Εικόνα - eBooks4Greeks.gr

ebooks4greeks.gr
  • No tags were found...

Εικόνα - eBooks4Greeks.gr

À√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏ ∞π¢∂π∞ ∫∞𠣃∏∫∂Àª∞∆ø¡∞π¢∞°ø°π∫√ π¡∆π∆√À∆√∞ı·Ó·Û›· °Ï˘ÎÔÊÚ‡‰Ë-§ÂÔÓÙÛ›ÓË ÃÚÈÛÙ›Ó· ·ÎÂÏÏ›Ô˘ ∂ϤÓË §ÂÔÓÙÛ›ÓË∞ÓıÔÏfiÁÈÔºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ∫ÂÈ̤ӈӰ’ °Àª¡∞π√Àµπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À√ƒ°∞¡πª√ ∂∫¢√∂ø ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡∞£∏¡∞


À°°ƒ∞º∂π∫ƒπ∆∂-∞•π√§√°∏∆∂ºπ§√§√°π∫∏ ∂πª∂§∂π∞À∂À£À¡∂∆√À ª∞£∏ª∞∆√∫∞∆∞ ∆∏ À°°ƒ∞º∏À∂À£À¡∂∆√À À√∂ƒ°√À∂•øºÀ§§√ƒ√∂∫∆Àø∆π∫∂ ∂ƒ°∞π∂∞ı·Ó·Û›· °Ï˘ÎÔÊÚ‡‰Ë-§ÂÔÓÙÛ›ÓË∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·ÓÂappleÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓÃÚÈÛÙ›Ó· ·ÎÂÏÏ›Ô˘ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Îapple·›‰Â˘Û˘∂ϤÓË §ÂÔÓÙÛ›Óˢȉ¿ÛÎÔ˘Û· (¢ 407/80) ÛÙÔ ·ÓÂappleÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓÎ·È ÛÙÔ ·ÓÂappleÈÛÙ‹ÌÈÔ ÂÏÔappleÔÓÓ‹ÛÔ˘πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎÔ˜∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·ÓÂappleÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ·Û¯·ÏÈ¿ °È·ÓӷοÎ˯ÔÏÈ΋ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ª·Ú›· µ·ÛÈÏ¿Î˯ÔÏÈ΋ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜¢‹ÌËÙÚ· ∞Ï·Ù˙·Ù˙‹ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Îapple·›‰Â˘Û˘ÃÚÈÛÙ›Ó· µ¤ÈÎÔ˘‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫˘ÚΛÓË-∫Ô‡ÙÔ˘Ï·‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ÃÚÈÛÙ›Ó· µ¤ÈÎÔ˘‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘∞ÓÙˆÓ›· ¢ËÌËÙÚ¿ÛÎÔ˘ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Îapple·›‰Â˘Û˘∞appleÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·applefi ÙË ˙ˆÊfiÚÔ ÙˆÓ ÚÔapple˘Ï·›ˆÓÙÔ˘ ·ÓÂappleÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (ÏÂappleÙÔ̤ÚÂÈ· Ì ‚¿ÛË Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘∫·ÚÏ ƒ·Ï, ·applefi ÙÔÓ ∂‰Ô˘¿Ú‰Ô §ÂÌappleȤÓÙÛ΢, 1888)∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞ - MULTIMEDIA A.E.°’ ∫.../∂∂∞∂∫ ππ/∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1/∫·ÙËÁÔÚ›· Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ appleÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛappleÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ apple·Î¤ÙˆÓ»∞π¢∞°ø°π∫√ π¡∆π∆√À∆√¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞..£.Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È apple·Ú·ÁˆÁ‹˘appleÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛËÙÔ ¢∂ Î·È Ù· ∞ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»∂appleÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Àapple‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘∞ÓÙÒÓÈÔ˜ . ªappleÔÌapple¤ÙÛ˘‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ·ÏËfi˜‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘∞Ó·appleÏËÚˆÙ¤˜ ∂appleÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Àapple‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘πÁÓ¿ÓÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘ªfiÓÈÌÔ˜ ¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘°ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ú. Ôχ˙Ô˜¿Ú‰ÚÔ˜ ∂.£. ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·applefi ÙÔ ∂˘Úˆapple·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·applefi ÂıÓÈÎÔ‡˜ applefiÚÔ˘˜.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑƒ√§√°√...................................................................................................................................5-6EIA°ø°H...........................................................................................................................................7-8∫∂º∞§∞π√ ƒø∆√√È ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›...........................................................................................................................9∂ÓfiÙËÙ· 1Ë: ∞applefi ÙË Ì˘ıÔ-ÏÔÁÈ΋ ÛÙËÓ ÔÚıÔ-ÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘...............................9-15∂ÓfiÙËÙ· 2Ë: °ÓÒÛË Î·È ·Ï‹ıÂÈ· ...............................................................................................15-18∂ÓfiÙËÙ· 3Ë: ∞ÚÂÙ¤˜ Î·È Â˘‰·ÈÌÔÓ›·..........................................................................................18-22∂ÓfiÙËÙ· 4Ë: ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘appleÔı‹Î˜..............................................................................................22-26∫∂º∞§∞π√ ¢EYTEPOÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ...................................................................................................27∂ÓfiÙËÙ· 1Ë: ÔÊÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ÔÊÈÛÙ‹˜ .............................................................................27-32∂ÓfiÙËÙ· 2Ë: ∏ ÚËÙÔÚÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘..........................................................32-36∂ÓfiÙËÙ· 3Ë: ¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi˜ .......................................................36-41∂ÓfiÙËÙ· 4Ë: ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ʇÛË – ÓfiÌÔ˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË.............................................41-44∫∂º∞§∞π√ TPI∆√ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ï¿ÙˆÓ...................................................................................................................45∂ÓfiÙËÙ· 1Ë: √ ÛÔÊfi˜ appleÔ˘ ‰Â ÁÓÒÚÈ˙ ٛappleÔÙ· ..........................................................................46-49∂ÓfiÙËÙ· 2Ë: H ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ...........................................................................49-53∂ÓfiÙËÙ· 3Ë: ∏ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·..........................................................53-57∂ÓfiÙËÙ· 4Ë: ∏ appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈ appleÔÏÈÙÈÎÔ› ....................................................................................57-61∂ÓfiÙËÙ· 5Ë: ∏ ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ «È‰·ÓÈ΋» appleÔÏÈÙ›· ...........................................................61-65∫∂º∞§∞π√ TETAPTO∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘...................................................................................................................................66∂ÓfiÙËÙ· 1Ë: TÔ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi Î·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ..................................................................66-70∂ÓfiÙËÙ· 2Ë : ∏ ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÛfiÙËÙ·.......................................................................................70-74∂ÓfiÙËÙ· 3Ë : ∏ ÊÈÏ›· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·apple·Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ....................................................75-78∂ÓfiÙËÙ· 4Ë: H applefiÏË Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.......................................................78-82∂ÓfiÙËÙ· 5Ë: √ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Â›Ó·È «Ê‡ÛÂÈ appleÔÏÈÙÈÎfiÓ ˙ÒÔÓ»..............................................................83-87∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ∫∂º∞§∞π√ EMTOH ΢ÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÛÔʛ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓÎ·È ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ...............................................................................................................88∂ÓfiÙËÙ· 1Ë: √È K˘ÓÈÎÔ›, ÙÔ ‰È‰·ÎÙfi Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Î·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ...........................................88-93∂ÓfiÙËÙ· 2Ë: ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜, ˉÔÓ‹ Î·È Â˘‰·ÈÌÔÓ›·........................................................................93-97∂ÓfiÙËÙ· 3Ë: ∏ ËıÈ΋ ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ: ·apple¿ıÂÈ· Î·È ·Ù·Ú·Í›·.....................................................97-101∂ÓfiÙËÙ· 4Ë: ∏ appleÔÏÈÙ›· Î·È Ô appleÔÏ›Ù˘ ÛÙË ÛÙˆÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ............................................ 101-104∂ÓfiÙËÙ· 5Ë: AÙ·Ú·Í›·: TÔ «Ù¤ÏÔ˜» Ù˘ «ÛÎÂappleÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜» ..............................................104-107∂ÓfiÙËÙ· 6Ë: √ ψٛÓÔ˜ Î·È ÙÔ «Ù¤ÏÔ˜» Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ ......................................108-114∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


ΠPOΛOΓOΣ∆Ô µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ «∞ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ∫ÂÈ̤ӈӻ Ù˘ °’ ∆¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ηÈÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂ÓÈ·›Ô Ï·›ÛÈÔÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ appleÔ˘‰ÒÓ (¢.∂....) Î·È ÙÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· appleÔ˘‰ÒÓ (∞), Û‡ÌʈӷÌ ÙÔ ∞ Ù˘ ˘appleÔ¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘ (º∂∫ 303 Î·È º∂∫ 304, ª¿ÚÙÈÔ˜ 2003) ÁÈ· ÙÔ ·ÓˆÙ¤-Úˆ Ì¿ıËÌ· Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ¯ÔÏÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·appleÔ-ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ·applefi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢.∂.... ηٿ ÙÔ °’ ÙÚ›-ÌËÓÔ Ù˘ °’ ∆¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙÔ «∞ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ∫ÂÈ̤ӈӻ (Û˘ÓÔÏÈο 28‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜, ·applefi 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜). °È· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂappleÈÏÔ-Á‹˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ appleÔ˘ ·ÓıÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÁÂÓÈΤ˜ ÂappleÈÛ‹Ì·ÓÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ appleÚÔ˜ ÙË ‰È‰·Ûηϛ·apple·Ú·apple¤ÌappleÔ˘Ì ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜.°È· ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ apple·Ú·apple¤ÌappleÔ˘Ì ÛÙÔ appleÚÔÏÔÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ BÈ-‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. øÛÙfiÛÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÂappleÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ıÂÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ÙÔÓ ÚÔÔÚÁ·ÓˆÙ‹, fiappleÔ˘ Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛÂÏ›‰· ‰›ÓÔÓÙ·È, Û˘ÓÔappleÙÈ-ο Î·È Ì ÁÂÓÈÎfi ÙÚfiappleÔ, ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÙˆÓ ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ∏ ∂ÈÛ·-ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ οı ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, apple·Ú¤¯ÂÈ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ı¤ÙÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ıÂ-Ì·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ appleÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó (ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÔÊÈÛÙ¤˜, ˆÎÚ¿-Ù˘ Î·È Ï¿ÙˆÓ, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, K˘ÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÊÈÏÔÛÔʛ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÚˆÌ·˚ÎÒÓ¯ÚfiÓˆÓ). ∫¿ı ∂ÓfiÙËÙ· ÂοÛÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ÙÔÓ appleÚÔÔÚÁ·ÓˆÙ‹ Î·È ÙÔ ÂappleÈÏÂÁ-̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ, appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÂÏ›‰·, ÂÓÒ ÔÈ appleÏ·ÁÈfiÙÈÙÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÌÂÛËÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ·˘Ùfi. ∆· ¯fiÏÈ·, Ì ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi-ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, appleÚ·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÛÂÏ›‰· Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· appleÚÔ˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ appleÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙˉÈ¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. EappleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· Û¯fiÏÈ· ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ‰ÂÓ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó·ÓÙÈΛÌÂÓÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·appleÏÒ˜ ‚ÔËıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹. ŸÛÔÓ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ apple·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Û appleÂÚ›appleÙˆÛË appleÔ˘ Â›Ó·È appleÂ-ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜, ÂappleÈϤÁÂÙ·È ·˘Ùfi appleÔ˘ Â›Ó·È appleÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ∆· ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·, appleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·, Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Â›Ó·È Â›Ù ÙÔ˘ ·ÓıÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ›Ù ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ›‰È·˜¯ÚÔÓÈ΋˜ appleÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ÂappleÔ¯‹˜ Î·È ÛÎÔappleÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ‹ Ó· appleÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÁÓÒÛË. Ù· appleÂÚÈıÒÚÈ· ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ‰›‰ÔÓÙ·È Û‡ÓÙÔ̘ ÊÚ¿ÛÂȘ, Û appleÚˆÙfiÙ˘appleË ÌÔÚÊ‹ ·applefi ÙÔ›‰ÈÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‹ ¿ÏϘ ·appleÔÊıÂÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÈ· Ó· ÂappleÈÙ¢¯ı› ÌÈ· appleÚÒÙË appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ηْ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· appleÚÔ˜ ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ·applefi‰ÔÛË, ηıÒ˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ·appleÔ-Ûapple¿ÛÌ·Ù· appleÂ˙Ô‡ ‹ appleÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·applefi ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ȉÂÔÏÔÁÈο Û˘Ó·Ê‹ ‹ ÌË, ΛÌÂÓ· Ù˘ ·Ú¯·›-·˜ Î·È ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜. ∆Ô ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÂappleÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ¤¯ÂÈ·ÓÙÏËı› ·applefi ‰È¿ÊÔÚ˜ appleËÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È appleÚÔÂÎÙ›ÓÂÈ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ appleÚ¿ÍË. ∆Ô °ÏˆÛÛ¿-ÚÈÔ apple·Ú·Ù›ıÂÙ·È Û οı ÂÓfiÙËÙ·, ÛÙÔ appleÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÔ Ì·ıËÙ‹. ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ οı ÂÓfiÙËÙ·˜, appleÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÂÚÁ·Û›Â˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜Î·È ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Ì ÛÎÔapplefi Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ‹ Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ appleÔ˘ ·appleÔÎÙ‹ıË-ηÓ, Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘ ‹Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Û˘ÌappleÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂappleÈ-ÛÎfiappleËÛË, ¯¿ÚÙË, ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi apple›Ó·Î·, ÁψÛÛ¿ÚÈÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Û‡ÓÙÔÌ· ÂÚÁÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈοÛÙÔȯ›· ÊÈÏÔÛfiʈÓ, ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


6PO§O°O°È· ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ӷ apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì Âapple›Û˘ Ù· ·Îfi-ÏÔ˘ı·:  ·˘Ùfi ˘apple¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, appleÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› ÙÚfiappleÔÈ ‰È-‰·ÎÙÈ΋˜ ·ÍÈÔappleÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È apple·Ú¤¯ÂÙ·È ˘appleÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔ-ÓÙ·. ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi appleÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ appleÔ˘ appleÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È, Û·ÓÙÈÛÙÔȯ›· appleÚÔ˜ ÙÔÓ appleÚÔÔÚÁ·ÓˆÙ‹ Ù˘ οı ÂÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù·-ÁÚ·Ê‹ ÂΉfiÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı› ÁÈ’ ·˘Ùfi, ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂÈ˜Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ-ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆· Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· η-ıÒ˜ Î·È Ù· Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ·, Ì ·ÓıÔÏÔÁË̤ӷ ΛÌÂÓ· ·applefi ¤Á΢ÚË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, Û˘-ÌappleÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ Û¯fiÏÈ· Î·È ÙȘÂÚˆÙ‹ÛÂȘ-ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ appleÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÙÚfiappleÔȉȉ·ÎÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜-ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜,ÂÓÒ Ù· Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· ÂappleÈ‚ÔËıÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÎÂÈ-̤ÓÔ˘, ·ÚÈÔ˘ ‹ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ appleÔ˘ apple·Ú¤¯ÔÓÙ·È. ∆ÔÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÔÚÁ·ÓÈο Ì ٷ ·ÓıÔÏÔÁË̤ӷ ΛÌÂÓ·Î·È ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı› ÂappleÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο, ·ÊÔ‡ Û˘¯Ó¿ ˘appleÔ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·Û΋ÛÂȘ-ÂÚ-Á·Û›Â˜, appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¿, ÔÈ Ôappleԛ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙËÓ ÂappleÈÛÙ‹ÌË, ÙËÓ Ù¤-¯ÓË Î·È ÙÔÓ appleÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜, ΢ڛˆ˜, ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ·appleÂÈÎfiÓÈÛˉÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙ· appleÔÚÙÚ¤Ù· ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ appleÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ-΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ȉ¤Â˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ·ÏÏ¿ ηÈÙ˘ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜, ÔÈ Ôappleԛ˜ ÂÓ¤appleÓÂ˘Û·Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·applefi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËٷ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·. ŒÓÙ˘appleË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙ· ‚È-‚Ï›· appleÔ˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤-ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î¿ı ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘.°È· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ apple·Ú·apple¤ÌappleÔ˘Ì ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ CD-ROMºÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∂appleÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·applefi ÌÂ-Ù¿ÊÚ·ÛË ÌappleÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì appleÔÈΛϷ ı¤Ì·Ù· ·applefi ‰È¿ÊÔÚ· ÁÓˆÛÙÈο apple‰›· (∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋°Ú·ÌÌ·Ù›·, ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ·, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹, πÛÙÔÚ›·, £ÚËÛ΢ÙÈο,ª·ıËÌ·ÙÈο, º˘ÛÈ΋, ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋). µÈ‚Ï›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Ë πÛÙÔÚ›· Ù˘∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞’, µ’, °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, √∂¢µ, ∞ı‹Ó·, 2007 Î·È Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈÎfi ‰È-‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi apple·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ CD-ROM ·ÏÏ¿ Î·È ¯¿ÚÙ˜, ‚ÈÓÙÂÔÙ·Èӛ˜ Î.¿.∆ÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘appleÔ¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó··ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ appleÔ˘ ÙÔ˘ ‰›‰ÔÓÙ·È Ô‡Ù ӷ appleÚ·ÁÌ·-Ù¢ı› fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ Ù›ıÂÓÙ·È. ∫·Ù·‚Ï‹ıËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ Ó· ‰È·¯¤ÔÓÙ·ÈÎ·È Ó· Âapple·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜, Ì ÛÎÔapplefi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ·Ú¯·›ˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ, ΢ڛˆ˜ Û ı¤Ì·Ù· ËıÈ΋˜, appleÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. √È Û˘Á-ÁÚ·Ê›˜ ‹Ù·Ó ˘appleÔ¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi appleÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ó 24ÂÓfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôappleԛ˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ÛÙÔ appleÚÔ‚ÏÂapplefiÌÂÓÔ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘applefi„Ë ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ appleÔ˘ ·apple·ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘°ÂÓÈ΋˜ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ÙˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î¿ı ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∂appleÈÛÎfiappleËÛ˘, ÌÂÙËÓ ÔappleÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.∆¤ÏÔ˜, ÂappleÈı˘Ìԇ̠ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË apple˘Ú¿Ï·ÙÔ, ıÂÔÏfiÁÔ-ÊÈÏfiÏÔÁÔ Ì Âȉ›-΢ÛË ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Û fiÏ· Ù·ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÂÎapplefiÓËÛ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡. ∂apple›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ Î.Î. ∞Ó·ÛÙ¿-ÛÈÔ Ù¤ÊÔ, µ·Û›ÏË ªapple·ÎÔ‡ÚÔ Î·È ∞ÓÙÒÓË ¡ÈÎÔÏfiappleÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙȘ ÂappleÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜Î·È ÙȘ appleÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ηÈfiÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ¿ÚÙÈ· ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘.√È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


EIΣAΓΩΓH∏ ȉÈÔÙ˘apple›· ÙÔ˘ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘appleËÚÂÙ› ‰‡Ô ÛÎÔappleÔ‡˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜:¤Ó·Ó ÁÂÓÈÎfi, appleÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂappleÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ, Î·È ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi, appleÔ˘·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi οı ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, fiappleˆ˜ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó, Û‡Ìʈӷ ÌÂÙÔ ∞.., ÂÓfiÙËÙ˜ Ì ËıÈ΋, appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ηٿ ÙÔ appleÏ›ÛÙÔÓ, appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋.KÚÈÙ‹ÚÈ· ÂappleÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ1 °È· ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚ-ʈıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ (̇ıÔ˜ Î·È ÏfiÁÔ˜, ÁÏÒÛÛ· Î·È ÚËÙÔÚÈ΋, ʇÛË, ÓfiÌÔ˜ Î·È ‰ÈηÈÔ-Û‡ÓË, ÁÓÒÛË Î·È appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È appleÔÏÈÙ›·, ¤ıÈÌ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·ÚÂÙ¤˜ Î·È Â˘‰·È-ÌÔÓ›·, ÎfiÛÌÔ˜ – £Âfi˜ – ¿ÓıÚˆappleÔ˜). ∫·Ù·‚Ï‹ıËΠappleÚÔÛapple¿ıÂÈ· ÒÛÙ ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ËıÈ΋,appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋.  ÔÚÈṲ̂Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙ›˙Ô-ÓÙ·È Î·È Ì appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÓˆÛÈÔıˆڛ·˜, Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜, Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜.A˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤appleÂÈ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÓfiÙËÙ˜ (ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÔÊÈÛÙ¤˜) Ó· ÌËÓ ÙËÚËı› apple¿ÓÙÔÙ ËÈÛÙÔÚÈ΋ apple·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ appleÔ˘ ·ÓıÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È, appleÚ¿ÁÌ· appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È fï˜ ÛÙȘ EÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ηÈÛÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ apple›Ó·Î˜ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.2 ŒÁÈÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· Ó· ÂappleÈÏÂÁÔ‡Ó Î›ÌÂÓ· Ì ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Î·È Âapple›Î·ÈÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÓÙÈappleÚÔÛˆapple¢ÙÈοÙ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ appleÔÏÏÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ·applefi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ appleÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ-΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, appleÔ˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙË ‰È·ÓfiËÛË ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂappleÔ¯‹˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ apple·-ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂapple¿ÁÂÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜.3 H ÂappleÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓıÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¤appleÚÂapple ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·applefi ¤ÚÁ· appleÔ˘ ‰È·ÛÒıËηÓ›Ù Û ·appleÔÛapple·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ›ÙÂ, ΢ڛˆ˜, ̤۷ ·applefi ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ù˘ ‰ÔÍÔÁÚ·ÊÈ΋˜ apple·Ú¿‰ÔÛ˘. ∆ÂÏÈο, ‰È·-ÊÔÚÂÙÈο ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷο ›‰Ë, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂappleÔ¯¤˜, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ı¤Ì·Ù· Û˘Ó˘apple¿Ú¯Ô˘Ó, ·Ó·ÁηÛÙÈο,fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ·ÏÏ¿ Î·È Û ηıÂÌÈ¿ ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· appleÔ˘ ÂÌappleÂÚȤ¯ÂÙ·È Û’·˘Ù¿. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Áη›Â˜ οappleÔȘ ÁÂÓÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ.°∂¡π∫∂ ∂π∏ª∞¡∂π1. O appleÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ηÏfi Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ̤ıÔ‰Ô ÎÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ηÈÛ˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÁÈ· ÙȘ Ôappleԛ˜ appleÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi ÔÈapple·Ú·ÙÈı¤ÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ù· Û¯fiÏÈ·. OÈ ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ Ì·ıËÛÈ·ÎÔ› Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Î·Ù¿ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·Â›Ó·È ‰È·Ù˘appleˆÌ¤ÓÔÈ ·ÊÂÓfi˜ ÛÙÔÓ Û‡ÓÙÔÌÔ appleÚÔÔÚÁ·ÓˆÙ‹, appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ BÈ‚Ï›ÔÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂappleÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ·Ú¯‹ οı ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.2. ∏ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ‰È·‰Èηۛ· ̤ۈ Ù˘ ÔappleÔ›·˜ ÂappleȉÈÒÎÂÙ·È Ë Âapple›Ù¢-ÍË ÙˆÓ apple·Ú·apple¿Óˆ ÛÙfi¯ˆÓ. ∏ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ˆ˜ ÔÚÁ·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È·ÎÔÏÔ˘ı› appleÔÚ›· ·applefi ÙÔ fiÏÔ ÛÙ· ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ÙË ‰È‰·Ûηϛ·ÙˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ¢.∂... ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤Û· ·apple’ ·˘Ù‹ ı· appleÚ¤appleÂÈ «Ó· ·Ó·-‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· Ë appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, Ô ÙÚfiappleÔ˜ appleÔ˘ Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Î·È ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ, Ó·ÂappleÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÂȉÈ΋˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜».3. ∆· Û¯fiÏÈ·, ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi Î·È appleÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, Ù· ÁψÛÛ¿ÚÈ·, ÔÈ ¯¿ÚÙ˜, Ù· ÂÚÁÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÙˆÓ ·Ú-¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ appleÔ˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÔÈ apple›Ó·Î˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ BÈ-‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÌÂÂ͈ÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. AÓ¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ıÂÌ·ÙÈÎfi ·ÎÏÔ, appleÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂappleÈÏÂÎÙÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ appleÏÔ‡ÛÈÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÙÔ Âapple›appleÂ‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘, ÙÔӉȉ·ÎÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Î.Ïapple. ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


8 EIA°ø°H1 µ·ÛÈ΋ Âappleȉ›ˆÍË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ .., Â›Ó·È Ó· ‰›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ appleÔÚ›· Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·Ù˘appleÒÛÔ˘Ó ·appleÔڛ˜ Î·È appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ «appleÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ appleÚÒÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ·applefi ÙË Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹Ì ٷ ÊÈÏÔÛÔÊÈο ΛÌÂÓ·». ∏ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ë fi͢ÓÛË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ÙÔ˘˜ ÛΤ„˘, appleÔ˘ ÂappleȉÈÒÎÂÙ·È Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi, ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ‰È‰·ÎÙÈο Ì ÙËÓ apple·Ú·ÁˆÁ‹ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ˘appleÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·appleÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·applefi ·˘ÙÔ‡˜. ∞˘Ù‹ Ë Ê¿ÛË Ù˘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋˜ appleÔÚ›·˜, appleÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓÂÌapple¤‰ˆÛË Î·È appleÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÓÒÛ˘, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ apple·Ú·Ï›appleÂÙ·È, ÁÈ’ ·˘Ùfi Û οı ÂÓfiÙËÙ· appleÚÔ-Ù›ÓÂÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÂÓÒ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÂappleÈappleϤÔÓ apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂ-Ó·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∏ Û‡ÓÙÔÌË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍËÌappleÔÚ› Ó· apple¿ÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ (ÂχıÂÚÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ËÌȉÔÌË̤ÓË Û˘˙‹ÙËÛË Û ÔÌ¿‰Â˜, ·ÓÙÈapple·Ú¿ıÂÛË·applefi„ÂˆÓ Î.Ïapple.) Î·È Ó· ·appleÔÙÂϤÛÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Û‡ÓıÂÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ.2 ∏ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ .. OÈ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ appleÔ˘ appleÚÔÙ›ÓÔÓٷȤ¯Ô˘Ó ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ηÈ, ÂappleÈappleϤÔÓ, Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙ˜, ·apple·ÈÙÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔappleÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıË-ÙÒÓ ¤Íˆ ·applefi ÙËÓ Ù¿ÍË, appleÚÔ¸appleÔı¤ÙÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÂÓ‹ÏÈΘ. ø˜ Û‡ÓıÂÙ˜ ηȉȷıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Âapple›Ù¢ÍË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ, „˘¯ÔÎÈÓËÙÈÎÒÓ Î·È΢ڛˆ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ, appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·appleÔ‰Ô¯‹ ·ÍÈÒÓ, ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚÒÓ. ∞applefi·˘Ù‹ ÙËÓ ¿appleÔ„Ë, ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ˘appleËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi-·ÓıÚˆappleÔÁÓˆÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ›ӷÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ‰È·ıÂÌ·-ÙÈÎfi Î·È ‰ÈÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛΤ„Ë ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÂappleÈ-ÛÙËÙÔ‡. EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘: ·ÏÏËÏÂapple›‰Ú·ÛË, ¿ÙÔÌÔ-ÎÔÈÓˆÓ›·, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÂͤÏÈ-ÍË, apple·Ú¿‰ÔÛË, ÔÌÔÈfiÙËÙ·-‰È·ÊÔÚ¿, Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ˘ÌappleÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÙÔ ÙÚ›appleÙ˘¯Ô: ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·ÈÌÂϤÙË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ –appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÎÚÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù·– Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂÛ‡ÓıÂÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜/‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·appleÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi appleÏ·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÎÙÈ-΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Î‡ÎÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‡ÚÔ˘˜, fiappleˆ˜ Ï.¯. ÂΛÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜.∂¡¢∂π∫∆π∫∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞∞¡∞√§π∆∞¡√, ¢., æÀ§§√, ∆. & √ƒ∆π¢∏, ¢., §ÔÁÈ΋. ∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÂΉ. ¡ÂʤÏË, ∞ı‹Ó· 2007.µ∂π∫√, £., º‡ÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞applefi ÙÔÓ £·Ï‹ ÛÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË, ÂΉ. Ì›ÏË, ∞ı‹Ó· 1991.°∂øƒ°√À§∏, ∫.¢., πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ. ¢ËÌ. ¡. ·apple·‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 1994.DELIUS, C., GATZEMEIER M., SETCAN, D. WUNSCHER K., πÛÙÔÚ›· Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ∞applefi ÙËÓ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, KÔnemann- °. ∫. ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, ∞ı‹Ó· 2006.¢∂√∆√√À§√, ∫. π., ÂÚ› Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜, ∂apple›ÏÂÎÙ· ΛÌÂÓ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜, ÌÙÊÚ. - Û¯., ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 2004.DODDS, E. R., √È ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ apple·Ú¿ÏÔÁÔ, ÌÙÊÚ. °. °È·ÙÚÔ̷ӈϿ΢, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1996.¢ƒ∞°ø¡∞-ª√¡∞Ã√À, ª.–ƒ√À√√À§√ °. (ÂappleÈÌ.), ∏ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 1997.¢ƒ∞°ø¡∞-ª√¡∞Ã√À, ª., ‡Á¯ÚÔÓË ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. √ ·ÁÁÏfiʈÓÔ˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 1995.∑π°∫√¡, Ÿ., µ·ÛÈο appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÌÙÊÚ. ¡. ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. °ÓÒÛË, ∞ı‹Ó· 1991.GUTHRIE, W. K. G., √È ¤ÏÏËÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ. ∞applefi ÙÔ £·Ï‹ ˆ˜ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÌÙÊÚ. ∞. ∏. ·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÂΉ. ¢ËÌ. ¡. ·apple·‰‹Ì·, ∞ı‹Ó· 1987.HADOT, Pierre, ∆È Â›Ó·È Ë ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊ›·, ÌÙÊÚ. Õ. ∫Ï·Ìapple·ÙÛ¤·, ÂΉ. ÿÓ‰ÈÎÙÔ˜, ∞ı‹Ó· 2002.£∂√¢øƒπ¢∏, Ã., ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂȘ ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›·Ó, ∞ı‹Ó· 1982.IRWIN, T., ∫Ï·ÛÈ΋ ÛΤ„Ë, ÌÙÊÚ. °. µÔÁÈ·Ù˙‹˜, ÂΉ. ÔχÙÚÔappleÔÓ, ∞ı‹Ó· 2005.∫∞§º∞, µ., ∑ø°ƒ∞ºπ¢∏, °. ∞Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleÔ˘‰ÒÓ, ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÓfiÏË ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, £ÂÛ/Ó›ÎË 2006.KENNY, ∞. (ÂappleÈÌ.), πÛÙÔÚ›· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ·ÓÂappleÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ √ÍÊfiډ˘, ÌÙÊÚ. ¢. ƒÈÛÛ¿ÎË, ÂΉ. ¡ÂʤÏË, ∞ı‹Ó· 2005.∫ƒ∂∂¡∆√, §., πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÌÙÊÚ. . ÎfiÓ‰·˜, ÂΉ. √‰˘ÛÛ¤·˜, ∞ı‹Ó· 1994.MERLAN, P., ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ, appleÚfiÏ.-ÂÈÛ·Á. A. H. Armstrong, ÌÙÊÚ. . ·apple·˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÂΉ. ∂Ó¿ÏÈÔ˜, ∞ı‹Ó· 2006.ªπ∫ƒ√°π∞¡¡∞∫∏, ∂., ·ıÔÏÔÁ›· ÙˆÓ appleÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1990.M√À∆√√À§√, ∂., ºÈÏfiÛÔÊÔÈ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÂΉ. ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÈÁ·›Ô˘, ∞ı‹Ó· 1991.M∞°∫π¡π, ∆∑.-º√§ ., ∆· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘. ºÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ, ÌÙÊÚ. ∫. £ÂÔÏfiÁÔ˘, ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 2005.NAGEL, T., £ÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈο appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÌÙÊÚ. ÃÚ. ªÈ¯·ÏÔappleÔ‡ÏÔ˘-µ¤ÈÎÔ˘, ÂΉ. Ì›ÏË, ∞ı‹Ó· 1989.RUSSELL, B., ∆· appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÌÙÊÚ. °. ¢˘ÚÈÒÙË, ÂΉ. ∞ÚÛÂÓ›‰Ë˜, ∞ı‹Ó·.∞∆∂§∂, ºƒ., ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, 3 ÙfiÌ., ÌÙÊÚ. ∫. ·apple·ÁÈÒÚÁ˘, ÂΉ. °ÓÒÛË, ∞ı‹Ó· 1985.∆∂§§∂ƒ–¡∂∆§∂, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÌÙÊÚ. ·applefi ÙËÓ ‰ÂοÙË ¤Î‰ÔÛË ·applefi Ã. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, µÈ‚ÏÈÔappleˆÏ›ÔÓ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, ∞ı‹Ó· 1990.VEGETTI, M., πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÌÙÊÚ. π. ∞. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiappleÔ˘ÏÔ˜, 10Ë ¤Î‰., ÂΉ. . ∆Ú·˘Ïfi˜, ∞ı‹Ó· 2000.VERNANT, J. P., ª‡ıÔ˜ Î·È ÛΤ„Ë ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ÌÙÊÚ. Ù. °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë, 2Ë ¤Î‰., ÂΉ. ∑·¯·ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 1989.WINDELBAND,W. - HEIMSOETH ∏., ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÌÙÊÚ. ¡.ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, 3 ÙfiÌ., (∞’ ÙfiÌÔ˜: ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ. ∏ ÊÈÏÔ-ÛÔÊ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ), ÂΉ. MIET, ∞ı‹Ó· 1980.WOLFF, J., Introduction to Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford 1996.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


KEΦAΛAIO ΠPΩTOOÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›∂π∞°ø°∏∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ·, ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ appleÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ AÓıÔ-ÏÔÁ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÙÔÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ-Îfi apple›Ó·Î·, ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ÂÚÁÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο appleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‹ ÛÙÔ apple·Ú¿ÚÙËÌ·. ∏ ‰È‰·-Ûηϛ· Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ì ‚¿ÛË ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ·ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞appleÔÛ·ÊËÓ›˙ÔÓÙ·È fiÛ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔËı› Âapple·ÚÎÒ˜ ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. °›ÓÂ-Ù·È ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË Î·È Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ.∂¡O∆∏∆∞ 1∞applefi ÙË Ì˘ıÔ-ÏÔÁÈ΋ ÛÙËÓ ÔÚıÔ-ÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙË ‰È·-ÊÔÚ¿ Ù˘ ·applefi ÙȘ Ì˘ıÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜, ̤۷ ·applefi Ù· Û‡ÓÙÔÌ· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ªÈÏËÛ›ˆÓ.ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ıˆڛ· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ̤۷ ·applefi ÙÔÓ appleÔÈ-ËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙÔ˘˜ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÈ-ÏÔÛfiÊÔ˘˜ (£·Ï‹˜, ∞ӷ̷͛ӉÚÔ˜, ∞Ó·ÍÈ̤Ó˘, ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜).ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈ-ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ appleÔ˘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ·applefi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·.ñ ¡· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÛΤ„Ë˜ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂappleÈÛً̘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ1 …(τ µέντοι πλθος κα τ εδος τς τοιατηςρχς ο τ ατ πάντες λέγουσιν), λλά Θαλςµν τς τοιατης ρχηγς φιλοσοφίας δωρεναί φησιν… (Θαλς, πσπ. A 12, Aριστοτέλης, Mετ τ φυσικά, A3, 983b6)2Aναξίµανδρος […] ρχήν […] ερηκε τν ντωντ πειρον… (Aναξίµανδρος, πσπ. 12A9, Σιµπλίκιος, Eς φυσικά, 24, 13)…οον ψυχή, φησίν, µετέρα ρ οσα συγκρατεµς, κα λον τν κσµον πνεµα κα ρ περιέχει… (Aναξιµένης, πσπ. B2, Aέτιος I 3, 4)πυρς τε νταµοιβ τ πάντα κα πρ πάντων…(Hράκλειτος, πσπ. B90, Πλοταρχος, Περί το EI, 388d)λλ’ γε µθων κλθι µάθη γρ τοι φρένας αξεις γρ κα πρν ειπα πιφασκων πείρατα µθων,δίπλ’ ρέω τοτ µν γρ ν ηξήθη µνον εναι∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


