2006 - VÚB banka

vub.sk

2006 - VÚB banka

Správao spoločenskejzodpovednostiza rok 2006Corporate SocialResponsibilityReport 2006layout CSR.indd 17/4/07 2:42:30 PM


layout CSR.indd 27/4/07 2:42:31 PM


ObsahPríhovor generálneho riaditeľa 2Niekoľko slov o nás 4VÚB banka a spoločenská zodpovednosť 8Naša stratégia spoločensky zodpovedného podnikania 12Naše biznis princípy 14Naši partneri 20Filantropia ako súčasť spoločensky zodpovedného podnikania 28Meranie a reportovanie 32Spoločenská zodpovednosť v roku 2006 36Zamestnanci 40Hlavné témy vo vzťahu k zamestnancom v roku 2006 42Dodávatelia 46Životné prostredie 48Komunita 52Filantropia v roku 2006 54Najvýznamnejšie filantropické aktivity v roku 2006 58Nadácia VÚB 74ContentsChief Executive Officer’s Foreword 2A Few Words About Us 4VUB and Corporate Social Responsibility 8Our Corporate Social Responsiblity Strategy 12Our Business Principles 14Our Partners 20Philanthropy as Integral Part of Corporate Social Responsibility 28Measurement and Reporting 32Corporate Social Responsibility in 2006 36Employees 40Key Topics Related to Employees in 2006 42Suppliers 46Environment 48Community 52Philanthropy in 2006 54The Most Important Philanthropic Activities of 2006 58VUB Foundation 74layout CSR.indd 017/4/07 2:42:31 PM


Príhovorgenerálneho riaditeľaChief ExecutiveOfficer’s Forewordlayout CSR.indd 027/4/07 2:42:32 PM


Corporate Social Responsibility (CSR) alebo spoločenská zodpovednosť firmyje relatívne nový pojem, ktorý v posledných rokoch rezonuje aj na Slovenskuhlavne vďaka nadnárodným spoločnostiam. Tie už dlhé obdobie vo svojichkrajinách dobrovoľne realizujú rôzne sociálne, ekonomické, environmentálnealebo iné programy, ktoré vyjadrujú ich morálny záväzok úspešne sa podieľaťna rozvoji spoločnosti, v ktorej existujú, a robiť prospešné veci pre komunitu,v ktorej pôsobia.Ani u nás tieto aktivity nie sú ničím novým, avšak práve nastúpený trend násučí robiť ich systematicky a lepšie. Nestačí len z času na čas podporiť dobrúvec. CSR je aj o tom, ako firma funguje vnútri. Aké sú hodnoty, ktoré vyznávajújej top manažéri, ako sa správajú zamestnanci, o každodennej realite.Spoločenská zodpovednosť firmy nie je definovaná stratégiou alebo CSRmanažérom. Je to spôsob myslenia, ktorý uplatňujeme v každodennom životea podnikaní.Verím, že to, čo sa nám podarilo urobiť v poslednom období, je dobrýmsignálom pre nás všetkých a slušným začiatkom v nikdy sa nekončiacomprocese, ktorého následky v dobrom pocítime všetci.CSR - Corporate Social Responsibility is a relatively new term that has beenresonating over past years also in Slovakia, particularly thanks to internationalcompanies, which, upon their initiatives, have long been implementing varioussocial, economic, environmental and other programs expressing their moralcommitment to be successfully involved in development of society they live inand to contribute with beneficial actions in community they operate in.Although these activities are nothing new with us either, it is the started trendthat leads us to do it more systematically and better. Supporting a good thingnow and then is not enough. CSR is also about how the company functionsinside. What values its top managers respect, how its employees act and whatis day-to-day reality like. Corporate Social Responsibility is not defined bya strategy or a CSR manager. It is a way of thinking we apply in everyday lifeand business.I believe that what we managed to achieve recently is a good signal for allof us and a fairly good beginning of an endless process, implications of whichwe all will experience in a good way.3layout CSR.indd 037/4/07 2:42:32 PM


Niekoľko slovo násA Few WordsAbout Uslayout CSR.indd 047/4/07 2:42:34 PM


VÚB banka vznikla 1. 1. 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemnýchklientov na území SR zo Štátnej banky československej. Prelomom pre našučinnosť bol rok 2001, keď získala väčšinový podiel vo VÚB banke významnátalianska banková skupina IntesaBci (dnes Intesa Sanpaolo).VÚB banka s počtom klientov takmer 1,2 milióna a približne 20 % trhovýmpodielom je v súčasnosti druhou najväčšou bankou na Slovensku.Ťažiskom našej ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitnéa platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie aktivítmedzinárodného obchodu. Prostredníctvom dcérskych spoločností ponúkamei podielové fondy, dôchodkové sporenie, spotrebiteľské financovanie, lízingči faktoring. Sme tiež sprostredkovateľom poistných produktov spoločnostiGenerali.Na Slovensku poskytujeme naše služby prostredníctvom 207 retailovýchpobočiek a 11 hypotekárnych centier. Zároveň prevádzkujeme 35 firemnýchpobočiek, ktoré predstavujú najširšiu sieť bankových pracovískšpecializovaných výlučne na poskytovanie služieb malým a strednýmpodnikom a samospráve.V roku 2006 získala VÚB banka významné medzinárodné ocenenia „Best Bankin Slovakia 2006“ od časopisu Global Finance a „Bank of the Year 2006“ odčasopisu The Banker.VUB was established on 1 January 1990 as a state monetary institution bydetaching commercial activities for corporate clients in Slovakia from Štátnabanka československá (State Czechoslovak Bank). 2001 was a turning pointfor the Bank’s operation when Italian banking group, IntesaBci (today’s IntesaSanpaolo), acquired a majority share of VUB.Nowadays, VUB Bank with almost 1.2 million clients and market share ofabout 20% is the second largest bank in Slovakia. Our core offer consists ofmortgage and consumer loans, deposit and payment products and services,corporate banking and foreign trade financing. Through our subsidiaries wealso offer asset management, pension savings, consumer financing, leasingand factoring. Moreover, we also act as a broker of Generali’s insuranceproducts.In Slovakia we render services via 207 retail branches and 11 mortgagecentres. In addition, we operate 35 corporate branches that represent broadestnetwork of banking desks specialized in providing services exclusively to smalland medium enterprises and municipalities.In 2006, VUB Bank was presented with important international awards – “BestBank in Slovakia 2006” by the magazine Global Finance and “Bank of the Year2006” by the magazine The Banker.5layout CSR.indd 057/4/07 2:42:35 PM


O skupine Intesa SanpaoloIntesa Sanpaolo je najväčšou talianskou bankou. Vznikla 1. 1. 2007 zlúčenímbánk Banca Intesa a Sanpaolo IMI. S trhovou kapitalizáciou 74 miliárd eur ješiestou najväčšou bankou v Európe a treťou v eurozóne. Silné postavenie mápredovšetkým v strednej a východnej Európe. Prostredníctvom dcérskychbánk je prítomná v 12 krajinách, kde prevádzkuje približne 1 650 pobočiekpre 7,7 milióna klientov. Okrem toho má Intesa Sanpaolo aj medzinárodnú sieťzastúpení, určenú na podporu firemných klientov, ktorá pokrýva až 35 krajínvrátane USA, Ruska, Číny a Indie.About Intesa Sanpaolo GroupIntesa Sanpaolo is the largest Italian bank. It was formed on 1 January 2007by a merger of Banca Intesa and Sanpaolo IMI. With market capitalizationof EUR 74 billion it is the sixth biggest bank in Europe and the third one in theEurozone. The Group holds a strong position primarily in Central and EasternEurope. Its subsidiaries ensure Intesa Sanpaolo’s presence in 12 countrieswhere it operates approximately 1,650 branches and has 7.7 million clients.Furthermore, Intesa Sanpaolo has an international network of representationsdesigned to support corporate clients covering as many as 35 countriesincluding the USA, Russia, China and India.6layout CSR.indd 067/4/07 2:42:35 PM


ALBÁNSKO/ALBANIABanca Italo-Albanese (BIA)American Bank of Albania (ABA)BOSNA A HERCEGOVINA/BOSNIA AND HERZEGOVINAUPI BankaLTG BankaČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLICPrague branch of VUBCHORVÁTSKO/CROATIAPrivredna Banka Zagreb (PBZ)EGYPT/EGYPTBank of AlexandriaGRÉCKO/GREECEAthens and Thessaloniki branches of ABAMAĎARSKO/HUNGARYCentral-European International Bank (CIB)Inter-Europa BankRUMUNSKO/ROMANIASanpaolo IMI Bank RomaniaRUSKÁ FEDERÁCIA/RUSSIAN FEDERATIONKMB BankSLOVENSKO/SLOVAKIAVÚB bankaSLOVINSKO/SLOVENIABanka KoperSRBSKO/SERBIABanca Intesa BeogradPanonska BankaTALIANSKO/ITALYIntesa Sanpaolo7layout CSR.indd 077/4/07 2:42:36 PM


VÚB bankaa spoločenskázodpovednosťVUB and CorporateSocial ResponsibilityObchodujeme s peniazmi,stretávame sa s ľuďmi.Ľudia sú dôležitejší.We do business with money,we meet people.People are more important.layout CSR.indd 087/4/07 2:42:36 PM


ÚvodSme presvedčení, že veľká banka by mala niesť aj významný dielzodpovednosti v spoločnosti, kde pôsobí a podniká. Naším cieľom je pretoneustále zlepšovať našu činnosť a vytvárať hodnoty nielen ekonomické, ale ajsociálne pre všetkých, ktorí s nami prichádzajú do kontaktu. Preto považujemespoločenskú zodpovednosť za neoddeliteľnú súčasť svojho podnikania.Ako člen bankovej skupiny Intesa Sanpaolo sme sa prihlásili k stratégiispoločensky zodpovedného podnikania našej materskej banky a skupiny(viac informácií na stránke www.intesasanpaolo.com v časti Sustainability).Na základe jej princípov sme si vytvorili vlastné priority spoločenskejzodpovednosti vyhovujúce slovenským reáliám.Od roku 2004 je VÚB banka členom neformálneho združenia Business LeadersForum, ktoré spája lídrov v presadzovaní princípov spoločensky zodpovednéhopodnikania na Slovensku. Jeho poslaním je motivovať a inšpirovať firmyk spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom zvyšovania povedomiao potrebe zodpovedného správania a poskytovania potrebného know-how.Združenie si kladie za cieľ pomáhať firmám a iným organizáciám dobrovoľnevytvárať vyššie etické štandardy podnikania, aktívne prispievať k trvaloudržateľnému rozvoju a podporovať skvalitňovanie spoločnosti uplatňovanímprincípov spoločenskej zodpovednosti v ťažisku ich hlavnej činnosti. VÚBbanka sa aktívne zapája do aktivít združenia a podporuje jeho komunikačnéprostriedky (internetová stránka, newsletter, pravidelné zasadnutia).IntroductionWe strongly believe that a big bank should share a great deal of responsibilityin the society, in which it conducts its business. Our objective, therefore, isto continuously improve our performance and create not only economic butalso social values for the Bank and all the stakeholders. VUB Bank considerscorporate social responsibility to be an integral part of its business.We, as a member of Intesa Sanpaolo Group, signed up to the CSR strategyapplied by our parent bank and Group (for more details on Intesa Sanpaolo’scorporate social responsibility see the web site www.intesasanpaolo.com,section Sustainability). On those principles VUB Bank set up its own CSRpriorities that match Slovak conditions.Since 2004 VUB Bank has been a member of the informal association,Business Leaders Forum, which unites leaders asserting principles of sociallyresponsible business in Slovakia. Its mission is to motivate and inspire firmsto corporate social responsibility by increasing awareness and providingnecessary know-how. Target the association set out is to assist companiesand other organizations to voluntarily create higher business standards,actively contribute to sustainable development and support qualityenhancement in the society by translating principles of corporate socialresponsibility in the core of their businesses. VUB Bank actively takes partin activities of the association and supports its communication tools(web site, newsletter, regular meetings).9layout CSR.indd 097/4/07 2:42:37 PM


Etický kódexSúčasťou našej zodpovednosti sú jasne definované hodnoty, pravidlá a eticképrincípy, ktorými sa riadi naša každodenná činnosť. Stanovuje ich etický kódexVÚB banky – Maják nášho úspechu, platný od konca roku 2003. Uplatňujemeho v prístupe ku všetkým našim partnerom a jeho dodržiavanie vyžadujeme ajod našich zamestnancov.Code of EthicsOur responsibility includes clearly defined values, rules and ethical principleswhich govern our day-to-day activities. They are set forth in VUB’s Code ofEthics – Lighthouse of Our Success effective since the end of 2003. We live upto these standards in our approach to all our partners and we require that ourstaff observe them as well.Rozsah správyTáto správa hodnotí úroveň spoločensky zodpovedného podnikania VÚBbanky v roku 2006 a mapuje jednotlivé oblasti. VÚB banka ju vydáva poprvýkrát a plánuje ju vydávať každoročne.Scope of ReportThis report evaluates VUB’s corporate social responsibility in 2006 and mapsindividual areas. VUB Bank is issuing this report for the first time over itsoperation and intends to issue it every year.10layout CSR.indd 0107/4/07 2:42:38 PM


11layout CSR.indd 0117/4/07 2:42:38 PM


Naša stratégiaspoločenskyzodpovednéhopodnikaniaOur CorporateSocial ResponsibilityStrategylayout CSR.indd 0127/4/07 2:42:38 PM


Koncepcia spoločenskej zodpovednosti VÚB banky je prirodzeným rozšírenímfilozofie našej spoločnosti. Prepája naše podnikateľské záujmy s etickými, tedakomerčnú sféru so spoločnosťou.Spoločensky zodpovedné podnikanie VÚB banky sa opiera o tri piliere:ekonomická efektívnosťspoločenská angažovanosťenvironmentálna zodpovednosťThe concept of VUB’s corporate social responsibility is a naturally expandedphilosophy of our Bank. It interconnects our business interests with ethicalones, linking commercial sphere with society.VUB’s corporate social responsibility is grounded on three pillars:economic efficiencysocial engagementenvironmental responsibility13layout CSR.indd 0137/4/07 2:42:38 PM


