verzija 1.1 - Carinska uprava Republike Slovenije

carina.gov.si

verzija 1.1 - Carinska uprava Republike Slovenije

NCTSR E P U B L I K A S L O V E N I J AM I N I S T R S T V O Z A F I N A N C ECARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJENCTSKatalog elektronskih sporočil za področje carinjenja (NCTS)Tehnična dokumentacijaVerzija: 1.1 (15.06.2009)


NCTSZgodovina dokumentaVer. Opis spremembe Datum1.0 Osnovna verzija 20.04.20091.1 Dopolnjena verzija 15.06.2009NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSKazaloUvod 51.1 Namen dokumenta 5Standardi in pravila pri sestavi sporočil 62.1 Standardi 62.2 Pravila sestave sporočila v formatu XML 62.2.1 Priprava podatkov 62.2.2 Podpisovanje dokumentov 62.2.3 Šifriranje dokumentov 72.2.4 Kontrola preklicanih certifikatov 82.2.5 Preklic certifikata 82.2.6 Časovni žig 82.2.7 Formati polj 92.2.8 Preverjanje strukture XML dokumentov 9Strukture XML elektronskih sporočil 103.1 Splošno 10Uporaba XML shem pri postopku izmenjave za področje carinjenja (NCTS) 12Struktura sporočil 134.1 Opombe opisa strukture sporočil 134.2 Elementi na nivoju sporočil 134.3 Povezava elementov iz Header sheme z elementi iz sporočil tipa IE 144.4 IE004 Amendment acceptance 154.5 IE005 Amendment rejection 164.6 IE006 Arrival advice 184.7 IE007 Arrival notification 194.8 IE008 Arrival notification rejection 234.9 IE009 Cancellation decision 244.10 IE013 Declaration amendment – type B 254.11 IE014 Declaration cancellation request 384.12 IE015 Declaration data – type B 384.13 IE016 Declaration rejected 384.14 IE019 Discrepancies 384.15 IE021 AAR rejection notification 38NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTS4.16 IE023 Guarantor notification 384.17 IE025 Goods release notification 384.18 IE028 MRN allocated 384.19 IE029 Release for transit – type B 384.20 IE043 Unloading permission 384.21 IE044 Unloading remarks 384.22 IE045 Write-off notification 384.23 IE051 No release for transit – type B 384.24 IE054 Request of release 384.25 IE055 Guarantee not valid 384.26 IE058 Unloading remarks rejection 384.27 IE060 Control decision notification 384.28 IE062 Release request rejection 384.29 IE140 Request on non-arrived movement 384.30 IE141 Information about non-arrived movement 384.31 IE928 Positive Acknowledge 384.32 CONDITIONS FOR IE 38NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTS1Uvod1.1 Namen dokumentaDokument vsebuje informacije o novostih pri računalniški izmenjavi podatkov med carino in podjetji.Spremembe in prilagoditve carinskega informacijskega sistema so posledica večletnega strateškega načrtaza uvedbo e-carine. V okviru tega načrta se gradi tako imenovan sistem NCTS – New Computerized TranzitSistem.Dokument je namenjen tako razvijalcem programske opreme za računalniško izmenjavo s carino, kot tudi zauporabnike teh aplikacij.NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTS2Standardi in pravila pri sestavi sporočil2.1 StandardiSlovenska carina za izmenjavo sporočil s ICS uporablja standard XML v povezavi z elektronskim podpisom.Dokument vsebuje opise XML standardov.2.2 Pravila sestave sporočila v formatu XML2.2.1 Priprava podatkovAplikacija pri deklarantu pripravi sporočilo v XML formatu, kot jo prepisujejo XSD sheme sporočil. Vrstastavka je določena s postopkom izmenjave. Sporočilo je sestavljeno iz dveh delov: ovojnice sporočila(HEADER), ki je namenjena posredniku za dostavo sporočil in vsebine (body).Primer pripravljenega XML sporočila:


NCTSPartner podpiše XML datoteko s svojim osebnim digitalnim potrdilom. Pri podpisovanju se uporabi naslednjestandarde za podpisovanje:XML Signature Syntax XML-DSIG http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#DigestMethod SHA-1 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1CanonicalizationMethod W3C2 http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315SignatureMethod RSA-SHA-1 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1Transform Enveloped http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#envelopedsignaturePrimer podpisanega XML sporočila:


NCTSdokumenta poteka tako, da se tisti del podpisane datoteke, v kateri je vsebina (body), šifrira s carinskimjavnim ključem. Pri tem se uporabi naslednje standarde za enkripcijo:XML Encryption Syntax XML-ENC http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Encryption Type Element http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#ElementElement Encryption TRIPLE DES http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbcKey Encryption RSA1-5 http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5Pri pošiljanju nazaj je postopek podoben, s to razliko, da se enkripcija dokumenta izvede z javnim ključemprejemnika.Primer podpisanega in kodiranega XML sporočila:


NCTS2.2.7 Formati poljDatumsko polje:Leto:YYYY (npr. 2006)Leto in mesec:YYYY-MM (npr. 2006-01)Celoten datum:YYYY-MM-DD (npr. 2006-01-01)Celoten datum in ura:YYYY-MM-DDThh:mmTZD (eg 2006-01-01T19:20+01:00)Celoten datum, ura, minuta in sekunda: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (npr. 2006-01-01T19:20:30+01:00)Celoten datum, ura, minuta in sekunda z decimalkami:kjer je:YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (eg 2006-01-01T19:20:30.45+01:00)YYYY = 4-mestna letnicaMM = dve mesti za mesec (01=januar, itd.)DD = dve mesti za dan v mesecu (01 do 31)hh = dve mesti za uro (00 do 23) (am/pm ni dovoljeno)mm = dve mesti za minute (00 do 59)ss = dve mesti za sekunde (00 do 59)s = eno ali več mest za decmilna mesta sekundeTZD = določitev časovnega pasu (Z ali +hh:mm ali -hh:mm)2.2.8 Preverjanje strukture XML dokumentovPri preverjanju XML dokumentov se preveri, če je XML pripravljen v obliki, ki jo predpisujejo XSD sheme.Struktura dokumentov preveri dokument do te mere, da je možno vsak dokument, ki prestane to preverjanje,zapisati v bazo podatkov.Shema za preverjanje strukture XML dokumentov je del priloge kataloga sporočil in se nahaja nainternetnem naslovu CURS (podjetja / e-carina)NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTS3Strukture XML elektronskih sporočil3.1 SplošnoSporočilo v formatu XML mora biti sestavljeno tako, kot ga predpisuje XSD shema. Sheme sporočil, ki seuporabljajo za RIP na področju carinjenja so priloga tega dokumenta in jih je mogoče pridobiti na domačispletni strani slovenske carine. (CURS (podjetja / e-carina))Niz shem sporočil, ki zagotavlja enak postopek izmenjave sporočil za področje carinjenja (NCTS) jenaslednji: Shema Header-1 Ovojnica sporočila, ki jo je treba uporabiti vedno Shema CC004A Amendment acceptance Shema CC005A Amendment rejection Shema CC006A Arrival advice Shema CC007A Arrival notification Shema CC008A Arrival notification rejection Shema CC009A Cancellation decision Shema CC013B Declaration amendment – type B Shema CC014A Declaration cancellation request Shema CC015B Declaration data – type B Shema CC016A Declaration rejected Shema CC019A Discrepancies Shema CC021A AAR rejection notification Shema CC023A Guarantor notification Shema CC025A Goods release notification Shema CC028A MRN allocatedNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTS Shema CC029B Release for transit – type B Shema CC043A Unloading permission Shema CC044A Unloading remarks Shema CC045A Write-off notification Shema CC051B No release for transit – type B Shema CC054A Request of release Shema CC055A Guarantee not valid Shema CC058A Unloading remarks rejection Shema CC060A Control decision notification Shema CC062A Release request rejection Shema CC100A Ask for documents Shema CC140A Request on non-arrived movement Shema CC141A Information about non-arrived movement Shema CC917A Structure /Technical error Shema CC928A Positive Acknowledge Shema NCTS_Codelists Codelists Shema CommonCodelists Codelists Constraints ConstraintsNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSUporaba XML shem pri postopku izmenjave za področje carinjenja (NCTS)Sheme so narejene tako, da pokrivajo eno izmed sporočil pri postopku elektronske izmenjave sporočil meddeklaranti in carino.Sporočilo Opisno ime ShemaIE004 Amendment acceptance CC004AIE005 Amendment rejection CC005AIE006 Arrival advice CC006AIE007 Arrival notification CC007AIE008 Arrival notification rejection CC008AIE009 Cancellation decision CC009AIE013 Declaration amendment – type B CC013BIE014 Declaration cancellation request CC014AIE015 Declaration data – type B CC015BIE016 Declaration rejected CC016AIE019 Discrepancies CC019AIE021 AAR rejection notification CC021AIE023 Guarantor notification CC023AIE025 Goods release notification CC025AIE028 MRN allocated CC028AIE029 Release for transit – type B CC029BIE043 Unloading permission CC043AIE044 Unloading remarks CC044AIE045 Write-off notification CC045AIE051 No release for transit – type B CC051BIE054 Request of release CC054AIE055 Guarantee not valid CC055AIE058 Unloading remarks rejection CC058AIE060 Control decision notification CC060AIE062 Release request rejection CC062AIE100 Ask for documents CC100AIE140 Request on non-arrived movement CC140AIE141 Information about non-arrived movement CC141AIE917 Structure /Technical error CC917AIE928 Positive Acknowledge CC928ANCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTS4Struktura sporočil4.1 Opombe opisa strukture sporočilPovezave elementov iz Header sheme z elementi sporočil tipa IE (4.3) velja za vsa opisana sporočila.Obveznost pojavitve opisuje stolpec Required/Optional/Conditional (D-Dependent)Tip elementa je zapisan v obliki TipPodatkaŠteviloPonovitev. Obstajajo tipi: n-numeric, an-alfanumeric, a- alfabetical . Tipi so lahko podrobneje defiirani spatterni. Patterni so zapisani v definicijah elementa v xsd shemah. (npr.: n8 – numeric 8 mest)4.2 Elementi na nivoju sporočilZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SynIdeMES1 Syntax identifier R a42 SynVerNumMES2 Syntax version number R n13 MesSenMES3 Message sender R an354 SenIdeCodQuaMES4 Sender identification code qualifier O an45 MesRecMES6 Message recipient R an356 RecIdeCodQuaMES7 Recipient identification code qualifier O an47 DatOfPreMES9 Date of preparation R n6NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 13/141


NCTS8 TimOfPreMES10 Time of preparation R n49 IntConRefMES11 Interchange control reference R an1410 RecRefMES12 Recipient's reference/password O an1411 RecRefQuaMES13 Recipient's reference/password qualifier O a212 AppRefMES14 Application reference O an1413 PriMES15 Priority O a114 AckReqMES16 Acknowledgement request O n115 ComAgrIdMES17 Communications agreement id O an3516 TesIndMES18 Test indicator O n1 TR908517 MesIdeMES19 Message identification R an1418 MesTypMES20 Message type R an619 ComAccRefMES21 Common access reference O an354.3 Povezava elementov iz Header sheme z elementi iz sporočil tipa IEELEMENT OPIS TIP DOLŽINA ELEMENT iz Header R/O TIP DOLŽINA KON.MesSenMES3 Pošiljatelj sporočila xsd:string 35 DSPosDrz R xsd:string 2DSPos R xsd:string 17OEnPos R xsd:string 3MesRecMES6 Prejemnik sporočila xsd:string 35 DSPrejDrz R xsd:string 2DSPrej R xsd:string 17OEnPrej R xsd:string 3DatOfPreMES9 Datum priprave sporočila date6_8 6 Datum R xsd:dateTimeTesIndMES18 test indikator xsd:string 1 TestIndikator R xsd:stringMesIdeMES19 identifikacija sporočila xsd:string 14 Referenca O xsd:stringNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 14/141


NCTS4.4 IE004 Amendment acceptanceNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 AmdDatHEA599 Date of amendment R n83 AmeAccDatHEA602 Amendment acceptance date R n8Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C1602 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C1603 PosCodPC123 Postal code D an9 C1604 CitPC124 City D an35 C1605 CouPC125 Country code D a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R0128 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 15/141


NCTSSegment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an84.5 IE005 Amendment rejectionNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.3 FUNERRER1 FUNCTIONAL ERROR 99 x O R123Segment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 AmdDatHEA599 Date of amendment D n8 C1243 AmeRejDatHEA603 Amendment rejection date R n84 AmeRejMotCodHEA604 Amendment rejection motivation code D n1 C1245 AmeRejMotTexHEA605 Amendment rejection motivation text D an350 C3106 AmeRejMotTexHEA605LNG Amendment rejection motivation text LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 16/141


NCTSSegment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C1602 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C1603 PosCodPC123 Postal code D an9 C1604 CitPC124 City D an35 C1605 CouPC125 Country code D a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R0128 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8Segment: FUNERRER1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ErrTypER11 Error type R n22 ErrPoiER12 Error pointer R an2103 ErrReaER13 Error reason O an64 OriAttValER14 Original attribute value O an140NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 17/141


NCTS4.6 IE006 Arrival adviceNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.2 CUSOFFPREOFFRES (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 ArrDatHEA140 Arrival date R n8Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8Segment: CUSOFFPREOFFRESZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumRES1 Reference number R an8NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 18/141


NCTS4.7 IE007 Arrival notificationNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRADESTRD (DESTINATION) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFPREOFFRES (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE 1 x O1.3 ENROUEVETEV EN ROUTE EVENT 9 x O R2401.3.1 CTLCTL CTL_CONTROL 1 x R1.3.2 INCINC INCIDENT 1 x O1.3.3 SEAINFSF1 SEALS INFO 1 x O1.3.3.1 SEAIDSI1 SEALS ID 99 x R1.3.4 TRASHP TRANSHIPMENT 1 x O1.3.4.1 CONNR3 CONTAINERS 99 x OSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 CusSubPlaHEA66 Customs sub place D an17 C155R2453 ArrNotPlaHEA60 Arrival notification place R an354 ArrNotPlaHEA60LNG Arrival notification place LNG O a2 TR90855 ArrAgrLocCodHEA62 Arrival agreed Location code D an17 C155R2456 ArrAgrLocOfGooHEA63 Arrival agreed Location of goods D an35 C155R2457 ArrAgrLocOfGooHEA63LNG Arrival agreed Location of goods LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 19/141


NCTS8 ArrAutLocOfGooHEA65 Arrival authorised location of goods D an17 C155R2459 SimProFlaHEA132 Simplified procedure flag R n1 R23010 ArrNotDatHEA141 Arrival notification date R n811 DiaLanIndAtDesHEA255 Dialog language indicator at destination O a2Segment: TRADESTRDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRD7 Name D an35 C1602 StrAndNumTRD22 Street and number D an35 C1603 PosCodTRD23 Postal code D an9 C1604 CitTRD24 City D an35 C1605 CouTRD25 Country code D a2 C1606 NADLNGRD NAD LNG O a2 TR00997 TINTRD59 TIN D an17 C112Segment: CUSOFFPREOFFRESZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumRES1 Reference number R an8Segment: ENROUEVETEVZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 PlaTEV10 Place R an352 PlaTEV10LNG Place LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 20/141


NCTS3 CouTEV13 Country code R a2Segment: CTLCTLZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 AlrInNCTCTL29 Already in NCTS R n1 R230Segment: INCINCZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 IncFlaINC3 Incident flag D n1 R230TR90302 IncInfINC4 Incident information O an3503 IncInfINC4LNG Incident information LNG O a2 TR00994 EndDatINC6 Endorsement date O n85 EndAutINC7 Endorsement authority O an356 EndAutINC7LNG Endorsement authority LNG O a2 TR00997 EndPlaINC10 Endorsement place O an358 EndPlaINC10LNG Endorsement place LNG O a2 TR00999 EndCouINC12 Endorsement country O a2Segment: SEAINFSF1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaNumSF12 Seals number R n4NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 21/141


NCTSSegment: SEAIDSI1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaIdeSI11 Seals identity R an202 SeaIdeSI11LNG Seals identity LNG O a2 TR0099Segment: TRASHPZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NewTraMeaIdeSHP26 New transport means identity O an27 R1902 NewTraMeaIdeSHP26LNG New transport means identity LNG O a2 TR00993 NewTraMeaNatSHP54 New transport means nationality O a2 R1904 EndDatSHP60 Endorsement date O n85 EndAutSHP61 Endorsement authority O an356 EndAutSHP61LNG Endorsement authority LNG O a2 TR00997 EndPlaSHP63 Endorsement place O an358 EndPlaSHP63LNG Endorsement place LNG O a2 TR00999 EndCouSHP65 Endorsement country O a2Segment: CONNR3Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConNumNR31 Container number R an17 R190NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 22/141


NCTS4.8 IE008 Arrival notification rejectionNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 FUNERRER1 FUNCTIONAL ERROR 999 x D R123Segment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 ArrRejDatHEA142 Arrival rejection date R n83 ActToBeTakHEA238 Action to be taken O an3504 ActToBeTakHEA238LNG Action to be taken LNG O a2 TR00995 ArrRejReaHEA242 Arrival rejection reason O an3506 ArrRejReaHEA242LNG Arrival rejection reason LNG O a2 TR0099Segment: FUNERRER1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ErrTypER11 Error type R n22 ErrPoiER12 Error pointer R an2103 ErrReaER13 Error reason O an64 OriAttValER14 Original attribute value O an140NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 23/141


