katalog výrobků / catalogue of products - DCK Holoubkov Bohemia as

dck.cz
  • No tags were found...

katalog výrobků / catalogue of products - DCK Holoubkov Bohemia as

KATALOG VÝROBKŮ / CATALOGUE OF PRODUCTS2009


DCK Holoubkov Bohemia a.s.,soukromá společnost založená v roce 1953, patří mezi předníčeské výrobce a dodavatele venkovních kabelových rozváděčůnn. Svým klientům nabízí DCK široký sortiment v několikamateriálových provedeních:1) plastové rozváděče z polykarbonátu (PC)2) plastové rozváděče z polyesteru (SMC)3) betonové rozváděče s plastovými dveřmiRozváděče jsou dodávány jako prázdné či plně vyzbrojenéna základě potřeb a požadavků zákazníků DCK.Hlavními odběrateli našich výrobků jsou především energetickéspolečnosti a velkoobchodní organizace zaměřené naelektroinstalační materiál. Veškeré výrobky jsou certifikovány EZÚPraha a jsou vyráběny v souladu s platnými evropskými normami.Dlouholetá tradice nás zavazuje dosahovat vysoké technickéúrovně výrobků a výrobních procesů, plnit představy zákazníkůo výrobku, a tím se prosazovat na evropském trhu a dosahovattrvalé prosperity.Březen 2009DCK Holoubkov Bohemia a.s.,founded in 1953, rangs among the leading Czech producersand suppliers of the outdoor LV switchboards. DCK providetheir customers with a wide range of solutions using thefollowing technologies:1) plastic switchboards made of polycarbonate (PC)2) plastic switchboards made of polyester (SMC)3) concrete switchboards with plastic doorThe switchboards are supplied empty or fully equippedaccording to customers´ requirements.Our key customers are energy distribution companiesand wholesale companies specializing in wiring material.All products are certified by EZÚ Prague and are producedin accordance with valid European standards.The long tradition strengthens our commitment to achievea high technological level in our products and productionprocesses, meet our customers requirementsand thus acquire a position in the European marketand achieve permanent prosperity.March 2009


Konstrukční provedení / Construction solutionsOsazení do výklenku ve stěně/zděném pilíři (technické značení V)Application into a wall recess (type V)Skříně určené do výklenku mají otevřené spodní dno.Boxes intended for application into a wall recess aresupplied with open bottom if not specified otherwisein ordering.Osazení na stěnu (technické značení N) / Application on a wall (type N)Skříně určené pro montáž na stěnu mají plné spodní dno.Boxes intended for application on a wall are suppliedwith full/closed bottom if not specified otherwisein ordering.Upevnění na opěrný bod venkovního vedení (technické značení S)Application on an electrical pole (type S)Prázdné skříně určené pro aplikaci na sloupjsou standardně osazeny kabelovými vývodkami a držáky;jiné požadavky je nutno specifikovat při objednávce.Empty boxes intended for application on electrical poleare equipped with cable glands and holders;different requirements need to be specifiedin ordering.Kompaktní pilíř (skříň + pilířový podstavec) (technické značení K)Compact column (box + base = type K)Skříň/BoxKoncový dílTerminal partZákladový dílBase partPilířový podstavec/ColumnKompaktní pilíř/Compact columnKompaktní pilíř/Compact columnSkříň/BoxPilířový podstavec/ColumnMateriál SMC: Koncový díl a základový díl tvoří jednukompaktní část (nelze je oddělit).Material SMC:Terminal and base part of the column arecompact and can not be divided into two parts.PCSMC


