 315 7 742 589 1 001 13 804 5 822 15 715Jihomoravský 1 484 598 38 993 413 616 454 133 64 708 23 344 178 793Olomoucký 1 495 830 80 049 3 630 4 947 27 973 18 185 1 002 042Zlínský 335 332 8 067 16 171 6 861 25 619 5 388 46 697Moravskoslezský 264 962 5 294 2 134 448 12 692 3 734 65 878Sklizeň ovoce (t)Fruit harvested (t)Česká republikaCzech Republic165 974 3 180 5 512 1 455 1 694 1 871 3 042Hl. m. Praha 103 6 1 - 4 3 -Středočeský 35 848 705 402 22 214 415 642Jihočeský 9 315 210 1 - 108 643 465Plzeňský 5 096 31 - - 14 22 2Karlovarský 763 3 - - 14 43 -Ústecký 22 599 727 96 77 90 125 158Liberecký 6 668 62 - - 86 22 265Královéhradecký 25 116 378 94 16 144 308 397Pardubický 3 020 43 2 1 61 30 264Vysočina 830 152 1 1 90 19 11Jihomoravský 26 460 98 4 755 1 307 422 92 135Olomoucký 22 848 643 15 18 319 124 618Zlínský 5 188 63 143 12 83 16 33Moravskoslezský 2 120 59 2 1 45 9 52150Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-11. Hospodářská zvířata podle krajů k1.4.2003Livestock: by region, 1 April 2003v kusechČR, krajeCR, regionsKoněHorsesSkotCattleztohokrávyincl.:CowsPrasataPigsztohoprasniceincl.:SowsOvce aberaniSheepDrůbežPoultryPiecesztohoslepiceincl.:HensČeská republikaCzech Republic20 140 1 473 828 590 322 3 362 801 282 722 103 129 26 873 408 7 044 423Hl.m.PrahaaStředočeský 3 097 168 557 63 326 513 539 43 601 7 763 4 319 423 1 261 312Jihočeský 2 924 227 750 91 420 397 895 33 680 15 761 3 592 503 629 458Plzeňský 1 240 165 118 66 173 249 776 21 227 13 526 1 934 617 366 588Karlovarský 1 190 34 819 15 149 47 703 3 852 10 553 354 752 139 869Ústecký 1 086 45 462 17 087 128 693 11 193 7 404 1 728 353 593 671Liberecký 1 288 39 819 17 346 50 761 4 088 5 969 147 201 45 138Královéhradecký 1 406 111 365 45 342 243 983 20 472 6 844 1 957 410 765 859Pardubický 1 826 122 886 50 128 218 799 17 262 4 558 2 424 919 1 039 560Vysočina 772 223 566 87 412 404 492 33 578 6 530 1 511 277 143 821Jihomoravský 1 128 81 108 31 691 533 634 47 286 3 673 4 501 913 719 426Olomoucký 1 118 103 243 41 477 256 605 20 482 3 536 1 018 549 427 505Zlínský 1 646 64 449 26 873 117 262 10 210 9 542 1 625 423 277 695Moravskoslezský 1 419 85 686 36 898 199 659 15 791 7 470 1 757 068 634 5216-12. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů vroce2002Livestock farming intensity: by region, 2002v kusechČR, krajeCR, regionsNa 100 ha zemědělské půdy připadáPer 100 ha of agricultural landkoní skotu z toho kravovcí aberanůprasatHorses Cattle incl.: Cows Sheep PigsNa 100 ha orné půdy připadáPer 100 ha of arable landz tohoprasnicincl.:SowsdrůbežePoultryPiecesz tohoslepicincl.:HensČeská republikaCzech Republic0,6 40,4 16,2 2,8 121,5 10,2 971,2 254,6Hl.m.PrahaaStředočeský 0,5 28,7 10,8 1,3 97,4 8,3 819,5 239,3Jihočeský 0,7 51,4 20,6 3,6 136,9 11,6 1 236,4 216,6Plzeňský 0,4 50,4 20,2 4,1 107,9 9,2 836,1 158,4Karlovarský 1,2 35,7 15,5 10,8 100,2 8,1 745,5 293,9Ústecký 0,5 21,3 8,0 3,5 81,4 7,1 1 093,1 375,5Liberecký 1,3 41,5 18,1 6,2 105,4 8,5 305,6 93,7Královéhradecký 0,6 45,5 18,5 2,8 132,2 11,1 1 060,5 414,9Pardubický 0,8 51,4 21,0 1,9 115,6 9,1 1 281,1 549,2Vysočina 0,2 55,6 21,8 1,6 128,7 10,7 481,0 45,8Jihomoravský 0,3 22,3 8,7 1,0 162,7 14,4 1 372,4 219,3Olomoucký 0,5 41,6 16,7 1,4 131,7 10,5 522,7 219,4Zlínský 1,0 40,5 16,9 6,0 110,6 9,6 1 532,4 261,8Moravskoslezský 0,6 37,4 16,1 3,3 135,7 10,7 1 194,4 431,3Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 151


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-13. Užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2002Livestock yields: by region, 2002ČR, krajeCR, regionsPrůměrná ročnídojivost 1 krávy (l)Average annual milkyield per cow (l)Na 100 krav připadá telat (kusy)Calves per 100 cow (heads)narozenýchBornodchovanýchWeanedÚhyn telat (%)Death loss ofcalves (%)Česká republikaCzech Republic5 718 94,3 84,5 10,3Hl. m. PrahaaStředočeský 5 772 93,2 83,2 10,7Jihočeský 5 216 93,0 82,4 11,4Plzeňský 5 265 92,9 81,8 11,9Karlovarský 4 841 87,5 77,1 11,8Ústecký 5 586 89,7 80,0 10,8Liberecký 5 185 92,1 81,6 11,4Královéhradecký 5 833 96,3 87,2 9,5Pardubický 5 797 97,5 88,0 9,7Vysočina 5 843 96,7 86,7 10,4Jihomoravský 6 288 97,8 88,9 9,1Olomoucký 5 983 94,6 85,5 9,7Zlínský 6 141 93,5 85,6 8,4Moravskoslezský 6 317 91,6 84,4 7,9dokončeníEnd of tableČR, krajeCR, regionsNa1prasnicipřipadá selat (kusy)Piglets per sownarozenýchBornodchovanýchWeanedÚhyn selat (%)Death loss ofpigletsPrůměrná ročnísnáška1slepice(kusy)Average annualegg-laying per hen(pcs)Česká republikaCzech Republic20,2 18,1 10,3 277,1Hl. m. PrahaaStředočeský 20,4 18,1 11,4 292,3Jihočeský 19,9 17,8 10,3 302,8Plzeňský 19,4 17,2 11,1 260,5Karlovarský 20,5 18,4 10,5 281,9Ústecký 19,8 17,8 10,2 300,4Liberecký 20,2 18,0 10,6 239,3Královéhradecký 20,8 18,5 11,1 264,0Pardubický 20,1 18,0 10,3 247,5Vysočina 19,6 17,9 8,6 231,2Jihomoravský 20,5 18,4 10,6 291,0Olomoucký 20,2 18,4 8,7 277,4Zlínský 20,5 18,6 9,4 285,9Moravskoslezský 20,3 18,3 9,8 245,3152Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZEMĚDĚLSTVÍAGRICULTURE6-14. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2002Meat production: in terms of carcass weight, by region, 2002vtČR, krajeCR, regionsMasocelkemTonnesvtomhovězí telecí vepřové skopové jehněčí kozí koňskéSheepmeatHorsemeatLamb Goat-meatMeat, total Beef Veal PorkČeská republikaCzech Republic520 451 108 614 881 410 705 41 102 10 98Hl. m. PrahaaStředočeský 61 695 10 259 110 51 295 12 9 1 9Jihočeský 61 506 15 358 154 45 956 8 15 1 14Plzeňský 31 441 8 887 38 22 495 5 9 0 7Karlovarský 8 839 2 386 5 6 448 0 0 - -Ústecký 23 340 6 193 53 17 078 1 9 1 5Liberecký 6 121 2 196 15 3 907 2 1 0 1Královéhradecký 33 174 8 296 93 24 767 5 5 1 7Pardubický 36 824 11 014 150 25 618 4 21 3 13Vysočina 66 262 13 900 74 52 258 1 15 3 11Jihomoravský 53 547 6 179 34 47 324 - 2 0 8Olomoucký 57 527 8 613 34 48 869 0 8 - 3Zlínský 32 641 8 735 85 23 792 2 8 - 19Moravskoslezský 47 534 6 598 36 40 898 1 0 - 16-15. Průměrná porážková hmotnost jatečných zvířat podle krajů vroce2002Average slaughter weight of animals for slaughter: by region, 2002vkgž. hm.ČR, krajeKg of live weightBýci Jalovice Krávy Telata Prasata Ovce Jehňata Kozy KoněCR, regions Bulls Heifers Cows Calves Pigs Sheep Lambs Goats HorsesČeská republikaCzech Republic596,7 477,0 525,1 106,2 109,5 55,8 31,4 25,3 499,7Hl.m.PrahaaStředočeský 582,6 456,6 523,6 94,0 109,8 64,2 28,5 29,9 421,8Jihočeský 615,3 499,8 549,7 94,1 109,1 56,0 31,5 25,8 519,9Plzeňský 586,0 463,4 483,9 90,5 107,6 60,9 33,4 56,0 532,5Karlovarský 585,1 483,2 550,8 102,5 111,0 43,0 25,5 - -Ústecký 593,7 473,8 535,6 133,2 110,0 51,9 32,3 32,5 501,4Liberecký 576,8 475,1 506,6 90,9 111,4 62,4 34,8 50,3 453,8Královéhradecký 604,3 465,5 496,3 91,4 110,9 42,6 29,8 17,3 465,1Pardubický 606,4 465,1 536,4 139,7 111,0 44,8 29,8 28,0 572,2Vysočina 589,0 472,7 522,0 103,2 112,6 59,1 30,6 22,8 461,7Jihomoravský 608,5 501,0 537,0 124,3 109,5 - 28,7 26,0 475,9Olomoucký 605,4 502,0 568,0 142,7 108,8 50,1 38,5 - 477,5Zlínský 579,9 472,2 499,7 111,1 105,7 61,6 33,6 - 514,4Moravskoslezský 588,6 471,9 522,4 96,4 107,4 63,5 27,8 - 666,3Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 153


LESNICTVÍFORESTRY6-16. Zalesňování aspotřeba sazenic podle druhů dřevin v roce 2002 *)Afforestation/reforestation and consumption of transplants: by tree species, 2002 *)DřevinyZalesňovánícelkem(ha)Afforestation/reforestation,total (ha)ztohosadbou(ha)incl.:Planting(ha)Podílzalesňovánísadbou(%)%ofafforestation/reforestationby plantingSpotřebasazenic(tis. ks)Consumptionof transplants(thousandpieces)Průměrnáspotřebasazenicna1haAverageconsumptionof transplantsper haTree speciesJehličnaté celkem 825,8 756,7 91,6 3 490 4 612 Coniferous, totalvtom:smrk 647,8 612,0 94,5 2 584 4 222 Sprucejedle 73,5 43,2 58,8 198 4 583 Firdouglaska 4,4 4,4 100,0 17 3 864 Douglas firborovice všechdruhů 63,6 60,6 95,3 555 9 158 Pines of all sortsmodřín 36,5 36,5 100,0 136 3 726 Larchostatní jehličnaté - - x - x Other coniferousListnaté celkem 428,1 419,8 98,1 3 557 8 474Non-coniferous,totalvtom:dub 111,1 109,5 98,6 1 127 10 292 Oakbuk 218,8 213,3 97,5 1 830 8 579 Beechjasan 18,7 18,7 100,0 122 6 524 Ashjavor 25,5 25,5 100,0 159 6 235 Maplelípa 9,4 9,4 100,0 69 7 340 Lindenolše 22,9 22,9 100,0 117 5 109 Alderbříza 2,0 1,1 55,0 2 1 818 Birchtopol a osika 0,5 0,5 100,0 2 4 000 Poplar and aspenostatní listnaté 19,2 18,9 98,4 129 6 825Other nonconiferousJehličnaté alistnatécelkem 1253,9 1176,5 93,8 7047 5990Coniferous and nonconiferous,total*) Podniky s 20 a více zaměstnanci a subjekty hospodařícína lesních pozemcích s rozlohou 200 ha a více,vše sesídlem v kraji*) Enterprises with 20 employees or more andbusinesses managing forest land 200 ha or morein area, all with head office in the region154Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


LESNICTVÍFORESTRY6-17. Vybrané ukazatele lesnictví podle krajů vroce2002 *)Selected indicators on forestry: by region, 2002 *)ČR, krajeZalesňovánícelkem (ha)Těžba dřeva (m 3 b. k.)Timber removal (m 3 u. b.)Prořezávkycelkem (ha)Probírky celkem(ha)CR, regionsAfforestation/reforestation(ha)jehličnatéConiferouslistnatéNon-coniferousCleaning, total(ha)Thinning, total(ha)Česká republikaCzech Republic18 120 13 010 020 1 530 980 44 856 103 172Hl.m.Praha 9 4 104 4 238 39 103Středočeský 2 423 1 303 426 155 907 5 155 13 051Jihočeský 1 970 2 151 555 91 018 6 133 12 022Plzeňský 1 874 1 530 480 47 690 4 780 10 611Karlovarský 815 604 938 29 400 1 856 4 199Ústecký 1 724 266 657 104 927 2 561 3 494Liberecký 786 405 901 43 590 2 123 5 190Královéhradecký 834 679 954 53 687 2 490 5 791Pardubický 832 774 540 60 061 2 562 3 372Vysočina 1 573 1 473 489 45 798 4 059 12 045Jihomoravský 1 482 604 466 345 392 3 480 8 602Olomoucký 1 247 1 019 371 214 668 3 832 9 448Zlínský 1 011 747 186 212 496 2 470 7 076Moravskoslezský 1 540 1 443 953 122 108 3 316 8 168*) dopočteno na lesnictví celkem*) Grossed up to total forestry6-18. Zpracovaná nahodilá těžba dřeva podle krajů vroce2002Salvage felling timber processed: by region, 2002m 3 b. k.m 3 u.b.ČR, krajeCR, regionsZpracovaná nahodilá těžbacelkemSalvage felling timberprocessed, totalztohohmyzováincl.: Timber from salvage felling dueto insectČeská republikaCzech Republic3 282 284 227 458Hl.m.Praha 1369 -Středočeský 203 374 5 723Jihočeský 643 366 27 005Plzeňský 284 418 11 652Karlovarský 157 642 6 864Ústecký 53 207 1 520Liberecký 88 975 971Královéhradecký 201 712 4 558Pardubický 164 905 3 457Vysočina 225 671 8 519Jihomoravský 111 258 10 548Olomoucký 324 669 22 010Zlínský 173 990 4 219Moravskoslezský 647 728 120 412Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 155


7. PRŮMYSL, ENERGETIKA, STAVEBNICTVÍ A INVESTICE,VÝZKUM A VÝVOJPRŮMYSLPrůmyslovým odvětvím (dále jen Průmysl) se rozumí soubor podnikatelských subjektů, které vyrábějíprůmyslové výrobky s obdobným ekonomickým určením.Základní zpravodajskou jednotkou statistiky průmyslu je podnikatelský subjekt s převažujícíprůmyslovou činností, zařazený podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (dále jen OKEČ)platné od 1. 1. 1992 do odvětví (subkategorií) 10– 41.OKEČ člení průmysl na tři základní kategorie :o C-Dobývání nerostných surovino D - Zpracovatelský průmyslo E-Výrobaarozvodelektřiny, plynu a vodyÚdaje jsou zjišťovány podnikovou metodou, tzn. za podniky se sídlem na příslušném území včetnějejich závodů a provozoven v jiných krajích. Vzhledem k nižší relevantnosti údajů za příslušné územínejsou údaje již dále členěny do okresů. V kategorii subjektů se100avíce zaměstnanci je zjišťovánívyčerpávající.Tržby z průmyslové činnosti zahrnují tržby (příjmy) za prodej vlastních výrobků aslužeb průmyslovépovahy, oceněných v běžných cenách (účty 601 a 602), externím odběratelům. Součástí těchto tržebnení DPH, spotřební daň ani clo.Zaměstnanci v průmyslu jsou vykazováni v průměrném evidenčním počtu v členění na údajve fyzických osobáchastavpřepočtený. Pro tuto publikační činnost byl využit ukazatel průměrnéhoevidenčního počtu ve fyzických osobách. Do průměrného evidenčního počtu zaměstnanců(ve fyzických osobách) se zahrnují všichni stálí a dočasní zaměstnanci, kteří jsou v pracovnímpoměru k zaměstnavateli azasvoupráci dostávají od zaměstnavatele mzdu. Nezahrnují se např.ženy na mateřské dovolené, osoby ve výkonu vojenské služby (vč.civilní), učni a studenti na provoznípraxi, osoby pracující podle dohod o práci či pracovní činnosti apod. Průměrný evidenční početzaměstnanců přepočtený vyjadřuje přepočet počtu zaměstnanců na plně zaměstnané.Průměrná hrubá měsíční mzda na jednoho zaměstnance v průmyslu vychází z objemu mzdovýchprostředků vhrubých částkách (tj. nesnížené ozákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky),zúčtovaných v příslušném období kvýplatě. Objem mzdových prostředků nezahrnuje prostředkyvyplácené zostatních osobních nákladů. Pro výpočet průměrné hrubé měsíční mzdy se objemvyplacených mzdových prostředků dělí průměrným počtem zaměstnanců apočtem měsícůsledovaného období.ENERGETIKAZjišťování informací o spotřebě paliv a energií ve všech odvětvích národního hospodářství jezajišťováno ročním statistickým výkazem (EP 5-01), do kterého jsou zařazeny podnikatelské subjektyzapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více.Spotřeba pevných, kapalných a plynných paliv zahrnuje spotřebu jednotlivých palivv energetických jednotkách, tj. výrobní anevýrobní spotřebu včetně vsázkové spotřeby v procesechvýroby elektřiny a tepla a v procesech zušlechťování paliv; u plynových olejů pro pohon motorů (dřívenafty) a benzinu včetně závodové dopravy.Spotřeba elektrické energie – uvádí se spotřeba elektrické energie včetně vlastní spotřebyna výrobu elektrické energie.STAVEBNICTVÍDo odvětví stavebnictví jsou zařazeny podnikatelské subjekty se sídlem na příslušném území, kterémají převažující činnost stavební (OKEČ 45) a počet zaměstnanců 20 a více.156Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv (hodnota „S“) představují celkovouhodnotu výkonů ze stavební činnosti a z přijatých poddodávek prací od jiných organizací. Nepatří sempoddodávky pro jiné dodavatele stavebních prací ani dodávky prací realizované mezi závodovýmijednotkami vlastní organizace. Vykazují se bez daně zpřidané hodnoty.Základní stavební výroba (stavební práce provedené vlastními pracovníky) představuje objem prací,které organizace provedla pracovníky zahrnutými do svého evidenčního počtu (vč. produktivní práceučňů).Údaje obytové výstavbě zahrnují celou bytovou výstavbu na území (včetně nástaveb, vestavebapřístaveb), kterou vznikají nové byty (všemi formami výstavby). Nejsou zahrnuty byty vzniklézměnou účelu užívání bez stavebních úprav. V počtech bytů jsou zahrnuty byty na stavbáchpro bydlení imimoně.Stavby pro bydlení jsou bytové domy, u nichž převažuje funkce bydlení arodinné domy. Bytem serozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určenykbydlení a mohou svému účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Byty zahájené jsou takové,jejichž výstavba byla ve sledovaném období zahájena podle zápisu ve stavebním deníku, a to bezohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv.Bytydokončené jsou tybyty, na které ve sledovaném období nabyla právní moci vydaná kolaudační rozhodnutí. Bytyrozestavěné jsou byty, jejichž výstavba byla zahájena (bez ohledu na to, zda ve sledovaném rocenebo v letech předchozích), alenebyladokoncesledovaného období dokončena. Obytnou plochoubytu se rozumí podlahová plocha obytných místností. Za obytnou místnost se považuje přímoosvětlená apřímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8m 2 ,kteroulzepřímo nebo nepřímovytápět ajeurčena k celoročnímu bydlení.Údaje o stavebních povoleních jsou zpracovány na základě výkazů předkládaných jednotlivýmistavebními úřady. Stavební povolení je ve smyslu § 66 zákona č. 83/1998 Sb., kterým se měníadoplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování astavebním řádu (stavební zákon) stanovenízávazných podmínek pro provedení a užívání stavby. Předpokládaná hodnota staveb zahrnujecelkové náklady včetně technologie (v běžných cenách) vynaložené na přípravu, realizaci a uvedenístavby do provozu.Ochranou životního prostředí se rozumí stavební akce k ochraně čistoty vod, k likvidaci nebo využitíodpadů, na rekultivaci půdy, k omezení působení fyzikálních faktorů na životní prostředí.Šetření živností ve stavebnictví (označené STAV 2002) bylo organizováno pro zkvalitněnízákladních informací o stavební výrobě. Cílem bylo upřesnění podílu živnostníků na celkové produkciodvětví stavebnictví a určení základní územní a odvětvové charakteristiky sledované skupinyekonomických subjektů. Zpravodajská povinnost se týkala všech fyzických osob (právní formy 101a102),které podnikají ve stavebnictví a nemají zaměstnance.Údaje za stavebnictví jsou srovnatelné s údaji v předchozích letech.INVESTICEPořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je statisticky zjišťováno za všechnyinvestory v podnikatelské sféře s20avíce zaměstnanci (v peněžnictví a pojišťovnictví bez ohleduna počet zaměstnanců). V nepodnikatelské sféře jsou od roku 2001 sledovány údaje za příspěvkovéorganizace a veřejné asoukromé vysoké školy bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic(do roku 2000 byly sledovány včetně rozpočtových organizací, obcí aokresů). Územně jsou investicečleněny podle sídla příslušného investora (podniková metoda), kategorie odvětvové činnosti je pakurčována převažující činností investora.Údaje zahrnují výdaje vynaložené na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetkuformou koupě, vytvořením vlastní činností (ve vlastní režii) nebo nabytím práv kvýsledkům lidskéduševní činnosti. Dále zahrnují hodnotu investičního majetku získaného bezplatně a majetku nabytéhoprostřednictvím smlouvy o finančním leasingu (ve výši jeho pořizovací ceny). Do objemu hmotnýchanehmotných investic se nezapočítávají náklady na prostředky, jejichž doba upotřebitelnostinepřesahuje 1 rok nebo jejich hodnota nepřesahuje 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kčunehmotného majetku.Údaje za investice jsou srovnatelné s údaji za rok 2001.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 157


VÝZKUM A VÝVOJTuzemské výdaje na výzkum a vývoj jsou jako regionální údaje podle místa pracoviště sledoványod roku 2001.Uzaměstnanců zabývajících se výzkumem a vývojem je FTE (full - time equivalent) přepočetna plnou pracovní dobu (resp. plný pracovní úvazek). Tento přepočet vystihuje dobu skutečněstrávenou výzkumem a vývojem, čímž nedochází k podhodnocení či nadhodnocení údajů opočtuzaměstnanců, kteří se věnují výzkumuavývoji.158Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


7. INDUSTRY, ENERGY, CONSTRUCTION AND FIXED ASSETS,RESEARCH AND DEVELOPMENTINDUSTRYThe concept “industry” includes activities classified in the CZ-NACE classification under sections C –Mining and quarrying, D – Manufacturing and E – Electricity, gas and water supply, which are carriedout by enterprise turning out industrial products of a similar economic purpose.The basic reporting unit of industrial statistics is the enterprise whose principal activity is classified todivisions 10 - 41 of the CZ-NACE in force since 1 January 1992Data are obtained by the enterprise approach, i.e. for enterprises having their head office in the regionconcerned, including their establishments and plants situated in other regions. Due to a rather lowdegree of data relevance for the given region, the data are not further broken down into districts.A 100% survey was applied to the category of enterprises with 100 employees and more.Industrial activity sales include sales of own goods and services of industrial nature to externalcustomers, valued at current prices (enterprise accounts Nos. 601 and 602. VAT, consumer tax andcustoms duty are not included in the sales.Employees in industry are given as actual persons. The average registered number of employees(in terms of actual persons) includes all permanent and temporary employees who have a contract ofemployment with the employer and receive wages from the employer for the work done. The averageregistered number of employees does not include e.g. women on maternity leave, temporary membersof the armed forces (including persons on compulsory community service service, apprentices,students on practical training, persons working under contracts for work or of service, etc.The average gross monthly wage per employee in industry is based on the wage bill (gross)(without deductions imposed by law or agreed upon with the employee), to be paid in the given period.The wage bill does not include funds paid from the other personnel expenses account. To calculatethe average gross wage, the wages paid are divided by the average number of employees and thenumber of months in the reference period.ENERGYInformation on consumption of fuels and energy in all industries of the national economy is obtainedthrough an annual statistical questionnaire (EPS-01) completed by incorporated enterprises employing20 people and over.Consumption of solid, liquid and gaseous fuels includes consumed individual fuels in terms ofenergy units - i.e. both production and non-production consumption, including consumption of inputsfor generation of electricity and heat and for fuel upgrading; gas oils used to drive motors (formerlydiesel oil) also include gas oils consumed for intra-enterprise transport.Consumption of electricity – also includes in-house consumption of the production of electricity.CONSTRUCTIONConstruction comprises enterprises having their head offices in the area concerned, whose principalactivity is construction (CZ-NACE 45) and which employ 20 employees and more.Construction work of contractors and sub-contractors (the value “S”) comprises total outputresulting from construction activities and accepted sub-deliveries of work done by other organisations.It includes neither sub-delivery to other construction work contractors nor deliveries of workimplemented between units of one organisation. They data are reported excluding value added tax.Basic construction output (construction work done by own employees) is the volume of work carriedout by employees on the organization’s books, including productive work of apprentices.Data on housing construction refer to the entire housing construction in the area (including all typesof extensions) that results in new dwellings attained by all forms of construction). Dwellings arisingStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 159


from changes in the purpose of use without any prior construction modifications are not included. Thenumber of dwellings includes dwellings located in constructions for housing as well as elsewhere.Constructions for housing are multi-dwelling buildings in which the function of housing prevails, plusfamily houses. The dwelling refers to one or more rooms designed for living by the planning authorityand can serve the purpose of living as independent dwelling units. The dwellings started aredwellings, whose construction was started in the reference period, as laid down in the builder’s diary,irrespective of whether they were completed or not. The dwellings completed are dwellings approvedfor use by the planning authority, the approval taking effect in the reference period. Dwellings underconstruction are dwellings whose construction was started (in the reference year or earlier), but notyet finished by the end of the reference period. The habitable floor area is the floor area of habitablerooms. The habitable room is a room directly lit and ventilated, of at least 8 m2 in floor area, which canbe directly or indirectly heated and which is designed for living all the year round.Data on building permits are processed from figures reported on questionnaires submitted byindividual planning authorities. The building permit pursuant to Article 66 of Act No. 83/1998 Coll.,which amends Act No. 50/1976 Coll., on Planning and Construction Order (Construction Act), laysdown binding conditions for the implementation and use of the construction. Estimated value ofconstructions comprises total costs (at current prices), including technology, spent on preparing andimplementing the construction and on putting it into operation.Environmental protection refers to construction activities aimed to control water pollution, dispose ofor use waste, reclaim land, and reduce impact of physical factor on the environment.Construction trades survey (designated as STAV 2002) was mounted to upgrade basic informationon construction output. Its aim was to get more accurate information on the share of tradesmen in totalconstruction output and to determine key territorial and industrial activities of the measured group ofbusinesses. The reporting duty concerned all natural persons (legal forms 101 and 102) engaged inconstruction business and having no employees.The presented data on construction are comparable to the data released in previous years.FIXED ASSETSAcquisition of tangible and intangible fixed assets is statistically measured for all investorsclassified to the business sphere, which employ 20 or more employees (in banking and insuranceirrespective of the number of employees). In the non-business sphere, data measured since 2001refer to semi-budgeted organizations and private and public universities disregarding the number ofemployees and the volume of fixed assets (before 2001, the measurement also included budgetaryorganizations, municipalities and districts). Territorially, the fixed assets are broken down by headoffice of the investor concerned (enterprise approach) and the CZ-NACE division is determinedaccording to the investor’s principal activity.The data include expenditure spent on procurement of tangible and intangible fixed assets bypurchase, own activity (on own account) or of rights to use results of intellectual activity. It alsoincludes the value of fixed assets acquired by free transfer and on financial leasing (at acquisitionprice). The expenditure does not include costs of assets low in value (CZK 40 000 and CZK 60 000 fortangible and intangible fixed assets, respectively), whose life does not exceed one year.The data on investments are comparable with data for the year 2001.RESEARCH AND DEVELOPMENTDomestic R&D expenditure as regional data according to places of work have been measured since2001.By R&D employees is the full-time equivalent (FTE) used to convert part-time employment into fulltimeemployment (full working hours). The conversion gives a true picture of the time spent on R&D,avoiding underestimation and/or overestimation of the number of employees engaged in R&D.160Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRŮMYSLINDUSTRY7-1. Průměrný počet podniků podle odvětví OKEČ *)Average number of enterprises: by CZ-NACE *)Odvětví2000 2001 2002 CZ-NACEPrůmysl celkem 147 140 147 Industry, totalvtom:C Dobývání nerostných surovin 3 3 2 Mining and quarryingCA dobývání energetických surovin - - -CB dobývání ostatních nerostnýchsurovin 3 3 2D Zpracovatelský průmysl 135 131 138 ManufacturingDA průmysl potravinářský atabákový 27 25 25DB textilní aoděvní průmysl 10 11 12DC kožedělný průmysl 4 3 3DD dřevozpracující průmysl 2 3 2DE papírenský a polygrafický průmysl,vydavatelské činnosti 4 4 3DF koksování, rafinérské zpracováníropy, výroba jaderných paliv,radioaktivních prvků asloučenin - - -DG chemický a farmaceutickýprůmysl 2 2 2DH gumárenský a plastikářskýprůmysl 3 4 4DI průmysl skla, keramiky,porcelánu a stavebních hmot 11 9 9DJ výroba kovů a kovodělnýchvýrobků 22 22 26DK výroba strojů azařízení pro dalšívýrobu 23 22 23DL výroba elektrických a optickýchpřístrojů 18 17 20Mining and quarrying of energyproducing materialsMining and quarrying exceptenergy producing materialsManufacture of food products,beverages and tobaccoManufacture of textiles and textileproductsManufacture of leather andleather productsManufacture of wood and woodproductsManufacture of pulp, paper andpaper products, publishing andprintingManufacture of coke, refinedpetroleum products and nuclearfuelManufacture of chemicals,chemical products and manmadefibresManufacture of rubber and plasticproductsManufacture of other non-metallicmineral productsManufacture of basic metals andfabricated metal productsManufacture of machinery andequipment n.e.c.Manufacture of electrical andoptical equipmentDM výroba dopravních prostředků 5 6 7Manufacture of transportequipmentDN zpracovatelský průmysl jindeneuvedený 4 3 3 Manufacturing n.e.c.EVýrobaarozvodelektřiny,plynu a vody9 6 7 Electricity, gas and water supply*) podniky se 100 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterprises with 100 employeesor more with head office in the regionStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 161


PRŮMYSL7-2. Tržby z průmyslové činnosti podle odvětví OKEČ *)Industrial activity sales: by CZ-NACE *)vmilKč, běžné cenyINDUSTRYCZK million, current pricesOdvětví2000 2001 2002 CZ-NACEPrůmysl celkem 58 543 57 495 65 201 Industry, totalvtom:CDobývání nerostných surovin 765 835 i.d. Mining and quarryingCA dobývání energetických surovin - - -CB dobývání ostatních nerostnýchsurovin 765 835 i.d.D Zpracovatelský průmysl 56 173 56 037 63 571 ManufacturingDA průmysl potravinářský atabákový 13 855 12 232 12 104DB textilní aoděvní průmysl 3 337 4 053 3 864DC kožedělný průmysl 505 580 691DD dřevozpracující průmysl i.d. 660 i.d.DEDFDGDHDIDJDKDLpapírenský a polygrafický průmysl,vydavatelské činnosti 2 564 4 328 4 072koksování, rafinérské zpracováníropy, výroba jaderných paliv,radioaktivních prvků asloučenin - - -chemický afarmaceutickýprůmysl i.d. i.d. i.d.gumárenský a plastikářskýprůmysl 354 559 726průmysl skla, keramiky,porcelánu a stavebních hmot 4 874 4 518 4 396výroba kovů akovodělnýchvýrobků 6 636 7 728 7 961výroba strojů azařízení pro dalšívýrobu 9 148 8 268 8 534výroba elektrických a optickýchpřístrojů 9 790 8 970 14 414Mining and quarrying of energyproducing materialsMining and quarrying exceptenergy producing materialsManufacture of food products,beverages and tobaccoManufacture of textiles and textileproductsManufacture of leather andleather productsManufacture of wood and woodproductsManufacture of pulp, paper andpaper products, publishing andprintingManufacture of coke, refinedpetroleum products and nuclearfuelManufacture of chemicals,chemical products andman-made fibresManufacture of rubber and plasticproductsManufacture of other non-metallicmineral productsManufacture of basic metals andfabricated metal productsManufacture of machinery andequipment n.e.c.Manufacture of electrical andoptical equipmentDM výroba dopravních prostředků 1 710 1 984 3 195Manufacture of transportequipmentDN zpracovatelský průmysl jindeneuvedený 389 152 290 Manufacturing n.e.c.EVýroba a rozvod elektřiny,plynu a vody1 605 622 908 Electricity, gas and water supply*) podniky se 100 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterprises with 100 employeesor more with head office in the region162Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRŮMYSLINDUSTRY7-3. Průměrný evidenční počet zaměstnanců vprůmyslu podle odvětví OKEČ *)Average registered number of employees in the industry: by CZ-NACE *)fyzické osobyActual personsOdvětví2000 2001 2002 CZ-NACEPrůmysl celkem 50 197 49 970 51 770 Industry, totalvtom:CDobývání nerostných surovin 632 572 i.d. Mining and quarryingCA dobývání energetických surovin - - -CB dobývání ostatních nerostnýchsurovin 632 572 i.d.D Zpracovatelský průmysl 47 948 48 222 50 048 ManufacturingDA průmysl potravinářský atabákový 5265 5205 5031DB textilní aoděvní průmysl 7711 8043 7870DC kožedělný průmysl 1035 1018 1125DD dřevozpracující průmysl i.d. 474 i.d.DEDFpapírenský a polygrafický průmysl,vydavatelské činnosti 1094 1644 1580koksování, rafinérské zpracováníropy, výroba jaderných paliv,radioaktivních prvků asloučenin - - -DG chemický a farmaceutickýprůmysl i.d. i.d. i.d.DH gumárenský a plastikářskýprůmysl 559 732 804DI průmysl skla, keramiky,porcelánuastavebních hmot 2677 2543 2503DJ výroba kovů a kovodělnýchvýrobků 6542 7092 7177DK výroba strojů azařízení pro dalšívýrobu 10 589 9 653 9 182DL výroba elektrických a optickýchpřístrojů 8550 8518 9848Mining and quarrying of energyproducing materialsMining and quarrying exceptenergy producing materialsManufacture of food products,beverages and tobaccoManufacture of textiles and textileproductsManufacture of leather andleather productsManufacture of wood and woodproductsManufacture of pulp, paper andpaper products, publishing andprintingManufacture of coke, refinedpetroleum products and nuclearfuelManufacture of chemicals,chemical products andman-made fibresManufacture of rubber and plasticproductsManufacture of other non-metallicmineral productsManufacture of basic metals andfabricated metal productsManufacture of machinery andequipment n.e.c.Manufacture of electrical andoptical equipmentDM výroba dopravních prostředků 1775 2029 3185Manufacture of transportequipmentDN zpracovatelský průmysl jindeneuvedený 519 249 334 Manufacturing n.e.c.EVýroba a rozvod elektřiny,plynuavody1617 1176 1445 Electricity, gas and water supply*) podniky se 100 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterprises with 100 employeesor more with head office in the regionStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 163


PRŮMYSL7-4. Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví OKEČ *)Average monthly gross wage: by CZ-NACE *)vKčINDUSTRYCZKOdvětví2000 2001 2002 CZ-NACEPrůmysl celkem 12 262 13 023 13 759 Industry, totalvtom:CDobývání nerostných surovin 13 030 13 850 i.d. Mining and quarryingCA dobývání energetických surovin - - -CB dobývání ostatních nerostnýchsurovin 13 030 13 850 i.d.D Zpracovatelský průmysl 12 232 13 032 13 726 ManufacturingDA průmysl potravinářský atabákový 12 311 13 002 13 491DB textilní aoděvní průmysl 9 221 10 093 10 307DC kožedělný průmysl 9 691 11 023 11 935DD dřevozpracující průmysl i.d. 10 671 i.d.DE papírenský a polygrafický průmysl,vydavatelské činnosti 12 962 13 789 14 599DF koksování, rafinérské zpracováníropy, výroba jaderných paliv,radioaktivních prvků asloučenin - - -DG chemický a farmaceutickýprůmysl i.d. i.d. i.d.DH gumárenský a plastikářskýprůmysl 11 924 12 043 12 538DI průmysl skla, keramiky,porcelánu a stavebních hmot 14 905 16 032 16 749DJ výroba kovů a kovodělnýchvýrobků 12 614 13 445 13 722DK výroba strojů azařízení pro dalšívýrobu 13 223 14 181 14 698DL výroba elektrických a optickýchpřístrojů 12 879 13 473 14 387Mining and quarrying of energyproducing materialsMining and quarrying exceptenergy producing materialsManufacture of food products,beverages and tobaccoManufacture of textiles and textileproductsManufacture of leather andleather productsManufacture of wood and woodproductsManufacture of pulp, paper andpaper products, publishing andprintingManufacture of coke, refinedpetroleum products and nuclearfuelManufacture of chemicals,chemical products and manmadefibresManufacture of rubber and plasticproductsManufacture of other non-metallicmineral productsManufacture of basic metals andfabricated metal productsManufacture of machinery andequipment n.e.c.Manufacture of electrical andoptical equipmentDM výroba dopravních prostředků 11 365 12 394 14 832Manufacture of transportequipmentDN zpracovatelský průmysl jindeneuvedený 10 300 10 349 13 421 Manufacturing n.e.c.EVýroba a rozvod elektřiny,plynu a vody12 831 12 252 14 204 Electricity, gas and water supply*) podnikyse100avíce zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterprises with 100 employeesor more with head office in the region164Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


PRŮMYSLINDUSTRY7-5. Základní ukazatele průmyslu podle krajů vroce2002 *)Basic indicators of the industry: by region, 2002 *)ČR, krajePrůměrný početpodnikatelskýchsubjektůTržbyzprůmyslové činnostivběžných cenáchIndustrial activity salesCurrent pricesPrůměrnýevidenční početzaměstnanců,fyzické osobyPrůměrná hrubáměsíční mzda1zaměstnancevKčCR, regionsAverage numberof enterprisescelkemvmil.KčTotal,CZK millionna1zaměstnancevtis.KčPer employee,CZK thousandAverageregistered numberof employees,actual personsAverage monthlygross wages peremployee CZKČeská republikaCzech Republic2 369 1 670 862 1 835 910 677 15 901Hl. m. Praha 233 221 358 2 433 90 985 19 665Středočeský 235 317 601 3 126 101 593 17 688Jihočeský 166 84 895 1 479 57 417 15 128Plzeňský 162 93 270 1 703 54 761 16 204Karlovarský 94 30 521 1 046 29 178 14 253Ústecký 154 154 063 2 423 63 585 16 505Liberecký 133 76 541 1 449 52 835 14 994Královéhradecký 158 67 466 1 242 54 304 14 258Pardubický 136 95 249 2 158 44 139 13 736Vysočina 153 76 153 1 467 51 901 14 476Jihomoravský 249 100 654 1 222 82 394 14 208Olomoucký 147 65 201 1 259 51 770 13 759Zlínský 159 71 772 1 417 50 648 14 684Moravskoslezský 192 216 120 1 727 125 167 16 954*) podniky se 100 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterprises with 100 employeesor more with head office in the regionStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 165


ENERGETIKAENERGY7-6. Spotřebapalivaenergiepodlesídla podniku podle krajů vroce2002 *)Consumption of fuels and energy: by head office of enterprise, by region, 2002 *)ČR, krajeČerné uhlí celkemHnědé uhlí a lignitKoksCoal, totalLigniteCokeCR, regionstuny GJ tuny GJ tuny GJTonnes GJ Tonnes GJ Tonnes GJČeská republikaCzech Republic9 602 652 241 273 838 44 003 919 547 417 260 3 073 561 87 510 746Hl. m. Praha 1 384 561 31 444 347 29 171 147 342 983 951 58 524 1 404 606Středočeský 367 064 8 918 638 466 740 7 114 576 30 093 763 563Jihočeský 1 558 32 701 1 067 392 14 615 390 5 436 131 872Plzeňský 2 050 45 156 1 436 120 19 182 923 8 594 223 115Karlovarský 132 2 472 3 935 653 54 698 185 647 15 593Ústecký 6 743 153 206 4 917 304 62 924 215 1 885 46 857Liberecký 1 568 28 574 33 931 522 855 5 518 147 528Královéhradecký 626 12 719 64 712 970 613 22 477 644 275Pardubický 254 819 6 488 289 1 878 051 27 142 732 1 728 43 197Vysočina 3 016 60 931 91 557 1 416 084 4 517 117 404Jihomoravský 20 837 569 565 45 404 689 838 22 685 596 497Olomoucký 65 642 1 712 689 55 830 857 008 13 839 355 956Zlínský 34 325 995 469 528 958 9 225 191 8 462 223 728Moravskoslezský 7 459 711 190 809 082 311 120 5 073 699 2 889 156 82 796 5551. pokračování ContinuedČR, krajePalivové dříví aost.tuhá palivaFuel wood and other solid fuelZemní plynNatural GasPropan-butanLPGCR, regionstuny GJ tis. m 3 GJ tuny GJTonnes GJ Thous. m 3 GJ Tonnes GJČeská republikaCzech Republic305 175 13 559 260 6 016 101 204 547 377 43 626 2 006 796Hl. m. Praha 5 639 2 272 521 915 759 31 135 803 6 858 315 468Středočeský 21 991 811 438 606 746 20 629 352 5 960 274 160Jihočeský 17 761 656 159 479 558 16 304 958 2 779 127 834Plzeňský 28 681 488 649 283 628 9 643 358 2 065 94 990Karlovarský 2 181 42 475 181 078 6 156 656 4 246 195 316Ústecký 33 691 1 915 942 579 598 19 706 331 3 431 157 826Liberecký 38 313 757 576 183 193 6 228 567 2 195 100 970Královéhradecký 16 276 234 419 181 503 6 171 108 1 973 90 758Pardubický 11 799 333 270 238 215 8 099 311 1 631 75 026Vysočina 17 531 2 231 877 232 368 7 900 518 1 054 48 484Jihomoravský 23 712 1 660 182 716 084 24 346 841 1 669 76 774Olomoucký 14 975 411 169 423 140 14 386 773 1 179 54 234Zlínský 3 885 448 801 233 816 7 949 732 1 762 81 052Moravskoslezský 68 740 1 294 782 761 414 25 888 069 6 824 313 904*) podniky s 20 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterprises with 20 employees and overwith head office in the region166Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ENERGETIKAENERGY7-6. Spotřeba paliv a energie podle sídla podniku podle krajů vroce2002 *)Consumption of fuels and energy: by head office of enterprise, by region, 2002 *)2. pokračování ContinuedLehké topné oleje Těžké astřední topné oleje Benzíny celkemČR, krajeLight fuel oilsHeavy and medium fuel oils Motor gasolines, totalCR, regionstuny GJ tuny GJ tis. litrů GJTonnes GJ Tonnes GJ Thous. litres GJČeská republikaCzech Republic139 422 5 897 551 630 427 25 217 080 317 620 10 177 180Hl. m. Praha 35 674 1 509 010 45 835 1 833 400 146 899 4 706 938Středočeský 13 207 558 656 70 587 2 823 480 24 900 797 846Jihočeský 9 182 388 399 14 434 577 360 12 193 390 688Plzeňský 9 313 393 940 24 857 994 280 11 511 368 835Karlovarský 2 053 86 842 1 658 66 320 4 167 133 519Ústecký 36 130 1 528 299 153 730 6 149 200 13 091 419 462Liberecký 1 939 82 020 87 113 3 484 520 8 200 262 744Královéhradecký 7 680 324 864 3 291 131 640 10 927 350 123Pardubický 4 734 200 248 43 701 1 748 040 9 701 310 839Vysočina 2 438 103 127 10 751 430 040 9 318 298 567Jihomoravský 1 038 43 907 50 712 2 028 480 26 513 849 530Olomoucký 11 800 499 140 18 502 740 080 9 468 303 374Zlínský 1 714 72 502 5 703 228 120 12 718 407 510Moravskoslezský 2 520 106 596 99 553 3 982 120 18 014 577 205dokončeníČR, krajePetrolejKeroseneTepelnáenergieHeat energyEnd of tableElektrickáenergieElectricityCR, regionstis. litrů GJ tuny GJ GJ MWhThous. litres GJ Tonnes GJ GJ MWhČeská republikaCzech Republic243 750 8 175 372 1 308 334 55 604 195 985 302 436 40 489 719Hl. m. Praha 241 771 8 108 986 295 370 12 553 225 568 380 462 11 315 325Středočeský 1 091 36 581 133 405 5 669 713 29 935 872 3 539 592Jihočeský 4 145 103 620 4 403 850 24 727 409 1 462 366Plzeňský 12 409 74 363 3 160 428 17 596 934 1 450 837Karlovarský 204 6 835 34 907 1 483 548 41 979 984 1 319 481Ústecký 15 504 82 454 3 504 295 86 343 465 5 287 679Liberecký 40 1 352 32 960 1 400 800 5 549 183 1 037 658Královéhradecký 274 9 197 63 936 2 717 280 9 425 821 1 197 991Pardubický 13 426 57 192 2 430 660 35 220 870 1 365 108Vysočina 118 3 976 79 801 3 391 543 7 053 223 1 007 194Jihomoravský 37 1 226 121 898 5 180 665 13 899 411 2 110 243Olomoucký 9 292 58 060 2 467 550 12 090 013 1 390 657Zlínský 10 336 55 888 2 375 240 24 576 191 1 294 126Moravskoslezský 152 5 107 114 480 4 865 400 108 523 598 6 711 461NaftaGas /diesel oils*) podniky s 20 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterpriseswith20employeesandoverwith head office in the regionStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 167


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-7. Souhrnné údaje o stavebních podnicích *)Summary of data on construction enterprises *)2000 2001 2002Průměrný počet podniků 123 118 115 Average number of enterprisesStavební práce podleConstruction work ofdodavatelských smluv celkemcontractors & subcontractors, total(v tis. Kč běžných cen) 8 671 597 9 079 007 11 578 778 (CZK thousand, current prices)vtom:v tuzemsku 8 622 850 9 033 304 11 558 644 In the CRvtom:nová výstavba, rekonstrukceNew construction, modernizationa modernizace 7 535 945 8 099 041 10 513 316 and reconstructionopravy a údržba 983 795 865 359 965 459 Repairs and maintenanceostatní práce 103 110 68 904 79 869 Other workv zahraničí 48 747 45 703 20 134 AbroadStruktura stavebních prací v % 100,0 100,0 100,0 Structure of construction work, %vtom:v tuzemsku 99,4 99,5 99,8 In the CRvtom:nová výstavba, rekonstrukceNew construction, modernizationa modernizace 86,9 89,2 90,8 and reconstructionopravy a údržba 11,3 9,5 8,3 Repairs and maintenanceostatní práce 1,2 0,8 0,7 Other workv zahraničí 0,6 0,5 0,2 AbroadZákladní stavební výrobaBasic construction output(v tis. Kč běžných cen) . 7 500 893 8 383 328 (CZK thousand, current prices)Průměrný evidenční početAverage registered number ofzaměstnanců (fyzické osoby) 9 281 8 736 8 800 employees (actual persons)z toho:dělníci na stavebních pracích 6 848 6 227 6 178 Manual workers at construction workPrůměrný evidenční početAverage registered number ofzaměstnanců na 1 podnik 75 74 77 employees per enterprisePrůměrná hrubá měsíční mzdaAverage monthly gross wage1zaměstnance (v Kč) 12 519 13 492 15 454 per employee (CZK)Produktivita práce ze stavebníchLabour productivity derived fromprací podle dodavatelskýchconstruction work of contractors &smluv (v Kč běžných cen) 934 389 1 039 303 1 315 720 subcontractors (CZK, current prices)Labour productivity derived fromProduktivita práce ze základníbasic construction outputstavební výroby (v Kč běžných cen) . 858 651 952 615 (current price CZK)*) podniky s 20 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterprises with 20 employeesor more with head office in the region168Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-8. Stavební podniky podle okresů vroce2002 *)Construction enterprises: by district, 2002 *)Kraj, okresyPrůměrnýpočetpodnikůPrůměrný evidenční počet(fyzické osoby)Average registered number of(actual persons)Průměrná hrubáměsíční mzda1zaměstnancevKčProduktivitapráce zestavebníchprací vKčRegion, districtsAveragenumber ofenterpriseszaměstnancůcelkemEmployees,totalzaměstnancůna 1 podnikEmployeesperenterprisedělníkůManualworkersAverage monthlygross wage peremployee, CZKLabourproductivityderived fromconstructionwork, CZKOlomoucký kraj 115 8 800 77 6 178 15 454 1 315 720Jeseník 10 343 34 261 11 518 494 388Olomouc 49 4 540 93 3 263 17 507 1 707 991Prostějov 13 1 190 92 910 16 465 1 441 012Přerov 20 1 046 52 734 12 283 895 649Šumperk 23 1 682 73 1 011 11 971 596 737*) podniky s 20 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterpriseswith20employeesor more with head office in the region7-9. Stavební práce podle okresů vroce2002 *)Construction work: by district, 2002 *)vtis.Kč běžných cenKraj, okresyRegion, districtsStavebnípráce podledodavatelskýchsmluv celkemConstruction workof contractors &subcontractors,totalcelkemTotalztohovtuzemskunová výstavba,rekonstrukcea modernizaceNewconstruction,modernizationandreconstructionCZK thousand, current pricesincl.: In the CRvtomopravya údržbaRepairsandmaintenanceostatnípráceOlomoucký kraj 11 578 778 11 558 644 10 513 316 965 459 79 869Jeseník 169 534 169 512 130 976 37 415 1 121Olomouc 7 754 281 7 743 907 7 294 468 399 954 49 485Prostějov 1 714 924 1 714 872 1 601 256 101 996 11 620Přerov 936 476 928 756 667 993 255 140 5 623Šumperk 1 003 563 1 001 597 818 623 170 954 12 020Otherwork*) podniky s 20 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterprises with 20 employeesor more with head office in the regionStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 169


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-10. Stavební podniky podle krajů vroce2002 *)Construction enterprises: by region, 2002 *)ČR, krajePrůměrnýpočetpodnikůPrůměrný evidenční počet(fyzické osoby)Average registered number of(actual persons)Průměrná hrubáměsíční mzda1zaměstnancevKčProduktivitapráce zestavebníchprací vKčCR, regionsČeská republikaCzech RepublicAveragenumber ofenterpriseszaměstnancůcelkemEmployees,totalzaměstnancůna 1 podnikEmployeesperenterprisedělníkůManualworkersAverage monthlygross wage peremployee, CZKLabourproductivityderived fromconstructionwork, CZK2 242 156 619 70 105 166 15 843 1 444 737Hl. m. Praha 310 35 497 115 20 170 20 979 2 280 767Středočeský 184 10 224 56 6 888 14 401 1 099 662Jihočeský 146 8 172 56 5 939 14 308 1 228 273Plzeňský 131 7 574 58 5 429 14 900 1 181 461Karlovarský 60 3 139 52 2 205 13 322 1 099 856Ústecký 203 11 043 54 8 118 13 992 1 228 598Liberecký 74 3 950 53 2 850 14 904 1 712 357Královéhradecký 116 6 185 53 4 256 14 209 1 102 208Pardubický 132 8 552 65 5 857 13 687 1 024 277Vysočina 114 7 167 63 5 193 13 462 1 060 475Jihomoravský 279 20 265 73 13 811 14 745 1 421 821Olomoucký 115 8 800 77 6 178 15 454 1 315 720Zlínský 136 9 253 68 6 127 14 440 1 195 309Moravskoslezský 242 16 797 69 12 146 13 966 992 450*) podniky s 20 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterprises with 20 employeesor more with head office in the region170Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-11. Stavební práce podle krajů vroce2002 *)Construction work: by region, 2002 *)vtis.Kč běžných cenCZK thousand, current pricesČR, krajeCR, regionsStavebnípráce podledodavatelskýchsmluv celkemConstructionwork ofcontractors &subcontractors,totalcelkemTotalz toho v tuzemskunová výstavba,rekonstrukcea modernizaceNewconstruction,modernizationandreconstructionincl.: In the CRvtomopravya údržbaRepairsandmaintenanceostatnípráceOtherworkČeská republikaCzech Republic226 273 023 223 119 265 190 224 143 30 588 275 2 306 847Hl. m. Praha 80 960 946 79 810 487 70 985 512 8 727 552 97 423Středočeský 11 242 574 11 172 881 9 695 643 1 422 483 54 755Jihočeský 10 037 955 9 999 931 8 344 215 1 564 544 91 172Plzeňský 8 948 090 8 924 446 6 390 261 1 643 443 890 742Karlovarský 3 452 174 3 415 392 2 598 086 813 020 4 286Ústecký 13 567 208 13 528 729 9 526 726 3 803 736 198 267Liberecký 6 763 241 6 692 204 5 856 417 821 687 14 100Královéhradecký 6 817 617 6 817 004 5 844 826 928 245 43 933Pardubický 8 760 045 8 642 211 7 201 305 1 377 391 63 515Vysočina 7 600 691 7 596 806 6 216 815 1 286 373 93 618Jihomoravský 28 813 207 27 753 141 24 952 052 2 594 297 206 792Olomoucký 11 578 778 11 558 644 10 513 316 965 459 79 869Zlínský 11 060 395 10 734 118 9 301 942 1 401 049 31 127Moravskoslezský 16 670 102 16 473 271 12 797 027 3 238 996 437 248*) podniky s 20 a více zaměstnancise sídlem v kraji*) Enterprises with 20 employeesor more with head office in the regionStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 171


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-12. Šetření živností ve stavebnictví (STAV 2002) - počet subjektů podle krajůConstruction trades survey (STAV 2002): number of businesses by regionvtomČR, krajeCR, regionsSubjektycelkemBusinesses,totalpřípravnéprácepro stavbuSitepreparationworkpozemní,inženýrskéstavbyGeneralconstructionwork forbuildings andcivilengineeringworkstavebníinstalaceBuildinginstallationworkdokončovacístavebnípráceBuildingcompletionworkpronájemstavebníchstrojůRenting ofconstruction& demolitionequipmentČeská republikaCzech Republic102 867 8 618 46 783 18 234 28 977 255Hl. m. Praha 15 137 1 871 5 102 4 033 4 091 40Středočeský 13 909 1 051 6 972 2 393 3 459 34Jihočeský 7 106 531 3 601 1 081 1 872 21Plzeňský 5 217 460 2 516 856 1 374 11Karlovarský 2 744 183 1 302 510 743 6Ústecký 6 799 732 2 916 1 203 1 937 11Liberecký 5 365 456 2 675 866 1 362 6Královéhradecký 5 685 370 2 843 878 1 574 20Pardubický 4 721 331 2 235 709 1 439 7Vysočina 4 982 260 2 522 762 1 425 13Jihomoravský 11 365 741 5 295 1 844 3 462 23Olomoucký 5 541 421 2 563 900 1 645 12Zlínský 6 318 314 2 987 1 009 1 987 21Moravskoslezský 7 978 897 3 254 1 190 2 607 30172Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-13. Šetření živností ve stavebnictví (STAV 2002) - příjmy subjektů podle krajůConstruction trades survey (STAV 2002): incomes of businesses by regionvtis.KčvtomCZK thousandČR, krajePříjmycelkempřípravnéprácepro stavbupozemní,inženýrskéstavbystavebníinstalacedokončovacístavebníprácepronájemstavebníchstrojůCR, regionsIncomes,totalSitepreparationworkGeneralconstructionwork forbuildings andcivilengineeringworkBuildinginstallationworkBuildingcompletionworkRenting ofconstruction& demolitionequipmentČeská republikaCzech RepublicHl.m.PrahaStředočeskýJihočeskýPlzeňskýKarlovarskýÚsteckýLibereckýKrálovéhradeckýPardubickýVysočinaJihomoravskýOlomouckýZlínskýMoravskoslezský2002 31 221 447 2 433 923 14 789 750 7 198 829 6 576 575 222 3702001 29 390 575 2 501 892 13 705 411 6 504 204 6 464 182 214 8862002 4 753 102 544 476 1 728 090 1 490 355 949 933 40 2482001 4 591 299 557 479 1 622 741 1 384 570 984 317 42 1922002 4 243 520 283 349 2 206 761 963 568 764 452 25 3902001 4 014 094 293 391 2 072 866 878 488 743 370 25 9792002 2 094 329 148 261 1 070 216 441 073 418 714 16 0652001 1 949 036 138 811 1 003 081 388 619 396 921 21 6042002 1 574 450 133 268 772 064 341 926 317 954 9 2382001 1 484 908 137 117 716 788 305 131 317 419 8 4532002 819 059 56 013 404 498 184 663 165 388 8 4972001 754 036 54 805 360 539 170 969 160 452 7 2712002 2 029 083 200 399 923 802 449 166 447 247 8 4692001 1 930 200 222 345 855 331 394 364 448 421 9 7392002 1 598 478 130 382 849 294 308 008 299 430 11 3642001 1 491 608 136 285 759 875 287 250 296 276 11 9222002 1 718 762 99 181 885 182 365 407 353 267 15 7252001 1 627 875 104 664 825 006 318 826 361 726 17 6532002 1 427 273 90 411 714 570 295 364 321 152 5 7762001 1 336 367 88 685 650 007 280 940 310 898 5 8372002 1 501 697 66 153 783 698 312 321 322 817 16 7082001 1 415 074 66 167 726 270 290 709 319 137 12 7912002 3 399 072 209 489 1 626 379 778 136 769 304 15 7642001 3 142 284 209 863 1 493 157 674 988 749 150 15 1262002 1 706 995 130 201 815 523 377 591 378 276 5 4042001 1 545 511 120 176 736 445 326 886 356 687 5 3172002 1 871 461 82 362 924 799 386 859 457 891 19 5502001 1 750 391 87 620 856 617 355 647 437 914 12 5932002 2 484 166 259 978 1 084 874 504 392 610 750 24 1722001 2 357 892 284 484 1 026 688 446 817 581 494 18 409Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 173


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-14. Bytová výstavbaHousing construction2000 2001 2002Byty podle stadia rozestavěnostiDwellings by stage of constructionzahájené byty 1983 1608 1532 Dwellings startedDwellings under construction,rozestavěné byty k 31. 12. 8613 8398 8255 31 Decemberdokončené byty 1812 1753 1675 Dwellings completedObytná plocha dokončenýchHabitable floor area of completedbytů vm 2 dwellings, m 2celkem 117 295 116 948 108 406 Totalvrodinných domech 62 744 64 237 62 945 In family housesPrůměrná obytná plochaAverage habitable floor areadokončeného bytu v m 2 per completed dwelling, m 2celkem 64,7 66,7 64,7 Totalvrodinných domech 89,3 89,0 88,9 In family houses7-15. Zahájené bytyDwellings started2000 2001 2002Zahájené byty 1983 1608 1532 Started dwellingsvtom:stavby pro bydlení 1677 1403 1214 Constructions for housingvtom:v rodinných domech 676 666 683 In family housesvbytových domech 446 384 208 In multi-dwelling buildingsvtom:družstevní - 32 - Cooperativekomunální 309 230 89 Municipalostatní 137 122 119 Othervnástavbách, vestavbáchnebo přístavbách 555 353 323 In all types of extensionsv domech s pečovatelskouIn community care serviceslužbou 136 40 170 homesv nebytových objektech 104 94 53 In non-residential buildingsv adaptovaných nebytovýchIn converted non-residentialprostorách 66 71 95 roomsModernizace bytového fondu 1 766 2 102 1 987 Modernization of housing stock174Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-16. Rozestavěné byty (stav k 31. 12.)Dwellings under construction: 31 December2000 2001 2002Rozestavěné byty 8613 8398 8255 Dwellings under constructionvtom:stavby pro bydlení 8158 7981 7746 Constructions for housingvtom:v rodinnýchdomech 4031 3975 3950 In family housesvbytovýchdomech 1464 1436 1266 In multi-dwelling buildingsvtom:družstevní 245 277 245 Cooperativekomunální 647 807 774 Municipalostatní 572 352 247 Othervnástavbách, vestavbáchnebo přístavbách 2663 2570 2530 In all types of extensionsv domech s pečovatelskouIn community care serviceslužbou 142 91 132 homesv nebytových objektech 169 164 164 In non-residential buildingsv adaptovaných nebytovýchIn converted non-residentialprostorách 144 162 213 roomsModernizace bytového fondu 1 578 1 740 1 555 Modernization of housing stock7-17. Dokončené bytyDwellings completed2000 2001 2002Dokončené byty 1812 1753 1675 Dwellings completedvtom:stavby pro bydlení 1614 1527 1449 Constructions for housingvtom:v rodinných domech 703 722 708 In family housesvbytových domech 435 362 378 In multi-dwelling buildingsvtom:družstevní 6 - 32 Cooperativekomunální 97 70 122 Municipalostatní 332 292 224 Othervnástavbách, vestavbáchnebo přístavbách 476 443 363 In all types of extensionsv domech s pečovatelskouIn community care serviceslužbou 71 74 129 homesv nebytových objektech 71 99 53 In non-residential buildingsv adaptovaných nebytovýchIn converted non-residentialprostorách 56 53 44 roomsModernizace bytového fondu 1 797 1 940 2 172 Modernization of housing stockStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 175


