Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης Mellkasi ... - Lucas CPR

lucas.cpr.com

Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης Mellkasi ... - Lucas CPR

3 A LUCASberendezéshasználataA LUCAS mellkasi kompressziós rendszerhasználatának rutinja ugyanaz, mint a manuális CPR-é.Ebben a fejezetben bemutatjuk a LUCAS berendezéshasználatát. A művelet kilenc lépésből áll:1. Megérkezés a pácienshez2. A berendezés kicsomagolása és a levegőcsatlakoztatása3. Összeszerelés4. Beállítás5. Működtetés6. Defibrilláció7. A páciens szállítása8. Levegőellátó források cseréje9. A LUCAS eltávolítása a páciensről3.1 MEGÉRKEZÉS A PÁCIENSHEZAmikor megérkezik a pácienshez ellenőrizzea vérkeringés-leállást, a tudatállapot, légzés és pulzusmeghatározásával (w ábra).Ha a páciens vérkeringés-leállásban szenved, azonnalkezdje meg a kardiopulmonáris újraélesztést (CPR)a LUCAS csapattal.Amennyiben a CPR már megérkezésekor folyamatbanvan, szükség esetén segítsen a műveletben.Ne szakítsa meg a folyamatban lévő CPR-t.3.2 A BERENDEZÉSKICSOMAGOLÁSA ÉS A LEVEGŐCSATLAKOZTATÁSAMegérkezéskor a LUCAS csapattagok egyikénekazonnal el kell kezdenie a LUCAS mellkasikompressziós rendszer kicsomagolását éscsatlakoztatását.3.2.1 A LUCAS BERENDEZÉSKICSOMAGOLÁSA1. Helyezze a táskát a földre/talajra a szíjakkallefelé, hogy a felső része Önnel szemben álljon(e ábra).2. Fogja meg a szíjakat a burkolat szélénél és nyissameg a burkolatot, hogy a teljes táska széthajtódjon(r ábra).3 Применениесистемы LUCASСистема непрямого массажа сердца LUCASдолжна использоваться для оказания помощипациентам в соответствии с правилами, которыеприменяются в практике ручной СЛР.Данный раздел описывает правила использованиясистемы LUCAS. Он разбит на девять этапов:1. Прибытие к пациенту2. Распаковка и подключение сжатого воздуха3. Сборка системы4. Регулировка5. Работа6. Дефибрилляция7. Транспортировка пациента8. Замена источников сжатого воздуха9. Удаление системы LUCAS с пациента3.1 ПРИБЫТИЕ К ПАЦИЕНТУПрибыв к пациенту, убедитесь в том, чтоу пациента наблюдается остановка сердца:проверьте наличие сознания, дыхания и пульса(Рисунок w).Если у пациента наблюдается остановка сердца,немедленно начинайте сердечно-лёгочнуюреанимацию (СЛР) силами бригады системыLUCAS.Если к моменту вашего прибытия СЛР ужепроводится, при необходимости окажитесодействие. Не прерывайте СЛР.3.2 РАСПАКОВКА ИПОДКЛЮЧЕНИЕСЖАТОГО ВОЗДУХАПо прибытии один из членов бригады системыLUCAS должен немедленно начать распаковкуиподключение системы непрямого массажасердца LUCAS.3.2.1 РАСПАКОВКА СИСТЕМЫLUCAS1. Положите рюкзак на пол/землю ремнями внизи верхней частью к себе (Рисунок e).2. Возьмитесь за ремни по бокам чехлаи раскройте чехол до полного открытиярюкзака (Рисунок r).100359-54 B; CO J2264 35 35LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

More magazines by this user
Similar magazines