De mens centraal bij het ontwikkelen van telemedicine ... - Marc Steen

marcsteen.nl
  • No tags were found...

De mens centraal bij het ontwikkelen van telemedicine ... - Marc Steen

Domotica gaat over …•Techniek•Hardware•Mensen•ServiceOver hoe je kuntinnoveren:Design ThinkingUser InvolvementService DesignMethodenTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


TNO, Marc Steen, 25 juli 2009Voorbeeld 1


•‘Naar buiten’, inleven in ‘gebruikers’•‘Empathic design’• Zie video: Tim Brown on creativity and play (laatste stuk van video)http://www.ted.com/talks/lang/eng/tim_brown_on_creativity_and_play.htmlTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


TNO, Marc Steen, 25 juli 2009Voorbeeld 2


TNO, Marc Steen, 25 juli 2009Voorbeeld 2


•‘Gebruikers’ doen mee, samen ontwerpen•‘Co-design’• Zie video: Liz Sanders over co-design in ziekenhuizen :http://studiolab.io.tudelft.nl/contextmapping/symposium (kies video van Liz Sanders)TNO, Marc Steen, 25 juli 2009


TNO, Marc Steen, 25 juli 2009Voorbeeld 3


•Workshop (van TNO) met bewoners enpersoneel, met ‘knippen en plakken’TNO, Marc Steen, 25 juli 2009


User involvement•Allerlei ‘gewone mensen’ – patiënten,cliënten, zorgprofessionals, mantelzorgers, etc.– krijgen een rol in het innovatieproces•Mogelijke misverstanden…•zij kunnen geen uitvindingen doen•zij kennen hun eigen behoeften niet•…TNO, Marc Steen, 25 juli 2009


User involvement•Is ook niet nodig; wel is nodig om hetinnovatieproces zo te organiseren dat‘gewone mensen’•actief en creatief kunnen meedoen – nietreactief, passief, niet als object•vanaf het begin van een project meemogen doen – niet alleen op het eindeTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


• It is amazing how much time is wasted on certaindevelopment projects by arguing over what usersmight be like or what they may want to do. Insteadof discussing such issues in a vacuum, it is muchbetter (and actually less time-consuming) to gethard facts form the users themselves.• Jacob NielsenTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


ISO 13407• Active involvement of users, toobtain a clear understanding ofuser and task requirements• An appropriate allocation offunctions between users andtechnology• Iteration of design and evaluationprocesses• A multi-disciplinary approachTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Iteratief procesTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Human-centred designHuidige situatie begrijpen(onderzoeken)Gebruikersgaan richtingonderzoekersen ontwerpersParticipatorydesignLead userapproachCo-designAppliedethnographyContextualdesignEmpathicdesignOndezoekersen ontwerpersgaan richtinggebruikersTNO, Marc Steen, 25 juli 2009Alternatieve situatiesvormgeven (ontwerpen)


Service Design•Verschuiving naar service/experienceexperienceserviceproductcommodityZie: Pine and Gilmore: The experience economy. Boston, Massachusetts: HarvardBusiness School Press, 1999TNO, Marc Steen, 25 juli 2009


TNO, Marc Steen, 25 juli 2009


TNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Case: WeCare• Probleem: Mantelzorg geven aan iemand (vaakpartner) met dementie, thuiswonend, kan heelzwaar zijn; 20% loopt risico op ‘burn-out’• Oplossing: WeCare, helpt mantelzorgers om huntaken onderling te delen en te coördineren• Techniek: Mantelzorger A meldt zorgvraag, envia matching (voorkeuren en agenda) komt deze bijpersoon B, die nog steeds kan kiezenTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Mijn agendamaandag 29 junidinsdag 30 juliwoensdag 1 julidonderdag 2 juli8.00 uur NietWerkBoutiqueWerkBoutiqueWerkBoutiqueIngekomen hulpvraag (1)Indienen hulpvraagVoetbal BobZwemles IngePrikbordAgenda Simon20.00 uur Niet 20.30 Film 20.00 uur NietMijn agendaMijn profielAdresboekPersoonlijke gegevensActiviteitenInzetInstellingenvrijdag 3 juli8.00 uur Niet 8.00 uur Niet! 14.00 uurGezelschapVerzoek van Anszaterdag 4 julizondag 5 juliNaar Jos en Thea20.00 uur Niet 20.00 uur Nieta aTNO, Marc Steen, 25 juli 2009Afspraak toevoegenAfspraak verwijderen