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-18. Bytová výstavba podle okresů v roce 2002Housing construction: by district, 2002Kraj, okresyRegion, districtsBytycelkemDwellings,totalstavby pro bydleníConstructions for housingrodinnédomyFamilyhousesbytovédomyMultidwellingbuildingsnástavby,přístavbyavestavbyvtomdomyspečovatelskouslužbouAll typesof extensionsCommunitycareservicehomesnebytovéobjektyNonresidentialbuildingsadaptovanénebytovéprostoryConvertednonresidentialroomsModernizacebytovéhofonduModernizationof housingstockZahájené bytyDwellings startedOlomoucký kraj 1 532 683 208 323 170 53 95 1 987Jeseník 85 20 20 22 - 5 18 1Olomouc 575 276 80 160 43 8 8 67Prostějov 308 97 14 43 117 28 9 82Přerov 258 112 77 43 - 11 15 1 726Šumperk 306 178 17 55 10 1 45 111Rozestavěné byty k 31. 12. Dwellings under construction: 31 DecemberOlomoucký kraj 8 255 3 950 1 266 2 530 132 164 213 1 555Jeseník 292 96 75 93 - 2 26 6Olomouc 3 196 1 640 422 927 107 70 30 377Prostějov 1 375 715 214 400 - 29 17 545Přerov 1 528 654 215 547 15 43 54 362Šumperk 1 864 845 340 563 10 20 86 265Dokončené byty Dwellings completedOlomoucký kraj 1 675 708 378 363 129 53 44 2 172Jeseník 54 28 - 14 - 3 9 -Olomouc 730 272 274 144 - 21 19 53Prostějov 394 127 50 80 117 18 2 82Přerov 329 190 40 81 - 10 8 1 923Šumperk 168 91 14 44 12 1 6 114176Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-19. Zahájené byty podle krajů vroce2002Dwellings started: by region, 2002ČR, krajeCR, regionsBytycelkemDwellings,totalstavby pro bydleníConstructions for housingrodinnédomyFamilyhousesbytovédomyMultidwellingbuildingsnástavby,přístavbyavestavbyAll typesof extensionsCommunitycareservicehomesNonresidentialbuildingsConvertednonresidentialroomsModernizacebytovéhofonduModernizationof housingstockČeská republikaCzech Republic33 606 13 659 10 246 5 450 1 803 1 225 1 223 16 050Hl. m. Praha 5 229 857 3 560 588 58 64 102 3 728Středočeský 6 213 3 209 1 691 811 126 270 106 1 149Jihočeský 2 717 1 334 713 455 86 28 101 393Plzeňský 1 842 820 430 314 155 20 103 633Karlovarský 847 235 338 73 71 86 44 621Ústecký 1 406 581 212 251 78 201 83 382Liberecký 1 400 496 452 181 180 39 52 59Královéhradecký 1 293 550 281 195 87 76 104 628Pardubický 1 414 587 443 175 163 17 29 646Vysočina 1 717 878 313 288 119 79 40 402Jihomoravský 4 105 1 643 1 130 805 214 193 120 3 085Olomoucký 1 532 683 208 323 170 53 95 1 987Zlínský 1 539 740 201 384 147 29 38 361Moravskoslezský 2 352 1 046 274 607 149 70 206 1 976vtomdomyspečovatelskouslužbounebytovéobjektyadaptovanénebytovéprostoryZahájené byty v Olomouckém kraji v roce 2002nebytové objekty3,5%domyspečovatelskouslužbou11,1%adaptovanénebytové prostory6,2% rodinné1 532 bytůdomy44,6%nástavby,přístavby a vestavby21,1%bytové domy13,6%Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 177


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-20. Rozestavěné byty podle krajů k 31. 12. 2002Dwellings under construction: by region, 31 December 2002ČR, krajeCR, regionsBytycelkemDwellings,totalstavby pro bydleníConstructions for housingrodinnédomyFamilyhousesbytovédomyMultidwellingbuildingsnástavby,přístavbyavestavbyvtomdomyspečovatelskouslužbouAll typesof extensionsCommunitycareservicehomesnebytovéobjektyNonresidentialbuildingsadaptovanénebytovéprostoryConvertednonresidentialroomsModernizacebytovéhofonduModernizationof housingstockČeská republikaCzech Republic129 609 61 166 23 535 34 966 3 315 3 072 3 555 34 773Hl. m. Praha 13 369 2 565 7 585 2 565 97 331 226 7 976Středočeský 22 141 13 570 2 630 4 794 291 430 426 2 283Jihočeský 12 212 6 419 1 389 3 663 190 190 361 1 565Plzeňský 8 706 4 447 1 248 2 022 550 114 325 900Karlovarský 3 094 1 043 716 879 145 175 136 1 581Ústecký 5 986 2 341 1 131 1 581 61 548 324 985Liberecký 4 840 2 252 921 1 266 184 104 113 397Královéhradecký 5 455 2 380 1 064 1 275 224 229 283 1 542Pardubický 5 226 2 468 832 1 451 250 76 149 1 364Vysočina 7 587 3 880 489 2 735 264 118 101 953Jihomoravský 14 381 7 217 2 056 4 134 512 246 216 6 601Olomoucký 8 255 3 950 1 266 2 530 132 164 213 1 555Zlínský 7 272 3 493 1 200 2 215 100 109 155 1 754Moravskoslezský 11 085 5 141 1 008 3 856 315 238 527 5 317178Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-21. Dokončené byty podle krajů v roce 2002Dwellings completed: by region, 2002ČR, krajeCR, regionsBytycelkemDwellings,totalrodinnédomyFamilyhousesstavby pro bydleníConstructions for housingbytovédomyMultidwellingbuildingsnástavby,přístavbyavestavbyAll typesof extensionsCommunitycareservicehomesNonresidentialbuildingsConvertednonresidentialroomsČeská republikaCzech Republic27 291 11 716 6 393 4 694 1 725 1 070 1 693 13 599Hl. m. Praha 3 950 800 2 236 573 31 200 110 3 650Středočeský 3 700 2 306 428 519 110 200 137 1 006Jihočeský 1 900 898 191 320 355 68 68 188Plzeňský 1 845 780 399 257 121 47 241 309Karlovarský 449 237 30 61 - 33 88 559Ústecký 852 447 77 89 107 25 107 289Liberecký 983 421 276 93 119 19 55 31Královéhradecký 1 671 572 364 284 115 116 220 563Pardubický 1 424 581 521 231 43 33 15 721Vysočina 1 558 667 379 310 111 61 30 388Jihomoravský 3 437 1 465 760 697 222 132 161 1 724Olomoucký 1 675 708 378 363 129 53 44 2 172Zlínský 1 550 782 168 349 187 29 35 506Moravskoslezský 2 297 1 052 186 548 75 54 382 1 493vtomdomyspečovatelskouslužbounebytovéobjektyadaptovanénebytovéprostoryModernizacebytovéhofonduModernizationof housingstockStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 179


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-22. Velikost dokončených bytů podle krajů v roce 2002Size of completed dwellings, by region, 2002ČR, krajeCR, regionsobytná plochaHabitable floor areav rodinnýchcelkemdomechIn familyTotalhousesVelikost dokončených bytů vm 2Size of completed dwellings, m 2průměrná obytná plochaAverage habitable floor areav rodinnýchcelkemdomechIn familyTotalhousesČeská republikaCzech Republic1 870 360 1 136 312 68,5 97,0Hl. m. Praha 236 783 85 436 60,0 106,8Středočeský 315 473 239 498 85,3 103,9Jihočeský 126 460 84 203 66,6 93,8Plzeňský 121 795 73 187 66,0 93,8Karlovarský 34 041 25 094 75,8 105,9Ústecký 64 888 44 946 76,2 100,6Liberecký 62 571 39 040 63,6 92,7Královéhradecký 100 967 54 196 60,4 94,8Pardubický 92 968 54 501 65,3 93,8Vysočina 108 469 64 025 69,6 96,0Jihomoravský 230 013 139 449 66,9 95,2Olomoucký 108 406 62 945 64,7 88,9Zlínský 113 109 74 063 73,0 94,7Moravskoslezský 154 417 95 729 67,2 91,07-23. Dokončené stavby pro bydlení podle okresů vroce2002Completed constructions for housing: by district; 2002Kraj, okresyRegion, districtscelkemTotalPočet dokončených staveb pro bydleníNumber of completed constructions for housingrodinné domybytové domyFamily housesMultidwelling buildingsvtomvtompro vlastnípotřebuFor own usenaprodejFor salecelkemTotaldružstevní obecní ostatníCooperative Municipal OtherOlomoucký kraj 708 708 - 378 32 122 224Jeseník 28 28 - - - - -Olomouc 272 272 - 274 32 24 218Prostějov 127 127 - 50 - 44 6Přerov 190 190 - 40 - 40 -Šumperk 91 91 - 14 - 14 -180Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-24. Dokončené stavby pro bydlení podle krajů vroce2002Completed constructions for housing: by region; 2002ČR, krajeCR, regionscelkemTotalNumber of completed constructions for housingrodinné domybytové domyFamily housesMultidwelling buildingsvtomvtompro vlastnípotřebuPočet dokončených staveb pro bydlenínaprodejcelkemTotaldružstevní obecní ostatníFor own use For sale Cooperative Municipal OtherČeská republikaCzech Republic11 716 11 235 481 6 393 791 2 612 2 990Hl. m. Praha 800 621 179 2 236 80 307 1 849Středočeský 2 306 2 217 89 428 - 282 146Jihočeský 898 888 10 191 - 99 92Plzeňský 780 756 24 399 72 300 27Karlovarský 237 234 3 30 - 12 18Ústecký 447 417 30 77 - 69 8Liberecký 421 412 9 276 6 46 224Královéhradecký 572 548 24 364 57 154 153Pardubický 581 556 25 521 192 250 79Vysočina 667 660 7 379 32 338 9Jihomoravský 1 465 1 393 72 760 260 343 157Olomoucký 708 708 - 378 32 122 224Zlínský 782 780 2 168 60 104 4Moravskoslezský 1 052 1 045 7 186 - 186 -900800700Dokončené byty podle okresů Olomouckého kraje600500400300JeseníkOlomoucProstějovPřerovŠumperk20010001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 rokStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 181


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-25. Vydaná stavební povoleníBuilding permits granted2000 2001 2002Vydaná stavební povolení 11 970 10 015 8 788 Building permits grantedv tom na stavby:Construction projectsbudovy 4 021 3 819 3 722 Buldingsvtom:bytové 2247 2186 2116 Residentialnebytové 1774 1633 1606 Non-residentialna ochranu životního prostředí 5452 3633 3051 Environment protectionostatní 2497 2563 2015 OtherPočet bytů celkem (novýchNumber of dwellings (newistávajících se stavebnímiandexistingwithbuildingúpravami v bytovýchmodifications in residentiali nebytových budovách) 4 275 4 366 3 896 and non-residential buildings)Předpokládaná hodnotaEstimated value of constructionstaveb, na něž byla vydanáprojects for which building permitsstavební povolení v mil. Kč 11 055 11 495 10 060 were granted, (CZK million)v tom na stavby:budovy 6 453 7 570 6 871 Buildingsvtom:bytové 2959 3041 3052 Residentialnebytové 3494 4529 3819 Non-residentialna ochranu životního prostředí 1884 1482 1607 Environment protectionostatní 2718 2443 1582 OtherPrůměrná hodnota na jednoAverage estimated value perstavební povolení vtis.Kč 924 1 148 1 145 building permit, (CZK thousand)7-26. Vydaná stavební povolení podle okresů vroce2002Building permits granted: by district, 2002Kraj, okresyRegion, districtscelkemTotalbytovéResidentialVydaná stavební povoleníBuilding permits grantedv tom na stavbyConstructionsbudovyna ochranuživotníhoBuildingsprostředínebytovéNonresidentialEnvironmentprotectionostatníByty celkem(nové istávajícíse stavebnímiúpravami)Dwellings, total(new & existingwith buildingmodifications)Olomoucký kraj 8 788 2 116 1 606 3 051 2 015 3 896Jeseník 505 117 157 142 89 183Olomouc 3 098 660 379 1 076 983 774Prostějov 1 656 343 316 474 523 358Přerov 1 852 537 362 646 307 2 012Šumperk 1 677 459 392 713 113 569Other182Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-27. Předpokládaná hodnota staveb podle okresů v roce 2002Estimated value of construction: by district, 2002Kraj, okresyRegion, districtscelkemTotalPředpokládaná hodnota staveb, na něž byla vydanástavební povolení v mil. KčEstimated value of construction projects permittedby planning authorities (CZK million)v tom na stavbyConstructionsbudovyna ochranuživotníhoBuildingsprostředíbytovéResidentialnebytovéEnvironmentprotectionostatníOlomoucký kraj 10 060 3 052 3 819 1 607 1 582 1 145Jeseník 688 147 261 205 75 1 362Olomouc 3 233 1 266 898 493 576 1 044Prostějov 1 531 427 574 144 386 925Přerov 1 922 575 752 250 345 1 038Šumperk 2 686 637 1 334 515 200 1 602OtherPrůměrnáhodnotana1stavebnípovolenívtis.KčAverageestimatedvalue perbuildingpermit(CZK thousand)7-28. Vydaná stavební povolení podle krajů v roce 2002Building permits granted: by region, 2002ČR, krajeCR, regionscelkemTotalNonresidentialVydaná stavební povoleníBuilding permits grantedv tom na stavbyConstructionsbudovyna ochranuživotníhoBuildingsprostředíbytové nebytovéEnvironmentResidentialNonresidentialprotectionostatníČeská republikaCzech Republic140 822 45 961 29 003 36 187 29 671 58 449Hl. m. Praha 12 991 8 193 2 027 1 591 1 180 12 353Středočeský 24 320 7 740 3 535 7 408 5 637 8 464Jihočeský 9921 2916 2291 2149 2565 3235Plzeňský 9852 2459 2096 3090 2207 3161Karlovarský 3 701 1 093 949 711 948 1 334Ústecký 7470 2418 2016 1563 1473 2312Liberecký 5099 1069 975 1326 1729 1553Královéhradecký 7263 2353 1606 1869 1435 2689Pardubický 5830 1673 1385 1726 1046 1995Vysočina 8 577 2 348 2 631 2 288 1 310 2 532Jihomoravský 16 612 5 218 3 099 4 637 3 658 8 657Olomoucký 8788 2116 1606 3051 2015 3896Zlínský 6410 2044 1418 1791 1157 1942Moravskoslezský 12 593 4 310 2 929 2 960 2 394 4 305Ostatní 1) Other 1) 1 395 11 440 27 917 21OtherByty celkem(nové istávajícíse stavebnímiúpravami)Dwellings, total(new & existingwith buildingmodifications)1) ostatní povolení (územně nečleněné)1) Other permits (not broken down by territory)Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 183


STAVEBNICTVÍCONSTRUCTION7-29. Předpokládaná hodnota staveb podle krajů vroce2002Estimated value of constructions: by region, 2002ČR, krajeCR, regionsČeská republikaCzech RepubliccelkemTotalPředpokládaná hodnota staveb, na něž byla vydanástavební povolení v mil. KčEstimated value of construction projects permittedby planning authorities (CZK million)v tom na stavbyConstructionsbudovyna ochranuživotníhoBuildingsprostředíbytovéResidentialnebytovéNonresidentialEnvironmentpollutioncontrolprojectsostatníOtherPrůměrnáhodnotana 1 stavebnípovolenívtis.KčAverageestimatedvalue perbuildingpermit(CZK thousand)242 212 74 253 90 171 24 517 53 271 1 720Hl. m. Praha 42 487 14 075 21 268 1 892 5 252 3 270Středočeský 30 304 13 583 9 138 4 085 3 498 1 246Jihočeský 11 641 5 508 3 059 1 192 1 882 1 173Plzeňský 12 969 4 371 5 670 1 362 1 566 1 316Karlovarský 5300 1440 2454 398 1008 1432Ústecký 15 868 2 997 7 810 1 605 3 456 2 124Liberecký 7682 2426 2231 713 2312 1507Královéhradecký 10 317 3 019 4 819 1 039 1 440 1 420Pardubický 8391 2768 3270 925 1428 1439Vysočina 11790 3659 4760 1417 1954 1375Jihomoravský 23 103 8 238 7 182 4 477 3 206 1 391Olomoucký 10 060 3 052 3 819 1 607 1 582 1 145Zlínský 10 195 3 597 4 326 1 111 1 161 1 590Moravskoslezský 18 201 5 440 7 006 2 646 3 109 1 445Ostatní Other 1) 23 904 80 3 359 48 20 417 17 1361) ostatní povolení (územně nečleněné)1) Other permits (not broken down by territory)184Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


INVESTICEFIXED ASSETS7-30. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle odvětvíOKEČ vroce2002 *)Acquisition of tangible and intangible fixed assets: by CZ-NACE, 2002 *)vmil.Kč běžných cenOdvětví (OKEČ)PočetpodnikůNumber ofenterprisesPořízenídlouhodobéhonehmotnéhoahmotnéhomajetkucelkem(vč. pozemků)Acquisition ofintangible &tangible fixedassets, total(incl. land)nehmotnýmajetekIntangiblefixed assetsvtomhmotnýmajetek(včetněpozemků)Tangiblefixed assets(incl. land)CZK million, current pricesCZ-NACECelkem 1 775 14 200 377 13 823 TotalA+BZemědělství, myslivost,Agriculture, hunting andlesnictví a rybolov 138 1 067 1 1 066 forestry and fishingCaž E Průmysl celkem 585 8 338 304 8 033 Industry, totalC Dobývání nerostnýchsurovin 8 44 0 44 Mining and quarryingD Zpracovatelský průmysl 556 7 982 297 7 684 ManufacturingE Výrobaarozvodelektřiny,Electricity, gas and waterplynu a vody 21 312 7 306 supplyF Stavebnictví 153 546 11 535 ConstructionWholesale and retail trade;G Obchod, opravyrepair of motor vehicles,motorových vozidelmotorcycles and personala spotřebního zboží 155 454 29 425 and household goodsH Pohostinství a ubytování 42 111 0 111 Hotels and restaurantsI Doprava, skladování, Transport, storage andpošty a telekomunikace 40 405 3 402 communicationsJ Peněžnictví a pojišťovnictví 45 25 0 25 Financial intermediationK Činnosti v oblastinemovitostí, pronajímánímovitostí, služby proReal estate, rentingpodniky, výzkum a vývoj 116 374 9 365 and business activitiesPublic administration andL Veřejná správa, obrana, defence; compulsory socialsociální zabezpečení i.d. i.d. i.d. i.d. securityM Školství 343 782 5 776 EducationN Zdravotnictví, veterinárníasociální činnosti 80 948 12 937 Health and social workO Ostatní veřejné, sociálníOther community, social anda osobní služby 76 1 150 2 1 148 personal service activities*) investoři sesídlem na území kraje (bez podnikůdo 20 zaměstnanců, rozpočtových organizací,obcí, okresů akrajů)*) Investors with head office in the region (excl.enterprises with less than 20 employees, budgetaryorganizations, municipalities, districts and regions)Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 185


INVESTICEFIXED ASSETS7-31. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku podle odvětví OKEČ v roce 2002 *)Acquisition of tangible fixed assets: by CZ-NACE, 2002 *)v mil. Kč běžných cenCZK million, current pricesOdvětví (OKEČ)Pořízenídlouhodobéhohmotnéhomajetkucelkem(vč. pozemků)budovyastavbyvtomstrojeazařízeníostatníinvesticeCZ-NACEAcquisition oftangible fixedassets, total(incl. land)BuildingsandstructuresMachineryandequipmentOther fixedassetsCelkem 13 823 3 119 8 128 2 575 TotalA+BZemědělství, myslivost,Agriculture, hunting andlesnictví a rybolov 1 066 154 474 437 forestry and fishingCaž E Průmysl celkem 8 033 1 886 5 762 385 Industry, totalC Dobývání nerostnýchsurovin 44 3 39 2 Mining and quarryingD Zpracovatelský průmysl 7684 1675 5632 378 ManufacturingE Výroba a rozvod elektřiny, Electricity, gas and waterplynu a vody 306 208 92 5 supplyF Stavebnictví 535 47 328 160 ConstructionWholesale and retail trade;G Obchod, opravyrepair of motor vehicles,motorových vozidelmotorcycles and personala spotřebního zboží 425 110 246 69 and household goodsH Pohostinství aubytování 111 14 49 47 Hotels and restaurantsI Doprava, skladování, Transport, storage andpošty a telekomunikace 402 30 350 21 communicationsJ Peněžnictví a pojišťovnictví 25 4 9 12 Financial intermediationK Činnosti v oblastinemovitostí, pronajímánímovitostí, služby proReal estate, rentingpodniky, výzkum a vývoj 365 58 189 119 and business activitiesPublic administration andL Veřejná správa, obrana, defence; compulsory socialsociální zabezpečení i.d. i.d. i.d. i.d. securityM Školství 776 315 221 240 EducationN Zdravotnictví, veterinárníasociální činnosti 937 442 448 46 Health and social workO Ostatní veřejné, sociálníOther community, social andaosobní služby 1 148 59 52 1 037 personal service activities*) investoři sesídlem na území kraje (bez podnikůdo 20 zaměstnanců, rozpočtových organizací,obcí, okresů akrajů)*) Investors with head office in the region (excl.enterprises with less than 20 employees, budgetaryorganizations, municipalities, districts and regions)186Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


INVESTICEFIXED ASSETS7-32. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle okresůvroce2002 *)Acquisition of tangible and intangible fixed assets: by district, 2002 *)v mil. Kč běžných cenCZK million, current pricesKraj, okresyRegion, districtsPočetpodnikůNumber ofenterprisesPořízenídlouhodobéhonehmotnéhoahmotnéhomajetkucelkem(vč. pozemků)Acquisition ofintangible &tangible fixedassets, total(incl. land)hmotnýmajetekTangiblefixed assetsbudovyastavbyBuildingsandstructuresvtomvtomstrojeazařízeníMachineryandequipmentostatníinvesticeOtherfixedassetsnehmotnýmajetekIntangiblefixed assetsOlomoucký kraj 1 775 14 200 13 823 3 119 8 128 2 575 377Jeseník 134 598 596 131 290 175 2Olomouc 602 4 481 4 356 1 087 2 685 583 126Prostějov 329 1 454 1 424 411 804 208 31Přerov 408 5 087 5 037 838 2 737 1 462 49Šumperk 303 2 580 2 411 652 1 613 146 169*) investoři sesídlem na území okresu (bez podnikůdo 20 zaměstnanců, rozpočtových organizací,obcí, okresů akrajů)*) Investors with head office in the district (excl.enterprises with less than 20 employees, budgetaryorganizations, municipalities, districts and regions)Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkuv Olomouckémkrajivroce2002budovyastavby22,0%Nehmotnýmajetek2,7%Hmotnýmajetek97,3%strojeazařízení57,2%ostatníinvestice18,1%Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 187


INVESTICEFIXED ASSETS7-33. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle krajůvroce2002 *)Acquisition of tangible and intangible fixed assets: by region, 2002 *)vmil.Kč běžných cenCZK million, current pricesČR, krajeCR, regionsPočetpodnikůNumber ofenterprisesPořízenídlouhodobéhonehmotnéhoahmotnéhomajetkucelkem(vč. pozemků)Acquisition ofintangible &tangible fixedassets, total(incl. land)hmotnýmajetekTangiblefixed assetsbudovyastavbyBuildingsandstructuresvtomvtomstrojeazařízeníMachineryandequipmentostatníinvesticeOtherfixedassetsnehmotnýmajetekIntangiblefixed assetsČeská republikaCzech Republic31 140 385 261 362 972 127 003 194 439 41 531 22 289Hl. m. Praha 5 654 158 254 143 726 60 889 70 511 12 327 14 528Středočeský 2 895 34 483 32 833 7 893 22 296 2 644 1 650Jihočeský 1894 13579 13233 3489 7588 2156 346Plzeňský 1651 15083 14587 4765 8233 1589 495Karlovarský 814 7 594 6 940 2 457 3 182 1 301 654Ústecký 2 128 23 389 22 764 7 665 12 917 2 182 625Liberecký 1193 7732 7495 2028 4399 1068 237Královéhradecký 1694 14308 13942 5071 7168 1703 366Pardubický 1 543 10 106 9 798 3 383 5 291 1 123 308Vysočina 1 512 14 621 14 395 3 135 9 905 1 355 226Jihomoravský 3 651 28 721 27 700 11 871 12 204 3 625 1 021Olomoucký 1775 14200 13823 3119 8128 2575 377Zlínský 1813 17996 17555 3372 8814 5369 441Moravskoslezský 2 923 25 196 24 180 7 865 13 802 2 513 1 016*) investoři sesídlem na území kraje (bez podnikůdo 20 zaměstnanců, rozpočtových organizací,obcí, okresů akrajů)*) Investorswithheadofficeintheregion(excl.enterprises with less than 20 employees, budgetaryorganizations, municipalities, districts and regions)188Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


VÝZKUM A VÝVOJRESEARCH AND DEVELOPMENT7-34. Tuzemské výdaje a zaměstnanci výzkumu a vývoje podle krajůDomestic R&D expenditure and employees: by regionČR, krajeCR, regionsČeská republikaCzech Republicv mil. KčCZK mil.Tuzemské výdaje naVaVDomestic R&D expenditures2001 2002podíl naHDP (%)Share inGDPvmil.KčCZK mil.podíl naHDP (%)Share inGDPCelkemTotalZaměstnanci V a V ve FTER&D employees in FTE2001 2002z tohoženyincl.:FemalesCelkemTotalz tohoženyincl.:Females28 337 1,303 29 552 1,299 26 107 8 699 26 032 8 484Hl. m. Praha 10 120 0,465 10 190 0,448 10 805 4 296 10 945 4 186Středočeský 7 216 0,332 7 614 0,335 2 857 696 3 173 801Jihočeský 807 0,037 848 0,037 1 009 381 1 007 375Plzeňský 652 0,030 829 0,036 883 232 881 246Karlovarský 68 0,003 77 0,003 104 46 90 38Ústecký 500 0,023 458 0,020 533 216 388 137Liberecký 728 0,033 766 0,034 655 126 691 127Královéhradecký 685 0,031 662 0,029 678 176 729 200Pardubický 993 0,046 1 018 0,045 1 154 279 1 137 280Vysočina 319 0,015 424 0,019 316 50 419 63Jihomoravský 3 061 0,141 3 144 0,138 3 757 1 182 3 250 1 028Olomoucký 742 0,034 877 0,039 924 367 946 307Zlínský 685 0,031 1 236 0,054 786 156 886 165Moravskoslezský 1 761 0,081 1 410 0,062 1 646 496 1 488 531Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 189


8. CESTOVNÍ RUCH, DOPRAVACESTOVNÍ RUCHData o provozovnách poskytujících pohostinské a ubytovací služby (tabulky 8-1. až 8-3.) bylazískána agregací údajů z jednorázového statistického šetření vodvětví pohostinství a ubytování(probíhalo v květnu až říjnu 2001 a bylo označeno jako Sit 2001) a údajů za ostatní ekonomickésubjekty, které sice nebyly zahrnuty do tohoto šetření, avšak informace o jejich aktivitě a dalšíchvybraných ukazatelích byly získány z jiných statistických šetření realizovaných ve stejném rozhodnémobdobí.Do šetření Sit 2001 byly zahrnuty všechny ekonomické subjekty, které podle informací zRESmělyna jaře roku 2001 evidován počet zaměstnanců nižší než 20azároveň měly uvedenu jako hlavnínebo vedlejší ekonomickou činnost poskytování pohostinských nebo ubytovacích služeb (OKEČ 55).Údajezazbývající ekonomické subjekty (tedy za ty, které podle informací z Registru ekonomickýchsubjektů měly na jaře roku 2001 evidovánu jako hlavní nebo vedlejší ekonomickou činnostposkytování pohostinských nebo ubytovacích služeb a zároveň počet 20 a více zaměstnanců) bylypak získány ze statistických šetření soznačením MJ RES 2000 a CR 9-01.Data v ostatních tabulkách jsou získána z pravidelného statistického zjišťování.Hromadná ubytovací zařízení jsou zařízení, která pravidelně (nebo nepravidelně) poskytujípřechodné ubytování hostům. Mezi hromadná ubytovací zařízení patří hotely, pensiony, turistickéubytovny, chatové osady, kempy a ostatní ubytovací zařízení. V roce 2002 nebyla šetřena individuálníubytovací zařízení (ubytování v soukromí).Hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty s různým rozsahem požadovaných služeb(podle třídy). Pension je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, s omezenějším rozsahema nižší úrovní společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnýmis odpovídající třídou hotelu. Kemp je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování ve vlastním zařízeníhostů (stan, obytný přívěs apod.), případně i v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby,bungalovy apod.). Chatová osada je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů výhradněv ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby, bungalovy). Ostatní jsou např. léčebné lázně,rekreační zařízení podniků, školící střediska a jiná ubytovací zařízení, která vyčleňují lůžkovoukapacitu pro cestovní ruch (např. domovy mládeže, vysokoškolské koleje, podnikové ubytovny apod.).Lůžka vubytovacích zařízeních udávají počet všech lůžek, která slouží pro noční odpočinek hostů(včetně lůžek příležitostných). Kategorie určujedruhubytovacího zařízení. Místa udávají počet místna volné ploše. Jejich počet se rovná počtu stanovišť pro umístění stanů, obytných přívěsůa karavanů. Host vubytovacím zařízení je každá osoba včetně dětí (kromě personálu a majitelůubytovacího zařízení), která použila služeb ubytovacího zařízení kpřechodnému ubytování. Hostmůže použít služeb ubytovacího zařízení zdůvodu dovolené, zájezdu, služební cesty, školení, kursu,kongresu, symposia, lázeňského léčebného pobytu, pobytu dětí ve škole v přírodě nebo na letníchazimních táborech. Mezi hosty se nezapočítávají osoby (občané ČR icizinci),které používají služebubytovacího zařízení pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání. Doba pro přechodnéubytování, kdy lze hosta považovat za účastníka cestovního ruchu, nesmí být delší než 1rok.Zahraniční hosté jsou zahraniční návštěvníci, kteří strávili alespoň jednu noc v ubytovacíchzařízeních sloužících cestovnímu ruchu. Průměrná doba pobytu je o jednotku vyšší než průměrnýpočet přenocování.Data o železničních a silničních přechodech poskytla Policie České republiky, Ředitelství službycizinecké a pohraniční policie (za osoby) a Generální ředitelství cel České republiky (ostatní).Pro název hraničního celního přechodu byly využity názvy hraničních celních přechodů z podkladůMinisterstva vnitra ČR. Další ukazatele jsou členěny z hlediska překročení státní hranice směremdo ČR (vjezd)apřekročení státní hranice směrem z ČR (výjezd). Počet osob překračujících státníhranici je zjišťován kvalifikovaným odhadem na hraničních celních přechodech. Přesný počet osob jeuváděn za zahraniční účastníky ze států svízovou povinností.190Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


DOPRAVAÚdaje z dopravy byly získány z externích zdrojů – Ministerstva dopravy a spojů (délka železniční sítě),Ředitelství silnic a dálnic ČR (délka silniční sítě), Policejního prezidia MV ČR (údaje o počtumotorových vozidel). Provozní délka železničních tratí je délka průběžných kolejí. Nezapočítávají sedo ní ostatní dopravní a manipulační koleje. V rámci sítě silnic jsou uvedeny souhrnné délky silnic I.,II. a III. třídy vč. úseků ve městech a obcích zařazených do silniční sítě. Počty vozidel jsou převzatyz policejní statistiky. Evidována jsou motorová vozidla, která k 31. 12. měla přidělenu státní poznávacíznačku.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 191


8. TOURISM, TRANSPORTTOURISMThe presented data on establishments providing catering and accommodation services (Tables8-1 to 8-3) were obtained by aggregation of (i) information provided by an ad-hoc statistical survey (Sit2001) conducted in the industry of hotels and restaurants in May to October 2001 and (ii) informationon the activity of other businesses and other selected indicators obtained from other statistical surveystaken in the same reference period.The Sit 2001 survey covered all businesses with, according to the Business Register, the registerednumber of employees under 20 and catering and accommodation services as their principal orsecondary economic activity (CZ-NACE55) in spring 2001. Data for the remaining businesses (i.e.,businesses with the same principal or secondary economic activity, but employing 20+ people asregistered in the BR in spring 2001) were obtained via statistical surveys designated as MJ RES 2000and CR 9-01.The data listed in the other tables were obtained through a regular statistical survey.Collective accommodation establishments refer to establishments that provide temporaryaccommodation to tourists on a regular or irregular basis. The collective accommodationestablishments include hotels, boarding houses, holiday dwellings, campsites, tourist lodging housesand other establishments. Individual accommodation establishments (accommodation in private) werenot measured in 2002.Hotel is an accommodation establishment with a minimum of 10 rooms for guests and varied range ofrendered services, depending on its class (number of stars). Boarding house is an accommodationestablishment with a minimum of 10 rooms for guests, providing a rather limited range and lower levelof social and supplementary services than a hotel, but whose accommodation services arecomparable to those available at a hotel of corresponding category. Campsite is an accommodationestablishment for temporary stay of guests in their own equipment (tent, caravan, etc.), or possibly inthe facilities of operator (cottages, cabins, bungalows, etc.). Holliday dwellings are establishmentsfor temporary stay of guests solely in the operator’s facilities (cottages, log cabins, bungalows). Otherincludes, e.g. recreational facilities of companies, spas, training centres, and other accommodationestablishments allocating some bed capacity for tourism (such as young people’s homes, halls ofresidence, lodging houses managed by companies, etcBeds in accommodation establishments are all beds used for overnight rest of guests (includingoccasional beds). Category indicates the type of accommodation establishment. Open-air placesrefertoplacesintheopenairofcampsites– they correspond to the number of places for tents,caravans and campers. Guests in an accommodation establishment are persons (including childrenand excluding owners and operating personnel of the accommodation establishment) who useservices of the accommodation establishment for their temporary stay. The guest may use services ofthe accommodation establishment for the purpose of holiday, tour, business trip, training, course,congress, symposium, curative stay at health resorts, multi-week educational stay of young schoolchildren out in the country or stay of children at summer and winter holiday camps. Persons (Czechnationals and foreigners) who use accommodation establishment for temporary stay for the purpose ofemployment are not included. The length of temporary stay shall not exceed 1 year for the guest to betaken as a tourist. Foreign guests are foreign visitors who spent at lest one night in touristaccommodation establishments. Average length of stay is by one unit higher than the averagenumber of overnight stays.The data on railway and road border crossings were provided by the Police of the CR, theDirectorate of Alien and Border Police (for persons) and the Directorate General of Customs of the CR(others). The names of the customs border crossing correspond to the names used by the Ministryof the Interior of the CR. The other indicators are broken down by direction in which the state border iscrossed: to the CR (arrivals) and out of the CR (departures). The number of persons crossing thestate border is obtained by expert guesses made at the customs border crossings. The number offoreigners from countries with visa duty is accurate.192Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


TRANSPORTThe data on transport were obtained from external sources – from the Ministry of Transport andTelecommunications (the length of railway network), Road and Motorway Directorate of the CR (lengthof road network) and the Police Headquarters, Ministry of the Interior of the CR (the number of motorvehicles).The length of operated railway lines is the length of continuous rail tracks. It does not include othertransport and handling tracks. The road network includes overall lengths of roads classified to classesI, II, III and IV (including their sections in cities, towns and villages, which are incorporated into thenetwork). The numbers of vehicles are taken over from police statistics. Registered only are motorvehicles with registration plates assigned as at 31 December.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 193


CESTOVNÍ RUCH8-1. Regionální struktura ubytovacích zařízení vroce2001 *)Regional structure of accommodation establishments: 2001 *)TOURISMČR, kraje, okresyCR, regions (R), districtsUbytovacízařízenícelkemAccommodationestablishments,totalhotely apodobnázařízeníHotelsandsimilarestablishmentskempy aostatníhromadnáubytovacízařízeníCamps &othercollectiveaccommodationestablishmentsindividuálníubytováníIndividualaccommodationBeds, totalhotely apodobnázařízeníHotels andsimilarestablishmentskempy aostatníhromadnáubytovacízařízeníCamps &othercollectiveaccommodationestablishmentsindividuálníubytováníIndividualaccommodationČeská republikaCzech Republic17 929 5 878 3 792 8 259 568 595 269 726 244 770 54 099Hlavní město Praha (R) 1 377 523 161 693 69 896 48 824 17 584 3 488Středočeský kraj (R) 1 563 518 350 695 49 094 19 985 24 638 4 471Benešov 146 57 37 52 5 369 2 030 3 015 324Beroun 139 39 29 71 3 211 1 375 1 415 421Kladno 83 28 12 43 2 718 1 212 1 259 247Kolín 74 30 25 19 2 346 747 1 449 150Kutná Hora 115 41 34 40 4 331 1 480 2 556 295Mělník 97 38 17 42 3 806 1 841 1 669 296Mladá Boleslav 241 66 44 131 5 864 2 117 2 841 906Nymburk 85 36 14 35 3 191 1 943 1 028 220Praha-východ 113 53 11 49 3 220 1 984 936 300Praha-západ 151 55 17 79 4 131 2 523 1 176 432Příbram 225 48 77 100 7 398 1 863 4 906 629Rakovník 94 27 33 34 3 509 870 2 388 251Jihočeský (R) 2 735 582 506 1 647 64 302 19 764 34 555 9 983České Budějovice 452 85 48 319 8 094 3 029 3 300 1 765Český Krumlov 982 155 139 688 15 160 5 053 6 104 4 003Jindřichův Hradec 386 98 82 206 11 684 3 026 7 250 1 408Písek 133 37 50 46 6 316 1 338 4 574 404Prachatice 436 124 97 215 10 728 4 554 4 755 1 419Strakonice 133 31 36 66 5 061 1 008 3 632 421Tábor 213 52 54 107 7 259 1 756 4 940 563Plzeňský kraj (R) 1 211 385 186 640 30 545 13 853 12 821 3 871Domažlice 139 38 23 78 3 124 1 322 1 331 471Klatovy 573 186 66 321 11 952 6 766 3 185 2 001Plzeň-město 146 48 17 81 4 291 1 732 2 134 425Plzeň-jih 69 18 16 35 1 577 595 740 242Plzeň-sever 101 23 29 49 3 330 653 2 380 297Rokycany 59 20 16 23 2 539 1 111 1 299 129Tachov 124 52 19 53 3 732 1 674 1 752 306Karlovarský kraj (R) 994 403 138 453 33 328 19 833 10 938 2 557Cheb 363 141 45 177 12 250 6 536 4 776 938Karlovy Vary 503 215 71 217 18 619 12 038 5 336 1 245Sokolov 128 47 22 59 2 459 1 259 826 374Ústecký kraj (R) 854 371 190 293 30 348 15 112 13 300 1 936Děčín 274 134 44 96 7 828 4 227 2 990 611Chomutov 155 66 49 40 5 376 2 171 2 932 273Litoměřice 119 38 30 51 4 350 1 746 2 217 387Louny 54 18 11 25 2 401 911 1 341 149Most 37 21 14 2 2 118 1 441 i.d. i.d.Teplice 136 64 24 48 4 871 2 533 2 039 299Ústí nad Labem 79 30 18 31 3 404 2 083 i.d. i.d.*) údaje z jednorázového šetření Sit 2001vtomPočet lůžekcelkemvtom*)Ad hoc survey data194Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


CESTOVNÍ RUCH8-1. Regionální struktura ubytovacích zařízení vroce2001 *)dokončeníRegional structure of accommodation establishments: 2001 *)ČR, kraje, okresyCR, regions (R), districtsUbytovacízařízenícelkemAccommodationestablishments,totalhotely apodobnázařízeníHotelsandsimilarestablishmentskempy aostatníhromadnáubytovacízařízeníCamps &othercollectiveaccommodationestablishmentsindividuálníubytováníIndividualaccommodationBeds, totalhotely apodobnázařízeníHotels andsimilarestablishmentskempy aostatníhromadnáubytovacízařízeníCamps &othercollectiveaccommodationestablishmentsTOURISMEnd of tableindividuálníubytováníIndividualaccommodationLiberecký kraj (R) 2 268 703 434 1 131 57 822 27 501 22 339 7 982Česká Lípa 308 84 95 129 13 358 4 492 8 031 835Jablonec nad Nisou 625 246 135 244 15 256 8 629 4 596 2 031Liberec 276 97 53 126 9 024 3 972 4 287 765Semily 1 059 276 151 632 20 184 10 408 5 425 4 351Královéhradecký kraj (R) 2 094 751 462 881 59 617 29 055 23 738 6 824Hradec Králové 58 24 14 20 3 140 1 456 1 580 104Jičín 219 59 34 126 6 025 1 973 3 212 840Náchod 220 74 47 99 7 238 2 392 4 025 821Rychnov nad Kněžnou 252 72 65 115 6 290 2 520 2 924 846Trutnov 1 345 522 302 521 36 924 20 714 11 997 4 213Pardubický kraj (R) 612 190 201 221 19 780 7 599 10 648 1 533Chrudim 146 41 78 27 5 078 1 468 3 375 235Pardubice 74 27 21 26 4 220 1 609 2 448 163Svitavy 94 40 25 29 3 546 1 634 1 704 208Ústí nad Orlicí 298 82 77 139 6 936 2 888 3 121 927Vysočina (R) 734 195 240 299 24 955 7 940 14 865 2 150Havlíčkův Brod 94 26 35 33 3 702 962 2 469 271Jihlava 145 29 29 87 3 610 1 181 1 848 581Pelhřimov 159 29 64 66 5 722 1 077 4 134 511Třebíč 97 32 33 32 3 308 1 069 2 052 187Žďár nadSázavou 239 79 79 81 8 613 3 651 4 362 600Jihomoravský kraj (R) 1 110 372 282 456 43 375 18 292 21 732 3 351Blansko 145 45 39 61 4 626 1 723 2 506 397Brno-město 242 84 44 114 13 826 7 223 6 056 547Brno-venkov 102 41 26 35 3 171 1 404 1 434 333Břeclav 229 76 43 110 7 747 2 861 3 982 904Hodonín 72 29 32 11 4 416 1 471 2 877 68Vyškov 43 21 11 11 1 366 874 428 64Znojmo 277 76 87 114 8 223 2 736 4 449 1 038Olomoucký kraj (R) 728 260 151 317 23 799 11 201 10 403 2 195Jeseník 282 86 40 156 6 757 3 285 2 339 1 133Olomouc 102 54 15 33 3 675 2 636 857 182Prostějov 63 22 19 22 2 178 673 1 355 150Přerov 54 17 19 18 2 869 879 1 875 115Šumperk 227 81 58 88 8 320 3 728 3 977 615Zlínský kraj (R) 768 261 222 285 26 611 12 059 12 755 1 797Kroměříž 84 34 33 17 3 633 1 264 2 219 150Uherské Hradiště 106 36 50 20 3 629 1 335 2 142 152Vsetín 299 97 98 104 9 583 4 140 4 701 742Zlín 279 94 41 144 9 766 5 320 3 693 753Moravskoslezský kraj (R) 881 364 269 248 35 123 18 708 14 454 1 961Bruntál 278 107 73 98 8 588 4 069 3 759 760Frýdek-Místek 293 112 125 56 12 189 5 951 5 706 532Karviná 49 26 10 13 2 683 2 043 572 68Nový Jičín 123 46 31 46 4 980 2 154 2 524 302Opava 78 36 18 24 2 882 1 618 1 029 235Ostrava - město 60 37 12 11 3 801 2 873 864 64*) údaje z jednorázového šetření Sit 2001vtomPočet lůžekcelkemvtom*) Ad hoc survey dataStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 195


CESTOVNÍ RUCHTOURISM8-2. Ubytovací zařízení podle okresů v roce 2001 *)Accommodation establishments: by district; 2001 *)Kraj, okresyRegion, districtsCelkemTotalv tom provozovnys provozemincl.: Establishmentsoperatingceloročním sezonnímWhole yearSeasonallypro hosty i proveřejnostMeals forguests andpublicPočet ubytovacích zařízeníNo. of accommodation establishmentsvtomsmožností stravováníincl.: Establishments providingpouze prohostyMeals forguests onlybez možnostistravováníNo mealsOlomoucký kraj 728 549 179 81 219 428Jeseník 282 219 63 33 65 184Olomouc 102 88 14 7 47 48Prostějov 63 36 27 5 22 36Přerov 54 36 18 5 23 26Šumperk 227 170 57 31 62 134Počet lůžekNo.ofbedsOlomoucký kraj 23 799 18 273 5 526 3 491 11 766 8 542Jeseník 6 757 5 581 1 176 1 144 3 164 2 449Olomouc 3 675 3 309 366 89 2 282 1 304Prostějov 2 178 1 116 1 062 172 831 1 175Přerov 2 869 2 156 713 438 1 779 652Šumperk 8320 6111 2209 1648 3710 2962Počet zaměstnancůNo.ofemployeesOlomoucký kraj 3 333 2 970 363 225 2 491 617Jeseník 904 853 51 64 655 185Olomouc 737 588 149 i.d. 637 i.d.Prostějov 198 152 46 i.d. 123 i.d.Přerov 693 641 52 21 636 36Šumperk 801 736 65 136 440 225*) údaje z jednorázového šetření Sit 2001*) Ad hoc survey data196Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


CESTOVNÍ RUCHTOURISM8-3. Pohostinské provozovny a jejich zaměstnanci podle okresů vroce2001 *)Restaurants and similar establishments and their employees: by district; 2001 *)Kraj, okresyRegion, districtsCelkemTotalv tom provozovnys provozemincl.: Restaurants andsimilar establishmentsoperatingceloročnímWhole yearsezonnímSeasonallyspodávánímjídelMealsv tom provozovnyincl.: Restaurants and similarestablishments providingspodávánímnápojůBeveragesPočet pohostinských provozovenNo. of restaurants and similar establishmentssostatnímislužbamiOther servicesOlomoucký kraj 1 568 1 448 120 587 913 68Jeseník 110 98 12 43 65 2Olomouc 570 537 33 234 311 25Prostějov 238 218 20 79 151 8Přerov 349 320 29 114 217 18Šumperk 301 275 26 117 169 15Počet zaměstnanců v pohostinských zařízeníchNo.ofemployeesOlomoucký kraj 4028 3 939 89 2 328 1 073 627Jeseník 254 246 8 i.d. 105 i.d.Olomouc 1 639 1 612 27 986 368 285Prostějov 448 437 11 i.d. 153 i.d.Přerov 931 903 28 528 248 155Šumperk 756 741 15 424 199 133*) údaje z jednorázového šetření Sit 2001*) Ad hoc survey dataUbytovací zařízení podle okresů Olomouckého krajepodle šetření Sit 2001300250200150100500Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperkhotely a podobná zařízení kempy a ostatní hromadná ubytovací zařízení individuální ubytováníStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 197


CESTOVNÍ RUCHTOURISM8-4. Ubytovací zařízení cestovního ruchuAccommodation establishments for tourists2000 2001 2002 2)Ubytovací zařízení celkem 1) 460 449 390 Establishments, totalPokoje 1) 7 151 6 729 7 381 Rooms 1)Lůžka 1) 20 494 19 297 22 065 Bed places 1)Hosté (v tis.) 398 371 382 Number of guests (thous.)Přenocování (v tis.) 2 111 1 682 1 638 Number of overnight stays (thous.)Průměrný počet přenocování 5,3 4,5 4,3 Average number of overnight staysPrůměrná doba pobytu 6,3 5,5 5,3 Average time of stay1)1) stav k 31. 7.2) bez individuálních ubytovacích zařízení1) 31 July2) Excluding individual accommodation8-5. Přehled kapacity hromadných ubytovacích zařízení k 31. 7. 2002Collective accommodation establishments: capacity; 31 July 2002PočetubytovacíchzařízenídvoulůžkovéEstablishments,totalcelkemPokojeRoomsz tohojednolůžkovéTotal Single Doubletři avícelůžkovéThreebeds ormoreHromadná ubytovacízařízení celkem 390 7 381 642 3 800 2 686Hotely a podobná ubytovacízařízení celkem 219 3 909 239 2 467 1 035Collective accommodationestablishments, totalHotels and similaraccommodationestablishments, totalvtom:hotely ***** - - - - - Hotels *****hotely **** 4 194 7 171 8 Hotels ****ostatní hotely a penziony 215 3 715 232 2 296 1 027Ostatní hromadná ubytovacízařízení celkem 171 3 472 403 1 333 1 651Other hotels and boardinghousesOther collective accommodationestablishments, totalvtom:kempy 11 232 - 53 173 Tourist campsiteschatové osady a turistickéubytovny 64 909 8 190 704ostatní hromadnáubytovací zařízení jindenespecifikovaná 96 2 331 395 1 090 774Holiday dwellings and touristlodging housesOther collectiveaccommodationestablishments n.e.s.198Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


CESTOVNÍ RUCHTOURISM8-6. Hosté vhromadných ubytovacích zařízeních podle kategorieubytovacího zařízení v roce 2002Guests in collective accommodation establishments: by class of establishment;2002HostéPřenocováníGuestsOvernight stayscelkemz tohoztohocelkemcizincicizinciTotalincl.:incl.:TotalForeignersForeignersHromadná ubytovacízařízení celkem 381 603 112 316 1 637 541 339 872Collective accommodationestablishments, totalHotely a podobná ubytovacízařízení celkem 269 283 100 926 721 098 275 691Hotels and similar accommodationestablishments, totalvtom:hotely ***** - - - - Hotels *****ostatní hotely a penziony 269 283 100 926 721 098 275 691Other hotels and boardinghousesOstatní hromadná ubytovacízařízení celkem 112 320 11 390 916 443 64 181Other collective accommodationestablishments, totalvtom:kempy 5 841 1 830 11 172 3 221 Tourist campsiteschatové osady a turistickéubytovny 31 494 1 556 122 087 5 403ostatní hromadnáubytovací zařízení jindenespecifikovaná 74 985 8 004 783 184 55 557Holiday dwellings and touristlodging housesOther collectiveaccommodationestablishments n.e.s.dokončeníEnd of tablePrůměrný počet Průměrná dobapřenocovánípobytuAverage numberof overnight staysAverage time of staycelkemz tohoztohocelkemcizincicizinciTotalincl.:incl.:TotalForeignersForeignersHromadná ubytovacízařízení celkem 4,3 3,0 5,3 4,0Collective accommodationestablishments, totalHotely a podobná ubytovacízařízení celkem 2,7 2,7 3,7 3,7Hotels and similar accommodationestablishments, totalvtom:hotely ***** x x x x Hotels *****ostatní hotely a penziony 2,7 2,7 3,7 3,7Other hotels and boardinghousesOstatní hromadná ubytovacízařízení celkem 8,2 5,6 9,2 6,6Other collective accommodationestablishments, totalvtom:kempy 1,9 1,8 2,9 2,8 Tourist campsiteschatové osady a turistickéubytovny 3,9 3,5 4,9 4,5Holiday dwellings and touristlodging housesostatní hromadnáubytovací zařízení jindenespecifikovaná 10,4 6,9 11,4 7,9Other collectiveaccommodationestablishments n.e.s.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 199


CESTOVNÍ RUCHTOURISM8-7. Hosté vhromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v roce 2002Guests in collective accommodation establishments for tourists: by country; 2002ZeměHostéGuestsPřenocováníPrůměrnýpočetpřenocováníPrůměrnádoba pobytu(dny)% CountryOvernightstaysAveragenumber ofovernightstaysAveragelengthof stay(days)Celkem 381 603 100,0 1 637 541 4,3 5,3 Totalvtom:Česká republika 269 287 70,6 1 297 669 4,8 5,8 Czech republicCizinci 112 316 29,4 339 872 3,0 4,0 Foreignersvtom:Belgie 1 350 1,2 3 385 2,5 3,5 BelgiumBulharsko 203 0,2 672 3,3 4,3 BulgariaDánsko 899 0,8 2 972 3,3 4,3 DenmarkFinsko 502 0,4 1 444 2,9 3,9 FinlandFrancie 4 945 4,4 9 774 2,0 3,0 FranceItálie 4 495 4,0 8 267 1,8 2,8 ItalyMaďarsko 1 067 0,9 2 827 2,6 3,6 HungaryNěmecko 36 971 32,9 130 568 3,5 4,5 GermanyNizozemsko 4 376 3,9 18 834 4,3 5,3 NetherlandsNorsko 272 0,2 433 1,6 2,6 NorwayPolsko 22 304 19,9 71 260 3,2 4,2 PolandRakousko 7 227 6,4 16 237 2,2 3,2 AustriaRumunsko 148 0,1 409 2,8 3,8 RomaniaRusko 1 097 1,0 3 351 3,1 4,1 RussiaŘecko 266 0,2 780 2,9 3,9 GreeceSlovensko 7 505 6,7 17 357 2,3 3,3 SlovakiaŠpanělsko 544 0,5 1 128 2,1 3,2 SpainŠvédsko 470 0,4 947 2,0 3,0 SwedenŠvýcarsko 1 072 1,0 2 368 2,2 3,2 SwitzerlandSpojené království 3 184 2,8 7 011 2,2 3,2 United Kingdomostatní evropské země 4 548 4,0 13 486 3,0 4,0Other EuropeancountriesKanada 332 0,3 715 2,2 3,2 CanadaSpojené státy 4 435 3,9 14 718 3,3 4,3 United Statesostatní americké země 229 0,2 672 2,9 3,9Other AmericancountriesAfrika celkem 273 0,2 871 3,2 4,2 Africa, totalIzrael 243 0,2 1 603 6,6 7,6 IsraelJaponsko 1 489 1,3 2 748 1,8 2,8 Japanostatní asijské země 1 531 1,4 4 492 2,9 3,9 Other Asian countriesAustrálieaOceánie 318 0,3 520 1,6 2,6 Australia and OceaniaNový Zéland 21 0,0 23 1,1 2,1 New Zealand200Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


CESTOVNÍ RUCHTOURISM8-8. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle krajů v roce 2002Collective accommodation establishments for tourists: by region; 2002ČR, krajeCR, regionsHromadnáubytovací Pokoje 1) Lůžka 1) Hostézařízení 1) (v tis.)CollectiveaccommodationRooms 1) Beds 1) Guests(thous.)establishments1)Přenocování(v tis.)Overnightstays(thous.)PrůměrnýpočetpřenocováníAveragenumberof overnigtstaysPrůměrnádobapobytuAveragetimeof stayČeská republikaCzech Republic9 098 181 975 524 814 9 610 33 295 3,5 4,5Hl. m. Praha 598 31 575 73 464 2 501 6 824 2,7 3,7Středočeský 750 13 640 41 373 651 2 077 3,2 4,2Jihočeský 1 041 17 060 55 221 732 2 479 3,4 4,4Plzeňský 544 8 926 26 984 415 1 326 3,2 4,2Karlovarský 512 13 783 32 095 480 3 551 7,4 8,4Ústecký 513 8 871 25 620 327 1 208 3,7 4,7Liberecký 1 095 15 664 50 864 784 2 752 3,5 4,5Královéhradecký 1 178 18 017 54 768 911 3 495 3,8 4,8Pardubický 379 6 087 19 205 257 955 3,7 4,7Vysočina 433 7 280 24 665 362 1 178 3,3 4,3Jihomoravský 597 12 925 36 679 763 1 788 2,3 3,3Olomoucký 390 7 381 22 065 382 1 638 4,3 5,3Zlínský 448 9 028 26 435 435 1 744 4,0 5,0Moravskoslezský 620 11 738 35 376 611 2 278 3,7 4,71) stav k 31. 7.1) 31July8-9. Hosté vhromadných ubytovacích zařízeních podle krajů vroce2002Guests in collective accommodation establishments: by region; 2002ČR, krajeCR, regionscelkemTotalHostéGuestsztohocizinciincl.:ForeignerscelkemTotalPřenocováníOvernight staysztohocizinciincl.:ForeignersPrůměrný početpřenocováníAverage numberof overnight staysz tohocelkemcizinciincl.:Total ForeignersPrůměrná dobapobytuAverege timeof stayztohocelkemcizinciincl.:Total ForeignersČeská republikaCzech Republic9 609 645 4 579 015 33 295 127 14 588 797 3,5 3,2 4,5 4,2Hl. m. Praha 2 500 571 2 198 542 6 824 268 6 154 917 2,7 2,8 3,7 3,8Středočeský 650 643 218 011 2 077 446 672 875 3,2 3,1 4,2 4,1Jihočeský 731 788 227 602 2 478 925 552 022 3,4 2,4 4,4 3,4Plzeňský 414 924 167 677 1 326 224 473 180 3,2 2,8 4,2 3,8Karlovarský 479 889 309 649 3 551 432 2 234 910 7,4 7,2 8,4 8,2Ústecký 326 905 123 223 1 207 512 509 996 3,7 4,1 4,7 5,1Liberecký 784 062 269 314 2 752 489 965 277 3,5 3,6 4,5 4,6Královéhradecký 910 568 320 442 3 495 468 1 104 737 3,8 3,4 4,8 4,4Pardubický 257 379 51 690 955 359 145 602 3,7 2,8 4,7 3,8Vysočina 362 155 61 426 1 177 733 163 410 3,3 2,7 4,3 3,7Jihomoravský 762 603 297 707 1 788 410 577 164 2,3 1,9 3,3 2,9Olomoucký 381 603 112 316 1 637 541 339 872 4,3 3,0 5,3 4,0Zlínský 435 148 88 189 1 744 237 320 349 4,0 3,6 5,0 4,6Moravskoslezský 611 407 133 227 2 278 083 374 486 3,7 2,8 4,7 3,8Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 201


CESTOVNÍ RUCH, DOPRAVATOURISM, TRANSPORT8-10. Železniční celní přechody v roce 2002Railway customs crossings: 2002ČR, krajePočetpřechodůStátní hranices 1)Počet osob překračující státní hraniciNo. of persons crossing state borderCR, regionsNo. ofcrossingsState borderwith 1)vjezdArrivalvýjezdDepartureČeská republikaCzech Republic26 4 472 183 4 419 744Hl.m.Praha - - -Středočeský - - -Jihočeský 2 A 53 480 53 779Plzeňský 2 D 133 526 130 854Karlovarský 4 D 393 227 365 709Ústecký 3 D 297 980 294 179Liberecký 1 D 54 471 54 038Královéhradecký 1 PL 23 425 23 872Pardubický 1 PL 57 841 58 510Vysočina - - -Jihomoravský 6 A, SK 1 169 335 1 179 591Olomoucký - - -Zlínský 2 SK 394 695 418 530Moravskoslezský 4 PL, SK 1 894 203 1 840 6821) D-Spolková republika NěmeckoA - RakouskoSK - SlovenskoPL - Polsko1) D-GermanyA-AustriaSK - SlovakiaPL - Poland202Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


CESTOVNÍ RUCH, DOPRAVATOURISM, TRANSPORT8-11. Silniční celní přechody v roce 2002Road customs crossings: 2002ČR, kraje, obceCR, regions, municipalitiesPočetpřechodůNo. ofcrossingsStátníhranices 1)Stateborderwith 1)Název přechoduName of crossingPočet osob překračujících státníhraniciNo. of persons crossing state bordervjezdArrivalvýjezdDepartureČeská republikaCzech Republic92 122 243 803 122 361 598Hl.m.Praha - - -Středočeský - - -Jihočeský 13 A, D 8 226 269 8 574 462Plzeňský 10 D 17 542 306 17 681 866Karlovarský 8 D 17 659 257 17 582 577Ústecký 11 D 15 642 910 15 912 924Liberecký 6 PL 4 070 280 3 980 652Královéhradecký 5 PL 4 771 451 4 716 754Pardubický 1 PL 470 378 454 056Vysočina - - -Jihomoravský 13 A, SK 22 495 686 22 378 497Olomoucký 3 PL 1 537 633 1 472 264vtom:Javorník Bílý Potok - Paczków 327 870 325 128Mikulovice Mikulovice - Glucholazy 626 947 599 606Zlaté Hory Zlaté Hory - Konradów 582 816 547 530Zlínský 7 SK 4 794 586 4 758 691Moravskoslezský 15 PL, SK 25 033 047 24 848 8551) D - Spolková republika NěmeckoA-RakouskoSK - SlovenskoPL - Polsko1) D-GermanyA-AustriaSK - SlovakiaPL - PolandOsoby překračující statní hranici na silničních celníchpřechodech v roce 2002Slovensko16,1%Rakousko14,7%SRN44,0%Polsko25,2%Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 203


CESTOVNÍ RUCH, DOPRAVATOURISM, TRANSPORT8-11. Silniční celní přechody v roce 2002Road customs crossings: 2002dokončeníEnd of tableČR, kraje, obceNázev přechoduPočet osobních automobilůpřekračujících státní hraniciPočet autobusů překračujícíchstátní hraniceCR, regions,municipalitiesČeská republikaCzech RepublicName of crossingNo. of passenger carscrossing state borderNo. of public service vehiclescrossing state bordervjezd výjezd vjezd výjezdArrival Departure Arrival Departure36 271 496 35 479 200 315 973 308 773Hl. m. Praha - - - -Středočeský - - - -Jihočeský 2 126 438 2 287 026 24 804 22 077Plzeňský 5 594 782 5 668 605 27 890 28 717Karlovarský 5 494 423 5 450 998 21 411 22 214Ústecký 5 035 098 5 069 726 30 217 31 026Liberecký 1 230 080 1 189 512 6 675 6 497Královéhradecký 1 072 911 1 080 673 25 003 23 725Pardubický 128 111 121 358 2 845 2 685Vysočina - - - -Jihomoravský 7 705 054 6 681 958 83 458 79 354Olomoucký 374 064 362 651 1 370 1 406vtom:Javorník Bílý Potok - Paczków 101 866 101 680 253 258Mikulovice Mikulovice - Glucholazy 164 920 153 228 724 707Zlaté Hory Zlaté Hory - Konradów 107 278 107 743 393 441Zlínský 1 439 313 1 416 490 21 984 21 497Moravskoslezský 6 071 222 6 150 203 70 316 69 575204Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