10∫∂º∞§∞πO 1κ πλενων, τοτ δ’ α διέφυ πλέον’ ξ νς εναι,πρ κα δωρ κα γαα κα έρος πλετον ψος,Nεκς τ’ ολµενον δίχα τν, τάλαντον πάντη,και Φιλτης ν τοσιν, ση µκς τε πλάτος τετν σ νω δέρκευ, µηδ’ µµασιν σο τεθηπώςτις κα θνητοσι νοµίζεται µφυτος ρθροις,τ τε φίλα φρονέουσι κα ρθµια ργα τελοσι,Γηθοσνην καλέοντες πώνυµον δ’ Aφροδίτηντν ο τις µετ τοσιν λισσοµένην δεδάηκεθνητς νήρ σ δ’ κουε λγου στλον οκ πατηλν.(Eµπεδοκλς, πσπ. 17, στ. 14-26, Σιµπλίκιος, Eς φυσικά, 158, 13)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘOÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·appleÔÛapple·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ªÈÏËÛ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›ÙÔ˘ ·applefi ÙÔ: £. µ¤ÈÎÔ˜, OÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ-ÎÔ›, ÂΉ. «¢·›‰·ÏÔ˜», π. ∑·¯·ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 1988. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹ ›-Ó·È ·applefi ÙÔ: ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹˜, ÂÚ› ʇÛˆ˜, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· ∞. §¿ÏÔ˘ – . ηÚÛÔ˘Ï‹, ÂΉ. ÙÔ˘∂ÈÎÔÛÙÔ‡ ÚÒÙÔ˘, ∞ı‹Ó· 1999. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı› ·appleÔÛapple·ÛÌ·ÙÈο, ̤۷ ·applefi·˘ıÂÓÙÈο apple·Ú·ı¤Ì·Ù·, apple·Ú·ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ appleÔ˘ ·apple·ÓÙÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ fiappleˆ˜ Ô Ï¿ÙˆÓ, Ô ∞ÚÈ-ÛÙÔÙ¤Ï˘ Î·È Ô ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. ÔχÙÈÌË appleËÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó Âapple›Û˘ ÔÈ ‰ÔÍÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈ ‚ÈÔ-ÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈ ·ÓıÔÏfiÁÔÈ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ÌÈ·˜ Ì·ÎÚ·›ˆÓ˘ apple·Ú¿‰ÔÛ˘, appleÔ˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¯ÚÔÓÈο ·applefi ÙÔÓ £Âfi-ÊÚ·ÛÙÔ (4Ô˜ ·È. apple.Ã.), ÙÔÓ ¤ÍÙÔ ÙÔÓ ∂ÌappleÂÈÚÈÎfi (2Ô˜ ·È. Ì.Ã.) Î·È ÙÔÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË §·¤ÚÙÈÔ (3Ô˜ ·È. Ì.Ã.) ̤¯ÚÈÙÔÓ ÙÔ‚·›Ô (5Ô˜ ·È. Ì.Ã.), ÙÔÓ ÈÌappleÏ›ÎÈÔ (5Ô˜ ·È. Ì.Ã.) Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. (BÏ. Û¯ÂÙÈο Î·È ÛÙË°ÂÓÈ΋ EÈÛ·ÁˆÁ‹). °È· fiÏ· Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ‚Ï. H. Diels – W. Kranz, Die Fragmente derVorsokratiker, Ó¤· ¤Î‰., Widmann, Hildesheim, 2004. µÏ. Âapple›Û˘ H. Diels – W. Kranz, √È appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›. √ÈÌ·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È Ù· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·, Ù. ∞’ Î·È µ’, ·applefi‰ÔÛË ÛÙ· ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο, ÂappleÈ̤ÏÂÈ· µ. ∞. ∫‡ÚÎÔ˜, ÊÈÏÔÏ.ÂappleÔappleÙ›· °. ∞. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂΉ. ¢ËÌ. ¡. ·apple·‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 2005.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ¯¤‰ÈÔ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ – ¢È‰·ÎÙÈÎfi apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·M¤ıÔ‰Ô˜: EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ÔÚ›·: AÓ¿Ï˘ÛË – ‡ÓıÂÛË – AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛËMÔÚÊ‹: ¢È·ÏÔÁÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË°È· ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·ÊfiÚÌËÛË ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂappleÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù˘appleÒÛÂȘ ÙˆÓ ªÈÏËÛ›ˆÓ ηÈÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰˘ı› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·: Ò˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÂÍËÁÔ‡-ÌÂ Î·È ·Ó·apple·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ;1 ∏ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ appleÚÔ¯ˆÚ¿ ·Ó·Ï˘ÙÈο-Û˘ÓıÂÙÈο, ̤۷ ·applefi ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤-ÓÔ˘ Î·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ appleÔÚ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ‚‹Ì·Ù· fiÏÔ – ̤ÚË – fiÏÔ.1. ∏ apple·ÚÔ˘Û›·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ appleÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·applefi ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·.  ·˘Ù‹ ÙË Ê¿-ÛË Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔ fiÏÔ, ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÓÙ‡appleˆÛË, ÙË ÛÊ·ÈÚÈ΋ ηٷÓfiËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¯È΋·ÓÙ·applefiÎÚÈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. (∆È Û·˜ ¤Î·ÓÂȉȷ›ÙÂÚË ÂÓÙ‡appleˆÛË Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ·; ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· appleÔ˘ ·apple·Û¯ÔÏ› ÙÔÓ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹; ÔȘ ›-Ó·È ÔÈ appleÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È ·appleÔڛ˜ Û·˜;) ª¤Û· ·applefi ÙȘ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÌappleÔÚ› Ó· ·ÓÈ-¯Ó‡ÛÂÈ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ appleÚÒÙ˘ ·ÓÙ·applefiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔÓ appleÔÈËÙÈÎfi ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘∂Ìapple‰ÔÎÏ‹ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, appleÈÔ ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓË ·Ó¿ÁÓˆÛË.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oπ ƒOø∫ƒ∞∆π∫Oπ 112. ªÂ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, ÛȈappleËÚ‹ Î·È appleÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û appleÈÔÛ˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ÂÚÌËÓ›·˜ ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ ÊÚ¿ÛˆÓ, ÛÙ›¯ˆÓ, ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓÎ·È ÓÔËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (̤ÚË). OÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ‰È·Ù˘appleˆÌ¤Ó˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‹ ·applefi ÙÔÓ‰¿ÛηÏÔ, ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË,ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ó‹Ì· ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÂappleȉÈÒ͈Ó. ª¤Û· ·applefi ÙË Û˘ÓÂͤٷÛË Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È Ù˘ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿appleÙ˘Í˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÌ·Ï˘ÓıÔ‡Ó ÁψÛÛÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û˘-ÌappleÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Â͈ÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó Ù· appleÚ·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈο Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÈοۯfiÏÈ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜.·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο, apple·ÚfiÌÔȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌappleÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ∞applefi appleÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηٷ-Ï·‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· appleÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ; Ò˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ ÙÔ ‰È·ÏÔÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ appleÔÈ‹Ì·ÙÔ˜; (appleÔÈÔ˜·apple¢ı‡ÓÂÙ·È Û appleÔÈÔÓ Î·È Ì appleÔÈÔ ÙfiÓÔ, Û appleÔÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜;) ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Î·È Û appleÔÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ÂÓÙÔapple›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜; ÔȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Ë ºÈÏ›· Î·È Ë ¢È·Ì¿¯Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹; ÔȘ Ϥ-ÍÂȘ-¤ÓÓÔȘ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ìapple¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· appleÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ·applefi ıˆÚËÙÈ΋ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛÎÔappleÈ¿;ªappleÔÚ›Ù ӷ ·Ó·‰È·Ù˘appleÒÛÂÙÂ, Ì ‰Èο Û·˜ ÏfiÁÈ·, ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ‰˘-Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘;3. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË ·applefi οappleÔÈÔ Ì·ıËÙ‹, Ô ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ Û˘ÌappleÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ª¤Û· ·applefi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁԇ̠·Ó ¤ÁÈÓ ηٷÓÔËÙ‹ Ë ‰ÈappleÏ‹,appleÔÈËÙÈ΋ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋, ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ó ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋˜ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ·ÓÙ·applefiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ appleÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË.2 ∏ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô‰ËÁ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ·‚›·ÛÙ· ÛÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ê¿ÛË, ÙËÓ appleÚÔ¤ÎÙ·ÛË ‹ ÂÊ·Ú-ÌÔÁ‹ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. Ùfi¯Ô˜ Â‰Ò Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰Âı› Ë Ó¤· ÁÓÒÛË Â›Ù Ì appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ·applefi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· ›Ù Ì appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜ ‹ Ì ¿ÏÏ· ΛÌÂÓ·. ∏ appleÚÔ¤-ÎÙ·ÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤۷ ·applefi appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÂχıÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ apple·-Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ‹ Ì ÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË apple·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈ-ÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÂÍ·ÚٿٷÈ, ÂappleÔ̤ӈ˜, ·applefi ÙËÓ ·ÓÙ·applefiÎÚÈÛË Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ÂappleÈ̤-ÚÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î.Ïapple. ∞Ó¿ÏÔÁÔ apple¿ÓÙˆ˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈ-Îfi ˘ÏÈÎfi appleÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı› (apple.¯. apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·, ÂÈηÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î.¿.). ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓfiÙËÙ·,apple.¯., Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÌappleÔÚ› Ó· appleÂÚÈÛÙÚ·Ê› ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ›Ù Á‡Úˆ ·applefi ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ºÈÏfiÙËÙ·˜ (ºÈÏ›·) ηÈÙÔ˘ ¡Â›ÎÔ˘˜ (¢È·Ì¿¯Ë) Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏÏ· ˙‡ÁË ·ÓÙÈıÂÙÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ, ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·applefi ¿ÏÏ·Ì·ı‹Ì·Ù·, ‹ Á‡Úˆ ·applefi ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ºÈÏ›·˜ ˆ˜ ÎÔÛÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÂ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ appleÔ˘ ı¤Û·Ì ÂÍ·Ú¯‹˜, appleÚÔÛapple·ıԇ̠ӷ ÂappleÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÓ-‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Á‡Úˆ ·applefi ÙËÓ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ-ÎÒÓ. °È· ÙÔÓ ÛÎÔapplefi ·˘Ùfi ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ‡Ó Ù· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÛÙ· ÔappleÔ›· Û˘-ÓÔ„›˙ÂÙ·È Â‡ÛÙÔ¯· Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜. O ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÌappleÔÚ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Î·È ÙȘ«·appleÏÔ˚Τ˜» ıˆڛ˜ ÙˆÓ ªÈÏËÛ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ Á˘: O £·Ï‹˜ apple›ÛÙ¢ Ï.¯. appleˆ˜ Ë ÁË Â›Ó·ÈÂapple›appleÂ‰Ë Î·È ÂappleÈappleϤÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi Û·Ó Û·Ó›‰·, ·ÓÙ›ÏË„Ë ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ AÈÁ˘appleÙ›ˆÓ. O ∞ӷ̷͛Ó-‰ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ Ë ÁË Â›Ó·È ÌÂÙ¤ˆÚË Î·È ‰Â ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È appleÔ˘ıÂÓ¿, ·ÏÏ¿ ̤ÓÂÈ ·Î›ÓËÙË ¯¿ÚË ÛÙËÓ ›ÛË ·applefiÛÙ·Û‹Ù˘ ·applefi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· appleÚ¿ÁÌ·Ù·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∞Ó·ÍÈ̤ÓË «Ë ÁË Â›Ó·È Âapple›appleÂ‰Ë Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ·¤Ú·». ª¤-Û· ·applefi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·applefi Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆ-ڛ˜, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔappleÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·-ÛÌÔ‡. ∏ ıˆڛ· ÙÔ˘ £·Ï‹, apple.¯., fiÙÈ Ë ÁË ÂappleÈappleϤÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi Âapple·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÚÔappleÔappleÔÈË̤ÓË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹Ù˘ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ıˆڛ·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ëapple›ڈÓ. ∏ ıˆڛ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÚË͢ (Big Bang) ÁÈ·ÙË Á¤ÓÂÛË ÙÔ˘ Û‡Ìapple·ÓÙÔ˜ ÌappleÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ appleÚÒÙˆÓ ÎÔÛÌÔÏÔ-ÁÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ (fiappleˆ˜ ·applefi ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· 30 ÙÔ˘ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˘). ·Ú¿ ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ·appleÏÔ˚ÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


12∫∂º∞§∞πO 1·applefi„ÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ÏÔÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È ÌÈ·˜ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·apple·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ÎfiÛÌÔ˘. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·, fiappleÔ˘ Ù· apple¿ÓÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÓÔÌÔÙ¤ÏÂȘ appleÔ˘ ›ӷÈÛ‡ÌÊ˘Ù˜ Ì ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ. OÈ ÁÓÒÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·Ó· ÙȘ ·Ó·apple·ÚÈÛÙԇ̠(ÂÈÎÔÓÈο Î·È ÁÚ·ÊÈο) Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ̤۷, Â›Ó·È ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜Ì·ÎÚ¿˜ appleÔÚ›·˜ appleÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ·applefi ÙȘ ·appleÔڛ˜ ÙˆÓ appleÚÒÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·applefi ÙË Û‡Á-¯ÚÔÓË ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ.∆Ô Ì¿ıËÌ· ÌappleÔÚ› Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ Ì ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË. OÈ Ì·ıË-Ù¤˜ appleÚ¤appleÂÈ appleϤÔÓ Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜-Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ̤۷ ·applefi ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·appleÔηχappleÙÂÙ·È Ë ‰È·Ú΋˜, ·ÁˆÓÈ҉˘ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Ó· ·apple·ÓÙ‹-ÛÂÈ Û η›ÚÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.3 °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Ì·ıËÛȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ùfi˜ Ù˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·ÈÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ-ÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÈ Û‡ÓıÂÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓfiÙËÙ·, apple.¯., ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ-ÂÚÁ·Û›Â˜, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓËı›-ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó (·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó) ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, ÙÔ˘˜ ÂappleÈÛÙË-ÌÔÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, fiappleˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·applefi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·, Î·È ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. ∆¤ÙÔȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋˜ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. OÈ ÁÚ·appleÙ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û‡ÓÙÔÌ˘·Ó¿appleÙ˘Í˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ Ì·ıËÛÈ·Îfi ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ ÛËÌ›· ̤-Û· ·applefi ÙËÓ apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·appleÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ∏ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋-Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ appleÚÔ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ªappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ÌÂ-ÚÈÎÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ‹ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ó· ÙËÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó appleÚÔÊÔÚÈο ÛÙËÓ Ù¿ÍË.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: ÔÈ ¤ÓÓÔȘ appleÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜: ·Ú¯‹ fiψÓ, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ, fiÏ·. OÈ appleÚÔ-ÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· apple·-ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ë Ê‡ÛË. µÏ. Âapple›Û˘ Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Î·È apple·Ú¿ıÂÌ· 4, fiappleÔ˘ Ë ÊˆÙÈ¿ ÙÔ˘HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ (ÙÔ Á›ÁÓÂÛı·È) ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (ÙÔ Â›Ó·È).EÚÒÙËÛË 2Ë: Â›Ó·È ÂÚÒÙËÛË ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘.EÚÒÙËÛË 3Ë: ·apple·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ ‹ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. E›Ó·È ÂÚÒÙËÛË Î·Ù·ÓfiËÛ˘ Î·È Âapple¤ÎÙ·Û˘. µÏ. Âapple›Û˘ Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈοۯfiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù· 6 Î·È 7 Î·È µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, Û¯fiÏÈ· 8 Î·È 10.£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·TÔ ı¤Ì· 2, appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÌappleÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·applefiÙË º˘ÛÈ΋ ‹ ÙË XËÌ›·. M ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ apple·Ú¿appleÏ¢Ú˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÌappleÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Âapple¤ÎÙ·ÛË Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘٤¯Ó˘.¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·XÚ‹ÛË IÛÙÔÚ›·˜ (°' ‹ B' °˘ÌÓ·Û›Ô˘). E›Ó·È appleÚÔÛÈÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. °È· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ıˆڋÛÂȘۯÂÙÈο Ì ÙËÓ appleÚԤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜, ‚Ï. IÛÙÔÚ›·, BÈÔÏÔÁ›· Î·È £ÚËÛ΢ÙÈο A’ °˘ÌÓ·Û›-Ô˘. °È· ÙË Û¯¤ÛË ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ (ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘) Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ‚Ï. M·ıËÌ·ÙÈο °’°˘ÌÓ·Û›Ô˘.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ª˘ıÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÎÔÛÌÔÁÔӛ˜: ·applefi ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ËÛÈfi‰ÂÈ· appleÔ›ËÛË Ì·˜ Â›Ó·È Î˘-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oπ ƒOø∫ƒ∞∆π∫Oπ 13Ú›ˆ˜ ÁÓˆÛÙÔ› ÔÈ ÎÔÛÌÔÁÔÓÈÎÔ› ̇ıÔÈ appleÔ˘ appleÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁÈ΋ apple·Ú¿‰Ô-ÛË ·apple˯› ÙÔ apple·Ú·Î¿Ùˆ ¯ÔÚÈÎfi.«ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ÙÔ X¿Ô˜, Ë Ó‡¯Ù·, ÙÔ Ì·‡ÚÔ ¤Ú‚Ԙ (ÛÎÔÙ¿‰È) ÎÈ Ô appleÏ·Ù‡˜ ∆¿ÚÙ·ÚÔ˜Ø ÁË, Ô˘Ú·Ófi˜ ÎÈ ·¤-Ú·˜ ‰ÂÓ ˘apple‹Ú¯·ÓØ ÛÙÔ˘ EÚ¤‚Ô˘˜ ÙËÓ ¿appleÂÈÚË ·ÁηÏÈ¿ Ë Ì·˘ÚÔÊÙ¤ÚÔ˘ÁË N‡¯Ù· Á¤ÓÓËÛ ̒ ·ÓÂÌÔÁοÛÙÚȤӷ ·˘Áfi, ·apple’ fiappleÔ˘ Ì ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙÔ apple¤Ú·ÛÌ· Ô appleÔıËÙfi˜ ŒÚˆÙ·˜ ÍÂʇÙÚˆÛ Ì ϷÌappleÂÚ¿ ¯Ú˘Û¿ ÊÙÂÚ¿ÛÙȘ appleÏ¿Ù˜ ÙÔ˘, fiÌÔÈÔ˜ Ì ÁÔÚÁÔΛÓËÙÔ ÛÙÚfi‚ÈÏÔ. A˘Ùfi˜ Ì ÙÔ ¯¿Ô˜ ÙÔ ÊÙÂÚˆÙfi Î·È ÛÎÔÙÂÈÓfi, ¤ÛÌÈÍ ̤-Û· ÛÙÔÓ appleÏ·Ù‡ T¿ÚÙ·ÚÔ Î·È ÍÂÎÏÒÛÙËÛ ÙË ‰È΋ Ì·˜ Ê˘Ï‹ Î·È appleÚÒÙË ÙËÓ ¤‚Á·Ï ÛÙÔ Êˆ˜. ÚˆÙ‡ÙÂÚ· Á¤-ÓÔ˜ ·ı·Ó¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ˘apple‹Ú¯Â, appleÚÔÙÔ‡ ÛÌ›ÍÂÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜Ø ηıÒ˜ ¤ÛÌÈÁ ÙÔ ¤Ó· Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ, ¤ÁÈÓÂ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ηÈÔ ˆÎ·Ófi˜ Î·È Ë ÁË Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÙˆÓ Ì·Î·Ú›ˆÓ ÙÔ ¿Êı·ÚÙÔ Á¤ÓÔ˜».(ÃÔÚÈÎfi ·applefi ÙÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË,ÛÙ. 693-702, ÌÙÊÚ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ °. MÔ˘ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. Z‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË, TÔ B‹Ì·, 2007, ÛÂÏ. 99)2 H appleÔÈËÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ EÌapple‰ÔÎÏ‹: Ô EÌapple‰ÔÎÏ‹˜ (495-430 apple.X.) ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ AÎÚ¿Á·ÓÙ· Ù˘ È-ÎÂÏ›·˜ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. EappleËÚ¿ÛÙËΠ·applefi ÙÔÓ ·ÚÌÂÓ›‰Ë(515-450 apple.X.), Ô ÔappleÔ›Ô˜ ¤‰Ú·Û ÛÙËÓ EϤ· (applefiÏË Ù˘ IÙ·Ï›·˜). ¢Â ‰Â¯fiÙ·Ó fiÙÈ Ù›appleÔÙ· ‰ÂÓ ÌappleÔÚ› Ó· ÁÂÓÓËı›·applefi οÙÈ appleÔ˘ ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ (·applefi ÙÔ µν ν ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë). £ÂˆÚÔ‡Û fiÙÈ, apple·Ú¿ ÙË Û˘Ó¯‹ Á¤ÓÓËÛË Î·ÈÊıÔÚ¿, appleÚÔ¸apple¿Ú¯ÂÈ apple¿ÓÙÔÙ οappleÔÈÔ ˘ÏÈÎfi, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ·Ó·Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiappleÔ, ÒÛÙ ÔÈ ·‰·Â›˜ Ó· appleÈ-ÛÙÂ‡Ô˘Ó appleˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ·Ó·Û‡ÓıÂÛË Â›Ó·È Á¤ÓÓËÛË Î·È ı¿Ó·ÙÔ˜. ÙÔÓ ÌÔÓÈÛÌfi (ν) ÙˆÓ appleÚÒÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ-ÎÒÓ (£·Ï‹˜, Aӷ̷͛ӉÚÔ˜, AÓ·ÍÈ̤Ó˘) ·ÓÙÈapple·Ú·ı¤ÙÂÈ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ (Ù¤ÛÛÂÚȘ) ·applefi Ì›· ·Ú¯¤˜.O ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹˜ ‰È·Ù‡appleˆÛ ÙÔÓ ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ appleÔÈËÙÈο Û ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. √ •ÂÓÔ-Ê¿Ó˘, Ô ·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ Î·È Ô ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹˜ ¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔ apple·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ̤ÙÚÔ Ù˘ ÂappleÈ΋˜ appleÔ›ËÛ˘, ÂÓÒ ÔÈ ¿Ï-ÏÔÈ appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ¤ÁÚ·„·Ó Û appleÂ˙fi ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó ·applefi ÙÔ˘˜ appleÔÈËÙ¤˜. ÙËÓ appleÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘¯ÚËÛÈÌÔappleÔ›ËÛ ‰‡Ô Ù¯ÓÈΤ˜: (1) ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ Âapple·Ó¿Ï˄˘ ÛÙ›¯ˆÓ Î·È ËÌÈÛÙȯ›ˆÓ Î·È (2) ¯Ú‹ÛËÙ˘ apple·ÚÔÌÔ›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.3 ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÈ˙ÒÌ·Ù·: appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÙÚ¿‰· «‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ» ‹ «ÛÙÔȯ›ˆÓ», ·applefi Ù· ÔappleÔ›·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· appleÚ¿ÁÌ·Ù·.  ¿ÏÏÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· (·applefiÛapple. 6) Ù· ÚÈ˙ÒÌ·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·applefiÙÔÓ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹ Ì ıÂ˚ο ÔÓfiÌ·Ù·: «Ô ∑¢˜ Ô Ï·ÌappleÂÚfi˜, Ë ◊Ú· appleÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹, Ô ∞˚‰ˆÓ‡˜ Î·È Ë ¡‹ÛÙȘappleÔ˘ ·apple’ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ Ù˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ Ë appleËÁ‹ ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ». £ÂˆÚÂ›Ù·È appleˆ˜ Ô ∑¢˜ (·applefi ÙÔ ˙¤ˆ = ‚Ú¿˙ˆ, ÎÔ-¯Ï¿˙ˆ) Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÊˆÙÈ¿, ÂÓÒ ÙÔ Âapple›ıÂÙÔ Ï·ÌappleÂÚfi˜ (·ÚÁ‹˜) ·appleÔ‰›‰ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ ÛÙÔÓ ÎÂ-Ú·˘Ófi, ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Î·Ù¤¯ÂÈ Ô ¢›·˜. ∏ ◊Ú· Â›Ó·È appleÚÔÛˆappleÔappleÔ›ËÛË Ù˘ Á˘. O ∞˚‰ˆÓ‡˜ (= Õȉ˘) ÂÎappleÚÔÛˆapple›ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Ë ¡‹ÛÙȘ (·applefi ÙÔ νάω = Ú¤ˆ) Â›Ó·È ·˘Ù‹ appleÔ˘ ·ÓÙÈappleÚÔÛˆapple‡ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi. ∏ ‚·ÛÈ΋ ıˆÚË-ÙÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰È¤ÎÚÈÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ‰‡Ô ·ÓÙÈıÂÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ʇÛ˘ Î·È fiÙÈ appleÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ù· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÙË ˙ˆ‹ ·applefi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂapple›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Âapple›‰Ú·-ÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜, ·applefi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÛΤ„Ë Ì¤¯ÚÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂappleÈÛÙ‹ÌË.4 ºÈÏfiÙ˘ – ¡Â›ÎÔ˜ (ºÈÏ›· – ¢È·Ì¿¯Ë): appleÚÔÛˆappleÔappleÔÈË̤Ó˜ ıÂ˚Τ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ‰›ÓÂÙ·È Î·Ù·Ú-¯‹Ó ·apple¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÂÌappleÂÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ÚˆÙ·Ú¯È΋ ·ÈÙ›· Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ ›-Ó·È Ë ºÈÏfiÙ˘, ÙËÓ ÔappleÔ›· Ô ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ·ÚÌÔÓ›· Î·È ∞ÊÚÔ‰›ÙË, ÂÓÒ ÙÔ ¡Â›ÎÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ¢‹ÚȘ( ∆ήρις-ιος = ·ÁÒÓ, ¿ÌÈÏÏ·), ‰ËÏ·‰‹ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙË ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ∏ Û¯¤ÛË ºÈÏ›·˜ – ¢È·Ì¿¯Ë˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË Î·È ÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ· (‚Ï. °. ∆˙·‚¿Ú·,∏ appleÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹, K›ÌÂÓ· – MÂÙ¿ÊÚ·ÛË – ¯fiÏÈ·, ÂΉ. ¢ˆ‰ÒÓË, Aı‹Ó· 1998, ∂ÈÛ., ÛÂÏ. 23 Î.ÂÍ.).5 °ÓÒÛË… ÛΤ„Ë: ÛÙÔÓ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹ Ô ÓÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ fiÚ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÎÔ‹. ¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ, ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈÂ›Ù·È fï˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·applefi ·˘Ù¤˜, ÁÈ·Ù› ÙÔνοεν ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÓÔ˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ ÛÙÔ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ. ¡Ô˘˜ Î·È νοεν‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈο appleÚ¿ÁÌ·Ù·: appleÚÒÙÔÓ, ÙË ÓÔËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηٿ ÙËÓ ÔappleÔ›· ÂappleÈϤÁÔÓÙ·È,∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


14∫∂º∞§∞πO 1ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÏÂappleÙÔÌÂÚÂȷο, ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È, Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓηÈ, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÌÈ·˜ appleÚ¿Í˘ Î·È ÙËÓ appleÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·.6 ¢Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÌÔ˘: Ô ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹˜ apple·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ appleÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓappleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ, Ì·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fï˜ fiÙÈ Ë ¤ÏÏÔÁË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·È-ÛıËÙËÚÈ·ÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ô ÔÚıfi˜ ÏfiÁÔ˜, Ë ÔÚı‹ ÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ë, Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ‰Ô‡Ì ÍÂοı·Ú· Ù·appleÚ¿ÁÌ·Ù·.7 ∂Ó – appleÔÏÏ¿: Ô ÛÙ›¯Ô˜, ·applefi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‹‰Ë («ÏfiÁÔ ‰ÈappleÏfi»), Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÂÈ ÙËÓ ¿appleÔ„Ë ÙÔ˘ ·ÚÌÂ-Ó›‰Ë ÁÈ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÙˆÓ fiÓÙˆÓ. ‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹, Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ‰È·-‰Èηۛ· ·¤Ó·Ë˜ ΛÓËÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¤Ó· Î·È Ù· appleÔÏÏ¿, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ appleÔÏÏ·appleÏfiÙËÙ·, fiappleˆ˜ ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ Ô∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜. ∞˘Ùfi fï˜ appleÔ˘ ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ appleÔ˘ ‰È¤appleÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ·ÓÒÙÂ-ÚÔ Âapple›apple‰Ô, Ë ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ºÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¡Â›ÎÔ˘˜. ∏ ·Ú¯‹ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘apple·ÚÌÂÓ›‰ÂÈÔ˘ fiÓÙÔ˜, appleÔ˘ Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ Î·È ·ÈÒÓÈÔ. ªÂ ÙË Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ıˆÚËÙÈ΋ ÙÔ˘ Û‡ÏÏË„Ë Ô ∂Ìapple‰Ô-ÎÏ‹˜ appleÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ ÙÔ ¤Ó· Ì ٷ appleÔÏÏ¿, ÙÔ apple·ÚÌÂÓ›‰ÂÈÔ ÔÓ Ì ÙÔ ËÚ·ÎÏ›ÙÂÈÔ Á›ÁÓÂÛı·È.8 √È ˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ˆ˜ ·Ú¯‹ fiψÓ: ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ˘ı·ÁfiÚ· Ì fiÛ· ·Ó·-ʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ apple·Ú¿appleÏ¢ÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛÂÏ. 18, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙËÛ˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÏÔÁÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ˘ı·ÁfiÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ˘ı·ÁfiÚÂÈ-Ô˘˜ ÂÁηٷÏ›appleÂÙ·È Ô ˘ÏÔ˙ˆÈÛÌfi˜ ÙˆÓ appleÚÒÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙË-ÛË Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ. ‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘ı·ÁfiÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ˘ı·ÁÔÚ›-Ô˘˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ÛappleÔ˘‰¤˜, Û˘ÓÂappleÒ˜, ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ı›·˜ Ù¿Í˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. OÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ¿ÛÙÚˆÓ, Ï.¯., ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜.O ˘ı·ÁfiÚ·˜, appleÔ˘ ı·˘Ì·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏ˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, ÂÈÛ‹Á·ÁÂ, Âapple›Û˘, appleÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÊÈÏÔ-ÛÔÊ›· Î·È ÎfiÛÌÔ˜. ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÙˆÓ ˘ı·ÁÔÚ›ˆÓ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È appleÔÏÏÔ› Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ: ÙÔ apple˘ı·-ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·, ¿ÚÙÈÔÈ Î·È appleÂÚÈÙÙÔ› ·ÚÈıÌÔ›, ·ÚÌÔÓÈ΋ appleÚfiÔ‰Ô˜, ·ÚÌÔÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ηÈ·‚ÔÈ ·ÚÈıÌÒÓ Î.Ïapple. OÈ ˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ, fiappleˆ˜ Î·È ÔÈ OÚÊÈÎÔ›, ÂappleËÚ¤·Û·Ó Ì ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘˜Î·È ÙËÓ ÎÔÛÌÔÁÔÓ›· ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ (‚Ï. W.K.C. Guthrie, O OÚʤ·˜ Î·È Ë ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ıÚËÛΛ·,ÂΉ. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 2000 Î·È π¿Ì‚ÏȯԘ, ÂÚ› ÙÔ˘ apple˘ı·ÁÔÚÈÎÔ‡ ‚›Ô˘, ÚfiÏÔÁÔ˜ ∆. ÂÓÙ˙ÔappleÔ‡ÏÔ˘-µ·-Ï·Ï¿, ∂ÈÛ.-ÌÙÊÚ.-Û¯. ∞.∞. ¤ÙÚÔ˘, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 2001).¯fiÏÈÔ ÛÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1)H ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘: Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ [‚Ï. apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›-ÌÂÓÔ (1) Î·È ÙËÓ ·ÈÙÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘]: «Î·Ù¿ ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, Ù· ¿ÙÔÌ·, appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ̋ÙÚ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ʇÛ˘, apple·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Î·Ù¿‚ÏËÙ· Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· ̤۷ ÛÙËÓ appleÚfiÔ‰ÔÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÈηÓÔappleÔÈÒÓÙ·˜, ¤ÙÛÈ, ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë fiÙÈ, ÁÈ· Ó· ÌappleÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ı· appleÚ¤appleÂÈ, apple¤Ú· ·applefi ÙȘ fiappleÔȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, Ó· ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ˘Á¯Úfi-Óˆ˜, fï˜, ÈηÓÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘ appleÂÚ› Ù˘ ·¤Ó·Ë˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ¢Ë-ÌfiÎÚÈÙÔ˜ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ΛÓËÛË. ∆· ¿ÙÔÌ· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, ·Ï-Ï¿˙ÔÓÙ·˜ ı¤ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÂÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ Î·È-ÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ۈ̿وӅ» (£. ÂÏÂÁÚ›Ó˘, OÈ apple¤ÓÙ ÂappleÔ¯¤˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ.EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, Aı‹Ó· 1998, ÛÂÏ. 41).M ÙË Ï¤ÍË «Û˘Ì‚·ÙÈο» ·appleÔ‰›‰ÂÙ·È Ë Ï¤ÍË νµω (νµω γρ χροιή, νµω γλυκ, νµω πικρν, τε δ’τοµα κα κενν, ÙÔÓ °·ÏËÓfi Û¯fiÏ. ες Iπποκράτην, Diels II, 68 A 49), Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ˘appleÔÛÙËÚ›-˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ Ôappleԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó fiappleˆ˜ Ì·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·Èfi¯È ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, fiappleˆ˜ ›ӷÈ. M ÙÔ τε ÂÎ ÙÔ˘ τες (εµί = ·ÏËıÒ˜) ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·,Ë appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È fiÚÔ˜ appleÔ˘ appleÚÒÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. H ·ÓÙ›ıÂÛË νµω Î·È φσει appleÔ˘ ‰È·appleÈ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oπ ƒOø∫ƒ∞∆π∫Oπ 15ÛÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ·˘Ùfi ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂappleÙÈÎÔ‡˜ (‚Ï. Û¯ÂÙÈο apple·Ú·Î¿Ùˆ,‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ ÎÂÊ. 2, ÂÓfiÙËÙ· 4Ë, ÛÂÏ. 41 Î·È BÈ‚Ï›Ô Ì·ıËÙ‹, ÎÂÊ. 5, ÂÓfiÙËÙ· 5Ë, Û¯. 2, ÛÂÏ. 131).∂¡O∆∏∆∞ 2°ÓÒÛË Î·È ∞Ï‹ıÂÈ·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñññ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ appleÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹.¡· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹, ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ •ÂÓÔÊ¿ÓË ÁÈ·ÙȘ appleËÁ¤˜ Î·È Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ÁÓÒÛ˘.¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ù˘ ˘ÏÈ΋˜ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Û¯Â-ÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ1 κα µε θε πρφρων πεδέξατο, χερα δ χειρδεξιτερν λεν, δε δ’ πος φάτο καί µε προσηδα κορ’ θανάτοισι συνάορος νιχοισιν,πποις ταί σε φέρουσιν κάνων µέτερον δ,χαρ’, πε οτι σε µορα κακ προπεµπε νέεσθαιτήνδ’ δν ( γρ π’ νθρώπων κτς πάτου στίν),λλ θέµις τε δίκη τε. χρε δέ σε πάντα πυθέσθαιµν Aληθείης εκυκλέος τρεµς τορδ βροτν δξας, τας οκ νι πίστις ληθής.λλ’ µπης κα τατα µαθήσεαι, ς τ δοκονταχρν δοκίµως εναι δι παντς πάντα περντα.2(Παρµενίδης, Περ φσεως, Προοίµιον, στ. 22-32 πσπ. 1, Σέξτος, Πρς µαθηµατικος, VII, 3,στίχοι 1-30 Σιµπλίκιος, Περί ορανο, 557, 25 κ.εξ., στίχοι 28-32)χρ τ λέγειν τε νοεν τ’ ν µµεναι στι γρ εναι,µηδέν δ’ οκ στιν τά σ’ γ φράζεσθαι νωγα.(Παρµενίδης, Περ φσεως, πσπ. 6, Σιµπλίκιος, Eς Φυσικά, 86, 27-28)κα τ µν ον σαφές οτις νρ δεν οδέ τις σταιεδς µψ θεν τε κα σσα λέγω περ πάντωνε γρ κα τ µάλιστα τχοι τετελεσµνον επών,ατς µως οκ οδε δκος δ’ π πσι τέτυκται.(Ξενοφάνης, πσπ. 34, Σέξτος, Πρς µαθηµατικος, III, 49)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·appleÔÛapple·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë Â›Ó·È ·applefi ÙÔ G.S. Kirk – J.E. Raven – M. Schofield, OÈ ÚÔÛˆ-ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÌÙÊÚ. ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ, ÂΉ. ªπ∂∆, 4Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 2001. TÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ÙÔ˘ •ÂÓÔ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


16∫∂º∞§∞πO 1Ê¿ÓË ·applefi ÙÔ £ÂfiÊÈÏÔ˜ B¤ÈÎÔ˜, OÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÂΉ. «¢·›‰·ÏÔ˜», I. Z·¯·ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, Aı‹Ó· 1988, ÛÂÏ. 92.∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹ ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· (DK µ17, ÛÙ. 14-24 ) Â›Ó·È ·applefiÙÔ: ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹˜, ÂÚ› ʇÛˆ˜, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· ∞. §¿ÏÔ˘ – . ηÚÛÔ˘Ï‹, ÂΉ. ÙÔ˘ ∂ÈÎÔÛÙÔ‡ÚÒÙÔ˘, ∞ı‹Ó· 1999, ÛÂÏ. 79. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·Â›Ó·È ·applefi ÙÔ £. µ¤ÈÎÔ˜, OÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÂΉ. «¢·›‰·ÏÔ˜», ∑·¯·ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 1988, ÛÂÏ. 289.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ¢›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·apple·Ú·›ÙËÙ˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÌÂÓ›‰Ë (540/15 - 470/50 apple.X.), Ô ÔappleÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘•ÂÓÔÊ¿ÓË (570-475 apple.X.), Î·È ÁÈ· ÙÔ appleÔ›ËÌ· ÂÚ› ʇÛˆ˜, appleÔ˘ ‰È·ÛÒıËΠ·appleÔÛapple·ÛÌ·ÙÈο Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·ÈÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. °È· ÙÔÓ ·ÚÌÂÓ›‰Ë ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ‰Â Ì·˜ ·appleÔηχappleÙÔ˘ÓÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔappleÔ›· Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔηχ„ÂÈ Ì ÙË ÛΤ„Ë. E‰Ò ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈappleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ appleÚÔÔÈÌ›Ô˘ ÙÔ˘ appleÔÈ‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ÛÙ·Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÌappleÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÏÏËÁÔ-Ú›·. TÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÌËÚÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô Ù˘ Ô‰Ô‡, ÙÔ˘ ÓfiÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ appleÔÌapple‹˜. O ÊÈÏÔ-ÛÔÊÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ıÂ˚΋ ·appleÔÎ¿Ï˘„Ë ÌÈ·˜ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ı¿˜, ˆ˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË·Ï‹ıÂÈ·. H appleÔÚ›· ‰È‰·Ûηϛ·˜, fiappleˆ˜ Î·È ÛÙËÓ 1Ë ÂÓfiÙËÙ·.∫‡ÚÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋˜ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘1. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ apple›Ó·Î· Ë ‚·ÛÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Ù˘ ı¿˜: Ë appleÚÔÛÊÒ-ÓËÛË, Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ appleÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰ÈÎ·È Ô ÛÎÔapplefi˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡.2. N· ˘appleÔ‰Âȯı› Ô ÊÈÏÈÎfi˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÙfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Ù˘ ı¿˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¿ÚÌ·-ÙÔ˜ appleÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔÓ ∫Ô‡ÚÔ ‹ ÙÔÓ appleÔÈËÙ‹ Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·applefi ÙÔ ¤appleÔ˜ (ŸÌËÚÔ˜) Î·È ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·,appleÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. N· appleÚÔÛ¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ appleÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiappleÔ appleÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ÙËÓ·ÊÔÚÌ‹/appleÚÔ¸applefiıÂÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ appleÔÈËÙ‹, appleÔ˘ ÙÔ˘ Âapple¤ÙÚ„ ÙËÓ appleÚfiÛ‚·ÛËÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. O ÛÙ›¯Ô˜ ·applefi ÙÔÓ «‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜» appleÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ì ÙÔ˘˜‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·applefi ÙÔ appleÚÔÔ›ÌÈÔ Î·È ˘appleÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‚·ıȤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ηȉȯÔÙƠ̂˜ (ÎÔÓÙ¿–Ì·ÎÚÈ¿, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ appleÔÈËÙ‹–ÎÔÈÓÔ› ıÓËÙÔ›, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ·Ï‹ıÂÈ·–„‡ÙÈΘ ȉ¤-˜, ÙÔ Â›Ó·È–ÙÔ Ìˉ¤Ó).3. ‡ÓıÂÛË, ·Ó·‰È·Ù‡appleˆÛË Û ÂχıÂÚÔ ÏfiÁÔ ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜: Ì ÙÔ appleÔÈËÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ·applefiÌ·ÎÚË ¯Ò-Ú· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ·appleÔηχappleÙÂÙ·È Ë appleÏ‹Ú˘ ·Ï‹ıÂÈ·, appleÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·applefi ÙȘ ·ÛÙ·ı›˜ ÁÓÒ̘(ÂÈηۛ˜) ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. OÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ fï˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË ÁÓÒÛËÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜.4. ÚÔ¤ÎÙ·ÛË: ÚÔ·appleÙÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË. Ù· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· ÔÈÌ·ıËÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ˘appleÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÂappleÈappleϤÔÓ appleËÁ¤˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ì·˜: ÙȘ appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ ÂÌappleÂÈڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ (·ÏÏ¿Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛ‹ Ù˘), ÙȘ ·ÈÛıËÙËÚȷΤ˜ ÂÌappleÂÈڛ˜, ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤ۈ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙËÓ ·˘ıÂÓÙ›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏfiÁˆÓ, ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÓfiËÛË, fiÙ·Ó ‰ÂÓ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌappleÂÈÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∫·ÌÈ¿ ·applefi ·˘Ù¤˜ ÙȘ appleËÁ¤˜ ‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ «appleÏ‹ÚË» ·Ï‹ıÂÈ·.5. Œ¯ÂÈ ·Ó·‰˘ı› ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «∆ÂÏÈο, ÙÈ Í¤ÚÔ˘Ì ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È applefiÛÔ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÁÈ’ ·˘Ù¿ appleÔ˘ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ;». ‡ÓÙÔÌË Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·applefi ÙÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ οı ÊÔÚ¿ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ Ì·˜ Î·È ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË ·applefi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜Ì›˙ÔÓ˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜, Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜, ÙˆÓ ÂappleÈÛÙËÌÒÓ, Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜.6. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË: °›ÓÂÙ·È Ì ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ appleÔ˘ ‰È‰¿¯ıËÎÂ.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 1Ë: ‚Ϥapple ÂÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ· 3 Î·È 4, BÈ‚Ï›Ô Ì·ı., ÛÂÏ. 23, Î·È Û¯. 2 Î·È 3, BÈ‚Ï›Ô ÂÎapple., ÛÂÏ. 17.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oπ ƒOø∫ƒ∞∆π∫Oπ 17∂ÚÒÙËÛË 3Ë: Ì ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ appleÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· fiappleˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔÓ ÓÔ˘. ÎÔÙÂÈÓ‹, ÂappleÂȉ‹ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÁÓ‹ÛÈ·, ÂappleÂȉ‹ Ô ÓÔ˘˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÓÔÔ‡ÌÂÓ·.∂ÚÒÙËÛË 4Ë: ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ıÂfi, ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÓıÚˆappleÔÌÔÚÊÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈÂÚÌ‹Ó¢·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔÓ ıÂfi, Ù· ˙Ò· ·applefi ÙËÓ ¿appleÔ„Ë ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ηْ ·Ó·ÏÔÁ›· appleÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓËʇÛË, ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹. N· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÌfi Î·È ÙÔÓ ·ÓıÚˆappleÔÌÔÚÊÈÛÌfi Ù˘ ·-Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘ (£ÚËÛ΢ÙÈο A’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘).£¤Ì· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·µÏ. ηو٤ڈ ÛÙ· Û¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·, ÛÂÏ. 22. H ¤ÌÊ·ÛË Â‰Ò ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Âapple›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·Ú-¯·˚ÎÔ‡ ¤appleÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ appleÔ˘ ÂappleËÚ¤·˙·Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜‰È¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. °È· ÙËÓ ·apple¿ÓÙËÛË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ·applefi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›·.¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·°È· ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË, Ó· ·ÍÈÔappleÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ apple·Ú¿appleÏ¢Ú˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·applefi ÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ÛÂÏ. 25.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∆Ô appleÔ›ËÌ· ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë Î·È Ë ·ÏÏËÁÔÚ›· ÙÔ˘: Ô ·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ apple·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û’ ¤Ó· ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi appleÔ›ËÌ·, ·applefi ÙÔ ÔappleÔ›Ô Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ÛËÌ·ÓÙÈο·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· (appleÂÚ›appleÔ˘ 150 ÛÙ›¯ÔÈ) ¯¿ÚË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ¤ÍÙÔ ÙÔÓ ∂ÌappleÂÈÚÈÎfi (appleÔ˘ ‰È·Ê‡Ï·Í ÙÔ appleÚÔÔ›-ÌÈÔ) Î·È ÛÙÔÓ ÈÌappleÏ›ÎÈÔ. ∆Ô appleÔ›ËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ apple·Ú¿‰ÔÛË appleÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·applefi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ÙÔÓ ∏Û›Ô‰Ô,·apple˯› fï˜ Î·È ÂappleȉڿÛÂȘ ·applefi ÙË ¯ÔÚÈÎÔÏ˘ÚÈ΋ appleÔ›ËÛË. OÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂappleÈÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ appleÔÈËÙÈ-Τ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë: ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Î·È ‰˘Ûη̄›·, ¿ÎÔÌ„Ë ÂappleÈ-‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ·Û¿ÊÂȘ ÛÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ¤ÌÌÂÙÚ· ·ÊËÚË̤Ó˜ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ȉ¤Â˜. O ·ÚÌÂÓ›‰Ë˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi appleÔÈËÙÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚÌ·ÙÔ˜, ‰›-ÓÂÈ ÌÔÚÊ‹ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓfiÚ·ÛË. ‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¤ÍÙÔ ÙÔÓ EÌappleÂÈÚÈÎfi, ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ appleÔ˘¤˙ËÛ ÙÔÓ 2Ô ·È. Ì.Ã. Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ appleÔχ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë Â›Ó·È ÌÈ· ·ÏÏËÁÔÚ›·, ÁÈ· Ó· ÂÎ-ÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘ ·applefi ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· Ù˘ ¡‡¯Ù·˜ ÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ∏̤ڷ˜. ∆ËÓ apple‡ÏË appleÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜ appleÚÔÛٷهÂÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, appleÔ˘ ·apple·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· appleÚfi-Û‚·Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ›Ûˆ ·applefi ÙȘ apple‡Ï˜ ‚·ÛÈχÂÈ Ë ∞Ï‹ıÂÈ· ‹ ÃÚ›·. TÔ appleÔ›Ë-Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Âapple›Û˘ Û ÌÈ· ı¿ Ì appleÔÏÏ¿ appleÚfiÛˆapple·: ¢›ÎË, AÓ¿ÁÎË, MÔ›Ú·. O ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¡‡¯Ù·˜ Â›Ó·È ÔÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ, Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÌappleÂÈÚ›·˜, Ù˘ ÔÊı·ÏÌ·apple¿Ù˘, Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜,ÙˆÓ appleÚfiÛηÈÚˆÓ È‰ÂÒÓ, Ù˘ appleÏ¿Ó˘, Ù˘ ÁÓÒÌ˘ Î·È Ù˘ ‰ÔÍ·Û›·˜. O ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ∏̤ڷ˜ Â›Ó·È Ô Îfi-ÛÌÔ˜ appleÔ˘ ʈٛ˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ fiÓÙÔ˜, ·applefi ÙË Ï¿Ì„Ë Ù˘ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. °È· ÙÔÓ ·ÚÌÂÓ›-‰Ë, ÙÔ ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ appleÏ¿ÓË Â›Ó·È Ë ÌfiÓË appleÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË. ∆· ÂÌapplefi‰È· Û’ ·˘Ù‹ÙËÓ appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ appleÔÚ›· ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂappleÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ appleÔ˘ ÂϤÁ-¯ÂÈ ÙȘ «„‡ÙÈΘ ȉ¤Â˜ ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ».2 «H ÔÏÔÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ·Ï‹ıÂÈ·»: «Ô ·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ÙÔ ÎÂÓfi ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î·È fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›-Ó·È appleÏ‹Ú˘. ∞appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ¤Ó· ·‰È·›ÚÂÙÔ apple‰›Ô, ·ÊÔ‡ οı ‰È·›ÚÂÛË Û ̤ÚË ÌappleÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔÛ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ·applefi ÙÔ ÎÂÓfi. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë «ÔÏÔÛÙÚfiÁÁ˘ÏË ·Ï‹ıÂÈ·» appleÔ˘ ·appleÔηχappleÙÂÈ Ë ı¿ ÛÙÔÓ·ÚÌÂÓ›‰Ë. ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÁÂÌ¿ÙÔ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ΛÓËÛË» (µÏ. ∫·ÚÏ fiappleappleÂÚ,ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ Â›Ó·È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÌÙÊÚ. ªÈ¯. ·apple·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂΉ. ªÂÏ¿ÓÈ, Aı‹Ó· 2003, ÛÂÏ. 169-171).3 TȘ ȉ¤Â˜ ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ ÙȘ „‡ÙÈΘ: Ô ·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·appleÏ‹ ·appleÔÊıÂÁÌ·ÙÈ΋ Ú‹-ÛË (fiappleˆ˜ ÔÈ ÿˆÓ˜ appleÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·applefi ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘), ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ·appleԉ›ÍÂÈ ÏÔÁÈο, ÌÂÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÓÔ˘. ∏ ¤ÏÏÔÁË Ô‰fi˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ appleÔ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ̤ۈ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


