Level 3 - Česká společnost aktuárů

actuaria.cz
  • No tags were found...

Level 3 - Česká společnost aktuárů

Vykazování vSolventnosti IIBarbora Hejmová19. 4. 2013


ObsahRegulatorní požadavky SII reportingu■ Regulatorní požadavky Level 1, Level 2 a Level 3Celkový přehled – Vykazování v Solvency II■ Kdo, Co, Komu, Kdy, JakQuantitative Reporting Templates – QRTs■ Jednotlivé oblasti QRTsPřechodná opatření v rámci příprav na Solvency II■ Reporting orgánům dohledu© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.1


Regulatornípožadavky nareporting


Solvency IITři pilířeTři pilířePilíř 1:Kvantitativní kapitálovépožadavky■ Technické rezervy■ Minimální požadovaný kapitál(MCR)■ Solventnostní kapitálovýpožadavek (SCR)Kvalitativní požadavky■ Procesy řízení rizika a kontroly■ Kvalitativní hodnota rizikovéhokapitálu■ Zapracování do firemních principůa metod■ ORSAPilíř 2:Reporting a publikování■ Reporty pro orgán dohledu■ PřílohyPilíř 3:■ Zveřejněné metodologie apředpoklady© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.3


Implementace Solvency II - Lamfalussyho procesJedná se o čtyřstupňový proces implementace právních předpisů evropské legislativy prooblast finančního trhuLevel 1 – Evropská rada a Evropský parlament přijme rámcovou směrnici navrhovanou Evropskou komisí.Tímto jsou stanoveny rámcové principy Solvency II režimu.Level 2 – Aby mohly být dosaženy rámcové principy Solvency II směrnice, jsou připraveny detailnějšíprováděcí předpisy. Tyto prováděcí předpisy připravuje EIOPA na základě konzultací s účastníky pojistnéhotrhu.Level 3 – Spolupráce na úrovni národních dohledových orgánů. Level 3 má pak zajistit harmonickouimplementaci jednotlivých oblastí Solvency II regulace v členských státech evropské unie.Level 4 – Když je Solvency II implementována, tak Evropská komise musí zajistit, že členské státy jsou vsouladu se Solvency II legislativou.LevelLevel 1Level 2Level 3Level 4Co to je?Solvency II Rámcová Směrnice(Directive)Prováděcí předpisyStandardy a doporučeníVyhodnocováníCo obsahuje?Celkový rámec Solvency IIDetailnější prováděcí předpisyStandardy a doporučenídohledových orgánůKontrola implementacelegislativy© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.4


Pilíř 3Regulatorní požadavky – Level 1Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU – Solvency II Directive (2009/138/EC)Článek 35 – Informace, které se poskytují pro účely dohledu (Supervisory reporting) :■ V předem stanovených lhůtách nebo nastanou-li předem stanovené události■ Poskytnuté informace musejí být – přístupné, úplné, v průběhu konzistentní, spolehlivé a srozumitelnéLevelLevel 1Level 2Level 3Level 4Článek 51 - 56 – Zveřejňování informací (Public disclosure):■ Zesílení kontroly tržní disciplíny skrze Zprávu o solventnosti a finanční situaci (Solvency andFinancial Conditions Report - SFCR)■ Orgán dohledu může povolit pojišťovnám nebo zajišťovnám nezveřejňovat potenciálně citlivé informace■ Zpráva podléhá schválení správního, řídícího nebo kontrolního orgánu a zveřejňuje se až po tomtoschválení■ Pokud členské státy uplatňují možnost navýšení kapitálu (capital add-on) tak společnosti po dobupřechodné fáze (5let) nemusí tyto částky separátně oddělovat od celkové hodnoty solventnostníhokapitálového požadavku© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.5


Pilíř 3Regulatorní požadavky – draft Level 2Reporting pro účely dohledu (Supervisory reporting)Obsahuje:■ Zpráva o solventnosti a finanční situaci (Solvency and Financial Conditions Report – SFCR)■ Pravidelná zpráva orgánu dohledu (Regular Supervisory Report – RSR)■ ORSA report (ORSA supervisory report)■ Roční a kvartální kvantitativní reporty (Quantitative Reporting Templates – QRTs)LevelLevel 1Level 2Level 3Level 4Přechodné Informační požadavky■ V souvislosti s prvním rokem platnosti Solvency II, společnost musí předložit orgánu dohledu:– Otevírací bilanci aktiv a pasiv– Popis rozdílů v ocenění podle SII a podle současného oceňování (pro každou významnou tříduaktiv a pasiv)– Solventnostní kapitálový požadavek (Solvency Capital Requirement – SCR) spočtený k datuotevírací bilance– Minimální kapitálový požadavek (Minimal Capital Requirment – MCR) spočtený k datu otevíracíbilance© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.6