DOPRAVATRANSPORT8-12. Délka silnic podle okresů k 31. 12. 2002Length of roads: by district, 31 December 2002vkmKraj, okresyDélkadálnicDélkasilnicvtomI. třída II. třída III. třídakmRegion, districtsLength ofmotorwaysLength of roads Class I Class II Class IIIOlomoucký kraj - 3 461 401 898 2 162Jeseník - 294 66 124 104Olomouc - 984 95 265 624Prostějov - 668 33 163 472Přerov - 676 90 163 423Šumperk - 839 116 183 5398-13. Délka železnic a silnic podle krajů k 31. 12. 2002Length of railway lines and roads: by region, 31 December 2002vkmČR, krajeCR, regionsProvozní délkaželezničníchtratíLength ofoperatedrailway linesDélkadálnicLength ofmotorwaysDélkasilnicLengthof roadsClass IztohoI. třída II. třídaClass IIČeská republikaCzech Republic9 523 518 54 904 6 102 14 668Hlavní město Praha 186 11 62 32 30Středočeský 1 393 172 9 392 775 2 369Jihočeský 954 - 6 125 667 1 637Plzeňský 713 89 5 007 407 1 511Karlovarský 433 - 2 046 222 563Ústecký 1 033 29 4 152 487 900Liberecký 543 - 2 437 329 487Královéhradecký 583 - 3 753 428 901Pardubický 526 - 3 581 445 913Vysočina 624 93 5 090 421 1 675Jihomoravský 781 124 4 278 447 1 446Olomoucký 744 - 3 461 401 898Zlínský 338 - 2 110 326 574Moravskoslezský 672 - 3 410 714 766kmStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 205


DOPRAVATRANSPORT8-14. Motorová vozidla podle krajů k 31. 12. 2002Motor vehicles: by region, 31 December 2002ČR, krajeOsobníautomobilyvčetnědodávkovýchNákladníautomobilySpeciálnínákladníautomobilyAutobusyMotocyklyCR, regionsPassengercars,incl. vansCommercialvehiclesSpecialpurposecommercialvehiclesBusesandcoachesMotorcyclesČeská republikaCzech Republic3 647 067 323 434 85 726 21 340 760 219Hlavní město Praha 556 130 53 425 10 067 3 501 54 390Středočeský 443 945 41 692 11 063 2 607 103 408Jihočeský 242 980 22 090 5 923 1 274 57 080Plzeňský 222 185 18 459 5 109 1 102 52 488Karlovarský 100 919 8 686 2 765 639 14 509Ústecký 268 166 23 477 7 114 1 634 59 313Liberecký 154 069 13 192 3 456 955 27 488Královéhradecký 200 519 17 047 4 937 1 004 55 710Pardubický 172 822 14 820 4 486 1 247 55 603Vysočina 173 985 14 679 4 309 893 55 226Jihomoravský 373 822 34 866 8 746 2 146 83 406Olomoucký 182 928 16 563 4 971 760 48 755Zlínský 177 796 16 616 4 956 1 025 40 633Moravskoslezský 376 801 27 822 7 824 2 553 52 210206Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


9. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT, ZDRAVOTNICTVÍASOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍŠKOLSTVÍÚdaje o školství jsou přebírány z databáze Ústavuproinformacevevzdělávání, který je rezortnímpracovištěm Ministerstva školství, mládeže atělovýchovy pro statistiku vzdělávání.Údajezavšechny typy škol (s výjimkou tab. 9-4.) jsou uvedeny včetně škol soukromých a církevních.Střední odborné školy zahrnují i konzervatoř. Odškolního roku 1998/99 se střední integrované školy,tj. zařízení, vekterých jsou žáci připravováni jak v oborech středních odborných škol, tak v oborechstředních odborných učilišť, přestaly sledovat jednotlivě. Protoječást integrovaných škol, která svýmcharakterem odpovídá středním odborným školám (učilištím), zahrnuta do počtu středních odbornýchškol (středních odborných učilišť). Do počtu žáků na středních odborných školách, gymnáziíchavyšších odborných školách jsou zahrnuti pouze žáci zapsaní do denního studia. Za pedagogicképracovníky jsou považováni interní učitelé včetně ředitelů azástupců ředitelů.Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání – ISCED (International Standard Classification ofEducation) byla vypracována a vydána UNESCO již v roce 1976, aby sloužila „jako nástroj vhodnýpro shromažďování, zpracování azpřístupňování vzdělávacích statistik jak v jednotlivých zemích, takvmezinárodním měřítku“. Zatím k poslední revizi ISCED došlo v roce 1997. Klasifikace má 7 úrovnívzdělávání (0 až 6), které mohou mít vnitřní členění Aaž C.Převodní tabulka Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED)a české vzdělávací soustavyPramen: Ústav pro informace ve vzděláváníStupeňÚroveň vzděláníISCEDtomu v českém školském systému odpovídáISCED 0ISCED 1ISCED 2ISCED 3ISCED 4ISCED 5ISCED 6Pre-primarypreprimárníPrimaryprimárníLower secondarynižší sekundárníUpper secondaryvyšší sekundárníPost secondarynon-tertiarynástavbovéFirst stageof tertiaryprvní stupeňterciárního vzděláníSecond stageof tertiarydruhý stupeňterciárního vzdělánípředškolní výchova probíhající vmateřské, speciálních mateřské škole, přípravný stupeňna pomocné škole, osoby bez vzdělání1. stupeň základní a speciální základní školy (1. - 5. ročník), pomocná škola (nižší, středníavyšší stupeň, rehabilitační třídy), 1. a 2. stupeň zvláštní školy (1. - 6. ročník)2. stupeň základní a speciální základní školy (6. - 9. ročník), pracovní stupeň pomocné školy,3. stupeň zvláštní školy (7. - 9. ročník), 1. a 2. ročník 6letého gymnázia, 1. - 4. ročník 7 nebo8letého gymnáziaa8leté taneční konzervatoře, 1 až 2letá praktickáškola4leté gymnázium a vyšší ročníky 6 - 8letého gymnázia, 2 - 4leté obory na střední odbornéškole (ukončené závěrečnou zkouškou či maturitou), 5. - 8. ročník taneční konzervatoře, 1. - 3.ročník 5leté a1.-4.ročník 4leté konzervatoře, 2 - 4leté obory na středním odborném učilišti,odborném učilišti a učilišti (ukončené závěrečnou zkouškou, popř. maturitou), rekvalifikačníkurzy ukončené závěrečnou zkouškou, 3letá praktická školanástavbové studium, učební obory a rekvalifikační kurzy po absolvování střední školy, kurzyvdélceod6měsíců do 2 let pro absolventy středních škol, pomaturitní studium na jazykovéškole s akreditací MŠMT, pomaturitní studium kvalifikačnívyšší odborná škola, pomaturitní studium specializační a inovační, experimentální vyššístudium na středních odborných školách, konzervatoř (poslední 2ročníky), univerzitnívysokoškolské vzdělávání (bakalářské studijní programy a magisterské studijní programynavazující na bakalářské, magisterské 4-6leté studijní programy), studium na neuniverzitníchvysokých školách, další vzdělávání po absolvování vysoké školydoktorské studijní program ukončený titulem PhD.bývalá vědecká příprava ukončená titulem kandidát věd (CSc.)či doktorvěd (DrSc.)Pozn.: Překlad ISCED vydal Ústav pro informace ve vzdělávání v roce 1999.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 207


KULTURA A SPORTÚdaje za kulturní a sportovní zařízení (tab. 9-5. až 9-7.) jsou zjišťovány přímo v jednotlivých krajícha okresech a jsou vedeny v databázi Městské a obecní statistiky. Data o nemovitých kulturníchpamátkách (tab. 9-8.) jsou přebírána od Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu,jehož zřizovatelem je Ministerstvo kultury. Uváděné údaje se týkají všech zařízení bez ohledu na jejichzřizovatele.Kino je kulturní zařízení, jehož hlavní činností je pravidelné promítání filmů pro veřejnost nejménějednou týdně. Vpřípadě, že je v jedné budově provozováno více kinosálů (např. multikino), je totozařízení považováno pouze za jedno stálé kino. Rovněž ukazatel divadla je vztažen k budově.Divadelní budovy a sály, které slouží jenjakoscény zájezdové, se nezapočítávají.Údaje o veřejných knihovnách jsou vedeny za knihovny všech typů, tj. okresní knihovny, místnílidové knihovny a ostatní knihovny s profesionálními pracovníky.Přírodní amfiteátry jsou víceúčelová otevřená zařízení určená kletnímu pořádání divadelních,filmových představení, estrád adalších kulturně společenských akcí. Tento ukazatel zahrnuje takéletní kina.Koupaliště jsou zařízení uvodních toků anádrží, která mají provozovatele. Pokud je na jedné ploševybudováno více koupališť, pak je každé znichbráno jako samostatné zařízení.Nemovité kulturní památky jsou hrady, zámky a ostatní památkové objekty zpřístupněnénávštěvníkům zavstupné.ZDRAVOTNICTVÍVybrané údaje o zdravotnictví (počty lékařů a středních zdravotnických pracovníků a počtyzdravotnických zařízení) jsou převzaty z podkladů ÚZIS ČR (Ústavu zdravotnických informacía statistiky ČR). Jde o údaje za rezorty celkem.Údaje o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz zpracovává ČSÚ. Zpravodajskou povinnost majívšechny ekonomické subjekty, které samostatně provádějí agendu nemocenského pojištění aokresnísprávy sociálního zabezpečení, které předkládají sumář za ty subjekty, které si samy nelikvidujínemocenské pojištění.Průměrné procento pracovní neschopnosti za rok se vypočítá jako podíl počtu kalendářních dnůpracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a průměrného počtu zaměstnanců nemocensky pojištěných,násobeného počtem kalendářních dnů v roce.SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSociální zabezpečení zahrnuje důchodové pojištění, nemocenské pojištění, dávky státní sociálnípodpory a sociální péči.Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. V rámcidůchodového pojištění se poskytují s účinností od 1. 1. 1996 (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovémpojištění) důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské a vdovecké, sirotčí. Důchodymanželek, důchody za výsluhu let, sociální důchody a důchody přiznané před 1. 1. 1957 jsou podletohoto zákona vypláceny buď jako důchody invalidní nebo starobní. V tabulkách vztahujících sekdůchodovému pojištění nejsou zahrnuty údaje týkající se Ministerstva obrany, Ministerstva vnitraa Ministerstva spravedlnosti.Vroce1995bylschválen zákon č. 118/1995 Sb., kterým se doplňují některé zákony v souvislostispřijetím zákona o státní sociální podpoře. Z nemocenského pojištění byly vyčleněny dávky, kterénemají pojistný charakter (podpora při narození dítěte, přídavky na děti, porodné, rodičovskýpříspěvek a pohřebné) dodávek státní sociální podpory. Od 1. 7. 1997 začaly být vypláceny podlezákona č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku, tzv. samostatné dávky, tj. příspěvek k vyrovnánízvýšení cen energie (příspěvek na teplo) a příspěvek na nájemné, které jsou konstruovány obdobnějako dávky státní sociální podpory. Nárok na příspěvek byl upraven samostatným zákonem proto, žemá specifický charakter cenového vyrovnání análežel jen po přechodnou dobu tří let.Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující čtyři dávky: nemocenské, podporapři ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství208Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


amateřství. V plném rozsahu se tyto dávky poskytují zaměstnancům, členům výrobních družstevadružstevním rolníkům. Osoby samostatně výdělečně činné nejsou zabezpečeny podporoupři ošetřování člena rodiny a vyrovnávacím příspěvkem v těhotenství a mateřství, uchazečiozaměstnání kromě toho nedostávají ještě nemocenské.Sociální péčí zajišťuje stát pomoc občanům, kteří se ocitli v nepříznivých životních poměrecha nemohou je překonat bez pomoci společnosti. Služby a dávky sociální péče zahrnují péči orodinuadítě, péči oobčany se změněnou pracovní schopností, ostaré občany a občany těžce postiženéna zdraví, péči oobčany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a občany společensky nepřizpůsobené.Pro potřeby státní statistiky jsou využívány výstupy z informačních systémů České správy sociálníhozabezpečení (dávky nemocenského pojištění, vyplácené důchody, dávky důchodového pojištění,průměrná měsíční výše nově přiznaných důchodů, průměrná výše důchodu - nejsou zahrnuty údajetýkající se Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti) a Ministerstva práceasociálních věcí ČR (výdaje na služby sociální péče, ústavy sociální péče amísta v nich, domovydůchodců, pečovatelská služba, dávky státní sociální podpory).Údaje o počtech zařízení sociální péče a jejich kapacitě vychází ze skutečného rozmístěníjednotlivých zařízení či jejich detašovaných pracovišť.Zdroje příjmů domácností zjištěné na základě Šetření o sociální situaci domácností 2001zahrnovaly: mzdy a platy, příjmy ze soukromého podnikání, důchody, podporu v nezaměstnanosti,odstupné, sociální dávky a příspěvky, příjmy z kapitálových investic a příjmy z jiných zdrojů.Životní minimum bylo vypočteno pro každou samostatně hospodařící domácnost, a to na základějejího složení (počtu členů avěku dětí) ačástek životního minima platných v roce 2000. V roce 2000došlo ke změně životního minima, proto byl při výpočtu použit vážený průměr těchto částek. Částkyživotního minima platné vroce2000avážený průměr vKč jsou uvedeny v následující tabulce:Částky ŽMpro osobydo 31. 3. od 1. 4.VáženýprůměrČástky ŽMpro domácnostDo 31. 3. od 1. 4.Váženýprůměrdítě do 6 let 1 560 1 600 1 590 jednotlivce 1 300 1 580 1 510dítě od 6 do10 let 1 730 1 780 1 768 2 osob 1 700 2 060 1 970dítě od 10 do 15 let 2 050 2 110 2 095 3 až 4 osoby 2 110 2 560 2 448nezaopatřené dítěod 15 do 26 let 2 250 2 310 2 2955avíce osob 2 370 2 870 2 745ostatní osoby 2 130 2 190 2 175Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 209


Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním roce 2002/2003Pramen: Ústav pro informace ve vzděláváníPhD.ISCED 6doktorské studijní programyMgr., Ing., …Věk242322212019MUDr., MVDr.,Mgr., Ing., …VYS. ŠKOLY ISCED 5Anavazující magist. studium3 1 - 2Bc.ISCED 5AISCED 5A ISCED 5A ISCED 5BVYSOKÉ ŠKOLYVYSOKÉ ŠKOLYmagisterské studijní programy bakalářské studijní programy6 5 4 4 3 3DiS.ISCED 5BVYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY3,5 3 2,5 2maturitamaturitaISCED 4Anástavbové studium3 2STŘEDNÍ ŠKOLY VČETNĚ SPECIÁLNÍCHVěk201918171615Ročník5B13 3A 3A 3A 5B 3B 3A 3A12 KONZ. 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 2CGYMNÁZIA11 3B SOŠSOU OU U PrŠ 2C10 8 6 4 8 6 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 114 98 61176 8 810 54326 1ISCED 2A2. stupeňZÁKLADNÍ ŠKOLYVČETNĚ SPECIÁLNÍCHISCED 11. stupeňPovinná školní docházkaISCED 2B3. stupeňZVLÁŠTNÍŠKOLYISCED 11. a 2. stupeňISCED 2CPracovnístupeňPOMOCNÉŠKOLYISCED 1Nižší, středníavyšší stupeň3ISCED 0MATEŘSKÉ ŠKOLY VČETNĚ SPECIÁLNÍCHLegenda: závěrečná zkouškazávěrečná zkouškaavýuční listmaturitní zkouškaabsolutoriumstátní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouškastátní doktorská zkouškadalší vzdělávací stupeňpraxeKONZ. - konzervatoř SOU - střední odborné učiliště U-učiliště DiS. - diplomovaný specialistaSOŠ -střední odborná škola OU - odborné učiliště PrŠ -průmyslová škola210Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


9. EDUCATION, CULTURE AND SPORTS, HEALTHAND SOCIAL SECURITYEDUCATIONData on education are taken over from the database of the Institute of Information on Education –a departmental workplace for education statistics under the Ministry of Education, Youth and Sports ofthe Czech Republic.They refer to all types of schools (except Table 9-4.), including private and church schools.Secondary technical schools include performing arts schools, too. Since school-year 1998/99,secondary integrated schools – i.e. establishments where pupils are taught subjects of both secondarytechnical and vocational schools – have not been measured individually. This why part of theintegrated, whose nature corresponds to secondary technical schools (vocational schools), is includedin the number of secondary technical schools (secondary vocational schools). The number of pupils atsecondary technical schools, grammar schools and higher professional schools refers to initial studypupils only. The teachers include only internal ones and heads and deputy heads.ISCED – the International Standard Classification of Education was compiled and issued by UNESCOas early as 1976 to be used as a tool appropriate for collecting processing and disseminatingeducation statistics in individual countries and on an international scale. The last revision of theclassification was made in 1997. The classification uses 7 levels of education (0 to 6), which can bebroken further to A to C.CULTURE AND SPORTSData on cultural establishments and sports facilities are measured in the individual administrativeregions and districts and kept in the database of statistics on municipalities and towns. Data onhistoric buildings (Table 9-8.) are taken over from the Information and Advisory Centre for LocalCulture established by the Ministry of Culture of the CR. The shown data refer to all facilities,irrespective of their founder.The cinema is a cultural establishment, whose principal activity is to show films for public at leastonce a week. A cinema with multiple film-showing halls is taken for one cinema. The indicator theatreis also related to one building. Theatre buildings and halls used as tour stages only are not counted in.Data on public libraries include data on libraries of all types, i.e. district and local people’s librariesalong with other libraries employing professionals.Amphitheatres are multi-purpose outdoor facilities intended to give theatrical and film performances,entertainment shows and other cultural and social events in the summer time. Open-air cinemas areincluded in the indicator, too.Lidos are facilities established by river courses and reservoirs, which have an operator. Where thereare more lidos established in one area, each of them is considered a separate facility.Historic buildings include castles, palaces and other historical monuments accessible to visitors foradmission.HEALTHSelected data on health (numbers of physicians and paramedical staff, and number of healthestablishments) are taken over from the Institute of Health Information and Statistics of the CzechRepublic (UZIS). The data cover both government and non-government sector.Data on incapacity for work due to disease or injury are processed by the CZSO The reportingduty is imposed on all businesses which fulfil duties concerning sickness insurance independently,and district social security administrations, which submit aggregates for those entities that do not settlesickness insurance claims on their own.Average percentage of incapacity for work is calculated as the ratio of the number calendar days ofincapacity for work due to disease or injury to the average number of the sickness insured, multipliedby the number of calendar days in a year.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 211


Educational system of the Czech Republic: school-year 2002/2003Source: Institute for Information on EducationPhD.ISCED 6Doctoral studyMgr., Ing., …Age242322212019MUDr., MVDr.,Mgr., Ing., …ISCED 5AUNIVERSITIESMasters study6 5UNIVERSITIES ISCED 5AFollow-up masters study3 1 - 2Bc.ISCED 5A ISCED 5A ISCED 5BUNIVERSITIESBachelors study4 4 3 3DiS.ISCED 5BHIGHER PROFESSIONAL SCHOOLS3,5 3 2,5 2Maturita (A levels)Maturita (A levels)ISCED 4AExtension study3 2SECONDARY SCHOOLS, INCL. SPECIAL ONESAge201918171615Year5B13 3A 3A 3A 5B 3B 3A 3A12 GRAMMARKONZ. 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 2C11 SCHOOLS3B SOŠSOU OU U PrŠ 2C10 8 6 4 8 6 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 114 98 61176 8 810 54326 1ISCED 2A2nd stageBASIC SCHOOLSINCL. SPECIAL ONESISCED 11st stageCompulsory educationISCED 2B3rd stageSPECIALEDUCATIONSCHOOLSISCED11st and 2nd stagesISCED 2CWork stageHANDICAPPEDCHILDRENSCHOOLSISCED1Lower, middleand higher stages3ISCED 0NURSERY SCHOOLS, INCL. SPECIAL ONESLegend:Final examinationFinal examination and certificate of apprenticeshipGeneral certificate of educationLeaving certificateState final examination, state viva voce examinationState PhD viva voce examinationHigher educational stagePracticeKONZ. - Performing arts school SOU - Secondary vocational school U - Training school DiS. - Certified specialistSOŠ - Secondary technical school OU - Vocational schoolPrŠ - Industrial schoolStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 213


ŠKOLSTVÍEDUCATION9-1. Školy podle typuSchools: by typePramen: Ústav pro informace ve vzděláváníŠkolní rokSchool-year2000/2001Školní rokSchool-year2001/2002Školní rokSchool-year2002/2003Source: Institute for Information on EducationMateřské školyNursery schoolspočet - škol 443 428 422 Schoolstříd 838 827 829 Classesdětí 18 596 18 447 18 572 Childrenučitelů 1545 1527 1535 TeachersZákladní školyBasic schoolspočet - škol 299 297 296 Schoolstříd 3 174 3 093 3 026 Classesdětí 67 280 65 248 62 834 Childrenučitelů 4475 4376 4342 TeachersGymnáziaGrammar schoolspočet - škol 20 20 20 Schoolstříd 331 325 341 Classesžáků denního studia 9 256 9 232 9 715 Pupils, initial studyučitelů 781 757 790 TeachersStřední odborné školy 1) Secondary technical schools 1)počet - škol 47 47 47 Schoolstříd 441 446 452 Classesžáků denního studia 11 389 11 321 11 397 Pupils, initial studyučitelů 1127 1173 1168 TeachersStřední odborná učiliště 2) Secondary vocational schools 2)počet - škol 44 43 41 Schoolstříd 544 556 541 Classesžáků celkem 12 940 13 340 13 080 Pupils, totalučitelů 821 854 830 Teachersmistrů odborného výcviku 554 553 534 Vocational trainersVyšší odborné školyHigher professional schoolspočet - škol 7 7 7 Schoolsžáků denního studia 872 986 941 Pupils, initial studyučitelů 129 143 151 TeachersVysoké školy 3) Universities 3)počet - škol 1 1 1 Universitiesfakult 7 7 7 Faculties1) střední odborné školy včetně částí integrovanýchškol, které svým charakterem odpovídají střednímškolám2) střední odborná učiliště včetně částíintegrovaných škol, které svým charakteremodpovídají učilištím3) vysoké školy veřejné, soukromé, Ministerstvaobrany a Ministerstva vnitra1) Secondary technical schools, incl. those partsof integrated schools corresponding in nature tosecondary schools2) Secondary vocational schools, incl. those partsof integrated schools corresponding in natureto vocational schools3) Public and private universities, universitiesunder the Ministry of Defence of the CRand the Ministry of the Interior of the CR214Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŠKOLSTVÍEDUCATION9-2. Školy podle typu podle okresů ve školním roce 2002/2003Schools: by type, by district, school-year 2002/2003Pramen: Ústav pro informace ve vzděláváníKraj, okresyMateřské školyNursery schoolsSource: Institute for Information on EducationZákladní školyBasic schoolsRegion, districtsškolySchoolstřídyClassesdětiChildrenučiteléTeachersškolySchoolstřídyClassesdětiChildrenučiteléTeachersOlomoucký kraj 422 829 18 572 1 535 296 3 026 62 834 4 342Jeseník 31 58 1 277 99 19 208 4 359 297Olomouc 135 298 6 604 546 100 1 062 21 678 1 491Prostějov 83 139 3 164 251 49 496 10 159 734Přerov 89 171 3 878 324 60 627 13 613 891Šumperk 84 163 3 649 315 68 633 13 025 929pokračováníContinuedGymnáziaGrammar schoolsStřední odborné školy 1)Secondary technical schools 1)Kraj, okresyRegion, districtsškolySchoolstřídyClassesžácidenníhostudiaPupils,initialstudyučitelé školy třídyTeachers Schools ClassesžácidenníhostudiaPupils,initialstudyučiteléTeachersOlomoucký kraj 20 341 9 715 790 47 452 11 397 1 168Jeseník 1 i. d. i.d. i. d. 3 21 523 52Olomouc 8 154 4 366 347 12 133 3 344 316Prostějov 4 50 1 396 124 8 61 1 595 187Přerov 5 74 2 144 159 14 126 3 062 339Šumperk 2 i.d. i.d. i.d. 10 111 2873 2741) střední odborné školy včetně částíintegrovaných škol, které svým charakteremodpovídají středním školám1) Secondary technical schools, incl. those partsof integrated schools corresponding in natureto secondary schoolsStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 215


ŠKOLSTVÍEDUCATION9-2. Školy podle typu podle okresů ve školním roce 2002/2003Schools: by type, by district, school-year 2002/2003Pramen: Ústav pro informace ve vzdělávánídokončeníKraj, okresyRegion, districtsškolySchoolsStřední odborná učiliště 2)Secondary vocational schools 2)třídyClassesmistřižácicelkem učitelé odbornéhovýcvikuPupils,totalTeachersVocationaltrainersSource: Institute for Information on EducationEnd of tableVyšší odborné školyHigher professional schoolsškolySchoolsžácidenníhostudiaPupils,initialstudyučiteléVysokéškoly 3)Universities3)fakultyTeachers FacultiesOlomoucký kraj 41 541 13 080 830 534 7 941 151 7Jeseník 4 35 823 64 33 - - - -Olomouc 15 211 5 226 332 210 4 476 87 7Prostějov 7 83 1 826 136 84 - - - -Přerov 8 124 2 968 166 102 1 i. d. i. d. -Šumperk 7 88 2 237 132 105 2 i. d. i. d. -2) střední odborná učiliště včetně částí integrovanýchškol, které svým charakterem odpovídají učilištím3) vysoké školy veřejné, soukromé, Ministerstvaobrany a Ministerstva vnitra2) Secondary vocational schools, incl. those partsof integrated schools corresponding in nature tovocational schools3) Public and private universities, universitiesunder the Ministry of Defence of the CRand the Ministry of the Interior of the CR216Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŠKOLSTVÍEDUCATION9-3. Školy podle typu podle krajů ve školním roce 2002/2003Schools: by type, by region, school-year 2002/2003Pramen: Ústav pro informace ve vzděláváníČR, krajeCR, regionsškolySchoolsMateřské školyNursery schoolstřídyClassesdětiChildrenučiteléTeachersškolySchoolsSource: Institute for Information on EducationZákladní školyBasic schoolstřídyClassesdětiChildrenučiteléTeachersČeská republikaCzech Republic5 558 12 304 278 859 23 198 3 961 46 329 994 130 66 620Hl. m. Praha 320 1 144 26 660 2 209 230 4 296 94 452 6 398Středočeský 678 1 320 30 233 2 417 487 5 045 107 758 7 311Jihočeský 360 798 18 624 1 489 249 2 948 62 364 4 170Plzeňský 291 652 14 466 1 233 213 2 399 51 774 3 441Karlovarský 147 355 8 183 681 109 1 394 30 570 2 040Ústecký 407 976 22 289 1 804 265 3 733 81 532 5 230Liberecký 260 567 12 105 1 074 192 2 065 43 016 3 049Královéhradecký 345 705 15 340 1 371 260 2 524 53 966 3 695Pardubický 325 668 15 155 1 286 239 2 354 50 566 3 369Vysočina 363 692 15 341 1 301 269 2 643 54 793 3 801Jihomoravský 681 1 387 30 934 2 630 457 5 115 109 144 7 135Olomoucký 422 829 18 572 1 535 296 3 026 62 834 4 342Zlínský 339 701 16 529 1 347 237 2 799 60 161 3 943Moravskoslezský 620 1 510 34 428 2 821 458 5 988 131 200 8 696pokračováníČR, krajeCR, regionsškolySchoolsGymnáziaGrammar schoolstřídyClassesžácidenníhostudiaPupils,initialstudyučitelé školy třídyTeachers Schools ClassesStřední odborné školy 1)Secondary technical schools 1)žácidenníhostudiaPupils,initial studyContinuedučiteléTeachersČeská republikaCzech Republic343 5 124 141 280 11 991 813 8 227 192 732 21 878Hl. m. Praha 58 868 22 827 2 205 99 1 275 27 270 3 222Středočeský 33 459 12 868 1 123 78 713 16 316 1 853Jihočeský 24 334 9 148 783 58 516 12 598 1 510Plzeňský 14 240 6 574 533 34 391 9 526 1 120Karlovarský 8 122 3 327 298 25 243 5 545 603Ústecký 24 343 8 977 746 74 733 15 756 1 687Liberecký 13 180 4 930 413 40 298 7 484 956Královéhradecký 18 268 7 450 602 53 441 10 679 1 189Pardubický 20 257 7 203 579 42 414 10 138 1 165Vysočina 18 234 6 658 545 42 407 10 011 1 078Jihomoravský 43 652 17 958 1 473 85 858 20 422 2 266Olomoucký 20 341 9 715 790 47 452 11 397 1 168Zlínský 14 263 7 546 615 51 507 12 204 1 453Moravskoslezský 36 563 16 099 1 286 85 979 23 386 2 6081) střední odborné školy včetně částíintegrovaných škol, které svým charakteremodpovídají středním školám1) Secondary technical schools, incl. those partsof integrated schools corresponding in natureto secondary schoolsStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 217


ŠKOLSTVÍEDUCATION9-3. Školy podle typu podle krajů ve školním roce 2002/2003Schools: by type, by region, school-year 2002/2003Pramen: Ústav pro informace ve vzdělávánídokončeníČR, krajeCR, regionsškolySchoolsStřední odborná učiliště 2)Secondary vocational schools 2)třídyClassesžácicelkemPupils,totalučiteléTeachersmistřiodbornéhovýcvikuVocationaltrainersSource: Institute for Information on EducationEnd of tableVyšší odborné školyHigher professional schoolsškolySchoolsžácidenníhostudiaPupils,initialstudyučiteléVysokéškoly 3)Universities3)fakultyTeachers FacultiesČeská republikaCzech Republic562 8 236 196 015 12 695 8 222 168 22 858 3 061 145Hl. m. Praha 51 840 20 130 1 100 704 34 5 252 607 51Středočeský 57 686 15 854 1 101 722 18 1 943 342 1Jihočeský 46 585 13 740 907 498 14 1 965 245 6Plzeňský 28 418 10 108 603 408 5 900 125 8Karlovarský 18 254 5 944 391 253 2 232 47 2Ústecký 48 750 16 699 1 113 702 10 1 127 165 4Liberecký 21 365 8 612 532 387 8 716 112 6Královéhradecký 38 417 10 135 712 473 11 993 203 5Pardubický 32 392 9 345 658 390 11 1 352 231 4Vysočina 34 446 10 716 903 456 11 1 669 198 -Jihomoravský 57 985 23 974 1 382 1 046 16 2 586 274 33Olomoucký 41 541 13 080 830 534 7 941 151 7Zlínský 35 544 12 681 861 564 11 1 087 195 4Moravskoslezský 56 1 013 24 997 1 602 1 085 10 2 095 166 142) střední odborná učiliště včetně částí integrovanýchškol, které svým charakterem odpovídají učilištím3) vysoké školy veřejné, soukromé, Ministerstvaobrany a Ministerstva vnitra2) Secondary vocational schools, incl. those partsof integrated schools corresponding in nature tovocational schools3) Public and private universities, universitiesunder the Ministry of Defence of the CRand the Ministry of the Interior of the CR218Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ŠKOLSTVÍEDUCATION9-4. Studenti veřejných vysokých škol v České republice ve školním roce 2002/2003Students at public universities in the Czech Republic: school-year 2002/2003Pramen: Ústav pro informace ve vzděláváníSource: Institute for Information on EducationcelkemTotalStudentiStudentsztohoženyincl.:Femalesvtomčeského státního občanstvíCzech citizensv tom studiumcelkemTotalprezenčníFull-time studyztohoženyincl.:Femalesdistančnía kombinovanéDistanceandcombinedstudiesjinéhostátníhoobčanství1)Othercitizenship1)Veřejné vysoké školy celkem 215 103 107 166 174 486 85 558 30 706 9 911 Public universities, totalvtom:Univerzita Karlova, Praha 37 129 22 067 29 958 17 892 3 720 3 451 Charles University, PragueJihočeská univerzita,České Budějovice 6 763 4 397 5 637 3 686 1 089 37Univerzita Jana EvangelistyPurkyně, Ústí nad Labem 6 664 4 193 5 158 3 197 1 465 41University of South-Bohemia,České BudějovicePurkyně University,Ústí nad LabemMasarykova univerzita, Brno 23 119 13 779 16 995 9 975 4 748 1 376 Masaryk University, BrnoUniverzita Palackého, Olomouc 13 586 9 083 9 443 6 355 3 426 717 Palacký University, OlomoucVeterinární a farmaceutickáuniverzita, Brno 1 707 1 354 1 556 1 240 - 151Veterinary and PharmaceuticalUniversity, BrnoOstravská univerzita, Ostrava 5 995 4 102 4 466 3 097 1 472 57 University of Ostrava, OstravaVysoká škola pedagogická,Hradec Králové 5 122 3 094 3 609 2 248 1 498 15Pedagogical University,Hradec KrálovéSlezská univerzita, Opava 3 645 2 145 2 712 1 634 775 158 University of Silesia, OpavaČeské vysoké učenítechnické, Praha 19 736 3 242 17 710 2 962 1 344 682Vysoká škola chemickotechnologická,Praha 2 133 1 209 1 975 1 133 105 53Západočeská univerzita,Plzeň 12 961 6 100 12 237 5 733 633 91Czech University ofTechnology, PragueUniversity of ChemicalTechnology, PragueUniversity of West-Bohemia,PlzeňTechnická univerzita, Liberec 6 684 3 435 5 261 2 581 1 045 378 University of Technology, LiberecUniverzita Pardubice,Pardubice 5 018 2 465 3 939 2 002 1 048 31University of Pardubice,PardubiceVysoké učení technické, Brno 14 055 2 588 12 707 2 270 901 447 University of Technology, BrnoVysoká škola báňská-Technická univerzita,Ostrava 14 695 5 242 11 898 4 505 2 533 264University of Mining Technology,OstravaUniverzita Tomáše Bati,Zlín 4 126 2 041 2 882 1 422 1 100 144 Tomas Bata University in ZlinVysoká škola ekonomická,Praha 14 392 7 609 12 247 6 413 789 1 356 University of Economics, PragueČeská zemědělská univerzita,Praha 9 184 4 730 7 018 3 582 2 081 85Mendelova zemědělskáalesnická univerzita, Brno 5 942 3 109 4 917 2 628 886 139Akademie múzických umění,Praha 1 240 600 1 083 497 31 126Czech University of Agriculture,PragueMendel University of Agricultureand Forestry, BrnoAcademy of Performing Arts,PragueAkademie výtvarných umění,Praha 291 118 266 102 - 25 Academy of Fine Arts, PragueVysoká škola uměleckoprůmyslová,Praha 408 178 389 167 - 19Janáčkova akademiemúzických umění, Brno 508 286 423 237 17 68University of Applied Arts,PragueJanáček Academy of PerformingArts, Brno1) studium prezenční, distanční a kombinované1) Full-time, distance and combined studiesStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 219


KULTURA A SPORTCULTURE AND SPORTS9-5. Kulturní a sportovní zařízeníCultural and sports facilities2000 2001 2002KulturaCulturestálá kina 55 48 48 Permanent cinemasveřejné knihovny (vč. poboček) 549 545 545 Libraries (incl. branches)muzea 38 41 41 Museumsgalerie 30 37 37 Galleriesdivadla 4 5 5 Theatrespřírodní amfiteátry 21 21 21 AmphitheatresSportSportskoupaliště abazény 76 70 73 Swimming poolsz toho kryté bazény 14 14 14 Indoor swimming poolshřiště 634 645 645 Sports groundstělocvičny 342 353 353 Gymnasiumsstadiony včetně krytých 49 50 50 Stadiums, incl. indoor oneszimní stadiony včetně krytých 7 8 8Winter sports stadiums,incl. indoor ones9-6. Kulturní a sportovní zařízení podle okresů vroce2002Cultural and sports facilities: by district, 2002Kraj, okresyRegion, districtsstálá kinaPermanentcinemaKulturaveřejnéknihovny(vč. poboček)Libraries(incl.branches)Culturemuzea galerie divadlapřírodníamfiteátryMuseums Galleries Theatres AmphitheatresOlomoucký kraj 48 545 41 37 5 21Jeseník 6 25 6 2 1 1Olomouc 13 170 12 12 2 4Prostějov 9 118 6 7 1 2Přerov 12 132 6 10 - 3Šumperk 8 100 11 6 1 11dokončeníKraj, okresyRegion, districtskoupalištěabazénySwimmingpoolsSportz tohokryté bazényincl.: IndoorswimmingpoolshřištěSportsgroundstělocvičnyGymnasiumsSportsstadionyvčetně krytýchStadiums, incl.indoor onesEnd of tablezimní stadionyvčetně krytýchWinter sportsstadiums, incl.indoor onesOlomoucký kraj 73 14 645 353 50 8Jeseník 9 3 47 28 2 2Olomouc 19 3 219 92 17 3Prostějov 12 3 129 82 10 1Přerov 15 1 109 69 9 1Šumperk 18 4 141 82 12 1220Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


KULTURA A SPORTCULTURE AND SPORTS9-7. Kulturní asportovní zařízení podle krajů v roce 2002Cultural and sports facilities: by region, 2002ČR, krajeCR, regionsstálá kinaPermanentcinemaKulturaveřejnéknihovny(vč. poboček)Libraries(incl.branches)Culturemuzea galerie divadlapřírodníamfiteátryMuseums Galleries Theatres AmphitheatresČeská republikaCzech Republic670 6 891 781 810 249 326Hl. m. Praha 36 85 81 108 70 -Středočeský 75 1 083 105 58 28 41Jihočeský 56 688 65 99 14 21Plzeňský 37 590 43 37 12 18Karlovarský 29 142 28 40 11 3Ústecký 63 371 28 38 15 11Liberecký 26 257 35 12 9 14Královéhradecký 48 498 62 47 20 27Pardubický 41 431 54 47 17 21Vysočina 45 618 49 55 6 28Jihomoravský 65 741 80 90 16 56Olomoucký 48 545 41 37 5 21Zlínský 38 413 47 43 7 40Moravskoslezský 63 429 63 99 19 25dokončeníSportSportsEnd of tableČR, krajeCR, regionskoupalištěabazénySwimmingpoolsztohokryté bazényincl.: IndoorswimmingpoolshřištěSportsgroundstělocvičnyGymnasiumsstadionyvčetně krytýchStadiums,incl. indooroneszimní stadionyvčetně krytýchWinter sportsstadiums, incl.indoor onesČeská republikaCzech Republic1 365 352 9 957 4 981 888 219Hl. m. Praha 56 32 123 19 24 9Středočeský 105 26 1 491 566 121 29Jihočeský 158 13 871 362 60 20Plzeňský 84 14 446 272 67 11Karlovarský 39 14 323 160 22 4Ústecký 118 29 385 327 64 19Liberecký 80 20 403 249 50 10Královéhradecký 100 19 905 406 68 18Pardubický 76 12 661 328 66 20Vysočina 97 14 726 315 45 17Jihomoravský 110 28 1 255 681 82 16Olomoucký 73 14 645 353 50 8Zlínský 108 25 603 304 56 12Moravskoslezský 161 92 1 120 639 113 26Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 221


KULTURA A SPORTCULTURE AND SPORTS9-8. Nemovité kulturní památky podle krajů vroce2002Historic buildings: by region, 2002Pramen: Informační a poradenské středisko pro místní kulturuČR, krajeNemovité kulturnípamátkyzpřístupněnénávštěvníkůmza vstupnécelkemPočetnávštěvníkůcelkemza vstupnéceléSource: Information and Advisory Centre for Local Cultureza vstupnésníženéztohoza vstupnézvýšenéo speciálníslužbyneplatícíchVybranévstupné(tis. Kč) 1)CR, regionsČeská republikaCzech RepublicHistoric buildingsmadeaccessible tovisitors foradmission,totalNumberof visitors,totalFulladmissionReducedadmissionAdmissionincreaseddue tospecialservicesVisitorsadmittedfreeCollectedadmission(CZKthous.) 1)233 9 761 784 5 723 928 3 322 448 355 357 259 071 254 607Hl. m. Praha 15 2 823 218 2 107 196 712 774 - 874 33 467Středočeský 38 1 539 317 925 673 507 720 40 718 19 136 56 646Jihočeský 27 1 084 714 571 422 363 302 137 206 12 760 53 258Plzeňský 18 485 021 230 366 219 148 19 490 11 667 10 260Karlovarský 6 251 539 117 927 78 477 49 521 5 614 7 863Ústecký 22 259 209 113 440 94 897 14 127 31 283 5 092Liberecký 15 586 927 304 807 197 953 27 761 26 455 14 609Královéhradecký 19 667 475 348 545 262 962 3 899 48 319 1 593Pardubický 13 268 497 127 388 112 318 10 779 18 012 18 354Vysočina 11 308 126 151 719 115 701 16 821 22 226 10 625Jihomoravský 24 678 216 336 265 306 120 22 051 12 122 20 582Olomoucký 10 284 681 114 850 135 323 12 184 21 145 10 145Zlínský 9 403 851 224 690 165 619 494 13 048 10 247Moravskoslezský 6 120 993 49 640 50 134 306 16 410 1 8661) zahrnuje vybrané vstupné za hrady, zámkyaostatní památkové objekty zřizovanéMinisterstvem kultury ČR, státními památkovýmiústavy, orgány státní správy, obcemi a městy1) Includes collected admission to castles, palacesand other historic buildings established by theMinistry of Culture of the CR, state institutionsfor the preservation of historical monuments,state authorities, and municipalities222Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZDRAVOTNICTVÍHEALTH9-9. Vybrané ukazatele zdravotnictví *)Selected health indicators *)Pramen: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČRSource: Institute of Health Information and Statistics of the CR2000 2001 2002Lékaři celkemPhysicians, total(přepočtený počet) 2 437 2 477 2 535 (F/T equivalent persons)ztoholékaři vnestátníchPhysicians in non-statezařízeních 1500 1501 1532 health establishmentsPočet lékařůPhysicians perna 1 000 obyvatel 3,8 3,9 4,0 1 000 inhabitantsPočet obyvatel na 1 lékaře 263 258 251 Inhabitants per physicianStřední zdravotničtí pracovníciParamedical personnel(přepočtený počet) 6 578 6 714 6 855 (F/T equivalent persons)Nemocnice 11 10 10 Hospitalspočet lůžek 3 835 3 805 3 839 Number of bedsSpecialized therapeuticalOdborné léčebné ústavy 1) 12 11 11 institutions 1)počet lůžek 1629 1626 1636 Number of bedsz toho léčebny pro dlouhodoběnemocné 5 5 5 For long-term patientspočet lůžek 432 496 506 Number of bedsSamostatné ordinace lékařů:Independent surgeries:pro dospělé 292 294 295 GPs for adultspro děti a dorost 140 137 138 GPs for children and adolescentsstomatologů 354 350 351 Stomatologistsgynekologů 66 62 64 Gynaecologistsspecialistů 302 313 331 SpecialistsOstatní samostatnáOther independent healthzdravotnická zařízení 334 341 329 establishmentsLékárny a výdejny 121 122 124 Pharmacies and dispensaries*) rezorty celkem1) včetně detašovaných pracovišť*) All departments1) Incl. detached places of workStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 223


ZDRAVOTNICTVÍHEALTH9-10. Pracovní neschopnost pro nemoc a úrazIncapacity for work due to disease or injury2000 2001 2002Průměrný počet osobAverage number ofnemocensky pojištěných 236 495 230 944 230 288 sickness insured personsNew notified cases ofNově hlášené případyincapacity for work due topracovní neschopnosti 206 925 206 763 190 704 disease or injuryvtom:Due topro nemoc 192 073 192 157 175 513 Diseasepro pracovní úrazy 5036 4996 4823 Industrial injurypro ostatní úrazy 9816 9610 10368 Other injuryCalendar days of incapacityKalendářní dny pracovnífor work due to diseaseneschopnosti 6 032 165 6 130 485 6 244 524 or injuryvtom:Due topro nemoc 5 440 466 5 552 655 5 626 196 Diseasepro pracovní úrazy 203 472 201 971 199 180 Industrial injurypro ostatní úrazy 388 227 375 859 419 148 Other injuryNově hlášené případyNew notified cases ofpracovní neschopnostiincapacity for work due tona 100 nemocensky disease or injury per 100pojištěných 87,50 89,53 82,81 sickness insured personsPrůměrná doba trváníAverage duration of 1 case1případu pracovníof incapacity for workneschopnosti (kalendářní dny) 29,15 29,65 32,74 (calendar days)vtom:Due topro nemoc 28,32 28,90 32,06 Diseasepro pracovní úrazy 40,40 40,43 41,30 Industrial injurypro ostatní úrazy 39,55 39,11 40,43 Other injuryPrůměrný denní stavAverage daily number ofpráce neschopných 16 481 16 796 17 108 people on sickness leavePrůměrné procentoAverage percentage ofpracovní neschopnosti 6,969 7,273 7,429 incapacity for workvtom:Due topro nemoc 6,285 6,587 6,693 Diseasepro pracovní úrazy 0,232 0,240 0,237 Industrial injurypro ostatní úrazy 0,597 0,446 0,499 Other injurySmrtelné pracovní úrazy 16 15 10 Lethal industrial injuries224Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZDRAVOTNICTVÍHEALTH9-11. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle odvětví (OKEČ) v roce 2002Incapacity for work due to disease or injury: by CZ-NACE, 2002Průměrnýpočet osobnemocenskypojištěnýchNově hlášenépřípadypracovníneschopnostiKalendářnídnypracovníneschopnostiOdvětví (OKEČ)Averagenumber ofsicknessinsuredpersonsNew notifiedcases ofincapacity forwork due todiseaseor injuryCalendardays ofincapacity forworkCZ-NACECelkem 230 288 190 704 6 244 524 TotalA+B Zemědělství, myslivost,Agriculture, hunting andlesnictví a rybolov 13 237 10 807 438 379 forestry and fishingCaž E Průmysl celkem 70 154 74 854 2 380 747 Industry, totalC+D Zpracovatelský průmysla dobývání nerostnýchMining and quarryingsurovin 67 310 73 059 2 325 511 and manufacturingE Výroba a rozvod elektřiny, Electricity, gas and waterplynu a vody 2 844 1 795 55 236 supplyF Stavebnictví 8 887 10 442 345 316 ConstructionWholesale and retail trade;G Obchod, opravyrepair of motor vehicles,motorových vozidelmotorcycles and personalaspotřebního zboží 7 511 6 634 204 385 and household goodsH Pohostinství a ubytování 1 376 1 058 34 239 Hotels and restaurantsI Doprava, skladování, Transport, storage andpošty a telekomunikace 6 636 4 951 183 719 communicationsJ+K Peněžnictví apojišťovnictvía činnosti v oblastinemovitostí, pronajímáníFinancial intermediationmovitostí, služby proand real estate, rentingpodniky, výzkum a vývoj 5 809 4 611 149 595 and business activitiesPublic administration andL Veřejná správa, obrana, defence; compulsory socialsociální zabezpečení 13 354 9 661 246 310 securityM Školství 13 660 8 011 195 896 EducationN Zdravotnictví, veterinárníasociální činnosti 14 501 9 872 303 945 Health and social workO Ostatní veřejné, sociálníOther community, social andaosobní služby 4 432 3 267 96 376 personal service activitiesNezjištěno 70 731 46 536 1 665 617 Not identifiedStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 225


ZDRAVOTNICTVÍHEALTH9-11. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle odvětví (OKEČ) v roce 2002Incapacity for work due to disease or injury: by CZ-NACE, 2002dokončeníEnd of tableOdvětví (OKEČ)Nově hlášenépřípadypracovníneschopnostina 100nemocenskypojištěnýchPrůměrnádoba trvání1případupracovníneschopnosti(kal. dny)PrůměrnéprocentopracovníneschopnostiCZ-NACENew notifiedcases ofincapacity forwork per 100sicknessinsuredpersonsAveragedurationof one case ofincapacityfor work(calendar days)Averagepercentageof incapacityfor workCelkem 82,81 32,74 7,429 TotalA+B Zemědělství, myslivost,Agriculture, hunting andlesnictví a rybolov 81,64 40,56 9,073 forestry and fishingCaž E Průmysl celkem 106,70 31,81 9,297 Industry, totalC+D Zpracovatelský průmysla dobývání nerostnýchMining and quarryingsurovin 108,54 31,83 9,466 and manufacturingEVýrobaarozvodelektřiny,Electricity, gas and waterplynu a vody 63,12 30,77 5,321 supplyF Stavebnictví 117,50 33,07 10,646 ConstructionWholesale and retail trade;G Obchod, opravyrepair of motor vehicles,motorových vozidelmotorcycles and personalaspotřebního zboží 88,32 30,81 7,455 and household goodsH Pohostinství a ubytování 76,89 32,36 6,817 Hotels and restaurantsI Doprava, skladování, Transport, storage andpošty a telekomunikace 74,61 37,11 7,585 communicationsJ+K Peněžnictví a pojišťovnictvía činnosti v oblastinemovitostí, pronajímáníFinancial intermediationmovitostí, služby proand real estate, rentingpodniky, výzkum a vývoj 79,38 32,44 7,055 and business activitiesPublic administration andLVeřejná správa, obrana,defence; compulsory socialsociální zabezpečení 72,35 25,50 5,053 securityM Školství 58,65 24,45 3,929 EducationN Zdravotnictví, veterinárníasociální činnosti 68,08 30,79 5,743 Health and social workOOstatní veřejné, sociálníOther community, social anda osobní služby 73,71 29,50 5,958 personal service activitiesNezjištěno 65,79 35,79 6,452 Not identified226Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZDRAVOTNICTVÍHEALTH9-12. Vybrané ukazatele zdravotnictví podle okresů vroce2002 *)Selected indicators of health: by district, 2002 *)Pramen: Ústav zdravotnických informací astatistikyČRpřepočtený početKraj, okresyLékařicelkemztoholékařiv nestátníchzařízeníchSource: Institute of Health Information and Statistics of the CRF/T equivalent personsLékařina 1 000obyvatelObyvatelé na1lékařeStřednízdravotničtípracovníciRegion, districtsPhysicians,totalPhysicians innon-state healthestablishmentsPhysiciansper 1 000inhabitantsInhabitantsperphysicianParamedicalpersonnelOlomoucký kraj 2 535 1 532 4,0 251 6 855Jeseník 128 120 3,0 330 397Olomouc 1 245 542 5,6 180 3 424Prostějov 335 200 3,1 327 858Přerov 452 326 3,3 299 1 139Šumperk 373 345 3,0 338 1 038pokračovánízařízeníNemocniceHospitalsOstatnísamostatnázdravotnickázařízeníOdbornéléčebnéústavy 1)Specializedtherapeuticinstitutions 1)ztoholéčebnypro dlouhodoběnemocnéincl.: Forlong-termpatientsContinuedEstablishmentsLékárnyavýdejnyPharmaciesanddispensariesOlomoucký kraj 10 329 11 5 124Jeseník 1 22 3 1 8Olomouc 3 136 4 1 45Prostějov 1 35 2 1 20Přerov 2 67 2 2 25Šumperk 3 69 - - 26dokončenízařízeníKraj, okresyRegion, districtsKraj, okresyRegion, districtspraktickýchpro dospěléGPs foradultspraktických proděti a dorostGPs forchildren andadolescentsSamostatné ordinace lékařůIndependent surgeriesEnd of tableEstablishmentsstomatologů gynekologů specialistůOtherindependenthealth establishmentsStomatologistsGynaecologistsSpecialistsOlomoucký kraj 295 138 351 64 331Jeseník 18 11 19 5 15Olomouc 101 53 135 27 141Prostějov 58 21 67 9 43Přerov 57 27 71 10 67Šumperk 61 26 59 13 65*) rezorty celkem1) včetně detašovaných pracovišť*) All departments1) Incl. detached places of workStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 227


ZDRAVOTNICTVÍHEALTH9-13. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů vroce2002Incapacity for work due to disease or injury: by district, 2002Kraj, okresyRegion, districtsPrůměrnýpočet osobnemocenskypojištěnýchAveragenumber ofsicknessinsuredpersonsNově hlášené případypracovní neschopnostiNew notified cases ofincapacity workna 100celkem nemocenskypojištěnýchTotalPer 100sicknessinsuredpersonsKalendářnídny pracovníneschopnostiCalendardays ofincapacity forworkPrůměrnádoba trvání1případupracovníneschopnosti(kal. dny)Averagedurationof one case ofincapacityfor work(calendar days)PrůměrnéprocentopracovníneschopnostiAveragepercentageof incapacityfor workOlomoucký kraj 230 288 190 704 82,81 6 244 524 32,74 7,429Jeseník 13 314 11 023 82,79 347 234 31,50 7,145Olomouc 88 316 66 279 75,05 2 160 485 32,60 6,702Prostějov 40 486 34 896 86,19 1 132 043 32,44 7,661Přerov 44 199 37 120 83,98 1 145 089 30,85 7,098Šumperk 43 973 41 386 94,12 1 459 673 35,27 9,0949-14. Vybrané ukazatele zdravotnictví podle krajů vroce2002 *)Selected indicators of health: by region, 2002 *)Pramen: Ústav zdravotnických informací astatistikyČRpřepočtený početČR, krajeLékařicelkemztoholékařivnestátníchzařízeníchSource: Institute of Health Information and Statistics of the CRF/T equivavalent personsLékařina 1 000obyvatelObyvateléna 1 lékařeStřednízdravotničtípracovníciCR, regionsPhysicians,totalPhysicians innon-state healthestablishmentsPhysiciansper 1 000inhabitantsInhabitantsper physicianParamedicalpersonnelČeská republikaCzech Republic39 784 24 120 3,9 256 111 654Hl. m. Praha 7 765 3 900 6,7 149 19 141Středočeský 3 441 2 193 3,1 327 9 451Jihočeský 2 213 1 648 3,5 282 6 350Plzeňský 2 305 1 323 4,2 238 6 361Karlovarský 1 063 753 3,5 286 3 447Ústecký 2 623 1 960 3,2 312 8 388Liberecký 1 415 958 3,3 302 4 055Královéhradecký 2 111 1 222 3,8 260 6 219Pardubický 1 637 974 3,2 310 4 728Vysočina 1 612 906 3,1 321 4 927Jihomoravský 4 714 2 591 4,2 238 12 954Olomoucký 2 535 1 532 4,0 251 6 855Zlínský 1 900 1 255 3,2 312 5 511Moravskoslezský 4 450 2 907 3,5 284 13 267*) rezorty celkem*) All departments228Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


ZDRAVOTNICTVÍHEALTH9-14. Vybrané ukazatele zdravotnictví podle krajů v roce 2002 *)Selected indicators of health: by region, 2002 *)Pramen: Ústav zdravotnických informací astatistikyČRpokračovánízařízeníNemocniceHospitalsOstatnísamostatnázdravotnickázařízeníSource: Institute of Health Information and Statistics of the CRContinuedEstablishmentsOdbornéléčebnéústavy 1)Specializedtherapeuticinstitutions 1)ztoholéčebny prodlouhodoběnemocnéincl.: Forlong-termpatientsLékárnyavýdejnyPharmaciesanddispensariesČeská republikaCzech Republic201 3 811 154 80 2 072Hl. m. Praha 25 513 11 5 289Středočeský 25 332 24 14 206Jihočeský 10 240 9 5 126Plzeňský 12 173 4 2 115Karlovarský 5 131 4 3 71Ústecký 20 266 10 6 189Liberecký 10 149 9 4 100Královéhradecký 14 219 13 6 120Pardubický 10 215 11 7 100Vysočina 6 158 12 4 92Jihomoravský 23 366 7 3 204Olomoucký 10 329 11 5 124Zlínský 11 270 8 4 104Moravskoslezský 20 450 21 12 232dokončenízařízeníČR, krajeCR, regionsČR, krajeCR, regionspraktickýchpro dospěléGPs foradultspraktickýchpro děti a dorostGPs forchildren andadolescentsSamostatné ordinace lékařůIndependent surgeriesEnd of tableEstablishmentsstomatologů gynekologů specialistůOtherindependenthealth establishmentsStomatologistsGynaecologistsSpecialistsČeská republikaCzech Republic4420 2111 5410 1131 5740Hl. m. Praha 503 236 839 156 1 021Středočeský 470 241 499 111 465Jihočeský 283 137 328 78 325Plzeňský 240 108 316 68 349Karlovarský 119 62 137 40 198Ústecký 315 158 374 103 408Liberecký 184 100 218 42 234Královéhradecký 238 122 302 55 362Pardubický 224 102 242 50 281Vysočina 212 104 245 52 225Jihomoravský 525 234 606 120 609Olomoucký 295 138 351 64 331Zlínský 281 122 332 62 291Moravskoslezský 531 247 621 130 641*) rezorty celkem1) včetně detašovaných pracovišť*) All departments1) Incl. detached places of workStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 229


ZDRAVOTNICTVÍHEALTH9-15. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů vroce2002Incapacity for work due to disease or injury: by region, 2002ČR, krajeCR, regionsČeská republikaCzech RepublicPrůměrnýpočet osobnemocenskypojištěnýchAveragenumber ofsicknessinsuredpersonsNově hlášené případypracovní neschopnostiNew notified cases ofincapacity workcelkemTotalna 100nemocenskypojištěnýchper 100sicknessinsuredpersonsKalendářnídny pracovníneschopnostiCalendardays ofincapacity forworkPrůměrnádoba trvání1případupracovníneschopnosti(kal. dny)Averagedurationof one case ofincapacityfor work(calendar days)PrůměrnéprocentopracovníneschopnostiAveragepercentageof incapacityfor work4 466 699 3 589 680 80,37 110 410 839 30,76 6,772Hl. m. Praha 857 827 593 154 69,15 16 628 676 28,03 5,311Středočeský 438 369 343 913 78,45 9 879 104 28,73 6,174Jihočeský 259 647 221 133 85,17 6 487 268 29,34 6,845Plzeňský 231 747 199 703 86,17 5 774 778 28,92 6,827Karlovarský 115 207 101 877 88,43 2 824 413 27,72 6,717Ústecký 295 831 234 181 79,16 7 338 671 31,34 6,796Liberecký 172 335 153 409 89,02 4 858 122 31,67 7,723Královéhradecký 230 531 196 711 85,33 5 916 605 30,08 7,032Pardubický 210 404 174 719 83,04 5 293 286 30,30 6,893Vysočina 204 567 176 992 86,52 5 171 253 29,22 6,926Jihomoravský 492 865 403 084 81,78 12 991 582 32,23 7,222Olomoucký 230 288 190 704 82,81 6 244 524 32,74 7,429Zlínský 243 273 203 137 83,50 7 116 479 35,03 8,015Moravskoslezský 483 808 396 963 82,05 13 886 078 34,98 7,863230Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-16. Zařízení sociální péče (stav k 31. 12.)Social care establishments: 31 December2000 2001 2002Ústavy sociální péče prodospělé 4 4 4 Social care establishments for adultsmísta 346 378 379 BedsÚstavy sociální péče promládež 14 14 15Social care establishmentsfor young peoplemísta 1 505 1 453 1 470 BedsDomovy důchodců 23 23 28 Retirement homesmísta 2 635 2 567 2 862 BedsDomovy - penziony pro důchodce 11 11 11 Boarding houses for pensionersmísta 792 792 789 BedsDomy s pečovatelskou službou 62 64 64 Houses with community care servicebytové jednotky 1641 1659 1659 Dwelling unitsOstatní zařízení sociální péče 21 19 26 Other social care establishmentsmísta 576 437 731 BedsDětské domovy 12 12 12 Children’s homesmísta 396 396 389 Beds9-17. Příjemci důchodů aprůměrné výše důchodů (stav v prosinci)Pension recipients and average level of pensions: December2000 2001 2002Příjemci důchodů celkem 159 405 160 677 160 261 Pension recipients, totalv tom pobírající důchody:receiving:starobní plné 83 726 84 492 83 380 Full old-age pensionstarobní poměrné 488 441 393 Proportional old-age pensioninvalidní plné 19 627 19 620 19 808 Full disability pensioninvalidní částečné 8725 9172 9624 Partial disability pensionvdovské, vč. kombinovaných 38 257 38 235 38 186 Widow’s pension, incl. combinedvdovecké, vč. kombinovaných 5032 5199 5347 Widower’s pension, incl. combinedsirotčí 3550 3518 3523 Orphan’s pensionPrůměrná měsíční výšedůchodu (bez součástí) vKč 6053 6557 6575Average monthly levelof pension, CZKvtomdůchody:starobní plné 6142 6643 6666 Full old-age pensionstarobní poměrné 3833 4097 4085 Proportional old-age pensioninvalidní plné 5965 6471 6509 Full disability pensioninvalidní částečné 3846 4080 4068 Partial disability pensionvdovské, vč. kombinovaných 6573 7168 7198 Widow’s pension, incl. combinedvdovecké, vč. kombinovaných 7141 7800 7807 Widower’s pension, incl. combinedsirotčí 3029 3251 3305 Orphan’s pensionStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 231