NCTS4.9 IE009 Cancellation decisionNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 CanDecHEA93 Cancellation decision D n1 C170R180R2303 DatOfCanReqHEA147 Date of cancellation request D n8 C1804 CanIniByCusHEA94 Cancellation initiated by customs R n1 R175R2305 DatOfCanDecHEA146 Date of cancellation decision R n86 CanJusHEA248 Cancellation justification D an350 C1757 CanJusHEA248LNG Cancellation justification LNG O a2 TR0099Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C1602 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C1603 PosCodPC123 Postal code D an9 C160NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 24/141


NCTS4 CitPC124 City D an35 C1605 CouPC125 Country code D a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN D an17 R012R1748 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an84.10 IE013 Declaration amendment – type BNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R R115R5201.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 TRACONCO1 (CONSIGNOR) TRADER 1 x O R0101.3 TRACONCE1 (CONSIGNEE) TRADER 1 x D C001R0111.4 TRAAUTCONTRA (AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER 1 x O R0151.5 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.6 CUSOFFTRARNS (TRANSIT) CUSTOMS OFFICE 9 x D C030R9021.7 CUSOFFDESEST (DESTINATION) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.8 CTLCL1 CTL_CONTROL 1 x R1.9 CONRESERS CONTROL RESULT 1 x O R160NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 25/141


NCTS1.10 REPREP REPRESENTATIVE 1 x O1.11 SEAINFSLI SEALS INFO 1 x O R1651.11.1 SEAIDSID SEALS ID 99 x R1.12 GUAGUA GUARANTEE 9 x R1.12.1 GUAREFREF GUARANTEE REFERENCE 99 x D C0851.12.1.1 VALLIMECVLE VALIDITY LIMITATION EC 1 x O1.12.1.2 VALLIMNONECLIM VALIDITY LIMITATION NON EC 99 x O1.13 GOOITEGDS GOODS ITEM 999 x R1.13.1 PREADMREFAR2 PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES 9 x D C0351.13.2 PRODOCDC2 PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES 99 x D C567C9031.13.3 SPEMENMT2 SPECIAL MENTIONS 99 x O R2071.13.4 TRACONCO2 (CONSIGNOR) TRADER 1 x O R0101.13.5 TRACONCE2 (CONSIGNEE) TRADER 1 x D C002R0111.13.6 CONNR2 CONTAINERS 99 x D C0551.13.7 PACGS2 PACKAGES 99 x R1.13.8 SGICODSD2 SGI CODES 9 x O R1551.13.9 TRACORSECGOO021 (CONSIGNOR-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1871.13.10 TRACONSECGOO013 (CONSIGNEE-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1881.14 ITI ITINERARY 99 x D C1861.15 CARTRA100 (CARRIER) TRADER 1 x D C186R1811.16 TRACORSEC037 (CONSIGNOR-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1871.17 TRACONSEC029 (CONSIGNEE-SECURITY) TRADER 1 x D C186C188NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 26/141


NCTSSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 TypOfDecHEA24 Type of declaration R an9 R9093 CouOfDesCodHEA30 Country of destination code D a2 C1404 AgrLocOfGooCodHEA38 Agreed location of goods, code D an17 C1005 AgrLocOfGooHEA39 Agreed location of goods DR041an35 C100R0416 AgrLocOfGooHEA39LNG Agreed location of goods LNG O a2 TR00997 AutLocOfGooCodHEA41 Authorised location of goods, code D an17 C100R0418 PlaOfLoaCodHEA46 Place of loading, code D an17 C1919 CouOfDisCodHEA55 Country of dispatch/export code D a2 C13510 CusSubPlaHEA66 Customs sub place D an17 C100R04111 InlTraModHEA75 Inland transport mode O n212 TraModAtBorHEA76 Transport mode at border O n2 C59913 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78 Identity of means of transport at departure(exp/trans)14 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG Identity of means of transport at departureLNG15 NatOfMeaOfTraAtDHEA80 Nationality of means of transport atdeparture16 IdeOfMeaOfTraCroHEA85 Identity of means of transport crossingborder17 IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG Identity of means of transport crossingborder LNG18 NatOfMeaOfTraCroHEA87 Nationality of means of transport crossingborderNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 27/141Dan27 TR0035TR9090O a2 TR0099D a2 TR0035TR9095Dan27 C011O a2 TR0099D a2 C010R036


NCTS19 TypOfMeaOfTraCroHEA88 Type of means of transport crossing border O n220 ConIndHEA96 Containerised indicator R n1 R23021 DiaLanIndAtDepHEA254 Dialog language indicator at departure O a2 R10022 NCTSAccDocHEA601LNG NCTS accompanying document language code R a223 TotNumOfIteHEA305 Total number of items R n524 TotNumOfPacHEA306 Total number of packages O n7 R10525 TotGroMasHEA307 Total gross mass R n11,3 TR002126 AmdPlaHEA598 Amendment place R an3527 AmdPlaHEA598LNG Amendment place LNG O a2 TR009928 AmdDatHEA599 Date of amendment R n829 SpeCirIndHEA1 Specific Circumstance Indicator D a1 C186R82530 TraChaMetOfPayHEA1 Transport charges/ Method of Payment D a1 C18631 ComRefNumHEA Commercial Reference Number D an70 C186C567R87632 SecHEA358 Security O n1 R22933 ConRefNumHEA Conveyance reference number D an35 C53134 CodPlUnHEA357 Place of unloading, code D an35 C186C58935 CodPlUnHEA357LNG Place of unloading LNG O a2 TR0099Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C0502 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C0503 PosCodPC123 Postal code D an9 C050NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 28/141


NCTS4 CitPC124 City D an35 C0505 CouPC125 Country code D a2 C0506 NADLNGPC NAD LNG D a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 C111C2368 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904Segment: TRACONCO1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCO17 Name R an352 StrAndNumCO122 Street and number R an353 PosCodCO123 Postal code R an94 CitCO124 City R an355 CouCO125 Country code R a26 TRACONCO1LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINCO159 TIN O an17Segment: TRACONCE1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCE17 Name R an352 StrAndNumCE122 Street and number R an353 PosCodCE123 Postal code R an94 CitCE124 City R an355 CouCE125 Country code R a26 NADLNGCE NAD LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 29/141


NCTS7 TINCE159 TIN O an17Segment: TRAAUTCONTRAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 TINTRA59 TIN R an17Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8 R901Segment: CUSOFFTRARNSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumRNS1 Reference number R an8 R906R907R908R9102 ArrTimTRACUS085 Arrival Time D n12 C598Segment: CUSOFFDESESTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEST1 Reference number R an8 R901R904R905NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 30/141


NCTSSegment: CTLCL1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 AmeTypFlaCL628 Amendment type flag R n1 R230R520Segment: CONRESERSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConResCodERS16 Control result code R an2 R9032 DatLimERS69 Date limit R n8Segment: REPREPZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamREP5 Name R an352 RepCapREP18 Representative capacity O an353 RepCapREP18LNG Representative capacity LNG O a2 TR0099Segment: SEAINFSLIZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaNumSLI2 Seals number R n4 R230R520NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 31/141


NCTSSegment: SEAIDSIDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaIdeSID1 Seals identity R an202 SeaIdeSID1LNG Seals identity LNG O a2 TR0099Segment: GUAGUAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 GuaTypGUA1 Guarantee type R an1 C900Segment: GUAREFREFZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 GuaRefNumGRNREF1 Guarantee reference number (GRN) D an24 C125TR03012 OthGuaRefREF4 Other guarantee reference D an35 C130R9003 AccCodREF6 Access code D an4 C086Segment: VALLIMECVLEZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NotValForECVLE1 Not valid for EC R n1 R230NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 32/141


NCTSSegment: VALLIMNONECLIMZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NotValForOthConPLIM2 Not valid for other contracting parties R a2 R231Segment: GOOITEGDSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 IteNumGDS7 Item number R n5 R005R007TR12002 ComCodTarCodGDS10 Commodity code D an22 C015R060R470TR01023 DecTypGDS15 Type of declaration D an9 C0454 GooDesGDS23 Goods description R an2805 GooDesGDS23LNG Goods description LNG O a2 TR00996 GroMasGDS46 Gross mass O n11,3 R7007 NetMasGDS48 Net mass O n11,38 CouOfDisGDS58 Country of dispatch/export code D a2 C1359 CouOfDesGDS59 Country of destination code D a2 C14010 MetOfPayGDI12 Transport charges/ Method of Payment D a1 C186C576TR912011 ComRefNumGIM1 Commercial Reference Number D an7012 UNDanGooCodGDI1 UN dangerous goods code O an4 C186NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 33/141


NCTSSegment: PREADMREFAR2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 PreDocTypAR21 Previous document type R an6 R020TR01002 PreDocRefAR26 Previous document reference R an353 PreDocRefLNG Previous document reference LNG O a2 TR00994 ComOfInfAR29 Complement of information O an265 ComOfInfAR29LNG Complement of information LNG O a2 TR0099Segment: PRODOCDC2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocTypDC21 Document type R an4 C901TR01032 DocRefDC23 Document reference D an35 C9023 DocRefDCLNG Document reference LNG O a2 TR00994 ComOfInfDC25 Complement of information O an265 ComOfInfDC25LNG Complement of information LNG O a2 TR0099Segment: SPEMENMT2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 AddInfMT21 Additional information O an702 AddInfMT21LNG Additional information LNG O a2 TR00993 AddInfCodMT23 Additional information coded O an5 TR01014 ExpFroECMT24 Export from EC D n1 C075R0755 ExpFroCouMT25 Export from country D a2 C075R075NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 34/141


NCTSSegment: TRACONCO2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCO27 Name R an352 StrAndNumCO22 Street and number R an353 PosCodCO223 Postal code R an94 CitCO224 City R an355 CouCO225 Country code R a26 NADLNGGTCO NAD LNG O a2 TR00997 TINCO259 TIN O an17Segment: TRACONCE2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCE27 Name R an352 StrAndNumCE222 Street and number R an353 PosCodCE223 Postal code R an94 CitCE224 City R an355 CouCE225 Country code R a26 NADLNGGICE NAD LNG O a2 TR00997 TINCE259 TIN O an17Segment: CONNR2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConNumNR21 Container number R an17NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 35/141


NCTSSegment: PACGS2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 MarNumOfPacGS21 Marks & numbers of packages D an42 C0602 MarNumOfPacGS21LNG Marks & numbers of packages LNG O a2 TR00993 KinOfPacGS23 Kind of packages R an34 NumOfPacGS24 Number of packages D n5 C060TR0020TR00225 NumOfPieGS25 Number of pieces D n5 C060Segment: SGICODSD2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SenGooCodSD22 Sensitive goods code O n2 R1562 SenQuaSD23 Sensitive quantity R n11,3Segment: TRACORSECGOO021Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACORSECGOO025 Name D an35 C5012 StrNumTRACORSECGOO027 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACORSECGOO026 Postal code D an9 C5014 CitTRACORSECGOO022 City D an35 C5015 CouCodTRACORSECGOO023 Country code D a2 C5016 TRACORSECGOO021LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACORSECGOO028 TIN D an17 C572NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 36/141


NCTSSegment: TRACONSECGOO013Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACONSECGOO017 Name D an35 C5012 StrNumTRACONSECGOO019 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACONSECGOO018 Postal code D an9 C5014 CityTRACONSECGOO014 City D an35 C5015 CouCodTRACONSECGOO015 Country code D a2 C5016 TRACONSECGOO013LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACONSECGOO020 TIN D an17 C596Segment: ITIZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 CouOfRouCodITI1 Country of routing code R a2Segment: CARTRA100Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCARTRA121 Name D an35 C5012 StrAndNumCARTRA254 Street and number D an35 C5013 PosCodCARTRA121 Postal code D an9 C5014 CitCARTRA789 City D an35 C5015 CouCodCARTRA587 Country code D a2 C5016 NADCARTRA121 NAD LNG O a2 TR00997 TINCARTRA254 TIN O an17NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 37/141


NCTSSegment: TRACORSEC037Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACORSEC041 Name D an35 C5012 StrNumTRACORSEC043 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACORSEC042 Postal code D an9 C5014 CitTRACORSEC038 City D an35 C5015 CouCodTRACORSEC039 Country code D a2 C5016 TRACORSEC037LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACORSEC044 TIN D an17 C572Segment: TRACONSEC029Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NameTRACONSEC033 Name D an35 C5012 StrNumTRACONSEC035 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACONSEC034 Postal code D an9 C5014 CitTRACONSEC030 City D an35 C5015 CouCodTRACONSEC031 Country code D a2 C5016 TRACONSEC029LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACONSEC036 TIN D an17 C596NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 38/141


NCTS4.11 IE014 Declaration cancellation requestNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEAHEADER1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 DatOfCanReqHEA147 Date of cancellation request R n83 CanReaHEA250 Cancellation reason R an3504 CanReaHEA250LNG Cancellation reason LNG O a2 TR0099Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C1602 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C1603 PosCodPC123 Postal code D an9 C1604 CitPC124 City D an35 C1605 CouPC125 Country code D a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R1748 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 39/141


NCTSSegment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an84.12 IE015 Declaration data – type BNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 TRACONCO1 (CONSIGNOR) TRADER 1 x O R0101.3 TRACONCE1 (CONSIGNEE) TRADER 1 x D C001R0111.4 TRAAUTCONTRA (AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER 1 x O R0151.5 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.6 CUSOFFTRARNS (TRANSIT) CUSTOMS OFFICE 9 x D C030R9021.7 CUSOFFDESEST (DESTINATION) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.8 CONRESERS CONTROL RESULT 1 x O R1601.9 REPREP REPRESENTATIVE 1 x O1.10 SEAINFSLI SEALS INFO 1 x O R1651.10.1 SEAIDSID SEALS ID 99 x R1.11 GUAGUA GUARANTEE 9 x R1.11.1 GUAREFREF GUARANTEE REFERENCE 99 x D C0851.11.1.1 VALLIMECVLE VALIDITY LIMITATION EC 1 x O1.11.1.2 VALLIMNONECLIM VALIDITY LIMITATION NON EC 99 x O1.12 GOOITEGDS GOODS ITEM 999 x RNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 40/141


NCTS1.12.1 PREADMREFAR2 PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES 9 x D C0351.12.2 PRODOCDC2 PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES 99 x D C567C9031.12.3 SPEMENMT2 SPECIAL MENTIONS 99 x O R2071.12.4 TRACONCO2 (CONSIGNOR) TRADER 1 x O R0101.12.5 TRACONCE2 (CONSIGNEE) TRADER 1 x D C002R0111.12.6 CONNR2 CONTAINERS 99 x D C0551.12.7 PACGS2 PACKAGES 99 x R1.12.8 SGICODSD2 SGI CODES 9 x O R1551.12.9 TRACORSECGOO021 (CONSIGNOR-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1871.12.10 TRACONSECGOO013 (CONSIGNEE-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1881.13 ITI ITINERARY 99 x D C186C5871.14 CARTRA100 (CARRIER) TRADER 1 x D C186R1811.15 TRACORSEC037 (CONSIGNOR-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1871.16 TRACONSEC029 (CONSIGNEE-SECURITY) TRADER 1 x D C186C188Segment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumHEA4 Reference number R an222 TypOfDecHEA24 Type of declaration R an9 R9093 CouOfDesCodHEA30 Country of destination code D a2 C1404 AgrLocOfGooCodHEA38 Agreed location of goods, code D an17 C100R041NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 41/141


NCTS5 AgrLocOfGooHEA39 Agreed location of goods D an35 C100R0416 AgrLocOfGooHEA39LNG Agreed location of goods LNG O a2 TR00997 AutLocOfGooCodHEA41 Authorised location of goods, code D an17 C100R0418 PlaOfLoaCodHEA46 Place of loading, code D an17 C1919 CouOfDisCodHEA55 Country of dispatch/export code D a2 C13510 CusSubPlaHEA66 Customs sub place D an17 C100R04111 InlTraModHEA75 Inland transport mode O n212 TraModAtBorHEA76 Transport mode at border O n2 C59913 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78 Identity of means of transport at departure(exp/trans)14 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG Identity of means of transport at departureLNG15 NatOfMeaOfTraAtDHEA80 Nationality of means of transport atdeparture16 IdeOfMeaOfTraCroHEA85 Identity of means of transport crossingborder17 IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG Identity of means of transport crossingborder LNG18 NatOfMeaOfTraCroHEA87 Nationality of means of transport crossingborderDan27 TR0035TR9090O a2 TR0099D a2 TR0035TR9095Dan27 C011O a2 TR0099D a2 C010R03619 TypOfMeaOfTraCroHEA88 Type of means of transport crossing border O n220 ConIndHEA96 Containerised indicator R n1 R23021 DiaLanIndAtDepHEA254 Dialog language indicator at departure O a2 R10022 NCTSAccDocHEA601LNG NCTS accompanying document language code R a223 TotNumOfIteHEA305 Total number of items R n524 TotNumOfPacHEA306 Total number of packages O n7 R10525 TotGroMasHEA307 Total gross mass R n11,3 TR002126 DecDatHEA383 Declaration date R n8NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 42/141


NCTS27 DecPlaHEA394 Declaration place R an3528 DecPlaHEA394LNG Declaration place LNG O a2 TR009929 SpeCirIndHEA1 Specific Circumstance Indicator D a1 C186R82530 TraChaMetOfPayHEA1 Transport charges/ Method of Payment D a1 C18631 ComRefNumHEA Commercial Reference Number D an70 C186C567R87632 SecHEA358 Security O n1 R22933 ConRefNumHEA Conveyance reference number D an35 C53134 CodPlUnHEA357 Place of unloading, code D an35 C186C58935 CodPlUnHEA357LNG Place of unloading LNG O a2 TR0099Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C0502 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C0503 PosCodPC123 Postal code D an9 C0504 CitPC124 City D an35 C0505 CouPC125 Country code D a2 C0506 NADLNGPC NAD LNG D a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 C111C2368 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 43/141


