Externí zařízení zajišťující mazání spalovacího motoru při měření ...

kvm.tul.cz

Externí zařízení zajišťující mazání spalovacího motoru při měření ...

2011FunkčnívzorekNázev funkčního vzorkuExterní zařízení zajišťující mazání spalovacího motoru přiměření jeho mechanických ztrátObr.1 :Celkový pohled na měřící stanoviště pro měření mechanických ztrát spalovacího motoruAutoři:Ing. Ondřej drábIng. Robert Voženílek Ph. D.Popis v origináleThe contribution shows method of measurement of mechanical wastes on the combustion engine. Themeasuring station was used for a proposal of trial test on combustion engine's manufacturing lines.This work would help with identification of different assembly defects and clear up which mistakes canbe and which mistakes can not be disclose by this test. This work can eventually give us an imagehow much can various mistakes become evident on spinning engine, it means how can chance size ofpassive resistances of existent engine on simulating different assembly defects. At Technicaluniversity in Liberec was developed the measuring station for measurement of mechanical wasteswhich can be measure on combustion motors on different operational conditions. These conditions aretemperature of refrigerating liquid and lubricating oil.Popis českyPříspěvek ukazuje způsob měření mechanických odpadů na spalovací motor. Měřicí stanice byl použitpro návrh zkušební test na spalovací motor výrobních linek. Tato práce by pomohla s identifikacírůzných montážních vad, které chyby mohou být tímto testem ověřeny. Tato práce může nakonecukázat, jaký vliv mají montážní vady vliv na ztráty spalovacího motoru. Příspěvek ukazuje velikostpasivních odporů spalovacího motoru na simulaci různých montážních vad. Na Technické univerzitě vLiberci byla vyvinuta měřicí stanice pro měření mechanických odpadů spalovacích motoru. Měření


2011Funkčnívzorekmechanických ztrát je měřeno za různých provozních podmínek, teploty chladicí kapaliny a mazacíhooleje.Parametry technickéExterní pohon čerpadla oleje mazacího oleje spalovacího motoru je umístěno na testovacím stanovištipro měření mechanických ztrát spalovacích motorů. Klasický pohon čerpadla oleje poháněného odklikového hřídele spalovacího motoru (pohon olejového čerpadla je zajištěn pomocí řetězovéhopřevodu) je nahrazeno pohonem od elektromotoru přes řemenový převod. Otáčky elektromotoru jsouregulovány pomocí frekvenčního měniče umístěného na stanovišti. Při měření jsou otáčky čerpadlaautomaticky regulovány v závislosti na otáčkovém režimu spalovacího motoru. Funkční vzorek jevyužívám na pracovišti v laboratořích Katedry vozidel a motorů na Technické univerzitě v Liberci.Parametry ekonomickéPopisované zařízení výrazně zefektivňuje práci na stanovišti pro měření mechanických ztrátspalovacího motoru. Výstup z tohoto měření je využívám pro úpravy na pohonných spalovacíchjednotkách. Tímto je potom možno snížit náklady na provoz spalovacích motoru.UmístěníLaboratoř Katedry vozidel a motorůProhlášeníProhlašuji, že popsaný výsledek naplije definici uvedenou v Metodice hodnocení výsledky výzkumu,experimentálního vývoje a inovací pro rok 2011, a že jsem si vědom důsledků plynoucích z porušení §14 zákona č. 130/2002 Sb. (ve znění platném od 1. července 2009). Prohlašuji rovněž, že napožádání předložím technickou dokumentaci.…………………………Ing. Ondřej Dráb


2011FunkčnívzorekPřílohaObrázek 2. popisuje schéma pohonu externího čerpadla mazacího oleje spalovacího motoru. Řízeníotáček čerpadla je automaticky regulován podle otáčkového režimu spalovacího motoru. Hřídelpohonu je připojen a zajištěn svěrným spojem k výstupnímu hřídeli olejového čerpadla. Hřídel pohonuje uložen na kuličkových ložiskách v náboji (olejová vana motoru je upravena pro uložení nábojes kuličkovým ložiskem).ŘemenovýpřevodUložení hřídelepohonu v olejovévaně motoruElektromotorObr.2 :Pohled na externí pohon olejového čerpadla motoru

More magazines by this user
Similar magazines