18∫∂º∞§∞πO 1·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ (ÃÚ›·). ∏ ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó··Ó·appleÙ‡ÛÛÂÈ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ̤۷ ·applefi ÙËÓ Ô‰fi Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜. ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ¤ÙÛÈ ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·apple·ÁˆÁ‹˜, ‰Ë-Ï·‰‹ Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ú¯¤˜ appleÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÏËı›˜ Î·È ‚¤‚·È˜ Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÏËı‹Î·È ‚¤‚·È· Û˘ÌappleÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÁÓÒÛ˘ ηı·Ú¿ ÓÔËÙÈ΋˜ (¯ˆÚ›˜ ÙËÓ·Ó¿ÁÎË appleÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ), ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÏÔÁÈο ·Ó·Áη›·˜.4 «Tο γρ ατ νοεν στίν τε κα εναι»: Ô ·ÚÌÂÓ›‰Ë˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·applefi ÌÈ· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË: οÙÈστιν ‹ οκ στιν. ∆Ô οκ στιν Â›Ó·È apple¤Ú· ·applefi ÙËÓ appleÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÛΤ„˘ Ì·˜, Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Î·È ÂappleÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓÌappleÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ÙË ÁÏÒÛÛ·, Â›Ó·È ·Ó›appleˆÙÔ. ˘ÓÂappleÒ˜, Ë ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ Î·ı·Úfi ÓfiÌÔ Ù˘·Ï‹ıÂÈ·˜, ÎÚ‡‚ÂÈ fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙËÓ appleËÁ‹ Ù˘ appleÏ¿Ó˘. ∫¿ı ÊÔÚ¿ appleÔ˘ apple·ÚÂÈÛÊÚ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Ì·˜ ˯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· (·˘Ùfi ‹Ù·Ó = ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È appleÈ·), Ô appleÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ (fiÙ·Ó Ï¤Ì fiÙÈ «ÙÔ ∞ Î·È ÙÔ µ ›ӷȻ, ÛÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈ-ÎfiÙËÙ· ÂÓÓÔԇ̠fiÙÈ «ÙÔ ∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È µ») ‹ Ë ¿ÚÓËÛË, ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ӷ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÙÔ Ù›appleÔÙÂ,apple·ÚfiÏÔ appleÔ˘ ·˘Ùfi Û˘ÓÂapple¿ÁÂÙ·È ÙÔ apple·Ú¿ÏÔÁÔ.¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 T· fiÚÈ· Î·È ÔÈ appleËÁ¤˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙÔÓ •ÂÓÔÊ¿ÓË, ÙÔÓ EÌapple‰ÔÎÏ‹ Î·È ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ: Ù· Û¯fiÏÈ· ·Ó·Ê¤-ÚÔÓÙ·È ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· (1), (2) Î·È (3). ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi appleÓ‡̷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌÂÓ›‰Ë Î·È Ô •ÂÓÔÊ¿-Ó˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ¿appleÔ„Ë ÁÈ· ÙËÓ appleÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ÁÓÒÛ˘. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ô∂Ìapple‰ÔÎÏ‹˜ Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ¿appleÔ„Ë, Û‡ÌʈÓË apple¿ÓÙˆ˜ Ì ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. º·›ÓÂÙ·È Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ·ÍÈfiappleÈÛÙ˘ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù˘·Ï‹ıÂÈ·˜ ̤۷ ·applefi appleÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ appleËÁ¤˜: ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ apple·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ,(fiappleˆ˜ ÔÈ ÿˆÓ˜ Ê˘ÛÈÔÏfiÁÔÈ appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·appleÔÊ·ÓıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ) ÙË ‰È¿ÓÔÈ·, ÙË ‰È·-ÓÔËÙÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë (fiappleˆ˜ Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ appleÔ˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ) ηÈ, Ù¤ÏÔ˜,ÙÔÓ Î·ı·Úfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi (fiappleˆ˜ Ô ·ÚÌÂÓ›‰Ë˜). °È· ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, Ë ÁÓÒÛË appleÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ›-Ó·È ÂÏÏÈapple‹˜ Î·È Û˘ÌappleÏËÚÒÓÂÙ·È ·applefi ÙË ÁÓÒÛË appleÔ˘ apple·Ú¤¯ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰È¿ÓÔÈ·˜, Ë ÔappleÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ÌappleÔÚ›ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ·ÈÛıËÙËÚȷΤ˜ ÂÓÙ˘appleÒÛÂȘ.2 H «appleÔÈËÙÈ΋» ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹: Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ appleÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ·applefi ÙÔÓ ·ÚÌÂÓ›‰Ë ηÈÙÔÓ EÌapple‰ÔÎÏ‹, ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·applefi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë appleÔ›ËÛË ¤¯·ÈÚ ÁÔ‹ÙÚÔ˘ ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ fiappleÔ˘ ˙Ô‡Û·Ó ÔÈ ÚÔ-ÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›. H ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ·Ú¯·˚΋˜ appleÔ›ËÛ˘ Âapple¤‰Ú·Û ˘appleÔÛ˘Ó›‰ËÙ·, ÁÈ· Ó· ˘appleËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ÛΤ„˘ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·ÏÏËÁÔڛ˜.∂¡O∆∏∆∞ 3∞ÚÂÙ¤˜ Î·È Â˘‰·ÈÌÔÓ›·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ËıÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜, ÁÈ· ÙȘ Ôappleԛ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È Ô •ÂÓÔÊ¿Ó˘.ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, fi¯È ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·ÓıÚÒappleÈÓË ·ÚÂÙ‹, Â›Ó·È ‚·ÛÈ-΋ appleÚÔ¸applefiıÂÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı˘Ì›·, ˆ˜ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ appleÓ‡̷ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â˘Ù˘-¯›·˜ (¢‰·ÈÌÔÓ›·˜) Î·È Ù˘ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ (ηÎÔ‰·ÈÌÔÓ›·˜) Î·È ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ˙‡ÁË Ù‡¯Ë-·Ó¿ÁÎË,ȉȈÙÈÎfi-‰ËÌfiÛÈÔ.ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› appleÚÒÙÔÈ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ÛÔÊ›·, ÙËÓ ÔappleÔ›· ÂͤϷ‚·Ó ˆ˜ ÔÚÈ-Ṳ̂ÓË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oπ ƒOø∫ƒ∞∆π∫Oπ 19∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ1 τν εθυµεσθαι µέλλοντα χρ µ πολλ πρήσσειν, µήτε δίη µήτε ξυν, µηδ σσ’ ν πράσση, πέρτε δναµιν αρεσθαι τν ωυτο κα φσιν λλ τοσατην χειν φυλακήν, στε κα τς τχης πιβαλλοσηςκα ς τ πλέον πηγεοµένης, τ δοκεν κατατίθεσθαι, κα µ πλέω προσάπτεσθαι τν δυνατν. γρ εογκίη σφαλέστερον τς µεγαλογκίης. (∆ηµκριτος, πσπ. 3, Στοβαος, Aνθολγιον, IV, 39 25)2 νθρώποισι γρ εθυµίη γίνεται µετριτητι τέρψιος κα βίου συµµετρίη τά δ’ λλείποντα καπερβάλλοντα µεταπίπτειν τε φιλε κα µεγάλας κινήσιας µποιεν τ ψυχ α δ’ κ µεγάλων διαστη-µάτων κινοµεναι τν ψυχέων οτε εσταθέες εσν οτε εθυµοι […] τν µν ζηλουµένων κα θαυµαζοµένωνλίγην µνήµην χοντα κα τ διανοία µ προσεδρεοντα, τν δ ταλαιπωρεντων τος βίουςθεωρέειν, ννοοµενον πάσχουσι κάρτα […] διπερ τ µν µ δίζεσθαι χρεών, π δ τος εθυµέεσθαιχρεών, παραβάλλοντα τν αυτο βίον πρς τν τν φαυλτερον πρησσντων, κα µακαρίζεινωυτν νθυµεµενον πάσχουσιν, κσω ατέων βέλτιον πρήσσει τε και διάγει.(∆ηµκριτος, πσπ. 191, Στοβαος, Aνθολγιον, III, 1, 210)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘH ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·appleÔÛapple·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ G.S. Kirk - J.E. Raven - M. Schofield, √ÈÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ºÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÌÙÊÚ. ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ, ÂΉ. ªπ∂∆, 4Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 2001. OÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ˜ÙˆÓ apple·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·applefi ÙÔ: OÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Û¯fiÏÈ· ∫ÒÛÙ·˜ . ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ΛÌÂÓÔÎ·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÂΉ. Imago, ∞ı‹Ó· 1984.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ°È· Ó· appleÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó, Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ·appleÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÈο Λ-ÌÂÓ· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘, appleÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·È, appleÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÔÈÂappleÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ·˘-ÙÔ‡ ˆ˜ «ÁÂÏ·ÛÙÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘».B·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È·Ù˘appleÒÓÔ˘Ì ÂappleÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ·, ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ·Ó·Ê¤-ÚÔÓÙ·È Ù· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ì ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ‹ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ‹ ·Ó ·apple·Û¯ÔÏ› ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ¿ÓıÚˆappleÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË ÓÂÔÏ·›·.∫‡ÚÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋˜ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘applefi„Ë fiÙÈ Ë ËıÈ΋ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì‚·ÛÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜ ÙÔ˘, appleÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ıˆ-Ú›·˜ [ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ‚Ï. Î·È G. Vlastos, «Ethics and Physics in Democritus», Philosophical Review, 54(1945), ÛÂÏ. 578 Î.Â. Î·È 55 (1946), ÛÂÏ. 53 Î.Â.] ı· ÂÓÙÔapple›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙȘ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·ÈÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ËıÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜, fiappleˆ˜ Ë ÊÚfiÓËÛË, Ë ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË, Ë ·Ù·Ú·Í›· Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ Ù˘¯·Ú¿˜ (¢ı˘Ì›Ë), Ë ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·, Ë ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·, Ë ·appleÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ë ÊÈÏ›·, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ËÔÌfiÓÔÈ·, ÔÈ Ôappleԛ˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ. £· ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ-΋ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ÙˆÓ Â‡appleÔÚˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ∞‚‰‹ÚˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ-΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. apple.Ã. ∏ ‹ÚÂÌË Á·Ï‹ÓË Î·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÚÌÔÓ›·, Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÏfiÁÈ· Ë εεστώ(ε + εµί) Î·È Ë εθυµίη, Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙË ËıÈ΋˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ıÂ-ˆÚ› appleˆ˜ Ë Â˘Ù˘¯›·, Ë εδαιµονίη, ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ applefiÏ˘, ·appleÔÎÙ¿Ù·È Ì ¤Ó· ̤ÙÚÔ Â˘¯·Ú›ÛÙË-Û˘ appleÔ˘ ÔÈ appleÔϛ٘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ì ÙË ÌÂÛfiÙËÙ· appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, fiappleˆ˜Î·È Ë ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ·ÚÂÙ‹, ÌÂٷ͇ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È ¤ÏÏÂȄ˘.‡ÓıÂÛË, ·Ó·‰È·Ù‡appleˆÛË: OÈ appleÔϛ٘ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó, Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Î·È Ì η-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


20∫∂º∞§∞πO 1Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, fiÙÈ Ù· appleÏÔ‡ÙË Î·È Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ ‰Â ʤÚÓÔ˘Ó ·applefiÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Î·È fiÙÈ ÙËÓ „˘¯È΋ ÈÛÔÚÚÔapple›· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙÚË̤Ó˜ ·appleÔÏ·‡ÛÂȘ. °È·ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË ˙ˆ‹, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÊÚfiÓËÛË (ÛÔÊ›·) Î·È Û‡ÓÂÛË, Î·È ·Ó·appleÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹. ∏ ÔÚı‹ ÛÙ¿ÛË ·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ·apple·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ ·applefi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ (Ï.¯.Ù˘ appleÏÂÔÓÂÍ›·˜) Î·È ·applefi ÙÔÓ Êfi‚Ô (Ï.¯. Ù˘ apple·Ú·ÓÔÌ›·˜), ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ „˘¯È΋ appleÏËÚfiÙËÙ· Î·È ËÚÂÌ›·.ÚÔ¤ÎÙ·ÛË: ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ·, ·Ó Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ¤ÌÊ˘ÙË ‹ Âapple›ÎÙËÙË, Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· apple·-Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ʇÛ˘, ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜. ∏ applefiÏË ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·applefi ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ appleÔϛ٘,ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÌfiÚʈÛË Â›Ó·È ·apple·Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿appleÙ˘ÍË ÙˆÓ ‰È·ÓÔËÙÈÎÒÓ, appleÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ËıÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔ-Ù‹ÙˆÓ (·applefiÛapple. 33: φσις κα διδαχ παραπλήσιον στί. κα διδαχ µεταρυσµο τν νθρωπον, µεταρυσµοσαδ φυσιοποιε ). O ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ıˆÚ›, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë apple·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ·Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ¢¤¯Â-Ù·È apple·Ú¿ÏÏËÏ· appleˆ˜ Ë «·È‰Ò˜» Î·È fi¯È Ô Êfi‚Ô˜, Â›Ó·È ·˘Ù‹ appleÔ˘ appleÈÔ appleÔχ ·applefi ÔÙȉ‹appleÔÙ ¿ÏÏÔ Û˘Ó¤¯ÂÈ ÙËÓ·ÚÂÙ‹ Î·È Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ˆ˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi˜ ‰ÂÛÌfi˜ Ù˘ (·applefiÛapple. 41: µ δι φβου λλά δι τ δέονπέχεσθαι µαρτηµάτων. BÏ. Âapple›Û˘ ·applefiÛapple. 179, ·ÏÏ¿ Î·È 178, 182, 184, 208, 279.Ù· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ËıÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ appleÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó appleÚÔ¸appleÔı¤ÛÂȘ ÁÈ·ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ (πσπ. ·applefi ÙÔ appleÔ›ËÌ· ÙÔ˘ •ÂÓÔÊ¿ÓË) Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ÂÌappleÂÈڛ˜ÙÔ˘˜ ·applefi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Î·È Û appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ È‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÚÂ-ÙÒÓ, ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· ‹ ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡. ÙÔ apple·Ú¿ıÂÌ· ‚ϤappleÔ˘Ì appleˆ˜ Ô •ÂÓÔÊ¿Ó˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÛÔ-Ê›·˜, Ë ÔappleÔ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â˘ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈı¤ÙÂÈ ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ ŸÌËÚÔ ÔÔappleÔ›Ô˜ ÙfiÓÈ˙ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ appleÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÚÂÙ‹˜ (πÏÈ¿‰· § 784 - Z 208). ∂‰Ò ÌappleÔÚ› Ó· ÙÂı› ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ∆ÈοÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ¿ÍÈ· ÁÈ· Ó· ÙË ˙ÂÈ Î·Ó›˜;, ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ÌappleÔÚԇ̠ӷ ·apple·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ: 1. Ù· ηϿ Ù˘ „˘¯‹˜, oÈ„˘¯ÈΤ˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜, 2. Ù· ·Á·ı¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ˘Á›·, ÔÌÔÚÊÈ¿, ‰‡Ó·ÌË Î·È 3. Ù· Â͈ÙÂÚÈο·Á·ı¿, appleÏÔ‡ÙÔ˜, ηٷÁˆÁ‹, ÙÈÌ‹, appleÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ê›ÏÔÈ.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: ‚Ï. ÂÈÎfiÓ· Î·È Û¯fiÏÈ· ÛÂÏ. 26, BÈ‚Ï›Ô Ì·ıËÙ‹, ηıÒ˜ Î·È Ù· ηو٤ڈ Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fi-ÏÈ· ÛÂÏ. 21.EÚÒÙËÛË 2Ë: Ë ÊÚfiÓËÛË Ô‰ËÁ› Û ÌÂÙÚË̤ÓË ˙ˆ‹ Î·È Î·ıÔ‰ËÁ› ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ, ÒÛÙ ӷ ÂappleÈϤÁÂÈ Û‡Ìʈ-Ó· Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ apple·Ú·Û‡ÚÂÙ·È, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ë Ù‡¯Ë Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ Â˘ÓÔ›.EÚÒÙËÛË 3Ë: Ë ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ÛÙ¤ÚËÛË ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· apple¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È appleÚÔηÏÔ‡Ó Ù·Ú·¯‹.£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·£¤Ì· 1Ô. BÏ. ηو٤ڈ Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë (ÛÂÏ. 21).£¤Ì· 2Ô. BÏ. ηو٤ڈ, Û¯ÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ (ÛÂÏ. 21).¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·°È· ÙË ÁÚ·appleÙ‹ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ •ÂÓÔÊ¿ÓË Ì ·Ó¿ÏÔ-ÁÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ (Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ appleÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÙËÓ ÂÌappleÔÚÂ˘Ì·-ÙÔappleÔ›ËÛË Ù˘ ‰fiÍ·˜ ÙÔ˘˜) Î·È ı· ‰È·Ù˘appleÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈ΋ ÁÓÒÌË. ¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ÂÚÁ·Û›· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٷ ηو٤ڈ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿appleÔ-„Ë ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÔÊ›·. ‡Ìʈӷ Ì ÙÔ §ÂÍÈÎfi ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ (¤Î‰. ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ,1994, ÛÂÏ. 355) Ë Ï¤ÍË ÛÔÊ›· ›¯Â ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÛË̷ۛ˜: 1. ÛÔÊ›· = appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÛ‡ÓË, 2. ÛÔÊ›· =ÔÚıÔÊÚÔÛ‡ÓË, 3. ÛÔÊ›· = ÂappleÈÛÙËÌÔÛ‡ÓË, 4. ÛÔÊ›· = ÂappleÈÛÙ‹ÌË. ∏ ÛÔÊ›· Â›Ó·È ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘,·ÚÂÙ‹ Î·È ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ Î·È Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ appleˆ˜ «ÛÔÊ›· Â›Ó·È Ó· ηٷÓÔ› ηÓ›˜ appleÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oπ ƒOø∫ƒ∞∆π∫Oπ 21ÎfiÛÌÔ˜» (·applefiÛapple. 41, ¢ÈÔÁ¤Ó˘ Ô §·¤ÚÙÈÔ˜ πÃ, 1: ν τ σοφν. Eπίστασθαι γνώµην κη κυβερνται πάνταδι πάντων). ∏ «ÛÔÊ›·» ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘Ó‡apple·ÚÍË Ù˘ ÛˆÊÚÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ¢ÊÚÔÛ‡Ó˘,Ù˘ ¢ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜, Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Î·È Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ Î·È ÌappleÔÚ› Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙË ÊÚfiÓËÛË, ÙË Û‡-ÓÂÛË, ÙË ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË (·applefiÛapple. 211: σωφροσνη τ τερπνά έξει κα δονν π µείζονα ποιε ). OappleˆÛ‰‹appleÔ-ÙÂ, Ù· ‰ÂÏÊÈο ·appleÔÊı¤ÁÌ·Ù· µηδν γαν Î·È γνθι σατν, Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∫ÚÔ›ÛÔ˘, appleÔ˘ ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ô ∏Úfi‰Ô-ÙÔ˜ (π, 34), Ô ÔappleÔ›Ô˜ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡Ó˘, Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ appleÔ˘ ·appleÔ‰È-‰fiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ÛÔÊ›· (‚Ï. Î·È ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô Ì·ıËÙ‹, ÛÂÏ. 29).˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 O ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘: Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ «ÁÂÏ·ÛÙfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜» (γελασνος)ÏfiÁˆ Ù˘ ËıÈ΋˜ ÙÔ˘ appleÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¢ı˘Ì›·˜ Î·È Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ˆ˜ «ÛÎÔÙÂÈÓfi˜» ÏfiÁˆ ÙÔ˘·appleÔÊıÂÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ÙÔ ·applefiÛapple. 68 ∞ 221.34 ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «ÙÔ˘˜... ÛÔÊÔ‡˜ ·ÓÙ› ÔÚÁ‹˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·ÓÛÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ ‰¿ÎÚ˘·, ÛÙÔ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ Á¤ÏÈÔ… ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ‚ÚÂȘ appleÔ˘ Û˘ÁÎ¤Ú·Û·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ηχÙÂÚ· ›ӷȷ‰‡Ó·ÙÔ. O ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ Â›Ó·È appleÔχ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜. ∫·ıfiÏÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ (τος σοφος ντ ργςHρακλείτω µν δάκρυα, ∆ηµοκρίτω δ γέλως πήει). °È· ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô HoraceWalpole (18Ô˜ ·È.): «∞˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Έ̈‰›· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ appleÔ˘ ÛΤappleÙÔÓÙ·È, ÌÈ· ÙÚ·Áˆ‰›· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜appleÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È – ÌÈ· ·apple¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÁÈ·Ù› Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ÁÂÏÔ‡ÛÂ Î·È Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ıÚËÓÔ‡Û».∞applefi Ù· ÂÍ‹ÓÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ £Ú·Û‡ÏÏÔ˘ (D∫ 68 3), ÌfiÓÔ ÔÎÙÒηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ËıÈο Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Περ εθυµίης. O ·appleÔÊıÂÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfi-ÎÚÈÙÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È Û appleÔÏÏ¿ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·, fiappleˆ˜ Ï.¯. ÛÙÔ ·applefiÛapple. 191: «ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Ë Â˘‰È·ıÂÛ›·Ù˘ „˘¯‹˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ì ÙË ÌÂÙÚË̤ÓË ¯·Ú¿ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜». ∏ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË, Ë Â˘ı˘Ì›Ë,ÁÂÓÓȤٷÈ, ·applefi ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜, appleÔ˘ ‰ÂÓ ÂappleÈÙÚ¤appleÂÈ ÛÙËÓ appleÏÂÔÓÂÍ›· (ÌÂ Û˘ÓÂapple·ÎfiÏÔ˘ı· ÙÔÓ Êfi‚Ô, ÙÔÓÊıfiÓÔ Î·È ÙËÓ ·Á¿appleË ÁÈ· ÙË ‰fiÍ·) Ô‡Ù ÛÙËÓ appleÏ¿ÓË Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹. ∆Ô ‹ıÔ˜ Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÛ˘-ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ›¯Â ÈÛ¯˘Ú‹ ·apple‹¯ËÛË ÛÙÔ˘˜ ∫˘ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÔÓ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ, ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ı· ÂÍÂ-Ù¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ apple¤ÌappleÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (‚Ï. OÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÌÙÊÚ. – Û¯fiÏÈ· ∫.. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ÂΉ. Imago, ∞ı‹Ó·1984, fi.apple., ÛÂÏ. 298 Î.Â.).2 HıÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÛÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ: Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ 1Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô, ‚Ï. ·ÓˆÙ¤ÚˆÛÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË.3 H ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ: Ë ËıÈ΋ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ηÈÙËÓ Î·Ù¿Ê·ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. O ¿ÓıÚˆappleÔ˜ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ ˘appleÂÚÓÈο ÙȘ ·ÎÚfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÓ appleÂÚÈapple›appleÙÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔÓ·ÛÎËÙÈÛÌfi Ô‡Ù ÛÙÔÓ Ë‰ÔÓÈÛÌfi ‹ ÛÙËÓ ËıÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ, ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·apple¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ,fiappleˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙ· ÎÂÊ. 2 Î·È 5. ÿ‰È˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ Ô ÔappleÔ›Ô˜, ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Ù˘ ÛˆÊÚÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÛÔÊ›·˜ ÙÔ‡ Ó· ÔÌÈÏ› ηÓ›˜ Î·È Ó· appleÚ¿ÙÙÂÈηٿ ʇÛÈÓ (·applefiÛapple. 112) ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ (·applefiÛapple. 113: «Ë ÊÚfiÓËÛË Â›Ó·È Û’ fiÏÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹», ·applefiÛapple.116: «fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙË ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË»), ‚Ï. K. AÍÂÏfi˜, O HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˜Î·È Ë ºÈÏÔÛÔÊ›·, Aı‹Ó· 1974, ÛÂÏ. 71-73. O ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ·apple¤ÚÚÈ„Â ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÙȘ ·appleÔÏ·‡ÛÂȘ Ù˘ ∂ʤÛÔ˘,‰ÂÓ Âapple‰›ˆÍ ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È appleÔÏÈÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ¤Ó·˜ ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˜ ÌÈÛ¿ÓıÚˆappleÔ˜.4 ∞Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î·È Ù‡¯Ë: ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, fiappleˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ §Â‡ÎÈappleappleÔ, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ˘apple‹ÚÍ ÂÈÛËÁËÙ‹˜Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜, Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÌÈ· apple·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË ·Ú¯‹. O ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ıˆÚÔ‡Û fiÙȫηıÂÙ› appleÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È ·applefiÏ˘Ù·. ∞Ó Î¿ÙÈ ıˆÚÂ›Ù·È Ù˘¯·›Ô, ·˘Ùfi ÛËÌ·›-ÓÂÈ ·appleÏÒ˜ appleˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÙÔ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ·ÈÙȷο. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÙÔ appleÚÔÛ‰ÈÔ-Ú›ÛÔ˘Ì ·ÈÙȷο, ÁÈ·Ù› appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· «·›ÙÈÔ appleÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ·appleÂÈÚ¿ÚÈı̘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜» (‚Ï. £. µ¤ÈÎÔ˜, OÈÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ∞ı‹Ó· 1988, 5Ë ¤Î‰., ÛÂÏ. 224, Î·È Guthrie, ππ, 419). BÏ. Û¯ÂÙÈÎfi ·applefiÛapple. 67 B 2: οδνχρµα µάτην γίνεται, λλ πάντα κ λγου τε κα π’ νάγκης = ∫·Ó¤Ó· appleÚ¿ÁÌ· ‰Â Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ¯·Ì¤Ó·,∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


22∫∂º∞§∞πO 1apple·Ú¿ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· οappleÔÈÔ ÏfiÁÔ Î·È Â›Ó·È ·Ó·Áη›·). O ›‰ÈÔ˜ ·apple¤ÎÏÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ·applefi ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË ˙ˆ‹Î·È ıˆÚÔ‡Û appleˆ˜ Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· Ù· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÓÂÙfi ‚ϤÌÌ·. Ú¤appleÂÈ, Û˘ÓÂappleÒ˜, Ó··ÁÓÔԇ̠ٷ Ó‡̷ٷ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘appleÂÚ‚·›ÓÔ˘Ì ٷ fiÚÈ· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜. O ›‰ÈÔ˜ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙Â, Âapple›Û˘, appleˆ˜ Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ʇÛ˘ appleÚ¤appleÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÙÈÔ-ÎÚ·ÙÈο Î·È appleˆ˜ fiÏ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·, ÙË ‰›ÓË, Ë ÔappleÔ›·,ˆ˜ ‰ÈÓ҉˘ ΛÓËÛË (ÛÙÚÔ‚ÈÏÈÛÌfi˜), ˆ˜ ·ÈÙ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·applefi ·˘ÙfiÓ ·Ó¿-ÁÎË. ∏ ·Ó¿ÁÎË Ê¤ÚÓÂÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ Ù· ¿ÙÔÌ· Û ΛÓËÛË.∂¡O∆∏∆∞ 4ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘appleÔı‹Î˜(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· appleÔ˘ ¤¯ÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ appleÔϤÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ, ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˘, Î·È Ó· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ apple¿ÏË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ ÛÙËʇÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË ˙ˆ‹, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙËÓ appleÔÏÈÙ›·.ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ʇÛ˘, ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ̤۷ ·applefi ÙȘ Û‡ÓÙÔ̘ Ú‹ÛÂȘÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘.ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË Û¯¤ÛË ËıÈ΋˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ̤۷ ·applefi Ù· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢Ë-ÌfiÎÚÈÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ1 Πλεµος πάντων µν πατήρ στι, πάντων δ βασιλες, κα τος µν θεος δειξε τος δ νθρώπους,τος µν δολους ποίησε τος δ λευθρους(πσπ. 53, Iππλυτος, Eλ. IX,9,4)2 ξν νω λέγοντας σχυρίζεσθαι χρ τ ξυν πάντων, κωσπερ νµω πλις κα πολ σχυροτέρωςτρέφονται γρ πάντες ο νθρώπειοι νµοι π νς το θείου κρατε γρ τοσοτον κσονθέλει κα ξαρκε πσι κα περιγίνεται(πσπ. 114, Στοβαος, Aνθολγιον, III,I,17.3 µάχεσθαι χρ τν δµον πρ το νµου κωσπερ τείχεος (πσπ. 44, ∆ιογένης Λαέρτιος, IX,2)4 τ κατ τν πλιν χρεν τν λοιπν µέγιστα γεσθαι, κως ξεται ε, µήτε φιλονικέοντα παρτ πιεικς µήτε σχν αυτ περιτιθέµενον παρ τ χρηστν τ το ξυνο. πλις γρ ε γοµένη µεγίστηρθωσίς στι, κα ν τοτω πάντα νι, κα τοτου σωζοµένου πάντα σώζεται κα τοτου διαφθειροµένουτ πάντα διαφθείρεται (πσπ. 252, Στοβαος, Aνθολγιον, IV, 12, 14f)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘOÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·appleÔÛapple·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘ ·applefi ÙÔ: G.S. Kirk – J.E. Raven – M. Schofield, OÈ ÚÔ-ÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ºÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÌÙÊÚ. ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ, ÂΉ. ªπ∂∆, 4Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 2001. OÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ·applefi ÙÔ: §Â‡ÎÈappleappleÔ˜ Î·È ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜. ∏ ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ G.E.R. Lloyd,ÌÙÊÚ. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ªappleÔ˘ÚÓ¿, ÂΉ. ∂Í¿ÓÙ·˜, ∞ı‹Ó· 1995.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ√È ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ:∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oπ ƒOø∫ƒ∞∆π∫Oπ 23– √ appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·appleÔÊıÂÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ̤۷ ·applefi Ù· ·appleÔÛapple¿-ÛÌ·Ù· (ÛÙÔ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ ‹ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË) appleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜.– OÈ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ appleÔϤÌÔ˘, ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ.– ∏ ·Í›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ appleÂÈıÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ.– ∏ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ Ì ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋, ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: ‚Ï. Û¯fiÏÈÔ 2, µÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 31.EÚÒÙËÛË 2Ë: ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ: ıÂÔ› - ¿ÓıÚˆappleÔÈ, ‰Ô‡ÏÔÈ - ÂχıÂÚÔÈØ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜: Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ì ÌÈ·Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË applefiÏËØ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿: ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È.EÚÒÙËÛË 3Ë: ÂappleÂȉ‹ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·appleÔÊıÂÁÌ·ÙÈÎfi˜, ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÏÈÙfi˜ (BÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 30 Î·È BÈ‚Ï.ÂÎapple. ÛÂÏ. 23, Û¯. 1, Î·È ÛÂÏ. 24, Û¯. 4).EÚÒÙËÛË 4Ë: ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÌfiÓÔÈ· (¯ˆÚ›˜ ÊÈÏÔÓÈ˘), Ì ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË, Ì ÙËÓappleÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ηÏÔ‡ (‚Ï. Î·È Û¯fiÏÈÔ µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 24).EÚÒÙËÛË 5Ë: Ó· Á›ÓÂÈ ÂappleÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ‚Ï. ÙÔ ÁψÛÛ¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ Û¯. 4 µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 24.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 O ÏfiÁÔ˜ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘ – ∏ ıˆڛ· ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ apple˘Ú: ÛÒ˙ÔÓÙ·È appleÂÚ›appleÔ˘ÂηÙfi ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· appleÔ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¿ÊËÛÂ Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ÛÙÔ ÈÂÚfi Ù˘ ∂ʤ-ÛÈ·˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ۇ̂ÔÏÔ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÂÚ› ʇÛˆ˜ Î·È ‰È-·ÈÚÂ›Ù·È Û ÙÚ›· ̤ÚË: ÁÈ· ÙÔ Û‡Ìapple·Ó, ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙË ıÂÔÏÔÁ›·. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·appleÔÛapple·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù˘appleÒÛÂȘ¯ˆÚ›˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ‹ ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ηٿ ÙÔ appleÚfiÙ˘appleÔ –›Ûˆ˜– apple·ÏÈÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ·appleÔ-ÊıÂÁÌ¿ÙˆÓ (˘appleÔı‹Î·È). ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÂÓÈο ·applefi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·, ·appleÏfi Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, Û‡ÓÙÔ-̘, ·ÓÙÈıÂÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ·applefi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· (Ï.¯., δς νω κάτω µία κα υτή).OÈ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, appleÔ˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘,ÛÙÔ appleÂÚ›Ù¯ÓÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ appleÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ fiÚˆÓ, appleÚÔÛ‹„·Ó ÛÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ ÙËÓ ÂappleˆÓ˘-Ì›· «ÛÎÔÙÂÈÓfi˜».  ·˘Ùfi Û˘ÓÙÂÏ› Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÛÎfiappleÈÌ· ÙËÓappleÔÏ˘ÛËÌ›· Î·È ÙËÓ ·ÌÊÈÛËÌ›· ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· Ù¯ӿÛÌ·Ù· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜(apple.¯. apple·Ú˯‹ÛÂȘ).O ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ıˆÚÔ‡Û ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˆ˜ ‡ÏË Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (apple˘Ú), ˆ˜ ΛÓËÛË (appleÔÙ·Ìfi˜, applefiÏÂÌÔ˜, ·ÚÌÔ-Ó›·), Ì ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ· (ÏfiÁÔ˜, ÙÔ ÛÔÊfiÓ, ̤ÙÚÔÓ, ı›Ԙ ÓfiÌÔ˜), ‚Ï. º˘ÛÈ΋ °‘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÎÂÊ. 3, «ŒÚÁÔ Î·ÈEÓ¤ÚÁÂÈ·».2 O applefiÏÂÌÔ˜ (Ë ¤ÚȘ Î·È Ë apple¿ÏË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ): ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· 53, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ·ÓıÔÏÔÁ›ٷÈ, ·appleÔÙÂÏ›appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· Ó· ÔÚÈÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. O ÎfiÛÌÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙ·. ∏ ·ÏÏ·Á‹ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiappleˆ˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·appleÔÙÂÏ› ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ appleÔÚ›·˜ ÙÔ˘.(Τ πάντα ρε). O applefiÏÂÌÔ˜ (ρις) Â›Ó·È ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ηÓfiÓ· fiÏˆÓ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ.∂›Ó·È, ηٿ ÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ, Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË appleÔ˘ ˆı› fiÏ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· Û ·¤Ó·Ë ·ÏÏ·Á‹, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ·apple·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ø˜ ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁfi˜ ‰‡Ó·ÌË ‰È¤appleÂÈ fiÏ· Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ·, Â›Ó·È ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È apple·Ù¤Ú·˜Ì apple·È‰È¿ fiÏ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù·, ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜. ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔapple¤˜ ÙÔ˘ appleÔϤÌÔ˘ ‹ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ ÈÛÔapple·Ï›Â˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ ÙËÓ apple·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛ¯‡ ÙÔ˘. ÙÔ ·applefiÛapple. 114, appleÔ˘ apple·-Ú·Ù›ıÂÙ·È, appleÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ·apple’ ·˘ÙfiÓ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÌ·ÏÔ‡ ‚›Ô˘ ÛÙËÓ applefiÏË, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ appleÔÏÈÙ›·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·Î˘Úȷگ› Ë ¤Úȉ· (Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜) ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ appleˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰È¤appleÂÙ·È ·applefi ÌÈ· ·Ú¯‹ ηÎÔ‡.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


