12.07.2015 Views

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2061 2153 – 07/2005 CZ Pro uΩivateleNávod k obsluzeNástìnn∆ plynov∆ kotelLogamax U052-24/28KLogamax U052-24/28Logamax U054-24KLogamax U054-246 720 612 229-00.1OProsím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst


ObsahObsahBezpeènostní pokyny 3PouΩité symboly 31 Pøehled obsluhy 42 Uvedení do provozu 52.1 Pøed uvedením do provozu 52.2 Zapnutí/vypnutí kotle 62.3 Zapnutí vytápìní 62.4 Regulace vytápìní 62.5 Kotle se zásobníkem teplé vody:Nastavení teploty teplé vody 72.6 Logamax U052-24/28K a Logamax U054-24K:Nastavení teploty teplé vody 72.7 Letní provoz (pouze pøíprava TUV) 82.8 Deaktivace vytápìní pøi del∂í nepøítomnosti(napø. dovolená) 82.9 Ochrana proti zamrznutí 92.10 Poruchy 92.11 Ochrana blokování èerpadla 9Milí zákazníci,nástìnn∆ plynov∆ kotel BuderusLogamax U052/U054 24/28 je konstruován a vyrobenpodle nejnovìj∂ích technologick∆ch poznatkù abezpeènostnì technick∆ch pravidel. Pøi tom se kladlzvlá∂tní dùraz na srozumitelnou a pøehlednou obsluhu.Pro optimálnì bezpeèné, hospodárné a k Ωivotnímuprostøedí ∂etrné vyuΩívání zaøízení Vám doporuèujeme,dodrΩovat bezpeènostní pokyny a návod k obsluze.3 Úsporná opatøení k ∂etøení energie 104 V∂eobecnì 11Zmìny za úèelem technického vylep∂ení vyhrazeny!2Návod k obsluze nástìnného plynového kotle Logamax U052/U054 • Vydání 07/2005


Bezpeènostní pokynyBezpeènostní pokynyPøi zápachu plynu Uzavøít plynov∆ kohout (strana 4). Otevøít okna. Nemanipulovat s elektrick∆mi spínaèi. Uhasit otevøené ohnì. Zvenku okamΩitì zavolat servisní firmu neboplynárenskou pohotovostní sluΩbu.Pøi zápachu spalin Vypnout kotel (strana 6). Otevøít okna a dveøe. Informovat servisní firmu.Instalace, pøestavba Instalaci a pøestavbu svìøit pouze autorizovanéodborné firmì. PouΩívat pro odvod spalin pouze originálníkomponenty Buderus. Pøi provozu kotle, kter∆ je závisl∆ na vzduchumístnosti: neuzavírat nebo nezmen∂ovat vìtracía odvìtrávací otvory ve dveøích, oknech nebozdech. Pøi vestavbì oken s nízkou spárovouprùvzdu∂ností, je nutné zajistit pøívod èerstvéhovzduchu.PouΩité symbolyBezpeènostní pokyny jsou v textuvyznaèeny v∆straΩn∆m trojúhelníkem.Zv∆raznìná slova symbolizují v∆∂i nebezpeèí, kterémùΩe vzniknout, pokud opatøení pro zabránìní ∂kodnejsou respektována.• Pozor znamená, Ωe mohou vzniknout men∂í vìcné∂kody.• Varování znamená, Ωe mohou vzniknout lehké újmyna zdraví osob nebo tìΩké vìcné ∂kody.• Nebezpeèí znamená, Ωe mohou vzniknout tìΩkéújmy na zdraví osob. V mimoøádn∆ch pøípadech jeohroΩen Ωivot.Upozornìní v textu jsou oznaèena vedlezobrazen∆m symbolem. Jsou ohranièenavodorovn∆mi èarami pod a nad textem.Upozornìní obsahují dùleΩité informace v takov∆chpøípadech, kde nehrozí nebezpeèí pro èlovìka nebokotel.ÚdrΩba Doporuèení pro zákazníka: uzavøít smlouvuo pravidelné údrΩbì s autorizovanou odbornoufirmou. ÚdrΩbu nechte provádìt jednou roènì! Provozovatel je zodpovìdn∆ za bezpeènost a vlivkotle na Ωivotní prostøedí. PouΩívat pouze originální náhradní díly!V∆bu∂né a snadno vznìtlivé materiály V blízkosti kotle neskladujte a nepouΩívejte Ωádnév∆bu∂né a snadno vznìtlivé materiály, resp. hoølavéa tìkavé látky (papír, øedidla, barvy atd.).Vzduch pro spalování/vzduch místnosti K zabránìní koroze musí b∆t vzduch pro spalování/vzduch v místnosti/prost∆ agresivních látek (jakonapø. halogenov∆ch uhlovodíkù, které obsahujíchlorové nebo fluorové slouèeniny). Tím se zabráníkorozi.Zmìny za úèelem technického vylep∂ení vyhrazeny!Návod k obsluze nástìnného plynového kotle Logamax U052/U054 • Vydání 07/20053