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-18. Příjemci důchodů aprůměrné výše důchodů podle pohlaví v prosinci 2002Pension recipients and average level of pensions: by sex; December 2002CelkemTotalmužiMalesvtomženyFemalesPříjemci důchodů 160 261 59 597 100 664 Pension recipientsv tom pobírající důchody:receivingstarobní plné 83 380 36 169 47 211 Full old-age pensionstarobní poměrné 393 24 369 Proportional old-age pensioninvalidní plné 19 808 11 007 8 801 Full disability pensioninvalidní částečné 9624 5412 4212 Partial disability pensionvdovské -sólo 3 610 x 3 610 Widow’s pension - solovdovské - kombinované 34 576 x 34 576 Widow’s pension - combinedvdovecké -sólo 496 496 x Widower’s pension - solovdovecké - kombinované 4851 4851 x Widower’s pension - combinedsirotčí 3523 1638 1885 Orphan’s pensionPrůměrný věk příjemců důchodů 64 63 65 Average age of pension recipientsv tom pobírajících důchody:receivingstarobní plné 67 69 65 Full old-age pensionstarobní poměrné 76 76 76 Proportional old-age pensioninvalidní plné 53 54 53 Full disability pensioninvalidní částečné 47 48 46 Partial disability pensionvdovské -sólo 58 x 58 Widow’s pension - solovdovské - kombinované 73 x 73 Widow’s pension - combinedvdovecké -sólo 50 50 x Widower’s pension - solovdovecké - kombinované 75 75 x Widower’s pension - combinedsirotčí 16 15 16 Orphan’s pensionPrůměrná měsíční výše důchodu(bez součástí) vKč 6575 6933 6364Average monthly levelof pensions, CZKvtomdůchody:starobní plné 6666 7371 6126 Full old-age pensionstarobní poměrné 4085 4801 4038 Proportional old-age pensioninvalidní plné 6509 6926 5988 Full disability pensioninvalidní částečné 4068 4270 3808 Partial disability pensionvdovské -sólo 4 688 x 4 688 Widow’s pension - solovdovské - kombinované 7 461 x 7 461 Widow’s pension - combinedvdovecké -sólo 3622 3622 x Widower’s pension - solovdovecké - kombinované 8235 8235 x Widower’s pension - combinedsirotčí 3305 3273 3333 Orphan’s pension232Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-19. Přiznané a vyplacené dávky státní sociální podporyState social support benefits granted and paid2000 2001 2002Přiznané dávky 1)Benefits granted 1)Přiznané dávky celkem 2825677 2725661 2732357 Benefits granted, totalvtomdávky:přídavek na dítě 1593580 1579178 1582775 Child benefitsociální příplatek 371 893 355 717 347 429 Social benefitpříspěvek na bydlení 255 061 258 161 262 657 Housing contributionpříspěvek na dopravu 309 499 319 412 326 774 Transport contributionrodičovský příspěvek 197 870 193 626 192 614 Parental benefitzaopatřovací příspěvek 604 636 750 Providing-for benefitpěstounská péče 8276 8914 9344 Foster care benefitz toho:na potřeby dítěte 4555 4929 5217 To cover the child's needsodměna pěstouna 3697 3952 4099 Foster's remunerationporodné 4292 4520 4566 Child-birth grantpohřebné 5586 5497 5448 Death grantpříspěvek na teplo 36 589 - - Heat contributionpříspěvek na nájemné 42 427 - - Rental contributionHodnota vyplacených dávekvtis.Kč 2)Benefits paid, CZK thousand 2)Hodnota vyplacených dávek celkem 2 191 153 2 196 749 2 320 228 Benefits paid, totalvtomdávky:přídavek na dítě 885 160 887 770 932 381 Child benefitsociální příplatek 455 278 444 190 458 210 Social benefitpříspěvek na bydlení 190 279 202 332 223 182 Housing contributionpříspěvek na dopravu 80 279 88 864 98 524 Transport contributionrodičovský příspěvek 478 663 476 905 498 102 Parental benefitzaopatřovací příspěvek 764 1 043 1 366 Providing-for benefitpěstounská péče 21 910 24 253 27 251 Foster care benefitz toho:na potřeby dítěte 16 377 17 953 20 283 To cover the child's needsodměna pěstouna 5059 5650 6319 Foster's remunerationporodné 35 596 38 975 48 652 Child-birth grantpohřebné 33 375 32 180 32 565 Death grantpříspěvek na teplo 6331 -30 -2 Heat contributionpříspěvek na nájemné 3518 268 -4 Rental contributionostatní - 0 - Others1) bez zpětně přiznaných dávek2) včetně zpětně vyplacených dávek1) Excl. benefits granted retroactively2) Incl. benefits paid retroactivelyStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 233


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ9-20. Výdaje na dávky nemocenského pojištěníExpenditure on sickness insurance benefitsvtis.KčSOCIAL SECURITYCZK thousand2000 2001 2002Výdaje na dávky nemocenskéhopojištění 1488206 1606442 1798697Expenditure on sicknessinsurance benefitsztohodávky:nemocenské 1297514 1391441 1571652 Sickness benefitpeněžitá pomoc v mateřství 146 263 159 517 174 898 Maternity benefitpodpora při ošetřování členarodiny 44 118 55 266 51 853 Family member care benefit9-21. Vybrané ukazatele sociální péčeSelected social care indicators2000 2001 2002Držitelé průkazů zdravotněpostižených k 31. 12. 19 488 18 990 17 417Handicapped person cardholders: 31 Decemberv tom osoby:Persons:těžce postižené 2911 2333 2442 Severely handicappedzvláště těžce postižené 12 083 12 129 11 161 Very severely handicappedzvláště těžce postiženésnutností průvodce 4494 4528 3814Very severely handicappedin need of companionz toho osoby do 18 let: Persons under 18:těžce postižené 48 63 67 Severely handicappedzvláště těžce postižené 738 649 263 Very severely handicappedzvláště těžce postiženésnutností průvodce 1 107 910 800Very severely handicappedin need of companionOsoby v evidenci sociálněpotřebných 20 524 22 162 27 194 Registered socially needy personsŽadatelé oumístění v domovědůchodců 2078 2931 2901Applicants on waiting list forretirement homez toho přednostní analéhaví 647 774 560 Preferential and urgent casesŽadatelé oumístění v penzionupro důchodce 924 997 1 269Počet osob, jimž bylaposkytnuta pečovatelská služba 4342 5097 3392Applicants on waiting list forboarding house for pensionersPersons cared for by communitycare servicevtomzařízení:Establishments:státní 2 131 2 116 858 State-ownedobecní 1591 1600 1732 Municipality-ownedostatní 620 1 381 802 OtherVýdaje na pečovatelskouslužbu v tis. Kč 30 945 36 269 41 654Neuspokojení žadatelé obytvdomě spečovatelskou službou 1312 1500 1790Expenditure on community careservice, CZK thousandPersons whose applications fordwellings in community care servicehomes were not attended to positively234Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-22. Vybraná zařízení sociální péče podle okresů k 31. 12. 2002Selected social care establishments: by district; 31 December 2002Kraj, okresyRegion, districtsÚstavysociálnípéče prodospěléSocial careestablishmentsfor adultsÚstavysociálnípéče promládežSocial careestablishmentsforyoungpeopleDomovydůchodcůRetirementhomesDomovy -penzionyprodůchodceBoardinghouses forpensionersDomyspečovatelskouslužbouHouseswithcommunitycareserviceOstatnízařízenísociálnípéčeOthersocial careestablishmentsDětskédomovyChildren’shomesZařízeníEstablishmentsOlomoucký kraj 4 15 28 11 64 26 12Jeseník - 1 5 1 3 1 2Olomouc 1 6 6 2 22 7 3Prostějov 1 2 7 - 7 1 3Přerov 2 4 6 2 21 11 3Šumperk - 2 4 6 11 6 1Místa 1) Beds 1)Olomoucký kraj 379 1 470 2 862 789 1 659 731 389Jeseník - i.d. 292 i.d. 53 i.d. i.d.Olomouc i.d. 695 564 i.d. 725 180 95Prostějov i.d. i.d. 666 - 154 i.d. 110Přerov i.d. 253 814 i.d. 487 353 80Šumperk - i.d. 526 233 240 131 i.d.1) v domech s pečovatelskou službou bytové jednotky1) Dwelling units in houses with community care service9-23. Pečovatelská služba podle okresů v roce 2002Community care service: by district; 2002Pramen: Ministerstvo práceasociálních věcí ČRKraj, okresyRegion, districtsPočet osob,jimž bylaposkytnutapečovatelskáslužbaPersonscared forby communitycare servicevtomzařízeníSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republicstátní obecní ostatníState-ownedMunicipalityownedEstablishmentsOtherVýdaje napečovatelskouslužbuvtis.KčExpenditureon communitycare service,CZK thousandNeuspokojenížadateléobytvdoměspečovatelskouslužbouPersons whoseapplications fordwellings incommunity careservice homeswere not attendedto positivelyOlomoucký kraj 3 392 858 1 732 802 41 654 1 790Jeseník 289 211 65 13 3 137 121Olomouc 718 19 691 8 9 669 941Prostějov 10 10 - - 4 049 17Přerov 976 - 976 - 12 814 611Šumperk 1 399 618 - 781 11 985 100Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 235


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-24. Příjemci důchodů aprůměrné výše důchodů podle okresů v prosinci 2002Pension recipients and average amount of pensions: by district; December 2002Kraj, okresyRegion, districtsDůchodycelkemPensions,totalstarobníplnéFullold-agestarobnípoměrnéProportionalold-agevtomdůchodyinvalidníplnéFulldisabilityinvalidníčástečnéPartialdisabilityPensionsvdovské 1) vdovecké 1) sirotčíWidow’s 1) Widower’s 1) Orphan’sPříjemci důchodůPension recipientsOlomoucký kraj 160 261 83 380 393 19 808 9 624 38 186 5 347 3 523Jeseník 9 650 5 058 17 1 138 501 2 376 301 259Olomouc 54 810 29 283 134 5 806 3 198 13 409 1 771 1 209Prostějov 30 425 14 445 63 4 722 2 492 7 015 1 094 594Přerov 33 961 18 079 124 3 797 1 700 8 383 1 120 758Šumperk 31 415 16 515 55 4 345 1 733 7 003 1 061 703Průměrná měsíční výše důchodu (bez součástí) vKčAverage monthly amount of pension, CZKOlomoucký kraj 6 575 6 666 4 085 6 509 4 068 7 198 7 807 3 305Jeseník 6 548 6 621 3 989 6 637 4 056 7 080 7 876 3 291Olomouc 6 643 6 755 4 043 6 499 4 100 7 246 7 802 3 273Prostějov 6 509 6 634 4 421 6 534 4 028 7 203 7 808 3 321Přerov 6 566 6 635 3 983 6 415 4 062 7 161 7 818 3 296Šumperk 6 539 6 585 4 060 6 546 4 075 7 186 7 783 3 3621) včetně kombinovaných1) Incl. combined pensionspočet162 000Příjemci důchodů v Olomouckémkraji160 000158 000156 000154 000152 000150 0001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002prosinec roku236Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-25. Držitelé průkazů zdravotně postižených podle okresů k 31. 12. 2002Handicapped person card holders: by district; 31 December 2002Pramen: Ministerstvo práceasociálních věcí ČRKraj, okresyRegion, districtsDržitelé průkazůcelkemHolders, totalcelkemTotalztohodo 18 letincl.:Personsunder 18těžce postiženéSeverelyhandicappedcelkemTotalSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republicztohodo 18 letincl.:Personsunder 18v tom osobyzvláště těžcepostiženéVery severelyhandicappedcelkemztohodo 18 letincl.:Personsunder 18Very severelyhandicapped inneed of companionztohodo 18 letincl.:Personsunder 18Olomoucký kraj 17 417 1 130 2 442 67 11 161 263 3 814 800Jeseník 734 78 83 - 429 11 222 67Olomouc 866 160 96 2 581 96 189 62Prostějov 7 830 407 942 23 5 428 54 1 460 330Přerov 4 041 279 869 36 2 085 45 1 087 198Šumperk 3 946 206 452 6 2 638 57 856 143TotalPersonszvláště těžcepostižené s nutnostíprůvodcecelkemTotal9-26. Osoby v evidenci sociálně potřebných a čekatelé na umístěnívzařízeních sociální péče podleokresů k 31. 12. 2002Registered socially needy persons and applicants on waiting list for socialcare establishment: by district, 31 December 2002Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRKraj, okresyRegion, districtsOsoby v evidencisociálně potřebnýchRegistered sociallyneedy personsSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech RepublicŽadatelé oumístěnív domově důchodcůApplicants onwaiting list forretirement homeztohopřednostnía naléhavíincl.: Preferentialand urgent casesŽadatelé oumístěnív penzionupro důchodceApplicants on waitinglist for boardinghouse for pensionersOlomoucký kraj 27 194 2 901 560 1 269Jeseník 2 331 93 3 168Olomouc 10 852 589 164 434Prostějov 5 143 61 - -Přerov 4 665 1 134 228 443Šumperk 4 203 1 024 165 224Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 237


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-27. Vybraná zařízení sociální péče podle krajů k 31. 12. 2002Selected social care establishments: by region; 31 December 2002ČR, krajeCR, regionsÚstavysociálnípéče prodospěléSocial careestablishmentsfor adultsÚstavysociálnípéče promládežSocial careestablishmentsforyoungpeopleDomovydůchodcůRetirementhomesDomovy -penzionyprodůchodceBoardinghouses forpensionersDomyspečovatelskouslužbouHouseswithcommunitycareserviceOstatnízařízenísociálnípéčeOthersocial careestablishmentsDětskédomovyChildren’shomesZařízeníEstablishmentsČeská republikaCzech Republic87 187 357 150 1 021 336 162Hl. m. Praha 1 5 20 5 37 15 2Středočeský 13 21 50 14 158 17 20Jihočeský 2 9 27 5 83 19 10Plzeňský 7 8 12 10 60 18 8Karlovarský 3 8 8 9 35 9 8Ústecký 10 26 34 20 70 29 19Liberecký 7 14 13 5 50 5 9Královéhradecký 5 8 29 10 70 7 8Pardubický 3 7 15 9 45 12 8Vysočina 3 9 26 2 68 24 12Jihomoravský 11 18 26 26 61 55 11Olomoucký 4 15 28 11 64 26 12Zlínský 10 13 27 13 76 26 16Moravskoslezský 8 26 42 11 144 74 19Místa 1) Beds 1)Česká republikaCzech Republic7 265 13 064 37 333 12 312 31 174 7 374 6 252Hl. m. Praha i.d. 611 2 673 1 062 1 710 442 i.d.Středočeský 918 1 384 4 542 708 4 502 299 657Jihočeský i.d. 683 2 697 i.d. 2 387 376 366Plzeňský 996 847 1 016 809 1 553 276 364Karlovarský 213 496 629 1 007 1 219 174 330Ústecký 916 1 569 3 957 1 542 2 279 430 956Liberecký 260 622 1 215 361 1 355 41 469Královéhradecký 310 548 2 351 641 2 079 227 304Pardubický 252 706 1 892 955 1 189 346 i.d.Vysočina 230 584 2 573 i.d. 1 732 276 425Jihomoravský 915 1 350 3 582 1 903 2 139 1 049 374Olomoucký 379 1 470 2 862 789 1 659 731 389Zlínský 758 726 2 624 957 2 434 776 471Moravskoslezský 759 1 468 4 720 1 134 4 937 1 931 8431) v domech s pečovatelskou službou bytové jednotky1) Dwelling units in houses with community care service238Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-28. Pečovatelská služba podle krajů vroce2002Community care service: by region; 2002Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRČR, krajeCR, regionsPočet osob,jimž bylaposkytnutapečovatelskáslužbaPersonscared forby communitycare servicevtomzařízeníSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republicstátní obecní ostatníState-ownedMunicipalityownedEstablishmentsOtherVýdaje napečovatelskouslužbuvtis.KčExpenditureon communitycare service,CZK thousandNeuspokojenížadateléobytvdoměspečovatelskouslužbouPersons whoseapplications fordwellings incommunity careservice homeswere not attendedto positivelyČeská republikaCzech Republic109 034 29 971 69 809 9 254 1 071 880 19 365Hl. m. Praha 14 430 - 14 430 - 191 173 1 245Středočeský 13 971 4 781 8 836 354 127 059 1 673Jihočeský 4 184 146 3 594 444 56 090 1 641Plzeňský 7 448 2 669 4 346 433 59 795 895Karlovarský 1 597 1 438 159 - 21 454 465Ústecký 4 749 190 4 381 178 45 210 1 435Liberecký 6 180 1 117 5 063 - 42 971 1 079Královéhradecký 5 861 2 330 3 256 275 77 337 2 016Pardubický 4 921 1 605 3 147 169 60 226 894Vysočina 8 241 3 684 4 015 542 67 215 984Jihomoravský 17 308 5 190 9 650 2 468 129 199 1 215Olomoucký 3 392 858 1 732 802 41 654 1 790Zlínský 6 921 4 583 72 2 266 58 472 1 349Moravskoslezský 9 831 1 380 7 128 1 323 94 025 2 684Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 239


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-29. Domovy důchodců podle krajů v roce 2002Retirement homes: by region; 2002Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech RepublicČR, krajeZařízení Místa Obyvatelé Využití míst (%)CR, regionsČeská republikaCzech RepublicHomes Beds Occupants Occupancy rate (%)354 37 258 35 860 96,2Hl. m. Praha 19 2 547 2 377 93,3Středočeský 49 4 471 4 334 96,9Jihočeský 27 2 697 2 608 96,7Plzeňský 14 1 296 1 255 96,8Karlovarský 8 629 616 97,9Ústecký 34 3 957 3 832 96,8Liberecký 12 1 095 1 069 97,6Královéhradecký 29 2 351 2 299 97,8Pardubický 14 1 856 1 797 96,8Vysočina 26 2 573 2 389 92,8Jihomoravský 25 3 565 3 484 97,7Olomoucký 28 2 862 2 780 97,1Zlínský 27 2 624 2 562 97,6Moravskoslezský 42 4 735 4 458 94,1Průměrná měsíční výše důchodu podle krajů vprosinci2002KrajMoravs kos lezskýZlínskýOlomouckýJihomoravskýVys očinaPardubickýKrálovéhradeckýLibereckýÚsteckýKarlovarskýPlzeňskýJihočeskýStředočeskýHl.m.Praha6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000 7 100 Kč240Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-30. Příjemci důchodů aprůměrné výše důchodů podle krajů vprosinci2002Pension recipients and average amount of pensions: by region; December 2002ČR, krajeCR, regionsDůchodycelkemPensions,totalstarobníplnéFullold-agestarobnípoměrnéProportionalold-agePříjemci důchodůvtomdůchodyinvalidníplnéFulldisabilityinvalidníčástečnéPartialdisabilityPensionsvdovské 1) vdovecké 1) sirotčíWidow’s 1) Widower’s 1) Orphan’sPension recipientsČeská republikaCzech Republic2 577 798 1 335 280 6 709 326 224 162 504 608 003 84 677 54 401Hl. m. Praha 290 563 165 423 1 101 28 002 11 885 68 985 9 263 5 904Středočeský 286 876 143 785 672 37 039 18 957 71 362 9 657 5 404Jihočeský 153 705 78 547 263 19 297 10 364 36 876 5 137 3 221Plzeňský 140 564 74 761 340 16 524 7 720 33 740 4 890 2 589Karlovarský 69 407 37 854 171 7 354 4 252 15 766 2 278 1 732Ústecký 198 493 99 563 419 25 510 14 721 46 529 6 692 5 059Liberecký 103 346 52 041 105 14 202 7 173 23 739 3 583 2 503Královéhradecký 143 973 74 316 196 20 165 8 890 33 024 4 785 2 597Pardubický 129 639 68 735 141 16 318 7 660 29 982 4 295 2 508Vysočina 132 168 69 844 152 16 753 7 369 31 018 4 533 2 499Jihomoravský 295 739 150 932 870 37 795 21 941 69 021 9 367 5 813Olomoucký 160 261 83 380 393 19 808 9 624 38 186 5 347 3 523Zlínský 153 560 78 682 329 20 148 9 637 36 334 4 979 3 451Moravskoslezský 319 504 157 417 1 557 47 309 22 311 73 441 9 871 7 598Průměrná měsíční výše důchodu (bez součástí) vKčAverage monthly amount of pension, CZKČeská republikaCzech Republic6 703 6 833 4 087 6 666 4 132 7 266 8 063 3 328Hl. m. Praha 7 108 7 274 4 223 6 600 4 043 7 630 8 447 3 369Středočeský 6 691 6 817 4 196 6 675 4 108 7 225 8 075 3 318Jihočeský 6 619 6 723 4 176 6 579 4 055 7 276 7 817 3 331Plzeňský 6 706 6 791 3 927 6 596 4 077 7 272 8 023 3 315Karlovarský 6 636 6 770 4 251 6 557 4 052 7 246 8 019 3 243Ústecký 6 671 6 861 4 169 6 643 4 097 7 269 8 177 3 270Liberecký 6 623 6 757 4 460 6 606 4 046 7 290 7 873 3 294Královéhradecký 6 661 6 725 4 257 6 650 4 107 7 306 7 917 3 271Pardubický 6 618 6 681 4 324 6 582 4 053 7 256 7 877 3 311Vysočina 6 619 6 650 4 173 6 649 4 126 7 227 7 787 3 347Jihomoravský 6 597 6 756 4 101 6 592 4 060 7 181 7 978 3 294Olomoucký 6 575 6 666 4 085 6 509 4 068 7 198 7 807 3 305Zlínský 6 569 6 669 4 209 6 587 4 119 7 137 7 891 3 343Moravskoslezský 6 763 6 928 3 813 7 009 4 465 7 136 8 426 3 4211) včetně kombinovaných1) Incl. combined pensionsStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 241


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-31. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše a podle krajů v prosinci 2002Old-age pension recipients: by pension amount and region; December 2002Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRČR, krajeCR, regionsPříjemcicelkemPensionrecipients,totaldo3999Under3 9994 000-4 999MužiSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic5 000-5 9996 000-6 9997 000-7 9998 000-9 99910 000avíce10 000and overČeská republikaCzech Republic588 521 0,5 0,6 2,1 25,8 40,7 28,0 2,3Hl. m. Praha 68 758 1,0 0,7 1,7 13,3 34,6 43,1 5,6Středočeský 65 585 0,4 0,5 1,8 24,3 43,1 28,3 1,6Jihočeský 34 761 0,4 0,6 2,1 32,6 43,6 19,9 0,9Plzeňský 33 746 0,3 0,5 1,6 25,1 44,9 26,1 1,4Karlovarský 16 489 0,7 1,0 2,8 24,3 39,1 30,5 1,5Ústecký 43 816 0,5 0,7 2,3 21,3 39,0 34,0 2,1Liberecký 22 318 0,5 0,7 2,2 29,8 42,7 22,9 1,2Královéhradecký 32 173 0,3 0,5 1,9 32,4 44,1 19,9 1,0Pardubický 30 447 0,3 0,4 2,0 33,0 44,4 19,0 0,8Vysočina 31 961 0,2 0,4 2,5 38,1 42,3 15,6 0,7Jihomoravský 65 396 0,5 0,6 2,6 29,1 41,0 24,3 1,9Olomoucký 36 193 0,4 0,7 2,8 33,6 43,0 18,5 1,0Zlínský 34 642 0,4 0,6 2,4 30,7 45,3 19,7 0,8Moravskoslezský 72 236 0,4 0,5 1,8 17,1 34,3 40,4 5,4Ženyv tom podle výše důchodu v Kč (%)Pension amount , CZK (%)FemalesČeská republikaCzech Republic753 468 2,7 5,5 32,5 41,7 13,2 4,2 0,2Hl. m. Praha 97 766 2,7 3,3 18,8 38,2 23,9 12,3 0,9Středočeský 78 872 2,7 5,7 34,0 42,6 11,7 3,2 0,1Jihočeský 44 049 1,9 4,6 33,4 45,9 11,6 2,5 0,1Plzeňský 41 355 2,4 5,1 34,4 42,9 12,2 2,9 0,1Karlovarský 21 536 2,8 6,5 34,8 39,1 12,9 3,8 0,1Ústecký 56 166 2,8 6,6 33,3 40,0 13,1 4,0 0,1Liberecký 29 828 1,6 4,3 31,1 47,3 12,7 3,0 0,1Královéhradecký 42 339 1,4 4,1 32,8 47,5 11,2 3,0 0,1Pardubický 38 429 1,4 4,6 36,5 45,5 9,8 2,2 0,0Vysočina 38 035 1,5 4,8 36,9 45,8 9,0 1,8 0,1Jihomoravský 86 406 2,8 6,2 34,2 40,8 12,1 3,8 0,2Olomoucký 47 580 2,3 6,1 36,3 42,3 10,6 2,3 0,1Zlínský 44 369 2,3 5,2 36,9 43,4 10,0 2,2 0,1Moravskoslezský 86 738 5,7 8,9 34,5 35,6 12,0 3,1 0,1Males242Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-32. Přiznané dávky státní sociální podpory podle krajů v roce 2002 *)počet dávekNumber of benefitsvtomdávkyBenefitsČR, kraje Celkem přídavekna dítěsociálnípříplatekpříspěvekna bydlenípříspěvekna dopravurodičovskýpříspěvekCR, regions TotalSocial Housing Transport ParentalChild benefitbenefit contribution contribution benefitČeská republikaCzech Republic38 825 931 23 082 627 4 675 179 3 554 547 4 135 293 3 084 665Hl. m. Praha 2 304 073 1 571 223 226 303 190 065 12 613 282 489Středočeský 3 983 293 2 377 375 427 852 256 010 550 733 340 725Jihočeský 2 419 199 1 459 089 266 323 178 192 307 564 193 439Plzeňský 1 921 610 1 186 648 195 015 131 827 228 964 163 751Karlovarský 1 207 101 697 717 164 177 120 459 116 295 98 178Ústecký 3 567 029 1 975 718 530 815 473 799 285 605 272 510Liberecký 1 647 514 1 005 536 201 112 132 906 155 981 136 970Královéhradecký 2 177 383 1 309 065 245 510 163 363 273 092 169 975Pardubický 2 189 766 1 278 807 263 100 182 902 288 881 162 004Vysočina 2 319 454 1 373 386 256 428 180 323 330 821 163 710Jihomoravský 4 417 700 2 616 600 551 310 400 963 485 318 333 880Olomoucký 2 732 357 1 582 775 347 429 262 657 326 774 192 614Zlínský 2 479 953 1 486 986 278 868 193 385 321 022 180 704Moravskoslezský 5 459 499 3 161 702 720 937 687 696 451 630 393 716State social support benefits granted: by region; 2002 *) porodné pohřebnédokončeníČR, krajeCR, regionszaopatřovacípříspěvekProvidingforbenefitpěstounskápéčeFoster carebenefitvtomdávkyna potřebydítěteTo cover thechild's needsz tohoodměnapěstounaBenefitsFoster'sremunerationChild-birthgrantEnd of tableDeath grantČeská republikaCzech Republic9 019 136 248 75 996 59 720 68 241 80 112Hl. m. Praha 775 9 689 5 056 4 587 4 447 6 469Středočeský 917 13 220 7 142 6 040 7 651 8 810Jihočeský 325 6 439 3 771 2 638 3 862 3 966Plzeňský 371 7 202 3 955 3 230 3 415 4 417Karlovarský 244 5 513 3 077 2 411 2 229 2 289Ústecký 1 008 12 691 7 040 5 597 6 966 7 917Liberecký 333 7 254 4 023 3 201 3 614 3 808Královéhradecký 374 7 834 4 374 3 430 3 772 4 398Pardubický 362 5 858 3 327 2 503 3 845 4 007Vysočina 298 6 667 3 861 2 771 3 855 3 966Jihomoravský 846 12 048 6 790 5 216 7 005 9 730Olomoucký 750 9 344 5 217 4 099 4 566 5 448Zlínský 824 9 533 5 592 3 917 3 962 4 669Moravskoslezský 1 592 22 956 12 771 10 080 9 052 10 218*) bez zpětně přiznaných dávek*) Excl. retrospectively benefits confessedStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 243


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-33. Vyplacené dávky státní sociální podpory podle krajů vroce2002 *)vtis.KčState social support benefits paid: by region; 2002 *)ČR, krajeCR, regionsCelkemTotalpřídavekna dítěChild benefitvtomdávkysociálnípříplatekSocialbenefitpříspěvekna bydleníHousingcontributionBenefitspříspěvekna dopravuTransportcontributionCZK thousandrodičovskýpříspěvekParentalbenefitČeská republikaCzech Republic33 699 708 13 353 008 6 271 406 3 027 594 1 297 555 8 021 712Hl. m. Praha 2 354 825 914 666 334 797 166 980 7 100 753 573Středočeský 3 445 232 1 372 392 592 564 226 369 177 244 889 316Jihočeský 2 050 967 836 974 360 997 152 655 96 194 504 371Plzeňský 1 635 843 670 156 263 973 114 020 69 239 426 616Karlovarský 1 091 045 415 267 218 851 106 570 38 745 256 671Ústecký 3 260 233 1 173 871 718 311 419 006 94 753 703 192Liberecký 1 442 457 573 570 274 866 113 159 46 696 354 653Královéhradecký 1 808 798 740 961 318 060 135 885 79 603 440 464Pardubický 1 816 847 733 581 344 630 151 826 86 992 417 946Vysočina 1 873 988 788 026 336 543 145 624 95 630 422 652Jihomoravský 3 789 253 1 521 916 724 621 340 041 154 659 866 555Olomoucký 2 320 228 932 381 458 210 223 182 98 524 498 102Zlínský 2 055 493 852 809 374 630 159 784 96 140 468 109Moravskoslezský 4 754 498 1 826 439 950 351 572 493 156 036 1 019 492dokončeníEnd of tablevtomdávkyBenefitsČR, krajeCR, regionszaopatřovacípříspěvekProviding-forbenefitpěstounskápéčeFoster carebenefitporodnéChild-birthgrantpohřebnéDeath grantpříspěvekna teploHeatcontributionpříspěvekna nájemnéRentalcontributionČeská republikaCzech Republic14 088 394 690 791 044 528 773 -106 -62Hl. m. Praha 1 223 28 336 81 235 66 948 -12 -20Středočeský 1 348 37 532 89 229 59 250 -9 -4Jihočeský 521 19 558 49 083 30 630 -12 -5Plzeňský 581 20 630 41 720 28 920 -9 -3Karlovarský 385 15 186 25 402 13 970 -3 1Ústecký 1 389 36 738 68 995 43 980 0 -2Liberecký 494 21 494 35 623 21 905 -4 -1Královéhradecký 552 22 486 42 576 28 220 -5 -4Pardubický 580 17 004 39 560 24 735 -4 -2Vysočina 445 19 742 40 482 24 850 -5 -2Jihomoravský 1 211 34 813 86 150 59 310 -15 -7Olomoucký 1 366 27 251 48 652 32 565 -2 -4Zlínský 1 648 28 566 44 899 28 915 -6 -1Moravskoslezský 2 345 65 355 97 438 64 575 -22 -9*) včetně zpětně vyplacených dávek*) Incl. benefits paid retroactively244Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-34. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle krajů vroce2002Expenditure on sickness insurance benefits: by region; 2002vtis.KčČR, krajeCR, regionsCelkemBenefits, totalnemocenskéSickness benefitztohodávkypeněžitá pomocvmateřstvíMaternity benefitBenefitsCZK, thousandpodpora při ošetřováníčlena rodinyFamily membercare benefitČeská republikaCzech Republic32 608 602 28 222 372 3 486 893 892 507Hl. m. Praha 5 501 226 4 571 087 786 369 142 997Středočeský 2 777 833 2 400 850 300 281 76 169Jihočeský 1 886 036 1 626 536 196 239 62 789Plzeňský 1 794 214 1 562 025 179 105 52 749Karlovarský 791 898 678 687 83 693 29 359Ústecký 2 142 940 1 858 312 222 946 61 022Liberecký 1 414 927 1 239 320 136 339 38 968Královéhradecký 1 715 396 1 479 729 179 694 55 565Pardubický 1 504 598 1 300 403 159 172 44 610Vysočina 1 421 126 1 238 012 141 384 41 250Jihomoravský 3 732 904 3 247 693 393 933 90 441Olomoucký 1 798 697 1 571 652 174 898 51 853Zlínský 2 028 773 1 796 652 178 661 53 242Moravskoslezský 4 098 034 3 651 414 354 179 91 493Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 245


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-35. Držitelé průkazů zdravotně postižených podle krajů k 31. 12. 2002Handicapped person card holders: by region; 31 December 2002Pramen: Ministerstvo práceasociálních věcí ČRČR, krajeCR, regionsDržitelé průkazůcelkemHolders, totalcelkemTotalztohodo 18 letincl.:Personsunder 18těžce postiženéSeverelyhandicappedcelkemTotalSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republicztohodo 18 letincl.:Personsunder 18v tom osobyzvláště těžcepostiženéVery severelyhandicappedcelkemTotalztohodo 18 letincl.:Personsunder 18Personszvláště těžcepostižené s nutnostíprůvodceVery severelyhandicapped inneed of companioncelkemTotalztohodo 18 letincl.:Personsunder 18Česká republikaCzech Republic289 727 18 400 34 964 682 188 960 5 160 65 803 12 558Hl. m. Praha 44 123 1 637 9 684 47 26 958 465 7 481 1 125Středočeský 33 577 2 327 5 063 65 20 584 587 7 930 1 675Jihočeský 22 160 1 457 1 021 14 17 141 449 3 998 994Plzeňský 17 153 701 1 780 18 11 285 156 4 088 527Karlovarský 5 493 179 948 10 3 092 35 1 453 134Ústecký 16 772 1 696 1 608 32 11 255 517 3 909 1 147Liberecký 8 825 298 481 17 6 647 67 1 697 214Královéhradecký 18 070 715 1 979 53 11 814 131 4 277 531Pardubický 8 040 794 717 21 5 083 285 2 240 488Vysočina 17 414 1 176 1 020 12 12 751 469 3 643 695Jihomoravský 28 522 1 784 2 639 75 19 100 356 6 783 1 353Olomoucký 17 417 1 130 2 442 67 11 161 263 3 814 800Zlínský 19 598 1 162 1 751 86 12 920 264 4 927 812Moravskoslezský 32 563 3 344 3 831 165 19 169 1 116 9 563 2 063246Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-36. Osoby v evidenci sociálně potřebných a čekatelé na umístěnívzařízeních sociální péče podle krajů k 31. 12. 2002Registered socially needy persons and applicants on waiting list for socialcare establishment: by region; 31 December 2002Pramen: Ministerstvo práceasociálních věcí ČRČR, krajeCR, regionsOsoby v evidencisociálně potřebnýchRegistered sociallyneedy personsŽadatelé oumístěnív domově důchodcůApplicants onwaiting list forretirement homeSource: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republicztohopřednostníanaléhavíincl.: Preferentialand urgent casesŽadatelé oumístěnívpenzionupro důchodceApplicants on waitinglist for boardinghouse for pensionersČeská republikaCzech Republic316 958 33 283 7 771 17 601Hl. m. Praha 15 361 6 960 2 348 2 348Středočeský 19 291 2 625 513 473Jihočeský 10 775 2 437 317 905Plzeňský 9 752 672 347 1 457Karlovarský 14 404 247 14 942Ústecký 34 999 2 318 61 2 580Liberecký 9 303 1 314 253 236Královéhradecký 10 997 1 468 584 833Pardubický 14 027 862 95 946Vysočina 14 215 947 271 -Jihomoravský 42 257 3 787 1 077 2 647Olomoucký 27 194 2 901 560 1 269Zlínský 22 758 1 249 638 596Moravskoslezský 71 625 5 496 693 2 369Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 247


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-37. Čisté peněžní příjmy domácností podle krajů v roce 2000Net money income of households: by region; 2000Pramen: Šetření sociální situace domácnostíČR, krajeCR, regionsČeská republikaCzech RepublicČistépeněžnípříjmy naosobu v KčNet moneyincomeper person,CZKFromemploymentSocialSource: Survey on social situation of householdsvtompříjmy Income Domácnosti s čistýmipříjmy nižšíminež životní minimumz pracovníčinnostisociálníostatnívKč%vKč%vKč%početCZK CZK CZK NumberHouseholds with netincome undersubsistance level82 764 58 998 71,3 21 364 25,8 2 402 2,9 134 585 3,4Hl. m. Praha 116 481 90 323 77,5 21 360 18,3 4 799 4,1 12 386 2,4Středočeský 85 996 62 591 72,8 20 722 24,1 2 683 3,1 13 225 3,1Jihočeský 83 113 59 069 71,1 20 240 24,4 3 804 4,6 7 328 3,1Plzeňský 83 147 59 341 71,4 21 175 25,5 2 631 3,2 10 666 4,8Karlovarský 82 298 60 208 73,2 19 939 24,2 2 151 2,6 3 033 2,6Ústecký 77 142 53 079 68,8 22 378 29,0 1 686 2,2 14 027 4,3Liberecký 79 370 57 582 72,5 20 093 25,3 1 695 2,1 4 149 2,5Královéhradecký 81 677 59 096 72,4 20 550 25,2 2 032 2,5 4 729 2,2Pardubický 72 105 48 670 67,5 21 363 29,6 2 073 2,9 5 860 3,0Vysočina 75 873 52 236 68,8 21 802 28,7 1 836 2,4 5 760 3,0Jihomoravský 76 519 53 459 69,9 21 395 28,0 1 665 2,2 15 799 3,8Olomoucký 73 073 48 027 65,7 23 196 31,7 1 850 2,5 13 992 5,9Zlínský 76 581 55 375 72,3 19 401 25,3 1 806 2,4 5 901 2,6Moravskoslezský 73 934 49 326 66,7 22 971 31,1 1 638 2,2 17 731 3,7Other%248Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-38. Domácnosti podle čistého měsíčního peněžního příjmu na osobua podle krajů vroce2000Households: by net money income per person and region; 2000Pramen: Šetření sociální situace domácnostíSource: Survey on social situation of householdsv% %Podíl domácností s čistým měsíčním příjmem na osobu v KčČR, krajeCR, regionsdo 4 000Under4 000Percentage of households with the following net monthly income in CZK4001-60006001-80008001-10 00010 001-15 00015 001-20 00020 001-30 00030 001avíce30 001and overČeská republikaCzech Republic12,1 30,6 30,2 11,9 10,4 2,7 1,3 0,8Hl. m. Praha 5,7 19,3 27,0 15,5 17,8 6,8 4,0 3,9Středočeský 10,2 30,3 30,7 11,3 12,7 3,1 1,2 0,4Jihočeský 9,4 30,2 32,2 12,8 11,6 2,2 0,8 0,8Plzeňský 11,7 30,4 29,5 13,1 8,1 4,8 2,1 0,4Karlovarský 10,3 30,2 33,6 10,4 10,3 2,2 2,4 0,6Ústecký 15,2 30,1 31,0 13,4 7,9 0,7 1,3 0,6Liberecký 12,7 29,3 32,0 12,6 10,2 2,5 0,4 0,4Královéhradecký 9,1 35,2 28,4 11,9 11,6 2,5 0,8 0,4Pardubický 15,3 36,3 30,3 10,3 6,2 1,0 0,3 0,3Vysočina 14,3 30,3 31,3 12,5 9,8 1,2 0,4 0,3Jihomoravský 14,6 33,3 29,6 10,1 8,9 2,5 0,7 0,2Olomoucký 16,9 34,1 29,8 9,5 7,9 1,1 0,4 0,3Zlínský 11,8 35,4 30,0 11,1 9,3 1,7 0,7 0,0Moravskoslezský 15,4 33,3 31,4 10,4 6,9 1,5 0,6 0,4Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 249


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍSOCIAL SECURITY9-39. Příjmy domácností ve srovnání s životním minimem podle krajův roce 2000Income of households compared to subsistance level (SL): by region; 2000Pramen: Šetření sociální situace domácnostíSource: Survey on social situation of householdsČR, krajeCR, regionsnižšíminež ŽMIncomeunder SLPodíl domácností spříjmy (ve vztahu k životnímu minimu) v %Percentage of households with income (related to subsistance level)1,0-1,5 ŽM1.0-1.5 SL1,5-2,0 ŽM1.5-2.0 SL2,0-2,5 ŽM2.0-2.5 SL2,5-3,5 ŽM2.5-3.0 SL3,0avíce ŽM3.0 SLand overPrůměrné životníminimumdomácnosti v KčAveragesubsistancelevel ofhousehold, CZKČeská republikaCzech Republic3,4 14,1 31,4 21,4 11,4 18,4 7 543Hl. m. Praha 2,4 6,4 21,6 18,8 13,1 37,8 6 922Středočeský 3,1 11,7 31,4 21,8 12,3 19,6 7 688Jihočeský 3,1 9,1 32,8 24,7 12,5 17,8 7 641Plzeňský 4,8 11,0 31,3 21,7 12,4 18,8 7 357Karlovarský 2,6 10,9 33,3 25,3 8,5 19,4 7 537Ústecký 4,3 17,1 32,3 21,6 10,4 14,5 7 288Liberecký 2,5 14,4 32,5 22,6 10,6 17,5 7 471Královéhradecký 2,2 13,1 34,9 20,3 12,3 17,2 7 496Pardubický 3,0 20,4 33,7 22,3 10,6 10,0 7 616Vysočina 3,0 15,2 34,1 20,8 12,1 14,8 7 864Jihomoravský 3,8 16,7 32,9 21,3 9,6 15,7 7 814Olomoucký 5,9 20,2 35,4 16,8 8,7 13,0 7 383Zlínský 2,6 14,9 30,5 22,9 15,0 14,1 8 238Moravskoslezský 3,7 18,7 33,6 22,1 10,2 11,7 7 695250Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


10. KRIMINALITA, DOPRAVNÍ NEHODY A POŽÁRYÚdaje pro části kapitol „kriminalita“ a „dopravní nehody“ byly převzaty z podkladů zpracovávanýchPolicejním prezídiem ČR.KRIMINALITAObecná kriminalita zahrnuje násilné trestné činy, mravnostní trestné činy, majetkové trestné činy,podvody a zpronevěry a ostatní majetkové akriminální trestné činy.DOPRAVNÍ NEHODYDopravní nehodou se rozumí událost v silničním provozu (havárie, srážka apod.), při níž dojdekusmrcení nebo zranění osob nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla.Počítačové evidenci podléhají všechny policii nahlášené nehody.Pro tyto účely se za nehodu nepovažují případy, dojde-li k poškození vozidla, usmrcení nebo zraněníosoby bez souvislosti s havárií nebo srážkou s jiným vozidlem, chodcem, zvířetem nebo pevnoupřekážkou (např. poškození při opravě vozidla, nakládce nebo vykládce apod.)Za usmrcenou osobu, pro účely počítačové evidence nehod, se považuje osoba, která zemřelana místě nehody, při převozu nebo nejpozději do 24 hodin po nehodě. Zemře-li osoba zúčastněnána nehodě vdobě od 24 hodin do 30 dnů po nehodě, provede se aktualizace.Těžkým zraněním se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění, klasifikaci určujepřevážně lékař. Lehkým zraněním se rozumí jiné než těžké zranění. Proúčely počítačové evidencenehod se za lehké zranění považuje každé poranění tělesných nebo duševních funkcí, ikdyž nedojdekpracovní neschopnosti.POŽÁRYÚdaje o požárech a hlavních důvodech zásahů hasičských záchranných sborů byly převzatyz informací zpracovávaných Hasičskými záchrannými sbory.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 251


10. CRIME, TRAFFIC ACCIDENTS, FIRESThe presented data on crime and traffic accidents were compiled from data source processed by thePolice Headquarters of the CRCRIMEOther offences include offences of violence, offences against property and against morality, fraudsand other criminal acts.TRAFFIC ACCIDENTSTraffic accident is an event occurring on a road (a car crash etc.) and resulting in death or injury, orcausing property damage, which is directly related to the operation of a vehicle. All accidents of whichthe Police is notified are computer recorded and stored.Excluded for this purpose are events in which a vehicle is damaged, or a person killed or injured,without any connection to a collision with another vehicle, pedestrian, animal or fixed obstacle (e.g.damage during repairs, unloading or loading of a vehicle).For the purpose of computer records, a killed person is a person who died on the spot, duringtransport to hospital, or within 24 hours after the accident. The record is updated if a person involvedin an accident dies in the period from 24 hours to 30 days after the accident occurs.Severe injury is a serious disorder or illness, as classified usually by a physician. Light injury is anyinjury except a severe one. For the purpose of computer records, light injury is injury to physical ormental functions even if the person concerned is not incapacitated for work.FIRESData on fires and main reasons for the action of fire and rescue service units were compiled frominformation prepared by the Czech Fire and Rescue Service.252Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


KRIMINALITACRIME10-1. Zjištěné trestné činyAscertained offences2000 2001 2002Celkový počet trestných činů 18 322 16 249 16 535 Offences, totalz toho:hospodářská kriminalita 1831 1645 2029 White-collar (economic) offencesobecná kriminalita 14 966 13 005 12 624 Other offencesz toho:loupeže 243 209 221 Robberiesvloupání do bytů 489 424 533 Burglariesznásilnění 37 28 35 Rapevraždy 10 15 18 MurdersTrestné činyna1000obyvatel 28,6 25,4 25,9 Offences per 1 000 populationObjasněné trestné činy 9553 9967 8919 Cleared-up offences10-2. Zjištěné trestné činy podle okresů vroce2002Ascertained offences: by district; 2002Kraj, okresyRegion, districtsCelkový počettrestných činůOffences,totalhospodářskákriminalitaWhite-collar(economic)offencesz tohoobecnákriminalitaOther offencesTrestné činyna 1000 obyvatelOffences per 1000populationObjasněnétrestné činyCleared-upoffencesOlomoucký kraj 16 535 2 029 12 624 25,9 8 919Jeseník 1 124 118 823 26,5 675Olomouc 6 378 748 4 958 28,4 3 111Prostějov 2 452 302 1 886 22,4 1 319Přerov 4 349 508 3 318 32,2 2 510Šumperk 2 232 353 1 639 17,7 1 304Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 253


KRIMINALITACRIME10-3. Zjištěné trestné činy podle krajů vroce2002Ascertained offences: by region; 2002ČR, krajeCR, regionsČeská republikaCzech RepublicCelkový počettrestných činůOffences, totalhospodářskákriminalitaWhite-collar(economic)offencesz tohoobecnákriminalitaOther offencesTrestné činy na1000 obyvatelOffences per 1000populationObjasněné trestnéčinyCleared-upoffences372 001 40 062 304 084 36,5 151 171Hl.m.Praha 102 847 7 498 91 619 88,8 26 309Středočeský 42 149 3 644 35 381 37,4 13 826Jihočeský 16 266 1 952 12 618 26,0 8 676Plzeňský 16 006 1 470 13 168 29,1 6 951Karlovarský 11 135 1 348 8 854 36,7 6 042Ústecký 31 460 3 938 24 540 38,4 16 737Liberecký 16 415 1 916 13 207 38,4 7393Královéhradecký 13 307 1 976 10 068 24,3 6 764Pardubický 11 285 1 666 8 537 22,3 5 366Vysočina 8 971 1 208 6 938 17,3 4254Jihomoravský 35 427 4 846 27 705 31,6 14 238Olomoucký 16 535 2 029 12 624 25,9 8 919Zlínský 12 493 1 859 9 286 21,1 6 146Moravskoslezský 37 705 4 712 29 539 29,8 19 550Trestné činy na 1 000 obyvatel podle krajů vroce2002KrajMoravskoslezskýZlínskýOlomouckýJihomoravskýVys očinaPardubickýKrálovéhradeckýLibereckýÚsteckýKarlovarskýPlzeňskýJihočeskýStředočeskýHl. m. Praha10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0254Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


DOPRAVNÍ NEHODYTRAFFIC ACCIDENTS10-4. Dopravní nehodyTraffic accident2000 2001 2002Dopravní nehody celkem 9869 8887 9089 Traffic accidents, totalUsmrcené osoby 76 88 91 Killed personsOsoby zraněné 1816 1856 1933 Injured personsvtom:lehce 1 443 1 501 1 578 Lightlytěžce 373 355 355 SeverelyVěcná škoda (tis. Kč) 273 977 336 394 405 268 Property damage (CZK thous.)10-5. Dopravní nehody podle okresů v roce 2002Traffic accidents: by district; 2002Dopravní UsmrcenéOsoby zraněnéKraj, okresynehody osobyInjured personsRegion, districtscelkemvtomTrafficKilledlehcetěžceaccidents personsTotalLightly SeverelyOlomoucký kraj 9 089 91 1 933 1 578 355Jeseník 546 2 131 104 27Olomouc 3 911 27 706 588 118Prostějov 1 123 22 285 235 50Přerov 2 057 28 476 360 116Šumperk 1 452 12 335 291 4410-6. Dopravní nehody podle zavinění v roce 2002Traffic accidents: by fault, 2002Pramen: Policejní prezidium ČRSource: Police Headquarters of the CRDopravnínehodycelkemz toho nehody zaviněnéAccidents caused byKraj, okresyRegion, districtsTrafficaccidents,totalřidičemmotorovéhovozidlaMotor vehicledriverřidičemnemotorovéhovozidlaNon-motorvehicle driverchodcemPedestrianzávadoukomunikaceRoad defectlesní zvěří,domácímzvířetemGame,domesticanimalOlomoucký kraj 9 089 8 130 318 85 24 339Jeseník 546 467 30 5 1 29Olomouc 3 911 3 551 100 28 4 134Prostějov 1 123 1 007 38 6 2 44Přerov 2 057 1 811 76 29 14 82Šumperk 1 452 1 294 74 17 3 50Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 255


DOPRAVNÍ NEHODYTRAFFIC ACCIDENTS10-7. Hlavní příčiny dopravních nehod podle okresů vroce2002Main causes of traffic accidents: by district; 2002Pramen: Policejní prezidium ČRKraj, okresyDopravnínehodycelkemSource: Police Headquarters of the CRHlavní příčiny dopravních nehodZaviněnopod vlivemMajor causes of traffic accidentsalkoholuRegion, districtsTrafficaccidents,totalzpůsob jízdy rychlost přednost předjížděníWay ofdrivingSpeedingFailure to givepriorityOvertakingAlcoholOlomoucký kraj 9 089 5 745 1 137 1 365 201 619Jeseník 546 346 90 47 14 37Olomouc 3 911 2 244 625 732 50 226Prostějov 1 123 780 71 170 24 78Přerov 2 057 1 371 224 228 64 136Šumperk 1 452 1 004 127 188 49 14210-8. Dopravní nehody s následky na životě nebo zdraví do 30 dnůpo nehodě v roce 2002Traffic accidents resulting in death or injury within 30 days of the accident: 2002Pramen: Policejní prezidium ČRKraj, okresyDopravnínehody celkemSource: Police Headquarters of the CRHlavní příčiny dopravních nehodZaviněnopod vlivemMajor causes of traffic accidentsalkoholuRegion, districtsTrafficaccidents,totalzpůsob jízdy rychlost přednost předjížděníWay of drivingSpeedingFailure to givepriorityOvertakingAlcoholOlomoucký kraj 1 528 619 371 380 53 280Jeseník 110 55 26 20 1 22Olomouc 557 173 170 163 12 84Prostějov 223 88 50 65 9 30Přerov 367 187 65 65 21 76Šumperk 271 116 60 67 10 68256Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


DOPRAVNÍ NEHODYTRAFFIC ACCIDENTS10-9. Dopravní nehody podle krajů vroce2002Traffic accidents: by region; 2002ČR, krajeCR, regionsDopravnínehodyTrafficaccidentsUsmrcenéosobyKilledpersonscelkemTotalOsoby zraněnéInjured personsvtomlehceLightlytěžceSeverelyČeská republikaCzech Republic190 718 1 314 34 505 29 013 5 492Hl. m. Praha 35 888 82 4156 3 679 477Středočeský 24 680 203 4632 3 744 888Jihočeský 12 519 128 2473 2 029 444Plzeňský 12 320 73 2214 1 935 279Karlovarský 5 693 35 935 752 183Ústecký 13 702 107 2610 2 144 466Liberecký 8 642 50 1542 1 304 238Královéhradecký 9087 102 1701 1 362 339Pardubický 7 892 53 1992 1 711 281Vysočina 7 904 67 2050 1 721 329Jihomoravský 17 248 128 3232 2 763 469Olomoucký 9 089 91 1933 1 578 355Zlínský 7 868 73 1651 1 376 275Moravskoslezský 18 186 122 3384 2 915 469Dopravní nehody na 1 000 obyvatel podle krajůvroce2002KrajMoravskoslezskýZlínskýOlomouckýJihomoravskýVysočinaPardubickýKrálovéhradeckýLibereckýÚsteckýKarlovarskýPlzeňskýJihočeskýStředočeskýHl. m. Praha12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 257


POŽÁRYFIRES10-10. Požáry v členění podle odvětví vzniku v roce 2002Fires: by industry, 2002Pramen: Hasičský záchranný sbor ČRSource: Czech Fire and Rescue ServiceOdvětvíPožáryFires%IndustryPožáry celkem 1 045 100,00 Fires, totalvtom:zemědělství 1) 55 5,26 Agriculture 1)lesnictví 29 2,78 Forestrydobývání nerostných surovin 2 0,19 Mining and quarryingzpracovatelský průmysl 44 4,21 Manufacturingvýroba, rozvod elektřiny,plynu, vody 7 0,67 Electricity, gas and water supplystavebnictví 3 0,29 Constructionobchod 13 1,24 Tradepohostinství, ubytování 14 1,34 Hotels and restaurantsdoprava 125 11,96 Transportpošty, telekomunikace 3 0,29 Communicationspeněžnictví, pojišťovnictví 1 0,10 Financial intermediationvýzkum, služby podnikům,reality 38 3,64Real estate, renting and businessactivities, R&Dveřejná správa, bezpečnost 8 0,77Public administration anddefenseškolství 2 0,19 Educationzdravotnictví, sociální činnost 8 0,77 Health and social workostatní veřejné aosobníslužby 33 3,16Other community, social andpersonal service activitiesHouseholds, residentialdomácnosti, obytné domy 1) 161 15,41 houses 1)nezatříděno a jiné 499 47,73 n.e.c.1) požáry bez škody, usmrcení azranění vtěchto odvětvích bylydále nešetřené ajsouzařazenév odvětví "nezatříděno a jiné"1) Fires not resulting in damage,death or injury were not includedand are classified under "n.e.c."258Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


POŽÁRYFIRES10-11. Požáry v členění podle příčiny a činnosti při vznikuFires: by causePramen: Hasičský záchranný sbor ČRSource: Czech Fire and Rescue ServicePříčinaPožáryFiresPřímá škodav tis. Kč%Direct%damageCZK thous.UsmrcenéosobyKilledpersonsZraněnéosobyInjuredpersonsCausePožáry celkemFires, total2000 1 124 100,0 72 298 100,0 6 56 20002001 899 100,0 106 005 100,0 10 53 20012002 1 045 100,0 90 712 100,0 6 55 2002ztohopříčina:úmyslIntention2000 68 6,0 6 253 8,6 2 13 20002001 61 6,8 29 151 27,4 2 2 20012002 58 5,5 10 083 11,1 1 6 2002hra dětí do 15 letChildren at play2000 29 2,6 1 768 2,4 - 2 20002001 20 2,2 1 251 1,2 - - 20012002 18 1,7 465 0,5 - - 2002nedbalostCarelessness2000 108 9,6 5 627 7,8 2 12 20002001 112 12,5 6 422 6,1 4 20 20012002 112 10,7 3 714 4,1 1 16 2002komínyChimneys2000 13 1,2 1 453 2,0 - - 20002001 29 3,2 1 626 1,5 1 2 20012002 22 2,1 277 0,3 - 1 2002topidlaHeaters2000 5 0,4 14 770 20,4 - 1 20002001 14 1,6 1 256 1,2 - - 20012002 7 0,7 212 0,2 - 1 2002technické závadyTechnical defects2000 179 15,9 14 436 20,0 1 9 20002001 192 21,4 52 255 49,3 1 7 20012002 172 16,5 55 155 60,8 - 13 2002samovzníceníSelf-ignition2000 7 0,6 20 0,0 - - 20002001 6 0,7 431 0,4 - 2 20012002 9 0,9 1 095 1,2 - - 2002výbuchyExplosions2000 6 0,6 784 1,1 1 5 20002001 3 0,3 930 0,9 - 3 20012002 - x - x - - 2002Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 259


POŽÁRYFIRES10-12. Požáry podle okresů v roce 2002Fires: by district; 2002Pramen: Hasičský záchranný sbor ČRSource: Czech Fire and Rescue ServiceKraj, okresyRegion, districtsPožáryFires%Přímá škodav tis. KčDirect damageCZK thous.Uchráněnéhodnotyv tis. KčRescued valuesCZK thous.UsmrcenéosobyKilledpersonsZraněnéosobyInjuredpersonsOlomoucký kraj 1 045 100,0 90 711,7 282 955,5 6 55Jeseník 85 8,1 41 504,8 11 325,0 - 3Olomouc 391 37,4 19 445,2 72 166,5 1 16Prostějov 199 19,0 15 399,5 53 996,0 2 12Přerov 209 20,0 8 022,7 49 491,0 3 16Šumperk 161 15,4 6 339,5 95 977,0 - 810-13. Důvody zásahů hasičských záchranných sborů podle okresů v roce 2002Actions of the Fire and Rescue Service: by reason and district; 2002Pramen: Hasičský záchranný sbor ČRSource: Czech Fire and Rescue ServicevtomKraj, okresyCelkemudálostípožárdopravnínehodaživelnípohromaúniknebezpečnéchemickélátkytechnickáhavárieradiačníhavárieostatnímimořádnéudálostiplanýpoplachRegion, districtsActions,totalFireTrafficaccidentNaturaldisasterLeakage ofdangerouschemicalTechnicalaccidentRadiationaccidentOtheremergencycasesFalsealarmOlomoucký kraj 6 328 996 1 046 233 251 3 514 - 4 284Jeseník 489 82 90 2 19 280 - - 16Olomouc 1 943 377 294 31 73 1 080 - - 88Prostějov 1 249 189 247 86 59 604 - 3 61Přerov 1 863 196 278 46 79 1 207 - - 57Šumperk 784 152 137 68 21 343 - 1 62260Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


POŽÁRYFIRES10-14. Požáry podle krajů vroce2002Fires: by region; 2002Pramen: Hasičský záchranný sbor ČRSource: Czech Fire and Rescue ServiceČR, krajePožáryCR, regionsFires%Přímá škodav tis. KčDirect damageCZK thous.Uchráněnéhodnotyv tis. KčRescued valuesCZK thous.UsmrcenéosobyKilledpersonsZraněnéosobyInjuredpersonsČeská republikaCzech Republic19 132 100,0 3 731 915,0 6 251 751,0 109 942Hl. m. Praha 2 297 12,0 166 835,5 1 298 463,4 9 124Středočeský 2 405 12,6 228 253,0 1 043 859,6 13 99Jihočeský 1 114 5,8 39 592,5 274 426,0 14 67Plzeňský 1 024 5,4 94 385,2 594 024,0 5 60Karlovarský 845 4,4 34 061,5 213 711,5 4 32Ústecký 2 323 12,1 2 305 922,2 430 521,0 11 72Liberecký 910 4,8 57 250,3 182 659,7 5 35Královéhradecký 888 4,6 76 946,4 344 388,5 1 48Pardubický 622 3,3 44 677,2 174 439,2 4 33Vysočina 712 3,7 98 615,2 494 176,7 4 64Jihomoravský 1 872 9,8 95 259,6 362 566,0 20 100Olomoucký 1 045 5,5 90 711,7 282 955,5 6 55Zlínský 666 3,5 108 135,2 119 817,0 5 28Moravskoslezský 2 409 12,6 291 269,5 435 743,0 8 12510-15. Důvody zásahů hasičských záchranných sborů podle krajů v roce 2002Actions of the Fire and Rescue Service: by reason and region; 2002Pramen: Hasičský záchranný sbor ČRČR, krajeCR, regionsCelkemzásahůActions,totalpožárFiredopravnínehodaTrafficaccidentživelnípohromaNaturaldisasterúnik nebezpečnéchemickélátkyLeakage ofdangerouschemicaltechnickáhavárieTechnicalaccidentSource: Czech Fire and Rescue ServiceradiačníhavárieRadiationaccidentostatnímimořádnéudálostiOtheremergencycasesplanýpoplachFalsealarmČeská republikaCzech Republic109 359 18 295 20 450 13 329 5 693 43 190 - 240 8 162Hl. m. Praha 10 096 2 225 1 316 1 860 918 2 325 - 104 1 348Středočeský 16 043 2 321 3 277 3 255 681 5 094 - 39 1 376Jihočeský 8785 1047 1365 2159 370 3442 - 2 400Plzeňský 7 879 984 1 710 1 790 481 2 508 - 8 398Karlovarský 4 089 824 662 294 256 1 784 - - 269Ústecký 9 674 2 227 1 490 1 399 729 2 970 - 20 839Liberecký 3 804 842 1 114 279 271 1 097 - 5 196Královéhradecký 5 729 849 1 521 422 169 2 502 - 18 248Pardubický 4 910 583 1 331 638 212 1 910 - 2 234Vysočina 6 428 648 1 404 86 261 3 337 - 11 681Jihomoravský 7 669 1 799 1 644 290 362 2 911 - 19 644Olomoucký 6 328 996 1 046 233 251 3 514 - 4 284Zlínský 3 099 629 772 45 126 1 272 - - 255Moravskoslezský 14 826 2 321 1 798 579 606 8 524 - 8 990vtomStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 261