Naše biznis princípyOur BusinessPrincipleslayout CSR.indd 0147/4/07 2:42:38 PM


Našim klientom poskytujeme bankové a finančné služby na vysokejúrovni. Zároveň našimi službami vytvárame a aktivujeme nástroje na rozvojekonomického systému Slovenska. Profesionalita ľudí a kvalita služieb súcharakteristické pre našu bankovú činnosť. Naším cieľom je vybudovať vzťahklientov a akcionárov založený na dôvere a spokojnosti, spolupatričnostinašich zamestnancov a na blízkosti k skutočným potrebám celej spoločnosti.Preto sú súčasťou firemnej kultúry a etického kódexu VÚB banky hodnoty,ktoré nám pomáhajú byť úspešnými a dosahovať očakávané výsledky.We provide our clients with banking and financial services of high qualityand by these services we also create and activate instruments to developeconomic system in Slovakia. Professionalism of people and quality ofservices are typical of our banking activities. Our aim is to establish relationswith clients and shareholders based on trust and satisfaction; cohesion of ourcolleagues and being near to actual needs of society.Therefore VUB’s corporate culture and Code of Ethics comprise values thathelp us be successful and achieve expected results.15layout CSR.indd 0157/4/07 2:42:40 PM


Naše hodnotyHodnoty, ktoré nám pomáhajú byť úspešnými a dosahovať očakávanévýsledkyOur valuesValues helping us be successful and achieve expected resultsDôveryhodnosťPresvedčme klientov, že si ich dôveru zaslúžime.Trpezlivou prácou získavame dôveru klientov v nás, našu banku, naše produktya služby, našu profesionalitu.CredibilityLet us convince clients we deserve their trust.By working patiently we win clients’ faith in us, our Bank, our products andservices, and our professionalism.Neustály rast a rozvojMierme vyššie, ako sa od nás očakáva.Vieme, čo chceme dosiahnuť, nikdy sa nezastavíme. S vytrvalosťou,trpezlivosťou a odvahou neustále hľadáme nové podnety na zlepšovanie sa.Continuous growth and developmentLet us aim higher than we are expected to.We know what we want to achieve and we never stop. Persistently, patiently,courageously and continuously we seek new incentives for improvement.ReputáciaSme tým, čo si o nás myslí verejnosť, resp. klient.Rozvíjame dobré meno banky kvalitou našich služieb a produktov, našouprofesionalitou a ľudským prístupom.ReputationWe are what the public/clients think we are.We foster good reputation of the Bank by quality of our services and products,our professionalism and humane approach.16layout CSR.indd 0167/4/07 2:42:40 PM


Hodnoty, ktoré nám umožňujú byť súčasťou úspechov bankyValues enabling us to be part of Bank’s successĽudskosťMyslíme na to, že sme predovšetkým ľudia.Naša sila je v našej ľudskosti. Vytvárame atmosféru partnerského vzťahusvojím príjemným správaním, úsmevom, očným kontaktom, otvorenoukomunikáciou a aktívnym počúvaním.HumanityWe keep in mind that first of all we are people.Our strength is in our humanity. We create atmosphere of partnership byour friendly behaviour, smile, eye contact, open communication and activelistening.SpoľahlivosťDodržiavame to, čo sme sľúbili.Sme zodpovední za svoje konanie. Dodržiavame pravidlá, dohodnuté termínya dané sľuby, pri svojej práci sme dôslední.ReliabilityWe keep our promises.We are responsible for our actions. We follow rules, stick to agreed deadlinesand keep given promises; we are consistent in our work.ČestnosťČestné konanie je naša najlepšia politika.Vždy konáme čestne. Poskytujeme pravdivé a presné informácie,nezneužívame ich, hájime záujmy banky a klienta.HonestyHonest actions are our best practice.We always act honestly. We provide true and accurate information, and we donot misuse it. We defend interests of the Bank and the client.17layout CSR.indd 0177/4/07 2:42:40 PM


Hodnoty, ktoré dávajú našej práci zmyselValues giving meaning to our workZiskovosťDlhodobý úspech je výsledkom čiastkových úspechov.Každý klient chce zarobiť, rovnako ako chce zarobiť aj dobrý bankár.Zhodnocujeme preto prostriedky klienta a banky predovšetkým z dlhodobéhohľadiska.ProfitabilityLong-term success is an outcome of partial accomplishments.Each client wants to make money and a good banker has to know howto make money. Therefore we appreciate funds of the client and the Bankprimarily from a long-term perspective.Vernosť klientaPýtame sa, počúvame, a preto rozumieme potrebám klienta.Uspokojujeme potreby a očakávania klienta, ktorý sa k nám s radosťou vracia.Umožňujeme mu získať pocit, že urobil dobrý obchod, so zámerom trvaléhoobchodného vzťahu.Client’s loyaltyWe ask and listen. That is how we understand the client’s needsWe accommodate for client’s needs and expectations, and that makes themcome back. We let the clients feel that they have made a good deal witha prospect of permanent business relation.Lojalita zamestnancovTo, či budeme úspešní, závisí len od nás.Cieľ banky je naším spoločným cieľom. Náš pozitívny prístup k životu a k práci,dôvera v seba i svojich kolegov a naša pevná vôľa sú podporou banky naceste k vytýčenému cieľu.Employees’ loyaltyWhether we will be successful depends on us only.The aim of the Bank is our mutual aim. Our positive approach to life andwork, confidence in ourselves and our colleagues, and our strong will providesupport for the Bank to reach determined target.18layout CSR.indd 0187/4/07 2:42:40 PM


19layout CSR.indd 0197/4/07 2:42:40 PM


Naši partneriOur Partnerslayout CSR.indd 0207/4/07 2:42:40 PM


Našimi partnermi sú nielen klienti, ale aj akcionári, dodávatelia, zamestnanci,komunita a celá spoločnosť, v ktorej žijeme a podnikáme.Not only our clients, but also shareholders, suppliers, employees, communityand the entire society in which we live and operate are our partners.Zodpovednosť ku klientomVážime si dôveru, ktorú do nás vkladajú klienti. Zodpovednosť k tým, ktorí námdôverujú, a ich bezpečnosť sú u nás vždy na prvom mieste, preto dodržiavamenajprísnejšie štandardy transparentnosti a integrity. Viac ako 1 190 000 klientov(občanov a firiem) je zároveň hlavným motorom nášho rastu. Neustále sasnažíme o zdokonalenie služieb a produktov tak, aby sme uspokojili ichočakávania.Responsibility to clientsWe appreciate trust our clients have in us. Responsibility to those who trustus, and their security are always on the first place for us. Therefore we followmost demanding transparency and integrity standards. More than 1.19 millionof clients (private individuals and companies) are also a key driving force of ourgrowth. We continuously aim for improvement of our services and products tobe able to meet their expectations.Pozorné načúvanie a dialógSme presvedčení, že klient musí byť vždy v centre našej pozornosti. Ibaneustály dialóg nám môže pomôcť vnímať skutočné očakávania klientaa zachovávať ponuku našich produktov na vysokej úrovni:vo vývoji nových produktov a služieb sa usilujeme o systematický dialógtak, aby sme sa mohli venovať návrhom klientovna prípadné otázky a sťažnosti odpovedáme tak, aby sme spory vyriešilinielen formálne, ale aj efektívneAttentive listening and dialogueWe are convinced that the client has to be our focal point and that onlycontinuous dialogue can help us perceive their actual expectations andmaintain high standard of our product offer:in development of new products and services we pursue a systematicdialogue so that we can focus on clients’ proposalswe respond to any questions and complaints in such a way that thedisputes are resolved not only formally but also efficientlyTransparentnosťSme presvedčení, že komunikácia pomôže klientovi pochopiť vlastnostiproduktov a služieb, ktoré si kupuje, a preto je základom trvalého vzťahua dôvery:podporujeme zrozumiteľnosť zmluvných dokumentov, znižujemepotenciálne nedorozumenia a nejednoznačnosti jasnými a podrobnýmiinformáciami. Okamžite informujeme klientov o akejkoľvek zmenezmluvných podmienokTransparencyWe strongly believe that communication helps the clients understandcharacteristics of products and services they buy. Therefore communication isthe foundation of permanent relation and confidence:we support comprehensibility of contractual documents, we reducepotential misunderstandings and ambiguities by clear and detailedinformation. We immediately inform the clients on any change incontractual terms and conditions21layout CSR.indd 0217/4/07 2:42:41 PM


zjednodušujeme komunikáciu pomocou všetkých dostupných kanálov,ceníme si čas klienta a snažíme sa zabrániť tomu, aby ním klientzbytočne plytvalwe simplify communication by all channels available, we respect client’stime and we do our best to spare them wasting it unnecessarilyRovnosť príležitostíVeríme, že naše služby musia byť dostupné pre každého:nerobíme rozdiely medzi našimi klientmi na základe veku, pohlavia,rasového alebo etnického pôvodu, viery, zdravotného postihnutia alebosexuálnej orientácie (v súlade s legislatívou EÚ)našu ponuku modelujeme tak, aby sme všetkým vrstvám spoločnostipomáhali napĺňať ich potrebyusilujeme sa, aby naša cenová politika zodpovedala kvalite služieb, ktoréponúkamenaše pobočky sprístupňujeme postihnutým spoluobčanom a usilujemesa odstrániť prípadné architektonické bariéryvyhýbame sa finančným vzťahom, ktorými by sme prispievalik porušovaniu základných práv človeka a bránili rozvoju jeho osobnostiEqual opportunitiesWe believe that all our services have to be available to everybody:we make no differences among our clients based on age, gender, raceor ethnic origin, religion, disability or sexual orientation (in line with theEU legislation)we model our offer so that we help all groups of society to meet theirneedswe strive for making our pricing policy matching the quality of serviceswe offerwe make our branches accessible to our disabled fellow citizens and wetry to remove any architectonic barrierswe avoid any financial relations by which we would assist in violation ofbasic human rights and hold back personality developmentPodpora národného hospodárstva formou podpory podnikaniaSme presvedčení, že veľká banka nesie osobitnú zodpovednosť za podporuhospodárskeho a spoločenského rozvoja krajiny, a preto:pomáhame firmám primerane zvyšovať ich konkurencieschopnosťa dávame ich podnikateľským aktivitám medzinárodný rozmerpodporujeme podnikateľské subjekty s kvalitnými projektmi, aj keďsa ocitnú v ťažkostiach, a pomáhame im dosiahnuť pozitívny obrata nachádzať vhodné riešeniaSupporting national economy by supporting businessWe are convinced that a large bank bears a special responsibility forsupporting economic and social development in the country and therefore:we help companies to adequately increase their competitiveness and wegive their business activities international dimensionswe support business entities with sound projects also when theyencounter any difficulties and we assist them to reach a positive turningpoint and find suitable solutions22layout CSR.indd 0227/4/07 2:42:41 PM


podporujeme verejný sektor a samosprávy na základe princípovspravodlivosti, spolupráce a nezasahovania, podporujeme také finančnériešenia, ktoré zabezpečia dlhodobú rovnováhu pri zachovaní rastua modernizácie, čím súčasne zvyšujeme kvalitu života občanovpri projektovom financovaní a predovšetkým pri infraštruktúrnychprojektoch používame medzinárodne uznávané štandardy a smernice prihodnotení ich dosahu na spoločnosť a životné prostredievyvíjame inovatívne mechanizmy strednodobého financovania, aby smepodporili invenciu a podnikateľského ducha tých, ktorí nevlastnia kapitál,ale majú výborné nápady a projektywe support public sector and municipalities on the principles of justice,cooperation and non-intervention; we support financial solutions thatensure a long-term balance maintaining growth and modernization, andthus we also enhance quality of life for citizensin project financing and particularly in infrastructure projects we followinternationally recognized best practices and directives to assess theirimpacts on society and environmentwe develop innovative mechanisms of mid-term financing to supportinvention and entrepreneurial spirit of those who possess no capital butthey have great ideas and projectsBezpečnosťSme presvedčení, že zaistenie bezpečnosti našich klientov, ich majetkua informácií nie je iba našou povinnosťou, ale aj základom vzťahu, ktorý sichceme vybudovať s našimi klientmi, a preto:usilujeme sa v maximálnej miere zaistiť bezpečnosť ľudí, ich majetku,informácií a vnútorných organizačných procesov tak, aby sme dokázaliposkytovať služby, ktoré najlepšie spĺňajú požiadavky spoľahlivosti,kontinuity a dôveryzabezpečujeme neustále dodržiavanie právnych predpisov a včasnéprijímanie zákonných noriemručíme za transparentnosť pri informovaní klientov o ich právach nasúkromie a o spôsobe, akým narábame s ich osobnými údajmiSecurityWe strongly believe that ensuring security of our clients, their assets andinformation is not only our responsibility but also foundation of the relationwhich we want to build up with our clients and therefore:we do our utmost to ensure security of people, their property, informationand internal organizational processes so that we are able to provideservices that best match the reliability, continuity and trust requirementswe ensure continuous compliance with legal regulations and timelyadoption of legal standardswe guarantee transparency in informing clients on their rights to privacyand on the method we process their personal data23layout CSR.indd 0237/4/07 2:42:41 PM


