2011-04 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt
  • No tags were found...

2011-04 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 41


TurinysSTANDARTIZACIJA ........................................................................................................... 5IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ......................................................................................... 5NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI .......................................................................... 14SIÛLOMA SKELBTI NETEKSIANÈIU GALIOS ORIGINALØJÁ LIETUVOS STANDARTÀ ......... 18NETEKSIANTIS GALIOS LIETUVOS STANDARTAS .............................................................. 18TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO KOVO MËN. .............................................................. 19TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ........................................................ 19TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI ............................................................ 21RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ..................................................... 23RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ........................... 26RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ...................................... 28REDAKCINË KOLEGIJARedagavo A. TreèiokaitëMaketavo B. Meðkënienë2011-04-12© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2011


Lietuvos standartizacijos departamentoBIULETENIS2011Nr. 4VILNIUS, 2011


Lietuvos standartizacijos departamentasT. Kosciuðkos g. 30LT-01100 VilniusTelefonas: (8~5) 270 9360El. paðtas: lstboard@lsd.ltInterneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 4STANDARTIZACIJAIÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAITK 1 ELEKTRONIKALST EN 60122-3:2011 enÁvertintos kokybës kvarciniai rezonatoriai. 3 dalis.Standartiniai matmenys ir iðvadai (IEC 60122-3:2010)Nuo 2013-12-01 pakeièia LST EN 60122-3:2002L (53 Lt)LST EN 60368-3:2011 enÁvertintos kokybës pjezoelektriniai filtrai. 3 dalis. Standartiniaimatmenys ir iðvadai (IEC 60368-3:2010)Nuo 2013-12-01 pakeièia LST EN 60368-3:2002H (42 Lt)LST EN 60534-7:2011 enTechnologinio proceso valdymo sklendës. 7 dalis. Valdymosklendþiø techniniø duomenø lapas (IEC 60534-7:2010)J (45 Lt)LST EN 60730-2-7:2011 enBuitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymoátaisai. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laikmaèiamsir laikrodþiams su perjungikliu (IEC 60730-2-7:2008,modifikuotas)Nuo 2013-10-01 pakeièiaLST EN 60730-2-7+A12+A11+A1+AC:1999,LST EN 60730-2-7+A+AC:1999/A13:2004,LST EN 60730-2-7+A+AC:1999/A14:2004N (58 Lt)LST EN 60730-2-9:2011 enBuitiniai ir panaðios paskirties automatiniai elektriniai valdymoátaisai. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami temperatûraijautriems valdytuvams (IEC 60730-2-9:2008, modifikuotas)Nuo 2013-11-01 pakeièia LST EN 60730-2-9:2003,LST EN 60730-2-9:2003/A1:2004,LST EN 60730-2-9:2003/A11:2004,LST EN 60730-2-9:2003/A12:2005,LST EN 60730-2-9:2003/A2:2005,LST EN 60730-2-9:2003/P:2008V (88 Lt)LST EN 60749-15:2011 enPuslaidininkiniai átaisai. Mechaniniø ir klimatiniø bandymømetodai. 15 dalis. Pervadinio montavimo átaisø atsparumaslitavimo temperatûrai (IEC 60749-15:2010)Nuo 2013-12-01 pakeièia LST EN 60749-15:2003C (24 Lt)LST EN 60749-15:2011/AC:2011 enPuslaidininkiniai átaisai. Mechaniniø ir klimatiniø bandymømetodai. 15 dalis. Pervadinio montavimo átaisø atsparumaslitavimo temperatûrai (IEC 60749-15:2010)LST EN 60749-34:2011 enPuslaidininkiniai átaisai. Mechaniniø ir klimatiniø bandymømetodai. 34 dalis. Bandymas galios ciklais(IEC 60749-34:2010)Nuo 2013-12-01 pakeièia LST EN 60749-34:2004E (30 Lt)LST EN 60770-1:2011 enPramoniniø procesø valdymo sistemø siøstuvai. 1 dalis.Eksploataciniø charakteristikø ávertinimo metodai(IEC 60770-1:2010)Nuo 2014-01-02 pakeièia LST EN 60770-1:2002L (53 Lt)LST EN 60770-2:2011 enPramoniniø procesø valdymo sistemø siøstuvai. 2 dalis.Tikrinimo ir áprastiniø bandymø metodai (IEC 60770-2:2010)Nuo 2013-12-01 pakeièia LST EN 60770-2:2004H (42 Lt)LST EN 61169-14:2011 enAukðtadaþnës jungtys. 14 dalis. Aukðtadaþnës bendraaðëssraigtinës jungtys, kuriø iðorinio laidininko vidinis skersmuo12 mm. Bûdingoji pilnutinë varþa 75 omai (3,5/12 tipas)(IEC 61169-14:2010)N (58 Lt)LST EN 61300-2-9:2011 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyviejikomponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimøprocedûros. 2-9 dalis. Bandymai. Smûgiai(IEC 61300-2-9:2010)Nuo 2011-11-01 pakeièia LST EN 61300-2-9:2001D (28 Lt)LST EN 61300-2-9:2011/AC:2011 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyviejikomponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimøprocedûros. 2-9 dalis. Bandymai. Smûgiai(IEC 61300-2-9:2010)LST EN 61300-2-47:2011 enSkaiduliniai optiniai sujungimo átaisai ir pasyviejikomponentai. Pagrindinës bandymø ir matavimøprocedûros. 2-47 dalis. Bandymai. Ðiluminiai smûgiai(IEC 61300-2-47:2010)Nuo 2011-11-01 pakeièia LST EN 61300-2-47:2007E (30 Lt)LST EN 62502:2011 enVeikimo patikimumo analizës bûdai. Analizë, naudojant ávykiomedá (IEC 62502:2010)S (72 Lt)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST EN 50342-5:2011 enRûgðtinës paleidimo akumuliatoriø baterijos. 5 dalis. Baterijoskorpusø ir rankenø savybësK (49 Lt)LST EN 60264-4-1:2011 enApvijiniø laidø pakavimas. 4-1 dalis. Bandymo metodai.Termoplastikinës tiekimo ritës (IEC 60264-4-1:1997+A1:2009)Nuo 2013-11-01 pakeièia LST EN 60264-4-1:2001E (30 Lt)LST EN 60695-2-12:2011 enGaisrinio pavojingumo bandymai. 2-12 dalis. Bandymoákaitinta arba karðta viela metodai. Bandymo metodasnustatyti medþiagø uþsiliepsnojamumà veikiant ákaitinta viela(IEC 60695-2-12:2010)Nuo 2013-12-01 pakeièia LST EN 60695-2-12:2002G (37 Lt)LST EN 60695-2-13:2011 enGaisrinio pavojingumo bandymai. 2-13 dalis. Bandymoákaitinta arba karðta viela metodai. Bandymo metodasnustatyti medþiagø uþsidegimo temperatûrà veikiant ákaitintaviela (IEC 60695-2-13:2010)Nuo 2013-12-01 pakeièia LST EN 60695-2-13:2002G (37 Lt)5