2Uvedení do provozu2.2 Zapnutí/vypnutí kotleZapnutí Kotel zapnout tlaèítkem zap/vyp.Displej po chvíli zobrazí teplotu v∆stupní otopnévody.Vypnutí Kotel vypnout tlaèítkem zap/vyp. Pokud má b∆t kotel na del∂í dobu odstaven zprovozu: Dbát na ochranu proti mrazu(kapitola 2.9).6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-18.1Oobr. 42.3 Zapnutí vytápìní Pootoèit regulátor teploty , aby se max. teplotav∆stupní otopné vody pøizpùsobila otopnémusystému:– Minimální, otoèn∆ knoflík v poloze horizontálnívlevo: cca 45 ˚C– Maximální, otoèn∆ knoflík doprava na doraz:Logamax U052-24/28K, Logamax U054-24K:Teploty v∆stupní otopné vody do cca 82 ˚CLogamax U052-24/28, Logamax U054-24:Teploty v∆stupní otopné vody do cca 88 ˚CPøi provozu hoøáku svítí kontrolka zelenì.obr. 56050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-19.1O2.4 Regulace vytápìníV Nìmecku je podle §12 Vyhlá∂ky o úspoøe energie(EnEV) pøedepsaná èasové øízená regulace vytápìnípomocí regulátoru teploty v místnosti nebo pomocíregulátoru podle venkovních teplot a termostatick∆miventily na otopn∆ch telesech.Podle návodu na obsluhu zajistìtesprávné nastavení pouΩité regulacevytápìní a nastavení reΩimu kotle. Regulátor øízen∆ podle venkovních teplot (RC30)nastavit na odpovídající topnou køivku a zpùsobprovozu. Regulátor øízen∆ podle teploty místnosti (RC10/20)natoèit na poΩadovanou teplotu místnosti.obr. 66 720 612 229-32.1OPøíklad: Regulátor teploty místnosti RC20Zmìny za úèelem technického vylep∂ení vyhrazeny!6Návod k obsluze nástìnného plynového kotle Logamax U052/U054 • Vydání 07/2005