NCTSSegment: TRACONCO1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCO17 Name R an352 StrAndNumCO122 Street and number R an353 PosCodCO123 Postal code R an94 CitCO124 City R an355 CouCO125 Country code R a26 TRACONCO1LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINCO159 TIN O an17Segment: TRACONCE1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCE17 Name R an352 StrAndNumCE122 Street and number R an353 PosCodCE123 Postal code R an94 CitCE124 City R an355 CouCE125 Country code R a26 NADLNGCE NAD LNG O a2 TR00997 TINCE159 TIN O an17Segment: TRAAUTCONTRAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 TINTRA59 TIN R an17NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 44/141


NCTSSegment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8 R901Segment: CUSOFFTRARNSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumRNS1 Reference number R an8 R906R907R908R9102 ArrTimTRACUS085 Arrival Time D n12 C598R660Segment: CUSOFFDESESTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEST1 Reference number R an8 R901R904R905Segment: CONRESERSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConResCodERS16 Control result code R an2 R9032 DatLimERS69 Date limit R n8NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 45/141


NCTSSegment: REPREPZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamREP5 Name R an352 RepCapREP18 Representative capacity O an353 RepCapREP18LNG Representative capacity LNG O a2 TR0099Segment: SEAINFSLIZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaNumSLI2 Seals number R n4Segment: SEAIDSIDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaIdeSID1 Seals identity R an202 SeaIdeSID1LNG Seals identity LNG O a2 TR0099Segment: GUAGUAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 GuaTypGUA1 Guarantee type R an1 C900NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 46/141


NCTSSegment: GUAREFREFZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 GuaRefNumGRNREF1 Guarantee reference number (GRN) D an24 C125TR03012 OthGuaRefREF4 Other guarantee reference D an35 C130R9003 AccCodREF6 Access code D an4 C086Segment: VALLIMECVLEZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NotValForECVLE1 Not valid for EC R n1 R230Segment: VALLIMNONECLIMZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NotValForOthConPLIM2 Not valid for other contracting parties R a2 R231Segment: GOOITEGDSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 IteNumGDS7 Item number R n5 R005R007TR12002 ComCodTarCodGDS10 Commodity code D an22 C015R060R4703 DecTypGDS15 Type of declaration D an9 C045NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 47/141


NCTS4 GooDesGDS23 Goods description R an2805 GooDesGDS23LNG Goods description LNG O a2 TR00996 GroMasGDS46 Gross mass O n11,3 R7007 NetMasGDS48 Net mass O n11,38 CouOfDisGDS58 Country of dispatch/export code D a2 C1359 CouOfDesGDS59 Country of destination code D a2 C14010 MetOfPayGDI12 Transport charges/ Method of Payment D a1 C186C576TR912011 ComRefNumGIM1 Commercial Reference Number D an70 C186C567R87612 UNDanGooCodGDI1 UN dangerous goods code O an4 C186Segment: PREADMREFAR2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 PreDocTypAR21 Previous document type R an6 R020TR01002 PreDocRefAR26 Previous document reference R an353 PreDocRefLNG Previous document reference LNG O a2 TR00994 ComOfInfAR29 Complement of information O an265 ComOfInfAR29LNG Complement of information LNG O a2 TR0099Segment: PRODOCDC2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocTypDC21 Document type R an4 C901TR0103NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 48/141


NCTS2 DocRefDC23 Document reference D an35 C9023 DocRefDCLNG Document reference LNG O a2 TR00994 ComOfInfDC25 Complement of information O an265 ComOfInfDC25LNG Complement of information LNG O a2 TR0099Segment: SPEMENMT2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 AddInfMT21 Additional information O an702 AddInfMT21LNG Additional information LNG O a2 TR00993 AddInfCodMT23 Additional information coded O an5 TR01014 ExpFroECMT24 Export from EC D n1 C075R0755 ExpFroCouMT25 Export from country D a2 C075R075Segment: TRACONCO2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCO27 Name R an352 StrAndNumCO22 Street and number R an353 PosCodCO223 Postal code R an94 CitCO224 City R an355 CouCO225 Country code R a26 NADLNGGTCO NAD LNG O a2 TR00997 TINCO259 TIN O an17NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 49/141


NCTSSegment: TRACONCE2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCE27 Name R an352 StrAndNumCE222 Street and number R an353 PosCodCE223 Postal code R an94 CitCE224 City R an355 CouCE225 Country code R a26 NADLNGGICE NAD LNG O a2 TR00997 TINCE259 TIN O an17Segment: CONNR2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConNumNR21 Container number R an17Segment: PACGS2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 MarNumOfPacGS21 Marks & numbers of packages D an42 C0602 MarNumOfPacGS21LNG Marks & numbers of packages LNG O a2 TR00993 KinOfPacGS23 Kind of packages R an34 NumOfPacGS24 Number of packages D n5 C060TR0020TR00225 NumOfPieGS25 Number of pieces D n5 C060NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 50/141


NCTSSegment: SGICODSD2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SenGooCodSD22 Sensitive goods code O n2 R1562 SenQuaSD23 Sensitive quantity R n11,3Segment: TRACORSECGOO021Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACORSECGOO025 Name D an35 C5012 StrNumTRACORSECGOO027 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACORSECGOO026 Postal code D an9 C5014 CitTRACORSECGOO022 City D an35 C5015 CouCodTRACORSECGOO023 Country code D a2 C5016 TRACORSECGOO021LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACORSECGOO028 TIN D an17 C572Segment: TRACONSECGOO013Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACONSECGOO017 Name D an35 C5012 StrNumTRACONSECGOO019 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACONSECGOO018 Postal code D an9 C5014 CityTRACONSECGOO014 City D an35 C5015 CouCodTRACONSECGOO015 Country code D a2 C5016 TRACONSECGOO013LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACONSECGOO020 TIN D an17 C596NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 51/141


NCTSSegment: ITIZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 CouOfRouCodITI1 Country of routing code R a2Segment: CARTRA100Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCARTRA121 Name D an35 C5012 StrAndNumCARTRA254 Street and number D an35 C5013 PosCodCARTRA121 Postal code D an9 C5014 CitCARTRA789 City D an35 C5015 CouCodCARTRA587 Country code D a2 C5016 NADCARTRA121 NAD LNG O a2 TR00997 TINCARTRA254 TIN O an17Segment: TRACORSEC037Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACORSEC041 Name D an35 C5012 StrNumTRACORSEC043 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACORSEC042 Postal code D an9 C5014 CitTRACORSEC038 City D an35 C5015 CouCodTRACORSEC039 Country code D a2 C5016 TRACORSEC037LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACORSEC044 TIN D an17 C572NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 52/141


NCTSSegment: TRACONSEC029Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NameTRACONSEC033 Name D an35 C5012 StrNumTRACONSEC035 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACONSEC034 Postal code D an9 C5014 CitTRACONSEC030 City D an35 C5015 CouCodTRACONSEC031 Country code D a2 C5016 TRACONSEC029LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACONSEC036 TIN D an17 C5964.13 IE016 Declaration rejectedNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 FUNERRER1 FUNCTIONAL ERROR 999 x D R123Segment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumHEA4 Reference number R an222 TypOfDecHEA24 Type of declaration R an93 DecRejDatHEA159 Declaration rejection date R n84 DecRejReaHEA252 Declaration rejection reason O an3505 DecRejReaHEA252LNG Declaration rejection reason LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 53/141


NCTSSegment: FUNERRER1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ErrTypER11 Error type R n22 ErrPoiER12 Error pointer R an2103 ErrReaER13 Error reason O an64 OriAttValER14 Original attribute value O an1404.14 IE019 DiscrepanciesNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 GUARANTOR GUARANTOR 1 x O1.3 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 DisNotDatHEA608 Discrepancies notification date R n83 DisNotTxtHEA609 Discrepancies notification text O an3504 DisNotTxtHEA609LNG Discrepancies notification text LNG O a2 TR0099Segment: TRAPRIPC1NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 54/141


NCTSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name R an352 StrAndNumPC122 Street and number R an353 PosCodPC123 Postal code R an94 CitPC124 City R an355 CouPC125 Country code R a26 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R0128 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904Segment: GUARANTORZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamGU620 Name R an352 StrAndNumGU621 Street and number R an353 PosCodGU622 Postal code R an94 CitGU623 City R an355 CouGU624 Country code R a26 NADLNGGU NAD LNG O a2 TR00997 TINGU626 TIN O an17 R012Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 55/141


NCTS4.15 IE021 AAR rejection notificationNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRADESTRD (DESTINATION) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFPREOFFRES (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 DivRejCodHEA613 Diversion rejection code R n23 DivRejCodTxtHEA614 Diversion rejection text D an350 C3124 DivRejCodTxtHEA614LNG Diversion rejection text LNG O a2 TR0099Segment: TRADESTRDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRD7 Name D an35 C1602 StrAndNumTRD22 Street and number D an35 C1603 PosCodTRD23 Postal code D an9 C1604 CitTRD24 City D an35 C1605 CouTRD25 Country code D a2 C1606 NADLNGRD NAD LNG O a2 TR00997 TINTRD59 TIN O an17 R012NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 56/141


NCTSSegment: CUSOFFPREOFFRESZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumRES1 Reference number R an84.16 IE023 Guarantor notificationNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 GUARANTOR GUARANTOR 1 x O1.3 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.4 CUSOFFCOMAUT (COMPETENT AUTHORITY OF DEPARTURE) CUSTOMSOFFICE1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 AccDatHEA158 Acceptance date R n83 GuaNotTexHEA726 Guarantor notification text O an3504 GuaNotTexHEA726LNG Guarantor notification text LNG O a2 TR00995 GuaNotDatHEA727 Guarantor notification date R n8NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 57/141


NCTSSegment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name R an352 StrAndNumPC122 Street and number R an353 PosCodPC123 Postal code R an94 CitPC124 City R an355 CouPC125 Country code R a26 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R0128 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904Segment: GUARANTORZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamGU620 Name R an352 StrAndNumGU621 Street and number R an353 PosCodGU622 Postal code R an94 CitGU623 City R an355 CouGU624 Country code R a26 NADLNGGU NAD LNG O a2 TR00997 TINGU626 TIN O an17 R012Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 58/141


NCTSSegment: CUSOFFCOMAUTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumAUT1 Reference number R an84.17 IE025 Goods release notificationNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRADESTRD (DESTINATION) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFPREOFFRES (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 GooRelDatHEA176 Goods release date R n8Segment: TRADESTRDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRD7 Name D an35 C1602 StrAndNumTRD22 Street and number D an35 C1603 PosCodTRD23 Postal code D an9 C1604 CitTRD24 City D an35 C1605 CouTRD25 Country code D a2 C160NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 59/141


NCTS6 NADLNGRD NAD LNG O a2 TR00997 TINTRD59 TIN O an17 R012Segment: CUSOFFPREOFFRESZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumRES1 Reference number R an84.18 IE028 MRN allocatedNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumHEA4 Reference number R an222 DocNumHEA5 Document/reference number R an213 AccDatHEA158 Acceptance date R n8NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 60/141


NCTSSegment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name R an35 C1602 StrAndNumPC122 Street and number R an35 C1603 PosCodPC123 Postal code R an9 C1604 CitPC124 City R an35 C1605 CouPC125 Country code R a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R0128 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an84.19 IE029 Release for transit – type BNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 TRACONCO1 (CONSIGNOR) TRADER 1 x O R0101.3 TRACONCE1 (CONSIGNEE) TRADER 1 x D C001R0111.4 TRAAUTCONTRA (AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER 1 x O R0151.5 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 61/141


NCTS1.6 CUSOFFTRARNS (TRANSIT) CUSTOMS OFFICE 9 x D C030R9021.7 CUSOFFDESEST (DESTINATION) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.8 CUSOFFRETCOPOCP (RETURN COPIES) CUSTOMS OFFICE 1 x O R3301.9 CONRESERS CONTROL RESULT 1 x O R3351.10 REPREP REPRESENTATIVE 1 x O1.11 SEAINFSLI SEALS INFO 1 x O R1651.11.1 SEAIDSID SEALS ID 99 x R1.12 GUAGUA GUARANTEE 9 x R1.12.1 GUAREFREF GUARANTEE REFERENCE 99 x D C0851.12.1.1 VALLIMECVLE VALIDITY LIMITATION EC 1 x O1.12.1.2 VALLIMNONECLIM VALIDITY LIMITATION NON EC 99 x O1.13 GOOITEGDS GOODS ITEM 999 x R1.13.1 PREADMREFAR2 PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES 9 x D C0351.13.2 PRODOCDC2 PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES 99 x D C9031.13.3 SPEMENMT2 SPECIAL MENTIONS 99 x O R0271.13.4 TRACONCO2 (CONSIGNOR) TRADER 1 x O R0101.13.5 TRACONCE2 (CONSIGNEE) TRADER 1 x D C002R0111.13.6 CONNR2 CONTAINERS 99 x D C0551.13.7 PACGS2 PACKAGES 99 x R1.13.8 SGICODSD2 SGI CODES 9 x O R1551.13.9 TRACORSECGOO021 (CONSIGNOR-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1871.13.10 TRACONSECGOO013 (CONSIGNEE-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1881.14 ITI ITINERARY 99 x D C186C5871.15 CARTRA100 (CARRIER) TRADER 1 x D C186R181NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 62/141


NCTS1.16 TRACORSEC037 (CONSIGNOR-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1871.17 TRACONSEC029 (CONSIGNEE-SECURITY) TRADER 1 x D C186C188Segment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumHEA4 Reference number R an222 DocNumHEA5 Document/reference number R an213 TypOfDecHEA24 Type of declaration R an9 R9094 CouOfDesCodHEA30 Country of destination code D a2 C1405 AgrLocOfGooCodHEA38 Agreed location of goods, code D an17 C100R0416 AgrLocOfGooHEA39 Agreed location of goods D an35 C100R0417 AgrLocOfGooHEA39LNG Agreed location of goods LNG O a2 TR0098 AutLocOfGooCodHEA41 Authorised location of goods, code D an17 C100R0419 PlaOfLoaCodHEA46 Place of loading, code D an17 C19110 CouOfDisCodHEA55 Country of dispatch/export code D a2 C13511 CusSubPlaHEA66 Customs sub place D an17 C100R04112 InlTraModHEA75 Inland transport mode O n213 TraModAtBorHEA76 Transport mode at border O n214 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78 Identity of means of transport at departure(exp/trans)15 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG Identity of means of transport at departure16 NatOfMeaOfTraAtDHEA80 NationalityLNGof means of transport atdeparture17 IdeOfMeaOfTraCroHEA85 Identity of means of transport crossingborderNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 63/141Dan27 TR0035TR9090O a2 TR0099D a2 TR0035TR9095D an27 C011


NCTS18 IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG Identity of means of transport crossing19 NatOfMeaOfTraCroHEA87 Nationalityborder LNGof means of transport crossingborderO a2 TR0099D a2 C010R03620 TypOfMeaOfTraCroHEA88 Type of means of transport crossing border O n221 ConIndHEA96 Containerised indicator R n1 R23022 NCTRetCopHEA104 NCTS return copy R n1 R33023 AccDatHEA158 Acceptance date R n824 IssDatHEA186 Issuing date R n825 DiaLanIndAtDepHEA254 Dialog language indicator at departure O a2 R10026 NCTSAccDocHEA601LNG NCTS accompanying document language code R a227 TotNumOfIteHEA305 Total number of items R n528 TotNumOfPacHEA306 Total number of packages O n7 R10529 TotGroMasHEA307 Total gross mass R n11,3 TR002130 BinItiHEA246 Binding itinerary R n1 R23031 AutIdHEA380 Authorisation id O an1732 DecDatHEA383 Declaration date R n833 DecPlaHEA394 Declaration place R an3534 DecPlaHEA394LNG Declaration place LNG O a2 TR009935 SpeCirIndHEA1 Specific Circumstance Indicator D a1 C18636 TraChaMetOfPayHEA1 Transport charges/ Method of Payment D a1 C18637 ComRefNumHEA Commercial Reference Number D an70 C186C567R87638 SecHEA358 Security O n1 R22939 ConRefNumHEA Conveyance reference number D an35 C18640 CodPlUnHEA357 Place of unloading, code D an35 C186C58941 CodPlUnHEA357LNG Place of unloading LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 64/141


NCTSSegment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C0502 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C0503 PosCodPC123 Postal code D an9 C0504 CitPC124 City D an35 C0505 CouPC125 Country code D a2 C0506 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN D an17 C236Segment: TRACONCO1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCO17 Name R an352 StrAndNumCO122 Street and number R an353 PosCodCO123 Postal code R an94 CitCO124 City R an355 CouCO125 Country code R a26 TRACONCO1LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINCO159 TIN O an17Segment: TRACONCE1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCE17 Name R an352 StrAndNumCE122 Street and number R an35NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 65/141


NCTS3 PosCodCE123 Postal code R an94 CitCE124 City R an355 CouCE125 Country code R a26 NADLNGCE NAD LNG O a2 TR00997 TINCE159 TIN O an17Segment: TRAAUTCONTRAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 TINTRA59 TIN R an17Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8 R901Segment: CUSOFFTRARNSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumRNS1 Reference number R an8 R906R907R908R9102 ArrTimTRACUS085 Arrival Time D n12 C186R660NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 66/141