2011 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 60745-2-5:2011 enRankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-5 dalis.Ypatingieji reikalavimai, keliami diskiniams pjûklams(IEC 60745-2-5:2010, modifikuotas)Nuo 2013-10-01 pakeièia LST EN 60745-2-5:2007,LST EN 60745-2-5:2007/A11:2010,LST EN 60745-2-5:2007/P:2009U (80 Lt)LST EN 60745-2-16:2011 enRankiniai varikliniai elektriniai árankiai. Sauga. 2-16 dalis.Ypatingieji reikalavimai, keliami kabiø pistoletams(IEC 60745-2-16:2008, modifikuotas)Nuo 2013-10-01 pakeièia LST EN 50144-2-16:2004K (49 Lt)LST EN 61210:2011 enJungiamieji átaisai. Plokðèiosios sparèiajungës kontaktinësvariniø elektros laidø jungtys. Saugos reikalavimai(IEC 61210:2010, modifikuotas)Nuo 2013-11-01 pakeièia LST EN 61210:2000,LST EN 61210:2001R (69 Lt)LST EN 61386-24:2011 enVamzdþiø sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingiejireikalavimai. Poþeminës vamzdþiø sistemos(IEC 61386-24:2004)Nuo 2013-10-01 pakeièia LST EN 50086-2-4:2000,LST EN 50086-2-4:2000/A1+AC:2002H (42 Lt)TK 7 DANGOSLST EN ISO 276:2011 enDaþø ir lakø riðikliai. Sëmenø pokostas. Reikalavimai irbandymo metodai (ISO 276:2002)C (24 Lt)LST EN ISO 277:2011 enDaþø ir lakø riðikliai. Nevalytas tungo aliejus. Reikalavimai irbandymo metodai (ISO 277:2002)D (28 Lt)LST EN ISO 3613:2011 enMetalinës ir kitos neorganinës dangos. Chromatinëskonversinës dangos ant cinko, kadmio, aliuminio ir cinko beicinko ir aliuminio lydiniø pavirðiø. Bandymo metodai(ISO 3613:2010)Pakeièia LST EN ISO 3613:2002F (34 Lt)LST EN ISO 4619:2011 enDaþø ir lakø dþiovintuvai (ISO 4619:1998)K (49 Lt)LST EN ISO 8623:2011 enTalo alyvos riebalø rûgðtys, skirtos daþams ir lakams.Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 8623:1997)E (30 Lt)LST EN ISO 14446:2011 enDaþø ir lakø riðikliai. Pramoniniø nitroceliuliozës tirpaløklampumo nustatymas ir tokiø tirpalø klasifikavimas(ISO 14446:1999)E (30 Lt)LST EN ISO 14921:2011 enTerminis purðkimas. Maðinø komponentø dengimo termiðkaiuþpurkðkiamomis dangomis procedûros (ISO 14921:2010)Pakeièia LST EN ISO 14921:2002H (42 Lt)LST EN ISO 15234:2011 enDaþai ir lakai. Dangø ir melamino putø, iðskirianèiøformaldehidà, bandymai. Formaldehido nuostoviosioskoncentracijos nustatymas maþoje bandymo kameroje(ISO 15234:1999)H (42 Lt)LST EN ISO 28762:2011 enStiklo ir porceliano emaliai. Plienà dengianèios emalinësraðymo pavirðiø dangos. Techniniai reikalavimai(ISO 28762:2010)Pakeièia LST EN 14864+A1:2007D (28 Lt)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 55024:2011 enInformaciniø technologijø áranga. Atsparumo charakteristikos.Ribinës vertës ir matavimo metodai (CISPR 24:2010)Nuo 2013-12-01 pakeièia LST EN 55024:2000,LST EN 55024:2000/A1:2002,LST EN 55024:2000/A1:2003,LST EN 55024:2000/A2:2003,LST EN 55024:2000/A2:2004,LST EN 55024:2000/IS1:2007T (77 Lt)TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKALST EN ISO 4254-1:2010/AC:2010 ltÞemës ûkio maðinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai(ISO 4254-1:2008)LST EN ISO 4254-11:2011 enÞemës ûkio maðinos. Sauga. 11 dalis. Rinktuviniai presai(ISO 4254-11:2010)Pakeièia LST EN 704:2000+A1:2010K (49 Lt)TK 15 GRÛDAI, GRÛDØ PRODUKTAI, DUONA, PAÐARAILST EN ISO 520:2011 enVarpiniø ir ankðtiniø javø grûdai. 1 000 grûdø masësnustatymas (ISO 520:2010)G (37 Lt)TK 18 TELEKOMUNIKACIJOSLST EN 302 686 V1.1.1:2011 enIntelektinës transporto sistemos. Radijo ryðio áranga, veikiantinuo 63 GHz iki 64 GHz daþniø juostoje. Darnusis Europosstandartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnioesminius reikalavimusS (72 Lt)TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS 1)LST EN 300 338-5 V1.1.1:2011 enElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Technical characteristics and methods of measurementfor equipment for generation, transmission and reception ofDigital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 5: Handheld VHF Class D DSCS (72 Lt)1) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2004 m. rugsëjo 27 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-14) Europostelekomunikacijø standartø instituto standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 4LST EN 300 373-1 V1.3.1:2011 enElectromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM); Maritime mobile transmitters and receivers for use inthe MF and HF bands; Part 1: Technical characteristics andmethods of measurementV (88 Lt)LST EN 302 755 V1.2.1:2011 enDigital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channelcoding and modulation for a second generation digitalterrestrial television broadcasting system (DVB-T2)XC (124 Lt)TK 19 BETONAS IR GELÞBETONISLST EN 12350-1:2009 ltBetono miðinio bandymai. 1 dalis. Ëminiø ëmimasLST EN 12350-1:2009/P:2011 enBetono miðinio bandymai. 1 dalis. Ëminiø ëmimasC (24 Lt)LST EN 12350-2:2009 ltBetono miðinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymasPakeièia LST EN 12350-2:2009/P:2009D (28 Lt)LST EN 12350-2:2009/P:2011 enBetono miðinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymasLST EN 12350-3:2009 ltBetono miðinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymasLST EN 12350-3:2009/P:2011 enBetono miðinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymasLST EN 12350-4:2009 ltBetono miðinio bandymai. 4 dalis. TanklumasLST EN 12350-4:2009/P:2011 enBetono miðinio bandymai. 4 dalis. TanklumasD (28 Lt)D (28 Lt)LST EN 12350-5:2009 ltBetono miðinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymasE (30 Lt)LST EN 12350-5:2009/P:2011 enBetono miðinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymasLST EN 12350-6:2009 ltBetono miðinio bandymai. 6 dalis. TankisLST EN 12350-6:2009/P:2011 enBetono miðinio bandymai. 6 dalis. TankisD (28 Lt)LST EN 12350-7:2009 ltBetono miðinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. SlëginiaimetodaiJ (45 Lt)LST EN 12350-7:2009/P:2011 enBetono miðinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. SlëginiaimetodaiLST EN 12390-2:2009 ltSukietëjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandiniøpagaminimas ir kietinimas stipriui nustatytiLST EN 12390-2:2009/P:2011 enSukietëjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandiniøpagaminimas ir kietinimas stipriui nustatytiC (24 Lt)LST EN 12390-3:2009 ltSukietëjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniø gniuþdymostiprisJ (45 Lt)LST EN 12390-3:2009/P:2011 enSukietëjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniø gniuþdymostiprisLST EN 12390-5:2009 ltSukietëjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandiniø lenkimostiprisD (28 Lt)LST EN 12390-5:2009/P:2011 enSukietëjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandiniø lenkimostiprisLST EN 12390-7:2009 ltSukietëjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietëjusio betonotankisE (30 Lt)LST EN 12390-7:2009/P:2011 enSukietëjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietëjusio betonotankisLST EN 12390-8:2009 ltSukietëjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens ásiskverbimogylis veikiant slëgiuiC (24 Lt)LST EN 12390-8:2009/P:2011 enSukietëjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens ásiskverbimogylis veikiant slëgiuiLST EN 13179-1:2003 ltMineralinio mikrouþpildo, naudojamo bituminiuose miðiniuose,bandymai. 1 dalis. Delta þiedo ir rutulio metodasD (28 Lt)LST EN 13179-1:2003/P:2011 enMineralinio mikrouþpildo, naudojamo bituminiuose miðiniuose,bandymai. 1 dalis. Delta þiedo ir rutulio metodasLST EN 13179-2:2003 ltMineralinio mikrouþpildo, naudojamo bituminiuose miðiniuose,bandymai. 2 dalis. Bitumo skaièiusD (28 Lt)LST EN 13179-2:2003/P:2011 enMineralinio mikrouþpildo, naudojamo bituminiuose miðiniuose,bandymai. 2 dalis. Bitumo skaièiusTK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEISPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGALST EN 893:2011 enAlpinizmo áranga. Batø átaisai su kapliukais. Saugosreikalavimai ir bandymo metodaiPakeièia LST EN 893:2000K (49 Lt)LST EN 957-6:2011 enStacionarieji treniruokliai. 6 dalis. Bëgtakiai, papildomispecialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodaiPakeièia LST EN 957-6:2002L (53 Lt)LST EN 958:2006+A1:2011 enAlpinizmo áranga. Energijà sugerianèios sistemos,naudojamos kopiant staèiu uolos ðlaitu (via ferrata). Saugosreikalavimai ir bandymo metodaiPakeièia LST EN 958:2007F (34 Lt)7