Rozváděče a pilíře z termoplastu – PCSwitchboards and columns made of thermoplastic – PCType SP1/P SP2/PSP295 x 255 x 115 315 x 280 x 120Type SS/P–C SS1/P SS2/PSS400 x 600 x 220 374 x 570 x 242 484 x 570 x 242Type SR11/P SR21/P SR22/PSR748 x 570 x 242 858 x 570 x 242 968 x 570 x 242SR111/P SR211/P SR221/P SR222/P1122 x 570 x 242 1232 x 570 x 242 1342 x 570 x 242 1452 x 570 x 242Type EP/P–C EP1/P EP2/P EP22/PEP400 x 1200 x 220 374 x 1150 x 242 484 x 1150 x 242 968 x 1150 x 242Type SD3/P SD33/PSD540 x 1050 x 320 1080 x 1050 x 320


2-FRONTSwitchboards and columns made of thermoplast - PCType PP1/P PP2/P PP3/P374 x 1225 x 242 484 x 1225 x 242 540 x 1225 x 320PP11/P PP21/P PP22/P PP33/PPP784 x 1225 x 242 858 x 1225 x 242 968 x 1225 x 242 1080 x 1225 x 320PP111/P PP211/P PP221/P PP222/P1122 x 1225 x 242 1232 x 1225 x 242 1342 x 1225 x 242 1452 x 1225 x 242Specifická hmotnost – ISO 1183 Specific weight ISO 1183 1,21 (g/cm 3 )Elektrický odpor povrchu – IEC 93 Electrical resistance of the surface IEC 93 10 14 (Ohm)Dielektrická pevnost – IEC 243 Dielectric strength IEC 243 35 (kV/mm)Odolnost proti nadměrnému teplu a ohni – IEC 695 Heat and fire retardancy IEC 695 960 ( o C)Krátkodobá tepelná odolnost – IEC 216 Short-term heat resistance IEC 216 140 ( o C)Trvalá tepelná odolnost – IEC 216 Permanent heat resistance IEC 216 115 ( o C)Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy (– 35 o C / +40 o C) Protection level against outer mechanical clash (–35 o C / +40 o C) IK 10Stupeň krytí Covering level IP 44Způsob likvidace Way of liquidation recyklace/recycling


Rozváděče a pilíře z termosetu – SMCSwitchboards and columns made of thermoset – SMCType SS1/N SS2/N SS3/NSS320 x 640 x 250 470 x 640 x 250 620 x 640 x 250Type SR21/N SR22/N SR32/N SR33/NSR780 x 640 x 250 930 x 640 x 250 1080 x 640 x 250 1230 x 640 x 250Type SD1/N SD2/N SD3/NSD320 x 940 x 250 470 x 940 x 250 620 x 940 x 250SD21/N SD22/N SD32/N SD33/N780 x 940 x 250 930 x 940 x 250 1080 x 940 x 250 1230 x 940 x 250Type PP1/N PP2/N PP3/NPP320 x 1215 x 250 470 x 1215 x 250 620 x 1215 x 250PP21/N PP22/N PP32/N PP33/N780 x 1215 x 250 930 x 1215 x 250 1080 x 1215 x 250 1230 x 1215 x 250


Specifická hmotnost – ISO 1183 Specific weight – ISO 1183 1,70 (g/cm 3 )Elektrický odpor povrchu – IEC 93 Electrical resistance of the surface – IEC 93 10 11 (Ohm)Dielektrická pevnost – IEC 243 Dielectric strength – IEC 243 24 (kV/mm)Odolnost proti nadměrnému teplu a ohni – IEC 695 Heat and fire retardancy – IEC 695 960 ( o C)Krátkodobá tepelná odolnost – IEC 216 Short-term heat resistance – IEC 216 170 ( o C)Trvalá tepelná odolnost – IEC 216 Permanent heat resistance – IEC 216 155 ( o C)Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy (–35 o C / +40 o C) Protection level against outer mechanical clash (–35 o C / +40 o C) IK 10Stupeň krytí Covering level IP 44Způsob likvidace – spalování nebo skladováním jako průmyslový odpad, kategorie ostatníWay of liquidation – combustion or storage as industrial waste, category the otherRozváděče z betonu + termoplastové (PC) dveře *Switchboards made of concrete + thermoplastic (PC) doorType SS1/K SS2/K SS3/KSS410 x 510 x 250 540 x 510 x 250 410 x 610 x 250Type SR3/K SR4/K SR5/KSR815 x 510 x 250 1065 x 510 x 250 1320 x 510 250Pevnost v tlaku – ČSN EN 12390-3 Pressure strength – ČSN EN 12390-3 ≥ 30 (N/mm 2 )Mrazuvzdornost – ČSN 73 1322 Frost resistance – ČSN 73 1322 T = 50Součinitel mrazuvzdornosti – ČSN 72 2452 Frost resistance coefficient – ČSN 72 2452 ≥ 0,85Index hmotnostní aktivity – zákon č. 18/1997 Sba vyhlášky 307/2002 Sb.Weight activity according to Code of Law No. 18/1997and Notice 307/2002< 0,5*V případě potřeby lze dodat pouze plastový rám a dveře.It is possible to supply only plastic frame and door.