Uvedení do provozu 22.5 Kotle se zásobníkem teplé vody:Nastavení teploty teplé vodyZ v∆roby je automaticky nastavenaaktivace tepelné dezinfekce jednout∆dnì. Pøes servisní funkci 2.d se mùΩetepelná dezinfekce deaktivovat.Pokud je tepelná dezinfekce aktivní,zobrazuje displej støídavì s teplotouv∆stupní vody.Varování:nebezpeèí opaøení! Obsah zásobníku se po tepelnédezinfekci zase tepeln∆mi ztrátamipostupnì ochladí na nastavenouteplotu teplé vody. Proto mùΩe b∆tteplota teplé vody krátkodobì vy∂∂í,neΩ je nastavená teplota. Nastavit teplotu teplé vody na regulátoru teploty .U zásobníku s teplomìrem se teplota teplé vodyzobrazí na zásobníku.Poloha regulátoru (lev∆ doraz)Teplota teplé vodycca 40 ˚CReset40 aΩ 60 Hodnota na stupniciodpovídá poΩadovanéteplotì v∆stupní teplé vody6050 70805045 554060 (prav∆ doraz)cca 60 ˚C6 720 612 229-20.1Otab. 1obr. 72.6 Logamax U052-24/28K a LogamaxU054-24K: Nastavení teploty teplévodyTeplota TUVU tìchto kotlù se mùΩe teplota teplé vody nastavit naregulátoru teploty mezi cca 40˚C a 60˚C .Nastavená teplota nebude na displeji zobrazena.6050 70Reset5045 55Poloha regulátoruTeplota teplé vody804060 (lev∆ doraz)cca 40 ˚C40 aΩ 60 Hodnota na stupniciodpovídá poΩadovanéteplotì v∆stupní teplé vodyobr. 86 720 612 229-20.1O (prav∆ doraz)tab. 2cca 60 ˚CZmìny za úèelem technického vylep∂ení vyhrazeny!Návod k obsluze nástìnného plynového kotle Logamax U052/U054 • Vydání 07/20057


2Uvedení do provozu2.6.1 MnoΩství/teplota teplé vodyTeplota teplé vody se mùΩe nastavit od 40 ˚C do 60˚C.V pøípadì vìt∂ího mnoΩství teplé vody klesá teplotateplé vody odpovídajícím zpùsobem obr. 9.T[°C]6560U052-24KU054-24KU052-28K55504540351302 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13Q[l/min]6 720 612 231-04.1Oobr. 9 Graf pøi teplotì vstupní studené vody +15 ˚C1 Kotel taktuje (støídání ZAP/VYP)2.7 Letní provoz (pouze pøíprava TUV) Poznamenat si polohu regulátoru teploty pro reΩimvytápìní . Otoèit regulátor teploty zcela doleva.Obìhové èerpadlo a související program vytápìní jevypnut∆. Ohøev teplé vody a napájení regulacea spínacích hodin proudem je zaji∂tìno.60Reset5050 7045 55Varování: Nebezpeèí zamrznutí otopnéhosystému.V letním reΩimu je aktivní jen ochrana protizamrznutí pøístroje.8040606 720 612 229-41.1ODal∂í pokyny jsou uvedeny v návodu k obsluzeregulátoru vytápìní.obr. 102.8 Deaktivace vytápìní pøi del∂ínepøítomnosti (napø. dovolená)Aktivace prázdninového provozu: Stisknout tlaèítko dovolená , aΩ se rozsvítí.Vytápìní a pøíprava teplé uΩitkové vody jsouvypnuté, ochrana proti mrazu zùstává aktivní.Obnovení normálního provozu: Stisknout tlaèítko dovolená , aΩ zhasne.Kotel pøejde do normálního provozního reΩimupodle nastavení regulaèního pøístroje.6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-48.1Oobr. 11Zmìny za úèelem technického vylep∂ení vyhrazeny!8Návod k obsluze nástìnného plynového kotle Logamax U052/U054 • Vydání 07/2005