2011 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTK 21 TEKSTILËLST EN ISO 32100:2011 enGuma arba plastiku padengtos medþiagos. Fizikiniai irmechaniniai bandymai. Atsparumo lankstymui nustatymasfleksometru (ISO 32100:2010)H (42 Lt)TK 24 KOKYBËS VADYBA IR KOKYBËS UÞTIKRINIMASLST EN ISO/IEC 17021:2011 enAtitikties ávertinimas. Reikalavimai, keliami ástaigoms,atliekanèioms audità ir sertifikuojanèioms vadybos sistemas(ISO/IEC 17021:2011)Pakeièia LST EN ISO/IEC 17021:2007T (77 Lt)TK 28 DUJØ SISTEMOSLST EN 331:2000/A1:2011 enPastatuose naudojamø dujiniø árenginiø ranka valdomosrutulinës sklendës ir kûginës kamðtinës sklendës su uþdarudugnuP (63 Lt)LST EN 15420:2011 enDujiniai centrinio ðildymo katilai. Didesnës kaip 70 kW, bet nedidesnës kaip 1000 kW vardinës tiekiamosios ðiluminës galiosC tipo katilaiXC (124 Lt)LST EN ISO 6145-5:2011 enDujø analizë. Kalibravimo dujø miðiniø paruoðimas taikantdinaminës voliumetrijos metodus. 5 dalis. Kapiliariniaikalibravimo átaisai (ISO 6145-5:2009)J (45 Lt)LST EN ISO 6145-7:2011 enDujø analizë. Kalibravimo dujø miðiniø paruoðimas taikantdinaminës voliumetrijos metodus. 7 dalis. Ðiluminiai masëssrauto reguliatoriai (ISO 6145-7:2009)J (45 Lt)LST EN ISO 6145-9:2011 enDujø analizë. Kalibravimo dujø miðiniø paruoðimas taikantdinaminës voliumetrijos metodus. 9 dalis. Ásotinimo metodas(ISO 6145-9:2009)J (45 Lt)LST EN ISO 28460:2011 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Suskystintø gamtiniø dujøárenginiai ir áranga. Laivo ir kranto jungiamoji áranga ir uostooperacijos (ISO 28460:2010)Pakeièia LST EN 1532:2001P (63 Lt)TK 30 TECHNINIAI GAMINIØ DOKUMENTAILST EN ISO 5457:2000/A1:2010 ltTechniniai gaminio dokumentai. Brëþiniø lapø formatai irgrafiniø elementø pateikimas. 1 keitinys (ISO 5457:1999/Amd.1:2010)XZ (7 Lt)TK 31 AKUSTIKALST EN ISO 28927-4:2011 enNeðiojamieji rankiniai varikliniai árankiai. Vibracijø intensyvumoávertinimo metodai. 4 dalis. Tiesieji ðlifuotuvai (ISO 28927-4:2010)Pakeièia LST EN ISO 8662-4:2000,LST EN ISO 8662-4:2004N (58 Lt)TK 32 SVEIKATALST EN ISO 8359:2009 ltMedicininiai deguonies koncentratoriai. Saugos reikalavimai(ISO 8359:1996)N (58 Lt)LST EN ISO 8362-7:2011 enInjekciniø preparatø talpyklës ir pagalbiniai reikmenys.7 dalis. Injekcijø buteliukø dangteliai, pagaminti ið aliuminio irplastikø deriniø be iðsikiðusios plastikinës dalies(ISO 8362-7:2006)D (28 Lt)LST EN ISO 27020:2011 enOdontologija. Ortodontiniai breketai ir vamzdeliai(ISO 27020:2010)G (37 Lt)LST EN ISO 80369-1:2011 enSveikatos prieþiûroje naudojamos skysèiams ir dujomsskirtos maþo vidinio skersmens jungtys. 1 dalis. Bendriejireikalavimai (ISO 80369-1:2010)Pakeièia LST EN 15546-1:2008L (53 Lt)TK 34 METROLOGIJALST EN ISO 14405-1:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Matmenøleidþiamøjø nuokrypø þymëjimas. 1 dalis. Ilginiai matmenys(ISO 14405-1:2010)R (69 Lt)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 1808:1999+A1:2010 ltKabamosios prieigos árangos saugos reikalavimai.Projektiniai skaièiavimai, stabilumo kriterijai, konstrukcija.BandymaiW (94 Lt)LST EN 13236:2011 enSuperabrazyviniø árankiø saugos reikalavimaiNuo 2011-11-30 pakeièia LST EN 13236:2002,LST EN 13236:2002/A1:2005T (77 Lt)LST EN 13634:2011 enApsauginë motociklininkø avalynë. Reikalavimai ir bandymometodaiPakeièia LST EN 13634:2003P (63 Lt)LST EN ISO 4413:2011 enHidraulika. Sistemø ir jø komponentø bendrosios taisyklës irsaugos reikalavimai (ISO 4413:2010)Nuo 2011-11-30 pakeièia LST EN 982:2000+A1:2009T (77 Lt)LST EN ISO 4414:2011 enPneumatika. Sistemø ir jø komponentø bendrosios taisyklës irsaugos reikalavimai (ISO 4414:2010)Nuo 2011-11-30 pakeièia LST EN 983:2000+A1:2009S (72 Lt)LST EN ISO 12100:2011 enMaðinø sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikosvertinimas ir jos maþinimas (ISO 12100:2010)Nuo 2013-11-30 pakeièia LST EN ISO 12100-1:2004,LST EN ISO 12100-1:2004/A1:2009,LST EN ISO 12100-1:2004/P:2006,LST EN ISO 12100-2:2004,LST EN ISO 12100-2:2004/A1:2009,LST EN ISO 14121-1:2007X (102 Lt)8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 4LST EN ISO 14122-1:2002/A1:2010 ltMaðinø sauga. Nuolatinës priëjimo prie maðinø priemonës.1 dalis. Priëjimo tarp dviejø lygiø fiksuotø priemoniøparinkimas. 1 keitinys (ISO 14122-1:2001/Amd.1:2010)D (28 Lt)LST EN ISO 14122-2:2002/A1:2010 ltMaðinø sauga. Nuolatinës priëjimo prie maðinø priemonës.2 dalis. Darbinës platformos ir perëjimo takai. 1 keitinys(ISO 14122-2:2001/Amd.1:2010)D (28 Lt)LST EN ISO 14122-3:2002/A1:2010 ltMaðinø sauga. Nuolatinës priëjimo prie maðinø priemonës.3 dalis. Laiptai, laiptinës kopëèios ir turëklai. 1 keitinys(ISO 14122-3:2001/Amd.1:2010)D (28 Lt)TK 36 APLINKOS APSAUGALST EN ISO 11771:2011 enOro kokybë. Iðmetamøjø terðalø vidutiniø laikiniø masëssrautø ir iðmetamøjø terðalø faktoriø nustatymas. Visuotinispoþiûris (ISO 11771:2010)N (58 Lt)TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOSLST EN 1993-1-3:2007/AC:2010 ltEurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-3 dalis.Bendrosios taisyklës. Ðaltai suformuotø elementø ir lakðtøpapildomos taisyklësLST EN 1993-1-10:2005/AC:2009 ltEurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-10 dalis.Medþiagø tàsumas ir jø savybës iðilgai storioLST EN 1995-1-2:2005/AC:2009 ltEurokodas 5. Mediniø konstrukcijø projektavimas. 1-2 dalis.Bendrosios nuostatos. Konstrukcijø elgsenos ugnyjeskaièiavimasTK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAILST CEN/TS 15293:2011 enAutomobiliniai degalai. Automobiliniai etanolio degalai (E85).Reikalavimai ir tyrimo metodaiPakeièia LST CWA 15293:2007G (37 Lt)LST EN ISO 4404-2:2011 enNafta ir panaðûs produktai. Ugniai atspariø hidrauliniøskysèiø atsparumo korozijai nustatymas. 2 dalis.Nevandeniniai skysèiai (ISO 4404-2:2010)Pakeièia LST EN ISO 4404-2:2004E (30 Lt)TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN 1011-1:2009 ltSuvirinimas. Metalø suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis.Bendrieji lankinio suvirinimo nurodymaiF (34 Lt)LST EN 10029:2011 en3 mm ar storesnës karðtai valcuotos plieninës plokðtës.Matmenø ir formos leidþiamosios nuokryposPakeièia LST EN 10029:2000F (34 Lt)LST EN 14359:2006+A1:2011 enHidropneumatiniai hidrauliniø pavarø akumuliatoriaiPakeièia LST EN 14359:2007X (102 Lt)LST EN ISO 4063:2011 de, en, frSuvirinimas ir panaðûs procesai. Procesø sàraðas irnuorodiniai numeriai (ISO 4063:2009, pataisyta2010-03-01 versija)Pakeièia LST EN ISO 4063:2009M (56 Lt)LST EN ISO 7291:2011 enDujinio suvirinimo áranga. Suvirinimui, pjaustymui irpanaðiems procesams naudojamø dujø kolektoriø sistemø iki30 MPa (300 bar) slëgio reguliatoriai (ISO 7291:2010)Pakeièia LST EN ISO 7291:2003L (53 Lt)LST EN ISO 12737:2011 enMetalai. Irimo tàsumo verèiø nustatymas plokðèiosiosdeformacijos atveju (ISO 12737:2010)Pakeièia LST EN ISO 12737:2005L (53 Lt)LST EN ISO 17633:2011 enSuvirinimo medþiagos. Nerûdijanèiøjø ir kaitrai atspariøplienø lankinio suvirinimo apsauginëse dujose arba be jøelektrodø miltelinës vielos ir strypeliai su uþpildu. Klasifikacija(ISO 17633:2010)Pakeièia LST EN ISO 17633:2006P (63 Lt)TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 14067-5:2006+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aerodinamika. 5 dalis.Aerodinamikos reikalavimai ir bandymo procedûrostuneliuosePakeièia LST EN 14067-5:2006Q (65 Lt)LST EN 14813-1:2006+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Maðinisto kabinos orokondicionavimas. 1 dalis. Patogumo parametraiPakeièia LST EN 14813-1:2006M (56 Lt)LST EN 14813-2:2006+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Maðinisto kabinos orokondicionavimas. 2 dalis. Tipo bandymaiPakeièia LST EN 14813-2:2006N (58 Lt)LST EN 15020:2006+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Vilkimui skirti sukabintuvai.Eksploataciniø charakteristikø reikalavimai, specifinë sietuvogeometrija ir bandymo metodaiPakeièia LST EN 15020:2007M (56 Lt)LST EN 15227:2008+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio transporto priemoniøkëbulø atsparumo smûginëms apkrovoms reikalavimaiPakeièia LST EN 15227:2008R (69 Lt)LST EN 15302:2008+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Ekvivalenèiojo kûgiðkumo nustatymometodasPakeièia LST EN 15302:2008XB (116 Lt)LST EN 15461:2008+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Triukðmo spinduliavimas. Kelio ruoþødinaminiø savybiø, naudojamø pravaþiuojanèio traukiniospinduliuojamam triukðmui matuoti, apibûdinimasPakeièia LST EN 15461:2008J (45 Lt)9


2011 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 15551:2009+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio riedmenys. TaukðaiPakeièia LST EN 15551:2009W (94 Lt)LST EN 15566:2009+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio riedmenys. Traukimoátaisai ir sraigtinës sàvarþosPakeièia LST EN 15566:2009V (88 Lt)LST EN 15734-1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Greitøjø traukiniø stabdymosistemos. 1 dalis. Reikalavimai ir apibrëþtysU (80 Lt)LST EN 15734-2:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Greitøjø traukiniø stabdymosistemos. 2 dalis. Bandymo metodaiV (88 Lt)TK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 50522:2011 enDidesnës kaip 1 kV kintamosios átampos elektros árenginiøáþeminimasNuo 2013-11-01 ið dalies pakeièia LST 1751:2001,LST 1751:2001/AC:2005V (88 Lt)LST EN 50554:2011 enPagrindinis standartas, skirtas vietoje vertinti transliavimopunkto spinduliuojamø elektromagnetiniø radijo daþnio laukøpoveiká gyventojamsJ (45 Lt)LST EN 60060-1:2011 enBandymo aukðtàja átampa bûdai. 1 dalis. Bendrosiosapibrëþtys ir bandymo reikalavimai (IEC 60060-1:2010)Nuo 2013-12-01 pakeièia LST HD 588.1 S1:2002W (94 Lt)LST EN 60060-2:2011 enBandymo aukðtàja átampa bûdai. 2 dalis. Matavimo sistemos(IEC 60060-2:2010)Nuo 2014-01-01 pakeièia LST EN 60060-2+A11:2001,LST EN 60060-2+A11:2001/P:2005W (94 Lt)LST EN 60143-4:2011 enNuoseklieji energetikos sistemø kondensatoriai. 4 dalis.Tiristoriø valdomi nuoseklieji kondensatoriai (IEC 60143-4:2010)U (80 Lt)LST EN 61936-1:2011 enDidesnës kaip 1 kV kintamosios átampos elektros árenginiai.1 dalis. Bendrosios taisyklës (IEC 61936-1:2010, modifikuotas)Nuo 2013-11-01 ið dalies pakeièia LST 1751:2001,LST 1751:2001/AC:2005XA (108 Lt)LST EN 61936-1:2011/AC:2011 enDidesnës kaip 1 kV kintamosios átampos elektros árenginiai.1 dalis. Bendrosios taisyklës (IEC 61936-1:2010,modifikuotas)LST EN 62475:2011 enBandymo stipriàja srove bûdai. Bandymo sroviø ir matavimosistemø apibrëþtys ir reikalavimai (IEC 62475:2010)XA (108 Lt)TK 49 LIEJININKYSTËLST EN ISO 7668:2011 enAliuminio ir jo lydiniø anodavimas. Anodiniø oksidiniø dangøveidrodinio atspindþio ir veidrodinio blizgesio matavimas 20°,45°, 60° arba 85° kampais (ISO 7668:2010)Pakeièia LST EN 12373-11:2002H (42 Lt)10TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOSLST EN 13141-7:2011 enPastatø vëdinimas. Gyvenamøjø pastatø vëdinimokomponentø ir (arba) gaminiø eksploataciniø charakteristikøbandymai. 7 dalis. Mechaniniø vëdinimo sistemø, skirtøvienos ðeimos bûstui, mechaniniø tiekiamøjø ir ðalinamøjøvëdinimo árenginiø (áskaitant ðilumos atgavimà) eksploataciniøcharakteristikø bandymaiPakeièia LST EN 13141-7:2004R (69 Lt)LST EN 15241:2007/AC:2011 enPastatø vëdinimas. Energijos nuostoliø dël vëdinimo ir oroinfiltracijos pastatuose skaièiavimo metodaiLST EN ISO 16484-1:2011 enPastatø automatizavimo ir valdymo sistemos. 1 dalis. Projektotechniniai reikalavimai ir ádiegimas (ISO 16484-1:2010)N (58 Lt)LST EN ISO 16484-5:2011 enPastatø automatizavimo ir valdymo sistemos. 5 dalis.Duomenø perdavimo protokolas (ISO 16484-5:2010)Pakeièia LST EN ISO 16484-5:2008,LST EN ISO 16484-5:2008/A1:2009XL (208 Lt)TK 51 MAISTO ANALIZËLST CEN/TR 16059:2011 enMaisto produktø analizë. Vienos laboratorijos áteisintø analizësmetodø, skirtø mikotoksinams nustatyti, veiksmingumokriterijaiG (37 Lt)TK 52 AKIØ OPTIKALST EN ISO 11986:2011 enOftalmologinë optika. Kontaktiniai læðiai ir jø prieþiûrospriemonës. Konservuojanèiø medþiagø sugerties ir iðskyrimonustatymas (ISO 11986:2010)Pakeièia LST EN ISO 11986:2000D (28 Lt)TK 53 AVALYNË IR ODALST EN ISO 10717:2011 enAvalynë. Uþtrauktukø bandymo metodai. Duobiamasis stipris(ISO 10717:2010)E (30 Lt)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 1829-2:2008/AC:2011 enDidþiaslëgës èiurkðlinës vandens maðinos. Saugosreikalavimai. 2 dalis. Þarnos, þarnø linijos ir jungtysLST EN ISO 2858:2011 enGalinio ásiurbimo iðcentriniai siurbliai (vardinis slëgis 16 barø).Þymëjimas, vardinis veikimo taðkas ir matmenys(ISO 2858:1975)Pakeièia LST EN 22858:2000C (24 Lt)LST EN ISO 3661:2011 enGalinio ásiurbimo iðcentriniai siurbliai. Pagrindo plokðtës irárengimo matmenys (ISO 3661:1977)Pakeièia LST EN 23661:2001C (24 Lt)