11. VOLBY A REFERENDUMVe dnech 1. a 2. listopadu 2002 proběhly na základě rozhodnutí prezidenta republiky a podle zákonač. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí aozměně některých zákonů ze dne 6. prosince2001 volby do zastupitelstev obcí na území České republiky.Volby do zastupitelstev obcí se konaly na základě všeobecného, rovnéhoapřímého volebního právatajným hlasováním. Právo volit měl občan obce za předpokladu, že šlo o státního občana Českérepubliky, který alespoň vdruhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a byl v této obci přihlášenktrvalému pobytu a státní občan jiného státu, který alespoň vdruhý den voleb dosáhl věku nejméně18 let, byl v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznávámezinárodní úmluva a nenastala u něho některá zpřekážek výkonu volebního práva. Počet volenýchčlenů obecního zastupitelstva se pohyboval v závislosti na počtu obyvatel obce od 5 do 55. Volič mohlprovést volbu jedním zetřech možných způsobů, stanovených volebním zákonem,atonahlasovacímlístku, společném provšechny kandidující volební stranyvobci.V tabulkách je uveden celkový přehledopočtu zvolených obecníchaměstských zastupitelstev, počtuzapsaných voličů aoúčasti na volbách. Dále jsou zde uvedeny celkové výsledky hlasování podlevybraných politických stran (zastoupených v parlamentu), které navrhly kandidátydovolebavýsledkynezávislých kandidátů. Údaj o počtu získaných hlasů vyjadřuje skutečnost, že každý volič mohl přidělithlasy nejvýše tolika kandidátům, kolik členů zastupitelstva v obci bylo voleno.Ve dnech 13. a 14. června 2003 proběhlo na území České republiky referendum o přistoupení Českérepubliky k Evropské unii, toto hlasování proběhlonazákladě rozhodnutí prezidenta republiky a podlezákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské uniiaozměně některých zákonů (zákonoprovádění referenda), rovněž podle vyhlášky č. 115/2003 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb.Referendum se konalo tajným hlasováním nazákladě všeobecného, rovného a přímého hlasovacíhopráva ve volebních okrscích, vytvořených podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí na územíČeské republiky.Právo hlasovat v referendu měl každý občan České republiky, který alespoň druhý den konáníreferenda dosáhl věku 18 let a nenastala u něho některá z překážek výkonu práva hlasovatv referendu. Oprávnění občané měli možnost hlasovat úpravou hlasovacích lístků, nakterých vyznačiliodpověď na otázku křížkem v příslušném rámečku.Podrobnější informaceovýsledcích voleb v jednotlivých krajích členěné až do úrovně okrsků mohoupřípadní zájemci získat v útvarech informačních služeb Krajských reprezentací ČSÚ nebona internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz.262Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


11. ELECTIONS AND REFERENDUMOn 1 and 2 November 2002, based on the decision of the President of the Czech Republic, electionsto local councils were held on the territory of the Czech Republic in accordance with Act No. 491/2001Coll., on Elections to Local Councils and the Amendment to Some Laws, of 6 November 2001.Elections to local councils (local elections) were held on the principle of universal, equal and directsuffrage by secret ballot. The right to vote was enjoyed by Czech nationals aged 18+ at least on thesecond day of the elections who were residing in the municipality concerned and were granted theright to vote by international convention, and were not hindered by law to exercise their right to vote.The number of members elected to the local council was dependent on the population of municipalityand ranged between 5 and 55. The voter was free to use one of three ways of casting his/her votestipulated by the electoral law, using the ballot common to all parties standing for the elections in themunicipality.The tables give a general survey on the number of elected local councils, voters on the list of electorsand the turnout. Total voting results by selected political party (represented in Parliament), which putup their candidates, and results for independent candidates are also given. The figure on the numberof the votes won indicates that each voter could cast his/her vote for as many candidates as thenumber of local councillors elected in the municipality was.On 13 and 14 June 2003, the referendum on the accession of the Czech Republic to the EuropeanUnion was held on the territory of the Czech Republic. The date of the referendum was declared bythe decision of the President of the Czech Republic. The referendum was conducted in accordancewith Act No. 114/2003 Coll., on Conducting the Referendum on the Accession of the Czech Republicto the European Union and on the Amendment of Some Acts (Referendum Implementation Act) andDecree No. 115/2003 Coll., according to which some provision of Act No. 114/2003 Coll., areimplemented.The referendum was held on the principle of universal, equal and direct suffrage by secret ballot inelection wards established according to Act No. on Elections to Local Councils. The right to casthis/her vote in the referendum was enjoyed by each Czech national aged 18+ at least on the secondday of the referendum, who was not hindered by law to exercise his/her right to vote. The entitledcitizens cast their votes on ballots, in which they indicated their answer to the question by ticking therespective box.More detailed information on the results of the local elections in individual regions, broken down to thelevel of wards is available at the information services departments of the CZSO regional offices and onthe CZSO website www.czso.cz.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 263


VOLBYELECTIONS11-1. Volby do zastupitelstev obcí 1. - 2. 11. 2002základní údaje o volební účasti podle okresůElections to local councils held on 1 and 2 November 2002:turnout, by districtKraj, okresyRegion, districtsPočet obcícelkemNo. ofmunicipalities,totalPočet obcí,kdesekonalyvolbyNo. ofminicipalitieswhereelections wereheldZapsanívoličiRegisteredvotersVydanéúředníobálkyOfficialenvelopesdsitributedÚčastna volbáchv%Turnout,%OdevzdanéúředníobálkyOfficialenvelopesreceivedOlomoucký kraj 394 392 509 843 239 609 47,00 239 183Jeseník 24 24 33 282 17 059 51,26 17 040Olomouc 92 91 180 303 76 923 42,66 76 752Prostějov 96 95 88 221 45 352 51,41 45 290Přerov 104 104 107 850 50 151 46,50 50 048Šumperk 78 78 100 187 50 124 50,03 50 05311-2. Volby do zastupitelstev obcí 1. - 2. 11. 2002získané hlasy navrhujících stran podle okresůElections to local councils held on 1 and 2 November 2002:votes won by nominating parties, by districtKraj, okresyRegion, districtsZískané hlasycelkemVotes won,totalz tohoKDU-ČSL ČSSD KSČM ODS US-DEUNezávislíkandidátiIndependentcandidatesOlomoucký kraj 3 423 424 432 426 503 401 539 330 550 295 132 067 747 328Jeseník 247 552 24 774 50 239 43 279 31 231 17 611 51 512Olomouc 872 811 113 075 109 389 112 572 143 369 26 658 254 271Prostějov 714 498 88 222 125 201 107 274 134 994 46 342 112 252Přerov 860 768 104 639 135 894 150 451 124 842 27 260 192 022Šumperk 727 795 101 716 82 678 125 754 115 859 14 196 137 271dokončeníKraj, okresyRegion, districtsZískané hlasycelkem v %Votes won,total%KDU-ČSLz toho v %ČSSD KSČM ODS US-DEUEnd of tableNezávislíkandidátiIndependentcandidatesOlomoucký kraj 100,00 12,63 14,70 15,75 16,07 3,86 21,83Jeseník 100,00 10,01 20,29 17,48 12,62 7,11 20,81Olomouc 100,00 12,96 12,53 12,90 16,43 3,05 29,13Prostějov 100,00 12,35 17,52 15,01 18,89 6,49 15,71Přerov 100,00 12,16 15,79 17,48 14,50 3,17 22,31Šumperk 100,00 13,98 11,36 17,28 15,92 1,95 18,86264Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


VOLBYELECTIONS11-3. Volby do zastupitelstev obcí 1. - 2. 11. 2002získané mandáty navrhujících stran podle okresůElections to local councils held on 1 and 2 November 2002:seats won by nominating parties, by districtKraj, okresyRegion, districtsZískanémandátycelkemSeats won,totalz tohoKDU-ČSL ČSSD KSČM ODSUS-DEUNezávislíkandidátiIndependentcandidatesOlomoucký kraj 3 983 612 255 452 267 48 1 661Jeseník 290 33 41 52 26 13 83Olomouc 995 153 53 88 88 6 454Prostějov 902 139 57 102 55 9 359Přerov 978 169 55 93 28 14 450Šumperk 818 118 49 117 70 6 315dokončeníKraj, okresyZískanémandátycelkem v %ztohov%Region, districts Seats won,KDU-ČSL ČSSD KSČM ODStotal%US-DEUEnd of tableNezávislíkandidátiIndependentcandidatesOlomoucký kraj 100,00 15,37 6,40 11,35 6,70 1,21 41,70Jeseník 100,00 11,38 14,14 17,93 8,97 4,48 28,62Olomouc 100,00 15,38 5,33 8,84 8,84 0,60 45,63Prostějov 100,00 15,41 6,32 11,31 6,10 1,00 39,80Přerov 100,00 17,28 5,62 9,51 2,86 1,43 46,01Šumperk 100,00 14,43 5,99 14,30 8,56 0,73 38,51Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 265


VOLBYELECTIONS11-4. Volby do zastupitelstev obcí 1. - 2. 11. 2002základní údaje o volební účasti podle krajůElections to local councils held on 1 and 2 November 2002:turnout, by regionČR, krajePočet obcícelkemPočet obcí,kde se konalyvolbyZapsanívoličiVydanéúředníobálkyÚčastna volbáchv%OdevzdanéúředníobálkyCR, regionsNo. ofmunicipalitiesin totalNo. ofminicipalitieswhereelections wereheldRegisteredvotersOfficialenvelopesdistributedTurnout,%OfficialenvelopesreceivedČeská republikaCzech Republic6 254 6 207 8 229 272 3 745 083 45,51 3 739 020Hl. m. Praha 1 1 984 932 347 631 35,29 346 723Středočeský 1 148 1 130 907 182 458 460 50,54 457 704Jihočeský 623 617 499 628 249 674 49,97 249 347Plzeňský 503 500 446 922 218 502 48,89 218 188Karlovarský 132 131 240 553 93 622 38,92 93 136Ústecký 354 351 651 579 251 387 38,58 251 090Liberecký 216 215 340 075 152 353 44,80 152 181Královéhradecký 448 448 440 330 223 193 50,69 222 836Pardubický 453 451 403 784 211 354 52,34 211 159Vysočina 729 725 408 882 224 373 54,87 224 080Jihomoravský 647 642 917 567 441 074 48,07 440 396Olomoucký 394 392 509 843 239 609 47,00 239 183Zlínský 304 302 474 744 239 410 50,43 239 086Moravskoslezský 302 302 1 003 251 394 441 39,32 393 911266Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


VOLBY11-5. Volby do zastupitelstev obcí 1. - 2. 11. 2002získané hlasy navrhujících stran podle krajůElections to local councils held on 1 and 2 November 2002:votes won by nominating parties, by regionELECTIONSČR, krajeCR, regionsZískanéhlasy celkemVotes won,totalKDU-ČSLČSSDz tohoKSČM ODS US-DEUNezávislíkandidátiIndependentcandidatesČeská republikaCzech Republic66 066 750 6 885 402 10 045 884 9 828 751 15 280 155 2 369 322 10 679 532Hl. m. Praha 4 479 957 204 453 656 936 485 322 1 592 119 252 540 75 046Středočeský 6 228 319 347 700 852 982 821 747 1 523 713 176 206 1 718 374Jihočeský 4 235 852 476 967 571 591 586 501 1 004 773 132 110 727 903Plzeňský 4 009 980 264 565 713 919 566 167 1 108 688 134 610 612 825Karlovarský 1 685 188 93 669 253 249 285 719 327 248 98 445 233 601Ústecký 4 933 744 166 247 804 328 1 031 831 1 143 289 132 247 492 357Liberecký 2 868 260 146 968 375 305 311 973 713 183 148 942 495 729Královéhradecký 3 722 703 360 247 434 242 432 578 847 322 167 214 899 972Pardubický 3 482 850 387 742 448 331 427 856 732 884 137 965 974 906Vysočina 3 233 450 499 300 429 101 485 313 510 098 68 432 912 673Jihomoravský 9 805 485 1 586 949 1 336 955 1 456 239 2 325 510 358 896 1 205 026Olomoucký 3 423 424 432 426 503 401 539 330 550 295 132 067 747 328Zlínský 4 015 680 798 979 600 061 496 925 682 336 117 721 751 700Moravskoslezský 9 941 858 1 119 190 2 065 483 1 901 250 2 218 697 311 927 832 092dokončeníČR, krajeCR, regionsZískanéhlasy celkemv%Votes won,total%ztohov%KDU-ČSL ČSSD KSČM ODSUS-DEUEnd of tableNezávislíkandidátiIndependentcandidatesČeská republikaCzech Republic100,00 10,42 15,21 14,88 23,13 3,59 16,16Hl. m. Praha 100,00 4,56 14,66 10,83 35,54 5,64 1,68Středočeský 100,00 5,58 13,70 13,19 24,46 2,83 27,59Jihočeský 100,00 11,26 13,49 13,85 23,72 3,12 17,18Plzeňský 100,00 6,60 17,80 14,12 27,65 3,36 15,28Karlovarský 100,00 5,56 15,03 16,95 19,42 5,84 13,86Ústecký 100,00 3,37 16,30 20,91 23,17 2,68 9,98Liberecký 100,00 5,12 13,08 10,88 24,86 5,19 17,28Královéhradecký 100,00 9,68 11,66 11,62 22,76 4,49 24,18Pardubický 100,00 11,13 12,87 12,28 21,04 3,96 27,99Vysočina 100,00 15,44 13,27 15,01 15,78 2,12 28,23Jihomoravský 100,00 16,18 13,63 14,85 23,72 3,66 12,29Olomoucký 100,00 12,63 14,70 15,75 16,07 3,86 21,83Zlínský 100,00 19,90 14,94 12,37 16,99 2,93 18,72Moravskoslezský 100,00 11,26 20,78 19,12 22,32 3,14 8,37Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 267


VOLBYELECTIONS11-6. Volby do zastupitelstev obcí 1. - 2. 11. 2002získané mandáty navrhujících stran podle krajůElections to local councils held on 1 and 2 November 2002:seats won by nominating parties, by regionČR, krajeCR, regionsZískanémandátycelkemSeats won,totalztohoKDU-ČSL ČSSD KSČM ODSUS-DEUNezávislíkandidátiIndependentcandidatesČeská republikaCzech Republic60 001 5 956 4 327 5 541 4 998 528 33 733Hl.m.Praha 70 1 12 8 30 2 -Středočeský 10 054 321 632 804 1 127 63 6 569Jihočeský 5 568 489 370 371 420 24 3 441Plzeňský 4 529 169 286 419 370 31 2 902Karlovarský 1 353 42 158 194 121 42 639Ústecký 3 596 42 364 607 331 29 1 618Liberecký 2 297 88 158 161 246 47 1 370Královéhradecký 4 258 257 160 245 337 48 2 995Pardubický 4 269 473 282 271 231 46 2 756Vysočina 6 306 808 425 421 291 16 4 147Jihomoravský 6 518 1 231 507 776 531 72 2 880Olomoucký 3 983 612 255 452 267 48 1 661Zlínský 3 418 833 325 288 268 16 1 429Moravskoslezský 3 782 590 393 524 428 44 1 326dokončeníČR, krajeCR, regionsZískanémandátycelkemv%Seats won,total%KDU-ČSL ČSSD KSČMztohov%End of tableNezávislíkandidátiIndependentcandidatesČeská republikaCzech Republic100,00 9,93 7,21 9,23 8,33 0,88 56,22Hl. m. Praha 100,00 1,43 17,14 11,43 42,86 2,86 xStředočeský 100,00 3,19 6,29 8,00 11,21 0,63 65,34Jihočeský 100,00 8,78 6,65 6,66 7,54 0,43 61,80Plzeňský 100,00 3,73 6,31 9,25 8,17 0,68 64,08Karlovarský 100,00 3,10 11,68 14,34 8,94 3,10 47,23Ústecký 100,00 1,17 10,12 16,88 9,20 0,81 44,99Liberecký 100,00 3,83 6,88 7,01 10,71 2,05 59,64Královéhradecký 100,00 6,04 3,76 5,75 7,91 1,13 70,34Pardubický 100,00 11,08 6,61 6,35 5,41 1,08 64,56Vysočina 100,00 12,81 6,74 6,68 4,61 0,25 65,76Jihomoravský 100,00 18,89 7,78 11,91 8,15 1,10 44,19Olomoucký 100,00 15,37 6,40 11,35 6,70 1,21 41,70Zlínský 100,00 24,37 9,51 8,43 7,84 0,47 41,81Moravskoslezský 100,00 15,60 10,39 13,86 11,32 1,16 35,06ODSUS-DEU268Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


REFERENDUMREFERENDUM11-7. Referendum o vstupu České republiky do Evropské uniezákladní údaje podle okresůReferendum on the admission of the CR to the EU:basic data, by districtKraj, okresyZapsaníoprávněníobčanéVydanéúředníobálkyÚčastv%OdevzdanéúředníobálkyRegion, districtsEntitled citizensregisteredOfficial envelopesdistributedTurnout,%Official envelopesreceivedOlomoucký kraj 511 144 278 374 54,46 278 249Jeseník 33 660 17 769 52,79 17 748Olomouc 181 079 100 843 55,69 100 803Prostějov 88 199 47 811 54,21 47 785Přerov 107 927 57 099 52,91 57 083Šumperk 100 279 54 852 54,70 54 830dokončeníKraj, okresyplatné hlasyANOplatné hlasyANOv%platné hlasyNEEnd of tableplatné hlasyNEv%Region, districtsValid YES votes(no.)Valid YES votes(%)Valid NO votes(no.)Valid NO votes(%)Olomoucký kraj 209 299 77,03 62 403 22,97Jeseník 13 316 76,81 4 021 23,19Olomouc 76 208 77,36 22 308 22,64Prostějov 35 151 75,39 11 474 24,61Přerov 43 668 78,38 12 043 21,62Šumperk 40 956 76,53 12 557 23,47Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 269


REFERENDUMREFERENDUM11-8. Referendum o vstupu České republiky do Evropské uniezákladní údaje podle krajůReferendum on the admission of the CR to the EU:basic data, by regionČR, krajeZapsaníoprávněníobčanéVydanéúředníobálkyÚčastv%OdevzdanéúředníobálkyCR, regionsEntitled citizensregisteredOfficial envelopesdistributedTurnout,%Official envelopesreceivedČeská republikaCzech Republic8 259 525 4 560 399 55,21 4 557 960Hl. m. Praha 968 837 559 989 57,80 559 545Středočeský 920 724 531 459 57,72 531 221Jihočeský 507 523 282 412 55,65 282 290Plzeňský 451 986 253 233 56,03 253 089Karlovarský 243 701 124 682 51,16 124 646Ústecký 652 922 326 623 50,02 326 455Liberecký 343 664 194 021 56,46 193 891Královéhradecký 443 572 263 456 59,39 263 354Pardubický 405 581 234 087 57,72 233 997Vysočina 412 216 236 084 57,27 235 996Jihomoravský 919 701 511 414 55,61 511 102Olomoucký 511 144 278 374 54,46 278 249Zlínský 476 603 268 169 56,27 268 036Moravskoslezský 1 001 351 496 396 49,57 496 089dokončeníČR, krajeCR, regionsplatné hlasyANOValid YES votes(no.)platné hlasyANOv%Valid YES votes(%)platné hlasyNEValid NO votes(no.)End of tableplatné hlasyNEv%Valid NO votes(%)Česká republikaCzech Republic3 446 758 77,33 1 010 448 22,67Hl. m. Praha 439 398 80,16 108 787 19,84Středočeský 391 764 75,38 127 970 24,62Jihočeský 210 943 76,17 65 985 23,83Plzeňský 190 682 76,90 57 292 23,10Karlovarský 93 302 76,54 28 605 23,46Ústecký 241 287 75,65 77 675 24,35Liberecký 139 956 73,82 49 640 26,18Královéhradecký 196 217 76,20 61 292 23,80Pardubický 174 094 76,09 54 703 23,91Vysočina 175 712 75,99 55 528 24,01Jihomoravský 391 565 78,31 108 426 21,69Olomoucký 209 299 77,03 62 403 22,97Zlínský 210 284 80,47 51 020 19,53Moravskoslezský 382 255 79,08 101 122 20,92270Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


12. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮ V ROCE 2001Sčítání lidu, domů abytů se uskutečnilo na základě zákona č. 158/1999 Sb. Údaje byly zjišťoványpodle stavu o půlnoci z 28. únorana1.března 2001 (rozhodný okamžik).Sčítání podléhaly:o každá fyzická osoba, která měla v rozhodný okamžik na území České republiky trvalýnebo dlouhodobý pobyt,o každá fyzická osoba, která byla na území České republiky v rozhodný okamžik přítomnaa neměla zde trvalý nebo dlouhodobý pobyt,o každý dům určený kbydlení (i neobydlený),o každý byt, i neobydlený.Domem se rozuměla stavba, která je podle rozhodnutí stavebního úřadu určená pro bydlení adálejiná stavba, ve které se nachází alespoň jeden byt.Bytem se rozuměl soubor místností, popřípadě jednotlivá místnost, který podle rozhodnutí stavebníhoúřadu svým stavebně technickým uspořádáním avybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.Sčítání se nevztahovalo na cizí státní příslušníky požívající diplomatických imunit a výsad, jakoži na domy a byty (ve vlastnictví jiných států), které slouží k diplomatickým účelům.ÚDAJE O OBYVATELSTVUObyvatelstvo celkem zahrnuje osoby, které měly v rozhodný okamžik sčítání na území Českérepubliky trvalý nebo dlouhodobý pobyt bez ohledu na to, zda v rozhodný okamžik sčítání bylyvmístěsvého trvalého nebo dlouhodobého pobytu přítomny.Osoby s dlouhodobým pobytem jsou pouze cizinci s přechodným pobytem na území Českérepubliky, pokud doba jejich pobytu přesáhla 90 dnů.Národnost vyplnil každý podle svého rozhodnutí, včetně uvedení dvou národností nebo neuvedenížádné. Obdobný postup (uvádění údaje dle svého rozhodnutí) byl uplatňován také při zjišťovánínáboženského vyznání.Nejvyšší ukončené vzdělání vyplňovaly pouze osoby patnáctileté astarší podle nejvyšší ukončenéškoly.Mezi ekonomicky aktivní jsou zahrnuty všechny zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, samostatněčinní, pracující studenti a učni, ženy na mateřské dovolené vtrvání 28 resp. 37 týdnů, osobyvzákladní, náhradní nebo civilní vojenské službě, vevazbě avýkonu trestu a osoby nezaměstnané(podle okamžitého stavu k rozhodnému okamžiku sčítání, bez ohledu na formu vztahukzaměstnavateli). Nezaměstnané jsou všechny osoby 15leté astarší, které byly v rozhodný okamžiksčítání bez práce, hledaly aktivně práci a byly připraveny k nástupu do práce. Mezi ekonomickyneaktivní osoby jsou zařazeni nepracující důchodci, ostatní osoby s vlastním zdrojem obživy, žáci,studenti a učni, osoby v domácnosti, děti předškolního věkuaostatní závislé osoby.ÚDAJE O DOMÁCNOSTECHÚdaje o domácnostech byly zpracovány podle zápisu na Bytovém listu, kde byly uvedenypříbuzenské či jiné vztahy mezi jednotlivými osobami v bytě i informace o společném hospodaření.Bytovou domácnost tvoří osoby žijící společně v jednom bytě.Hospodařící domácnost tvoří společně bydlící osoby, které na Bytovém listu uvedly, že společněhospodaří, tj. společně hradí hlavní výdaje domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení aj. Společnéhospodaření uváděly i děti, které do příslušné domácnosti patřily, i když samy na výdaje domácnostinepřispívaly. Podnájemníci a jejich rodiny tvoří vždy samostatnou hospodařící domácnost.Hospodařící domácnost může být tvořena jednou nebo více domácnostmi cenzovými.Cenzová domácnost je tvořena z osob společně bydlících v jednom bytě na základě jejichpříbuzenských nebo jiných vztahů vrámci jedné hospodařící domácnosti. Je to základní jednotka,která se dále nečlení.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 271


Rozlišují se čtyři základní typy cenzových domácností:o domácnost rodinná - úplná rodina (manželský pár resp. soužití druha a družky - tzv.faktické manželství - bez dětí nebo s dětmi)o domácnost rodinná -neúplná rodina (jeden z rodičů salespoň jedním dítětem)o vícečlenná nerodinná domácnost (dvě nebo více osob příbuzných i nepříbuzných,společně hospodařících, které netvoří rodinnou domácnost)o domácnost jednotlivceSoučástí rodinných domácností mohou být i další jednotlivé osoby, pokud společně hospodaříspříslušnou rodinnou cenzovou domácností, netvoří samostatnou rodinu a nebo nejsoupodnájemníky. Podnájemníci a jejich rodiny tvoří vždy samostatnou cenzovou domácnost.Ve výsledcích sčítání jsou rodinné domácnosti tříděny mimo jiné podle počtu závislých dětí. Závislédítě je každá osoba, která má kosobě v čele cenzové domácnosti vztah syn, dcera, je ekonomickyneaktivní ajevevěku 0 – 25 let.Hospodařící icenzové domácnosti byly zpracovány za osoby bydlící v bytech i mimo byty (nouzovébydlení), avšak nikoliv za osoby v zařízeních, které nevyplňovaly Bytový list.Vybavení trvale obydleného bytu (bytové domácnosti) osobním automobilem, telefonem,rekreačním objektem a osobním počítačem se zjišťovalo bez zřetele k tomu, který člen bytovédomácnosti je vlastníkem. Uváděly se též služební automobily nebo počítače, pokud mohly býtvyužívány členy domácnosti k soukromým účelům. Naopak služební automobily, telefony, počítačevyužívané výlučně jako pracovní pomůcka pro výkon zaměstnání, nebyly považovány za vybavenídomácnosti.ÚDAJE O DOMECH A BYTECHDo celkového počtu domů jsou zahrnuty všechny domy určené kbydlení (obydlené a neobydlené),objekty s byty (bytem) a ubytovací zařízení bez bytu, pokud slouží k dlouhodobému nebo trvalémuubytování. Patří sem rodinné domy, bytové domy, domovy mládeže, internáty, dětské domovy, ústavynápravné a výchovné péče, domovy důchodců, penziony pro důchodce, ústavy pro tělesněa mentálně postižené, kláštery a konventy (objekty s ubytovacími prostorami pro členy řeholních řádůa kongregací), provozní budovy s bytem (byty) apod.Trvale obydlený dům je dům, ve kterém je alespoň jeden trvale obydlený byt nebo je v němumístěno zařízení pro hromadné ubytování osob alespoň s jednou trvale bydlící osobou nebo mávdomě trvalý (nebo dlouhodobý) pobyt alespoň jedna osoba. Neobydlený dům je dům určenýkbydlení, vekterém nebyla sečtena žádná osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. Neobydlenýdům – obydlený přechodně je dům, který slouží jen k přechodnému bydlení; v domě současně nenížádný trvale obydlený byt ani trvale bydlící osoba.Do počtu neobydlených domů jsou zahrnuty všechny domy s byty a všechny domy s ubytovacímzařízením bez bytu, pokud jsou určeny k trvalému nebo dlouhodobému bydlení a pokud v nich nebylasečtena žádná osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. Neobydlené objekty bez bytů, příp. sezařízením sloužícím pouze ke krátkodobému ubytování (hotely, turistické ubytovny, nemocnice, apod.)nejsou do počtu neobydlených domů zahrnuty.Podle druhu domu se rozlišují:o rodinný dům -má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemnípodlaží a podkroví; mezi rodinné domy patří rovněž rekreační chalupy nevyčleněnézbytového fondu, využívané k rekreaci.o bytový dům -má více bytů přístupných ze společné chodby nebo schodiště a nejdeo rodinný dům, počet podlaží není určující. Mezi bytové domy patří také vily, kterénesplňují podmínky rodinného domuo ostatní budovy - zahrnují všechny další druhy budov kromě rodinných a bytových domů.Trvale obydlený byt je byt, ve kterém má alespoň jedna osoba trvalý nebo dlouhodobý pobyt.Neobydlený byt je byt, ve kterém nebyla hlášena žádná osoba k trvalému nebo dlouhodobémupobytu. Neobydlený byt - obydlený přechodně je bez trvale hlášených osob, je ale využívánkpřechodnému bydlení; většinou se jedná obyt,vekterém bylasečtena dočasně přítomná osoba(osoby).272Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Obytnou plochu bytu tvoří podlahová plocha obytných místností a část plochy kuchyně, kterápřesahuje 12 m 2 .Vpřípadě bytu, který se skládá z jediné místnosti - obytné kuchyně, tvoří obytnouplochu bytu plocha celé této místnosti. V obytné ploše bytuanivpočtu obytných místností nejsouzahrnuty místnosti bytu vyčleněné k obchodním nebo pracovním účelům (kvykonávání zaměstnání);tyto prostory jsou součástí ostatních prostor bytu. Celková plocha bytu je součtem plochy obytnýchmístností, kuchyně aostatních prostor bytu.SROVNATELNOST ÚDAJŮPři sčítání 2001 jsou do celkového počtu obyvatelstva (v souladu s mezinárodními doporučeními)zahrnuti i cizinci s dlouhodobým pobytem. Vúdajích z předchozích sčítání byli cizinci pobývajícína území naší republiky s povolením k dlouhodobému pobytu zahrnuti pouze do dočasně přítomnéhoobyvatelstva.Národnost obsahuje poprvé vhistorii sčítání samostatné údaje i o případech uvedení dvojínárodnosti, v roce 1991 byly případné zápisy dvojí národnosti zpracovány podle první uvedené.Při sčítáních 1991 a 2001 byly zpracovány samostatně národnosti česká, moravská a slezská;v letech 1961, 1970 a 1980 byla zpracována pouze národnost česká. Od roku 1991 je samostatnězpracovávána i národnost romská.Údaje o ekonomické aktivitě nejsou plně srovnatelné. Vesčítání 1991 byly do počtu ekonomickyaktivních zahrnovány i ženy na tzv. další mateřské dovolené (do 3 let věku dítěte) a osoby pobírajícírodičovský příspěvek, pokud trval jejich pracovní poměr. V roce 2001 byly tyto ženy (tj. ženy na dalšímateřské dovolené a osoby pobírající rodičovský příspěvek) zahrnuty do osob ekonomickyneaktivních. Vojáci v základní, náhradní nebo civilní vojenské službě uváděli v roce 2001 zaměstnání„voják“ a byli zahrnuti do odvětví obrany (resp. veřejné správy či sociálního zabezpečení vpřípaděcivilní služby). Při předchozích sčítáních uváděli tyto údaje podle posledního vykonávanéhozaměstnání.Při zjišťování vybavení domácnosti byla nově zařazena otázkanaosobní počítač, naopak nebylazjišťována na rozdíl od roku 1991 vybavenost mrazničkou, automatickou pračkou, televizorem.Počet neobydlených domů v roce 1980 zahrnuje domy neobydlené aobčas obydlené, v roce 1991jsou údaje včetně ubytovacích zařízení bez bytu. Počet neobydlených bytů v letech 1970 a 1980zahrnuje neobydlené bytyvneobydlených domech, neobydlené byty v trvale obydlených domechabytyobčas obydlené. Votázce obydlenosti bytu je ve sčítání 2001 nová kategorie neobydlenosti -přechodně obydlený byt. Obdobně jako u obydlenosti bytu i u obydlenosti domu je ve sčítání 2001nová kategorie neobydlenosti - přechodně obydlený dům (dům, ve kterém je pouze přechodněobydlený byt/byty a současně žádný trvale obydlený byt ani trvale či dlouhodobě bydlící osoba).Druh domu - rodinný dům - ve sčítání 2001 se člení na rodinný dům samostatný, rodinný důmdvojdomek a rodinný dům řadový (takovéto členění bylo zjišťováno naposledy při sčítání 1970).Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 273


12. POPULATION AND HOUSING CENSUS 2001The housing and population census was carried out in accordance with Act No. 158/1999 Coll.,as at midnight from 28 February to 1March 2001 (decisive moment).The census covered:o all persons permanently resident on the territory of the Czech Republic at the momentof the census and all persons having long-term residence in the Czech Republicat the moment of the census,o all persons without permanent or long-term residence in the Czech Republic presenton the territory of the Czech Republic at the decisive moment,o all houses designed for living (including unoccupied),o all dwellings, including unoccupied.The house refers to a construction designed for living on the grounds of the planning authority’sdecision as well as any other construction comprising one dwelling at least.The dwelling refers to one or more rooms, whose building and technical setup and equipment meetthe requirements for permanent living as decided by the planning authority.The census did not cover foreign citizens enjoying diplomatic immunity and prerogatives or to housesand dwellings (owned by other states) serving diplomatic purposes.DATA ON POPULATIONPopulation, total includes persons permanently resident on the territory of the Czech Republic at themoment of the census and persons having long-term residence in the Czech Republic at the momentof the census, regardless of whether or not they were present at their place of residence at thedecisive moment.Persons long-term present - only foreigners staying temporarily on the territory of the CzechRepublic for more than 90 days.Everybody filled in the nationality according to his/her own decision, being free to state twonationalities or none. The same approach – i.e. to provide the information by one’s own will – wasapplied to the issue of denomination.The highest educational attainment was filled in by persons aged 15+ only.The economically active include all employed persons, employers, the self-employed, economicallyactive students and apprentices, women on 28-week or 37-week maternity leave, persons incompulsory military, alternative and community services, persons in custody and imprisoned, and theunemployed (as at the fixed moment of the Census, irrespective of the form of relation to theemployer). The unemployed include all persons aged 15+ who had no job at the fixed moment of theCensus, were seeking a job, or were currently available for work. The economically inactive includeeconomically inactive pensioners, other persons with their own livelihood, pupils, students,apprentices, homemakers, preschool-age children, and other dependants.DATA ON HOUSEHOLDSThe data on households were processed according to recordings in the Dwelling sheet, which alsogave information on relations between individual persons in dwellings and on common financialperformance.Dwelling household comprises persons living together in one dwelling.Private household comprises persons living together, who reported in the Dwelling sheet that theylive on common budget – i.e., they pay major expenses of the household together (such as food,housing costs, etc.). This was also reported by children belonging to the household, although they didnot contributed to the common budget. Sub-tenants and their families always constitute a separateprivate household. The private household may include one or more census households.274Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Census household comprises persons living together in one dwelling on the basis of their familyor other relations in the framework of one private household. This household is a basic unit not splitany further.There are four types of census households distinguished between:ooofamily household – two-parent family: married couple or common-law husband andwife cohabitation (the so-called common-law marriage) with or without childrenfamily household – lone-parent family: one parent with at least one childmulti-member non-family household: two or more relatives and also non-relatives,living on common budget, who do not constitute a family householdo Single-person household.Family households may include other individuals provided they live on common budget,do not constitute an independent family, and/or are not sub-tenants. Sub-tenants and their familiesalways constitute a census household. The Housing and Population Census results classify familyhouseholds, among other things, by number of dependent children. The dependent child is any personwhose relation to the census household head is son or daughter, is economically inactive, and is 0-25years of age.The data on private and census households were processed for persons living in and out of dwellings(emergency housing). Persons who did not fill in the Dwelling sheet were not includedin the processing.Numbers concerning passenger cars, telephones, recreational possibilities (recreation buildings), andpersonal computers in dwellings households (permanently occupied dwellings) were measuredwith no regard to which member of the household was the owner. Business cars and computers werealso reported, if household members could use them for private purposes. On the contrary, businesscars, telephones, and computers used exclusively for the execution of jobs were not included.DATA ON HOUSES AND DWELLINGSThe total number of houses includes all houses designed for living (both occupied and unoccupied),buildings with one or more dwelling units and accommodation establishments without dwelling unitsprovided they serve for long-term or permanent accommodation. Included are family houses, multidwellinghouses, hostels, boarding houses, institutions for physically and mentally handicappedpersons, monasteries and convents (buildings with accommodation spaces for members of monasticorders and congregations, farm and industrial buildings with one or more dwellings, etc.Permanently occupied house is a house with at least one occupied dwelling, or a facilityfor collective accommodation, and at least one person living permanently there, or with at least oneperson having permanent (or long-stay) residence there. Unoccupied house is a house designed forhousing for which no person with permanent or long-term stay was included in the Census. Theunoccupied houses – occupied temporarily is a house used for a temporary staying; such a house hasneither permanently occupied dwelling nor any person living there permanently.The number of unoccupied houses includes all dwelling houses and all houses with accommodationfacilities without dwellings, provided they are designed for permanent residence or long-stay living andno person with permanent residence or long stay was included in the Census for them. Unoccupiedbuildings without dwellings or with facilities designed for short-term accommodation (hotels, touristaccommodation establishments, hospitals, etc.) are not included in the number of unoccupied houses.The following houses are distinguished between depending on the type:ooofamily house – has a maximum of three separate dwellings, not more than one attic,two above-ground storey and one basement; family houses also comprise weekendhouses, not excluded out of the housing stock, used for recreation;multi-dwelling house - has more dwellings accessible from a common corridor orstaircase and is not a family house. Multi-dwelling houses also include villas, which donot meet conditions for a family house;other buildings – all other buildings except for family and multi-dwelling houses.Permanently occupied dwelling is a dwelling, in which at least one person has permanent residenceof long stay.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 275


Unoccupied dwelling is a dwelling, in which no person is registered for permanent residence or longstay. Unoccupied dwelling – occupied temporarily is without permanently registered persons and isused for temporary stay; it is mostly a dwelling for which a temporarily present person (persons) wasincluded in the Census.Habitable area of a dwelling is the floor area of living rooms and that part of the kitchen floor areathat is in excess of 12 m 2 . In one-room dwellings – kitchen-cum-living rooms – thehabitableareaisthe whole floor area of the room. Neither the habitable floor area of a dwelling nor the number of livingrooms includes rooms of the dwelling designed for business or work purposes (for the execution ofjobs). These rooms are part of the other rooms of the dwelling. The total area of a dwelling is the sumof the floor areas of the living rooms, kitchen and other areas of the dwelling.DATA COMPARABILITYThe 2001 Population and Housing Census includes (in accordance with internationalrecommendations) foreigners with long-term residence. In previous censuses, foreigners stayingon the territory of the Czech Republic and having a long-term residence permit were only includedin temporarily present population.For the first time in the history of censuses the item of nationality also includes the cases of doublenationality (in 1991 the double nationality cases were processed according to the first nationalityreported). In the 1991 and 2001 censuses, the Czech, Moravian and Silesian nationalities werecovered separately; in 1961, 1970 and 1980 only the Czech nationality was covered. Since 1991, theRomany nationality has also been covered separately.The data on economic activity are not comparable fully. In the 1991 census, the numberof economically active persons also included women on child-care leave (up to 3 years of age of thechild) and persons receiving the family benefit, if employed. In the 2001 census, however, the womenon child-care leave and the persons – recipients of the family benefit were included in economicallyinactive persons. Conscripts on compulsory military service, alternative service and community servicereported “soldier” for their employment and were classified to the category Defence (or Publicadministration and social security in the event of their community service). In the previous census,however, these inhabitants were asked to report these data according to their last employment.When the equipment of households was measured, a new question about computers was asked.Unlike the year 1991 no questions about freezers, automatic washing machines or TV sets wereincluded in the questionnaire.The 1980 number of unoccupied dwellings includes unoccupied houses and houses occupied fromtime to time. The 1970 and 1980 numbers of unoccupied dwellings include unoccupied dwellingsin unoccupied houses, unoccupied dwellings in permanently occupied houses and dwellings occupiedfrom time to time. In the Census 2001 the question about the occupancy of dwellings includeda new category of non-occupancy – temporarily occupied dwelling. Similarly as in the occupancyof dwellings, the occupancy of houses has a new category of non-occupancy in the Census 2001 –i.e., the temporarily occupied house (a house, which there is/are a temporarily occupieddwelling/dwellings only and, at the same time, neither any permanently occupied dwelling nor anypermanently residing person).Type of house – family house: the Census 2001 breaks down family houses into: detached familyhouses, semidetached family houses and terraced family houses (such a breakdown was last usedin the Census 1970).276Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-1. Výsledky sčítání lidu, domů abytů v dlouhodobém vývojiPopulation and housing census: long-term trend1970 1980 1991 2001Obyvatelstvo PopulationObyvatelstvo celkem 611 228 644 507 642 796 639 369 Population, totalmuži 296 287 313 105 312 182 311 019 Malesženy 314 941 331 402 330 614 328 350 FemalesPodíl obyvatel ve věku (%): Population: by age group (%)0 - 14 let 22,6 24,4 21,6 16,5 0-1415 - 59 let 60,0 59,2 60,8 65,3 15 - 5960 a více let 1) 17,4 16,4 17,5 18,2 60 + 1)Podíl obyvatel vybranýchnárodnosti (%): 2) Population: by nationality (%): 2)česká 95,3 95,3 66,5 87,8 Czechmoravská . . 29,1 7,7 Moravianněmecká 0,6 0,4 0,4 0,3 Germanpolská 0,1 0,1 0,1 0,1 Polishromská . . 0,3 0,1 Romanyslezská . . 0,1 0,0 Silesianslovenská 3,3 3,4 2,9 1,8 SlovakPodíl obyvatel podlenáboženského vyznání (%): 3)Population:by denomination (%): 3)osoby bez vyznání . . 32,6 53,8 Undenominationalosoby věřící celkem . . 51,2 37,0 Believers, totalz toho církev:Church:římskokatolická . . 92,6 87,6 Roman Catholicčeskoslovenská husitská . . 3,4 3,0 Czechoslovak Hussitečeskobratrská evangelická . . . 1,8Evangelical of CzechBrethrennezjištěno . . 16,2 9,2 Not identifiedPodíl obyvatel patnáctiletýchastarších podle nejvyššíhoukončeného vzdělání (%):Share of population15+ by highesteducational attainment (%)základní (vč. neukončeného) 55,0 45,7 33,7 23,6 Basic (incl. incompleted)střední odborné (vč. vyučených) 28,0 32,8 35,9 39,1Secondary technical(incl. vocational)úplné střední s maturitouavyšší 13,0 16,6 22,3 27,7Full secondary with GCSEand Highervysokoškolské 2,9 4,2 6,3 8,1 UniversityEkonomická aktivitaEconomic activityEkonomicky aktivní 309 567 331 048 332 537 324 278 Economically activemuži 164 873 173 898 175 397 177 599 Malesženy 144 694 157 150 158 140 146 679 FemalesMíra ekonomické aktivity (%) 65,4 67,9 66,0 60,7 Economic activity rate (%)muži 73,2 74,9 72,7 69,1 Malesženy 58,4 61,6 60,2 53,0 Females1) včetně nezjištěného věku2) ve sčítáních 1970 a 1980 je moravská a slezskánárodnost v rámci národnosti české; romskánárodnost nebyla zjišťována samostatně3) náboženské vyznání se při sčítání v letech1970 a 1980 nezjišťovalo1) Incl. unknown age2) Moravian and Silesian nationality was includedin Czech nationality in the 1970 and 1980 censuses;Romany nationality was not measured separately3) Denomination was not measuredby 1970 and 1980 censusesStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 277


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-1. Výsledky sčítání lidu, domů abytů v dlouhodobém vývojiPopulation and housing census: long-term trenddokončeníEnd of table1970 1980 1991 2001Domácnosti HouseholdsBytové domácnosti 188 061 212 313 222 401 230 561 Dwelling householdsHospodařící domácnosti 202 786 229 867 240 937 254 079 Private householdsCenzové domácnosti 210 254 234 837 246 288 257 163 Census households (family units)podíl jednotlivých typůcenzových domácností (v %): 4)Percentage of individual typesof census households: 4)Two-parent families withúplné rodiny s dětmi 36,0 34,3 36,5 27,9 childrenúplné rodiny bez dětí 36,5 33,9 27,9 30,0Two-parent families withoutchildrenneúplné rodiny s dětmi 3,2 3,6 5,5 7,4Lone-parent families withchildrenneúplné rodiny bez dětí 5,0 4,0 3,9 5,4Lone-parent families withoutchildrendomácnosti jednotlivců 18,2 22,9 25,8 27,6 Single-person householdsPrůměrný počet členůcenzové domácnosti 2,9 2,7 2,6 2,5Average number of censushousehold membersPočet cenzových domácnostína 100 bytových domácností 111,8 110,6 110,7 111,5Number of census hiouseholdsper 100 dwelling householdsDomyDomy celkem 117 330 119 050 122 522 126 825 Houses, totaltrvale obydlené 109 151 110 029 108 177 110 568 Permanently occupiedz toho rodinné 96 083 95 172 93 627 97 613 Family housesneobydlené 8 179 9 021 14 345 16 257 Unoccupiedztohosloužící k rekreaci 114 2 583 4 436 5 574 For recreationPodíl domů vybavených (v %):Percentage of houses with:plynem ze sítě 12,9 16,0 21,7 65,7 Gas from networkveřejným vodovodem 32,4 45,0 56,2 69,6 Public water supplypřípojkou na kanalizaci 43,0 38,3 40,5 47,8 Connection to sewerage systemBytyHousesDwellingsByty celkem 195 094 225 343 241 889 257 457 Dwellings, totaltrvale obydlené 188 061 212 313 222 401 230 561 Permanently occupiedneobydlené 7 033 13 030 19 488 26 896 Unoccupiedz toho:obydlené přechodně . . . 6 725 Temporarily occupiedsloužící k rekreaci . . 4 457 5 793 For recreationnezpůsobilé kbydlení . . . 3 918 Unfit for livingPočet osobNumber of persons per:na 1 trvale obydlený byt 3,24 3,01 2,87 2,73 1 permanently occupied dwellingna 1 obytnou místnost(8 a více m 2 ) 1,49 1,21 1,04 0,99 1 habitable room (8 m 2 or over)Obytná plocha v m 2 na 1 osobu 12,23 14,47 16,41 18,55Habitable floor area in m 2 perpersonObytná plocha v m 2 na 1 byt 39,63 43,58 46,98 51,07Habitable floor area in m 2 perdwellingPočet obytných místností(8avíce m 2 )na1byt 2,17 2,50 2,75 2,80Number of habitable rooms(8 m 2 or over) per dwelling4) v letech 1970 a 1980 s dětmido15let,vletech1991a2001sezávislými dětmi bez ohledu na věk4) In 1970 and 1980: with children up to 15; in 1991and 2001: with dependent children irrespective of age278Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-2. Trvale obydlené domy a trvale obydlené byty podle druhu, obdobívýstavby, velikosti a technického vybavení k1.3.2001Permanently occupied houses and permanently occupied dwellings: by type,period of construction, size, and amenities; 1 March 2001Trvale obydlené domyPermanently occupied housesztohocelkemrodinné bytovédomy domyTotalMultidwellingFamilyhouseshousesTrvale obydlené domy celkem 110 568 97 613 11 117 Permanently occupied houses, totalv tom podle období výstavby neboBy period of construction orrekonstrukce: do roku 1919 18 545 16 501 1 476 reconstruction: up to 19191920 - 1945 19 435 17 631 1 527 1920 - 19451946 - 1980 44 315 38 040 5 877 1946 - 19801981 - 1990 14 753 13 230 1 398 1981 - 19901991 - 2001 12 286 11 256 742 1991 - 2001nezjištěno 1 234 955 97 Not identifiedspočtem bytů: 1 79 890 78 680 11 Withno.ofdwellings:12 18 626 17 911 478 23 - 4 3 643 1 022 2 504 3-45 - 9 3 818 - 3 767 5-910 - 19 2 652 - 2 650 10 - 1920avíce 1 707 - 1 707 20 and overv nich trvale obydlené byty celkem 230 561 114 537 113 799 Permanently occupied dwellings, totalvtombytyspočtem obytnýchDwellings with no. of habitablemístností: 1 24 122 7 046 16 723 rooms: 12 70 362 27 616 41 930 23 87 930 37 171 50 046 34 28 482 24 140 4 195 45avíce 17 969 17 536 354 5 and overnezjištěno 1 696 1 028 551 Not identifiedTechnické vybavení trvale obydlenýchdomůvodovod:Amenities of permanently occupiedhousesRunning water:vdomě -zveřejné sítě 76 925 65 003 10 514 Inside house - from public supplyvdomě -domácí 31 218 30 356 588 Inside house - domestic pumping unitvodovod mimo dům 152 149 1 Outside housebez vodovodu 1 675 1 649 8 No water supplykanalizace:Sewerage:přípoj na kanalizační síť 52 819 42 505 9 314 Connection to sewerage systemdomácí čistička odpadních vod 1 264 1 041 159 Domestic sewage treatment unitžumpa, jímka 54 636 52 400 1 615 Cesspoolbez kanalizace a jímky 1 006 990 5 No sewerage or cesspoolplyn:Gas:zveřejné sítě 72 695 62 405 9 244 From public networkz domovního zásobníku 854 808 29 From domestic tankbez plynu 36 148 33 691 1 828 No gasústřední topení:Central heatingdálkové topení 3 779 201 3 490 District heatingbloková kotelna 725 95 594 Unit boiler heating stationkotelna v domě 78 251 74 805 2 410 Boiler heating unit in housebez dálkového a ústředního topení 26 860 21 755 4 575 No district or central heatingvýtah v domech se 4 a vícenadzemními podlažími 2 108 - 2 049Lift in houses with 4 or more abovegroundstoreysStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 279


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-3. Základní údaje o domácnostech podle okresů k1.3.2001Basic data on households: by district; 1 March 2001Kraj, okresyRegion, districtscelkemTotalBytové domácnostiDwelling householdsv toms 1 cenzovoudomácnostíWith onecensushouseholdse 2 a vícecenzovýmidomácnostmiWith 2+censushouseholdscelkemHospodařící domácnostis 1 cenzovoudomácnostíWith onecensushouseholdse2avícecenzovýmidomácnostmiWith 2+censushouseholdsOlomoucký kraj 230 561 208 322 22 239 254 079 251 060 3 019Jeseník 14 530 12 814 1 716 16 436 16 152 284Olomouc 82 168 74 412 7 756 90 050 89 144 906Prostějov 40 028 36 860 3 168 43 117 42 617 500Přerov 49 534 45 246 4 288 54 215 53 602 613Šumperk 44 301 38 990 5 311 50 261 49 545 716TotalPrivate householdsv tomdokončeníKraj, okresyRegion, districtscelkemTotalbezzávislýchdětíWithoutdependentchildrenúplné rodinyTwo-parent familiessezávislýmidětmiWithdependentchildrenCenzové domácnostiCensus householdsbezzávislýchdětíWithoutdependentchildrensezávislýmidětmiWithdependentchildrenvícečlennénerodinnédomácnostiMulti-membernon-familyhouseholdsEnd of tabledomácnostijednotlivcůSinglepersonfamiliesOlomoucký kraj 257 163 77 215 71 854 13 874 19 150 4 011 71 059Jeseník 16 726 4 745 4 851 914 1 418 244 4 554Olomouc 90 971 26 918 25 033 5 222 7 083 1 429 29 286Prostějov 43 631 13 543 12 327 2 504 2 918 589 11 750Přerov 54 846 16 554 15 396 2 840 3 820 914 15 322Šumperk 50 989 15 455 14 247 2 394 3 911 835 14 147vtomneúplné rodinyLone-parent families280Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-4. Cenzové rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí a podle okresůk1.3.2001Census family households: by number of dependent children and district;1 March 2001vtomspočtem závislých dětíPrůměrný početzávislých dětíKraj, okresyRegion, districtsCelkemTotalNumber of dependent children0 1 2 3Rodinné domácnosti celkem4avíce4 andoverAverage no. ofdependent childrenv rodináchcelkemIn families,totalFamily households, totalv rodináchsdětmiIn familieswithchildrenOlomoucký kraj 182 093 91 089 42 100 40 874 6 678 1 352 0,82 1,65Jeseník 11 928 5 659 2 984 2 623 530 132 0,87 1,66Olomouc 65 256 32 140 15 373 14 167 2 164 412 0,81 1,62Prostějov 31 292 16 047 7 071 6 796 1 126 252 0,80 1,65Přerov 38 610 19 394 8 635 8 819 1 483 279 0,83 1,66Šumperk 36 007 17 849 8 037 8 469 1 375 277 0,84 1,67úplné rodinyTwo-parent familiesOlomoucký kraj 149 069 77 215 29 886 35 065 5 754 1 149 0,82 1,70Jeseník 9 596 4 745 2 112 2 193 434 112 0,87 1,72Olomouc 51 951 26 918 10 706 12 145 1 839 343 0,81 1,68Prostějov 25 870 13 543 5 221 5 899 983 224 0,81 1,70Přerov 31 950 16 554 6 214 7 647 1 294 241 0,83 1,72Šumperk 29 702 15 455 5 633 7 181 1 204 229 0,83 1,73neúplné rodinyLone-parent familiesOlomoucký kraj 33 024 13 874 12 214 5 809 924 203 0,83 1,44Jeseník 2 332 914 872 430 96 20 0,91 1,49Olomouc 12 305 5 222 4 667 2 022 325 69 0,81 1,41Prostějov 5 422 2 504 1 850 897 143 28 0,77 1,44Přerov 6 660 2 840 2 421 1 172 189 38 0,83 1,44Šumperk 6 305 2 394 2 404 1 288 171 48 0,91 1,46Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 281


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-5. Vybavení bytových domácností podle okresů k1.3.2001Cars, telephones, recreation possibilities, and PCs in dwelling households:by district; 1 March 2001Kraj, okresyRegion, districtsBytovédomácnosticelkemDwellinghouseholds,totalosobnímautomobilemcelkemTotalz toho2avíceincl.:Two ormorepevnoulinkouFixedlinez toho bytové domácnosti vybavenéDwelling households withtelefonempouzemobilnímMobileonlypevnoulinkou imobilnímFixedline andmobilemožnostíužívatrekreačníobjektPossibilityto userecreationalbuildingosobním počítačemPassenger car Telephone Personal computercelkemTotalztohospřipojenímna internetincl.:Connectionto internetOlomoucký kraj 230 561 110 660 11 991 95 325 26 654 41 495 31 237 31 380 12 167Jeseník 14 530 6 698 647 5 053 2 363 2 141 1 458 1 607 638Olomouc 82 168 38 518 4 142 34 538 8 937 16 582 12 190 12 854 5 140Prostějov 40 028 21 342 2 779 16 815 4 257 7 022 6 217 5 020 2 014Přerov 49 534 22 752 2 291 21 387 5 256 8 758 6 234 6 317 2 456Šumperk 44 301 21 350 2 132 17 532 5 841 6 992 5 138 5 582 1 91912-6. Trvale obydlené domy a trvale obydlené byty podle okresů k1.3.2001Permanently occupied houses and permanently occupied dwellings: bydistricts; 1 March 2001Kraj, okresyRegion, districtsTrvale obydlené domyPermanently occupiedhousescelkemTotalrodinnédomyFamilyhousesztohobytovédomyMultidwellinghousescelkemTotalv rodinnýchdomechIn familyhousesTrvale obydlené bytyPermanently occupied dwellingsvbytovýchdomechIn multidwellinghousesz tohopodle počtu osob v bytěBy number of persons in dwelling1 2 - 3 4 - 56avíce6andoverOlomoucký kraj 110 568 97 613 11 117 230 561 114 537 113 799 53 348 105 198 64 705 7 310Jeseník 7 524 6 342 941 14 530 7 338 6 906 3 064 6 500 4 384 582Olomouc 35 239 30 453 4 244 82 168 36 259 45 211 19 350 37 781 22 645 2 392Prostějov 23 035 21 136 1 614 40 028 24 309 15 429 9 694 18 145 10 884 1 305Přerov 22 800 20 391 2 121 49 534 23 714 25 496 11 800 22 706 13 589 1 439Šumperk 21 970 19 291 2 197 44 301 22 917 20 757 9 440 20 066 13 203 1 592282Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-7. Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti a podle okresů k1.3.2001Unoccupied dwellings: by reason and district: 1 March 2001vtomzdůvoduDue toKraj, okresyNeobydlenébytycelkem 1)byt obydlenpřechodnězměnauživatelesloužík rekreacipřestavbabytudosudneobydlenpo kolaudacipozůstalostnínebo soudnířízenínezpůsobilýkbydleníjiný důvodvč. nezjištěnoRegion, districtsUnoccupieddwellings,total 1)DwellingoccupiedtemporarilyChange inuserUsed forrecreationReconstructionNot yetoccupied afterapproval for useProbate or legalproceedingUnfit for livingOther reasonand notidentifiedOlomoucký kraj 26 896 6 725 1 007 5 793 2 512 720 883 3 918 5 338Jeseník 1 634 336 60 520 137 29 48 181 323Olomouc 8 459 2 572 303 1 036 953 346 264 1 306 1 679Prostějov 6 574 1 190 224 2 123 572 111 231 918 1 205Přerov 5 198 1 318 230 759 494 156 196 859 1 186Šumperk 5 031 1 309 190 1 355 356 78 144 654 9451) včetně neobydlených bytů v obydlených domech1) Incl. unoccupied dwellings in occupied houses12-8. Základní údaje o domácnostech podle krajů k1.3.2001Basic data on households: by region; 1 March 2001ČR, krajeCR, regionscelkemTotalBytové domácnostiDwelling householdss 1 cenzovoudomácnostíWith onecensushouseholdvtomse 2 a vícecenzovýmidomácnostmiWith 2+censushouseholdscelkemHospodařící domácnostiPrivate householdss 1 cenzovoudomácnostíWith onecensushouseholdse2avícecenzovýmidomácnostmiWith 2+censushouseholdsČeská republikaCzech Republic3 827 678 3 456 289 371 389 4 216 085 4 162 795 53 290Hl.m.Praha 496 940 452 850 44 090 544 577 541 394 3 183Středočeský 413 060 369 747 43 313 457 421 450 840 6 581Jihočeský 231 281 210 701 20 580 251 845 248 216 3 629Plzeňský 208 992 189 939 19 053 229 807 227 252 2 555Karlovarský 115 913 102 806 13 107 130 894 129 442 1 452Ústecký 321 928 297 175 24 753 352 812 349 623 3 189Liberecký 161 830 145 969 15 861 179 357 177 514 1 843Královéhradecký 204 529 184 939 19 590 224 921 221 775 3 146Pardubický 182 943 164 853 18 090 201 395 198 275 3 120Vysočina 179 784 162 570 17 214 195 521 191 719 3 802Jihomoravský 404 876 360 171 44 705 446 718 438 091 8 627Olomoucký 230 561 208 322 22 239 254 079 251 060 3 019Zlínský 204 806 180 726 24 080 228 062 224 235 3 827Moravskoslezský 470 235 425 521 44 714 518 676 513 359 5 317TotalvtomStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 283


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-8. Základní údaje o domácnostech podle krajů k1.3.2001Basic data on households: by region; 1 March 2001dokončeníČR, krajeCR, regionscelkemTotalbezzávislýchdětíWithoutdependentchildrenúplné rodinyTwo-parent familiessezávislýmidětmiWithdependentchildrenCenzové domácnostiCensus householdsLone-parent familiesbezzávislýchdětíWithoutdependentchildrensezávislýmidětmiWithdependentchildrenvícečlennénerodinnédomácnostiMulti-membernon-familyhouseholdsEnd of tabledomácnostijednotlivcůSinglepersonfamiliesČeská republikaCzech Republic4 270 717 1 242 822 1 090 770 233 016 343 405 84 528 1 276 176Hl. m. Praha 547 811 136 524 100 456 37 453 52 161 19 882 201 335Středočeský 464 188 142 555 116 974 25 577 36 586 8 213 134 283Jihočeský 255 569 76 260 69 876 12 870 19 204 4 053 73 306Plzeňský 232 424 71 821 57 826 11 686 17 474 4 070 69 547Karlovarský 132 397 35 596 30 085 7 534 13 280 2 861 43 041Ústecký 356 126 98 368 85 133 16 616 32 336 7 565 116 108Liberecký 181 249 50 472 45 198 9 127 16 009 3 864 56 579Královéhradecký 228 158 69 673 60 202 11 437 17 269 2 999 66 578Pardubický 204 594 63 414 57 259 9 967 14 487 2 741 56 726Vysočina 199 417 63 335 61 142 10 046 12 192 2 703 49 999Jihomoravský 455 546 137 100 122 467 26 092 35 385 9 923 124 579Olomoucký 257 163 77 215 71 854 13 874 19 150 4 011 71 059Zlínský 231 969 71 042 69 069 13 211 15 540 3 177 59 930Moravskoslezský 524 106 149 447 143 229 27 526 42 332 8 466 153 106vtomneúplné rodiny284Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-9. Cenzové rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí a podle krajůk1.3.2001Census family households: by number of dependent children and region;1 March 2001ČR, krajeCR, regionsCelkemTotal0 1vtomspočtem závislých dětíNumber of dependent children2 34avíce4 andoverPrůměrný početzávislých dětíAverage no. ofdependent childrenv rodináchcelkemIn families,totalv rodináchsdětmiIn familieswithchildrenČeská republikaCzech Republic2 910 013 1 475 838 695 654 618 905 99 507 20 109 0,80 1,62Hl. m. Praha 326 594 173 977 86 175 58 521 6 851 1 070 0,70 1,50Středočeský 321 692 168 132 74 249 67 693 9 834 1 784 0,77 1,61Jihočeský 178 210 89 130 41 031 40 569 6 318 1 162 0,82 1,64Plzeňský 158 807 83 507 37 093 32 781 4 619 807 0,76 1,59Karlovarský 86 495 43 130 23 243 16 514 2 888 720 0,79 1,57Ústecký 232 453 114 984 61 424 46 263 7 683 2 099 0,80 1,59Liberecký 120 806 59 599 30 219 25 688 4 347 953 0,82 1,61Královéhradecký 158 581 81 110 36 880 34 253 5 305 1 033 0,79 1,62Pardubický 145 127 73 381 32 066 32 625 5 817 1 238 0,83 1,68Vysočina 146 715 73 381 29 723 35 060 7 156 1 395 0,87 1,74Jihomoravský 321 044 163 192 75 234 68 797 11 547 2 274 0,80 1,63Olomoucký 182 093 91 089 42 100 40 874 6 678 1 352 0,82 1,65Zlínský 168 862 84 253 37 654 38 783 6 921 1 251 0,84 1,67Moravskoslezský 362 534 176 973 88 563 80 484 13 543 2 971 0,84 1,63Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 285