Pilíř 3Regulatorní požadavky – draft Level 2Zveřejňování informací (Public disclosure)Obsahuje:■ Zprávy o solventnosti a finanční situaci (Solvency and Financial Conditions Report – SFCR)■ Roční kvantitativní reporty (Quantitative Reporting Templates – QRTs)LevelLevel 1Level 2Level 3Level 4Způsob zveřejňování:■ Na internetových stránkách pojišťovny nebo zajišťovny (nebo asociace) – dostupnost nejméně 5 let;■ Na žádost– Elektronická verze (pokud není vyvěšena na internetových stránkách) – do 10 dní od vyžádání;uchovávat po dobu 5 let– Výtisk – do 20 dní od vyžádání, uchovávat po dobu 2 let© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.7


Pilíř 3Regulatorní požadavky – Level 3Final Report■ V červenci 2012 EIOPA vydala tzv. „Final Report“ jako závěr předchozích dvou konzultacítýkajících se Pilíře 3LevelLevel 1Level 2Level 3Level 4Obsahuje:■ Komentáře k jednotlivým dotazům od účastníků předchozích dvou konzultací■ Návrh ročních a kvartálních kvantitativních výkazů (Quantitative Reporting Templates – QRTs)– Aktualizované excelovské výkazy (zvlášť výkazy pro Solo entity a Skupiny, dále pak informace profinancial stability reporting);– Aktualizované doplňující údaje k výkazům - Summary docs a LOGs■ Návrh směrnic pro kvalitativní část výkazů orgánům dohledu a veřejnosti■ Návrh směrnic týkající se procesu vykazování orgánům dohledu a veřejnosti© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.8


Pilíř 3Regulatorní požadavky – Level 3 (pokr.)Stále se však nejedná o konečnou verzi a dokumenty mohou podléhat dalším změnám,zejména s ohledem na Omnibus II Directive:Možné očekávané změny:• Rozsah kvartálního reportinguLevelLevel 1Level 2Level 3Level 4• Výkazy týkající se vykazování kapitálu společnosti (Own funds)• Výkazy jednotlivých rizikových modulů SCR• Výkazy technických rezerv• Aktivita po zemích (Activity by Country)• Výkazy pro RFF (Ring Fenced Fund)■ Následné upřesnění zjednodušujících metod (simplification method) pro výpočet technických rezerv a SCR.■ Specifikování reportingových požadavků na pobočky pojišťoven ze třetích zemích sídlících na územíEvropské unie.■ Případné změny struktury reportů s ohledem na vyvíjející se reportingový jazyk – XBRL (eXtensibleBusiness Reporting Language)© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.9


Celkový přehled –Vykazování vSolvency IIKdo, Co, Komu, Kdy, Jak


KdoOblast působnosti (Directive):■■„Tato směrnice se vztahuje na pojišťovny poskytující přímé životní a neživotní pojištění usazené nebohodlající se usadit na území členského státu.“„Vztahuje se rovněž na zajišťovny, které provozují pouze zajišťovací činnosti a které jsou usazeny na územíčlenského státu nebo zamýšlejí se tam usadit.“Vynětí z oblasti působnosti z důvodů velikosti:■ Velmi malé pojišťovny splňující určité podmínky - objem hrubého ročního výnosu z pojistného nepřekročí 5milionu EUR, celková hodnota technických rezerv nepřekročí 25 milionu EUR.■Pokud jsou stanovené limity na velikost pojišťovny překročeny ve třech po sobě následujících letech,použije se tato směrnice od čtvrtého roku.Reportingové požadavky zvlášť pro:Pojišťovna/Zajišťovna SoloPojišťovna/ZajišťovnaSkupina© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.11