Case: WeCare‘Mixed methods’:• Vragenlijst onderzoek naar problemen enbehoeften (VUmc) – ‘company’, ‘daytime activities’• Interviews met enkele ‘primaire’ mantelzorgers,en ‘secundaire’ mantelzorgers: story telling,storyboard, concept testing, user requirements• Prototype geëvalueerd in enkele focus groups;momenteel plannen voor verdere ontwikkeling enuitrol (in internationaal consortium)TNO, Marc Steen, 25 juli 2009


VUmc: Behoeften van mensen met dementieTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


VUmc: Behoeften van ‘hun’ mantelzorgersTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Methoden• Human-centred design, bijv. co-design,empathic design, user involvement, ‘innoverensamen met eindgebruikers’• Zie: Marc Steen: The fragility of human-centred design. Delft University Press, 2008• STOF: Multi-disciplinair, iteratief, open innovatie;tegelijk: Service, Technologie, Organisatie, Finance• Zie: www.stofmethod.comTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


STOF methode en werkboekServiceCritical DesignIssuesCritical SuccessFactorsTechnologyOrganisationFinanceValue forcustomersTNO, Marc Steen, 25 juli 2009Value forproviders


Service• Quick scan• Value: expected; perceived; intended; delivered• Customer/end-user• Market segments• Context• Rate, effort• Design issues• Target group• Value elements• Branding• Customer retentionTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Technology• Quick scan• Architecture• Infrastructure• Access• Service platforms• Devices• Applications• Design issues• System integration• Security• Quality of service• Accessibility• Management of user profilesTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Organization• Quick scan• Actors, roles• Value network, interactions, relationships• Strategies, goals• Organizational arrangements• Value activities• Resources, capabilities• Design issues• Partner selection• Network openness• Network governance• Network complexityTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Finance• Quick scan• Investment• Cost• Performance indicators• Revenue• Risk• Pricing• Financial arrangements• Further development• Phasing of investments• Pricing• Division of investments, costs and revenues• Valuation of contributions and benefitsTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Methoden, uit UK• Service Design: Perspectief van service en user experience,customer journey, service touch points, early prototyping,bottom-up, co-design, participatie, empowerment• Cottam, H. and Leadbeater, C.: Health: Co-creating services. London: Design Council, 2004• Transformation Design (‘transitie’): Systeemaanpak (niet1 partij met 1 probleem), organisatieverandering (innovatiefvermogen)• Burns, C., Cottam, H., Vanstone, C., and Winhall, J.: Transformation Design. London:Design Council, 2006• ‘Public services reform’: Preventie, gezondheid waaraanburgers kunnen bijdragen (co-creatie)• Parker, S. and Heapy, J., The journey to the interface: How public service design can connectusers to reform. London: DEMOS, 2006TNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Dank jullie wel voor jullie aandacht• Dr. ir. Marc Steen• marc.steen@tno.nl• TNO Informatie- en Communicatietechnologie• www.tno.nlTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Methods (1/4)Design stageUnderstandDesignEvaluateTNO, Marc Steen, 25 juli 2009MethodDesk researchInterview or Focus group (explorative);Diaries or Probes (explorative)Observation; Experience sampling (summative)Survey; Conjoint analysisInterview or Focus group (generative);Design workshopSurvey; Conjoint analysisInterview; Focus groupObservation; Diaries or Probes (evaluative)LoggingExperience sampling (evaluative)Lab study; Lab experimentField trial


Methods (2/4)SourceSecondary data‘Say’‘Do’‘Make’‘Use’MethodDesk researchInterviewFocus groupExperience samplingDiaries or ProbesSurveyConjoint analysisObservationLoggingDesign workshopField trialLab study or Lab experimentTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Methods (3/4)HighsituatednessField trial;Field trial; Experiencesampling; LoggingDiaries orProbes;Observation;Survey;ConjointsurveyLowsituatednessInterview;Focus group;DesignworkshopLab study; Lab experimentConceptualgeneralizabilityStatisticalgeneralizabilityTNO, Marc Steen, 25 juli 2009


Methods (4/4)MethodsDesk researchSurveyConjoint analysisInterview or Focus groupDesign workshopObservationField trialLoggingDiaries or ProbesExperience samplingLab study or Lab experimentDesk researchTNO, Marc Steen, 25 juli 2009Costs€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Lead ime●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

More magazines by this user
Similar magazines