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-10. Vybavení bytových domácností podle krajů k 1. 3. 2001Cars, telephones, recreation possibilities, and PCs in dwelling households:by region; 1 March 2001ČR, krajeCR, regionsBytovédomácnosticelkemDwellinghouseholds,totalosobnímautomobilemPassenger carcelkemTotalztoho2avíceincl.:Two ormorez toho bytové domácnosti vybavenépevnoulinkouFixedlineDwelling households withtelefonemTelephonepouzemobilnímMobileonlypevnoulinkou imobilnímFixedline andmobilemožnostíužívatrekreačníobjektPossibilityto userecreationalbuildingosobním počítačemPersonal computercelkemTotalz tohospřipojenímnainternetincl.:ConnectiontointernetČeská republikaCzech Republic3 827 678 1 968 921 268 966 1 694 601 390 680 903 071 726 490 586 520 245 782Hl. m. Praha 496 940 238 898 32 177 241 859 24 866 180 069 191 213 112 463 55 194Středočeský 413 060 238 242 41 331 176 068 45 505 101 383 66 144 62 221 26 251Jihočeský 231 281 137 691 21 858 102 748 24 220 56 124 48 064 33 614 13 320Plzeňský 208 992 121 549 20 152 96 116 20 242 49 549 45 716 29 399 10 456Karlovarský 115 913 54 298 7 026 44 171 16 981 26 761 20 100 15 120 6 444Ústecký 321 928 144 080 16 538 119 803 47 251 67 080 50 328 38 249 15 135Liberecký 161 830 80 565 10 552 70 485 17 192 37 001 24 279 22 588 9 692Královéhradecký 204 529 115 136 17 466 89 872 22 434 46 032 33 771 31 106 12 743Pardubický 182 943 102 635 14 046 81 683 19 620 37 727 30 945 26 078 9 949Vysočina 179 784 107 279 15 276 81 120 18 459 35 748 27 923 24 769 9 146Jihomoravský 404 876 203 997 26 120 201 314 31 016 90 895 65 252 66 176 27 565Olomoucký 230 561 110 660 11 991 95 325 26 654 41 495 31 237 31 380 12 167Zlínský 204 806 104 768 12 865 98 908 17 461 42 957 26 284 31 901 13 229Moravskoslezský 470 235 209 123 21 568 195 129 58 779 90 250 65 234 61 456 24 491286Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-11. Trvale obydlené domy a trvale obydlené byty podle krajů k1.3.2001Permanently occupied houses and permanently occupied dwellings:by region; 1 March 2001ČR, krajeCR, regionsČeská republikaCzech RepublicTrvale obydlené domyPermanently occupiedhousesztohocelkemTotalrodinnédomyFamilyhousesbytovédomyMultidwellinghousescelkemTotalvrodinnýchdomechIn familyhousesTrvale obydlené bytyPermanently occupied dwellingsvbytovýchdomechIn multidwellinghousespodle počtu osob v bytěBy number of persons in dwelling6avíce6andover1 630 705 1 406 806 195 270 3 827 678 1 632 131 2 160 730 957 757 1 792 883 965 236 111 802Hl.m.Praha 82 160 50 258 29 659 496 940 63 642 430 234 153 036 250 372 87 520 6 012Středočeský 239 553 218 740 16 981 413 060 244 672 163 854 100 748 190 748 108 425 13 139Jihočeský 111 544 98 148 11 368 231 281 112 739 116 060 56 724 105 051 62 865 6 641Plzeňský 95 538 82 423 11 430 208 992 96 377 110 666 52 771 99 677 51 575 4 969Karlovarský 35 666 25 448 8 973 115 913 29 461 84 889 29 120 57 765 25 992 3 036Ústecký 105 241 82 466 20 482 321 928 96 743 222 594 88 929 157 781 68 127 7 091Liberecký 66 347 55 014 9 444 161 830 67 108 92 460 41 446 76 471 39 616 4 297Královéhradecký 101 662 88 594 10 580 204 529 104 740 96 852 49 889 95 010 54 120 5 510Pardubický 96 680 86 696 8 116 182 943 101 468 79 100 42 417 82 468 51 747 6 311Vysočina 103 556 94 685 7 441 179 784 108 861 69 190 39 012 77 016 55 907 7 849Jihomoravský 205 293 185 148 17 847 404 876 203 648 198 252 93 492 184 713 110 127 16 544Olomoucký 110 568 97 613 11 117 230 561 114 537 113 799 53 348 105 198 64 705 7 310Zlínský 114 576 105 977 7 270 204 806 118 925 84 285 43 718 88 978 62 512 9 598Moravskoslezský 162 321 135 596 24 562 470 235 169 210 298 495 113 107 221 635 121 998 13 4951z toho2-3 4-5Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 287


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ ABYTŮPOPULATION AND HOUSING CENSUS12-12. Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti a podle krajů k1.3.2001Unoccupied dwellings: by reason and region; 1 March 2001vtomzdůvoduDue toČR, krajeNeobydlenébytycelkem 1)byt obydlenpřechodnězměnauživatelesloužík rekreacipřestavbabytudosudneobydlenpo kolaudacipozůstalostnínebo soudnířízenínezpůsobilýkbydleníjiný důvodvč. nezjištěnoCR, regionsUnoccupieddwellings,total 1)DwellingoccupiedtemporarilyChange inuserUsed forrecreationReconstructionNot yetoccupied afterapproval for useProbate or legalproceedingUnfit for livingOther reasonand notidentifiedČeská republikaCzech Republic538 615 117 247 15 830 175 225 37 064 15 562 14 499 53 196 109 992Hl. m. Praha 54 303 21 646 2 418 410 4 077 3 055 2 037 1 864 18 796Středočeský 85 211 15 895 1 727 37 361 5 256 2 079 2 093 7 037 13 763Jihočeský 48 611 8 073 1 019 23 851 2 530 1 152 812 3 780 7 394Plzeňský 35 484 6 648 860 14 306 2 321 918 866 3 130 6 435Karlovarský 9 573 2 489 338 1 659 1 029 278 301 889 2 590Ústecký 36 563 6 409 1 349 10 273 3 309 730 1 000 4 878 8 615Liberecký 27 411 4 929 672 13 354 1 478 557 504 1 859 4 058Královéhradecký 37 170 6 616 837 16 184 2 298 707 840 4 020 5 668Pardubický 30 126 5 080 835 12 536 1 866 793 775 3 154 5 087Vysočina 32 903 5 351 775 14 657 1 802 809 723 3 668 5 118Jihomoravský 49 530 12 570 1 553 10 634 3 968 1 469 1 768 6 499 11 069Olomoucký 26 896 6 725 1 007 5 793 2 512 720 883 3 918 5 338Zlínský 26 441 6 214 876 6 119 1 810 692 876 3 827 6 027Moravskoslezský 38 393 8 602 1 564 8 088 2 808 1 603 1 021 4 673 10 0341) včetně neobydlených bytů v obydlených domech1) Incl. unoccupied dwellings in occupied houses288Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


13. MĚSTA A OBCESeznam obcí srozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem byl stanovenzákonem č. 314/2002 Sb. ze dne 13. června 2002, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.Vnávaznosti na tento zákon pak Ministerstvo vnitra vyhláškou č. 388/2002 stanovilo správní obvodytěchto obcí. Tím bylazavršena jedna z etap reformy veřejné správy.Vprvní tabulce je uveden přehled správních obvodů obcí srozšířenou působností aobcí spověřenýmobecním úřadem, které byly v kraji ustanoveny. Obsahuje počet obcí náležících ke správnímu obvodu,výměru tohoto území apočet obyvatel. Počtem obyvatel při SLDB se rozumí počet osob přihlášenýchktrvalému pobytu v některé z obcí správního obvodu. V roce 2001 jsou do tohoto počtu zahrnutii cizinci s dlouhodobým pobytem na příslušném území (delším než 90 dnů). Údajejsoupřepočtenyna územní strukturu platnou k 31. 12. 2002. V dalších tabulkách jsou publikovány vybrané údajeosprávních obvodech obcí srozšířenou působností, které byly získány sumarizací dat o jednotlivýchobcích. Údaje o počtu uchazečů ozaměstnání byly převzaty z úřadů práce v jednotlivých okresech.Registrovaná míra nezaměstnanosti byla vypočtena jako podíl počtu uchazečů ozaměstnání k 31. 12.příslušného roku a počtu osob ekonomicky aktivních podle sčítání lidu, domů abytů k 1. 3. 2001.Vybavení obcí bylo zjišťováno územní metodou (včetně detašovaných pracovišť), bez ohledu na sídloprovozovatele. Obec je považována za vybavenou příslušným zařízením, jestliže je takto vybavenaalespoň jedna její část. Do počtu ekonomických subjektů byly zařazeny subjekty, které majína příslušném území své sídlo (nikoliv pouze provozovnu) a jsou aktivní (ČSÚ nemá zprávu o jejichneaktivitě).Město je obec, které byl na základě zákona o obcích udělen statut města. V tabulkách uvádímepřehled měst v rámci kraje, města jsou setříděna abecedně.Okaždém městě jsou publikovány základní demografické údaje, které jsou zjišťovány na základěhlášení o narození, úmrtí astěhování. Dále je uvedena věková struktura obyvatelstva měst, vybaveníměst vybranými zařízeními technické a občanské vybavenosti (včetně detašovaných pracovišť)apočty podnikatelských subjektů, které mají vpříslušných městech své sídlo. Všechny tyto údaje(a řada jiných) jsou sledoványvdatové bázi městské a obecní statistiky.Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který jevymezen hranicí. V tabulce 13-16 uvádíme vybrané údaje o jednotlivých obcích, které jsou seskupenydo správních obvodů obcí srozšířenou působností. Tatoúzemní strukturajeplatná od 1. ledna 2003.Číslo v závorcezanázvem správního obvodu je oficiálním číselným kódem podle číselníku vydanéhoČeským statistickým úřadem.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 289


13. MUNICIPALITIESAct No. 314/2002 Coll., of 13 June 2002, which took effect on 1 January 2003, laid down a list ofmunicipalities with extended competence and municipalities with commissioned local authority. Inconnection with this Act, the Ministry of the Interior of the CR established administrative districts ofthese municipalities by its Decree No. 388/2002, which completed one of the stages of the publicadministration reform.The first table shows a list of the administrative districts of the municipalities with extendedcompetence and the municipalities with commissioned local authority established in the region. Itgives numbers of municipalities belonging to the administrative districts and areas of the districts, andpopulation. The population derived from the Population and Housing Census 2001 is the number ofpersons recorded for permanent residence in a municipality of the administrative district. Foreignerswith long-term stays (over 90 days) on the territory concerned are also included in the number for2001. The presented data are converted to correspond to the territorial structure in force as at31 December 2002. The other tables give selected data on the administrative districts of municipalitieswith extended competence obtained by summarizing data on individual municipalities. The data on thenumber of job applicants were provided by the employment offices established in the districts. Theregistered unemployment rate was calculated as the ratio of the number of job applicants as at31 December of the year concerned and the number of economically active persons established bythe Population and Housing Census 2001. Information on the facilities in the municipalities wasacquired by the territorial method (including detached workplaces) disregarding the head office of theoperator. The municipality is considered to be equipped with facilities, if the facilities measured areprovided in at least one of its parts. The number of businesses includes businesses, which have theirhead offices on the territory concerned (not only their plants) and are active (the CZSO has noinformation on their inactivity).The town is a municipality, which was granted the status of town pursuant to the Act on Municipalities.The tables give overviews on towns in regions, arranged in alphabetical order.Basic demographic data covering last three years are given for each of the towns. The data areobtained from reports of births, deaths and migration. Listed are also the age distribution of populationin towns, selected types of technical and public infrastructure of towns (including detachedworkplaces), and the number of enterprises having their head offices in the towns. All these data (andmany more) are included in the MOS database.The municipality is a basic territorial self-governing community of citizens. It makes up a territorialunit delimitated by borders. Table 13-16 gives selected data on individual municipalities pooledtogether to make administrative districts of municipalities with extended competence. This territorialstructure takes effect from 1 January 2003. The figure in the brackets following the name of theadministrative district is an official numerical code corresponding to the CZSO codebook.290Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTAAOBCEMUNICIPALITIES13-1. Vybrané údaje podle správních obvodů obcí srozšířenou působnostíasprávních obvodů obcí spověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2002Selected data by administrative districts of municipalities with extendedcompetence and municipalities with commissioned local authorities:31 December 2002(podle správní struktury platné od 1. 1. 2003) (Administrative structure effective as of 1 January 2003)Počet obcíNumberof municipalitiesVýměravhaArea,hectaresPočet obyvatel (sčítání lidu)Population as per PHC 1)1970 1980 1991 2001Správní obvody obcí srozšířenou působnostíAdministrative districts of municipalities with extended competencePočetobyvatelPopulation,totalCelkem Total 394 515 875 611 228 644 507 642 796 639 369 636 750vtomsprávní obvody:Administrative districts:Hranice 31 32 537 32 037 33 890 34 608 34 910 34 870Jeseník 24 71 893 39 709 42 238 42 583 42 413 42 251Konice 21 17 802 14 157 13 203 12 112 11 720 11 582Lipník nad Bečvou 14 11 858 16 069 15 172 15 476 15 442 15 334Litovel 20 24 750 23 947 24 416 23 540 23 341 23 425Mohelnice 14 18 839 16 916 17 888 18 444 18 825 18 761Olomouc 45 85 859 144 082 155 482 157 056 158 717 158 352Prostějov 75 59 173 99 942 102 996 100 096 98 170 97 942Přerov 59 40 080 85 717 90 454 88 295 85 534 84 691Šternberk 18 19 871 19 358 19 490 19 967 19 671 19 615Šumperk 35 85 741 67 429 72 871 73 593 73 601 73 131Uničov 10 20 742 22 252 23 070 23 091 23 096 22 982Zábřeh 28 26 727 29 613 33 337 33 935 33 929 33 814Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřademAdministrative districts of municipalities with commissioned local authorityHanušovice 8 28 672 8 788 8 681 8 642 8 536 8 394Hlubočky 1 2 232 3 551 5 005 4 660 4 574 4 483Hranice 31 32 537 32 037 33 890 34 608 34 910 34 870Javorník 13 34 336 14 106 13 556 13 055 12 769 12 773Jeseník 9 25 633 18 444 21 313 22 274 22 355 22 255Kojetín 9 10 202 13 285 13 488 12 734 12 627 12 484Konice 21 17 802 14 157 13 203 12 112 11 720 11 582Lipník nad Bečvou 14 11 858 16 069 15 172 15 476 15 442 15 334Litovel 20 24 750 23 947 24 416 23 540 23 341 23 425Mohelnice 14 18 839 16 916 17 888 18 444 18 825 18 761Němčice nad Hanou 14 7 395 9 556 9 206 8 575 8 502 8 434Olomouc 43 50 903 139 573 149 582 151 484 152 886 152 668Prostějov 61 51 778 90 386 93 790 91 521 89 668 89 508Přerov 50 29 879 72 432 76 966 75 561 72 907 72 207Šternberk 18 19 871 19 358 19 490 19 967 19 671 19 615Šumperk 27 57 069 58 641 64 190 64 951 65 065 64 737Uničov 10 20 742 22 252 23 070 23 091 23 096 22 982Vojenský újezd Libavá 1 32 724 958 895 912 1 257 1 201Zábřeh 28 26 727 29 613 33 337 33 935 33 929 33 814Zlaté Hory 2 11 923 7 159 7 369 7 254 7 289 7 2231) Population and Housing CensusStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 291


MĚSTA A OBCEMUNICIPALITIES13-2. Složení obyvatelstva správních obvodů obcí srozšířenou působnostípodle věku k 31. 12. 2002Age distribution of the population in administrative districts of municipalitieswith extended competence: 31 December 2002v% %Obyvatelstvo ve věku Muži vevěku Ženy ve věkuPopulation aged Males aged Females aged0 - 14 15 - 64 65 a více 0 - 14 15 - 64 65 a více 0 - 14 15 - 64 65 a více0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65+Celkem Total 15,8 70,4 13,7 16,7 72,5 10,8 15,0 68,5 16,5vtomsprávní obvody:Administrative districts:Hranice 17,5 69,9 12,6 18,3 71,9 9,8 16,7 68,1 15,3Jeseník 16,8 71,5 11,8 17,5 73,7 8,8 16,1 69,3 14,7Konice 16,1 68,3 15,7 16,5 71,6 11,9 15,6 65,1 19,3Lipník nad Bečvou 16,4 69,5 14,0 17,4 71,7 10,8 15,5 67,5 17,1Litovel 16,1 69,8 14,1 16,3 72,7 11,0 15,9 67,0 17,1Mohelnice 16,8 70,4 12,8 18,0 72,0 10,0 15,6 69,0 15,4Olomouc 15,2 70,8 14,0 16,2 72,9 10,9 14,3 68,9 16,8Prostějov 15,2 70,0 14,8 16,1 72,1 11,8 14,4 68,0 17,5Přerov 15,4 70,4 14,2 16,4 72,3 11,3 14,5 68,5 17,0Šternberk 15,4 70,9 13,7 15,9 73,5 10,6 14,9 68,4 16,7Šumperk 16,1 70,6 13,3 17,0 72,4 10,5 15,2 68,8 16,0Uničov 16,7 70,5 12,8 17,3 72,5 10,2 16,2 68,6 15,3Zábřeh 16,8 70,4 12,8 17,3 72,2 10,6 16,3 68,7 14,9292Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTAAOBCEMUNICIPALITIES13-3. Pohyb obyvatelstva správních obvodů obcí srozšířenou působnostívroce2002Population and vital statistics in administrative districts of municipalitieswith extended competence: 2002ŽivěnarozeníZemřelíPřirozenýpřírůstekPřistěhovalíVystěhovalíPřírůstekstěhovánímCelkovýpřírůstekSňatkyRozvodyLivebirthsDeathsNaturalincreaseNetmigrationBalance ofmigrationImmigrantsEmigrantsMarriagesDivorcesCelkem Total 5 667 6 680 -1 013 4 218 4 829 -611 -1 624 3 009 1 866vtomsprávní obvody:Administrative districts:Hranice 315 332 -17 396 429 -33 -50 155 54Jeseník 378 433 -55 474 567 -93 -148 192 139Konice 97 156 -59 195 201 -6 -65 48 14Lipník nadBečvou 136 162 -26 233 249 -16 -42 59 31Litovel 209 269 -60 366 279 87 27 86 61Mohelnice 167 168 -1 199 230 -31 -32 71 58Olomouc 1 387 1 539 -152 2 056 2 185 -129 -281 857 599Prostějov 874 1 173 -299 1 154 1 039 115 -184 466 272Přerov 750 943 -193 870 1 065 -195 -388 385 194Šternberk 195 204 -9 258 310 -52 -61 106 77Šumperk 662 744 -82 604 781 -177 -259 340 199Uničov 200 207 -7 241 294 -53 -60 98 70Zábřeh 297 350 -53 394 422 -28 -81 146 98Na1000obyvatelstředního stavu Per 1 000 inhabitants of mid-year populationCelkem Total 8,9 10,5 -1,6 6,6 7,6 -1,0 -2,5 4,7 2,9vtomsprávní obvody:Administrative districts:Hranice 9,0 9,5 -0,5 11,3 12,3 -0,9 -1,4 4,4 1,5Jeseník 8,9 10,2 -1,3 11,2 13,4 -2,2 -3,5 4,5 3,3Konice 8,4 13,4 -5,1 16,8 17,3 -0,5 -5,6 4,1 1,2Lipník nadBečvou 8,8 10,5 -1,7 15,2 16,2 -1,0 -2,7 3,8 2,0Litovel 8,9 11,5 -2,6 15,6 11,9 3,7 1,2 3,7 2,6Mohelnice 8,9 9,0 -0,1 10,6 12,3 -1,7 -1,7 3,8 3,1Olomouc 8,8 9,7 -1,0 13,0 13,8 -0,8 -1,8 5,4 3,8Prostějov 8,9 12,0 -3,1 11,8 10,6 1,2 -1,9 4,8 2,8Přerov 8,8 11,1 -2,3 10,3 12,6 -2,3 -4,6 4,5 2,3Šternberk 9,9 10,4 -0,5 13,1 15,8 -2,6 -3,1 5,4 3,9Šumperk 9,0 10,2 -1,1 8,2 10,7 -2,4 -3,5 4,6 2,7Uničov 8,7 9,0 -0,3 10,5 12,8 -2,3 -2,6 4,3 3,0Zábřeh 8,8 10,3 -1,6 11,6 12,5 -0,8 -2,4 4,3 2,9Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 293


MĚSTAAOBCEMUNICIPALITIES13-4. Domy, byty a domácnosti podle správních obvodů obcí srozšířenoupůsobností k 1. 3. 2001 (sčítání lidu)Houses, dwellings and households: by administrative districtof municipalities with extended competence; 1 March 2001 (PHC 1) )DomycelkemHouses,totaltrvale obydlenéPermanentlyoccupiedcelkemrodinnédomyTotalztohoFamilyhousesBytycelkemDwellings,totalz tohotrvaleobydlenéincl.:PermanentlyoccupiedTotalCenzové domácnostiCensus households (family units)celkemúplnérodinyTwo-parentfamilyztohodomácnostijednotlivcůSinglepersonhouseholdCelkem Total 126 825 110 568 97 613 257 457 230 561 257 163 149 069 71 059vtomsprávní obvody:Administrative districts:Hranice 6 945 6 075 5 429 13 783 12 394 13 587 8 148 3 565Jeseník 8 613 7 524 6 342 16 164 14 530 16 726 9 596 4 554Konice 4 429 3 229 3 099 5 240 3 932 4 329 2 725 1 062Lipník nadBečvou 3 814 3 319 3 072 6 044 5 399 5 959 3 683 1 541Litovel 6 166 5 213 4 857 9 302 8 033 8 918 5 658 2 208Mohelnice 4 067 3 566 3 192 7 390 6 640 7 447 4 530 1 946Olomouc 24 792 22 440 18 945 65 303 59 378 65 580 36 180 19 068Prostějov 23 334 19 806 18 037 41 362 36 096 39 302 23 145 10 688Přerov 15 190 13 406 11 890 34 905 31 741 35 300 20 119 10 216Šternberk 3 843 3 518 3 040 7 306 6 808 7 666 4 547 1 948Šumperk 13 560 11 882 10 101 28 731 25 872 30 130 16 887 8 750Uničov 4 656 4 133 3 675 8 802 8 014 8 888 5 620 2 081Zábřeh 7 416 6 457 5 934 13 125 11 724 13 331 8 231 3 4321) Population and Housing Census294Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTAAOBCEMUNICIPALITIES13-5. Nezaměstnanost podle správních obvodů obcí srozšířenou působností(stav k 31. 12.)Unemployment: by administrative district of municipalities with extendedcompetence; 31 December(podle správní struktury platné od 1. 1. 2003) (Administrative structure effective as of 1 January 2003)Registrovaná míraUchazeči ozaměstnání 2)Ekonomickynezaměstnanosti v % 3)aktivní 1) Registered job applicants 2) Registered unemployment rate % 3)Economicallyactive 1) 2000 2001 2002 2000 2001 2002Celkem Total 324 278 38 092 37 215 39 395 11,75 11,48 12,15vtomsprávní obvody:Administrative districts:Hranice 17 441 2 099 1 684 1 936 12,03 9,66 11,10Jeseník 21 765 2 961 3 173 3 501 13,60 14,58 16,09Konice 5 496 735 661 779 13,37 12,03 14,17Lipník nadBečvou 7 670 1 122 1 037 1 215 14,63 13,52 15,84Litovel 11 723 1 647 1 542 1 591 14,05 13,15 13,57Mohelnice 9 675 963 1 031 1 065 9,95 10,66 11,01Olomouc 82 988 8 576 8 350 8 764 10,33 10,06 10,56Prostějov 48 320 4 875 4 489 4 883 10,09 9,29 10,11Přerov 43 514 5 982 5 526 5 573 13,75 12,70 12,81Šternberk 10 126 1 166 1 271 1 374 11,51 12,55 13,57Šumperk 37 007 4 450 4 664 4 749 12,02 12,60 12,83Uničov 11 668 1 748 1 789 1 978 14,98 15,33 16,95Zábřeh 16 885 1 768 1 998 1 987 10,47 11,83 11,771) SLDB k 1. 3. 20012) uchazeči ozaměstnání podle údajů Úřadů práce3) registrovaná míra nezaměstnanostije počítána na počet ekonomickyaktivních podle SLDB k 1. 3. 20011) Population and Housing Census,1 March 20012) Registered job applicants as givenby employment offices3) Registered unemployment rate relatedto the economically active as per Populationand Housing Census, 1 March 2001Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 295


MĚSTAAOBCEMUNICIPALITIES13-6. Vybavení správních obvodů obcí srozšířenou působností vybranýmidruhy zařízení k 31. 12. 2002Selected types of facilities in administrative districts of municipalitieswith extended competence: 31 December 2002počet zařízeníNumberKanalizaces napojenímna ČOV(počet obcí)Plynofikace(početobcí)KulturaCultureSportSportSeweragesystemconnected towaste watertreatment plant(no. ofmunicipalities)Gaspipeline(no. ofmunicipalities)kino muzeum galerie kostelCinema Museum Gallery ChurchtělocvičnaGymnasiumstadion,hřištěStadium,sportsgroundCelkem Total 126 327 48 41 37 525 353 703vtomsprávní obvody:Administrative districts:Hranice 12 24 4 2 5 38 15 32Jeseník 11 15 6 6 2 40 28 51Konice 2 19 2 - - 29 11 22Lipník nadBečvou 7 14 2 - 1 12 10 13Litovel 3 17 2 3 1 28 14 38Mohelnice 5 10 2 5 - 17 11 31Olomouc 20 44 8 5 9 89 55 125Prostějov 17 74 7 6 7 81 71 118Přerov 13 58 6 4 4 48 44 74Šternberk 2 10 1 3 1 15 9 36Šumperk 17 16 5 5 4 78 47 80Uničov 6 10 2 1 1 16 14 40Zábřeh 11 16 1 1 2 34 24 43296Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTA A OBCEMUNICIPALITIES13-6. Vybavení správních obvodů obcí srozšířenou působností vybranýmidruhy zařízení k 31. 12. 2002Selected types of facilities in administrative districts of municipalitieswith extended competence: 31 December 2002počet zařízenídokončeníNumberEnd of tableŠkolství Zdravotnictví 2) Sociální zabezpečeníEducation Health 2) Social securitymateřskáškolazákladníškolastředníškola 1)nemocniceordinacepraktického lékařeSurgery of generalpractitionerdomovdůchodcůdomov -pensionprodůchodcedům spečovatelskouslužbouNurseryschoolBasicschoolSecondaryschool 1)HospitalprodospěléForadultspro dětiForchildrenRetirementhomeBoardinghouseforpensionersCommunitycareservicehomeCelkem Total 422 296 114 16 391 198 28 11 64vtomsprávní obvody:Administrative districts:Hranice 30 18 6 1 26 13 1 - 2Jeseník 31 19 8 1 18 13 5 1 3Konice 11 7 1 - 11 4 3 - 1Lipník nadBečvou 12 9 5 1 6 7 2 1 2Litovel 18 15 2 - 15 10 1 - 2Mohelnice 11 9 5 - 8 5 - 2 3Olomouc 93 65 29 3 84 44 4 2 13Prostějov 72 42 18 2 70 32 4 - 6Přerov 47 33 16 3 57 23 3 1 17Šternberk 14 10 3 2 11 6 1 - 3Šumperk 43 32 10 1 50 23 3 1 6Uničov 10 10 5 - 14 7 - - 4Zábřeh 30 27 6 2 21 11 1 3 21) gymnázia, střední odborné školy,vyššíodborné školy, střední odborná učiliště2) včetně detašovaných pracovišť1) Grammar schools, secondary technicalschools, higher professional schools,secondary vocational schools2) Incl. detached health establishment unitsStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 297


MĚSTA A OBCEMUNICIPALITIES13-7. Ekonomické subjekty se sídlem na území správních obvodů obcísrozšířenou působností k 31. 12. 2002Businesses with head offices in administrative districts of municipalitieswith extended competence: 31 December 2002CelkemTotalfyzickéosobyNaturalpersonsz tohoživnostníciprávnickéosobyLegalperonsobchodníspolečnostiBusinesscompaniesdružstvaIncl.:PrivateentrepreneursCooperativesstátnípodnikyState-ownedenterprisesCelkem Total 122 984 106 746 93 014 16 238 7 699 462 53vtomsprávní obvody:Administrative districts:Hranice 6 544 5 771 4 840 773 330 19 2Jeseník 10 439 9 335 8 301 1 104 480 33 6Konice 1 741 1 503 1 151 238 64 15 -Lipník nad Bečvou 2 674 2 362 2 006 312 108 7 1Litovel 4 013 3 550 3 046 463 166 11 1Mohelnice 3 176 2 826 2 520 350 113 7 2Olomouc 32 416 27 479 24 397 4 937 2 767 98 23Prostějov 18 551 15 845 13 475 2 706 1 375 160 6Přerov 15 008 12 757 11 148 2 251 999 43 1Šternberk 3 453 3 128 2 725 325 127 6 2Šumperk 15 093 13 330 11 866 1 763 811 38 7Uničov 3 838 3 491 2 962 347 139 11 -Zábřeh 6 038 5 369 4 577 669 220 14 2vtomz toho29813-8. Bytová výstavba podle správních obvodů obcí srozšířenou působnostíHousing construction: by administrative district of municipalitieswith extended competencePočet dokončených bytůDokončené bytyPočet zrušených bytůna 1 000 obyvatelDwellings completed Dwellings no longer usedDwellings completedper 1 000 population as dwellings2001 2002 2001 2002 2001 2002Celkem Total 1 753 1 675 2,74 2,63 163 141vtomsprávní obvody:Administrative districts:Hranice 90 128 2,58 3,67 1 3Jeseník 137 54 3,23 1,28 4 2Konice 33 21 2,83 1,81 9 7Lipník nadBečvou 51 27 3,31 1,76 12 2Litovel 65 68 2,78 2,90 7 3Mohelnice 33 30 1,75 1,60 2 2Olomouc 633 562 3,99 3,55 17 5Prostějov 385 373 3,92 3,81 66 65Přerov 169 174 1,98 2,05 31 32Šternberk 30 23 1,52 1,17 - -Šumperk 36 70 0,49 0,96 5 8Uničov 55 78 2,38 3,39 - 6Zábřeh 36 67 1,06 1,98 9 6Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTAAOBCEMUNICIPALITIES13-9. Vybrané údaje o městech k 31. 12. 2002Selected data on towns: 31 December 2002MěstaSprávní obvod obcesrozšířenoupůsobnostíVýměravhaPočetčástíPočet obyvatel (sčítání lidu)Population as per PHC 1)PočetobyvatelTownsAdministrativedistrictof municipalitywith extendedcompetenceArea,hectaresNumberof parts1970 1980 19912001PopulationHanušovice Šumperk 3 681 4 3 051 3 416 3 754 3 599 3 589Hranice Hranice 4 979 9 15 338 17 634 19 507 19 670 19 618Javorník Jeseník 7744 4 3086 2948 3018 2947 2956Jeseník Jeseník 3 822 3 9 957 12 342 13 039 12 700 12 517Kojetín Přerov 3 107 3 6 380 6 756 6 529 6 432 6 438Konice Konice 2 447 6 3 068 3 183 3 099 3 031 2 976Kostelec na Hané Prostějov 1386 1 2454 2785 2688 2724 2816Lipník nadBečvou Lipník nadBečvou 3060 5 8470 7949 8736 8575 8453Litovel Litovel 4 639 11 9 019 10 123 10 184 10 030 10 033Loštice Mohelnice 1200 2 3144 3329 2999 3063 3088Mohelnice Mohelnice 4 622 8 7 522 8 539 9 704 9 847 9 768Němčice nad Hanou Prostějov 1202 1 2035 2221 2055 2110 2068Olomouc Olomouc 10 336 26 89 386 99 328 102 786 102 607 101 624Plumlov Prostějov 1152 4 2452 2567 2300 2268 2334Prostějov Prostějov 4 658 8 42 862 48 505 50 074 48 159 47 678Přerov Přerov 5 849 13 44 324 50 593 51 300 48 335 47 582Staré Město Šumperk 8 630 5 2 099 2 169 2 129 2 145 2 058Šternberk Šternberk 4 880 5 13 213 13 808 14 611 14 144 14 015Štíty Zábřeh 2 993 4 1 780 1 883 1 993 2 029 2 050Šumperk Šumperk 2 791 1 23 683 28 108 30 422 29 490 29 073Tovačov Přerov 2 278 2 2 765 2 817 2 656 2 666 2 581Uničov Uničov 4 827 9 11 321 12 270 12 831 12 466 12 340Úsov Mohelnice 931 2 1 171 1 151 1 167 1 196 1 207Velká Bystřice Olomouc 922 1 2577 2783 2870 2868 2831Zábřeh Zábřeh 3 458 5 11 420 14 253 15 005 14 561 14 422Zlaté Hory Jeseník 8595 7 4362 4556 4550 4507 44611) Population and Housing CensusStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 299


MĚSTA A OBCEMUNICIPALITIES13-10. Složení obyvatelstva měst podle věku k 31. 12. 2002Age distribution of town population: 31 December 2002v% %MěstaTownsObyvatelstvo ve věkuMuži vevěkuŽeny ve věkuPopulation aged Males aged Females aged0 - 14 15 - 64 65 a více 0 - 14 15 - 64 65 a více 0 - 14 15 - 64 65 a více0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65+Hanušovice 17,1 72,0 10,9 18,5 72,5 9,0 15,8 71,5 12,7Hranice 17,2 70,1 12,7 18,4 71,7 9,9 16,1 68,6 15,3Javorník 16,0 70,9 13,1 16,5 73,8 9,7 15,5 68,0 16,5Jeseník 14,8 73,2 11,9 15,7 74,9 9,5 14,1 71,7 14,2Kojetín 16,4 70,3 13,3 17,4 72,4 10,2 15,3 68,3 16,3Konice 16,2 71,0 12,8 16,7 74,3 9,0 15,7 67,9 16,4Kostelec na Hané 16,2 69,3 14,5 16,5 71,8 11,7 16,0 67,0 17,0Lipník nadBečvou 16,1 70,2 13,8 17,5 72,2 10,3 14,7 68,3 17,0Litovel 16,2 70,3 13,4 16,6 72,7 10,6 15,9 68,0 16,1Loštice 15,6 68,9 15,4 16,9 70,8 12,3 14,4 67,3 18,3Mohelnice 16,7 71,8 11,5 18,1 72,9 8,9 15,3 70,7 14,0Němčice nad Hanou 17,1 69,8 13,2 18,3 71,0 10,7 15,9 68,6 15,5Olomouc 14,5 71,1 14,3 15,7 73,2 11,1 13,5 69,3 17,2Plumlov 15,2 68,8 16,0 16,1 72,1 11,7 14,3 65,6 20,1Prostějov 14,5 70,9 14,6 15,7 72,5 11,8 13,5 69,4 17,1Přerov 15,0 71,7 13,4 16,2 73,0 10,8 13,8 70,5 15,8Staré Město 18,2 70,7 11,1 18,6 73,0 8,4 17,8 68,4 13,9Šternberk 14,9 71,2 14,0 15,5 73,8 10,7 14,3 68,7 17,0Štíty 17,6 70,5 11,9 18,5 71,6 10,0 16,7 69,5 13,8Šumperk 14,9 70,7 14,4 16,0 72,6 11,5 14,0 68,9 17,1Tovačov 15,4 67,5 17,1 16,0 71,9 12,1 14,9 63,6 21,5Uničov 16,1 70,9 13,0 16,8 72,7 10,5 15,4 69,2 15,4Úsov 19,0 67,8 13,3 20,4 69,6 9,9 17,6 66,0 16,4Velká Bystřice 16,9 69,9 13,2 17,9 71,4 10,8 16,1 68,5 15,4Zábřeh 16,2 71,2 12,6 17,0 72,6 10,4 15,5 69,9 14,6Zlaté Hory 17,2 71,4 11,4 18,0 73,7 8,3 16,5 69,1 14,4300Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTAAOBCEMUNICIPALITIES13-11. Pohyb obyvatelstva ve městech v roce 2002Population and vital statistics in towns: 2002MěstaŽivěnarozeníZemřelíPřirozenýpřírůstekPřistěhovalíVystěhovalíPřírůstekstěhovánímCelkovýpřírůstekSňatkyRozvodyTownsLivebirthsDeathsNaturalincreaseNetmigrationBalance ofmigrationImmigrantsEmigrantsMarriagesDivorcesHanušovice 37 27 10 79 95 -16 -6 17 12Hranice 162 179 -17 335 355 -20 -37 94 38Javorník 20 37 -17 85 76 9 -8 12 7Jeseník 100 122 -22 236 314 -78 -100 63 53Kojetín 61 59 2 101 133 -32 -30 19 11Konice 34 21 13 39 65 -26 -13 13 8Kostelec na Hané 33 32 1 132 69 63 64 16 16Lipník nadBečvou 78 87 -9 134 186 -52 -61 33 23Litovel 92 96 -4 168 170 -2 -6 33 33Loštice 28 31 -3 82 61 21 18 13 5Mohelnice 97 81 16 120 180 -60 -44 43 41Němčice nad Hanou 15 29 -14 39 53 -14 -28 8 7Olomouc 904 995 -91 1 887 2 418 -531 -622 564 444Plumlov 17 27 -10 115 50 65 55 10 4Prostějov 433 633 -200 891 1 040 -149 -349 226 155Přerov 432 465 -33 647 1 020 -373 -406 228 135Staré Město 21 19 2 7 73 -66 -64 4 8Šternberk 134 153 -19 166 227 -61 -80 84 64Štíty 15 28 -13 59 37 22 9 10 7Šumperk 252 294 -42 441 644 -203 -245 163 95Tovačov 17 53 -36 59 65 -6 -42 11 6Uničov 105 98 7 164 221 -57 -50 46 46Úsov 10 12 -2 25 20 5 3 5 4Velká Bystřice 24 33 -9 72 91 -19 -28 18 7Zábřeh 130 138 -8 212 293 -81 -89 69 52Zlaté Hory 32 42 -10 107 127 -20 -30 18 15Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 301


MĚSTAAOBCEMUNICIPALITIES13-12. Domy, byty a domácnosti ve městech k 1. 3. 2001 (sčítání lidu)Houses, dwellings and households in towns: 1 March 2001 (PHC 1) )z tohoztohoCenzové domácnostiMěstaDomycelkemtrvale obydlenéPermanentlyoccupiedBytycelkemtrvaleobydlenéCensus households(family units)z tohoTownsHouses,totalcelkemTotalrodinnédomyFamilyhousesDwellings,totalincl.:PermanentlyoccupiedcelkemTotalúplnérodinyTwo-parentfamilydomácnostijednotlivcůSinglepersonhouseholdHanušovice 503 470 345 1 352 1 284 1 491 832 442Hranice 2 529 2 285 1 826 7 803 7 245 7 840 4 518 2 112Javorník 683 575 483 1 196 1 026 1 169 649 338Jeseník 1 393 1 322 925 4 966 4 682 5 242 2 860 1 509Kojetín 1 342 1 161 1 040 2 634 2 385 2 583 1 543 680Konice 992 746 691 1 283 1 014 1 119 706 262Kostelec na Hané 763 669 632 1 125 970 1 053 675 243Lipník nadBečvou 1 505 1 363 1 161 3 307 3 058 3 334 2 005 889Litovel 1 932 1 698 1 480 3 919 3 568 3 929 2 422 998Loštice 761 678 627 1 185 1 050 1 201 756 290Mohelnice 1 453 1 324 1 100 3 844 3 579 3 995 2 326 1 089Němčice nad Hanou 541 484 455 814 732 796 520 189Olomouc 9 484 8 941 6 114 43 744 40 367 43 939 22 553 13 865Plumlov 773 597 553 1 026 833 912 544 251Prostějov 5 981 5 520 4 163 20 257 18 620 20 117 11 084 5 859Přerov 4 264 3 867 2 737 20 307 18 893 20 885 11 284 6 388Staré Město 433 382 303 808 719 849 477 239Šternberk 2 211 2 084 1 694 5 226 4 959 5 536 3 255 1 389Štíty 499 406 359 808 683 778 466 224Šumperk 2 382 2 308 1 335 11 856 11 125 12 729 6 511 4 071Tovačov 605 535 491 982 883 1 022 598 303Uničov 1 548 1 390 1 046 4 827 4 499 4 889 3 041 1 150Úsov 344 305 284 471 414 439 302 98Velká Bystřice 745 671 617 1 084 971 1 077 687 251Zábřeh 2 006 1 861 1 590 5 489 5 121 5 887 3 483 1 558Zlaté Hory 945 721 591 1 897 1 598 1 808 981 5211) Population and Housing Census302Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTAAOBCEMUNICIPALITIES13-13. Vybavení měst vybranými druhy zařízení k 31. 12. 2002Selected types of facilities in towns: 31 December 2002počet zařízeníNumberMěstaTownsKanalizaces napojenímna ČOV(ano=1,ne=0)Seweragesystemconnected towaste watertreatment plant(yes=1,no=0)GymnasiumPlynofikace(ano=1,ne=0)Gaspipeline(yes=1no=0)KulturaCulturekino muzeum galerie kostelCinema Museum Gallery ChurchtělocvičnaSportSportstadion,hřištěStadium,sportsgroundHanušovice 1 1 1 - - 4 1 3Hranice 1 1 1 1 5 11 6 8Javorník 1 1 1 1 - 4 2 1Jeseník 1 1 1 2 1 2 7 8Kojetín 1 1 - 1 - 2 5 5Konice 0 1 1 - - 1 1 1Kostelec na Hané 1 1 1 1 - 1 2 2Lipník nadBečvou 1 1 1 - - 5 5 4Litovel 1 1 1 1 1 6 4 9Loštice 1 1 - 2 - 2 1 1Mohelnice 1 1 1 1 - 5 6 12Němčice nad Hanou 1 1 1 - - 1 1 2Olomouc 1 1 3 3 8 36 16 44Plumlov 1 1 - - - 1 1 3Prostějov 1 1 2 1 6 10 24 28Přerov 1 1 1 1 3 13 15 13Staré Město 1 0 1 1 - 7 1 2Šternberk 1 1 1 3 1 4 5 19Štíty 1 1 - - - 3 2 2Šumperk 1 1 1 1 4 8 16 26Tovačov 1 1 1 1 1 3 2 1Uničov 1 1 1 1 1 2 7 24Úsov 0 1 1 2 - 3 1 3Velká Bystřice 1 1 - - - 2 2 3Zábřeh 1 1 - 1 1 4 5 12Zlaté Hory 1 1 1 1 1 4 1 7Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 303


MĚSTAAOBCEMUNICIPALITIES13-13. Vybavení měst vybranými druhy zařízení k 31. 12. 2002Selected types of facilities in towns: 31 December 2002počet zařízenídokončeníMěstaTownsmateř.školaNurseryschoolŠkolstvíZdravotnictví 2)Education Health 2)základníškolaBasicschoolstředníškola 1)Secondaryschool 1)domov -pensionprodůchodcenemocniceHospitalordinacepraktického lékařeSurgeryof generalpractitionerprodospěléForadultsprodětiForchildrenNumberEnd of tableSociální zabezpečenídomovdůchodcůRetirementhomeSocial securitydům spečovatelskouslužbouBoardinghouseforpensionersCommunitycareservicehomeHanušovice 1 1 - - 3 1 - - 1Hranice 8 5 6 1 14 7 1 - 1Javorník 2 1 - - 2 1 1 - -Jeseník 5 3 7 1 7 6 - 1 -Kojetín 1 2 1 - 4 2 - - 3Konice 1 1 1 - 4 2 - - 1Kostelec na Hané 1 1 - - 1 1 1 - -Lipník nadBečvou 6 4 5 1 2 3 - 1 1Litovel 4 3 2 - 6 4 - - -Loštice 1 1 1 - 2 1 - 1 -Mohelnice 3 2 4 - 5 3 - 1 2Němčice nad Hanou 1 1 - - 2 1 - . 1Olomouc 44 28 26 3 58 29 1 2 6Plumlov 1 1 - - 3 1 1 - -Prostějov 22 11 17 2 36 12 2 - 4Přerov 18 10 14 3 28 11 - 1 6Staré Město 1 1 - - 1 1 - - -Šternberk 3 4 3 2 9 6 1 - 2Štíty 1 1 - - 1 1 1 - -Šumperk 10 5 10 1 26 7 1 1 2Tovačov 1 1 1 - 4 1 1 - 1Uničov 3 3 5 - 7 3 - - 2Úsov 1 1 - - 1 1 - - -Velká Bystřice 2 1 - - 1 1 1 - 1Zábřeh 6 4 6 2 10 6 - 2 2Zlaté Hory 2 1 - - 2 1 1 - 11) gymnázia, střední odborné školy,vyššíodborné školy, střední odborná učiliště2) včetně detašovaných pracovišť1) Grammar schools, secondary technicalschools, higher professional schools,secondary vocational schools2) Incl. detached health establishment units304Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTA A OBCEMUNICIPALITIES13-14. Ekonomické subjekty se sídlem na území měst k 31. 12. 2002Businesses with head offices in towns: 31 December 2002vtomMěstaTownsCelkemTotalfyzickéosobyNaturalpersonsz tohoživnostníciIncl.:PrivateentrepreneursprávnickéosobyLegalperonsobchodníspolečnostiBusinesscompaniesz tohodružstvaCooperativesstátnípodnikyState-ownedenterprisesHanušovice 692 626 570 66 22 1 -Hranice 3 898 3 411 3 043 487 259 6 2Javorník 765 681 599 84 40 2 -Jeseník 3 835 3 367 3 117 468 241 19 6Kojetín 989 894 794 95 30 4 -Konice 479 411 344 68 26 3 -Kostelec na Hané 520 472 422 48 24 1 -Lipník nad Bečvou 1 618 1 413 1 237 205 85 - 1Litovel 1 822 1 599 1 427 223 105 3 1Loštice 532 471 426 61 17 2 -Mohelnice 1 775 1 573 1 445 202 83 3 2Němčice nad Hanou 391 332 240 59 21 2 1Olomouc 22 849 18 924 17 177 3 925 2 370 65 19Plumlov 436 383 330 53 16 1 -Prostějov 10 120 8 353 7 562 1 767 1 035 132 3Přerov 9 333 7 749 6 959 1 584 805 27 1Staré Město 424 374 316 50 20 1 -Šternberk 2 535 2 302 2 098 233 108 2 2Štíty 373 331 283 42 13 - 1Šumperk 7 015 5 979 5 493 1 036 559 28 4Tovačov 381 336 290 45 15 1 -Uničov 2 068 1 872 1 662 196 93 5 -Úsov 233 221 190 12 5 - -Velká Bystřice 612 525 450 87 44 2 1Zábřeh 3 033 2 684 2 372 349 147 9 1Zlaté Hory 748 655 569 93 35 - -Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 305


MĚSTA A OBCE13-15. Vybrané údaje podle velikostních skupin obcí vroce2002MěřicíjednotkaCelkemTotaldo 199 200 - 499 500 - 999under200v tom v obcích s počtem obyvatel200 - 499 500 - 9991 000- 1 9991000- 1 999ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA (k 31. 12.)Počet obcí 394 51 131 95 73Počet částí obcí 753 54 156 164 183Výměra půdy celkem ha 515 875 26 287 82 616 99 972 159 457v tom: zemědělská půda % 53,7 50,6 65,7 61,8 45,3ztohoorná % 75,7 65,6 79,0 78,8 78,4nezemědělská půda % 46,3 49,4 34,3 38,2 54,7ztoholesní pozemky % 74,9 88,2 78,2 79,5 74,5Hustota obyvatelstva osoby/km 2 123,6 27,7 54,2 63,8 63,1Uchazeči ozaměstnání osoby 39 395 542 2 753 4 437 6 142OBYVATELSTVOPočet obyvatel (k 31. 12.) osoby 636 750 7 262 44 889 63 870 100 669z toho ženy osoby 327 239 3 635 22 744 32 083 51 017Podíl obyvatel ve věku (k 31. 12.)0 - 14 let % 15,8 15,7 16,4 16,7 16,715 - 64 let % 70,5 68,4 68,6 69,0 69,965avíce let % 13,7 15,9 15,0 14,2 13,4Živě narození osoby 5 667 69 406 595 847Zemřelí osoby 6 680 82 537 726 1 027Na 1 000 obyvatelpřirozený přírůstek ‰ -1,6 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2přírůstek stěhováním ‰ -1,0 0,0 0,6 0,3 0,4celkový přírůstek ‰ -2,5 -0,2 0,3 0,1 0,2Ekonomicky aktivní 1) 324 278 3 405 21 202 30 815 49 960z toho pracující 285 985 2 934 18 566 26 815 44 401DOMY, BYTY 1)Domy celkem 126 825 2 732 15 426 20 476 29 625z toho trvale obydlené 110 568 2 139 12 556 17 177 25 670Byty celkem 257 457 3 194 18 629 25 349 39 032z toho trvale obydlené 230 561 2 538 15 311 21 420 33 875CENZOVÉ DOMÁCNOSTI 1)Domácnosti celkem 257 163 2 883 17 160 24 271 38 312z toho:úplné rodiny 149 069 1 738 10 726 15 197 24 085domácnosti jednotlivců 71 059 812 4 438 6 163 9 465VYBAVENOST OBCÍPočet obcí vybavenýchvodovodem 347 37 111 87 69kanalizací s napojenímna čistírnu odpadních vod 126 8 18 25 35plynofikací 327 36 108 72 68základní školou 220 - 28 75 73ordinací praktického lékaře 167 1 22 40 61veřejnou knihovnou 372 36 128 92 72tělocvičnou 207 1 34 61 67jiným sportovním zařízením 327 27 94 89 73kostelem 298 21 86 78 691) sčítání lidu, domů abytů k1.3.2001306Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


2 000-4 9992 000-4 9995 000- 9 9995 000- 9 999By population10 000- 19 99910 000- 19 999MUNICIPALITIES13-15. Selected indicators: by size group of municipalities; 200220 000-4999920 000- 49 99950 000avíce50 000and overBASIC CHARACTERISTIC (31 Dec)31 3 6 3 1 Number of municipalities90 16 42 22 26 Number of municipality parts86 512 10 789 26 606 13 298 10 336 hectares Land area, total45,4 71,7 53,6 61,5 57,4 % Agricultural land62,7 81,4 72,0 81,5 84,6 % Arable land54,6 28,3 46,4 38,5 42,6 % Non-agricultural land81,1 42,6 64,8 26,5 26,0 % Forest land100,0 228,8 312,8 938,5 985,2 persons/km 2 Density of population5 479 1 788 5 396 7 190 5 668 persons Job applicantsPOPULATION86 499 24 659 82 945 124 333 101 624 persons Population, total: 31 December43 961 12 593 42 676 64 860 53 670 persons FemalesPopulation aged (31 Dec)16,6 16,4 16,0 14,8 14,5 % 0 - 1470,7 70,8 71,1 71,1 71,1 % 15 - 6412,7 12,8 12,9 14,1 14,3 % 65+770 236 723 1 117 904 persons Live births908 227 786 1 392 995 persons DeathsPer 1 000 population-0,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 ‰ Natural increase-0,3 -0,6 -0,4 -0,6 -0,5 ‰ Net migration0,1 -0,5 -0,4 -0,8 -0,6 ‰ Balance of migration43 951 12 811 43 156 64 815 54 163 Economically active 1)38 852 11 098 37 932 57 209 48 178 Working peopleHOUSES, DWELLINGS 1)20 536 4 300 11 619 12 627 9 484 Houses, total17 902 3 848 10 640 11 695 8 941 Permantnly occupied33 074 9 785 32 230 52 420 43 744 Dwellings, total29 316 9 022 30 074 48 638 40 367 Permantnly occupiedCENSUS HOUSEHOLDS (family units) 1)33 632 9 912 33 323 53 731 43 939 Total20 438 5 874 19 579 28 879 22 553 Two-parent families8 624 2 658 8 716 16 318 13 865 Single person householdsFACILITIES IN MUNICIPALITIESNo. of municipalities with30 3 6 3 1 Water-supply system27 3 6 3 1Sewerage system connected to wastewater treatment plant30 3 6 3 1 Gas pipeline31 3 6 3 1 Basic school30 3 6 3 1 Surgery of general practitioner31 3 6 3 1 Public library (incl. branch offices)31 3 6 3 1 Gymnasium31 3 6 3 1 Other sport facilities31 3 6 3 1 ChurchPopulation and Housing Census, 1 March 2001UnitStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 307


MĚSTA A OBCESprávní obvody obcísrozšířenou působnostíAdministrative districtsof municipalities withextended competenceVýměravhaArea,hectaresPočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Správní obvody obcísrozšířenou působnostíAdministrative districtsof municipalities withextended competenceVýměravhaArea,hectaresMUNICIPALITIES13-16. Katastrální výměraapočet obyvatel podle správních obvodů obcísrozšířenou působností a podle obcí k 31. 12. 2002 *)Cadastral area and population: by municipality and administrative districtof municipalities with extended competence; 31 December 2002 *)PočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Hranice (7101)Česká Ves 2 451 2 516 1 850Celkem 32 537 34 870 24 390 Hradec-Nová Ves 450 300 203v tom obce: Javorník 7 744 2 956 2 095Bělotín 3 338 1 647 1 141 Jeseník 3 822 12 517 9 168Býškovice 599 383 268 Kobylá nad Vidnavkou 1 082 500 315Černotín 832 744 503 Lipová-lázně 4 437 2 563 1 837Dolní Těšice 256 37 21 Mikulovice 3 328 2 762 1 911Horní Těšice 322 170 119 Ostružná 2 508 157 106Horní Újezd 687 449 309 Písečná 844 1 070 786Hrabůvka 306 323 219 Skorošice 4 650 790 570Hranice 4 979 19 618 13 750 Stará Červená Voda 3 668 669 476Hustopeče nad Bečvou 2 391 1 723 1 208 Supíkovice 928 684 479Jindřichov 1 645 472 336 Uhelná 2 251 532 371Klokočí 366 246 177 Vápenná 3 677 1 285 929Malhotice 768 330 213 Velká Kraš 2 150 886 587Milenov 622 373 261 Velké Kunětice 981 646 457Milotice nad Bečvou 455 238 156 Vidnava 425 1 440 1 002Olšovec 831 459 321 Vlčice 1 865 454 300Opatovice 797 761 514 Zlaté Hory 8 595 4 461 3 185Paršovice 1 357 368 252 Žulová 1 475 1 350 988Partutovice 1 005 471 344Konice (7103)Polom 824 296 199 Celkem 17 802 11 582 7 909Potštát 3 411 1 216 876 v tom obce:Provodovice 327 129 93 Bohuslavice 485 526 348Radíkov 705 143 98 Brodek u Konice 1 414 926 618Rakov 495 392 290 Březsko 404 225 157Rouské 531 245 169 Budětsko 581 408 302Skalička 414 535 394 Dzbel 745 291 203Střítež nad Ludinou 1 481 848 601 Hačky 268 95 56Špičky 703 291 207 Horní Štěpánov 2 000 1 019 687Teplice nad Bečvou 375 325 223 Hvozd 1 237 669 472Ústí 331 558 393 Jesenec 481 363 215Všechovice 580 883 603 Kladky 1 311 425 278Zámrsky 801 197 132 Konice 2 447 2 976 2 114Jeseník (7102)Lipová 1 215 744 510Celkem 71 893 42 251 30 194 Ludmírov 1 503 575 373v tom obce: Ochoz 331 199 141Bělá pod Pradědem 9 213 1 802 1 310 Polomí 290 151 110Bernartice 2 852 925 645 Raková u Konice 420 185 121Bílá Voda 1 500 343 181 Rakůvka 288 105 81Černá Voda 996 643 443 Skřípov 1 106 350 229*) podle správní struktury platné od 1. 1. 2003*) Acc. to the administrative structure in force since 1 January 2003308Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTA A OBCESprávní obvody obcísrozšířenou působnostíAdministrative districtsof municipalities withextended competenceVýměravhaArea,hectaresPočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Správní obvody obcísrozšířenou působnostíAdministrative districtsof municipalities withextended competenceVýměravhaArea,hectaresMUNICIPALITIES13-16. Katastrální výměra a počet obyvatel podle správních obvodů obcísrozšířenou působností a podle obcí k 31. 12. 2002 *)Cadastral area and population: by municipality and administrative districtof municipalities with extended competence; 31 December 2002 *)PočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Stražisko 355 441 289 Střeň 579 536 367Suchdol 668 646 435 Vilémov 855 477 333Šubířov 252 263 170Mohelnice (7106)Lipník nadBečvou (7104)Celkem 18 839 18 761 13 214Celkem 11 858 15 334 10 664 v tom obce:v tom obce: Klopina 1 295 596 405Bohuslávky 289 340 236 Krchleby 690 178 133Dolní Nětčice 428 292 212 Líšnice 974 281 186Dolní Újezd 789 1 125 787 Loštice 1 200 3 088 2 129Hlinsko 502 202 136 Maletín 1 856 363 255Horní Nětčice 445 194 132 Mírov 1 360 424 294Jezernice 928 666 461 Mohelnice 4 622 9 768 7 011Kladníky 346 129 84 Moravičany 1 215 1 174 806Lhota 323 321 230 Palonín 537 347 249Lipník nad Bečvou 3 060 8 453 5 932 Pavlov 2 406 590 404Osek nad Bečvou 1 303 1 106 779 Police 563 245 170Radotín 264 197 130 Stavenice 648 153 106Soběchleby 664 618 425 Třeština 543 347 248Týn nad Bečvou 1 200 867 577 Úsov 931 1 207 818Veselíčko 1 316Litovel (7105)824 543CelkemOlomouc (7107)85 859 158 352 112 185Celkem 24 750 23 425 16 355 v tom obce:v tom obce: Bělkovice-Lašťany 1 530 1 896 1 357Bílá Lhota 1 820 1 091 747 Blatec 658 567 399Bílsko 373 205 145 Bohuňovice 1 258 2 385 1 666Bouzov 4 231 1 476 1 012 Bukovany 316 424 291Červenka 1 130 1 335 915 Bystročice 801 595 417Dubčany 344 206 155 Bystrovany 349 713 545Haňovice 280 455 316 Daskabát 583 586 403Cholina 899 669 467 Dolany 2 377 2 072 1 491Litovel 4 639 10 033 7 058 Doloplazy 804 1 212 851Loučka 620 227 149 Drahanovice 1 351 1 713 1 166Luká 1 484 768 529 Dub nad Moravou 1 521 1 472 1 011Měrotín 214 293 199 Grygov 1 274 1 381 998Mladeč 1 208 798 580 Hlubočky 2 232 4 483 3 210Náklo 1 146 1 429 981 Hlušovice 425 345 226Olbramice 304 221 148 Hněvotín 1 173 1 163 831Pňovice 1 639 849 601 Horka nad Moravou 1 194 2 089 1 508Senice na Hané 1 925 1 827 1 288 Charváty 888 754 512Senička 569 341 239 Kožušany-Tážaly 627 827 592Slavětín 491 189 126 Krčmaň 498 453 327*) podle správní struktury platné od 1. 1. 2003*) Acc. to the administrative structure in force since 1 January 2003Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 309


