Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης Mellkasi ... - Lucas CPR

lucas.cpr.com

Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης Mellkasi ... - Lucas CPR

СодержаниеВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ....................................................... 91 ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. 111.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ..................................................................................... 111.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ......................................................................................... 111.3 СИСТЕМА НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА LUCAS ...................................... 111.4 СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ LUCAS.................................................... 121.5 ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «ВКЛ/ВЫКЛ»................................................. 131.6 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ .......................................................................................... 151.7 СИМВОЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ИЗДЕЛИИ ....................................................... 171.8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ......................................................................................... 191.9 ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОННЕКТОРА....................................................................... 191.10 РАБОЧАЯ БРИГАДА СИСТЕМЫ LUCAS.............................................................. 191.11 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .............................................................................................. 211.12 НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ LUCAS ................. 231.13 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ......................................................................................... 232 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ................................ 252.1 СБОРКА СИСТЕМЫ............................................................................................... 252.2 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА LUCAS ........... 272.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ СЖАТОГО ВОЗДУХА ..................................... 292.4 РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ LUCAS ПО ПАЦИЕНТУ ........................................... 312.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА LUCAS ....... 333 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ LUCAS ...................................................................... 353.1 ПРИБЫТИЕ К ПАЦИЕНТУ..................................................................................... 353.2 РАСПАКОВКА ИПОДКЛЮЧЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА ................................... 353.3 СБОРКА СИСТЕМЫ............................................................................................... 393.4 РЕГУЛИРОВКА....................................................................................................... 413.5 РАБОТА СИСТЕМЫ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА LUCAS ...................... 433.6 ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ ................................................................................................ 453.7 ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТА ....................................................................... 473.8 ЗАМЕНА ИСТОЧНИКОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА ................................................... 513.9 УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ LUCAS С ПАЦИЕНТА..................................................... 534 УХОД ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ .............................................................................. 554.1 ПРОЦЕДУРЫ ОЧИСТКИ........................................................................................ 554.2 ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ........................................................................................ 594.3 ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ........................................................................................... 594.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ............................................................................... 615 УПАКОВКА УСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ........................................... 636 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................... 65ПРИЛОЖЕНИЕ A (PУССКИЙ)......................................................................................... 72АДРЕСА ДИСТРИБЬЮТОРОВ ...................................................................................... 73100359-54 B; CO J2264 5СИСТЕМА НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА LUCAS TM ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