Co - QRTsQuantitative Reporting Templates (QRTs)■ Level 3 – Final ReportNávrh ročních a kvartálních kvantitativních reportůSoloRoční výkazy pro reporting - SoloKvartální výkazy pro reporting - SoloRočně zveřejňované výkazy - SoloSkupinyRoční výkazy pro reporting – SkupinyKvartální výkazy pro reporting – SkupinyRočně zveřejňované výkazy – Skupiny■■■Samotné výkazy v excelu - QRTsDoplňující informace k celému reportu - Summary docsDefinice jednotlivých políček reportu - LOGsBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportů© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.12


Co – SFCR a RSRSFCR a RSRZprávy o solventnosti a finanční situaci (Solvency and Financial Conditions Report - SFCR)■■Draft Level 2 – Oddíl I - Kapitola XII (Public disclosure), Příloha PD1Level 3 – Final ReportPravidelná zpráva orgánu dohledu (Regular Supervisory Report – RSR)■Draft Level 2 – Oddíl I - Kapitola XIII (Supervisory reporting), Příloha PD1Oba reporty mají stejnou strukturu, liší se však požadavky v jednotlivých sekcích:■ A: Činnost a výkonnost pojišťovny nebo zajišťovny (Businessand performance)■ B: Řídící a kontrolní systém (System of governance)■ C: Rizikový profil (Risk profile)■ D: Oceňovací metody (Valuation for solvency purposes)■ E: Řízení kapitálu (Capital management)■ Dodatečné informace (Additional information)Regular Supervisory Report (RSR) obsahuje dodatečné informace, které nejsou obsaženy v Solvencyand Financial Conditions Report (SFCR).© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.13


Co - Struktura SFCR a RSRA:Business andPerformanceB:System ofGovernanceC:Risk ProfileD:Valuation forsolvencypurposesE:Capital ManagementA.1 BusinessA.2 UnderwritingPerformanceA.3 InvestmentPerformanceA.4 Performance ofother activitiesA.5 Any otherinformationA.6 Additionalgroup informationB.1 General informationon the system ofgovernanceB.2 Fit and properrequirementsB.3 Risk ManagementSystem including theORSAB.4 Internal ControlSystemB.5 Internal audit functionB.6 Actuarial functionB.7 OutsourcingB.8 Any other informationB.9 Additional groupinformationC.1 Underwriting riskC.2 Market riskC.3 Credit riskC.4 Liquidity riskC.5 Operational riskC.6 Other materialrisksC.7 Any otherinformationC.8 Additional groupinformationD.1 AssetsD.2 TechnicalprovisionsD.3 OtherliabilitiesD.4 Alternativemethods forvaluationD.5 Any otherinformationD.6 AdditionalgroupinformationE.1 Own fundsE.2 Solvency capitalrequirements and Minimumcapital requirementsE.3 Use of the duration-basedequity risk sub-module in thecalculation of the SCRE.4 Differences between thestandard formula and anyinternal model usedE.5 Non-compliance with theminimum capital requirementand non-compliance with thesolvency capital requirementE.6 Any other informationE.7 Additional groupinformation© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.14


Co – ORSA reportOwn Risk and Solvency assessment (ORSA) Supervisory report■■Draft Level 2 – Oddíl I - Kapitola XIII (Supervisory reporting),Level 3 – Guidance 3 – ORSA reportObsah ORSA reportu:■Výsledky včetně závěrů plynoucí z ORSA k danému období■■■Popis použitých metod a předpokladů pro dané projekcePopis ORSA procesu včetně prokázání řádné dokumentace procesuPopis jakým způsobem je ORSA implementovaná a zda management společnosti používá výsledky ORSAk řízení společnostiSpolečnost vytváří ORSA report pravidelně jednou ročně a do 2 týdnů od ukončení má být doručen orgánudohledu.© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.15


KomuPojišťovna/Zajišťovna SoloInformace pro sestaveníSkupinových reportů(QRTs, RSR, SFCR)Pojišťovna/Zajišťovna SkupinaVeřejnostOrgán dohleduOrgán dohleduVeřejnostPublic reporting:• Solo Disclosure QRTs• Solo SFCRSupervisory reporting:• Solo QRTs• Solo RSR• Solo SFCR• ORSA Solo reportSupervisory reporting:• QRTs pro Skupiny• RSR pro Skupiny• SFCR pro Skupiny• ORSA Skupinový reportPublic reporting:• Disclosure QRTs proSkupiny• Skupinové SFCREIOPAFinancial stability reporting:• QRTsQRTs – Quantitative Reporting TemplateRSR – Regular Supervisory ReportingSFCR – Solvency and Financial Conditions ReportORSA report – Own Risk Solvency Assessment Supervisory report© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.16


