Cyfrowy Ekspert MultiSwitch CE 5/16 HD - SatTeam

satteam.pl

Cyfrowy Ekspert MultiSwitch CE 5/16 HD - SatTeam

Cyfrowy EkspertMultiSwitch CE 5/16 HD1Pozycja SATDVB-SWażne informacje dotyczące bezpieczeństwa· Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać urządzenia, istnieje zagrożenie porażenia prądem.· Wymagane naprawy mogą przeprowadzać jedynie odpowiednio przeszkolone osoby (serwis).· Instalacja, w której znajdować się będzie MultiSwitch CE musi spełniać normę EN 50083, orazwszystkie normy bezpieczeństwa· Instalacja oraz MultiSwitch serii CE powinny być osłonięte przed działaniem warunków atmosferycznych· Przed uruchomieniem MultiSwitch’e serii CE należy uziemić! Urządzenia bez uziemienia narażone sąna zniszczenie poprzez przepięcia atmosferyczne lub różnice potencjałów!· MultiSwitch’a serii CE nie wolno używać w żrącym środowisku.· MultiSwitch’a serii CE nie wolno używać w zbyt wysokich i zbyt niskich temperaturach (zalecanetemperatury pokojowe)· Nie należy używać akcesoriów pochodzących od innego producenta, gdyż mogą one powodowaćzagrożenia lub uszkodzenia sprzętu.· Nie należy umieszczać urządzenia na nierównej powierzchni.· Nie należy używać MultiSwitch’y serii CE w pobliżu otwartego ognia.Specyfikacja· Zakres częstotliwości: Sygn. naziemny: 47~862 MHz; Sygn. satelitarny: 950 ~2150 MHz· Wejścia: 4 SAT + 1 naziemne (złącza F)· Wyjścia: 16 wyjść umożliwiających dystrybucję sygnału do 16 użytkowników (złącza F)· Sterowanie: 13V i 18V· Separacja: 30 dB· Zasilanie LNB: maksimum 1200 mA, 18 V· Maksymalny poziom wejściowy: Naziemny: 85 dBµV; SAT: 100 dBµV· Pobór prądu: 22 W w trybie normalnej pracy z LNB· Wymiary (SzxGłxWys): 276x125x44 mm· 3 lata gwarancji (2 lata pełnej gwarancji + dodatkowy rok po rejestracji produktu)Uwagi dotyczące montażu1. Jeśli instalacja elektryczna wyposażona jest w dodatkowyuziemienie (bolec PE) nie należy podłączaćuziemienia na tym wejściu/wyjściu.2. Przed zamontowaniem multiswitch’a, proszęupewnić się, że doprowadzony został sygnał o odpowiednichparametrach.3. Należy umieścić multiswitch w zadaszonym pomieszczeniuz dogodnym dostępem do wszystkichzłącz możliwie jak najbliżej źródła sygnału (anteny).Uwagi dotyczące recyklinguPo zakończeniu użytkowania, urządzenia nie możnawyrzucać razem z normalnymi odpadami komunalnymi.Należy go oddać do utylizacji do specjalnego punktuzbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.W lokalnym urzędzie gminy uzyskają Państwoinformacje o najbliższych punktach utylizacji odpadów.Przykład instalacji:MutliSwitch CE 5/16 HD to nowoczesny system podziału sygnału marki Cyfrowy Ekspert. System ten umożliwia, w prosty i szybki sposób, rozdzielenie sygnałusatelitarnego z 1 pozycji SAT (4 polaryzacje) oraz sygnału DVB-T na 16 niezależnych użytkowników. MultiSwitch CE 5/16 HD posiada zestaw praktycznych uchwytówwykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego umożliwiających montaż wewnątrz budynków.SATSATSATSATSATSATSATSATCyfrowa antena satelitarnaTechniDish 80 + Quatrro LNBTVRTVRTVRTVRTVRTVRTVRTVRCyfrowa antenanaziemna (DVB-T)TechniYagi 4HDTVSATRTVSATRTVSATRTVSATRTVSATRTVSATRTVSATRTVSATRCyfrowy TV serii Tareoz wbudowanym tunerem(DVB-S/T/C)Cyfrowy dekoder satelitarny HDDiGYBOXX HD C+Cyfrowy dekoder DVB-TTechniSat HD T1Cyfrowy dekoder DVB-TCE-TSuma wszystkich zalet ∙ www.technisat.pl


Cyfrowy EkspertMultiSwitch CE 5/16 HD1SAT Pozycja position SATDVB-SSafety Instructions· Never open the device! There is a risk of electric shock.· All service activities can only be done by qualified personnel.· Installation should comply with the EN 50083 standard, and all current safety regulations!· The device and distribution installation can only be used in buildings, protected from the weatherconditions.· Before starting up, MultiSwitch CE series must be grounded! Ungrounded equipment are exposedto damage by atmospheric overvoltage or potential differences!· MultiSwitch CE series should not be used in corrosive environments.· MultiSwitch CE series should not be used in too low or too high temperatures.· We recommend not to use accessories from other manufactures, as they may cause danger of damageof device· Do not expose the device to dripping or splashing water, nor place any objects filled with water, e.g.vases, on top of it.· Do not place burning objects, e.g. candles, on the device.Specification· Frequency range: Terrestrial signal: 47~862 MHz; SAT signal: 950 ~2150 MHz· Inputs: 4 SAT + 1 terrestrial (F connector)· Outputs: 16 outputs for distribution signal up to 16 participants (F connector)· Control: 13V and 18V· Separation: 30 dB· LNB power: Max. 1200 mA, 18 V· Maximum input level: Terr: 85 dBµV; SAT: 100 dBµV· Power consumption: 22 W in normal operation work with LNB· Dimension (WxDxH): 276x125x44 mm· 3 years warranty (2 years full warranty + an additional year after product registration)Installation notes1. If the electrical system is equipped with the additionalground pin (PE), do not connect the groundto the grounding on wire.2. Before installing MultiSwitch CE series, make surethat incoming signal is restored with appropriateparameters.3. Place MultiSwitch in a covered room and as closeas possible to the signal source (antenna) providealso easy access to all connections.Recycling notesAfter use, product cannot be disposed with normalhousehold waste. It should be transported to the specialcollection point of electrical and electronic devices. Usedremote control and batteries and other electronic wastecannot be discarded together with household waste, butshould be properly recycled. For information about nearestrecycling centre, please contact with representativesof locals administration.Installation Example:MutliSwitch CE 5/16 HD is a modern system of distribution of digital signal of Cyfrowy Ekspert brand. This system allows to an easy and quick signal share fromone satellite position (4 polarities) and one DVB-T up to 16 participants. MultiSwitch CE 5/16 HD has a set of practical handles (made from high quality plastic)enabling and durable installation of device inside of buildings.SATSATSATSATSATSATSATSATDigital satellite dishTechniDish 80 + Quattro LNBTVRTVRTVRTVRTVRTVRTVRTVRDigital terrestrialantenna (DTT)TechniYagi 4HDTVSATRTVSATRTVSATRTVSATRTVSATRTVSATRTVSATRTVSATRDigital TV - Tareo serieswith integratedDVB-S/T/C tunerSatellite HD decoderDiGYBOXX HD C+HD terrestrial decoder (DTT)TechniSat HD T1HD terrestrial decoder (DTT)CE-Twww.technisat.com

More magazines by this user
Similar magazines