6 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Σύστημα ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCASΟδηγίες ΧρήσηςLUCAS mellkasi kompressziós rendszerHasználati útmutatóСистема непрямого массажасердца LUCASИнструкция по эксплуатации100359-54 B; CO J2264 7 7LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Σημαντικές οδηγίεςχρήσηςΌλοι οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν τις Οδηγίες Χρήσηςπριν τη λειτουργία του Συστήματος ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS.Πρέπει πάντα να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στιςΟδηγίες Χρήσης για όλους τους χρήστες του LUCAS.Ακολουθείτε πάντα τις τοπικές ή/και τις διεθνείςκατευθυντήριες γραμμές για τη CPR όταν χρησιμοποιείτετο LUCAS.Η χρήση άλλου ιατρικού εξοπλισμού ή φαρμακευτικώνουσιών σε συνδυασμό με εξωτερικέςκαρδιοαναπνευστικές ανανήψεις μπορεί να μειώσει τοαποτέλεσμα των ανανήψεων. Συμβουλευτείτε πάντατις οδηγίες χρήσης του άλλου ιατρικού εξοπλισμούήτωνφαρμακευτικών ουσιών για να ελέγξετε ότι είναικατάλληλα για χρήση σε συνδυασμό με τη θεραπείακαι τις ανανήψεις που εκτελούνται με το LUCAS.Όταν το LUCAS χρησιμοποιείται σε έναν μηδιασωληνωμένο ασθενή μπορεί να διακοπείηλειτουργίατης συσκευής με ασφάλεια για να επιτραπείηδιακεκομμένη αναπνευστική δυνατότητα με χειροκίνητοτρόπο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας τοδιακόπτη ON/OFF στη θέση Lock (Ασφάλιση) , δώστεαέρα και στρέψτε το διακόπτη ON/OFF ξανά πίσω στηθέση Active (Ενεργό) . Βλ. Ενότητα 1.5 σελίδα 13 γιαοδηγίες σχετικά με τις θέσεις του διακόπτη ON/OFF.ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣΗ Jolife AB συνιστά ανεπιφύλακτα η χρήση του ΣυστήματοςΚαρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης LUCAS να γίνεται μόνο απόάτομα με βασικές ιατρικές ικανότητες όπως:Πρώτοι αποκριτές, προσωπικό ασθενοφόρων, νοσοκόμες,γιατροί ή ιατρικό προσωπικό, που έχουν:• παρακολουθήσει έναν κύκλο εκπαίδευσης που αφοράτη CPR σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες τουΕυρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης γιαπεριπτώσεις αναζωογόνησης, ή ανάλογες, ΚΑΙ• έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με το πως ναχρησιμοποιούν το LUCAS.Το LUCAS μπορεί να αγοραστεί μόνο από ή με παραγγελίαενός ιατρού με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑΤο LUCAS TM είναι ένα εμπορικό σήμα της Jolife AB.ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣΤο Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης LUCASσυμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού ΙατρικούΕξοπλισμού 93/42/EΟΚ. Φέρει το σύμβολο CE:© Copyright Jolife AB 2006. Με την επιφύλαξη όλων τωνδικαιωμάτων.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΆ ΓΡΑΦΕΊΑJolife ABScheelev. 17SE-223 70 LUNDΣουηδίαΤηλ. +46 46 286 50 00www.lucas-cpr.com8 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Fontos tudnivalókA LUCAS mellkasi kompressziós rendszer használataelőtt olvassa el a teljes Használati útmutatót.A Használati útmutatót könnyen elérhető helyen kelltartani, ha a LUCAS berendezés felhasználóinakszükségük lenne rá.A LUCAS készülékek használatakor tartsa be a helyi és/vagy nemzetközi CPR előírásokat.Az egyéb orvosi berendezések vagy gyógyszerek külsőmellkasi kompressziós készükkel történő egyidejűhasználata csökkentheti a kompressziós hatást. Mindenesetben olvassa el a többi berendezések és a gyógyszerhasználati utasítását és győződjön meg róla, hogy azokalkalmazhatók-e a LUCAS berendezéssel végrehajtottkezeléssel és kompresszióval egyidejűleg.Olyan páciensnél, akinél nincs csőbevezetés, a LUCASberendezés biztonságosan leállítható amikor időszakosanmanuális légcserére van szükség. Kapcsolja ki akészüléket, az ON/OFF (Be/Ki) gombot Lock (Lezárt)helyzetbe kapcsolva, hajtsa végre a légcserét, majdkapcsolja vissza az ON/OFF (Be/Ki) gombot Active(Aktív) állásba. Az ON/OFF (Be/Ki) gomb lehetségeskapcsolási helyzeteiről részletesen a 1.5 fejezetbenolvashat, a 13. oldalon.SZÜKSÉGES SZAKKÉPZETTSÉGA Jolife AB nyomatékosan javasolja, hogy a LUCAS mellkasikompressziós rendszert kizárólag olyan személy kezelje, akirendelkezik az alapvető orvosi ismeretekkel, többek között:Első vonalbeli ellátók, egészségügyi ellátók, betegápolók,orvosok vagy orvosi személyzet, akik:• sikeresen elvégezték a CPR kurzust, az EurópaiResuscitatiós Tanács Újraélesztésre vonatkozó Irányelvei(European Resuscitation Council Guidelines forresuscitation) vagy ezzel egyenértékű irányelveknekmegfelelően, ÉS• a LUCAS berendezések használatára vonatkozó képzést.A LUCAS berendezéseket kizárólag okleveles gyakorlóorvosok vásárolhatják és rendeltethetik meg.VÉDJEGYEKA LUCAS TM a Jolife AB védjegye.MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA LUCAS mellkasi kompressziós rendszer megfelel az EurópaiOrvosi Eszközökre vonatkozó 93/42/EEC követelményeknek.A berendezés CE jelölésű:© Copyright Jolife AB 2006. Minden jog fenntartva.GYÁRTÓ, KÖZPONTI IRODAJolife ABScheelev. 17SE-223 70 LUNDSvédországTel. +46 46 286 50 00www.lucas-cpr.comВажнаяинформация дляпользователейПеред началом использования системы непрямогомассажа сердца LUCAS все пользователи должны полностьюознакомиться с инструкцией по эксплуатации.Инструкция по эксплуатации должна храниться влегкодоступном для пользователей системы LUCAS месте.При использовании системы LUCAS следует руководствоватьсянациональными и/или международнымирекомендациями по проведению сердечно-лёгочнойреанимации (СЛР).Использование другого медицинского оборудованияили лекарственных препаратов одновременносвнешним непрямым массажем сердца может снизитьэффект массажа. Чтобы подтвердить возможностьиспользования другого оборудования или медицинскихпрепаратов совместно с терапевтическимимероприятиями, обеспечиваемыми системой LUCAS,следует всегда обращаться к инструкции поэксплуатации соответствующего оборудования илианнотациям лекарственных препаратов.При использовании системы LUCAS для оказанияпомощи неинтубированным пациентам работа прибораможет быть приостановлена для проведенияискусственной вентиляции вручную. Выключитеустройство, повернув переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ»вположение Блокировка , выполните вентиляциюи снова поверните переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ»вположение Актив. Для дополнительнойинформации о положениях переключателя «ВКЛ/ВЫКЛ» см. Раздел 1.5 на стр. 13.ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИКомпания Jolife AB настоятельно рекомендует, чтобысистема непрямого массажа сердца LUCAS использоваласьтолько лицами, имеющими базовые медицинскиенавыки, а именно:Работниками служб спасения, персоналом машин скоройпомощи, медсестрами, врачами или медперсоналом,которые:• прошли курсы по проведению СЛР, соответствующиерекомендациям Европейского Совета по Реанимации(ERC), либо эквивалентные им, А ТАКЖЕ• были обучены использованию системы LUCAS.Система LUCAS может быть приобретена или заказанатолько лицензированным медицинским специалистом.ТОРГОВЫЕ МАРКИLUCAS TM – торговая марка компании Jolife AB.ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯСистема непрямого массажа сердца LUCAS соответствуеттребованиям нормативного документа European MedicalDevice 93/42/EEC. Изделие маркировано знакомЕвросоюза CE.© Авторское право фирмы Jolife AB 2006. Все правазаявлены.ГЛАВНЫЙ ОФИС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ШВЕЦИЯ)Jolife ABScheelev. 17SE-223 70 LUNDШвецияТел. +46 46 286 50 00www.lucas-cpr.com100359-54 B; CO J2264 9 9LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1 Εισαγωγή1.1 ΠΡΟΟΡΙΖΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗΤο Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής ΑνάνηψηςLUCAS προορίζεται να χρησιμοποιείται για τηνεκτέλεση εξωτερικών καρδιοαναπνευστικώνανανήψεων σε ενήλικες ασθενείς που πάσχουν απόοξεία κυκλοφορική ανακοπή οριζόμενη ως απουσίααναπνοής ή παλμού και απώλεια των αισθήσεων.Το LUCAS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σεπεριπτώσεις όπου θα γινόταν καρδιοαναπνευστικήανάνηψη με χειροκίνητο τρόπο. Το LUCASπροορίζεται μόνο για προσωρινή χρήση.1.2 ΑΝΤΕΝΔΕΊΞΕΙΣΜΗ χρησιμοποιείτε το Σύστημα ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS στις παρακάτω περιπτώσεις:• Πολύ μικρόσωμος ενήλικας ασθενής:Ηαπόσταση μεταξύ της επιφάνειας πίεσης και τουστέρνου του ασθενούς είναι άνω των 15 mm όταντο LUCAS έχει τοποθετηθεί στο μικρότερομέγεθος ασθενούς.• Πολύ μεγαλόσωμος ασθενής: Τα πόδια στήριξηςτου LUCAS δεν μπορούν να κλειδώσουν στηνπλάκα βάσης χωρίς να συμπιέσουν τον ασθενή.• Ο ασθενής είναι παιδί.• Ασθενής με τραυματική κάκωση (τραύματα πουπροήλθαν από ξαφνικό φυσικό τραυματισμό ήβία).• Έγκυες. Η γυναίκα πρέπει να ξαπλώσει με κλίση10–15 ° προς τη μία πλευρά για να αποφευχθεί τοσύνδρομο της κάτω κοίλης φλέβας (η φλεβικήδιαταραχή επιστρέφει στην καρδιά καθώς η μήτραπιέζει την κάτω κοίλη φλέβα).• Αν δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει πιθανότηταη καρδιοαναπνευστική ανάνηψη να βοηθήσειτον ασθενή.1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣΑΝΑΝΗΨΗΣ LUCASΤο LUCAS είναι μια εξωτερική συσκευή γιαεξωτερικές καρδιοαναπνευστικές ανανήψεις.Αποθηκεύεται και μεταφέρεται εύκολα σε ένασακίδιο πλάτης, επιτρέποντας στο χρήστη να έχειελεύθερα τα χέρια του μέχρι τη στιγμή που θαχρειαστεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.Τα εξαρτήματα του LUCAS απεικονίζονται στηνεικόνα στην Ενότητα 1.4.10 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1 Bevezetés1 Введение1.1 A BERENDEZÉS TERVEZETTA LUCAS mellkasi kompressziós rendszerrel külsőszívkompresszió hajtható végre olyan felnőtt pácienseken,akik spontán légzés- és pulzuskimaradásbanilletve eszméletvesztésben megnyilvánuló akut vérkeringés-leállásbanszenvednek.A LUCAS berendezés kizárólag akkor használható,ha manuális mellkasi kompressziót kell alkalmazni.A LUCAS berendezést ideiglenes használatratervezték.1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯСистему непрямого массажа сердца LUCASследует использовать для проведения наружногомассажа сердца у взрослых пациентовс острой остановкой кровообращения, котораяопределяется по отсутствию самопроизвольногодыхания и пульса, а также потере сознания.Систему LUCAS следует использовать тольковтех случаях, когда применим ручной непрямоймассаж сердца. Система LUCAS предназначенаисключительно для временного использования.1.2 ELLENJAVALLATOKNE használja a LUCAS mellkasi kompressziósrendszert a következő esetekben:• Ha a felnőtt páciens kis testméretű: A nyomópadés a szegycsont közötti távolság 15 mm, amikora LUCAS berendezést a legkisebb páciensméretreállították.• Ha a páciens nagy testméretű: A LUCAStartólábai nem zárhatók le a hátsó lemezrea páciens összenyomása nélkül.• Ha a páciens gyermek.• Traumás sérüléses páciensnél (hirtelen fizikaisérülésből vagy erőszakból származó sebek).• Terhes pácienseknél. A nőnek 10-15°-ban kellegyik oldalán feküdnie a gyűjtőér szindrómakialakulásának megelőzése érdekében (legyengültszívhez visszavezető keringés, mivel a méhösszenyomja az alulsó gyűjtőeret).• Amennyiben a páciens állapotának mellkasikompresszióval történő javítására nincsindikáció.1.3 LUCAS MELLKASIKOMPRESSZIÓS RENDSZERA LUCAS egy hordozható berendezés, külsőszívkompresszió végrehajtásához. A berendezés egykönnyű hátitáskában szállítható, így a felhasználókezei mindaddig szabadok maradhatnak, amíga készülékre szüksége nincs.A LUCAS berendezés alkotórészeit az 1.4 fejezetben,ábrákon mutatjuk be.1.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯСистему непрямого массажа сердца LUCASПРОТИВОПОКАЗАНО использоватьв следующих случаях:• Слишком мелкий взрослый пациент:Расстояние между нажимной подушкойи грудиной пациента превышает 15 мм, хотясистема LUCAS настроена на минимальныегабариты пациента.• Слишком крупный пациент: Невозможнозамкнуть опоры системы LUCAS на опорнойскобе без сдавливания пациента.• Пациентом является ребенок.• Пациент имеет травматическиеповреждения (ранения, полученныеврезультате применения физической силы илинасильственных действий).• Беременные пациентки. Женщинунеобходимо повернуть набок на 10–15° дляпредотвращения синдрома полой вены(т.е. снижения возврата венозного кровотокаксердцу в результате сдавливания маткойнижней полой вены).• Если нет признаков, свидетельствующихо возможность помочь пациентупроведением непрямого массажа сердца.1.3 СИСТЕМА НЕПРЯМОГОМАССАЖА СЕРДЦА LUCASLUCAS представляет собой портативноеустройство для проведения наружного массажасердца. Оно хранится и легко транспортируетсяв специальном рюкзаке, что обеспечиваетсвободу действий пользователя до моментавозникновения необходимости в использованииприбора.Составные элементы системы LUCAS показанына рисунке в Разделе 1.4.100359-54 B; CO J2264 11 11LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥLUCAS1.4 LUCASALKOTÓRÉSZEK1.4 СОСТАВНЫЕЭЛЕМЕНТЫСИСТЕМЫ LUCASeqwijtroashyfud1. Διακόπτης ON/OFF2. Καπάκι3. Ιμάντας ασθενούς4. Δακτύλιος απελευθέρωσης5. Πόδι στήριξης6. Προεξοχή ασφάλισης7. Πλάκα βάσης8. Προσάρτημα σωλήνα9. Φυσητήρας10. Βεντούζα11. Λαβή ρύθμισης ύψους12. Σωλήνας αέρος13. Ειδικό βύσμα LUCAS14. Βύσμα αέρος15. Επιφάνεια πίεσης16. Άνω τμήμαg1. ON/OFF (Be/Ki) gomb2. Motorházfedél3. Rögzítőszíj4. Kioldógyűrű5. Tartóláb6. Zárópecek7. Hátsó tartólemez8. Tömlőcsatlakozás9. Csőmembrán10. Szívókorong11. Magasságállító kar12. Légtömlő13. LUCAS egyedi csatlakozó14. Levegőcsatlakozó15. Nyomólemez16. Felső rész1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ2. Корпус3. Ремень для фиксациипациента4. Размыкающее кольцо5. Опора6. Фиксатор зажима7. Опорная скоба8. Крепление воздушногошланга9. Сильфон10. Присос11. Рукоятка регулировки высоты12. Воздушный шланг13. Оригинальный коннекторLUCAS14. Коннектор для подачивоздуха15. Нажимная подушка16. Верхняя часть системы12 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.5 Θέσεις διακόπτη ON/OFF1.5 ON/OFF (KI/BE)GOMB, HELYZETEI1.5 ПОЛОЖЕНИЯПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ«ВКЛ/ВЫКЛ»1. Προσαρμογή:Η βεντούζα μπορεί ναπροσαρμοστεί για ναεφαρμόζει στονασθενή, χρησιμοποιώντας τιςλαβές ρύθμισης ύψους.2. Ασφάλιση:Ομηχανισμόςανάνηψης είναιασφαλισμένος. Η θέσηαυτή χρησιμοποιείται κατά τηναπινίδωση και όταν μετακινείτετον ασθενή.3. Ενεργό: Αυτή είναιη θέση λειτουργίας.Όταν το ΣύστημαΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS είναισυνδεδεμένο με παροχή αέροςσυγκεκριμένης χωριτικότητας,εκτελεί ανανήψεις σε ένανρυθμό περίπου 100 ανά λεπτό.1. Beállítás:A szívókorongota magasságállítókarokkal lehetbeállítani, hogy megfelelőenilleszkedjen a pácienshez.2. Lock (lezárt):A kompressziósmechanizmus lezárul.Ezt defibrilláció esetén,illetve a páciens mozgatásakorkell használni.3. Active (aktív): Ez aműködési pozíció.A LUCAS mellkasikompressziósrendszer egy meghatározottkapacitású levegőellátórendszerhez csatlakozik éskörülbelül percenként100 kompressziót hajt végre.1. Регулировка:При помощирукояток регулировкивысоты можноотрегулировать положениеприсоса д.2. Блокировка:Компрессионныймеханизмзаблокирован.Используется придефибрилляции и приперемещении пациента.3. Актив: Рабочееположение. Когдасистема непрямогомассажа сердцаLUCAS подключенакисточнику сжатого воздуханоминальной мощности,она выполняет массажсчастотой примерно100 нажат./мин.100359-54 B; CO J2264 13 13LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ1.6.1 ΚΎΡΙΑ ΜΈΡΗΤο LUCAS αποτελείται από ένα άνω τμήμα και μιαπλάκα βάσης. Η πλάκα βάσης τοποθετείται κάτω απότον ασθενή για να παρέχει στήριξη για τις εξωτερικέςκαρδιοαναπνευστικές ανανήψεις.Το άνω τμήμα περιλαμβάνει ένα κινούμενο βάκτροεμβόλου με συμπιεσμένο αέρα, που δρα πάνω στοστήθος του ασθενούς μέσω μιας επιφάνειας πίεσης.Ηεπιφάνεια πίεσης περιβάλλεται από μια βεντούζα.Τα πόδια στήριξης του άνω τμήματος ασφαλίζονταιστην πλάκα βάσης πριν την έναρξη των ανανήψεων.1.6.2 ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΉ ΑΈΡΟΣΤο LUCAS μπορεί να ενεργοποιηθεί με συμπιεσμένοαέρα από μια επιτοίχια παροχή ή από έναν κύλινδρο.Βλ. Ενότητα 6 για προδιαγραφές των πηγών αέρος.Ο σωλήνας αέρος είναι μόνιμα στερεωμένος πάνωστο LUCAS, και διαθέτει ένα ειδικό αρσενικό βύσμαστο ανοιχτό άκρο. Το αρσενικό βύσμα ταιριάζει μόνοσε ένα θηλυκό βύσμα πάνω στο ξεχωριστό βύσμασωλήνα, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για νασυνδεθεί το LUCAS στην παροχή αέρος. Το βύσμασωλήνα διατίθεται με έναν αριθμό βυσμάτων πουταιριάζουν σε διαφορετικά πρότυπα όσον αφορά τιςσυνδέσεις με αέρα.Για το LUCAS δεν απαιτείται παροχή ηλεκτρικούρεύματος και δε διαθέτει αγώγιμα μέρη στηνεξωτερική του πλευρά, εκτός από το προσάρτημασωλήνα, τη μπάρα προεξοχής ασφάλισης, και το άνωπροσάρτημα του φυσητήρα.14 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.6 LEÍRÁS1.6.1 FŐ RÉSZEKA LUCAS egy felső részegységből és egy hátsótartólemezből áll. A hátsó tartólemez a páciens alattvan elhelyezve és a külső mellkasi kompresszióhozbiztosít támaszt.A felső rész egy pneumatikus vezérlésűdugattyúrudat tartalmaz, amely a páciens mellkasánfejti ki hatását, egy nyomólemezen keresztül.A nyomólemezt egy szívókorong veszi körül.A felső részegység tartólábait a kompresszióelkezdése előtt a hátsó tartólemezhez kell erősíteni.1.6.2 LEVEGŐELLÁTÁSCSATLAKOZTATÁSAA LUCAS berendezés levegőellátása falicsatlakozóból vagy hengeres tartályból biztosítható.A levegőellátásról bővebben a 6. fejezetben olvashat.A nyitott végén csatlakozódugóval szereltlevegőtömlőt a LUCAS berendezésre kell erősíteni.A csatlakozódugó kizárólag a mellékeltcsatlakozótömlő hüvelyes csatlakozójába illeszthető.Ezzel csatlakoztathatja a LUCAS berendezésta levegőellátó rendszerhez. A csatlakozótömlőhözkülönböző szabványú csatlakozók rendelhetők.A LUCAS berendezés nem igényel elektromosáramellátást és nem rendelkezik vezetőalkatrészekkel a külső oldalon, kivévea tömlőcsatlakozókat, a zárópecek rudat ésacsőmembrán felső csatlakozóelemét.1.6 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ1.6.1 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫСистема LUCAS состоит из верхней частии опорной скобы. Опорная скоба помещаетсяпод пациента и создает опору при выполнениинаружного непрямого массажа сердца.В верхней части находится поршень, которыйприводится в движение сжатым воздухом,ивоздействует на грудную клетку пациентачерез нажимную подушку. Нажимная подушкаокружена присосом.Перед началом компрессий опоры верхней частификсируются на опорной скобе.1.6.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУСЖАТОГО ВОЗДУХАСистема LUCAS может приводиться в действиесжатым воздухом из настенного вентиля илибаллона. Технические требования к источникамсжатого воздуха см в Разделе 6.Воздушный шланг наглухо прикреплен к системеLUCAS и имеет на свободном концеоригинальный соединительный штекер. Штекерможет использоваться только с разъёмомгнездового типа на отдельном соединительномшланге, который используется для подключениясистемы LUCAS к источнику сжатого воздуха.Соединительный шланг может поставлятьсяс различными коннекторами, соответствующимиразным стандартам подключения сжатоговоздуха.Система LUCAS не требует электропитанияи не имеет снаружи электропроводящихэлементов кроме наконечника шланга,фиксаторов зажима и верхнего креплениясильфона.100359-54 B; CO J2264 15 15LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.7 ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣύμβολο/ΤοποθεσίαΕρμηνείαΠροσοχή – βλ. οδηγίες χρήσης.Όλοι οι χρήστες πρέπει ναδιαβάσουν τις Οδηγίες Χρήσηςπριν θέσουν σε λειτουργία τοΣύστημα ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS.Έτος κατασκευής.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνοςθραύσης. Η επιφάνεια πίεσης καιη βεντούζα τραβιούνται μέσα στοφυσητήρα με μεγάλη δύναμη όταντο LUCAS είναι συνδεδεμένο μεπαροχή αέρος. Κρατήστε όλα ταμέρη του σώματος μακριά από τηβεντούζα, το φυσητήρα και τις λαβέςρύθμισης ύψους, όταν συνδέετε τοσωλήνα αέρος και κατά τηλειτουργία.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνοςθραύσης. Κρατήστε τα δάχτυλά σαςμακριά από τις προεξοχέςασφάλισης όταν προσαρμόζετε τοάνω τμήμα στην πλάκα βάσης.Προσοχή – Μην σηκώνετε από τουςιμάντες.Οι ιμάντες προορίζονται μόνο γιανα ασφαλίζονται οι βραχίονες τουασθενούς στο LUCAS.Τοποθετήστε τη βεντούζα ακριβώςπάνω από το άκρο του στέρνου,όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.Η βεντούζα πρέπει να είναι στοκέντρο του στέρνου.Σηκώστε προς τα πάνω τουςδακτυλίους απελευθέρωσης για νααπελευθερώσετε τα πόδια στήριξηςαπό την πλάκα βάσης.16 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.7 A BERENDEZÉSEN LÉVŐSZIMBÓLUMOK1.7 СИМВОЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НАИЗДЕЛИИSzimbólum/ElhelyezésJelentésСимвол/РасположениеЗначениеFigyelem! – Lásd a használatiútmutatót. A LUCAS mellkasikompressziós rendszer használataelőtt a felhasználónak kötelességeelolvasni a Használati útmutatót.Gyártási év.Предупреждение – Следуетобратиться к Инструкции поэксплуатации. Перед началомиспользования системынепрямого массажа сердцаLUCAS все пользователидолжны полностьюознакомиться с инструкцией поэксплуатации.Год изготовления.VIGYÁZAT – Zúzódásveszély.Amikor a LUCAS berendezésta levegőellátó rendszerhezcsatlakoztatja, a nyomólemez ésa szívókorong nagy erővel húzódnaka csőmembránba. A levegőtömlőcsatlakoztatásakor valaminta berendezés működtetése közbentartsa távol a szívókorongot,acsőmembránt és a magasságállítókarokat a testrészektől.VIGYÁZAT – Zúzódásveszély.Tartsa távol ujjait a zárópeckektől,amikor a felső részegységetcsatlakoztatja a hátsó lemezhez.Figyelem! – Ne használja a szíjakatemeléshez!A szíjak kizárólag a pácienskarjainak LUCAS berendezésheztörténő hozzáerősítésérehasználhatók.Helyezze a szívókorongot a pácienstestére közvetlenül a szegycsontfölött, az ábrán bemutatott módon.A szívókorongot a szegycsont fölöttkell középen elhelyezni.A tartólábak a hátsó lemezrőla kioldógyűrűk felhúzásávalválaszthatók le.Предостережение – Опасностьзащемления. Когда системаLUCAS подключаетсякисточнику сжатого воздуха,нажимная подушка и присосвтягиваются в сильфонсбольшой силой. Приподключении воздушногошланга и в ходе работы неследует приближаться какимилибочастями тела к присосу,сильфону и рукояткамрегулировки высоты.Предостережение – Опасностьзащемления. При подсоединенииверхней части к опорной скобедержите пальцы на расстоянииот фиксатора зажима.Предупреждение – Неиспользовать ремни дляподнятия системы.Ремни предназначены толькодля фиксации рук пациента насистеме LUCAS.Размещайте присоснепосредственно над концомгрудины, как показано нарисунке. Присос долженрасполагаться по центругрудины.Для отсоединения опор отопорной скобы потяните заразмыкающие кольца.100359-54 B; CO J2264 17 17LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.8 ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΤο Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής ΑνάνηψηςLUCAS παραδίδεται σε δύο ή περισσότερα κουτιά.Πριν χρησιμοποιήσετε το LUCAS, βεβαιωθείτε ότιέχουν παραδοθεί τα παρακάτω μέρη:1. Το LUCAS σε τσάντα μεταφοράς μαζί με τιςΟδηγίες Χρήσης στις σχετικές γλωσσικέςεκδοχές.2. Βύσματα σύμφωνα με την παραγγελία.3. Προαιρετικός Ιμάντας Σταθεροποίησης LUCAS(συσκευασμένος στην τσάντα μεταφοράς).1.9 ΠΡΟΣΆΡΤΗΣΗ ΕΝΌΣ ΒΎΣΜΑΤΟΣΈνα βύσμα για την προοριζόμενη σύνδεση αέραπρέπει να προσαρτηθεί στο σωλήνα αέρος, πριντη χρήση του Συστήματος ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS:1. Όταν πακετάρετε το LUCAS, βεβαιωθείτε ότιέχετε τα κατάλληλα βύσματα.2. Προσαρμόστε το θηλυκό άκρο του βύσματος στοσωλήνα αέρος πιέζοντας σταθερά μέχρι τα μέρηνα κλειδωθούν στη θέση τους.3. Για να απελευθερώσετε το βύσμα, τραβήξτε τονπράσινο/κίτρινο δακτύλιο πάνω στο βύσμα.q1.10 Η ΟΜΆΔΑ ΤΟΥ LUCASΣυνιστάται ανεπιφύλακτα το ειδικευμένοπροσωπικό να εργάζεται σε ομάδες των δύο ατόμων.Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο ένα άτομο να εκτελείκαρδιοπνευμονική ανάνηψη (CPR) ενώ το άλλοάτομο βγάζει από τη συσκευασία του το ΣύστημαΚαρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης LUCAS.Οι Οδηγίες Χρήσης αναφέρονται στην "Ομάδα τουLUCAS" (Εικόνα q), η οποία αποτελείται από δύοάτομα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα πουαναφέρονται στη σελίδα 8.18 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.8 A CSOMAG TARTALMAA LUCAS mellkasi kompressziós rendszert két vagytöbb dobozban szállítjuk. A LUCAS berendezéshasználata előtt győződjön meg róla, hogy a csomagtartalmazza a következő elemeket:1. LUCAS berendezés hordtáskában és Használatiútmutató a választott nyelven.2. Megrendelt csatlakozók.3. Opcionális LUCAS rögzítőheveder(a hordtáskába csomagolva).1.9 CSATLAKOZÓCSATLAKOZTATÁSAA LUCAS mellkasi kompressziós rendszerhasználata előtt a kívánt levegőcsatlakozástcsatlakoztatni kell a levegőtömlőhöz.1. A LUCAS berendezés csomagolásakorellenőrizze, hogy az összes csatlakozó megvan-e.2. Csatlakoztassa a csatlakozó hüvelybemenetvégét a levegőtömlőhöz, a két elemet egymásbanyomva, amíg a helyükre kattannak.3. A csatlakozó kioldásához húzza ki a csatlakozónlévő zöld/sárga gyűrűt.1.10 A LUCAS CSAPATJavasoljuk, hogy a berendezés üzembe helyezésétkétszemélyes csapat végezze (mindkettőnekszakképzett személynek kell lennie). Ez lehetővéteszi, hogy az egyik személy kardiopulmonárisújraélesztést végezzen, míg a másik kicsomagoljaa LUCAS mellkasi kompressziós rendszert.A „LUCAS csapat” két megfelelően képzettszemélyből áll (q ábra). A csapatról a Használatiútmutató 9. oldalán olvashat.1.8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИСистема непрямого массажа сердца LUCASпоставляется в двух или более коробках.Перед использованием системы LUCASубедитесь в наличии следующих предметов:1. Система LUCAS в рюкзате длятранспортировки в комплекте с Инструкциейпо эксплуатации на русском языке.2. Коннекторы согласно заказа.3. При дополнительном заказе:Стабилизирующие ремни для системыLUCAS (упаковываются в рюкзак)1.9 ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОННЕКТОРАПеред использованием системы непрямогомассажа сердца LUCAS к воздушному шлангуследует присоединить соответствующийконнектор подачи воздуха:1. При распаковке системы LUCAS, убедитесьв наличии необходимых коннекторов.2. Плотно прижмите разъём гнездового типак воздушному шлангу до защёлкивания.3. Для размыкания коннектора вернитевисходное положение зеленое/желтоекольцо коннектора.1.10 РАБОЧАЯ БРИГАДА СИСТЕМЫLUCASНастоятельно рекомендуется, чтобыквалифицированный персонал работал в бригадахпо два человека. Это дает возможность одномучлену бригады проводить сердечно-лёгочнуюреанимацию (СЛР), в то время как второйраспаковывает систему непрямого массажасердца LUCAS.В дальнейшем под термином «Бригада системыLUCAS» (Рисунок q) в инструкции поэксплуатации подразумевается бригада,состоящая из двух человек, имеющихнеобходимые навыки, упомянутые на стр. 9.100359-54 B; CO J2264 19 19LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.11 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΗ μοναδική πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου στηδυτική κοινωνία είναι το καρδιαγγειακό νόσημα είτεαπό μόνο του είτε ως συνδυαζόμενος παράγοντας.Υπάρχει μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα αφούηκαρδιά σταματήσει κατά τη διάρκεια του οποίουείναι δυνατή η αναστροφή της κατάστασης καιηαποκατάσταση της φυσιολογικής κυκλοφορίας.Αν η λειτουργία της καρδιάς δεν ξεκινήσει γρήγορα,τα δύο πιο σημαντικά όργανα, η καρδιά καιοεγκέφαλος θα υποστούν βλάβη εξαιτίας τηςέλλειψης οξυγόνου.Οι αποτελεσματικές καρδιοαναπνευστικές ανανήψειςμπορούν να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία ωςένα επίπεδο, το οποίο μπορεί να είναι επαρκές γιανα αποτρέψει τη βλάβη στην καρδιά και τονεγκέφαλο κατά τη διάρκεια μιας σύντομης χρονικήςπεριόδου.Για καλύτερα αποτελέσματα, οι ανανήψεις πρέπεινα εκτελούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο θωρακικόςκλωβός να είναι κρατημένος προς τα κάτω γιαπερίπου το μισό του χρόνου, και ακολούθως νααπελευθερωθεί για το υπόλοιπο μισό 1 .Είναι πολύ δύσκολο να εκτελέσει κανείςαποτελεσματικά καρδιοαναπνευστικές ανανήψειςμε χειροκίνητο τρόπο, ακόμη και αν πρόκειται γιαέμπειρους ιατρούς όσον αφορά τη CPR, και ιδιαίτερασε ένα όχημα, ένα κινούμενο ασθενοφόρο, κατάτη μεταφορά ή όταν δεν υπάρχει σταθερή επιφάνειακάτω από τον ασθενή 2 3 .1Κατευθυντήριες Οδηγίες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης2005. Resuscitation 2005;67:14.2Hightower D, Thomas SH, Stone CK et al. Decay in Quality ofClosed-Chest Compressions Over Time.Ann Emerg Med 1995;26:300-303.3Sunde K, Wik L, Steen P A: Quality of Mechanical, manualStandard and active compression-decompression CPR on thearrest site and during transport in a manikin model. Resuscitation1997;34:235-242.20 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.11 HÁTTÉRA nyugati társadalmakban az elhalálozásoklegelterjedtebb közvetlen vagy közvetett okakénta szív- és érrendszeri megbetegedéseket tartjukszámon.A szív leállása után van egy rövid időtartam, amelyalatt lehetőség van az állapot visszafordítására ésspontán vérkeringés visszaállítására.Ha a szívet nem hozzák gyorsan újra működésbe,az emberi szervezet két legfontosabb szerve, a szívés az egy károsul az oxigénhiány miatt.Hatékony mellkasi kompresszióval visszaállíthatóa vérkeringés egy olyan szintre, amely elégségeslehet a szív és az egy károsodásának megelőzésére.Az optimális eredmény érdekében a kompressziótúgy kell elvégezni, hogy a bordakosarat körülbelül félideig lent kell tartani, majd ezt követően a hátralévőfél időre ki kell engedni 1 .Még a gyakorlott CPR szakembereknek is nagyonnehéz hatékonyan végrehajtani a manuális mellkasikompressziót, főképpen járműben, mozgómentőautóban, szállítás közben vagy olyanhelyzetben, amikor nincs a páciens alatt keményfelület 2 3 .1.11 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯНаиболее распространенной причиной смертивзападном обществе являются сердечнососудистыезаболевания либо сами по себе, либокак отягощающий фактор.Для изменения ситуации и восстановленияспонтанного кровообращения после остановкисердца есть малый промежуток времени.Если не удастся быстро восстановить сердечнуюдеятельность, два самых важных органа – сердцеимозг – будут повреждены из-за нехваткикислорода.Эффективный непрямой массаж сердца может накороткое время восстановить кровообращение доуровня, достаточного для предотвращенияповреждения сердца и мозга.Для получения оптимальных результатов, массажследует выполнять так, чтобы половину временицикла грудная клетка находилась в сдавленномположении, адругую половину времени –всвободном исходном состоянии. 1 .Даже опытным специалистам, практикующимпроведение СЛР, чрезвычайно сложно проводитьэффективный непрямой массаж сердца вручную,особенно в автомобиле, движущейся машинескорой помощи, при транспортировке или приотсутствии твердой повер 2 3 .1Európai Resuscitatiós Tanács Újraélesztésre vonatkozó Irányelvei2005. Resuscitation 2005;67:14.2Hightower D, Thomas SH, Stone CK et al. Decay in Quality ofClosed-Chest Compressions Over Time.Ann Emerg Med 1995;26:300-303.3Sunde K, Wik L, Steen P A: Quality of Mechanical, manualStandard and active compression-decompression CPR on thearrest site and during transport in a manikin model. Resuscitation1997;34:235-242.1Рекомендации Европейского Совета по Реанимации, 2005. //Resuscitation 2005;67:14.2Hightower D, Thomas SH, Stone CK et al. Decay in Quality ofClosed-Chest Compressions Over Time.Ann Emerg Med 1995;26:300-303.3Sunde K, Wik L, Steen P A: Моделирование на манекенекачества механического, стандартного ручного и активногокомпрессионно-декомпрессионного восстановлениясердечной деятельности и дыхания на месте происшествияипри транспортировке. Resuscitation 1997;34:235-242.100359-54 B; CO J2264 21 21LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.12 ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣΑΝΑΝΗΨΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LUCASΣε περιπτώσεις που είναι δυνατή η χρήση τουΣυστήματος Καρδιοαναπνευστικής ΑνάνηψηςLUCAS, μπορούν να εξαλειφθούν πολλά από ταπροβλήματα που περικλείονται στις καρδιοαναπνευστικέςανανήψεις με χειροκίνητο τρόπο.Το LUCAS λειτουργεί πιέζοντας πολύ γρήγορα προςτα κάτω στο θωρακικό κλωβό και κρατώντας τονκάτω για το 50 % της περιόδου/του κύκλου.Όταν ακολουθείτε τις συνήθεις διαδικασίες για CPR,η χρήση του LUCAS έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματασε σύγκριση με τη καρδιοαναπνευστική ανάνηψημε χειροκίνητο τρόπο:• Η συσκευή διατηρεί συνεχή καρδιοαναπνευστικήανάνηψη για μεγάλη χρονική περίοδο.• Ένα άτομο ελευθερώνεται για να παρέχει άλλουείδους φροντίδα.• Είναι δυνατό και πιο ασφαλές για το χρήστη ναπαρέχει αποτελεσματική καρδιοαναπνευστικήανάνηψη ακόμα και σε ένα κινούμενο όχημα.1.13 ΠΑΡΕΝΈΡΓΕΙΕΣΟι μώλωπες και ο πόνος στο στήθος είναισυνηθισμένα φαινόμενα κατά τη χρήση τουΣυστήματος Καρδιοαναπνευστικής ΑνάνηψηςLUCAS.Ο Διεθνής Οργανισμός International LiaisonCommittee on Resuscitation (ILCOR) αναφέρει τιςακόλουθες παρενέργειες όσον αφορά τη CPR 4 :• Κατάγματα στο θώρακα και άλλοι τραυματισμοίείναι συνήθεις αλλά αποδεκτές συνέπειες της CPRαπό τη στιγμή που αποτελούν εναλλακτικό τουθανάτου από ανακοπή της καρδιάς.• Μετά την ανάνηψη, όλοι οι ασθενείς πρέπει ναεπαναξιολογηθούν και να επανεκτιμηθούν όσοναφορά τραυματισμούς που σχετίζονται με τηνανάνηψη.42005 International Concensus on CardiopulmonaryResuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science withTreatment Recommendations. Resuscitation 2005;67:195.22 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1.12 MELLKASI KOMPRESSZIÓA LUCAS BERENDEZÉSSEGÍTSÉGÉVELAzokban a helyzetekben, amikor lehetőség vana LUCAS mellkasi kompressziós rendszert használni,a manuális kompresszió esetében jelentkezőproblémák nagy része kiküszöbölhető.A LUCAS működési elve, hogy a bordakosaratgyorsan le kell nyomni és a kompressziós időtartam/ciklus feléig lent kell tartani.A CPR normál rutinjai esetében a LUCAS berendezésa következő előnyökkel rendelkezik a manuálismellkasi kompresszióval szemben:• Az eszköz állandó mellkasi kompressziót tart fennhosszabb ideig.• Az egyik személy időközben a páciensgondozására figyelhet.• A mellkasi kompresszió hatékonyabban és biztonságosabbanvégezhető még mozgó járműben is.1.13 MELLÉKHATÁSOKA mellkas zúzódása és a mellkasi fájdalom a LUCASmellkasi kompressziós rendszer használatánakáltalános mellékhatása.Az International Liaison Committee on Resuscitation(ILCOR) a CPR 4 következő mellékhatásait állapítjameg:• A vérkeringés-leállás okozta halállal szembena bordatörés és egyéb sérülések az újraélesztésgyakori, de elfogadható mellékhatásai.• Újraélesztés után a pácienst meg kell vizsgálni azújraélesztéssel kapcsolatos sérülések felderítésecéljából.1.12 НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА СПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ LUCASЕсли ситуация позволяет использовать системунепрямого массажа сердца LUCAS, то многиесложности, связанные с ручным непрямыммассажем сердца, устраняются.Принцип работы системы LUCAS состоит в оченьбыстром нажатии на грудную клетку и удержанииее в нижнем положении на протяжении 50%времени периода/цикла.При следовании обычным методикам проведенияСЛР, использование системы LUCAS имеетследующие преимущества перед ручнымнепрямым массажем сердца:• Устройство обеспечивает непрерывныйнепрямой массаж сердца на протяжениидлительного периода времени.• Один человек освобождается для обеспечениядругих видов помощи.• Появляется возможность проведенияэффективного непрямого массажа сердца дажев движущемся автомобиле при меньшем рискедля пользователя.1.13 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫПри использовании системы непрямого массажасердца LUCAS, гематомы и болезненныеощущения груди обычны.Международным Комитетом по Реанимации(ILCOR) были определены следующие побочныеэффекты СЛР 4 :• Переломы ребер и прочие травмы являютсяобычными и приемлемыми последствиямиСЛР как альтернатива смерти от остановкисердца.• После реанимации все пациенты должныпройти осмотр на предмет реанимационныхтравм.42005 International Concensus on CardiopulmonaryResuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science withTreatment Recommendations. Resuscitation 2005;67:195.4Международное соглашение по научным методамвосстановления сердечной деятельности и дыхания,а также экстренному сердечно-сосудистому уходус терапевтическими рекомендациями. Resuscitation2005;67:195.100359-54 B; CO J2264 23 23LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2 Προειδοποιήσειςκαι προφυλάξειςΣημαντικόΗ ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίεςασφαλείας. Όλοι οι χρήστες πρέπει ναδιαβάσουν την ενότητα αυτή πρινχρησιμοποιήσουν το ΣύστημαΚαρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης LUCASκαι να τηρούν τις πληροφορίες ασφαλείαςκαθ' όλη τη διάρκεια χρήσης.Οι ενότητες 2.1–2.5 συνοψίζουν τους πιο σοβαρούςκινδύνους κατά τη συναρμολόγηση και χρήση τουΣυστήματος Καρδιοαναπνευστικής ΑνάνηψηςLUCAS.Επιπλέον κίνδυνοι περιγράφονται σε αντίστοιχεςενότητες των Οδηγιών Χρήσης. Όλοι οι χρήστεςπρέπει να τηρούν τις πληροφορίες ασφαλείας πουπεριέχονται στις Προειδοποιήσεις και Προφυλάξειςκατά τη χρήση του Συστήματος ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS.2.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΚΊΝΔΥΝΟΣΘΑΝΑΤΗΦΌΡΟΥ ΤΣΙΜΠΉΜΑΤΟΣΑν ο αέρας είναι συνδεδεμένος κατά τηδιαδικασία συναρμολόγησης, και οδιακόπτης ON/OFF είναι στη θέση Active,οι ανανήψεις μπορεί να τραυματίσουνσοβαρά τον ασθενή ή να δημιουργήσουνκαταστάσεις που θα οδηγήσουν στοθάνατο του ασθενούς.Ακολουθείτε πάντα την αλληλουχίασύνδεσης αέρα και συναρμολόγησηςπου περιγράφεται.Προσοχή – Διατηρείτε το σωλήνα καιτα βύσματα καθαράΤα μηχανικά μέρη του LUCAS μπορεί ναυποστούν βλάβη αν μπει άμμος ή χώμα στοσωλήνα αέρος, που θα έχει ως αποτέλεσματη μείωση της αποδοτικότητας.Διατηρείτε πάντα το σωλήνα και τα βύσματακαθαρά, μην αφήνετε τα μέρη αυτά στο έδαφος.24 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2 Figyelmeztetésekés óvintézkedésekFontosEz a fejezet a biztonságra vonatkozóinformációkat tartalmaz. A LUCAS mellkasikompressziós rendszer használata előttkötelezően olvassa el ezt a részt és a készülékhasználata közben mindig vegye figyelembea biztonsági utasításokat.A 2.1-2.5 fejezetek a LUCAS mellkasi kompressziósrendszer összeszerelése közben fellépő leggyakoribbveszélyeket foglalja össze.A további veszélyekről a Használati útmutatómegfelelő részeiben olvashat. Minden felhasználónakfigyelembe kell vennie a Vigyázat és Figyelemrészekben leírtakat, a LUCAS mellkasi kompressziósrendszer használata közben.2.1 ÖSSZESZERELÉSVIGYÁZAT! – NYOMÁSVESZÉLYHa az összeszerelési eljárás során a levegőtcsatlakoztatta miközben az ON/OFF (Ki/Be)gomb Active (Aktív) helyzetben van,a kompressziós nyomás a páciens súlyosvagy halálos kimenetű sérülését okozhatja.Mindig tartsa be a levegőcsatlakozások és azegység előírt csatlakoztatási sorrendjét.Figyelem! – Tartsa tisztán a tömlőt ésa csatlakozókatA LUCAS mechanikus részei megsérülhetnekha a levegőtömlőbe homok vagy piszok kerül.Ez a készülék hatékonyságának csökkentéséteredményezheti.Tartsa tisztán a tömlőt és a csatlakozókat,ne hagyja ezeket az alkatrészeket a földön.2 Предостереженияи меры предосторожностиВажная информацияДанный раздел содержит информациюо мерах безопасности. Все пользователидолжны прочесть этот Раздел до началаработы с системой непрямого массажасердца LUCAS и постоянно соблюдать мерыбезопасности в ходе применения системы.В разделах 2.1–2.5 привидено описаниенаиболее серьёзных рисков, связанных со сборкойи использованием системы непрямого массажасердца LUCAS.Дополнительные риски описываютсяв соответствующих разделах Инструкции поэксплуатации. Все пользователи должнысоблюдать меры безопасности, помеченныенадписями Предостережение и Предупреждениепри работе с системой непрямого массажа сердцаLUCAS.2.1 СБОРКА СИСТЕМЫПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Опасностьзащемления с летальным исходомЕсли воздух подключается в ходепроцедуры сборки, а переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится в положении Актив,компрессии могут серьезно травмироватьпациента или привести к его смерти.Следует всегда соблюдать описаннуюпоследовательность подключенияподачи воздуха и сборки.Предупреждение – Держите шланги коннекторы в чистотеПопадание в шланг частиц песка илигрязи может повредить механическиеузлы системы LUCAS, что приведетк снижению качества работы системы.Содержите шланг и коннекторы в чистоте,не оставляйте их лежать на земле.100359-54 B; CO J2264 25 25LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2.2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣΑΝΑΝΗΨΗΣ LUCASΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗΧΡΉΣΗΗ ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορείνα προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούςκαι αναποτελεσματικέςκαρδιοαναπνευστικές ανανήψεις.Jolife AB συνιστά ανεπιφύλακταοεξοπλισμός να χρησιμοποιείται μόνο απόπροσωπικό που έχει λάβει εκπαίδευση όσοναφορά στη χρήση και στο χειρισμό τουΣυστήματος ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS.Τα άλλα μέλη του προσωπικού μπορούν ναβοηθήσουν εκείνους που διαθέτουν τηνκατάλληλη εκπαίδευση όσον αφορά στηχρήση του LUCAS.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΣΚΕΥΗΣΑν η μονάδα σας LUCAS δεν ανταποκρίνεταιστην εικόνα της Ενότητας 1.4, ή ανη συσκευή δε λειτουργεί κατά τρόπο ίδιομε εκείνον της εκπαίδευσης, ή σύμφωναμε τις προδιαγραφές:Διακόψτε τη χρήση και συνεχίστε μεκαρδιοαναπνευστικές ανανήψεις μεχειροκίνητο τρόπο.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΑν υπάρχει διαρροή αέρα, διακοπή στιςανανήψεις ή ανεπαρκείς ανανήψεις,αν η συχνότητα είναι λανθασμένη,ήακούγεται κάποιος δυσάρεστος ήχοςήυπάρχει κάτι άλλο στη λειτουργία που δενανταποκρίνεται στη φυσιολογική λειτουργία:Αποσυνδέστε αμέσως το σωλήνα αέρος,γυρίστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση Adjustκαι αφαιρέστε τη συσκευή. Ξεκινήστεκαρδιοαναπνευστικές ανανήψεις μεχειροκίνητο τρόπο.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η ΒΕΝΤΟΥΖΑΓΛΙΣΤΡΑΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΕΛΗΑν υπάρχει γέλη πάνω στο στήθος τουασθενούς (π.χ. από εξέταση με υπερήχους),μπορεί κατά τη χρήση να αλλάξει η θέση τηςβεντούζας.Αφαιρέστε οποιοδήποτε υπόλειμμα γέλης έχειπαραμείνει πριν εφαρμόσετε τη βεντούζα.26 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2.2 A LUCAS MELLKASIKOMPRESSZIÓS RENDSZERHASZNÁLATAVIGYÁZAT – HELYTELEN HASZNÁLATA berendezés helytelen használata súlyossérüléseket okozhat a páciensnek éscsökkenti a kompresszió hatékonyságát.A Jolife AB javasolja, hogy a berendezéstkizárólag olyan személyek használják, akikrészt vettek a LUCAS mellkasi kompressziósrendszer használatára és kezelésérevonatkozó képzésen.A LUCAS-képzésben részesült személyekmellett kisegítőként más személyek isdolgozhatnak.VIGYÁZAT – KÉSZÜLÉKÁLLAPOTHa a LUCAS berendezés nem szerepel a 1.4.fejezetben lévő ábrákon vagy, ha a készülékműködése eltérő a képzésben megismertkészülékétől illetve, ha műszaki jellemzőiattól különbözőek:Ne használja a berendezést. Végezzenmanuális mellkasi kompressziót.VIGYÁZAT – HIBÁS MŰKÖDÉSLevegőszivárgás, a kompressziómegszakítása vagy elégtelen kompresszió,hibás frekvencia vagy vibrálás esetén továbbá,ha más ismeretlen eredetű problémát észlela készülék használata közben:Azonnal válassza le a levegőtömlőt, forgassaaz ON/OFF (Ki/Be) kapcsolót Adjust (Beállítás)pozícióba és távolítsa el a készüléket. Kezdjeel a manuális mellkasi kompressziót.VIGYÁZAT – A SZÍVÓKORONGELCSÚSZHAT A GÉLENHa a páciens mellkasa géllel van bekenve(pl. ultrahangos vizsgálat után)a szívókorong elmozdulhat a készülékhasználata során.A szívókorong felillesztése előtt távolítsael a gélt a páciens mellkasáról.2.2 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫНЕПРЯМОГО МАССАЖАСЕРДЦА LUCASПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕНеправильное применение устройстваможет стать причиной серьёзных травмпациента и сделать непрямой массажсердца неэффективным.Фирма Jolife AB настоятельнорекомендует, чтобы оборудованиеиспользовалось только персоналом,прошедшим обучение по применениюиобращению с системой непрямогомассажа сердца LUCAS.Прочий персонал может оказыватьсодействие тем, кто прошёл необходимоеобучение по применению системы LUCAS.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – СОСТОЯНИЕУСТРОЙСТВАЕсли Ваша система LUCAS не выглядиттак, как показано на рисунке в Разделе 1.4,или устройство работает не так, как былопродемонстрировано на тренинге илиуказано в документации, то следует:Прекратить использование устройстваипродолжать ручной непрямой массажсердца.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –НЕИСПРАВНОСТЬПри наличии протечки воздуха, перебояхили неудовлетворительном качествемассажа, неправильной частоте,возникновении вибрации, а также прочихпризнаках ненормальной работы следует:Немедленно отсоедините воздушныйшланг, поверните переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение Регулировка и уберитеустройство. Начинайте ручной непрямоймассаж сердца.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –СОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ПРИСОСАНА ГЕЛЕЕсли на груди пациента имеется гель(например, после ультразвуковогообследования), во время использованияположение присоса может измениться.Следует удалить остатки геля передналожением присоса.100359-54 B; CO J2264 27 27LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣΉ ΘΆΝΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΎΣΠρέπει πάντα να επιβλέπετε τον ασθενή ή τησυσκευή κατά τη διάρκεια που το ΣύστημαΚαρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης LUCASείναι σε λειτουργία.2.3 ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΉ ΑΈΡΟΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣΑΝΑΝΗΨΗΣΑν ένας άλλος εξοπλισμός ανάνηψηςαποσυνδεθεί από την παροχή αέρος,μπορεί να προκληθεί σοβαρόςτραυματισμός ή θάνατος.Ποτέ μην αφαιρείτε τα προσαρτήματα τωνεξόδων αέρος χωρίς πρώτα να ελέγξετε ότιαυτό δε θα θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΆΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΉΑΈΡΟΣΌταν εξαντληθεί ο αέρας του κυλίνδρου,ηπίεση πέφτει και αποδυναμώνεται ηισχύς των ανανήψεων που παρέχονταιμε το LUCAS.Ξεκινήστε αμέσως καρδιοαναπνευστικέςανανήψεις με χειροκίνητο τρόπο καιβεβαιωθείτε ότι έχει γίνει αλλαγή τουκυλίνδρου αέρος. Αλλάζετε πάντα τονκύλινδρο αέρος όταν ο μετρητής πιέσεωςείναι στο κόκκινο.28 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