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 4LST EN ISO 13500:2009/A1:2011 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Græþimo skysèiømedþiagos. Techniniai reikalavimai ir bandymai. 1 keitinys.Baritas 4,1 (ISO 13500:2008/Amd.1:2010)G (37 Lt)LST EN ISO 13628-4:2011 enNaftos ir gamtiniø dujø pramonë. Povandeniniø gavybossistemø projektavimas ir eksploatavimas. 4 dalis.Povandeninë græþinio þioèiø ir stovo áranga(ISO 13628-4:2010)Pakeièia LST EN ISO 13628-4:2001XF (148 Lt)TK 57 TRÀÐOSLST EN 12948:2011 enKalkinimo medþiagos. Granuliometrinës sudëties nustatymassausuoju ir ðlapiuoju sijojimuPakeièia LST EN 12948:2002, LST EN 12948:2005F (34 Lt)TK 60 LANGAI IR DURYSLST EN 15998:2011 enStatybinis stiklas. Sauga gaisro atveju ir atsparumas ugniai.Stiklo bandymo metodika klasifikavimo tikslaisJ (45 Lt)TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST EN 13598-1:2011 enBeslëgio poþeminio drenaþo ir nuotakyno plastikiniøvamzdynø sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas(PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 1 dalis.Techniniai reikalavimai, keliami pagalbinëms jungiamosiomsdetalëms, áskaitant negilias kontrolës kamerasPakeièia LST EN 13598-1:2004L (53 Lt)LST EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 enKarðto ir ðalto vandens árenginiø plastikiniø vamzdynøsistemos. Chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). 1 dalis.Bendrieji dalykai. 1 keitinys (ISO 15877-1:2009/Amd.1:2010)XZ (7 Lt)LST EN ISO 15877-2:2009/A1:2011 enKarðto ir ðalto vandens árenginiø plastikiniø vamzdynøsistemos. Chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). 2 dalis.Vamzdþiai. 1 keitinys (ISO15877-2:2009/Amd.1:2010)XZ (7 Lt)LST EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 enKarðto ir ðalto vandens árenginiø plastikiniø vamzdynøsistemos. Chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). 3 dalis.Jungiamosios detalës. 1 keitinys (ISO15877-3:2009/Amd.1:2010)XZ (7 Lt)LST EN ISO 15877-5:2009/A1:2011 enKarðto ir ðalto vandens árenginiø plastikiniø vamzdynøsistemos. Chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). 5 dalis.Sistemos tinkamumas pagal paskirtá. 1 keitinys(ISO15877-5:2009/Amd.1:2010)XZ (7 Lt)TK 64 ERGONOMIKALST EN ISO 24501:2011 enErgonomika. Prieinamas projektavimas. Vartojimo reikmenøgirdimøjø signalø garso slëgio lygiai (ISO 24501:2010)M (56 Lt)TK 66 NEARDOMIEJI BANDYMAILST EN ISO 15549:2011 enNeardomieji bandymai. Tyrimai sûkurinëmis srovëmis.Bendrieji principai (ISO 15549:2008)Pakeièia LST EN 12084+A1:2004,LST EN 12084+A1:2005F (34 Lt)TK 68 PLASTIKAILST EN ISO 178:2011 enPlastikai. Lankstomøjø savybiø nustatymas (ISO 178:2010)Pakeièia LST EN ISO 178:2004,LST EN ISO 178:2004/A1:2005L (53 Lt)LST EN ISO 877-1:2011 enPlastikai. Ðvitinimo saulës spinduliuote metodai. 1 dalis.Bendrieji nurodymai (ISO 877-1:2009)Pakeièia LST EN ISO 877:2000H (42 Lt)LST EN ISO 877-2:2011 enPlastikai. Ðvitinimo saulës spinduliuote metodai. 2 dalis.Tiesioginis atmosferinis senëjimas ir ðvitinimas per langø stiklà(ISO 877-2:2009)Pakeièia LST EN ISO 877:2000E (30 Lt)LST EN ISO 877-3:2011 enPlastikai. Ðvitinimo saulës spinduliuote metodai. 3 dalis.Sutelkta saulës spinduliuote suaktyvintas atmosferinissenëjimas (ISO 877-3:2009)Pakeièia LST EN ISO 877:2000G (37 Lt)LST EN ISO 4611:2011 enPlastikai. Efektø, kuriuos sukelia drëgnos ðilumos, vandenspurslø ir druskos rûko poveikis, nustatymas (ISO 4611:2010)Pakeièia LST EN ISO 4611:2009H (42 Lt)LST EN ISO 11337:2011 enPlastikai. Poliamidai. e-kaprolaktamo ir w-laurolaktamonustatymas dujø chromatografija (ISO 11337:2010)Pakeièia LST EN ISO 11337:2004,LST EN ISO 11337:2004/AC:2009J (45 Lt)TK 70 PLAUÐIENA, POPIERIUS, KARTONASLST EN ISO 12625-8:2011 enMinkðtasis popierius ir jo gaminiai. 8 dalis. Vandens sugertiestrukmës ir vandens ámirkio nustatymas krepðelio panardinimometodu (ISO 12625-8:2010)Pakeièia LST EN ISO 12625-8:2006,LST EN ISO 12625-8:2006/AC:2007,LST EN ISO 12625-8:2006/P:2008E (30 Lt)TK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI PAGAMINTABIOMASË, KIETASIS BIOKURAS IR KIETASISATGAUTASIS KURASLST EN 15210-2:2011 enKietasis biokuras. Granuliø ir briketø mechaninio patvarumonustatymas. 2 dalis. BriketaiPakeièia LST CEN/TS 15210-2:2006D (28 Lt)11