MĚSTA A OBCESprávní obvody obcísrozšířenou působnostíVýměravhaPočetobyvatelz tohove věku15 -64Správní obvody obcísrozšířenou působnostíVýměravhaMUNICIPALITIES13-16. Katastrální výměra a počet obyvatel podle správních obvodů obcísrozšířenou působností a podle obcí k 31. 12. 2002 *)Cadastral area and population: by municipality and administrative districtof municipalities with extended competence; 31 December 2002 *)Administrative districtsof municipalities withextended competenceArea,hectaresPopulation,totalPopulationaged15 - 64Administrative districtsof municipalities withextended competenceArea,hectaresPočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Křelov-Břuchotín 791 1 364 975 Dobrochov 252 259 176Libavá 32 724 1 201 845 Dobromilice 796 809 522Liboš 430 566 377 Doloplazy 291 562 405Loučany 498 617 433 Drahany 617 523 368Luběnice 276 414 283 Dřevnovice 380 481 324Lutín 820 3 208 2 300 Hluchov 537 342 228Majetín 950 1 066 743 Hradčany-Kobeřice 691 404 257Mrsklesy 253 559 377 Hrdibořice 379 238 170Náměšť na Hané 1 865 1 871 1 238 Hrubčice 833 773 528Olomouc 10 336 101 624 72 296 Hruška 449 253 170Přáslavice 728 1 301 892 Ivaň 731 463 335Příkazy 1 396 1 191 845 Klenovice na Hané 802 795 556Samotíšky 190 1 103 787 Klopotovice 533 282 192Skrbeň 788 1 043 720 Kostelec na Hané 1 386 2 816 1 952Slatinice 778 1 444 1 011 Koválovice-Osíčany 443 297 199Suchonice 346 162 108 Kralice na Hané 1 267 1 431 971Svésedlice 303 178 128 Krumsín 583 628 431Štěpánov 2 685 3 342 2 350 Laškov 1 287 588 394Těšetice 1 249 1 215 844 Lešany 550 364 265Tovéř 206 489 364 Malé Hradisko 678 408 264Tršice 2 504 1 551 1 088 Mořice 451 470 321Ústín 440 359 244 Mostkovice 834 1 302 974Velká Bystřice 922 2 831 1 978 Myslejovice 692 625 433Velký Týnec 2 061 2 139 1 483 Němčice nad Hanou 1 202 2 068 1 443Velký Újezd 683 1 073 750 Nezamyslice 744 1 274 903Věrovany 1 781 1 311 925 Niva 1 340 355 255Prostějov (7108)Obědkovice 259 269 180Celkem 59 173 97 942 68 534 Ohrozim 627 440 304v tom obce: Olšany u Prostějova 1 105 1 420 1 031Alojzov 464 218 159 Ondratice 320 348 228Bedihošť 647 1 027 735 Otaslavice 769 1 262 869Bílovice-Lutotín 688 491 347 Otinoves 953 296 199Biskupice 415 249 169 Pavlovice u Kojetína 522 299 207Bousín 342 132 92 Pěnčín 532 745 502Brodek u Prostějova 611 1 419 989 Pivín 693 684 495Buková 1 742 361 227 Plumlov 1 152 2 334 1 606Čehovice 711 512 324 Prostějov 4 658 47 678 33 791Čechy pod Kosířem 918 964 654 Prostějovičky 304 269 176Čelčice 492 555 382 Protivanov 1 883 1 086 766Čelechovice na Hané 727 1 223 807 Přemyslovice 1 805 1 265 854Dětkovice 533 460 336 Ptení 1 852 1 097 759*) podle správní struktury platné od 1. 1. 2003*) Acc. to the administrative structure in force since 1 January 2003310Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTA A OBCESprávní obvody obcísrozšířenou působnostíAdministrative districtsof municipalities withextended competenceVýměravhaArea,hectaresPočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Správní obvody obcísrozšířenou působnostíAdministrative districtsof municipalities withextended competenceVýměravhaArea,hectaresMUNICIPALITIES13-16. Katastrální výměra a počet obyvatel podle správních obvodů obcísrozšířenou působností a podle obcí k 31. 12. 2002 *)Cadastral area and population: by municipality and administrative districtof municipalities with extended competence; 31 December 2002 *)PočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Rozstání 1 656 671 437 Kokory 671 1 109 750Seloutky 716 450 316 Křenovice 904 420 305Skalka 173 242 175 Křtomil 405 414 285Slatinky 803 449 308 Lazníčky 294 182 116Smržice 1 256 1 566 1 105 Lazníky 303 495 326Srbce 159 88 66 Lhotka 191 39 18Stařechovice 658 534 375 Lipová 500 254 161Stínava 451 149 97 Líšná 374 227 152Tištín 825 526 358 Lobodice 719 698 466Tvorovice 371 308 207 Měrovice nad Hanou 790 679 485Určice 1 121 1 311 931 Nahošovice 294 176 108Víceměřice 335 519 416 Nelešovice 317 198 146Vícov 599 457 310 Oldřichov 95 128 80Vincencov 117 88 58 Oplocany 545 336 229Vitčice 460 191 124 Oprostovice 267 115 82Vranovice-Kelčice 787 593 399 Pavlovice u Přerova 815 785 460Vrbátky 1 327 1 571 1 069 Podolí 214 192 127Vrchoslavice 338 597 420 Polkovice 705 487 329Vřesovice 620 430 275 Prosenice 626 811 565Výšovice 593 439 294 Přerov 5 849 47 582 34 102Zdětín 534 288 205 Přestavlky 365 248 170Želeč 805 562 365 Radkova Lhota 210 209 70Přerov (7109)Radkovy 253 180 122Celkem 40 080 84 691 59 592 Radslavice 702 1 113 786v tom obce: Radvanice 291 292 215Beňov 862 654 450 Rokytnice 806 1 407 1 007Bezuchov 396 174 115 Říkovice 385 466 323Bochoř 944 976 637 Sobíšky 294 156 110Brodek u Přerova 891 1 942 1 334 Stará Ves 932 589 395Buk 378 369 253 Stříbrnice 227 246 167Císařov 299 295 192 Sušice 485 331 228Citov 374 536 367 Šišma 435 203 147Čechy 455 328 217 Tovačov 2 278 2 581 1 742Čelechovice 214 95 73 Troubky 2 113 1 995 1 390Dobrčice 221 202 145 Tučín 481 419 312Domaželice 427 452 306 Turovice 363 218 143Dřevohostice 848 1 578 1 162 Uhřičice 925 599 425Grymov 104 141 102 Věžky 241 216 134Horní Moštěnice 982 1 560 1 050 Vlkoš 894 731 503Hradčany 533 247 173 Výkleky 339 265 175Kojetín 3 107 6 438 4 525 Zábeštní Lhota 147 149 87*) podle správní struktury platné od 1. 1. 2003*) Acc. to the administrative structure in force since 1 January 2003Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 311


MĚSTA A OBCESprávní obvody obcísrozšířenou působnostíAdministrative districtsof municipalities withextended competenceVýměravhaArea,hectaresPočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Správní obvody obcísrozšířenou působnostíAdministrative districtsof municipalities withextended competenceVýměravhaArea,hectaresMUNICIPALITIES13-16. Katastrální výměraapočet obyvatel podle správních obvodů obcísrozšířenou působností a podle obcí k 31. 12. 2002 *)Cadastral area and population: by municipality and administrative districtof municipalities with extended competence; 31 December 2002 *)PočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Žákovice 561 216 158 Kopřivná 1 186 288 203Želatovice 445 548 390 Libina 2 728 3 448 2 363Šternberk (7110)Loučná nad Desnou 9 429 1 930 1 369Celkem 19 871 19 615 13 900 Malá Morava 6 827 595 423v tom obce: Nový Malín 1 963 2 434 1 720Babice 595 413 299 Olšany 648 1 138 809Domašov nad Bystřicí 1 595 492 346 Oskava 6 716 1 672 1 176Domašov u Šternberka 1 174 286 192 Písařov 1 885 708 492Hlásnice 277 136 101 Rapotín 1 404 2 934 2 166Hnojice 974 579 392 Rejchartice 681 167 118Horní Loděnice 1 820 338 225 Ruda nad Moravou 2 502 2 478 1 733Hraničné Petrovice 1 215 152 103 Sobotín 4 399 2 487 1 743Jívová 1 522 541 393 Staré Město 8 630 2 058 1 455Komárov 149 151 109 Sudkov 494 1 218 836Lipina 994 122 87 Šléglov 718 29 21Lužice 514 350 244 Šumperk 2 791 29 073 20 549Mladějovice 1 044 644 467 Velké Losiny 4 651 2 871 2 066Mutkov 563 45 33 Vernířovice 3 330 183 128Řídeč 728 168 122 Vikantice 1 004 101 72Strukov 53 154 107 Vikýřovice 1 175 2 048 1 437Štarnov 989 585 403Uničov (7112)Šternberk 4 880 14 015 9 972 Celkem 20 742 22 982 16 203Žerotín 786 444 305 v tom obce:Šumperk (7111)Dlouhá Loučka 2 657 1 846 1 286Celkem 85 741 73 131 51 620 Lipinka 249 218 142v tom obce: Medlov 3 132 1 568 1 064Bludov 1 663 3 168 2 262 Nová Hradečná 1 140 753 513Bohdíkov 2 623 1 413 979 Paseka 2 284 1 145 836Bohutín 225 870 645 Šumvald 2 099 1 767 1 235Branná 1 456 344 240 Troubelice 1 885 1 814 1 283Bratrušov 1 154 573 393 Újezd 1 860 1 329 954Bušín 859 417 296 Uničov 4 827 12 340 8 750Dlouhomilov 1 043 468 318 Želechovice 610 202 140Dolní Studénky 852 1 276 861Zábřeh (7113)Hanušovice 3 681 3 589 2 584 Celkem 26 727 33 814 23 808Hraběšice 823 100 70 v tom obce:Hrabišín 1 384 843 601 Bohuslavice 397 469 333Chromeč 548 587 414 Brníčko 848 609 402Jakubovice 792 185 115 Drozdov 1 370 333 250Janoušov 306 48 31 Dubicko 783 1 064 755Jindřichov 5 171 1 390 932 Horní Studénky 724 347 246*) podle správní struktury platné od 1. 1. 2003*) Acc. to the administrative structure in force since 1 January 2003312Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


MĚSTA A OBCEMUNICIPALITIES13-16. Katastrální výměra a počet obyvatel podle správních obvodů obcísrozšířenou působností a podle obcí k 31. 12. 2002 *)Cadastral area and population: by municipality and administrative districtof municipalities with extended competence; 31 December 2002 *)Správní obvody obcísrozšířenou působnostíAdministrative districtsof municipalities withextended competenceVýměravhaArea,hectaresPočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Správní obvody obcísrozšířenou působnostíAdministrative districtsof municipalities withextended competenceVýměravhaArea,hectaresPočetobyvatelPopulation,totalz tohove věku15 -64Populationaged15 - 64Hoštejn 183 451 303 Postřelmov 955 3 264 2 327Hrabová 811 528 353 Postřelmůvek 402 354 255Hynčina 2 545 213 142 Rájec 491 483 313Jedlí 993 707 490 Rohle 1 856 671 450Jestřebí 869 569 394 Rovensko 742 716 479Kamenná 512 578 406 Svébohov 614 437 299Kolšov 381 739 545 Štíty 2993 2050 1446Kosov 547 292 198 Vyšehoří 347 203 133Lesnice 733 590 406 Zábřeh 3 458 14 422 10 269Leština 524 1 248 855 Zborov 316 218 154Lukavice 1 122 930 688 Zvole 658 760 528Nemile 553 569 389*) podle správní struktury platné od 1. 1. 2003*) Acc. to the administrative structure in force since 1 January 2003Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 313


14. ÚZEMNÍ SROVNÁNÍNa základě ústavního zákona č. 347/97 Sb., ze dne 3. prosince 1997 o vytvoření vyšších územníchsamosprávných celků, byla Česká republika 1. ledna 2000 rozdělena na 14 krajů. Podle tohotozákona a usnesení vlády České republiky č. 707/1998, zavedl Český statistický úřad podle § 19odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a po dohodě se Statistickým úřademEvropských společenství (Eurostatem) "Klasifikaci územních statistických jednotek - CZ-NUTS",která nahrazuje dosavadní Číselník krajů aokresů.Klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) je základním systematickýmnástrojem pro potřeby statistické, analytické a pro potřeby poskytování statistických informacíEvropské unii. Využívá se ke statistickému monitorování a k analýzám sociální a ekonomické situacev regionech a pro potřeby přípravy, realizace a hodnocení regionální politiky. Od roku 1988 jeklasifikace NUTS používána v legislativě EU, na úrovni NUTS 2 zejména pro úkoly spojenés čerpáním ztzv.Strukturálních fondů EU.Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivýchúrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.NUTS 0 ……… vyjadřuje stát Českou republikuNUTS 1 ……… vyjadřuje území České republikyNUTS 2 ……… vyjadřuje oblasti, tj.celkem8 seskupení krajůNUTS 3 ……… vyjadřuje celkem 14 krajů tj. vyšších územních samosprávných celků -VÚSCNUTS 4 ……… vyjadřuje okresy, tj. celkem 91 okresů, vč. 15 obvodů PrahyNUTS 5 ……… vyjadřuje obce, celkem 6 254 obcí, tj. zpravidla základních územních jednotek - ZÚJZdroje dat:druhy pozemkůnezaměstnanostdélky silnicdopravní prostředkyškolstvízdravotnictvísociální zařízenísociální zabezpečeníkriminalita, nehodypožáryČeskýúřad zeměměřický a katastrálníMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRSilniční databanka OstravaMinisterstvo vnitra ČRÚstav informací ve vzděláváníÚstav zdravotnických informací a statistiky ČRMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRČeská správa sociálního zabezpečeníPolicejní prezidium ČRMinisterstvo vnitra ČR,GŘ Hasičského záchranného sboru ČRPokud není uveden zdroj, jsou uveřejněny údaje ze statistických zjišťování ČSÚ.314Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


14. TERRITORIAL COMPARISONSBased on constitutional Act No. 347/97 Coll., on the Establishment of Higher Territorial Self-GoverningUnits, of 3 December 1997, the Czech Republic was split into 14 regions (NUTS 3) on 1 January2000. According to this Act, Resolution of the Czech Republic’s Government No. 707/1998, Act No.89/1995 Coll., on the State Statistical Service (Article 19 (1)), and the agreement with the StatisticalOffice of the European Communities (Eurostat), the Czech Statistical Office put into use theClassification of Territorial Statistical Units for Statistics (CZ-NUTS), which supersedes theNomenclature of Regions and Districts used before.The classification NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) constitutesa fundamental systematic tool for the needs of statistics, analyses and provision of statisticalinformation to the European Union. It is used for statistical monitoring and analysis of social andeconomic conditions in regions (NUTS 3), as well as for the preparation, implementation andevaluation of regional policies. Since 1998, the classification has been used in EU legislation at thelevel NUTS 2, in particular for the tasks tied with drawing resources out of the so-called StructuralFunds of the EU.The classification has six levels (NUTS 0 to 5), which stand for size groups and are characterizedby population and area.NUTS 0 ... refers to the state of the Czech Republic;NUTS 1 ... refers to the territory of the Czech Republic;NUTS 2 ... refers to areas, i.e. to 8 groupings of regions (NUTS 3);NUTS 3 ... refers to regions, i.e. to 14 higher territorial self-governing units;NUTS 4 ... refers to districts, i.e. to 91 districts, including 15 districts of Prague;NUTS 5 ... refers to municipalities, i.e. to 6 254 municipalities, usually basic territorial units.Data sources:Types of landUnemployment:Lengths of roadsMeans of transportEducation:Health:Social establishmentsSocial security:Crime, accidentsFiresCzech Office for Surveying, Mapping and CadastreMinistry of Labour and Social Affairs of the CRRoad databank OstravaMinistry of the Interior of the CRInstitute for Information on EducationInstitute of Health Information and Statistics of the CRMinistry of Labour and Social Affairs of the CRCzech Social Security AdministrationPolice Headquarters of the CRMinistry of the Interior of the CR - Headquarters of the Fire RescueService of the CRUnless stated otherwise, the data published are derived from statistical surveys taken by theCZSO.Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 315


ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ14-1. Vybrané ukazatele podle okresů vroce2002MěřicíjednotkavtomokresyOlomouckýkraj Jeseník OlomoucÚZEMÍ (k 31. 12.)Rozloha celkem km 2 5 159 719 1 510Podíl vybraných druhů pozemkůzemědělská půda % 53,7 33,7 53,9orná půda % 75,7 62,2 82,2nezemědělská půda % 46,3 66,3 46,1lesní pozemky % 74,9 89,4 64,0Počet obcí celkem 394 24 92se statutem města 26 3 5Podíl městského obyvatelstva % 57,9 47,2 62,8Počet částí obcí 753 62 219Hustota obyvatelstva osoby/km 2 123 59 148OBYVATELSTVOPočet obyvatel (k 31. 12.) osoby 636 750 42 251 224 156ženy osoby 327 239 21 385 115 944Podíl obyvatelvevěku (k 31. 12.)0 - 14 let % 15,8 16,8 15,415 - 64 let % 70,4 71,5 70,765avíce let % 13,7 11,8 13,8Podíl žen ve věku (k 31. 12.)0 - 14 let % 15,0 16,1 14,715 - 64 let % 68,5 69,3 68,765avíce let % 16,5 14,7 16,7Průměrný věk obyvatel (k 31. 12.)rokymuži 37,3 36,2 37,4ženy 40,5 39,6 40,7Naděje dožití (průměr let 1996 - 2000)muži roky . 68,9 71,4ženy roky . 77,7 78,2Na 1 000 obyvatelživě narození ‰ 8,9 8,9 8,9zemřelí ‰ 10,5 10,2 9,9přistěhovalí ‰ 6,6 11,2 9,9vystěhovalí ‰ 7,6 13,4 10,6přirozený přírůstek ‰ -1,6 -1,3 -1,0přírůstek stěhováním ‰ -1,0 -2,2 -0,7celkový přírůstek ‰ -2,5 -3,5 -1,7sňatky ‰ 4,7 4,5 5,1rozvody ‰ 2,9 3,3 3,6potraty ‰ 3,9 4,3 3,6Kojenecká úmrtnost 1) ‰ 4,1 0,0 3,0Průměrný evidenční početzaměstnancůfyz. osoby 146 924 7 482 54 779PRÁCE 2)Průměrná hrubá měsíční mzdazaměstnance Kč 13 373 11 910 14 0561) zemřelí do 1 roku na 1000 živě narozených2) bez podniků do 20 zaměstnanců, podle sídla podniku316Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


TERRITORIAL COMPARISONS14-1. Selected indicators: by district, 2002DistrictsProstějov Přerov ŠumperkUnitAREA: 31 December770 845 1 316 km 2 Area, totalPercentage of selected land types71,3 71,0 43,0 % Agricultural land87,9 82,8 53,1 % Arable land28,7 29,0 57,0 % Non-agricultural land67,2 55,1 84,7 % Forest land96 104 78 Number of municipalities, total5 5 8 Towns52,8 62,8 51,8 % Percentage of town population158 152 162 Number of municipality parts142 160 96 pers./km 2 Population densityPOPULATION109 524 134 895 125 924 persons Population: 31 December56 474 69 365 64 071 persons FemalesPopulation: by age, 31 December15,3 16,0 16,4 % 0 - 1469,8 70,2 70,5 % 15 - 6414,9 13,8 13,1 % 65+Females: by age, 31 December14,6 15,1 15,6 % 0 - 1467,7 68,3 68,8 % 15 - 6417,7 16,6 15,6 % 65+years Average age: 31 December37,9 37,3 37,1 Males41,0 40,6 40,1 FemalesExpectation of life (1996 - 2000 average)70,7 70,2 71,5 years Males77,9 77,9 78,7 years FemalesPer 1000 population8,9 8,9 8,9 ‰ Live births12,1 10,6 10,0 ‰ Deaths10,8 9,0 6,3 ‰ Immigrants9,8 10,8 8,2 ‰ Emigrants-3,3 -1,7 -1,1 ‰ Natural increase1,0 -1,8 -1,8 ‰ Net migration-2,3 -3,6 -2,9 ‰ Total increase4,7 4,4 4,4 ‰ Marriages2,6 2,1 2,8 ‰ Divorces3,8 4,0 4,0 ‰ Abortions5,1 5,8 4,4 ‰ Infant mortality 1)25 942 29 562 29 159actualpersonsLABOUR 2)12 660 13 669 12 798 CZK Average monthly gross wage per employee1) Deaths within 1 year of age per 1 000 live birthsAverage registered numberof employees2) Excl. enterprises with 19 employees and under, by head office of the enterpriseStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 317


ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ14-1. Vybrané ukazatele podle okresů vroce20021. pokračováníMěřicíjednotkaOlomouckýkrajJeseníkv tom okresyOlomoucNezaměstnanost (k 31. 12.) 1)Uchazeči ozaměstnání osoby 39 395 3 501 13 689ženy 19055 1560 6569Struktura uchazečů podle vzdělání: %základní 27,4 32,5 26,2střední odborné (vč. vyučených) 45,8 48,6 45,4úplné střední s maturitou 22,2 16,0 23,1vysokoškolské 3,4 1,3 4,4Volná pracovní místa celkem místa 2 906 44 1 189Registrovaná míra nezaměstnanosti % 12,20 16,88 11,62DLOUHODOBÝ HMOTNÝANEHMOTNÝ MAJETEK 2)Pořízení dlouhodobéhohmotného majetku mil.Kč b.c. 44 318 2 887 14 666z toho budovy a stavby 17 142 819 4 390Pořízení dlouhodobéhonehmotného majetku mil.Kč b.c. 966 13 734ORGANIZAČNÍ STRUKTURAPočet registrovaných subjektů 122 984 10 439 43 700právnické osoby celkem: 16 238 1 104 6 070obchodní společnosti 7 699 480 3 199z toho akciové společnosti 627 40 255družstva 462 33 126státní podniky 53 6 26ostatní 8 024 585 2 719fyzické osoby celkem: 106 746 9 335 37 630soukromí podnikatelé 93 014 8 301 33 116samost. hospodařící rolníci 7 658 624 2 245podnikající dle zvl. předpisů 6 074 410 2 269ZEMĚDĚLSTVÍPočet zemědělských podniků 2 936 273 559v tom podle výměry zemědělské půdy:do 4,99 ha 1 702 152 2645 - 9,99 ha 368 39 8010 - 19,99 ha 345 41 7320 - 49,99 ha 228 17 6050 - 99,99 ha 84 7 22100avíce ha 209 17 601) evidovaná nezaměstnanost podle údajů Úřadů práce2) investice na území okresu - rok 2001318Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


TERRITORIAL COMPARISONS14-1. Selected indicators: by district, 2002ContinuedDistrictsProstějovPřerovŠumperkUnitUnemployment: 31 December 1)5 662 8 724 7 819 persons Registered job applicants2 688 4 227 4 011 FemalesStructure of job applicants by education24,3 28,4 28,1 Basic46,2 44,1 46,8 Secondary technical (incl. vocational)23,3 23,2 21,3 Full secondary with GCSE3,4 3,1 2,6 University1 051 298 324 vacancies Vacancies, total10,03 12,80 13,11 % Registered unemployment rateTANGIBLE AND INTANGIBLE FIXEDASSETS 2)5 635 16 390 4 742 Acquisition of tangible fixed assets3 045 7 746 1 143 CZK mil Buildings and structurescurrent58 105 55 prices Acquisition of intangible fixed assetsORGANIZATIONAL STRUCTURE20 292 24 226 24 327 Number of registered businesses2 944 3 336 2 784 Legal persons1 439 1 437 1 144 Business companies and partnerships103 139 90 Joint-stock companies175 69 59 Cooperatives6 4 11 State-owned enterprises1 324 1 826 1 570 Others17 348 20 890 21 543 Natural persons14 626 17 994 18 977 Private entrepreneurs1 713 1 666 1 410 Self-employed farmes1 009 1 230 1 156 OtherAGRICULTURE599 835 670 Number of agricultural holdingsWith agricultural land392 528 366 Upto4ha43 91 115 5to9ha58 90 83 10 to 19 ha39 56 56 20 to 49 ha13 23 19 50 to 99 ha54 47 31 100 ha and over1) Registered unemployment as given by employment offices2) Investments on the terrritory of the region, 2001Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 319


ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ14-1. Vybrané ukazatele podle okresů v roce 20022. pokračováníMěřicíjednotkaOlomouckýkrajJeseníkv tom okresyOlomoucPRŮMYSL 1)Počet podniků 510 26 162Tržby z průmyslové činnosti mil.Kč b.c. 82 377 2 390 23 029STAVEBNICTVÍ 1)Počet podniků 115 10 49Stavební prácepodle dodavatelských smluv mil.Kč b.c. 11 579 170 7 754Bytová výstavbaZahájené byty 1 532 85 575Rozestavěné byty (k 31. 12.) 8 255 292 3 196Dokončené byty 1 675 54 730na 1 000 obyvatel 2,6 1,3 3,3Modernizované byty 2 172 - 53CESTOVNÍ RUCHUbytovací zařízení celkem (hromadná) 390 140 59lůžka 22 065 7 145 3 140DOPRAVADélka silnic 1. třídy km 400,6 66,2 94,82. třídy km 898,0 123,7 265,0ŠKOLSTVÍMateřské školy 422 31 135děti osoby 18 572 1 277 6 604na1třídu osoby 22 22 22na1učitele osoby 12 13 12Základní školy 296 19 100žáci osoby 62 834 4 359 21 678na1třídu osoby 21 21 20na1učitele osoby 14 15 15Gymnázia 20 1 8žáci denního studia osoby 9 715 i.d. 4 366Střední odborné školy 47 3 12žáci denního studia 2) osoby 11 529 563 3 344Střední odborná učiliště 41 4 15žáci osoby 13 080 823 5 226Vyšší odborné školy 7 - 4žáci denního studia osoby 941 - 4761) podniky s 20 a více zaměstnanci se sídlem v okrese2) včetně nástavbového studia320Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


TERRITORIAL COMPARISONS14-1. Selected indicators: by district, 2002ContinuedDistrictsProstějovPřerovŠumperkUnit96 124 102 Number of enterprises14 360 21 395 21 204CZK milcurrentprices Industrial activity salesCONSTRUCTION 1)13 20 23 Average number of enterprises1 715 936 1 004CZK milcurrentpricesConstruction work of contractorsand sub-contractorsHousing construction308 258 306 Dwellings started1375 1528 1864 Dwellings under construction394 329 168 Dwellings completed3,6 2,4 1,3 Per 1000 population82 1 923 114 Dwellings modernizedTOURISM37 25 129Collective accommodationestablishments for tourist, total2005 2404 7371 BedsTRANSPORT33,4 89,8 116,3 km Length of class I roads162,8 163,2 183,3 km Length of class II roadsEDUCATION83 89 84 Nursery schools3164 3878 3649 persons Children23 23 22 persons Per class13 12 12 persons Per teacher49 60 68 Basic schools10 159 13 613 13 025 persons Pupils20 22 21 persons Per class14 15 14 persons Per teacher4 5 2 Grammar schools1396 2144 i.d. persons Pupils, initial study8 14 10 Secondary technical schools1612 3097 2913 persons Pupils, initial study 2)7 8 7 Secondary vocational schools1826 2968 2237 persons Pupils, total- 1 2 Higher professional schools- i.d. i.d. persons Pupils, initial study1) Enterprises with 20 employees and over with their head offices in the district2) Incl. extension studyINDUSTRY 1)Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 321


ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ14-1. Vybrané ukazatele podle okresů v roce 2002dokončeníMěřicíjednotkav tom okresyOlomouckýkraj Jeseník OlomoucZDRAVOTNICTVÍ 1)Lékaři celkempřepočtenéosoby 2 535 128 1 245na 1 000 obyvatel 4,0 3,0 5,6z toho v nestátních zařízeních 1 532 120 542Počet obyvatel na 1 lékaře 251 330 180Nemocnice 10 1 3Odborné léčebné ústavy (vč. LDN) 11 3 4z toho léčebny dl. nemocných 5 1 1Ordinace praktickéko lékařepro dospělé 295 18 101pro děti a dorost 138 11 53stomatologa 351 19 135Lékaři ambulantní péčena 10 000 obyvatelpřepočtenéosoby 27,9 20,4 36,2Lékárny a výdejny 124 8 45Pracovní neschopnostPrůměrný počet nemoc. pojištěných osoby 230 288 13 314 88 316Průměrná pracovní neschopnost % 7,429 7,145 6,702pro nemoc % 6,693 6,397 6,051pro pracovní úrazy % 0,237 0,251 0,208pro ostatní úrazy % 0,499 0,497 0,443SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍZařízení sociální péče celkem 84 8 22místa 6 231 485 1 751z toho domovy důchodců 28 5 6místa 2 862 292 564Příjemci důchodů celkem osoby 160 261 9 650 54 810starobní osoby 83 380 5 058 29 283Průměrný měsíční důchod celkem Kč 6 575 6 548 6 643starobní Kč 6 666 6 621 6 755KRIMINALITA, NEHODYZjištěné trestné činy 16 535 1 124 6 378na 1000 obyvatel 25,9 26,5 28,4Dopravní nehody 9 089 546 3 911na 1000 obyvatel 14,3 12,9 17,4usmrcení osoby 91 2 27těžce zranění osoby 355 27 118způsobené hmotné škody mil.Kč 405,3 18,5 170,9Požáry celkem 1 045 85 391usmrcení osoby 6 - 1způsobené hmotné škody mil.Kč 90,7 41,5 19,41) všechny resorty322Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


TERRITORIAL COMPARISONS14-1. Selected indicators: by district, 2002End of tableDistrictsProstějovPřerovŠumperkUnitHEALTH 1)335 452 373f/t equiv.persons Physicians, total3,1 3,3 3,0 Per 1 000 population200 326 345 In non-government establishments327 299 338 Inhabitants per physician1 2 3 Hospitals2 2 -Specialized therapeutical institutions (incl.those for long-term patients)1 2 - For long-term patientsIndependent surgeries of general practitioners58 57 61 For adult21 27 26 For children and adolescents67 71 59 Dentist's23,9 24,9 22,2f/t equiv.personsOut-patient care physiciansper 10 000 population20 25 26 Pharmacies and dispensariesIncapacity for work40 486 44 199 43 973 persons Average number of the sickness insured7,661 7,098 9,094 % Incapacity for work on average6,956 6,346 8,181 % Due to disease0,250 0,228 0,288 % Due to industrial injury0,455 0,524 0,626 % Due to other injurySOCIAL SECURITY11 25 18 Social care establishments, total1 089 1 915 991 Beds7 6 4 Retirement homes666 814 526 Beds30 425 33 961 31 415 persons Pension recipients, total14 445 18 079 16 515 persons Old-age pension6509 6566 6539 CZK Average monthly level of pension, total6634 6635 6585 CZK old-age pensionCRIME, ACCIDENTS2452 4349 2232 Reported crimes22,4 32,2 17,7 Per 1 000 population1123 2057 1452 Traffic accidents, total10,2 15,2 11,5 Per 1 000 population22 28 12 persons Killed persons50 116 44 persons Severely injured persons67,6 95,4 52,9 CZK mil. Property damage199 209 161 Fires, total2 3 - Killed persons15,4 8,0 6,3 CZK mil. Property damage1) All departmentsStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 323


ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ14-2. Vybrané ukazatele podle krajů vroce2002MěřicíjednotkaČeskárepublikaCzechRepublicHlavníměstoPrahavtomkrajePlzeňskýLibereckýStředočeskýJihočeskýKarlovarskýÚsteckýÚZEMÍ (k 31. 12.)Rozloha celkem km 2 78 868 496 11 016 10 057 7 561 3 314 5 335 3 163Podíl vybraných druhů pozemkůzemědělská půda % 54,2 42,6 60,7 49,3 50,8 37,6 52,1 44,5z toho: orná půda % 71,8 73,6 83,3 64,6 69,0 45,8 67,3 50,1nezemědělská půda % 45,8 57,4 39,3 50,7 49,2 62,4 47,9 55,5z toho: lesní pozemky % 73,1 17,2 70,5 73,6 80,1 69,3 62,3 79,6Počet obcí celkem 6 254 1 1 148 623 503 132 354 216se statutem města 526 1 73 45 46 28 46 36Podíl městského obyvatelstva % 70,4 100,0 54,7 64,4 66,9 81,1 79,7 78,2Počet částí obcí 15 047 146 2 779 1 958 1 543 513 1 137 763Hustota obyvatelstva osoby/km 2 129 2 343 102 62 73 92 154 135MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE 1)Hrubý domácí produktvtržních cenách mil. Kč 2 157 828 537 708 197 555 115 941 112 528 50 311 137 577 75 507na 1 obyvatele Kč 211 051 461 678 175 714 185 386 204 418 165 558 167 727 176 379průměr ČR = 100 100,0 218,8 83,3 87,8 96,9 78,4 79,5 83,6ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1)Měrné emise (REZZO 1-3) t/km 2oxid siřičitý SO 2 3,09 6,06 2,65 1,24 1,74 6,56 13,73 2,03oxidy dusíku NO x 2,07 8,26 1,71 0,48 0,67 2,60 11,49 0,84oxid uhelnatý CO 4,00 14,22 2,81 1,72 2,14 2,93 3,97 3,37OBYVATELSTVOPočet obyvatel (k 31. 12.) osoby 10 203 269 1 161 938 1 128 674 625 097 549 374 304 220 819 712 427 321ztoho ženy osoby 5 236 563 610 048 576 598 318 215 280 425 155 445 418 390 219 434Podíl obyvatelvevěku0 - 14 let % 15,6 13,0 15,5 15,9 15,2 16,3 16,4 16,315 - 64 let % 70,5 71,1 70,3 70,3 70,4 71,5 71,4 70,965 a více let % 13,9 16,0 14,2 13,8 14,4 12,2 12,2 12,8Průměrný věk roky 39,3 41,5 39,5 39,0 39,7 38,3 38,3 38,6Naděje dožití při narození(průměr let 2001 - 2002) 2)muži roky 72,07 73,71 72,07 72,25 72,45 71,21 69,92 71,33ženy roky 78,54 78,94 78,27 78,56 78,34 77,54 76,48 78,33Na1000obyvatelživě narození ‰ 9,1 8,4 9,3 9,2 8,9 9,7 10,0 9,7zemřelí ‰ 10,6 11,5 11,0 10,0 10,8 9,4 11,3 10,5přistěhovalí ‰ 4,4 27,6 18,3 8,4 8,8 16,9 9,7 11,1vystěhovalí ‰ 3,2 22,9 12,4 6,8 7,3 15,5 8,0 10,4celkový přírůstek ‰ -0,3 1,6 4,2 0,8 -0,4 1,7 0,3 -0,2sňatky ‰ 5,2 5,7 5,2 5,2 5,3 6,0 5,4 5,7rozvody ‰ 3,1 3,3 3,1 3,2 3,1 3,8 3,8 3,4potraty ‰ 4,3 4,3 4,2 4,4 4,7 5,8 5,8 5,2Kojenecká úmrtnost 3) ‰ 4,1 3,9 2,7 4,9 2,9 3,1 5,0 5,61) údaje roku 20012) ČR údaje roku 20023) zemřelí do1rokuna1000živě narozených324Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


TERRITORIAL COMPARISONS14-2. Selected indicators: by region, 2002RegionsVysočinaZlínskýJihomoravskýKrálovéhradeckýPardubickýOlomouckýMoravskoslezskýUnitAREA: 31 December4758 4519 6925 7065 5159 3 964 5 535 km 2 Area, totalPercentage of selected land types58,9 60,7 60,7 60,4 53,7 49,4 51,5 % Agricultural land69,3 73,4 77,4 84,2 75,7 64,6 62,9 % Arable land41,1 39,3 39,3 39,6 46,3 50,6 48,5 % Non-agricultural land75,1 74,7 77,2 70,1 74,9 78,3 73,0 % Forest land448 453 729 647 394 304 302 Number of municipalities, total43 32 33 47 26 30 40 Towns68,4 61,5 57,9 63,5 57,9 61,4 77,0 % Percentage of town population1 073 991 1 444 872 753 439 636 Number of municipality parts115 112 75 159 123 150 228 pers./km 2 Population densityMACROECONOMIC INDICATORS 1)100 906 89 646 91 743 215 920 104 265 104 467 223 753CZKmillionGross domestic productat market prices183 280 176 475 176 785 191 594 163 125 175 614 176 377 CZK Per capita86,8 83,6 83,8 90,8 77,3 83,2 83,6tonnes/km 2CR average = 100ENVIRONMENT 1)Specific emissions2,00 4,66 0,78 0,52 1,40 2,08 5,32 Sulphur dioxide0,68 3,19 0,40 0,71 0,83 0,99 4,41 Nitrogen oxides2,95 3,05 1,75 1,17 1,89 1,85 24,71 Carbon monoxidePOPULATION548 437 506 534 517 630 1 121 792 636 750 593 130 1 262 660 persons Population: 31 December281 547 258 479 261 912 578 365 327 239 304 316 646 150 persons FemalesPopulation: by age15,7 16,2 16,5 15,4 15,8 15,8 16,3 % 0 - 1469,7 69,6 69,5 70,2 70,4 70,3 71,1 % 15 - 6414,6 14,2 14,0 14,4 13,7 14,0 12,5 % 65+39,6 39,0 38,7 39,5 39,0 39,0 38,5 years Average ageExpectation of life(2001 - 2002 average) 2)73,09 72,68 72,91 72,56 71,64 71,99 70,44 years Males78,80 78,70 79,03 79,17 78,63 79,00 77,91 years FemalesPer 1 000 population9,0 9,2 9,2 9,0 8,9 8,8 9,1 ‰ Live births10,4 10,3 10,1 10,6 10,5 9,9 10,4 ‰ Deaths8,4 8,5 7,4 7,4 6,6 7,1 4,4 ‰ Immigrants8,7 8,7 7,8 8,1 7,6 7,6 5,6 ‰ Emigrants-1,6 -1,3 -1,3 -2,4 -2,5 -1,6 -2,6 ‰ Balance of migration5,0 5,1 5,0 5,0 4,7 4,8 4,7 ‰ Marriages3,3 2,7 2,3 2,8 2,9 2,4 3,3 ‰ Divorces4,3 3,7 3,6 3,7 3,9 3,6 4,1 ‰ Abortions4,0 4,9 5,5 3,9 4,1 2,7 5,2 ‰ Infant mortality 3)1) Year 20012) CR-year20023) Deathswithin1yearofageper1000livebirthsStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 325


ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ14-2. Vybrané ukazatele podle krajů v roce 20021. pokračováníMěřicíjednotkaČeskárepublikaCzechRepublicHlavníměstoPrahav tom krajePlzeňskýÚsteckýStředočeskýJihočeskýKarlovarskýLibereckýPrůměrný evidenční početzaměstnancůfyz.osoby 3 184 694 903 361 267 338 160 160 149 732 72 033 185 477 111 860PRÁCE 1)zemědělství, lesnictví a rybolov 146 735 5 244 17 223 15 690 11 811 1 852 5 847 2 317průmysl 1 172 340 114 176 127 686 72 674 70 661 36 397 82 266 66 655stavebnictví 164 912 36 473 10 810 8 595 8 104 3 227 11 717 4 249Průměrná hrubá měsíční mzdazaměstnance Kč 15 857 19 897 15 534 14 029 14 840 13 535 14 269 14 081zemědělství, lesnictví a rybolov 11 657 12 463 12 246 11 689 12 032 11 679 11 073 11 128průmysl 15 342 19 241 16 943 14 598 15 700 13 920 15 722 14 484stavebnictví 15 698 20 940 14 364 14 346 14 826 13 383 13 915 14 720Nezaměstnanost (k 31. 12.) 2)Uchazeči ozaměstnání osoby 514 435 23 691 41 761 21 118 20 226 16 115 74 135 19 334z toho: ženy 257 438 12 472 22 134 11 269 10 362 7 285 37 044 9 832Volná pracovní místa celkem místa 40 651 7 685 5 231 2 688 2 651 1 226 2 581 1 908Registr. míra nezaměstnanosti % 9,81 3,73 7,21 6,65 7,06 10,07 17,13 8,68DLOUHODOBÝ HMOTNÝANEHMOTNÝ MAJETEK 3)Pořízení dlouhodobéhohmotného majetkumil.Kčb.c. 608 154 101 723 73 960 42 734 27 466 38 879 38 271 18 528z toho budovy a stavby 206 559 34 927 22 484 17 465 8 734 4 857 17 573 5 927Pořízení dlouhodobéhonehmotného majetkuORGANIZAČNÍ STRUKTURAmil.Kčb.c. 34 649 23 074 2 616 718 1 039 342 735 627Počet registrovaných subjektů 2 223 745 394 702 244 125 135 717 117 566 70 591 156 185 102 924právnické osoby celkem 406 295 112 596 39 015 22 551 21 363 12 474 25 880 14 825obchodní společnosti 220 461 74 850 17 146 10 312 8 933 4 628 12 311 7 976družstva 12 085 4 945 899 698 371 119 389 341státní podniky 995 252 111 56 34 31 72 47fyzické osoby celkem 1 817 450 282 106 205 110 113 166 96 203 58 117 130 305 88 099soukromí podnikatelé 1 607 151 264 067 182 879 98 048 84 826 53 108 115 166 79 670ZEMĚDĚLSTVÍSklizeňobiloviny celkem t 6 770 829 33 585 1 307 553 675 236 516 772 93 779 417 670 99 510brambory pozdní konzumní t 554 721 384 89 508 67 684 29 167 5 363 14 204 11 367řepka t 709 533 3 676 132 613 88 840 72 700 14 550 30 029 11 555Hektarové výnosyobiloviny celkem t 4,33 4,75 4,42 4,05 4,02 3,87 4,34 3,86brambory pozdní konzumní t 24,34 20,21 23,03 25,22 24,66 25,66 21,85 25,09řepka t 2,27 2,36 2,29 2,26 2,29 2,28 2,28 2,26Hospodářská zvířata (k 1. 4. 2003)skot celkem kusy 1 473 828 168 557 227 750 165 118 34 819 45 462 39 819prasata celkem kusy 3 362 801 513 539 397 895 249 776 47 703 128 693 50 761drůbež celkem kusy 26 873 408 4 319 423 3 592 503 1 934 617 354 752 1 728 353 147 201ovce a berani kusy 103 129 7 76315 761 13 526 10 553 7 404 5 969Intenzita chovu skotu 4) ks/100 ha 40,4 28,751,4 50,4 35,7 21,3 41,5prasat 5) ks/100 ha 121,5 97,4136,9 107,9 100,2 81,4 105,41) bez podniků do 20 zaměstnanců, podle sídla podniku4) vztaženo k zemědělské půdě2) evidovaná nezaměstnanost podle údajů Úřadů práce5) vztaženo k orné půdě3) investice na území kraje - rok 2001326Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


TERRITORIAL COMPARISONSRegions14-2. Selected indicators: by region, 2002ContinuedVysočinaMoravskoslezskýKrálovéhradeckýPardubickýJihomoravskýZlínskýOlomouckýUnitLABOUR 1)actual145 691 129 301 137 593 308 870 146 924 151 386 314 968 persons Average registered number of employees13 179 10 047 17 700 16 706 10 867 10 221 8 031 Agriculture, foresty and fishing71 454 59 846 67 466 113 401 67 682 71 590 150 386 Industry6 922 8 509 7 578 21 159 9436 9 888 18 246 Construction13 753 13 539 13 441 14 059 13 373 13 843 14 923 CZKAverage monthly gross wage peremployee12 574 11 343 11 465 11 321 11 276 11 184 10 950 Agriculture, foresty and fishing13 792 13 573 13 983 13 876 13 411 14 297 16 255 Industry14 169 13 665 13 467 14 690 14 579 14 332 13 753 ConstructionUnemployment: 31 December 2)20497 21 865 21 548 63 777 39 395 29 759 101 214 persons Registered job applicants10 470 11 191 11 254 31 819 19 055 14 863 48 388 Females2 764 1 980 2 267 2 905 2906 1 558 2 301 vacancies Vacancies, total7,30 8,66 8,32 11,20 12,20 10,22 15,89 % Registered unemployment rateTANGIBLE AND INTANGIBLEFIXED ASSETS 3)CZK mil Acquisition of tangible24 144 25 782 28 222 53 199 44 318 26 565 64 363 current prices fixed assets8 474 8 571 11 110 21 456 17 142 7 978 19 861 Buildings and structures132,2 115,6 128,7 162,7 131,7 110,6 135,71) Excl. enterprises with 19 employees and under, by head office of the enterpriseCZK milcurrent pricesAcquisition of intangiblefixed assets416 642 368 1 441 966 626 1 039ORGANIZATIONAL STRUCTURE116 262 95 811 90 074 238 702 122 984 122 912 215 190 Number of registered businesses17 931 15 577 14 438 44 702 16 238 18 030 30 674 Legal persons, totalBusiness companies and8 940 7 132 5 587 27 676 7699 10 528 16 743partnerships565 334 551 1 086 462 290 1 035 Cooperatives58 41 24 103 53 27 86 State-owned enterprises98 331 80 234 75 635 194 000 106 746 104 882 184 516 Natural persons, total84 781 68 806 62 530 167 874 93 014 89 197 163 185 Private entrepreneursAGRICULTUREHarvest426 602 437 677 648 054 971 139 514 936 277 016 351 300 tonnes Cereals, total26 800 38 250 207 417 16 837 14 584 12 868 20 288 tonnes Potatoes, total41 212 43 895 87 582 74 420 46 973 23 577 37 911 tonnes RapeYields per hectare4,42 4,36 3,90 4,76 4,70 4,74 4,24 tonnes Cereals, total23,30 24,93 25,38 20,66 22,30 23,70 24,24 tonnes Potatoes, total2,28 2,30 2,26 2,16 2,31 2,28 2,27 tonnes RapeLivestock: 1 April 2003111 365 122 886 223 566 81 108 103 243 64 449 85 686 pieces Cattle, total243 983 218 799 404 492 533 634 256 605 117 262 199 659 pieces Pigs, total1 957 410 2 424 919 1 511 277 4 501 913 1 018 549 1 625 423 1 757 068 pieces Poultry, total6 844 4 558 6 530 3 673 3536 9 542 7 470 pieces Sheeppcs/10045,5 51,4 55,6 22,3 41,6 40,5 37,4 hectares Cattle farming intensity 4)pcs/100hectares Pigs farming intensity 5)4) Related to agricultural land2) Registered unemployment as given by employment offices5) Related to arable land3) Investments on the terrritory of the region in 2001Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 327


ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ14-2. Vybrané ukazatele podle krajů vroce20022. pokračováníMěřicíjednotkaČeskárepublikaCzechRepublicHlavníměstoPrahav tom krajePlzeňskýÚsteckýStředočeskýJihočeskýKarlovarskýLibereckýLESNICTVÍZalesňování celkem ha 14 117 7 1 645 1 558 1 426 805 1 589 570Těžba dřeva celkem tis.m 3 b.k. 10 721 5 959 1 653 1 116 578 323 310PRŮMYSL 1)Počet podniků 7 884 745 795 504 508 284 511 440Tržbyzprůmyslové činnosti mil.Kč b.c. 1 957 818 254 134 346 872 100 445 110 005 39 568 173 837 90 654STAVEBNICTVÍ 1)Počet podniků 2 242 310 184 146 131 60 203 74Stavební prácepodle dodavatelských smluv mil.Kč b.c. 226 273 80 961 11 243 10 038 8 948 3 452 13 567 6 763Bytová výstavbaZahájené byty 33 606 5 229 6 213 2 717 1 842 847 1 406 1 400Rozestavěné byty (k 31. 12.) 129 609 13 369 22 141 12 212 8 706 3 094 5 986 4 840Dokončené byty 27 291 3 950 3 652 1 900 1 845 449 852 983na 1 000 obyvatel 2,7 3,4 3,2 3,0 3,4 1,5 1,0 2,3Modernizované byty 13 599 3 650 1 006 188 309 559 289 31CESTOVNÍ RUCHUbytovací zařízení celkem(hromadná) 9 098 598 750 1 041 544 512 513 1 095lůžka 524 814 73 464 41 373 55 221 26 984 32 095 25 620 50 864Hosté v ubytovacíchzařízeních (hromadných) osoby 9 609 645 2 500 571 650 643 731 788 414 924 479 889 326 905 784 062z toho cizinci 4 579 015 2 198 542 218 011 227 602 167 677 309 649 123 223 269 314DOPRAVADélka silnic 1. třídy km 6 101,9 32,2 775,0 667,1 407,1 222,0 487,3 329,02. třídy km 14 668,1 29,5 2 368,8 1 637,0 1 510,5 562,9 900,4 486,6Evidovaná vozidla (k 31. 12.)osobní automobily 3 647 067 556 130 443 945 242 980 222 185 100 919 268 166 154 069nákladní automobily 323 434 53 425 41 692 22 090 18 459 8 686 23 477 13 192autobusy 21 340 3 501 2 607 1 274 1 102 639 1 634 955ŠKOLSTVÍMateřské školy 5 558 320 678 360 291 147 407 260děti osoby 278 859 26 660 30 233 18 624 14 466 8 183 22 289 12 105na 1 třídu osoby 22,7 23,3 22,9 23,3 22,2 23,1 22,8 21,3Základní školy 3 961 230 487 249 213 109 265 192žáci osoby 994 130 94 452 107 758 62 364 51 774 30 570 81 532 43 016na 1 třídu osoby 21,5 22,0 21,4 21,2 21,6 21,9 21,8 20,8Gymnázia 343 58 33 24 14 8 24 13žáci denního studia osoby 141 280 22 827 12 868 9 148 6 574 3 327 8 977 4 930Střední odborné školy 813 99 78 58 34 25 74 40žáci denního studia 2) osoby 198 318 29 011 16 670 12 825 9 806 5 572 16 026 7 517Střední odborná učiliště 562 51 57 46 28 18 48 21žáci osoby 196 015 20 130 15 854 13 740 10 108 5 944 16 699 8 612Vyšší odborné školy 168 34 18 14 5 2 10 8žáci denního studia osoby 22 858 5 252 1 943 1 965 900 232 1 127 7161) podnikyse20avíce zaměstnanci se sídlem v kraji2) včetně nástavbového studia328Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


TERRITORIAL COMPARISONSRegions14-2. Selected indicators: by region, 2002ContinuedVysočinaMoravskoslezskýJihomoravskýZlínskýKrálovéhradeckýPardubickýOlomouckýUnitFORESTRY789 504 1 063 1 013 1254 576 1 318 hectares Afforestation/reforestation, total641 489 963 699 1160 581 1 245thous. m 3u.b. Timber removal, total507 447 427 890 510 595 720 Number of enterprises84 056 120 391 88 362 131 867 82 377 93 744 241 505CZK milcurrentprices Industrial activity salesCONSTRUCTION 1)116 132 114 279 115 136 242 Number of enterprises6 818 8 760 7 601 28 813 11 579 11 060 16 670CZK milcurrentpricesConstruction work of contractors andsub-contractorsHousing construction1 293 1 414 1 717 4 105 1532 1 539 2 352 Dwellings started5 455 5 226 7 587 14 381 8255 7 272 11 085 Dwellings under construction1 671 1 472 1 558 3 437 1675 1 550 2 297 Dwellings completed3,0 2,9 3,0 3,1 2,6 2,6 1,8 Per 1000 population563 721 388 1 724 2172 506 1 493 Dwellings modernizedTOURISM1 178 379 433 597 390 448 620Collective accommodationestablishments for tourist, total54 768 19 205 24 665 36 679 22 065 26 435 35 376 Beds910 568 257 379 362 155 762 603 381 603 435 148 611 407 personsGuests in collectiveaccommodation establishments320 442 51 690 61 426 297 707 112 316 88 189 133 227 ForeignersTRANSPORT428,0 445,4 420,8 446,9 400,6 326,1 714,4 km Length of class I roads900,6 913,0 1 675,3 1 445,7 898,0 574,1 765,8 km Length of class II roadsRegistered vehicles: 31 December200 519 172 822 173 985 373 822 182 928 177 796 376 801 Passenger cars17 047 14 820 14 679 34 866 16 563 16 616 27 822 Commercial vehicles1 004 1 247 893 2 146 760 1 025 2 553 Buses and coachesEDUCATION345 325 363 681 422 339 620 Nursery schools15 340 15 155 15 341 30 934 18 572 16 529 34 428 persons Children21,8 22,7 22,2 22,3 22,4 23,6 22,8 persons Per class260 239 269 457 296 237 458 Basic schools53 966 50 566 54 793 109 144 62 834 60 161 131 200 persons Pupils21,4 21,5 20,7 21,3 20,8 21,5 21,9 persons Per class18 20 18 43 20 14 36 Grammar schools7 450 7 203 6 658 17 958 9715 7 546 16 099 persons Pupils, initial study53 42 42 85 47 51 85 Secondary technical schools10 904 10 354 10 011 21 105 11 529 12 846 24 142 persons Pupils, initial study 2)38 32 34 57 41 35 56 Secondary vocational schools10 135 9 345 10 716 23 974 13 080 12 681 24 997 persons Pupils, total11 11 11 16 7 11 10 Higher professional schools993 1 352 1 669 2 586 941 1 087 2 095 persons Pupils, initial study1) Enterprises with 20 employees and over and with their head offices in the region2) Incl. extension studyINDUSTRY 1)Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 329


ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ14-2. Vybrané ukazatele podle krajů vroce2002dokončeníZDRAVOTNICTVÍ 1)Lékaři celkem osoby 39 784 7 765 3 441 2 213 2 305 1 063 2 623 1 415na 1 000 obyvatel 3,9 6,7 3,1 3,5 4,2 3,5 3,2 3,3z toho v nestátních zařízeních 24 120 3 900 2 193 1 648 1 323 753 1 960 958Počet obyvatel na 1 lékaře 256 149 327 282 238 286 312 302Střední zdravotničtí pracovníci osoby 111 654 19 141 9 451 6 350 6 361 3 447 8 388 4 055Nemocnice 201 25 25 10 12 5 20 10lůžka 66 668 10 535 5 795 3 847 3 597 1 688 5 893 2 524na 1 000 obyvatel 6,5 9,1 5,1 6,2 6,5 5,6 7,2 5,9lékaři (lůžková část) osoby 8 743 1 608 720 491 475 180 607 370Odborné léčebné ústavy 154 11 24 9 4 4 10 9lůžka 23 072 2 323 2 920 996 1 855 398 1 436 629ztoholéčebny dlouhodoběnemocných 80 5 14 5 2 3 6 4lůžka 7 438 778 1 115 469 340 323 472 248Samostatné ordinacepraktického lékařepro dospělé 4 420 503 470 283 240 119 315 184pro děti a dorost 2 111 236 241 137 108 62 158 100stomatologa 5 410 839 499 328 316 137 374 218Lékaři ambulantní péčena 10 000 obyvatel 27,9 48,3 21,7 25,5 30,5 23,2 22,8 23,1Lékárny a výdejny 2 072 289 206 126 115 71 189 100Pracovní neschopnostPrůměrný početnemocensky pojištěných osoby 4 466 699 857 827 438 369 259 647 231 747 115 207 295 831 172 335Průměrná pracovní neschopnost % 6,772 5,311 6,174 6,845 6,827 6,717 6,796 7,723pro nemoc % 6,134 4,951 5,567 6,123 6,053 6,105 6,212 7,031pro pracovní úrazy % 0,232 0,139 0,234 0,290 0,313 0,219 0,239 0,265pro ostatní úrazy % 0,406 0,220 0,372 0,433 0,461 0,393 0,346 0,427SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍZařízení sociální péče celkem 1 091 46 115 63 52 37 97 44místa 77 399 4 933 7 851 4 442 4 105 2 519 8 217 2 499z toho domovy důchodců 354 19 49 27 14 8 34 12místa 37 258 2 547 4 471 2 697 1 296 629 3 957 1 095Příjemci důchodů celkem osoby 2 577 798 290 563 286 876 153 705 140 564 69 407 198 493 103 346starobní 1 335 280 165 423 143 785 78 547 74 761 37 854 99 563 52 041Průměrný měs. důchod celkem Kč 6 703 7 108 6 691 6 619 6 706 6 636 6 671 6 623starobní 6 833 7 274 6 817 6 723 6 791 6 770 6 861 6 757KRIMINALITA, NEHODYZjištěné trestné činy 372 001 102 847 42 149 16 266 16 006 11 135 31 460 16 415na 1 000 obyvatel 36,5 88,8 37,4 26,0 29,1 36,7 38,4 38,4Dopravní nehody 190 718 35 888 24 680 12 519 12 320 5 693 13 702 8 642na 1 000 obyvatel 18,7 31,0 21,9 20,0 22,4 18,7 16,7 20,2usmrcení osoby 1 314 82 203 128 73 35 107 50těžce zranění osoby 5 492 477 888 444 279 183 466 238způsobené hmotné škody mil.Kč 8 891,2 1 883,4 1 345,0 566,6 615,2 247,8 487,3 337,4Požáry celkem 19 132 2 297 2 405 1 114 1 024 845 2 323 910usmrcení osoby 109 9 13 14 5 4 11 5způsobené hmotné škody mil.Kč 3 731,9 166,8 228,3 39,6 94,4 34,1 2 305,9 57,31) všechny rezortyMěřicíjednotkaČeskárepublikaCzechRepublicHlavníměstoPrahavtomkrajePlzeňskýLibereckýStředočeskýJihočeskýKarlovarskýÚstecký330Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


RegionsTERRITORIAL COMPARISONS14-2. Selected indicators: by region, 2002End of tableVysočinaZlínskýKrálovéhradeckýPardubickýJihomoravskýOlomouckýMoravskoslezskýUnitHEALTH 1)2 111 1 637 1 612 4 714 2535 1 900 4 450 persons Physicians, total3,8 3,2 3,1 4,2 4,0 3,2 3,5 Per 1 000 population1 222 974 906 2 591 1532 1 255 2 907 In non-government establishments260 310 321 238 251 312 284 Inhabitants per physician6 219 4 728 4 927 12 954 6855 5 511 13 267 persons Paramedical personnel14 10 6 23 10 11 20 Hospitals3 990 2 545 2 920 8 243 3839 3 375 7 877 Beds7,3 5,0 5,6 7,3 6,0 5,7 6,2 Per 1 000 population447 292 323 1 190 601 368 1 070 persons Physicians13 11 12 7 11 8 21 Specialized therapeutical institutions919 1 524 2 222 1 382 1636 1 683 3 149 Beds6 7 4 3 5 4 12 For long-term patients472 522 351 423 506 388 1 031 BedsIndependent surgeries of generalpractitioners238 224 212 525 295 281 531 For adults122 102 104 234 138 122 247 For children and adolescents302 242 245 606 351 332 621 Dentist's28,5 24,5 22,4 29,9 27,9 23,7 24,6Out-patient care physiciansper 10 000 population120 100 92 204 124 104 232 Pharmacies and dispensariesIncapacity for work230 531 210 404 204 567 492 865 230 288 243 273 483 808 personsAverage number of the sicknessinsured7,032 6,893 6,926 7,222 7,429 8,015 7,863 % Incapacity work for work on average6,340 6,225 6,199 6,643 6,693 7,155 6,968 % Due to disease0,292 0,251 0,297 0,214 0,237 0,239 0,262 % Due to industrial injury0,400 0,417 0,430 0,365 0,499 0,620 0,633 % Due to other injurySOCIAL SECURITY60 46 64 136 84 86 161 Social care establishments, total4 077 4 151 3 755 8 928 6231 5 710 9 981 Beds29 14 26 25 28 27 42 Retirement homes2 351 1 856 2 573 3 565 2862 2 624 4 735 Beds143 973 129 639 132 168 295 739 160 261 153 560 319 504 persons Pension recipients, total74 316 68 735 69 844 150 932 83 380 78 682 157 417 Old-age pension6 661 6 618 6 619 6 597 6575 6 569 6 763 CZK Average monthly level of pension, total6 725 6 681 6 650 6 756 6666 6 669 6 928 Old-age pensionCRIME, ACCIDENTS13 307 11 285 8 971 35 427 16 535 12 493 37 705 Reported crimes24,3 22,3 17,3 31,6 25,9 21,1 29,8 Per 1 000 population9 087 7 892 7 904 17 248 9089 7 868 18 186 Traffic accidents, total16,6 15,6 15,3 15,4 14,3 13,3 14,4 Per 1 000 population102 53 67 128 91 73 122 persons Killed persons339 281 329 469 355 275 469 persons Severely injured persons431,4 312,0 447,8 804,2 405,3 344,8 663,0 CZK mil. Property damage888 622 712 1 872 1045 666 2 409 Fires, total1 4 4 20 6 5 8 Killed persons76,9 44,7 98,6 95,3 90,7 108,1 291,3 CZK mil Property damage1) All departmentsStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 331


ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ14-3. Vybrané ukazatele podle oblastí NUTS2 v roce 2002CzechRepublicObyvatelstvoStřední stav obyvatelstva osoby 10 200 774 1 158 800 1 125 735 1 174 147 1 123 203ženy osoby 5 236 176 609 381 575 091 598 500 573 359Na 1 000 obyvatel:živě narození ‰ 9,1 8,4 9,3 9,0 9,9zemřelí ‰ 10,6 11,5 11,0 10,4 10,8přírůstek stěhováním ‰ 1,2 4,7 5,9 1,6 1,6Hrubý domácí produktPodíl naHDP,ČR = 100 % 100,0 24,9 9,2 10,6 8,7HDP na 1 obyvatele v PPS:ČR =100 % 100,0 218,8 83,3 92,1 79,2EU 15 = 100 % 60,4 132,2 50,3 55,6 47,9Nezaměstnanost 1)Registrovaná míra nezaměstnanosti % 9,81 3,73 7,21 6,84 15,22Neumístění uchazeči ozaměstnání osoby 514 435 23 691 41 761 41 344 90 250Volná pracovní místa 40 651 7 685 5 231 5 339 3 807ZemědělstvíZemědělská půda 1) ha 4 272 801 21 110 668 722 879 943 402 879z toho orná půda ha 3 068 239 15 534 557 052 585 308 244 202Hospodářská zvířata (k 1. 4. 2003)skot tis. ks 1 473,8 168,6392,9 80,3prasata tis. ks 3 362,8 513,5647,7 176,4drůbež tis. ks 26 873,4 4319,45 527,1 2 083,1StavebnictvíZahájené byty 33 606 5 229 6 213 4 559 2 253Rozestavěné byty 1) 129 609 13 369 22 141 20 918 9 080Dokončené byty 27 291 3 950 3 652 3 745 1 301Obytná plocha na 1 dokončený byt m 2 68,5 59,9 85,3 66,3 76,0ŠkolstvíNa 100 obyvatel ve věku 15 - 19 letžáci gymnázií % 21,4 35,3 18,0 20,7 16,3žáci středních odborných škol % 32,1 49,5 25,6 31,3 31,4žáci středních odborných učilišť % 29,5 30,6 22,2 31,3 29,9ZdravotnictvíLékaři vzařízeních ambulantnípéče na1000obyvatel(přepočt. počty) osoby 2,8 4,8 2,2 2,8 2,3Lékaři v nemocnicíchna 10 000 obyvatel (přepočt. počty) osoby 8,6 13,9 6,4 8,2 7,0Lůžka v nemocnicíchna 1 000 obyvatel 6,5 9,1 5,1 6,3 6,7Průměrná pracovní neschopnost % 6,772 5,311 6,174 6,837 6,774Sociální zabezpečení 1)Příjemci důchodů celkem osoby 2 577 798 290 563 286 876 294 269 267 900z toho starobních celkem osoby 1 335 280 165 423 143 785 153 308 137 417Průměrný starobní důchod Kč 6 833 7 274 6 817 6 756 6 8361) k 31. 12.MěřicíjednotkaČeskárepublikaPrahaStředníČechyv tom oblastiJihozápadSeverozápad332Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


