Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης Mellkasi ... - Lucas CPR

lucas.cpr.com

Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης Mellkasi ... - Lucas CPR

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉS- ÉSÉLETVESZÉLYNe hagyja a pácienst vagy az eszköztőrizetlenül miközben a LUCAS mellkasikompressziós rendszer aktív.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –ТРАВМИРОВАНИЕ ИЛИ СМЕРТЬПАЦИЕНТАНе оставляйте пациента или устройствобез присмотра, когда система непрямогомассажа сердца LUCAS активна2.3 LEVEGŐELLÁTÁSCSATLAKOZTATÁSAVIGYÁZAT – ÉLETFENTTARTÓESZKÖZÖK LEVEGŐELLÁTÁSAMEGSZAKÍTÁSÁNAK VESZÉLYEHa másik életfenntartó funkciójú eszköztleválaszt a levegőellátást biztosítórendszerről, ez a páciens súlyos, akár halálossérülését okozhatja.Soha ne távolítson el levegőellátórendszerhez csatlakozó egységeket, csakmiután meggyőződött róla, hogy ezzel nemteszi a ki a pácienst veszélynek.VIGYÁZAT – ÜRES LEVEGŐELLÁTÓRENDSZERHa a hengerben lévő levegő kifogy, a nyomáscsökkeni kezd és a LUCAS kompresszióshatásfoka csökken.Ilyen esetben azonnal kezdje el a manuálismellkasi kompressziót és gondoskodjona pneumatikus henger cseréjéről. Cserélje kia pneumatikus hengert, ha a nyomásmérőa vörös mezőben van.2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУСЖАТОГО ВОЗДУХАПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПРЕКРАЩЕНИЕПОДАЧИ ВОЗДУХА К СИСТЕМАМЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯОтключение прочего оборудованияжизнеобеспечения от источника сжатоговоздуха может повлечь серьезныетравмы и смерть.Никогда не вынимайте крепления шланговиз воздушных вентилей, не убедившись,что это не представляет опасности дляпациента.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПУСТОЙИСТОЧНИК СЖАТОГО ВОЗДУХАКогда воздух в баллоне заканчивается,давление падает и массаж системыLUCAS становится слабым.Немедленно начинайте ручной непрямоймассаж сердца и замените баллон.Следует всегда заменять баллон, еслииндикатор уровня давления в баллоненаходится на красной отметке.100359-54 B; CO J2264 29 29LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

More magazines by this user
Similar magazines