VIGYÁZAT – SÉRÜLÉS- ÉSÉLETVESZÉLYNe hagyja a pácienst vagy az eszköztőrizetlenül miközben a LUCAS mellkasikompressziós rendszer aktív.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –ТРАВМИРОВАНИЕ ИЛИ СМЕРТЬПАЦИЕНТАНе оставляйте пациента или устройствобез присмотра, когда система непрямогомассажа сердца LUCAS активна2.3 LEVEGŐELLÁTÁSCSATLAKOZTATÁSAVIGYÁZAT – ÉLETFENTTARTÓESZKÖZÖK LEVEGŐELLÁTÁSAMEGSZAKÍTÁSÁNAK VESZÉLYEHa másik életfenntartó funkciójú eszköztleválaszt a levegőellátást biztosítórendszerről, ez a páciens súlyos, akár halálossérülését okozhatja.Soha ne távolítson el levegőellátórendszerhez csatlakozó egységeket, csakmiután meggyőződött róla, hogy ezzel nemteszi a ki a pácienst veszélynek.VIGYÁZAT – ÜRES LEVEGŐELLÁTÓRENDSZERHa a hengerben lévő levegő kifogy, a nyomáscsökkeni kezd és a LUCAS kompresszióshatásfoka csökken.Ilyen esetben azonnal kezdje el a manuálismellkasi kompressziót és gondoskodjona pneumatikus henger cseréjéről. Cserélje kia pneumatikus hengert, ha a nyomásmérőa vörös mezőben van.2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУСЖАТОГО ВОЗДУХАПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПРЕКРАЩЕНИЕПОДАЧИ ВОЗДУХА К СИСТЕМАМЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯОтключение прочего оборудованияжизнеобеспечения от источника сжатоговоздуха может повлечь серьезныетравмы и смерть.Никогда не вынимайте крепления шланговиз воздушных вентилей, не убедившись,что это не представляет опасности дляпациента.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПУСТОЙИСТОЧНИК СЖАТОГО ВОЗДУХАКогда воздух в баллоне заканчивается,давление падает и массаж системыLUCAS становится слабым.Немедленно начинайте ручной непрямоймассаж сердца и замените баллон.Следует всегда заменять баллон, еслииндикатор уровня давления в баллоненаходится на красной отметке.100359-54 B; CO J2264 29 29LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2.4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LUCAS ΣΤΟΝΑΣΘΕΝΗΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣΑν η βεντούζα πιέζει τον θωρακικό κλωβόμε πολύ δύναμη ή πολύ ελαφριά, εκτίθεταισε κίνδυνο η κυκλοφορία του ασθενούς.Στρέψτε το διακόπτη ON/OFF στο Adjust καιρυθμίστε αμέσως το ύψος της βεντούζας.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΑν η βεντούζα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά σεσχέση με το στέρνο, υπάρχει αυξημένοςκίνδυνος βλάβης του θωρακικού κλωβού καιτων εσωτερικών οργάνων. Επιπλέον,εκτίθεται σε κίνδυνο το κυκλοφορικόσύστημα του ασθενούς.Βεβαιωθείτε ότι η βεντούζα έχειτοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίεςτης Ενότητας 3.4 προτού ξεκινήσετετις ανανήψεις.Αν κατά τη λειτουργία αλλάξει η θέση,στρέψτε αμέσως τον διακόπτη ON/OFF στοAdjust και ρυθμίστε τη θέση της βεντούζας.30 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2.4 A LUCAS BEÁLLÍTÁSAA PÁCIENSREVIGYÁZAT – HELYTELENMAGASSÁGÁLLÍTÁSHa a szívókorong túl gyengén vagy túlerősen nyomja a bordakosarat, a páciensvérkeringése veszélybe kerülhet.Azonnal kapcsolja az ON/OFF (Ki/Be) gombotAdjust (Beállítás) pozícióba és állítsa bea szívókorong magasságát.VIGYÁZAT – HELYTELEN POZÍCIÓAmennyiben a szívókorongot rosszul helyezifel a szegycsontra, fokozottan megnőa bordakosár valamint a belső szerveksérülésének veszélye. Emellett a páciensvérkeringésével is problémák lehetnek.Győződjön meg róla, hogy a szívókoronga 3.4 fejezetben leírtaknak megfelelőenvan elhelyezve, mielőtt a mellkasikompressziót elkezdené.Ha használat közben a korong elcsúszik,azonnal kapcsolja az ON/OFF (Ki/Be) gombotAdjust (Beállítás) pozícióba és állítsa bea szívókorong magasságát.2.4 РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ LUCASПО ПАЦИЕНТУПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКАВЫСОТЫЕсли присос оказывает слишком сильноеили слишком слабое давление на груднуюклетку пациента, кровообращениепациента будет нарушено.Немедленно поверните переключательВКЛ/ВЫКЛ в положение Регулировкаи отрегулируйте высоту присоса.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕПРИСОСАЕсли присос неправильно установленана грудине, возникает повышенный рискповреждения грудной клетки и внутреннихорганов. Кроме этого, кровообращениепациента будет нарушено.Перед началом массажа следуетубедиться, что присос установленсогласно инструкциям из Раздела 3.4.Если положение присоса изменяетсявходе работы, немедленно повернитепереключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положениеРегулировка и отрегулируйте положениеприсоса.100359-54 B; CO J2264 31 31LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2.5 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣΑΝΑΝΗΨΗΣ LUCASΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΚΊΝΔΥΝΟΣΘΡΑΎΣΗΣΑποφύγετε να τοποθετήσετε τα χέρια σαςήάλλα μέρη του σώματος πάνω, ή κάτωαπό τη βεντούζα, όταν το LUCAS είναισε λειτουργία.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣΚρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τιςπροεξοχές ασφάλισης, ιδιαίτερα ότανσηκώνετε τον ασθενή από το πάτωμα γιανα τον τοποθετήσετε στο φορείο έχονταςτοποθετήσει το LUCAS.32 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2.5 A LUCAS MELLKASIKOMPRESSZIÓS RENDSZERKEZELÉSEVIGYÁZAT – ZÚZÓDÁSVESZÉLYAmikor a LUCAS berendezés aktív,ne tegye a kezét vagy egyéb testrészeita szívókorongra vagy a szívókorong alá.VIGYÁZAT – ZÚZÓDÁSVESZÉLYTartsa távol kezét a zárópecektől,különösképpen akkor, amikor a páciensta földről a hordágyra emeli a LUCASberendezéssel.2.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫНЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦАLUCASПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ОПАСНОСТЬЗАЩЕМЛЕНИЯИзбегайте попадания рук или другихчастей тела под присос или на егоповерхность, когда система LUCASактивна.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ОПАСНОСТЬЗАЩЕМЛЕНИЯДержите свои пальцы в стороне отфиксатора зажима, в частности, приперемещении пациента с установленнойсистемой LUCAS с пола на носилки.100359-54 B; CO J2264 33 33LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3 Χρήση του LUCASwerΤο Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής ΑνάνηψηςLUCAS πρέπει να χρησιμοποιείται για θεραπεία τωνασθενών ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίεςόπως για τη CPR με χειροκίνητο τρόπο.Η ενότητα αυτή περιγράφει τη χρήση του LUCAS.Είναι χωρισμένη σε εννέα στάδια:1. Άφιξη στον ασθενή2. Έξοδος από τη συσκευασία και σύνδεση στοναέρα3. Συναρμολόγηση4. Ρύθμιση5. Λειτουργία6. Απινίδωση7. Μεταφορά του ασθενούς8. Αλλαγή πηγών αέρος9. Αφαίρεση του LUCAS από τον ασθενή3.1 ΆΦΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗΚατά την άφιξη στον ασθενή, επιβεβαιώστε τηνκαρδιακή ανακοπή καθορίζοντας το επίπεδοδιατήρησης των αισθήσεων, της αναπνοής και τουπαλμού (Εικόνα w).Αν ο ασθενής έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή,ασκήστε αμέσως καρδιοπνευμονική ανάνηψη (CPR)με την ομάδα του LUCAS.Αν η CPR έχει ήδη εκτελεστεί όταν φτάσετε, βοηθήστεμε όποιον τρόπο χρειάζεται. Μη διακόπτετε τη CPR.3.2 ΈΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΚατά την άφιξη, ένα από τα μέλη της ομάδας τουLUCAS ξεκινά αμέσως να βγάζει από τη συσκευασίακαι να συνδέει το Σύστημα ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS.3.2.1 ΈΞΟΔΟΣ ΤΟΥ LUCASΑΠΌΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ1. Τοποθετήστε την τσάντα στο πάτωμα/έδαφος μετους ιμάντες προς τα κάτω και το πάνω μέροςαπέναντί σας (Εικόνα e).2. Κρατήστε τους ιμάντες στην πλευρά τουκαλύμματος και ανοίξτε το κάλυμμα έτσι ώστενα ανοίξει ολόκληρη η τσάντα (Εικόνα r).34 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3 A LUCASberendezéshasználataA LUCAS mellkasi kompressziós rendszerhasználatának rutinja ugyanaz, mint a manuális CPR-é.Ebben a fejezetben bemutatjuk a LUCAS berendezéshasználatát. A művelet kilenc lépésből áll:1. Megérkezés a pácienshez2. A berendezés kicsomagolása és a levegőcsatlakoztatása3. Összeszerelés4. Beállítás5. Működtetés6. Defibrilláció7. A páciens szállítása8. Levegőellátó források cseréje9. A LUCAS eltávolítása a páciensről3.1 MEGÉRKEZÉS A PÁCIENSHEZAmikor megérkezik a pácienshez ellenőrizzea vérkeringés-leállást, a tudatállapot, légzés és pulzusmeghatározásával (w ábra).Ha a páciens vérkeringés-leállásban szenved, azonnalkezdje meg a kardiopulmonáris újraélesztést (CPR)a LUCAS csapattal.Amennyiben a CPR már megérkezésekor folyamatbanvan, szükség esetén segítsen a műveletben.Ne szakítsa meg a folyamatban lévő CPR-t.3.2 A BERENDEZÉSKICSOMAGOLÁSA ÉS A LEVEGŐCSATLAKOZTATÁSAMegérkezéskor a LUCAS csapattagok egyikénekazonnal el kell kezdenie a LUCAS mellkasikompressziós rendszer kicsomagolását éscsatlakoztatását.3.2.1 A LUCAS BERENDEZÉSKICSOMAGOLÁSA1. Helyezze a táskát a földre/talajra a szíjakkallefelé, hogy a felső része Önnel szemben álljon(e ábra).2. Fogja meg a szíjakat a burkolat szélénél és nyissameg a burkolatot, hogy a teljes táska széthajtódjon(r ábra).3 Применениесистемы LUCASСистема непрямого массажа сердца LUCASдолжна использоваться для оказания помощипациентам в соответствии с правилами, которыеприменяются в практике ручной СЛР.Данный раздел описывает правила использованиясистемы LUCAS. Он разбит на девять этапов:1. Прибытие к пациенту2. Распаковка и подключение сжатого воздуха3. Сборка системы4. Регулировка5. Работа6. Дефибрилляция7. Транспортировка пациента8. Замена источников сжатого воздуха9. Удаление системы LUCAS с пациента3.1 ПРИБЫТИЕ К ПАЦИЕНТУПрибыв к пациенту, убедитесь в том, чтоу пациента наблюдается остановка сердца:проверьте наличие сознания, дыхания и пульса(Рисунок w).Если у пациента наблюдается остановка сердца,немедленно начинайте сердечно-лёгочнуюреанимацию (СЛР) силами бригады системыLUCAS.Если к моменту вашего прибытия СЛР ужепроводится, при необходимости окажитесодействие. Не прерывайте СЛР.3.2 РАСПАКОВКА ИПОДКЛЮЧЕНИЕСЖАТОГО ВОЗДУХАПо прибытии один из членов бригады системыLUCAS должен немедленно начать распаковкуиподключение системы непрямого массажасердца LUCAS.3.2.1 РАСПАКОВКА СИСТЕМЫLUCAS1. Положите рюкзак на пол/землю ремнями внизи верхней частью к себе (Рисунок e).2. Возьмитесь за ремни по бокам чехлаи раскройте чехол до полного открытиярюкзака (Рисунок r).100359-54 B; CO J2264 35 35LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.2.2 ΣΎΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΈΡΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣΑΝΑΝΗΨΗΣΑν ένας άλλος εξοπλισμός ανάνηψηςαποσυνδεθεί από την παροχή αέρος,μπορεί να προκληθεί σοβαρόςτραυματισμός ή θάνατος.Ποτέ μην αφαιρείτε τα προσαρτήματα τωνεξόδων αέρος χωρίς πρώτα να ελέγξετε ότιαυτό δε θα θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΚΊΝΔΥΝΟΣΘΡΑΎΣΗΣΗ βεντούζα τραβιέται μέσα στο φυσητήραμε μεγάλη δύναμη όταν συνδέεται οσωλήνας αέρος.Κρατήστε όλα τα μέρη του σώματος μακριάαπό τη βεντούζα, το φυσητήρα και τιςλαβές ρύθμισης ύψους όταν συνδέετε τοσωλήνα αέρος.1. Επιβεβαιώστε ότι ο διακόπτης ON/OFF είναι στηθέση Adjust .2. Αν δεν είναι ήδη συνδεδεμένος, προσαρτήστε τοσωλήνα αέρος στο βύσμα.3. Προσαρτήστε το βύσμα σε μια επιτοίχια παροχήή σε ένα φορητό κύλινδρο αέρος.4. Αν χρησιμοποιείτε ρυθμιστή, ανοίξτε τη βαλβίδααέρος.36 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.2.2 A LEVEGŐ CSATLAKOZTATÁSAFIGYELEM! – ÉLETFENTTARTÓESZKÖZÖK LEVEGŐELLÁTÁSAMEGSZAKÍTÁSÁNAK VESZÉLYEHa másik életfenntartó funkciójú eszköztleválaszt a levegőellátást biztosítórendszerről, ez a páciens súlyos, akár halálossérülését okozhatja.Soha ne távolítson el levegőellátórendszerhez csatlakozó egységeket, csakmiután meggyőződött róla, hogy ezzel nemteszi a ki a pácienst veszélynek.VIGYÁZAT – ZÚZÓDÁSVESZÉLYAmikor a berendezést a levegőellátórendszerhez csatlakoztatja a szívókorongnagy erővel húzódik a csőmembránba.A levegőtömlő csatlakoztatásakor valaminta berendezés működtetése közben tartsatávol a szívókorongot, a csőmembránt ésa magasságállító karokat a testtől.1. Győződjön meg róla, hogy az ON/OFF Be/Ki)gomb Adjust (Beállítás) pozícióban van.2. Ha még nincs csatlakoztatva, csatlakoztassaalevegőtömlőt a csatlakozóhoz.3. Csatlakoztassa a csatlakozót a levegőellátórendszer fali kimenetéhez vagy a hordozhatópneumatikus hengerhez.4. Ha szabályozót is használ, nyissa meg alevegőszelepet.3.2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЖАТОГОВОЗДУХАПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПРЕКРАЩЕНИЕПОДАЧИ ВОЗДУХА К СИСТЕМАМЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯОтключение прочего оборудованияжизнеобеспечения от источника сжатоговоздуха может повлечь серьезныетравмы и смерть.Никогда не вынимайте крепления шланговиз воздушных вентилей, не убедившись,что это не представляет опасности дляпациента.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ОПАСНОСТЬЗАЩЕМЛЕНИЯКогда подключен воздушный шланг,присос втягивается в сильфонсбольшойсилой.При подключении воздушного шлангаследует держать все части тела в сторонеот присоса, сильфона и рукоятокрегулировки высоты.1. Убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛнаходится в положении Регулировка .2. Если воздушный шланг ещё не присоединен,присоедините его к коннектору.3. Присоедините коннектор к настенномуразъёму или портативному баллону сосжатым воздухом.4. При наличии регулятора давления, откройтевоздушный клапан.100359-54 B; CO J2264 37 37LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