NCTSSegment: CUSOFFDESESTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEST1 Reference Number R an8 R901R904R905Segment: CUSOFFRETCOPOCPZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumOCP1 Reference number R an82 CusOffNamOCP2 Customs office name R an353 StrAndNumOCP3 Street and number R an354 CouOCP4 Country code R a25 PosCodOCP6 Postal code R an96 CitOCP7 City R an357 NADLNGOCP NAD LNG O a2 TR0099Segment: CONRESERSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConDatERS14 Control date R n82 ConResCodERS16 Control result code R an2 R9033 ConByERS18 Controlled by R an354 ConByERS18LNG Controlled by LNG O a2 TR00995 DatLimERS69 Date limit R n8NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 67/141


NCTSSegment: REPREPZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamREP5 Name R an352 RepCapREP18 Representative capacity O an353 RepCapREP18LNG Representative capacity LNG O a2 TR0099Segment: SEAINFSLIZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaNumSLI2 Seals number R n4Segment: SEAIDSIDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaIdeSID1 Seals identity R an202 SeaIdeSID1LNG Seals identity LNG O a2 TR0099Segment: GUAGUAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 GuaTypGUA1 Guarantee type R an1 C900NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 68/141


NCTSSegment: GUAREFREFZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 GuaRefNumGRNREF1 Guarantee reference number (GRN) D an24 C125TR03012 OthGuaRefREF4 Other guarantee reference D an35 C130R9003 AccCodREF6 Access code D an4 C086Segment: VALLIMECVLEZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NotValForECVLE1 Not valid for EC R n1 R230Segment: VALLIMNONECLIMZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NotValForOthConPLIM2 Not valid for other contracting parties R a2 R231Segment: GOOITEGDSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 IteNumGDS7 Item number R n5 R005R007TR12002 ComCodTarCodGDS10 Commodity code D an22 C015R060R470TR0102NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 69/141


NCTS3 DecTypGDS15 Type of declaration D an9 C0454 GooDesGDS23 Goods description R an2805 GooDesGDS23LNG Goods description LNG O a2 TR00996 GroMasGDS46 Gross mass O n11,3 R7007 NetMasGDS48 Net mass O n11,38 CouOfDisGDS58 Country of dispatch/export code D a2 C1359 CouOfDesGDS59 Country of destination code D a2 C14010 MetOfPayGDI12 Transport charges/ Method of Payment D a1 C186C576TR912011 ComRefNumGIM1 Commercial Reference Number D an70 C186C567R87612 UNDanGooCodGDI1 UN dangerous goods code O an4 C186Segment: PREADMREFAR2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 PreDocTypAR21 Previous document type R an6 R020TR01002 PreDocRefAR26 Previous document reference R an353 PreDocRefLNG Previous document reference LNG O a2 TR00994 ComOfInfAR29 Complement of information O an265 ComOfInfAR29LNG Complement of information LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 70/141


NCTSSegment: PRODOCDC2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocTypDC21 Document type D an4 C901TR01032 DocRefDC23 Document reference D an35 C9023 DocRefDCLNG Document reference LNG O a2 TR00994 ComOfInfDC25 Complement of information O an265 ComOfInfDC25LNG Complement of information LNG O a2 TR0099Segment: SPEMENMT2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 AddInfMT21 Additional information O an702 AddInfMT21LNG Additional information LNG O a2 TR00993 AddInfCodMT23 Additional information coded O an5 TR01014 ExpFroECMT24 Export from EC D n1 C075R0755 ExpFroCouMT25 Export from country D a2 C075R075Segment: TRACONCO2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCO27 Name R an352 StrAndNumCO222 Street and number R an353 PosCodCO223 Postal code R an94 CitCO224 City R an35NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 71/141


NCTS5 CouCO225 Country code R a26 NADLNGGTCO NAD LNG O a2 TR00997 TINCO259 TIN O an17Segment: TRACONCE2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCE27 Name R an352 StrAndNumCE222 Street and number R an353 PosCodCE223 Postal code R an94 CitCE224 City R an355 CouCE225 Country code R a26 NADLNGGICE NAD LNG O a2 TR00997 TINCE259 TIN O an17Segment: CONNR2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConNumNR21 Container number R an17Segment: PACGS2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 MarNumOfPacGS21 Marks & numbers of packages D an42 C0602 MarNumOfPacGS21LNG Marks & numbers of packages LNG O a2 TR00993 KinOfPacGS23 Kind of packages R an3NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 72/141


NCTS4 NumOfPacGS24 Number of packages D n5 C060TR0020TR00225 NumOfPieGS25 Number of pieces D n5 C060Segment: SGICODSD2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SenGooCodSD22 Sensitive goods code O n2 R1562 SenQuaSD23 Sensitive quantity R n11,3Segment: TRACORSECGOO021Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACORSECGOO025 Name R an352 StrNumTRACORSECGOO027 Street and number R an353 PosCodTRACORSECGOO026 Postal code R an94 CitTRACORSECGOO022 City R an355 CouCodTRACORSECGOO023 Country code R a26 TRACORSECGOO021LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACORSECGOO028 TIN O an17Segment: TRACONSECGOO013Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACONSECGOO017 Name R an352 StrNumTRACONSECGOO019 Street and number R an35NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 73/141


NCTS3 PosCodTRACONSECGOO018 Postal code R an94 CityTRACONSECGOO014 City R an355 CouCodTRACONSECGOO015 Country code R a26 TRACONSECGOO013LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACONSECGOO020 TIN D an17Segment: ITIZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 CouOfRouCodITI1 Country of routing code R a2Segment: CARTRA100Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCARTRA121 Name R an352 StrAndNumCARTRA254 Street and number R an353 PosCodCARTRA121 Postal code R an94 CitCARTRA789 City R an355 CouCodCARTRA587 Country code R a26 NADCARTRA121 NAD LNG O a2 TR00997 TINCARTRA254 TIN O an17Segment: TRACORSEC037Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACORSEC041 Name R an352 StrNumTRACORSEC043 Street and number R an35NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 74/141


NCTS3 PosCodTRACORSEC042 Postal code R an94 CitTRACORSEC038 City R an355 CouCodTRACORSEC039 Country code R a26 TRACORSEC037LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACORSEC044 TIN O an17Segment: TRACONSEC029Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NameTRACONSEC033 Name R an352 StrNumTRACONSEC035 Street and number R an353 PosCodTRACONSEC034 Postal code R an94 CitTRACONSEC030 City R an355 CouCodTRACONSEC031 Country code R a26 TRACONSEC029LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACONSEC036 TIN O an17NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 75/141


NCTS4.20 IE043 Unloading permissionNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x D1.2 TRACONCO1 (CONSIGNOR) TRADER 1 x O R0101.3 TRACONCE1 (CONSIGNEE) TRADER 1 x D C001R0111.4 TRADESTRD (DESTINATION) TRADER 1 x R1.5 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.6 CUSOFFPREOFFRES (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.7 CTLCL1 CTL_CONTROL 1 x O1.8 SEAINFSLI SEALS INFO 1 x O1.8.1 SEAIDSID SEALS ID 99 x R1.9 GOOITEGDS GOODS ITEM 999 x R1.9.1 PRODOCDC2 PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES 99 x O1.9.2 SPEMENMT2 SPECIAL MENTIONS 99 x O1.9.3 TRACONCO2 (CONSIGNOR) TRADER 1 x O R0101.9.4 TRACONCE2 (CONSIGNEE) TRADER 1 x D C002R0111.9.5 CONNR2 CONTAINERS 99 x D C0551.9.6 PACGS2 PACKAGES 99 x R1.9.7 SGICODSD2 SGI CODES 9 x O R155Segment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an21NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 76/141


NCTS2 TypOfDecHEA24 Type of declaration D an93 CouOfDesCodHEA30 Country of destination code D a2 C1404 CouOfDisCodHEA55 Country of dispatch/export code D a2 C1355 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78 Identity of means of transport at departure(exp/trans)6 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG Identity of means of transport at departureLNGDan27 TR0035TR9090O a2 TR00997 NatOfMeaOfTraAtDHEA80 Nationality of means of transport at D a2 TR0035departureTR90958 ConIndHEA96 Containerised indicator R n1 R2309 AccDatHEA158 Acceptance date D n810 NumOfLoaLisHEA304 V xsd shemi je, ni ga pa v DDNTA11 TotNumOfIteHEA305 Total number of items D n512 TotNumOfPacHEA306 Total number of packages O n713 TotGroMasHEA307 Total gross mass D n11,3 TR0021Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name R an352 StrAndNumPC122 Street and number R an353 PosCodPC123 Postal code R an94 CitPC124 City R an355 CouPC125 Country code R a26 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R0128 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 77/141


NCTSSegment: TRACONCO1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCO17 Name R an352 StrAndNumCO122 Street and number R an353 PosCodCO123 Postal code R an94 CitCO124 City R an355 CouCO125 Country code R a26 TRACONCO1LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINCO159 TIN O an17 R012Segment: TRACONCE1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCE17 Name R an352 StrAndNumCE122 Street and number R an353 PosCodCE123 Postal code R an94 CitCE124 City R an355 CouCE125 Country code R a26 NADLNGCE NAD LNG O a2 TR00997 TINCE159 TIN O an17 R012Segment: TRADESTRDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRD7 Name D an35 C1602 StrAndNumTRD22 Street and number D an35 C160NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 78/141


NCTS3 PosCodTRD23 Postal code D an9 C1604 CitTRD24 City D an35 C1605 CouTRD25 Country code D a2 C1606 NADLNGRD NAD LNG O a2 TR00997 TINTRD59 TIN O an17 R012Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8Segment: CUSOFFPREOFFRESZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumRES1 Reference number R an8Segment: CTLCL1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConUnlCL130 Continue unloading R n1 R510Segment: SEAINFSLIZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaNumSLI2 Seals number R n4NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 79/141


NCTSSegment: SEAIDSIDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaIdeSID1 Seals identity R an202 SeaIdeSID1LNG Seals identity LNG O a2 TR0099Segment: GOOITEGDSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 IteNumGDS7 Item number R n5 R005R0072 ComCodTarCodGDS10 Commodity code D an22 C015R060TR01023 DecTypGDS15 Type of declaration D an9 C0454 GooDesGDS23 Goods description R an2805 GooDesGDS23LNG Goods description LNG O a2 TR00996 GroMasGDS46 Gross mass O n11,37 NetMasGDS48 Net mass O n11,38 CouOfDisGDS58 Country of dispatch/export code D a2 C1359 CouOfDesGDS59 Country of destination code D a2 C140Segment: PRODOCDC2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocTypDC21 Document type R an4 TR01032 DocRefDC23 Document reference O an353 DocRefDCLNG Document reference LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 80/141


NCTS4 ComOfInfDC25 Complement of information O an265 ComOfInfDC25LNG Complement of information LNG O a2 TR0099Segment: SPEMENMT2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 AddInfCodMT23 Additional information coded R an5 TR01012 ExpFroECMT24 Export from EC D n1 C075R0753 ExpFroCouMT25 Export from country D a2 C075R075Segment: TRACONCO2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCO27 Name R an352 StrAndNumCO222 Street and number R an353 PosCodCO223 Postal code R an94 CitCO224 City R an355 CouCO225 Country code R a26 NADLNGGTCO NAD LNG O a2 TR00997 TINCO259 TIN O an17Segment: TRACONCE2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCE27 Name R an35NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 81/141


NCTS2 StrAndNumCE222 Street and number R an353 PosCodCE223 Postal code R an94 CitCE224 City R an355 CouCE225 Country code R a26 NADLNGGICE NAD LNG O a2 TR00997 TINCE259 TIN O an17Segment: CONNR2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConNumNR21 Container number R an17Segment: PACGS2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 MarNumOfPacGS21 Marks & numbers of packages D an42 C0602 MarNumOfPacGS21LNG Marks & numbers of packages LNG O a2 TR00993 KinOfPacGS23 Kind of packages R an34 NumOfPacGS24 Number of packages D n5 C060TR00205 NumOfPieGS25 Number of pieces D n5 C060Segment: SGICODSD2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SenGooCodSD22 Sensitive goods code O n2 R1562 SenQuaSD23 Sensitive quantity R n11,3NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 82/141


NCTS4.21 IE044 Unloading remarksNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRADESTRD (DESTINATION) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFPREOFFRES (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.3 UNLREMREM UNLOADING REMARK 1 x R1.4 RESOFCON534 RESULTS OF CONTROL 9 x D C2101.5 SEAINFSLI SEALS INFO 1 x D C2001.5.1 SEAIDSID SEALS ID 99 x D R2061.6 GOOITEGDS GOODS ITEM 999 x D C210TR0007TR00111.6.1 PRODOCDC2 PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES 99 x O TR00081.6.2 RESOFCONROC RESULTS OF CONTROL 199 x D C210TR0012TR0013TR00141.6.3 CONNR2 CONTAINERS 99 x O TR00081.6.4 PACGS2 PACKAGES 99 x D TR00081.6.5 SGICODSD2 SGI CODES 9 x O R155TR0008Segment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78 Identity of means of transport at departure(exp/trans)Dan27 TR0002NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 83/141


NCTS3 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG Identity of means of transport at departureLNG4 NatOfMeaOfTraAtDHEA80 Nationality of means of transport atdepartureO a2 TR0099D a2 TR00025 TotNumOfIteHEA305 Total number of items R n56 TotNumOfPacHEA306 Total number of packages D n7 TR00027 TotGroMasHEA307 Total gross mass R n11,3 TR0021Segment: TRADESTRDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRD7 Name D an35 C1602 StrAndNumTRD22 Street and number D an35 C1603 PosCodTRD23 Postal code D an9 C1604 CitTRD24 City D an35 C1605 CouTRD25 Country code D a2 C1606 NADLNGRD NAD LNG O a2 TR00997 TINTRD59 TIN D an17 C113Segment: CUSOFFPREOFFRESZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumRES1 Reference number R an8Segment: UNLREMREMZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip ZahtevanapravilaNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 84/141


NCTS1 StaOfTheSeaOKREM19 State of seals ok O n1 R200R3402 UnlRemREM53 Unloading remark O an3503 UnlRemREM53LNG Unloading remark LNG O a2 TR00994 ConREM65 Conform R n1 R2055 UnlComREM66 Unloading completion R n1 R1866 UnlDatREM67 Unloading date R n8Segment: RESOFCON534Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DesTOC2 Description O an140 TR00062 DesTOC2LNG Description LNG O a2 TR00993 ConInd424 Control indicator R an2 TR00034 PoiToTheAttTOC5 Pointer to the attribute D an35 TR00055 CorValTOC4 Corrected value D an27 R150TR0005Segment: SEAINFSLIZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaNumSLI2 Seals number R n4Segment: SEAIDSIDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaIdeSID1 Seals identity R an20NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 85/141


NCTS2 SeaIdeSID1LNG Seals identity LNG O a2 TR0099Segment: GOOITEGDSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 IteNumGDS7 Item number R n5 TR00192 ComCodTarCodGDS10 Commodity code D an22 C015TR01023 GooDesGDS23 Goods description O an2804 GooDesGDS23LNG Goods description LNG O a2 TR00995 GroMasGDS46 Gross mass O n11,36 NetMasGDS48 Net mass O n11,3Segment: PRODOCDC2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocTypDC21 Document type R an4 TR01032 DocRefDC23 Document reference D an35 C9023 DocRefDCLNG Document reference LNG O a2 TR00994 ComOfInfDC25 Complement of information O an265 ComOfInfDC25LNG Complement of information LNG O a2 TR0099Segment: RESOFCONROCZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DesROC2 Description O an140 TR00092 DesROC2LNG Description LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 86/141


NCTS3 ConIndROC1 Control indicator R an2 TR00034 PoiToTheAttROC51 Pointer to the attribute O an35 TR0010TR0014TR0018Segment: CONNR2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConNumNR21 Container number R an17Segment: PACGS2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 MarNumOfPacGS21 Marks & numbers of packages D an42 C0602 MarNumOfPacGS21LNG Marks & numbers of packages LNG O a2 TR00993 KinOfPacGS23 Kind of packages R an34 NumOfPacGS24 Number of packages D n5 C060TR00205 NumOfPieGS25 Number of pieces D n5 C060Segment: SGICODSD2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SenGooCodSD22 Sensitive goods code O n2 R1562 SenQuaSD23 Sensitive quantity R n11,3NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 87/141


NCTS4.22 IE045 Write-off notificationNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 GUARANTOR GUARANTOR 1 x O1.3 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 WriOffDatHEA619 Write-off date R n8Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name R an352 StrAndNumPC122 Street and number R an353 PosCodPC123 Postal code R an94 CitPC124 City R an355 CouPC125 Country code R a26 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R0128 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 88/141


NCTSSegment: GUARANTORZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamGU620 Name R an352 StrAndNumGU621 Street and number R an353 PosCodGU622 Postal code R an94 CitGU623 City R an355 CouGU624 Country code R a26 NADLNGGU NAD LNG O a2 TR00997 TINGU626 TIN O an17 R012Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an84.23 IE051 No release for transit – type BNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R R135R1431.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 TRACONCO1 (CONSIGNOR) TRADER 1 x O R0101.3 TRACONCE1 (CONSIGNEE) TRADER 1 x D C001R0111.4 TRAAUTCONTRA (AUTHORISED CONSIGNEE) TRADER 1 x O R0151.5 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 89/141