24∫∂º∞§∞πO 1∏ ¤Úȉ·, ˆ˜ ‚¿ÛË Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·appleÔÙÂÏ› Î·È ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÊÔ‡ ¤Ó·˜ÎfiÛÌÔ˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ‰Â ı· ›¯Â ‚¤‚·È· ·Ó¿ÁÎË ·applefi ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ŒÙÛÈ, Ô applefiÏÂÌÔ˜ (¤ÚȘ) Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ appleÚÔ¸applefiıÂÛËÂÓfi˜ ÂÓÔappleÔÈË̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÏÏ·Á‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÓÙ›-ıÂÙ· ‰Â ı· ›¯·Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ, appleÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÓÒÙ·ÙË ·Ú¯‹ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÁfiÓÔ˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ∂ʤ-ÛÔ˘, fiÙÈ ¤˙ËÛ ÂΛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ÌÈ·˜ Ó¤·˜ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ appleÔ˘ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈ-ÓÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ apple›ÛÙ¢ ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ appleÔÏÏÒÓ Ó· ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó. Úfi‚·Ï ›Ûˆ˜ ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ appleÔϤÌÔ˘,ÂappleÂȉ‹ ¤˙ËÛ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiappleÔ˘ ˙Ô‡ÛÂ, Û ÌÈ· ÂappleÔ¯‹ fï˜ Έ‰ÈÎÔappleÔ›ËÛË˜ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ appleÔ˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·applefi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÂıÈÌÈÎfi ‹ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ (‚Ï.£. µ¤ÈÎÔ˜, º‡ÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂΉ. Ì›ÏË, ∞ı‹Ó· 1991).3 ŸÛÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó Ì˘·ÏˆÌ¤Ó· (¡fiÌÔ˜ Î·È ÏfiÁÔ˜): fiappleˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÏÔÁÈ΋, Â›Ó·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÈÛ¯˘-ÚÔappleÔÈ› ÙȘ ·applefi„ÂȘ fiÏˆÓ fiÛÔÈ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Ó, ¤ÙÛÈ Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ‰›ÓÂÈ Î‡ÚÔ˜ ÛÙȘ ·appleÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ applefiÏ˘,fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (·appleÚfiÛˆappleÔ˜, ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ Î·È ·ÌÂÚfiÏËappleÙÔ˜).¢ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ. OÈ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ‰È·Ì¿¯Â˜, appleÔ˘‰ÔΛ̷ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ applefiÏÂÌÔÎ·È ÙËÓ ¤Úȉ· ˆ˜ ‚¿ÛË Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. O ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ·ÍÈÔappleÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ›· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÙÔ˘,Ë ÔappleÔ›· Ô‰‹ÁËÛ ·applefi ÙË Ê˘ÏÂÙÈ΋ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÌÔÓ·Ú¯›· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ appleÔÏÏÒÓ.O ›‰ÈÔ˜ ÂΉ‹ÏˆÛ ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂ʤÛÔ˘Î·È ÂÍfiÚÈÛ·Ó ÙoÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ∂ÚÌfi‰ˆÚÔ. ªÈÏ¿ÂÈ appleÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÚÔÛ‡ÓË ÙˆÓ appleÔÏ-ÏÒÓ Î·È ÂÎıÂÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ¤ÍÔ¯Ô˘ ¿Ó‰Ú·, appleÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·applefi ‹ıÔ˜, ÁÓÒÛË Î·È ÊÚfiÓËÛË, ¯ÚË-ÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈο Î·È ËıÈο, fiappleˆ˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ appleÔÏ-ÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ (Û˘ÓÂÙÔ›-·Û‡ÓÂÙÔÈ, ÊÚfiÓÈÌÔÈ-·ÓfiËÙÔÈ, Ì˘Ë̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÏfiÁÔ-·Ì‡ËÙÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÏÔ›-ηÎÔ›), (£. µ¤ÈÎÔ˜, º‡ÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·, fi.apple.). O ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ‰ÂÓ appleÔÏÈÙ‡ÙËΠappleÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ô‡Ù ‰¤-¯ıËΠappleÔÏÈÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÈ̤˜ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆Û¿ÙÛÔ˜, ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹-ÓˆÓ, ÂΉ. ∂ÛÙ›·, 5Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó·, 1965, ÛÂÏ. 48).4 O ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔÓ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ: Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë appleÔÏ˘ÛËÌ›· Ù˘ Ϥ͢ ÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÁÏÒÛÛ·. ÙÔÓ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜:·. ∆Ô appleÚfiÙ˘appleÔ Û¯‹Ì· Î·È Ô Ù‡appleÔ˜ appleÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ. ∫ÔÈÓfi ̤ÙÚÔ Î·È ·Ó·ÏÔÁ›·ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ‰ÔÌ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ.‚. ∫ÔÈÓfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ ÚÔ‹˜, appleÔ˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ¤Úȉ˜ ̤۷ ·applefi ÙËÓ appleÔ-ÏÂÌÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ. ø˜ apple·ÁÎfiÛÌÈÔ˜, ‰È¤appleÂÈ ÙË Ê‡ÛË, ÙÔ ıÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ (ÙË Û˘-ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿, ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ appleÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜).Á. ÚÔÊÔÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÛΤ„˘, ÙÚfiappleÔ˜ ÛΤ„˘. ∂›Ó·È Ë «ÛˆÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ·» appleÔ˘ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë„˘¯‹ (ıˆڛ· ‹ ·Ï‹ıÂÈ·), appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ.¯fiÏÈÔ ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·¡fiÌÔ˜ Î·È ·ÚÂÙ¤˜ ηٿ ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ: ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ (Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·),ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿appleÔÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ (ÁÈ· ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÂÊ. 2, ÂÓfiÙËÙ· 4Ë, BÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 53 Î·È BÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 42-44), ·ÏÏ¿ ËÊ˘ÛÈ΋ ·Ú¯‹ «fiÌÔÈÔ˜ ÛÙÔ fiÌÔÈÔ», Ô Û˘Ó·ÁÂÏ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌÔ›ˆÓ appleÔ˘ apple·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙ· appleÚ¿ÁÌ·Ù· Ù˘ʇÛ˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ·˘Ùfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹. O ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿-˙ÂÈ ÙËÓ appleÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· appleÔ˘ ÙË ıˆÚ›, Û ·ÓÙÈapple·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔÛ¯‹Ì· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ÙÔ ·applefiÛapple. 251 Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÁÓÒÌ˘, ηٿÛÙ·ÛËÈÛÔÚÚÔapple›·˜ Î·È Ì¤ÙÚÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏÈÙ›· fi,ÙÈ Ë Â˘ı˘Ì›· ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. Ù·ıÂÚ¤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oπ ƒOø∫ƒ∞∆π∫Oπ 25ıˆÚ›, ¿ÏψÛÙÂ, ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ÈÛÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÔÌfiÓÔÈ·. ÙÔ ·applefiÛapple. 245 ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÈ Âapple›Û˘ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÈÎÒÓ apple·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ÙȘ Û˘Ó¤appleÂȘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ appleÔϤÌÔ˘,appleÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÊıfiÓÔ˘. ˘ÓÂȉËÙÔappleÔÈÒÓÙ·˜, Û˘ÓÂappleÒ˜, ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜ ·ÏÏ¿ ηÈÙ· Ô‰˘ÓËÚ¿ ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·applefi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û appleÔÏÈÙÈΤ˜ apple·Ú·Ù¿ÍÂȘ Î·È appleÚfiÛˆapple·,appleÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·, Ë ÔappleÔ›· Ô‰ËÁ› Û ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ [BÏ. ÙÔ‚·›Ô˜, ∞ÓıÔÏ., 193 (¢ËÌ. B.255): «ŸÙ·Ó ÔÈ appleÏÔ‡ÛÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÓ·ÈÔ„˘¯›· Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜‚ÔËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¢ÂÚÁÂÙÔ‡Ó, ÙfiÙ appleÈ· Î·È Û˘Ìapple¿ıÂÈ· ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î·È Û˘Ìapple·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·Î·È ·ÌÔÈ‚·›· ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÔÌfiÓÔÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ appleÔϛ٘ Î·È ¿ÏÏ· ·Ó·Ú›ıÌËÙ· ·Á·ı¿». BÏ. F. Enriques-Manlio Mazzioti, OÈ ıˆڛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ÙÔ˘ A‚‰ËÚ›ÙË (K›ÌÂÓ· Î·È YappleÔÌÓ‹Ì·Ù·), •¿ÓıË 1982, ÛÂÏ.272]. µÏ. ÕÓÓ· ∫ÂÏÂÛ›‰Ô˘, ∏ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÒÚËÛ˘ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·applefi ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈ-ÙÔ Î·È ÙÔÓ ∞Ú¯‡Ù·: ÛÙÔ ∏ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹-Ó· 1997, ÛÂÏ. 126 Î.ÂÍ. ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ appleÂ-ÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ì „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ / Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, appleÚ¿ÁÌ· appleÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó··ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ›ÙÂÈ·˜ ËıÈ΋˜: ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ·appleÔÎÏÂÈÛÌfi ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛˆÓ, fiappleˆ˜ ÔÊıfiÓÔ˜, appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ applefiÏË Ì ÙÔ˘˜ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ appleÔ˘ appleÚÔηÏ›. µÚ›ÛÎÂȈ˜ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÙȘ apple·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ appleÂÈıÒ, ÙËÓ apple›ÛÙË ÛÙÔ appleÚ¤appleÔÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙË Û‡ÓÂÛË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ·ÙÔÌÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Á·Ï‹ÓË Î·È ÛÙËÓ applefiÏË ÙËÓ ÔÌfiÓÔÈ· appleÔ˘ ÂÁÁ˘¿Ù·ÈÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. °›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Û˘Ó¤‰Â ÙËÓ ËıÈ΋ Ì ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ıˆ-ÚÔ‡Û ÙÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ ¿ÓıÚˆappleÔ ÂÁÁ˘ËÙ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.∂¡¢∂π∫∆π∫∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ËÁ¤˜–∫›ÌÂÓ·µ∂´∫√, £., √È appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÂΉ. «¢·›‰·ÏÔ˜» - π. ∑·¯·ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 1988.¢∏ª√∫ƒπ∆√, ∏ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ∆· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜, ÂÈÛ.: µ·Û. ∞. ∫‡ÚÎÔ˜, ÂÈÛ·Á.- ÌÙÊÚ., Û¯. Ù·‡ÚÔ˜ °ÎÈÚÁΤÓ˘, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜,£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2004.DIELS, H. & KRANZ, W., Die Fragmente der Vorsokratiker, Ó¤· ¤Î‰. Widmann, Hildesheim 2004.DIELS, H. & KRANZ, W., √È appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›. √È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È Ù· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·, 2 ÙfiÌ., ·applefi‰ÔÛË ÛÙ· Ó¤· ÂÏÏËÓÈο µ·Û. ∞. ∫‡ÚÎÔ˜, ÊÈÏÔÏ. ÂappleÔappleÙ›·°ÈÒÚÁÔ˜ ∞. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂΉ. ¢ËÌ. ¡. ·apple·‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 2005-7.∂ª∂¢√∫§∏, ÂÚ› ʇÛˆ˜, ÂÈÛ.-ÌÙÊÚ.-Û¯. ∞. §¿ÏÔ˘-. ηÚÛÔ˘Ï‹, ÂΉ. ∂ÈÎÔÛÙÔ‡ ÚÒÙÔ˘, ∞ı‹Ó· 1999.∏ƒ∞∫§∂π∆√, Õapple·ÓÙ·, ÚfiÏÔÁÔ˜ – ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∆¿ÛÔ˜ º¿ÏÎÔ˜ – ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 1999.KIRK, G. S., RAVEN, J. E. Î·È SCHOFIELD, M., OÈ appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÌÙÊÚ. ¢. ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ, ÂΉ. ªπ∂∆, 4Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 2001.LLOYD, G. E. R., §Â‡ÎÈappleappleÔ˜ Î·È ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜. ∏ ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·, ÌÙÊÚ. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ªappleÔ˘ÚÓ‹, ÂΉ. ∂Í¿ÓÙ·˜, ∞ı‹Ó· 1995.ªπÃ∞∏§π¢∏, ∫. . (ÂappleÈÌ.), √È appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÌÙÊÚ.-Û¯fiÏ., ÂΉ. Imago, ∞ı‹Ó· 1984.∆∑∞µ∞ƒ∞, °. (ÂappleÈÌ.), ∆Ô appleÔ›ËÌ· ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë, ÂÈÛ.-ÌÙÊ.-Û¯., ÂΉ. ¢fiÌÔ˜, ∞ı‹Ó· 1980.ªÂϤÙ˜∞•∂§√, ∫., √ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ Î·È Ë ºÈÏÔÛÔÊ›·, ÂΉ. ∂Í¿ÓÙ·˜, ∞ı‹Ó· 1974.BARNES, J., The Presocratic Philosophers, Routledge, London 1982.BARNES, J., Early Greek Philosophy, Penguin, London 1987.µ∂´∫√, £., √È ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÂΉ. «¢·›‰·ÏÔ˜»– π. ∑·¯·ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 1988.µ√À¢√Àƒ∏, ∫. π., ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÂΉ. πˆÓ›·, ∞ı‹Ó· 1988.BRUN, J. (ÂappleÈÌ.), ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜, ÂΉ. ϤıÚÔÓ, ∞ı‹Ó· 1994.DODDS, E.R., √È ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ apple·Ú¿ÏÔÁÔ, ÌÙÊÚ. °. °È·ÙÚÔ̷ӈϿ΢, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1978.GUTHRIE, W. K. C., √ √Úʤ·˜ Î·È Ë ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ıÚËÛΛ·, ÌÙÊÚ. ÷ڛÎÏÂÈ· ª‹ÓË, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 2000.KAHN, C., ∞ӷ̷͛ӉÚÔ˜ Î·È ÔÈ ·apple·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·˜, ÌÙÊÚ. ¡. °È·ÓÓ·‰¿Î˘, ÂΉ. ÔÏ‡Ù˘appleÔ, 1982.∫∂§∂π¢√À, ∞., ¢Ò‰Âη ÌÂÏÂÙ‹Ì·Ù· appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ. ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1992.∫∂§∂π¢√À, ∞., ªÂÏÂÙ‹Ì·Ù· appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜, appleÚfiÏÔÁÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˘, ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ. ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó·1994.∫∂§∂π¢√À, ∞., ∂Ìapple‰ÔÎÏ‹˜ Ô ∞ÎÚ·Á·ÓÙ›ÓÔ˜, ÂΉ. π‰ÂÔı¤·ÙÚÔÓ, ∞ı‹Ó· 2002.∫∂§∂π¢√À, ∞., ª∞ƒ∞°°π∞¡√À-¢∂ƒª√À∏, ∂., ª∞¡√, ∞., ƒø∆√∞∞-ª∞ƒ¡∂§∏, ª., ∞ƒ°Àƒ√√À§√À, ƒ., ºÈÏfiÛÔÊÔÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, appleÚfiÏÔÁÔ˜ ∂. ªÔ˘ÙÛfiappleÔ˘ÏÔ˘,∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ. ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1998.∫Àƒπ∞∑√√À§√, ., ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜. ªÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ¤Ú¢ӷ, ÂΉ. ÀappleÔ˘ÚÁÂ›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∂appleÈÛÙËÌÒÓ, ∞ı‹Ó· 1973.LONG, A. A. (ÂappleÈÌ.), ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ. ˘Ó·ÁˆÁ‹ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙËÌ¿ÙˆÓ, ÌÙÊÚ. £. ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜ - ∆. ∆˘ÊÏfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ¢ËÌ. ¡. ·apple·‰‹Ì·,∞ı‹Ó· 2005.MAZZIOTTI, F. E.-M., √È ıˆڛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞‚‰ËÚ›ÙË. ∫›ÌÂÓ· Î·È ˘appleÔÌÓ‹Ì·Ù·, ÌÙÊÚ. ∞. ∞. ·apple·˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÂΉ. ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ π‰Ú‡-Ì·ÙÔ˜, •¿ÓıË 1982.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


26∫∂º∞§∞πO 1ª√Àƒ∂§∞∆√, ∞. ¢. º. (ÂappleÈÌ.), √È ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›. ˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚÈÙÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ, ÙfiÌ. 2, ÂΉ. ∂Îapple·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ∫ˆÛÙ¤· – °Â›ÙÔÓ·, ∞ı‹Ó· 1998.ª√Àƒ∂§∞∆√, ∞. ¢. º., √‰Ô› Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù˘ appleÏ¿Ó˘: §fiÁÔ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔÓ ·ÚÌÂÓ›‰Ë, ·ÓÂappleÈÛÙËÌȷΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∫Ú‹Ù˘, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 1998.ª√À∆√√À§√, ∂., ∏ appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·ÓfiËÛË, ÂΉ. ∂ÚÌ‹˜, ∞ı‹Ó· 1971.ª∂¡∞∫∏, §. (ÂappleÈÌ.), Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ∞’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, •¿ÓıË 6-9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1983, 2 ÙfiÌ., •¿ÓıË 1984.POPPER, ∫., «›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜», ÛÙÔ ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ Â›Ó·È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÌÂÙ. ªÈ¯. ·apple·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂΉ. ªÂÏ¿ÓÈ, 2003, ÛÂÏ. 149-193.ROBINSON, J. M., An Introduction to Early Greek Philosophy, Houghton Mifflin Co., Boston 1968.ƒ√À√, ∂., √È ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÂΉ. ÙÈÁÌ‹ , ∞ı‹Ó· 1999.ƒ√À√, ∂., ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜, ÂÈÛ. - ÌÙÊÚ. - Û¯., ÂΉ. ÙÈÁÌ‹ , ∞ı‹Ó· 1987.ƒ√À√, ∂, ·ÚÌÂÓ›‰Ë˜, ÂÈÛ. - ÌÙÊÚ. - Û¯., ÂΉ. ÙÈÁÌ‹, ∞ı‹Ó· 2002.VERNANT, J. P., √È ·apple·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛΤ„˘, ÌÙÊÚ. ∂. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1992.VERNANT, J. P., ª‡ıÔ˜ Î·È ÛΤ„Ë ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ÌÙÊÚ. . °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1993.§ÂÍÈο ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜∞∫∞¢∏ªπ∞ ∞£∏¡ø¡, §ÂÍÈÎfi Ù˘ appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ. ∫¤ÓÙÚÔÓ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ∞ı‹Ó· 1994.AUDI, R., The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1996.BLACKBURN, S., The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, Oxford 1994.HONDERICH, T. (ÂΉ.), The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, Oxford 1995.FLEW, A., A Dictionary of Philosophy, Pan Books, London 1979.∫∞√√À§√, ∫. (ÂΉ.), ºÈÏÔÛÔÊÈÎfi-ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÍÈÎfi, 5 ÙfiÌ., ∞ı‹Ó· 1994-95.LACEY, A. R., A Dictionary of Philosophy, 2Ë ¤Î‰., Routledge, London 1986.ª∞∫ƒ∏, ¡., ∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÏÂÍÈÎfi appleÔÏÈÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ. ÿÚȘ, ∞ı‹Ó· 1990.¡∆√∫∞, ∞., ºÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÏÂÍÈÎfi, ÂΉ. °. º¤ÍË, ∞ı‹Ó· 1964.∂§∂°ƒπ¡∏, £. ¡., §ÂÍÈÎfi Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 2004.URMSON, J. O., The Greek Philosophical Vocabulary, Duckworth, London 1990.µÈ‚Ï›· ÁÈ· apple·È‰È¿ADLER, M. J., √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÌÙÊÚ. . ∫ÔÙ˙È¿-·ÓÙÂÏ‹, ÂΉ. ·apple·‰‹Ì·, ∞ı‹Ó· 1996.DELIUS, C. & GATZEMEIER, M., Î.¿., πÛÙÔÚ›· Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∞applefi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÌÙÊÚ. ¢. ƒÈÛÛ¿ÎË, ÂΉ. Kunemann FC–∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘,∞ı‹Ó· 2006.GAARDER, J., √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÔÊ›·˜, ÌÙÊÚ. ª. ∞ÁÁÂÏ›‰Ô˘, ÂΉ. A. A. §È‚¿ÓË, ∞ı‹Ó· 1994.FEARN, N., √ ∑‹ÓˆÓ·˜ Î·È Ë ÃÂÏÒÓ·. Ò˜ Ó· ÛΤÊÙÂÛÙÂ Û·Ó ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÌÙÊÚ. ∞. ∞Ï·‚¿ÓÔ˘, ÂΉ. §È‚¿ÓË, ∞ı‹Ó· 2003.KING, P., 100 ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ: ∏ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ, ÌÙÊÚ. ∞. ∫·ÙÛÈÎÂÚfi˜, ÂΉ. ·‚‚¿Ï·˜, ∞ı‹Ó· 2005.MARINOFF, L., ∆· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. Ò˜ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÌappleÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ÌÙÊÚ. ∞. ∞Ï·‚¿ÓÔ˘, ÂΉ. ∞. ∞. §È‚¿ÓË, ∞ı‹Ó· 2004.NAGEL, T., £ÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈο appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÌÙÊÚ. ÃÚ. ªÈ¯·ÏÔappleÔ‡ÏÔ˘-µ¤ÈÎÔ˘, ÂΉ. Ì›ÏË, ∞ı‹Ó· 1989.NICOLA, U., ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ·ÓıÔÏÔÁ›· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÌÙÊÚ. . ∆ÚÈ·‰¿, ÂΉ. ∂Ó¿ÏÈÔ˜, ∞ı‹Ó· 2005.√À¡Œ∫√, ∆È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ; ºÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ √˘Ó¤ÛÎÔ, ÌÙÊÚ. ª. π. °ÈfiÛË Î·È Õ. ∆¿ÙÛË, ÂΉ. Ì›ÏË, ∞ı‹Ó· 2006.ROBINSON, D. ∫∞π GROVES, J., √ Ï¿ÙˆÓ Ì ÂÈÎfiÓ˜, ÌÙÊÚ. °. Ù·Ì·Ù¤ÏÏÔ˜, ÂΉ. ¢›·˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 2002.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


ΚΕΦAΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË∂π∞°ø°∏(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ·, ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÂÊ·-Ï·›Ô˘ ÙÔ ÔappleÔ›Ô Ô‰ËÁ› ÛÙË ÁÓÒÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ Î·È Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∫·Ù¿ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· appleÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È apple·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÂÚÁÔ‚ÈÔÁÚ·-ÊÈο, ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È ÙÔÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi apple›Ó·Î· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘˜.∂¡O∆∏∆∞ 1ÔÊÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ÔÊÈÛÙ‹˜(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈññññ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÛÔÊÈÛÙ‹˜ Î·È ÛÔÊÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ÙË ı¤ÛË ÙˆÓÔÊÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. apple.Ã.¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜ ÌÈ· Âapple·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· appleÔ˘apple·Ú¤¯ÂÈ ¤Á΢ÚË ÁÓÒÛË Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ‰È‰·Ûηϛ·.¡· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ appleÔ˘ ·Û΋ıËΠÛÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Âapple·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·applefiÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜.¡· ÂappleÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fiψÓÙˆÓ ÂappleÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔEγ δ τν σοφιστικν τέχνην φηµ µν εναι παλαιάν, τος δ µεταχειριζοµένους ατν τν παλαιννδρν, φοβουµένους τ παχθς ατς, πρσχηµα ποιεσθαι κα προκαλπτεσθαι, τος µν ποίησιν,οον Oµηρν τε κα Hσίοδον κα Σιµωνίδην, τος δ α τελετάς τε κα χρησµωδίας, τος µφί τεOρφέα κα Mουσαον νίους δέ τινας σθηµαι κα γυµναστικν, […] µουσικν δ Aγαθοκλς […] πρσχηµαποιήσατο […] κα µολογ τε σοφιστς εναι κα παιδεειν νθρώπους, κα ελάβειαν τατηνοµαι βελτίω κείνης εναι, τ µολογεν µλλον ξαρνον εναι […] τ δ µάθηµά στιν εβουλία περτν οκείων, πως ν ριστα τν ατο οκίαν διοικο, κα περ τν τς πλεως, πως τ τς πλεως δυνατώτατοςν εη κα πράττειν κα λέγειν [...] Aτ µν ον τοτ στιν, φη, Σώκρατες, τ πάγγελµα παγγέλλοµαι. (Πλάτων, Πρωταγρας, 316 d-e 4, 317 b, 318 e Î·È 319 a)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘH ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: H AÚ¯·›· ÔÊÈÛÙÈ΋. T· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·,ÌÙÊÚ. N.ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. °ÓÒÛË, 2Ë ¤Î‰., Aı‹Ó· 1991. XÚ‹ÛÈÌË Â›Ó·È Ë ¤Î‰ÔÛË: Ï¿ÙˆÓ, ÚˆÙ·Áfi-Ú·˜, ÌÙÊÚ. I.. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ – EϤÓË Aapple. ÏÂ˘Ú¿, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-Û¯fiÏÈ·-ÂappleÈ̤ÏÂÈ· I.. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂΉ. Z‹-ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2004. °È· fiÏ· Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ, ‚Ï. H. Diels - W. Kranz, Die Fragmente derVorsokratiker, Ó¤· ¤Î‰., Widmann, Hildesheim, 2004. µÏ. Âapple›Û˘ H. Diels – W. Kranz, √È appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›. √È∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


28∫∂º∞§∞πO 2Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È Ù· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·, ÙfiÌ. ∞’, ·applefi‰ÔÛË ÛÙ· ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο µ·Û. ∞. ∫‡ÚÎÔ˜, ÂΉ. ¢ËÌ. ¡. ·apple·‰‹-Ì·˜, ∞ı‹Ó· 2005.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘH ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ Î·È appleÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÛÔ-ÊÈÛÙ‹˜ Î·È ÛÔÊÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. ˘Ó‰¤ÂÈ Âapple›Û˘ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ÙË ÛÔÊÈÛÙÈ΋ Λ-ÓËÛË Î·È ÂappleȯÂÈÚ› Ó· ÙËÓ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜, appleÔ˘ ·Ó·appleÙ‡¯ıËΠÛÙÔÓ 5Ô·È. apple.Ã., fiÙ·Ó Ô ÂÌappleÂÈÚÈÛÌfi˜, Ô Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ apple·Ú·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÍÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÌÂÈ-‚fiÌÂÓË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ appleÚÔοÏÂÛ·Ó ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î‡ÎÏˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜(΢ڛˆ˜ ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·) ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. ¢È·appleÈÛÙÒÓÂÙ·È appleˆ˜ Ë ·Ó¿appleÙ˘ÍË Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. apple.X. ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ Ӥ˜ appleÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙˉËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ‹, fiÙ·Ó Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÔÏÈ-Ù‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿˜, Û˘Ó˘apple‹Ú¯Â Ì ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù·ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿˜. √È ÔÊÈÛÙ¤˜ ¤˙ËÛ·Ó Û ÌÈ· ÂappleÔ¯‹ appleÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·È appleÔÏÈÙÂÈ·ÎÒÓ·Ó·ÙÚÔappleÒÓ, Û ÂappleÔ¯‹ appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ó¿appleÙ˘Í˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Û ÂappleÔ¯‹·Ó¿appleÙ˘Í˘ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiÙ·Ó ‰fiıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘Ú-Á‹ıËΠÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ó¿appleÙ˘ÍË Ù˘ ¢ÁψÙÙ›·˜. ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÍÈÏÔÁÈ-Τ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ-·Û΋ÛÂȘ, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓϤÍÂˆÓ Î·È ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. T¤ÙÔȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÌË-Ó¢ÙÈ΋˜ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. OÈ ÁÚ·appleÙ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û‡ÓÙÔÌ˘ ·Ó¿appleÙ˘Í˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ Î·È ·ÍÈÔÏÔ-ÁÔ‡Ó ÙÔ Ì·ıËÛÈ·Îfi ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ ÛËÌ›· ̤۷ ·applefi ÙËÓ apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·appleÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘.∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ appleÔÚ›· ‰È‰·Ûηϛ·˜ – ·ÚÈÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜∞ÊfiÚÌËÛË – ¤ÓÙ·ÍË: AÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Î·È Ì ·ÊfiÚÌËÛË ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, ÌappleÔÚ› Ó··Ó·¯ıÔ‡Ó ·Ú¯Èο ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ fiÚˆÓ ÛÔÊÈÛÙ›·, ÛÔÊ›˙ÔÌ·È, fiappleˆ˜ ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁψÛÛ¿ÚÈÔÎ·È ÛÙ· ÂÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ·, µÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 39.∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘: ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜:– ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ϥ͢ ÛÔÊÈÛÙ‹˜ Ì ÙËÓ Âapple·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹ ÚˆÙ·ÁfiÚ·.– H ‰È·apple›ÛÙˆÛË fiÙÈ fiÛ· ·˘Ùfi˜ ϤÂÈ ÛÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜appleÔ˘ ¤ÁÚ·„Â Ô Ï¿ÙˆÓ, fiappleÔ˘ Î·È Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜.∞Ó¿Ï˘ÛË: ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹˜. ‡Ó‰ÂÛË Ì fiÛ· ϤÂÈ Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Âapple·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÂappleÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ Â›Ó·È ‰È¿ÏÔÁÔ˜·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Â˘Ê˘Â›˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁfiÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ì·˙›ÙÔ˘ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÁÓÒÛË. O ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Á‡Úˆ ÛÙÔ 433 apple.X., appleÚÈÓ Ó· ÍÂÛapple¿ÛÂÈ Ô ÂÏÔappleÔÓÓËÛÈ·Îfi˜applefiÏÂÌÔ˜, ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÏ›·, appleÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ· ·applefi ÙȘ appleÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. O ˆÎÚ¿Ù˘·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Û’ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÙÔ˘. O ˆÎÚ¿Ù˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ IappleappleÔÎÚ¿ÙË, Ó·Úfi appleÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓÚˆÙ·ÁfiÚ·, ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ ÙÔ˘ K·ÏÏ›·, fiappleÔ˘ ·˘Ùfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›ٷÈ, Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘, Ì ÙËÓ apple·-ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ Iappleapple›· Î·È Úfi‰ÈÎÔ˘. O ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ appleˆ˜ Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÂÙ‹ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È.¢›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· appleÔÏÈÙÈο‹ıË appleÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ MˉÈÎÔ‡˜ appleÔϤÌÔ˘˜, fiÙ·Ó ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÔ˘-ۛ˜ ·applefi Ù· apple·Ï·È¿ ÛÒÌ·Ù· (ÕÚÂÈÔ˜ ¿ÁÔ˜) Î·È ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ Û˘Ó¤appleÂÈ· Ó· ‰Ë-ÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜. ∆· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ˆÚ›·, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ appleÔ˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·-¯ıÔ‡Ó, apple·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ appleÔ˘ ·Û΋ıËΠے ·˘ÙÔ‡˜ ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ·appleÔ‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÛÔÊÒÓ Î·È ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋˜. ªappleÔÚ› Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËı› ΢ڛˆ˜ ÛÙȘÂÚÁ·Û›Â˜ Û‡ÓıÂÛ˘ - Âapple¤ÎÙ·Û˘.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oºπ∆∂ KAI OºITIKH KINHH 29∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË: °ÂÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹ ˆ˜ ‰·ÛοÏÔ˘ Î·È appleÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡·ÓıÚÒappleÔ˘ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ÙÔ˘.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: ÙËÓ apple·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ apple·Ï·ÈÒÓ appleÔÈËÙÒÓ, ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, Ú·„ˆ‰ÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÔÊÒÓ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙË-Ù·˜ (‚Ï. Û¯. 2, µÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 39 Î·È µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 29).EÚÒÙËÛË 2Ë: Ó· ÙÔÓÈÛı› Ô ÚfiÏÔ˜ Î·È Ë appleÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜, ·ÊÔ‡ apple·Ú¤-¯Ô˘Ó ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÎapple·›‰Â˘ÛË appleÔχappleÏ¢ÚË Î·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÁÓÒÛË. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› Ë ÁÂÓÈ-ÎfiÙÂÚË ·appleÔ‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÛÔÊÒÓ Î·È ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÍÔ˘-ÛÈÒÓ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. apple.Ã.∂ÚÒÙËÛË 3Ë: ‚Ï. ÁψÛÛ¿ÚÈÔ (ÛÔÊ›˙ÔÌ·È = ÂappleÈÓÔÒ, ÛηÚÊ›˙ÔÌ·È, ÛηÚÒÓˆ Î.¿. (‚Ï. ÂÚÌ. Û¯. BÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 39).EÚÒÙËÛË 4Ë: Ë ÎÚÈÙÈ΋ appleÔ˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜ ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔ-Ù¤ÏË (·ÚÈ· ÛËÌ›·: fiÙÈ ·Ì›‚ÔÓÙ·È, fiÙÈ ‰ÂÓ apple·Ú¤¯Ô˘Ó ·ÏËıÈÓ‹ ÛÔÊ›·, fiÙÈ ‰È·Êı›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì ÙȘ ηÈ-ÓÔ‡ÚȘ ȉ¤Â˜. AÍÈÔappleÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ apple·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ).¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·H ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ appleÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ªappleÔ-Ú› Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËı›, Âapple›Û˘, ÙÔ appleÔ›ËÌ· ÙÔ˘ ∫·‚¿ÊË ∏Ú҉˘ ∞ÙÙÈÎfi˜. °È· ÙËÓ Âapple›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ Ù˘‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ (1Ô˜ Î·È 2Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.X.) ÛÙÔÓ K. K·‚¿ÊË, ‚Ï. °. ¢¿ÏÏ·, O K·‚¿Ê˘ Î·È Ë‰Â‡ÙÂÚË ÛÔÊÈÛÙÈ΋, ÂΉ. ÙÈÁÌ‹, ∞ı‹Ó· 1984.O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·‚¿Ê˘ ¤¯ÂÈ ÂappleËÚ·ÛÙ› ·applefi ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ‰Â‡ÙÂÚË ‹ Ó¤· ÛÔÊÈÛÙÈ΋, appleÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú-Á‹ıËΠηٿ ÙÔÓ 1Ô Î·È 2Ô ·ÈÒÓ· apple.X. Î·È ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 3Ô ·È. Ì.X. OÈ Ï¤ÍÂȘ «ÛÔÊÈÛÙ‹˜» Î·È «ÛÔÊÈÛÙÈ-΋» Âapple·Ó·ÎÙÔ‡Ó ÙfiÙ ÙËÓ appleÚˆÙ·Ú¯È΋ ıÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÚËÙfiÚˆÓ Î·È ÊÈÏÔÛfiʈÓ. ∏‰Â‡ÙÂÚË ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ˘apple‹ÚÍ ΛÓËÌ· appleÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi appleÔ˘ ÂΉËÏÒıËΠ۠ÂappleÔ¯‹ appleÔÏÈÙÈ΋˜ apple·Ú·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈ-ÛÌÔ‡, ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· apple·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ÛÙËÓ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙËÓ ∫ˆÓ/appleÔÏË. ∂appleȉ›ˆÎ ÙË Ì›ÌËÛË ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÚËÙÔÚÈÎÒÓ ÙÚfiappleˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÔÊÈÛÙÈ-ÎÒÓ appleÚÔÙ‡appleˆÓ, fiappleˆ˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›·, Î·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Ûapple¿ÓÈ·˜ Ϥ͢, ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∂ÁÒ apple¿ÓÙˆ˜ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ˆ: Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· Õ‚‰ËÚ· Ù˘ £Ú¿Î˘ ÙÔ 490 apple.Ã. Î·È Â›Ó·È ·˘-Ùfi˜ appleÔ˘ ÂÈÛ‹Á·Á ÙË ÛÔÊÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ‹, Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Û˘Ó‰¤ıËΠÊÈÏÈο.∆Ô 444 apple.Ã. Ô ÂÚÈÎÏ‹˜ ÙÔ‡ ·Ó¤ıÂÛ ӷ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ·appleÔÈΛ·˜ ÙˆÓ £Ô˘Ú›ˆÓ Ù˘ K. πÙ·Ï›·˜.◊Ù·Ó Ô appleÚÒÙÔ˜ appleÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Î·È apple‹Ú ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· appleÔ˘ apple·Ú¤‰È‰Â. √È ÏfiÁÔÈ appleÔ˘ appleÚÒÙÔ˜ ·˘Ùfi˜Î·ÏÏȤÚÁËÛ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÙÈÎÔ›, ‰ËÏ. apple·ÚÔ˘Û›·˙Â Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜ ÁÈ· οı appleÚ¿ÁÌ· ÁÈ· Ó·ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ· ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ÈηÓfiÙËÙ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Î·È appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈapple·Ú·ı¤-ÛÂȘ. £ÂˆÚÔ‡Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ apple·È‰Â›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ Ë ‰È‰·-Ûηϛ· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ ÙË Ê‡ÛË, ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË. ∆· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó: ∞Ï‹ıÂÈ· ‹ ∫·Ù·-‚¿ÏÏÔÓÙ˜ [§fiÁÔÈ], ÂÚ› £ÂÒÓ Î·È AÓÙÈÏÔÁ›·È. °È· ÙËÓ apple·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·applefi„ÂˆÓ ·˘ÙÒÓ,fiappleˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· ÛÙÔÓ appleÏ·ÙˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜, ‚Ï. Û¯ÂÙÈο apple·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙ· Û¯fiÏÈ·Ù˘ 3˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÂÏ. 38.2 ÔÊÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË… ÛÔÊÈÛÙ‹˜: Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ appleÔÈËÙ¤˜, Ì¿ÓÙÂȘ, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Ú·„ˆ-‰Ô‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÔÊÈÛÙ¤˜, ÌÈ· apple·Ú¿‰ÔÛË ‰ËÏ. ÛÔÊÒÓ ÛÙËÓ ÔappleÔ›·ıˆÚÔ‡Û appleˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÈÌËÙÈÎfi Ó· ·Ó‹ÎÂÈ. ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È appleˆ˜ apple·Ú¤¯ÂÈ ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÎapple·›‰Â˘ÛËÌ ·ÌÔÈ‚‹ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ ÁÈ· οı ̷ıËÙ‹ appleÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó 100 ÌÓ·˜, ‰ËÏ. appleÂÚ. 30 ¢ÚÒ). º·›ÓÂÙ·È Ó··Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Âapple¿ÁÁÂÏÌ· ÂÓfi˜ ÛÔÊÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜, apple·Ú¿ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜,∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