tyui3.3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΚΊΝΔΥΝΟΣΘΑΝΑΤΗΦΌΡΟΥ ΤΣΙΜΠΉΜΑΤΟΣΑν ο αέρας είναι συνδεδεμένος κατά τηδιαδικασία συναρμολόγησης,και ο διακόπτης ON/OFF είναι στη θέση Active,οι ανανήψεις μπορεί να τραυματίσουνσοβαρά τον ασθενή ή να δημιουργήσουνκαταστάσεις που θα οδηγήσουν στο θάνατοτου ασθενούς.Ακολουθείτε πάντα την αλληλουχίασύνδεσης αέρα και συναρμολόγησης πουπεριγράφεται.1. Βγάλτε την πλάκα βάσης από την τσάντα καιπλησιάστε τον ασθενή (Εικόνα t).2. Δώστε οδηγίες σε αυτούς που εκτελούν τη CPRνα διακόψουν την καρδιοαναπνευστικήανάνηψη.3. Δουλέψτε σε ζευγάρι, ένα άτομο από κάθεπλευρά του ασθενούς.4. Κρατήστε τους βραχίονες του ασθενούς. Έναςαπό την ομάδα του LUCAS πρέπει να στηρίζει τοκεφάλι του ασθενούς.5. Σηκώστε το πάνω μέρος του σώματος τουασθενούς και βάλτε την πλάκα βάσης κάτω απότις μασχάλες. Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες τουασθενούς είναι έξω από την πλάκα βάσης(Εικόνα y).6. Συνεχίστε καρδιοαναπνευστικές ανανήψεις μεχειροκίνητο τρόπο.7. Βγάλτε από την τσάντα το άνω τμήμα τουLUCAS. Βγάλτε το έξω κρατώντας το από τιςλαβές των ποδιών στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι ταπόδια στήριξης έχουν φθάσει στην εξωτερικήτους θέση Εικόνα u).8. Τραβήξτε μια φορά τους δακτυλίους απελευθέρωσηςγια να ελέγξετε ότι οι προεξοχές ασφάλισηςείναι ανοιχτές.9. Διακόψτε τις καρδιοαναπνευστικές ανανήψεις μεχειροκίνητο τρόπο.10. Τοποθετήστε το άνω τμήμα του LUCAS πάνωστο στήθος του ασθενούς έτσι ώστε οι προεξοχέςασφάλισης των ποδιών στήριξης να συνδεθούνμε την πλάκα βάσης (Εικόνα i).11. Ξεκινήστε πιέζοντας πάνω στο πόδι στήριξης πουβρίσκεται πιο κοντά σας και στη συνέχεια σεαυτό της άλλης πλευράς έτσι ώστε τα πόδιαστήριξης να κλειδώσουν πάνω στην πλάκαβάσης.12. Ελέγξτε τραβώντας προς τα πάνω, ότι και τα δύοπόδια στήριξης έχουν κλειδώσει πάνω στηνπλάκα βάσης.38 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.3 ÖSSZESZERELÉSVIGYÁZAT – NYOMÁSVESZÉLYHa az összeszerelési eljárás során a levegőtcsatlakoztatta miközben az ON/OFF (Ki/Be)gomb Active (Aktív) helyzetben van,a kompressziós nyomás a páciens súlyosvagy halálos kimenetű sérülését okozhatja.Mindig tartsa be a levegőcsatlakozások és azegység előírt csatlakoztatási sorrendjét.1. Vegye ki a hátsó lemezt a táskából és férjen hozzáa pácienshez (t ábra).2. Szóljon a CPR-t végző személyeknek, hogyszakítsák meg a mellkasi kompressziót.3. Párban dolgozzon: a páciens mindkét oldalánálljon egy ember.4. Fogja meg a páciens karját. A LUCAS csapategyik tagja tartsa meg a páciens fejét.5. Emelje fel a páciens felsőtestét és fektesse ela hátsó lemezt a hónalj alá. Ellenőrizze, hogya páciens karjai a lemezen kívül legyenek (y ábra).6. Folytassa a manuális mellkasi kompressziót.7. Vegye ki a táskából a LUCAS felső részegységét.Emelje ki a tartólábak karjainál fogva.Győződjön meg róla, hogy a tartólábak elértéka külső pozíciójukat (u ábra).8. Húzza meg felfelé a kioldógyűrűt és ellenőrizze,hogy a zárópeckek nyitva vannak.9. Szakítsa meg a manuális mellkasi kompressziót.10. Helyezze a LUCAS berendezés felső részét apáciens mellkasa fölé úgy, hogy a tartólábakzárópeckei kapcsolódjanak a hátsó lemezbe(i ábra).11. Nyomja meg először a közelebb eső tartólábatmajd a másik oldalon lévő tartólábat úgy, hogya tartólábak hozzárögzüljenek a hátsó lemezhez.12. Felfele meghúzva ellenőrizze, hogy mindkéttartóláb megfelelően rögzült a hátsó lemezen.3.3 СБОРКА СИСТЕМЫПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ОПАСНОСТЬЗАЩЕМЛЕНИя С ЛЕТАЛЬНЫМИСХОДОМЕсли воздух подключается в ходепроцедуры сборки, а переключательнаходится в положении Актив,компрессии могут серьезно травмироватьпациента или привести к его смерти.Следует всегда соблюдать описаннуюпоследовательность подключения подачивоздуха и сборки.1. Достаньте из рюкзака опорную скобуиподойдите к пациенту (Рисунок t).2. Если выполняется СЛР, необходимо прерватьнепрямой массаж сердца.3. Работайте в паре, по одному человекус каждой стороны пациента.4. Захватите пациента за руки вблизи плеч.Один из членов бригады LUCAS долженподдерживать голову пациента.5. Поднимите верхнюю часть тела пациентаиположите опорную скобу ниже подмышек.Убедитесь, что руки пациента находятся внеопорной скобы (Рисунок y).6. Возобновите ручной непрямой массажсердца.7. Достаньте из рюкзака верхнюю часть системыLUCAS. Поднимите ее, держа за ручки наопорах. Убедитесь, что опоры раскрылисьв крайнее положение (Рисунок u).8. Однократно потяните за размыкающиекольца, чтобы убедиться, что фиксаторызажимов открыты.9. Прервите ручной непрямой массаж сердца.10. Поместите верхнюю часть системы LUCASнад грудью пациента таким образом, чтобыфиксаторы зажимов на опорах замкнулисьс опорной скобой (Рисунок i).11. Сначала нажмите на ближнюю к себе опору,азатем на дальнюю, чтобы обе опорызамкнулись на опорной скобе.12. Потянув вверх, убедитесь, что обе опорызамкнулись на опорной скобе.100359-54 B; CO J2264 39 39LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


