2011-02 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt
  • No tags were found...

2011-02 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 21


TurinysSTANDARTIZACIJA ............................................................................................................5IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI .........................................................................................5NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI .......................................................................... 16SIÛLOMI SKELBTI NETEKSIANÈIAIS GALIOS ORIGINALIEJI LIETUVOS STANDARTAI ...... 21NETEKSIANTIS GALIOS LIETUVOS STANDARTAS .............................................................. 22ATNAUJINTA LIETUVOS STANDARTØ PROGRAMA (PARENGTA 2011 M. SAUSÁ) ............. 22TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO SAUSIO MËN. ............................................................ 23TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ........................................................ 23TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI ............................................................ 25RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ..................................................... 26RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ........................... 28RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI ...................................... 29REDAKCINË KOLEGIJARedagavo A. TreèiokaitëMaketavo B. Meðkënienë2011-02-10© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2011


Lietuvos standartizacijos departamentoBIULETENIS2011Nr. 2VILNIUS, 2011


Lietuvos standartizacijos departamentasT. Kosciuðkos g. 30LT-01100 VilniusTelefonas: (8~5) 270 9360El. paðtas: lstboard@lsd.ltInterneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2STANDARTIZACIJAIÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAITK 1 ELEKTRONIKALST EN 60065:2003/A2:2011 enGarso, vaizdo ir panaðios paskirties elektroniniai aparatai.Saugos reikalavimai (IEC 60065:2001/A2:2010, modifikuotas)L (51 Lt)LST EN 60401-2:2011 enÐerdþiø, gaminamø ið minkðtamagneèiø feritø, terminai irnomenklatûra. 2 dalis. Matmenø þymëjimo þinynas(IEC 60401-2:2009)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 60401-2:2004E (29 Lt)LST EN 60512-8-1:2011 enElektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.8-1 dalis. Bandymai statine apkrova (tvirtinamosios jungtys).8a bandymas. Skersinë statinë apkrova (IEC 60512-8-1:2010)C (23 Lt)LST EN 60512-17-1:2011 enElektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.17-1 dalis. Kabelio suverþimo bandymai. 17a bandymas.Kabelio verþiklio tvirtumas (IEC 60512-17-1:2010)C (23 Lt)LST EN 60512-17-3:2011 enElektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai.17-3 dalis. Kabelio suverþimo bandymai. 17c bandymas.Kabelio verþiklio atsparumas kabelio traukimui (tempimui)(IEC 60512-17-3:2010)C (23 Lt)LST EN 60512-17-4:2011 enElektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai. 17-4 dalis.Kabelio suverþimo bandymai. 17d bandymas. Kabelioverþiklio atsparumas kabelio sukimui (IEC 60512-17-4:2010)C (23 Lt)LST EN 60512-23-2:2011 enElektroninës árangos jungtys. Bandymai ir matavimai. 23-2 dalis.Ekranavimo ir filtravimo bandymai. 23b bandymas.Neatskiriamøjø filtrø malðinimo charakteristikos(IEC 60512-23-2:2010)C (23 Lt)LST EN 60539-2:2004/A1:2011 enTiesiogiai kaitinami neigiamojo temperatûrinio varþoskoeficiento termistoriai. 2 dalis. Atskirasis rûðinis apraðas.Pavirðiuje montuojami neigiamojo temperatûrinio varþoskoeficiento termistoriai (IEC 60539-2:2003/A1:2010)XZ (7 Lt)LST EN 60546-1:2011 enPramoniniø procesø valdymo sistemø valdikliai suanaloginiais signalais. 1 dalis. Eksploataciniø charakteristikøávertinimo metodai (IEC 60546-1:2010)Nuo 2013-10-01 pakeièia LST EN 60546-1:2001R (66 Lt)LST EN 60546-2:2011 enPramoniniø procesø valdymo sistemø valdikliai suanaloginiais signalais. 2 dalis. Tikrinimo ir áprastiniø bandymøvadovas (IEC 60546-2:2010)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 60546-2:2001F (33 Lt)LST EN 60603-7-2:2011 enElektroninës árangos jungtys. 7-2 dalis. 8 takeliø neekranuotølaisvøjø ir tvirtinamøjø jungèiø, naudojamø duomenimsperduoti maþesniais kaip 100 MHz daþniais, detalusisapraðas (IEC 60603-7-2:2010)Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 60603-7-2:2010G (36 Lt)LST EN 60603-7-3:2011 enElektroninës árangos jungtys. 7-3 dalis. 8 takeliø ekranuotølaisvøjø ir tvirtinamøjø jungèiø, naudojamø duomenimsperduoti maþesniais kaip 100 MHz daþniais, detalusisapraðas (IEC 60603-7-3:2010)Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 60603-7-3:2010G (36 Lt)LST EN 60603-7-4:2011 enElektroninës árangos jungtys. 7-4 dalis. 8 takeliø neekranuotølaisvøjø ir tvirtinamøjø jungèiø, naudojamø duomenimsperduoti maþesniais kaip 250 MHz daþniais, detalusisapraðas (IEC 60603-7-4:2010)Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 60603-7-4:2005G (36 Lt)LST EN 60603-7-5:2011 enElektroninës árangos jungtys. 7-5 dalis. 8 takeliø ekranuotølaisvøjø ir tvirtinamøjø jungèiø, naudojamø duomenimsperduoti maþesniais kaip 250 MHz daþniais, detalusisapraðas (IEC 60603-7-5:2010)Nuo 2013-07-01 pakeièia LST EN 60603-7-5:2010G (36 Lt)LST EN 60603-7-7:2011 enElektroninës árangos jungtys. 7-7 dalis. 8 takeliø ekranuotølaisvøjø ir tvirtinamøjø jungèiø, naudojamø duomenimsperduoti maþesniais kaip 600 MHz daþniais, detalusisapraðas (IEC 60603-7-7:2010)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 60603-7-7:2006N (56 Lt)LST EN 60603-7-71:2011 enElektroninës árangos jungtys. 7-71 dalis. 8 takeliø ekranuotølaisvøjø ir tvirtinamøjø jungèiø, naudojamø duomenimsperduoti maþesniais kaip 1 000 MHz daþniais, detalusisapraðas (IEC 60603-7-71:2010)H (40 Lt)LST EN 60749-19+AC:2003/A1:2011 enPuslaidininkiniai átaisai. Mechaniniø ir klimatiniø bandymømetodai. 19 dalis. Lusto ðlijimo stipris(IEC 60749-19:2003/A1:2010)XZ (7 Lt)LST EN 60749-32:2004/A1:2011 enPuslaidininkiniai átaisai. Mechaniniø ir klimatiniø bandymømetodai. 32 dalis. Átaisø plastikiniais korpusaisuþsiliepsnojamumas (kai uþdegama ið iðorës)(IEC 60749-32:2002/A1:2010)XZ (7 Lt)LST EN 60793-1-31:2011 enOptinës skaidulos. 1-31 dalis. Matavimo metodai ir bandymoprocedûros. Tempimo stipris (IEC 60793-1-31:2010)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 60793-1-31:2003L (51 Lt)LST EN 60793-1-32:2011 enOptinës skaidulos. 1-32 dalis. Matavimo metodai ir bandymoprocedûros. Dangos paðalinamumas (IEC 60793-1-32:2010)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 60793-1-32:2004E (29 Lt)LST EN 60793-1-41:2011 enOptinës skaidulos. 1-41 dalis. Matavimo metodai ir bandymoprocedûros. Juostos plotis (IEC 60793-1-41:2010)Nuo 2013-10-01 pakeièia LST EN 60793-1-41:2004N (56 Lt)5


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 60825-1+A11+AC:2000/A1:2002/P:2011 enLazeriniø gaminiø sauga. 1 dalis. Árangos klasifikavimas,reikalavimai ir naudotojo vadovas (IEC 60825-1:1993/A1:1997)Pastaba. LST EN 60825-1+A11+AC:2000/A1:2002ið dalies pakeièia LST EN 60825-1+A11+AC:2000LST EN 60825-2:2005/A2:2011 enLazeriniø gaminiø sauga. 2 dalis. Ðviesolaidinio ryðio sistemøsauga (IEC 60825-2:2004/A2:2010)E (29 Lt)LST EN 61158-2:2011 enPramoninio ryðio tinklai. Objekto magistralës techniniaireikalavimai. 2 dalis. Fizinio lygmens apraðas ir paslaugøapibrëþtis (IEC 61158-2:2010)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 61158-2:2008XK (189 Lt)LST EN 61512-4:2011 enSerijinës gamybos valdymas. 4 dalis. Áraðai apie produkcijospartijas (IEC 61512-4:2009)V (85 Lt)LST EN 61784-1:2011 enPramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 1 dalis. Objekto magistralësprofiliai (IEC 61784-1:2010)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 61784-1:2008XF (143 Lt)LST EN 61784-2:2011 enPramoninio ryðio tinklai. Profiliai. 2 dalis. ISO/IEC 8802-3pagrástø tikralaikiø tinklø papildomieji objekto magistraliøprofiliai (IEC 61784-2:2010)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 61784-2:2008XE (132 Lt)LST EN 61935-2:2011 enSimetriniø ir bendraaðiø informaciniø technologijø kabeliøtinklø bandymø techniniai reikalavimai. 2 dalis. Virvëlaidþiai,atitinkantys ISO/IEC 11801 ir susijusiø standartø techniniusreikalavimus (IEC 61935-2:2010)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 61935-2:2006N (56 Lt)LST EN 62058-11:2011 enKintamosios srovës elektros matavimo áranga. Priimamojikontrolë. 11 dalis. Bendrieji priimamosios kontrolës metodai(IEC 62058-11:2008, modifikuotas)Nuo 2013-06-01 ið dalies pakeièiaLST EN 60514:2001, LST EN 61358:2001X (98 Lt)LST EN 62058-21:2011 enKintamosios srovës elektros matavimo áranga. Priimamojikontrolë. 21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamielektromechaniniams aktyviosios energijos skaitikliams(0,5, 1 ir 2 klasiø bei A ir B klasës þymenø)(IEC 62058-21:2008, modifikuotas)Nuo 2013-06-01 ið dalies pakeièiaLST EN 60514:2001M (54 Lt)LST EN 62058-31:2011 enKintamosios srovës elektros matavimo áranga. Priimamojikontrolë. 31 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliamielektroniniams aktyviosios energijos skaitikliams (0,2 S, 0,5 S,1 ir 2 klasiø bei A, B, ir C klasës þymenø)(IEC 62058-31:2008, modifikuotas)Nuo 2013-06-01 ið dalies pakeièia LST EN 61358:2001L (51 Lt)LST EN 62490-1:2011 enEkvivalentinio nuosekliojo induktyvumo (ESL) matavimometodai. 1 dalis. Elektroninëje árangoje naudojamikondensatoriai su kontaktiniais gnybtais (IEC 62490-1:2010)F (33 Lt)LST EN 62490-2:2011 enEkvivalentinio nuosekliojo induktyvumo (ESL) matavimometodai. 2 dalis. Elektroninëje árangoje naudojami pavirðiujemontuojami kondensatoriai (IEC 62490-2:2010)H (40 Lt)LST EN 140401-802:2008/A1:2011 enDetalusis apraðas. Maþos galios pastovieji plëveliniai pavirðiujemontuojami varþai. Staèiakampiai varþai. Stabilumo klasës 1; 2XZ (7 Lt)LST EN 140401-803:2008/A1:2011 enDetalusis apraðas. Maþos galios pastovieji plëveliniaipavirðiuje montuojami varþai. Cilindriniai varþai. Stabilumoklasës 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2XZ (7 Lt)TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJALST EN ISO/IEC 15423:2011 enInformacinës technologijos. Automatinio identifikavimo irduomenø kaupimo bûdai. Brûkðninio kodo skaitytuvø irdekoderiø eksploataciniø charakteristikø tikrinimas(ISO/IEC 15423:2009)Pakeièia LST EN ISO/IEC 15423:2006S (69 Lt)LST ISO/IEC 27002:2009 ltInformacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijossaugumo valdymo praktikos kodeksas(tapatus ISO/IEC 27002:2005)X (98 Lt)TK 5 ELEKTROTECHNIKALST EN 50304:2009/A1:2011 / LST EN 60350:2009/A11:2011 enBuitinës elektrinës viryklës, kaitvietës, orkaitës ir kepintuvai.Eksploataciniø charakteristikø matavimo metodaiXZ (7 Lt)LST EN 60034-1:2011 enSukiosios elektros maðinos. 1 dalis. Vardiniai parametrai ireksploatacinës charakteristikos (IEC 60034-1:2010,modifikuotas)Nuo 2013-10-01 pakeièia LST EN 60034-1:2004,LST EN 60034-1:2004/P:2009W (91 Lt)LST EN 60034-1:2011/AC:2011 enSukiosios elektros maðinos. 1 dalis. Vardiniai parametrai ireksploatacinës charakteristikos (IEC 60034-1:2010,modifikuotas)LST EN 60061-1+A:2000/A43:2011 en, frLempø cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeièiamumui ir saugaitikrinti. 1 dalis. Lempø cokoliai (IEC 60061-1:1969/A43:2010)J (43 Lt)LST EN 60061-1+A:2000/A44:2011 en, frLempø cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeièiamumui ir saugaitikrinti. 1 dalis. Lempø cokoliai (IEC 60061-1:1969/A44:2010)XZ (7 Lt)LST EN 60061-2+A:2000/A40:2011 en, frLempø cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeièiamumui ir saugaitikrinti. 2 dalis. Lempø lizdai (IEC 60061-2:1969/A40:2010)H (40 Lt)LST EN 60061-3+A:2000/A41:2011 en, frLempø cokoliai ir lizdai su kalibrais pakeièiamumui ir saugaitikrinti. 3 dalis. Kalibrai (IEC 60061-3:1969/A41:2010)R (66 Lt)6