2011 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST EN 15227:2008 Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio transporto priemoniø këbulø LST EN 15227:2008+A1:2011atsparumo smûginëms apkrovoms reikalavimaiLST EN 15302:2008 Geleþinkelio taikmenys. Ekvivalenèiojo kûgiðkumo nustatymo metodas LST EN 15302:2008+A1:2011LST EN 15461:2008 Geleþinkelio taikmenys. Triukðmo spinduliavimas. Kelio ruoþø LST EN 15461:2008+A1:2011dinaminiø savybiø, skirtø pravaþiuojanèio traukinio spinduliuojamam triukðmui matuoti,apibûdinimasLST EN 15551:2009 Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio riedmenys. TaukðaiLST EN 15551:2009+A1:2011LST EN 15566:2009 Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio riedmenys. Traukimo átaisai LST EN 15566:2009+A1:2011ir sraigtinës sàvarþosLST EN 50264-1:2003 Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio riedmenø kabeliai su specialiu LST EN 50264-1:2008ugniai atspariu apvalkalu. Standartinis apvalkalas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiLST EN 50264-2:2003 Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio riedmenø kabeliai su specialiu LST EN 50264-2-1:2008ugniai atspariu apvalkalu. Standartinis apvalkalas. 2 dalis. Viengysliai kabeliaiLST EN 50264-3:2003 Geleþinkelio taikmenys. Geleþinkelio riedmenø kabeliai su specialiu LST EN 50264-2-2:2008ugniai atspariu apvalkalu. Standartinis apvalkalas. 3 dalis. Daugiagysliai kabeliaiTK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 60076-1+A1:2001/A11:2006 Galios transformatoriai. 1 dalis. Bendrieji dalykai –(IEC 60076-1:1993+A1:2000, modifikuotas)TK 49 LIEJININKYSTËLST EN 12373-11:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 11 dalis. Anodiniø LST EN ISO 7668:2011oksidiniø dangø veidrodinio atspindþio ir veidrodinio blizgesio matavimas 20°, 45°,60° arba 85° kampaisTK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOSLST EN 13141-7:2004 Pastatø vëdinimas. Gyvenamøjø pastatø vëdinimo LST EN 13141-7:2011komponentø/gaminiø eksploataciniø charakteristikø bandymai. 7 dalis. Mechaniniøvëdinimo sistemø, skirtø vienos ðeimos bûstui, mechaniniø tiekiamøjø ir ðalinamøjøvëdinimo árenginiø (áskaitant ðilumos atgavimà) eksploataciniø charakteristikø bandymaiLST EN ISO 16484-5:2008, LST EN ISO 16484-5:2008/A1:2009 Pastatø automatizavimo LST EN ISO 16484-5:2011ir valdymo sistemos. 5 dalis. Duomenø perdavimo protokolas (ISO 16484-5:2007)TK 52 AKIØ OPTIKALST EN ISO 11986:2000 Oftalmologinë optika. Kontaktiniai læðiai ir jø prieþiûros LST EN ISO 11986:2011priemonës. Konservuojanèiø medþiagø sugerties ir iðskyrimo nustatymo vadovas(ISO 11986:1999)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 22858:2000 Vienpusio ásiurbimo iðcentriniai siurbliai (ribinis leidþiamasis LST EN ISO 2858:2011slëgis iki 16 barø). Paskirtis, vardinis veikimo taðkas ir matmenys (ISO 2858:1975)LST EN 23661:2001 Vienpusio ásiurbimo iðcentriniai siurbliai. Atraminiø plokðèiø LST EN ISO 3661:2011ir siurblio árengimo matmenys (ISO 3661:1977)LST EN ISO 13628-4:2001 Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Jûriniø povandeniniø LST EN ISO 13628-4:2011gavybos sistemø projektavimas ir eksploatavimas. 4 dalis. Jûriniø povandeniniøgræþiniø koloninës galvutës ir fontaninë áranga (ISO 13628-4:1999)TK 57 TRÀÐOSLST EN 12948:2002 en, LST EN 12948:2005 lt Kalkinimo medþiagos. Granuliometrinës LST EN 12948:2011sudëties nustatymas sausuoju ir ðlapiuoju sijojimuTK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST EN 13598-1:2004 Beslëgio poþeminio drenaþo ir nuotakyno plastikiniø vamzdynø LST EN 13598-1:2011sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE).1 dalis. Pagalbiniø jungiamøjø detaliø, áskaitant negilias kontrolës kameras, apraðai16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 4TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØBEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOSDEPARTAMENTAS GAVO KOVO MËN.TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAIISO/IEC JTC 1/SC 2 ISO/IEC 10646:2011Information technology - Universal Coded CharacterSet (UCS)ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 19761:2011Software engineering - COSMIC: a functional sizemeasurement methodISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 25010:2011Systems and software engineering - Systems andsoftware Quality Requirements and Evaluation(SQuaRE) - System and software quality modelsISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 10373-8:2011Identification cards - Test methods - Part 8: USB-ICCISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 24727-5:2011Identification cards - Integrated circuit cardprogramming interfaces - Part 5: Testing proceduresISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010/Cor 1:2010Information technology - Generic cabling for customerpremises - Amendment 2 - Technical Corrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 24775:2011Information technology - Storage managementISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 9797-1:2011Information technology - Security techniques -Message Authentication Codes (MACs) - Part 1:Mechanisms using a block cipherISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27031:2011Information technology - Security techniques -Guidelines for information and communicationtechnology readiness for business continuityISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15444-9:2005/Amd 4:2010Information technology - JPEG 2000 image codingsystem: Interactivity tools, APIs and protocols - Part 9:- Amendment 4: JPIP server and client profilesISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23005-1:2011Information technology - Media context and control -Part 1: ArchitectureISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 18046-2:2011Information technology - Radio frequency identificationdevice performance test methods - Part 2: Testmethods for interrogator performanceISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 29109-5:2011Information technology - Conformance testingmethodology for biometric data interchange formatsdefined in ISO/IEC 19794 - Part 5: Face image dataISO/TC 2/SC 10 ISO 4014:2011Hexagon head bolts - Product grades A and BISO/TC 2/SC 10 ISO 4016:2011Hexagon head bolts - Product grade CISO/TC 2/SC 10 ISO 8765:2011Hexagon head bolts with metric fine pitch thread -Product grades A and BISO/TC 2/SC 10 ISO 14579:2011Hexalobular socket head cap screwsISO/TC 2/SC 10 ISO 14580:2011Hexalobular socket cheese head screwsISO/TC 2/SC 10 ISO 14583:2011Hexalobular socket pan head screwsISO/TC 2/SC 10 ISO 14584:2011Hexalobular socket raised countersunk head screwsISO/TC 2/SC 13 ISO 10510:2011Tapping screw and washer assemblies with plain washersISO/TC 4 ISO 15:2011Rolling bearings - Radial bearings - Boundarydimensions, general planISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-1:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 1:Automated electromagnetic testing of seamless andwelded (except submerged arc-welded) steel tubesfor the verification of hydraulic leaktightnessISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-2:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 2:Automated eddy current testing of seamless andwelded (except submerged arc-welded) steel tubesfor the detection of imperfectionsISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-3:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 3:Automated full peripheral flux leakage testing ofseamless and welded (except submergedarc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detectionof longitudinal and/or transverse imperfectionsISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-4:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 4: Liquidpenetrant inspection of seamless and welded steeltubes for the detection of surface imperfectionsISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-5:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 5: Magneticparticle inspection of seamless and welded ferromagneticsteel tubes for the detection of surface imperfectionsISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-6:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 6:Radiographic testing of the weld seam of welded steeltubes for the detection of imperfectionsISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-7:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 7: Digitalradiographic testing of the weld seam of welded steeltubes for the detection of imperfectionsISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-8:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 8:Automated ultrasonic testing of seamless and weldedsteel tubes for the detection of laminar imperfectionsISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-9:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 9:Automated ultrasonic testing for the detection oflaminar imperfections in strip/plate used for themanufacture of welded steel tubesISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-10:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 10:Automated full peripheral ultrasonic testing ofseamless and welded (except submerged arcwelded)steel tubes for the detection of longitudinaland/or transverse imperfections19


2011 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-11:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 11:Automated ultrasonic testing of the weld seam ofwelded steel tubes for the detection of longitudinaland/or transverse imperfectionsISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-12:2011Non-destructive testing of steel tubes - Part 12:Automated full peripheral ultrasonic thickness testingof seamless and welded (except submergedarc-welded) steel tubesISO/TC 22/SC 3 ISO 7637-2:2011Road vehicles - Electrical disturbances fromconduction and coupling - Part 2: Electrical transientconduction along supply lines onlyISO/TC 22/SC 3 ISO 16844-2:2011Road vehicles - Tachograph systems - Part 2: Electricalinterface with recording unitISO/TC 22/SC 9 ISO 3888-2:2011Passenger cars - Test track for a severe lane-changemanoeuvre - Part 2: Obstacle avoidanceISO/TC 22/SC 9 ISO 10392:2011Road vehicles - Determination of centre of gravityISO/TC 22/SC 9 ISO 14792:2011Road vehicles - Heavy commercial vehicles and buses- Steady-state circular testsISO/TC 22/SC 13 ISO 20176:2011Road vehicles - H-point machine (HPM-II) -Specifications and procedure for H-pointdeterminationISO/TC 23/SC 19 ISO 14223-1:2011Radiofrequency identification of animals - Advancedtransponders - Part 1: Air interfaceISO/TC 25 ISO/TR 10809-2:2011Cast irons - Part 2: WeldingISO/TC 28 ISO 26422:2011Petroleum and related products - Determination ofshear stability of lubricating oils containing polymers -Method using a tapered roller bearingISO/TC 28/SC 4 ISO 8217:2010/Cor 1:2011Petroleum products - Fuels (class F) - Specificationsof marine fuels - Technical Corrigendum 1ISO/TC 28/SC 4 ISO/TS 11365:2011Petroleum and related products - Guidance for themaintenance and use of triaryl phosphate esterturbine-control fluidsISO/TC 28/SC 4 ISO/TS 11366:2011Petroleum and related products - Guidance forin-servicing of lubricating oils for steam, gas andcombined-cycle turbinesISO/TC 29 ISO 13399-1:2006/Cor 2:2011Cutting tool data representation and exchange -Part 1: Overview, fundamental principles and generalinformation model - Technical Corrigendum 2ISO/TC 29 ISO/TS 13399-5:2007/Cor 1:2011Cutting tool data representation and exchange -Part 5: Reference dictionary for assembly items -Technical Corrigendum 1ISO/TC 29 ISO/TS 13399-2:2005/Cor 1:2011Cutting tool data representation and exchange -Part 2: Reference dictionary for the cutting items -Technical Corrigendum 1ISO/TC 29 ISO/TS 13399-3:2007/Cor 1:2011Cutting tool data representation and exchange -Part 3: Reference dictionary for tool items - TechnicalCorrigendum 1ISO/TC 29 ISO/TS 13399-4:2007/Cor 1:2011Cutting tool data representation and exchange -Part 4: Reference dictionary for adaptive items -Technical Corrigendum 120ISO/TC 29 ISO/TS 13399-50:2007/Cor 1:2011Cutting tool data representation and exchange -Part 50: Reference dictionary for reference systemsand common concepts - Technical Corrigendum 1ISO/TC 29 ISO/TS 13399-60:2007/Cor 1:2011Cutting tool data representation and exchange -Part 60: Reference dictionary for connection systems- Technical Corrigendum 1ISO/TC 29 ISO/TS 13399-100:2008/Cor 1:2011Cutting tool data representation and exchange -Part 100: Definitions, principles and methods forreference dictionaries - Technical Corrigendum 1ISO/TC 34 ISO 8607:2003/Amd 1:2011Artificial insemination of animals - Frozen semen ofbreeding bulls - Enumeration of living aerobicmicroorganisms - Amendment 1ISO/TC 34/SC 11 ISO/TS 21033:2011Animal and vegetable fats and oils - Determination oftrace elements by inductively coupled plasma opticalemission spectroscopy (ICP-OES)ISO/TC 34/SC 15 ISO 24114:2011Instant coffee - Criteria for authenticityISO/TC 44/SC 3 ISO 544:2011Welding consumables - Technical delivery conditionsfor filler materials and fluxes - Type of product,dimensions, tolerances and markingsISO/TC 45/SC 3 ISO 1652:2011Rubber latex - Determination of apparent viscosity bythe Brookfield test methodISO/TC 46/SC 4 ISO 28560-1:2011Information and documentation - RFID in libraries -Part 1: Data elements and general guidelines forimplementationISO/TC 46/SC 4 ISO 28560-2:2011Information and documentation - RFID in libraries -Part 2: Encoding of RFID data elements based onrules from ISO/IEC 15962ISO/TC 46/SC 4 ISO 28560-3:2011Information and documentation - RFID in libraries -Part 3: Fixed length encodingISO/TC 61/SC 5 ISO/TR 22007-5:2011Plastics - Determination of thermal conductivity andthermal diffusivity - Part 5: Results of interlaboratorytesting of poly(methyl methacrylate) samplesISO/TC 69/SC 5 ISO 28801:2011Double sampling plans by attributes with minimalsample sizes, indexed by producer’s risk quality(PRQ) and consumer’s risk quality (CRQ)ISO/TC 76 ISO 11040-2:2011Prefilled syringes - Part 2: Plunger stoppers for dentallocal anaesthetic cartridgesISO/TC 76 ISO 13926-2:2011Pen systems - Part 2: Plunger stoppers for pen-injectorsfor medical useISO/TC 79/SC 2 ISO 10216:2010/Cor 1:2011Anodizing of aluminium and its alloys - Instrumentaldetermination of image clarity of anodic oxidationcoatings - Instrumental method - TechnicalCorrigendum 1ISO/TC 92/SC 4 ISO/TS 24679:2011Fire safety engineering - Performance of structures in fireISO/TC 121/SC 3 ISO 80601-2-61:2011Medical electrical equipment - Part 2-61: Particularrequirements for basic safety and essentialperformance of pulse oximeter equipmentISO/TC 138/SC 5 ISO 21751:2011Plastics pipes and fittings - Decohesion test ofelectrofusion assemblies - Strip-bend testISO/TC 145/SC ISO 3864-4:2011Graphical symbols - Safety colours and safety signs -Part 4: Colorimetric and photometric properties ofsafety sign materials