Příslušenství / AccessoriesCeloplastový držák / Plastic holderDržák je určen jako přechodový prvek pro upevnění skříně na sloup.The plastic holder is intended as a transition element for fastening boxes on poles.Připevnění na sloup / Ways of fastening on electrical pole1) Páska BANDIMEX / BANDIMEX tapePro upevnění páskou Bandimex je nezbytný speciální nástroj.It is necessary to own a special fastening device for BANDIMEX tightening!2) Upínací pás / Fastening strapPerforovaný ocelový pozinkovaný pás je určen pro připevnění skříní na sloup.Perforated steel zinc-plated strap is intended for fastening boxeson electrical poles.3) Objímka / LoopMontážní desky / Mounting platesVedle typových perforací lze na přání zákazníka dodat i desky plné.Besides standard DCK perforations it is possible to supply full plates.******Zámek / Locking systemsStandardní typy/Standard solutions:1) jednoduchý energetický zámek /standard energetic lock*2) tříbodový zámek/3-point locking system**Vložky do tříbodového zámku nejsou jeho součástí a musí být objednány zvlášť.Cylinders are not a part of the lock and must be ordered separately.a) standardní energetická vložka FAB/standard energ. cylinder FAB***b) jiná vložka dle požadavku zákazníka/other cylinder accordingto customer‘s requirementsKabelová vývodka / Cable glandCeloplastová kabelová vývodka z PC je určena pro vstup kabelu z kabelovéchráničky do skříně.Maximální průřez kabelu 150 mm 2 .Plastic cable gland made of PC is intended for input of cable from tube to box.Max. cable cross-section = 150 mm 2 .*V-svorky / V-clampsPlastová krytka V-svorky / Plastic cover of V-clamp*Vnitřní otočný segment svorky umožňuje upnutí v rozsahu 10-240 mm 2 .Internal swivel segment of the clamp enables clamping range 10-240 mm 2 .Zalisovací matice / NutsZM5, ZM6, ZM8, ZM10, ZM12


Switchboards and columns made of thermoplast - PCSestavy HELGA / HELGA setsKomplexní systém pro připojení rodinných domů a jiných objektůna energie.A complex system intended for connecting of family housesand other buildings to energies.Sestavy HELGA jsou nabízeny v těchto konstrukčních provedeních.HELGA sets are offered in the following construction solutions.HELGA 1 – sestavy určené pro osazení do výklenku nebo zděného pilíře– sets intended for application into a wall recess or a brick columnHELGA 2 – kompletní sestavy v pilířovém provedení pro osazení do volného prostoru– compact sets intended as self-standing compact columns


Kontaktní adresa / Address:DCK Holoubkov Bohemia a.s.CZ – 338 01 Holoubkov 79tel.: +420 371 751 411–412fax: +420 371 751 413odbyt/sales: +420 371 510 529fakturace/invoicing: +420 371 510 511atypická produkce /atypical production: +420 371 510 525zahraniční obchod/export: +420 371 793 060e-mail:odbyt@dck.czinfo@dck.czkonstrukce@dck.czexport@dck.czwww.dck.cz

More magazines by this user
Similar magazines