VÚB banka je jednotkou na slovenskom trhu v oblasti hypoték.VUB Bank is No. 1 in mortgages on the Slovak market.Počet poskytnutých hypoték(ks)Number of mortgages granted(units)v roku 2004 5 661v roku 2005 13 536v roku 2006 15 092in 2004 5,661in 2005 13,536in 2006 15,092Objem poskytnutých hypoték(mil. Sk)Volume of mortgages granted(SKK mil.)v roku 2004 3 762v roku 2005 10 524v roku 2006 11 139in 2004 3,762in 2005 10,524in 2006 11,139Celkový objem hypoték ku koncu roka(mil. Sk)Total volume of mortgages at the year-end(SKK mil.)2004 11 4242005 20 3562006 28 9602004 11,4242005 20,3562006 28,96024layout CSR.indd 0247/4/07 2:42:41 PM


Zodpovednosť k akcionáromNa základnom imaní VÚB banky má podiel takmer 50 000 akcionárov. Ichpodpora je pre našu činnosť kľúčová. Zodpovednosť k akcionárom je prioritounašich podnikateľských aktivít a je rovnako dôležitá ako zodpovednosť kuklientom. Pre akcionárov zabezpečujeme najvyššiu možnú transparentnosťa včasné poskytovanie všetkých relevantných informácií o banke:vyvíjame maximálne úsilie, aby sme zabezpečili ochranu, rast a dlhodobúudržateľnosť hodnoty kapitálu, ktorý do VÚB banky vložili jej akcionárizabezpečujeme rovnosť informácií a venujeme vysokú a neustálupozornosť všetkým akcionárom bez rozdielu a uprednostňovaniav maximálnej miere sa usilujeme o vedomú a informovanú spoluúčasťvšetkých akcionárov na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú život VÚB bankyResponsibility to shareholdersAlmost 50 thousand shareholders hold a stake in VUB Bank’s registeredcapital. Their support is crucial for our activities. Responsibility to shareholdersis our business priority and as important as responsibility to our clients. Weprovide the shareholders with maximum possible transparency and timelyrelevant information about the Bank:we make maximum effort to ensure protection, growth and long-termsustainability of value of the capital invested in VUB Bank by itsshareholderswe provide for equal information paying great and continuous attentionto all shareholders without any differences and preferencesto maximum possible extent we strive for conscious and informedengagement of all shareholders in decisions effecting VUB’s lifeZodpovednosť k dodávateľomVo vzťahu k dodávateľom vyznávame hodnoty ako fair play a transparentnosť.Chceme spolupracovať s tými dodávateľmi, ktorí s nami tieto hodnotyvyznávajú. VÚB banka si vyberá svojich dodávateľov na základe jasnýcha zdokumentovateľných kritérií a prostredníctvom transparentnýcha objektívnych postupov.Ako jedna z prvých finančných inštitúcií na Slovensku sme zaviedli inovatívneriešenie výberu dodávateľov vytvorením systému elektronických aukciíAccess Point (http://accesspoint.vub.sk), ktorý je dostupný všetkýmpotenciálnym dodávateľom a ktorý transparentným spôsobom urýchľujea zefektívňuje procesy nákupu. Elektronické aukcie umožňujú dodávateľompredkladať svoje cenové ponuky v tom istom čase a na jednom virtuálnommieste. Do nákupných procesov sa tak môžu zapojiť všetky firmy, aj tie, ktorév súčasnosti nie sú obchodnými partnermi VÚB banky.Responsibility to suppliersIn supplier relations we respect values such as fair play and transparency. Wewant to cooperate with the suppliers sharing these values. VUB Bank selectsits suppliers based on clear and documented criteria and through transparentand objective procedures.We were one of the first financial institutions in Slovakia to introduce innovativesolutions for supplier selection by establishing electronic auctions systemAccess Point (http://accesspoint.vub.sk), which is available to all potentialsuppliers and which transparently accelerates and improves efficiency ofprocurement processes. Electronic auctions enable suppliers to submit theirbids at the same time and at a single virtual place. Thus, all companies, eventhose that are not presently business partners of VUB Bank, can join theprocurement process.25layout CSR.indd 0257/4/07 2:42:41 PM


Zodpovednosť k zamestnancomĽudský potenciál považujeme za najväčšiu devízu našej banky. Chcemebyť zodpovedným zamestnávateľom pre našich vyše 3 500 zamestnancov.Súčasťou starostlivosti o nich je nadštandardný sociálny program vrátanerozmanitých benefitov, preventívnej zdravotnej starostlivosti a sociálnychpríspevkov.Dbáme na rozvoj ľudského kapitálu, vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácienašich zamestnancov. Preto sme vytvorili vlastnú Akadémiu vzdelávania.Pre nových zamestnancov sme zaviedli rozvojový program Mentoring,ktorého cieľom je zabezpečiť efektívnu a bezproblémovú adaptáciu v banke.Absolventom vysokoškolského štúdia VÚB banka ponúka jedinečnú možnosťna odštartovanie profesijnej kariéry formou trainee programu.Naše vzťahy so zamestnancami a spolupracovníkmi sú založené narešpektovaní práv jednotlivca a vyhlasujeme, že VÚB banka dodržiavamedzinárodné ustanovenia o ľudských právach a práva zamestnancovzakotvené v platnom Zákonníku práce SR.Responsibility to employeesWe consider human potential our major strength. We want to be a responsibleemployer for our more than 3,500 employees. Our care for employees includessocial program containing various benefits, preventive health care and socialcontributions.We look after development of human capital, education and acquisitionof higher qualification of our staff. For this purpose we established ourown Akadémia vzdelávania (Education Academy). For new employees weintroduced a development program, Mentoring, purpose of which is to ensureeffective and smooth adaptation in the Bank. VUB Bank offers universitygraduates a unique opportunity for starting their professional career in form oftrainee program.Our relations with employees and colleagues are based on respecting rightsof individual and we declare that VUB Bank follows international regulations ofhuman rights and rights of employees stipulated in applicable Slovak LabourCode.26layout CSR.indd 0267/4/07 2:42:41 PM


Zodpovednosť k životnému prostrediuNaše rozhodnutia týkajúce sa investícií a poskytovania úverov berú do úvahy ajspoločenské a environmentálne riziká. Riadime sa zásadou, že aktívum, ktoréprodukuje ekonomickú hodnotu, môže byť udržateľné iba za predpokladu, žezároveň neničí spoločenské a environmentálne hodnoty, a preto:dodržiavame interné a medzinárodné protokoly o ochrane spoločnostia životného prostrediapodporujeme projekty s vysokou spoločenskou a environmentálnouhodnotouJedným z princípov našej spoločenskej zodpovednosti v environmentálnejoblasti je zásada neplytvať a venovať pozornosť dosahu našich rozhodnutí naživotné prostredie. Týka sa to aj činností, ktoré banka kontroluje nepriamo.Uprednostňujeme napríklad dodávateľov, ktorí berú ohľad na životné prostrediea prijímajú potrebné opatrenia a nástroje na minimalizáciu negatívnychdosahov.Responsibility to environmentSocial and environmental risks are taken into account when we makedecisions related to investments and granting loans. Therefore we abide bythe principle that the asset producing economic value can be sustained only ifit does not do any harm to social and environmental values and therefore:we comply with internal and international protocols on protection ofsociety and environmentwe support projects of high social and environmental valueOne of the environment-related principles of our social responsibility isnot to waste sources and pay attention to the impacts of our decisions onenvironment. This applies also to activities controlled by the Bank indirectlyand therefore, we prefer, e.g. suppliers who respect environment and adoptnecessary measures and tools to minimize any adverse effects.27layout CSR.indd 0277/4/07 2:42:41 PM


Filantropia akosúčasť spoločenskyzodpovednéhopodnikaniaPhilanthropy asIntegral Part ofCorporate SocialResponsibilitylayout CSR.indd 0287/4/07 2:42:41 PM


VÚB banka svoje filantropické aktivity rozvíja systematicky, a to najmäprostredníctvom Nadácie VÚB. Sústreďuje sa na tri oblasti:záchrana kultúrneho dedičstva a vytváranie nových hodnôt v oblastiumeniafilantropia s cieľom pomáhať miestnym komunitám a znevýhodnenýmskupinám obyvateľstvapodpora vzdelávaniaVUB has been systematically developing its philanthropic activities primarilythrough VUB Foundation. VUB Foundation is focused on three areas:Preservation of cultural heritage and creation of new values in artsPhilanthropy with purpose to help local communities and provideassistance to groups of disabled citizensEducation supportTvorba stratégie firemnej filantropie je v kompetencii CSR manažéra a správcuNadácie VÚB. Postavená je na obchodnej stratégii banky, mapovaní potriebspoločnosti (spolupráca s MVO, BLF), ale inšpiruje sa aj aktivitami materskejfinančnej skupiny v zahraničí a podnetmi zamestnancov.CSR strategy is drawn by CSR Manager and Foundation Administrator.The strategy is based on the Bank’s business policy and mapping ofthe needs of society (cooperation with non-governmental organizations,Business Leaders Forum). In addition, activities of the parent company abroadand initiatives of staff have also become inspiring elements of our strategy.Firemné darcovstvo a sponzorstvov oblasti nepeňažného darcovstva zamestnanci VÚB bankyvenujú spoločnosti svoj čas a know-how v rámci mnohých aktivíta dobrovoľníckych akciív oblasti peňažného darcovstva VÚB banka podporuje subjekty napr.darovaním nábytku, vecnými darmi či výpočtovou technikouv oblasti sponzorstva udeľujeme priame finančné daryCorporate donations and sponsorshipNon-monetary donations - VUB employees dedicate to the companytheir time and know-how within number of events and voluntaryinitiativesMonetary donations - VUB supports some entities e.g. by donatingfurniture, material gifts and IT technologySponsorship - financial gifts are directly granted29layout CSR.indd 0297/4/07 2:42:42 PM


Nadácia VÚBRozšírením snahy o intenzívnejšie profilovanie sa na poli spoločenskejzodpovednosti bolo rozhodnutie založiť vlastnú nadáciu. Nadácia VÚB bolazaložená v decembri 2003. Jej činnosť je financovaná z asignácie 2 % z danez príjmu VÚB banky a príspevkami zamestnancov, ale aj priamymi investíciamibanky (formou kombinácie s marketingovým rozpočtom – čo považujemeza vhodný a efektívny spôsob manažovania finančných prostriedkov v rámcisvojich aktivít spoločensky zodpovedného podnikania).VUB FoundationThe VUB Foundation was set up in December 2003 as a result of Bank’sintention to enhance its profile in the corporate social responsibility. The fundssuch as 2% assignments from VUB income tax, employees’ contributions andBank’s direct investments (combined with marketing budget – VUB considersthis mode appropriate and efficient for managing the funds within its activitiesrelated to corporate social responsibility) are used to finance the Foundationactivities.30layout CSR.indd 0307/4/07 2:42:42 PM


31layout CSR.indd 0317/4/07 2:42:42 PM


Meraniea reportovanieMeasurementand Reportinglayout CSR.indd 0327/4/07 2:42:42 PM


MeranieProstredníctvom merania monitorujeme a sumarizujeme všetky zrealizovanéaktivity z hľadiska kvalitatívneho aj kvantitatívneho.MeasurementAll performed activities are measured, monitored and summarized in terms oftheir quality and quantity.ReportovanieDosiahnuté výsledky v oblasti spoločenskej zodpovednosti prezentujemeformou pravidelných reportov o komunitnom investovaní na celoslovenskeji medzinárodnej úrovni. Reportovanie aktivít spoločenskej zodpovednostiVÚB banky v rámci skupiny Intesa Sanpaolo sa vykonáva podľaukazovateľov zosúladených s bankovou skupinou. Naše výsledky v zmysledaných parametrov za rok 2006 sú po prvýkrát aj súčasťou ročnej správyo spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti skupiny Intesa Sanpaolo.Na vytvorenie samostatnej výročnej správy o spoločenskej zodpovednostifirmy (SZF) bolo potrebné zmapovať všetky aktivity firmy, zmerať efektivitufiremnej filantropie a najmä používať medzinárodne uznávané a certifikovanéštandardy reportingu.Pri monitorovaní a reportovaní komunitného investovania a firemnejfilantropie VÚB banka ako jedna z prvých spoločností na Slovensku úspešneimplementovala medzinárodne uznávanú metodiku Štandard komunitnéinvestovanie, čo potvrdzuje aj prijatie príslušného certifikátu. Spomínanúmetodiku uplatňujú členovia Business Leaders Forum, pričom VÚB bankabola členom zakladajúcej skupiny, ktorá metodiku pilotne implementovalauž v roku 2006.ReportingAchievements in the area of corporate social responsibility are presentedin regular reports on community investments in Slovakia and abroad. VUBprepares its CSR reporting within Intesa Sanpaolo Group according toindicators that are harmonized across the whole Group. Based on givenparameters, it is for the first time that our results for 2006 have been includedin the Annual Report on Social and Environmental Responsibility of IntesaSanpaolo Group.In order to prepare an independent annual report on the corporate socialresponsibility, we had to map all activities of the company, measure efficiencyof corporate philanthropy, and above all, apply the accepted and certifiedinternational reporting standards.In monitoring and reporting on community investments and corporatephilanthropy, VUB as one of the first companies in Slovakia successfullyimplemented an internationally accepted methodology “Standard CommunityInvestment” (London Benchmark) and received a certificate after theimplementation. Members of the Business Leaders Forum apply thismethodology. VUB was a member of the founding group and made a pilotimplementation of the methodology in 2006.33layout CSR.indd 0337/4/07 2:42:42 PM