KdyRok 1Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec1.Q 2.Q 3.Q 4.Q14 týdnůBalance sheet, SCR,MCR8 týdnůKvartálníQRTs, 1. QKvartální8 týdnů 8 týdnůQRTs, 2. QKvartálníQRTs, 3. Q8 týdnůKvartálníQRTs, 4. QKvartálníKvartální7 týdnů 7 týdnů 7 týdnůQRTs, 1. QQRTs, 2. QKvartálníQRTs, 3. QRok 220 týdnů Roční QRTs,20 týdnůRok 120 týdnůRSR, SFCR,Rok 17 týdnůKvartálníQRTs, 4. QKvartálníKvartální6 týdnů 66 týdnů 6 týdnůQRTs, 1. QQRTs, 2. QKvartálníQRTs, 3. QRok 318 18 týdnůRoční QRTs,Rok 218 týdnůRSR*, SFCRRok 2* RSR – závisí na rozhodnutí regulátora, nejméně jednou za 3 roky© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.17


JakXBRL – eXtensible Business Reporting Language■■Konzultační materiál – červenec 2011 - Introduction to the Technical Consultation on the Solvency IIXBRL TaxonomyLevel 3 - Final Report■■Volně dostupný nástroj sloužící k elektronické komunikaci obchodních informací mezi zúčastněnýmistranamiJiž používaný nástroj pro obchodní a finanční reporting nejen v Evropě, ale po celém světe■Dnes:Prostřednictvím automatizovaného informačního systému dostupného skrze internetový prohlížeč, který jeurčen pro sběr strukturovaných dat od vykazujících subjektůNávrh:■Zavedení XBRL může mít dopad jak na Společnost tak na orgány dohledu■Rozhodnutí používat XBRL nebude mít dopad na obsah, ale na strukturu a design QRTsSpolečnostOrgándohleduEIOPA© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.18


Vykazování v Solvency II - shrnutíKdo:Pojišťovna/Zajišťovna SoloPojišťovna/Zajišťovna SkupinaKomu:Pojišťovna/ZajišťovnaVeřejnostOrgán dohleduCo:QRTs – Quantitative Reporting TemplateRSR – Regular Supervisory ReportingSFCR – Solvency and Financial Conditions ReportORSA report – Own Risk Solvency Assessment Supervisory reportKdy: Kvartálně/ročně8/7/6 týdnůKvartální QRTs, 4. Q8/7/6 týdnůKvartální QRTs, 1. QJak:Rok20/18 týdnů20/18 týdnůRoční QRTs, Rok 1RSR, SFCR, Rok 1© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.19


QuantitativeReporting Templates- QRTs


Co - QRTsQuantitative Reporting Templates (QRTs)■ Level 3 – Final ReportNávrh ročních a kvartálních kvantitativních reportůSoloRoční výkazy pro reporting - SoloKvartální výkazy pro reporting - SoloRočně zveřejňované výkazy - SoloSkupinyRoční výkazy pro reporting – SkupinyKvartální výkazy pro reporting – SkupinyRočně zveřejňované výkazy – Skupiny■■■Samotné výkazy v excelu - QRTsDoplňující informace k celému reportu - Summary docsDefinice jednotlivých políček reportu – LOGsOblasti QRTs:BalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportů© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.21


Přehled QRTsTotalBalance SheetOwnFundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroupKvartálníreporting -SoloKvartálníreporting -SkupinyRočníreporting -SoloRočníreporting -SkupinyRočnězveřejňování –SoloRočnězveřejňování –Skupiny20 1 1 n/a 2 3 7 3 1 2 n/a13 1 1 n/a n/a 1 6 1 1 2 n/a48 3 2 3 14 12 5 6 2 1 n/a35 3 1 n/a 2 10 5 3 1 1 911 1 1 n/a 3 5 n/a n/a 1 n/a n/a7 1 1 n/a n/a 3 n/a n/a 1 n/a 1© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.22