o3.4 ΡΎΘΜΙΣΗ3.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉΓια να επιτύχετε αποτελεσματικές ανανήψεις, είναιπολύ σημαντικό η βεντούζα να είναι σωστάτοποθετημένη πάνω στον ασθενή (Εικόνα o).Το κατώτερο χείλος της βεντούζας πρέπει νατοποθετηθεί ακριβώς πάνω από το τελείωμα τουστέρνου. Η βεντούζα πρέπει να είναι στο κέντρο τουστέρνου (Εικόνα a).3.4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΡΎΘΜΙΣΗΣasdf>15 mmΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΜΕΓΕΘΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣΑν η απόσταση μεταξύ της επιφάνειαςπίεσης και του στέρνου του ασθενούς είναιμεγαλύτερη των 15 mm τότε το LUCAS έχειρυθμιστεί στο μικρότερο μέγεθος ασθενή και,ο ασθενής είναι πολύ μικρόσωμος για ναχρησιμοποιηθεί σε αυτόν το LUCAS.Συνεχίστε τις ανανήψεις με χειροκίνητοτρόπο.Για να ρυθμίσετε τη θέση του LUCAS:1. Βάλτε τον διακόπτη ON/OFF στο Adjust .2. Χαμηλώστε τη βεντούζα με τις λαβίδες ρύθμισηςύψους μέχρι η επιφάνεια πίεσης εντός τηςβεντούζας να αγγίξει το στήθος του ασθενούςχωρίς να το συμπιέζει (Εικόνα s).Σε έναν μικρόσωμο ασθενή, μπορεί να μην είναιεφικτό η επιφάνεια πίεσης να αγγίξει το στήθοςτου ασθενούς.Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ της επιφάνειαςπίεσης και του στήθους εισάγοντας τα δάχτυλατου χεριού σας επίπεδα, ανάμεσα στην επιφάνειαπίεσης και το στήθος.Αν η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας πίεσηςεντός της βεντούζας και του στέρνου είναιμεγαλύτερη από 15 mm (ύψος των δαχτύλων σεένα επίπεδο χέρι), το LUCAS δεν μπορεί ναχρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον ασθενή(Εικόνα d).Σημείωση: Τραβώντας ταυτόχρονα προς τα πάνωτο εξωτερικό χείλος της βεντούζας μπορείτε πιοεύκολα να δείτε ή να αισθανθείτε αν η επιφάνειαπίεσης αγγίζει το στήθος.3. Αν η βεντούζα δεν είναι σωστά τοποθετημένη σεσχέση με τον ασθενή, προσαρμόστε τη θέση τουLUCAS τραβώντας τα πόδια στήριξης(Εικόνα f). Το άτομο που συναρμολογεί τησυσκευή καθορίζει αν η θέση είναι σωστή.40 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.4 BEÁLLÍTÁS3.4.1 BEVEZETÉSA hatékony kompresszió elérése érdekében nagyonfontos, hogy a szívókorongot megfelelően helyezzeel a páciensen (o ábra).A szívókorong alsó szélét közvetlenül a szegycsontfölé kell elhelyezni. A szívókorongot a szegycsontfölött kell középen elhelyezni (a ábra).3.4.2 BEÁLLÍTÁSI FOLYAMATVIGYÁZAT – MINIMÁLIS PÁCIENSMÉRETHa a páciens szegycsontja és a nyomólemezközötti távolság 15 mm, amikor a LUCASberendezést a legkisebb páciensméretreállította, a páciens túl kicsi ahhoz, hogya LUCAS berendezés használható legyen.Folytassa a manuális mellkasi kompressziót.A LUCAS berendezés beállításához:1. Állítsa az ON/OFF (Be/Ki) gombot Adjust(Beállítás) pozícióba.2. Engedje le a szívókorongot a magasságállítókarokkal, amíg a szívókorong belsejében lévőnyomólemez hozzáér a páciens mellkasáhozanélkül, hogy a mellkason kompressziótgyakorolna (s ábra).Kistermetű páciensnél előfordulhat, hogya nyomólemez nem éri el a páciens mellkasát.Mérje meg a nyomólemez és a mellkas közöttitávolságot lapos tenyerének egyik ujjáta a nyomólemez és a mellkas közé helyezve.Ha a szívókorong belsejében lévő nyomólemezés a szegycsont között 15 mm-nél nagyobbtávolság van (a lapos tenyér ujjának felső része),a LUCAS nem használható a pácienssel (d ábra).Megjegyzés: Ha közben megtartja a szívókorongkülső peremét, sokkal könnyebben érezheti vagyláthatja, hogy a nyomólemez mikor éri ela mellkast.3. Ha a szívókorong nincs megfelelően pozícionálva,állítsa be a LUCAS berendezést a tartólábakatkihúzva (f ábra). A berendezést összeállítószemélynek kell eldöntenie, hogy a pozíciómikor megfelelő.3.4 РЕГУЛИРОВКА3.4.1 ВВЕДЕНИЕЧтобы массаж был эффективным, чрезвычайноважно, чтобы присос был правильно расположенна пациенте (Рисунок o).Нижний край присоса должен располагатьсянепосредственно над окончанием грудины.Присос должен располагаться по центру грудины(Рисунок a).3.4.2 ПРОЦЕДУРА РЕГУЛИРОВКИПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – МЕЛКИЙПАЦИЕНТЕсли расстояние между нажимнойподушкой и грудиной пациентапревышает 15 мм, хотя система LUCASнастроена на минимльные габаритыпациента, то пациент слишком мелок дляприменения системы LUCAS.Возобновите ручной непрямой массажсердца.Для регулировки положения системы LUCAS:1. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Регулировка .2. Опускайте присос при помощи рукоятокрегулировки высоты до тех пор, поканажимная подушка внутри присоса некоснется грудной клетки пациента несдавливая её (Рисунок s).Если пациент мелок, нажимная подушкаможет не коснуться его грудной клетки.Проверьте расстояние между нажимнойподушкой и грудной клеткой, вставив междуними пальцы распрямленной кисти.Если расстояние между нажимной подушкойвнутри присоса и грудиной превышает 15 мм(высота пальцев распрямленной кисти),то для оказания помощи данному пациентусистему LUCAS применять нельзя(Рисунок d).Примечание: Если приподнять внешнийкрай присоса, то будет легче увидеть илиопределить момент, когда нажимнаяподушка касается грудной клетки.3. Если присос неправильно расположена напациенте, следует отрегулировать положениесистемы LUCAS, потянув за опоры(Рисунок f). Член бригады, собирающийустройство, определяет правильность егоположения.100359-54 B; CO J2264 41 41LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣΑΝΑΝΗΨΗΣ LUCASΌταν η θέση της βεντούζας είναι σωστάπροσαρμοσμένη σύμφωνα με την ενότητα 3.4,το LUCAS μπορεί να ενεργοποιηθεί:1. Στρέψτε το διακόπτη ON/OFF στο Active .Το LUCAS είναι τώρα έτοιμο να εκτελέσεικαρδιοαναπνευστικές ανανήψεις.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣΉ ΘΆΝΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΎΣΠρέπει πάντα να επιβλέπετε τον ασθενή ή τησυσκευή κατά τη διάρκεια που το LUCASείναι σε λειτουργία.2. Ελέγξτε ότι η συσκευή λειτουργεί όπως πρέπειόσον αφορά τη συχνότητα και την ανάνηψη.3. Όταν θέλετε να διακόψετε τιςκαρδιοαναπνευστικές ανανήψεις, στρέψτε τοδιακόπτη ON/OFF στη θέση Lock , χωρίς νααλλάξετε τις αντίστοιχες θέσεις του ασθενούς καιτης συσκευής.42 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.5 A LUCAS MELLKASIKOMPRESSZIÓS RENDSZERHASZNÁLATAMiután a szívókorong pozícióját megfelelőenbeállította a 3.4. fejezetben leírtak szerint, a LUCASkészülék bekapcsolható:1. Kapcsolja az ON/OFF (Ki/Be) gombot Active(Aktív) állásba. A LUCAS elkezdi a mellkasikompressziót.FIGYELEM! – SÉRÜLÉS- ÉSÉLETVESZÉLYNe hagyja a pácienst vagy az eszköztőrizetlenül miközben a LUCAS aktív.2. Győződjön meg róla, hogy az eszköz a beállítottfrekvencia és a kompressziós értékeknekmegfelelően működik.3. Amikor le szeretné állítani a mellkasikompressziót, kapcsolja az ON/OFF (Be/Ki)gombot Lock (Lezárt) állásba anélkül, hogya páciens vagy a készülék helyzetén változtatna.3.5 РАБОТА СИСТЕМЫ НЕПРЯМОГОМАССАЖА СЕРДЦА LUCASКогда положение присоса правильноотрегулировано согласно указаниям Раздела 3.4,систему LUCAS можно включить:1. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Актив . Система LUCASначнет непрямой массаж сердца.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ТРАВМА ИЛИСМЕРТЬ ПАЦИЕНТАНе оставляйте пациента или устройствобез присмотра, когда система LUCASактивна.2. Убедитесь, что прибор обеспечиваетдолжную частоту и силу компрессий.3. Если вы хотите прервать непрямой массажсердца, поверните включатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Блокировка , не изменяявзаимного расположения пациентаи устройства.100359-54 B; CO J2264 43 43LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.6 ΑΠΙΝΊΔΩΣΗΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΗΑΝΆΛΥΣΗ ΗΚΓΟι ανανήψεις παρεμβαίνουν στην ανάλυσητου ΗΚΓ.Απενεργοποιήστε το LUCAS πριν τηνανάλυση ΗΚΓ. Η διακοπή να είναι όσο τοδυνατόν πιο σύντομη.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΑΝΕΠΑΡΚΉΣΑΝΆΝΗΨΗΟι κινήσεις του ασθενούς μπορεί νααλλάξουν την προσαρμογή της βεντούζας.Επαληθεύστε τη θέση της βεντούζας μετά τηναπινίδωση, επαναπροσαρμόστε ανχρειάζεται.gΣημείωση: Κατά την απινίδωση πρέπει ναχρησιμοποιούνται αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια καθώςαυτό καθιστά ευκολότερη την εργασία με το LUCAS.Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια απινίδωσης και τακαλώδια έτσι ώστε να μην είναι κάτω από τη βεντούζα.Αν τα ηλεκτρόδια έχουν ήδη τοποθετηθεί πάνω στονασθενή, μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσετε νέαηλεκτρόδια.Η απινίδωση μπορεί να εκτελεστεί όταν το LUCASέχει εφαρμοστεί πάνω στον ασθενή (Εικόνα g).1. Εφαρμόστε τα ηλεκτρόδια και εκτελέστε τηναπινίδωση σύμφωνα με τις οδηγίες τουκατασκευαστή για την απινίδωση.2. Μετά την απινίδωση και την ανάλυση τουαποτελέσματος επαληθεύστε τη θέση τηςβεντούζας και επανα-προσαρμόστε ανχρειάζεται.44 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.6 DEFIBRILLÁCIÓVIGYÁZAT – HIBÁS ECG ANALÍZISA kompresszió és az ECG analízisinterferenciában van.Kapcsolja ki a LUCAS berendezést az ECGanalízis elvégzése előtt. A megszakításnakalehető legrövidebb ideig kell tartania.VIGYÁZAT – ELÉGTELENKOMPRESSZIÓA páciens mozgása elmozdíthatjaa szívókorongot.Ellenőrizze a szívókorong helyzetéta defibrilláció után és szükség eseténállítsa be.Megjegyzés: A defibrilláció során használjonöntapadó elektródákat, mivel ezekkel a LUCASkönnyen használható. Helyezze a defibrillációselektródákat és huzalokat olyan pozícióba, hogy nelegyenek a szívókorong alatt; ha az elektródák márfenn vannak a páciensen lehet, hogy új elektródákatkell alkalmaznia.A defibrilláció akkor hajtható végre, amikor a LUCASberendezést ráhelyezi a páciensre (g ábra).1. Helyezze fel az elektródákat és hajtsa végre adefibrillációt a gyártó utasításainak megfelelően.2. A defibrilláció vagy az analízis után ellenőrizzea szívókorong helyzetét és állítsa be újra- haszükséges.3.6 ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –НЕПРАВИЛЬНЫЙ АНАЛИЗЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ (ЭКГ)Массаж вносит помехи в анализ ЭКГ.Перед проведением анализа ЭКГвыключите систему LUCAS. Остановкадолжна быть максимально короткой.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – КОМПРЕССИИНЕДОСТАТОЧНОЙ СИЛЫИз-за движений пациента регулировкаположения присоса может измениться.После дефибрилляции проверьтеположение присоса и при необходимостивыполните повторную регулировку.Примечание: При дефибрилляции следуетиспользовать самоприлипающие электроды,поскольку они более удобны для работыс системой LUCAS. Расположите электродыипровода дефибриллятора так, чтобы онине попадали под присос; если электроды уженаложены на пациента, может понадобитьсяих переместить.Дефибрилляцию можно проводить, когда системаLUCAS находится на пациенте (Рисунок g).1. Наложите электроды и проведитедефибрилляцию согласно инструкциямпроизводителя дефибриллятора.2. После дефибрилляции или анализа еерезультатов, проверьте положение присосаипри необходимости выполните ееповторную регулировку.100359-54 B; CO J2264 45 45LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


h3.7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ3.7.1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣΟι βραχίονες του ασθενούς μπορούν να στερεωθούνστη συσκευή κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιώνταςτους ιμάντες που βρίσκονται πάνω στα πόδιαστήριξης (Εικόνα h). Αυτό καθιστά ευκολότερη τημετακίνηση του ασθενούς, ιδιαίτερα αν βρίσκεταιεκτός περιβάλλοντος νοσοκομείου.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΣΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣΜην σφίγγετε τον ιμάντα/τους ιμάντες στονασθενή αν χορηγούνται σε αυτόνφαρμακευτικές ουσίες μέσω ενόςενδοφλέβιου καθετήρα.jΠροσοχη – μην σηκωνετε απο τουςιμαντεςΟι ιμάντες προορίζονται μόνο για την ασφάλισητων χεριών του ασθενούς στο LUCAS.Εφαρμόστε τους ιμάντες αρκετά σφιχτά για ναασφαλίσετε τους βραχίονες, αλλά μην σφίγγετευπερβολικά καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τηνκυκλοφορία του αίματος στα χέρια του ασθενούς.3.7.2 ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΜΆΝΤΑΣΤΑΘΕΡΟΠΟΊΗΣΗΣ LUCASΑν το LUCAS είναι εξοπλισμένο με τον Ιμάντασταθεροποίησης LUCAS (Εικόνα j), εφαρμόστετον Ιμάντα σταθεροποίησης σύμφωνα με τις ΟδηγίεςΧρήσης που τον αφορούν.46 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.7 A PÁCIENS SZÁLLÍTÁSA3.7.1 A PÁCIENS KARJAINAKRÖGZÍTÉSEA páciens karjait szállítás közben a készülékhezrögzítheti, a tartólábakon lévő rögzítőszíjaksegítségével (h ábra). Ez megkönnyíti a páciensmozgatását különösképpen, ha nem kórházikörülmények között van rá szükség.VIGYÁZAT – ELZÁRÓDOTTINTRAVÉNÁS KATÉTERHa a páciensbe intravénás katéterenkeresztül juttatnak be gyógyszert, ne húzzatúl szorosra a szíjakat.Figyelem! – Ne a szíjakkal emelje fela pácienstA szíjak kizárólag a páciens karjainak LUCASberendezéshez történő hozzáerősítésérehasználhatók.A szíjakat annyira húzza meg, hogy azok a pácienskarjait megfelelően rögzítsék de ne húzza túl, mivelez csökkentheti a páciens kezeihez vezetővérkeringést.3.7.2 A LUCAS RÖGZÍTŐSZÍJFELHELYEZÉSEHa a LUCAS rendelkezik LUCAS rögzítőszíjjal(j ábra), a rögzítőszíjat a használati útmutatónakmegfelelően helyezze fel.3.7 ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТА3.7.1 Закрепление рук пациентаПри транспортировке руки пациента можнозафиксировать на устройстве при помощи ремнейна опорах (Рисунок h). Это облегчаетперемещение пациента, особенно вне стационара.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПЕРЕЖАТИЕВНУТРИВЕННОГО КАТЕТЕРАЕсли пациенту вводятся лекарства черезвнутривенный катетер, не затягивайтеремень/ремни.Предупреждение – Не подниматьсистему за ремниРемни предназначены только для фиксациирук пациента на системе LUCAS.Затяните ремни с силой, достаточной длязакрепления рук, но не перетягивайте их,поскольку это может снизить приток кровикрукам пациента.3.7.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХРЕМНЕЙ СИСТЕМЫ LUCASЕсли система LUCAS оснащенаСтабилизирующими ремнями LUCAS(Рисунок j), используйте Стабилизирующиеремни согласно их Инструкции по эксплуатации.100359-54 B; CO J2264 47 47LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