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST HD 60269-2:2011 enÞemosios átampos saugikliai. 2 dalis. Specialistø naudojamø(daugiausia pramoninës paskirties) saugikliø papildomiejireikalavimai. Standartizuotø saugikliø sistemø nuo A ikiJ pavyzdþiai (IEC 60269-2:2010, modifikuotas)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST HD 60269-2:2007XD (128 Lt)LST HD 60269-3:2011 enÞemosios átampos saugikliai. 3 dalis. Nespecialistønaudojamø (daugiausia buitiniø ir panaðios paskirties)saugikliø papildomieji reikalavimai. Standartizuotø saugikliøsistemø nuo A iki F pavyzdþiai (IEC 60269-3:2010,modifikuotas)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST HD 60269-3:2007XC (119 Lt)TK 7 DANGOSLST EN ISO 10890:2011 enDaþai ir lakai. Biocidø iðsiskyrimo ið neapauganèiø daþødangø spartos modeliavimas taikant masiø balansoskaièiavimà (ISO 10890:2010)E (29 Lt)TK 9 BALDAILST EN 15828:2011 enBaldø reikmenys. Vyriø ir jø komponentø stiprumas irilgalaikiðkumas. Lankstai ir vyriai su horizontaliàja sukimosi aðimiM (54 Lt)TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAILST EN 14733:2005+A1:2011 enBitumai ir bituminiai riðikliai. Bituminiø emulsijø, skystøjø irskiestøjø bitumø vidinë gamybos kontrolëPakeièia LST EN 14733:2005K (47 Lt)TK 17 MEDIENALST EN 1534:2011 enMedinës grindys. Atsparumo áspaudimui nustatymas.Bandymo metodasPakeièia LST EN 1534:2000E (29 Lt)LST EN 14229:2011 enStatybinë mediena. Mediniai oro linijø stulpaiPakeièia LST EN 12465:2002, LST EN 12479:2002,LST EN 12509:2002, LST EN 12510+AC:2002,LST EN 12511:2002R (66 Lt)LST ETSI TS 101 903 V1.4.2:2011 enElektroniniai paraðai ir infrastruktûros (EPI). PatobulintiejiXML elektroniniai paraðai (XAdES)XA (104 Lt)TK 18 TELEKOMUNIKACIJOS 1)LST EN 301 842-1 V1.3.2:2011 enVHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical characteristics and methods of measurement forground-based equipment; Part 1: EN for ground equipmentT (74 Lt)LST EN 301 842-4 V1.2.2:2011 enVHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical characteristics and methods of measurement forground-based equipment; Part 4: Point-to-point functionsXC (119 Lt)LST EN 302 842-1 V1.2.2:2011 enVHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radioequipment; Technical characteristics and methods ofmeasurement for aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 1: Physical layerW (91 Lt)LST EN 302 842-4 V1.2.2:2011 enVHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radioequipment; Technical characteristics and methods ofmeasurement for aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 4: Point-to-point functionsXD (128 Lt)TK 21 TEKSTILËLST EN ISO 12952-1:2011 enTekstilë. Lovos reikmenø uþsidegamumo ávertinimas. 1 dalis.Uþdegimo ðaltinis: smilkstanti cigaretë (ISO 12952-1:2010)Pakeièia LST EN ISO 12952-1:2000,LST EN ISO 12952-2:2000H (40 Lt)LST EN ISO 12952-2:2011 enTekstilë. Lovos reikmenø uþsidegamumo ávertinimas. 2 dalis.Uþdegimo ðaltinis: degtuko liepsnos ekvivalentas(ISO 12952-2:2010)Pakeièia LST EN ISO 12952-3:2000,LST EN ISO 12952-4:2000G (36 Lt)TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST EN ISO 13943:2011 enGaisrinë sauga. Aiðkinamasis þodynas (ISO 13943:2008)Pakeièia LST EN ISO 13943:2002U (77 Lt)TK 18 TELEKOMUNIKACIJOSLST EN 300 440-2 V1.4.1:2011 enElektromagnetinio suderinamumo ir radijo daþniø spektrodalykai. Trumpojo nuotolio átaisai. Radijo ryðio árenginiai,naudojami nuo 1 GHz iki 40 GHz daþniø diapazone. 2 dalis.Darnusis Europos standartas, apimantis 1999/5/EC direktyvos3.2 straipsnio esminius reikalavimusJ (43 Lt)TK 31 AKUSTIKALST EN ISO 3741:2011 enAkustika. Triukðmo ðaltiniø garso galios ir energijos lygiønustatymas matuojant garso slëgá. Tikslieji aidëjimo tyrimokamerø metodai (ISO 3741:2010)Pakeièia LST EN ISO 3741:2010V (85 Lt)1) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2004 m. rugsëjo 27 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-14) Europos telekomunikacijøstandartø instituto standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2LST EN ISO 3743-1:2011 enAkustika. Triukðmo ðaltiniø garso galios ir energijos lygiønustatymas matuojant garso slëgá. Ekspertiniai metodai,taikomi aidþiojo garso laukuose maþiems kilnojamiesiemsðaltiniams. 1 dalis. Lyginamasis kietasienës tyrimo kamerosmetodas (ISO 3743-1:2010)Pakeièia LST EN ISO 3743-1:2010R (66 Lt)LST EN ISO 3744:2011 enAkustika. Triukðmo ðaltiniø garso galios ir energijos lygiønustatymas matuojant garso slëgá. Ekspertinis beveik laisvolauko virð atspindinèiosios plokðtumos metodas(ISO 3744:2010)Pakeièia LST ISO 4872:2002, LST EN ISO 3744:2010X (98 Lt)LST EN ISO 15186-2:2011 enAkustika. Pastatø atitvarø ir statybiniø elementø garsoizoliavimo matavimas pagal garso stiprá. 2 dalis.Eksploataciniai matavimai (ISO 15186-2:2003)N (56 Lt)LST EN ISO 15186-3:2011 enAkustika. Pastatø atitvarø ir statybiniø elementø garsoizoliavimo matavimas pagal garso stiprá. 3 dalis. Laboratoriniaimatavimai esant þemiems daþniams (ISO 15186-3:2002)J (43 Lt)TK 32 SVEIKATALST EN 1865-1:2011 enPacientø perkëlimo áranga, naudojama greitosios medicinospagalbos automobiliuose. 1 dalis. Bendrosios neðtuvøsistemos ir pacientø perkëlimo árangaPakeièia LST EN 1865:2000Q (63 Lt)LST EN 1865-2:2011 enPacientø perkëlimo áranga, naudojama greitosios medicinospagalbos automobiliuose. 2 dalis. Varikliniai neðtuvaiPakeièia LST EN 1865:2000F (33 Lt)LST EN 15908:2011 enAnestezijos ir kvëpavimo áranga. Nepakaitinës srieginësmaþaslëgës medicininiø dujø jungtysJ (43 Lt)LST EN 80601-2-30:2011 enElektrinë medicinos áranga. 2-30 dalis. Ypatingieji bûtinosiossaugos ir esminiø eksploataciniø charakteristikø reikalavimai,keliami automatiniams netiesioginiams kraujospûdþio matuokliams(IEC 80601-2-30:2009 + 2010 m. sausio mën. pataisa)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 60601-2-30:2002U (77 Lt)LST EN ISO 8536-4:2011 enMedicinoje naudojama infuzijos áranga. 4 dalis. Vienkartinëssavitakio tiekimo infuzijos sistemos (ISO 8536-4:2010)Pakeièia LST EN ISO 8536-4:2007L (51 Lt)LST EN ISO 8835-3:2009/ A1:2011 enInhaliacinës anestezijos sistemos. 3 dalis. Aktyviøjøanesteziniø dujø ðalinimo sistemø pernaðos ir priëmimosistemos (ISO 8835-3:2007/ Amd.1:2010)C (23 Lt)LST EN ISO 9187-1:2011 enMedicininë injekcijø áranga. 1 dalis. Áðvirkðèiamøjø vaistøampulës (ISO 9187-1:2010)Pakeièia LST EN ISO 9187-1:2008F (33 Lt)LST EN ISO 9187-2:2011 enMedicininë injekcijø áranga. 2 dalis. Ampulës, lauþiamos tiespaþymëtu taðku (OPC) (ISO 9187-2:2010)Pakeièia LST EN ISO 9187-2+AC:2001D (27 Lt)LST EN ISO 11609:2011 enOdontologija. Dantø pastos. Reikalavimai, bandymo metodaiir þenklinimas (ISO 11609:2010)Pakeièia LST EN ISO 11609:2002L (51 Lt)LST EN ISO 20072:2011 enAerozoliniø vaistø tiekimo átaiso projekto patikrinimas.Reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 20072:2009)T (74 Lt)TK 34 METROLOGIJALST EN 12405-1:2005+A2:2011 enDujø skaitikliai. Perskaièiavimo átaisai. 1 dalis. TûrioperskaièiavimasPakeièia LST EN 12405-1:2005,LST EN 12405-1:2005/A1:2006XA (104 Lt)LST EN ISO 10360-5:2011 enGeometrinës gaminio specifikacijos (GGS). Priimamieji irpakartotiniai koordinatiniø matavimo maðinø (KMM)bandymai. 5 dalis. KMM, naudojanèios matavimo galvuèiøsistemas su vienu ir keliais liestukais (ISO 10360-5:2010)Pakeièia LST EN ISO 10360-5:2002,LST EN ISO 10360-5:2002/P:2007Q (63 Lt)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 280:2002+A2:2010 ltJudamosios pakeliamosios darbinës platformos. Projektiniaiskaièiavimai. Stabilumo kriterijai. Konstravimas. Sauga.Tyrimai ir bandymaiW (91 Lt)LST EN 280:2002+A2:2010/P:2011 enJudamosios pakeliamosios darbinës platformos. Projektiniaiskaièiavimai. Stabilumo kriterijai. Konstravimas. Sauga.Tyrimai ir bandymaiLST EN 14439:2007+A2:2009 ltKranai. Sauga. Bokðtiniai kranaiT (74 Lt)LST EN 14492-2:2007+A1:2010 ltKranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 2 dalis. VarikliniaikeltuvaiXA (104 Lt)LST EN 14492-2:2007+A1:2010/AC:2010 ltKranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 2 dalis. VarikliniaikeltuvaiLST EN ISO 11148-3:2011 enRankiniai neelektriniai varikliniai árankiai. Saugos reikalavimai.3 dalis. Græþtuvai ir sriegtuvai (ISO 11148-3:2010)Pakeièia LST EN 792-3:2002+A1:2009P (61 Lt)LST EN ISO 11148-4:2011 enRankiniai neelektriniai varikliniai árankiai. Saugos reikalavimai.4 dalis. Nesukieji smûginiai varikliniai árankiai(ISO 11148-4:2010)Pakeièia LST EN 792-4:2002+A1:2009Q (63 Lt)9


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN ISO 11148-6:2011 enRankiniai neelektriniai varikliniai árankiai. Saugos reikalavimai.6 dalis. Varikliniai srieginiø tvirtinimo detaliø átvirtinimo árankiai(ISO 11148-6:2010)Pakeièia LST EN 792-6:2002+A1:2009R (66 Lt)TK 36 APLINKOS APSAUGALST EN 1501-2:2005+A1:2010 ltÐiukðliaveþiai ir jø keliamieji árenginiai. Bendrieji ir saugosreikalavimai. 2 dalis. Per ðonà pakraunami ðiukðliaveþiaiU (77 Lt)LST EN 1501-3:2008 ltÐiukðliaveþiai ir jø keliamieji árenginiai. Bendrieji ir saugosreikalavimai. 3 dalis. Per prieká pakraunami ðiukðliaveþiaiU (77 Lt)LST EN 1501-4:2008 ltÐiukðliaveþiai ir jø keliamieji árenginiai. Bendrieji ir saugosreikalavimai. 4 dalis. Ðiukðliaveþiø skleidþiamo triukðmomatavimo taisyklësJ (43 Lt)LST EN 1948-4:2011 enStacionariøjø tarðos ðaltiniø iðmetamieji terðalai.Polichlordibenzo-p-dioksinø (PCDD) irpolichlordibenzofuranø (PCDF) bei dioksinø tipopolichlorbifenilø (PCB) masës koncentracijos nustatymas.4 dalis. Dioksinø tipo polichlorbifenilø ëminiø ëmimas iranalizëPakeièia LST CEN/TS 1948-4:2007U (77 Lt)LST EN 13965-2:2011 de, en, frAtliekø apibûdinimas. Terminija. 2 dalis. Atliekø tvarkymoterminai ir apibrëþtysPakeièia LST EN 13965-2:2005R (66 Lt)LST EN ISO 9308-1:2001/AC:2008 ltVandens kokybë. Þarniniø lazdeliø (Escherichia coli) irkoliforminiø bakterijø aptikimas ir skaièiavimas. 1 dalis.Membraninio filtravimo metodas (ISO 9308-1:2000/Cor.1:2007)LST EN ISO 14001:2005/P:2011 lt, enAplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai irnaudojimo gairës (ISO 14001:2004)LST EN ISO 14004:2010 lt, enAplinkos apsaugos vadybos sistemos. Principø, sistemø irádiegimo bûdø bendrosios gairës (ISO 14004:2004)X (98 Lt)LST EN ISO 14004:2010/P:2011 enAplinkos apsaugos vadybos sistemos. Principø, sistemø irádiegimo bûdø bendrosios gairës (ISO 14004:2004)LST EN 1999-1-4:2007/AC:2009 ltEurokodas 9. Aliumininiø konstrukcijø projektavimas.1-4 dalis. Ðaltai formuoti konstrukciniai lakðtaiTK 39 APSAUGALST EN 50131-3:2009/AC:2010 frPavojaus signalizavimo sistemos. Ásibrovimo ir apiplëðimo pavojaussignalizavimo sistemos. 3 dalis. Valdymo ir rodymo árangaLST EN 50518-2:2011 enStebëjimo ir pavojaus signalø priëmimo centras. 2 dalis.Techniniai reikalavimaiF (33 Lt)TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAILST EN ISO 4263-3:2011 enNafta ir panaðûs produktai. Inhibuotø alyvø ir skysèiøsenëjimo savybiø nustatymas, naudojant TOST testà. 3 dalis.Bevandenis metodas, taikomas sintetiniams hidrauliniamsskysèiams (ISO 4263-3:2010)Pakeièia LST EN ISO 4263-3:2006M (54 Lt)TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN ISO 148-1:2011 enMetalai. Ðarpio smûginio tàsumo bandymas. 1 dalis.Bandymo metodas (ISO 148-1:2009)Pakeièia LST EN 10045-1:1998N (56 Lt)LST EN ISO 14171:2011 enSuvirinimo medþiagos. Nelegiruotøjø ir smulkiagrûdþiø plienølankinio suvirinimo po fliusu vientisos ir miltelinës vieloselektrodai bei elektrodo ir fliuso deriniai. Klasifikavimas(ISO 14171:2010)Pakeièia LST EN 756:2004L (51 Lt)LST EN ISO 19879:2011 enHidrauliniø ir pneumatiniø pavarø bei bendrosios paskirtiesmetaliniø vamzdþiø jungtys. Hidrauliniø pavarø jungèiøbandymo metodai (ISO 19879:2010)Pakeièia LST EN ISO 19879:2005,LST EN ISO 19879:2005/AC:2009L (51 Lt)LST EN ISO 24034:2011 enSuvirinimo medþiagos. Titano ir titano lydiniø lydomojosuvirinimo vientisos vielos elektrodai, vientisos vielos irstrypeliai. Klasifikacija (ISO 24034:2010)Pakeièia LST EN ISO 24034:2005,LST EN ISO 24034:2005/A1:2008G (36 Lt)TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOSLST EN 1990:2004/A1:2006/ AC:2010 ltEurokodas. Konstrukcijø projektavimo pagrindaiLST EN 1991-1-2:2004/AC:2009 ltEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendriejipoveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijomsLST EN 1994-1-2:2006/AC:2008 ltEurokodas 4. Kompozitiniø plieniniø-betoniniø konstrukcijøprojektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklës. Konstrukcijøelgsenos ugnyje skaièiavimasTK 42 PAKAVIMASLST EN 15904:2011 enStiklinës pakuotës. Flakonø standartinës leidþiamosiosnuokryposG (36 Lt)TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST CLC/TS 50238-2:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Riedmenø ir traukinio aptikimosistemø suderinamumas. 2 dalis. Suderinamumas su elektrinebëgiø grandineR (66 Lt)10


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2LST CLC/TS 50238-3:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Riedmenø ir traukinio aptikimosistemø suderinamumas. 3 dalis. Suderinamumas su aðiøskaitikliaisR (66 Lt)LST CLC/TS 50238-3:2011/AC:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Riedmenø ir traukinio aptikimosistemø suderinamumas. 3 dalis. Suderinamumas su aðiøskaitikliaisLST EN 12080:2007+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðidëþës. Riedëjimo guoliaiPakeièia LST EN 12080:2008R (66 Lt)LST EN 12081:2007+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðidëþës. Plastiðkieji tepalaiPakeièia LST EN 12081:2008H (40 Lt)LST EN 12082:2007+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðidëþës. Eksploataciniøcharakteristikø bandymaiPakeièia LST EN 12082:2008P (61 Lt)LST EN 13103:2009+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai.Varomosios aðys. Projektavimo metodasPakeièia LST EN 13103:2009S (69 Lt)LST EN 13104:2009+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai.Varanèiosios aðys. Projektavimo metodasPakeièia LST EN 13104:2009S (69 Lt)LST EN 13260:2009+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai.Aðiraèiai. Gaminio reikalavimaiPakeièia LST EN 13260:2009R (66 Lt)LST EN 13261:2009+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Aðys.Gaminio reikalavimaiPakeièia LST EN 13261:2009U (77 Lt)LST EN 13715:2006+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Ratai.Ratø riedëjimo pavirðiaus profilisPakeièia LST EN 13715:2006N (56 Lt)LST EN 14601:2005+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Tiesieji ir kampu lenkti stabdþiø irpagrindinio rezervuaro vamzdyno uþdarymo èiaupaiPakeièia LST EN 14601:2005R (66 Lt)LST EN 14865-1:2009+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðidëþiø plastiðkieji tepalai. 1 dalis.Tepumo bandymo metodasPakeièia LST EN 14865-1:2009L (51 Lt)LST EN 14865-2:2006+A2:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðidëþiø plastiðkieji tepalai. 2 dalis.Riedmenø, kuriø greièiai iki 200 km/h, mechaninio stabilumobandymo metodasPakeièia LST EN 14865-2:2006+A1:2009K (47 Lt)LST EN 15355:2008+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Skirstomieji voþtuvai irskirstomieji skiriamieji átaisaiPakeièia LST EN 15355:2009V (85 Lt)LST EN 15427:2008+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Rato ir bëgio trinties techninëprieþiûra. Ratø antbriauniø tepimasPakeièia LST EN 15427:2009N (56 Lt)LST EN 15611:2008+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Pneumatinës relësPakeièia LST EN 15611:2009U (77 Lt)LST EN 15612:2008+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Stabdþiø vamzdynogreitinimo átaiso voþtuvasPakeièia LST EN 15612:2009N (56 Lt)LST EN 15624:2008+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Tuðèias-pakrautasreþimo perjungikliaiPakeièia LST EN 15624:2009P (61 Lt)LST EN 15625:2008+A1:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Automatiniai kintamosiosapkrovos jutikliaiPakeièia LST EN 15625:2009P (61 Lt)LST EN 15806:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Statiniai stabdþiøbandymaiN (56 Lt)TK 45 ELEKTROS ENERGETIKALST EN 50180:2011 enSkysèio pripildytø nuo 1 kV iki 52 kV ir nuo 250 A iki 3,15 kAtransformatoriø pervadiniai izoliatoriaiNuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 50180+AC:2001R (66 Lt)LST EN 50341-3:2002/AC:2011 enAukðtesnës kaip 45 kV kintamosios átampos oro linijos.3 dalis. Nacionaliniai norminiai reikalavimaiLST EN 50423-3:2005/AC:2011 enAukðtesnës kaip 1 kV, bet nevirðijanèios 45 kV kintamosiosátampos oro linijos. 3 dalis. Nacionaliniai norminiaireikalavimaiLST EN 61400-1:2006/A1:2011 enVëjo turbinos. 1 dalis. Projektavimo reikalavimai(IEC 61400-1:2005/A1:2010)N (56 Lt)LST EN 61968-11:2011 enTaikomøjø programø, naudojamø elektros tiekimo ámonëse,suvienijimas. Paskirstymo valdymo sietuvø sistema. 11 dalis.Bendrojo informacijos modelio (CIM) plëtiniai, naudojamipaskirstymo reikmëms (IEC 61968-11:2010)XC (119 Lt)LST EN 61975:2011 enAukðtosios átampos nuolatinës srovës árenginiai. Sistemosbandymai (IEC 61975:2010)W (91 Lt)LST EN 62479:2011 enMaþos galios elektroninës ir elektrinës árangos atitiktiespagrindiniams ribiniams þmogaus apðvitoselektromagnetiniuose (10 Hz - 300 GHz) laukuose lygiamsávertinimas (IEC 62479:2010, modifikuotas)Nuo 2013-09-01 pakeièia LST EN 50371:2002K (47 Lt)11