Vďaka tejto metodike sme získali jasnejší obraz o efektivite našichfilantropických aktivít a možnostiach ich rozširovania. Na ich základe a nazáklade monitorovaných potrieb spoločnosti sa stratégia firemnej filantropiebude raz ročne revidovať, implementovať do nových akčných plánov a budú sadefinovať prioritné oblasti.S cieľom zabezpečiť nielen stratégiu a realizáciu aktivít, ale aj ich reportovaniena celoslovenskej a medzinárodnej úrovni bola v organizačnej štruktúre bankyvytvorená pracovná pozícia manažéra pre spoločenskú zodpovednosť, ktorá jesúčasťou odboru Korporátnej a marketingovej komunikácie.With this methodology in place, we received better picture regarding efficiencyof our philanthropic activities and opportunities for their extension. Based onthese outcomes and monitored needs of the society, the strategy of corporatephilanthropy will be annually revised and implemented into new action plans.Subsequently, the priority areas will be defined.With view to not only ensure the strategy and performance of activities, butalso provide reporting at the local and international level, a new position ofthe Manager for Corporate Social Responsibility was created at the Bank’sdepartment Corporate and Marketing Communication.34layout CSR.indd 0347/4/07 2:42:42 PM


35layout CSR.indd 0357/4/07 2:42:44 PM


Spoločenskázodpovednosťv roku 2006Corporate SocialResponsibilityin 2006layout CSR.indd 0367/4/07 2:42:44 PM


Formulácia a implementácia stratégie spoločensky zodpovedného podnikaniapatrí do kompetencie zástupcu generálneho riaditeľa VÚB banky. Je nímIgnacio Jaquotot, ktorý je zároveň predsedom Správnej rady Nadácie VÚB.Formulation and implementation of corporate social responsibility is integratedinto the authorities of VUB Deputy CEO Ignacio Jaquotot who also acts asVUB Foundation’s Chairman of Board of Trustees.Kľúčové oblasti na rok 2006:profesionálny rozvoj zamestnancovzodpovednosť k dodávateľomzodpovednosť k životnému prostrediuvýrazný rozvoj filantropických aktivít a činnosti Nadácie VÚBIn 2006, key areas we focused on were as follows:professional development of employeesresponsibility to suppliersresponsibility to environment andsignificant development of philanthropic activities and performance ofVUB Foundation37layout CSR.indd 0377/4/07 2:42:45 PM


Prehľad SZF výdavkov VÚB banky za rok 2006:Overview of CSR expenses incurred by VUB in 2006:Výdavky podľa typu:peniaze 91,54 %administratívne náklady 6,85 %vecné dary 1,56 %čas 0,05 %Expenses by type:cash 91.54%administrative costs 6.85%material gifts 1.56%time 0.05%Výdavky podľa motivácie:charitatívne dary 77,85 %komerčné iniciatívy 22,10 %investície do spoločnosti a komunity 0,05 %Expenses by motivation:charitable gifts 77.85%commercial initiatives 22.10%investments into society 0.05%Výdavky podľa oblastí:vzdelávanie 29,01 %sociálna starostlivosťa humanitárna pomoc 28,19 %umenie/kultúra 21,65 %voľný čas a amatérsky šport 14,28 %zdravie 5,50 %iné 1,38 %Expenses by areas:education 29.01%social careand humanitarian help 28.19%art/culture 21.65%free-time activities and amateur sports 14.28%health 5.50%other 1.38%38layout CSR.indd 0387/4/07 2:42:45 PM


39layout CSR.indd 0397/4/07 2:42:45 PM


ZamestnanciEmployeeslayout CSR.indd 0407/4/07 2:42:45 PM


Za úspechmi našej banky stoja ľudia. Naši zamestnanci sú našímnajvzácnejším aktívom. Preto je našou povinnosťou zabezpečiť im ideálnepracovné prostredie, v ktorom môžu profesionálne aj ľudsky rásť. Zároveňpovažujeme za svoj záväzok postupovať korektne, eticky a nediskriminačnepri výbere a posudzovaní nových zamestnancov.People are behind the Bank’s achievements. Our employees are our mostvaluable asset. Therefore it is our obligation to provide them with ideal workingenvironment in which they can grow professionally and personally. At the sametime, we feel obliged to proceed correctly, ethically and non-discriminatoryduring selection and evaluation of new employees.Celkový profil zamestnancovTotal staff profilePočet zamestnancov ku koncu roka 2006 predstavuje 3 567889 mužov 2 678 žienNumber of employees at the end of 2006 represents 3,567889 males 2,678 femalesV roku 2006619 prijatých zamestnancov895 zamestnancov odišloDĺžka pracovného pomeru vo VÚB banke predstavuje v priemere 8,5 roka.In 2006619 new employees were hired895 employees leftLength of employment with VUB is 8.5 years on average.41layout CSR.indd 0417/4/07 2:42:46 PM


Hlavné témyvo vzťahuk zamestnancomv roku 2006Key Topics Relatedto Employeesin 2006layout CSR.indd 0427/4/07 2:42:46 PM


Vzdelávanie a rozvoj zamestnancovZamestnancov vzdelávame tak, aby naši klienti boli spokojní a využívali našeslužby čo najdlhšie, no nezabúdame ani na ich postupný rozvoj a kariérny rast.Chceme, aby pre zamestnancov bola ich práca zaujímavá, prinášala im novévýzvy a aby sa naplnili ich očakávania.Training and development of employeesWe train our employees so that our clients are satisfied and utilise our servicesas long as possible. However, we keep in mind their gradual development andcareer growth. We want to make our employees’ work interesting, bringingnew challenges and achieve that their job meets their expectations.MentoringUž od samotného nástupu zamestnanca do banky sa mu venuje počas trochmesiacov jeho mentor – služobne starší kolega, ktorého úlohou je pomôcťzorientovať sa v banke, informačných kanáloch, zapracovať sa v novomkolektíve, podať pomocnú ruku.MentoringSince the very beginning when a new employee starts the job, he or she hasa mentor – employment-wise older colleague whose task is to help them findthe bearings at the Bank, in the information channels, give a helping hand andfacilitate integration within a new team.Adaptačné vzdelávanieProstredníctvom adaptačného vzdelávania umožňujeme zamestnancominteraktívne získať potrebné vedomosti a zručnosti na vykonávanie ich prácepodľa štandardov našej banky. Toto vzdelávanie prebieha v prvých mesiacochod nástupu zamestnanca, pričom sa nám osvedčil systém výuky v menšíchskupinkách, kde je priestor na otázky, cvičenia, diskusiu a individuálny prístupku každému účastníkovi.Adaptation trainingThis enables the employees to interactively acquire necessary knowledge andskills to perform their job in line with the standards of our Bank. The adaptationtraining takes place during the first three months after the employee startsworking at the Bank. Trainings in smaller groups proved to be efficient asparticipants have enough room for questions, exercises, discussions and eachattendant can be approached individually.Ďalšie vzdelávanie a rozvojV okamihu, keď zamestnanec ukončí adaptačné vzdelávanie, jeho rozvojsa nekončí. Minimálne jedenkrát za pol roka manažéri prechádzajú sozamestnancom jeho ďalší rozvoj, čo sa podľa potreby premieta do konkrétnychvzdelávacích aktivít. Či už ide o predajné zručnosti, jazykové vzdelávanie,prácu s bankovými aplikáciami, odborné semináre alebo konferencie.Further trainings and developmentThe employee’s development does not come to its end at the moment ofcompleting adaptation training. At least once in six months, the managersdiscuss with the staff their further development and this is later translated inparticular training activities as needed, including sales skills, language courses,work with banking applications, professional seminars or conferences.V minulom roku VÚB banka vynaložila na vzdelávanie zamestnancov vyše36 mil. Sk. Zamestnanci strávili na vzdelávacích aktivitách priemerne 7 dní za rok.Last year, VUB invested over SKK 36 mil. in employees’ trainings. During theyear the employees spent 7 days on average taking part in various trainingactivities.43layout CSR.indd 0437/4/07 2:42:47 PM


To, že zamestnanci môžu v rámci banky skutočne rásť, potvrdzuje aj fakt,že v roku 2006 bolo interným výberovým konaním obsadených až 29 % zovšetkých obsadzovaných pracovných pozícií.Employees’ opportunities for growth within the Bank are proven by the factthat in 2006 as much as 29% of total vacant positions were staffed throughinternal recruitment.Trainee program a medzinárodné stážev bankovej skupine Intesa SanpaoloVÚB banka dáva priestor aj talentovaným absolventom vysokých škôl.Vybraní uchádzači majú možnosť absolvovať vzdelávaco-pracovný rotačnýprogram, ktorý trvá 6 až 8 mesiacov. V rámci tohto obdobia pracujú narôznych odboroch banky a majú priestor zistiť, ktorá práca by im najviacvyhovovala a zároveň by boli prínosom pre našu banku. Program sprevádzajúviaceré tréningy podľa špecializácie „Trainee“. Najlepší z Trainee môžu poprograme alebo po kratšom pôsobení na určitej pracovnej pozícii absolvovaťmedzinárodnú pracovnú stáž v centre bankovej skupiny Intesa Sanpaolov Miláne a rozvíjať tak ďalej svoj talent a získať ďalšie pracovné skúsenosti.V roku 2006 bolo do Trainee programu zaradených 19 študentov a na stážv Intesa Sanpaolo ich bolo vyslaných 8.Trainee program and internshipsabroad in Intesa Sanpaolo GroupVUB Bank gives a chance also to talented university graduates. Selectedparticipants have an opportunity to take 6-8 month long educationaland employment rotation program. Over this period they work at variousdepartments of the Bank and they can find out what would suit them bestand where they can contribute most. The program contains several trainingsaccording to “Trainee“ specialization. After the program or working shortlyat a certain position, the best of the trainees can undertake internship in thecentre of Intesa Sanpaolo Group in Milan and thus develop their talents gainingfurther job experience. In 2006, 19 students were included in Trainee Programand 8 trainees were sent out for internships in Intesa Sanpaolo.Manažérske vzdelávanie a programBridgeKeďže manažéri vo veľkej miere vplývajú na spokojnosť zamestnancov, akoaj na celkovú atmosféru v spoločnosti, VÚB banka im umožňuje zúčastniťsa viacerých tréningov týkajúcich sa riadenia, budovania tímov a motiváciezamestnancov.Talentovaní, služobne mladší manažéri majú možnosť absolvovať zahraničnémanažérske školenia v rámci skupiny Intesa Sanpaolo v programe Bridge.Môžu si porovnať svoje skúsenosti a zručnosti s manažérmi v iných krajinácha iných bankách, vidieť iné pohľady a prístupy k riešeniam problémov. V roku2006 sa programu Bridge zúčastnilo 5 manažérov.Managerial training and BridgeProgramAs the managers influence the employees’ satisfaction to a great extent, aswell as overall atmosphere in the company, our Bank enables them to takepart in several trainings focused on management, team building and staffmotivation.Talented, job-wise young managers, have an opportunity to undertakemanagerial trainings abroad within Intesa Sanpaolo Group through the BridgeProgram. They can compare their experience and skills with managers fromother countries and other banks, and see other opinions and approaches tosolve problems. In 2006, 5 managers participated in the Bridge Program.44layout CSR.indd 0447/4/07 2:42:47 PM


Program stabilizácie zamestnancovNajlepší zamestnanci (10 % z celkového počtu zamestnancov) získavajúbenefit, ktorý môžu použiť na vzdelávanie podľa vlastného uváženia pre svojosobnostný a profesionálny rozvoj. Takmer 90 zamestnancov využilo v roku2006 túto možnosť najmä na odbornú certifikáciu, manažérske vzdelávanie,zvýšenie kvalifikácie na vysokých školách alebo v MBA programoch a najazykové vzdelávanie.Employees Retention ProgramThe best employees (10% of total number of headcount) are granted a benefitthat can be used upon their consideration for their personal and professionaldevelopment. In 2006, almost 90 employees took this opportunity to obtaina certificate, take managerial and language courses, or to get higherqualification at colleges or through MBA programs.Sociálna starostlivosť o zamestnancaNaša starostlivosť o zamestnancov siaha aj nad rámec zákona. Ponúkame im:možnosť čerpať finančný príspevok (na cestovanie, optické pomôcky,dentálnu starostlivosť, vzdelávanie, rehabilitáciu a športové potreby, lieky,zdravotné pomôcky a operačný zákrok, detské tábory, rekreácie)komplexné preventívne lekárske prehliadky4 dni voľna nad rámec zákonapríspevok na doplnkové dôchodkové sporeniepríspevok pri narodení dieťaťa alebo ak sa zamestnanec ocitne v ťažkejživotnej situácii1 deň voľna nad rámec zákona pre tehotné ženy a osamelých rodičovdetský tábor v zahraničíSocial care for employeeOur care for employees exceeds legal requirements. We offer:option to draw financial contribution (for travelling, optical accessories,dental care, education, rehabilitation and sports equipment,medicaments, medical accessories and surgery treatment, children’scamps, recreational activities)comprehensive preventive medical examinations4 days off in addition to the legal standardcontribution to supplementary pension savingsbenefit for child’s birth or if an employee encounters a grave situation inlife1 day off in addition to the legal standard for pregnant women and singleparentschildren’s camp abroad45layout CSR.indd 0457/4/07 2:42:47 PM


DodávateliaSupplierslayout CSR.indd 0467/4/07 2:42:47 PM


Zodpovednosť k dodávateľomDôkazom našej spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k dodávateľom jeinovatívne riešenie výberu dodávateľov vytvorením systému elektronickýchaukcií Access Point (http://accesspoint.vub.sk), ktorý je dostupnývšetkým potenciálnym dodávateľom. Transparentným spôsobom urýchľujea zefektívňuje procesy nákupu. Elektronické aukcie umožňujú dodávateľompredkladať svoje cenové ponuky v tom istom čase a na jednom virtuálnommieste. Do nákupných procesov sa tak môžu zapojiť všetky firmy, aj tie,ktoré v súčasnosti nie sú obchodnými partnermi VÚB banky. V roku 2006 sauskutočnilo až 20 elektronických aukcií.Responsibility to suppliersAn innovative solution of selecting suppliers by creating system of electronicauction Access Point (http://accesspoint.vub.sk) is an evidence of ourcorporate social responsibility in relation to our suppliers. Access Point isaccessible to all prospective suppliers, which transparently accelerates andimproves efficiency of procurement processes. Electronic auctions allowsuppliers to submit their bids at the same time and at a single virtual place.Thus, all companies, even those that are not currently VUB’s businesspartners, can be involved in procurement processes. As many as 20 electronicauctions took place in 2006.47layout CSR.indd 0477/4/07 2:42:48 PM