k3.7.3 ΣΉΚΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΎΣΠρέπει τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να σηκώσουντον ασθενή και το LUCAS – ένας πρέπει να στηρίζειτο κεφάλι του ασθενούς και πρέπει να είναι και έναάτομο από κάθε πλευρά.Κάντε προσεκτικά το σχεδιασμό πριν σηκώσετε τονασθενή. Μελετήστε ποιος εξοπλισμός χρειάζεται ναμετακινηθεί και που θα τοποθετηθεί το φορείο.Τα άτομα που βρίσκονται στις δύο πλευρές πρέπεινα σηκώσουν με το ένα χέρι κάτω από τις προεξοχέςασφαλείας της πλάκας βάσης. Το άλλο χέρι πρέπεινα χρησιμοποιηθεί για να σηκώσει τη ζώνη τουασθενούς, το παντελόνι ή κάτω από το μηρό.Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη τεχνική σηκώματοςγια να αποφύγετε τραυματισμούς όταν σηκώνετε τονασθενή (Εικόνα k).ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣΜη βάζετε τα δάχτυλά σας μέσα στιςπροεξοχές ασφαλείας.lΓια να σηκώσετε έναν ασθενή:1. Ασφαλίστε τους βραχίονες του ασθενούς με τουςιμάντες που βρίσκονται πάνω στα πόδιαστήριξης.2. Στρέψτε το διακόπτη ON/OFF στο Lock , γιανα διακόψετε τις ανανήψεις ενώ σηκώνετε τονασθενή, για παράδειγμα όταν:– σηκώνετε για μεταφορά στο φορείο– μετακινείτε από ένα φορείο σε άλλο3. Όταν ο ασθενής έχει τοποθετηθεί στο φορείο(ήσε άλλη επιφάνεια), επαληθεύστε τη σωστήθέση της βεντούζας πάνω στον ασθενή.4. Στρέψτε το διακόπτη ON/OFF στο Active .Από τη στιγμή που ο ασθενής είναι τοποθετημένοςπάνω στο φορείο, το LUCAS μπορεί να είναι σεκατάσταση ενεργοποίησης καθ' όλα τα οριζόντιασηκώματα και κινήσεις.3.7.4 ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗΌταν η κατάσταση απαιτεί οπωσδήποτε τημετακίνηση του ασθενούς ενώ αυτός υποβάλλεταισε καρδιοαναπνευστική ανάνηψη, το στήθος τουασθενούς πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση καθόλητη διάρκεια της μετακίνησης (Εικόνα l).48 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.7.3 A PÁCIENS FELEMELÉSEA páciens és a LUCAS berendezés felemeléséhezlegalább három személyre van szükség – egyikükneka páciens fejét kell tartania, egy-egy személyneka páciens két oldalán kell állnia.Tervezze meg pontosan a páciens felemelését, mielőtthozzáfogna. Állapítsa meg, hogy mely berendezéseketkell elmozgatni és hová kell elhelyezni a hordágyat.A páciens mellett állóknak egyik kezükkel a hátsólemez zárópeckei alatt kell emelniük. Másik kezükkela páciens szíját vagy nadrágját kell tartaniuk, vagya comb alatt kell megfogniuk a pácienst.A páciens felemelésekor a páciens sérülésénekelkerülése érdekében alkalmazzon megfelelő emelésitechnikát (k ábra).VIGYÁZAT – ZÚZÓDÁSVESZÉLYNe helyezze ujjait a zárópeckekbe.A páciens felemeléséhez:1. Rögzítse a páciens karjait tartólábakon lévőszíjakkal.2. Kapcsolja az ON/OFF (Be/Ki) gombot Lock(Lezárt) állapotba, hogy a kompressziószüneteljen, amíg a pácienst felemelik, a páciens:– hordágyra helyezésekor– egyik hordágyról a másikra történőáthelyezésekor3. Amikor a pácienst felhelyezte a hordágyra (vagyegyéb felületre) ellenőrizze a szívókorongmegfelelő helyzetét.4. Kapcsolja az ON/OFF (Be/Ki) gombot Active(Aktív) állásba.Miután a pácienst a hordágyra helyezte a LUCASkészüléknek aktív állapotban kell lennie mindenvízszintes emelésnél és mozgatásnál.3.7.4 VÍZSZINTES MOZGATÁSHa a helyzet elkerülhetetlenné teszi a páciensmozgatását a mellkasi kompresszió közben, a páciensmellkasának vízszintes pozícióban kell lennie a teljesmozgatás alatt (l ábra).3.7.3 ПОДНЯТИЕ ПАЦИЕНТАДля поднятия пациента с системой LUCASнеобходимо как минимум три человека – одиндолжен поддерживать голову пациента, и двоедолжны находиться по бокам пациента.Перед поднятием пациента спланируйте своидействия. Продумайте, какое оборудованиенеобходимо переместить и куда поставитьносилки.Находящиеся по бокам должны одной рукойподдерживать снизу фиксаторы зажима,расположенные на опорной скобе. Другой рукойнеобходимо удерживать пациента за ремень,брюки или бедро.Во избежание травмирования используйтеправильные приёмы поднятия пациента(Рисунок k).ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ОПАСНОСТЬЗАЩЕМЛЕНИЯНе помещайте пальцы в фиксатор зажима.Чтобы поднять пациента:1. Закрепите руки пациента при помощи ремнейна опорах.2. Поверните переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Блокировка дляприостановки массажа при поднятиипациента, например:– при перекладывании на носилки;– при перекладывании с одних носилокна другие.3. После перемещения пациента на носилки(или другую поверхность), проверьтеправильность положения присоса напациенте.4. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Актив .После того, как пациент помещен на носилки,система LUCAS может оставаться активнойпри всех горизонтальных поднятияхи перемещениях.3.7.4 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕПЕРЕМЕЩЕНИЕЕсли имеется абсолютная необходимостьв транспортировке пациента при проведениинепрямого массажа сердца, то грудная клеткапациента должна оставаться в горизонтальномположении на протяжении всего процессатранспортировки (Рисунок l).100359-54 B; CO J2264 49 49LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1(3.7.5 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣΣΕ ΕΝΑ ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΚΛΙΣΗΣε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ναπαραμείνει το στήθος του ασθενούς σε οριζόντιαθέση:1. Στρέψτε το διακόπτη ON/OFF στο Lock για ναδιακόψετε τις ανανήψεις (Εικόνα 1().2. Αμέσως μόλις ο ασθενής βρεθεί σε οριζόντιαθέση, ελέγξτε τη θέση της βεντούζας καιπροσαρμόστε αν χρειάζεται (βλ. Ενότητα 3.4).3. Στρέψτε το διακόπτη ON/OFF στο Active .3.7.6 ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟΒεβαιωθείτε ότι ο ασθενής είναι σταθεροποιημένοςόταν χρησιμοποιείτε το Σύστημα ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS κατά τη μεταφορά με ασθενοφόρο.Η κλίνη του ασθενοφόρου πρέπει να διαθέτειτέσσερα σημεία ακινητοποίησης για το άνω τμήματου σώματος του ασθενούς επιπλέον των δύοσημείων ακινητοποίησης για το κατώτερο τμήμα τουσώματος.3.8 ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΩΝ ΑΕΡΟΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣΑΝΑΝΗΨΕΙΣΥπερβολικός χρόνος αλλαγής αν πρέπει νατοποθετηθούν ρυθμιστές.Χρησιμοποιείτε πάντα εφεδρικούςκυλίνδρους με ήδη προσαρμοσμένουςρυθμιστές.Για αλλαγή πηγής αέρος:1. Βάλτε το διακόπτη ON/OFF στο Adjust .2. Κλείστε τη βαλβίδα στο χρησιμοποιημένοκύλινδρο αέρος.3. Αποσυνδέστε το σωλήνα αέρος από την πηγήαέρος.4. Ανοίξτε τη βαλβίδα στη νέα πηγή αέρος.5. Προσαρτήστε το σωλήνα αέρος στη νέα πηγήαέρος.6. Ρυθμίστε το ύψος της βεντούζας στο στήθος τουασθενούς, όπως περιγράφεται προηγούμενα στησελίδα 40.7. Στρέψτε το διακόπτη ON/OFF στο Lock .8. Στρέψτε το διακόπτη ON/OFF στο Activeγια να συνεχίσετε τις ανανήψεις.50 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.7.5 A PÁCIENS MOZGATÁSAMEGDÖNTÖTT HORDÁGYRAOlyan helyzetekben, amikor a páciens mellkasa nemmaradhat vízszintes állapotban:1. Kapcsolja az ON/OFF (Be/Ki) gombot Lock(Lezárt) állásba, a kompresszió leállításához(1( ábra).2. Miután a páciens újra vízszintes állapotbanvan ellenőrizze és szükség esetén állítsa bea szívókorongot (lásd a 3.4. fejezetet).3. Kapcsolja az ON/OFF (Be/Ki) gombot Active(Aktív) állásba.3.7.6 SZÁLLÍTÁS MENTŐAUTÓBANRögzítse biztonságosan a pácienst, amikor a LUCASmellkasi kompressziós rendszert mentőautóbanhasználja. Az ágynak az alsó rögzítőkön kívülnégypontos rögzítővel kell rendelkeznie, mellyela páciens felsőtestét rögzítheti.3.8 LEVEGŐELLÁTÓ FORRÁSOKCSERÉJEVIGYÁZAT – MEGSZAKÍTOTTKOMPRESSZIÓHa szabályozókat kell felszerelni, túl hosszúátmeneti időre van szükség.Használjon tartalék hengereket, előrebeállított szabályozókkal.A levegőforrás megváltoztatásához:1. Állítsa az ON/OFF (Be/Ki) gombot Adjust(Beállítás) pozícióba.2. Zárja be a szelepet a felhasznált pneumatikushengeren.3. Válassza le a levegőtömlőt a levegőellátórendszerről.4. Nyissa meg a szelepet az új levegőellátó forráson.5. Csatlakoztassa a levegőtömlőt az új levegőellátórendszerre.6. Állítsa be a szívókorong magasságát a páciensmellkasán, az előző oldalon bemutatottmódon 41.7. Kapcsolja az ON/OFF (Be/Ki) gombot Lock(Lezárt) állásba.8. Kapcsolja az ON/OFF (Be/Ki) gombot Active(Aktív) állásba, a kompresszió folytatásához.3.7.5 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТАНА НОСИЛКАХ ПОДНАКЛОНОМЕсли условия не позволяют сохранитьгоризонтальное положение грудной клетки:1. Поверните переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Блокировка дляприостановки массажа (Рисунок 1().2. Как только пациент примет горизонтальноеположение, проверьте положение присосаипри необходимости отрегулируйте его(см. Раздел 3.4).3. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Актив .3.7.6 ТРАНСПОРТИРОВКАВМАШИНЕ СКОРОЙ ПОМОЩИЕсли система непрямого массажа сердца LUCASиспользуется при транспортировке в машинескорой помощи, следует убедиться, что пациентзафиксирован. Носилки-каталка в машине скоройпомощи должны иметь четырёхточечнуюфиксацию верхней части тела пациента, а такжедвухточечную фиксацию для нижней части тела.3.8 ЗАМЕНА ИСТОЧНИКОВСЖАТОГО ВОЗДУХАПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - ПРЕРЫВАНИЕМАССАЖАЕсли требуется установка регуляторадавления, время замены может бытьпревышено.Всегда используйте резервные баллоныс заранее установленными регуляторами.Чтобы замерить источник сжатого воздуха:1. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Регулировка .2. Закройте клапан на использованном баллоне.3. Отсоедините воздушный шланг от источникавоздуха.4. Откройте клапан на новом источнике воздуха.5. Подсоедините воздушный шланг к новомуисточнику воздуха.6. Отрегулируйте высоту присоса по груднойклетке пациента, как это было описано настр. 41.7. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Блокировка .8. Поверните переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Актив для возобновлениямассажа.100359-54 B; CO J2264 51 51LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.9 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ LUCAS ΑΠΟ ΤΟΝΑΣΘΕΝΗΓια να αφαιρέσετε το Σύστημα ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS από τον ασθενή μετά τη θεραπεία:1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας τοδιακόπτη ON/OFF στο Adjust .2. Σηκώστε τη βεντούζα και τοποθετήστε τη λαβήρύθμισης ύψους στη ψηλότερη θέση της.3. Αν διατίθεται, κλείστε τη βαλβίδα αέρος καιαποσυνδέστε το σωλήνα αέρος από την πηγήαέρος.4. Αν ένας Ιμάντας σταθεροποίησης LUCAS είναιπροσαρτημένος στο LUCAS, αποσυνδέστε τουςιμάντες του μαξιλαριού υποστήριξης από τουςιμάντες της συσκευής.5. Αποσυνδέστε το άνω τμήμα του LUCASτοποθετώντας ένα δάχτυλο σε κάθε δακτύλιοαπελευθέρωσης των λαβών στα πόδια στήριξηςκαι σπρώχνοντας τους προς τα πάνω έτσι ώστε τοάνω τμήμα να απελευθερωθεί από την πλάκαβάσης. Ακουμπήστε προσεκτικά το άνω τμήμαστο πάτωμα.6. Αν το επιτρέπει η κατάσταση του ασθενούς,αφαιρέστε την πλάκα βάσης.Πριν συσκευάσετε το LUCAS ή τον Ιμάντασταθεροποίησης LUCAS στην τσάντα μεταφοράς,καθαρίστε και, αν απαιτείται, απολυμάνετε το προϊόνή τα προϊόντα. Βλ. οδηγίες στην Ενότητα 4.52 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.9 A LUCAS ELTÁVOLÍTÁSAA PÁCIENSRŐLA LUCAS mellkasi kompressziós rendszereltávolításához tegye a következő lépéseket:1. Kapcsolja ki a berendezést az ON/OFF (Be/Ki)gombot Adjust (beállítás) pozícióbahelyezve.2. Emelje fel e a szívókorongot és helyezze a magasságállítókart a legfelső pozícióba.3. Zárja be a levegőszelepet és válassza le a levegőtömlőta levegőforrásról.4. Ha a LUCAS rögzítőheveder csatlakoztatva vana LUCAS berendezéshez, válassza le a párnatartószíjakat az eszköz szíjairól.5. Válassza le a LUCAS készülék felső részegységétúgy, hogy ujjait a karok kioldógyűrűibe helyezia tartólábakon és a gyűrűket meghúzza felfelé,hogy a felső rész kioldódjon és leválasztható legyena hátsó lemezről. Fektesse a felső részegységetóvatosan a padlóra.6. Amennyiben a páciens állapota azt lehetővé teszi,távolítsa el a hátsó lemezt.A LUCAS berendezés vagy a LUCAS rögzítőhevederösszecsomagolása előtt fertőtlenítse a termékeket.Lásd a 4. fejezet utasításait.3.9 УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ LUCAS СПАЦИЕНТАЧтобы удалить с пациента систему непрямогомассажа сердца LUCAS после применения:1. Выключите устройство, повернувпереключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положениеРегулировка .2. Поднимите присос и приведите рукояткурегулировки высоты в крайнее верхнееположение3. Если возможно, закройте воздушный клапаниотсоедините воздушный шланг отисточника сжатого воздуха.4. Если к системе присоединены Стабилизирующиеремни LUCAS, следует отсоединитьремни опорной подушки и ремни устройства.5. Чтобы отсоединить верхнюю часть системыLUCAS от опорной скобы, поместите палец вразмыкающие кольца опор с каждой стороныи потяните кольца вверх. Осторожноположите верхнюю часть на пол.6. Если состояние пациента позволяет,достаньте опорную скобу.Перед тем, как упаковать систему LUCAS или еёстабилизирующие ремни в транспортировочныесумки, необходимо очистить и при необходимостипродезинфицировать их. См. инструкциивРазделе4.100359-54 B; CO J2264 53 53LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4 Φροντίδα μετά τηχρήσηΗ ενότητα αυτή περιγράφει τις συνήθεις διαδικασίεςπου πρέπει να εκτελούνται από το χρήστη μετά απόκάθε εφαρμογή του Συστήματος ΚαρδιοαναπνευστικήςΑνάνηψης LUCAS, πριν την τοποθέτησή του στηντσάντα μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να γίνεται σέρβιςστο LUCAS, μια φορά το χρόνο, από εξειδικευμένοπροσωπικό τεχνικής υποστήριξης της Jolife AB.4.1 ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎΠροσοχή – Μη βυθίζετε σε νερόήαπολυμαντικόΟ μηχανισμός ανάνηψης μπορεί να υποστείβλάβη από την εισροή υγρού από το καπάκι. Μηβυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή απολυμαντικό.Μην πιτσιλάτε με υγρό το καπάκι.4.1.1 ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ1. Προσαρτήστε το άνω τμήμα στην πλάκα βάσης.2. Αν έχει χρησιμοποιηθεί Ιμάντας σταθεροποίησηςLUCAS, καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγιεσχρησησ.3. Καθαρίστε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες τουLUCAS με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο σε ζεστόνερό που περιέχει ήπιο υγρό καθαρισμού.4. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τους ιμάντες ασθενούςκαι καθαρίστε ξεχωριστά (βλ. Ενότητα 4.1.2).5. Αφαιρέστε το άνω τμήμα. Καθαρίστε τιςπροεξοχές ασφαλείας στα πόδια στήριξης και τηνπλάκα βάσης.6. Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα υγρόκαθαρό πανί.4.1.2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝΑΣΘΕΝΟΥΣΓια να αφαιρέσετε τους ιμάντες ασθενούς από ταπόδια στήριξης:• Ανοίξτε τις ασφάλειες velcro και σπρώξτε προς ταέξω τον ιμάντα από τους δακτυλίους συγκράτησηςπάνω στο πόδι στήριξης.Για να επαναπροσαρτήσετε τους ιμάντες ασθενούς:1. Περάστε τον ιμάντα ασθενούς μέσα από τουςδακτυλίους στο πόδι στήριξης.2. Τυλίξτε τον ιμάντα ασθενούς έτσι ώστε τοσύμβολο να είναι ορατό, όπως φαίνεται στηνεικόνα της Ενότητας 1.4.3. Πιέστε σταθερά μαζί τα μέρη του ιμάντα.54 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4 Használat utánikarbantartás4 Уход послепримененияEbben a fejezetben a LUCAS mellkasi kompressziósrendszer használata utáni rutinműveleteket mutatjukbe, melyeket a berendezés becsomagolása előtt kellvégrehajtani. A LUCAS berendezést az itt leírtakonkívül évente egyszer a Jolife AB által jóváhagyottszervizelő szakemberekkel szervizeltetni kell.4.1 A TISZTÍTÁS LÉPÉSEIFigyelem! – ne mártsa vízbe vagyfertőtlenítő vegyszerbeHa a folyadék befolyik a burkolaton,a kompressziós mechanizmus megsérülhet.Ne merítse a készüléket vízbe vagy fertőtlenítőszerbe. Ne cseppentsen folyadékot a burkolatra.4.1.1 Normál tisztítási eljárás1. Csatlakoztassa a felső részegységet a hátsólemezhez.2. Ha a LUCAS rögzítőhevedert is használtatisztítsa meg a Használati utasításdokumentációban leírtaknak megfelelően.3. Tisztítsa meg a LUCAS berendezés külsőfelületeit egy puha ronggyal, melyet előttemártson meg meleg, enyhe mosószeres vízben.4. Szükség esetén távolítsa el a páciensrögzítőszíjakat és tisztítsa meg külön (lásd a 4.1.2 részt).5. Távolítsa el a felső részegységet. Tisztítsa mega hátsó lemezen tartólábainak zárópeckeit.6. Törölje át az összes felületet tiszta, nedvesronggyal.4.1.2 RÖGZÍTŐSZÍJAKELTÁVOLÍTÁSARögzítőszíjak eltávolítása a tartólábakról:• Nyissa szét a tépőzárat és húzza ki a szíjata tartólábon lévő rögzítő gyűrűkből.A rögzítőszíj visszaszerelése:1. Vezesse át a rögzítőszíjat a tartólábakon lévőgyűrűkön.2. Hajtsa be a rögzítőszíjakat úgy, hogy aszimbólum látható legye, a 1.4. fejezetbenbemutatott ábra szerint.3. Nyomja össze határozottan a szíjakat.Данный раздел описывает стандартные процедуры,которые пользователь должен выполнять послекаждого применения системы непрямого массажасердца LUCAS перед ее упаковкой в транспортировочныйрюкзак. Помимо этого, должно проводитьсяежегодное сервисное обслуживание системыLUCAS техническими специалистами, авторизованнымикомпанией Jolife AB.4.1 ПРОЦЕДУРЫ ОЧИСТКИПредупреждение – не погружатьвводу или дезинфицирующийрастворЕсли вода попадет в корпус, компрессионныймеханизм может быть поврежден.Не погружайте систему в воду илидезинфицирующий раствор.Не разбрызгивайте жидкость на корпус.4.1.1 НОРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРАОЧИСТКИ1. Присоедините верхнюю часть устройствак опорной скобе.2. Если использовались Стабилизирующиеремни LUCAS, очистите их согласноих Инструкция по эксплуатации.3. Очистите все наружные поверхности системыLUCAS мягкой тканью, смоченной теплойводой с содержанием мягкого моющегосредства.4. При необходимости, снимите ремени длярук пациента и очистите их отдельно(cм. Раздел 4.1.2).5. Отсоедините верхнюю часть. Очистите фиксаторызажимов на опорах и опорной скобе.6. Протрите все поверхности чистой влажнойтканью.4.1.2 СНЯТИЕ РЕМНЕЙ ДЛЯ РУКПАЦИЕНТАЧтобы снять ремени для рук пациента с опор:• Расстегните липучку и вытащите ремень издержателя на опоре.Чтобы вернуть ремни на место:1. Проденьте ремень через держатель на опоре.2. Сложите ремень так, чтобы был виден символ,как это показано на рисунке вРазделе1.4.3. Плотно прижмите части ремня друг к другу.100359-54 B; CO J2264 55 55LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4.1.3 ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΦοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικάρούχα κατά την απολύμανση του LUCAS.Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης τουκατασκευαστή του απολυμαντικού.Η συνήθης διαδικασία καθαρισμού είναι επαρκήςμετά από "φυσιολογικό" λέρωμα. Αν το LUCAS έχεικηλίδες από αίμα ή έχει λάβει με αυτό θεραπεία έναςμολυσματικός ασθενής, η συσκευή πρέπει επίσης νααπολυμανθεί χρησιμοποιώντας 45 % ισοπροπυλικήαλκοόλη με προσθήκη καθαριστικού.4.1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣΜετά τον καθαρισμό του LUCAS, απολυμάνετέ τοακολουθώντας την εξής διαδικασία:1. Σκουπίστε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες τηςσυσκευής χρησιμοποιώντας ένα πανί βρεγμένομε απολυμαντικό διάλυμα.2. Αφήστε το LUCAS να στεγνώσει πριν τοτοποθετήσετε στην τσάντα.56 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4.1.3 FERTŐTLENÍTÉSVIGYÁZAT – FERTŐTLENÍTÉS KÖZBENIVESZÉLYEKA LUCAS berendezés fertőtlenítése közbenviseljen védőruházatot. Kövesse afertőtlenítő gyártójának kezelési utasításait.Normál szennyeződés esetén elégséges a normáltisztítási eljárás lépéseit betartani. Ha a LUCASberendezésen vérnyomok találhatók vagy, ha a kezeltpáciens fertőző betegségben szenvedett, az eszközttisztítószer adalékú, 45%-os izopropil-alkohollaltisztítsa meg.4.1.4 FERTŐTLENÍTÉSI ELJÁRÁSA LUCAS berendezés megtisztítása után fertőtlenítseazt, a következő eljárás szerint:1. Törölje át a berendezés külső felületeit egy,afertőtlenítő szerrel megnedvesített ronggyal.2. Hagyja a LUCAS berendezést megszáradni,mielőtt a táskába visszacsomagolná.4.1.3 ДЕЗИНФЕКЦИЯПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ОПАСНОСТИ,СВЯЗАННЫЕ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙПри дезинфекции системы LUCAS всегданадевайте защитную одежду.Придерживайтесь инструкцийпроизводителя дезинфицирующегосредства.Обычная процедура очистки считается достаточнойпосле «обычного» загрязнения. Если на системеLUCAS есть пятна крови или помощь оказываласьинфицированному пациенту, устройство следуетпродезинфицировать 45% –ным раствором изопропиловогоспирта с добавлением моющегосредства.4.1.4 ПРОЦЕДУРА ДЕЗИНФЕКЦИИПосле очистки системы LUCAS продезинфицируйтеее согласно следующей процедуре:1. Протрите все наружные поверхностиустройства тканью, смоченнойв дезинфицирующем растворе.2. Не упаковывайте систему LUCAS, пока онане высохнет.100359-54 B; CO J2264 57 57LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4.2 ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΈΛΕΓΧΟΙΜετά από κάθε χρήση και μια φορά την εβδομάδαπρέπει να εκτελούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι.Σημειώστε κάθε εξάρτημα στο φύλλο που παρέχεταιστο Προσάρτημα Α:1. Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι καθαρή.2. Ελέγξτε ότι ο σωλήνας αέρος δεν έχει σπασίματακαι είναι σφιχτά τοποθετημένος στο LUCAS.3. Ελέγξτε ότι το βύσμα/τα βύσματα, υπάρχουν καιδεν έχουν υποστεί βλάβη.4. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης ON/OFF είναι στη θέσηAdjust .5. Τραβήξτε προς τα πάνω και απελευθερώστε τουςδακτυλίους έτσι ώστε οι προεξοχές ασφαλείας ναείναι ανοιχτές για τη συναρμολόγηση. Προσαρτήστετο άνω τμήμα στην πλάκα βάσης.6. Ελέγξτε ότι ο μηχανισμός ανάνηψης μπορεί ναπροσαρμοστεί από την πιο υψηλή έως την πιοχαμηλή θέση χωρίς να ακούγεται κάποιοςπαράξενος θόρυβος ή να υπάρχει βραδύτηταστην κίνηση.7. Προσαρτήστε τον σωλήνα αέρος στηνπαροχή αέρος και ενεργοποιήστε τη συσκευήγια 1–2 λεπτά. Ελέγξτε ότι λειτουργείφυσιολογικά. Υπολογίστε τον αριθμό τωνανανήψεων ανά λεπτό. 100 ανανήψεις/λεπτό±10είναι αποδεκτές.4.3 ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΑποθηκεύστε το LUCAS στην τσάντα μεταφοράς, σεένα μέρος όπου η πρόσβαση να είναι εύκολη σε όλουςόσους γνωρίζουν πως να χρησιμοποιήσουν τησυσκευή (βλ. οδηγίες συσκευασίας στην Ενότητα 5).Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε ακαθαρσίεςήυγρασία κατά την αποθήκευση.58 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4.2 RUTINELLENŐRZÉSEKMinden egyes használat után illetve hetente egyszervégezze el a következő ellenőrzéseket. Írja alá acsatolt A mellékletben lévő összes elemet:1. Győződjön meg róla, hogy a készülék tiszta.2. Győződjön meg róla, hogy a levegőtömlő nemsérült és tökéletesen illeszkedik a LUCASberendezéshez.3. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó(k) megvan(nak)és nem sérült(ek).4. Győződjön meg róla, hogy az ON/OFF (Be/Ki)gomb Adjust (Beállítás) pozícióban van.5. Húzza fel a kiengedő gyűrűket, hogy a zárópeckeknyitott állapotban álljanak az összeszereléshez.Csatlakoztassa a felső részegységet a hátsólemezhez.6. Ellenőrizze, hogy a kompressziós mechanizmusbeállítható-e legfelső pozícióból a legalsópozícióba anélkül, hogy akadozna vagy lassanmozogna.7. Csatlakoztassa a levegőtömlőt a levegőellátórendszerhez és kapcsolja be a készüléket1-2 percre. Ellenőrizze a helyes működést.Számolja ki a percenkénti kompressziók számát.100 kompresszió/perc ±10 az elfogadható érték.4.3 TÁROLÁSA LUCAS berendezést a hordtáskában tárolja egyolyan helyen, ahol könnyen elérhető azok számára,akik ismerik a berendezés kezelési módját (lásd acsomagolásra vonatkozó utasításokat az 5. fejezetben).A készüléket piszoktól és nedvességtől védett helyentárolja.4.2 ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИПосле каждого применения, а также раз в неделюследует выполнять следующие проверки:Распишитесь в каждом пункте таблицы,приведенной в Приложении A:1. Убедитесь, что устройство не загрязнено.2. Убедитесь, что воздушный шланг не имееттрещин и плотно присоединяетсяк устройству LUCAS.3. Убедитесь в наличии и целостностиконнектора/коннекторов.4. Убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛнаходится в положении Регулировка .5. Потяните за размыкающие кольца, чтобыразомкнуть фиксаторы зажимов. Присоединитеверхнюю часть устройства к опорной скобе.6. Убедитесь, что компрессионный механизмможет регулироваться от самого верхнего досамого нижнего положения без вибрации илизамедления работы.7. Подсоедините воздушный шланг к источникусжатого воздуха и включите устройство на1–2 минуты. Убедитесь, что устройствоработает нормально. Подсчитайте количествонажатий за минуту. Допустимое количествонаходится в пределах – 100 ±10 нажатий/мин.4.3 ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯХраните устройство LUCAS в транспортировочномрюкзаке, в месте, легко доступном длявсех, кто имеет навыки использования устройства(см. инструкции по упаковке в Разделе 5). Вовремя хранения прибор не должен подвергатьсявоздействию влаги или загрязняющих веществ.100359-54 B; CO J2264 59 59LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4.4 ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΠρέπει να γίνεται σέρβις στο LUCAS μία φοράτο χρόνο για να ελέγχεται ότι λειτουργεί σωστά.Χρησιμοποιείτε την αυθεντική συσκευασία όταναποστέλλετε το LUCAS. Για τον σκοπό αυτό,αποθηκεύστε τη συσκευασία και το γέμισμα πουσυνοδεύει το LUCAS όταν το παραλάβατε γιαπρώτη φορά.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ – ΜΗΝ ΑΝΟΊΓΕΤΕΣε καμία περίπτωση, μην ανοίγετε τοπερίβλημα του LUCAS, μην αλλάζετε και μηντροποποιείτε κανένα εξωτερικό ή εσωτερικότμήμα του LUCAS.Αν δεν έχει δηλωθεί κάτι άλλο, όλα τα σέρβιςκαι οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνοαπό εξουσιοδοτημένο προσωπικό τεχνικήςυποστήριξης της Jolife AB.Αν δεν ακολουθηθούν με επιμονήοι παραπάνω συνθήκες, αυτό μπορείνα οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατοτου ασθενούς ή του χρήστη.Επικοινωνήστε με το διανομέα σας ή τονκατασκευαστή για τρέχουσες πληροφορίες όσοναφορά το σημείο αποστολής του LUCAS γιασυντήρηση (βλ. σελίδες 8 και 73 για διευθύνσεις).60 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4.4 SZERVIZA LUCAS berendezést évente egyszer kellszervizelni a megfelelő működés ellenőrzésére.A LUCAS szállításakor használja az eredeticsomagolást. A LUCAS berendezéssel kapottcsomagolóanyagot és lemezeket ezért őrizze meg.VIGYÁZAT – NE NYISSA FELSemmilyen körülmények között nenyissa fel a LUCAS berendezés házátés ne cserélje vagy módosítsa külsőilletve belső alkatrészeit.Amennyiben másképp nem jelzik, mindenszervizelési és javítási munkálatot a Jolife ABáltal jóváhagyott szervizelő személyzetnekkell elvégeznie.A fenti feltételek figyelmen kívül hagyásaa páciens sérüléséhez vagy haláláhozvezethet.A LUCAS berendezés szervizelésének és karbantartásánakpontos helyéről kérdezze a terjesztőt vagya gyártót (lásd a 9. és 73. oldalakat a pontos címekért).4.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫСистема LUCAS должна проходить ежегодноепрофилактическое обслуживание с цельюпроверки правильности её функционирования.При отправки системы LUCAS используйтеоригинальную упаковку. Следует сохранитьупаковку и уплотнитель, в которую былаупакована система LUCAS.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – НЕ ВСКРЫВАТЬНи при каких обстоятельствах невскрывайте корпус, не заменяйтеинеизменяйте внешние иливнутренние части системы LUCAS.Если не оговорено другое, любоеобслуживание и ремонт должнывыполняться только техническимперсоналом, авторизованнымфирмой Jolife AB.Отступление от вышеприведенныхусловий может повлечь за собой травмуили смерть пациента или пользователя.Информацию о местах техническогообслуживания системы LUCAS Вы можетеполучить, связавшись с дистрибьютором илипроизводителем (см. адреса на стр 9 и 73).100359-54 B; CO J2264 61 61LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