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2LST EN 15950:2011 enTràðos. N-(1,2-dikarboksietilo) D,L asparto rûgðties(imino(di)gintaro rûgðties, IDHA) nustatymas naudojantefektyviàjà skysèiø chromatografijà (HPLC)H (40 Lt)TK 59 GEOTECHNIKALST EN 1536:2011 enSpecialiøjø geotechnikos darbø atlikimas. Græþtiniai poliaiPakeièia LST EN 1536:2003X (98 Lt)LST EN 1538:2011 enSpecialiøjø geotechnikos darbø atlikimas. Tranðëjinës sienosPakeièia LST EN 1538:2001, LST EN 1538:2002T (74 Lt)TK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST EN 1447:2009+A1:2011 enPlastikiniø vamzdynø sistemos. Termoreaktyviøjøstiklaplastikiø vamzdþiai. Ilgalaikio atsparumo vidiniam slëgiuinustatymasPakeièia LST EN 1447:2009E (29 Lt)LST EN ISO 1452-3:2011 enVandens tiekimo ir poþeminës bei antþeminës slëginësdrenaþo ir nuotakyno plastikiniø vamzdynø sistemos.Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 3 dalis.Jungiamosios detalës (ISO 1452-3:2009, pataisyta2010-03-01 versija)Pakeièia LST EN ISO 1452-3:2010R (66 Lt)LST EN ISO 1452-5:2011 enVandens tiekimo ir poþeminës bei antþeminës slëginësdrenaþo ir nuotakyno plastikiniø vamzdynø sistemos.Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 5 dalis. Sistemostinkamumas naudoti (ISO 1452-5:2009, pataisyta2010-03-01 versija)Pakeièia LST EN ISO 1452-5:2010H (40 Lt)TK 62 KLIJAILST EN 15275:2008/AC:2011 enKonstrukciniai klijai. Pastatø ir inþineriniø statiniøbendraaðiams metaliniams elementams montuoti skirtøanaerobiniø klijø apibûdinimasPakeièia LST EN 15275:2008/AC:2010TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAILST EN ISO 13341:2011 enGabenamieji dujø balionai. Èiaupø prijungimas prie dujøbalionø (ISO 13341:2010)Pakeièia LST EN ISO 13341+AC:2001F (33 Lt)TK 64 ERGONOMIKALST EN ISO 9241-210:2011 enÞmogaus ir sistemos sàveikos ergonomika. 210 dalis.Á þmogø orientuotas sàveikiøjø sistemø projektavimas(ISO 9241-210:2010)Pakeièia LST EN ISO 13407:2001Q (63 Lt)LST EN ISO 24500:2011 enErgonomika. Prieinamas dizainas. Girdimieji vartojimoreikmenø signalai (ISO 24500:2010)E (29 Lt)TK 67 PAÐTO PASLAUGOSLST CEN/TS 15844-1:2011 enPaðto paslaugos. Paðto korespondencijos siuntøidentifikacinis þenklinimas. 1 dalis. Identifikacinio þenklosandara, praneðimas ir dvejetainis kodasM (54 Lt)LST CEN/TS 15844-2:2011 enPaðto paslaugos. Paðto korespondencijos siuntøidentifikacinis þenklinimas. 2 dalis. Kodavimo BNB-78 formatuapraðasM (54 Lt)LST CEN/TS 15844-3:2011 enPaðto paslaugos. Paðto korespondencijos siuntøidentifikacinis þenklinimas. 3 dalis. Kodavimo BNB-62 formatuapraðasL (51 Lt)LST CEN/TS 15844-4:2011 enPaðto paslaugos. Paðto korespondencijos siuntøidentifikacinis þenklinimas. 4 dalis. Didelio formato laiðkøbûsenos kodavimo apraðasJ (43 Lt)LST CEN/TS 15844-5:2011 enPaðto paslaugos. Paðto korespondencijos siuntøidentifikacinis þenklinimas. 5 dalis. Maþo formato laiðkøketurþenklio kodavimo apraðasH (40 Lt)LST EN 14482:2011 enPaðto paslaugos. Tarptautiniø laiðkø siuntø krepðiai.Bandymo metodai ir eksploataciniø charakteristikøreikalavimaiPakeièia LST CEN/TS 14482:2006M (54 Lt)TK 68 PLASTIKAILST EN ISO 175:2011 enPlastikai. Bandymo metodai nustatyti panardinimo áskystuosius chemikalus poveiká (ISO 175:2010)Pakeièia LST EN ISO 175:2000L (51 Lt)LST EN ISO 8029:2011 enPlastikinës þarnos. Bendrosios paskirties, tekstile armuotos,suplojamos vandens þarnos. Techniniai reikalavimai(ISO 8029:2007)Pakeièia LST EN 28029:2001H (40 Lt)TK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI PAGAMINTA BIOMASË,KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS ATGAUTASIS KURASLST EN 14588:2011 enKietasis biokuras. Terminija, apibrëþtys ir apraðymaiPakeièia LST CEN/TS 14588:2007S (69 Lt)LST EN 15149-1:2011 enKietasis biokuras. Daleliø matmenø pasiskirstymonustatymas. 1 dalis. Vibracinio sieto su ne maþesnëmis kaip1 mm akutëmis metodasPakeièia LST CEN/TS 15149-1:2006G (36 Lt)13


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 15149-2:2011 enKietasis biokuras. Daleliø matmenø pasiskirstymonustatymas. 2 dalis. Vibracinio sieto su ne didesnëmis kaip3,15 mm akutëmis metodasPakeièia LST CEN/TS 15149-2:2006G (36 Lt)TK 73 NANOTECHNOLOGIJOSLST EN ISO 29701:2011 enNanotechnologijos. Endotoksinø tyrimas nanomedþiagømëginiuose, skirtuose in vitro sistemoms. Limulus amebocytelysate (LAL) testas (ISO 29701:2010)L (51 Lt)TK 76 SPROGIOSIOS ATMOSFEROSLST EN 15794:2010 ltDegiøjø skysèiø sprogimo taðkø nustatymasTK 77 LIFTAIJ (43 Lt)LST EN 619:2002+A1:2011 enTolydþiojo transportavimo áranga ir sistemos. Vienetiniøkroviniø mechaninio transportavimo árangos saugos ir EMSreikalavimaiPakeièia LST EN 619:2003W (91 Lt)TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAILST EN 972:1998+A1:2011 enOdø iðdirbimo maðinos. Gráþtamojo slenkamojo judesiovalcai. Saugos reikalavimaiPakeièia LST EN 972:2000, LST EN 972:2000/P:2008T (74 Lt)LST EN 996:1995+A3:2009 ltPoliø ágilinimo áranga. Saugos reikalavimaiU (77 Lt)LST EN 996:1995+A3:2009/P:2011 enPoliø ágilinimo áranga. Saugos reikalavimaiLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST 1510:1999/P:2011 ltÁmonës standartø rengimas ir áforminimasLST EN ISO 8394-1:2011 enPastatø statyba. Sandûrø gaminiai. 1 dalis. Sandarikliøekstruzijos gebos nustatymas (ISO 8394-1:2010)Pakeièia LST EN 28394:2002D (27 Lt)LST EN ISO 8394-2:2011 enPastatø statyba. Sandûrø gaminiai. 2 dalis. Ekstruzijos gebosnustatymas naudojant standartizuotus aparatus(ISO 8394-2:2010)Pakeièia LST EN 28394:2002F (33 Lt)LST EN ISO 12863:2011 enStandartizuotas bandymo metodas matuoti cigareèiøpadegamàjá potencialà (ISO 12863:2010)L (51 Lt)LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS 1)LST EN 2133:2011 enAerospace series - Cadmium plating of steels with specifiedtensile strength ≤ 1 450 MPa, copper, copper alloys andnickel alloysPakeièia LST EN 2133:2001E (29 Lt)LST EN 2434-001:2011 enAerospace series - Paints and varnishes - Two componentcold curing polyurethane finish - Part 001: BasicrequirementsE (29 Lt)LST EN 2434-002:2011 enAerospace series - Paints and varnishes - Two componentcold curing polyurethane finish - Part 002: High chemicalresistanceE (29 Lt)LST EN 2434-003:2011 enAerospace series - Paints and varnishes - Two componentcold curing polyurethane finish - Part 003: Flexible and highfluid resistance for interiorE (29 Lt)LST EN 2434-004:2011 enAerospace series - Paints and varnishes - Two componentcold curing polyurethane finish - Part 004: High flexibilityE (29 Lt)LST EN 3155-026:2011 enAerospace series - Electrical contacts used in elements ofconnection - Part 026: Contacts, electrical, male, type A,crimp, class R - Product standardPakeièia LST EN 3155-026:2006,LST EN 3155-026:2006/AC:2006G (36 Lt)LST EN 3238:2011 enAerospace series - Metallic materials - Test method - Sheartest for wires and rivetsE (29 Lt)LST EN 3274:2011 enAerospace series - Pipe coupling 8°30' - Thread end -Geometric configurationPakeièia LST EN 3274:2002F (33 Lt)LST EN 3475-100:2011 enAerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Testmethods - Part 100: GeneralPakeièia LST EN 3475-100:2002F (33 Lt)LST EN 3777:2011 enAerospace series - Pins, quick release, single and doubleacting - Technical specificationJ (43 Lt)LST EN 3843:2011 enAerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, withcounterbore, in heat resisting steel, passivated -Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °CC (23 Lt)1) Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2006 m. vasario 24 d. posëdþio protokolas Nr. TKP-6) Europos standartizacijoskomiteto technikos komiteto AECMA standartø (iðskyrus darniuosius), perimamø kaip Lietuvos standartø, antraðtës neverèiamos á lietuviø kalbà.14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2LST EN 3911:2011 enAerospace series - Six lobe recess - Geometrical definitionC (23 Lt)LST EN 4023:2011 enAerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy -Elbows 45°Pakeièia LST EN 4023:2003C (23 Lt)LST EN 4025:2011 enAerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy -Elbows 45°, bulkheadPakeièia LST EN 4025:2003D (27 Lt)LST EN 4473:2011 enAerospace series - Aluminium pigmented coatings forfasteners - Technical specificationH (40 Lt)LST EN 4655:2011 enAerospace series - Steel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2)- Vacuum induction melted and consumable electroderemelted - Solution treated and precipitation treated - Bars -a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 400 MPaD (27 Lt)LST EN 4657:2011 enAerospace series - Steel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2)- Vacuum induction melted and consumable electroderemelted - Solution treated and precipitation remelted - Bars- a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 650 MPaD (27 Lt)LST EN 4700-001:2011 enAerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wroughtproducts - Technical specification - Part 001: Plate, sheetand stripN (56 Lt)LST EN 4700-002:2011 enAerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wroughtproducts - Technical specification - Part 002: Bar and sectionP (61 Lt)LST EN 4700-003:2011 enAerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wroughtproducts - Technical specification - Part 003: TubeN (56 Lt)LST EN 4700-004:2011 enAerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wroughtproducts - Technical specification - Part 004: WireN (56 Lt)LST EN 4700-005:2011 enAerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wroughtproducts - Technical specification - Part 005: Forging stockL (51 Lt)LST EN 4700-006:2011 enAerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wroughtproducts - Technical specification - Part 006: Pre-productionand production forgingsN (56 Lt)LST EN 4700-007:2011 enAerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wroughtproducts - Technical specification - Part 007: RemeltingstockL (51 Lt)Parengë Dalia Reginienë15


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAINetekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaTK 3 MËSA IR MËSOS PRODUKTAILST ISO 13720:2003 Mësa ir mësos produktai. Pseudomonø (Pseudomonas spp.) LST EN ISO 13720:2011skaièiavimas (tapatus ISO 13720:1995)TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJALST EN ISO/IEC 15423:2006 Informacijos technologija. Automatinio identifikavimo ir LST EN ISO/IEC 15423:2011duomenø iðgavos metodai. Brûkðninio kodo skaitytuvø ir dekoderiø eksploataciniøcharakteristikø tikrinimas (ISO/IEC 15423:2004)LST ISO/IEC 17799:2005 en, LST ISO/IEC 17799:2006 lt, –LST ISO/IEC 17799:2005/AC1:2009 en Informacijos technologija. Saugumo metodai.Informacijos saugumo valdymo praktikos kodeksas (tapatus ISO/IEC 17799:2005)TK 8 ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMASLST EN 50392:2004 en, LST EN 50392:2005 lt, LST EN 50392:2004/P:2005 en Bendrasis LST EN 62311:2008standartas, taikomas tikrinant, ar elektroniniai ir elektriniai aparatai atitinka pagrindiniusribinius þmogaus ekspozicijos elektromagnetiniuose (0 Hz - 300 GHz) laukuose lygiusTK 12 AUTOMOBILIØ KELIAILST EN 1317-5:2007 Apsauginiø kelio atitvarø sistemos. 5 dalis. Gaminio reikalavimaiir transporto priemoniø apsauginiø atitvarø sistemø atitikties ávertinimasLST EN 14733:2005 Bitumai ir bituminiai riðikliai. Bituminiø emulsijø, skystøjø irskiestøjø bitumø vidinë gamybos kontrolëLST EN 1317-5:2007+A1:2008LST EN 14733:2005+A1:2011TK 17 MEDIENALST EN 12465:2002 Mediniai antþeminiø linijø stulpai. Ilgaamþiðkumo reikalavimai LST EN 14229:2011LST EN 12479:2002 Mediniai antþeminiø linijø stulpai. Matmenys. Matavimo metodai LST EN 14229:2011ir leistinieji nuokrypiaiLST EN 12509:2002 Mediniai antþeminiø linijø stulpai. Bandymo metodai. Tamprumo LST EN 14229:2011modulio, stiprio lenkiant, tankio ir drëgnio nustatymasLST EN 12510+AC:2002 Mediniai antþeminiø linijø stulpai. Rûðiavimo pagal stiprumà kriterijai LST EN 14229:2011LST EN 12511:2002 Mediniai antþeminiø linijø stulpai. Bûdingøjø verèiø nustatymas LST EN 14229:2011LST EN 1534:2000 Medienos ir parketo grindys. Atsparumo áspaudimui nustatymas (Brinell). LST EN 1534:2011Bandymo metodasTK 21 TEKSTILËLST EN ISO 12952-1:2000 Tekstilë. Lovos reikmenø degumas. 1 dalis. Bendrieji bandymo LST EN ISO 12952-1:2011metodai uþsidegimui nuo smilkstanèios cigaretës nustatyti (ISO 12952-1:1998)LST EN ISO 12952-2:2000 Tekstilë. Lovos reikmenø degumas. 2 dalis. Specialieji bandymo LST EN ISO 12952-1:2011metodai uþsidegimui nuo smilkstanèios cigaretës nustatyti (ISO 12952-2:1998)LST EN ISO 12952-3:2000 Tekstilë. Lovos reikmenø degumas. 3 dalis. Bendrieji bandymo LST EN ISO 12952-2:2011metodai uþsidegimui nuo maþos atviros liepsnos nustatyti (ISO 12952-3:1998)LST EN ISO 12952-4:2000 Tekstilë. Lovos reikmenø degumas. 4 dalis. Specialieji bandymo LST EN ISO 12952-2:2011metodai uþsidegimui nuo maþos atviros liepsnos nustatyti (ISO 12952-4:1998)TK 22 PRIEÐGAISRINË SAUGALST EN ISO 13943:2002 Prieðgaisrinë sauga. Terminai ir apibrëþimai (ISO 13943:2000) LST EN ISO 13943:2011TK 31 AKUSTIKALST EN ISO 3741:2010 Akustika. Triukðmo ðaltiniø garso galios lygiø nustatymas LST EN ISO 3741:2011matuojant garso slëgá. Tikslieji aidëjimo kamerø metodai (ISO 3741:1999,áskaitant Cor.1:2001)16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST EN ISO 3743-1:2010 Akustika. Triukðmo ðaltiniø garso galios lygiø nustatymas. LST EN ISO 3743-1:2011Ekspertiniai metodai, taikomi aidþiojo garso laukuose maþiems kilnojamiesiems ðaltiniams.1 dalis. Lyginamasis kietasienës bandymo kameros metodas (ISO 3743-1:1994)LST EN ISO 3744:2010 Akustika. Triukðmo ðaltiniø garso galios lygiø nustatymas LST EN ISO 3744:2011matuojant garso slëgá. Ekspertinis metodas, taikomas beveik laisvo lauko virðatspindinèiosios plokðtumos sàlygomis (ISO 3744:1994)LST ISO 4872:2002 Akustika. Statybiniø lauko árenginiø spinduliuojamo ore sklindanèio LST EN ISO 3744:2011triukðmo matavimas. Leidþiamøjø triukðmo lygiø atitikties nustatymo metodasTK 32 SVEIKATALST EN 1865:2000 Techniniai reikalavimai neðtuvams ir kitai greitosios pagalbos LST EN 1865-1:2011,automobiliuose naudojamai pacientams veþti árangai LST EN 1865-2:2011LST EN ISO 11609:2002 Odontologija. Dantø pastos. Reikalavimai, bandymo LST EN ISO 11609:2011metodai ir þymëjimas (ISO 11609:1995)LST EN ISO 8536-4:2007 Medicinoje naudojama infuzijos áranga. 4 dalis. Vienkartinës LST EN ISO 8536-4:2011savitakio tiekimo infuzijos sistemos (ISO 8536-4:2007)LST EN ISO 9187-1:2008 Medicinoje naudojama injekcijø áranga. 1 dalis. Áðvirkðèiamøjø LST EN ISO 9187-1:2011vaistø ampulës (ISO 9187-1:2006)LST EN ISO 9187-2+AC:2001 Medicininë injekcijø áranga. Ampulës, lauþiamos ties LST EN ISO 9187-2:2011paþymëtu taðku (OPC) (ISO 9187-2:1993)TK 34 METROLOGIJALST EN 12405-1:2005, LST EN 12405-1:2005/A1:2006 Dujø skaitikliai. PerskaièiavimoLST EN 12405-1:2005+A2:2011átaisai. 1 dalis. Tûrio perskaièiavimasLST EN ISO 10360-5:2002, LST EN ISO 10360-5:2002/P:2007 Geometrinës gaminio LST EN ISO 10360-5:2011specifikacijos (GGS). Priimamieji ir pakartotiniai koordinatiniø matavimo maðinø (KMM)bandymai. 5 dalis. KMM su daugiafunkcio liestuko matavimo sistemomis (ISO 10360-5:2000)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 792-3:2002+A1:2009 Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos LST EN ISO 11148-3:2011reikalavimai. 3 dalis. Græþtuvai ir sriegtuvaiLST EN 792-4:2002+A1:2009 Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos LST EN ISO 11148-4:2011reikalavimai. 4 dalis. Nesukieji smûginiai varikliniai árankiaiLST EN 792-6:2002+A1:2009 Rankiniai árankiai su neelektriniu varikliu. Saugos LST EN ISO 11148-6:2011reikalavimai. 6 dalis. Varikliniai srieginiø tvirtinimo detaliø sujungimo árankiaiTK 36 APLINKOS APSAUGALST CEN/TS 1948-4:2007 Stacionariøjø tarðos ðaltiniø iðmetamieji terðalai. LST EN 1948-4:2011Polichlordibenzo-p-dioksinø ir polichlordibenzofuranø (PCDD/PCDF) bei dioksinøtipo polichlorbifenilø (PCB) masës koncentracijos nustatymas. 4 dalis. Dioksinø tipopolichlorbifenilø (PCB) ëminiø ëmimas ir jø analizëLST EN 13965-2:2005 Atliekø apibûdinimas. Terminija. 2 dalis. Vadybos terminai LST EN 13965-2:2011ir apibrëþtysTK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOSLST EN 28394:2002 Pastatø statyba. Jungimo gaminiai. Vieno komponento LST EN ISO 8394-1:2011,sandarikliø iðspaudþiamumo nustatymas (ISO 8394:1988) LST EN ISO 8394-2:2011TK 40 NAFTA IR NAFTOS PRODUKTAILST EN ISO 4263-3:2006 Nafta ir panaðûs produktai. Inhibuotø alyvø ir skysèiø senëjimo LST EN ISO 4263-3:2011savybiø nustatymas. TOST testas. 3 dalis. Bevandenë procedûra, taikoma sintetiniamshidrauliniams skysèiams (ISO 4263-3:2006)TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN 10045-1:1998 Metalinës medþiagos. Ðarpio smûginio tàsumo bandymas. 1 dalis. LST EN ISO 148-1:2011Bandymo metodas17