30∫∂º∞§∞πO 2‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ‰›ˆÍ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ appleÔÏÈÙÒÓ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· 26 appleÂÚ›appleÔ˘ ÔÊÈ-ÛÙÒÓ appleÔ˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙËÓ appleÂÚ›Ô‰Ô ·applefi ÙÔ 460 apple.Ã. - 380 apple.Ã.. ∞applefi ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ·ÓıÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î›-ÌÂÓ· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ (ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜, °ÔÚÁ›·˜, Úfi‰ÈÎÔ˜, ∞ÓÙÈÊÒÓ, ∫ÚÈÙ›·˜, §˘ÎfiÊÚˆÓ). µÏ. Û¯ÂÙÈο G.B.Kerferd, ∏ ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, ÌÙÊÚ. . º·Ó·Ú¿˜, ÂΉ. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1996, ÛÂÏ. 35 Î.ÂÍ.3 ªÔÚÊÒÓˆ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜: Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Î·È ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ë Î‡ÚÈ· ÂÎapple·›‰Â˘ÛË apple·ÚÂ-¯fiÙ·Ó ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜ Û ӤԢ˜ appleÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÌappleÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÎapple·›‰Â˘ÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ 14Ô ¤ÙÔ˜Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, Û ‰ËÌfiÛȘ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ù¿ÍÂȘ (·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔÓ 4Ô ·È-ÒÓ· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·applefi ÙȘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û¯ÔϤ˜ appleÔ˘ ›¯·Ó ÌfiÓÈÌ· ȉÈfiÎÙËÙ· ÎÙ›ÚÈ·, fiappleˆ˜Ë ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î.¿.). ŒÓ·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ Ù‡appleÔ˜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë Âapple›‰ÂÈ-ÍȘ, ‰ËÏ. ‰È¿ÏÂÍË ÂÓÒappleÈÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ Âapple›‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÊÈÛÙ‹ Ó· ÔÌÈÏ› Î·È Ó·˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ appleÂÈÛÙÈο ¤Ó· ı¤Ì·. Àapple‹Ú¯Â Âapple›Û˘ Ë appleÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ‰È¿ÏÂÍȘ apple¿Óˆ Û ¤Ó· appleÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔı¤Ì·. ªÂÚÈΤ˜ ·applefi ÙȘ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ‹Ù·Ó ÚËÙÔÚÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ apple¿Óˆ Û’ ¤Ó· ı¤Ì· ·applefi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, fiappleˆ˜ ÙÔ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›· ∂ϤÓ˘ ∂ÁÎÒÌÈÔÓ. ÕÏϘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹-ÚÈ· ‹ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‹Ù·Ó ‰ËÏ. ÚËÙÔÚÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ÏfiÁÔ˘ ‰Â›ÁÌ·Ù·, fiappleˆ˜ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ∆ÂÙÚ·ÏÔ-Á›·È ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÊÒÓÙ·. ÕÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ‹Ù·Ó Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ÂÚˆÙ·applefiÎÚÈ-Û˘, Ë ÔappleÔ›· Ê·Ó¤ÚˆÓ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›·. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ‚Ú·¯˘ÏÔÁ›·˜, appleÔ˘ÂÊ¿ÚÌÔÛ appleÚÒÙÔ˜ Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ì ÂÚˆÙ·appleÔÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË.√È ÔÊÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Û ӤԢ˜ ÌÈ· appleÔÈÎÈÏ›· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ΢ڛˆ˜ ı¤Ì·Ù· ıÚËÛΛ·˜, ÏÔ-ÁÔÙ¯ӛ·˜, appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË (‚Ï. Û¯ÂÙÈο G.B. Kerferd, ∏ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, fi.apple., ÎÂÊ. 4 Î·È 5).¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ: Ë Â¯ıÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· appleÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜ ¤¯ÂÈÂΉËψı› Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, fiappleˆ˜ ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ·, ÙÔÓ ÔÊÈÛÙ‹, ÙÔÓ °ÔÚÁ›·, ÙÔÓ £Â·›ÙËÙÔ.ÙÔÓ ÔÊÈÛÙ‹ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ÂappleÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹, appleÔ˘ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂȈÙÈÎÔ›.√È ÔÚÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ‰›ÓÔ˘Ó appleÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ Î·È apple·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ appleÏ¢ڤ˜ Ù˘ ÛÔ-ÊÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ›ӷÈ: (1) appleÏËڈ̤ÓÔ˜ ΢ÓËÁfi˜ appleÏÔ‡ÛÈˆÓ Ó¤ˆÓØ(2) οappleÔÈÔ˜ appleÔ˘ appleÔ˘Ï¿ «·ÚÂÙ‹», ‰ËÏ. οappleÔÈÔ˜ appleÔ˘ ÂÌappleÔÚ‡ÂÙ·È ÙË Ì¿ıËÛËØ 3) οappleÔÈÔ˜ appleÔ˘ ÙËÓ appleÔ˘Ï¿ ÏÈ·-ÓÈÎÒ˜ Û ÌÈÎÚ¤˜ appleÔÛfiÙËÙÂ˜Ø (4) οappleÔÈÔ˜ appleÔ˘ appleÔ˘Ï¿ ·Á·ı¿, Ù· ÔappleÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ appleÂ-Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÌÈ· ¿ÏÏË ¿appleÔ„Ë, (5) Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È Î¿appleÔÈÔ˜ appleÔ˘ ÂÌappleϤÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ‰È·Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘ ›-‰Ô˘˜ appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÙÈ΋, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ appleÔ˘ ·Ì›‚ÂÙ·È ·applefi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·applefi ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi ηÈÙÈ fi¯ÈØ (6) ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Âapple›Û˘ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜, Î·È Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ¤Ó· ›‰Ô˜ÏÂÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, appleÔ˘ ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ì ÙÔ Ó· ηı·›ÚÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ·applefi ÙËÓ ÎÂÓÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÛÔÊ›·˜Ø (7) ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ apple·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˘ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ·‰·Ò˜ ÛηÚÒÓÂÈ·ÓÙÈÏÔÁ›Â˜ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÙȘ ÁÓÒ̘ apple·Ú¿ ÛÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ÔÊÈ-ÛÙ¤˜ ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. ∫·ÙË-ÁÔÚ‹ıËÎ·Ó Âapple›Û˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙË ıÚËÛΛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂappleÂȉ‹ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·ÓÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÏfiÁÔ, ÙÔ Âappleȯ›ÚËÌ·, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· apple›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· ·ÓÙ›ıÂ-ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ˘¯Ó¿ Ô ˆÎÚ¿Ù˘ ıˆڋıËΠ·applefi ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘,apple·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ appleÏ·ÙˆÓÈÎÔ‡˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ ‰È‰·Ûηϛ˜ ÙˆÓ ÛÔ-ÊÈÛÙÒÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ·, °ÔÚÁ›·, Úfi‰ÈÎÔ˘, πappleapple›·, £Ú·Û‡Ì·¯Ô˘. ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fï˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙËÎ·È ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô appleÚÒÙÔ˜ ıÂÒÚËÛ appleˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ·ÁÓÒÛË (ıˆÚËÙÈ΋), ÂÓÒ ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ ¤Ï·‚·Ó ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ (appleÚ·ÎÙÈ΋).¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜, ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÙÈ΋ ‹ ‰È·ÏÂ-ÎÙÈ΋, Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÏÔÁÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÏÂÁÎÙÈ΋.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oºπ∆∂ KAI OºITIKH KINHH 31∏ ÂÚÈÛÙÈ΋ (·applefi ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÚȘ, appleÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÁÒÓ, ‰È·Ì¿¯Ë) ‹Ù·Ó, ηٿ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ô Ï¿ÙˆÓ ÙÔÓ fiÚÔ, «Âappleȉ›ˆÍË Ó›Î˘ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË», ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ù¤¯ÓË appleÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Î·È apple·Ú¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËϷ̤۷ Î·È Ù¯ӿÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔapplefi ·˘Ùfi. ∂ÚÁ·Ï›· Ù˘ ÂÚÈÛÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ù· ÛÔÊ›ÛÌ·Ù·, ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÊÚ¿-ÛÂȘ Î.¿. ∏ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋, fiÚÔ˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› Ô Ï¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ˘applefiıÂÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ‰È·‰È-ηۛ· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘. ∏ ϤÍË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙÔ Ú‹Ì· ‰È·Ï¤ÁÔÌ·È Î·È ÁÈ· ÙÔÓ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÛËÌ·›ÓÂÈ «Û˘˙ËÙÒ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÂÚˆÙ·applefiÎÚÈÛ˘». ∏ ÂÚÈÛÙÈ΋ ‹ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ‹Ù·Ó ÌÈ·Ù¯ÓÈ΋ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ¤Ó· ›‰Ô˜ ÏÔÁÈ΋˜ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û οappleÔÈÔÓ appleÔ˘ ÚˆÙÔ‡ÛÂ Î·È Û οappleÔÈÔÓ appleÔ˘ ·apple·-ÓÙÔ‡ÛÂ. ∏ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· ÂΛÓÔ˘ appleÔ˘ ÚˆÙ¿ ›ӷÈ, ̤۷ ·applefi ηٿÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ Û ٤ÙÔȘ ıÂÙÈΤ˜ ‹ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ηٷϋÍÂÈ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì fiÛ·˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ∞˘Ùfi˜ appleÔ˘ ÚˆÙ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂappleÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó·›ÚÂÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘, ·Îfi-ÌË Î·È ·Ó Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·appleÔηχ„ÂÈ ÏÔÁÈο ÎÂÓ¿, ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ, apple·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ÂΛÓÔ˘ appleÔ˘ ·apple·ÓÙ¿. ∂›Ó·È ̤ıÔ‰Ô˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ηْ ÂÍÔ¯‹Ó Ô ˆÎÚ¿Ù˘ (‚Ï. ÎÂÊ. 3). ∏ ·ÓÙÈÏÔÁÈ΋, ÙÂ-¯ÓÈÎfi˜ fiÚÔ˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› Ô Ï¿ÙˆÓ, Â›Ó·È Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· ·ÓÙÈı¤ÙÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó·Ó ÏfiÁÔ, ‰ËÏ. ¤Ó·Âappleȯ›ÚËÌ·, Û’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›Ù ·ÓÙÈıÂÙÈο ›Ù ·ÓÙÈÊ·ÙÈο (µÏ. G.B. Kerferd, ∏ ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, fi.apple., ÎÂÊ. 6Ô ,Î·È £. µ¤ÈÎÔ˜, º‡ÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·, ∞applefi ÙÔÓ £·Ï‹ ˆ˜ ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË, ÂΉ. Ì›ÏË, ∞ı‹Ó·, 1991, ÎÂÊ. 8).2 ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË: Ë ¿appleÔ„Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙË ÔÊÈÛÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜ (ÔÊÈÛÙÈÎÔ›h∂ÏÂÁ¯ÔÈ, 165a 22-23 Î·È ª.Ù.Ê., °’, 1004b 25 Î. ÂÍ.) ΢Úȷگ› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ȉ›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂Á¤ÏÔ˘. ∫·Ù·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ, ÂappleÂȉ‹ ·˘ÙÔ› appleÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ηÈÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂ Û˘Ó¤appleÂȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ËıÈο. ÔÏÏÔ› ÌÂÏÂ-ÙËÙ¤˜ Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ ÌappleÔÚÔ‡Û·ÓÓ· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈο, Û‹Ì·ÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο fiÙÈ ˘appleÔÛοappleÙÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÂappleÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ÎÚÈÙÈÎfi Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiappleÔ Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ıˆÚÔ‡Ó ÂÁ΢ÎÏÔapple·È‰ÈÛÙ¤˜ ‹ ‰È·ÊˆÙÈÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÚˆappleÈÛÙ¤˜, ·ÊÔ‡ appleÚÔÛapple¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ¿ÓıÚˆappleÔ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· apple·Ú·‚ϤappleÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó appleÚÒÙÈÛÙ· ‰¿ÛηÏÔÈ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜Î·È Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ appleÔ˘ Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘˜ ÂÁηÈÓ›·Û·Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î‡ÚÈˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ appleÚÔ‚ÏË-Ì¿ÙˆÓ Ù· ÔappleÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ appleÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ (G.B. Kerferd,fi.apple., ÎÂÊ. 1Ô).3 ºÈÏÔÛÔÊ›·: ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ΢Úȷگ› ÂΛÓÔ˜ appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎfi˜‹ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜. ‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ·˘Ùfi, Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Á¿appleË ÁÈ· ÙË «ÛÔÊ›·», fiÚÔ˜ appleÔ˘ ÁÈ·appleÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·apple·ÓÙ¿ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ (πÏÈ¿‰·, O 410) Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂappleȉÂÍÈfiÙËÙ· ÛÙË ÁÓÒÛË. O fiÚÔ˜ ÊÈÏÔÛÔ-Ê›· Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·Û›· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ıËΠÁÈ· appleÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·applefi ÙÔÓ ˘ı·ÁfiÚ· Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔÓ 5Ô ·È.apple.Ã. ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ‹, fiÙ·Ó Ë ∞ı‹Ó· ·apple¤ÎÙËÛ appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˘appleÂÚÔ¯‹, ‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó Ô ÔÊÔ-ÎÏ‹˜, Ô ∂˘ÚÈapple›‰Ë˜, Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ appleÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó «ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ·ÈÒÓ·» ηıÒ˜ ηÈÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ΛÓËÛË. O ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ (π, 30) ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ-› ÁÈ· appleÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ú‹Ì· ÊÈÏÔÛÔÊÒ Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ‡ «ÂÍÂÙ¿˙ˆ, apple·Ú·ÙËÚÒ appleÚÔÛÂÎÙÈο», fiÙ·Ó ÔÌÈÏ› ÁÈ·ÙÔÓ fiψӷ Î·È ÙÔ˘˜ ∂appleÙ¿ ÔÊÔ‡˜. OÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ηıfiÚÈ˙·Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÈÛÙÔÚ›·, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ú¢ӷ appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î¿appleÔÈÔÓ Î·Ïfi ÎÚÈÙ‹ Û ı¤Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿. O ˘ı·Áfi-Ú·˜ ›apple appleˆ˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ıÂfi ·Ó‹ÎÂÈ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ «ÛÔÊÔ‡» Î·È appleˆ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Ô«ÛÔÊ›·Ó ·Ûapple·˙fiÌÂÓÔ˜» (¢ÈÔÁ¤Ó˘ §·¤ÚÙÈÔ˜, ∞,12). ∫·Ù¿ ÙÔÓ ˘ı·ÁfiÚ·, fiÛÔÈ appleÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈ-ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ˆ˜ ı·٤˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ô‡Ù ÁÈ· ÙË ‰fiÍ· Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó,«Ó· ‰Ô˘Ó» Î·È Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙÔ ı¤·Ì·. ∆¤ÙÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ «ÛÔÊÔ›». ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ˘ÏÈΤ˜ ˆÊ¤-ÏÂȘ, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ıˆÚÔ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ŒÙÛÈ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹, ÔÈ ‰Ô˘ÏÔappleÚÂapple›˜ Â›Ó·È Î˘ÓËÁÔ› Ù˘ ‰fiÍ·˜Î·È Ù˘ appleÏÂÔÓÂÍ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ Â›Ó·È ıËÚÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ (¢ÈÔÁ. §·¤ÚÙÈÔ˜, ∏, 8). ∆ËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ (535-475 apple.Ã.) ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ fiÙÈ «ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ¿ÓÙÚ˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó·Â›Ó·È ÁÓÒÛÙ˜ apple¿Ú· appleÔÏÏÒÓ» Î·È fiÙÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Â›Ó·È ς φιλε τ σοφν (D-K 12, B 35). ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë (µ∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


32∫∂º∞§∞πO 240) ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Ú‹Ì· ÊÈÏÔÛÔÊÒ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË ·applefi ÙÔÓ ∂appleÈÙ¿ÊÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ‹ φιλοκαλοµενµετ’ ετελείας κα φιλοσοφοµεν νευ µαλακίας (ÌÙÊÚ. ·Á·appleԇ̠ÙÔ ˆÚ·›Ô Ì ·appleÏfiÙËÙ· ηÈηÏÏÈÂÚÁԇ̠ÙÔ appleÓ‡̷ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ì·Ïı·ÎfiÙËÙ·).4 ÔÊ›·: Ë Ï¤ÍË ÛÔÊ›·, ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÌfiÓÔ Î·ÙË-ÁÔÚ›· ·ÓıÚÒappleˆÓ, ·ÏÏ¿ ·appleÔ‰›‰ÂÙ·È, apple.¯., Î·È Û ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜, appleÚÔÊ‹Ù˜ Î.Ïapple. Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÓÒÛË, ‰‡Ó·ÌË ‹ ÈηÓfiÙËÙ·, ÂÏ¢ıÂÚ›·, ·ÚÂÙ‹ Î·È ·Á¿appleË. ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜ Ë Ï¤ÍË ÛÔÊ›· ÛËÌ·›-ÓÂÈ Ù¤¯ÓË Î·È Âapple¿ÁÁÂÏÌ·. O ÛÔÊÈÛÙ‹˜ £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ¯·Ú·¯Ù› ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ Ë ÊÚ¿ÛË: Χαλκηδνπατρίς, τέχνη δ σοφίη. °È· ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· Ë ÛÔÊ›· ÂÍÈÛÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÓÔ˘, Ù˘ ÏÔÁÈ-΋˜, appleÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ apple·ÓÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ˘appleÂÚÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ‡ÙÂÚ·ÛÙËÓ ËıÈ΋ ‰‡Ó·ÌË.∏ ϤÍË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ¤¯ÂÈ apple·ÁÎÔÛÌÈÔappleÔÈËı›, fiappleˆ˜ Î·È Ë Ï¤ÍË ÛÔÊÈÛÙ‹˜. ÙȘ Â˘Úˆapple·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ¤¯Ô˘ÓÂappleÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ï¤ÍÂȘ appleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙË Ï¤ÍË ÛÔÊÈÛÙ‹˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ (Ï.¯. ·ÁÁÏÈ΋ÁÏÒÛÛ·: sophism: fallacious argument, sophisticate: corrupt, adultarate, but also refine and educate). K·Ù¿ÙÔÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË §·¤ÚÙÈÔ (3Ô˜ ·È. Ì.Ã.) Ì ÙË Ï¤ÍË ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ÔÈ apple·Ï·ÈÔ› ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜,ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜ appleÔÈËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì¿ÓÙÂȘ.5 ª‡ıÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· (·ÍÈÔappleÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ «˘ÎÔÊ·ÓÙ›·»): ÙÔ appleÈÔ Î·›ÚÈÔ ÂÚÒÙËÌ· Û ۯ¤ÛË ÌÂÙË ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ ‹ ·Ó appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÎÈ¿ appleÔ˘ Ì¿Ù·È· ΢ÓËÁÔ‡ÓÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ, ‹ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔappleÔ›· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi (·ÏËıÈÓfi) ·applefi ÙÔ Ï¿-ıÔ˜. ¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ µ¤ÈÎÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ: «Àapple¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ̇-ıÔ˜ appleÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Á˘ÌÓ‹ ÎÈ fiappleÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì¿ÙÈ Î·ı·Úfi ηÈÓÔ˘ ͇appleÓÈÔ ÙË ‚ϤappleÂÈ Ê·ÓÂÚ‹ ÌappleÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ∂ΛÓÔ appleÔ˘ ‰ÂÓ ÂÍËÁ› ·˘Ùfi˜ Ô Ì‡ıÔ˜ Â›Ó·È appleÒ˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ËappleÏ¿ÓË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤Ó·˜ ·apple·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ̇ıÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤ÓË Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ „¿¯ÓÔ˘ÓÛÙ· Ù˘ÊÏ¿ Ó· ÙË ‚ÚÔ˘Ó… O ̇ıÔ˜ ÂÍËÁ› appleˆ˜ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó appleÚ¿ÁÌ·Ù· appleÔ˘ ‰Â Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ·Ï‹ıÂÈ·, Ù· ›‰ˆÏ· Î·È Ù· apple¿ıË, ÙȘ appleÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È Ù· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù·». ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ›ӷÈÎÚ˘Ì̤ÓË ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ Ï‹ı˘ ÂappleÂȉ‹ Ù· apple¿ıË, ÔÈ appleÚÔηٷϋ„ÂȘ, ÔÈ appleÏ¿Ó˜, Ù· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÙËÓ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· Ê·Ó› (£. µ¤ÈÎÔ˜, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÂΉ. £Â̤ÏÈÔ, ∞ı‹Ó· 1989, ÛÂÏ. 53-54).∂¡O∆∏∆∞ 2∏ ÚËÙÔÚÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ, ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ appleÔ˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙËÓ ·Ú-¯·ÈfiÙËÙ·.ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›· ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘appleÂÈÛÙÈÎÔ‡ ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜.ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ appleÂÈıÔ‡˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈ-Ó˘ ÁÓÒÌ˘, Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜.ñ ¡· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ù˘ appleÂÈıÔ‡˜.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔKσµος πλει µν εανδρία, σώµατι δ κάλλος, ψυχ δ σοφία, πράγµατι δ ρετή, λγω δ λήθειατ δ ναντία τοτων κοσµία. νδρα δ κα γυνακα κα λγον κα ργον κα πλιν κα πργµα χρ∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oºπ∆∂ KAI OºITIKH KINHH 33τ µν ξιον παίνου παίνω τιµν, τ δ ναξίω µµον πιθεναι[…] γρ Tχης βουλήµασι καθεν βουλεµασι κα Aνάγκης ψηφίσµασιν πραξεν πραξεν, βία ρπασθεσα, λγοις πεισθεσα,« ψει ρασθεσα»[...] ε δ λγος πείσας κα τν ψυχν πατήσας, οδ πρς τοτο χαλεπνπολογήσασθαι κα τν ατίαν πολσασθαι δε. λγος δυνάστης µέγας στίν, ς σµικροτάτωσώµατι κα φανεστάτω θειτατα ργα ποτελε δναται γρ κα φβον πασαι κα λπην φελενκα χαρν νεργάσασθαι κα λεον παυξσαι [...] σοι δ σους περ σων κα πεισαν κα πείθουσιδ ψευδ λγον πλάσαντες[...] τίς ον ατία κωλει κα τν Eλένην νοµίσαι λθεν µοίως κουσανοσαν σπερ ε βιατήρων βία ρπάσθη; γρ τς πειθος ξις, καίτοι ε νάγκης εδος χει µν ο,τν δ δναµιν τν ατν χει. (Γοργίας, Eλένης Eγκώµιον, 1, 6-8 και 11-12)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·applefi ÙÔ: H ∞Ú¯·›· ÔÊÈÛÙÈ΋. ∆· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·, ÌÙÊÚ. N.ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ.°ÓÒÛË, 2Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 1991. XÚ‹ÛÈÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô T. ÂÓÙ˙ÔappleÔ‡ÏÔ˘–B·Ï·Ï¿, °ÔÚÁ›·˜, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿-ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ·, ÂΉ. Z‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 1999.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘTÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·applefiÛapple·ÛÌ· ·applefi ÚËÙÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›·. H ‰È‰·Ûηϛ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂappleÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ˘˜ÂÍ‹˜ ¿ÍÔÓ˜:– ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ EÁÎÒÌÈÔÓ, ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Î·È ÙËÓ appleÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ·˘ÙÔ‡ ·ÚÂÙÒÓ Î·È È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ appleÚÔÛÒappleˆÓ ‹ applefiψÓ.– AÓ¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂappleȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘appleÂÚ¿ÛappleÈÛË Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ Ù˘ EϤÓ˘.– AÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË appleÔ˘ ¤¯ÂÈ Ô ÚËÙÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Î·È ÂÎÌ¿-ıËÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.∞ÊfiÚÌËÛË. ªappleÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ:1. M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ê›Û·, Á›ÓÂÙ·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Úapple·Á‹ Ù˘ ˆÚ·›·˜ EϤÓ˘, ÂÓfi˜ Ì˘ıÈ-ÎÔ‡ appleÚÔÛÒappleÔ˘. ‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· ÙÔ˘ °ÔÚÁ›· Ó· ˘appleÂÚ·Ûapple›ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ¤appleÔ˘˜. EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο:2. MappleÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Û‡ÚÔ˘Ì ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÌӋ̘ ÙˆÓ apple·È‰ÈÒÓ ·applefi ÙËÓ IÏÈ¿‰· ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘ ‹ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·ÙÔ˘ ∂˘ÚÈapple›‰Ë EϤÓË, ¤ÚÁÔ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È‰·¯ı›.TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‹‰Ë ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ¤appleÔ˜ Î·È ‰Ú¿Ì·, Î·È fiÙÈ ı·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ (ÚËÙÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜) Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë·Ó¿Ï˘ÛË – Û‡ÓıÂÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›.∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË: ∑ËÙÂ›Ù·È ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜Î·È Ó· ÂappleÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: ÂappleÂȉ‹ ı¤ÏÂÈ Â˘ı‡˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ó· appleÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Î·È ÙË Û˘Ìapple¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ. BÏ.Û¯fiÏÈ· 2 Î·È 3, BÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 43 Î·È BÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 34, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÛÎÔapplefi ÙÔ˘ ÂÁÎˆÌ›Ô˘ (¤apple·ÈÓÔ˜).EÚÒÙËÛË 2Ë: ‚Ï. Û¯. 5, BÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 43 Î·È BÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 34, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· (ηٷÁÚ·Ê‹ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂappleȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ).EÚÒÙËÛË 3Ë: ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·applefi ÙÔÓ appleÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î.¿.EÚÒÙËÛË 4Ë: Ó· Á›ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÏÂÍÈÎÔ‡.EÚÒÙËÛË 5Ë: Ë ÚËÙÔÚÈ΋ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÛÎËÛË ÛÙÔÓ ÁÚ·appleÙfi Î·È appleÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·applefiÎÙËÛË Ù˘ ÈηÓfi-ÙËÙ·˜ ‡ÚÂÛ˘ Î·È ·Ó¿appleÙ˘Í˘ appleÂÈÛÙÈÎÒÓ ÂappleȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


34∫∂º∞§∞πO 2¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÌappleÔÚ› Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËı› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈapple›‰Ë, Ë ‰È‰·Ûηϛ·ÙÔ˘ ÔappleÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ appleÚÔËÁËı›. ¡· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚËÙÔÚÈÎÒÓ ·ÓÙȉÈÎÈÒÓ appleÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ‰ÈηÛÙÈÎfi·ÁÒÓ·, ÙȘ Ôappleԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› Ô ∂˘ÚÈapple›‰Ë˜ (ÛÙ›¯ÔÈ 951-1137). ∂apple›Û˘, Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔÌÔÓfiÏÔÁÔ Ù˘ ∂ϤÓ˘ (291-345) – Ù¯ÓÈ΋ appleÔ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜, fiappleÔ˘ Ì ÚËÙÔÚÈÎfi ·˘-ÙÔÛ·ÚηÛÌfi Ë ∂ϤÓË ·Ó·ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙË ÛΤ„Ë Ù˘ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘. OÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ∂ϤÓË ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÛÔÊÈÛÙÈ-Îfi ÙÚfiappleÔ Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚÈapple›‰Ë Ì ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ∂apple›Û˘, ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó··ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó Î›ÌÂÓ· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, fiappleˆ˜, Ï.¯., ÙÔ˘ °. ƒ›ÙÛÔ˘, ÙÔ˘ °. ÂʤÚË Î·È ÙÔ˘ ∫.∫·‚¿ÊË, appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∂ϤÓË ‹ ÙË ÚËÙÔÚÈ΋. ªappleÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, Âapple›Û˘, ·ÍÈÔappleÔ›Ë-ÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙËÓ «∂ϤÓË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜». Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ·˘ÙÒÓ, appleÔ˘ apple·-Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, Â›Ó·È Ó· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ appleÚÔÛÒappleÔ˘Ù˘ ∂ϤÓ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ appleÔÏÏ·appleÏ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Ù˘. ∆Ô appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ·appleÔÙÂÏ›ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÓfi˜ ̇ıÔ˘, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ·appleÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈÛÙÈ΋ Û‡ÏÏË-„Ë ÌÈ·˜ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÌÔÚÊ‹˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÂʤÚË, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ÂÌappleÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜·applefi ÙËÓ ∂ϤÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÈapple›‰Ë, ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ appleÔ›ËÌ¿ ÙÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ∆‡ÎÚÔ Ó· appleÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·ÈÛıË-Ûȷ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ªÂ ÙÔ ‚·ı‡ ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ, ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ· ›ÛÎÈÔÈ Î·È¯·ÌfiÁÂÏ· apple·ÓÙÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÌËÚÔ‡˜, ÛÙ· ÁfiÓ·Ù·Ø ˙ˆÓÙ·Ófi ‰¤ÚÌ· Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ‚Ϥ-Ê·Ú·, ‹Ù·Ó ÂΛ, ÛÙËÓ fi¯ıË ÂÓfi˜ ¢¤ÏÙ·». ∂apple›Û˘, ÂӉȷʤÚÔÓ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘appleÔÎÂÈ-ÌÂÓÈ΋˜ Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ‡apple·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ appleÚfiÛˆappleÔ Ù˘ ∂Ϥ-Ó˘, appleÔ˘ ı›ÁÂÈ Î·È Ô ÛÙˆÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ∂apple›ÎÙËÙÔ˜, Ô ÔappleÔ›Ô˜ apple·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ, ·Ó Ô ªÂӤϷԘ ›¯Â ηٷÛÙ›ÈηÓfi˜ Ó· ÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ∂ϤÓË ·appleÏÒ˜ ˆ˜ ÌÈ· ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ Á˘Ó·›Î·, «¯·Ì¤ÓË ı· ›¯Â apple¿ÂÈ Ë πÏÈ¿‰· Î·È Ë O‰‡Û-ÛÂÈ· Âapple›Û˘» (¡. °ÏÒÛÛ· – πÛÙÔÚ›· – ∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜).ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, ÂappleÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:1 EÁÎÒÌÈÔÓ: ÁÈ· ÙÔÓ appleÚÒÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô, ÌappleÔÚԇ̠ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÙȘ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ appleÔ˘ ‰›-ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ∆Ô ∂ϤÓ˘ ∂ÁÎÒÌÈÔÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ Âappleȉ›ÍÂȘ, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ΛÌÂÓÔ appleÔ˘ appleÚÔÔ-ÚÈ˙fiÙ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ, ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÏÂÙËı›·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ¤appleÚÂapple ӷ ÙÔ ·appleÔÛÙËı›ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ appleÔ˘ ÙÔ˘˜‰›ÓÔÓÙ·Ó, Ù· ÔappleÔ›· ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚËÙÔÚÈο appleÚÔÁ˘ÌÓ¿ÛÌ·Ù· ÛÂ Ì˘ıÈο ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ı¤Ì·Ù·. ∆· ∂ÁÎÒÌÈ·,ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÎÙfi˜ ·applefi appleÚfiÛˆapple· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘, Â͢ÌÓÔ‡Û·Ó ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ applefiÏÂˆÓ Ù˘ ÂappleÔ-¯‹˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, Â͢ÌÓÔ‡ÓÙ·Ó ˘appleԉ¤ÛÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÁÈ· Ó· ηٷʷÓ› Ë ·appleÔ-ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜. ∫·Ù¿ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂappleÔ¯‹, Ù· ÂÁÎÒÌÈ· ·ÊÔÚÔ‡Û·ÓappleÚfiÛˆapple· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ (·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜) ·ÏÏ¿ Î·È applefiÏÂȘ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡appleÔÏË), ·ÊËÚË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ ηÈȉÈfiÙËÙ˜ (‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ê·Ï¿ÎÚ· Î.¿.), ˙Ò· (¿ÏÔÁ·, „›ڷ) Î.¿.2 H ÚËÙÔÚÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ appleÂÈıÔ‡˜: ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂappleÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÚË-ÙÔÚÈ΋ Â›Ó·È appleÂÈıÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ̛· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·ÈË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Î·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÊfiÚÙÈÛË. ÙÔÓ appleÏ·ÙˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ °ÔÚÁ›·˜, Ô›‰ÈÔ˜ Ô ÔÊÈÛÙ‹˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ϤÂÈ: «ÙȘ ¿ÏϘ Ù¤¯Ó˜ fiÏË Ë ÁÓÒÛË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È, ı· ϤÁ·ÌÂ, Û ¤ÚÁ· appleÔ˘Á›ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ‹ Û apple·ÚfiÌÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿fiÏË Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È fiÏÔ ÙÔ “Âapple›Ù¢ÁÌ·” Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·applefi ϤÍÂȘ. °È’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÁÒ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ˆ fiÙÈË ÚËÙÔÚÈ΋ Ù¤¯ÓË ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÏfiÁÔ, Î·È ÓÔÌ›˙ˆ appleˆ˜ ¤¯ˆ ‰›ÎÈÔ». °È· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜, Ô ˆÎÚ¿Ù˘ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ¤ÏÂÁÂ: Τατα κα θαυµάζων, Γοργία, πάλαι ρωτ τις ποτ δναµις στν τς ρητορικς.∆αιµονία γάρ τις µοιγε καταφαίνεται τ µέγεθος οτω σκοποντι (°ÔÚÁ›·˜, 456a).3 H ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘: ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô, Ë appleÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ appleÂÈıÔ‡˜·applefi ÙÔÓ °ÔÚÁ›· Û ·Ó·ÏÔÁ›· appleÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È Ë apple·ÚÔÌÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ì ÙË Ê·Ú-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oºπ∆∂ KAI OºITIKH KINHH 35̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜, ηıÒ˜ Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ì¿ÁÔ ‹ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfiÎ·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙȘ appleÚԉȷı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÁÁÂÓ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘. O °ÔÚ-Á›·˜, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÙÔÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi, ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›·, ÛÙÔ ∂ϤÓ˘ EÁÎÒÌÈÔÓ Ï¤ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-ο: «∫·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ „˘¯‹ fi,ÙÈ Ù· Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. °È·Ù›, fiappleˆ˜ ο-ı ʿÚÌ·ÎÔ, ÂÍ¿ÁÂÈ ·applefi ÙÔ ÛÒÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÙË˙ˆ‹, ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ, ¿ÏÏÔÈ appleÚÔηÏÔ‡Ó Ï‡appleË, ¿ÏÏÔÈ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË, ¿ÏÏÔÈ Êfi‚Ô, ¿ÏÏÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·-Ù¤˜ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÒÓÔ˘Ó Î·È Ì·ÁÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ ‰fiÏÈ·˜ appleÂÈıÔ‡˜» (∂ϤÓ˘ ∂ÁÎÒ-ÌÈÔÓ, ¨14). π‰È·›ÙÂÚ· appleÚ¤appleÂÈ Ó· appleÚÔÛ¯ıÔ‡Ó Ù· ÚËÙÔÚÈο Û¯‹Ì·Ù· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› Ô °ÔÚÁ›·˜ (·ÓÙÈı¤ÛÂȘ,apple·Ú˯‹ÛÂȘ, appleÔÈËÙÈΤ˜ ÂappleÈÓÔ‹ÛÂȘ Î.¿.) Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÔ ∂ϤÓ˘ EÁÎÒÌÈÔÓ, fiappleÔ˘ ·Ú¯Èο Á›-ÓÂÙ·È ˘appleÔıÂÙÈο ‰ÂÎÙ‹ Ì›· ¿appleÔ„Ë Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂappleȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ·Ó·›ÚÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ Ó· appleÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë·ÓÙ›ıÂÙ‹ Ù˘ (̤ıÔ‰Ô˜ ·Ó·›ÚÂÛ˘).˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∏ ∂ϤÓË ¤Î·Ó fiÛ· ¤Î·ÓÂ… ÂÚˆÙ‡ıËΠ(∏ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔ›ËÛË ÂappleȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ appleÈı·Ófi): Ô°ÔÚÁ›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Â‰Ò ÌÈ· ·appleÔ‰ÂÈÎÙÈ΋ appleÔÚ›·, Ë ÔappleÔ›· ·ÍÈÔappleÔÈ› ÙËÓ appleÈı·ÓÔÏfiÁËÛË ˆ˜ ̤ıÔ‰Ô ·applefi‰ÂÈ-͢. ∂›Ó·È ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ·. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù· appleÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·ÈÛÙÔ appleÈı·Ófi (εκς) Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∏ ÂÈηۛ· Â›Ó·È ‰ÔÌÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÊÈ-ÛÙÒÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙ¿‰È· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ›ӷÈ: ·) Ó· ˘appleÔÛÙËÚȯı› ÌÈ· ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ ı¤ÛË ·ÓÙ›ıÂÙËÛ οappleÔÈ· ‰ÔṲ̂ÓË (¯Ú‹ÛË ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÁÂÓÈο), ‚) Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ‡Ó ˘appleÔıÂÙÈÎÔ› Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ› ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›·Ù˘ ·appleÔ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Á) Ó· ÂappleȉÂȯı› Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ˆ˜ ‰‡Ó·ÌË appleÂÈıÔ‡˜, appleÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ apple¤Ú··applefi οı appleÚ·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi appleÂÚȯfiÌÂÓÔ Î¿ı ı¤Û˘. ∆Ë Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÈÎfiÙÔ˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› Ô °ÔÚÁ›·˜,ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙÔ ∂ϤÓ˘ EÁÎÒÌÈÔÓ, Î·È ÛÙËÓ Àapple¤Ú ·Ï·Ì‹‰Ô˘˜ ∞appleÔÏÔÁ›·, ¤ÚÁ· appleÔ˘ Ù˘appleÈο appleÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â›-‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÓÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ù˘ ˘appleÂÚ¿ÛappleÈÛ˘, ÙËÓ ·appleÔÏÔÁ›·.2 fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó apple›ÛÂÈ… „¢‰‹ ÏfiÁÔ: ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ Â›Ó·È Ë apple›ÛÙË, appleÚԉȿıÂÛË ‹ ‚‚·ÈfiÙËÙ·appleÔ˘ appleÚÔ·appleÙÂÈ ·applefi ÁÓÒÛË, ÌappleÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·apple¿ÓÙËÛË: «appleÈÛÙ‡ˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰¤¯ÔÌ·Èappleˆ˜ οÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ı· ‹Ù·Ó ·ÓfiËÙÔ Ó· ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹Ûˆ. ÈÛÙ‡ˆ οÙÈ appleÔ˘, ηٿ apple¿Û· appleÈı·ÓfiÙËÙ·,Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·». ŸÌˆ˜, Ë apple›ÛÙË ·apple·ÈÙ› ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ·applefi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ appleËÁ¤˜ ·appleÔ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜:·) ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ÂÌappleÂÈÚ›·, ‚) ·Ó¿ÌÓËÛË ÂÌappleÂÈÚÈÒÓ, Á) Û˘Ó›‰ËÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ‰) ÁÓÒÛË appleÔ˘ ÔÊ›ÏÂ-Ù·È ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›·, ÙË ‰È‰·¯‹, Ù· ̤۷ appleÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ηÈÂ) ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·» (£. µ¤ÈÎÔ˜, º‡ÛË Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›·, fi.apple.).3 ¢‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘: Ë ÚËÙÔÚÈ΋, ıˆÚËÙÈ΋ Î·È appleÚ·ÎÙÈ΋, Û˘Ìapple›appleÙÂÈ Ì ÙËÓ appleÚfiÔ‰Ô Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·-Ù›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. apple.Ã. ∏ ·Ú¯·›· apple·Ú¿‰ÔÛË ·appleÔ‰›‰ÂÈ ÙËÓ «Â‡ÚÂÛË» Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ∫fiڷη Î·È ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ∆ÈÛ›· Î·È ÙËÓ ÙÔappleÔıÂÙ› ÛÙȘ ˘Ú·ÎÔ‡Û˜ Ù˘ ÈÎÂÏ›·˜, fiappleÔ˘ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·Â›¯Â ‰È·‰Â¯ı› ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›· ÙÔ 467 apple.X. O ∫fiÚ·Í ·Ó¤appleÙ˘Í appleÈı·ÓÒ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘appleÈı·ÓÔ‡ (εκτος). ∫Ï·ÛÈÎfi apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÙÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ù˘ Û‡-ÁÎÚÔ˘Û˘ ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ·ÓıÚÒappleÔ˘. O ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·apple›-ı·ÓÔ Ó· Âapple¤ÏÂÍ ÂΛÓÔ˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ¿ÓıÚˆappleÔ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚfi ÙÔ˘. O ‰˘Ó·Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÙÔ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ Âappleȯ›ÚËÌ·, fiÙÈ, ÂappleÂȉ‹ Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ı· ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Û ·Ì¤Ûˆ˜ ‡appleÔappleÙÔ, ‰Â ı· ¤Î·Ó ·Ú-¯‹ Ù˘ Û˘ÌappleÏÔ΋˜.OÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ ηÏÏȤÚÁËÛ·Ó ÙÔÓ ‰ÈηÓÈÎfi Î·È ÂappleȉÂÈÎÙÈÎfi ÏfiÁÔ. O ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‹Ù·Ó Ô appleÚÒÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ-·˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ƒËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÚ›· ›‰Ë ÙÔ˘ ÚËÙÔÚÈ-ÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘: ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi, ÙÔÓ ‰ÈηÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂappleȉÂÈÎÙÈÎfi. OÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·Ó ¿ÏψÛÙ ÁÈ· ÙËÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·. ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Âappleȉ›ÍÂȘ Ù˘ ¢ÁψÙÙ›·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌappleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ‡˜ (√Ï˘Ìapple›·) ‹ ˘ıÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ (¢ÂÏÊÔ›), ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, fiappleÔ˘ apple·ÏÈfiÙÂÚ· ‰È·‚¿-˙ÔÓÙ·Ó appleÔÈ‹Ì·Ù· ‹ ¤ÚÁ· appleÂ˙ÔÁڿʈÓ. OÈ appleÔÈËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ·apple·ÁÁÂϛ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÂȉÈΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