Životné prostredieEnvironmentlayout CSR.indd 0487/4/07 2:42:48 PM


Environmentálny programVÚB banka ako finančná inštitúcia nemá svojou činnosťou priamy negatívnyvplyv na životné prostredie. Napriek tomu sa usilujeme o minimalizovanienegatívnych vplyvov na životné prostredie. Snažíme sa znižovať tvorbu odpadua zabezpečujeme jeho separovanie. Rôznymi úspornými opatreniami znižujemespotrebu energií a spotrebného materiálu (predovšetkým kancelárskehopapiera využívaním elektronických foriem interných materiálov).V roku 2006 sa VÚB banka zamerala na tieto činnosti ochrany životnéhoprostredia:separácia odpadu: papier, lepenku, plastové fľaše, kovy a skloseparovane zhromažďujeme v zberných košoch na to určených; následnesa separovaný odpad odváža a zhodnocujesamostatný zber a likvidácia odpadu klasifikovaného ako nebezpečnýodpad (tonery, žiarivky) – v spolupráci so spoločnosťou, ktorá sa zaoberámanažmentom životného prostrediazavedenie a využívanie elektronickej pošty, čím sa znižuje spotrebapapierapoužívanie obálok z recyklovaného papiera na všetky poštové zásielkyurčené našim klientomúspora energií: technické riešenia šetrné k životnému prostrediua zároveň osveta zamestnancov (prednášky, e-maily, články v internomčasopise) vrátane opatrení (vypínanie PC cez noc a víkendy, neotváranieokien, ak je zapnutá klimatizácia, a pod.)starostlivosť o zeleň v blízkosti pobočiek a v ich interiérochzber a ekologická likvidácia nefunkčných mobilných telefónov,príslušenstva a batériíEnvironmental ProgramAlthough VUB as a financial institution has no direct negative impact onenvironment it is striving to minimize any negative impacts on environmentwhen conducting business. By separating waste, we seek to reduceproduction of waste. We are also saving the consumption of energies andconsumer materials (mostly writing paper by using electronic forms of internalmaterials) by adopting a variety of saving measures.In 2006, VUB focused on the following environment protection-relatedactivities:waste separation: paper, cardboard, plastic bottles, metals and glass areseparately collected in special bins that are recycled afterwardsindividual collection and liquidation of dangerous waste (toners,fluorescent lamps) in cooperation with a company specializingin environmental managementuse of electronic mail to reduce writing paper consumption and wasteproductionuse of envelopes made from recycled paper sent to our clientsenergy saving: environment-friendly technical solutions and alsoeducation of our employees (lectures, e-mails, articles in our internalmagazine) including adoption of relevant measures (turning off PCsovernight and during weekends, closing of the windows when airconditioningis on, etc.)taking care of green vegetation near branches and inside VUB’s premisescollection and ecological liquidation of functionless mobile phones,accessories and batteries49layout CSR.indd 0497/4/07 2:42:48 PM


Spotreba elektrickej energie(v kW/h)Power consumption(kW/h)2005 17 734 7422006 17 851 6572005 17,734,7422006 17,851,657Spotreba papiera(v kg)Paper consumption(kg)2005 350 0002006 335 000(teda minuli sme menej)2005 350,0002006 335,000(saving)z toho recyklovaný papier(v kg)of which recycled paper(kg)2005 5 4872006 34 1802005 5,4872006 34,180Spotreba vody (v m 3 )2005 174 7142006 163 252(šetríme vodou)Water consumption (m 3 )2005 174,7142006 163,252(saving)Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu(v kg)Municipal waste production(kg)2005 3 140 8002006 2 858 8802005 3,140,8002006 2,858,88050layout CSR.indd 0507/4/07 2:42:48 PM


51layout CSR.indd 0517/4/07 2:42:48 PM


KomunitaCommunitylayout CSR.indd 0527/4/07 2:42:48 PM


Vzdelávanie pre študentova absolventov VŠVÚB banka sa zameriava na aktívnu spoluprácu so študentmi a absolventmiškôl. V roku 2006 sme uzatvorili zmluvy o spolupráci so SŠ a VŠ v rámcicelého Slovenska. Cieľom tejto spolupráce je aplikácia získaných teoretickýchpoznatkov študentov do praxe.Education for students and universitygraduatesVUB Bank aims at active cooperation with students and school graduates.In 2006, we concluded cooperation agreements with secondary schools anduniversities throughout Slovakia. The purpose of this cooperation is to let thestudents put their gained theoretical knowledge in practice.Spolupráca s chránenými dielňamiCielene podporujeme fungovanie chránených dielní kúpou ich produktov,napríklad darčekových a propagačných predmetov, tričiek (chránená dielňaDúha), vianočných darčekov (chránená dielňa Manna) a pod. V spoluprácis chránenou dielňou Alius sa vydáva aj firemný časopis Svet VÚB.Cooperation with sheltered workshopsVUB Bank intentionally supports operation of sheltered workshops by buyingtheir products, e.g. gifts and advertising materials, T-shirts (Dúha shelteredworkshop), Christmas presents (Manna sheltered workshop), etc. In-housemagazine, Svet VÚB (VUB world), is issued in cooperation with Alius shelteredworkshop.Informovanie verejnostia zamestnancovVÚB banka v rámci zabezpečenia transparentného a aktuálneho informovaniao firemnom darcovstve vytvorila novú internetovú stránku www.nadaciavub.sk.Stránka bola spustená v septembri 2006 a zabezpečuje informovanieo činnosti Nadácie VÚB, vyhlásených grantových schémach a podporenýchprojektoch tak, aby sa o podporu mohlo uchádzať čo najviac žiadateľov.Zamestnanci VÚB banky sú informovaní o aktivitách spoločenskejzodpovednosti internými komunikačnými kanálmi prostredníctvom intranetua firemného časopisu Svet VÚB.Informing the public and employeesTo ensure transparent and up-to-date information on corporate donations,VUB Bank created a new web site www.nadaciavub.sk. The site was launchedin September 2006 and provides for information on activities performed byNadácia VÚB (VUB Foundation), on announced grant schemes and supportedprojects so that as many applicants as possible can apply for the support.VUB’s employees are notified of CSR activities by means of internalcommunication channels, Intranet and in-house magazine VUB world.53layout CSR.indd 0537/4/07 2:42:49 PM


Filantropiav roku 2006Philanthropyin 2006layout CSR.indd 0547/4/07 2:42:49 PM


Úspech firemnej filantropieCielená a strategicky premyslená firemná filantropia je novou aktivitou VÚBbanky a po prvýkrát bola jasne definovaná v roku 2006. O jej úspechochsvedčia nielen výsledky samotnej činnosti, ale aj ďakovné listy a pozitívneohlasy verejnosti.Success of corporate philanthropyFocused and strategically developed corporate philanthropy, first time clearlydefined in 2006, represents a new activity of VUB. Not only the results, butalso thank-you letters and a positive response of the general public testify tothe success of VUB’s philanthropic activities.OblastiVÚB banka sa, ako sme už povedali, sústreďuje na tri oblasti:záchrana kultúrneho dedičstva a vytváranie nových hodnôt v oblastiumeniafilantropia s cieľom pomáhať miestnym komunitám a znevýhodnenýmskupinám obyvateľstvapodpora vzdelávaniaAreasAs outlined above, VUB focuses on the three areas:cultural heritage preservation and creation of new artistic valuesphilanthropic help to local communities and disadvantaged groups ofpeoplesupport of educationFormyNaše filantropické aktivity uskutočňujeme nasledujúcimi formami:otvorené grantové schémygranty pre špeciálne projekty spoločenskej zodpovednostizamestnanecké grantydlhodobé partnerstváfiremné dobrovoľníctvofiremné darcovstvo a know-howsponzorstvoFormsWe carry out our the following philanthropic activities:open grant schemesgrants for specific CSR projectsemployee grantslong-term partnershipscorporate voluntarismcorporate donations and know-howsponsoring55layout CSR.indd 0557/4/07 2:42:50 PM


Otvorené grantové schémy a grantyV roku 2006 sme podporili 15 projektov v rámci nadačných programov preVzdelanie a pre Nádej. Okrem toho sme poskytli 3 granty pre subjekty,s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Inými druhmi grantov sme v roku 2006podporili ďalších 5 projektov. Kompletný prehľad pridelených grantov jeuvedený v časti Nadácia VÚB.Open grant schemes and grantsIn 2006, the VUB Foundation announced open grant schemes within forEducation and for Hope programs and supported 15 projects in 2006. Weawarded 3 grants to projects carried out by the entities we have establisheda long-term cooperation with. Other kinds of grants were awarded to5 projects in 2006. Complete review of awarded grants is listed in VUBFoundation chapter.Zamestnanecké granty, dobrovoľníctvoV roku 2006 VÚB banka po prvýkrát odštartovala program „zamestnaneckégranty“, a to so zameraním na podporu regionálnych subjektov a aktivítv oblasti vzdelávania a charity. Bolo pridelených 7 grantov v celkovej výške538 300 Sk. Podmienkou získania grantu boli dobrovoľnícke aktivity aleboosobná filantropická angažovanosť nášho zamestnanca v danom projekte.Realizácia spomínaných projektov z väčšej časti prebieha aj v roku 2007, pretoich prehľad bude súčasťou ročnej správy za rok 2007.Employee grants, voluntarismIn 2006, VUB launched “employee grants“ program to support regionalentities and educational and charity activities for the first time. The Foundationawarded 7 grants totalling SKK 538,300. Awarding of the grants wasconditioned by voluntary activities or personal philanthropic involvement ofVUB employees in proposed projects.As the majority of the employee projects continue in 2007, they will be listed inthe 2007 CSR Report.Firemné darcovstvo a know-howV oblasti nepeňažného darcovstva zamestnanci VÚB banky venovali svoj časa know-how v rámci niekoľkých aktivít, akými boli napríklad štátne záverečnéskúšky Ekonomickej fakulty TU v Košiciach, prednášky o bankovníctve nastredných školách či individuálna pomoc a konzultácie poskytnuté študentomekonomických vysokých škôl pri písaní diplomovej práce.V oblasti peňažného darcovstva VÚB banka podporila viaceré subjektydarovaním nábytku, vecnými darmi a vyradenou výpočtovou technikou(celkovo 942 osobných počítačov).Corporate donations and know-howIn non-financial donations, VUB employees dedicated their time and knowhowto several activities e.g. final state exams at the Department of Economicsat the Technical University in Košice, lectures on banking at secondaryschools, individual help and individual consulting for university students ofeconomy working on their diploma papers.In financial donations, VUB supported several entities by giving out furniture,material gifts, and 942 decommissioned computers.56layout CSR.indd 0567/4/07 2:42:50 PM


Zamestnanci VÚB banky podporili tiež deti z náhradných rodín peňažnouzbierkou na nákup kníh.VUB employees also raised funds to buy books for children living in fosterfamilies.SponzorstvoVÚB banka je významným partnerom viacerých podujatí spoločenskéhovýznamu. Naša podpora smerovala najmä do oblasti vedy, kultúry a športu.V oblasti vedy sme podporili technologický inkubátor Slovenskej technickejuniverzity, činnosť Ekonomickej univerzity, vydávanie ekonomických učebníca organizáciu odborných konferencií a sympózií.V oblasti kultúry sme partnermi nielen podujatí, ktoré možno charakterizovaťako komerčné, ale sústreďujeme sa aj na partnerstvo aktivít, ktoré majúvýrazný verejnoprospešný podtext. V roku 2006 sme v tomto smere bolidonormi významných kultúrnych inštitúcií a podujatí, ako sú SND, DivadloJ. G. Tajovského či Slovenské národné múzeum. Spolu s materskouspoločnosťou Intesa Sanpaolo sme boli hlavným partnerom výstavy Leonardoda Vinci, zvedavý génius na Bratislavskom hrade, ktorú usporiadalo Slovenskénárodné múzeum. Podporili sme aj viaceré kultúrne podujatia spojenés verejným prospechom v regiónoch – folklórny festival na Myjave, festivalnárodnostných menšín v Humennom, hudobný festival v Bánovciach nadBebravou, Dni Majstra Pavla v Levoči, Domašafest, Trnavské záhradnéslávnosti a iné.Finančné zdroje sme venovali aj na rozvoj športu. Sponzorovali smeviaceré športové podujatia ako ME v stolnom tenise, Banskoštiavnickýcyklomaratón, Svetový pohár v kanoistickom maratóne. Takisto sme podporiliviaceré športové kluby a pre mladé futbalové nádeje sme v roku 2006spoluorganizovali letný tréningový tábor AC Milan Junior Camp v Bratislave.Aktívne sa zúčastňujeme aj na podporovaní mimovládnych organizácií,ktoré sa venujú deťom a mládeži. Už piaty rok spolupracujeme s Nadácioupre deti Slovenska na projekte Hodina deťom (poskytnutie kompletnej sietebankomatov po celom území Slovenska), ako aj s Nadáciou Harmony, Mládežproti drogám a Asociáciou hendikepovaných detí.SponsoringVUB is an important partner in several important social events. Most of all, wesupported science, culture and sport.In science, we supported a technological incubator of the Slovak TechnicalUniversity, activities of the University of Economics – publishing of economictextbooks and organizing of professional conferences and seminars.In culture, we are not only partners in commercial events, but we also act aspartners in activities bearing considerable community importance. In 2006 wedonated funds to prominent cultural institutions and events such as the SlovakNational Theatre, the Theatre of J. G. Tajovský, the Slovak National Museum.Along with Intesa Sanpaolo, our parent company, we were the main partnersin an exhibition called Leonardo da Vinci, the Curious Genius displayed at theBratislava Castle and organized by the Slovak National Museum. Furthermore,we also supported several regional community cultural events such asFolklore Festival in Myjava, Festival of Minorities in Humenné, Music Festivalin Bánovce nad Bebravou, the Days of Master Paul of Levoča, Domašafest,Trnava Garden Party, etc.In sport, we sponsored several sport events e.g. European Table Tennis Cup,Bike Marathon in Banská Štiavnica, Canoe Marathon World Cup as wellas several sport clubs. We co-organized AC Milan Junior Camp for youngtalented football hopefuls in 2006.Equally important, we actively support non-governmental organizationsdedicated to children and youth. We took part in Hodina deťom (“Hour forChildren”) fund-raising event organized by the Slovak Children Foundationfor the 5th consecutive year (provision of our entire ATM network in Slovakia),the Harmony Foundation, the Youth against Drugs and the Association ofHandicapped Children.57layout CSR.indd 0577/4/07 2:42:50 PM