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST EN 756:2004 Suvirinimo medþiagos. Nelegiruotøjø ir smulkiagrûdþiø plienø LST EN ISO 14171:2011lankinio suvirinimo po fliusu vientisos vielos, vientisos vielos-fliuso ir miltelinësvielos-fliuso deriniai. KlasifikacijaLST EN ISO 19879:2005, LST EN ISO 19879:2005/AC:2009 Hidrauliniø ir pneumatiniø LST EN ISO 19879:2011pavarø bei bendrosios paskirties metaliniø vamzdþiø jungtys. Hidrauliniø pavarø jungèiøbandymo metodai (ISO 19879:2005)LST EN ISO 24034:2005, LST EN ISO 24034:2005/A1:2008 Suvirinimo medþiagos. LST EN ISO 24034:2011Titano ir titano lydiniø lydomojo suvirinimo vientisos vielos ir strypeliai. Klasifikacija(ISO 24034:2005)TK 42 PAKAVIMASLST EN 12708:2002 Nuo 20 l iki 225 l vardinës talpos plastikiniø talpyklø uþdoriø su –ásukamaisiais kamðèiais sistemosLST EN 12711:2002 Plieninës statinës. 230 l maþiausios bendrosios talpos statinës su –nenuimamuoju (pritvirtintu) dangèiuLST EN 209:2001 Plieninës statinës. 210 l maþiausios bendrosios talpos statinës su –nuimamuoju dangèiu (atviru virðumi)LST EN 210:2001 Plieninës statinës. 216,5 l maþiausios bendrosios talpos statinës su –nenuimamuoju (pritvirtintu) dangèiuTK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 12080:2008 Geleþinkelio taikmenys. Aðidëþës. Riedëjimo guoliaiLST EN 12081:2008 Geleþinkelio taikmenys. Aðidëþës. Plastiðkieji tepalaiLST EN 12082:2008 Geleþinkelio taikmenys. Aðidëþës. Eksploataciniø charakteristikøbandymaiLST EN 13103:2009 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Varomosiosaðys. Projektavimo metodasLST EN 13104:2009 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Varanèiosiosaðys. Projektavimo metodasLST EN 13260:2009 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Aðiraèiai.Gaminio reikalavimaiLST EN 13261:2009 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Aðys.Gaminio reikalavimaiLST EN 13715:2006 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Ratai.Ratø riedëjimo pavirðiaus profilisLST EN 14601:2005 Geleþinkelio taikmenys. Tiesieji ir kampu lenkti stabdþiø irpagrindinio rezervuaro vamzdyno uþdarymo èiaupaiLST EN 14865-1:2009 Geleþinkelio taikmenys. Aðidëþiø plastiðkieji tepalai. 1 dalis.Tepumo bandymo metodasLST EN 14865-2:2006+A1:2009 Geleþinkelio taikmenys. Aðidëþiø plastiðkieji tepalai.2 dalis. Riedmenø, kuriø greièiai iki 200 km/h, mechaninio stabilumo bandymo metodasLST EN 15355:2009 Geleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Skirstomieji voþtuvai irskirstomieji skiriamieji átaisaiLST EN 15427:2009 Geleþinkelio taikmenys. Rato ir bëgio trinties techninë prieþiûra.Ratø antbriauniø tepimasLST EN 15611:2009 Geleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Pneumatinës relësLST EN 15612:2009 Geleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Stabdþiø vamzdynogreitinimo átaiso voþtuvasLST EN 15624:2009 Geleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Tuðèias-pakrautasreþimo perjungikliaiLST EN 15625:2009 Geleþinkelio taikmenys. Stabdymas. Automatiniai kintamosiosapkrovos jutikliaiLST EN 12080:2007+A1:2011LST EN 12081:2007+A1:2011LST EN 12082:2007+A1:2011LST EN 13103:2009+A1:2011LST EN 13104:2009+A1:2011LST EN 13260:2009+A1:2011LST EN 13261:2009+A1:2011LST EN 13715:2006+A1:2011LST EN 14601:2005+A1:2011LST EN 14865-1:2009+A1:2011LST EN 14865-2:2006+A2:2011LST EN 15355:2008+A1:2011LST EN 15427:2008+A1:2011LST EN 15611:2008+A1:2011LST EN 15612:2008+A1:2011LST EN 15624:2008+A1:2011LST EN 15625:2008+A1:2011TK 49 LIEJININKYSTËLST EN 10169-1:2004 Plokðtieji plieno gaminiai, tolydþiai dengti organine danga LST EN 10169:2011ritiniuose. 1 dalis. Bendrosios þinios (apibrëþtys, medþiagos, nuokrypos, bandymo metodai)LST EN 10169-2:2006 Plokðtieji plieno gaminiai, ritiniuose tolydþiai dengti organine LST EN 10169:2011danga. 2 dalis. Gaminiai, naudojami pastatø iðorëjeLST EN 10169-3:2004 Plokðtieji plieno gaminiai, tolydþiai dengti organine LST EN 10169:2011danga (ritiniuose). 3 dalis. Pastato interjero gaminiai18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST EN 12373-3:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 3 dalis. Anodiniø LST EN ISO 2128:2011oksidiniø dangø storio nustatymas. Neardomasis matavimas iðskaidyto spinduliøpluoðto mikroskopuLST EN 12373-12:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 12 dalis. Aliumininiø LST EN ISO 6719:2011pavirðiø atspindþio charakteristikø matavimas integraliais sferiniais árankiaisLST EN 12373-13:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 13 dalis. Aliumininiø LST EN ISO 7759:2011pavirðiø atspindþio charakteristikø matavimas goniofotometru arba supaprastintuojugoniofotometruLST EN 12373-15:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 15 dalis. Anodiniø LST EN ISO 3211:2011oksidiniø dangø atsparumo átrûkimams ávertinimas deformuojantLST EN ISO 15630-1:2003 Armatûrinis plienas betonui sutvirtinti ir átempti. Bandymo LST EN ISO 15630-1:2011metodai. 1 dalis. Sutvirtinantieji strypai, vielos ruoðiniai ir viela (ISO 15630-1:2002)LST EN ISO 15630-2:2003 Armatûrinis plienas betonui sutvirtinti ir átempti. Bandymo LST EN ISO 15630-2:2011metodai. 2 dalis. Suvirintas armatûrinis tinklas (ISO 15630-2:2002)LST EN ISO 15630-3:2003 Armatûrinis plienas betonui sutvirtinti ir átempti. Bandymo LST EN ISO 15630-3:2011metodai. 3 dalis. Ið anksto átemptas plienas (ISO 15630-3:2002)TK 50 ÐILDYMO IR VËDINIMO SISTEMOSLST EN 12975-1:2006 Saulës ðiluminës energijos sistemos ir komponentai. Saulëskolektoriai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimaiLST EN 12975-1:2006+A1:2011TK 51 MAISTO ANALIZËLST ISO 15161:2003 ISO 9001:2000 taikymo maisto ir gërimø pramonëje –rekomendacijos (tapatus ISO 15161:2001)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN 20225:2000, LST EN 20225:2000/P:2005, LST EN 20225:2000/P:2007 LST EN ISO 225:2011Tvirtinimo detalës. Varþtai, sraigtai, smeigës ir verþlës. Simboliai ir matmenøþymëjimas (ISO 225:1983)LST EN ISO 13680:2009 Naftos ir gamtiniø dujø pramonë. Besiûliai vamzdþiai ið LST EN ISO 13680:2011korozijai atspariø lydiniø, naudojami kaip apsauginiø kolonø, vamzdynø ir movøruoðiniai. Techninës tiekimo sàlygos (ISO 13680:2008)TK 59 GEOTECHNIKALST EN 1536:2003 Specialieji geotechnikos darbai. Græþtiniai poliai LST EN 1536:2011LST EN 1538:2001 en, LST EN 1538:2002 lt Specialieji geotechnikos darbai. LST EN 1538:2011Atitvarinës sienosTK 61 PLASTIKINIAI VAMZDYNAILST EN 1447:2009 Plastikiniø vamzdynø sistemos. Termoreaktyviøjø stiklaplastikiøLST EN 1447:2009+A1:2011vamzdþiai. Ilgalaikio atsparumo vidiniam slëgiui nustatymasLST EN ISO 1452-3:2010 Vandens tiekimo ir poþeminës bei antþeminës slëginës drenaþo LST EN ISO 1452-3:2011ir nuotakyno plastikiniø vamzdynø sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U).3 dalis. Jungiamosios detalës (ISO 1452-3:2009)LST EN ISO 1452-5:2010 Vandens tiekimo ir poþeminës bei antþeminës slëginës drenaþo LST EN ISO 1452-5:2011ir nuotakyno plastikiniø vamzdynø sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U).5 dalis. Sistemos tinkamumas naudoti (ISO 1452-5:2009)TK 62 KLIJAILST EN 15275:2008/AC:2010 Konstrukciniai klijai. Pastatø ir inþineriniø statiniøbendraaðiams metaliniams elementams montuoti skirtø anaerobiniø klijø apibûdinimasLST EN 15275:2008/AC:2011TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAILST EN ISO 13341+AC:2001 Gabenamieji dujø balionai. Voþtuvø dujø balionams LST EN ISO 13341:2011pritaikymas (ISO 13341:1997)19


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 64 ERGONOMIKALST EN ISO 13407:2001 Þmogui patogiø dialoginiø sistemø projektavimo procesai LST EN ISO 9241-210:2011(ISO 13407:1999)TK 67 PAÐTO PASLAUGOSLST CEN/TS 14482:2006 Paðto paslaugos. Tarptautiniai laiðkø siuntø krepðiai. Bandymo LST EN ISO 9241-210:2011metodai ir eksploataciniø charakteristikø reikalavimaiTK 68 PLASTIKAILST EN 28029:2001 Plastikinës þarnos. Audiniu armuotos bendrojo naudojimo LST EN ISO 8029:2011sulankstomos vandens þarnos. Apraðas (ISO 8029:1985)LST EN ISO 175:2000 Plastikai. Panardinimo skystuose chemikaluose poveikio LST EN ISO 175:2011nustatymo metodai (ISO 175:1999)TK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI PAGAMINTA BIOMASË, KIETASIS BIOKURAS IR KIETASIS ATGAUTASIS KURASLST CEN/TS 14588:2007 Kietasis biokuras. Terminija, apibrëþtys ir apraðymai LST EN 14588:2011LST CEN/TS 15149-1:2006 Kietasis biokuras. Daleliø matmenø pasiskirstymo nustatymo LST EN 15149-1:2011metodai. 1 dalis. Vibracinio sieto su ne maþesnëmis kaip 3,15 mm akutëmis metodasLST CEN/TS 15149-2:2006 Kietasis biokuras. Daleliø matmenø pasiskirstymo nustatymo LST EN 15149-2:2011metodai. 2 dalis. Vibracinio sieto su ne didesnëmis kaip 3,15 mm akutëmis metodasTK 77 LIFTAILST EN 619:2003 Tolydþiojo krovimo áranga ir agregatai. Vienetiniø kroviniø mechaniniokrovimo árangos saugos ir EMS reikalavimaiLST EN 619:2002+A1:2011TK 78 MAÐINOS IR ÁRENGINIAILST EN 972:2000, LST EN 972:2000/P:2008 Odø iðdirbimo maðinos. Gráþtamojoslenkamojo judesio valcai. Saugos reikalavimaiLST EN 972:1998+A1:2011LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST EN 2133:2001 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Plieno, kurio nustatytasis stipris tempiant LST EN 2133:2011yra ≤ 1 450 MPa, vario, vario ir nikelio lydiniø elektrolitinis padengimas kadmiuLST EN 3155-026:2006, LST EN 3155-026:2006/AC:2006 Aerospace series - Electrical LST EN 3155-026:2011contacts used in elements of connection - Part 026: Contacts, electrical, male, type A,crimp, class R - Product standardLST EN 3274:2002 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Vamzdþio sujungimas 8°30' Sriegis. LST EN 3274:2011Geometrinës formosLST EN 3475-100:2002 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Orlaiviuose naudojami elektros kabeliai. LST EN 3475-100:2011Bandymo metodai. 100 dalis. Bendrieji dalykaiLST EN 4023:2003 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Titano lydinio vamzdþiø sujungimas 8°30'. LST EN 4023:201145° alkûnësLST EN 4025:2003 Orlaiviai ir erdvëlaiviai. Titano lydinio vamzdþiø sujungimas 8°30'. LST EN 4025:2011Pertvarø 45° alkûnësParengë Dalia Reginienë20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2SIÛLOMI SKELBTI NETEKSIANÈIAIS GALIOSORIGINALIEJI LIETUVOS STANDARTAILietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. sausio 14 d. posëdþioprotokolas Nr. TKP-2) siûloma skelbti neteksianèiu galios ðá originaløjá Lietuvos standartà.Lietuvos standarto þymuo,leidimo metai ir antraðtëSiûlymo pagrindasInformacijà teikiantisDepartamento darbuotojas(v., pavardë, tel.,el. p. adresas)LST P 1359:1995 Integriniai grandynai.Terminai ir apibrëþimaiRekomenduojama taikytiIEC 60050-521:2002Vytautas Simutis,tel. (8~5) 270 9349,el. p. vytautas.simutis@lsd.ltDël iðsamesnës informacijos praðom kreiptis á nurodytà Departamento darbuotojà. Pagrástas pastabas irpasiûlymus dël siûlomo skelbti neteksianèiu galios originaliojo Lietuvos standarto praðom siøsti á Lietuvosstandartizacijos departamentà elektroniniu paðtu dalia.reginiene@lsd.lt, faksu (8~5) 212 5262 arba paðtu(T. Kosciuðkos g. 30, LT-01100 Vilnius) iki 2011 m. kovo 1 d. Jei iki nurodytos datos nebus gauta pastabø,originalusis Lietuvos standartas nuo 2011 m. birþelio 6 d. bus skelbiamas netekusiu galios.Parengë Vytautas Simutis* * *Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. sausio 28 d. posëdþioprotokolas Nr. TKP-4) siûloma skelbti neteksianèiu galios ðá originaløjá Lietuvos standartà.Lietuvos standarto þymuo,leidimo metai ir antraðtëSiûlymo pagrindasInformacijà teikiantisDepartamento darbuotojas(v., pavardë, tel.,el. p. adresas)LST 1311:1993 Bandymai.Terminai ir apibrëþimaiStandarte pateikti terminai ir jø apibrëþtysneatitinka ðiuo metu vartojamø terminø ir jøapibrëþèiø. Siûloma vadovautis LietuvosRespublikos terminø banke ir Lietuvosstandartizacijos departamento terminø duomenøbazëje esanèiais terminais ir jø apibrëþtimis.Lina Jusienë,tel. (8~5) 5 279 1134,el. p. lina.jusiene@lsd.ltDël iðsamesnës informacijos praðom kreiptis á nurodytà Departamento darbuotojà. Pagrástas pastabas irpasiûlymus dël siûlomo skelbti neteksianèiu galios originaliojo Lietuvos standarto praðom siøsti á Lietuvosstandartizacijos departamentà elektroniniu paðtu dalia.reginiene@lsd.lt, faksu (8~5) 212 5262 arba paðtu(T. Kosciuðkos g. 30, LT-01100 Vilnius) iki 2011 m. balandþio 1 d. Jei iki nurodytos datos nebus gautapastabø, originalusis Lietuvos standartas nuo 2011 m. liepos 1 d. bus skelbiamas netekusiu galios.Parengë Lina Jusienë21


