Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης Mellkasi ... - Lucas CPR

lucas.cpr.com

Σύστημα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης Mellkasi ... - Lucas CPR

3.7.3 A PÁCIENS FELEMELÉSEA páciens és a LUCAS berendezés felemeléséhezlegalább három személyre van szükség – egyikükneka páciens fejét kell tartania, egy-egy személyneka páciens két oldalán kell állnia.Tervezze meg pontosan a páciens felemelését, mielőtthozzáfogna. Állapítsa meg, hogy mely berendezéseketkell elmozgatni és hová kell elhelyezni a hordágyat.A páciens mellett állóknak egyik kezükkel a hátsólemez zárópeckei alatt kell emelniük. Másik kezükkela páciens szíját vagy nadrágját kell tartaniuk, vagya comb alatt kell megfogniuk a pácienst.A páciens felemelésekor a páciens sérülésénekelkerülése érdekében alkalmazzon megfelelő emelésitechnikát (k ábra).VIGYÁZAT – ZÚZÓDÁSVESZÉLYNe helyezze ujjait a zárópeckekbe.A páciens felemeléséhez:1. Rögzítse a páciens karjait tartólábakon lévőszíjakkal.2. Kapcsolja az ON/OFF (Be/Ki) gombot Lock(Lezárt) állapotba, hogy a kompressziószüneteljen, amíg a pácienst felemelik, a páciens:– hordágyra helyezésekor– egyik hordágyról a másikra történőáthelyezésekor3. Amikor a pácienst felhelyezte a hordágyra (vagyegyéb felületre) ellenőrizze a szívókorongmegfelelő helyzetét.4. Kapcsolja az ON/OFF (Be/Ki) gombot Active(Aktív) állásba.Miután a pácienst a hordágyra helyezte a LUCASkészüléknek aktív állapotban kell lennie mindenvízszintes emelésnél és mozgatásnál.3.7.4 VÍZSZINTES MOZGATÁSHa a helyzet elkerülhetetlenné teszi a páciensmozgatását a mellkasi kompresszió közben, a páciensmellkasának vízszintes pozícióban kell lennie a teljesmozgatás alatt (l ábra).3.7.3 ПОДНЯТИЕ ПАЦИЕНТАДля поднятия пациента с системой LUCASнеобходимо как минимум три человека – одиндолжен поддерживать голову пациента, и двоедолжны находиться по бокам пациента.Перед поднятием пациента спланируйте своидействия. Продумайте, какое оборудованиенеобходимо переместить и куда поставитьносилки.Находящиеся по бокам должны одной рукойподдерживать снизу фиксаторы зажима,расположенные на опорной скобе. Другой рукойнеобходимо удерживать пациента за ремень,брюки или бедро.Во избежание травмирования используйтеправильные приёмы поднятия пациента(Рисунок k).ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ОПАСНОСТЬЗАЩЕМЛЕНИЯНе помещайте пальцы в фиксатор зажима.Чтобы поднять пациента:1. Закрепите руки пациента при помощи ремнейна опорах.2. Поверните переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Блокировка дляприостановки массажа при поднятиипациента, например:– при перекладывании на носилки;– при перекладывании с одних носилокна другие.3. После перемещения пациента на носилки(или другую поверхность), проверьтеправильность положения присоса напациенте.4. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛвположение Актив .После того, как пациент помещен на носилки,система LUCAS может оставаться активнойпри всех горизонтальных поднятияхи перемещениях.3.7.4 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕПЕРЕМЕЩЕНИЕЕсли имеется абсолютная необходимостьв транспортировке пациента при проведениинепрямого массажа сердца, то грудная клеткапациента должна оставаться в горизонтальномположении на протяжении всего процессатранспортировки (Рисунок l).100359-54 B; CO J2264 49 49LUCAS TMΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

More magazines by this user
Similar magazines