Najvýznamnejšiefilantropické aktivityv roku 2006The Most ImportantPhilanthropicActivities of 2006layout CSR.indd 0587/4/07 2:42:50 PM


1. Všetci sú domaSpolupráca VÚB banky a neziskovej organizácie S.P.A.C.E. – Centrum preanalýzy sociálnej politiky sa týka problematiky náhradných rodín. Je to veľmivážna a spoločensky akútna problematika viazaná na proces transformáciedetských domovov. Podstatou tohto procesu je skutočnosť, že do roku2008 by v SR mali zaniknúť detské domovy internátneho typu a je potrebnézabezpečiť pre deti starostlivosť, najlepšie v prostredí, ktoré nahrádza klasickúrodinu. S tým je spojených mnoho otázok a problémov legislatívnych,spoločenských, sociologických a ekonomických. Jedným z nich je otázkadostupnosti vzdelania a rovnosti šancí pre deti žijúce v už existujúcichnáhradných rodinách. Preto Space vytvoril projekt Všetci sú doma, do ktoréhosa spoločne zapojili spoločnosti VÚB banka a IBM.Projekt Všetci sú doma reaguje na deficit podpory existujúcim náhradnýmrodinám, ktoré sú nepochybne prínosom pre celú spoločnosť tým, že nasvoje plecia prebrali starostlivosť o deti z detských domovov. Na Slovenskupôsobí niekoľko organizácií, ktoré sa venujú tejto téme, sú však zamerané navyhľadávanie a prípravu na náhradné rodičovstvo. Náhradní rodičia, ktorí užtento prvý krok podstúpili a majú v starostlivosti deti, nemajú žiadnu možnosťpodpory. Vytvárajú si svojpomocné skupiny, ktoré majú nezanedbateľnýterapeutický význam, mnohokrát však neriešia ich zlú finančnú situáciu.Každá voľnočasová aktivita, dochádzanie do školy, štúdium na vysokýchškolách je pre rodičov finančným nadštandardom. Tento fakt ich automatickyznevýhodňuje oproti iným deťom.Vo VÚB banke veríme, že každé dieťa má právo na šťastné detstvo. Je preňdôležité, aby vyrastalo v prostredí, kde má vytvorené predpoklady na zdravýtelesný, duševný a spoločenský vývoj. Z rôznych dôvodov sa však niekedyrodičia detí môžu dostať do situácie, keď sa nemôžu, nevedia alebo nechcústarať o svoje dieťa. Sme presvedčení, že má zmysel a je veľmi potrebnépodporovať projekty, ktoré deťom umožnia prežiť svoje detstvo s ľuďmi, ktoríich vedia ľúbiť a vedia im poskytnúť pocit bezpečia, dať im domov. Náhradnárodina, či už s jedným alebo oboma rodičmi, je vtedy pre dieťa často najlepšímmožným riešením. Projekt Všetci sú doma napomáha k zlepšeniu kvalityživota náhradných rodín priamou podporou vzdelávania tak detí, ako ajrodičov. Naším cieľom je predovšetkým umožňovať deťom a mladým ľuďomzískavanie nových skúseností a rozširovanie svojich vedomostí, a tým imposkytnúť vyrovnanosť šancí pri uplatnení sa v živote.1. Home for AllThe project jointly carried out by Všeobecná úverová banka and S.P.A.C.E.– Social Policy Analysis centre, non-profit organization, addresses pressingand serious issues of transforming children’s homes. Objective ofthe transformation process is to close children’s homes of dormitory typeuntil 2008. Therefore, it is necessary to secure childcare in an environmentsubstituting a regular family. A great many legal, social and economicquestions and problems arise in relation to this process e.g. access toeducation and equal opportunities for children currently living in foster families.Thus, Space developed a project called Home for All that was later joined byVUB and IBM.Home for All responds to a lack of support of the existing foster families thatundoubtedly contribute to the whole society for they decided to take care ofchildren from children’s homes. Although several organizations in Slovakiadeal with this issue, they mostly focus on searching for and preparing fosterparents. Unfortunately, foster parents who have already taken this first stepand are taking care of children receive no support. As a result, foster familiesform self-help groups of vital therapeutic significance, but in many casesthey cannot resolve their often poor financial position. Each leisure activity,commuting to school, studies at universities are above-standard in financialterms, which automatically disadvantages children from foster families.In VUB we believe that every child has the right to a happy childhood. Thus itis crucial that he/she grows up in environment providing conditions for healthyphysical, mental and social development of children. For a variety of reasons,parents of children may get into a situation when they are not able, cannotor do not want to take care of their child(ren). We are certain that it makessense and it is very necessary to support projects helping children spend theirchildhood with people able to love them, make them feel safe and give themhome. Frequently, foster families made up of one or two parents representthe best possible solution. Home for All helps improve the quality of life offoster families by directly supporting education of both children and parents.Our primary objective is to enable children and young people to obtain newexperience and knowledge to provide them with equal opportunities in real life.59layout CSR.indd 0597/4/07 2:42:51 PM


Program je zameraný na podporu vzdelávania detí z náhradných rodín.Prioritne ich podporuje týmito formami:1. Podpora vzdelávania a všetkých nákladov spojených so vzdelaním(cestovné, školné, ubytovanie na internáte, učebnice a učebnépomôcky…).2. Podpora voľnočasových aktivít formou finančného zabezpečeniavoľnočasových aktivít (zaplatenie poplatkov za krúžky, športové,spoločenské a kultúrne aktivity, spoluorganizovanie letných pobytova táborov).3. Vyhľadávanie talentovaných detí z náhradných rodín a podpora ichďalšieho stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelávania (vrátaneprípravy na prijímacie pohovory, poradenstva počas štúdia a úhradyvšetkých výdavkov spojených so štúdiom).The program is aimed at supporting education of children from foster familiesespecially in the following forms:1. Support of education and all education related expenses (travelexpenses, tuition fees, residence halls fees, textbooks and schoolaccessories, etc).2. Support of leisure activities by financing leisure activities (fees forclubs, sport, social and cultural activities, participation in organization ofsummer stays and camps).3. Search for talented children from foster families and support of theirfurther secondary and/or university education (including preparation forentrance exams, study advisory and reimbursement of all study relatedexpenses).Formy spolupráce:1. Finančná podpora. V roku 2006 vďaka nám dostalo finančnú podporu391 detí a 11 rodičov.2. Pravidelné organizovanie finančných zbierok na akciách VÚB banky,ako sú napr. letná a zimná olympiáda zamestnancov VÚB, vianočnéfiremné večierky, VIP večery pre korporátnych klientov banky. Zbierky sarealizujú v priemere dvakrát do roka.3. Zvyšovanie povedomia zamestnancov o danej problematikeformou zapájania zamestnancov banky nielen do aktivít projektu, aleaj do problematiky náhradnej rodinnej starostlivosti ako takej, a tozverejňovaním informácií vo všetkých interných komunikačných kanáloch(časopis Svet VÚB, bulletiny, intranet, prezentácie na firemných akciách)v priemere štyrikrát do roka.4. Zvyšovanie povedomia verejnosti predovšetkým prostredníctvompublicity projektu prostriedkami podnikovej komunikácie, najmä PR.Táto otázka je síce verejná a naším dlhodobým cieľom je vyvolaťcelospoločenskú diskusiu, ktorá vyústi do konkrétnych legislatívnychriešení, ale zároveň je výsostne privátna, pretože sa týka súkromiaForms of cooperation:1. Financial support. In 2006, we financially supported 391 children and 11parents.2. Regular fund-raising activities at VUB events e.g. VUB Summer andWinter Olympics, Christmas parties, VIP events for VUB’s corporateclients. On the average, there are about two such activities a year.3. Raising VUB employees’ awareness of the given issues by engagingthem not only in the projects, but also in problems of foster familycare by publishing information via all internal communication channelsavailable (VUB World monthly, bulletins, intranet, presentations atcorporate events). The average number is four times a year.4. Raising awareness of the general public mainly by corporatecommunication means (PR). Although this issue is public and our longtermgoal is to elicit discourse in the whole society leading to particularlegislative solutions, it is still strictly private as it touches upon privacy ofindividual families and mostly their children. Therefore, this is the primaryreason why standard forms of communication in media e.g. gigantic60layout CSR.indd 0607/4/07 2:42:51 PM


konkrétnych rodín a najmä detí. Preto je citlivá problematika náhradnejrodinnej starostlivosti výrazne nevhodná na klasické formy komunikáciev médiách, ako sú pompézne billboardové a TV kampane.5. Poskytovanie firemného know-how a podpory v oblasti publicrelations.6. Iné aktivity. VÚB banka napríklad umožnila 10 deťom z náhradnýchrodín, ktoré sa venujú futbalu, zúčastniť sa prestížneho letného táboraAC Milan Junior Camp. Zo zdrojov finančnej zamestnaneckej zbierky smezakúpili knihy a učebnice a uskutočnili sme výtvarnú súťaž s vianočnoutematikou, pričom víťazná kresba bola použitá ako motív vianočnýchpozdravov VÚB banky a autorke víťaznej kresby sme za odmenu splniliželanie.7. Priamy kontakt s náhradnými rodinami.billboards and TV campaigns are rather inappropriate for discussingsensitive problems foster families face.5. Provision of corporate know-how and support of public relations.6. Other activities. VUB helped 10 young football players from fosterfamilies attend the prestigious AC Milan Junior Camp. It also purchasedbooks from funds raised by VUB employees, organized a competitionof pictures with Christmas themes – the winning drawing appeared onVUB’s Christmas greeting cards and VUB thus fulfilled the wish of thewinning author.7. Direct contact with foster families.8. Active involvement in shaping content of the project and cooperationin development of new activities for foster families.8. Aktívne zapájanie sa do obsahovej časti projektu a spolupráca natvorbe nových aktivít pre náhradné rodiny.61layout CSR.indd 0617/4/07 2:42:51 PM


Článok z interného časopisu – zbierka na knihyArticle taken from the internal magazine – fundraising for booksOdovzdali sme knižky deťomĎakujeme všetkým kolegom, ktorí ochotne prispeli nazbierku počas akcie VÚB life (21. 4. 2005). Spolu smevyzbierali 6 410,50 Sk. Túto sumu sme použili na zakúpeniekníh pre deti v náhradných rodinách. Odovzdanie námsíce trvalo dlhšie, ale návštevy jednotlivých rodín stáliza to.Obdarované deti mali z knižiek veľkú radosť, čo náspotešilo ešte viac. Osemročnému Maťkovi Hockovi smedo Adamovských Kochanoviec priniesli knihu Chovdomácich miláčikov. Keďže sme u nich na dvore videlitroch psíkov, bolo nám jasné, že Maťko zobral úlohuchovateľa vážne.Šestnásťročný tínedžer Maroš Karvay bol v čase našejnávštevy na výlete s turistickým krúžkom, ale určite svojnový anglicko-slovenský/slovensko-anglický slovník nenecháoddychovať do ďalšieho školského roku a využijeho už počas prázdnin.Budúca pätnásťročná kaderníčka Zuzanka Bučeková násv Bratislave svojím výberom knihy Encyklopédia o psochtrošku zneistila, ale možno si otvorí kadernícky salón prepsov :-)Encyklopédia Zviera je veru ťažké čítanie. Jeden exemplárišiel do rodiny K. Baraničovej s piatimi deťmi a druhý rodineBoďovej, konkrétne dvanásťročnej Katke.Úprimnú radosť mala zo zbierky rozprávok H. Ch. Andersenadeväťročná Nikolka Rigová. Nikolka začalaihneď v knihe listovať a spoločne sme skonštatovali, žemá čítanie na celý rok.V Hlohovci nás už čakala jedenásťročná Renátka Salayová,ktorej sme priniesli Encyklopédiu do vrecka. Jejtraja súrodenci sa knihe potešili rovnako ako Renátka.Ivan Ježík a Iveta Čarnáz Korporátnej a marketingovej komunikácieRodina Žmuráňovej z Adamovských Kochanoviec– Martinko Hocko v strede so svojím bratom.62layout CSR.indd 0627/4/07 2:42:51 PM