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNETEKSIANTIS GALIOS LIETUVOS STANDARTASLietuvos standartizacijos departamento Technikos komisijos nutarimu (2011 m. sausio 28 d. posëdþioprotokolas Nr. TKP-4) nuo 2011 m. kovo 1 d. skelbiamas neteksianèiu galios ðis Lietuvos standartas.Neteksiantis galios Lietuvos standartasVietoj jo taikytiLST EN 60076-1+A1:2001/A11:2006 Galios transformatoriai.1 dalis. Bendrieji dalykaiLST EN 60076-1+A1:2001Parengë Vytautas SimutisATNAUJINTA LIETUVOS STANDARTØ PROGRAMA(PARENGTA 2011 M. SAUSÁ)Programà sudaro ðios dalys:1 dalis. Originaliøjø Lietuvos standartø projektai.2 dalis. Lietuvos standartø lietuviðkøjø versijø projektai, kuriuos numatoma parengti iðvertus á lietuviøkalbà tarptautinius ir Europos standartus bei kitus tarptautiniø ir Europos standartizacijos institucijø leidinius.3 dalis. Nuo 2010 m. liepos 2 d. iki 2011 m. sausio 13 d. iðleisti Lietuvos standartai.Susipaþinti su programa galima Lietuvos standartizacijos departamento bibliotekoje (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, 315 kab.). Telefonas pasiteirauti (8~5) 270 93 66.Parengë Veronika Bieliûnienë22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØBEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOSDEPARTAMENTAS GAVO SAUSIO MËN.TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAIISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 10373-6:2011Identification cards - Test methods - Part 6: ProximitycardsISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15444-1:2004/Amd 3:2010Information technology - JPEG 2000 image codingsystem: Core coding system - Part 1: - Amendment 3:Profiles for broadcast applicationsISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-27:2009/Amd 2:2011Information technology - Coding of audio-visual objects- Part 27: 3D Graphics conformance - Amendment 2:Scalable complexity 3D mesh coding conformanceISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-5:2011Information technology - Multimedia application format(MPEG-A) - Part 5: Media streaming application formatISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23006-3:2011Information technology - MPEG extensible middleware(MXM) - Part 3: MXM reference softwareISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 16022:2006/Cor 2:2011Information technology - Automatic identification anddata capture techniques - Data Matrix bar codesymbology specification - Technical Corrigendum 2ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC TR 18047-6:2011Information technology - Radio frequency identificationdevice conformance test methods - Part 6: Testmethods for air interface communications at 860 MHzto 960 MHzISO/IEC JTC 1/SC 36 ISO/IEC 19788-1:2011Information technology - Learning, education andtraining - Metadata for learning resources - Part 1:FrameworkISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19794-8:2006/Cor 1:2011Information technology - Biometric data interchangeformats - Part 8: Finger pattern skeletal data - TechnicalCorrigendum 1ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19795-7:2011Information technology - Biometric performancetesting and reporting - Part 7: Testing of on-cardbiometric comparison algorithmsISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 24709-3:2011Information technology - Conformance testing for thebiometric application programming interface (BioAPI)- Part 3: Test assertions for BioAPI frameworksISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC ISP 29110-2:2011Software engineering - Lifecycle profiles for Very SmallEntities (VSEs) - Part 2: Framework and taxonomyISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC ISP 29110-4-1:2011Software engineering - Lifecycle profiles for Very SmallEntities (VSEs) - Part 4-1: Profile specifications: Genericprofile groupISO/TC 10 ISO 12756:1998/Amd 1:2011Drawing and writing instruments - Ball point pens androller ball pens - Vocabulary - Amendment 1: Viscosityof the writing fluidISO/TC 106/SC 7 ISO 28399:2011Dentistry - Products for external tooth bleachingISO/TC 118/SC 3 ISO 28927-11:2011Hand-held portable power tools - Test methods forevaluation of vibration emission - Part 11: StonehammersISO/TC 119/SC 2 ISO 3927:2011Metallic powders, excluding powders for hardmetals- Determination of compressibility in uniaxialcompressionISO/TC 119/SC 4 ISO 28080:2011Hardmetals - Abrasion tests for hardmetalsISO/TC 159/SC 4 ISO 24503:2011Ergonomics - Accessible design -Tactile dots and barson consumer productsISO/TC 163/SC 1 ISO 12623:2011Thermal insulating products for building equipmentand industrial installations - Determination of shorttermwater absorption by partial immersion ofpreformed pipe insulationISO/TC 163/SC 1 ISO 12624:2011Thermal insulating products for building equipmentand industrial installations - Determination of tracequantities of water soluble chloride, fluoride, silicate,sodium ions and pHISO/TC 163/SC 1 ISO 12628:2011Thermal insulating products for building equipmentand industrial installations - Determination ofdimensions, squareness and linearity of preformedpipe insulationISO/TC 163/SC 1 ISO 12629:2011Thermal insulating products for building equipmentand industrial installations - Determination of watervapour transmission properties of preformed pipeinsulationISO/TC 17/SC 12 ISO 3575:2011Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet ofcommercial and drawing qualitiesISO/TC 17/SC 12 ISO 4998:2011Continuous hot-dip zinc-coated carbon steel sheet ofstructural qualityISO/TC 17/SC 12 ISO 4999:2011Continuous hot-dip terne (lead alloy) coated coldreducedcarbon steel sheet of commercial, drawingand structural qualitiesISO/TC 17/SC 12 ISO 5000:2011Continuous hot-dip aluminium-silicon-coated coldreducedcarbon steel sheet of commercial anddrawing qualitiesISO/TC 17/SC 12 ISO 14788:2011Continuous hot-dip zinc-5 % aluminium alloy coatedsteel sheetISO/TC 17/SC 12 ISO 16160:2011Continuously hot-rolled steel sheet products -Dimensional and shape tolerances23


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISISO/TC 173/SC 3 ISO 15621:2011Urine-absorbing aids - General guidelines on evaluationISO/TC 194 ISO 14155:2011Clinical investigation of medical devices for humansubjects - Good clinical practiceISO/TC 199 ISO 29042-8:2011Safety of machinery - Evaluation of the emission ofairborne hazardous substances - Part 8: Room methodfor the measurement of the pollutant concentrationparameterISO/TC 199 ISO 29042-9:2011Safety of machinery - Evaluation of the emission ofairborne hazardous substances - Part 9:Decontamination indexISO/TC 204 ISO 21216:2011Intelligent transport systems - Wirelesscommunications - CALM using millimetrecommunications - Air interfaceISO/TC 204 ISO 24099:2011Navigation data delivery structures and protocolsISO/TC 204 ISO 29283:2011ITS CALM Mobile Wireless Broadband applicationsusing Communications in accordance withIEEE 802.20ISO/TC 214 ISO 16653-3:2011Mobile elevating work platforms - Design, calculations,safety requirements and test methods relative tospecial features - Part 3: MEWPs for orchardoperationsISO/TC 22/SC 7 ISO 12251:2011Diesel engines - Clamp mounted CR fuel injectors -Mounting dimensionsISO/TC 22/SC 23 ISO 7116:2011Mopeds - Measurement method for determiningmaximum speedISO/TC 235 ISO/TS 10674:2011Rating services - Assessment of creditworthiness ofnon-listed entitiesISO/TC 25 ISO/TR 945-2:2011Microstructure of cast irons - Part 2: Graphiteclassification by image analysisISO/TC 28 ISO 3405:2011Petroleum products - Determination of distillationcharacteristics at atmospheric pressureISO/TC 28 ISO 3987:2010/Cor 1:2011Petroleum products - Determination of sulfated ash inlubricating oils and additives - TechnicalCorrigendum 1ISO/TC 28 ISO 20783-1:2011Petroleum and related products - Determination ofemulsion stability of fire-resistant fluids - Part 1: Fluidsin category HFAEISO/TC 28 ISO 20843:2011Petroleum and related products - Determination ofpH of fire-resistant fluids within categories HFAE, HFASand HFCISO/TC 34/SC 9 ISO/TS 11133-2:2003/Amd 1:2011Microbiology of food and animal feeding stuffs -Guidelines on preparation and production of culturemedia - Part 2: Practical guidelines on performancetesting of culture media - Amendment 1: Testmicroorganisms for commonly used culture mediaISO/TC 34/SC 11 ISO 3656:2011Animal and vegetable fats and oils - Determination ofultraviolet absorbance expressed as specific UVextinctionISO/TC 35/SC 9 ISO 1519:2011Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel)ISO/TC 43/SC 1 ISO 10302-1:2011Acoustics - Measurement of airborne noise emittedand structure-borne vibration induced by smallair-moving devices - Part 1: Airborne noisemeasurementISO/TC 44/SC 3 ISO 3581:2003/Amd 1:2011Welding consumables - Covered electrodes formanual metal arc welding of stainless andheat-resisting steels - Classification - Amendment 1ISO/TC 44/SC 5 ISO 15626:2011Non-destructive testing of welds - Time-of-flightdiffraction technique (TOFD) - Acceptance levelsISO/TC 59 ISO 10845-2:2011Construction procurement - Part 2: Formatting andcompilation of procurement documentationISO/TC 59 ISO 10845-3:2011Construction procurement - Part 3: Standardconditions of tenderISO/TC 59 ISO 10845-4:2011Construction procurement - Part 4: Standardconditions for the calling for expressions of interestISO/TC 59 ISO 10845-5:2011Construction procurement - Part 5: Participation oftargeted enterprises in contractsISO/TC 59 ISO 10845-6:2011Construction procurement - Part 6: Participation oftargeted partners in joint ventures in contractsISO/TC 59 ISO 10845-7:2011Construction procurement - Part 7: Participation oflocal enterprises and labour in contractsISO/TC 59 ISO 10845-8:2011Construction procurement - Part 8: Participation oftargeted labour in contractsISO/TC 6/SC 5 ISO 5264-2:2011Pulps - Laboratory beating - Part 2: PFI mill methodISO/TC 61/SC 13 ISO 14125:1998/Amd 1:2011Fibre-reinforced plastic composites - Determinationof flexural properties - Amendment 1ISO/TC 79/SC 2 ISO 8251:2011Anodizing of aluminium and its alloys - Measurementof abrasion resistance of anodic oxidation coatingsISO/TC 85/SC 2 ISO 27048:2011Radiation protection - Dose assessment for themonitoring of workers for internal radiation exposureISO/TC 92/SC 1 ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011Reaction to fire tests - Ignitability of products subjectedto direct impingement of flame - Part 2: Single-flamesource test - Technical Corrigendum 1ISO/TC 92/SC 1 ISO 12863:2010/Cor 1:2011Standard test method for assessing the ignitionpropensity of cigarettes - Technical Corrigendum 1IULTCS ISO 13365:2011Leather - Chemical tests - Determination of thepreservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content inleather by liquid chromatography24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAITC 1 IEC 60050-802:2011International Electrotechnical Vocabulary - Part 802:UltrasonicsTC 17 IEC 62271-206:2011High-voltage switchgear and controlgear - Part 206:Voltage presence indicating systems for ratedvoltages above 1 kV and up to and including 52 kVTC 22 IEC/TR 60146-1-2:2011Semiconductor converters - General requirements andline commutated converters - Part 1-2: ApplicationguideTC 23 IEC 62640:2011Residual current devices with or without overcurrentprotection for socket-outlets for household and similarusesTC 27 IEC 60519-6:2011Safety in electroheat installations - Part 6: Specificationsfor safety in industrial microwave heating equipmentTC 29 IEC 62489-2:2011Electroacoustics - Audio-frequency induction loopsystems for assisted hearing - Part 2: Methods ofcalculating and measuring the low-frequency magneticfield emissions from the loop for assessing conformitywith guidelines on limits for human exposureTC 34 IEC 60357-am3:2011Amendment 3 - Tungsten halogen lamps (non-vehicle)- Performance specificationsTC 34 IEC 62532:2011Fluorescent induction lamps - Safety specificationsTC 35 IEC 60086-3:2011Primary batteries - Part 3: Watch batteriesTC 37 IEC 60099-8:2011Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresterswith external series gap (EGLA) for overheadtransmission and distribution lines of a.c. systemsabove 1 kVTC 46 IEC 61169-18:2011Radio-frequency connectors - Part 18: Sectionalspecification - Radio frequency coaxial connectors oftype SSMATC 46 IEC 61169-19:2011Radio-frequency connectors - Part 19: Sectionalspecification - Radio frequency coaxial connectors oftype SSMBTC 47 IEC 60191-6-17:2011Mechanical standardization of semiconductor devices- Part 6-17: General rules for the preparation of outlinedrawings of surface mounted semiconductor devicepackages - Design guide for stacked packages -Fine-pitch ball grid array and fine-pitch land grid array(P-PFBGA and P-PFLGA)TC 47 IEC 60747-14-4:2011Semiconductor devices - Discrete devices - Part 14-4:Semiconductor accelerometersTC 47 IEC 60749-23-am1:2011Amendment 1 - Semiconductor devices - Mechanicaland climatic test methods - Part 23: High temperatureoperating lifeTC 59 IEC 60704-2-13:2011Household and similar electrical appliances - Test codefor the determination of airborne acoustical noise -Part 2-13: Particular requirements for range hoodsTC 59 IEC 62301:2011Household electrical appliances - Measurement ofstandby powerTC 61 IEC 60335-2-103:2011Household and similar electrical appliances - Safety -Part 2-103: Particular requirements for drives for gates,doors and windowsTC 76 IEC 60601-2-57:2011Medical electrical equipment - Part 2-57: Particularrequirements for the basic safety and essentialperformance of non-laser light source equipmentintended for therapeutic, diagnostic, monitoring andcosmetic/aesthetic useTC 77 IEC 61000-4-21:2011Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-21:Testing and measurement techniques - Reverberationchamber test methodsTC 82 IEC 61853-1:2011Photovoltaic (PV) module performance testing andenergy rating - Part 1: Irradiance and temperatureperformance measurements and power ratingTC 86 IEC 62496-2-2:2011Optical circuit boards - Part 2-2: Measurements -Dimensions of optical circuit boardsTC 86 IEC 62496-3:2011Optical circuit boards - Part 3: Performance standards- General and guidanceTC 86 IEC 62496-4:2011Optical circuit boards - Part 4: Interface standards -General and guidanceTC 86 IEC/TR 62343-6-5:2011Dynamic modules - Part 6-5: Investigation of operatingmechanical shock and vibration tests for dynamic modulesTC 86 IEC/TR 62343-6-6:2011Dynamic modules - Part 6-6: Failure mode effectanalysis for optical units of dynamic modulesTC 91 IEC/PAS 61189-3-913:2011Test methods for electrical materials, printed boardsand other interconnection structures and assemblies- Part 3-913: Test methods for interconnectionstructures (printed boards) - Electronic circuit boardfor high-brightness LEDsTC 91 IEC/PAS 62326-20:2011Printed boards - Part 20: Electronic circuit board forhigh-brightness LEDsTC 96 IEC 61558-2-12:2011Safety of transformers, reactors, power supply units andcombination thereof - Part 2-12: Particular requirementsand tests for constant voltage transformers and powersupply units for constant voltageTC 100 IEC 61966-12-1:2011Multimedia systems and equipment - Colourmeasurement and management - Part 12-1: Metadatafor identification of colour gamut (Gamut ID)TC 100 IEC 62684:2011Interoperability specifications of common externalpower supply (EPS) for use with data-enabled mobiletelephonesTC 109 IEC/TR 60664-2-1:2011Insulation coordination for equipment within low-voltagesystems - Part 2-1: Application guide - Explanation ofthe application of the IEC 60664 series, dimensioningexamples and dielectric testing25