Uvedení do provozu 22.9 Ochrana proti zamrznutíOchrana proti zamrznutí otopné soustavy: Nechte vytápìní zapnuté, regulátor teplotyminimálnì v poloze horizontální vlevo.Reset Pøi vypnutém vytápìní, namíchejte nemrznoucíprostøedek do otopné vody viz. návod k instalaci avypus»te okruh teplé vody.6050 705045 55Dal∂í pokyny jsou uvedeny v návodu k obsluzeregulátoru vytápìní.804060Ochrana proti zamrznutí zásobníku: Otoète regulátor teploty do levého dorazu(40 ˚C). obr. 126 720 612 229-40.1O2.10 PoruchyUBA H3 kontroluje v∂echny bezpeènostní, regulaèní aøídicí prvky. Pokud se bìhem provozu vyskytneporucha, zobrazí se na displeji. Navíc mùΩe blikattlaèítko „Reset“.Pokud bliká tlaèítko „Reset“: DrΩet tlaèítko „Reset“ cca 3 sekundy stisknuté.Kotel se opìt uvede do provozu a na displeji jezobrazena v∆stupní teplota.Pokud nebliká tlaèítko „Reset“: Kotel vypnout a opìt zapnout.Kotel se opìt uvede do provozu a na displeji jezobrazena v∆stupní teplota.Pokud nelze poruchu odstranit: Obrátit se na smluvní akreditovan∆ servis Buderusa nahlásit poruchu.2.11 Ochrana blokování èerpadlaTato funkce zabraòuje zablokováníobìhového èerpadla po del∂í provoznípøestávce.Po kaΩdém vypnutí èerpadla následuje naèítání èasuza úèelem krátkého protoèení èerpadla ve24 hodinov∆ch intervalech.Zmìny za úèelem technického vylep∂ení vyhrazeny!Návod k obsluze nástìnného plynového kotle Logamax U052/U054 • Vydání 07/20059


3Úsporná opatøení k ∂etøení energie3 Úsporná opatøení k ∂etøení energieÚsporné vytápìníKotel je konstruován tak, aby vytváøel velkou tepelnoupohodu pøi co moΩná nejúspornìj∂íma nejekologiètìj∂ím provozu. V závislosti namomentální potøebì tepla pro byt èi dùm je regulovánpøívod plynu k hoøáku. Pøi poklesu poΩadavku na teplopracuje kotel dále s mal∆m plamenem. Tento proces jeodbornì oznaèován jako plynulá regulace. Tímdochází k mal∆m v∆kyvùm teploty a k rovnomìrnémurozdìlení tepla v místnostech. Tak se mùΩe stát, Ωekotel zùstane v provozu del∂í èas, ale pøesto má niΩ∂íspotøebu neΩ ten, kter∆ trvale zapíná a vypíná.ÚdrΩbaAby byla spotøeba plynu a zatíΩení Ωivotního prostøedípo dlouhou dobu co moΩná nejniΩ∂í, doporuèujemeuzavøít s autorizovan∆m odborn∆m podnikem smlouvuo údrΩbì. ÚdrΩbu kotle nechte provádìt jednou roènì.Regulace vytápìníPro zaji∂tìní optimálního a úsporného provozu kotle jedoporuèena regulace vytápìní s pokojov∆mi neboekvitermními regulátory a termostatick∆mi ventily naotopn∆ch tìlesech.Otopné systémy s regulátorem øízen∆m podlevenkovních teplot RC30Pøi tomto druhu regulace se zjistí venkovní teplota ateplota v∆stupní otopné vody se zmìní podlenastavené topné køivky na regulátoru. Èím jechladnìj∂í venkovní teplota, tím vy∂∂í je teplota otopnévody.Topnou køivku nastavte co nejniΩ∂í. Regulátor teplotykotle se otoèí na maximální dimenzovanou teplotuotopného systému.Otopné systémy s regulátorem podle teploty vmístnosti RC...Místnost, ve které je namontován regulátor pokojovéteploty, urèuje teplotu pro ostatní místnosti (referenènímístnost). V referenèní místnosti nesmí b∆tnamontován Ωádn∆ termostatick∆ ventil na otopnémtìlese.Regulátor teploty kotle se nastaví na maximálnídimenzovanou teplotu otopného systému.V kaΩdé místnosti (kromì referenèní místnosti) semùΩe teplota nastavit individuálnì pøes termostatickéventily na otopn∆ch tìlesech. Pokud chcete mít vreferenèní místnosti niΩ∂í teplotu neΩ v ostatníchmístnostech, tak necháte regulátor pokojové teplotyna nastavené hodnotì a pøi∂kr»te ventil otopnéhotìlesa.Termostatické ventilyTermostatické ventily nechejte zcela otevøené, abybylo moΩné dosáhnout nastavené teploty. Teprve podel∂í dobì, kdyΩ není moΩné teploty dosáhnout,zmìnit na regulátoru topnou køivku, resp. zmìnitpoΩadovanou teplotu.Úsporn∆ provoz (noèní pokles)SníΩením teploty místnosti pøes den nebo noc lzeuspoøit znaèné mnoΩství paliva. SníΩení teploty o 1 KmùΩe znamenat aΩ 5 % úsporu energie. Nedoporuèujese v∂ak u dennì vytápìn∆ch místností nechatpoklesnout teplotu místnosti pod +15 ˚C, nebo»znaènì vychladlé stìny nadále vyzaøují chlad. Èasto jepak zv∆∂ena teplota místnosti a tím spotøebováno víceenergie, neΩ pøi rovnomìrn∆ch dodávkách tepla.U dobøe izolovan∆ch budov nastavit niΩ∂í teplotu proúsporn∆ provoz. I pøesto, Ωe není nastavené úspornéteploty dosaΩeno, je uspoøena energie, nebo» vytápìnízùstane vypnuté. Zaèátek úspory lze pøíp. nastavitdøíve.VìtráníPøi vìtrání nenechávejte okna vyklopená. Pøitom vmístnosti stále ub∆vá tepla, aniΩ by se vzduch vmístnosti viditelnì zlep∂il. Lep∂í je krátké, ale intenzivnívìtrání (okna zcela otevøená).Bìhem vìtrání pøivøete termostatické ventily.Teplá vodaTeplotu teplé vody nastavit vΩdy co moΩná nejniΩ∂í.NiΩ∂í nastavení na regulátoru teploty znamená velkouúsporu energie.Kromì toho vedou vysoké teploty teplé vody kzv∆∂enému usazování vodního kamene a negativnìtak ovlivòují funkci kotle (napø. del∂í doba ohøevu neboniΩ∂í v∆tokové mnoΩství).Cirkulaèní èerpadlo teplé vody zásobníkuPokud je zapojené cirkulaèní èerpadlo teplé vodyzásobníku, nastavit jeho provozní cykly podleindividuálních potøeb.Teï uΩ víte, jak s plynov∆m kotlem Buderusmaximalizovat úspory provozních nákladù. Pokudmáte je∂tì dal∂í otázky, obra»te se prosím na Va∂ehosmluvního servisního mechanika nebo nám napi∂te.Zmìny za úèelem technického vylep∂ení vyhrazeny!10Návod k obsluze nástìnného plynového kotle Logamax U052/U054 • Vydání 07/2005