5 Τοποθέτηση τηςσυσκευής στησυσκευασία2)Μετά τον καθαρισμό και, αν χρειάζεται, τηναπολύμανση, τοποθετήστε το ΣύστημαΚαρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης LUCAS στηντσάντα μεταφοράς:1. Τοποθετήστε την πλάκα βάσης στη μεγαλύτερηθήκη στον κάτω μέρος της τσάντας.2. Τοποθετήστε το άνω τμήμα στην τσάντα με τοκαπάκι προς το άνοιγμα.3. Αν υπάρχει Ιμάντας σταθεροποίησης LUCAS,τοποθετήστε το μαξιλάρι στήριξης μπροστά απότη βεντούζα.4. Τυλίξτε τον σωλήνα αέρος και τοποθετήστε τονστο πάνω μέρος της συσκευής (Εικόνα 2)).5. Κλείστε την τσάντα.62 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


5 A berendezésbecsomagolásaTisztítás és, ha szükséges, fertőtlenítés utáncsomagolja be a LUCAS mellkasi kompressziósrendszert a hordtáskába:1. A hátsó lemezt tegye a táska alján lévő nagyobbikzsebbe.2. Fektesse a felső részegységet a táskába a tetővela nyitott vég felé.3. Amennyiben van LUCAS rögzítőheveder,helyezze a támasztópárnát a szívókorong elé.4. Csavarja fel a levegőtömlőt és helyezze akészülék tetejére (2) ábra).5. Zárja be táskát.5 УпаковкаустройствапослепримененияПосле очистки и – если это необходимо –дезинфекции, упакуйте систему непрямогомассажа сердца LUCAS в транспортировочныйрюкзак:1. Поместите опорную скобу в большоотделение на дне рюкзака.2. Уложите верхнюю часть таким образом,чтобы корпус был повернут в сторону,где рюкзак расстегнут.3. При наличии стабилизирующих ремнейLUCAS положите нажимную подушку передприсосом.4. Сверните воздушный шланг и положитеего сверху устройства (Рисунок 2)).5. Застегните рюкзак.100359-54 B; CO J2264 63 63LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


6 Τεχνικέςπροδιαγραφές2!6.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ2@2#ΠαροχήισχύοςΚατανάλωσηαέραΣωλήναςαέροςΒύσμασωλήναΕγκεκριμένεςπηγές αέροςγια χρήση μετο LUCASΑέρας52 λίτρα/λεπτόΜόνιμα προσαρτημένος, μήκους3,3 m, με ειδικό αρσενικό βύσμα.Οσωλήνας αέρος πρέπει πάντανα χρησιμοποιείται μαζί με έναβύσμα σωλήνα.Μήκος σωλήνα 0,2 m. Διατίθεται μεαρσενικά βύσματα κατάλληλα γιαδιαφορετικά πρότυπα συνδέσεωναέρα.Οι ρυθμιστές πίεσης ή οι επιτοίχιεςπαροχές για συμπιεσμένο αέρα(ιατρική ποιότητα βαθμού/αναπνοής)πρέπει να ακολουθούν τις ακόλουθεςπροδιαγραφές:1. Ονομαστική πίεση παροχής:3,2–6 bar.2. Ελάχιστος απαιτούμενος ρυθμόςελεύθερης ροής σε σχέση με τηνονομαστική πίεση σύμφωνα μετην Εικόνα 2!. Απεικονιζόμενοπαράδειγμα: Ονομαστική πίεσηπαροχής 4,6 bar.3. Η πτώση πίεσης στον ελάχιστορυθμό ελεύθερης ροής πουλαμβάνεται από την Εικόνα 2!,δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμήπου λαμβάνεται από τηνΕικόνα 2@. Η σκιασμένη περιοχήστην Εικόνα 2# απεικονίζει μια μηαποδεκτά υψηλή πτώση πίεσηςγια ονομαστική πίεση παροχής4,6 bar και πάνω.Η απόδοση της παροχής αέροςπρέπει να επαληθευθεί σύμφωνα μετις διαδικασίες της Ενότητας 6.1.1 και6.1.2. Αν δεν ξέρετε τον τρόπο πουμπορεί να γίνει αυτό, επικοινωνήστεμε έναν κλινικό μηχανικό ή τονδιανομέα σας, για βοήθεια.Όλοι οι ρυθμιστές που παρέχονται από το διανομέασας είναι εγκεκριμένοι για χρήση με το LUCAS(βλ. σελίδα 73 για διευθύνσεις).64 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