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.CEN/TC 19 EN ISO 3405:2011Petroleum products - Determination of distillationcharacteristics at atmospheric pressure(ISO 3405:2011)CEN/TC 19 EN ISO 20783-1:2011Petroleum and related products - Determination ofemulsion stability of fire-resistant fluids - Part 1: Fluidsin category HFAE (ISO 20783-1:2011)CEN/TC 19 EN ISO 20843:2011Petroleum and related products - Determination ofpH of fire-resistant fluids within categories HFAE, HFASand HFC (ISO 20843:2011)CEN/TC 113 EN 16147:2011Heat pumps with electrically driven compressors -Testing and requirements for marking of domestichot water unitsCEN/TC 119 EN 13044-1:2011Intermodal Loading Units - Marking - Part 1: Markingsfor identificationCEN/TC 119 EN 13044-2:2011Intermodal Loading Units - Marking - Part 2: Markingsof swap bodies related to rail operationCEN/TC 119 EN 13044-3:2011Intermodal Loading Units - Marking - Part 3: Markingsof semi-trailers related to rail operationCEN/TC 121 EN ISO 14341:2011Welding consumables - Wire electrodes and welddeposits for gas shielded metal arc welding of nonalloy and fine grain steels - Classification(ISO 14341:2010)CEN/TC 127 EN 15080-12:2011Extended application of results from fire resistancetests - Part 12: Loadbearing masonry wallsCEN/TC 127 EN ISO 11925-2:2010/AC:2011Reaction to fire tests - Ignitability of productssubjected to direct impingement of flame - Part 2:Single-flame source test - Technical Corrigendum 1(ISO 11925-2:2010/Cor 1:2011)CEN/TC 129 EN 12758:2011Glass in building - Glazing and airborne soundinsulation - Product descriptions and determination ofpropertiesCEN/TC 138 EN 13554:2011Non-destructive testing - Acoustic emission testing -General principlesCEN/TC 139 EN ISO 1519:2011Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel)(ISO 1519:2011)CEN/TC 147 EN 12999:2011Cranes - Loader cranesCEN/TC 147 EN 15011:2011Cranes - Bridge and gantry cranesCEN/TC 154 EN 1097-1:2011Tests for mechanical and physical properties ofaggregates - Part 1: Determination of the resistanceto wear (micro-Deval)CEN/TC 154 EN 1367-5:2011Tests for thermal and weathering properties ofaggregates - Part 5: Determination of resistance tothermal shockCEN/TC 165 EN 476:2011General requirements for components used in drainsand sewersCEN/TC 187 EN 15979:2011Testing of ceramic raw and basic materials - Directdetermination of mass fractions of impurities inpowders and granules of silicon carbide by OES byDC arc excitationCEN/TC 187 EN 15991:2011Testing of ceramic and basic materials - Directdetermination of mass fractions of impurities inpowders and granules of silicon carbide by inductivelycoupled plasma optical emission spectrometry(ICP OES) with electrothermal vaporisation (ETV)CEN/TC 218 EN 12115:2011Rubber and thermoplastics hoses and hoseassemblies for liquid or gaseous chemicals -SpecificationCEN/TC 226 EN 1794-1:2011Road traffic noise reducing devices - Non-acousticperformance - Part 1: Mechanical performance andstability requirementsCEN/TC 226 EN 1794-2:2011Road traffic noise reducing devices - Non-acousticperformance - Part 2: General safety andenvironmental requirementsCEN/TC 248 EN 13772:2011Textiles and textile products - Burning behaviour -Curtains and drapes - Measurement of flame spreadof vertically oriented specimens with large ignitionsourceCEN/TC 252 EN 12586:2007+A1:2011Child use and care articles - Soother holder - Safetyrequirements and test methodsCEN/TC 256 EN 15807:2011Railway applications - Pneumatic half couplingsCEN/TC 260 EN 15962:2011Fertilizers - Determination of the complexed micronutrientcontent and of the complexed fraction ofmicro-nutrientsCEN/TC 266 EN 13341:2005+A1:2011Static thermoplastic tanks for above ground storageof domestic heating oils, kerosene and diesel fuels -Blow moulded and rotationally moulded polyethylenetanks and rotationally moulded tanks made ofanionically polymerized polyamide 6 - Requirementsand test methodsCEN//WS 058 CWA 16259:2011Responsible Remote Gambling MeasuresCEN/TC 270 EN 1679-1:1998+A1:2011Reciprocating internal combustion engines - Safety -Part 1: Compression ignition enginesCEN/TC 289 EN ISO 13365:2011Leather - Chemical tests - Determination of thepreservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content inleather by liquid chromatography (ISO 13365:2011)CEN/TC 305 EN 14034-1:2004+A1:2011Determination of explosion characteristics of dustclouds - Part 1: Determination of the maximumexplosion pressure pmax of dust clouds26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2CEN/TC 305 EN 14034-2:2006+A1:2011Determination of explosion characteristics of dustclouds - Part 2: Determination of the maximum rate ofexplosion pressure rise (dp/dt)max of dust cloudsCEN/TC 305 EN 14034-3:2006+A1:2011Determination of explosion characteristics of dustclouds - Part 3: Determination of the lower explosionlimit LEL of dust cloudsCEN/TC 305 EN 14034-4:2004+A1:2011Determination of explosion characteristics of dustclouds - Part 4: Determination of the limiting oxygenconcentration LOC of dust cloudsCEN/TC 331 CEN/TS 15121-2:2011Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Securedelectronic postal services (SePS) interfacespecification - ECPM ServiceCEN/TC 331 CEN/TS 15121-1:2011Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Securedelectronic postal services (SePS) interfacespecification - Concepts, schemas and operationsCEN/TC 392 EN ISO 29621:2011Cosmetics - Microbiology - Guidelines for the riskassessment and identification of microbiologicallylow-risk products (ISO 29621:2010)CEN/TC 52 EN 71-1:2005+A14:2011Safety of toys - Part 1: Mechanical and physicalpropertiesCEN/TC 55 EN ISO 28399:2011Dentistry - Products for external tooth bleaching(ISO 28399:2011)ECISS/TC 110 EN 10305-4:2011Steel tubes for precision applications - Technicaldelivery conditions - Part 4: Seamless cold drawntubes for hydraulic and pneumatic power systems27


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOSKOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.CLC/SC 9XC EN 50122-1:2011Railway applications - Fixed installations - Electricalsafety, earthing and the return circuit - Part 1:Protective provisions against electric shockCLC/SC 31-1 EN 60079-19:2011Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair,overhaul and reclamation (IEC 60079-19:2010)CLC/SR 27 EN 60519-1:2011Safety in electroheating installations - Part 1:General requirementsCLC/SR 15 EN 60684-3-283:2011Flexible insulating sleeving - Part 3: Specificationsfor individual types of sleeving - Sheet 283:Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, for bus-barinsulation (IEC 60684-3-283:2010)CLC/SR 23J EN 61058-2-1:2011Switches for appliances - Part 2-1: Particularrequirements for cord switches (IEC 61058-2-1:2010)CLC/SR 42 EN 60060-2:2011High-voltage test techniques - Part 2: Measuringsystems (IEC 60060-2:2010)CLC/SR 47E EN 60747-16-4:2004/A1:2011Semiconductor devices - Part 16-4: Microwaveintegrated circuits - Switches (IEC 60747-16-4:2004/A1:2009)CLC/SR 65B EN 60534-8-3:2011Industrial-process control valves - Part 8-3: Noiseconsiderations - Control valve aerodynamic noiseprediction method (IEC 60534-8-3:2010)CLC/SR 80 EN 61162-1:2011Maritime navigation and radiocommunicationequipment and systems - Digital interfaces - Part 1:Single talker and multiple listeners (IEC 61162-1:2010)CLC/SR 80 EN 62287-1:2011Maritime navigation and radiocommunicationequipment and systems - Class B shipborneequipment of the automatic identification system(AIS) - Part 1: Carrier-sense time division multipleaccess (CSTDMA) techniques (IEC 62287-1:2010)CLC/SR 86 EN 61746-2:2011Calibration of optical time-domain reflectometers(OTDR) - Part 2: OTDR for multimode fibres(IEC 61746-2:2010)CLC/SR 86C EN 62148-2:2011Fibre optic active components and devices -Package and interface standards - Part 2:SFF 10-pin transceivers (IEC 62148-2:2010)CLC/SR 86C EN 62148-3:2011Fibre optic active components and devices -Package and interface standards - Part 3:SFF 20-pin transceivers (IEC 62148-3:2010)CLC/SR 86C EN 62148-3:2011/AC:2011Fibre optic active components and devices -Package and interface standards - Part 3:SFF 20-pin transceivers (IEC 62148-3:2010)CLC/SR 86C EN 62149-5:2011Fibre optic active components and devices -Performance standards - Part 5: ATM-PONtransceivers with LD driver and CDR ICs(IEC 62149-5:2009)CLC/SR 86C EN 62150-2:2011Fibre optic active components and devices -Test and measurement procedures - Part 2:ATM-PON transceivers (IEC 62150-2:2010)CLC/SR 100 EN 62481-3:2011Digital living network alliance (DLNA) homenetworked device interoperability guidelines -Part 3: Link protection (IEC 62481-3:2010)CLC/TC 17B EN 60947-1:2007/A1:2011Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1:General rules (IEC 60947-1:2007/A1:2010)CLC/TC 17D EN 61439-5:2011Low-voltage switchgear and controlgearassemblies - Part 5: Assemblies for powerdistribution in public networks (IEC 61439-5:2010)CLC/TC 26A EN 60974-6:2011Arc welding equipment - Part 6: Limited dutyequipment (IEC 60974-6:2010)CLC/TC 59X EN 61591:1997/A2:2011Household range hoods and other cooking fumeextractors - Methods for measuring performance(IEC 61591:1997/A2:2010)CLC/TC 88 EN 61400-22:2011Wind turbines - Part 22: Conformity testing andcertification (IEC 61400-22:2010)CLC/TC 88 EN 61400-25-6:2011Wind turbines - Part 25-6: Communications formonitoring and control of wind power plants -Logical node classes and data classes forcondition monitoring (IEC 61400-25-6:2010)CLC/TC 116 EN 61029-2-4:2011Safety of transportable motor-operated electrictools - Part 2-4: Particular requirements for benchgrindersCLC/TC 210 EN 61000-4-16:1998/A2:2011Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16:Testing and measurement techniques - Test forimmunity to conducted, common modedisturbances in the frequency range 0 Hz to150 kHz28


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ETSI EG 202 798 V1.1.1 (2011-01)Intelligent Transport Systems (ITS); Testing; Frameworkfor conformance and interoperability testingETSI EG 202 843 V1.1.1 (2011-01)User Group; Quality of ICT Services; Definitions andMethods for Assessing the QoS parameters of theCustomer Relationship Stages other than utilizationETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Maritime mobile transmitters andreceivers for use in the MF and HF bands; Part 1:Technical characteristics and methods of measurementETSI TR 135 919 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality andIntegrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 5: Designand evaluation report (3GPP TR 35.919 version 9.1.0Release 9)ETSI TR 136 902 V9.3.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Self-configuring and self-optimizing network(SON) use cases and solutions (3GPP TR 36.902version 9.3.0 Release 9)ETSI TR 136 903 V8.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Derivation of test tolerances for multi-cell Radio ResourceManagement (RRM) conformance tests(3GPP TR 36.903 version 8.0.0 Release 8)ETSI TR 136 903 V9.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Derivation of test tolerances for multi-cell Radio ResourceManagement (RRM) conformance tests(3GPP TR 36.903 version 9.0.0 Release 9)ETSI TR 136 942 V9.2.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Frequency (RF) system scenarios(3GPP TR 36.942 version 9.2.0 Release 9)ETSI TR 145 914 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Circuit switched voice capacity evolution for GSM/EDGERadio Access Network (GERAN) (3GPP TR 45.914version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 101 220 V10.1.0 (2011-01)Smart Cards; ETSI numbering system fortelecommunication application providers (Release 10)ETSI TS 101 733 V1.8.3 (2011-01)Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMSAdvanced Electronic Signatures (CAdES)ETSI TS 102 223 V10.1.0 (2011-01)Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT)(Release 10)ETSI TS 102 223 V7.16.0 (2011-01)Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT) (Release 7)ETSI TS 102 223 V8.7.0 (2011-01)Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT) (Release 8)ETSI TS 102 223 V9.3.0 (2011-01)Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT) (Release 9)ETSI TS 102 241 V9.0.0 (2011-01)Smart Cards; UICC Application Programming Interface(UICC API) for Java Card (TM) (Release 9)ETSI TS 102 384 V7.2.0 (2011-01)Smart Cards; UICC-Terminal interface; Card ApplicationToolkit (CAT) conformance specification (Release 7)ETSI TS 102 412 V10.2.0 (2011-01)Smart Cards; Smart Card Platform RequirementsStage 1 (Release 10)ETSI TS 102 484 V10.0.0 (2011-01)Smart Cards; Secure channel between a UICC and anend-point terminal (Release 10)ETSI TS 102 484 V7.8.0 (2011-01)Smart Cards; Secure channel between a UICC and anend-point terminal (Release 7)ETSI TS 102 484 V8.2.0 (2011-01)Smart Cards; Secure channel between a UICC and anend-point terminal (Release 8)ETSI TS 102 484 V9.2.0 (2011-01)Smart Cards; Secure channel between a UICC and anend-point terminal (Release 9)ETSI TS 102 584 V1.2.1 (2011-01)Digital Video Broadcasting (DVB); DVB-SHImplementation GuidelinesETSI TS 102 588 V7.4.0 (2011-01)Smart Cards; Application invocation ApplicationProgramming Interface (API) by a UICC webserverfor Java Card platform; (Release 7)ETSI TS 102 588 V8.2.0 (2011-01)Smart Cards; Application invocation ApplicationProgramming Interface (API) by a UICC webserverfor Java Card platform; (Release 8)ETSI TS 102 588 V9.1.0 (2011-01)Smart Cards; Application invocation ApplicationProgramming Interface (API) by a UICC webserverfor Java Card platform; (Release 9)ETSI TS 102 622 V10.1.0 (2011-01)Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 10)ETSI TS 102 622 V7.8.0 (2011-01)Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 7)ETSI TS 102 622 V8.2.0 (2011-01)Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 8)ETSI TS 102 622 V9.2.0 (2011-01)Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF)Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 9)ETSI TS 102 694-1 V7.2.0 (2011-01)Smart Cards; Test specification for the Single WireProtocol (SWP) interface; Part 1: Terminal features(Release 7)ETSI TS 102 694-2 V7.3.0 (2011-01)Smart Cards; Test specification for the Single WireProtocol (SWP) interface; Part 2: UICC features(Release 7)ETSI TS 102 695-1 V7.2.0 (2011-01)Smart Cards; Test specification for the Host ControllerInterface (HCI) Part 1: Terminal features (Release 7)ETSI TS 102 705 V9.1.0 (2011-01)Smart Cards; UICC Application ProgrammingInterface for Java Card for Contactless Applications(Release 9)29