2011 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTC 34 IEC 61167:2011Metal halide lamps - Performance specificationTC 34 IEC 62384:2011DC or AC supplied electronic control gear for LEDmodules - Performance requirementsTC 34 IEC/PAS 62707-1:2011LED - Binning - Part 1: General requirements andwhite gridTC 34 IEC/TS 62504:2011General lighting - LEDs and LED modules - Termsand definitionsTC 35 IEC 60086-5:2011Primary batteries - Part 5: Safety of batteries withaqueous electrolyteTC 37 IEC 61643-11:2011Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surgeprotective devices connected to low-voltage powersystems - Requirements and test methodsTC 45 IEC 62598:2011Nuclear instrumentation - Constructional requirementsand classification of radiometric gaugesTC 47 IEC 60749-23:2011Semiconductor devices - Mechanical and climatic testmethods - Part 23: High temperature operating lifeTC 47 IEC 62047-8:2011Semiconductor devices - Micro-electromechanicaldevices - Part 8: Strip bending test method for tensileproperty measurement of thin filmsTC 48 IEC 60512-26-100-am1:2011Amendment 1 - Connectors for electronic equipment- Tests and measurements - Part 26-100: Measurementsetup, test and reference arrangements andmeasurements for connectors according to IEC 60603-7- Tests 26a to 26gTC 49 IEC 60679-6:2011Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality- Part 6: Phase jitter measurement method for quartzcrystal oscillators and SAW oscillators - ApplicationguidelinesTC 49 IEC/TS 61994-4-2:2011Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices andassociated materials for frequency control, selectionand detection - Glossary - Part 4-2: Piezoelectric anddielectric materials - Piezoelectric ceramicsTC 57 IEC/TS 61968-2:2011Application integration at electric utilities - Systeminterfaces for distribution management - Part 2:GlossaryTC 62 IEC 60601-2-27:2011Medical electrical equipment - Part 2-27: Particularrequirements for the basic safety and essentialperformance of electrocardiographic monitoringequipmentTC 64 IEC 60364-5-54:2011Low-voltage electrical installations - Part 5-54:Selection and erection of electrical equipment -Earthing arrangements and protective conductorsTC 64 IEC 60364-7-718:2011Low-voltage electrical installations - Part 7-718:Requirements for special installations or locations -Communal facilities and workplacesTC 65 IEC 60534-2-1:2011Industrial-process control valves - Part 2-1: Flowcapacity - Sizing equations for fluid flow under installedconditionsTC 76 IEC 60825-4-am2:2011Amendment 2 - Safety of laser products - Part 4: LaserguardsTC 77 IEC 61000-4-4:2011Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testingand measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity testTC 77 IEC 61000-4-18:2011Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18:Testing and measurement techniques - Dampedoscillatory wave immunity testTC 86 IEC 60793-2-10:2011Optical fibres - Part 2-10: Product specifications -Sectional specification for category A1 multimodefibresTC 86 IEC 61300-1:2011Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurement procedures- Part 1: General and guidanceTC 86 IEC 62343-2:2011Dynamic modules - Part 2: Reliability qualificationTC 87 IEC/TS 62558:2011Ultrasonics - Real-time pulse-echo scanners - Phantomwith cylindrical, artificial cysts in tissue-mimicking materialand method for evaluation and periodic testing of3D-distributions of void-detectability ratio (VDR)TC 100 IEC 62571:2011Digital audiobook file format and player requirementsTC 100 IEC 62637-1:2011Battery charging interface for smallhand heldmultimedia devices - Part 1: 2mm barrel interfaceTC 100 IEC 62637-2:2011Battery charging interface for small handheldmultimedia devices - Part 2: 2 mm barrel type interfaceconformance testingTC 112 IEC/TS 62332-1:2011Electrical insulation systems (EIS) - Thermal evaluationof combined liquid and solid components - Part 1:General requirementsTC 113 IEC/PAS 62565-2-1:2011Nanomanufacturing - Material specifications - Part 2-1:Single-wall carbon nanotubes - Blank detail specificationTC 116 IEC 60745-2-22:2011Hand-held motor-operated electric tools - Safety -Part 2-22: Particular requirements for cut-off machines22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 4RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ASD/ELEC EN 2240-052:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 052:Lamp, code 1222 - Product standardASD/ELEC EN 2240-053:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 053:Lamp, code 1308 - Product standardASD/ELEC EN 2240-054:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 054:Lamp, code 1317 - Product standardASD/ELEC EN 2240-055:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 055:Lamp, code 1495 - Product standardASD/ELEC EN 2240-056:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 056:Lamp, code 1506 - Product standardASD/ELEC EN 2240-057:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 057:Lamp, code 1512 - Product standardASD/ELEC EN 2240-058:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 058:Lamp, code 1524 - Product standardASD/ELEC EN 2240-059:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 059:Lamp, code 1591 - Product standardASD/ELEC EN 2240-060:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 060:Lamp, code 1619 - Product standardCEN/CLC/TC 3 EN 15986:2011Symbol for use in the labelling of medical devices -Requirements for labelling of medical devicescontaining phthalatesCEN/SS F05 EN 15964:2011Breath alcohol test devices other than single usedevices - Requirements and test methodsCEN/TC 23 EN ISO 22434:2011Transportable gas cylinders - Inspection andmaintenance of cylinder valves (ISO 22434:2006)CEN/TC 51 EN 196-5:2011Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity testfor pozzolanic cementCEN/TC 51 CEN/TR 16142:2011Concrete - A study of the characteristic leachingbehaviour of hardened concrete for use in the naturalenvironmentCEN/TC 69 EN 593:2009+A1:2011Industrial valves - Metallic butterfly valvesCEN/TC 70 CEN/TR 15642:2011Unified tests procedures for the tests ofEN 3-7:2004+A1:2007CEN/TC 107 EN 488:2011District heating pipes - Preinsulated bonded pipesystems for directly buried hot water networks - Steelvalve assembly for steel service pipes, polyurethanethermal insulation and outer casing of polyethyleneCEN/TC 121 EN ISO 544:2011Welding consumables - Technical delivery conditionsfor filler materials and fluxes - Type of product,dimensions, tolerances and markings (ISO 544:2011)CEN/TC 121 EN ISO 4136:2011Destructive tests on welds in metallic materials -Transverse tensile test (ISO 4136:2001)CEN/TC 121 EN ISO 5178:2011Destructive tests on welds in metallic materials -Longitudinal tensile test on weld metal in fusion weldedjoints (ISO 5178:2001)CEN/TC 121 EN ISO 9015-1:2011Destructive tests on welds in metallic materials -Hardness testing - Part 1: Hardness test on arcwelded joints (ISO 9015-1:2001)CEN/TC 121 EN ISO 9015-2:2011Destructive tests on welds in metallic materials -Hardness testing - Part 2: Microhardness testing ofwelded joints (ISO 9015-2:2003)CEN/TC 121 EN ISO 9016:2011Destructive tests on welds in metallic materials - Impacttests - Test specimen location, notch orientation andexamination (ISO 9016:2001)CEN/TC 121 EN ISO 17637:2011Non-destructive testing of welds - Visual testing offusion-welded joints (ISO 17637:2003)CEN/TC 134 EN 548:2011Resilient floor coverings - Specification for plain anddecorative linoleumCEN/TC 134 EN 649:2011Resilient floor coverings - Homogenous andheterogenous polyvinyl chloride floor coverings -SpecificationCEN/TC 134 EN 651:2011Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floorcoverings with foam layer - SpecificationCEN/TC 134 EN 652:2011Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floorcoverings with cork-based backing - SpecificationCEN/TC 136 EN 13089:2011Mountaineering equipment - Ice-tools - Safetyrequirements and test methodsCEN/TC 143 EN 12413:2007+A1:2011Safety requirements for bonded abrasive productsCEN/TC 144 EN 13683:2003+A2:2011Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers - SafetyCEN/TC 144 EN ISO 4254-5:2009/AC:2011Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-drivensoil-working machines (ISO 4254-5:2008)CEN/TC 164 EN 15975-1:2011Security of drinking water supply - Guidelines for riskand crisis management - Part 1: Crisis managementCEN/TC 170 EN 16128:2011Reference test method for release of nickel from thoseparts of spectacle frames and sunglasses intendedto come into close and prolonged contact with theskinCEN/TC 177 EN 1520:2011Prefabricated reinforced components of lightweightaggregate concrete with open structure withstructural or non-structural reinforcementCEN/TC 181 EN 624:2011Specification for dedicated LPG appliances - Roomsealed LPG space heating equipment for installationin vehicles and boats23