36∫∂º∞§∞πO 2ۛ˜, ȉ›ˆ˜ ¤Ó· appleÔÚÊ˘Úfi ¤Ó‰˘Ì·. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜, Ï.¯., Ô πappleapple›·˜ Î·È Ô °ÔÚÁ›·˜, Ô ÔappleÔ›-Ô˜ ÊÔÚÔ‡Û apple¿ÓÙÔÙ appleÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ¤Ó‰ÂÈÍË appleÏÔ‡ÙÔ˘. ∏ apple·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ›¯Â¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ¤apple·ıÏ·, fiappleˆ˜ ÔÈ appleÔÈËÙ¤˜, ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜.OÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ (‚Ï. appleÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÂÏ. 45, µÈ‚Ï›ÔÌ·ıËÙ‹). ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÂÓÒÓ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ·˘Ù‹ Ì ‚¿ÛË Ù·ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó¤appleÂÈ·˜ Î·È Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ apple·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÂÓfi˜ ÏfiÁÔ˘ ˆ˜ ·ÓÒ-ÙÂÚÔ˘ ·applefi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ, τν ττονα λγον κρείττω ποιεν, ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ·. ∏·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÔÚıÔ¤appleÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÚıfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ·, ΢ڛˆ˜ fï˜Ì ÙÔÓ Úfi‰ÈÎÔ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiappleÔ˜ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· Û˘Ìʈӛ̠ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·ÈÛıËÙ‹˜ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.∂¡O∆∏∆∞ 3¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi˜(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñññ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁfiÚ· «apple¿ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ … ¿ÓıÚˆappleÔ˜» Ì ÙËÓ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ÁÓÒÛË Î·È ÙË Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ ÁÈ· ÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ·, KÚÈÙ›·, Úfi‰ÈÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÁÈ·ÙËÓ apple·Ú·‰ÔÛȷ΋ ıÂÔÏÔÁ›· Î·È Ó· ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈÎfi Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi.¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˜ÎÔÈӈӛ˜, Ù· ‹ıË Î·È ÙÔÓ appleÔÏÈÙÈÛÌfi.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ1. Eγ γάρ φηµι µν τν λήθειαν χειν ς γέγραφα µέτρον γρ καστον µν εναι τν τε ντων καµή, µυρίον µέντοι διαφέρειν τερον τέρου ατ τοτω, τι τ µν λλα στι τε κα φαίνεται, τ δλλα. Kα σοφίαν κα σοφν νδρα πολλο δέω τ µ φάναι εναι, λλ’ ατν τοτον κα λέγω σοφν,ς ν τινι µν, φαίνεται κα στι κακά, µεταβάλλων ποιήση γαθ φαίνεσθαί τε κα εναι...(Πλάτων, Θεαίτητος, 166d κ.ε.)2. Περ µν θεν οκ χω εδέναι, οθ’ ς εσν οθ’ ς οκ εσίν.(Πρωταγρας, απσπ. 3A)…λιον, φησί, κα σελήνην κα ποταµος κα κρήνας κα καθλου, πάντα τ φελοντα τν βίονµν ο παλαιο θεος νµισαν δι τν π’ ατν φέλειαν, καθάπερ Aγπτιοι τν Nελον…(Πρδικος, απσπ. 5B)…ο παλαιο νοµοθέται πίσκοπν τινα τν νθρωπίνων κατορθωµάτων κα µαρτηµάτων πλασαντν θεν πρ το µηδένα λάθρα τν πλησίον δικεν, ελαβοµενον τν π τν θεν τιµωρίαν.(Kριτίας, απσπ. B25)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: ∏ ∞Ú¯·›· ÔÊÈÛÙÈ΋. ∆· Ûˆ˙fi-ÌÂÓ· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·, ÌÙÊÚ. ¡. ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. °ÓÒÛË, 2Ë ¤Î‰. ∞ı‹Ó·, 1991, ÛÂÏ. 77.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oºπ∆∂ KAI OºITIKH KINHH 37¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È, ·Ú¯Èο, ¤Ó· ·applefi Ù· Ï›Á· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁfiÚ· appleÔ˘¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı›, Ë ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ «Ì¤ÙÚÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜» (πάντων χρηµάτων µέτροννθρωπος), ¿appleÔ„Ë appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÙÔÓ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÌappleÔÚ› Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓËÁÓÒÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ apple·Ú·‰ÔÛȷ΋ ıÂÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊ¿ÓË – appleÔ˘Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ appleÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∞ÍÈÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÓÒÛË ‰›ÓÂÈÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒ̘ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È Ó· ÙȘ Û˘Ó‰¤-ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌÔ‡. ªappleÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÙȘapple·Ú¿appleÏ¢Ú˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙË-Ù·. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ appleÚÒÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ appleÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂappleÈ-ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ÁÓˆÛÙÔappleÔÈ› Û’ ·˘ÙÔ‡˜ οappleÔȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂ-ÓÈΤ˜ (apple.¯. ÙÈ ¯ÚÒÌ· ¤¯ÂÈ Ë ÓÙÔÌ¿Ù·;) ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ·appleÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒappleÈÓËÂÌappleÂÈÚ›· Â›Ó·È ·Ó·applefiÊ¢ÎÙ· ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ (ÙÈ Á‡ÛË ¤¯ÂÈ Ë Ï¢΋ ÛÔÎÔÏ¿Ù·; ÔÈ· Á‡ÛË Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË, Ù˘Ï¢΋˜ ‹ Ù˘ Ì·‡Ú˘;).¯¤ÛË ÁÏÒÛÛ·˜-·Ï‹ıÂÈ·˜: ˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Á¢ÛÙÈÎÒÓ appleÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ‹ appleÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ appleÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡ÓÛÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË ‹ ÙȘ appleÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÌÔÚÊÒÓ Ù¤¯Ó˘ (ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó), appleÔ˘ Ê·-ÓÂÚÒÓÔ˘Ó appleˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ appleÔ˘ ˙ÂÈ, ÙȘ ÂappleȉڿÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ˘appleÔÛÙ› ̤ۈ Ù˘apple·È‰Â›·˜ Î·È ·ÁˆÁ‹˜, ¤¯ÂÈ appleÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë appleÚÔÛˆappleÈ΋ ÂÌappleÂÈÚ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰Â-‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÌÔ˘ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÏËıÈÓ‹ Ì ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ›· οı ¿ÏÏÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ (apple.¯. ËÁ‡ÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡, ÙÔ˘ Ù˘ÚÈÔ‡, ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ˆÚ·›Ô Î·È ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ, ÙÔ Î·Ïfi Î·È ÙÔ Î·Îfi). ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ʇÛ˘ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ηٿ applefiÛÔ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘Â›Ó·È appleÚÔ˚fiÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‹ ·applefi‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ʇÛ˘ appleÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘.√È ÔÊÈÛÙ¤˜ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi (‚Ï. ÁψÛÛ¿ÚÈÔ).ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ı¤Û˘ ·˘Ù‹˜ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ ÌappleÔÚ› Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È Ë ¿ÏÏË ¿appleÔ„Ë (∞ÓÙÈÊÒÓ),fiÙÈ ˘appleÂÚ¿Óˆ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÙÔappleÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Î¿appleÔÈÔÈ ËıÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, appleÔ˘ appleÚÔÛȉȿ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ›‰È· ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘, fiappleˆ˜ Ë ÊÈÏ›·, Ë ÔÌfiÓÔÈ·, Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÏÈ-΋ ÈÛ¯‡, Â›Ó·È ·appleÔ‰ÂÎÙÔ› ·applefi fiÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ÚˆÙ·Áfi-Ú·˜ ÂappleȯÂÈÚ› Âapple›Û˘ Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô-ÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÙËÓ «ÔÌÔʈӛ· ÙˆÓ appleÔÏÏÒÓ», Ë ÔappleÔ›· Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·appleÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈfiÙÈ «ÔÈ ÂappleÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ʇÛ˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂappleÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜» (‚Ï.∞ÓÙÈÊÒÓ, ·applefiÛapple. 44, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ÌÂÏÂÙ¿Ì ÛÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ·).∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË: ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ ·Ó·appleÙ‡¯ıËÎ·Ó Î·È ‰È·appleÈ-ÛÙÒÓÂÙ·È appleˆ˜ ÔÈ ÎÚ›ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÎʤÚÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ‰‡Ô ÂȉÒÓ: ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜. ∏ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÎÚ›-ÛË Â›Ó·È ÌÂÚÈ΋, ηٿ apple¿Û· appleÈı·ÓfiÙËÙ· ‰Â Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘applefi„Ë fiÏ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋, η-Ï¿ ıÂÌÂÏȈ̤ÓË Û ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ˘appleÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ appleÚÔÛˆappleÈÎfi Âapple›appleÂ‰Ô (µÏ. ∆˙Ô‡ÏÈ·Ó ªapple·ÁΛÓÈ – ‹ÙÂÚ ºfiÔÏ, ∆·ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘, ºÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ, ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ∞ı‹Ó· 2003, ÛÂÏ. 266-270).EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: ÛÙËÓ ·apple¿ÓÙËÛË Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘applefi„Ë fiÙÈ Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ‰Â¯fiÙ·Ó ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜,ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ÙËÓ ÔÌÔʈӛ· ÙˆÓ appleÔÏÏÒÓ κοιν δξαν (‚Ï. Û¯fiÏÈÔ 1, µÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 47).EÚÒÙËÛË 2Ë: ÂappleÂȉ‹ ıˆÚ› ÙË ÁÓÒÛË ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔ appleÒ˜ ÙÔ Î·ıÂÙ› Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î¿ı¿ÓıÚˆappleÔ ¯ˆÚÈÛÙ¿.EÚÒÙËÛË 3Ë: ÙÔ Ì¤ÙÚÔÓ (·) ˆ˜ ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ·appleÔÊ˘Á‹ Ù˘ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜, (‚) ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ˆ˜ η-ÓfiÓ·˜ Î·È ÁÓÒÌÔÓ·˜, ˆ˜ appleÚfiÙ˘appleÔ. µÏ. B.A. K‡ÚÎÔ˜, AÚ¯·›Ô˜ EÏÏËÓÈÎfi˜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÊÈÛÙÈ΋, Aı‹-Ó· 1993, KÂÊ. A’ ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜, ÛÂÏ. 35-71.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


38∫∂º∞§∞πO 2EÚÒÙËÛË 4Ë: Ì ÙÚfiappleÔ ÎÚÈÙÈÎfi Î·È ÂappleÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ʇÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙˆÓappleÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‚Ï. Û¯fiÏÈ· 2,3,4-6,7 BÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 38-40 Î·È ÙÔ BÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 34.EÚÒÙËÛË 5Ë: ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‚Ï. ÎÂÊ. 1, ÂÓfiÙËÙ· 3Ë Î·È CD-ROM, °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ºÈÏÔÛÔÊ›·, O ΋appleÔ˜ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ.¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋, ‚Ï. ÙȘ apple·Ú¿appleÏ¢Ú˜ ÂÈÎfiÓ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘Ù‹Ó appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Î·È ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈοÌ ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ appleÔ˘ appleÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ô XÚ˘ÛÔ‡˜ K·ÓÒÓ ÙÔ˘ ˘ı·ÁfiÚ· ‹ Ô NfiÌÔ˜ (ÂÓٿ٢-¯Ô˜) Î·È ÔÈ ÚÔÊ‹Ù˜ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘ (£ÚËÛ΢ÙÈο A’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ì·ı. 10, 13, 19, 20, 21), ηıÒ˜Î·È ·applefi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡ (£ÚËÛ΢ÙÈο, B’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ì·ı: 14,15, 16, 17, 18) (ÙË ºÈÏÔÛÔÊ›·,ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙËÓ ËıÈ΋).˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ¿ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤ÙÚÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ˜: Ë ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ ·applefi Ù· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁfiÚ· appleÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆı›, appleÔ˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Aλήθεια ‹ Καταβάλλοντες [Λγοι]. ∏ ÂÚÌËÓ›·Ù˘ ÊÚ¿Û˘ ˘apple‹ÚÍ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·applefi ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ¢ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı¿ÙÔÌÔ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÌappleÔÚ› Ó· ÂÎʤÚÂÈ ÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È ·˘Ùfi appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ‡apple·ÚÍË ‹ ËÌË ‡apple·ÚÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ appleÒ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ appleÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ‰ËÏ. appleÔÈ· η-ÙËÁÔÚ‹Ì·Ù· ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·appleÔ‰ÔıÔ‡Ó Û appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡appleÔ˘ ˘appleÔΛÌÂÓÔ-ηÙËÁfiÚËÌ· (Ï.¯. Ô ¿ÓÂÌÔ˜Â›Ó·È „˘¯Úfi˜ ‹ ıÂÚÌfi˜ – ÙÔ Ì¤ÏÈ Â›Ó·È ÁÏ˘Îfi ‹ appleÈÎÚfi). ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ô Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi˜ ÁÈ· ı¤Ì·-Ù· appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ. ‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi, Ù· Ê·ÈÓfiÌÂ-Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·applefi ÙË ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘˜ ·applefi ÙÔÓ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆappleÔ ÛÙÔÓ ¿Ï-ÏÔÓ. OÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Û¯ÂÙÈÎÈÛÙ¤˜ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ı ¿ÙÔÌÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÍÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ôηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ appleÂappleÔÈı‹ÛÂȘ. ∏ ıˆڛ· ·˘Ù‹ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ appleˆ˜ Ë ÁÓÒÛË ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ·ÚÔ˜ ÛÙÔÓ¯ÒÚÔ, ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂappleÔ¯‹, ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi appleÏ·›ÛÈÔ ‹ ÙËÓ appleÚÔÛˆappleÈ-΋ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË. £ÂˆÚÔ‡Ó appleˆ˜ fi,ÙÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÁÓÒÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·apple’ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÌÈ·˜ ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·applefi ÙȘapple·Ú·apple¿Óˆ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. µ·ÛÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓÛÎÔappleÒÓ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÎÔappleÒÓ.∆Ș ·apple·Ú¯¤˜ Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË «¿ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤ÙÚÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ˜»ÙȘ ·ÓȯÓ‡ԢÌ ÛÙÔÓ ÛÔÊÈÛÙ‹ ÚˆÙ·ÁfiÚ· (£Â·›ÙËÙÔ˜ 152 · 2-5, 152 · 6-9). O ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ıÂ-ÒÚËÛ appleˆ˜ ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Â›Ó·È Î‡ÚÈ· appleËÁ‹ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È appleÚÒÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÓٛʷÛË, ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ-ΛÌÂÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ apple·Ú·Ù‹ÚËÛË, fiÙÈ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·ÈÛı·ÓfiÌÂÓ· ‹ ÎÚ›ÓÔ-ÓÙ· ˘appleÔΛÌÂÓ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÔ ¤Ó· ·applefi ÙÔ ¿ÏÏÔ ÁÓÒÌË Î·È fiÙÈ, ÙÂÏÈο, ÔÈ ÁÓÒ̘ ÙÔ˘˜ ÂÛÙÈ¿˙Ô-ÓÙ·È Á‡Úˆ ·applefi ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·applefi„ÂȘ (εναι – µ εναι, κακν εναι – γαθν εναι).∏ ·appleÔ‰Ô¯‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓˆÓ ÏfiÁˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, ˆÛÙfiÛÔ, ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ appleÚ¿ÍË. ∆ËχÛË ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ·˘Ùfi ¤‰ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ Ì ÙÔ κοιν δξαν, ‰ËÏ·‰‹ ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙˆÓ ÛÔÊfiÙÂÚˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎÒ˜ÈÛ¯‡ÔÓ ı· ÙÔ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Ë ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, fiappleˆ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒ˜ Î·È appleÔÏÈÙÈÎÒ˜ ÈÛ¯‡ÔÓ, Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ηÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ŒÙÛÈ, ÌappleÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯Ùԇ̠appleˆ˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘Ì‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ«ÎÔÈÓ‹ ‰fiÍ·» ηÈ, ·Ó ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó οappleÔȘ ·ÈÒÓȘ ·Ï‹ıÂȘ, Â›Ó·È ·appleÔ‰ÂÎÙ¤˜ ÂappleÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó Ù‡¯ÂÈ Ù˘ ÔÌÔʈӛ·˜ÙˆÓ appleÔÏÏÒÓ, ˘apple‹ÚÍ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ·appleÔ‰¤ÎÙ˜ semper et ubique (apple¿ÓÙÔÙÂ Î·È ÔappleÔ˘‰‹appleÔÙÂ).2 Àapple¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ê·›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ… ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘: Ô Ï¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ £Â·›ÙËÙÔ˜, ·applefi ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Â›-Ó·È Î·È ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· appleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÙ·È, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁfiÚ· Î·È appleÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ·˘Ù‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ appleˆ˜ «Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ Ù¤ÙÔÈ· fiappleˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Û ̤ӷ, Î·È ÁÈ· Û¤Ó· fiappleˆ˜ Ê·›ÓÔ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oºπ∆∂ KAI OºITIKH KINHH 39ÓÙ·È Û ۤӷ». °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û¯ÂÙÈο Ì ٷ appleÚ¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›-Ó·È Ë ‡apple·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ‹ ÌË, ·ÏÏ¿ ÙÔ appleÒ˜ Â›Ó·È ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù·, ‰ËÏ. appleÔȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜·appleÔ‰ÔıÔ‡Ó ·applefi ÙÔÓ Î¿ı ¿ÓıÚˆappleÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¿. ÕÏψÛÙÂ, Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÙÔÓ fiÚÔ ¿ÓıÚˆappleÔ˜appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Î¿ı ¿ÙÔÌÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ˆ˜ οÙÈ ·ÊËÚË̤ÓÔ ·ÏÏ¿ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfi-ÙËÙ·˜. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÂÓÙÔapple›˙ÂÈ ÙËÓ appleËÁ‹ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜ ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‚›Ô˘, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ fï˜ ˘applefiÎÂÈÓÙ·ÈÛ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ Î·È ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù¿ÍË Ì¤Û· ÛÙËÓ appleÔÏÈÙ›·, appleÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ Û˘ÓÂappleÒ˜ ηÈÙËÓ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·. £ÂˆÚ› Âapple›Û˘ appleˆ˜ Ë Û˘Ì‚›ˆÛË Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÂappleÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓappleÔÏÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ËıÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ Ôappleԛ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂappleÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙË˜Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ. √È ·applefi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÂÙÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· appleÔ˘ Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ Ì ÙËÁÓˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ÁÓÒÛ˘ (µÏ. £. µ¤ÈÎÔ˜, º‡ÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂΉ.Ì›ÏË, Aı‹Ó· 1991 Î·È Kerferd, ∏ ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, ÌÙÊÚ. . º·Ó·Ú¿˜, ÂΉ. K·Ú‰·Ì›ÙÛ·, Aı‹Ó· 1996).3 ¯ÂÙÈο Ì ٷ apple·Ú·ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ·, Úfi‰ÈÎÔ˘ Î·È KÚÈÙ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜: ËappleÔ-Ú›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleÈÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ appleÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ÁÓÒÛ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È appleÔÈΛϷ ˙Ë-Ù‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔÓ ÛÎÔapplefi Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û˘Ó‰¤Ô-ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. O ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙËÓ ‡apple·ÚÍË ÙˆÓ ıÂÒÓ, ·ÏÏ¿ÙË ÁÓÒÛË appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘applefi„Ë fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È appleÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. OÚfi‰ÈÎÔ˜ Â‰Ò ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂappleÈÓÔ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Ù·‡ÙÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ì ٷ ˘ÏÈο ÛÙÔÈ-¯Â›·, Ù· ÔappleÔ›· appleÚÔÛˆappleÔappleÔÈÔ‡Û·Ó. O KÚÈÙ›·˜ ‰ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ‡apple·ÚÍË ÙˆÓ ıÂÒÓ, ·ÏÏ¿ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔÙˆÓ appleÔÈËÙÒÓ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÒÓ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËıÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ËıÈÎÔ‡ ‰ËÏ·‰‹ ÎÒ‰Èη appleÔ˘ ·appleÔÙÚ¤appleÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜·applefi ÙËÓ ·‰ÈΛ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Ù˘ ıÂ˚΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜. K·Ù¿ οappleÔÈÔÓ ÙÚfiappleÔ, ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÛÙËÚ›˙Â-Ù·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ·Ó Î·È Ô‰ËÁfi˜ ÙˆÓ appleÚ¿ÍÂˆÓ appleÚ¤appleÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ·ÓıÚÒappleˆÓ (‚Ï. Î·È CD-ROM, °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ºÈÏÔÛÔÊ›·, O ΋appleÔ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ, ÛÂÏ. 5). O KÚÈÙ›·˜, ı›ԘÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· Î·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, appleÔÈËÙ‹˜, Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È ¤Ó·˜ ·applefi ÙÔ˘˜ TÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜, ÈÛ¯˘-ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ Î¿appleÔÈÔ˜ apple·ÓÔ‡ÚÁÔ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÂappleÈÓfiËÛ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌË ‰È·appleÚ¿ÙÙÔÓÙ·È·‰È˘. ŸÌˆ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· appleÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ·Á·ıfi Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘, appleÚ¿ÁÌ· appleÔ˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·Í›·.4-6 §fiÁˆ Ù˘ ˆÊÂÏÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÂappleÈÓfiËÛ·Ó: ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ Úfi‰ÈÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÚÈÙ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂ-Ô‡˜, ‰È·Ù˘appleÒıËÎ·Ó Û’ ¤Ó·Ó appleÔÏÈÙÈÛÌfi, fiappleÔ˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó apple¿ÓÙÔÙ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ıÂÔ‡˜ Î·È Û’ ¤Ó· appleÏ·›ÛÈÔ ·Ó·-˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ʇÛ˘ Ì fiÚÔ˘˜ appleÔ˘ ˘appleÂÚ-‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÓıÚÒappleÈÓ· ̤ÙÚ· [‹‰Ë Ô £·Ï‹˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ù· «apple¿ÓÙ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ıÂÔ‡˜» (∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘,ÂÚ› „˘¯‹˜, 1.5 11·8) Î·È Ô ∏Û›Ô‰Ô˜ ÛÙË £ÂÔÁÔÓ›· apple·ÚÔ˘Û›·˙ ÌÈ· ÁÂÓ·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÂÏÈÎÙÈ-΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û‡Ìapple·ÓÙÔ˜]. µÏ. ÙÔ apple·Ú¿ıÂÌ· appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: «∏ ıˆڛ· ÙÔ˘ Úfi‰ÈÎÔ˘ ÂÍËÁ› ıÂÙÈο ÙËıÚËÛΛ· ·applefi Ù· ˘ÏÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ Î·È ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÏÔÁÈ΋, Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ apple›ÛÙ˘, Ë ıˆڛ· ÙÔ˘ ∫ÚÈÙ›· ÂÍËÁ› ·ÚÓËÙÈο ÙË ıÚËÛΛ·, Û·Ó Ì¤ÛÔ appleÔ˘ ÂappleÈÓÔ‹ıËΠappleÔÓËÚ¿ÁÈ· Ó· ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Ó· ˘appleÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ÛÙÔ ÓfiÌÔ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ˘appleÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó Ù· ıÂ-̤ÏÈ· Ù˘ ηÙÂÛÙË̤Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·» (µÏ. £. µ¤ÈÎÔ˜,º‡ÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·, fi.apple., ÛÂÏ. 126). °È· ÙËÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓË ıÂÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È Î¿appleÔÈˆÓ Ô-ÊÈÛÙÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ÛÙÔ¯¿ÛÙËÎ·Ó apple¿Óˆ ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ Î·È ÙËÓ appleÚԤϢÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜, Î·È appleÚfiÙÂÈÓ·ÓÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ı›Ԣ ˆ˜ appleÓ‡̷ÙÔ˜ ·ÈÒÓÈÔ˘ appleÔ˘ ÂappleÔappleÙ‡ÂÈ Ù· apple¿ÓÙ· Î·È ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ appleÚ¿-ÍÂȘ ÙÔ˘˜ (‚Ï. Sarah Broadie, «H ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈṲ̂ÓË ıÂÔÏÔÁ›·», ÛÙÔ A.A. Long, OÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ,˘Ó·ÁˆÁ‹ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙËÌ¿ÙˆÓ, ÌÙÊÚ. £. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜-∆. ∆˘ÊÏfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ·apple·‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 2005,ÛÂÏ. 301-325). ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¿ÚıÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È appleˆ˜ Ë ¿appleÔ„Ë fiÙÈ Ô ıÂfi˜ ·appleÔÙÂÏ› ÂappleÈÓfiËÛË ÂÓfi˜È‰ÈÔÊ˘Ô‡˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘, appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ›Û˘ÊÔ, ‰Ú¿Ì· Ù˘ ›‰È·˜ appleÂÚÈfi‰Ô˘ appleÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ·appleÔ‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ∂˘ÚÈapple›‰Ë Î·È ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔÓ ∫ÚÈÙ›·. ∂ÓÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ ÙÔ apple·Ú¿ıÂÌ· ÙÔ˘ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙ· apple·Ú·Î›ÌÂÓ¿∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


40∫∂º∞§∞πO 2ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: «…fiÙ·Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ ·apple¤ÙÚ„·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ·applefi ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ appleÚ¿ÍÂȘ ‚›·˜, ·ÏÏ¿·˘ÙÔ› Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿, appleÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÂappleÈÓfiËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ÙÔ Êfi‚Ô (·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜), ÒÛÙ ӷ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ appleÔ˘ Ó· ÊÔ‚›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÎÔ‹ıÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ·˘ÙÔ›ÂÓÂÚÁÔ‡Ó, ÌÈÏÔ‡Ó ‹ ÛΤappleÙÔÓÙ·È ÎÚ˘Ê¿. °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈapplefiÓ appleÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ı›Ԣ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·appleÓ‡̷ appleÔ˘ ·appleÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·, appleÔ˘ ‚ϤappleÂÈ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ Ì ÙÔ ÓÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ·appleÂÚÈfiÚÈÛÙË ÛÔÊ›· ηÈÂappleÔappleÙ‡ÂÈ Ù· apple¿ÓÙ·, ÊÔÚ¤·˜ ÌÈ·˜ ı›·˜ ʇÛ˘… ∆Ô Î·Îfi appleÔ˘ Ì˯·Ó‡ÂÛ·È ÛÙË ÛȈapple‹ ‰Â ı· Ì›ÓÂÈ ·apple·Ú·Ù‹-ÚËÙÔ ·applefi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜Ø ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ˘appleÂÚ‚ÔÏÈο Â˘Ê˘Â›˜. ø˜ ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜ fiÚÈÛ ¤Ó·Ó ÙfiappleÔ appleÔ˘ appleÚÔηÏÔ‡ÛÂÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡appleˆÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜… ÙÔÓ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ıfiÏÔ, fiappleÔ˘ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙȘ ·ÛÙÚ·apple¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌ·-ÎÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÚ·˘ÓÔ‡, ÙÔ ¤Ó·ÛÙÚÔ appleÚfiÛˆappleÔ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ appleÔ˘ Ì Ûapple¿ÓÈ· ÂappleȉÂÍÈfiÙËÙ·ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜… ªÂ ·˘ÙfiÓ, appleÚÔapple¿ÓÙˆÓ, ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î¿appleÔÈÔ˜ ¤appleÂÈÛ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Ó· appleÈ-ÛÙÂ‡Ô˘Ó appleˆ˜ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ». µÏ. S. Broadie, fi.apple., ÛÂÏ. 324. [ªappleÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙËı› ·˘Ùfi ÙÔ ·applefi-Ûapple·ÛÌ· Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ÛÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ̇ıÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ·È‰Ò ηÈÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ 4Ë ÂÓfiÙËÙ·, apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1)].7 £ÚËÛΛ· Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜: Ô appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ appleÚԤϢÛË ÙÔ˘ ıÂ-Ô‡ ·Ó·appleÙ‡ÛÛÂÙ·È Â˘Î·ÈÚȷο, ›Ù ÂappleÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·applefi„ÂȘ ÍÂappleÂÚ·-Ṳ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ›Ù ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· appleÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ï·˚΋ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›· appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙÔÏ·fi ·applefi ÙÔÓ Ì‡ıÔ Î·È ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈοÛÂÈ Û ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›·. ¯ÂÙÈο Ì ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ· Ù˘ Á¤ÓÂÛ˘ Ù˘ ıÚË-ÛΛ·˜, ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÛÙËÓ apple·Ú·‰ÔÛȷ΋ ıÚËÛΛ· ÎÚÈÙÈ΋ Ô͇ÙÂÚË ·applefi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜,fiappleˆ˜ Ï.¯. Ô •ÂÓÔÊ¿Ó˘. O Úfi‰ÈÎÔ˜, Ô ∫ÚÈÙ›·˜ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙Ô˘Ó ÙËıÚËÛΛ· ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ·ÓıÚˆappleÔÏÔÁÈÎfi, ÂappleȉÂÎÙÈÎfi ÂÍ‹ÁËÛ˘, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‡apple·Ú͢ ÙˆÓ ıÂÒÓ. °È· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. apple.Ã. ıÂfi˜ Î·È Ê‡ÛË Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È̤۷ ·applefi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‡Ìapple·ÓÙÔ˜ Î·È ÔÙȉ‹appleÔÙ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘¢›·, Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ‹ Ù˘ ∞Ó¿Á΢. ∂ӉȷʤÚÔÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ıˆڛ· ÙÔ˘ Úfi‰ÈÎÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ appleÚԤϢÛË Ù˘ıÚËÛΛ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›·, Û ¤Ó· appleÚˆÙfiÁÔÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ Ï¿ÙÚ¢·Ó ˆ˜ ıÂÔ‡˜ appleÚ¿ÁÌ·Ù·appleÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤ÙÚÂÊ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ˆÊÂÏÔ‡Û·Ó, fiappleˆ˜ ÙÔ˘˜ ηÚappleÔ‡˜, ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, Ù· appleÔÙ¿ÌÈ· Î·È ¿ÏÏ· (‚Ï. ÂÈÎfiÓ·). ’¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ıÂÔappleÔ›ËÛ·Ó ÂΛÓÔ˘˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ÂappleÈÓfiËÛ·Ó ÙȘ ˆÊ¤ÏÈ̘ Ù¤¯Ó˜, fiappleˆ˜ Â›Ó·È Ë ÁˆÚÁ›·,Ë ·ÌappleÂÏÔ˘ÚÁ›·, Ë ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·, Î·È ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚ„·Ó Ì ·ÓıÚÒappleÈÓË ÌÔÚÊ‹, fiappleˆ˜ ÙË ¢‹ÌËÙÚ·, ÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ,ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ Î.¿. °ÂÓÈο, ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¿ıÂÔÈ Î·È ÔÈ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ-ÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô π ÙˆÓ ¡fiÌˆÓ ˆ˜ Î·Ù·Ï˘ÙÈΤ˜ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ apple›ÛÙ˘ (µÏ.Kerferd, ∏ ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, fi.apple., Î·È £. µ¤ÈÎÔ˜, º‡ÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·, fi.apple., ÛÂÏ. 124-126).¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 ª¤ÙÚÔÓ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈÔÓ: Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÙÔÓ «¿ÓıÚˆappleÔ» (Á¤ÓÔ˜), appleÔ˘ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ÙËÓ ÎÔÈÓˆ-Ó›·, ˆ˜ ̤ÙÚÔ (ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿appleÙ˘Í‹ Ù˘ Î·È ıˆÚ› appleˆ˜ ·˘Ù‹ ˘applefiÎÂÈÙ·È Û ‰È·Ú΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È appleÚfiÔ-‰Ô. ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ˆ˜ ̤ÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ Ù˘ applefiÏ˘ ‹ıÂÏ ӷ ‰Â›ÍÂÈ ÙË Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È appleÔÏÈÙÈÎÒÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜, ı· ·ÓÙÈηٷ-ÛÙ·ı› ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›· ·applefi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ [‚Ï. apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1)].2 Ï¿Ó˜ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ – ¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ: fiÛÔÈ ÂÌappleÂÈÚÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈÛ’ ¤Ó·Ó ÛÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi Á‡Úˆ ·applefi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ, ÛÙËÚ›-˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜ Û˘¯Ó¿ Ì·˜ ·apple·ÙÔ‡Ó, apple.¯. Ë Ú¿‚‰Ô˜ appleÔ˘ ‚˘ı›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· appleÔÙ‹ÚÈÓÂÚfi Ê·›ÓÂÙ·È ÎÂηÌ̤ÓË, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È. OÈ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ, appleÔ˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÂÈÎfiÓ˜ appleÔ˘¤¯Ô˘Ó appleÚfiıÂÛË Ó· Ì·˜ ÂÍ·apple·Ù‹ÛÔ˘Ó, fiappleˆ˜ Ù· Û¯‹Ì·Ù· appleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ÛÂÏ.48, Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰È·apple›ÛÙˆÛË appleˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÌÔÚÊÒÓ Ù¤¯Ó˘, appleÔ˘ ÛÎÔappleÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·,ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ‚·ÛÈο ı¤Ì· ·ÁˆÁ‹˜ Ó· ÌappleÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘,∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oºπ∆∂ KAI OºITIKH KINHH 41apple.¯. Ù· ÎfiÌÈΘ ‹ ÙËÓ ·ÊËÚË̤ÓË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ó· Ì¿ıÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÒ‰Èη Î·È Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·appleÔ˘ ÂÌappleÂÚȤ¯ÂÙ·È Û’ ·˘ÙfiÓ (µÏ. ∂. Gombrich, ∆¤¯ÓË Î·È æ¢‰·›ÛıËÛË, ÂΉ. NÂʤÏË, Aı‹Ó· 1995).3 ŸÏ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË appleÂÚ›ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿, ÛÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ·Ù·›ÚÈ·ÛÙ·: ÔÈ ‰ÈÛÛÔ›ÏfiÁÔÈ (ο ντικειµενικοί λγοι, ο µφω λγοι) ‹Ù·Ó ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜.TÔ Î·ıÂÙ› ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·applefi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. ªÂ ÙȘ ·applefi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ «Î·ÈÚÔ‡», Ù˘ η-Ù¿ÏÏËÏ˘ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÙËÓ ÔappleÔ›· ÂappleÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ó¢ڛÛÎÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË (∂ÎÎÏËÛÈ·-ÛÙ‹˜ °’, 4: καιρς το καθελεν κα καιρς το οκοδοµσαι) Î·È Û Î›ÌÂÓ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ (ηÈÚfi˜, η›ÚÈÔ˜, ¿Î·ÈÚÔ˜, ηÈÚÈÎfiÙËÙ·). °È· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ‚Ï. £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ 2, 34, 4 ηÈE. MÔ˘ÙÛfiappleÔ˘ÏÔ˜, ºÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ηÈÚÈÎfiÙËÙ·˜, ÂΉ. K·Ú‰·Ì›ÙÛ·, Aı‹Ó· 1984.∂¡O∆∏∆∞ 4¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ʇÛË – ÓfiÌÔ˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘ AÓÙÈÊÒÓÙ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ÓfiÌÔ, ÙËۇ̂·ÛË Î·È ÙË Ê‡ÛË.ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ appleÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜,ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ applefiÏ˘-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ appleËÁ‹ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·applefi-„ÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁfiÚ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ appleÔÏÈÙ›·˜.ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔappleÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ appleÔÏÈÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂ-ÚˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂappleÔ¯‹.ñ ¡· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÓÂfiÙÂÚˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ…δικαιοσνη τ τς πς νµιµα, ν πολιτεηταί τις, µ αβαίνειν. Xρτ’ν ον νθρωπος µάλιστα αυτ ξυµφερντως δικαιοσνη, ε µετ µν µαρτρων τος νµους µεγάυςγοι, µονοµενος δ µαρτρων τ τς φσεως τ µν γάρ τν νµων ετα, τ δ φσεως καα κα τ τν ν µολογηθα ο φνν, τ δ τςφσεως φν µολογηθέντα […] τ ον νµιµα παραβαίνων εν λάθη τος µολογήσανταςκα ασχνης κα ζηµίας πήλλακται µ λαθών δ’ ο τν δ τ φσει ξυµφτων άν τι παρ τ δυνατνβιάζηται, άν τε πάντας νθρώπους λάθη, οδν λαττον τ κακν, άν τε πάντες δωσιν, οδνµεζον». (Aντιφν, απσπ. 44A, Oxyrhynchus Papyri, XI, n. 1364)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: H ∞Ú¯·›· ÔÊÈÛÙÈ΋, T· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·, ÌÙÊÚ. N.M. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜,ÂΉ. °ÓÒÛË, 2Ë ¤Î‰., Aı‹Ó· 1991, ÛÂÏ. 438. √È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ apple·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (1) ηÈ(2) Â›Ó·È Âapple›Û˘ ·applefi ÙÔ ›‰ÈÔ ‚È‚Ï›Ô.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÌappleÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ıˆ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


42∫∂º∞§∞πO 2ڛ˜ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ Î·È, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË appleÂÚ›appleÙˆÛË, ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÊÒÓÙ·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÓfiÌÔ˘-ʇ-Û˘. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ: ˘apple¤Ú ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ʇÛ˘, ˘apple¤Ú Ù˘ ʇÛË˜Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Âapple›Û˘ Ó· ÌappleÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì-̤˜, Ù· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Óı‹ÎË, fiappleˆ˜ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÊÈÏÔÛÔ-Ê›· ·applefi ÙÔ˘˜ ÃÔÌapple˜, §ÔÎ Î·È ƒÔ˘ÛÛÒ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙȘ ·apple·Ú¯¤˜ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÈ-ÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ÛΤ„˘, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∞Ó·ÊÔ-Ú¤˜ ÛÙȘ ·applefi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙ· ÂapplefiÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È· (΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÒÛÙ ӷ ηٷ‰ÂÈ-¯Ù› Ë ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·applefi„ˆÓ).ø˜ ÛËÌÂ›Ô ·ÊfiÚÌËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÔÌËı¤· ηÈÙ˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó˘apple·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘,fiappleÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘: «¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Ó· ÌËÓ apple·Ú·‚·›ÓÂȘ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ıÈÌ·Ù˘ applefiÏ˘ Ù˘ ÔappleÔ›·˜ Â›Û·È appleÔÏ›Ù˘».ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ηٿÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ‰È·appleÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ·ÓٛʷÛË ÙÔ˘ AÓÙÈÊÒÓÙ· ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ ı¤ÛË·˘Ù‹, ·ÊÔ‡ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ıˆÚ› ÙȘ ÂappleÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ (ÔapplefiÙ ÔÈ fiappleÔȘ apple·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓÓfïÓ, ·Ó ‰Â Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËappleÙ¤˜, ‰ÂÓ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤appleÂÈ· Ó· ‰È·appleÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ·‰È˘).EappleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ·applefi ¿appleÔ„Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋, Ë ·ÓÙ›ıÂÛË Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡, appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙÔÓÈÛÙ›·applefi ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, appleÔ˘ Â›Ó·È ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ (ı¤Û -·ÓÙ›ıÂÛË-‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ÙÔ‡ ˘apple¤Ú Î·È ÙÔ˘Î·Ù¿). YappleÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Âapple·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ϤÍÂˆÓ (ÓfiÌÔ˜-ʇÛË) Î·È ÙËÓ Î‡ÚÈ· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË: OÈ Ì·ıËÙ¤˜ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ·applefi„ÂȘ appleÚÔÂÎÙ›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˜ ÛÙÔ apple·ÚfiÓ.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: ÙÔ Ó· ˙ÂÈ Î·Ó›˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, appleÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ› Î·È appleÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂ-Ú›·, ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ÙË Ê‡ÛË, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. OÈ ÂappleÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ʇÛ˘ Â›Ó·È ·Ó·-Áη›Â˜, ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ı·›ÚÂÙ˜.EÚÒÙËÛË 2Ë: ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ÊÈÏ›· Î·È ÙËÓ ÔÌfiÓÔÈ·, ˆÊÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ.EÚÒÙËÛË 3Ë: Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ·apple·Ú·›ÙËÙË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ appleÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·-ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. O ÓfiÌÔ˜ ·apple·Ú·›ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË Î·Ù¿ ÙÔÓ ÚˆÙ·Áfi-Ú·, ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ·˘ı·›ÚÂÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ AÓÙÈÊÒÓÙ·.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 H ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ÓfiÌÔ: Ô ∞ÓÙÈÊÒÓ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ appleˆ˜ ·Ó Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ˙ˆ‹ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ, ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ÙË Ê‡ÛË, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi appleÔ˘ ·apple·ÈÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·applefi ÙË Ê‡-ÛË, Ë ÔappleÔ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ’ ·˘ÙfiÓ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÓfiÌÔ˘-ʇÛ˘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË. ∏ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ıˆÚ› fiÙÈÂ›Ó·È ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· appleÔ˘ appleÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ·applefiÏ˘ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ÌÂÓfiÌÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó appleÚ¿ÁÌ·Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜, appleÔ˘ ÓÔÂ›Ù·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ Ë ·ÓıÚÒappleÈÓË Ê‡-ÛË. H ·ÓıÚÒappleÈÓË Ê‡ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰ÂÛÌÔ‡˜ appleÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÂÓfiÙÂÚÔÈ ·applefi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, appleÔ˘ ÛÙËÚ›˙Ô-ÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ (ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Óı‹ÎË). H Û‡ÁÎÚÈÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ AÓÙÈÊÒÓÙ· ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂ Û˘-ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, Ê·›ÓÂÙ·È fï˜ appleˆ˜ ‹Ù·Ó ¢ڤˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜.H ·ÓÙ›ıÂÛË Ê‡Û˘ Î·È ÓfiÌÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ apple.¯. Î·È ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË NÂʤϘ (ÛÙ. 937 ηÈ961), ¤ÚÁÔ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ 423 apple.X., fiappleÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ §¿ıÔ˜ Ó· η˘¯È¤Ù·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ appleÚÒÙÔappleÔ˘ Û˘Ó¤Ï·‚ ÙËÓ È‰¤· Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ (ÛÙ. 1039-40). Eapple›-Û˘, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂappleÈÎÚÔÙÂ›Ù·È ÙÔ §¿ıÔ˜, ÁÈ·Ù› ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ıÈ·ÛÒÙ˜ ÙÔ˘ Ó· «appleÚ¿ÍÔ˘Ó fiappleˆ˜ appleÚÔÛÙ¿-˙ÂÈ Ë Ê‡ÛË, Ó· ¯ÔÚÔappleˉ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ¢ı˘Ì‹ÛÔ˘Ó, Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÌËÓ appleÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·applefi ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