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 102 800 V1.1.1 (2011-01)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Cognitive Programme Making andSpecial Events (C-PMSE); Protocols for spectrumaccess and sound quality control systems usingcognitive interference mitigation techniquesETSI TS 102 922-1 V7.0.0 (2011-01)Smart Cards; Test specification for the ETSI aspects ofthe IC USB interface; Part 1: Terminal features(Release 7)ETSI TS 121 202 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Technical Specifications and Technical Reportsrelating to the Common IP Multimedia Subsystem (IMS)(3GPP TS 21.202 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 123 002 V8.7.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network architecture (3GPP TS 23.002version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 123 002 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network architecture (3GPP TS 23.002version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 123 003 V8.11.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Numbering, addressing and identification(3GPP TS 23.003 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 123 003 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Numbering, addressing and identification(3GPP TS 23.003 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 123 007 V8.9.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Restoration procedures (3GPP TS 23.007 version 8.9.0Release 8)ETSI TS 123 007 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Restoration procedures (3GPP TS 23.007 version 9.6.0Release 9)ETSI TS 123 041 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS)(3GPP TS 23.041 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 123 060 V8.11.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Servicedescription; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 8.11.0Release 8)ETSI TS 123 060 V9.7.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Servicedescription; Stage 2 (3GPP TS 23.060 version 9.7.0Release 9)ETSI TS 123 122 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Non-Access-Stratum (NAS) functions related to MobileStation (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 123 153 V9.1.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Out of band transcoder control; Stage 2(3GPP TS 23.153 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 123 167 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) emergencysessions (3GPP TS 23.167 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 123 203 V9.7.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control architecture(3GPP TS 23.203 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 123 216 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC);Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 123 237 V9.7.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 123 271 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Functional stage 2 description of Location Services(LCS) (3GPP TS 23.271 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 123 272 V8.10.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System(EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 123 272 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet System(EPS); Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 123 335 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; User Data Convergence (UDC); Technicalrealization and information flows; Stage 2(3GPP TS 23.335 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 123 401 V8.12.0 (2011-01)General Packet Radio Service (GPRS) enhancements forEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 8.12.0Release 8)ETSI TS 123 401 V9.7.0 (2011-01)General Packet Radio Service (GPRS) enhancements forEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)access (3GPP TS 23.401 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 123 402 V9.7.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Architecture enhancements for non-3GPP accesses(3GPP TS 23.402 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 124 008 V8.12.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Corenetwork protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 124 008 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Corenetwork protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008version 9.5.0 Release 9)30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2ETSI TS 124 141 V6.14.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141version 6.14.0 Release 6)ETSI TS 124 141 V7.9.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141version 7.9.0 Release 7)ETSI TS 124 141 V8.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 124 141 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 124 182 V8.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) CustomizedAlerting Tones (CAT); Protocol specification(3GPP TS 24.182 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 124 182 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) CustomizedAlerting Tones (CAT); Protocol specification(3GPP TS 24.182 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 124 234 V8.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network(WLAN) interworking; WLAN User Equipment(WLAN UE) to network protocols; Stage 3(3GPP TS 24.234 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 124 234 V9.2.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network(WLAN) interworking; WLAN User Equipment(WLAN UE) to network protocols; Stage 3(3GPP TS 24.234 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 124 237 V8.7.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemIP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 124 237 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemIP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity;Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 124 247 V7.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Stage 3(3GPP TS 24.247 version 7.5.0 Release 7)ETSI TS 124 247 V8.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Stage 3(3GPP TS 24.247 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 124 247 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM)Core Network (CN) subsystem; Stage 3(3GPP TS 24.247 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 124 285 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Allowed Closed Subscriber Group (CSG) list;Management Object (MO) (3GPP TS 24.285version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 124 292 V8.8.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemCentralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 124 292 V9.6.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemCentralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 124 294 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) CentralizedServices (ICS) protocol via I1 interface(3GPP TS 24.294 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 124 301 V8.8.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for EvolvedPacket System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 124 301 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for EvolvedPacket System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 124 341 V8.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3(3GPP TS 24.341 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 124 341 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3(3GPP TS 24.341 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 124 430 V8.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; Presence Service Capability; ProtocolSpecification [3GPP TS 24.141 V7.0.0, modified andOMA-TS-Presence_SIMPLE-V1_0, modified](3GPP TS 24.430 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 124 503 V8.9.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; IP Multimedia Call Control Protocol basedon Session Initiation Protocol (SIP) and SessionDescription Protocol (SDP) Stage 3 [3GPP TS 24.229(Release 7), modified] (3GPP TS 24.503 version 8.9.0Release 8)ETSI TS 124 504 V8.10.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; TISPAN; PSTN/ISDN simulation services:Communication Diversion (CDIV); Protocol specification(3GPP TS 24.504 version 8.10.0 Release 8)31


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 124 615 V8.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); LTE; Communication Waiting (CW)using IP Multimedia (IM) Core Network (CN)subsystem; Protocol Specification (3GPP TS 24.615version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 124 615 V9.3.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Communication Waiting (CW) using IP Multimedia(IM) Core Network (CN) subsystem; ProtocolSpecification (3GPP TS 24.615 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 124 628 V8.3.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); LTE; Common Basic Communicationprocedures using IP Multimedia (IM) Core Network(CN) subsystem; Protocol specification(3GPP TS 24.628 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 124 628 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Common Basic Communication procedures usingIP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Protocol specification (3GPP TS 24.628 version 9.2.0Release 9)ETSI TS 124 642 V8.7.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Completion of Communications to Busy Subscriber(CCBS) and Completion of Communications byNo Reply (CCNR) using IP Multimedia (IM)CoreNetwork (CN) subsystem; Protocol Specification(3GPP TS 24.642 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 124 642 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Completion of Communications to Busy Subscriber(CCBS) and Completion of Communications byNo Reply (CCNR) using IP Multimedia (IM)CoreNetwork (CN) subsystem; Protocol Specification(3GPP TS 24.642 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 125 101 V8.13.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 8.13.0 Release 8)ETSI TS 125 101 V9.6.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 125 102 V7.19.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 7.19.0 Release 7)ETSI TS 125 102 V8.9.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 125 102 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 125 104 V8.12.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 125 104 V9.6.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 125 106 V8.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRA repeater radio transmission and reception(3GPP TS 25.106 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 125 106 V9.2.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRA repeater radio transmission and reception(3GPP TS 25.106 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 125 113 V8.6.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base station (BS) and repeater electromagneticcompatibility (EMC) (3GPP TS 25.113 version 8.6.0Release 8)ETSI TS 125 113 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base station (BS) and repeater electromagneticcompatibility (EMC) (3GPP TS 25.113 version 9.4.0Release 9)ETSI TS 125 133 V8.12.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resource management(FDD) (3GPP TS 25.133 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 125 133 V9.6.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (FDD) (3GPP TS 25.133 version 9.6.0Release 9)ETSI TS 125 141 V8.12.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD)(3GPP TS 25.141 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 125 141 V9.6.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD)(3GPP TS 25.141 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 125 142 V8.7.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (TDD)(3GPP TS 25.142 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 125 142 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (TDD)(3GPP TS 25.142 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 125 143 V8.6.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRA repeater conformance testing (3GPP TS 25.143version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 125 143 V9.2.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRA repeater conformance testing (3GPP TS 25.143version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 125 144 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) and Mobile Station (MS) overthe air performance requirements (3GPP TS 25.144version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 125 212 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System(UMTS); Multiplexing and channel coding (FDD)(3GPP TS 25.212 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 125 214 V7.17.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214version 7.17.0 Release 7)ETSI TS 125 214 V8.11.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214version 8.11.0 Release 8)32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2ETSI TS 125 214 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 125 224 V8.9.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 125 224 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 125 306 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 125 321 V7.19.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 7.19.0 Release 7)ETSI TS 125 321 V8.12.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 125 321 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 125 367 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobility procedures for Home Node B (HNB); Overalldescription; Stage 2 (3GPP TS 25.367 version 9.5.0Release 9)ETSI TS 125 413 V8.7.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access Network ApplicationPart (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 8.7.0Release 8)ETSI TS 125 413 V9.5.1 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access Network ApplicationPart (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 9.5.1Release 9)ETSI TS 125 460 V10.0.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: General aspects and principles(3GPP TS 25.460 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 125 461 V10.1.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 461 V8.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 125 461 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 125 462 V10.0.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Signalling transport(3GPP TS 25.462 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 125 466 V10.1.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Application part(3GPP TS 25.466 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 467 V8.6.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB);Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 125 467 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB);Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 126 114 V7.13.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimediatelephony; Media handling and interaction(3GPP TS 26.114 version 7.13.0 Release 7)ETSI TS 126 114 V8.7.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimediatelephony; Media handling and interaction(3GPP TS 26.114 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 126 114 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimediatelephony; Media handling and interaction(3GPP TS 26.114 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 126 234 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Transparent end-to-end Packet-switchedStreaming Service (PSS); Protocols and codecs(3GPP TS 26.234 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 126 267 V8.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);eCall data transfer; In-band modem solution; Generaldescription (3GPP TS 26.267 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 126 267 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);eCall data transfer; In-band modem solution; Generaldescription (3GPP TS 26.267 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 126 268 V8.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-Creference code (3GPP TS 26.268 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 126 268 V9.3.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-Creference code (3GPP TS 26.268 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 126 269 V8.3.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);eCall data transfer; In-band modem solution;Conformance testing (3GPP TS 26.269 version 8.3.0Release 8)ETSI TS 126 269 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);eCall data transfer; In-band modem solution;Conformance testing (3GPP TS 26.269 version 9.2.0Release 9)ETSI TS 127 001 V8.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General on Terminal Adaptation Functions (TAF) forMobile Stations (MS) (3GPP TS 27.001 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 127 001 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General on Terminal Adaptation Functions (TAF) for MobileStations (MS) (3GPP TS 27.001 version 9.1.0 Release 9)33


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 127 002 V8.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Terminal Adaptation Functions (TAF) for services usingasynchronous bearer capabilities (3GPP TS 27.002version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 127 002 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Terminal Adaptation Functions (TAF) for services usingasynchronous bearer capabilities (3GPP TS 27.002version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 127 007 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; AT command set for User Equipment (UE)(3GPP TS 27.007 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 127 010 V8.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Terminal Equipment to User Equipment (TE-UE)multiplexer protocol (3GPP TS 27.010 version 8.1.0Release 8)ETSI TS 127 010 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Terminal Equipment to User Equipment (TE-UE)multiplexer protocol (3GPP TS 27.010 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 127 060 V8.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Packet domain; Mobile Station (MS) supportingPacket Switched services (3GPP TS 27.060version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 127 060 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Packet domain; Mobile Station (MS) supportingPacket Switched services (3GPP TS 27.060version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 129 002 V8.15.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobile Application Part (MAP) specification(3GPP TS 29.002 version 8.15.0 Release 8)ETSI TS 129 002 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobile Application Part (MAP) specification(3GPP TS 29.002 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 129 010 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Information element mapping between MobileStation - Base Station System (MS - BSS) and BaseStation System - Mobile-services Switching Centre(BSS - MSC); Signalling Procedures and the MobileApplication Part (MAP) (3GPP TS 29.010 version 9.2.0Release 9)ETSI TS 129 018 V8.3.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Serving GPRSSupport Node (SGSN) - Visitors Location Register(VLR); Gs interface layer 3 specification(3GPP TS 29.018 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 018 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); Serving GPRSSupport Node (SGSN) - Visitors Location Register(VLR); Gs interface layer 3 specification(3GPP TS 29.018 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 129 060 V8.13.1 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);General Packet Radio Service (GPRS); GPRS TunnellingProtocol (GTP) across the Gn and Gp interface(3GPP TS 29.060 version 8.13.1 Release 8)ETSI TS 129 118 V8.8.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobility Management Entity (MME) – VisitorLocation Register (VLR) SGs interface specification(3GPP TS 29.118 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 129 118 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobility Management Entity (MME) – VisitorLocation Register (VLR) SGs interface specification(3GPP TS 29.118 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 129 163 V7.21.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)networks (3GPP TS 29.163 version 7.21.0 Release 7)ETSI TS 129 163 V8.13.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)networks (3GPP TS 29.163 version 8.13.0 Release 8)ETSI TS 129 163 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) CoreNetwork (CN) subsystem and Circuit Switched (CS)networks (3GPP TS 29.163 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 129 165 V8.7.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Inter-IMS Network to Network Interface (NNI)(3GPP TS 29.165 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 129 165 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Inter-IMS Network to Network Interface (NNI)(3GPP TS 29.165 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 129 168 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;Cell Broadcast Centre interfaces with the Evolved PacketCore; Stage 3 (3GPP TS 29.168 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 129 172 V9.3.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Location Services (LCS); Evolved Packet Core(EPC) LCS Protocol (ELP) between the Gateway MobileLocation Centre (GMLC) and the Mobile ManagementEntity (MME); SLg interface (3GPP TS 29.172version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 129 212 V8.10.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control over Gx referencepoint (3GPP TS 29.212 version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 129 212 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control over Gx referencepoint (3GPP TS 29.212 version 9.5.0 Release 9)34


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2ETSI TS 129 213 V8.10.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control signalling flows andQuality of Service (QoS) parameter mapping(3GPP TS 29.213 version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 129 213 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control signalling flows andQuality of Service (QoS) parameter mapping(3GPP TS 29.213 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 129 214 V7.11.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control over Rx referencepoint (3GPP TS 29.214 version 7.11.0 Release 7)ETSI TS 129 214 V8.10.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control over Rx referencepoint (3GPP TS 29.214 version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 129 214 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and charging control over Rx referencepoint (3GPP TS 29.214 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 129 215 V8.8.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and Charging Control (PCC) over S9reference point; Stage 3 (3GPP TS 29.215 version 8.8.0Release 8)ETSI TS 129 215 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Policy and Charging Control (PCC) over S9reference point; Stage 3 (3GPP TS 29.215 version 9.5.0Release 9)ETSI TS 129 228 V5.22.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and DxInterfaces; Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.228 version 5.22.0 Release 5)ETSI TS 129 228 V6.17.0 (2011-01)3GPP CT Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) SubsystemCx and Dx Interfaces; Signalling flows and messagecontents (3GPP TS 29.228 version 6.17.0 Release 6)ETSI TS 129 228 V7.15.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and DxInterfaces; Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.228 version 7.15.0 Release 7)ETSI TS 129 228 V8.11.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and DxInterfaces; Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.228 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 129 228 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and DxInterfaces; Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.228 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 129 230 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Diameter applications; 3GPP specific codes andidentifiers (3GPP TS 29.230 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 129 272 V8.9.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); MobilityManagement Entity (MME) and Serving GPRS SupportNode (SGSN) related interfaces based on Diameterprotocol (3GPP TS 29.272 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 129 272 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); MobilityManagement Entity (MME) and Serving GPRS SupportNode (SGSN) related interfaces based on Diameterprotocol (3GPP TS 29.272 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 129 273 V8.7.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS AAAinterfaces (3GPP TS 29.273 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 129 273 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS AAAinterfaces (3GPP TS 29.273 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 129 274 V8.8.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); EvolvedGeneral Packet Radio Service (GPRS) TunnellingProtocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3(3GPP TS 29.274 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 129 274 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); EvolvedGeneral Packet Radio Service (GPRS) TunnellingProtocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3(3GPP TS 29.274 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 129 275 V8.8.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility andTunnelling protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.275version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 129 275 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility andTunnelling protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.275version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 129 280 V8.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface(MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC(3GPP TS 29.280 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 129 280 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface(MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC(3GPP TS 29.280 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 129 303 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Domain Name System Procedures; Stage 3(3GPP TS 29.303 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 129 328 V8.11.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Sh interface;Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.328 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 129 328 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Sh interface;Signalling flows and message contents(3GPP TS 29.328 version 9.4.0 Release 9)35


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 129 329 V8.8.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Sh interface based on the Diameter protocol;Protocol details (3GPP TS 29.329 version 8.8.0Release 8)ETSI TS 129 329 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Sh interface based on the Diameter protocol;Protocol details (3GPP TS 29.329 version 9.4.0Release 9)ETSI TS 131 101 V7.2.1 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UICC-terminal interface; Physical and logicalcharacteristics (3GPP TS 31.101 version 7.2.1 Release 7)ETSI TS 131 101 V8.2.1 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UICC-terminal interface; Physical and logicalcharacteristics (3GPP TS 31.101 version 8.2.1 Release 8)ETSI TS 131 101 V9.1.1 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UICC-terminal interface; Physical and logicalcharacteristics (3GPP TS 31.101 version 9.1.1 Release 9)ETSI TS 131 102 V8.11.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the Universal Subscriber IdentityModule (USIM) application (3GPP TS 31.102version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 131 102 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the Universal Subscriber IdentityModule (USIM) application (3GPP TS 31.102version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 131 111 V8.10.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 131 111 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 131 121 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Universal SubscriberIdentity Module (USIM) application test specification(3GPP TS 31.121 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 131 122 V9.2.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)conformance test specification (3GPP TS 31.122version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 131 130 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API);(U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 131 133 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); LTE; IP Multimedia Services IdentityModule (ISIM) Application Programming Interface(API); ISIM API for Java Card (3GPP TS 31.133version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 131 221 V9.1.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Contact Manager Application ProgrammingInterface (API); Contact Manager API for Java Card(3GPP TS 31.221 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 172 V9.3.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; SubscriptionManagement (SuM) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP): Information Service(IS) (3GPP TS 32.172 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 132 175 V9.3.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; SubscriptionManagement (SuM) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP): eXtensible MarkupLanguage (XML) definition (3GPP TS 32.175version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 132 260 V8.12.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging(3GPP TS 32.260 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 132 260 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging(3GPP TS 32.260 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 132 275 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; MultiMedia Telephony (MMTel) charging(3GPP TS 32.275 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 132 280 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Advice of Charge (AoC) service(3GPP TS 32.280 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 132 296 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;Telecommunication management; Charging management;Online Charging System (OCS): Applications andinterfaces (3GPP TS 32.296 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 298 V8.10.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Charging Data Record (CDR) parameterdescription (3GPP TS 32.298 version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 132 298 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Charging Data Record (CDR) parameterdescription (3GPP TS 32.298 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 132 299 V7.9.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Diameter charging applications(3GPP TS 32.299 version 7.9.0 Release 7)ETSI TS 132 299 V8.13.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Diameter charging applications(3GPP TS 32.299 version 8.13.0 Release 8)36