V∂eobecnì 44 V∂eobecnìStruèn∆ návod k obsluzeStruèn∆ návod k obsluze je uloΩen vlevo za krytemobsluΩného panelu.Údaje o kotliPøi poΩadavku sluΩby od Va∂eho smluvního servisu jev∆hodné, sdìlit pøesné údaje o Va∂em kotli. Tyto údajejsou uvedeny na typovém ∂títku nebo typové nálepcena kotli (viz. str 4, poz. 295).Plynové kotle (napø. Logamax U052-24K)......................................................................................Datum v∆roby (FD...)......................................................Datum uvedení do provozu:..........................................Servisní technik:............................................................Zmìny za úèelem technického vylep∂ení vyhrazeny!Návod k obsluze nástìnného plynového kotle Logamax U052/U054 • Vydání 07/200511


Buderus, Vá∂ spolehliv∆ partner.©pièková technologie vytápìní vyΩaduje profesionální instalaci a údrΩbu.Buderus proto dodává kompletní program exkluzivnì pøes odborné topenáøské firmy.Zeptejte se jich na techniku vytápìní.Odborná topenáøská firma:TEPELNÁ TECHNIKABuderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.Prùmyslová 372/1, 108 00 Praha 10Tel.: (+420) 272 191 111Fax: (+420) 272 700 618Provozní areál MoravaProstìjov - Kralice na HanéHáj 327, 798 12 Kralice na HanéTel.: (+420) 582 302 911Fax: (+420) 582 302 930http://www.buderus.cze-mail: info@buderus6720612153 (05.07)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!