2011 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISCEN/TC 185 EN ISO 4014:2011Hexagon head bolts - Product grades A andB (ISO 4014:2011)CEN/TC 185 EN ISO 4016:2011Hexagon head bolts - Product gradeC (ISO 4016:2011)CEN/TC 185 EN ISO 8765:2011Hexagon head bolts with metric fine pitch thread -Product grades A and B (ISO 8765:2011)CEN/TC 185 EN ISO 14579:2011Hexalobular socket head cap screws(ISO 14579:2011)CEN/TC 185 EN ISO 14580:2011Hexalobular socket cheese head screws(ISO 14580:2011)CEN/TC 185 EN ISO 14583:2011Hexalobular socket pan head screws(ISO 14583:2011)CEN/TC 185 EN ISO 14584:2011Hexalobular socket raised countersunk head screws(ISO 14584:2011)CEN/TC 205 EN 13795:2011Surgical drapes, gowns and clean air suits, used asmedical devices for patients, clinical staff andequipment - General requirements for manufacturers,processors and products, test methods, performancerequirements and performance levelsCEN/TC 246 EN 16140:2011Natural stone test methods - Determination of sensitivityto changes in appearance produced by thermalcyclesCEN/TC 248 EN 15973:2011Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics- Resistance to soilingCEN/TC 251 EN ISO 11073-10404:2011Health informatics - Personal health devicecommunication - Part 10404: Device specialization -Pulse oximeter (ISO/IEEE 11073-10404:2010)CEN/TC 251 EN ISO 11073-10407:2011Health informatics - Personal health devicecommunication - Part 10407: Device specialization -Blood pressure monitor (ISO/IEEE 11073-10407:2010)CEN/TC 251 EN ISO 11073-10408:2011Health informatics - Personal health devicecommunication - Part 10408: Device specialization -Thermometer (ISO/IEEE 11073-10408:2010)CEN/TC 251 EN ISO 11073-10415:2011Health informatics - Personal health devicecommunication - Part 10415: Device specialization -Weighing scale (ISO/IEEE 11073-10415:2010)CEN/TC 251 EN ISO 11073-10417:2011Health informatics - Personal health devicecommunication - Part 10417: Device specialization -Glucose meter (ISO/IEEE 11073-10417:2010)CEN/TC 251 EN ISO 11073-10471:2011Health Informatics - Personal health device communication- Part 10471: Device specialization - Independant livingactivity hub (ISO/IEEE 11073-10471:2010)CEN/TC 251 EN ISO 11073-20601:2011Health informatics - Personal health device communication- Part 20601: Application profile - Optimized exchangeprotocol (ISO/IEEE 11073-20601:2010)CEN/TC 256 EN 13262:2004+A2:2011Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels- Product requirementsCEN/TC 256 EN 13979-1:2003+A2:2011Railway applications - Wheelsets and bogies -Monobloc wheels - Technical approval procedure -Part 1: Forged and rolled wheelsCEN/TC 256 EN ISO 3381:2011Railway applications - Acoustics - Measurement ofnoise inside railbound vehicles (ISO 3381:2005)CEN/TC 278 EN 15876-2:2011Electronic fee collection - Evaluation of on-board androadside equipment for conformity to EN 15509 -Part 2: Abstract test suiteCEN/TC 278 CEN/TR 16092:2011Electronic fee collection - Requirements forpre-payment systemsCEN/TC 278 CEN/TR 16152:2011Electronic fee collection - Personalisation and mountingof first mount OBECEN/TC 289 EN ISO 17234-2:2011Leather - Chemical tests for the determination of certainazo colorants in dyed leathers - Part 2: Determinationof 4-aminoazobenzene (ISO 17234-2:2011)CEN/TC 304 EN 13710:2011European Ordering Rules - Ordering of charactersfrom Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and ArmenianscriptsCEN/TC 332 EN ISO 4787:2011Laboratory glassware - Volumetric instruments -Methods for testing of capacity and for use(ISO 4787:2010, Corrected version 2010-06-15)CEN/TC 335 EN 14961-5:2011Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5:Firewood for non-industrial useCEN/TC 335 EN 15234-1:2011Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 1: GeneralrequirementsCEN/TC 336 EN 12846-1:2011Bitumen and bituminous binders - Determination ofefflux time by the efflux viscometer - Part 1: BituminousemulsionsCEN/TC 336 EN 12846-2:2011Bitumen and bituminous binders - Determination ofefflux time by the efflux viscometer - Part 2: Cut-backand fluxed bituminous bindersCEN/TC 336 EN 13614:2011Bitumen and bituminous binders - Determination ofadhesivity of bituminous emulsions by water immersiontestCEN/TC 343 EN 15357:2011Solid recovered fuels - Terminology, definitions anddescriptionsCEN/TC 343 EN 15358:2011Solid recovered fuels - Quality management systems- Particular requirements for their application to theproduction of solid recovered fuelsCEN/TC 343 EN 15400:2011Solid recovered fuels - Determination of calorific valueCEN/TC 343 EN 15402:2011Solid recovered fuels - Determination of the content ofvolatile matterCEN/TC 343 EN 15403:2011Solid recovered fuels - Determination of ash contentCEN/TC 343 EN 15407:2011Solid recovered fuels - Methods for the determinationof carbon (C), hydrogen (H) and nitrogen (N) contentCEN/TC 343 EN 15408:2011Solid recovered fuels - Methods for the determinationof sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine(Br) contentCEN/TC 343 EN 15414-3:2011Solid recovered fuels - Determination of moisturecontent using the oven dry method - Part 3: Moisturein general analysis sample24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 4CEN/TC 343 EN 15440:2011Solid recovered fuels - Methods for the determinationof biomass contentCEN/TC 343 EN 15442:2011Solid recovered fuels - Methods for samplingCEN/TC 343 EN 15443:2011Solid recovered fuels - Methods for the preparation ofthe laboratory sampleCEN/TC 347 EN 1811:2011Reference test method for release of nickel from allpost assemblies which are inserted into pierced partsof the human body and articles intended to come intodirect and prolonged contact with the skinCEN/TC 350 EN 15643-2:2011Sustainability of construction works - Assessment ofbuildings - Part 2: Framework for the assessment ofenvironmental performanceCEN/TC 361 EN 15812:2011Polymer modified bituminous thick coatings forwaterproofing - Determination of crack bridging abilityCEN/TC 361 EN 15813:2011Polymer modified bituminous thick coatings forwaterproofing - Determination of flexibility at lowtemperaturesCEN/TC 361 EN 15815:2011Polymer modified bituminous thick coatings forwaterproofing - Resistance to compressionCEN/TC 361 EN 15816:2011Polymer-modified bituminous thick coatings forwaterproofing - Resistance to rainCEN/TC 361 EN 15817:2011Polymer modified bituminous thick coatings forwaterproofing - Water resistanceCEN/TC 361 EN 15818:2011Polymer modified bituminous thick coatings forwaterproofing - Determination of dimensional stabilityat high temperatureCEN/TC 361 EN 15819:2011Polymer modified bituminous thick coatings forwaterproofing - Reduction of the thickness of the layerwhen fully driedCEN/TC 361 EN 15820:2011Polymer modified bituminous thick coatings forwaterproofing - Determination of watertightnessCEN/TC 367 EN 15964:2011Breath alcohol test devices other than single usedevices - Requirements and test methodsCEN/WS 041 CWA 16275:2011Guidelines for the selection of consultants advisingSMEs on integrated quality, environment, health andsafety management systemsECISS/TC 20 EN 10351:2011Chemical analysis of ferrous materials - Inductivelycoupled plasma optical emission spectrometricanalysis of unalloyed and low alloyed steels -Determination of Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (total)and Sn [Routine method]25


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 4CLC/TC 62 EN 60601-2-45:2011Medical electrical equipment - Part 2-45: Particularrequirements for the basic safety and essentialperformance of mammographic X-ray equipmentand mammographic stereotactic devices(IEC 60601-2-45:2011)CLC/TC 62 EN 80001-1:2011Application of risk management for IT-networksincorporating medical devices - Part 1: Roles,responsibilities and activities (IEC 80001-1:2010)CLC/TC 64 HD 60364-4-42:2011Low voltage electrical installations - Part 4-42:Protection for safety - Protection against thermaleffects (IEC 60364-4-42:2010, modified)CLC/TC 65CX EN 61804-3:2011Function Blocks (FB) for process control - Part 3:Electronic Device Description Language (EDDL)(IEC 61804-3:2010)CLC/TC 78 EN 61236:2011Live working - Saddles, stick clamps and theiraccessories (IEC 61236:2010)CLC/TC 79 EN 50518-3:2011Monitoring and alarm receiving centre - Part 3:Procedures and requirements for operationCLC/TC 81X EN 62305-3:2011Protection against lightning - Part 3: Physical damageto structures and life hazard (IEC 62305-3:2010)CLC/TC 81X EN 62561-4:2011Lightning protection system components (LPSC) -Part 4: Requirements for conductor fasteners(IEC 62561-4:2010, modified)CLC/TC 82 EN 61853-1:2011Photovoltaic (PV) module performance testing andenergy rating - Part 1: Irradiance and temperatureperformance measurements and power rating(IEC 61853-1:2011)CLC/TC 82 EN 62116:2011Test procedure of islanding prevention measuresfor utility-interconnected photovoltaic inverters(IEC 62116:2008, modified)CLC/TC 86BXA EN 50377-13-2:2011Connector sets and interconnect components tobe used in optical fibre communication systems -Product specifications - Part 13-2: Type LX.5-PCDUPLEX terminated on IEC 60793-2-50 categoryB1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconiaferrule category UCLC/TC 86BXA EN 50377-13-3:2011Connector sets and interconnect components tobe used in optical fibre communication systems -Product specifications - Part 13-3: Type LX.5-APCDUPLEX terminated on IEC 60793-2-50 categoryB1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconiaferrule category UCLC/TC 86BXA EN 50377-4-2:2011Connector sets and interconnect components tobe used in optical fibre communication systems -Product specifications - Part 4-2: Type SC/APCsimplex 8° terminated on IEC 60793-2-50 of typesB1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconiaferrule category UCLC/TC 86BXA EN 50377-4-4:2011Connector sets and interconnect components tobe used in optical fibre communication systems -Product specifications - Part 4-4: Type SC-PCsimplex terminated on IEC 60793-2-50 categoryB1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconiaferrule category UCLC/TC 86BXA EN 50411-3-2:2011Fibre organisers and closures to be used in opticalfibre communication systems - Productspecifications - Part 3-2: Singlemode mechanicalfibre spliceCLC/TC 86BXA EN 61300-2-17:2011Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurement procedures -Part 2-17: Tests - Cold (IEC 61300-2-17:2010)CLC/TC 86BXA EN 61300-2-23:2011Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Basic test and measurementprocedures - Part 2-23: Tests - Sealing for nonpressurizedclosures of fibre optic devices(IEC 61300-2-23:2010)CLC/TC 86BXA EN 61753-086-6:2011Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Performance standard - Part 086-6:Non-connectorized single-mode bidirectional1 490 / 1 550 nm downstream and 1 310 nmupstream WWDM devices for category O -Uncontrolled environment (IEC 61753-086-6:2010)CLC/TC 86BXA EN 61753-087-2:2011Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Performance standard - Part 087-2:Non-connectorized single-mode bidirectional1 310 nm upstream and 1 490 nm downstreamWWDM devices for category C - Controlledenvironment (IEC 61753-087-2:2010)CLC/TC 86BXA EN 61753-131-3:2011Fibre optic interconnecting devices and passivecomponents - Performance standard - Part 131-3:Single-mode mechanical fibre splice for category U -Uncontrolled environment (IEC 61753-131-3:2010)CLC/TC 94 EN 62246-1:2011Reed switches - Part 1: Generic specification(IEC 62246-1:2011)CLC/TC 210 EN 61000-6-3:2007/A1:2011Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3:Generic standards - Emission standard forresidential, commercial and light-industrialenvironmentsCLC/TC 215 EN 50174-1:2009/A1:2011Information technology - Cabling installation - Part 1:Installation specification and quality assurance27