NCTS1.6 CUSOFFTRARNS (TRANSIT) CUSTOMS OFFICE 9 x D C030R9021.7 CUSOFFDESEST (DESTINATION) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.8 CONRESERS CONTROL RESULT 1 x R1.9 RESOFCON534 RESULTS OF CONTROL 9 x O R1451.10 REPREP REPRESENTATIVE 1 x O1.11 SEAINFSLI SEALS INFO 1 x O R1651.11.1 SEAIDSID SEALS ID 99 x R1.12 GUAGUA GUARANTEE 9 x R1.12.1 GUAREFREF GUARANTEE REFERENCE 99 x D C0851.12.1.1 VALLIMECVLE VALIDITY LIMITATION EC 1 x O1.12.1.2 VALLIMNONECLIM VALIDITY LIMITATION NON EC 99 x O1.13 GOOITEGDS GOODS ITEM 999 x R1.13.1 PREADMREFAR2 PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES 9 x D C0351.13.2 PRODOCDC2 PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES 99 x D C567C9031.13.3 SPEMENMT2 SPECIAL MENTIONS 99 x O R0271.13.4 RESOFCONROC RESULTS OF CONTROL 1 x R1.13.5 TRACONCO2 (CONSIGNOR) TRADER 1 x O R0101.13.6 TRACONCE2 (CONSIGNEE) TRADER 1 x D C002R0111.13.7 CONNR2 CONTAINERS 99 x D C0551.13.8 PACGS2 PACKAGES 99 x R1.13.9 SGICODSD2 SGI CODES 9 x O R1551.13.10 TRACORSECGOO021 (CONSIGNOR-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1871.13.11 TRACONSECGOO013 (CONSIGNEE-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1881.14 ITI ITINERARY 99 x D C186C587NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 90/141


NCTS1.15 CARTRA100 (CARRIER) TRADER 1 x D C186R1811.16 TRACORSEC037 (CONSIGNOR-SECURITY) TRADER 1 x D C186C1871.17 TRACONSEC029 (CONSIGNEE-SECURITY) TRADER 1 x D C186C188Segment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumHEA4 Reference number R an222 DocNumHEA5 Document/reference number R an213 TypOfDecHEA24 Type of declaration R an9 R9094 CouOfDesCodHEA30 Country of destination code D a2 C1405 AgrLocOfGooCodHEA38 Agreed location of goods, code D an17 C100R0416 AgrLocOfGooHEA39 Agreed location of goods D an35 C100R0417 AgrLocOfGooHEA39LNG Agreed location of goods LNG O a2 TR00998 AutLocOfGooCodHEA41 Authorised location of goods, code D an17 C100R0419 PlaOfLoaCodHEA46 Place of loading, code D an17 C19110 CouOfDisCodHEA55 Country of dispatch/export code D a2 C13511 CusSubPlaHEA66 Customs sub place D an17 C100R04112 InlTraModHEA75 Inland transport mode O n213 TraModAtBorHEA76 Transport mode at border O n2 C59914 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78 Identity of means of transport at departure(exp/trans)Dan27 TR0002TR0035TR9090NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 91/141


NCTS15 IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG Identity of means of transport at departureLNGO a2 TR009916 NatOfMeaOfTraAtDHEA80 Nationality of means of transport at departure D a2 TR0002TR0035TR909517 IdeOfMeaOfTraCroHEA85 Identity of means of transport crossing border D an27 C01118 IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG Identity of means of transport crossing borderLNG19 NatOfMeaOfTraCroHEA87 Nationality of means of transport crossingborderO a2 TR0099D a2 C010R03620 TypOfMeaOfTraCroHEA88 Type of means of transport crossing border O n221 ConIndHEA96 Containerised indicator R n1 R23022 DiaLanIndAtDepHEA254 Dialog language indicator at departure O a2 R10023 NCTSAccDocHEA601LNG NCTS accompanying document language code R a224 TotNumOfIteHEA305 Total number of items R n525 TotNumOfPacHEA306 Total number of packages D n7 R105TR000226 TotGroMasHEA307 Total gross mass R n11,3 TR002127 DecDatHEA383 Declaration date R n828 DecPlaHEA394 Declaration place R an3529 DecPlaHEA394LNG Declaration place LNG O a2 TR009930 NoRelMotHEA272 No release motivation O an35031 NoRelMotHEA272LNG No release motivation LNG O a2 TR009932 SpeCirIndHEA1 Specific Circumstance Indicator D a1 C186R82533 TraChaMetOfPayHEA1 Transport charges/ Method of Payment D a1 C18634 ComRefNumHEA Commercial Reference Number D an70 C186C567R87635 SecHEA358 Security O n1 R22936 ConRefNumHEA Conveyance reference number D an35 C531NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 92/141


NCTS37 CodPlUnHEA357 Place of unloading, code D an35 C186C58938 CodPlUnHEA357LNG Place of unloading LNG O a2 TR0099Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C0502 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C0503 PosCodPC123 Postal code D an9 C0504 CitPC124 City D an35 C0505 CouPC125 Country code D a2 C0506 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN D an17 C111C2368 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904Segment: TRACONCO1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCO17 Name R an352 StrAndNumCO122 Street and number R an353 PosCodCO123 Postal code R an94 CitCO124 City R an355 CouCO125 Country code R a26 TRACONCO1LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINCO159 TIN O an17NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 93/141


NCTSSegment: TRACONCE1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCE17 Name R an352 StrAndNumCE122 Street and number R an353 PosCodCE123 Postal code R an94 CitCE124 City R an355 CouCE125 Country code R a26 NADLNGCE NAD LNG O a2 TR00997 TINCE159 TIN O an17Segment: TRAAUTCONTRAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 TINTRA59 TIN R an17Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8 R901Segment: CUSOFFTRARNSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip ZahtevanapravilaNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 94/141


NCTS1 RefNumRNS1 Reference number R an8 R906R907R908R9102 ArrTimTRACUS085 Arrival Time D n12 C598R660Segment: CUSOFFDESESTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEST1 Reference Number R an8 R901R904R905Segment: CONRESERSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConDatERS14 Control date R n82 ConResCodERS16 Control result code R an2 R9033 DatLimERS69 Date limit O n8Segment: RESOFCON534Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DesTOC2 Description O an140 TR00062 DesTOC2LNG Description LNG O a2 TR00993 ConInd424 Control indicator R an2 TR0003NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 95/141


NCTSSegment: REPREPZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamREP5 Name R an352 RepCapREP18 Representative capacity O an353 RepCapREP18LNG Representative capacity LNG O a2 TR0099Segment: SEAINFSLIZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaNumSLI2 Seals number R n4Segment: SEAIDSIDZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SeaIdeSID1 Seals identity R an202 SeaIdeSID1LNG Seals identity LNG O a2 TR0099Segment: GUAGUAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 GuaTypGUA1 Guarantee type R an1 C900Segment: GUAREFREFZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip ZahtevanapravilaNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 96/141


NCTS1 GuaRefNumGRNREF1 Guarantee reference number (GRN) D an24 C125TR03012 OthGuaRefREF4 Other guarantee reference D an35 C130R9003 AccCodREF6 Access code D an4 C086Segment: VALLIMECVLEZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NotValForECVLE1 Not valid for EC R n1 R230Segment: VALLIMNONECLIMZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NotValForOthConPLIM2 Not valid for other contracting parties R a2 R231Segment: GOOITEGDSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 IteNumGDS7 Item number R n5 R005R007TR12002 ComCodTarCodGDS10 Commodity code D an22 C015R060R470TR01023 DecTypGDS15 Type of declaration D an9 C0454 GooDesGDS23 Goods description R an2805 GooDesGDS23LNG Goods description LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 97/141


NCTS6 GroMasGDS46 Gross mass O n11,3 R7007 NetMasGDS48 Net mass O n11,38 CouOfDisGDS58 Country of dispatch/export code D a2 C1359 CouOfDesGDS59 Country of destination code D a2 C14010 MetOfPayGDI12 Transport charges/ Method of Payment D a1 C186C576TR912011 ComRefNumGIM1 Commercial Reference Number D an70 C186C567R87612 UNDanGooCodGDI1 UN dangerous goods code O an4 C186Segment: PREADMREFAR2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 PreDocTypAR21 Previous document type R an6 R020TR01002 PreDocRefAR26 Previous document reference R an353 PreDocRefLNG Previous document reference LNG O a2 TR00994 ComOfInfAR29 Complement of information O an265 ComOfInfAR29LNG Complement of information LNG O a2 TR0099Segment: PRODOCDC2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocTypDC21 Document type R an4 C901TR01032 DocRefDC23 Document reference D an35 C9023 DocRefDCLNG Document reference LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 98/141


NCTS4 ComOfInfDC25 Complement of information O an265 ComOfInfDC25LNG Complement of information LNG O a2 TR0099Segment: SPEMENMT2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 AddInfMT21 Additional information O an702 AddInfMT21LNG Additional information LNG O a2 TR00993 AddInfCodMT23 Additional information coded O an5 TR01014 ExpFroECMT24 Export from EC D n1 C075R0755 ExpFroCouMT25 Export from country D a2 C075R075Segment: RESOFCONROCZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DesROC2 Description O an140 TR00092 DesROC2LNG Description LNG O a2 TR00993 ConIndROC1 Control indicator R an2 TR00034 PoiToTheAttROC51 Pointer to the attribute O an35 TR0010TR0014Segment: TRACONCO2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCO27 Name R an352 StrAndNumCO222 Street and number R an35NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 99/141


NCTS3 PosCodCO223 Postal code R an94 CitCO224 City R an355 CouCO225 Country code R a26 NADLNGGTCO NAD LNG O a2 TR00997 TINCO259 TIN O an17Segment: TRACONCE2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCE27 Name R an352 StrAndNumCE222 Street and number R an353 PosCodCE223 Postal code R an94 CitCE224 City R an355 CouCE225 Country code R a26 NADLNGGICE NAD LNG O a2 TR00997 TINCE259 TIN O an17Segment: CONNR2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ConNumNR21 Container number R an17 C060Segment: PACGS2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 MarNumOfPacGS21 Marks & numbers of packages D an42 C0602 MarNumOfPacGS21LNG Marks & numbers of packages LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 100/141


NCTS3 KinOfPacGS23 Kind of packages R an34 NumOfPacGS24 Number of packages D n5 C060TR0020TR00225 NumOfPieGS25 Number of pieces D n5 C060Segment: SGICODSD2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 SenGooCodSD22 Sensitive goods code O n2 R1562 SenQuaSD23 Sensitive quantity R n11,3Segment: TRACORSECGOO021Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACORSECGOO025 Name D an35 C5012 StrNumTRACORSECGOO027 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACORSECGOO026 Postal code D an9 C5014 CitTRACORSECGOO022 City D an35 C5015 CouCodTRACORSECGOO023 Country code D a2 C5016 TRACORSECGOO021LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACORSECGOO028 TIN D an17 C572Segment: TRACONSECGOO013Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACONSECGOO017 Name D an35 C501NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 101/141


NCTS2 StrNumTRACONSECGOO019 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACONSECGOO018 Postal code D an9 C5014 CityTRACONSECGOO014 City D an35 C5015 CouCodTRACONSECGOO015 Country code D a2 C5016 TRACONSECGOO013LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACONSECGOO020 TIN D an17 C596Segment: ITIZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 CouOfRouCodITI1 Country of routing code R a2Segment: CARTRA100Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCARTRA121 Name D an35 C5012 StrAndNumCARTRA254 Street and number D an35 C5013 PosCodCARTRA121 Postal code D an9 C5014 CitCARTRA789 City D an35 C5015 CouCodCARTRA587 Country code D a2 C5016 NADCARTRA121 NAD LNG O a2 TR00997 TINCARTRA254 TIN O an17Segment: TRACORSEC037Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamTRACORSEC041 Name D an35 C501NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 102/141


NCTS2 StrNumTRACORSEC043 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACORSEC042 Postal code D an9 C5014 CitTRACORSEC038 City D an35 C5015 CouCodTRACORSEC039 Country code D a2 C5016 TRACORSEC037LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACORSEC044 TIN D an17 C572Segment: TRACONSEC029Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NameTRACONSEC033 Name D an35 C5012 StrNumTRACONSEC035 Street and number D an35 C5013 PosCodTRACONSEC034 Postal code D an9 C5014 CitTRACONSEC030 City D an35 C5015 CouCodTRACONSEC031 Country code D a2 C5016 TRACONSEC029LNG NAD LNG O a2 TR00997 TINTRACONSEC036 TIN D an17 C596NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 103/141


NCTS4.24 IE054 Request of releaseNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 RelReqHEA105 Release requested R n1 R2303 RelReqDatHEA154 Date of release request R n8Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C1602 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C1603 PosCodPC123 Postal code D an9 C1604 CitPC124 City D an35 C1605 CouPC125 Country code D a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN D an17 R012R174NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 104/141


NCTS8 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an84.25 IE055 Guarantee not validNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.3 GUAREF2 GUARANTEE REFERENCE 99 x R1.3.1 INVGUARNS INVALID GUARANTEE REASON 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an21Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C160NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 105/141


NCTS2 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C1603 PosCodPC123 Postal code D an9 C1604 CitPC124 City D an35 C1605 CouPC125 Country code D a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN D an17 R012Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8Segment: GUAREF2Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 GuaRefNumGRNREF21 Guarantee reference number (GRN) R an24Segment: INVGUARNSZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 InvGuaReaCodRNS11 Invalid guarantee reason code R an32 InvGuaReaRNS12 Invalid guarantee reason O an3503 InvGuaReaRNS12LNG Invalid guarantee reason LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 106/141


NCTS4.26 IE058 Unloading remarks rejectionNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 FUNERRER1 FUNCTIONAL ERROR 99 x D R123Segment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 UnlRemRejDatHEA218 Unloading remarks rejection date R n83 UnlRemRejReaHEA280 Unloading remarks rejection reason O an3504 UnlRemRejReaHEA280LNG Unloading remarks rejection reason LNG O a2 TR0099Segment: FUNERRER1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ErrTypER11 Error type R n22 ErrPoiER12 Error pointer R an2103 ErrReaER13 Error reason O an64 OriAttValER14 Original attribute value O an140NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 107/141


NCTS4.27 IE060 Control decision notificationNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 DatOfConNotHEA148 Date of control notification R n8Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name R an352 StrAndNumPC122 Street and number R an353 PosCodPC123 Postal code R an94 CitPC124 City R an355 CouPC125 Country code R a26 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R0128 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 108/141


NCTSSegment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an84.28 IE062 Release request rejectionNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.3 FUNERRER1 FUNCTIONAL ERROR 99 x D R123Segment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 RelReqHEA105 Release requested R n13 RelReqDatHEA154 Date of release request R n84 DatOfRelReqRejHEA155 Date of release request rejection R n85 RelReqRejReaHEA278 Release request rejection reason O an3506 RelReqRejReaHEA278LNG Release request rejection reason LNG O a2 TR0099NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 109/141


NCTSSegment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C1602 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C1603 PosCodPC123 Postal code D an9 C1604 CitPC124 City D an35 C1605 CouPC125 Country code D a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R174Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8Segment: FUNERRER1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 ErrTypER11 Error type R n22 ErrPoiER12 Error pointer R an2103 ErrReaER13 Error reason O an64 OriAttValER14 Original attribute value O an140NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 110/141


NCTS4.29 IE140 Request on non-arrived movementNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x R1.3 CUSOFFCOMAUT (COMPETENT AUTHORITY OF DEPARTURE) CUSTOMSOFFICE1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an212 DatLimResHEA144Date limit for responseR n83 DatReqNonArrMovHEA149 Date of request on non-arrived movement R n8Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C1602 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C1603 PosCodPC123 Postal code D an9 C1604 CitPC124 City D an35 C1605 CouPC125 Country code D a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R012R174NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 111/141


NCTS8 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904Segment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8Segment: CUSOFFCOMAUTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumAUT1 Reference number R an84.30 IE141 Information about non-arrived movementNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitevR/O/CZahtevanapravila1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFCOMAUT (COMPETENT AUTHORITY OF DEPARTURE) CUSTOMS 1 x ROFFICE1.3 CUSOFFPREOFFRES (PRESENTATION OFFICE) CUSTOMS OFFICE 1 x D C215C3151.4 ENQENQ ENQUIRY 1 x R1.5 CNECNE (ACTUAL CONSIGNEE) TRADER 1 x D C215NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 112/141


NCTSSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 DocNumHEA5 Document/reference number R an21Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C1602 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C1603 PosCodPC123 Postal code D an9 C1604 CitPC124 City D an35 C1605 CouPC125 Country code D a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17 R1748 HITPC126 Holder ID TIR D an17 C904Segment: CUSOFFCOMAUTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumAUT1 Reference number R an8Segment: CUSOFFPREOFFRESZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumRES1 Reference number R an8NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 113/141


NCTSSegment: ENQENQZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 TC11DelENQ155 TC11 delivered by Customs R n1 R228R2302 TC11DelDatENQ143 Delivery date TC11 D n8 C2203 InfoEnq148 Information text D an140 C0074 InfoEnq148LNG Information text LNG O a2 TR00995 InfOnPapAvaENQ790 Information (on paper) available R n1 R230Segment: CNECNEZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamCNE17 Name R an352 StrAndNumCNE122 Street and number R an353 PosCodCNE123 Postal code R an94 CitCNE124 City R an355 CouCNE125 Country code R a26 NADLNGACT NAD LNG O a2 TR00997 TINCNE59 TIN O an17NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 114/141


NCTS4.31 IE928 Positive AcknowledgeNivo Naziv segmenta Opis segmenta številoponovitev1.0 HEAHEA HEADER 1 x R1.1 TRAPRIPC1 (PRINCIPAL) TRADER 1 x R1.2 CUSOFFDEPEPT (DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE 1 x RR/O/CZahtevanapravilaSegment: HEAHEAZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumHEA4 Reference number R an22Segment: TRAPRIPC1Zap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 NamPC17 Name D an35 C1602 StrAndNumPC122 Street and number D an35 C1603 PosCodPC123 Postal code D an9 C1604 CitPC124 City D an35 C1605 CouPC125 Country code D a2 C1606 NADLNGPC NAD LNG O a2 TR00997 TINPC159 TIN O an17NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 115/141