QRTsBalance SheetBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůBalance Sheet:■■■BS-C1: RozvahaBS-C1B: PodrozvahaBS-C1D: Zjednodušená rozvaha po měnách■■■Investiční aktiva agregovány podle typu instrumentu tzv. CIC code(ne podle IFRS klasifikace AFS, HTM,…)Technické rezervy nejsou vykazovány podle typu technické rezervy,ale podle Solvency II Line of Business (včetně Statutárníhoocenění)Soulad mezi reportem Rozvahy a reporty Aktiv, Technických rezerva ZajištěníThreshold:■ BS-C1D zjednodušená rozvaha po měnách – 90% aktiv a pasiv© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.23


QRTsOwn FundsBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůOwn Funds:■ OF-B1: Kapitál – roční výkaz – solo entity■ OF-B1A: Kapitál – roční výkaz - Skupiny■ OF-B1Q: Kapitál – kvartální report – zjednodušený výkaz■ Participations: Účast v jiných společnostech■ Dlouhý a zdánlivě komplikovaný report, obsahuje však poměrnědost součtových vzorců,■ Částečně je plněn z jiných QRTs – SCR/MCR, Rozvaha■ Většina položek kapitálu se nevztahuje na český pojistný trh -podřízené účty vzájemných pojišťoven (Subordinated mutualmembers accounts), prioritní akcie (Preference share), doplňkovýkapitál (Ancillary own funds),….Threshold:■ n/a© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.24


QRTsVariation AnalysisBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůVariation Analysis:■■■VA-C2A: Analýza změny primárního kapitálu (Basic ownfunds)VA – C2B: Analýza změny Excess of Assets over Liabilitieszměnou hodnoty investičních aktiv a finančních závazkůVA-C2C: Analýza změny Excess of Assets over Liabilitieszměnou hodnoty technických rezerv■■Roční změny – položky primárního kapitálu, hodnota aktiv,technických rezerv po jednotlivých částechPožadavek Variation analysis výkazů jen pro solo entityThreshold:■ Variation Analysis reporty budou požadovány od druhéhoroku platnosti Solvency II© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.25


QRTsTechnical Provisions - LifeBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůTechnical provisions Life – TP-F1,2,3,4■■■■■■Výpočet technických rezerv by měl být po rizikověhomogenních skupinách minimálně však po SII LoBSpolečnosti musí zohlednit měnu závazku ve výpočtutechnických rezervPožadavek na vykázání procenta BE rezerv spočtených podlezjednodušených metod (Simplified methods)Reportovat seznam všech životních kontraktů agregovanýchpodle produktů (TP-F3)Variable annuities produkty se neprodávají na českém trhuAnnuity plynoucí z neživotního pojištění (TP-E4) – po SII LoB aměněThreshold:■ BE technických rezerv závazků v jiných zemích – 90%© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.26


QRTsTechnical Provisions - NonLifeBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůTechnical provisions NonLife – TP-E1,2,3,4,6,7■■■■■■■■Vykazování zvlášť Premium provision, Claim provisionSegmentace do HRG – počet HRG v daném SII LoBSada vývojových trojúhelníků po LoBs a významných měnáchVývojové trojúhelníky – AY, UWY – konvence daná orgánemodhledu, anuity vyloučeny a reportovány na TP-F4Roční pohyb RBNS – výše RBNS, počet škod, výplatyRozdělení škod – počet a výše škod v jednotlivých pásmechNejvětších 20 upsaných rizikDurace závazků životního a neživotního obchoduThreshold:■Country a Currency threshold© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.27


QRTsSCR/MCRBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůSCR/MCR■■■Zvláštní reporty pro užití standardní formule, částečnéhointerního modelu a úplného interního modeluPro každé riziko (tržní, selhání protistrany, životní upisovací,zdravotní upisovací, neživotní upisovací, neživotníkatastrofické a operační riziko) zvláštní report vyžadujícídetailní přehledSCR reportováno kvartálně pro účely finanční stabilityThreshold:■n/a© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.28


QRTsAssetsBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůAssets■■■■■■Klasifikace aktiv podle CIC kódu (CZ21, SK41, atd.)Detailní reporting aktiv investičního životního pojištěníReporty aktiv musejí být v souladu s vykázanými aktivy narozvazeLook-through approach – rozklad investičních fondů pojednotlivých kategoriích a geografických oblastechSpeciální report pro přijaté zárukyInformace nejen o otevřených pozicích derivátů, ale zároveň io uzavřených derivátech ve sledovaném obdobíThreshold:■Kvartální reporting – společnosti splňující stanovenépodmínky nemusejí reportovat některé Assets reporty vprvních třech kvartálech© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.29


QRTsReinsuranceBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůReinsurance■■■■■■Prospektivní pohled na fakultativní zajištění. Povinnost zasílataktualizovaný výkaz za minulý rokProspektivní pohled na zajistné smlouvy vztahující se jen naneživotní pojištěníRozdělení informací týkající se zajistných smluv a zajišťovnyPožadované kódy zajišťoven a brokerů budou vytvořenyEIOPOuVydefinovaný seznam typů zajištěníHodnoty se nevykazují v reportingové měně ale v měněsjednaného zajištěníThreshold:■ Fakultativní zajištění – 10 nejdůležitějších rizik pro životnía neživotní pojištění v daném SII LoB© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.30


QRTsCountry, CoverBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůCountry, Cover■Cover: Předepsané pojistné, náklady (pořizovací,administrativní, investiční, likvidace škod), vzniklé škody,zasloužené pojistné – včetně podílu zajistiteleSolvency II Line of Business - LifeNo. Name of SII LoB30 Insurance with profit participation31 Index-linked and unit-linked insurance32 Other life insurance■■Navíc Top 5 zemí (měřeno hrubým předepsaným pojistným)Vykazování po Solvency II pojistných odvětvích (SII LoB)33Annuities stemming from non-life insurancecontracts and relating to health insuranceobligationsClass- Life■Country: Předepsané pojistné, vzniklé škody, provizeClass No.Class IClass nameLife insurance■Home country, země patřící Evropského hospodářskéhoprostoru (EEA), mimo EEAClass IIClass IIIClass IVMarriage assurance, birth assuranceLife insurance linked to investment fundsPermanent health insurance■Vykazování po odvětvích (Class)Class VClass VITontinesCapital redemption operationsThreshold:■ Cover – jen top 5 zemíClass VIIClass VIIIClass IXManagement of group pension fundsOperations as per French "Code desassurances"Operations prescribed by or provided for insocial insurance legislation© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.31


QRTsOtherBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůOther■■■■Reporty výhradně pro účely finanční stability (FinancialStability Purposes)Profit and Loss – Zisk nebo ztráta za účetní obdobíodpovídající definici ve směrnici o ročních účetních závěrkácha konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven z roku 1991Profit or loss sharing – poměr připsaného podílu na zisku zadané období a celkových technických rezerv (životní pojištění)Lapses – četnost ukončených pojistných smluv pro životnípojištěníThreshold:■Pro účely finanční stability - velké pojišťovací skupiny avelké solo společnosti přesahující celkovou hodnotuSolvency II aktiv ve výši 12 miliard EUR© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.32


QRTsGroupBalanceSheetOwn FundsVariationanalysisTechnicalProvisionsSCR/MCRAssetsReinsuranceCountryCoverOtherGroup3reporty4reporty3reporty16reportů13reportů9reportů7reportů3reporty3reporty9reportůGroup■Seznam podniků ve Skupině včetně typu společnosti a jakýmobjemem kapitálu se podílí na celkovém kapitálu Skupiny■■■MCR, Own Funds, SCR po jednotlivých submodulech projednotlivé solo entityJakou výši se jednotlivé pojišťovny/zajišťovny podílí na celkovévýši skupinových technických rezervVšechny významné operace uvnitř skupiny - kapitál, aktiva,závazky, zajištěníThreshold:■Pro významné operace uvnitř skupiny - 4 IGT (Intra grouptransaction) reporty, threshold je stanoven skupinovýmorgánem dohleduThe closed list is the following:1. Life insurance undertaking2. Non life insurance undertaking3. Composite undertaking4. Insurance holding company5. Mixed-activity insurance holding company6. Credit institution, investment firm andfinancial institution7. Institution for occupational retirementprovision8. Ancillary services undertaking9. Non-regulated undertaking carrying outfinancial activities10. Special purpose vehicle authorized11. Special purpose vehicle other specialpurpose vehicle authorized© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.33