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 4ETSI TS 102 825-2 V1.2.1 (2011-03)Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protectionand Copy Management (DVB-CPCM); Part 2: CPCMReference ModelETSI TS 102 825-3 V1.2.1 (2011-03)Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protectionand Copy Management (DVB-CPCM); Part 3: CPCMUsage State InformationETSI TS 102 833 V1.2.1 (2011-03)Digital Video Broadcasting (DVB); File Format Specificationfor the Storage and Playback of DVB ServicesETSI TS 102 855 V1.1.1 (2011-03)Satellite Earth Stations and Systems (SES); BroadbandSatellite Multimedia (BSM); Interworking and Integrationof BSM in Next Generation Networks (NGNs)ETSI TS 102 870-1 V1.1.1 (2011-03)Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;Conformance test specifications for GeoNetworkingBasic Transport Protocol (BTP); Part 1: Testrequirements and Protocol ImplementationConformance Statement (PICS) proformaETSI TS 102 870-2 V1.1.1 (2011-03)Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;Conformance test specifications for GeoNetworkingBasic Transport Protocol (BTP); Part 2: Test SuiteStructure and Test Purposes (TSS&TP)ETSI TS 102 870-3 V1.1.1 (2011-03)Intelligent Transport Systems (ITS); Testing;Conformance test specifications for GeonetworkingBasic Transport Protocol (BTP); Part 3: Abstract TestSuite (ATS) and Protocol Implementation eXtraInformation for Testing (PIXIT)ETSI TS 102 922-2 V7.0.0 (2011-03)Smart Cards; Test specification for the ETSI aspects ofthe IC_USB interface; Part 2: UICC features (Release 7)ETSI TS 103 052 V1.1.1 (2011-03)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Radiated measurement methods andgeneral arrangements for test sites up to 100 GHzETSI TS 123 002 V10.2.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network architecture (3GPP TS 23.002version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 123 060 V10.3.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Service description;Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 123 060 V8.12.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Service description;Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 123 060 V9.8.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Service description;Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 9.8.0 Release 9)ETSI TS 123 167 V10.3.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) emergencysessions (3GPP TS 23.167 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 123 167 V9.6.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) emergencysessions (3GPP TS 23.167 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 123 203 V10.3.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control architecture(3GPP TS 23.203 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 123 203 V9.8.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control architecture(3GPP TS 23.203 version 9.8.0 Release 9)ETSI TS 123 216 V10.0.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 123 216 V9.7.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 123 221 V10.0.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 123 221 V8.8.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 123 228 V10.4.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2(3GPP TS 23.228 version 10.4.0 Release 10)ETSI TS 123 237 V10.5.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 123 237 V9.8.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 9.8.0 Release 9)ETSI TS 123 251 V10.1.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network sharing; Architecture and functionaldescription (3GPP TS 23.251 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 123 251 V8.3.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network sharing; Architecture and functionaldescription (3GPP TS 23.251 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 123 251 V9.3.1 (2011-02)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network sharing; Architecture and functionaldescription (3GPP TS 23.251 version 9.3.1 Release 9)ETSI TS 123 251 V9.4.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network sharing; Architecture and functionaldescription (3GPP TS 23.251 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 123 271 V10.2.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Functional stage 2 description of Location Services(LCS) (3GPP TS 23.271 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 123 271 V9.6.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Functional stage 2 description of Location Services(LCS) (3GPP TS 23.271 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 123 272 V9.7.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Circuit Switched (CS) fallback in Evolved PacketSystem (EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 9.7.0Release 9)29


2011 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 123 292 V10.3.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) centralized services;Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 123 292 V9.8.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) centralized services;Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 9.8.0 Release 9)ETSI TS 123 401 V10.3.0 (2011-03)General Packet Radio Service (GPRS) enhancementsfor Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 10.3.0Release 10)ETSI TS 123 401 V8.13.0 (2011-03)General Packet Radio Service (GPRS) enhancements forEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 8.13.0Release 8)ETSI TS 123 401 V9.8.0 (2011-03)General Packet Radio Service (GPRS) enhancements forEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 9.8.0Release 9)ETSI TS 123 402 V10.3.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architecture enhancements for non-3GPP accesses(3GPP TS 23.402 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 123 402 V9.8.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architecture enhancements for non-3GPP accesses(3GPP TS 23.402 version 9.8.0 Release 9)ETSI TS 124 229 V5.24.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 5.24.0 Release 5)ETSI TS 124 229 V6.25.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 6.25.0 Release 6)ETSI TS 124 229 V7.22.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 7.22.0 Release 7)ETSI TS 124 229 V8.14.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 8.14.0 Release 8)ETSI TS 124 229 V9.6.0 (2011-03)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based on SessionInitiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol(SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 125 331 V8.13.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 25.331 version 8.13.0 Release 8)ETSI TS 125 331 V9.5.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 25.331 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 125 423 V8.11.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface Radio Network SubsystemApplication Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 125 423 V9.5.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface Radio Network SubsystemApplication Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 125 433 V8.11.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP)signalling (3GPP TS 25.433 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 125 433 V9.5.0 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP)signalling (3GPP TS 25.433 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 129 060 V9.5.2 (2011-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); GPRS TunnellingProtocol (GTP) across the Gn and Gp interface(3GPP TS 29.060 version 9.5.2 Release 9)ETSI TS 129 228 V8.11.1 (2011-02)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx Interfaces;Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.228 version 8.11.1 Release 8)ETSI TS 131 124 V9.4.1 (2011-03)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile Equipment (ME) conformance testspecification; Universal Subscriber Identity ModuleApplication Toolkit (USAT) conformance testspecification (3GPP TS 31.124 version 9.4.1 Release 9)ETSI TS 182 027 V3.5.1 (2011-03)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);IPTV Architecture; IPTV functions supported by the IMSsubsystemETSI TS 182 028 V3.5.1 (2011-02)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);NGN integrated IPTV subsystem ArchitectureETSI TS 183 043 V2.5.1 (2011-02)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);IMS-based PSTN/ISDN Emulation; Stage 3 specificationETSI TS 183 063 V3.5.2 (2011-03)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);IMS-based IPTV stage 3 specificationETSI TS 183 064 V3.4.1 (2011-02)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);NGN integrated IPTV subsystem stage 3 specificationETSI TS 186 009-2 V2.2.1 (2011-03)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);SIP-ISUP Interworking between the IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched(CS) networks; Part 2: Test Suite Structure and TestPurposes (TSS&TP)ETSI TS 187 001 V3.7.1 (2011-03)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);NGN SECurity (SEC); RequirementsParengë Lyda Maþeikienë30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 4Lietuvos standartizacijos departamentasDirektorius .............................................................................................................................................................. 270 9360Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345Faksas 212 6252TEISËS, PERSONALO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUSPoskyrio vedëjas (tarptautiniams ryðiams) .......................................................................................................... 270 9358Vyriausioji specialistë teisëkûrai .............................................................................................................................. 279 1140Vyriausioji specialistë mokymams ir archyvui ........................................................................................................ 270 9360Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 93611-asis poskyrisÞaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos, socialinë atsakomybë ................................................. 270 9365Tekstilë, dujø sistemos, nafta ir naftos produktai, popierius, informacija ir dokumentavimas ........................... 279 1134Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, pašarai ...................................... 279 1134Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, maisto analizë, dangos ................................................................... 270 93652-asis poskyrisPoskyrio vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................. 234 8399Sveikata, pakavimas, akiø optika ............................................................................................................................. 234 8396Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas,neardomieji bandymai ............................................................................................................................................. 234 8397Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 83973-iasis poskyrisInformacinës ir ryšiø technologijos, telekomunikacijos, informacijos saugumas, apsauga .............................. 270 9349Elektronika, elektros energetika ............................................................................................................................... 279 1151Elektrotechnika, elektromagnetinis suderinamumas ............................................................................................. 279 11514-asis poskyrisPoskyrio vedëjas. Bendrieji klausimai, statybinës konstrukcijos, priešgaisrinë sauga. Baldai, mediena, ........ 279 1150techninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagosStatyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341203 kab.206 kab.204 kab.309 kab.205 kab.401 kab.312 kab.311 kab.318 kab.318 kab.311 kab.302 kab.303 kab.303 kab.304 kab.304 kab.216 kab.216 kab.216 kab.319 kab.317 kab.PLANAVIMO, TIKRINIMO IR LEIDYBOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366 212 kab.Tarptautiniø ir Europos standartø perëmimas ........................................................................................................ 279 1138 202 kab.Standartø lietuviðkø terminø ekspertizë .................................................................................................................. 279 1153 217 kab.Standartø lietuviø kalbos ekspertizë ....................................................................................................................... 270 9371 209 kab................................................................................................................................................................................... 279 11 53 217 kab.Standartø techninis redagavimas ir maketavimas .................................................................................................. 270 9357 210 kab................................................................................................................................................................................... 270 1138 202 kab.INFORMACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362Notifikavimo ir informacijos poskyrisPoskyrio vedëja. Keitimosi informacija pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas klausimai ................................... 270 9347Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347Informaciniø technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364Departamento terminø duomenø bazë .................................................................................................................. 270 9342Biblioteka ................................................................................................................................................................ 279 1142Platinimo poskyrisPoskyrio vedëja. Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas ................................................................... 270 9348Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUSVedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346218 kab.214 kab.214 kab.213 kab.213 kab.213 kab.315 kab.307 kab.306 kab.305 kab.201 kab.Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344Projektø direktorius .................................................................................................................................................. 270 9356Rinkodaros direktorius ............................................................................................................................................. 270 9356Faksas 270 935631


2011 Nr. 4 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASDepartamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartusu suinteresuotomis Lietuvos RespublikosVyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis irorganizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikàstandartizacijos srityje.Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijosdarbus ir metodiðkai jiems vadovauja.Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos≤ ≥standartø projektams rengti.Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijosSutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausøtarnybos funkcijas.Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijosnacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijosstandartizacijos forume nuo 1999 m.Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europosorganizacijose:Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narysnuo 2008 m.;Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –asocijuotasis narys nuo 1996 m.;Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo2003 m.;Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;Europos telekomunikacijø standartø institute (ETSI) – narysnuo 1996 m.32

More magazines by this user
Similar magazines