Oºπ∆∂ KAI OºITIKH KINHH 43·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ appleÔ˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Â›Ó·È ÂappleÔÓ›‰ÈÛÙÔ (νµιζε µηδν ασχρν, ÛÙ. 1078-8). H ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛËÙÔ˘ OÚıÔ‡ Î·È ÙÔ˘ §¿ıÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ¢›Î·ÈÔ˘ §fiÁÔ˘ Î·È Õ‰ÈÎÔ˘ §fiÁÔ˘, appleÔ˘ οÓÂÈ Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ÛÙȘ NÂ-ʤϘ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ appleÚfiÙ˘appleÔ ÙË ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ apple·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÂappleȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ˘apple¤Ú Î·È Î·Ù¿ ÂÓfi˜ ‰Â-‰Ô̤ÓÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, appleÔ˘ appleÚÒÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔ›ËÛÂ Ô ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· apple·Úˆ‰›· Ù˘ ‰È‰·Ûη-Ï›·˜ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ Î·È ÁÈ· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ «·Ú¯·›· apple·È‰Â›·» Î·È ÙËÓ «Î·ÈÓ‹ apple·È‰Â›·» ÙˆÓ Ô-ÊÈÛÙÒÓ (∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, NÂʤϘ, ÛÙ. 937 Î·È 961). (BÏ. Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û¯fiÏÈÔ IÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ EÏÏ¿-‰·˜, ÙfiÌ. 4, ÂΉ. ·ÓÂappleÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ K·›ÌappleÚÈÙ˙ Î·È EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, 2005, ÛÂÏ. 115). ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË Ófi-ÌÔ˘ Î·È Ê‡Û˘ Á›ÓÂÙ·È Û·ÊÒ˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜.°È· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÓfiÌÔ˘ Î·È Ê‡Û˘ Ô Guthrie apple·Ú·ÙËÚ›: «∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ıÚËÛΛ· ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Á‡-Úˆ ·applefi ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ· ·Ó ÔÈ ıÂÔ› ˘apple‹Ú¯·Ó ʇÛÂÈ –appleÚ·ÁÌ·ÙÈο– ‹ ÌfiÓÔ νµω, ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ì‚·ÙÈο ηıÈÂÚˆ-̤ÓÔÈ ·applefi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜. ¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó ·Ó ÔÈ appleÔÏÈÙ›˜ ‰ËÌÈ-Ô˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ıÂ˚΋ ÂÓÙÔÏ‹, ·applefi Ê˘ÛÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‹ νµω, ‰ËÏ. Û˘Ì‚·ÙÈο ·applefi Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ.ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔappleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÂÍÂÙ·˙fiÙ·Ó ·Ó ÔÈ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈ-Τ˜ ‹ ·appleÏÒ˜ ı¤Ì· ÓfiÌÔ˘. ¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·, ·Ó Ë ÂÍÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘ apple¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ (‰Ô˘-Ï›·) ‹ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡ apple¿Óˆ Û ¿ÏÏÔÓ (΢ÚÈ·Ú¯›·) Â›Ó·È Ê˘ÛÈ΋ Î·È ·Ó·applefiÊ¢ÎÙË ‹ ÙËÓ ÂappleÈ‚¿ÏÏÂÈ ·appleÏÒ˜ Ô Ófi-ÌÔ˜ Î.Ô.λ. (‚Ï. Guthrie, fi.apple., ÛÂÏ. 83). √ ›‰ÈÔ˜ Âapple›Û˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: «°È· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌappleÔÚÔ‡ÌÂÓ· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÚÂȘ ·ÚȘ ı¤ÛÂȘ: ˘apple¤Ú ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ʇÛˆ˜, ˘apple¤Ú Ù˘ ʇÛˆ˜ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ¿ÙÂÁÎÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ‹ ıÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ appleÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· apple·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë, ‰ËÏÒ-ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ ı· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È apple¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ appleÈÔ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÓfiÌÔ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÔÙȉ‹appleÔÙ ıÂÛapple›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Â͢appleËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ı· ÈÛ¯‡ÂÈ fiÛÔ Î·ÈÚfi ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜» (‚Ï. Guthrie, fi.apple., ÛÂÏ. 86).¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 O «Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁfiÚ·»: ηٿ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ·, Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ·applefi ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛËÎ·È appleÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, appleÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ appleÚÔfi‰Â˘Â. ÙÔÓ Ì‡ıÔ, appleÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÊËÁ›ٷÈÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ ·Ú¯Èο ˙Ô‡Û·Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿, fï˜ ÛÙ·‰È·Î¿appleÚÔÛapple¿ıËÛ·Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·˘ÙÔappleÚÔÛÙ·Û›· ÔÌ¿‰Â˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ¤Î·Ó·Ó, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·‰ÈÎÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ¿ÏÏÔ, ÌÂ Û˘Ó¤appleÂÈ· Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È. ŸÌˆ˜, Ô ∑¢˜ ¤ÛÙÂÈÏ ے ·˘ÙÔ‡˜ ‰‡Ô ËıÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜, ÙËÓ·È‰Ò Î·È ÙË ‰›ÎË, ÁÈ· Ó· ÙȘ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó. ŒÙÛÈ, Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ·apple¤‚ËÛ·Ó ·Ó·Áη›· appleÚÔ¸applefiıÂÛË ÁÈ·ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleÈÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. √ ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ˘appleÂÚ·Ûapple›˙ÂÙ·È Â‰Ò ÙÔÓ ÓfiÌÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ê‡ÛËÎ·È ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÂÙ‹, appleÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ, Ì·ı·›ÓÂÙ·È ˆ˜·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. √ ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ¤¯ÂÈ ˘apple¤ÚÌÂÙÚÔ Û‚·ÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜·ÚÂÙ¤˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÁÈ· ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÚËÓÈ΋˜ appleÂÈıÔ‡˜ ˆ˜ ıÂ̤-ÏÈ· Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂappleÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ˘Á¤ÓÔ˘˜ (‚Ï. Guthrie, OÈ ÔÊÈÛÙ¤˜, ÌÙÊÚ. ¢·ÌÈ·Ófi˜ TÛÂÎÔ˘Ú¿Î˘, ÂΉ. MIET, Aı‹Ó·, 1989, ÛÂÏ. 327).2 √ ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È Û˘Óı‹ÎË (§˘ÎfiÊÚˆÓ): Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ §˘ÎfiÊÚˆÓ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ·˘Ùfi appleˆ˜ ÔÓfiÌÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ìʈӛ· Î·È ÂÁÁ‡ËÛË, ÁÈ· Ó· ˘apple¿Ú¯ÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡ÓÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ¿appleÔ„Ë appleÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È appleˆ˜ appleÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô-Ï·›Ô˘, Ë ÔappleÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠηٿ ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆapple·˚ÎÔ‡ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ·, ΢ڛˆ˜·applefi ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÊÈÏfiÛÔÊÔ ƒÔ˘ÛÛÒ.3 ∏ ıˆڛ· ÙÔ˘ ÃÔÌapple˜ ÌappleÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙËÓ ¿appleÔ„Ë ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹ £Ú·Û‡Ì·¯Ô˘: «¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·ÈÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘», ÙËÓ ÔappleÔ›· ı· ‰Ô‡Ì ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÂÓfiÙËÙ· 2Ë: ∞Ú¯Èο, Ë ¿appleÔ„ËappleÔ˘ appleÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·ÊÂÏ‹˜ Î·È ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÌËÓ¢ı› fiÙÈ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈfiÙÈ ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi ‹ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜. ˘ÓÂappleÒ˜, ıˆÚԇ̠appleˆ˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó·∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


44∫∂º∞§∞πO 2appleÚ¿ÙÙÔ˘Ì fi,ÙÈ Â͢appleËÚÂÙ› ÙȘ appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Â͢appleËÚÂÙ› ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜. ∏ ¿appleÔ„ËÙÔ˘ £Ú·Û‡Ì·¯Ô˘ fï˜ Â›Ó·È appleÈÔ Û‡ÓıÂÙË, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·ÈÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÃÔÌapple˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ʇÛ˘.  ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ë ¿appleÔ„Ë ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈ-ÔÛ‡ÓË, ÙËÓ ÔappleÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ô £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ΢‚ÂÚÓ¿ ηÈÓÔÌÔıÂÙ› ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ, ÙÔ ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ ˆ˜ ‰›Î·ÈÔÎ·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ appleÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡. OÈ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ appleÔ˘ appleÚÔ·appleÙÔ˘ÓÌ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿appleÔ„Ë —Ë ÔappleÔ›· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÏÏË-ÓÈ΋ appleÔÏÈÙÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÏÔappleÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ appleÔϤÌÔ˘, fiappleˆ˜ ·˘Ù‹ ·appleÔÙ˘appleÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÛÂ-Ï›‰Â˜ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë— Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ Ó· appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ë ‚·ı‡ÙÂÚË appleÚfiıÂÛË ÙÔ˘ £Ú·Û‡-Ì·¯Ô˘ Î·È Ë Ô˘Û›· Ù˘ ¿appleÔ„‹˜ ÙÔ˘: ·Ó, ‰ËÏ·‰‹, appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ÛȈ-‰ÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ÁÈ· ÚÈ˙È΋ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‹ ·appleÏÒ˜ ÁÈ· ÌÈ· ΢ÓÈ΋ ‰È·apple›ÛÙˆÛË Û¯ÂÙÈοÌ ·˘Ù‹Ó Î·È ·ÎfiÌ·, ·Ó fiÛ· ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜ ÛÙÔ appleÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ appleÏ·ÙˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË (ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 3, ÂÓfiÙËÙ· 2Ë), Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋ ËıÈ΋ıˆڛ· ‹ ÌÈ· ıˆڛ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ‹ ·ÎfiÌË Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó appleÚÔۋψÛË ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ¤ÎÊÚ·ÛË„˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁˆÈÛÌÒÓ Î.¿. ∆Ô appleÚfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·apple·Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Â‰Ò Î·È appleÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜.4 ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ʇÛ˘: Ë appleÚÔ-appleÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·ÓappleÚÈÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ù¯ÓËÙfi ηٷÛ··ÛÌ·ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ∞˜ ÂappleÈÛËÌ·Óı› ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ÛÙÔ apple·ÚfiÓ ÎÂÊ¿-Ï·ÈÔ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·appleÙ˘¯ı› ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË [ËÌ.: O fiÚÔ˜ «ÎÚ¿ÙÔ˜», ·Ó ηÈÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· applefiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·(·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹, apple.¯., Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË «¤ıÓÔ˜-ÎÚ¿ÙÔ˜»). ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ, ÔÈ Ì·-ıËÙ¤˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· appleÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù·].5 ‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë (·ÍÈÔappleÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë): Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜(460-400 apple.X.) ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ appleÚfiÔ‰Ô –Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ appleÔ˘ appleÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÙÔ˘˜ appleÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ Âapple·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ– Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ófi-ÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ʇÛ˘. ª›· ıˆڛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË Ê‡ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÌappleÔÚ› Ó· ÂÍË-Á‹ÛÂÈ ÙËÓ appleÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ appleÔ˘ apple·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. O £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ appleÚÔ-Ûapple·ı› Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ appleÔÈÎÈÏ›· Î·È ÙËÓ appleÔÏ˘appleÏÔÎfiÙËÙ·ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ.∂¡¢∂π∫∆π∫∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ËÁ¤˜–∫›ÌÂÓ·∂Àƒππ¢∏, ∂ϤÓË, ÌÙÊÚ. £Ú. Ù·‡ÚÔ˘, ∞ı‹Ó· 1962.∂Àƒππ¢∏, ∂ϤÓË, ÂÈÛ·Á.-ÌÙÊÚ.-Û¯fiÏ. ∂. ÷Ù˙Ë·Ó¤ÛÙ˘, ÂΉ. π. ∑·¯·ÚfiappleÔ˘ÏÔ˘, ∞ı‹Ó· 1989.π√∫ƒ∞∆∏, ∂ϤÓ˘ ÂÁÎÒÌÈÔÓ, ÌÙÊÚ. ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ √Ì¿‰· ∫¿ÎÙÔ˘, ÂΉ. ∫¿ÎÙÔ˜, ∞ı‹Ó· 1993.∫∞∫ƒπ¢∏, π. £., ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ ∂appleÈÙ¿ÊÈÔ˜, ÂΉ. µÈ‚ÏÈÔappleˆÏÂ›Ô Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, ∞ı‹Ó· 1984.∂¡∆∑√√À§√À-µ∞§∞§∞, ∆., °ÔÚÁ›·˜, ÂÈÛ·Á.-ÌÙÊÚ.-Û¯fiÏÈ·, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 1999.∫√À∆∂ƒ√√À§√, ¡. ª., ∏ ·Ú¯·›· ÔÊÈÛÙÈ΋. ∆· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·, ÂΉ. °ÓÒÛË, 2Ë ÂΉ., ∞ı‹Ó· 1991.ªÂϤÙ˜∞ª∞∆∑√°§√À-£∂ª∂§∏, ∫., ¿ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤ÙÚÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ˜, ‰È‰·ÎÙ. ‰È·ÙÚ., ÂΉ. ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÚÓ·ÛÛfi˜, ∞ı‹Ó· 1996.µ√À¢√Àƒ∏, ∫. π., ∏ ∞Ú¯·›· ÔÊÈÛÙÈ΋, Ú·ÎÙÈο ∞’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· ÛÔÊÈÛÙÈ΋, ∂ÏÏËÓÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ-‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó·, ∞ı‹Ó· 1984.¢ƒ∞°ø¡∞ –ª√¡∞Ã√À, ª., «√È ıˆڛ˜ ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙË Á¤ÓÂÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È Ë ÛÙˆÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ ıÂÔÏÔÁ›·», ÛÙÔ ∏ ∞Ú¯·›· ÔÊÈÛÙÈ΋, Ú·ÎÙÈο ∞’¢ÈÂıÓÔ‡˜ ˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· ÛÔÊÈÛÙÈ΋, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1984.GUTHRIE, W.K.C., √È ÔÊÈÛÙ¤˜, ÌÙÊÚ. ¢. ∆ÛÂÎÔ˘Ú¿Î˘, Á’ ÂΉ., ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1998.KERFERD, G. B., ∏ ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, ÌÙÊÚ. . º·Ó·Ú¿˜, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1986 .∫Àƒ∫√, µ., ∞Ú¯·›Ô˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÊÈÛÙÈ΋, πˆ¿ÓÓÈÓ· 1986.ROMILLY, J. de, √È ªÂÁ¿ÏÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ‹, ÌÙÊÚ. º. π. ∫·ÎÚȉ‹˜, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1994.ROMILLY, J. de, √ ÓfiÌÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛΤ„Ë. ∞applefi ÙȘ ·apple·Ú¯¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÌÙÊÚ. ªapple. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ∫. ªËÏÈ·Ú¤ÛË, ÂΉ. ÕÛÙ˘, ∞ı‹Ó· 1995.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


ΚΕΦAΛΑΙΟ TPITOˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ï¿ÙˆÓ∂π∞°ø°∏∏ EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌappleÔÚ› Ó· ‰È‰·¯ı› Û 1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· Î·È Ó· ·appleÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·-ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ appleÔ˘ ·ÓıÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ηٿ ÙËÓ ÔappleÔ›·ÁÚ¿ÊÙËηÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÙÔÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi apple›-ӷη, ÙÔÓ ¯¿ÚÙË, Ù· ÂÚÁÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο appleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ apple·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ΛÌÂÓ·ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ Ó· ·Ó·appleÙ‡ÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ÂÓfi˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È: (·) Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ˘appleÔÎÚ˘appleÙfiÌÂÓ˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÙˆÓ ÂappleȯÂÈÚË-Ì¿ÙˆÓ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿Ù˘apple· Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔØ (‚) Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÂappleȯÂÈÚËÌ¿-ÙˆÓØ (Á) Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Î·È(‰) Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ appleÔ˘ ·appleÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ·applefi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Û ۇÁ¯ÚÔÓ· appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.ÚfiÙ·ÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ EÈÛ·ÁˆÁ‹˜(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)K¿ÓÔ˘Ì ۇÓÙÔÌË apple·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ appleÚÔÔÚÁ·ÓˆÙ‹, ÛÙoÓ ÔappleÔ›o apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·ÈÔÈ ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÂÓoًوÓ. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ «ˆÎÚ¿Ù˘ – Ï¿-ÙˆÓ» Î·È ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ù¿ÍË Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÂappleÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ı¤Ì·Ù· Ì ‚¿ÛË ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·-ÙÔÏfiÁÈÔ appleÔ˘ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ:A’ ÔÌ¿‰·: O ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ë ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘, ¨¨ 1-4:1. fiÙ ¤˙ËÛÂ Ô ˆÎÚ¿Ù˘; Ò˜ ‹Ù·Ó ˆ˜ appleÚÔÛˆappleÈÎfiÙËÙ·; 2. fiÙ ¤ÁÈÓÂ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Î·È Ì appleÔȘηÙËÁÔڛ˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ; M appleÔÈÔÓ ÙÚfiappleÔ apple¤ı·ÓÂ; 3. Ò˜ ¤‚ÏÂappleÂ Ô ˆÎÚ¿Ù˘ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·; 4. ÔÈ· ̤ıÔ‰Ô ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘;  appleÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰›‰·ÛΠηÈÁÈ· appleÔÈÔ ÏfiÁÔ; 5. TÈ Â›Ó·È Ë ÛˆÎÚ·ÙÈ΋ ÂÈÚˆÓ›·; 6. M appleÔÈÔÓ ÙÚfiappleÔ appleÚÔÛapple¿ıËÛÂ Ô ˆÎÚ¿Ù˘ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ¤ÓÓÔȘ appleÔ˘ ‹ıÂÏ ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ Î·È ÁÈ·Ù›; 7. ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi appleÔ˘ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ› ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÊÈ-ÛÙ¤˜; Àapple‹Ú¯·Ó ÛÙÔȯ›· ÎÔÈÓ¿ ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó; 8. Aapplefi appleÔȘ appleËÁ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·ÈÙËÓ appleÚÔÛˆappleÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË;B’ OÌ¿‰·: O Ï¿ÙˆÓ Î·È Ë ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘, ¨¨ 5-8:1. fiÙ ¤˙ËÛÂ Ô Ï¿ÙˆÓ Î·È appleÒ˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË; 2. TÈ ¤Î·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Î·ÈÁÈ·Ù›; 3. fiÙ ›‰Ú˘Û ÙËÓ Aη‰ËÌ›·, ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Î·È ÁÈ·Ù› ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ; 4. ÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·ÓÛÙËÓ Aη‰ËÌ›·; 5. AÛ¯ÔÏ‹ıËΠÂÓÂÚÁ¿ Ì ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Ô Ï¿ÙˆÓ; 6. M appleÔÈÔÓ ÙÚfiappleÔ ÙÔÓ ·apple·Û¯fiÏËÛÂ Ë appleÔ-ÏÈÙÈ΋; 7.  appleÔÈ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠appleÔÏÈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·; 8. ÔÈ· appleÔÏÈÙ‡̷ٷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ô Ï¿ÙˆÓ; 9.TÈ Â›Ó·È ÔÈ appleÏ·ÙˆÓÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ; ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Û ·˘ÙÔ‡˜;MÂÙ¿ ·applefi ‰ÂοÏÂappleÙË ÛȈappleËÚ‹ ÂÚÁ·Û›· ˙ËÙ¿Ì ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·apple·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÚˆ-Ù‹ÛˆÓ. AappleÔÛ·ÊËÓ›˙ÔÓÙ·È fiÛ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔËı› Î·È ˙ËÙ¿Ì ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ˆ˜appleÚfiÛˆapple· ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·. ˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È‰·Ûηϛ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ appleÚÔ-‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ Î·È ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË.∂appleÂȉ‹ Ë ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ appleÂÚȤ¯ÂÈ appleÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ‰ËψÙÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο appleÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Û‰‡Ô Ì·ıËÙ¤˜ ‹ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ ˘ÏÈÎfi (CD-ROM, ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, Â͈ۯÔÏÈο ‚È‚Ï›·), ÁÈ· Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÓÎ·È Ó· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙȘ appleÚÔÛˆappleÈÎfiÙËÙ˜: «√ ‰¿ÛηÏÔ˜ ˆÎÚ¿Ù˘», «√ appleÔÏÈÙÈÎfi˜Ï¿ÙˆÓ». ∫·Ù¿/ÌÂÙ¿ ÙËÓ apple·ÚÔ˘Û›·ÛË, ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ì appleÚfiÛıÂÙ˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ appleÔ˘ ʈٛ˙Ô˘Ó ÙËÓ appleÚÔÛˆappleÈ-ÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂appleȉÈÒÎÔ˘ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹, ÒÛÙ ÔÈ ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ ÁÓÒÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó οappleÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, Ó· ʈٛ-˙Ô˘Ó Ù· appleÚfiÛˆapple· Î·È ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


46∫∂º∞§∞πO 3∂¡O∆∏∆∞ 1O ÛÔÊfi˜ appleÔ˘ ‰Â ÁÓÒÚÈ˙ ٛappleÔÙ·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ appleÚÔÛˆappleÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Ì¤Û· ·applefi ÙÔÓ appleÚÒÈÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, ÙËÓ ∞appleÔÏÔÁ›· ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ «ÈÛÙÔÚÈÎfi» ˆÎÚ¿ÙË.ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¯·Ú·-ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·applefi ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ˆ˜ ÙÔ˘ appleϤÔÓ ÛÔÊÔ‡ ·ÓıÚÒappleÔ˘.ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÙ‹, ÙË ÛÔÊ›·, ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙËÓ ·˘-Ù¿ÚÎÂÈ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘.ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋,appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È appleÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔEγ µς, νδρες Aθηναοι, σπάζοµαι µν κα φιλ, πείσοµαι δ µλλον τ θε µν, κα ωσπερ νµπνέω κα ος τε , ο µή πασωµαι φιλοσοφν κα µν παρακελευµενς τε κα νδεικνµενος τω νε ντυγχάνω µν, λέγων οάπερ εωθα, τι “Ω ριστε νδρν, Aθηναος ν, πλεως τς µεγίστης καεδοκιµωτάτης ες σοφίαν κα σχν, χρηµάτων µν οκ ασχνη πιµελοµενος πως σοι σται ςπλεστα, κα δξης κα τιµς, φρονήσεως δ κα ληθείας κα τς ψυχς πως ς βελτίστη σται οκ πι-µελ οδ φροντίζεις;”[…] τατα γρ κελεει θες, ε στε, κα γ οοµαι οδέν πω µν µεζον γαθνγενέσθαι ν τ πλει τν µν τ θε πηρεσίαν. οδν γρ λλο πράττων γ περιέρχοµαι πείθωνµν κα νεωτέρους κα πρεσβυτέρους µήτε σωµάτων πιµελεσθαι µήτε χρηµάτων πρτερον µηδ οτωσφδρα ς τς ψυχς πως ν ρίστη σται. (Πλάτων, Aπολογία Σωκράτους, 29d – 30 a b)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ, ∞appleÔÏÔÁ›· ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ – ∫Ú›ÙˆÓ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· £. ·Ì·Ú¿˜,ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2003, ÛÂÏ. 205-206. ∆Ô apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1) Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓÔ˜ º·›‰ÚÔ˜, ÌÂ-Ù¿ÊÚ·ÛË π. N. £ÂÔ‰ˆÚ·ÎfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. BÈ‚ÏÈÔappleˆÏ›ÔÓ Ù˘ EÛÙ›·˜, 5Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 2005, ÂÓÒ ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔΛÌÂÓÔ (2) ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ, AappleÔÏÔÁ›· ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ – KÚ›ÙˆÓ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· £. ·Ì·Ú¿˜, ÂΉ.Z‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2003, ÛÂÏ. 211.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ√ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ì ÙÚfiappleÔ appleÔ˘ ÂÚÂı›˙ÂÈ ÙËÓ appleÂÚȤÚÁÂÈ·ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, fiappleˆ˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ·applefi ÙËÓ ÂappleÈÎÂÊ·Ï›‰· «√ ÛÔÊfi˜ appleÔ˘ ‰Â ÁÓÒÚÈ˙ ٛappleÔÙ·» ÛÂ Û˘Ó-‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ÙË ÊÚ¿ÛË ν οδα τι οδν οδα ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÊfiÚÌËÛË ÁÈ· ÙËÓÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ appleÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, Ù˘ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜. ∏ ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂ-Ù·È Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ appleÔ˘ ˘appleËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∞appleÔÏÔÁ›· ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·appleÔ-ÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ÙÚ›· ̤ÚË.ÙÔ appleÚÒÙÔ (ÎÂÊ. 1-24) Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ·Ó·Û΢¿˙ÂÈ ÙȘ apple·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘,∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


øKPATH KAI §ATøN 47ÙÔ˘ ÕÓ˘ÙÔ˘, ÙÔ˘ ª¤ÏËÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ §‡ÎˆÓ· (fiÙÈ Â›Ó·È Ú‹ÙÔÚ·˜, fiÙÈ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÂappleÔ˘Ú¿ÓÈ· Î·È Ù· Ê˘ÛÈοʷÈÓfiÌÂÓ·, fiÙÈ ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ÏfiÁÔ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ‰›Î·ÈÔ, fiappleˆ˜ ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜, fiÙÈ ‰È·Êı›ÚÂÈ ÙË ÓÂÔÏ·›· Ì ÙË ‰È‰·Ûη-Ï›· ÙÔ˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Î·È ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋). ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ (ÎÂÊ. 25-28) appleÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿ-ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘ Î·È ÔÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ÙÔ ÙÚ›ÙÔ (ÎÂÊ. 29-Ù¤ÏÔ˜) appleÂÚȤ¯ÂÙ·È Ë appleÚÔ˜ ÙÔ˘˜‰ÈηÛÙ¤˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, fiappleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ appleÚÔÙÈÌ¿ Ó· appleÂı¿ÓÂÈ apple·Ú¿ Ó· ·‰È΋ÛÂÈ ÙËÓ applefiÏË ÙÔ˘.Ú¤appleÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Âapple›Û˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ appleÏ·ÙˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ∫Ú›ÙˆÓ, ¤ÚÁÔ appleÔ˘ Û˘ÌappleÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ∞appleÔÏÔÁ›·,fiappleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÙ·È Ë ËıÈ΋ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˆ˜ ˘apple¤ÚÙ·ÙËÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ‡ appleÚ¿ÙÙÂÈÓ Î·È ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë appleÚÔۋψۋ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ηıÒ˜Î·È Ë ˘appleÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ appleÓ‡̷ÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. (°È· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∞appleÔÏÔÁ›·˜, ‚Ï. K.E. ∫·ÙÛÈÌ¿ÓË,∆· ºÈÏÔÛÔÊÈο ΛÌÂÓ· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, £ÂˆÚ›· Î·È appleÚ¿ÍË, ∞ı‹Ó· 1980). ∞Í›˙ÂÈ Âapple›Û˘ Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› appleˆ˜ Ë∞appleÔÏÔÁ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ appleÚÒÈÌÔ˘˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· (ÁÚ¿ÊÙËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, ÌÂÙ·-͇ ÙÔ˘ 399 Î·È ÙÔ˘ 388 apple.Ã.). ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô ˆÎÚ¿Ù˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο ˆ˜ ËıÈÎfi˜ ÊÈ-ÏfiÛÔÊÔ˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ̤ÛÔ˘˜ appleÏ·ÙˆÓÈÎÔ‡˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˘˜, fiappleÔ˘ ·˘Ùfi˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ appleÂ-ÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∂apple›Û˘, ÌappleÔÚ› Ó· ϯı› appleˆ˜ Ô ˆÎÚ¿Ù˘ ÙˆÓ appleÚÒÈÌˆÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÏÂ-ÁÎÙÈο Î·È Ï¤ÂÈ appleˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚¤‚·ÈË ÁÓÒÛË, ÂÓÒ ·˘Ùfi˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È appleˆ˜ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ·appleÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ·. (¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰¤Î· ÛËÌ›· ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË ÙˆÓ appleÚÒÈÌˆÓ ‰È·Ïfi-ÁˆÓ ·applefi ÙÔ˘˜ ̤ÛÔ˘˜, ‚Ï. °ÚËÁfiÚ˘ µÏ·ÛÙfi˜, «√ ˆÎÚ¿Ù˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ˆÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·»,ÛÙÔ ˆÎÚ¿Ù˘, ÌÙÊÚ. ·‡ÏÔ˜ ∫·ÏÏÈÁ¿˜, ÚÔÏÂÁfiÌÂÓ· Î·È ÂappleÈ̤ÏÂÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¡Â¯·Ì¿˜,ÂΉ. µÈ‚ÏÈÔappleˆÏ›ÔÓ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, Aı‹Ó· 1993, ÛÂÏ. 90-137).∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 1Ë: ‚Ï. µÈ‚Ï. Ì·ı., Û¯fiÏÈ· 1 Î·È 3, ÛÂÏ. 61, Î·È µÈ‚Ï›Ô ÂÎapple., Û¯fiÏÈ· 1 Î·È 3, ÛÂÏ. 47-49.∂ÚÒÙËÛË 2Ë: ‚Ï. apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1), ÛÂÏ. 62 Î·È ÙÔ Û¯fiÏÈÔ 3, µÈ‚Ï›Ô ÂÎapple., ÛÂÏ. 48.∂ÚÒÙËÛË 3Ë: Ë ·ÓıÚÒappleÈÓË Â˘Ù˘¯›· ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÛÔÊ›·˜, Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜,Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Ù˘ ̤ÚÈÌÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Ù˘ „˘¯‹˜. µÏ. µÈ‚Ï. Ì·ı., Û¯fiÏÈ· 4,6, 7, 9, 10, ÛÂÏ. 61 Î·È µÈ‚Ï. ÂÎapple., Û¯fiÏÈ· 4, 6, 7, 9, ÛÂÏ. 48-49.∂ÚÒÙËÛË 4Ë: Ë Â˘˙ˆ›· ‰Â Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ηÙÔ¯‹ ÂÊ‹ÌÂÚˆÓ ·Á·ıÒÓ, fiappleˆ˜ ÙÔ˘ appleÏÔ‡ÙÔ˘ ηÈÙ˘ ‰fiÍ·˜. ¡· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ËıÈ΋ Î·È ÙËÓ apple·ÙÂÚÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ appleÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙËÓ È‰ÈÔ-ÎÙËÛ›·, ‚Ï. £ÚËÛ΢ÙÈο °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ì·ı.16: ÕÁÈÔ˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜, fiappleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefiÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·∞ıËÓ·›ÔÈ, Û·˜ ·Á·appleÒ: ÛÙËÓ ∞appleÔÏÔÁ›· ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, appleÔ˘ ˘appleÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÂÎʈӋıËΠ·applefi ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË ÛÙË ‰›ÎËÙÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ·appleÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Î·È ‰›ÓÂÙ·È ·apple¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «ÙÈ ‹Ù·Ó Ô ˆÎÚ¿Ù˘;» ηȫappleÔÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘» ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. apple.X. °È· Ó· ·apple·ÓÙËıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê‹˜ ÔappleÏÔ‡ÙÔ˜ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ appleÔ˘ appleÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi, appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙ· appleÔÏÈÙÈο, apple·È‰Â˘ÙÈο Î·È appleÔÏÈÙÈÛÌÈ-ο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ (‚Ï. µÈ‚Ï›Ô ÂÎapple., ÂÓfiÙËÙ· 2Ë, ÛÂÏ. 54, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· IÛÙÔÚ›· Î·È ÛÙËÓ IÛÙÔÚ›· Ù˘AÚ¯·›·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘), ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ (ÔÊÈÛÙ¤˜ –ˆÎÚ¿Ù˘). ·Ú¿ÏÏËÏ·, appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› Ë ·Á¤Úˆ¯Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Ô ÔappleÔ›Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÙfiÏÌËappleÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ·appleÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ appleÔ˘ ›¯Â ÂappleÈϤÍÂÈ, Û˘-ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ·appleÔ‰¤¯ÂÙ·È Ì ËÚÂÌ›· ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘.1 ∏ ∞appleÔÏÔÁ›· ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·appleÔÏÔÁËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ˆÎÚ¿ÙË. ¯ÂÙÈο ÌÂÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·apple¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì·ÓÙ›Ԣ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË, fiÙÈ ‰ËÏ.‰ÂÓ ˘apple‹Ú¯Â ÛÔÊfiÙÂÚÔ˜ ·applefi ·˘ÙfiÓ, appleÚ¿ÁÌ· appleÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Âapple·ÏËı‡ÂÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì οappleÔÈÔ˘˜ ˘appleÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ ÂȉÈ-ÎÔ‡˜ ‹ ÛÔÊÔ‡˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (appleÚÒÙ· ÙÔ˘˜ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ‡ÛÙÂÚ· ÙÔ˘˜ appleÔÈËÙ¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜)∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


48∫∂º∞§∞πO 3‰È·appleÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·applefi ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÔÊfi˜, ÂÓÒ appleÈÛÙÂ‡Ô˘Ó appleˆ˜ Â›Ó·È ÛÔÊÔ›. √‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÛ˘Ìapple¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ÛÔÊ›· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ ÙÔ˘.√È ‰È·appleÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË (ÎÂÊ. 6, 7, 8) ·applefi ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ appleÔÏÈÙÈ-ÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ appleÔÈËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜, ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ·appleÔ‰ÔıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:ÔÏÈÙÈÎÔ› ¢Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù›appleÔÙ·. ∞ÁÓÔÔ‡Ó ÙËÓ appleÏ‹ÚË ¿ÁÓÔÈ¿ ÙÔ˘˜.ÔÈËÙ¤˜ §¤ÁÔ˘Ó appleÔÏÏ¿ Î·È Î·Ï¿. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Âapple›ÁÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ appleËÁ¤˜ ¤ÌappleÓÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜.∆¯ӛÙ˜ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜. ∞ÁÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù·.ˆÎÚ¿Ù˘ ¢Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›appleÔÙ·. Œ¯ÂÈ Âapple›ÁÓˆÛË Ù˘ ¿ÁÓÔÈ¿˜ ÙÔ˘.(µÏ. Û¯ÂÙÈο ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·ÙÛÈÌ¿Ó˘, ∆· ÊÈÏÔÛÔÊÈο ΛÌÂÓ· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. £ÂˆÚ›· Î·È appleÚ¿ÍË, ∞ı‹Ó·1980, ÛÂÏ. 87-96).2 £· ˘apple·ÎÔ‡Ûˆ ÛÙÔÓ ıÂfi: ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ô Ï¿ÙˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ªÔ›Ú˜ (§¿¯ÂÛË, ∫ψıÒ Î·È ÕÙÚÔappleÔ),ı˘Á·Ù¤Ú˜ Ù˘ ∞Ó¿Á΢, Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ˙ˆ‹, fiÙ·Ó ÔÈ „˘¯¤˜ appleÂÚÓÔ‡Ó Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÒÌ·Ù· Î·È ·Ú¯›˙Ô˘ÓÓ¤· ˙ˆ‹, ÙËÓ ÔappleÔ›· ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó fï˜ ÂχıÂÚ· Î·È Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË (ÔÏÈÙ›·, ∑’, 617b-e). ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈοϤÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÂappleÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ‰·›ÌÔÓ¿ ÙÔ˘, ηÏfi ‹ ηÎfi, appleÔ˘ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ¢‰·›ÌÔÓ· ‹ ηÎÔ‰·›ÌÔÓ·. Οχµς δαίµων λήξεται, λλ’ µες δαίµονα αρήσεσθε… Ατία λοµένου. Θες ναίτιος, ‰ËÏ·‰‹ «‰Â ı· Û·˜‰È·Ï¤ÍÂÈ Ì ÎÏ‹ÚÔ Ô ıÂfi˜, ·ÏÏ¿ ÂÛ›˜ ı· ‰È·Ï¤ÍÂÙ ÙÔÓ ıÂfi Û·˜», ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Î·Ï‹ ‹ η΋ ÌÔ›Ú·, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ˙ˆ‹˜ appleÔ˘ ı· appleÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó. ∏ ¿appleÔ„Ë ·˘Ù‹ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ·Ú¯·›· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‹‰Ë ÛÙÔ˘˜ ÚÔ-ÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ›‰·Ì ӷ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, fiappleˆ˜ ÛÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ, ÛÙÔ·applefiÛapple. 19, Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ: Hθος νθρώπω δαίµων Î·È ÛÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, ·applefiÛapple. 171, Ó· ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÈ εδαιµονίηοκ ν βοσκήµασιν οκε οδ ν χρυσ. Ψυχ οκητήριον δαίµονος. ÙÔÓ appleÏ·ÙˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ º·›‰ÚÔ˜, 107d–e, ˆÛÙfiÛÔ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Ë ¿appleÔ„Ë fiÙÈ Ô ‰·›ÌˆÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì ÎÏ‹ÚÔ Î¿ı ¿ÓıÚˆappleÔ, ÂÓfiÛˆ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˙ˆÓÙ·Ófi˜, ηÈÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ÙfiappleÔ appleÔ˘ ı· ‰ÈηÛÙ› ·applefi fiappleÔ˘ ı· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔÓ Õ‰Ë: λέγεται δ οτως, ςρα τελευτήσαντα καστον κάστου δαίµων, σπερ ζντα ελήχει, οτος γειν πιχειρε ες δή τινα τπον,ο δε τος συλλεγέντας διαδικασαµένους ες Aδου πορεεσθαι (‚Ï. Guthrie, √ ˆÎÚ¿Ù˘, ÌÙÊÚ. T¿ÛÔ˜NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ÂΉ. MIET, Aı‹Ó· 1990, ÛÂÏ. 153).3 ¢Â ı· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· ÊÈÏÔÛÔÊÒ: Ë È‰ÈÔÙ˘apple›· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ apple·Ú¿ıÂ-Ì· appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: «√ ˆÎÚ¿Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔψۉÈfiÏÔ˘ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈṲ̂ÓË ‰È-‰·¯‹, fiappleˆ˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ¢Â ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ù›appleÔÙ ¿ÏÏÔ apple·Ú¿ appleÒ˜ ηÓ›˜ Ì·ı·›ÓÂÈ ·applefi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∞ÓÔ›ÁÂÈÎ·È ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ „˘¯‹˜, ÁÈ·Ù› ÂΛ ̤۷ ı· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ fi,ÙÈ ˙ËÙ¿ÂÈ. ªÂ ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË ÙÔ appleÓ‡̷·Ó·‰ÈappleÏÒÓÂÙ·È appleÚ·ÁÌ·ÙÈο appleÚÔ˜ Ù· ̤۷» (π.¡. £ÂÔ‰ˆÚ·ÎfiappleÔ˘ÏÔ˜, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, ∞ı‹Ó· 1970).O ˆÎÚ¿Ù˘ apple›ÛÙ¢ ÛÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Ù˘ appleÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ («Ô ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Î·È Ô ¤Ì„˘¯Ô˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ÁÓÒÛÙË, appleÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì appleÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÁÓÒÛË ÛÙËÓ „˘¯‹ fiappleÔÈÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ», º·›‰ÚÔ˜, 276a) Î·È Ù˘ «‰È·ÏÂ-ÎÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘» Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· Ô ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ûapple¤ÚÓÂÈ ÛÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ «ÏfiÁÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜ Ó·˘appleÂÚ·ÛappleÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ·˘ÙfiÓ appleÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤ÛappleÂÈÚÂ, ·applefi fiappleÔ˘ ·Ó·Ê‡ÔÓÙ·È Î·È Ó¤ÔÈ ÏfiÁÔÈ Û ¿ÏϘ„˘¯¤˜, Î·È ¤ÙÛÈ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È apple¿ÓÙÔÙ ̤۷ ÙÔ˘˜ ·ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ Ûapple¤ÚÌ· Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯fi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â˘-‰·ÈÌÔÓ›·» (º·›‰ÚÔ˜, 277a).4 ÔÊ›·: ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÔÊ›· Î·È ÊÚfiÓËÛȘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Ô Ï¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿Î·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙÔ ∆’ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ.5 °È· ÙË Ê‹ÌË Î·È ÙËÓ ·›ÁÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ·, ‚Ï. πÛÙÔÚ›· A’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.6 °È· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‚Ï. µÈ‚Ï›Ô Ì·ıËÙ‹, ÎÂÊ. ÔÊÈÛÙ¤˜, ÂÓfiÙËÙ· 1Ë, ÛÂÏ. 40.7 æ˘¯‹: Ë „˘¯‹ ·appleÔÙÂÏ› ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·. √ ∞ÚÈÛÙÔ-Ê¿Ó˘ ·appleÔηÏ› ÛÙȘ ¡ÂʤϘ ÙË Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ψυχν σοφν… φροντιστήριον(¡ÂʤϷÈ, 94).∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