Článok z interného časopisu – výtvarná súťaž na novoročný pozdravNadácia VÚB splnilaveľký detský senalebo ako sme urobili jedno dieťa najšťastnejším na sveteObrázok, ktorý vidíte pri tomto článku, nakreslilajedenásťročná Mária, ktorá žije aj sosvojím mladším bratom v náhradnej rodine.Keď si ju ako maličkú zobrali náhradní rodičiaz detského domova, nevedela ani chodiť, anirozprávať. Keď ju nová mama prvýkrát zobralado rehabilitačného centra, povedali jej,že Mária nikdy nebude chodiť a do koncaživota bude na vozíku. Mária sa však nevzdalaa bojovala teraz už spolu s rodičmi. Dnes jez nej krásne, živé dieťa, ktoré nielenže chodí,ale má úžasný talent na šport. Baví ju futbal,floorbal, volejbal. Jej najväčším snom všakbolo stať sa hokejistkou. Pri kontajneri sinašla odložené kolieskové korčule a sama siušila chrániče. Na to, aby mohla hokej začaťhrať, jej však chýbal naozajstný hokejovývýstroj. Preto sme sa rozhodli, že ako odmenuza krásnu kresbu, ktorú pre banku nakreslila,jej tento veľký sen splníme. Mária tak mohlaabsolvovať svoj prvý hokejový tréning naľade spolu s ostatnými deťmi v hokejovomklube a pravdepodobne je teraz najšťastnejšímdieťaťom na svete.Nadácia VÚB podporuje cez projekt Všetci súdoma náhradné rodiny, ktoré si osvojili detiz detských domovov. Pomáhame zlepšiťkvalitu ich života, aby mali rovnaké šance akonaše biologické deti.Pripravila Lucia DobóObrázok bol použitý ako vizuál na novoročné blahoprajné karty,ktoré banka posielala svojim klientom.Article taken from the internal magazine – painting contest for Christmas &New Year greeting card63layout CSR.indd 0637/4/07 2:42:51 PM


Výstava o Space a projekte Všetci sú doma na VIP podujatíExhibition of Space and Home for All project at VIP eventThere are many children without own parents......there are many parents without own children.There are many parents who have their own children......and opened their homes also to abandoned children.These abandoned children have found their new foster parents......and these parents have found their children......and now when they are ALL AT HOME they need our help.64layout CSR.indd 0647/4/07 2:42:51 PM


2. Bezpečná cesta do školy„Každý zachránený život dieťaťa za to stojí.“Projekt Bezpečná cesta do školy je na Slovensku ojedinelý a výnimočnýspracúvanou témou: bezpečnosť detí pri ceste do školy. Táto téma je námvšetkým blízka, priamo sa dotýka nás i našich blízkych, ale priznajme si, že naprevenciu či následné riešenie problému nikdy nie je dostatok času, energie,ľudí ani peňazí. Projekt je teda inovatívny aj v zmysle svojej potrebnosti,zmysluplnosti a originality spočívajúcej vo veľmi prostých riešeniach.Stojí za ním úprimná snaha VÚB banky zlepšiť súčasnú komplikovanú situáciuv Bratislave a zlepšiť policajné štatistiky hovoriace o zranených a usmrtenýchdeťoch na ceste za vzdelaním.Projekt prináša nové komplexné a najmä nadštandardné riešenia v dopravnomznačení vybraných bratislavských škôl, je teda zameraný na prevenciu.Projekt bol spustený 4. septembra 2006, v deň začiatku školského roka2006/2007. A keďže ide o dlhodobý projekt, jeho trvanie v Bratislave bolourčené na minimálne 3 roky.Prínos projektu spočíva vo zvýšení bezpečnosti malých detí navštevujúcichZŠ v Bratislave, ale pomáha aj ostatným chodcom a všetkým účastníkomcestnej premávky vo vybraných kritických lokalitách mesta.O nebezpečenstvách, ktorým deti čelia každý deň cestou do školy, sa naverejnosti hovorí málo. Väčšinou až vtedy, keď médiá zaregistrujú tragickúnehodu. Že ide o dôležitý problém, si všetci uvedomujú, no jeho riešeniedoteraz zostávalo na mestských orgánoch a dopravnej polícii či dopravnejvýchove v školách. Zabúdalo sa pritom na osvetu medzi dospelými sediacimiza volantom.Cesta do mnohých škôl vedie cez frekventovanú vozovku alebo križovatku.A u malých detí môže aj okamih nepozornosti znamenať tragédiu. Jezaujímavé, že najzraniteľnejšie sú deti práve v okolí škôl, kde dochádzak častým dopravným nehodám. VÚB banku zaujali tieto verejne prístupnéštatistiky, a preto sa rozhodla v tejto oblasti pomôcť. So svojím zámeroma ideovým návrhom projektu oslovila Magistrát hlavného mesta Bratislavy.2. Safe Journey to School”Because each saved child’s life is worth it.”Safe Journey to School is a unique and exceptional project in Slovakia aimedat safety of children on their journey to school. Although this issue tacklesboth our close relatives and ourselves, we have to admit there is never enoughtime, energy, people or money for preventing or solving this problem. Thus,this pioneering project is necessary, meaningful and original, while offering verysimple solutions.The whole idea stems from VUB’s sincere effort to improve the existing difficultsituation in Bratislava and to reduce the police statistics on injured and killedchildren on their journey to education.This prevention-oriented project brings new comprehensive and mostly abovestandardsolutions to traffic signs near selected Bratislava schools.The long-term project was launched on September 4, 2006, the beginning of anew school year 2006/2007. As it is the long-term effort, VUB plans to carry itout for minimum 3 consecutive years in Bratislava.Not only small children attending Bratislava elementary schools can benefitfrom this project, but also other pedestrians and all street traffic participants atselected critical locations in Bratislava.A very little has been said in the public about dangers children have to faceon their journey to school. Mostly when media bring news about some tragicaccident. Everybody realizes that it is a pressing problem, however, its solutionhas been left to municipalities and police or traffic education of children atschools. In the mean time, we forgot to educate adults sitting behind thesteering wheels of their cars.Journeys to many schools cut across busy roads and crossroads.A momentary lapse of attention may turn into a serious tragedy for many smallchildren. Interestingly enough, children are most vulnerable around schools asmost traffic accidents tend to occur there. Generally available and publishedfacts and statistics drew attention of VUB to this phenomenon inspiring it togive a helping hand in this area. As a result, VUB presented the BratislavaMunicipality with its project idea and proposal.65layout CSR.indd 0657/4/07 2:42:51 PM


VÚB banka a odbor cestnej dopravy hlavného mesta Bratislavy spoločnevypracovali komplexný dopravný projekt. Dôležitú rolu zohral aj dopravnýinšpektorát, ktorý má k dispozícii presné informácie o najnehodovejšíchúsekoch v blízkosti škôl. Odborníci vychádzali z podnetov, ktoré dostávajú odriaditeľov základných škôl v súvislosti s nedostatočným dopravným značením(ktoré je však finančne veľmi náročné).Mesto Bratislava vybralo v spolupráci s dopravným inšpektorátom 22základných škôl a ku každej z nich zabezpečilo vypracovanie samostatnéhocestného projektu, ktorý rieši umiestnenie výrazných výstražných tabúľs označením POZOR! DETI, logom mesta Bratislava a logom VÚB banky.V okolí 22 ZŠ sa tak nachádza 46 ks atypických výstražných tabúľ, ktorýchcieľom je upútať a upozorniť. Preto sú celkom odlišné od dopravných značiekči informačných, navádzacích alebo reklamných tabúľ na stĺpoch verejnéhoosvetlenia. Tabule majú navyše špeciálny rozmer aj umiestnenie.Druhým krokom bola modernizácia križovatiek. Na základe policajných štatistíka v spolupráci s dopravným inšpektorátom vybral odbor cestnej dopravyhlavného mesta 5 najrizikovejších križovatiek umiestnených v blízkosti ZŠ.Na nich boli zmodernizované bezpečnostné prvky dopravného značeniapodľa presne spracovaných projektov. Ide o tzv. komplexné a nadštandardnébezpečnostné značenie križovatiek pozostávajúce z vodorovného dopravnéhoznačenia (atypické červeno-biele zebry, t. j. priechody pre chodcov, označeniePozor! škola a pod.) a zvislé dopravné značenie (reflexné dopravné značkyrôznych typov a druhov).VUB and Road Transport Department of the Bratislava Municipality prepareda joint traffic project. Also the role of the Traffic Inspectorate having the exactinformation about the places where most accidents tend to occur was of greatsignificance. Professionals listened to suggestions of directors of severalBratislava elementary schools related to insufficient traffic signs (that are verycostly).The Bratislava Municipality along with the Traffic Inspectorate identified22 elementary schools and ensured preparation of individual projects foreach school to place noticeable warning signs reading ”WATCH OUT FORCHILDREN” bearing logos of Bratislava and VUB. As a result, 46 non-standardwarning signs have been located around 22 elementary schools to drawattention and warn. These signs are absolutely different from regular trafficsigns, information, guidance or advertising signs put on city light poles. Inaddition, the signs have a special size and placement.In the second stage we focused on crossroads modernization. Based onthe police statistics and along with the Traffic Inspectorate, Road TransportDepartment of the Bratislava Municipality, we selected 5 most dangerouscrossroads located near elementary schools at which safety traffic elementshave been modernized in line with the elaborated projects. This so-calledcomprehensive and above-standard safety marking of crossroads consists ofhorizontal traffic signs (red and white zebra crossings for pedestrians, “WatchOut, School” signs) and vertical traffic signs (different reflective traffic signs).Výstražná info tabuľaThe warning information board66layout CSR.indd 0667/4/07 2:42:51 PM


Umiestnenie tabúľ v reáli – Bratislava, Drieňová ulicaOn the spot – Bratislava, Drieňová StreetČerveno-biele priechody pre chodcovThe red and white zebra crossings for pedestrians67layout CSR.indd 0677/4/07 2:42:51 PM


3. Kultúrne dedičstvo a budúcnosťvýtvarného umeniaOblasť kultúrneho dedičstva, jeho podpora a prezentácia kultúrno-historickýchhodnôt je na Slovensku témou, na ktorú sa zabúda. A v oblasti výtvarnéhoumenia a architektúry zvlášť. VÚB banka sa preto rozhodla zamerať práve natúto oblasť. Podpora umenia a kultúry je pre nás samozrejmá a prirodzená.Vnímame ich ako čosi, čo nás prežíva a dáva nášmu životu zmysel aj dávno ponás.Podstatou dlhodobého projektu podpory kultúrneho dedičstva je zachovávaniea ochrana kultúrnych hodnôt a pamiatok na jednej strane, ale na druhej straneaj vytváranie nových kultúrnych hodnôt, ktoré sa automaticky stávajú ďalšímkultúrnym dedičstvom našej krajiny. Tento projekt je prvý a zatiaľ jediný svojhodruhu na Slovensku.Koncepcia projektu je ucelená, s výrazným synergickým efektom. Venuje sapredovšetkým oblasti výtvarného umenia v niekoľkých líniách:záchrana kultúrneho dedičstva (reštaurovanie vzácnych obrazov,objektov, spolupráca so SNG, Katedrou reštaurovania VŠVU,Univerzitnou knižnicou a pod.)prezentácia svetového kultúrneho dedičstva (sponzorstvo významnýchvýstav – napr. Leonardo da Vinci, zvedavý génius)rozvoj kultúrneho dedičstva, čiže napomáhanie vytvárania novýchkultúrnych hodnôt Slovenska (výtvarná súťaž Maľba)3. Cultural Heritage and Futureof Fine ArtSupport of cultural heritage as well as presentation of cultural and historicalvalues tend to be often forgotten in Slovakia. As this especially holds true forfine arts and architecture, VUB decided to direct its support at these areas.We consider support of art obvious and natural because we understand it assomething outliving us and making sense long after we are gone.The essence of this long-term cultural heritage-oriented project is not only topreserve and protect cultural values and monuments, but also to create newcultural values that automatically add to cultural heritage of our country. Thispioneering project has so far been one its kind in Slovakia.Concept of the project bears strong synergies. As outlined above, we aim atseveral dimensions of fine arts:cultural heritage preservation (restoration of valuable pictures and objectsin cooperation with the Slovak National Gallery, Restoration Departmentat the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, the UniversityLibrary, etc.)world cultural heritage presentation (sponsoring of outstandingexhibitions e.g. “Leonardo da Vinci, the Curious Genius”)cultural heritage development i.e. helping create new cultural values ofSlovakia (Painting competition)Výsledky prvej časti projektu, teda záchrany kultúrneho dedičstva, sú v tomtoobdobí ešte len čiastkové. Bolo pridelených niekoľko grantov a ukončenieprvých čiastkových projektov (najmä z oblasti reštaurovania obrazova digitalizácie vzácnych stredovekých kníh) sa očakáva v priebehu roka 2007.Results in cultural heritage preservation have been partial only. We awardedseveral grants and first partial projects (mainly painting restoration andMedieval book digitalization) are to be completed during 2007.68layout CSR.indd 0687/4/07 2:42:52 PM


Výsledky druhej časti projektu, čiže prezentácie svetového kultúrnehodedičstva, sú priebežné. V roku 2006 sa verejnosť zoznámila napríklads výstavou Leonardo da Vinci, zvedavý génius, ktorú mohla slovenská verejnosťvidieť na Bratislavskom hrade aj vďaka VÚB banke.Výsledky tretej časti projektu, tvorby kultúrneho dedičstva, možno predstaviťverejnosti každoročne, a to organizáciou a výsledkami súťaže Maľba. Jej prvýročník pod názvom Maľba 2006 – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo premladých umelcov úspešne prebehol.Poslaním tejto prestížnej súťaže je podporiť a propagovať súčasné slovenskévýtvarné umenie, čo najväčšmi ho priblížiť verejnosti a najmä pomôcť mladýmumelcom etablovať sa na umeleckej scéne a odštartovať profesionálnu kariéru.Cena sa každoročne udeľuje dielam profesionálnych výtvarných umelcov voveku do 35 rokov.Náš projekt je inovatívny aj skutočnosťou, že sú v ňom zapojené všetky3 sektory (štátny – hlavné mesto Bratislava, SNG; súkromný – VÚB banka,poisťovňa Generali; mimovládny – MVO, experti).Results in world cultural heritage presentation have been preliminary. In 2006,VUB provided the general public with an opportunity to become acquaintedwith life and work of Leonardo da Vinci at an exhibition called Leonardo daVinci, the Curious Genius held at the Bratislava Castle.Results in cultural heritage development are presented to the public on annualbasis through Painting competition. The first year titled Painting 2006 – VUBFoundation Award for Painting for Young Artists was successfully completed.The mission of this prestigious competition is to support and promotecontemporary Slovak fine art, bring it closer to the public and, most of all, helpyoung artists establish themselves at the art scene to launch their professionalcareer. This annual prize is awarded to works of professional artists below 35.The fact that all three sectors are involved in our projects (public sector –Bratislava municipality, the Slovak National Gallery; private sector – VUB,Generali; non-governmental sector – non-governmental organizations, experts)testifies to their innovativeness.Záchrana kultúrneho dedičstvaV rámci projektov záchrany kultúrneho dedičstva sa aktivity VÚB bankyzameriavajú na reštaurovanie vzácnych diel, obrazov a kníh. Pri výbereprojektov pracujeme formou priameho vyhľadávania na základe nami prijatýchžiadostí o sponzorstvo a odporučení odborníkov. Následne prideľujemevybraným projektom finančnú podporu formou grantu, daru alebo materiálnychaktív. Je nutné zdôrazniť, že podporené projekty majú často dlhodobýcharakter, mnohé z nich budú ukončené až v priebehu roka 2007.Cultural heritage preservationIn preservation of cultural heritage, VUB focuses on restoration of valuableworks of art, paintings and books. When selecting projects we directly seekbased on submitted sponsorship applications and experts´ recommendations.Afterwards, we grant financial support to selected projects in the form ofgrants, donations or material assets. It is necessary to emphasize the fact thatsupported projects are often long-term, and many of them will be completed inthe course of 2007.69layout CSR.indd 0697/4/07 2:42:52 PM