Quantitative Reporting Templates - shrnutíQuantitative Reporting Templates (QRTs):■■■Nekonzistence v požadavcích (např. Amount of gross TP calculated using simplified methods)Drobné chyby v reportech (např. mapping mezi Rozvahou BS-C1 a zjednodušenou rozvahou BS-C1D)Nejasné definice některých položek v QRTs (např. definice Contracts with options and guarantees)Možné komplikace pro společnosti:■■■■■■Náročnost na detailDostupnost dat (např. Look-through approach)Náročnost na dodržení navrhovaných termínů (kvartální reporting - 6 týdnů)Nestabilní požadavky na QRTsÚprava zdrojových systémů společnosti pro účely SII reportinguDodatečné požadavky od Skupiny pro sestavení skupinových reportů© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.34


Přechodná opatření vrámci příprav naSolvency II


Přechodná opatření v rámci příprav na Solvency IIEvropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) zveřejnil27. března 2013 konzultační materiály, které zavedou přechodná opatření v rámci přípravna Solvency II.Zveřejněné konzultační materiály upravují:■Řídící kontrolní systém - CP13/008■ Systém řízení rizik a vlastního posouzení rizik a solventnosti (ORSA ) – CP 13/009■ Vykazování požadovaných informací vůči orgánům dohledu – CP 13/010■ Proces před-schvalování interního modelu pro výpočet kapitálových požadavků - CP 13/011Časové milníky:■ Ukončení konzultací je stanoveno na 19. června 2013■ Finální verze směrnic se očekává září/říjen 2013■ Směrnice zavádějící prozatímní opatření by měly platit od 1. ledna 2014■Tato opatření si kladou za cíl přimět národní regulátory zavést některé prvky Solvency II ještě předplánovaným dnem účinnosti Solvency II - 1. leden 2016.© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.36


Vykazování požadovaných informací vůči orgánům dohledu – CP 13/010Consultation Paper on the Proposal for Guidelines on submission of information tonational competent authorities 13/010 se skládá z:■■■■■■Samotný konzultační materiál 13/010 – 38 směrnicPříloha I – obsah kvantitativních reportůPříloha II a III – seznam položek a samotná podoba QRT výkazůPříloha IV – Solvency II Lines of BusinessPříloha V – CIC kódyPříloha VII - rekonciliační pravidla (tzv. Cross-templates Checks)Konzultační materiál upravuje:■■■Požadavek na jeden roční report a dva kvartální reporty před platností Solvency IIKvantitativní a kvalitativní částNavrhované termíny jsou stanoveny s ohledem na předpoklad účinnosti Solvency II od 1.1.2016 (datumbude revidováno na konci roku 2013 s ohledem na vývoj Omnibus II)© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.37


Termíny reportinguTermíny reportingu:■■■■Konzultační materiály upravují jen reporting orgánům dohleduPožadavek na jeden roční report (kvantitativní i kvalitativní) a dva kvartální kvantitativní reporty předplatností Solvency IIProzatímní výkaznictví podle Solvency II bude aplikováno společně se současnými vykazovacímipovinnostmi pojišťovenPro skupinový reporting je přidáno dalších 6 týdnů ke kvartálnímu a ročnímu reportingu2015Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec1.Q 2.Q 3.Q 4.Q20 týdnůRoční QRTs,Kvartální QRTs,31.12.20148 týdnů3. Q 201520 týdnůKvalitativní,31.12.201420168 týdnůKvartální QRTs,4. Q 2015platnost Solvency II© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.38


Dopad na pojistný trhAktuální návrh vykazování se týká téměř celého pojistného trhu.Konzultační materiál stanovuje omezení jakých společností se týká reporting v přechodnéfázi:■■■■Solo roční – 80% místního pojistného trhuSolo kvartální – 50% místního pojistného trhuSkupiny roční - hodnota aktiv konsolidované rozvahy větší než 12 miliard EURSkupiny kvartální - hodnota aktiv konsolidované rozvahy větší než 12 miliard EURZohlednění zvlášť životního a neživotního pojištění:■■Životní – objem hrubé výše technických rezerv životní pojištěníNeživotní – objem hrubého předepsaného pojistného plynoucí z neživotního pojištěníPojišťovny a zajišťovny budou vybrány na základě ročních hodnot k 31.12.2012.Lokální orgán dohledu by měl minimálně 11 měsíců před prvním sestavením výkazůoznámit na jaké společnosti se vztahuje vykazování v přechodné fázi SII.© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.39