6 Műszaki adatok6.1 MŰKÖDTETÉS6 ТехническиехарактеристикиÁramforrásLevegő6.1 РАБОЧИЙ РЕЖИМLégtömlőLevegőelhasználásCsatlakozótömlőA LUCASberendezésekkelhasználhatójóváhagyottlevegőellátásiforrások.52 liter/percÁllandóan csatlakoztatva, 3,3 mhosszú, egyedi csatlakozódugóval.A levegőtömlőt mindiga csatlakozótömlővel együtt kellhasználni.Tömlőhossz: 0,2 m. A csatlakozótömlőhözkülönböző szabványúcsatlakozók kérhetők.A sűrített levegő (gyógyászati célú/légzésminőség) nyomásszabályozóinakvagy fali csatlakozóinaka következő műszaki előírásoknakkell megfelelniük:1. Névleges ellátási nyomás:3,2-6 bar).2. Minimálisan szükséges szabadáramlási sebesség a névlegesnyomáshoz, a(z) 2! ábra előírásaialapján. Példa: Névleges ellátásinyomás 4,6 bar.3. A 2! ábra diagramból kapottnyomáscsökkenés minimálisszabad áramlási sebességen,nem haladhatja meg a 2@ ábradiagramból kapott értéket. A 2#ábra diagram besötétített felületeelfogadhatatlan mértékűnyomáscsökkenést jelez, 4,6 barvagy annál magasabb névlegesellátási nyomásnál.A levegőellátási rendszerteljesítményét a 6.1.1 és 6.1.2fejezetekben leírtaknak megfelelőenkell ellenőrizni. Amennyiben nemtudja, hogy ezt hogyan kellelvégezni, kérjük, vegye fel akapcsolatot egy klinikai technikussalvagy a termék viszonteladójával.A viszonteladó által szállított szabályozókmindegyike jóváhagyott a LUCAS berendezésselvaló használatra (lásd a 73. oldalt a címekért).ИсточникэнергииРасход воздухаВоздушныйшлангСоединительный шлангТребованияк источникамсжатого воздухадляиспользования ссистемой LUCASСжатый воздух52 л/мин.Несъемный, длина 3,3 м., имеетна конце оригинальный коннектортипа «штекер». Воздушный шлангдолжен всегда использоватьсясовместно с соединительнымшлангом.Шланг длиной 0,2 м. Можетпоставляться с коннекторамитипа «штекер», отвечающимиразличным стандартамподключения сжатого воздуха.Регуляторы давления илинастенные вентили сжатоговоздуха (медицинский стандарт/пригодность для дыхания)должны отвечать следующимтехническим требованиям:1. Номинальное давлениеисточника: 3,2–6 бар.2. Минимально необходимыйсвободный расход воздуха поотношению к номинальномудавлению определяетсяграфиком Рисунок 2!.В приведенном примере:номинальное давлениеисточника равно 4,6 бар.3. Падение давления приминимальном свободномрасходе воздуха, полученноеиз графика Рисунок 2!, недолжно превышать величины,полученной из графикаРисунок 2@. Затененнаяобласть на Рисунке 2показывает недопустимовысокое падение давления приноминальном давленииисточника 4,6 бар и выше.Рабочие характеристикиисточника сжатого воздухаследует проверять согласнопроцедурам, описаннымв Разделах 6.1.1 и 6.1.2. Если выне знаете, как это сделать,обратитесь за помощьюк инженеру больницы илидистрибьютору.Все регуляторы давления, поставляемые вашимдистрибьютором, утверждены для использованияс системой LUCAS (см. адреса на стр. 73).100359-54 B; CO J2264 65 65LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2$2%6.1.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΌΣ ΡΥΘΜΙΣΤΉΠΊΕΣΗΣΑν υπάρχει διάγραμμα εκτέλεσης ρυθμού ροής:1. Ελέγξτε ότι η ονομαστική πίεση εξόδου για τορυθμιστή είναι μεταξύ 3,2–6 bar.2. Βρείτε την πίεση εξόδου του ρυθμιστή (Bar)στην Εικόνα 2$ και πάρτε από το διάγραμματον ελάχιστο ρυθμό ελεύθερης ροής (L/min).Το παράδειγμα στην Εικόνα 2$ απεικονίζει μιαπίεση εξόδου ρυθμιστή 4,6 bar.3. Από το διάγραμμα εκτέλεσης του ρυθμού ροήςγια το ρυθμιστή, πάρτε την πίεση εξόδου για τονρυθμιστή, στον ελάχιστο ρυθμό ελεύθερης ροής.Υπολογίστε την πτώση πίεσης.4. Ελέγξτε ότι η υπολογισμένη πτώση πίεσης δενυπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπτή πτώση πίεσης(ΔP) στην ονομαστική πίεση (Bar), που ελήφθηαπό την Εικόνα 2%.Αν δεν υπάρχει διάγραμμα εκτέλεσης ρυθμού ροής,ακολουθήστε τις οδηγίες της Ενότητας 6.1.2 για ναελέγξετε το ρυθμιστή σας πίεσης.6.1.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΟΊΧΙΑΣΠΑΡΟΧΉΣ1. Μετρήστε και επαληθεύστε ότι η ονομαστικήπίεση παροχής είναι μεταξύ 3,2–6 bar.2. Βρείτε την ονομαστική πίεση παροχής (Bar)στην Εικόνα 2% και πάρτε από το διάγραμματον ελάχιστο ρυθμό ελεύθερης ροής (L/min).Το παράδειγμα στην Εικόνα 2% απεικονίζει μιαονομαστική πίεση παροχής 4,6 bar.3. Μετρήστε το ρυθμό ελεύθερης ροής παροχής καιπεριορίστε τη ροή στον ελάχιστο απαιτούμενορυθμό ελεύθερης ροής που λαμβάνεται από τηνΕικόνα 2%.4. Μετρήστε την πίεση παροχής στον ελάχιστοαπαιτούμενο ρυθμό ελεύθερης ροής. Υπολογίστετην πτώση πίεσης.5. Ελέγξτε ότι η υπολογισμένη πτώση πίεσης δενυπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπτή πτώση πίεσης(ΔP) στην ονομαστική πίεση (Bar), που ελήφθηαπό την Εικόνα 2%.66 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


6.1.1 NYOMÁSSZABÁLYOZÓELLENŐRZÉSEAmennyiben rendelkezésre áll egy áramlási sebességdiagramm:1. Ellenőrizze, hogy a szabályozó névlegeskimeneti nyomása 3,2 és 6 bar között van.2. Keresse meg a szabályozó kimeneti nyomását(Bar) a 2$ ábra ábrán és olvassa le a minimálisszabad áramlási sebességet (L/min) a diagramról.A 2$ ábra ábrán bemutatott példa egy 4,6 bar-oskimeneti nyomású szabályozót mutat.3. A szabályozó áramlási sebességénekteljesítményét bemutató diagramról keresse mega szabályozó kimeneti nyomását a minimálisszabad áramlási sebességhez. Számolja ki anyomáscsökkenést.4. Ellenőrizze, hogy a kiszámolt nyomáscsökkenésnem haladja meg a maximálisan megengedettnyomáscsökkenést (ΔP) a névleges nyomáson(Bar), melyet 2% ábra diagramból kapott.Ha nincs áramlási sebesség diagram, a nyomásszabályozóellenőrzéséhez kövesse a 6.1.2 fejezetlépéseit.6.1.2 FALI CSATLAKOZÓELLENŐRZÉSE1. Mérje meg és ellenőrizze, hogy a névlegesellátási nyomás 3,2-6 bar között van.2. Keresse meg a névleges ellátási nyomást (Bar)a 2% ábra diagramon és olvassa le a minimálisszabad áramlási sebességet (L/perc) adiagramról. A 2% ábra ábrán bemutatott példa egy4,6 bar-os névleges ellátási nyomást mutat.3. Mérje meg az ellátási rendszer szabad áramlásisebességét és korlátozza az áramlást a 2% ábradiagramból kapott minimálisan szükséges szabadáramlási sebességre.4. Mérje meg az ellátási nyomást a minimálisanszükséges szabad áramlási sebességen. Számoljaki a nyomáscsökkenést.5. Ellenőrizze, hogy a kiszámolt nyomáscsökkenésnem haladja meg a maximálisan megengedettnyomáscsökkenést (ΔP) a névleges nyomáson(Bar), melyet 2% ábra diagramból kapott.6.1.1 ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРАДАВЛЕНИЯПри наличии рабочей диаграммы расхода:1. Убедитесь, что номинальное выходноедавление регулятора находится в пределах3,2-6 бар.2. Найдите на графике выходное давлениерегулятора (бар),Рисунок 2$ и затем пографику определите минимальный свободныйрасход воздуха (л/мин). В примере,приведенном на рис. Рисунок 2$ выходноедавление регулятора равно 4,6 бар.3. По рабочей диаграмме расхода регулятораопределите выходное давление регуляторапри минимальном свободном расходевоздуха. Вычислите падение давления.4. Убедитесь, что вычисленное падениедавления не превосходит максимальнодопустимого падения давления (ΔP) приноминальном давлении (бар), полученномиз графика Рисунок 2%.Если рабочей диаграммы расхода воздуха нет,выполните проверку регулятора согласноинструкциям Раздела 6.1.2.6.1.2 ПРОВЕРКА НАСТЕННОГОВЕНТИЛЯ1. Измерьте номинальное давление источникаиубедитесь, что оно находится в пределах3,2–6 бар.2. Найдите на графике выходное давление(бар),Рисунок 2% и затем по графикуопределите минимальный свободный расходвоздуха (л/мин). В примере, приведенном нарис. Рисунок 2%, номинальное давлениеисточника равно 4,6 бар.3. Измерьте свободный расход воздухаисточника и ограничьте расход до значенияминимально необходимого свободногорасхода воздуха, полученного из графика нарис. Рисунок 2%.4. Измерьте давление источника приминимально необходимом свободном расходевоздуха. Вычислите падение давления.5. Убедитесь, что вычисленное падениедавления не превосходит максимальнодопустимого падения давления (ΔP) приноминальном давлении (бар), полученномиз графика Рисунок 2%.100359-54 B; CO J2264 67 67LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


6.2 ΑΝΑΝΉΨΕΙΣΑσθενείςκατάλληλοιγια θεραπείαΒάθοςσυμπίεσηςΣυχνότηταΕνήλικοι ασθενείς με ύψος στέρνουμεταξύ 175–303 mm και μέγιστοπλάτος 449 mm στους οποίουςμπορεί να προσαρμοστεί η συσκευή.Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη γιαχρήση σε παιδιά.Συμπιέζει το στέρνο κατά 4–5 cm90–110 αναν./λεπτό.με αέρα στους +15°C έως +35°C6.3 ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΕύρος θερμοκρασίας– λειτουργίαΕύρος θερμοκρασίας– αποθήκευση+5°C έως +40°C-30°C έως +60°C6.4 ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣΔιαστάσεις65 × 33 × 25 cm(Υ × Β × Π)Βάρος 6,3 kg68 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


6.2 KOMPRESSZIÓK6.2 МАССАЖPáciensek,akikenalkalmazhatóa kezelésFelnőtt páciensek, 175-303 mmszegycsont magassággal és 449 mmmaximális szélességgel, akikbeférnek a készülékbe.A készülék nem használhatógyermekekkel.Пациенты,к которымможетприменятьсяустройствоВзрослые пациенты, с высотойгрудной клетки от 175–303 ммимаксимальной шириной 449 мм,помещающиеся в устройство.Устройство нельзя применятьдля оказания помощи детям.AkompressziómélységeFrekvenciaA szegycsontot 4-5 cm-rel nyomja be90-110 komp/perc+15 °C-os - +35 °C-os levegővelГлубинанажатийЧастотаСдавливание грудины на 4–5 см90–110 нажатий/мин.при температуре воздуха от +15°Cдо +35°C6.3 KÖRNYEZETHőmérsékleti tartomány– működésHőmérsékleti tartomány– tárolás+5 °C - +40 °C-30 °C - +60 °C6.3 ТРЕБОВАНИЯКОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕДиапазон температур– при работеДиапазон температур– при хранении+5°C до +40°C-30°C до +60°C6.4 MÉRETEK ÉS TÖMEGMéretekTömeg 6,3 kg65 × 33 × 25 cm(M × Sz × Á.)6.4 ГАБАРИТЫ И ВЕСГабаритыВес 6,3 Кг65 × 33 × 25 см(В × Ш × Г)100359-54 B; CO J2264 69 69LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Προσάρτημα A (Ελληνικά)ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗΧρησιμοποιήστε αυτό το πρωτόκολλο για εβδομαδιαίο έλεγχο στη συσκευή και για τον έλεγχο μετά από χρήση.Αποθηκεύστε τον συμπληρωμένο κατάλογο. Επιτρέπεται η αντιγραφή αυτού του φύλλου.Ημερομηνία:ΕνέργειαΕγκεκριμένηυπογραφήΠροσαρμογέςπουεκτελέστηκανΣοβαράπροβλήματαΕλέγξτε ότι η συσκευή είναι καθαρή.Ελέγξτε ότι ο σωλήνας αέρος δεν έχει σπάσεικαι ότι είναι σφιχτά τοποθετημένος στοLUCAS.Ελέγξτε ότι το βύσμα/τα βύσματα, υπάρχουνκαι δεν έχουν υποστεί βλάβη.Ελέγξτε ότι ο διακόπτης ON/OFF είναι στη θέσηAdjust .Τραβήξτε τους δακτυλίους απελευθέρωσηςέτσι ώστε οι προεξοχές ασφαλείας να είναιανοιχτές για τη συναρμολόγηση. Προσαρτήστετο άνω τμήμα στην πλάκα βάσης.Ελέγξτε ότι ο μηχανισμός ανάνηψης μπορεί ναπροσαρμοστεί από την πιο υψηλή έως την πιοχαμηλή θέση χωρίς να ακούγεται κάποιοςπαράξενος θόρυβος ή να υπάρχει βραδύτηταστην κίνηση.Προσαρτήστε τον σωλήνα αέρος σε μιαπαροχή αέρος. Ενεργοποιήστε τη συσκευή για1–2 λεπτά. Ελέγξτε ότι λειτουργεί φυσιολογικά.Υπολογίστε τον αριθμό των ανανήψεων ανά60 δευτερόλεπτα. 100 ανανήψεις/λεπτό±10είναι αποδεκτό.Αν κάποιο λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί απενεργοποιήστε τη συσκευή και υποδείξτε το πρόβλημα στη στήλη"Σοβαρό πρόβλημα". Στην συνέχεια στείλτε αμέσως τη συσκευή στον κατασκευαστή για σέρβις.Όταν εκτελείτε αυτούς τους ελέγχους χρησιμοποιείτε πάντα αέρα από μια κεντρική παροχή αέρος ή από ξεχωριστόκύλινδρο αέρος. Μην καταναλώνετε αέρα από ένα κύλινδρο αέρος που προορίζεται για χρήση σε περιπτώσειςανάγκης.70100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


A függelék (magyarul)HETI RENDSZERESSÉGŰ ÉS HASZNÁLAT UTÁNI ELLENŐRZÉSEKA heti és használat utáni ellenőrzésekhez használja ezt a protokollt. A kitöltött ellenőrzőlistát őrizze meg. Ez a lapszabadon másolható.Dátum:MűveletHivatalosaláírásBeállításokatelvégezteSúlyos hibaGyőződjön meg róla, hogy a készülék tiszta.Győződjön meg róla, hogy a levegőtömlő nemsérült és tökéletesen illeszkedik a LUCASberendezéshez.Ellenőrizze, hogy a csatlakozó(k) megvan(nak)és nem sérült(ek).Győződjön meg róla, hogy az ON/OFF (Be/Ki)gomb Adjust (Beállítás) pozícióban van.Húzza fel a kiengedő gyűrűket, hogy azárópeckek nyitott állapotban álljanak azösszeszereléshez. Csatlakoztassa a felsőrészegységet a hátsó lemezhez.Ellenőrizze, hogy a kompressziósmechanizmus beállítható-e legfelső pozícióbóla legalsó pozícióba anélkül, hogy akadoznavagy lassan mozogna.Csatlakoztassa a levegőtömlőt a levegőellátórendszerhez. Kapcsolja be a készüléket1-2 percig. Ellenőrizze a helyes működést.Számolja ki a percenkénti kompressziókszámát. 100 kompresszió/perc ± 10 azelfogadható érték.Amennyiben valamelyik hiba nem javítható ki helyezze használaton kívül a készüléket és a problémát jelezzea „Súlyos hiba” oszlopban. Then send the device to the manufacturer for service immediately.Az ellenőrzések elvégzésekor mindig használja a központi levegőellátó rendszert vagy a pneumatikus hengert.Ne használja el a vészhelyzet esetére fenntartott levegőt a pneumatikus hengerből.100359-54 B; CO J2264 71 71LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Приложение A (Pусский)ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯИспользуйте этот протокол для еженедельных проверок и проверки системы после использования Сохранитезаполненный контрольный лист. Копирование листа разрешается.Дата:ДействиеПодтверждающаяподписьПроведенныекорректировкиСерьезныепроблемыУбедитесь, что устройство не загрязнено.Убедитесь, что воздушный шланг не имееттрещин и плотно присоединяетсякустройству LUCAS.Убедитесь, что коннектор(ы) имеютсяв наличии и не повреждены.Убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛнаходится в положении Регулировка .Потяните за размыкающие кольца, чтобыфиксаторы зажимов открылись.Присоедините верхнюю часть устройствакопорной скобе.Убедитесь, что компрессионный механизмрегулируется от самого верхнего до самогонижнего положения без вибрации илизамедления работы.Подсоедините воздушный шлангкисточнику сжатого воздуха. Включитеустройство на 1–2 минуты. Убедитесь,что устройство работает нормально.Подсчитайте число нажатий за 60 секунд.Допустимое значение – 100 ± 10 нажатий/мин.Если какую-то неисправность не удается откорректировать, выключите прибор и внесите описаниенеисправности в колонку «Серьезные проблемы». Затем немедленно отправьте устройство производителю дляпроведения технического обслуживания.При выполнении этих проверок всегда используйте централизованный источник сжатого воздуха илиотдельный воздушный баллон. Не используйте воздушный баллон, предназначенный для экстренныхситуаций.72 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Διανομείς/Forgalmazók/АдресадистрибьюторовAustriaMedtronic Österreich GmbHMillenium TowerHandelskai 94–96AT-1200 ViennaAUSTRIATel: +43 1 240 440Fax: +43 1 240 441 00DenmarkMedtronic Denmark A/SArne Jacobsens Allé 17DK-2300 KøbenhavnDENMARKTel: +45 32 48 18 00Fax: +45 32 48 18 01FranceMedtronic France S.A.122, Avenue du Général LeclercFR-92514 Boulogne-BillancourtCedex PARISFRANCETel : +33 1 55 38 1700Fax : +33 1 55 38 1800ItalyMedtronic Italia S.p.A.Piazza I. Montanelli 30IT - 20099 Sesto San Giovanni (MI)ITALYTel. +39 02 24137.1Fax +39 02 24138.1PolandMedtronic Poland Sp. z o.o.ul. Ostrobramska 101PL-04-041 WarszawaPOLANDTel.: +48 22 465 69 00Fax: +48 22 465 69 17SwedenMedtronic ABIsafjordsgatan 1Box 1034SE-164 21 KistaSWEDENTel: +46 8 568 585 00Fax: +46 8 568 585 01BelgiumMedtronic BelgiumBoechoutlaan 55BE-1853 Strombeek-BeverBELGIUMTel: +32 2 456 09 00Fax: +32 2 460 26 67EuropeMedtronic Europe SarlRoute du MolliauCase PostaleCH-1131 TolochenazSWITZERLANDTel: +41 21 802 7000Fax: +41 21 802 7900GermanyMedtronic Deutschland GmbHEmanuel-Leutze-Str. 20DE-40547 DüsseldorfGERMANYTel: +49 211 529 30Fax: +49 211 529 31 00The NetherlandsMedtronic Trading NL B.V.Earl Bakkenstraat 106422 PJ HeerlenTHE NETHERLANDSTel: +31(0)455668000Fax: +31(0)455668351PortugalMedtronic Portugal S.A.Torres de LisboaRua Tomas de Fonseca, Torre EFloor 8, Side B1600-209 LisboaPORTUGALTel: +351 217 245 100Fax: +351 217 245 199SwitzerlandMedtronic Schweiz AGRoute du Molliau 31CH-1131 TolochenazSWITZERLANDTel: +41 21 803 8000Fax: +41 21 803 8099CroatiaMedtronic Adriatic RegionTrg Drazena Petrovica 3/VIHR-10000 ZagrebCROATIATel: +385 1 334 466Fax: +385 1 340 561FinlandMedtronic Finland OYSahaajankatu 24FI-00880 HelsinkiFINLANDTel: +358 9 755 2500Fax: +358 9 755 25018GreeceMedtronic Hellas S.A.5, Ag. Varvaras Str.GR-15231 Halandri, AthensGREECETel: +30 1 677 90 99Fax: +30 1 677 93 99NorwayMedtronic Norge ASVollsveien 2APostboks 4581327 HøvikNORWAYTel +4767103200Fax +4767103210SpainMedtronic Ibérica S.AMaría de Portugal, 11ES-28050 MadridSPAINTel: +34 91 625 0400Fax: +34 91 650 7410United KingdomMedtronic LtdSuite One, Sherbourne House,Croxley Business CentreWatfordWD18 8WW,UNITED KINGDOMTel: +44 1923 212 213Fax: +44 1923 241 004100359-54 B; CO J2264 73 73LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


74 100359-54 B; CO J2264LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

More magazines by this user
Similar magazines