NCTSSegment: CUSOFFDEPEPTZap. št. Naziv elementa Opis elementa R/O/C Tip Zahtevanapravila1 RefNumEPT1 Reference number R an8NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc 116/141


NCTS4.32 CONDITIONS FOR IEC001IF "Country of Destination" (box 17a) on HEADER level contains one of the Contracting Parties, or is AD orSMTHEN TRADER Consignee (box 8) = "R"ELSE TRADER Consignee (box 8) = "O"Contracting parties are :the individual countries of EFTA, or, EU as a group.C002IF "Country of Destination" (ex box 17a) on GOODS ITEM level contains one of the Contracting Parties (seedefinition in C001), or is AD or SMTHEN TRADER Consignee (ex box 8) = "R"ELSE TRADER Consignee (ex box 8) = "O"C003If IE145 'Information Request C_INF_REQ' was receivedTHEN 'CUSTOMS OFFICE requesting' = 'R'ELSE 'CUSTOMS OFFICE requesting' = 'O'C004IF Recovery Request is performed by the country of departure and the "Guarantee type" is "1", "2", "4" or "9"THEN"GUARANTEE REFERENCE" = "R"ELSE"GUARANTEE REFERENCE" = "O"C007If 'Information (on paper) available' is '1' ('yes')THEN 'Information text' = 'R'ELSE 'Information text' = can not be usedC008If the Competent Authority of the Country of Departure/requested is equal to the Customs Office requestedTHEN ‘CUSTOMS OFFICE requested’ may not be usedELSE ‘CUSTOMS OFFICE requested’= ‘R’C009If TRADER Actual Consignee in IE141 is usedTHEN TRADER Actual Consignee = ‘R’ELSE TRADER Actual Consignee= can not be used.C010IF first digit of "Transport mode at border" (box 25) = "2", "5" or "7"THEN "Nationality crossing border" (box 21) = "O"ELSE "Nationality crossing border" (box 21) = "R"C011IF ' Nationality of means of transport crossing border ' is present or if ' Specific Circumstance Indicator 'is ='D'THEN the attribute = 'R'ELSE the attribute = 'O'C012If 'Response Code' = '3'THEN 'Return Copy returned on' = 'R'ELSE 'Return Copy returned on' = can not be usedNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSC013If 'Response Code' = '2' or '4' (to be checked including impact on IE150))THEN ' Response Information' = 'R'ELSE ' Response Information' = can not be usedC014IF Recovery Request is performed by the Country of Guarantee THEN"GUARANTOR" = "R"ELSE"GUARANTOR" = "O"C015IF SGI-CODES is usedTHEN "Commodity Code" (box 33) = "R"ELSE "Commodity Code" (box 33) = "O"C016IF the "Recovery Acceptance" = 1 THENthe data group "INFORMATION" = "R"ELSEthe data group "INFORMATION"= "O"C030IF there are different Contracting parties (see definition in C001) declared for Departure (identified by theOffice of Departure, box C) and Destination (identified by the Office of Destination, box 53) or the countrycode of either Office of Departure or Destination is AD or SMTHEN at least one "CUSTOMS OFFICE of Transit" (box 53) = "R"ELSE "CUSTOMS OFFICE of Transit" (box 53) = "O"C035IF ‘Declaration type’ (box 1) or ‘Declaration type’ (ex box 1) = ‘T2’,’T2F’ andif the Country of the Office of Departure, identified by the first 2 digits of the ‘CUSTOMS OFFICE ofDeparture Reference Number’ (Box C) = is an EFTATHEN ‘PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES’ = ‘R’ELSE ‘PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES’ = ‘O’C045IF "Declaration type" (box 1) = "T-"THEN "Declaration type" (ex box 1) = "R" (T1, T2, T2F or T2SM)ELSE "Declaration type" (ex box 1) can not be usedC050IF "TIN" (box 50) is usedTHEN all attributes of name and address (NAD) (box50) = "O" if already known by NCTSELSE all attributes of name and address (NAD) (box50) = "R"C055IF "Container" (box 19) = "1"THEN "CONTAINERS (box 31)" must be present in at least one data group "GOODS ITEM".ELSE "CONTAINERS (box 31)" cannot be used.C060IF "Kind of packages" (Box 31) indicates "BULK" (UNECE rec 21: "VQ", "VG", "VL", "VY","VR" or "VO")THEN "Marks & numbers of packages" (Box 31) = "O""Number of packages" (box 31) can not be used"Number of Pieces" (box 31) can not be usedELSEIF "Kind of packages" (Box 31) indicates "UNPACKED" (UNECE rec 21 : = "NE"; "NF" or "NG")NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSTHEN "Marks & numbers of packages" (Box 31) = "O""Number of packages" can not be used"Number of Pieces" (box 31) = "R"ELSE "Marks & numbers of packages" (Box 31) = "R""Number of packages" (box 31) = "R""Number of Pieces" (box 31) can not be usedC075IF "Additional Information id" (Box 44) = "DG0" or "DG1"THEN "Export from EC" or "Export from country" (Box 44) = "R"ELSE "Export from EC" and "Export from country" (Box 44) can not be used.C085IF ‘Guarantee type’ = ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘4’,‘9’ or 'B'THEN ‘GUARANTEE REFERENCE’ = ‘R’ELSE ‘GUARANTEE REFERENCE’ = ‘O’.C085IF 'Guarantee Type' = '0', '1', '2', '4', '9'THEN 'Access code' = 'R'ELSE 'Access code' = 'O'C090IF first digit of "Control result code" = "B"THEN "Waiting for discrepancies resolution" = "R"ELSE "Waiting for discrepancies resolution" = "O".C100IF "CONTROL RESULT" (Box D) is usedTHEN "Authorised location of goods" = "O""Customs sub place" can not be used"Agreed location code" can not be used"Agreed location of goods" can not be usedELSE "Authorised location of goods" can not be used"Agreed location code" = "O""Agreed location of goods" = "O""Customs sub place" = "O".C111IF ‘CONTROL RESULT’ is present (Simplified procedure) orIF 'Specific circumstance indicator 'E' is present and the first two digits of CUSTOMS OFFICE.Office ofDeparture consist of an EU Member State country codeTHEN ‘TIN’ = ‘R’ELSE ‘TIN’ = ‘O’.C112IF ‘CONTROL RESULT’ is present (Simplified procedure) orIF the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Destination.Reference number' consist of an EUMember State country codeTHEN ‘TIN’ = ‘R’ELSE ‘TIN’ = ‘O’.C113IF the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Destination.Reference number' consist of an EU MemberState country codeTHEN ‘TIN’ = ‘R’ELSE ‘TIN’ = ‘O’NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSC124IF 'E_DEC_AMD'/'E_EXP_AMD'/'E_EXS_AMD'/'E_ENS_AMD 'is NOT usedTHEN this data group or attribute = ‘R’ELSE this data group or attribute = ‘O’C125IF 'Guarantee Type' = '0', '1', '2', '4', '9'THEN 'GRN' = 'R'ELSE 'GRN' can not be used.C130IF "GRN" is NOT usedTHEN "Other guarantee reference" = "R"ELSE "Other guarantee reference" can not be used.C135IF only 1 Country of dispatch is declaredTHEN "Country of dispatch (box 15a)" on Header level = "R""Country of dispatch (ex box 15a)" on GOODS ITEM level can not be usedELSE "Country of dispatch (box 15a)" on Header level can not be used"Country of dispatch (ex box 15a)" on GOODS ITEM level = "R".C140IF only 1 Country of destination is declaredTHEN "Destination country (box 17a)" on Header level = "R""Destination country (ex box 17a)" on GOODS ITEM level can not be usedELSE "Destination country (box 17a)" on Header level can not be used"Destination country (ex box 17a) GOODS ITEM level = "R".C155IF "Simplified procedure flag" = "YES"THEN "Arrival agreed location of goods" can not be used"Arrival agreed location code" can not be used"Customs sub place" can not be used"Arrival authorised location of goods" = "O"ELSE "Arrival authorised location of goods" can not be used"Customs sub place" = "O""Arrival agreed location of goods" = "O"."Arrival agreed location code" = ‘O’.C160IF TIN of Trader is usedTHEN all attributes marked with this condition = "O" if already known by NCTSELSE all attributes marked with this condition = "R".C170IF ‘Cancellation initiated by Customs’ = ‘Yes’THEN ‘Cancellation Decision’ can not be usedELSE ‘Cancellation Decision’ = ‘R’.C175IF ( "Cancellation initiated by Customs" = "No"AND "Cancellation Decision" = "0" (=N0))OR( "Cancellation initiated by Customs" = "Yes" )THEN "Cancellation Justification" = "R"ELSE "Cancellation Justification" = "O".NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSC180IF "Cancellation initiated by Customs" = "Yes"THEN "Date of cancellation request" can not be usedELSE "Date of cancellation request" = "R".C186IF the attribute 'Security' on HEADER level is not presentTHEN the data group/attribute can not be usedELSE the data group/attribute is by default = 'O', except where additional conditions or rules for thesame data group/attribute imply something elseC187IF the attribute 'Security' on HEADER level is set to '1'THEN the data group 'TRADER Consignor – security' on TRANSIT OPERATION level or TRADERConsignor – security' on GOODS ITEM level must be presentC188IF the attribute 'Security' on HEADER level is set to '1' and the attribute 'SPECIAL MENTION.Additionalinformation_id' = '10600' is used for at least one GOODS ITEMTHEN the data group 'TRADER Consignee - security' and the data group 'GOODS ITEM.TRADERConsignee - security' can not be usedELSE the data group 'TRADER Consignee – security' on TRANSIT OPERATION level or TRADERConsignee – security' on GOODS ITEM level must be presentC191IF the attribute 'Security' on HEADER level is set to '1'THEN the data group/attribute must be presentELSE the data group/attribute = 'O'C200IF "State of seals ok" = "NO"THEN SEALS INFO = "R"ELSE SEALS INFO = "O".C210IF UNLOADING RESULT, "Conform" = "YES" (NO remarks)THEN All data groups and attributes marked with "Cond 210" can not be usedELSE All data groups and attributes marked with "Cond 210" = "R" when relevant.C215IF ENQUIRY.Information available = "1" (= yes)THEN At least one of the data groups becomes "R"ELSE the 2 data groups can not be used.C220IF ENQUIRY/INFORMATION.Information available = "1" (= yes)THEN "Delivery date" = "R"ELSE "Delivery date" can not be used.C226IF "Query identifier" = "1" or "3" and Guarantee type "0" , "1" or "9"THEN "Period from date" and "Period to date" = "R"ELSE "Period from date" and "Period to date" can not be usedC227IF ‘COUNTRY of guarantee’ is different from the country of the ‘requester’THEN ‘COUNTRY of guarantee’ = RELSE ‘COUNTRY of guarantee’ = ONCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSC230IF ‘Guarantee type’ = ‘9’ (Individual guarantee with multiple usage)THEN the attribute = RELSE the attribute = OC231IF ‘Guarantee type’ = ‘0’ or ‘1’THEN the attribute = RELSE can not be usedC232IF ‘TIR Carnet’ =’1’THEN ‘Voucher amount’ and ‘Currency’ = RELSE can not be usedC233IF in at least one occurrence of "GUARANTEE" , the Guarantee type = 2THEN ‘CUSTOMS OFFICE of Destination’ = RELSE can not be usedC234IF ‘Guarantee type = 1, 2, 4 or 9THEN the data group is requiredELSE can not be usedC235IF Guarantee type = 9THEN the data group is requiredELSE can not be usedC236If GRN is presentThen attribute is "R"Else is optionalC270IF "Query identifier" = "4"THEN data groups marked with this condition = "R"ELSE data groups marked with this condition can not be usedC285IF "Query identifier" = "1" or "4" or "Guarantee type" = "4"THEN EXPOSURE can not be usedELSE EXPOSURE = "R"C286IF "Guarantee Monitoring code" = "3"THEN "Balance" = "R"ELSE "Balance" can not be usedC290If “Trader authorised CT”= “1” (authorised)THEN AUTHORISED GOODS LOCATION = “R”ELSE AUTHORISED GOODS LOCATION cannot be used.C295If 'Variable Holiday Date' = '1' THEN 'Year'='R' ELSE 'Year' can not be used (it will be automatically updated on 01/01 eachyear to be the current year)NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSC300IF "Operation" = "C" OR "U"THEN All attributes marked with this condition = "R"ELSE All attributes marked with this condition = "O"C305IF 'AAR-/AER-/Summary Declaration rejection reason code/Pre-Arrival item rejection reason code' = '4' (other)THEN 'AAR/AER/Summary Declaration rejection reason' = 'R'ELSE 'AAR/AER/Summary Declaration rejection reason' = 'O'C310IF ‘Amendment rejection motivation code’ = ‘?’ (other) *THEN 'Amendment rejection motivation text' = 'R'ELSE 'Amendment rejection motivation text' = ‘O’* (To be defined at national level).C312IF 'Diversion Rejection Code'/'Entry Rejection Motivation Code' = '4' (Other)THEN 'Diversion Rejection Text' = 'R'ELSE ‘Diversion Rejection Text' = 'O'C315IF "TC11 delivered by Customs" = "1" (Yes)THEN "CUSTOMS OFFICE Presentation Office" = "R"ELSE "CUSTOMS OFFICE Presentation Office" = "O"C320IF ' Information Code' = '10', '40' or '50'THEN 'Information Text' = 'R'ELSE 'Information Text' can not be usedC340IF "ATR rejection reason code" = "4" (other)THEN "ATR rejection reason" = "R"ELSE "ATR rejection reason" = "O"C350IF "Guarantee amount" is usedTHEN "Currency" = "R"ELSE "Currency" can not be usedC400IF ‘Type’ = ‘S’ (Scheduled)THEN ‘Downtime TO’ = ‘R’ELSE ‘Downtime TO’ = ‘O’C410IF THENAttribute 'Nearest office'="R"ELSEAttribute 'Nearest office' can not be used.C501IF the attribute 'TIN' is present in the data group (and thus known by EORI)THEN this attribute = 'O'ELSE this attribute = 'R'NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSC524IF Date of ‘Enquiry request’ available = ‘1’ (yes)THEN ‘Date of Enquiry Request’ = ‘R’ELSE ‘Date of Enquiry Request’ cannot be used.C531IF 'Security' = '1' and Transport mode at border' = '4' or '40'THEN the attribute is 'R' and consists of the (IATA/ICAO) flight number and has format an..8:- an..3: mandatory prefix identifying the airline/operator- n..4: mandatory number of the flight- a1: optional suffixELSE the attribute is 'O' and the format of the attribute has no restrictionsC567IF the attribute 'Specific Circumstance Indicator = 'A', 'C'THEN the attribute 'Commercial Reference Number (box 7)', 'CommercialReference Number (ex box 7)' and the datagroup 'PRODUCEDDOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'ELSEIF the attribute 'Commercial Reference Number (box 7)' and 'Commercial ,Reference Number (ex box 7)' is not used,THEN at least one attribute 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.Document type' pointing to a transport document must be presentELSE the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'C572IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = ‘E’IF the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE. Office of Departure consist of an Member Statecountry codeTHEN the attribute = ‘R’ELSE the attribute = ‘O’ELSE the attribute = ‘O’.C576IF the attribute 'EXPORT OPERATION/ IMPORT OPERATION / TRANSIT OPERATION.Transport charges– Method of payment' is usedTHEN this attribute cannot be usedELSE this attribute = 'O'C587IF the attribute 'Specific Circumstance Indicator' = 'B'THEN the datagroup/attribute = 'O'ELSE the datagroup/attribute = 'R'C589IF the attribute 'Specific Circumstance Indicator' = 'B' or 'E'THEN the attribute 'Unloading place' = 'O'ELSE the attribute 'Unloading place' = 'R'C596IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = ‘E’IF the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Departure.Reference number' do not consist of an EUMember State country codeTHEN the attribute = ‘R’ELSE the attribute = ‘O’ELSE the attribute = ‘O’.NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSC598IF the attribute 'TRANSIT OPERATION.Security' = ' 1'and the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Transit.Reference number' consists of a Member Statecountry codeand the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Departure.Reference number' does not consist of anMember State country codeTHEN the attribute = ‘R’ELSE the attribute = ‘O’.C599IF the attribute ' TRANSIT OPERATION.Security ' = ' 1'and the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE of Departure.Reference number' do not consist of anMember State country codeTHEN the attribute = ‘R’ELSE the attribute = ‘O’.C900IF "Declaration Type (box 1)" = 'TIR',THEN "Type of Guarantee" type 'B' = 'R'ELSE "Type of Guarantee" type 'B' cannot be usedC901IF "Declaration Type" = 'TIR',THEN one occurrence of the value '952' of "Document Type (Box 44)" - irrespective of other documenttypes declared - must be entered within one operation and it must be present in the first goods item,ELSE value '952' of "Document Type (box 44)" can not be used.C902IF "Document Type (box 44)" = '952',THEN "Document Reference (box 44)" = 'R'ELSE "Document Reference (box 44)" = 'O'The document reference in case of Document Type '952' has to have the format an10 and must follow thealgorithm used by IRU.C903IF "Declaration Type" = 'TIR',THEN the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' for the first Goods Item = 'R'ELSE the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'.C904IF ‘Declaration Type’ = 'TIR',THEN “Holder ID TIR” = ‘R’,ELSE “Holder ID TIR” cannot be used.R001Each Enquiry Information Code can only be used once per message.R002Each "Requested Information Code" can only be used once per message.R005"Item no" (box 32) is always used even if "Items" (box 5) = "1", "Item no" (box 32) is also "1"R007Each ‘Item no’ (box 32) is unique throughout the declaration The items shall be numbered in a sequentialfashion, starting from '1' for the first item and incrementing the numbering by '1' for each following item".R010If the same Consignor/Exporter is declared for all goods items, the data group ‘TRADER Consignor (boxNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTS2)’/'TRADER Exporter (box 2)' on TRANSIT OPERATION/EXPORT OPERATION/IMPORT OPERATIONlevel is used. The data group ‘TRADER Consignor (ex box 2)’/'TRADER Exporter (box 2)' on GOODS ITEMlevel can not be usedR011When the same Consignee is declared for all goods items, the data group ‘TRADER Consignee (box 8)’ onTRANSIT OPERATION/EXPORT OPERATION level is used. The data group ‘TRADER Consignee (ex box8)’ on GOODS ITEM level cannot be used.R012The attribute is sent if it was provided in the corresponding message that was received from the Trader.R015The data group "TRADER Authorised Consignee (box 53)" can be used to indicate that simplified procedurewill be used at destination.R020When the declaration type (box 1 or ex box 1) = "T2" and the movement is issued in a non-EU country(identified by the Office of Departure), the Principal must declare at least one "Previous document type" (box40) = "T2", "T2L", "T2F", "T2LF", "T2CIM", "T2TIR" or "T2ATA" followed by its reference in "Previousdocument reference".R027Either "Additional information id" or "Text" of the data group "SPECIAL MENTIONS" (Box 44) is required incase "SPECIAL MENTIONS" is used.R036Condition "C010" can not be checked in case the "Transport mode at border" (box 25) is not used.R041"Agreed Location Of Goods" / "Agreed location of goods, code", "‘Authorised location of goods" and"Customs sub place" (box 30) can not be used at the same time.R060When the Trader uses Commodity codes then he must declare at least 4 and up to 8 digits of the commoditycodeR075‘Export from EC‘ and ‘Export from country’ can not be used at the same time. When ‘Export from EC’ is used,the value of this attribute is set to ‘1’.R079The datagroups PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES and PRODUCEDDOCUMENTS/CERTIFICATES will be sent to Destination/Exit by means of IE01/501 only in case thedeclared attributes 'Previous Document Type (Box 40)'and/or 'Document Type (Box 44)'contain codes whichare considered as 'common'.R080Only the SPECIAL MENTIONS that are marked as ‘Common’ in the reference data will be sent toDestination/Exit/Entry by means of the IE01/501/301.R100The attribute is used as the basic language to be used in any further communication between the Trader andthe Customs system. If the Trader does not use this attribute then the Customs system will use the defaultlanguage of the Office concerned.R105The total number of packages is equal to the sum of all ‘Number of packages’ + all ‘Number of pieces’ + a value of ‘1’ foreach declared ‘bulk’.NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSR115The IE structure used for the amendment is the same as E_DEC_DAT/E_EXP_DAT/E_EXS_DAT/E_ENS_DAT with some changes:replace LRN by MRNR an18,replace ‘Declaration date’ by ‘Date of amendment’R n8, (NCTS /ECS)replace ‘Declaration date and time’ by ‘Date and time of amendment’ R n12 (ICS),replace ‘Declaration place’ by ‘Amendment place’R an..35The IE transmits a complete amended declaration data, this means that all data groups and attributes aretransmitted and not only those that are amended.R123From the originally received IE, only the attributes in error are transmitted back to the Trader, indicatingwhether the attribute(s) in question is missing or incorrectR130When two or more Offices of Transit belong to the same National Administration and the IE50 is transmittedvia EDI, then only one IE50 (ATR) is sent to the National Administration in question.R135The IE retransmits back to the Trader the whole E_DEC_DAT received associating to each single attribute,when the case occurs, the data group "RESULTS OF CONTROL".R143The data in the IE corresponds always to the current (latest) version of the Transit/Export/Summarydeclaration operation data. This means that it contains the amended declaration data (if any) and/or therevised declaration data after a control (if any) and completed with the departure/export control results andentry/exit control results.R145At least one occurrence of this data group must be present in the messageR150The attribute "Corrected value" of the data group "RESULTS OF CONTROL" is linked with each singleattribute that can be subject of a control and therefore it must reflect the same characteristics of the originalmessage attributeR155The data group SGI-CODES must be present in case the declaration contains Sensitive GoodsR156A "Sensitive Quantity" is always required when the movement contains sensitive goods (see also Rule 155).The "Sensitive Goods Code" is not always required when the movement contains sensitive goods. If the HS6commodity code (Box 33) is enough to uniquely identify a sensitive good then the "Sensitive Goods Code" isnot required. If the HS6 commodity code (Box 33) is not enough to uniquely identify a sensitive good then the"Sensitive Goods Code" becomes required.R157If the data group is present in the IE then at least one of the optional attributes must be filled in. When itconcerns a data group containing a name/address then the attributes of the name/address are treated as one.R160The data group CONTROL RESULTS must be present in case the declaration is submitted under simplifiedprocedureR165The data group SEALS INFO must be present if the declaration is submitted under simplified procedure andif the authorisation foresees to use seals.NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSR170This IE is only sent to the Offices of transit which have not notified that the consignment has crossed thefrontier. When the IE is transmitted via EDI and when two or more Offices of Transit belong to the sameNational Administration, or an (some) Office(s) of Transit and the Office of Destination belong to the sameNational Administration, then only one IE is sent to the National Administration in questionR173When the IE10 is transmitted via EDI and two or more Offices of Transit belong to the same NationalAdministration, or an (some) Office(s) of Transit and the Office of Destination belong to the same NationalAdministration, then only one IE10 is sent to the National Administration in question.R174When simplified procedure is used then the TIN becomes "R" else the TIN is "O".R175Two possible values : "0" = "No" : Request to cancel initiated by Trader"1" = "Yes" : Request to cancel initiated by CustomsR180Two possible values : Cancellation refused by Customs : Decision = "0" (=NO)Cancellation accepted by Customs : Decision = "1" (=YES)R181The data group is required if different from the 'TRADER Principal' (otherwise it is optional).R186"Unloading completion" is used as a flag, it can contain 2 possible values;"0" = "NO" This means that the unloading of the goods is not yet completed;"1" = "YES" This means that the goods are completely unloaded.R190Either "New transport means identity" and "New transport means nationality" OR "New container number" ORboth must be used when "TRANSHIPMENT" occurredR195The purpose of this IE is to communicate the permission to start unload the goods (or to go on with theunloading) to the Authorised Consignee.R200"State of seals ok" is used as a flag and can contain 2 values:"State of seals ok" = "0" (NO)"State of seals ok" = "1" (YES).R205"Conform" is used as a flag, it can contain 2 possible values;"0" = "NO" there are unloading remarks;"1" = "YES" no unloading remarks present.R206When no seals are found attached to the consignment and the information brought in by the AAR indicatedthe use of seals then SEALS ID can not be used, also, the attribute "Seals Number" is set to zero and anexplanation must be given in "Unloading Remark" (="R"). In all other cases the data group SEALS ID isrequiredR212The IE transmits to the Office of Departure/Export the relevant controlled declaration data associating to eachsingle attribute, when the case occurs, the data group “RESULTS OF CONTROL”.R213The IE is used to communicate the controlled items and minor or major discrepancies (if any)NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSR217All "Incidents" occurred are transmitted to the Office of Departure. Only those "Transhipments" marked "notyet sent" (i.e. flag "Already in NCTS" in the message "Arrival notification or a new box created for thispurpose on the NCTS ACCOMPANYING DOCUMENT) are transmitted to the Office of Departure.R228When the attribute "Information available" is "0", the attribute "TC11 delivered by Customs" must have thesame value.R229The attribute is used to distinguish between cases where the NCTS is used (Security = '1') and not used(Security = not present) for safety and security purposesR230This attribute is used as a flag, its value can be either "0" ("no") or "1" ("yes").R231The value of this attribute must be a country with the country regime 'TOC', with the exclusion of LI and SJ.R232“Variable Holiday Date” is used as a flag and can contain 2 possible values:‘0 ’: the holiday date is fixed and thus the year doesn’t have to be specified (e.g. Christmas = 25 December‘1 ’: the holiday date is variable and therefore the year will need to be specified together with the date (e.g.Easter Monday)R240When the data group “EN ROUTE EVENT” is present then the data groups “INCIDENT” or“TRANSHIPMENT” or both must be present, complemented, where relevant, with the data group “NEWSEALS INFO”.R241The data group "EN ROUTE EVENT" is always required when information on "Incidents" and/or"Transhipment" are registered at OoDep.R245“Customs sub place”, “Arrival authorised location of goods” and “Arrival Agreed Location Of Goods / ArrivalAgreed Location Code” can not be used at the same time.R260Either the guarantee is rendered invalid or it becomes again valid from a given date. "Invalidity date" and"Validity date" can not be used at the same time.R261Query Identifier ‘2’ (exposure only) and ‘3’ (usage and exposure) can not be used for guarantee types ‘2’(individual guarantee by Guarantor) and ‘4’ (individual guarantee in the form of voucher).R262The data group can be used only when the query identifier code ‘4’ (general information only) is used.R263The attribute can be used only with guarantee types ‘0’ (guarantee waiver), ‘1’ (comprehensive guarantee) or‘9’ (Individual guarantee with multiple usage), with either Query Identifier ‘1’ (usage only) or ‘3’ (usage andexposure).R264The attribute can be used only with guarantee types ‘0’ (guarantee waiver) and ‘1’ (comprehensiveguarantee).NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSR265One of these data groups is the