Rozsah - Kvalitativní část reportingu (Narrative information)A:BusinessandPerformanceB:System of GovernanceC:Risk ProfileD:Valuation forsolvency purposesE:CapitalManagementA.1 BusinessA.2UnderwritingPerformanceA.3 InvestmentPerformanceA.4Performance ofother activitiesA.5 Any otherinformationA.6 AdditionalgroupinformationB.1 General information onthe system of governanceB.2 Fit and properrequirementsB.3 Risk ManagementSystem including the ORSAB.4 Internal Control SystemB.5 Internal audit functionB.6 Actuarial functionB.7 OutsourcingB.8 Any other informationB.9 Additional groupinformationC.1 Underwriting riskC.2 Market riskC.3 Credit riskC.4 Liquidity riskC.5 Operational riskC.6 Other materialrisksC.7 Any otherinformationC.8 Additional groupinformationD.1 AssetsD.2 Technical provisionsD.3 Other liabilitiesD.4 Alternative methodsfor valuationD.5 Any otherinformationD.6 Additional groupinformationE.1 Own fundsE.2 Solvency capitalrequirements andMinimum capitalrequirementsE.3 Use of the durationbasedequity risk submodulein thecalculation of the SCRE.4 Differencesbetween the standardformula and any internalmodel used© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.40


Rozsah – Kvantitativní část reportinguJedná se o podmnožinu stávajících QRTs zveřejněných ve Final reportu■■Navíc přidán jeden report – Základní informace (Basic information)Oblasti Reinsurance, Country/Cover, Variation analysis a Other reports zveřejněné ve Final reportu nejsousoučástí přechodných opatřeníCelkemFinal ReportCelkemPřechodnáopatřeníBalanceSheetOwnFundsTechnicalProvisionsSCR/MCR Assets GroupKvartální reporting -SoloKvartální reporting -SkupinyRoční reporting -SoloRoční reporting -Skupiny20 8 1 1 2 2 2 n/a13 4 1 1 n/a n/a 2 n/a48 21 2 1 4 12 2 n/a35 18 1 1 n/a 10 2 4© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.41


Omezení rozsahu výkazůJedná se o podmnožinu stávajících QRT reportů zveřejněných ve Final Reportu.■ šedivě označené položky v reportu se nevyplňují© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.42


Rekonciliační pravidlaStanovení rekonciliačních pravidel (tzv. Cross-templates Checks)■ Příloha VIIRekonciliační pravidla:■■■■Rozvaha (BS-C1) x Zjednodušená rozvaha po měnách (BS-C1D)Rozvaha - technické rezervy (BS-C1) x Výkaz Technických rezerv (TP-E1, TP-F1)Minimum capital Requirement (MCR) – Technické rezervy x Výkaz Technických rezerv (TP-E1, TP-F1)Rozvaha (BS-C1) x (Kapitál OF-B1) – Excess of assets over liabilitiesRekonciliační pravidlaCelkemKvartální reporting - Solo 63Kvartální reporting - Skupiny 1Roční reporting - Solo 78Roční reporting - Skupiny 21© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.43


Přechodná opatření v rámci příprav na Solvency II - ShrnutíKonzultační materiál č.13/010 týkající se výkaznictví orgánům dohledu:■■■■■■Prozatímní výkaznictví podle Solvency II bude aplikováno společně se současnými vykazovacímipovinnostmi pojišťovenNejsou finální požadavky pilíře 1, ale již existuje požadavek na reportingZahrnutí téměř celého pojistného a zajistného trhuNení zcela jasné jakým způsobem na tuto přechodnou fázi naváže výkaznictví Solvency IIZajistí implementaci SII reportingového procesu ve společnostech ještě před platností SII. Zároveňspolečnosti identifikují chybějící data a zajistí lepší kvalitu reportovaných dat (spolehlivost, kompletnost akonzistenci dat) ještě před platností SII.Není jasné zda výkazy pro přechodná opatření mají být schváleny řídícím orgánem společnosti© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firmsaffiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.44


Děkuji za pozornostBarbora Hejmovábhejmova@kpmg.com


© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limitedliability company and a member firm of the KPMGnetwork of independent member firms affiliated withKPMG International Cooperative (“KPMGInternational“), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in the Czech Republic.The KPMG name, logo and ‘cutting throughcomplexity’ are registered trademarks or trademarksof KPMG International Cooperative (KPMGInternational).

More magazines by this user
Similar magazines