Projekty realizované (prípadne začaté) v roku 2006:Katedra reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave– grant na výskum a reštaurovanie vzácnych renesančných kresieb zo16. – 18. storočia od talianskych majstrov v zbierkovom fonde SNG;grantové pobyty v Taliansku so zameraním na štúdium archívov; počítačevhodné na inštaláciu špeciálnych softvérovTrenčianske múzeum – reštaurovanie časti obrazovej zbierkyšľachtického rodu Illešháziovcov, významná zbierka predstavujúca prierezvývojom umeleckých trendov v strednej Európe bude sprístupnenáverejnosti vo výstavných priestoroch Trenčianskeho hradu na jar 2007Špania Dolina – reštaurovanie bočného oltára sv. Klimenta v KostolíkuPremenenia Pána, 16. – 17. storočie, vzácny pamiatkový objektUniverzitná knižnica v Bratislave – 1. digitalizácia bibliografie inkunábuldo obdobia 16. storočia; 2. digitalizácia stredovekých kníh emblématProjects completed or commenced in 2006:Restoration Department at the Academy of Fine Arts and Design inBratislava – grant for research and restoration of valuable 16th-18thcentury Renaissance drawings by Italian artists from the Slovak NationalGallery’s collections; grant stays in Italy focused on study of archives;computers on which special software can be installedThe Trenčín Museum – restoration of a part of collection of paintings ownedby the noblemen Illešháziovci, the important collection presenting anoverview of Central European artistic trends will be open to public at theTrenčín Castle in spring 2007The Špania Valley – restoration of the wooden altar of St. Clement inthe Church of the Lord’s Metamorphosis from the 16th-17th century, a rarehistorical monumentThe University Library in Bratislava – 1st stage: digitalization of incunabuladating before the 16th century; 2nd stage: digitalization of Medieval bookemblemsVýstavyV záujme pomôcť šíreniu kultúrnej osvety a priblíženiu kultúrnych hodnôtľuďom podporujeme tiež projekty výstav. Naša podpora pritom prebiehadvojakou formou. Finančnou pomocou prostredníctvom sponzoringu, ale ajnefinančne, spoluprácou v oblasti public relations a reklamy podujatia.V roku 2006 sme podporili výstavu Leonardo da Vinci, zvedavý génius.ExhibitionsIn order to promote cultural values and bring them closer to people, we alsosupport exhibitions. Our support is in the form of a financial aid via sponsoringor cooperation in public relations and advertising of an event.In 2006 we supported the exhibition called “Leonardo da Vinci, the CuriousGenius”.70layout CSR.indd 0707/4/07 2:42:52 PM


Maľba 2006Cena Maľba je veľkou motiváciou pre mladých výtvarníkov do 35 rokova možnosťou získať renomé a prestíž. Prihlásené práce hodnotí medzinárodnáodborná porota zložená z činných svetoznámych a uznávaných výtvarníkov,teoretikov a kurátorov. Tomu zodpovedajú aj ceny pre najlepších 3 autorovvo výške 300 000 Sk, 200 000 Sk a 100 000 Sk. Okrem toho, 20 najlepšíchmalieb sa dostane na reprezentačnú výstavu (salón), do virtuálnej galériea katalógu. Nechýba ani široká publicita autorov v lokálnych (bratislavských)i celoslovenských médiách.Jedným zo zámerov súťaže a výstavy je pomôcť mladým výtvarníkometablovať sa na profesionálnej scéne. V roku 2006 sa tento cieľ podarilo splniť,pretože diela 20 finalistov, vystavené na predvianočnej výstave, sa takmervšetky predali a ich autori získali okrem zaslúženej publicity aj nové, neraz prvéveľké zákazky. Ohlasom na tento úspech bolo, že sa VÚB banka rozhodla prenebývalý počin: kontakty na výtvarníkov sú zverejnené vo virtuálnej galérii nastránke www.nadaciavub.sk.Maľba 2006 sa stretla s veľkým záujmom mladej generácie výtvarníkov. Svedčío tom aj počet 85 účastníkov, ktorí prihlásili celkovo 159 malieb, čo je ajpodľa názoru odbornej verejnosti zo zahraničia veľkým úspechom, obrazomkvality súčasného slovenského výtvarného umenia a zárukou jeho priaznivejbudúcnosti.Že kvantita a kvalita idú ruka v ruke, potvrdzuje aj fakt, že medzi prihlásenýmibolo zastúpené celé spektrum súčasného maliarstva (napr. zo strednejgenerácie Marko Blažo, Denisa Lehocká, Martin Sedlák alebo predstaviteliamladšej generácie, napr. Erik Šille, Boris Sirka, Paula Chrenková a ďalší).Painting 2006Painting award means an excellent motivation and a great opportunity foryoung artists under 35 to earn reputation and prestige. The internationalprofessional jury consisting of active world-renowned and respected painters,theoreticians and curators evaluate submitted works of art. This is furtherconfirmed by financial endowments in the amount of SKK 300,000,SKK 200,000 and SKK 100,000 for best 3 artists. In addition, 20 short-listedpaintings are displayed at a public exhibition and featured in a catalogue and avirtual gallery at www.nadaciavub.sk.One of the objectives of the award and exhibition is to help young artistsestablish themselves at the professional art scene. In 2006, we succeeded inmeeting this goal as almost all 20 short-listed works of art displayed at theDecember exhibition were sold granting well-deserved publicity to many ofthe authors, many of which won their first large orders. In response to thisremarkable success, VUB decided to take an unprecedented step: it madeartists’ contacts available at the virtual gallery featured at www.nadaciavub.sk.The Painting 2006 drew a great interest of young generation of artists. Asmany as 85 artists applied a total of 159 paintings in the competition, whichalso foreign experts consider a great achievement proving the quality of thecontemporary Slovak fine art and guaranteeing its favourable future prospects.Both the quantity and quality were confirmed by the fact that contestantscame from the whole spectrum of Slovak contemporary young painting (e.g.Marko Blažo, Denisa Lehocká, Martin Sedlák from the middle generationor younger generation representatives e.g. Erik Šille, Boris Sirka, PaulaChrenková, etc.).71layout CSR.indd 0717/4/07 2:42:52 PM


Víťazné diela súťaže Maľba 2006:1. miesto „Za domom“ od Michala CzinegehoThe winning paintings of the Painting 2006:1st place „Behind House“ by Michal Czinege2. miesto „Za vodnou lazúrou“ od Ivony Žirkovej2nd place „Behind water surface“ by Ivona Žirková3. miesto „Kam ideš Európa?“ od Erika Šilleho3rd place „Where are you going Europe?“ by Erik Šille72layout CSR.indd 0727/4/07 2:42:52 PM


73layout CSR.indd 0737/4/07 2:42:53 PM


Nadácia VÚBVUB Foundationlayout CSR.indd 0747/4/07 2:42:53 PM


Činnosť Nadácie VÚB sa v zmysle stanovených priorít spoločenskejzodpovednosti orientuje na 3 oblasti: vzdelávanie, umenie a charitu, a tov nadačných programoch:pre Vzdelanie – pod heslom „Chceme zhodnotiť vzdelanie“pre Umenie – pod heslom „Chceme zúročiť talent“pre Nádej – pod heslom „Chceme vrátiť nádej“In line with the set corporate social responsibility goals, the VUB Foundationfocuses its activities on education, art and charity within its grant schemes:for Education – ”We want to appreciate education”for Art – “We want to utilize talent”for Hope – ”We want to return hope”V roku 2006 bolo z prostriedkov Nadácie VÚB formou grantov podporených26 projektov v celkovej sume 12 361 858 Sk.V otvorenom grantovom programe pre Nádej bolo podporených12 projektov na zlepšenie kvality života mentálne a telesne postihnutýcha ich plnohodnotné začlenenie sa do života a pracovného procesu:OZ Barlička, Prešov – projekt Práca v radostiKomunita Kráľovnej pokoja, Močenok – projekt Chránená dielňa KKP,MočenokZPMP Vranov nad Topľou – projekt Aj my sme tuOZ Začať spolu, Partizánske – projekt Som jedným z vásOZ Inklúzia, Bratislava – projekt Hľadám kolegu – chránená dielňaRadničkaEfekt AVG, s. r. o., Pezinok – projekt Cukráreň v požiarnej zbrojniciStredisko evanjelickej diakonie – Dom na polceste, Veľký Slavkov– projekt Prvá šanca – resocializácia chlapcov s mentálnyma telesným postihnutímVýrobné družstvo DOZA, Sobrance – projekt Vytváranie novýchpracovných miest pre ZP občanovIn 2006, the VUB Foundation awarded grants in total amountof SKK 12,361,858 to 26 projects.12 projects aimed at improving the quality of life of mentally andphysically handicapped and their full integration into life and work withinfor Hope open grant scheme:Crutch, Civic Association, Prešov – “Working with Delight”Queen of Peace, Community, Močenok – “The Queen of Peace”,sheltered workshop, MočenokZPMP Vranov nad Topľou – “We Are Also Here“Starting Together, Civic Association, Partizánske – “I Am One of You“Inclusion, Civic Association, Bratislava – “I am Looking for aColleague“, sheltered workshop RadničkaEfekt AVG, s.r.o., Pezinok – “Confectionery in the Fire station“Centre of Protestant Parish – “The House on Halfway”, Veľký Slavkov– “The First Chance, reintegration of mentally and physically impairedboys into society”DOZA, Co-opt, Sobrance – “Creation of New Jobs for theHandicapped”75layout CSR.indd 0757/4/07 2:42:53 PM


Nadácia Lumen, Šoporňa – Štrkovec – projekt Skvalitnenie pracovnejterapie klientov zariadenia vybudovaním záhradníckej dielneOZ Žiarsko, Slaská – projekt Lepší životPeter Šútor, Banská Bystrica – projekt Udržanie a rozvoj chránenéhopracoviskaDomov, n. o., Veľké Kapušany – projekt Šanca pre každého...pracovná rehabilitáciaLumen Foundation, Šoporňa – Štrkovec – “Improvement of the WorkTherapy for Clients by Building a Garden Workshop”Žiarsko, Civic Association, Slaská – “Better Life”Peter Šútor, Banská Bystrica – “Sheltered Workplace Maintenanceand Development”Home, a non-profit organization, Veľké Kapušany – “Chance forEverybody... work therapy”V otvorenom grantovom programe pre Vzdelanie boli podporené3 projekty na podporu vzdelávania mladých ľudí, odstraňovania bariér prizískavaní vedomostí a napomáhania európskeho rozmeru vzdelávania naSlovensku:Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika – projekt Akadémia klasickejekonómieNadácia F. A. Hayeka – Implementácia nových poznatkov do osnovdaňového účtovníctvaAIESEC Bratislava – UNIversita3 projects aimed at supporting education of young people, removingbarriers to learning and contributing to the European dimension ofeducation in Slovakia within for Education open grant scheme:Conservative Institute of M. R. Štefánik – “Academy of ClassicEconomics”F. A. Hayek Foundation – “Implementation of New Knowledge in TaxAccounting Curriculum”AIESEC Bratislava – “UNIversita”Inými druhmi grantov sme v roku 2006 podporili 2 projekty:Hodnotenie spokojnosti študentov vysokých škôl(ARRA – Akademická rankingová a ratingová agentúra)Pomoc ľuďom v núdzi (OZ Medzi nami)Other kinds of grants were awarded to 2 projects in 2006:Survey of University Students´ Satisfaction (ARRA – AcademicRanking and Rating Agency)Help to people in need (Civic Association Among Us)Činnosť a aktivity nadácie sú obsahom samostatnej výročnej správy Nadácie VÚB.Activities of the VUB Foundation are described in its Annual Report.76layout CSR.indd 0767/4/07 2:42:53 PM


77layout CSR.indd 0777/4/07 2:42:53 PM


Za nezištnú spoluprácu pri tvorbe ročnej správy o spoločenskej zodpovednostiVÚB banky ďakujeme reklamnej agentúre Istropolitana D’Arcy.We would like to thank the advertising agency Istropolitana D’Arcy for theirgenerous cooperation in production of VUB´s Annual CSR Report.Vytlačené v chránenej dielni Alius na recyklovanom papieri.Published on recycled paper by sheltered workshop Alius.VÚB, a.s.Mlynské nivy 1829 90 Bratislava 25www.vub.sklayout CSR.indd 0787/4/07 2:42:53 PM

More magazines by this user
Similar magazines