requester of the query. As a consequence one and only one data group mustbe present in the IE.R266For international IEs, the data group can be used only when the query identifier code ‘4’ (general informationonly) is used.R267For international IEs, the value of the attribute is always in EUR.R268This IE can be used only with guarantee types ‘0’ (guarantee waiver) and ‘1’ (comprehensive guarantee).R269This attribute is optional for international IEs.R270When a Principal is requesting the information then the Access code (of the Principal) becomes required.R271This attribute becomes optional for international IEs when guarantee type is ‘0’ or ‘1’, and is required in allother cases.R275When the Principal requests information about the guarantee then data group "TRADER Principal (owner)"and data group "TRADER Principal (requester)" must have the same content.R280One and only one of the identified data groups must be present (required) in the IER325If there are already seals identified in the AAR/AER and/or Arrival Notification/Arrival at Exit (IE507) then‘State of seals’ is required.R330The use of paper loading lists having been suppressed and all offices being NCTS offices, this datagroup/attributecan no longer be used.R335The data groups "CONTROL RESULT" and where necessary "SEALS INFO" become required only when acontrol by Customs took place at premises of the Authorised Consignor /Trader Exporter.R340When the messages 43 E_ULD_PER and/or 7 E_ARR_NOT contain SEALS INFO then the "State of sealsok" must be communicated.R350The "old" access code can be the same as the "new" access code in case the Principal does not want tochange his access code.R355Only "GOODS ITEMS" showing discrepancies are sent back to the Office of Departure/Export.R410The IE consist of top level data groups. Each top level data group has its own data group ACTION whichattributes apply to the top level data group and its subsequent sub data groups.The sender of the IE will always (in case of Create, Update and Delete) send all values of the occurrence.The "Operation" attribute is used to indicate what action is applied to the occurrence in the IE. Its value canNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSbe:"C" (create) ,"U" (update), "D"(delete).The "Validity date" together with the attribute "Modification Subtype" allow the following mechanism;An occurrence becomes invalid as of the specified "Validity date" when the value of "Modification Subtype" isset to "0" (implies an implicit end date).An occurrence and all values of the attributes become valid as of the specified "Validity date" when the valueof "Modification Subtype" is set to "1".The values of the attributes become applicable as of the "Validity date" when the value of "ModificationSubtype" is set to "2" (this is when the value of the attribute(s) change)."C" (create) :The create operation is used to create a new occurrence of an entity;"U" (update):The update operation is used to change an existing occurrence. It can render an existing occurrence invalidor it can modify existing values of attribute(s) of an occurrence;"D" (delete):The delete operation is used to physically delete an occurrence. This operation must only be used when datahas been created erroneously.R441The ‘Operation’ attribute is used to indicate what action is applied:‘C’ (create), ‘D’ (delete).In case of “updates”, the data group ‘SYSTEM UNAVAILABILITY’ to be updated will be first deleted and then(re)-created.R422This attribute refers to the content of Column 2 in the UN/LOCODE. Column 2 shows the names of thelocations (city names) which have been accepted for inclusion in UN/LOCODE, in accordance with theprovisions of Recommendation n° 16 (see Rule 460).R425The attribute "Season Code" is NOT used as a flag. It is possible to have up to 9 different "seasons" in ayear, depending on a defined time period, which is completely covering the year-period.R430The "Day in the week (end)" must be equal or greater then the "Day in the week (begin)".R445The SENSITIVE GOODS CODE consists of two parts: the first part represents the HS6 six digit commoditycode of the TARIC system, the second part represents the "Sensitive Goods Code" which is a two numericdigit code, to be defined by DG TAXUD.This two digit numeric "Sensitive Goods Code" is only used when the 6 digit HS6 code is not specific enoughto identify the concerned goods (example: the codes "0405xx" and "2208xx" in the TARIC system cover bothsensitive and non sensitive goods, or more than one sensitive good, and must be extended to 0405xx.01 and2208xx.01 in order to uniquely identify the sensitive goods).These codes are used in the ""List of Goods which when transported give rise to an increase in the Flat-rateGuarantee" (see proper domain).R456For "Package Code" use the alphabetic two-digit UN-code going from "AE"= "aerosol" to "WB" ="Wickerbottle".R460This UN/LOCODE refers to the 3 digit alphabetical code of the second part of Column 1 in the UN/LOCODE -Code for Ports and other Locations . Column 1 shows in a first part the ISO 3166 alpha-2 Country Code,which is followed by a space and a 3-alpha code for the city (location) name: XX XXX. This combination isinvariably identifying the "City Name". This UN/LOCODE city name is used as an attribute in the "CUSTOMSOFFICE LSD" entityNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSR470The IE15 allows the usage of commodity codes up to 8 digits (national), however only the first six digits aresent to destination with the AAR (international) and to the Office(s) of Transit with the ATR (international).R486This attribute can be used to indicate potential specific characteristics of the Customs Office, namelyregarding variation of opening hours (e.g. during public holidays, etc.), operational and/or proceduralrestrictions (e.g. competent only for simplified procedures, competent only for certain goods, the only officeauthorised to accept flat-rate guarantees, etc.). This attribute will be coded by DG TAXUD after cleardefinition of the need of the NAs.R489Reference Number Main Office is used to indicate the Customs Office (local) to which the Customs Office inquestion is subordinate. The use of this attribute is left up to the NAs.R490Reference Number Higher Authority is used to indicate that the Customs Office in question has a higherauthority. As a consequence this attribute becomes required when the Office in question has a higherauthority.R495Reference Number Take-over is used to indicate another Customs Office that replaces (take-over) theCustoms Office in question when the latter is no longer able to perform NCTS operations.R500At least 1 of the 4 attributes must be presentR510The attribute 'Continue unloading' of the data group CTL-CONTROL indicates with its progressive numbering,starting from 1, that the IE043 is transmitted to give the first or further permission to continue the unloading.Where the IE brings the permission to start the unloading the data group CTL_CONTROL can notbe used.Where the IE communicates the permission to continue the unloading then only the attribute MRNof the data group TRANSIT OPERATION and the data groups CTL_CONTROL, CUSTOMS OFFICEPresentation Office and TRADER At Destination are used, all the other data groups and attributes can not beused.R515Only one of the attributes "Date of usage cancellation" and "Date of release" must be present.R520The IE is used for 2 different types of amendment:IF the 'Amendment Type Flag' is '0', then it is allowed to amend all items of the original declaration data.IF the 'Amendment Type Flag' is '1', then it is only allowed to amend the original declared guarantee, i.e. thedata groupsGUARANTEE, GUARANTEE REFERENCE, VALIDITY LIMITATION EC, and VALIDITY LIMITATION NONEC.In both cases it is not allowed to amend the data groups TRADER Principal (Box 50) and CUSTOMS OFFICEof Departure (Box C).R526This data group becomes mandatory when the declaration contains sensitive goods/suspended goods.R605For an international IE38 / IE538 the values of this attribute must be amongst those defined by the commondomain (see IE32, data group TRANSIT OPERATION STATE TYPE / EXPORT OPERATION STATE TYPE).R650At least one of the optional data sub groups or attributes must be filled in.NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSR660The time has to be given in the format YYYYMMDDHHMM where:YYYY = YearMM = MonthDD = DayHH = HourMM = MinuteThe timestamp has to be given in the format YYYYMMDDHHMMSS where:YYYY = YearMM = MonthDD = DayHH = HourMM = MinuteSS = SecondsR700This information is not required when goods of different type covered by the same declaration are packedtogether in such a way that it is impossible to determine the gross mass of each type of goods.R821Only those occurrences of the data group shall be included in the message for which the last digit of theattribute “Risk Analysis result code” has one of the following values: D, E and Z.R824The 'Item Number (box 32) involved' shall be indicated if the risk analysis result relates to an item of an Entrysummary declaration (ICS), Exit summary declaration or Export declaration (ECS) or Transit declaration(NCTS). In any other case the attribute 'Item Number (box 32) involved' shall not be used.R825The 'Specific circumstance indicator' with value 'E' (AEO) can be used only under following condition:The Office of Departure is located in the Community: the 'Principal' and all declared 'Consignors-security'have a valid AEO certificate of type 'AEOF' or 'AEOS'.The Office of Departure is not located in the Community: the 'Principal' and all declared 'Consignees-security'have a valid AEO certificate of type 'AEOF' or 'AEOS'.R846The content of the data group 'RISK ANALYSIS' shall only be sent if the requesting Customs Office is in theCommunity:IE003: IE002.CUSTOMS OFFICE Presentation Office.Reference numberIE038: IE027. CUSTOMS OFFICE requester.Reference number,IE115: IE114.CUSTOMS Office Actual Office of Transit.Reference number.R875The attribute 'Item Number' refers to corresponding 'Item number' of the E_EXS_DAT (IE615)/E_ENS_DAT (IE315) /E_EXP_DAT (IE515)/ E_DEC_DAT (IE15).R876If the same 'Commercial reference number' is declared for all goods items, the attribute 'Commercialreference number' (box 7) on HEADER level is used. The attribute 'Commercial reference number' (ex box 7)on GOODS ITEM level can not be used.R900When "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', the TIR Carnet Number must be used here, that shall correspond tothe Document Reference of Document Type '952' in PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.R901When "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', the country code (first two digits) in the code of OoDep/Des musthave the country regime 'EEC'.NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSR902When "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', CUSTOMS OFFICE of Transit cannot be used.R903When "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', Control Result Code 'A3' can not be used.R904When the country code of Office of Departure (box C) is AD or SM, the country regime of the country ofOffice of Destination (box 53) can only be 'EEC'.R905When the country of Office of Departure (box C) is EFTA, the country code of Office of Destination (box 53)can not be 'AD' or 'SM'.R906When the country code of Office of Destination (box 53) is 'AD', the country code of Office of Transit canonly be 'AD'.R907When the country code of Office of Destination (box 53) is 'SM', the country regime of the country of Officeof Transit can only be 'EEC'.R908When the country of Office of Departure (box C) is EFTA, the country code of Office of Transit can not be'AD' or 'SM'.R909When the country code of Office of Destination (box 53) is 'SM' and the country code of Office of Departure(box C) is 'IT', declaration type (box 1) can only be 'T2SM'. When the country code of Office of Destination(box 53) is 'SM' and the country code of Office of Departure (box C) is not 'IT', declaration type (box 1) canonly be 'T2' or T2F.R910When the country code of Office of Departure (box C) is 'AD' or 'SM', the country regime of the country ofOffice of Transit can only be 'EEC'.TR0002The Control Message (IE17/IE18/IE44/IE51/IE517/IE518) always reports back the following fields at theHEADER level only if they are available in the relevant declaration message (IE15/IE515 {IE01/IE501 orIE03/IE503}/IE43 respectively):- Identity of means of transport at departure (exp/trans)- Nationality of means of transport at departure- Total number of packages- Total gross mass- Specific Circumstance Indicator- Transport Charges – Method of Payment- Commercial Reference NumberThese fields are returned for the information of Customs Officers at Departure and are NOT verified onreceipt against the original values."TR0003If errors are found at the HEADER level, then RoC-Control Indicator is set to:- DI (DIfferent values found) or- OT (any OTher things to report)If errors are found at the level of GI then GI-RoC-Control Indicator can be set to:- OR (ORiginal values of the Goods item),- DI (DIfferences in values for a Goods Item),- NE (values of a New Goods item) – this value will not occur in the ECS domain,NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTS- NP (Not Presented document) or- OT (OTher)TR0004The RoC group at the HEADER level is repeated for each of the differences found in the data items at theHEADER level. The concerned data items, if present, are:- Identity of means of transport at departure (exp/trans)- Nationality of means of transport at departure- Total number of items- Total number of packages- Total gross mass- Transport charges - Method of Payment- Commercial Reference NumberTR0005When the RoC-Control Indicator is equal to DI, this data item is Required.When the RoC-Control Indicator is equal to OT, this data item cannot be used.TR0006When the RoC-Control Indicator is equal to OT, this data item is Required.When the RoC-Control Indicator is equal to DI, this data item is Optional.TR0007The GI data group is Required only when discrepancies have been found in one or more GI or when a newgoods item has been found during the control.TR0008This data group shall be used in the following cases:- when the Control Indicator in the accompanying RoC-group is equal to DI or NE, the group will list theinformation found, if available.- when the Control Indicator in the accompanying RoC-group is equal to OR, the group will list theinformation received with the declaration, if present.TR0009This data item is Required only when the value of the accompanying Control Indicator is equal to OT. Forother values of the Control Indicator, it is Optional.TR0010This data item is Required when the accompanying Control Indicator is equal to NP. In all other cases, thisdata item must not be used.TR0011(Unsatisfactory -> Discrepancies at the level of a GI are found – Control Indicator=DI).Two GI groups are specified, one for the Original GI (GI-OR) and one for the Found GI (GI-DI).- GI-OR specifies all the data-groups and data-items present in Goods item of the original IE001/IE501 andalso includes a RoC - Control Indicator with the value OR.- GI-DI specifies the information for the goods item as found.It contains at least the RoC - Control Indicator with the value DI.Eventually, other Results of Control groups with values NP or OT can be added,specifying respectively not presented documents and any other things to report on the goods item.A missing Goods Item should be treated like a discrepancy.The found 'Goods Item' group should then be empty apart from the 'Item number' field,the 'RoC' groups and additionally in the case of the ECS domain the original 'Commodity code'.TR0012(Unsatisfactory -> Missing document – Control Indicator=NP)For each document missing, a RoC-group with Control Indicator=NP will be added.NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSTR0013(Unsatisfactory -> New GI found during the control - Control Indicator=NE).For each new GI found during the control, an extra GI group is specified, containing all information as foundand one Results of Control group with Control Indicator=NE.TR0014(Unsatisfactory -> Document Not Presented - Control Indicator=NP)GI - RoC - Control Indicator is set to NP. The Pointer to the attribute contains a reference to the missingdocument in the format 44#n (n being the number of the document).TR0015If present then 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.DOCUMENT TYPE' is requiredTR0018The hash symbol ('#') is used to indicate the numbering of subdivision or occurrence (i.e. 'box_number #subdivision/occurrence').TR0019The numbering of items:- In case of any difference being found in a Goods Item, the item numbering is equal to numberingdefined in the declaration.- In case of a new Goods Item, the item number is equal to the number of the last Goods Item in thedeclaration + 1.TR0020A zero (0) is to be considered as a valid number in this field.TR0021The value of this field must be larger than zero (0).TR0022In case the value of a MESSAGE.GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages is ‘0’ then there shouldexist at least one GOODS ITEM with the same 'Marks and Numbers of Packages', and 'Number of Packages'with value greater than ‘0’TR0035Technical Rules "TR9090" and "TR9095" can not be checked in case "Inland mode of transport" (box 26) isnot used.TR0051In case of unsatisfactory control results (Control Result Code is equal either to 'B1' or 'A4' in case of Export orto ’B1’ or 'A5' in case of Transit), then at least onediscrepancy will be reported either at Header or Goods Item level. This means that the Results of Controlgroup will exist either at Header or at Goods Item level. Otherwise, the Results of Control data groups will notbe usedTR0099This data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and the corresponding free text fieldis not in the UNOC character set. It is otherwise optional.If the data item is filled in, it must contain the language code of the language used in the corresponding freetext field.TR0100This field is to be validated against Codelist 14 (Previous document type) if used in a Common Domainmessage. This field is to be validated against the Previous document types valid in the NA if used in anExternal Domain message.TR0101This field is to be validated against Codelist 39 (Additional information coded codes) if used in a CommonNCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSDomain message. This field is to be validated against the Additional information coded valid in the NA if usedin an External Domain message.TR0102In NCTS only 4 or 6 characters can be used in this data item.TR0103This field is to be validated against Codelist 13 (Document Type) if used in a Common Domain message.This field is to be validated against the Document Type valid in the NA if used in an External Domainmessage.TR0104Document/reference number is not needed for IE906 related to IE111, IE112, IE411, IE30, IE31, IE32, IE34,IE37, IE912, IE913, IE914, IE916, IE931, IE932, IE70, IE71, IE971. It must be present in IE906 related to allother messages.TR0105The value of the "Downtime FROM" in the MESSAGE - COUNTRY - SYSTEM UNAVAILABILITY Data Groupmust be within the time range ["Time FROM", "Time TO"] specified in the MESSAGE - COUNTRY -UNAVAILABILITY MATRIX Data Group.TR0107This time cannot be in the past.TR0200This data group or item is Required when NTA/NECA sends AAR/AER/ATR/EXS in response to the request;otherwise not used.TR0201This data group or item is Optional/Dependent when NTA/NECA/NICA sends AAR/AER/ATR/EXS/ENS inresponse to the request; otherwise not used.TR0202This data item is Required when NTA/NECA/NICA does not send AAR/AER/ATR/EXS/ENS in response tothe request; otherwise not used.TR0203This data item is Optional/Dependent when NTA/NECA/NICA does not send AAR/AER/ATR/EXS/ENS inresponse to the request; otherwise not used.TR0215When Customs can agree with the request for an AAR, the complete C_AAR_SND is sent to destination.When they disagree, only the MRN, the AAR rejection reason code, the CUSTOMS OFFICE of Departure(only if the rejection reason code is other than “3”) and the AAR rejection reason (only if the rejection reasonis “4”) are sent to Destination.TR0216When Customs can agree with the request for an ATR, the complete C_ATR_SND is sent to Office of Transit.When they disagree, only the MRN and ATR rejection reason code and, if necessary , the CUSTOMSOFFICE of Departure (only if the rejection reason code is other than “5”) and the ATR rejection reason (only ifthe rejection reason is “4”) are sent to destination.TR0280IF "Query identifier" = "2" or "4"THEN USAGE can not be usedELSE USAGE = "O"NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSTR0301If GRN is used THENIf 'Guarantee type' = 4 THENGRN field type = an24ELSEGRN field type = an17TR0403The maximum time period covered by the seasons is one year. There must be no overlap of seasons,meaning that the starting day of one season must not be before the finishing day of any other season.TR0527This data group is mandatory when the declaration contains commodity codes and when the guarantee typeis '2' (Individual guarantee by guarantor) or '9'(Individual guarantee with multiple usage). In any other case, the data group cannot be used for themessages IE200/IE203.TR0700Values of field 'type' must be identical throughout the message (i.e.: same value in all the repetitions of the"System Unavailability" group)TR0702Note that the IE71 is a replica of the IE70 and so the same conditions and rules can be applied. In case ofunscheduled unavailability the 'down time to' of the IE70 is optional.For the purpose of consolidation, IE70 with Type 'U' or 'N' that have no value for 'downtime to' are consideredas being ongoing. This means that when a IE70 is received by the system with an empty 'down time to'-field,the timer will keep on running until a new IE70 is received containing a filled in 'down time to'-field.TR0703Within a single "SYSTEM UNAVAILABILITY" data-group, the "Downtime from" must be prior to the"Downtime to".TR0704The conjunction of the following data items uniquely identifies a system unavailability:- COUNTRY.Country code- SYSTEM UNAVAILABILITY.Business functionality- SYSTEM UNAVAILABILITY.Downtime from- SYSTEM UNAVAILABILITY.TypeTR0705Within a single "GUARANTEE QUERY" data-group, the "Period from date" must be prior or equal to the"Period to date".TR0901Only the ‘Error’ data item attached to the level at which the error has been detected, will be used in theCONTRL message.TR0902The data groups below the one indicating the error in the CONTRL message will not be used.TR0903When there is no error at INTERCHANGE (UNB or UNZ segment) or MESSAGE (UNH or UNT segment)level, the data items INTERCHANGE ERRORS.Interchange service segment and MESSAGEERRORS.Message service segment should not be used.TR0904The only offices included are those Transit Offices and/or Office of Destination, that are in the NA producingthe acknowledgement.NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSTR0911The pointer in 'RESULTS OF CONTROL' refers to the box number of the Export AccompanyingDocuments/Transit Accompanying Documents of a particular data item. Where the data item is a furthersubdivision or if a particular occurrence of a document needs to be identified, this is denoted by :'box_number' # 'subdivision/occurrence'.TR1002This data group is applicable to NCTS Phase 4 only.TR1003This data group is applicable to ECS Phase 2 only.TR1006This data group/ item is applicable to ICS Phase 1 only.TR1009This data group is required if the domain is ECS Phase 2 only. Otherwise, it is not used.TR1010This data group is optional if the domain is NCTS Phase 4 only. Otherwise, it is not used.TR1011This data group is required if the domain is NCTS Phase 4 only. Otherwise, it is not used.TR1012This data group is applicable to ECS Phase 2 and NCTS Phase 4 only.TR1013This Data group is applicable to ECS Phase 2 and ICS Phase onlyTR1100When the declared Seals number is non-zero, this data group is Required.When the declared Seals number is zero, this data group cannot be used.TR1200The items shall be numbered in a sequential fashion, starting from '1' for the first item and incrementing thenumbering by '1' for each following itemTR9001The content and the format of the ACTION.Action identification attribute is free to be chosen by the producerof the message. The content must be unique in the context of the enclosing Original message identification.TR9006The UPL RESPONSE.Original message identification is equal to the Interchange control reference of thecorresponding IE30 transmitted.TR9007The value of this attribute can be: "OK", "REJECTED", "ERRORS" or "NOAUTH"TR9009The value of the UPL ERROR.Action identification is equal to the Action identification of the correspondingtransmission.TR9010The attribute path is a hierarchical path from the root of the modifying occurrence down to the attribute in themessage using indexed data group names and attribute names.TR9020The values of a date and time attribute must be specified by NAs using GMT time reference.NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSTR9025Only System Unavailability Type "S" is acceptable for this field in the IE912 message.TR9030The "Incident flag" data item is required if the data item "Incident information" is not present; in order toindicate that an incident has occurred and no other information is available. In any other case , the "Incidentflag" data item is optional.The only allowed value of the field is the value '1'.TR9040The field is required when the IE919 ‘MRNINFO.MSGINFO.CSMIS status’ field is “NF”.TR9045When the IE919.MRNINFO.MSGINFO.Message type is equal to ‘CD906A’, or ‘CD907A’, then this field isrequired.TR9050The fields marked with this technical rule are required only when the information is available.TR9055If query identifier = ‘4’ then only one of the groups marked with this technical rule must be used else none ofthe groups can be used.TR9060IF "Guarantee type" = "0" or "1" and the message is nationalTHEN the attribute is requiredELSE IF "Guarantee type" = "0" or "1" and the message is internationalTHEN the attribute is optionalELSE the attribute cannot be used.TR9065The value of this attribute can be "0" (Not authorised), "1" (Authorised), "2" (Cannot validate data - TIN notprovided) and "3" (Trader not found).TR9070This data group is "Optional" when the "MESSAGE.GUARANTEE. GUARANTEE REFERENCE.INVALIDGUARANTEE REASON.Invalid guarantee reason code" is "G01". Otherwise, it is "Required".TR9080Within the "HEADER" data-group, the "Period from date" must be prior or equal to the "Period to date".TR9085In Normal Mode of Operation if this field is used it must have a value of 0.TR9090IF first digit of 'Inland transport mode' (box 26) = '5' or '7'THEN the 'Identity of means of transport at departure ' (box 18) can not be used"ELSEIF "Container number" is presentTHEN the 'Identity of means of transport at departure' is 'O'ELSE it is "R"TR9095IF first digit of 'Inland transport mode' (box 26) = '2', '5' or '7'THEN the 'Nationality of means of transport at departure' (box 18) can not be usedELSEIF "Container number" is presentTHEN the 'Nationality of means of transport at departure' is 'O'NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc


NCTSELSE it is "R"TR9099Within the "HEADER" data-group, one (or more) of the contained fields must be present.TR9110The value of this attribute shall be ‘1’ in case an extraction is requested. If it is not used a retrieval will berequested.TR9115In case that an extraction is requested, the ‘Period from date’ and/or the ‘Period to date’ fields will be used torequest occurrences valid in the specified period. On the contrary, in case retrieval is requested, the ‘Periodfrom date’ and/or the ‘Period to date’ fields will be used to request occurrences modified and published in thespecified period.TR9120If used, this data item has to be filled in at GOODS ITEM level only if there is more than one value. If there isone value, it has to be filled in at HEADER levelTR9130IF "Requested Additional Information Code" = "5" or "6"THEN "Requested Additional Information Text" = "R"ELSE "Requested Additional Information Text" can not be usedTR9150The period defined by the 'First day of requested period from' and 'Last day of requested period to' fieldsmust comprise a whole calendar month at any time inthe past.TR9160Reference Number Competent Authority for Enquiry is used to indicate that the Customs Office in questionhas a Competent Authority of Enquiry for the NCTS P4. As a consequence this attribute becomes requiredwhen the Office in question has a Competent Authority of Enquiry.TR9170Reference Number Competent Authority for Recovery is used to indicate that the Customs Office in questionhas a Competent Authority of Recovery for the NCTS P4. As a consequence this attribute becomes requiredwhen the Office in question has a Competent Authority of Recovery.TR9175The last digit, which is used to identify the type of risk, shall be validated against codelist “Risk analysis resultcode”.TR9180This data item is "Required" in the NCTS Phase 4 only.TR9200IF “MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Operation” = “U” AND “MESSAGE.CUSTOMSOFFICE INFORMATION.ACTION.Modification subtype” = “0”THEN the “MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Validity date” shall be at least 15days after the “MESSAGE.Date of preparation”.TR9201IF “MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.ACTION.Operation” = “U” AND “MESSAGE.CUSTOMSOFFICE INFORMATION.ACTION.Modification subtype” = “0”THEN “MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.Reference number take-over” = “R”ELSE “MESSAGE.CUSTOMS OFFICE INFORMATION.Reference number take-over” = “O”NCTS_Katalog sporocil_v1.1.doc

More magazines by this user
Similar magazines