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2ETSI TS 132 299 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Diameter charging applications(3GPP TS 32.299 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 132 393 V8.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;Telecommunication management; Delta synchronizationIntegration Reference Point (IRP); Common Object RequestBroker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.393 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 393 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE;Telecommunication management; Delta synchronizationIntegration Reference Point (IRP); Common Object RequestBroker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.393 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 422 V8.7.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Subscriber andequipment trace; Trace control and configurationmanagement (3GPP TS 32.422 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 132 422 V9.3.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Subscriber andequipment trace; Trace control and configurationmanagement (3GPP TS 32.422 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 132 423 V8.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Subscriber andequipment trace; Trace data definition andmanagement (3GPP TS 32.423 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 132 423 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Subscriber andequipment trace; Trace data definition andmanagement (3GPP TS 32.423 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 132 425 V8.4.0 (2011-01)Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurementsEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) (3GPP TS 32.425 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 132 425 V9.5.0 (2011-01)Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurementsEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN) (3GPP TS 32.425 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 132 426 V9.3.0 (2011-01)Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurementsEvolved Packet Core (EPC) network (3GPP TS 32.426version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 132 522 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-OrganizingNetworks (SON) Policy Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP): InformationService (IS) (3GPP TS 32.522 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 523 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Self-OrganizingNetworks (SON); Policy Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP);ETSI TS 132 531 V8.2.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement (SwM); Concepts and IntegrationReference Point (IRP) Requirements (3GPP TS 32.531version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 531 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement (SwM); Concepts and IntegrationReference Point (IRP) Requirements (3GPP TS 32.531version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 132 532 V8.2.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement (SwM); Integration Reference Point (IRP);Information Service (IS) (3GPP TS 32.532 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 132 532 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement (SwM); Integration Reference Point (IRP);Information Service (IS) (3GPP TS 32.532 version 9.4.0Release 9)ETSI TS 132 533 V8.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement (SwM); Integration Reference Point (IRP);Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.533 version 8.3.0Release 8)ETSI TS 132 533 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement (SwM); Integration Reference Point (IRP);Common Object Request Broker Architecture (CORBA)Solution Set (SS) (3GPP TS 32.533 version 9.5.0Release 9)ETSI TS 132 537 V9.1.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Softwaremanagement (SwM); Integration Reference Point (IRP);SOAP Solution Set (SS) (3GPP TS 32.537 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 132 582 V9.2.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); Information model for Type 1interface HNB to HNB Management System (HMS)(3GPP TS 32.582 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 592 V9.1.0 (2011-01)Telecommunication management; Home enhancedNode B (HeNB) Operations, Administration,Maintenance and Provisioning (OAM&P); Informationmodel for Type 1 interface HeNB to HeNB ManagementSystem (HeMS) (3GPP TS 32.592 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 132 612 V9.1.1 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.612version 9.1.1 Release 9)ETSI TS 132 613 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): Common Object Request BrokerArchitecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.613 version 9.1.0 Release 9)37


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 132 615 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); Bulk CM Integration ReferencePoint (IRP): eXtensible Markup Language (XML) fileformat definition (3GPP TS 32.615 version 9.2.0Release 9)ETSI TS 132 642 V8.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); UTRAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Network ResourceModel (NRM) (3GPP TS 32.642 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 132 642 V9.2.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); UTRAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Network ResourceModel (NRM) (3GPP TS 32.642 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 643 V8.1.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); UTRAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.643 version 8.1.0 Release 8)ETSI TS 132 643 V9.1.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; ConfigurationManagement (CM); UTRAN network resourcesIntegration Reference Point (IRP); Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.643 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 732 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IP MultimediaSubsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Information Service(IS) (3GPP TS 32.732 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 733 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IP MultimediaSubsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); Common ObjectRequest Broker Architecture (CORBA) Solution Set (SS)(3GPP TS 32.733 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 735 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IP MultimediaSubsystem (IMS) Network Resource Model (NRM)Integration Reference Point (IRP); eXtensible MarkupLanguage (XML) file format definition (3GPP TS 32.735version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 775 V9.1.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home Node B(HNB) Subsystem (HNS); Network Resource Model(NRM); Integration Reference Point (IRP);ETSI TS 132 785 V9.1.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home enhancedNode B (HeNB) Subsystem (HeNS); Network ResourceModel (NRM); Integration Reference Point (IRP);ETSI TS 133 102 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Security architecture (3GPP TS 33.102version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 133 107 V8.11.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Lawful interception architecture andfunctions (3GPP TS 33.107 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 133 107 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Lawful interception architecture andfunctions (3GPP TS 33.107 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 133 108 V7.10.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Handover interface for LawfulInterception (LI) (3GPP TS 33.108 version 7.10.0Release 7)ETSI TS 133 108 V8.12.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Handover interface for LawfulInterception (LI) (3GPP TS 33.108 version 8.12.0Release 8)ETSI TS 133 108 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3G security; Handover interface for LawfulInterception (LI) (3GPP TS 33.108 version 9.5.0Release 9)ETSI TS 133 310 V9.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network Domain Security (NDS); AuthenticationFramework (AF) (3GPP TS 33.310 version 9.5.0Release 9)ETSI TS 133 320 V9.4.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Security of Home Node B (HNB) / Home evolvedNode B (HeNB) (3GPP TS 33.320 version 9.4.0Release 9)ETSI TS 133 328 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) media planesecurity (3GPP TS 33.328 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 133 401 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);Security architecture (3GPP TS 33.401 version 9.6.0Release 9)ETSI TS 133 402 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);Security aspects of non-3GPP accesses(3GPP TS 33.402 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 134 121-2 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception (FDD); Part 2:Implementation Conformance Statement (ICS)(3GPP TS 34.121-2 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 134 229-1 V9.3.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 1: Protocolconformance specification (3GPP TS 34.229-1version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 134 229-2 V9.3.1 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) specification(3GPP TS 34.229-2 version 9.3.1 Release 9)38


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2ETSI TS 134 229-3 V8.5.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 3: Abstract testsuite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 8.5.0 Release 8)ETSI TS 135 216 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality andIntegrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 2:SNOW 3G specification (3GPP TS 35.216 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 136 101 V10.1.1 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio transmission and reception(3GPP TS 36.101 version 10.1.1 Release 10)ETSI TS 136 101 V8.12.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio transmission and reception(3GPP TS 36.101 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 136 101 V9.6.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio transmission and reception(3GPP TS 36.101 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 136 104 V10.1.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) radio transmission and reception(3GPP TS 36.104 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 104 V8.11.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) radio transmission and reception(3GPP TS 36.104 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 136 104 V9.6.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) radio transmission and reception(3GPP TS 36.104 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 136 106 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);FDD repeater radio transmission and reception(3GPP TS 36.106 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 106 V8.6.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);FDD repeater radio transmission and reception(3GPP TS 36.106 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 136 106 V9.3.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);FDD repeater radio transmission and reception(3GPP TS 36.106 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 136 113 V10.1.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) and repeater ElectroMagneticCompatibility (EMC) (3GPP TS 36.113 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 136 113 V8.3.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) and repeater ElectroMagneticCompatibility (EMC) (3GPP TS 36.113 version 8.3.0Release 8)ETSI TS 136 113 V9.3.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) and repeater ElectroMagneticCompatibility (EMC) (3GPP TS 36.113 version 9.3.0Release 9)ETSI TS 136 124 V10.1.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Electromagnetic compatibility (EMC) requirements formobile terminals and ancillary equipment(3GPP TS 36.124 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 124 V8.2.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Electromagnetic compatibility (EMC) requirements formobile terminals and ancillary equipment(3GPP TS 36.124 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 136 124 V9.2.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Electromagnetic compatibility (EMC) requirements formobile terminals and ancillary equipment(3GPP TS 36.124 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 136 141 V10.1.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) conformance testing(3GPP TS 36.141 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 141 V8.9.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) conformance testing(3GPP TS 36.141 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 136 141 V9.6.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) conformance testing(3GPP TS 36.141 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 136 143 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);FDD repeater conformance testing (3GPP TS 36.143version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 143 V8.4.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);FDD repeater conformance testing (3GPP TS 36.143version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 136 143 V9.2.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);FDD repeater conformance testing (3GPP TS 36.143version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 136 171 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Requirements for Support of Assisted Global NavigationSatellite System (A-GNSS) (3GPP TS 36.171version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 201 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE physical layer; General description(3GPP TS 36.201 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 211 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 212 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Multiplexing and channel coding (3GPP TS 36.212version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 213 V10.0.1 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical layer procedures (3GPP TS 36.213version 10.0.1 Release 10)ETSI TS 136 214 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Physical layer; Measurements (3GPP TS 36.214version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 216 V10.1.0 (2011-01)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Physical layer for relaying operation(3GPP TS 36.216 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 300 V10.2.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Overall description; Stage 2(3GPP TS 36.300 version 10.2.0 Release 10)39


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 136 300 V9.6.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Overall description; Stage 2(3GPP TS 36.300 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 136 302 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Services provided by the physical layer(3GPP TS 36.302 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 304 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) procedures in idle mode(3GPP TS 36.304 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 304 V9.5.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) procedures in idle mode(3GPP TS 36.304 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 136 305 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Stage 2 functional specification of UserEquipment (UE) positioning in E-UTRAN(3GPP TS 36.305 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 305 V9.5.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Stage 2 functional specification of UserEquipment (UE) positioning in E-UTRAN(3GPP TS 36.305 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 136 306 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio access capabilities(3GPP TS 36.306 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 307 V8.2.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 36.307version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 136 307 V9.2.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 36.307version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 136 314 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Layer 2 - Measurements (3GPP TS 36.314version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 321 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 36.321 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 322 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Link Control (RLC) protocol specification(3GPP TS 36.322 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 323 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification(3GPP TS 36.323 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 331 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 36.331 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 331 V8.12.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 36.331 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 136 331 V9.5.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 36.331 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 136 355 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 355 V9.4.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 136 401 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Architecture description (3GPP TS 36.401version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 410 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 general aspects and principles(3GPP TS 36.410 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 411 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 layer 1 (3GPP TS 36.411 version 10.0.0Release 10)ETSI TS 136 412 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 signalling transport (3GPP TS 36.412version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 413 V10.0.1 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP)(3GPP TS 36.413 version 10.0.1 Release 10)ETSI TS 136 413 V9.5.1 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP)(3GPP TS 36.413 version 9.5.1 Release 9)ETSI TS 136 414 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 data transport (3GPP TS 36.414version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 420 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 general aspects and principles(3GPP TS 36.420 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 421 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 layer 1 (3GPP TS 36.421 version 10.0.0Release 10)ETSI TS 136 423 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)(3GPP TS 36.423 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 423 V9.5.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP)(3GPP TS 36.423 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 136 424 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 data transport (3GPP TS 36.424version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 440 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); General aspects and principles forinterfaces supporting Multimedia Broadcast MulticastService (MBMS) within E-UTRAN (3GPP TS 36.440version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 441 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Layer 1 for interfaces supportingMultimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) withinE-UTRAN (3GPP TS 36.441 version 10.0.0Release 10)40


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2ETSI TS 136 442 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Signalling Transport for interfacessupporting Multimedia Broadcast Multicast Service(MBMS) within E-UTRAN (3GPP TS 36.442version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 443 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M2 Application Protocol (M2AP)(3GPP TS 36.443 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 444 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M3 Application Protocol (M3AP)(3GPP TS 36.444 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 444 V9.3.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M3 Application Protocol (M3AP)(3GPP TS 36.444 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 136 445 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M1 data transport (3GPP TS 36.445version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 455 V10.0.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE Positioning Protocol A (LPPa) (3GPP TS 36.455version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 136 455 V9.4.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE Positioning Protocol A (LPPa) (3GPP TS 36.455version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 136 508 V9.3.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); Common testenvironments for User Equipment (UE) conformancetesting (3GPP TS 36.508 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 136 509 V9.3.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); Special conformancetesting functions for User Equipment (UE)(3GPP TS 36.509 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 136 521-1 V9.3.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception; Part 1: Conformancetesting (3GPP TS 36.521-1 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 136 521-2 V9.3.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) (3GPP TS 36.521-2version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 136 523-2 V9.3.0 (2011-01)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)conformance specification; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) proforma specification(3GPP TS 36.523-2 version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 137 104 V10.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-StandardRadio (MSR) Base Station (BS) radio transmission andreception (3GPP TS 37.104 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 137 104 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-StandardRadio (MSR) Base Station (BS) radio transmission andreception (3GPP TS 37.104 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 137 113 V10.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-StandardRadio (MSR) Base Station (BS) ElectromagneticCompatibility (EMC) (3GPP TS 37.113 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 137 113 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Universal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS); LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE;Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)Electromagnetic Compatibility (EMC)(3GPP TS 37.113 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 137 141 V10.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-StandardRadio (MSR) Base Station (BS) conformance testing(3GPP TS 37.141 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 137 141 V9.2.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-StandardRadio (MSR) Base Station (BS) conformance testing(3GPP TS 37.141 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 144 018 V9.7.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile radio interface layer 3 specification; RadioResource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 144 060 V7.22.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 7.22.0 Release 7)ETSI TS 144 060 V8.11.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 144 060 V9.6.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 145 005 V7.23.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005version 7.23.0 Release 7)ETSI TS 145 005 V8.11.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 145 005 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 145 008 V7.19.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008version 7.19.0 Release 7)ETSI TS 145 008 V8.9.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008version 8.9.0 Release 8)41


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 145 008 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 148 008 V9.5.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Switching Centre - Base Station system(MSC-BSS) interface; Layer 3 specification(3GPP TS 48.008 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 148 018 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Base StationSystem (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 151 010-2 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 2:Protocol Implementation Conformance Statement(PICS) proforma specification (3GPP TS 51.010-2version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 151 010-4 V4.17.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 4:Subscriber Identity Module (SIM) application toolkitconformance test specification (3GPP TS 51.010-4version 4.17.0 Release 4)ETSI TS 151 010-5 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 5:Inter-Radio-Access-Technology (RAT) (GERAN /UTRAN) interaction Abstract Test Suite (ATS)(3GPP TS 51.010-5 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 151 010-7 V9.1.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 7:Location Services (LCS) test scenarios and assistancedata (3GPP TS 51.010-7 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 151 021 V8.9.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 8.9.0 Release 8)ETSI TS 151 021 V9.4.0 (2011-01)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 9.4.0Release 9)Parengë Lyda Maþeikienë42


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 2Lietuvos standartizacijos departamentasDirektorius .............................................................................................................................................................. 270 9360Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345Faksas 212 6252TEISËS, PERSONALO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUSVyriausioji specialistë teisëkûrai .............................................................................................................................. 279 1140Vyriausiasis specialistas tarptautiniams ryðiams .................................................................................................... 270 9358Vyriausioji specialistë mokymams ir archyvui ........................................................................................................ 270 9360Padëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 93611-asis poskyrisÞaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos, socialinë atsakomybë ................................................. 270 9365Tekstilë, dujø sistemos, nafta ir naftos produktai, popierius, informacija ir dokumentavimas ........................... 279 1134Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, pašarai ...................................... 279 1134Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, maisto analizë, dangos ................................................................... 270 93652-asis poskyrisPoskyrio vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................. 234 8399Sveikata, pakavimas, akiø optika ............................................................................................................................. 234 8396Mechanika, metalai, suvirinimas .............................................................................................................................. 234 8396Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas,neardomieji bandymai ............................................................................................................................................. 234 8397Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai .................................................................................... 234 83973-iasis poskyrisInformacinës ir ryšiø technologijos, telekomunikacijos, informacijos saugumas, apsauga .............................. 270 9349Elektronika, elektros energetika ............................................................................................................................... 279 1151Elektrotechnika, elektromagnetinis suderinamumas ............................................................................................. 279 11514-asis poskyrisPoskyrio vedëjas. Bendrieji klausimai, statybinës konstrukcijos, priešgaisrinë sauga. Baldai, mediena,ctechninë pagalba neágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................................................. 279 1150Statyba, statybinës medþiagos ir gaminiai, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos ........................................... 270 9341203 kab.206 kab.309 kab.204 kab.205 kab.401 kab.312 kab.311 kab.318 kab.318 kab.311 kab.302 kab.303 kab.303 kab.304 kab.304 kab.216 kab.216 kab.216 kab.319 kab.317 kab.PLANAVIMO, TIKRINIMO IR LEIDYBOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366 212 kab.Tarptautiniø ir Europos standartø perëmimas ........................................................................................................ 279 1138 202 kab.Standartø lietuviðkø terminø ekspertizë .................................................................................................................. 279 1153 217 kab.Standartø lietuviø kalbos ekspertizë ....................................................................................................................... 270 9371 209 kab................................................................................................................................................................................... 279 11 53 217 kab.Standartø techninis redagavimas ir maketavimas .................................................................................................. 270 9357 210 kab................................................................................................................................................................................... 270 1138 202 kab.INFORMACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362Notifikavimo ir informacijos poskyrisPoskyrio vedëja. Keitimosi informacija pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas klausimai ................................... 270 9347Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347Informaciniø technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364Departamento terminø duomenø bazë .................................................................................................................. 279 1137Biblioteka ................................................................................................................................................................ 279 1142Platinimo poskyrisPoskyrio vedëja. Tarptautiniø ir Europos standartø, kitø dokumentø platinimas ............................................. 270 9348Departamento leidiniø platinimas ............................................................................................................................ 270 9343218 kab.214 kab.214 kab.213 kab.213 kab.213 kab.315 kab.307 kab.306 kab.FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUSVedëja ..................................................................................................................................................................... 270 9346201 kab.Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344Projektø direktorius .................................................................................................................................................. 270 9359Rinkodaros direktorius ............................................................................................................................................. 270 9356Faksas 270 935643


2011 Nr. 2 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASDepartamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartusu suinteresuotomis Lietuvos RespublikosVyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis irorganizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikàstandartizacijos srityje.Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijosdarbus ir metodiðkai jiems vadovauja.Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos≤ ≥standartø projektams rengti.Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijosSutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausøtarnybos funkcijas.Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijosnacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijosstandartizacijos forume nuo 1999 m.Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europosorganizacijose:Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narysnuo 2008 m.;Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –asocijuotasis narys nuo 1996 m.;Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo2003 m.;Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;Europos telekomunikacijø standartø institute (ETSI) – narysnuo 1996 m.44

More magazines by this user
Similar magazines