TERRITORIAL COMPARISONS14-3. Selected indicators: by areas (NUTS 2), 2002AreasMoravskoslezskoSeverovýchodJihovýchodStředníMoravaUnitPopulation1 482 965 1 640 718 1 230 859 1 264 347 persons Mid-year population759 889 840 930 631 970 647 056 persons FemalesPer 1 000 population9,3 9,0 8,8 9,1 ‰ Live births10,4 10,5 10,2 10,4 ‰ Deaths0,1 -0,6 -0,7 -1,3 ‰ Migration increaseGross domestic product12,3 14,3 9,7 10,4 % Share in GDP, CR = 100GDP per capita in PPS84,8 88,6 80,1 83,6 % CR = 10051,2 53,5 48,4 50,5 % EU 15 = 100Unemployment 1)8,16 10,30 11,26 15,89 % Unemployment rate61 696 85 325 69 154 101 214 persons Registered job applicant6 652 5 172 4 464 2 301 VacanciesAgriculture695 369 846 866 472 989 284 923 ha Agricultural land 1)466 091 684 485 336 424 179 143 ha Arable landLivestock (1 April 2003)274,1 304,7 167,7 85,7 thous.pcs Cattle513,5 938,1 373,9 199,7 thous.pcs Pigs4 529,5 6 013,2 2 644,0 1 757,1 thous.pcs PoultryConstruction4 107 5 822 3 071 2 352 Dwellings started15 521 21 968 15 527 11 085 Dwellings under construction 1)4 126 4 995 3 225 2 297 Dwellings completed62,9 67,8 68,7 67,2 m 2 Habitable floor area per completed dwellingEducationShare of pupils in population aged 15 - 1920,2 22,5 20,9 18,7 % Grammar schools31,2 30,0 30,9 30,0 % Secondary technical schools29,0 31,7 31,2 28,8 % Secondary vocational schoolsHealth2,6 2,8 2,6 2,5 persons7,5 9,2 7,9 8,5 personsPhysicians per 1 000 populationin out-patient care establishments (FTE)Physicians in hospitalsper 10 000 population (f/t equiv.)6,1 6,8 5,9 6,2 Beds per 1 000 population in hospitals7,178 7,135 7,730 7,863 % Average incapacity for workSocial security 1)376 958 427 907 313 821 319 504 persons Pension recipients, total195 092 220 776 162 062 157 417 persons Old-age pension, total6 718 6 723 6 668 6 928 CZK Average old-age pension1) 31 DecemberStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 333


334Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


15. VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKY15. SELECTED INDICATORS ON THE CZECH REPUBLICStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 335


VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKYUkazatelZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKAMěřicíjednotka1990 1992 1993 1994 1995 1996Obyvatelstvo (stav k 1. 1.) osoby 10 362 102 10 312 548 10 325 697 10 334 013 10 333 161 10 321 344z toho ženy osoby 5 326 444 5 306 546 5 312 284 5 314 716 5 312 697 5 304 829Hustota obyvatelstva osoby/km 2 131 131 131 131 131 131Počet obcí k1.1. obce 4 104 6 097 6 196 6 230 6 232 6 233ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍMěrné emise základníchznečišťujících látek (REZZO 1-3)emise tuhé t/km 2 8,0 6,3 5,6 4,4 2,5 2,1oxid siřičitý (SO 2 ) t/km 2 23,8 19,5 18,0 16,1 13,7 11,9oxidy dusíku (NO x ) t/km 2 6,7 6,2 4,6 3,0 2,8 2,6oxid uhelnatý (CO) t/km 2 8,6 10,6 9,6 9,4 7,7 7,5uhlovodíky (C x H y ) t/km 2 1,9 1,7 1,7 1,6 1,2 1,2Pořízené investice na ochranuživotního prostředímil. Kčs/Kč 6 048 16 954 19 890 28 272 32 252 37 036Obyvatelé zásobovaní vodouzveřejných vodovodůtis. osob 8 624 8 713 8 751 8 831 8 860 8 868Obyvatelé bydlící v domechnapojených na veřejnoukanalizacitis. osob 7 523 7 501 7 521 7 542 7 559 7 566Podíl čištěných odpadních vod % 72,6 77,8 78,9 82,2 89,5 90,3OBYVATELSTVOObyvatelstvo (střední stav) tis. osob 10 363 10 318 10 331 10 336 10 331 10 315z toho ženy tis. osob 5 326 5 309 5 314 5 315 5 311 5 301vtomvevěku: 0 - 14 let tis. osob 2 223 2 092 2 037 1 979 1 921 1 86715 - 64 let tis. osob 6 844 6 903 6 957 7 006 7 044 7 06665avíce tis. osob 1 296 1 323 1 337 1 351 1 366 1 382Nadějě dožití: muži roky 67,6 68,4 69,2 69,5 70,0 70,4ženy roky 75,4 76,1 76,4 76,6 76,9 77,3Živě narození na 1 000 obyvatel ‰ 12,6 11,8 11,7 10,3 9,3 8,8Zemřelí na 1 000 obyvatel ‰ 12,5 11,7 11,4 11,4 11,4 10,9Přirozený přírůstek / úbytekna 1 000 obyvatel‰ 0,1 0,1 0,3 -1,0 -2,1 -2,2Sňatky na 1 000 obyvatel ‰ 8,8 7,2 6,4 5,7 5,3 5,2Rozvody na 100 sňatků % 35,2 38,6 45,8 52,9 56,7 61,4CENYMíra inflace 1) nárůst, % 9,7 11,1 20,8 10,0 9,1 8,8Indexy spotřebitelských cen(životních nákladů)za domácnosti:zaměstnanců % 100,0 170,3 205,7 227,1 247,5 269,0důchodců % 100,0 171,8 205,3 227,9 251,6 275,3Indexy cen výrobců:zemědělských výrobců % 100,0 105,1 114,1 120,1 129,1 139,9průmyslových výrobců % 100,0 187,4 204,7 215,6 231,9 243,0stavebních prací % 100,0 133,0 167,4 190,7 210,9 234,81) přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (předchozí rok = 100)336Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SELECTED INDICATORS ON THE CZECH REPUBLIC1997 1998 1999 2000 2001 2002 UnitIndicatorBASIC CHARACTERISTIC10 309 137 10 299 125 10 289 621 10 278 098 10 295 317 10 206 436 persons Population (1 January)5 297 052 5 290 395 5 284 186 5 277 036 5 275 435 5 238 450 persons Females131 131 130 130 129 129 persons/km 2 Density of population6234 6242 6244 6251 6258 6254 municipalities No. of municipalities (1 January)ENVIRONMENTSpecific emissions of mainpollutants (REZZO 1-3)1,5 1,0 0,7 0,6 0,6 . tonnes/km 2 Solids8,8 5,5 3,3 3,3 3,1 . tonnes/km 2 Sulphur dioxide (SO 2 )2,4 2,1 2,0 2,1 2,1 . tonnes/km 2 Nitrogen oxides (NO x )6,7 5,1 4,5 4,0 4,0 . tonnes/km 2 Carbon monoxide (CO)1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 . tonnes/km 2 Hydrocarbons (C x H y )40 503 35 160 28 956 21 400 19 892 . CSK/CZK mil.8866 8879 8936 8952 8981 9156thous.personsPopulation living in houses7572 7657 7666 7685 7706 7899thous.personsconnected to public seweragesystems90,9 91,3 95,0 94,8 95,5 92,6 % Share of wastewater treatedPOPULATION10 304 10 295 10 283 10 272 10 224 10 201 thous. persons Mid-year population5293 5287 5280 5273 5245 5236 thous. persons Females1818 1773 1729 1685 1643 1605 thous. persons Aged: 0 - 147089 7114 7138 7165 7168 7180 thous. persons 15 - 641397 1408 1416 1422 1413 1416 thous. persons 65 +70,5 71,1 71,4 71,7 72,1 72,1 years Expectation of life: Males77,5 78,1 78,4 78,4 78,4 78,5 years Females8,8 8,8 8,7 8,8 8,9 9,1 ‰ Live births per 1 000 inhabitants10,9 10,6 10,7 10,6 10,5 10,6 ‰ Deaths per 1 000 inhabitantsNatural increase/decrease-2,1 -1,8 -2,0 -1,8 -1,7 -1,5 ‰ per 1 000 inhabitants5,6 5,3 5,2 5,4 5,1 5,2 ‰ Marriages per 1 000 inhabitants56,2 58,8 44,2 53,7 60,3 60,2 % Divorces per 100 marriagesPRICES8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 increase, % Inflation rate 1)Value of fixed assets acquiredfor environment protectionPopulation supplied with waterfrom public water-supplysystemsConsumer price (cost-of-living)indices for households of:291,3 321,3 328,0 340,1 355,1 360,8 % Emloyees302,6 343,5 351,7 368,2 390,7 400,1 % PensionersProducer price indices:144,1 147,4 130,1 142,1 154,0 139,4 % Agricultural producer254,9 267,3 269,9 283,1 291,2 289,9 % Industrial producer261,3 285,6 299,4 311,6 324,1 332,9 % Construction work1) Increases in average annual index of consumer prices (previous year = 100)Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 337


VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKY1. pokračováníUkazatelMěřicíjednotka1990 1992 1993 1994 1995 1996PRÁCEPrůměrný počet pracovníků v civilnímsektoru národního hospodářství 1) tis. osob 5351 4927 4848 4885 5012 5044Průměrný počet pracovníkůvnárodním hospodářství 1)tis. osob . . 4965 5000 5128 5157z toho: zemědělství a myslivost,lesní hospodářství tis. osob 631 425 331 338 312 301průmysl celkem tis. osob 2025 1798 1710 1619 1628 1615stavebnictví tis. osob 403 408 453 444 450 452Neumístění uchazečiozaměstnání 2)osoby 39 379 134 788 185 216 166 480 153 041 186 339Volná pracovní místa 2) místa 57 616 79 422 53 938 76 581 88 047 83 976Registr. míra nezaměstnanosti 2,3) % 0,73 2,57 3,52 3,19 2,93 3,52Průměrná hrubá měsíční nominálnímzda zaměstnanců vcivilnímsektoru národního hospodářstvíKčs/Kč 3286 4644 5817 6894 8172 9676Průměrná hrubá měsíční nominálnímzda zaměstnanců vnárodnímhospodářstvíKčs/Kč . . 5904 7004 8307 9825z toho: zemědělství a myslivost,lesní hospodářství Kčs/Kč 3603 4264 5100 5865 6878 7808průmysl celkem Kčs/Kč 3410 4805 5893 6888 8148 9587stavebnictví Kčs/Kč 3612 5024 6529 7622 8837 10166ORGANIZAČNÍ STRUKTURAEkonomické subjekty (stav k 31. 12.) 178 993 1 118 637 1 250 216 1 118 534 1 321 096 1 468 940vtom: právnické osoby . 99 342 130 826 153 937 196 434 230 940fyzické osoby . 1 019 295 1 119 390 964 597 1 124 662 1 238 000z toho podle vybraných právníchforem:obchodní společnostiztohoakciové společnostisoukromí podnikatelépodnikající podleživnostenského zákonasamostatně hospodařící rolnícidružstvastátní podnikyz toho podle institucionálníchsektorů:veřejné podniky a korporacesoukromé podniky a korporacevládníneziskové institucesloužící sektoru domácnostídomácnosti5). 39 495 60 376 88 424 112 514 130 626658 4 076 4 813 6 017 7 564 9 255124 455 982 075 1 044 635 856 509 1 000 375 1 103 732. 47 236 69 933 81 660 92 533 98 365. 4041 4617 5214 6172 68063505 3272 2920 1522 2270 1886. 6125 4737 3464 3811 3241. 54 669 80 644 110 814 143 723 168 536. 13 330 14 429 15 347 15 587 15 759. 20 394 30 745 37 193 47 863 58 547. 1 020 530 1 119 329 951 547 1 109 945 1 222 6791) v roce 2000 předběžné údaje; za rok 2001 a 2002 odhad2) Pramen: Miinisterstvo práce a sociálních věcí ČR3) zcelkového počtu disponibilních pracovních sil4) předběžné údaje5) podnikající dle zákona č.105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů338Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SELECTED INDICATORS ON THE CZECH REPUBLIC1997 1998 1999 2000 2001 2002 Unit Indicator4947 4883 4760 4751 4766 47465055 4986 4864 4856 4871 4852thous.personsthous.personsthous.personsLABOURAverage number of workers inthe civil sector of the nationaleconomy 1)Average number of workers inthe national economy 1)Agriculture and hunting,forestry280 249 232 211 199 1941609 1583 1533 1510 1521 1493 thous.persons Industry, total435 432 402 392 371 357 thous.persons Construction268 902 386 918 487 623 457 369 461 923 514 435 persons Registered job applicants 2)62 284 37 641 35 117 52 060 52 084 40 651 vacancies Vacancies 2)5,23 7,48 9,37 8,78 8,90 9,81 % Unemployment rate 2,3)10 691 11 693 12 666 13 499 14 669 4) 15 711 CSK/CZKAverage monthly gross nominalwage per employee in the civilsector of the national economy10 802 11 801 12 797 13 614 14 793 4) 15 857 CSK/CZKAverage monthly gross nominalwage per employee in thenational economyAgriculture and hunting,8 506 9 222 9 589 10 284 11 247 4) 11 638 CSK/CZK forestry10 726 11 871 12 671 13 589 14 543 4) 15 342 CSK/CZK Industry, total11 234 12 129 12 783 13 531 14 666 4) 15 698 CSK/CZK ConstructionContinuedORGANIZATIONAL STRUCTURE1 627 626 1 781 334 1 963 319 2 050 770 2 121 562 2 223 745 Number of businesses (31 Dec)260 087 297 377 343 357 370 601 389 480 406 295 Legal persons1 367 539 1 483 957 1 619 962 1 680 169 1 732 082 1 817 450 Natural personsby selected legal form:145 859 165 123 188 058 204 075 214 637 220 461Business companies andpartnerships10 353 11 697 13 009 14 092 14 845 15 260 Joint-stock companies1 223 195 1 327 891 1 425 743 1 471 291 1 523 051 1 607 151Private enterpreneurs inbusiness as per TradesLicensing Act100 169 102 055 102 408 101 626 101 394 101 053 Private farmers7 826 9 276 10 236 11 007 11 536 12 085 Cooperatives1 621 1 312 1 214 1 117 1 054 995 State-owned enterprisesby institutional sector:2902 2571 3197 3004 2651 2276 Public corporations187 687 218 014 259 990 278 085 290 320 267 285 Private corporations15 640 15 526 14 734 15 256 15 321 16 052 Government68 084 74 589 79 053 89 984 101 257 109 952Non-profit institutionsserving households1 353 128 1 470 446 1 606 155 1 664 249 1 711 816 1 827 935 Households1) Preliminary data for 2001, estimate for 20022) Source: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic3) Of the total labour force available4) Preliminary5) Those in business in compliance with Act No. 105/1990 Coll., on Private Enterprise of CitizensStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 339


VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKY2. pokračováníZEMĚDĚLSTVÍMěřicíjednotka1990 1992 1993 1994 1995 1996Hrubá zemědělská produkce(stálé ceny r. 1989)mil. Kčs/Kč 106 143 85 008 83 059 78 090 82 031 80 916v tom: rostlinná produkce mil. Kčs/Kč 44 417 35 750 37 387 34 679 35 694 36 438živočišná produkce mil. Kčs/Kč 61 726 49 258 45 672 43 411 46 337 44 478Zemědělská půda (stav k 31. 12.) tis.ha 4288 4283 4282 4281 4280 4279ztohoorná půda tis.ha 3219 3175 3173 3158 3143 3098Osevní plocha úhrnem (stav k 31. 5.) tis.ha 3268 3210 3179 3118 3104 3068z toho: obiloviny celkem tis.ha 1652 1586 1607 1660 1581 1586brambory celkem tis. ha 110 111 105 77 78 87cukrovka technická tis. ha 119 125 107 91 94 104řepka 1) tis. ha 105 136 167 191 252 229Hektarové výnosyobiloviny celkem t 5,46 4,15 4,03 4,10 4,19 4,20brambory celkemt 16,06 17,82 23,30 16,06 17,08 21,00cukrovka technická t 34,01 31,20 40,38 35,57 39,86 41,63řepka 1) t 2,90 2,16 2,26 2,38 2,62 2,30Sklizeňobiloviny celkem tis. t 8 946,9 6 564,9 6 467,9 6 777,2 6 601,7 6 644,1brambory celkemtis. t 1 755,1 1 969,2 2 395,8 1 231,0 1 330,1 1 800,3cukrovka technická tis. t 4 017,3 3 871,5 4 308,3 3 240,1 3 711,6 4 315,6řepka 1) tis. t 304,5 292,9 377,2 451,6 662,2 520,6Stavy hospodářských zvířat 2)koně tis. kusů 25 19 18 18 19 19skot tis. kusů 3360 2512 2161 2030 1989 1866ztohokrávy tis. kusů 1 195 932 830 768 751 702prasata tis. kusů 4569 4599 4071 3867 4016 4080ztohoprasnice tis. kusů 313 324 295 295 318 322ovceaberani tis. kusů 430 254 196 165 134 121drůbež tis. kusů 33 278 28 220 24 974 26 688 27 875 27 573z toho slepice tis. kusů 15 215 13 385 12 556 12 029 12 030 11 833Užitkovost hospodářských zvířatprůměrná roční dojivost 1 krávy litry 3 949,3 3 790,7 3 823,5 3 963,9 4 117,2 4 288,8průměrná roční snáška 1 slepice kusy 252,9 250,4 241,9 243,2 260,7 268,0Výroba masa celkem tis. t ž. hm. 1465 1300 1297 1123 1229 1209z toho: hovězí tis. t ž. hm. 515 403 390 313 323 310vepřové tis. t ž. hm. 740 704 750 682 726 727Výroba mléka mil. litrů 4802 3699 3350 3134 3031 3039Snáška vajec mil. kusů 3682 3485 3100 2999 3047 2948LESNICTVÍUkazatelLesní pozemky (stav k 31. 12.) tis.ha 2629,9 2629,1 2628,6 2629,5 2630,1 2631,0Zalesňování ha 33 615 29 600 27 698 26 897 30 128 28 426v tom: jehličnaté ha 28 248 24 959 22 896 20 478 21 861 19 407listnaté ha 5367 4641 4802 6419 8267 9019Těžba dřeva celkem tis. m 3 b. k. 13 332 9 850 10 406 11 950 12 365 12 584v tom: jehličnaté tis. m 3 b. k. 12 175 8 700 9 686 11 157 11 308 11 260listnaté tis. m 3 b. k. 1 157 1 150 720 793 1 057 1 3241) do roku 1993 vč. řepice2) v roce 1990 stav koncem roku; v letech 1992 až 2001 stav k 1. 3. následujícího roku; v roce 2002 stav k 1. 4. 20033) pouze zemědělský sektor340Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SELECTED INDICATORS ON THE CZECH REPUBLIC1997 1998 1999 2000 2001 2002 Unit IndicatorContinuedAGRICULTURE76 803 77 351 77 798 74 269 76 135 72 752 CSK/CZK mil.Gross agricultural output(1989 constant prices)35 138 34 535 36 250 33 700 35 443 32 483 CSK/CZK mil. Crop output41 665 42 816 41 548 40 569 40 692 40 269 CSK/CZK mil. Animal output4280 4284 4282 4280 4277 4273 thous. ha Agricultural land (31 Dec)3091 3101 3096 3082 3075 3068 thous. ha Arable land3049 3042 3041 3021 2963 3) 2686 thous. ha Area under crops, total (31 May)1696 1681 1587 1648 1627 3) 1562 thous. ha Cereals, total73 72 71 69 54 3) 38 thous. ha Potatoes, total94 85 59 62 78 3) 77 thous. ha Industrial sugar beet230 266 350 325 344 3) 313 thous. ha Rape 1)Yields per hectare4,14 3,97 4,35 3,91 4,52 3) 4,33 tonnes Cereals, total19,30 21,15 19,69 21,33 20,88 3) 23,51 tonnes Potatoes, total40,32 42,74 45,60 45,83 45,41 3) 49,45 tonnes Industrial sugar beet2,47 2,57 2,67 2,61 2,84 3) 2,27 tonnes Rape 1)Harvest6982,8 6668,9 6928,4 6454,2 7337,6 3) 6 770,8 thous. t Cereals, total1401,7 1519,8 1406,8 1476,0 1130,5 3) 900,8 thous. t Potatoes, total3722,0 3479,4 2690,9 2808,8 3529,0 3) 3 832,5 thous. t Industrial sugar beet560,5 680,2 931,1 844,4 973,3 3) 709,5 thous. t Rape 1)Livestock 2)21 23 24 26 3) 213)20 thous. pcs Horses1 701 1 657 1 574 1 582 3) 15203)1474 thous. pcs Cattle647 642 615 611 3) 5963)590 thous. pcs Cows4 013 4 001 3 688 3 594 3) 34413)3363 thous. pcs Pigs320 317 297 293 3) 2893)283 thous. pcs Sows94 86 84 90 3) 963)103 thous. pcs Sheep29 035 30 222 30 784 32 043 3) 29 9473)26 873 thous. pcs Poultry12 280 11 902 11 739 11 677 3) 68383)7044 thous. pcs HensLivestock yields4366,2 4836,8 5021,7 5254,6 5589,2 3) 5 717,9 litres Avrg. annual milk yield per cow283,6 280,9 277,1 277,0 272,7 3) 277,1 pieces Avrg. annual egg-laying per henthous. t.1180 1157 1147 1084 1105 3) 1104 of live weight Meat production, totalthous. t.294 246 237 208 209 3) 202 of live weight Beef680 670 639 584 584 3) 585thous. t.of live weight Pork2703 2716 2736 2708 2702 3) 2728 mil. litres Milk production3322 3615 3307 3064 3190 3) 1829 mil. pieces Egg-layingFORESTRY2631,8 2633,8 2634,5 2637,3 2638,9 2643,1 thous. ha Forest land (31 Dec)24 038 24 257 23 165 21 867 19 109 18 120 hectares Afforestation/reforestation15 660 15 506 14 746 13 910 12 533 11 730 hectares Coniferous8378 8751 8419 7957 6576 6390 hectares Non-coniferous13 491 13 991 14 203 14 441 14 374 14 541 thous. m 3 u.b. Timber removal, total11 942 12 250 12 422 12 851 12 680 13 010 thous. m 3 u.b. Coniferous1549 1741 1781 1590 1694 1531 thous. m 3 u.b. Non-coniferous1) Incl. turnip rape up to 19932) In 1990: as at 31 December; in 1992 - 2001: as at 1 March of the following year; in 2002: as at 1 April 20033) Agricultural sector onlyStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 341


VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKY3. pokračováníUkazatelMěřicíjednotka1990 1992 1993 1994 1995 1996PRŮMYSLIndex průmyslové výroby % 100,0 72,1 68,3 69,7 75,8 80,7Index průmyslové produkcekprůměrnému měsíci roku 1995 % . . . . 100,0 102,0kprůměrnému měsíci roku 2000 % . .Zaměstnanci průmyslovýchpodniků (bez učňů) 1) tis. osob 2 093 1 506 1 412 1 342 1 192 1 145ztohomanuálně pracující tis. osob 1 428 1 098 1 030 969 854 818Průměrná hrubá měsíční mzdazaměstnanců průmyslovýchpodniků (bez učňů) 1) Kčs/Kč 3 417 4 820 5 967 6 903 8 171 9 594ztohomanuálně pracující Kčs/Kč 3 355 4 517 5 398 6 112 7 120 8 261STAVEBNICTVÍStavební práce stavebníchpodniků 2) % 100,0 86,5 80,1 86,0 93,4 98,2Průměrný počet zaměstnancůve stavebních podnicích 3) tis. osob 284 212 219 223 224 217Průměrná hrubá měsíční mzdazaměstnanců staveb. podniků 3) Kčs/Kč 3 775 5 026 6 566 7 657 8 898 10 302Bytová výstavbaZahájené byty 61 004 8 429 7 454 10 964 16 548 22 680Rozestavěné byty (stav k 31. 12.) 158 840 97 768 72 356 62 117 66 172 74 726Dokončené byty 44 594 36 697 31 509 18 162 12 998 14 482Průměrná obytná plocha1nově postaveného bytu m 2 56,0 55,6 59,4 57,5 60,3 60,6CESTOVNÍ RUCH 4)Ubytovací zařízení 5) 2 531 1 132 1 476 1 939 3 030 10 018Lůžka 5) 193 244 130 466 132 857 163 994 237 350 399 672Příjezdy hostů tis. osob 8 423 4 472 4 765 5 880 6 958 10 197z toho cizinců tis. osob 3 039 2 357 2 528 2 972 3 328 4 558Přenocování hostů tis. osob 24 480 13 481 14 616 17 801 23 721 37 286z toho cizinců tis. osob . 6 088 6 991 8 281 10 133 14 1861) do roku 1994 za podniky s 25 a více zaměstnanci, v letech 1995 a 1996 za podniky se 100 a více zaměstnanci,od roku 1997 za podnikatelské subjekty s 20 a více zaměstnanci; v roce 2002 předběžné údaje2) indexy vypočteny ze stálých cen průměru roku 20003) do roku 1996 za podniky s 25 a více zaměstnanci, od roku 1997 za podniky s 20 a více zaměstnanci4) od roku 1996 je používán registr ubytovacích zařízení; odroku1997údaje za hromadná ubytovací zařízenía dopočtené údaje; od roku 2000 předběžné údaje5) od roku 1997 stav k 31. 7.342Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SELECTED INDICATORS ON THE CZECH REPUBLIC1997 1998 1999 2000 2001 2002 Unit IndicatorINDUSTRYContinued. . . . . . % Industrial output indexIndustrial production index106,5 108,2 104,8 110,4 117,6 . % Relatedto1995averagemonth. . 99,1 100,6 111,3 116,6 % Relatedto2000averagemonthEmployees in industrialenterprises (excl. apprentices) 1)thous.1 323 1 297 1 236 1 192 1 201 1 171 persons961 949 908 883 895 870 thous. persons Manual employees10 725 11 871 12 671 13 590 14 544 15 343 CSK/CZKAverage monthly grosswage of employees in industrialenterprises (excl. apprentices) 1)9 146 10 062 10 625 11 316 12 082 12 662 CSK/CZK Manual employees94,4 87,8 82,0 86,4 94,7 97,1 %217 205 181 165 159 157thous.persons11 264 12 198 12 826 13 614 14 753 15 843 CSK/CZKCONSTRUCTIONConstruction work carried out byconstruction enterprises 2)Average number of employeesin enterprises 3)Average monthly gross wageof employees inconstruction enterprises 3)Dwelling construction33 152 35 027 32 900 32 377 28 983 33 606 Started dwellings90 552 103 191 112 530 118 785 121 705 129 609Dwellings under construction:31 December16 757 22 183 23 734 25 207 24 759 27 291 Completed dwellings63,4 66,6 69,2 68,2 70,1 68,5 m 2 Average habitable floor areaof dwelling newly builtTOURISM 4)7 342 7 685 7 487 7 377 7 013 9 098 Accommodation establishments 5)395 150 419 431 422 708 455 271 398 975 484 978 Beds 5)11 221 11 623 11 447 10 446 10 571 9 610 thous. persons Arrivals of guests. 5 281 5 308 4 489 5 110 4 579 thous. persons Foreigners41 349 44 054 42 349 45 661 37 720 33 295 thous. persons Overnight stays of guests. 16 218 16 125 15 832 16 564 14 589 thous. persons Foreigners1) Before 1995: enterprises with 25+ employees; in 1995-1996: enterprises with 100+ employees;since 1997: enterprises with 20+ employees; preliminary for 20022) Indices calculated from constant prices of 20003) Up to 1996: enterprises with 25+ employees; since 1997: enterprises with 20+ employees4) The Register of Accommodation Establishments in use since 1996; data for collective accommodationestablishments and estimates since 1997; preliminary since 20005) Relatedto31Julysince1997Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 343


VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKY4. pokračováníŠKOLSTVÍUkazatelMěřicíjednotka1990 1992 1993 1994 1995 1996Školymateřské školy 7 335 6 979 6 601 6 526 6 475 6 343základní školy 3 961 4 142 4 199 4 216 4 212 4 166gymnázia školy 228 285 324 349 361 367střední odborné školy 402 708 821 800 1 026 1 001speciální školy 939 1 133 1 250 1 246 1 292 1 369střední odborná učiliště školy 671 702 727 543 533 531vyšší odborné školy - - - - - 158vysoké školy 24 23 23 23 23 23Děti, žáci a studenti na školáchmateřských osoby 352 139 325 735 331 509 338 722 333 433 317 153základních osoby 1 194 695 1 115 027 1 061 396 1 027 734 1 004 565 1 100 096gymnáziích osoby 111 006 117 765 122 171 127 828 133 093 126 424středních odborných osoby 190 569 201 209 219 249 221 978 229 909 179 243speciálních osoby 71 972 70 099 71 267 73 243 73 571 72 077středních odborných učilištích osoby 328 637 285 348 287 012 204 686 201 150 156 008vyšších odborných osoby - - - - - 14 931vysokých osoby 118 194 114 185 127 137 129 453 139 774 155 868Interní učitelé na školáchmateřských osoby 32 112 29 942 27 394 27 695 28 080 27 635základních osoby 63 110 65 186 63 767 63 531 63 019 69 578gymnáziích osoby 7 135 8 402 8 965 10 057 10 903 10 987středních odborných osoby 12 889 14 537 16 854 17 310 18 458 16 563speciálních osoby 8 304 8 325 9 732 9 906 9 744 10 151středních odborných učilištích osoby 10 502 10 573 11 243 11 585 8 344 7 661vyšších odborných osoby - - - - - 1 966vysokých osoby 11 532 12 907 13 463 12 627 12 892 12 969KULTURAStátní divadla-stálé scény v provozu75 82 78 83 81 81představení 16 319 14 766 14 215 14 510 13 814 14 272Tisk - vydané knihy tituly 4 136 6 743 8 203 9 309 8 994 10 244časopisy 1) tituly 1 870 2 983 1 367 1 977 4 380 5 028Knihovny - veřejné 5 828 6 261 6 227 6 238 6 169 6 123svazky tis. svazků 38 535 37 570 37 749 37 950 39 890 40 1083)Koncerty3100 2 109 1 725 1 613 . 1 348Muzea 2) 155 215 217 229 234 237Galerie(muzeavýtvarných umění) 28 36 37 37 37 371) od roku 1999 jen tituly na základě předložených povinných výtisků2) od roku 1995 vč. nestátních zařízení3) vč. armádních uměleckých souborů344Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SELECTED INDICATORS ON THE CZECH REPUBLIC1997 1998 1999 2000 2001 2002 Unit IndicatorEDUCATIONSchools6 152 6 028 5 901 5 776 5 642 5 552 schools Nursery4 132 4 099 4 068 4 032 4 263 3 961 schools Basic364 355 345 347 346 343 schools Grammar938 886 836 822 804 800 schools Secondary technical1 374 1 365 1 418 1 359 1 388 1 462 schools Special499 614 583 568 565 556 schools Secondary vocational154 166 165 163 164 162 schools Higher professional23 23 23 24 24 24 schools UniversitiesChildren, pupils andstudents at schools307 508 302 856 290 192 279 838 276 438 278 859 persons Nursery1 092 476 1 082 415 1 071 318 1 056 860 1 027 827 994 130 persons Basic126 575 126 137 127 500 137 777 137 477 142 069 persons Grammar173 850 191 512 180 114 211 399 210 387 213 390 persons Secondary technical71 582 71 961 72 808 71 520 70 048 69 319 persons Special139 912 171 575 186 327 190 186 197 229 196 015 persons Secondary vocational23 526 29 566 31 073 26 605 26 670 27 584 persons Higher professional165 754 174 229 183 954 189 881 200 450 215 103 persons UniversitiesInternal teachers at schools25 897 25 296 24 484 23 800 23 345 23 198 persons Nursery65 259 65 370 67 678 68 155 67 594 66 620 persons Basic10 419 10 284 10 749 11 502 11 665 11 991 persons Grammar14 989 17 584 17 296 19 414 19 581 19 997 persons Secondary technical9 879 10 032 10 460 10 430 10 567 10 649 persons Special6 634 9 220 9 751 10 042 10 669 11 052 persons Secondary vocational2 241 2 764 2 917 2 679 2 738 3 061 persons Higher professional13 216 13 292 13 260 12 791 13 641 14 242 persons UniversitiesCULTURE89 80 84 84 91 92State theatres- in permanent operation14 589 14 609 14 454 14 196 14 198 13 837 Performances11 519 11 738 12 551 11 965 14 321 14 278 titles Press - published books5 263 5 440 3 894 3 295 3 469 3 636 titles Magazines and journals 1)6 235 6 131 6 067 6 101 6 081 6 043 Libraries - Public39 923 40 363 40 307 40 561 40 286 40 993 thous. books Total volumes1 368 1 458 1 670 1 542 1 887 1 855 Concerts263 274 318 325 330 331 Museums 2)37 43 47 49 49 53 Galleries (museum of fine arts)Continued1) Since 1999: obligatory titles of periodicals received by libraries2) Since 1995: incl. non-state establishments3) Incl. army artistic ensemblesStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 345


VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKY5. pokračováníUkazatelZDRAVOTNICTVÍ 1)Měřicíjednotka1990 1992 1993 1994 1995 1996Státní zdravotnická zařízenílůžka (místa) 135 499 115 277 111 535 107 039 91 921 86 569lékaři osoby 34 372 32 081 20 242 17 552 15 517 14 631Nestátní zdravotnická zařízenílůžka (místa) . . 28 583 31 576 38 328 38 725lékaři osoby . . 14 136 18 049 20 831 21 823Lékaři celkemfyz. osoby 36 293 35 246 37 068 37 837 38 462 38 326Počet obyvatel na 1 lékaře osoby 286 293 279 273 269 269Lůžka ve zdravotnických zařízeníchna 1 000 obyvatel‰ 13,1 12,6 12,3 12,1 11,4 11,1z toho v nemocnicích ‰ 8,1 8,2 8,0 7,8 7,2 6,9Lůžkový fond v nemocnicích lůžka 85 436 86 779 83 765 81 612 75 664 72 770Hospitalizovaní pacientiv nemocnicíchtis. osob 1 863 1 906 1 934 1 997 2 028 2 048Ošetřovací dny v nemocnicích tis. dnů 22 410 22 125 21 640 21 534 20 580 19 621Průměrná ošetřovací dobav nemocnicíchdny 12,0 11,6 11,2 10,8 10,2 9,6Odborné léčebné ústavylůžka(místa) 50 063 43 563 43 188 44 673 42 720 42 711ztoholéčebny pro dlouhodoběnemocnélůžka 8 636 6 319 6 403 6 300 6 203 6 151Lékárny 917 985 1 026 1 192 1 294 1 400Výdejny 1 216 180 179 130 105 117Průměrná délka trvání 1případupracovní neschopnostikalendářnídny 18,4 21,6 23,2 24,8 24,4 25,8Průměrné procentopracovní neschopnosti% 4,80 5,15 5,30 5,77 6,15 6,05SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍPrůměrný počet osobnemocensky pojištěnýchtis. osob 5 543 4 820 4 711 4 756 4 708 4 604Dávky nemocenského pojištění mil. Kčs/Kč 21 193 24 910 26 543 34 246 35 661 21 483z toho: nemocenské mil. Kčs/Kč 6 899 8 145 9 665 13 589 15 416 17 663přídavek na děti mil. Kčs/Kč 10 191 9 502 9 615 12 324 12 200 1 070peněžitá pomoc v mateřství mil. Kčs/Kč 1 349 1 441 1 623 1 732 1 722 1 811rodičovský příspěvek mil. Kčs/Kč 1 504 3 817 4 431 5 171 4 791 3Vyplacené dávky státní sociálnípodporymil. Kč - - - -3)1 320 26 692z toho: přídavek na děti mil. Kč - - - - - 11 124rodičovský příspěvek mil. Kč - - - -3)1 033 7 357Vyplacené dávky důchodovéhopojištěnímil. Kčs/Kč 45 527 63 696 73 635 84 232 105 788 125 561ztohodůchody:starobní (vč. poměrných) mil. Kčs/Kč 31 568 44 188 50 864 58 180 73 485 87 290invalidní (vč. částečných) mil. Kčs/Kč 8 136 11 346 13 447 15 736 20 397 24 475vdovské 2) mil. Kčs/Kč 5 161 7 419 8 515 9 407 10 456 12 327sirotčí mil. Kčs/Kč 507 578 634 729 1 171 1 4681) v letech 1990 až 1999 pouze za rezort zdravotnictví, od roku 2000 za všechny rezorty; v roce 2002 předběžné údaje;údaje za zdravotnická zařízení nejsou zcela srovnatelné vzhledem k organizačním změnám v letech 1990 až 19962) od roku 1991 vč. vdoveckých3) vyplácené od 1. 10.346Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SELECTED INDICATORS ON THE CZECH REPUBLIC1997 1998 1999 2000 2001 2002 Unit IndicatorHEALTH 1)State health establishments82 107 79 958 78 799 81 240 79 941 77 870 Beds (places)14 468 14 120 14 182 15 453 15 753 15 664 persons PhysiciansNon-state health establishments38 890 38 840 38 478 38 113 39 540 41 995 Beds (places)22 207 22 566 22 672 22 877 23 374 24 120 persons Physiciansactual39 831 38 828 39 245 42 507 43 201 43 824 persons Physicians, total259 265 262 242 236 233 persons Inhabitants per physician10,9 10,8 10,7 10,6 11,0 11,1 ‰Beds in health establishmentsper 1 000 population6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 ‰ In hospitals70 457 69 450 67 365 67 457 66 818 66 668 beds Bed-strength in hospitals2053 1991 1958 2017 2032 2108thous.personsHospitalized patientsin hospitals18 698 17 421 16 783 17 488 17 225 17 572 thous. days Days of stay in hospitals, total9,1 8,8 8,6 8,6 8,5 8,3 daysAverage treatment timein hospitals42 258 41 937 42 838 44 846 45 686 46 324beds(places)Specialized therapeuticinstitutions, total6415 5995 6413 6713 7202 7438 bedsTherapeutic institutionsfor long-term patients1490 1564 1626 1714 1786 1868 Pharmacies136 146 176 183 185 204 Dispensaries26,3 26,8 26,1 28,0 28,6 30,8calendardays6,25 5,82 5,95 6,46 6,75 6,77 %thous.personsAverage duration of 1 caseof incapacity for workAverage percentageof incapacity for workSOCIAL SECURITYAverage numbersof the sickness insured4834 4784 4579 4518 4484 446719 797 18 533 19 287 27 205 29 585 32 609 CSK/CZK mil. Sickness insurance benefits16 959 15 733 16 434 23 653 25 574 28 222 CSK/CZK mil. Sickness benefit2 - - - - - CSK/CZK mil. Child benefit1963 2028 2151 2759 3047 3487 CSK/CZK mil. Maternity benefit- - - - - - CSK/CZK mil. Parental benefitState social care supportbenefit paid29 237 29 637 31 328 31 855 31 942 33 700 CZK mil.12 495 11 493 12 474 12 748 12 799 13 353 CZK mil. Child benefit7612 7780 7718 7691 7701 8022 CZK mil. Parental benefit145 109 161 805 173 014 181 921 195 814 210 440 CSK/CZK mil. Pension insurance benefits paidContinued101 479 114 605 123 666 130 932 140 657 150 772 CSK/CZK mil. Old-age pensions, incl. proportional27 902 30 740 32 226 33 425 35 647 38 723 CSK/CZK mil. Disability pensions, incl. partial13 913 14 578 15 235 15 589 17 137 18 446 CSK/CZK mil. Widows´ pensions 2)1815 1882 1887 1975 2373 2499 CSK/CZK mil. Orphans´ pensions1) In 1990-1999 only the Ministry of Health of the CR; since 2000: all departments; preliminary data for 2002;information on the health establishments are not fully comparable due to organizational changes in 1990-19962) Incl. widowers´ pensions since 19913) Paid from 1 OctoberStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 347


VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKYdokončeníUkazatelMěřicíjednotkaSOUDNICTVÍ, KRIMINALITA, NEHODY1990 1992 1993 1994 1995 1996Obvinění celkem osoby 34 306 35 056 40 945 59 099 61 054 64 808z toho: obžaloby zcela zproštěno osoby 1 003 2 052 2 409 2 943 2 777 3 208stíhání zastaveno osoby 12 670 1 271 2 750 3 090 2 924 3 200Odsouzení celkem osoby 18 871 31 032 35 157 51 931 54 957 57 974z toho: ženy osoby 1 866 2 810 3 085 4 445 4 588 5 245mladiství osoby 2 256 4 169 5 200 6 034 6 192 6 239z toho k trestu odnětí svobody:nepodmíněnému osoby 5 687 7 430 8 244 11 128 12 552 13 377podmíněně odloženému osoby 7 828 18 446 20 201 33 555 35 724 37 018Dopravní nehody při provozuna silnicíchnehody 94 664 125 599 152 157 156 242 175 520 201 697z toho zaviněných řidičem nehody 83 602 112 348 137 679 139 376 154 854 177 698Osoby usmrcené osoby 1 173 1 395 1 355 1 473 1 384 1 386zraněné těžce osoby 4 519 4 529 5 629 6 232 6 298 6 621lehce osoby 23 371 26 708 26 821 29 590 30 866 31 296Požáry celkem požáry 10 814 22 210 19 822 21 366 18 565 21 539z toho podle odvětví vzniku:zemědělství 1) požáry 1 401 2 284 1 775 2 441 2 023 2 471lesnictví požáry 1 312 2 092 1 664 1 800 1 135 1 081průmysl požáry 1 067 1 418 1 138 1 016 975 938stavebnictví požáry 307 341 294 274 234 236obchod požáry 337 629 384 353 366 384doprava, spoje požáry 1 639 3 222 3 145 3 291 2 618 3 260domácnosti 1) požáry 3 207 4 141 3 411 3 218 3 184 3 394Škoda: přímá tis. Kčs/Kč 303 552 687 638 670 925 1 066 552 988 895 1 345 498následná tis. Kčs/Kč 92 986 48 630 86 158 718 295 199 744 153 258Uchráněné hodnoty mil. Kčs/Kč 2 370 7 148 4 729 13 647 6 673 8 4181) od roku 1997 požáry bez škody, usmrcení azranění vtěchto odvětvích nebyly dále šetřené2) požáry bez škody, usmrcení azranění vtěchto odvětvích nebyly dále šetřené348Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


SELECTED INDICATORS ON THE CZECH REPUBLICEnd of table1997 1998 1999 2000 2001 2002 UnitIndicatorJUSTICE, CRIME, ACIDENTS67 979 80 574 74 402 73 537 70 322 79 909 persons Accused persons, total3 937 4 069 4 433 4 771 5 038 6 591 persons Absolute discharge3 798 22 149 6 890 5 037 4 637 6 748 persons Conditional discharge59 777 54 083 62 594 63 211 60 182 65 098 persons Offenders found guilty5 416 4 696 6 226 6 961 6 792 7 812 persons Females6 423 4 615 4 721 4 252 3 912 3 948 persons JuvenilesOffenders sentenced to13 934 14 656 15 341 14 114 12 533 9 659 persons Imprisonment37 191 33 059 38 188 35 617 32 817 34 942 persons Probation order198 431 210 138 225 690 211 516 185 664 190 718 accidents Traffic acidents on road183 551 194 763 208 398 193 545 170 548 174 797 accidents Caused by driver1 411 1 204 1 322 1 336 1 219 1 314 persons Persons: Killed6 632 6 152 6 093 5 525 5 493 5 492 persons Injured: Severely30 155 29 225 28 747 27 063 28 297 29 013 persons Lightly21 540 24 041 20 857 20 919 17 285 19 132 fires Fires, totalby industry:1 053 1 140 1 032 888 689 735 fires Agriculture 1)2)473 989 1 182 1 317 450 569 fires Forestry1 368 1 221 1 013 975 991 955 fires Industry219 168 146 103 135 105 fires Construction335 356 316 284 293 247 fires Trade2 648 2 504 2 352 2 355 2 243 2 429 fires Transport, communications2 645 2 707 2 569 2 712 2 534 2 718 fires Households 1)1 229 951 1 902 567 2 088 610 1 426 340 2 054 670 3 731 915 CSK/CZK thous. Damage: Direct127 046 355 410 214 114 55 069 164 704 50 965 CSK/CZK thous. Subsequent6 394 6 925 8 907 6 584 6 230 6 251 CSK/CZK mil. Rescued values1) Since 1997: fires not resulting in damage, death or injury in these industries were not measured2) Fires not resulting in damage, death or injury in these industries were not measuredStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 349


350Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


KARTOGRAMYMAPSStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 351


352Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Geografická mapa Olomouckého krajeGeographical map of the Olomoucký RegionJeseníkŠumperkZábřehMohelniceUničovŠternberkhranice krajeLitovelhranice ORPtřída komunikacesilnice I.třídydálnicekategorie železniccelostátní traťmezinárodní koridorostatnívodtokyProstějovOlomoucPřerovLipníkn. BečvouHranicevodníplochylesyobce od 5 000 do 10 000 obyvatelobce nad 10 000 obyvatelKojetín10 5 0 10kilometryStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 353


Správní rozdělení Olomouckého krajeAdministrative breakdown of the Olomoucký RegionJavorníkJeseníkZlaté HoryHanušoviceHranice správního obvoduŠumperkobcesrozšířenou působnostípověřeného obecního úřadudle zákona č.314/2002 Sb.(obecsrozšířenou působností je zároveňobcí spověřeným obecním úřadem)ZábřehMohelniceUničovŠternberkLitovelHlubočkyVÚ LibaváKoniceOlomoucHraniceLipníkn. BečvouProstějovPřerovKojetínNěmčicen. Hanou10 5 0 10kilometry354Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Specifická potřeba vody na 1 člena domácnosti v roce 2001Specific water consumption per household member: 2001LBKCHSOTCKVCVPSPMPJMOLNRORATPULBEKDPBLTPZDCMEPHCLPYBNMBLIKONBJNKHSMJCHBHKTUPUCRNARKUOSYULKKVKPHASTCPLKJHCJEBRSUOCOPHKKPAKMSKOLKVYSZLKJHMOV KINJFMDOl/osoba/denl/per capita/day125,0Česká republika /Czech Republic=104,3Maximum: Hl. m. Pra ha = 137,9Minimu m: Vyškov = 71,0Podíl čištěných odpadních vod v roce 2001Proportion of treated waste water: 2001CHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRARODCLIJNULCLLTMBMEKDBENBPHKOPYPZKHBNPBSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYKVKJEPLKSUOCLBKULKHKKPHASTCPAKMSKOLKVYSZLKJHCJHMBROPOV KINJFM%DO=100,0Česká republika /Czech Republic = 92,8Maximum: Liberec = 131,9Minimum: Jablonec n. Nisou = 25,4Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 355


Přirozený přírůstek / úbytek obyvatelstva na 1 000 obyvatel (průměr let 2000 - 2002)Natural increase / decrease in the population per 1 000 citizens: average for 2000 - 2002CHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPYPZKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYKVKJEPLKSUOCLBKULKHKKPHASTCPAKMSKOLKVYSZLKJHCJHMBROPOV KINJFM‰DO1,0Česká republika /Czech Republic =-1,6Maximum: Český Krumlov = 1,6Minimum: Kutná Hora = -3,5Přírůstek / úbytek stěhováním na 1 000 obyvatel (průměr let 2000 - 2002)Increase / decrease by migration per 1 000 population: average for 2000 - 2002CHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPYPZKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYKVKJEPLKSUOCLBKULKHKKPHASTCPAKMSKOLKVYSZLKJHCJHMBROPOV KINJFM‰DO10,0Česká republika /Czech Republic =0,3Maximum: Praha - západ = 25,7Minimum: Brno - mě sto = -4,9356Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Úhrnná plodnost (průměr let 2000 – 2002)Total fertility rate: 2000 – 2002 averageLBKCHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPYPZKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYULKKVKPHASTCPLKJHCJEBRSUOCHKKPAKMSKOLKVYSZLKJHMOPOV KINJFMDOÚhrnná plodnostTotal fertility rate1,230Česká republika/Czech Republic = 1,153Maximum: Ústí n. Labem = 1,313Minimum: Břeclav = 1,032Úhrnná potratovost (průměr let 2000 – 2002)Total abortion rate: 2000 – 2002 averageLBKCHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPZPYKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYULKKVKPHASTCPLKJHCJEBRSUOCHKKPAKMSKOLKVYSZLKJHMOPOV KINJFMDOÚhrnná potratovostTotal abortion rate0,800Česká republika /Czech Republic= 0,606Maximum: Cheb = 0,963Minimum: Pardubice = 0,438Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 357


Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2002Registered unemployment rate: 31 December 2002CHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRARODCLIJNULCLLTMBMEKDBENBPHKOPYPZKHBNPBSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYKVKJEPLKSUOCLBKULKHKKPHASTCPAKMSKOLKVYSZLKJHCJHMBROPOV KINJFM%DO15,00Česká republika /Czech Republic =9,81Maximum: Most = 21,71Minimum: Praha - západ = 2,75Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2002Average monthly gross wage: 2002SOKVCHTCDOKčCZK 16 000CVPSPMKTPJMOLNRORATPSTPTULBEKDPBLTPICKDCPZMEPHCBCLPYTABNMBLIKONBJHPEJNKHSMJCHBJIHKTUPUCRTRNAZRZNRKČeská republika/Czech Republic = 15 857Maximum: Hl. m. Praha = 19 897Minimum: Jeseník = 11 910LBKULKHKKKVKPHASTCPAKMSKPLKOLKVYSZLKJHCJHMJEBRUOSUOPOV KISYOCNJFMBK PVPRVSKMBMVYZLBIUHHOBV358Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Soukromí podnikatelé na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2002Private entrepreneurs per 1 000 population: 31 December 2002CHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPYPZKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYKVKJEPLKSUOCLBKULKHKKPHASTCPAKMSKOLKVYSZLKJHCJHMBROPOV KINJFMDOOsobyPersons180Česká republika /Czech Republic = 158Maximum: Hl. m. Praha = 228Minimum: Karviná =109Obchodní společnosti na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2002Business companies and partnerships per 1 000 population: 31 December 2002SOKVCHTCDOPočetNumber40LBKULKHKKKVKPHASTCPAKMSKPLKOLKDCVYSLIZLKJHCJHMJNULCLTPSMMOTUCVLTNAMBJCLNMEJEKDNBHKRKRAPHPUBRKOUO SUPYPSBE PZOPKHCROVROPMBNPBHBSYOCNJPJZRBK PVPRPIPETAVSJIKMKTSTVYBMTRZLJHBIUHPTCBHOZNBVCKČeská republika/Czech Republic =22Maximum:Hl.m.Praha=65Minimum: Karviná =9KIFMStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 359


Počet registrovaných subjektů se 100 a více zaměstnanci k 31. 12. 2002Number of registered units with 100+ employees: 31 December 2002CHSOTCKVCVPSPMPJMOLNRORATPULBEKDPBLTDCPZMEPHCLPYBNMBLIKONBJNKHSMJCHBHKTUPUCRNARKUOSYSUJEOCBROPNJOVKIFMPočet subjektůNumber90Česká republika /Czech Republic = 5 750Maximum: Hl. m. Praha = 1 154Minimum: Jeseník =14Tržby z průmyslové činnostina1zaměstnance v roce 2002Sales in industry per employee: 2002SOKVCHTCDOTisíc KčCZK thousand 2 500CVPSPMKTPJMOLNRORATPSTPTULBEKDPBLTPICKDCPZMEPHCBCLPYTABNMBLIKONBJHPEJNKHSMJCHBJIHKTUPUCRTRNAZRZNRKČeská republika /Czech Republic = 1 700Maximum: Mladá Boleslav = 4 845Minimum: Domažlice = 817UOSYBIBKBMBVSUVYKVKJEPVPLKOCHOULKBRKMPHASTCJHCPRUHLBKZLOPHKKVYSNJPAKVSOVJHMKIOLKFMMSKZLK360Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Podíl lesních pozemků na celkové rozloze území okresu / kraje v roce 2002Proportion of forest land in total area of district / region: 2002CHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPYPZKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYKVKJEPLKSUOCLBKULKHKKPHASTCPAKMSKOLKVYSZLKJHCJHMBROPOV KINJFM%DO50,0Česká republika /Czech Republic = 33,5Maximum: Jeseník =59,3Minimum: Hl. m. Praha = 9,9Podíl farem s výměrou zemědělské půdy100avíce ha na celkovém počtu farem v roce 2002Proportion of farms with 100+ ha of agricultural land in the total number of farms: 2002LBKCHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPYPZKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYULKKVKPHASTCPLKJHCJEBRSUOCHKKPAKMSKOLKVYSZLKJHMOPOV KINJFM%20,0Česká republika/Czech Republic =7,5Maximum: Karlovy Vary = 33,8Minimum: Vsetín =1,3Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 361


Dokončené byty na 10 000 obyvatel v roce 2002Completed dwellings per 10 000 population: 2002CHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPZPYKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYKVKJEPLKSUOCLBKULKHKKPHASTCPAKMSKOLKVYSZLKJHCJHMBROPOV KINJFMBytyDwellings45Česká republika /Czech Republic =27Maximum: Praha - východ = 78Minimum: Most = 5Rozestavěné byty na 10 000 obyvatel k 31. 12. 2002Dwellings under construction per 10 000 population: 31 December 2002CHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPYPZKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYKVKJEPLKSUOCLBKULKHKKPHASTCPAKMSKOLKVYSZLKJHCJHMBROPOV KINJFMBytyDwellings225Česká republika /Czech Republic = 127Maximum: Praha - východ = 464Minimum: Ústí n. La be m = 20362Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Lůžka v ubytovacích zařízeních na 1 000 obyvatel k 31. 7. 2002Beds in accommodation establishments per 1 000 population: 31 July 2002SOKVCHTCDOLůžkaBed places 150CVPSPMKTPJMOLNRORATPSTPTULBEKDPBLTPIPZCKDCMEPHCBCLPYTABNMBLIKONBJHPEJNKHSMJCHBJIHKTUPUCRTRNAZRZNČeská republika /Czech Republic =51Maximum: Trutnov = 281Minimum: Karviná =9RKUOSYBIBKBMBVSUVYKVKJEPVPLKOCHOULKBRKMPHASTCJHCPRUHLBKZLOPHKKVYSNJPAKVSOVJHMKIFMOLKZLKMSKHosté v hromadných ubytovacích zařízeních a průměrná doba pobytu cizinců v roce 2002Guests in collective accommodation establishments and the average length of stay of foreigners: 2002DnyDays6,0cizinci / Foreignershosté z ČR/Guests from the CRmax = 2 500 571Hosté celkemGuests, totalmin = 257 379Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 363


Žáci v základních školách na 1 000 obyvatel ve školním roce 2002 / 2003Pupils at basic schools per 1 000 population: school year 2002/2003CHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRARODCLIJNULCLLTMBMEKDNBPHKOPYBE PZKHBNPBSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYKVKJEPLKSUOCLBKULKHKKPHAPAKMSKSTCOLKVYSZLKJHCJHMBROPOV KINJFMŽáciPupils105Česká republika /Czech Republic =98Maximum: Sokolov = 113Minimum: Hl. m. Praha = 82Lékaři ambulantní péče na 10 000 obyvatel v roce 2002Outpatient care physicians per 10 000 population: 2002LBKCHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPYPZKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYULKKVKPHASTCPLKJHCJEBRSUOCHKKPAKMSKOLKVYSZLKJHMOPOV KINJFMDOOsobyPersons35,0Česká republika /Czech Republic = 27,9Maximum: Plzeň -město = 55,0Minimum: Praha - západ = 13,7364Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Průměrná měsíční výše starobních důchodů mužů k 31. 12. 2002Average monthly amount of old-age pensions: males; 31 December 2002SOKVCHTCDOKčCZK 8 000CVPSPMKTPJMOLNRORATPSTPTULBEKDPBLTPICKDCPZMEPHCBCLPYTABNMBLIKONBJHPEJNKHSMJCHBJIHKTUPUCRTRNAZRZNRKČeská republika /Czech Republic = 7 622Maximum: Karviná = 8 632Minimum: Znojmo = 7 088UOSYBIBKBMBVSUVYKVKJEPVPLKOCHOULKBRKMPHASTCJHCPRUHLBKZLOPHKKVYSNJPAKVSOVJHMKIOLKFMZLKMSKPrůměrná měsíční výše starobních důchodů žen k 31. 12. 2002Average monthly amount of old-age pensions: females; 31 December 2002SO KVCHTCDOKčCZK 6 400CVPSPMKTPJTPMOLNRORASTPTULBEKDPBLTPICKDCPZMEPHCBCLPYTABNMBLIKONBJHPEJNKHSMJCHBJIHKTUPUCRTRNAZRZNRKČeská republika /Czech Republic = 6 213Maximum: Hl. m. Praha = 6 720Minimum: Karviná = 5 731LBKULKHKKKVKPHAPAKMSKSTCPLKOLKVYSZLKJHCJHMJEBRUOSUOPOV KISYOCNJFMBK PVPRVSKMBMVYZLBIUHHOBVStatistická ročenka Olomouckého kraje 2003 365


Místa v domovech důchodců a penzionech pro důchodce na 1 000 obyvatel ve věku65avíce letv roce 2002Places at retirement homes and boarding houses for pensioners per 1 000 population aged 65+: 2002SOKVCHTCDOMístaPlaces50CVPSPMPJKTLBKULKHKKKVKPHASTCPAKMSKPLKOLKDCVYSLIZLKJHCJHMJNULCLTPSMMOTULTNAMBJCLNMEJEKDNBHKRKRAPHPUBRKOUOPYSUBE PZOPKHCROV KIROBNSYPBHBOCNJFMPRZRBKPVPEPIVSTAJIKMSTVYZLBMTRJHBIUHPTCBHOZNBVCKČeská republika /Czech Republic =35Maximum: Most= 105Minimu m: Písek, Plzeň -jih =16Rokycany = bez zařízení /No establishment366Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Zjištěné trestné činy na 1 000 obyvatel v roce 2002Revealed crimes per 1 000 population: 2002SOKVCHTCDOTrestné činyCriminal acts 50,0CVPSPMKTPJTPMOLNRORASTPTULBEKDPBLTPICKDCPZMEPHCBCLPYTABNMBLIKONBJHPEJNKHSMJCHBJIHKTUPUCRTRNAZRZNČeská republika /Czech Republic = 36,5Maximum: Hl. m. Praha = 88,8Minimum: Havlíčkův Brod = 15,2RKLBKULKHKKKVKPHAPAKMSKSTCPLKOLKVYSZLKJHCJHMJEBRUO SUOPOV KISYOCNJFMBK PVPRVSKMBMVYZLBIUHHOBVDopravní nehody na silnicích na 1 000 obyvatel v roce 2002Traffic accidents on roads per 1 000 population: 2002CHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPYPZKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYKVKJEPLKSUOCLBKULKHKKPHASTCPAKMSKOLKVYSZLKJHCJHMBROPOV KINJFMDODopravní nehodyTraffic accidents25,0Česká republika /Czech Republic = 18,7Maximum: Praha - západ = 33,5Minimum: Hodonín =9,5Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 367


Podíl úplných rodin z celkového počtu domácností (SLDB k 1. 3. 2001)Proportion of two-parent families in total number of households: Population and Housing Census,1 March 2001LBKCHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRAROULLTKDBEPBDCLIJNCLMBMENBPHKOPYPZKHBNSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYULKKVKPHASTCPLKJHCJEBRSUOCHKKPAKMSKOLKVYSZLKJHMOPOV KINJFM%DO62,0Česká republika/Czech Republic = 54,6Maximum: Zruč n. Sázavou = 64,1Minimum: Hl. m. Praha = 43,3Podíl bytů sloužících k rekreaci z celkového počtu neobydlených bytů (SLDB k 1. 3. 2001)Proportion of dwellings for recreation in total unoccupied dwellings: Population and Housing Census,1 March 2001LBKCHSOTCKVCVPSPMPJTPMOLNRARODCLIJNULCLLTMBMEKDPHBE PZBNPBNBKOPYKHSMTUJCHKPUCRHBNARKUOSYULKKVKPHASTCPLKJHCJEBRSUOCHKKPAKMSKOLKVYSZLKJHMOPOV KINJFM%5,5Česká republika/Czech Republic =1,8Maximum: Semily = 11,4Minimum: Hl. m. Praha = 0,2368Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003


Volby do zastupitelstev obcí (1. a 2. 11. 2002) – volební účast a podíl jednotlivých stranLocal elections (1 - 2 November 2002): turnout and proportions of political partiesKDU - ČSLČSSDKSČMODSUS-DEUNEZÁVISLÍ KANDIDÁTIOSTATNÍmax = 9 941 858Počet hlasů celkemVotes, totalmin = 1 685 188%50,0Referendum o přistoupení k Evropské unii (13. a 14. 6. 2003) - volební účast a podíl hlasů ANO / NEReferendum on the accession to the EU (13 - 14 June 2003): turnout and proportion of YES/NO votes% 59,0ANO / YESNE / NOmax = 548 185Počet hlasů celkemVotes, totalmin = 121 907Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003 369


Míra nezaměstnanosti v obcích Olomouckého kraje k 31. 12. 2002Unemployment rate in municipalities of the Olomoucký Region: 31 December 2002Jeseníkhranice ORPmíra nezaměstnanosti v %Šumperk22,00Mohe lniceUničovŠternbe rkLitovelKoniceOlom oucHraniceLipníkn.BečvouProstějovPřerov370Statistická ročenka Olomouckého kraje 2003

More magazines by this user
Similar magazines