øKPATH KAI §ATøN 498 ÀappleËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ıÂÔ‡: Û˘¯Ó¿ Ô ˆÎÚ¿Ù˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ‹ ·ÓÙÈapple·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜. √ ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ-‹˜ Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ ‰È¤ÊÂÚ·Ó, fï˜, appleÔχ. Ÿappleˆ˜ ϤÁÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-ÛÙÈο : «√ ˆÎÚ¿Ù˘, fiÙ·Ó ¤Î·Ó ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi, ÂappleÈÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó Ì apple¿ıÔ˜ ÛÙ· ËıÈ-ο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: “Ò˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ˙Ô‡ÌÂ;”, “ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ;”, “∆È Â›Ó·È Ë Â˘‰·ÈÌÔ-Ó›·;”. √È ÔÊÈÛÙ¤˜, Ê˘ÛÈο, ¤Î·Ó·Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÛ¤appleÚ·ÙÙ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂΛÓÔ˜ Á‡ÚÈ˙ÂÌ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ ÙÚfiappleÔ appleÚÔˆıÒÓÙ·˜ ·) ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ appleÚ¤appleÂÈ Ó· appleÚÔÛapple·ı›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ·˘Ùfi appleÔ˘ÂÓÓÔ›˜ Î·È ‚) ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË Â˘Ù˘¯›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô appleÏÔ‡ÙÔ˜ ‹ Ë ˘Á›·‹ Ë ÙÈÌ‹ ‹ ÔÙȉ‹appleÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÛÔ˘» (µÏ. Û¯ÂÙÈο ÛÙÔ µ. ∫·Ú·ÛÌ¿Ó˘, ˆ-ÎÚ¿Ù˘. √ ÛÔÊfi˜ appleÔ˘ ‰Â ÁÓÒÚÈ˙ ٛappleÔÙ·, ÂΉ. §È‚¿ÓË, ∞ı‹Ó· 2002).9 £· οÓÂÙ ÙËÓ „˘¯‹ Û·˜ ηχÙÂÚË – ‰Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·applefi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ë ·ÚÂÙ‹: ÁÈ· ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË ËËıÈ΋ ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· appleÔ˘ appleÚÔ¸appleÔı¤ÙÂÈ ·ÎÚÈ‚‹ ËıÈ΋ ÁÓÒÛË, Ë ÔappleÔ›· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÔÚı¿ ÙȘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˜˘appleÔı¤ÛÂȘ. ∞appleÔÚÚ›appleÙÔÓÙ·˜ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ appleÔÏÏÒÓ, Ô ˆÎÚ¿Ù˘ ·appleÔÎÏ›ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ appleÔÏÏÒÓÛÙË Ï‹„Ë ËıÈÎÒÓ Î·È appleÔÏÈÙÈÎÒÓ ·appleÔÊ¿ÛˆÓ.¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 ÙÔ Ì·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ‹Ù·Ó ÁÚ·Ì̤ÓË Ë ÊÚ¿ÛË γνθι σατν. ∏ ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·applefi ÙÔÓÏ¿ÙˆÓ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÷ÚÌ›‰Ë 164d -165a, ÚˆÙ·ÁfiÚ· 343b, ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë ∞ 124b Î·È º›ÏË‚Ô 48c-e. ªappleÔ-Ú› Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙË ÊÚ¿ÛË µηδν γαν ÙÔ˘ X›ψӷ, ÂÓfi˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ÂappleÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜, Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ÛÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜, appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È Û˘ÓÂappleÒ˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ appleÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ. T· ÌË-Ӈ̷ٷ ÙÔ˘ Ì·ÓÙ›Ԣ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ¤apple·ÈÍ·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ apple·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, ÛÙËÓ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ÂÓ¤appleÓÂ˘Û·Ó ÙÔ È‰Â҉˜ Ù˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ˘apple¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó·apple·Ú·ÎÈÓ› ÙÔ˘˜ Û˘ÌappleÔϛ٘ ÙÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ∏ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ º·›‰ÚÔ˘,·applefi fiappleÔ˘ ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1), ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 411 apple.Ã. Î·È ÙÔ˘ 404-403 apple.Ã. √ ˆÎÚ¿ÙË˜Â›Ó·È appleÂÚ›appleÔ˘ 60 ÂÙÒÓ Î·È Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔÓ º·›‰ÚÔ ÁÈ· ÙÔ ˆÚ·›Ô Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Û ¤Ó· Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÙÔapple›Ô Ù˘∞ı‹Ó·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ appleÔÙ·Ìfi πÏÈÛÛfi.2 ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ·˘Ùfi Ô ˆÎÚ¿Ù˘ apple·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì ·ÏÔÁfiÌ˘Á· (οστρος) appleÔ˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈηӤӷ Û ËÛ˘¯›·. √ ›‰ÈÔ˜ ıˆÚÔ‡Û appleˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÎÚÈÙÈο ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿Î·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ¡· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ¤Ó· ·ÓÒÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ó· appleÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·˘ÙÔ·Ó¿Ï˘-ÛË, ·appleÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ apple·ıËÙÈ΋ Î·È ¿ÎÚÈÙË ·appleÔ‰Ô¯‹ ·applefi„ˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘,·ÊÔ‡ Ô Ï¿ÙˆÓ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ appleˆ˜ ‰ÂÓ appleÚ¤appleÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·appleÔ‰¤¯ÔÓÙ·È apple·ıËÙÈοٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘. K·È Â‰Ò ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ appleˆ˜ ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ¤ÌÌÂÛË ˘applefi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‰ÂÏÊÈÎÔ‡ Ì·ÓÙ›Ԣ,appleÚÔÛapple·ı› Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌappleÔϛ٘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·.∂¡O∆∏∆∞ 2∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Ì ÙÔÓ ÛÔÊÈÛÙ‹ £Ú·Û‡Ì·¯Ô ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ó· ÙËÛ˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó·Ó ·applefi ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ appleÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ô ˆÎÚ¿Ù˘: «‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·».ñ ¡· ÂÓÙÔapple›ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ·applefi Ù· ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ ·apple·Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ¤Ó· ·applefi Ù·appleÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘, fiappleˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


50∫∂º∞§∞πO 3ññ¡· ÂÓÙÔapple›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ·applefi Ù· ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù· appleÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ˉÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È appleÚÔÙÈÌfiÙÂÚË ·applefi ÙËÓ ·‰ÈΛ·.¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ù· ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓÓfïÓ.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ«Tοτο τοίνυν ρωτ, περ ρτι, να κα ξς διασκεψώµεθα τν λγον, πον τι τυγχάνει ν δικαιοσνηπρς δικίαν. λέγχθη γάρ που τι κα δυνατώτερον κα σχυρτερον εη δικία δικαιοσνης νν δέ γ’,φην, επερ σοφία τε κα ρετή στιν δικαιοσνη, αδίως οµαι φανήσεται κα σχυρτερον δικίας, πειδήπερστν µαθία δικία, λλ’ ο τι οτως πλς, Θρασµαχε, γωγε πιθυµ, λλά τδέ πη σκέψασθαιπλιν φαίης ν δικον εναι κα λλας πλεις πιχειρεν δουλοσθαι δίκως κακαταδεδουλσθαι, πολλς δ κα φ’ αυτ χειν δουλωσαµένην;[…] ρα ε τοτο ργον δικίας, µσοςµποιεν που ν ν, ο κα ν λευθέροις τε κα δολοις γγιγνοµένη µισεν ποιήσει λλήλους κα στασιάζεινκα δυνάτους εναι κοιν µετ’ λλήλων πράττειν;[…] Eάν δ δή, θαυµάσιε, ν ν γγένηταιδικία, µν µ πολε τν ατς δναµιν, οδν ττον ξει; (Πλάτων, Πολιτεία,Α,351 a-d, 352 d)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ «¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ·‰ÈΛ·» Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ, ÔÏÈÙ›·, ÂÈÛ·-ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-ÂÚÌËÓ¢ÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ¡.ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. fiÏȘ, ∞ı‹Ó· 2002, ÛÂÏ. 93-95. ∏ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (1) «√È ÓfiÌÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË» Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ, ∞appleÔÏÔÁ›· ˆ-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ – ∫Ú›ÙˆÓ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· £. ·Ì·Ú¿˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2003, ÛÂÏ. 375-376. ∏ ÌÂ-Ù¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (2) Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ ¡fiÌÔÈ, ·applefi‰ÔÛË ·applefi µ·Û›ÏË ªÔÛÎfi‚Ë, ∫Ï·ÛÈ΋µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, 2 ÙfiÌÔÈ, Ù. 1 (‚È‚Ï. ii–vii), ∞ı‹Ó·, ·.¤.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÎÈÓËÙÔappleÔÈÂ›Ù·È Ì ηٿÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi-¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, appleÔ˘ appleÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜.∞ÊfiÚÌËÛË ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂϤÛÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·¯ıÔ‡Ó, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙȘ¤ÓÓÔȘ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ·‰ÈΛ· ÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÔÁÔÌ·¯›·˜ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Ì ÙÔÓ ÛÔÊÈÛÙ‹ £Ú·Û‡Ì·¯Ô.1. ¢›ÓÂÙ·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ £Ú·Û‡Ì·¯Ô˘, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ «ÙÔ ‰›Î·ÈÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È¿ÏÏÔ apple·Ú¿ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘». °È· ÙÔÓ £Ú·Û‡Ì·¯Ô Ë ·‰ÈΛ· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡, Ô ¿‰ÈÎÔ˜,Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Âapple›‰ÔÍÔ˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜, ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÏÏ¿ Ó· ÌappleÔÚ› Ó· apple›ıÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜Ó· ÙÔÓ ÂÌappleÈÛÙ‡ÔÓÙ·È.2. √ ˆÎÚ¿Ù˘ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·‰ÈΛ· ÂappleÈʤÚÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÓÙ› ÁÈ· ‰‡Ó·ÌË, ÁÈ·Ù› ·appleÔÎÏ›ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·-Û›·. ªÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٿÏÏËϘ ÌappleÔÚ› Ó· ‰È·appleÈÛÙˆı› Ë ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÂappleȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, ÔÔappleÔ›Ô˜ ηٷϋÁÂÈ Û’ ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ˆ˜ ·applefiÚÚÔÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ.∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 1Ë: √È ÊÚ¿ÛÂȘ ( ڈÙÒ, ∆È Â›Ó·È), appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô, ÙÔÓ ÛˆÎÚ·ÙÈÎfi ‰È¿-ÏÔÁÔ, ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ë ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÚfiappleÔ ˘appleÔıÂÙÈÎfi (·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ı· ‰Â¯fiÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‰Ô̤-ÓÔ… ·Ó… ¿Ú·ÁÂ), Û‡ÁÎÚÈÛË ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ (ÂχıÂÚÔÈ-‰Ô‡ÏÔÈ, Ì›ÛÔ˜ / ‰È¯fiÓÔÈ·-Û˘ÓÂÚÁ·Û›·).∂ÚÒÙËÛË 2Ë: ∏ ·‰ÈΛ· Â›Ó·È ¿ÁÓÔÈ·. ∏ ÛÔÊ›· Â›Ó·È ·ÚÂÙ‹.∂ÚÒÙËÛË 4Ë: ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi (Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Âapple›apple‰Ô, Û ÎÚ·ÙÈÎfi Âapple›apple‰Ô, Û ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ Û¯¤-ÛÂȘ, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ûapple›ÙÈ Î.¿.)∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


øKPATH KAI §ATøN 51¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·√ Ï¿ÙˆÓ Âapple¤ÏÂÍ ÙÔÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ¤‰ÈÓ ÛÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· appleÔÏϤ˜‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Ï.¯. appleÚÔÛ›Ï΢ ÙËÓ appleÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏË·ÎÚ›‚ÂÈ· Û ı¤ÛÂȘ Î·È ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù· appleÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ‹Ù·Ó, ¿ÏψÛÙÂ, Ô ÙÚfiappleÔ˜‰È‰·Ûηϛ·˜ appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ô ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˙ˆ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÛÙËÓ Ó‡Î·, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÛÙ· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙȘ apple·Ï·›ÛÙÚ˜.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·√ Ï¿ÙˆÓ appleÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·applefi apple·ÏÈ¿ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ‹Ù·Ó ¯ıÚÈÎfi˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ï·˚΋ ‰ËÌÔ-ÎÚ·Ù›·. £ÂˆÚÔ‡Û fiÙÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ¿ÙË-applefiÏÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û apple·Ú·ÎÌ‹, ËıÈ΋ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋. ∂appleÈı˘ÌÔ‡ÛÂÓ· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞appleÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ÙÔ˘«ÁÈ·Ù› ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· appleÔ˘ ÎÔϷ·ÂÈ Î·È ‰È·appleÏ¿ıÂÈ Ù· ‡ηÌappleÙ· Î·È ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈο ¤ÓÛÙÈÎÙ·ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· appleÚ·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·» (µÏ. πrwin, H ÎÏ·ÛÛÈ΋ ÛΤ„Ë, fi.apple., ÛÂÏ. 221).√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË ÂÓÙ˘appleˆÛ›·Û ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ¤Î·Ó ӷ ÛÙÚ·Ê› ηٿ Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÂȉÈÎfi-ÙÂÚ· ηٿ Ù˘ Ï·˚΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ∏ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·applefi ÙËÓ È‰¤· appleÔ˘ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˆÎÚ¿Ù˘ fiÙÈ Ô ‰›Î·ÈÔ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚Ï·ÊÙ›.Ú¤appleÂÈ Âapple›Û˘ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ô ÙÚfiappleÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Ô Ï¿ÙˆÓ appleÚÔÛapple·ıÔ‡Û ӷ ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙÔÓ ËıÈÎfi Î·È appleÔ-ÏÈÙÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÌappleÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÛˆÎÚ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ Ì·È¢ÙÈ΋˜, ÙËÓ ÔappleÔ›· Ï¿Ì-‚·Ó ˆ˜ ‚¿ÛË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÓÔÔ‡ÌÂÓ˘ ˆ˜ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, ıˆÚÔ‡Û appleˆ˜ ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ ·apple·ÓÙ‹-ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÛÙÔ¯·ÛÌfi Î·È ÙË ÏÔÁÈ΋ Û ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· appleÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÂÌappleÂÈÚÈÎÒÓ appleÏËÚÔÊÔ-ÚÈÒÓ. £ÂˆÚÔ‡ÛÂ, Âapple›Û˘, ÙȘ ȉ¤Â˜ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ηı·Ú‹˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ˆ˜ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈΤ˜Î·È appleËÁ‹ appleÏ¿Ó˘, ¿appleÔ„Ë appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ appleÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜. ∞˘ÙfiÂ›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ÛÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ÙÔÓ appleÏ·ÙˆÓÈÎfi º·›‰ˆÓ· (99d-e) Ô ˆÎÚ¿Ù˘ ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ·Í›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔÓ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘ appleÔ˘ ·˘Ù¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó.1 «£Ú·Û‡Ì·¯Ô˜», ÙÔ appleÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ appleÏ·ÙˆÓÈ΋˜ appleÔÏÈÙ›·˜: Ë ÔÏÈÙ›· ÌappleÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚÈı› Û ÙÚÂȘÂÓfiÙËÙ˜, ·applefi ÙÔ 2Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 9Ô ‚È‚Ï›Ô, ÂÓÒ ÙÔ 1Ô Î·È ÙÔ 10Ô ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi Î·È ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi̤ÚÔ˜ Ù˘. ∆Ô Û¯ÔÏÈ·˙fiÌÂÓÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· Â›Ó·È ·applefi ÙÔ 1Ô ‚È‚Ï›Ô, fiappleÔ˘ Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏ› ÌÂÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ÙËÓ appleÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ·, ·applefi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ 471c ÙÔ˘ 5Ô˘ ‚È‚Ï›-Ô˘, Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ë apple·È‰Â›·, Ë ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ-ÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙË «Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË» ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· appleÔÏÈÙ›·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË apple¿ÓÙÔÙ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ·, ·applefi ÙÔ 471c 4 ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ë ı¤ÛËÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÊÈÏfiÛÔÊÔ-΢‚ÂÚÓ‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ı¤Ì·Ù· apple·È‰Â›·˜, fiappleÔ˘ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎapple·›‰Â˘-ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ̤۷ ÛÙËÓ È‰·ÓÈ΋ appleÔÏÈÙ›· (ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂ-Ú· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ‚Ï. apple·Ú·Î¿Ùˆ, ÂÓfiÙËÙ· 5Ë ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘), ηıÒ˜ Î·È appleÚÔ‚Ï‹-Ì·Ù· ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Î·È ÙË ıˆڛ· ÙˆÓȉÂÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÓfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ‚È‚Ï›· 8 Î·È 9, Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ë appleÔÏÈÙÈ΋ apple·ıÔÏÔÁ›· ÙˆÓ appleÔÏÈÙÂ˘Ì¿-ÙˆÓ Î·È Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È appleÔ›ËÛ˘.∫‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ‹ ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ (Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ‰fiıËΠappleÈı·ÓÒ˜ ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ·applefi ÙÔÓ£Ú¿Û˘ÏÏÔ, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û 10 ‚È‚Ï›·) Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· Î·È Ù· Âapple·ÎfiÏÔ˘ı· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∆›ıÂ-ÓÙ·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ·applefi ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË, Ô ÔappleÔ›Ô˜ Û˘˙ËÙ› Ì ‰È¿ÊÔÚ· appleÚfiÛˆapple· ÂÓ·ÏÏ¿Í (fiappleˆ˜: Ô Á¤ÚÔ-ÓÙ·˜ ∫¤Ê·ÏÔ˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤ̷گԘ, Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜, Ô °Ï·‡ÎˆÓ Î·È Ô ∞‰Â›Ì·ÓÙÔ˜, ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÏ¢-Ù·›ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› ÂÎappleÚfiÛˆappleÔÈ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ηÏÔηÁ·ı›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·) ‰È¿-ÊÔÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. π‰È·›ÙÂÚ· «appleÔÈÔ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ Ô ÔappleÔ›Ô˜ appleÚ¿ÙÙÂÈ Ì ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË;» ηıÒ˜ Î·È «ÛÂÙÈ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Û ÌÈ· appleÔÏÈÙ›·;» Â›Ó·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔappleÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÂÓfi˜∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


52∫∂º∞§∞πO 3ȉ·ÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÓÔÂÚ¿ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘.√ Ï¿ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ appleÔÏÈÙÒÓ: ÙÔ˘˜ ʇϷΘ, ‰ËÏ. ÙÔ˘˜ ¿Ú¯Ô-ÓÙ˜ appleÔ˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó, ÙÔ˘˜ Âapple›ÎÔ˘ÚÔ˘˜, ‰ËÏ. ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ appleÔ˘ Û˘Ìapple·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ê‡Ï·Í˘ Ù˘applefiÏ˘, Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, ‰ËÏ. ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ù¯ӛÙ˜ Î·È ÌÂÙ·appleÚ¿Ù˜, appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·È ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Ù··Á·ı¿. ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÓÙÔapple›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· appleÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ. ∏ ÙÚÈÌÂ-Ú‹˜ ·˘Ù‹ ‰È·›ÚÂÛË applefiÏ˘-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ù˘ „˘-¯‹˜, Ë ÔappleÔ›· ·apple·ÚÙ›˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔ ÂappleÈı˘ÌËÙÈÎfiÓ, ÙÔ ı˘ÌÔÂȉ¤˜ Î·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfiÓ.  ·˘Ù¿, fiappleˆ˜ Î·È ÛÙÔÎÚ¿ÙÔ˜, Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ Î¿ı ̤ÚÔ˜ appleÚ¿ÙÙÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·applefi ÙÔ ¿ÏÏÔ. ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÔÏ¿ÙˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÔÌÈÏ› ÁÈ· ÌÈ· «È‰·ÓÈ΋» appleÔÏÈÙ›· appleÔ˘ Â›Ó·È fï˜ Ô˘ÙÔappleÈÎ‹Î·È ¤¯ÂÈ ÂÌappleÓ‡ÛÂÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜, fiappleˆ˜ ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ ·ÓıÚˆappleÈÛÙ‹, ÊÈÏfiÛÔÊÔ Î·È appleÔÏÈÙÈÎfi ∆fi-Ì·˜ ªÔÚ (More) (1477-1535) appleÔ˘ ÂÌappleÓ‡ÛÙËΠÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √˘ÙÔapple›· ·applefi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ¤ÁÈ-ÓÂ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Ô˘ÙÔappleÈÎÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ (BÏ. Thomas More, O˘ÙÔapple›·, Francis Bacon, N¤· AÙÏ·ÓÙ›˜, HenryNeville, H Ó‹ÛÔ˜ ÙˆÓ ¿ÈÓ, ÌÙÊÚ. °Ú. KÔÓ‰‡Ï˘, ÂappleÈÛÙ. ÂappleÈÌ.-ÂÈÛ·Á. Ù. PÔ˙¿Ó˘, ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ, 2007).2 ¢›Î·ÈÔ – ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË: ·ÚÈ· Âappleȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· Â›Ó·È Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ÂÓ-ÓÔÈÒÓ «‰›Î·ÈÔ» Î·È «‰ÈηÈÔÛ‡ÓË». ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ‰È·appleÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÙËÓ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ. °È· ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· ÔÈ È‰¤Â˜ appleÔ˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÓfiËÛË Â›Ó·È ·ÈÒÓȘ, ·Á¤ÓÓËÙ˜ Î·È ¿Êı·Ú-Ù˜, ·Î›ÓËÙ˜ Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜. √È appleÏ·ÙˆÓÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Â›Ó·È appleÔÏϤ˜ Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ÔÈ ËıÈΤ˜¤ÓÓÔȘ (Ë ·ÚÂÙ‹, Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ë ·Ó‰Ú›·, Ë ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË, Ë Â˘Û¤‚ÂÈ·), ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È ÔÓÙfiÙË-Ù˜ (Ë ÈÛfiÙËÙ·, Ë ÂÓfiÙËÙ·, Ë appleÔÏÏ·appleÏfiÙËÙ·, Ô ·ÚÈıÌfi˜, ÙÔ ÛËÌ›Ô, Ë ÁÚ·ÌÌ‹, ÙÔ ÁˆÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì·, ÙÔ ÛÙÂ-ÚÂfi) Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ù· Ê˘ÛÈο ›‰Ë (fiappleˆ˜ ÙÔ ˙ÒÔ, ÙÔ Ê˘Ùfi, Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜). √ ˆÎÚ¿Ù˘ ÛÙÔ appleÔχ ÂӉȷʤÚÔÓ ¯ˆ-Ú›ÔÓ appleÔ˘ appleÚÔËÁ›ٷÈ, Û˘˙ËÙ› ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË (·ÚÂÙ‹) Î·È ÙËÓ ·‰ÈΛ· (ηΛ·).3 ∞ÚÂÙ‹ Î·È ¤ÚÁÔÓ: Ô ˆÎÚ¿Ù˘ ıˆÚ› appleˆ˜ Û οı appleÚ¿ÁÌ·, Ï.¯. Û ¤Ó· ¿ÏÔÁÔ ‹ Û’ ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ, appleÚÔÛÈ-‰È¿˙ÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ appleÔ˘ ÙÔ appleÚ¿ÁÌ· ·˘Ùfi ‰ÈÂÎappleÂÚ·ÈÒÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·applefi ÔappleÔÈÔ‰‹appleÔÙ ¿ÏÏÔ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÓfiËÌ·appleÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ë ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘. ∞ӷʤÚÂÙ·È Âapple›Û˘ Î·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ „˘¯‹˜, appleÔ˘Â›Ó·È ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ Ó· ˙Ô˘Ó Ì ·ÚÂÙ‹ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË (µÏ. Û¯fiÏÈ· ÛÙÔ Ï¿Ùˆ-ÓÔ˜, ÔÏÈÙ›·, ¡.M. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, fi.apple., ÛÂÏ. 790. µÏ. Âapple›Û˘ Î·È ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË).4 £ÂÌÂÏÈ҉˘ ÛˆÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹ Â›Ó·È ÙÔ οδες κν κακς, δËÏ. ηÓ›˜ ‰Â ‰È·appleÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ Î·Îfi Î·È ÙÔ¿‰ÈÎÔ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘. ’ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Ô £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜ ·ÓÙÈappleÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ οδες κν δίκαιος.5 ∞Ó Ë ·‰ÈΛ· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔÓ: Ë Û¯¤ÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ì ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙËÓ appleÔÏÈÙ›· Û˘˙ËÙÔ‡-ÓÙ·È ÛÙÔ 2Ô ‚È‚Ï›Ô, fiappleÔ˘ ·applefi ÙËÓ appleÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ʇ-Û˘. ∏ ·ÓÙÈapple·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Á›ÓÂÙ·È Â‰Ò Ì ËÚÂÌ›· ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ °Ï·‡ÎˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∞‰Â›Ì·ÓÙÔ.¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·TÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ‰È·appleÂÚÓ¿ fiÏË ÙËÓ ·Ú-¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· (BÏ. Û¯ÂÙÈο J. de Romilly, √ ÓfiÌÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛΤ„Ë. Aapplefi ÙȘ ·apple·Ú¯¤˜ ÛÙÔÓ AÚÈ-ÛÙÔÙ¤ÏË, ÌÙÊÚ. Mapple¿Ìapple˘ Aı·Ó·Û›Ô˘ – K·ÙÂÚ›Ó· MËÏÈ·Ú¤ÛË, appleÚfiÏ. A.I. M¿ÓÂÛ˘, ÂΉ. TÔ ÕÛÙ˘, Aı‹Ó· 1995).1 √ appleÏ·ÙˆÓÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ∫Ú›ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞appleÔÏÔÁ›·, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛËappleÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ∫Ú›ÙˆÓ·, fiÙ·Ó Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔÓ ÂappleÈÛΤappleÙÂÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ÌÈ· ‹‰‡Ô ̤Ú˜ appleÚÈÓ ·applefi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘, Î·È ÙÔ˘ appleÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ‰Ú·appleÂÙ‡ÛÂÈ. ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ·˘Ùfi ÌappleÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Î·-Ó›˜ ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, ÂappleÂȉ‹ Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÂÓÒ Ë appleÚÔÛˆappleÔappleÔ›ËÛËÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ appleˆ˜ ·Í›· ¤¯ÂÈ Ë Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ „˘¯‹˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ·ÚÂ-Ù‹ Î·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, appleÔ˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÂÓ¿ÚÂÙÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ Î·È Â˘‰·›ÌÔÓ·, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ·‰ÈΛ·Â›Ó·È ηΛ· Î·È Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ „˘¯‹˜. √ appleÏ·ÙˆÓÈÎfi˜ ˆÎÚ¿Ù˘ ·appleÔÚÚ›appleÙÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·applefi‰ÔÛË ÌÈ·˜ ·‰È-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


øKPATH KAI §ATøN 53Λ·˜ ˆ˜ ËıÈÎÒ˜ ·apple·Ú¿‰ÂÎÙ˘ appleÚ¿Í˘, Î·È ıˆÚ› fiÙÈ Ô ‰È·appleÚ¿ÙÙˆÓ ·‰ÈΛ· Â›Ó·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜·applefi ·˘ÙfiÓ appleÔ˘ ÙËÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ. ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1) ÔÈ appleÚÔÛˆappleÔappleÔÈË̤ÓÔÈ ÓfiÌÔÈ ˘appleÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ˆ-ÎÚ¿ÙË ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙȘ Ôappleԛ˜ ›¯Â Û˘ÓÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜. √ ∫Ú›ÙˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ appleÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, fiappleÔ˘·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ËıÈ΋˜-appleÔÏÈÙÈ΋˜.2 ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô appleÔÏÈÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ appleÔ˘ Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔÓ ∫ÚËÙÈÎfi∫ÏÂÈÓ›· ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ηϋ˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎËÚ‡Û-ÛÂÈ «Î˘Ú›·Ú¯Ô˘˜» ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ˘appleÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ·ÙËÁÔ‡Ó.∂¡O∆∏∆∞ 3H ÂÎapple·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ˆ˜ ·ÚÈÔ˜ ÛÎÔapplefi˜ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘ ıˆ-ÚÂ›Ù·È Ë ËıÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘.ñ ¡· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ appleÔ›ËÛ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, Ï·Ì‚¿ÓÔ-ÓÙ·˜ ˘applefi„Ë fiÙÈ Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÏ·Ù-ÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ.ñ ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ apple·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· Ì ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ appleÚÔ‚ÏË-Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔapplefi, ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÓÁÈ· ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ˘appleÔ¯ÚˆÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘.ñ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ appleÏ·ÙˆÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ, Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ù¤¯Ó˘ Î·È ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜, apple·È‰Â›·˜Î·È appleÔÏÈÙÈ΋˜.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔΠρτον δ µν, ς οικεν, πιστατητέον τος µυθοποιος, κα ν µν ν καλν [µθον] ποιήσωσιν, γκριτέον,ν δ’ ν µή, ποκριτέον. τος δ’ γκριθέντας πείσοµεν τς τροφος τε κα µητέρας λέγειν τος παισίν,κα πλάττειν τς ψυχς ατν τος µθοις πολ µλλον τ σώµατα τας χερσίν ν δ νν λέγουσι τοςπολλος κβλητέον.Ποίους δή; φη...............................................Oς Hσίοδς τε, επον, κα Oµηρος µν λεγέτην κα ο λλοι ποιηταί. οτοι γάρ που µθους τοςνθρώποις ψευδες συντιθέντες λεγν τε κα λέγουσι.Ποίους δή, δ’ ς, κα τ ατν µεµφµενος λέγεις;Oπερ, ν δ’ γώ, χρ κα πρτον κα µάλιστα µέµφεσθαι, λλως τε κα άν τις µ καλς ψεδηται.Tί τοτο;Oταν εκάζη τις κακς [οσίαν] τ λγω, περ θεν τε κα ρώων οοί εσιν, σπερ γραφες µηδν οικταγράφων ος ν µοια βουληθ γράψαι.(Πλάτων, Πολιτεία, B, 377 c-e)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘTÔ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ, ÔÏÈÙ›·, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÂÚÌËÓ¢ÙÈοÛËÌÂÈÒÌ·-Ù· N.M. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. fiÏȘ, ∞ı‹Ó· 2002, ÛÂÏ. 157. ∆Ô apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1) ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ,ÿˆÓ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·‡ÏÔ˜ ∫·ÏÏÈÁ¿˜, ÌÙÊÚ. ¡.ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ∂ÎÎÚÂ̤˜, ∞ı‹Ó· 2002.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


54∫∂º∞§∞πO 3¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ1. √È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, appleÔ˘ ÛÙ·¯˘ÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ·appleÔÎÔÌ̤Ó˜ ·applefi Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fi-ÌÂÓ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘, ÛÙ· ÔappleÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó (ÔÏÈÙ›· Î·È ¡fiÌÔÈ), ÌappleÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Âapple›Î·ÈÚ˜,ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·ÓÂapple›Î·ÈÚ˜ ‹ ·ÎÚ·›Â˜. °È’ ·˘Ùfi ηÏfi Â›Ó·È Ù· Û¯fiÏÈ· Î·È ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·‰È·Ù˘appleÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ ¿appleÔ„Ë: ·)Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ‚) ÙÔÓ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi appleÔ˘ Ô‰ËÁ› Û ·˘Ù‹, Á) ÙËÓ ·appleÔ‰Ô¯‹ ‹ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ appleÔ˘ ı· ¤‚ÚÈÛΠÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹ appleÔ˘ ‰È·Ù˘appleÒıËÎÂ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ‰) ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‰È·¯ÚÔ-ÓÈ΋˜ Ù˘ ·Í›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Í›Â˜ Î·È Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰Â‰Ô̤ӷ. √ Ï¿ÙˆÓ apple›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë ÔÚı‹apple·È‰Â›· ÌappleÔÚ› Ó· ÂappleËÚ¿ÛÂÈ, Ì ÙÚfiappleÔ ·appleÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi, ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ applefiψÓÙ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ø˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ applefiÛÔ ÂappleËÚ¿˙ÂÙ·È Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ·applefi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ı· ÌappleÔ-ÚÔ‡Û ӷ ˘appleÔ‰Âȯı› Ô appleÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, apple·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ appleÔ˘ ‰›‰ÂÙ·È Ì¤-Ûˆ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ (‚Ï. Î·È Û¯fiÏÈÔ ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ: ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο. ºÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜ §fi-ÁÔ˜, °’ §˘Î›Ԣ, ÛÂÏ. 60-61).2. £· ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: ¡ÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ˘apple¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ÛÙ· ªª∂ ‹ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË; °È· appleÔÈÔÓ ÏfiÁÔ;∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 1Ë: ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ·Ù› Ì ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘ÌÂ: appleÚÔ‚ÔÏ‹ appleÚÔÙ‡appleˆÓ, ÁÂÏÔÈÔappleÔ›ËÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ, ·ÚÓËÙÈ΋Âapple›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, „¢‰‹ ÁÓÒÛË ·applefi ÙË Ì˘ıÔappleÏ·Û›· (‚Ï. BÈ‚Ï. Ì·ı., Û¯fiÏÈ·: 2, 6, 7, ÛÂÏ. 69Î·È BÈ‚Ï. ÂÎapple., Û¯. 3, 4, ÛÂÏ. 55 Î·È Û¯. 6, ÛÂÏ. 56).∂ÚÒÙËÛË 2Ë: ‚Ï. Û¯. 1 Î·È 2, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 54-55.∂ÚÒÙËÛË 3Ë: ‚Ï. Û¯. 1, 5, 6, BÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 54-56.¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·√È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Ì‡ıÔÈ: ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂappleÔ¯‹ Ô fiÚÔ˜ ̇ıÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fi¯È appleϤÔÓ ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·Ï-Ï¿ ÌÈ· «·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·», apple·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋, appleÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÓÔ‹Ì·Ù·, «·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· appleÔÏÈÙÈÛÌÈ΋appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο appleÂÚ›appleÏÔÎË, appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· appleÚÔÛÂÁÁÈÛÙ› Î·È Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù› ̘ Û appleÔÏÏ·appleϤ˜Î·È Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈΤ˜ appleÚÔÔappleÙÈΤ˜» (µÏ. M. Eliade, Aspects du mythe, NRF, Paris 1963, ÛÂÏ. 9). ÔÏÏÔ›Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ‰È·ÓÔËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂappleÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ Ì·˜, ÛÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ¿ÙÔ˘ Ó· ÍÂappleÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ apple·ÏÈÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜, ÂappleÈÓfiËÛ ӤԢ˜ ̇ıÔ˘˜ (ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÛÌfi˜, Ô˘ÙÔappleÈÛÌfi˜, ηٷӷ-ψÙÈÛÌfi˜, ¢‰·ÈÌÔÓÈÛÌfi˜). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Ï¿ÙˆÓ appleÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ˘˜ apple·ÏÈÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˘appleÂڂ›:·ÍÈÔappleÔ›ËÛ ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Î·È ·ÏÏËÁÔÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘, appleÚÔÛapple·ıÒÓÙ·˜ fï˜ Ó· ÂÎ̷ȇÛÂÈ ÛÙÔÈ-¯Â›· ·apple’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ÚÒÙË Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ (∏ıÈ΋ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·): ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÂ›Ù·È ¤Ó·appleÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎapple·›‰Â˘Û˘ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ËıÈ΋˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋˜, ıˆڛ·˜ Î·È appleÚ¿Í˘. ∞˘Ù‹ Ë Û˘-Ó¿ÊÂÈ· ˘appleÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚ›Ô appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: «¢È·Ù˘appleÒıËΠÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë ÔÏÈÙ›·appleÚ¤appleÂÈ Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ËıÈ΋˜ ‹ Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜. £¤Ì· Ù˘ ¿Ú·Á ·appleÔÙÂÏ› Ë “ÂÓ¿ÚÂ-ÙË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿” ‹ ÙÔ “ȉ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜”; ∏ ·apple¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fiÙÈ, ·applefi ÙË ÛÎÔappleÈ¿ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·,‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË, apple·Ú¿ ÌfiÓÔ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ Î·È ‰È¢ÎÔÏ˘ÓÙÈ΋, ÌÂٷ͇ ËıÈ΋˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋˜. √È ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ‰È-η›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Î·È ÁÈ· ÙȘ applefiÏÂȘ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ·. Ú¤appleÂÈ fï˜ Ó· appleÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·-Ó›˜ fiÙÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ËıÈ΋: Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ËıÈ΋, fi¯È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ.∆Ô Î‡ÚÈÔ ÂÚÒÙËÌ·, appleÔ˘ Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ·apple¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ ËıÈÎfi:∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


øKPATH KAI §ATøN 55ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·ÓfiÓ·˜ ‰Èη›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘;» (∞.E.Taylor, Ï¿ÙˆÓ. O ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÌÙÊÚ. IÔÚ‰. AÚ˙fiÁÏÔ˘, ÂΉ. MIET, 1990, ÛÂÏ. 312).2 ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ıˆڛ· Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·: ÙÔ apple·È‰·ÁˆÁÈÎfi ȉÂ҉˜ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ›ӷȷӿÏÔÁÔ Ì ÙÔ appleÔÏÈÙÈÎfi fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ appleÔÏÈÙ›·. ∆fiÛÔ ÔÈ apple·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ-Ï‹„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ appleÂappleÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ „˘¯‹. ∂appleÈ̤ÚÔ˘˜ Û¯ÂÙÈοÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‰È‰·ÎÙfi Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Ù˘ ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ apple·È‰Â›·˜ Î.Ïapple. ∞applefi ÙÔ˘˜appleÚÒÈÌÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ‹‰Ë ·appleÔÙ˘appleÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÁÓÒ-Û˘ Î·È Ù˘ Ì¿ıËÛ˘, ÁÈ· ÙË ÓÂfiÙËÙ·, ÙËÓ apple·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ÙÔÓ ª¤ÓˆÓ· Ô Ï¿ÙˆÓ·˜‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ì appleÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô‡Ù ӷ ÙÔÓ ·ÛΛ Û ·appleÔ-Ûapple·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ÒÛÙ ·˘Ùfi˜ Ó· Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ· Ë Û˘˙‹ÙËÛË appleÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·applefi ÙÔ ‰È‰·ÎÙfi Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. ÙÔÓ °ÔÚÁ›· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·-ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÊÈÏfiÛÔÊÔ, appleÔ˘ Â›Ó·È Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, Î·È ÛÙÔÓ Ú‹ÙÔÚ·. ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ô ˆÎÚ¿Ù˘ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÁ·ÎÏÈ·˜ Î·È ·ÓÒÙ·Ù˘ apple·È‰Â›·˜, ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈÛÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Ù˘ „˘¯‹˜. √ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ÛappleËÏ·›Ô˘ ÛÙÔ 7Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÔÏÈ-Ù›·˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÏÏËÁÔÚÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ apple·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ·apple·È‰Â˘Û›·. ÙÔÓ º·›-‰ÚÔ Î·È ÛÙÔ ˘ÌapplefiÛÈÔ ·ÓÙÈapple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÏfiÁÔ˘ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë Âapple›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ „˘¯‹ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘. ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· Ó· appleÂÚÈÁÚ·Ê› ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË˜ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ ·applefi ÙË ÓËappleȷ΋ ‹‰Ë ËÏÈΛ· Î·È Ó· appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÏÂappleÙÔ̤ÚÂȤ˜Ù˘.  fiÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ô Ï¿ÙˆÓ ÂappleÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ apple·È‰Â›·˜ apple·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ·˘ÙfiÙ˘ ÛˆÛÙ‹˜ appleÔÏÈÙÈ΋˜.3 ¡· ÂappleȂϤappleÔ˘Ì ÂΛÓÔ˘˜ appleÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜: ÔÈ apple·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·‰È·ÊÔÚÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ·applefi ÙËÓ apple·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË fiÛÔ Î·È ·applefi ÙȘ ÓˆÙÂÚÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ.∞applefi ÙË ÌÈ· appleÏÂ˘Ú¿, Ô Ï¿ÙˆÓ·˜ ÂappleÈÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ apple·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋, ÁÈ·Ù› appleÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿-ÁÓˆÛË Î·È ·appleÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ·appleÔÛapple·ÛÌ¿ÙˆÓ ·applefi Ù· ÔÌËÚÈο ¤appleË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ apple·È‰·-ÁˆÁÈ΋ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· ÙˆÓ appleÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›. ∫·È, ·applefi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓÎÂÚ‰ÔÛÎÔappleÈ΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ¤ÌÌÈÛıË Û¯¤ÛË appleÔ˘ ›¯·Ó ηıÈÂÚÒÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ‰¿-ÛηÏÔ Î·È ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈappleÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· Û¯¤ÛË ÂÌappleÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÙË ‰È·appleÚÔÛˆappleÈ΋ apple·È‰Â˘ÙÈ΋ Û¯¤ÛËÌÂٷ͇ ‰·ÛοÏÔ˘ Î·È Ì·ıËÙ‹, ÒÚÈÌÔ˘ Î·È Ó¤Ô˘, Ë ÔappleÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì¤Û· Û ۯÔÏ‹. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÁ›ٷÈÌÈ· ‚·ÛÈ΋ apple·È‰Â›· appleÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È Ù˘ „˘¯‹˜, Ù˘ ηϷÈÛıËÛ›·˜ Î·È Ù˘ Ê·-ÓÙ·Û›·˜. ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ì ۷ʋ Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ, ÙÔÓ ÛÎÔapplefi Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘: Â›Ó·È Ë ÂappleÈ̤ÏÂÈ·Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È Ë Âappleȉ›ˆÍË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. ‡Ìʈӷ Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÎÔapplefi, appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÛ‡Á¯ÚÔÓË ÂappleÔ¯‹, appleÚÔÙ›ÓÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ appleÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘: appleÚ¤appleÂÈÓ· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È fi,ÙÈ ·appleÔÙÂÏ› ·ÏËıÈÓ‹ ÁÓÒÛË Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ apple·Á›ˆÛË ÛˆÛÙ‹˜ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È Î·ÏÒÓÛ˘ÓËıÂÈÒÓ. ∂appleÈϤÁÂÈ, Ù¤ÏÔ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ appleÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜: Ô ÌÈÎÚfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ appleÚ¤appleÂÈÓ· Ì·ı·›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ηٷӷÁηÛÌfi, apple·›˙ÔÓÙ·˜, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ‰ËÏ·‰‹ ÙÚfiappleÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜.4 Ï¿ıÔ˘Ó ÙȘ „˘¯¤˜: ÛÙËÓ apple·È‰È΋ ËÏÈΛ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë apple·Á›ˆÛË ÛˆÛÙÒÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ, Ë ÂappleÈÚÚÔ‹ apple¿-Óˆ ÛÙȘ apple·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›·. °È’ ·˘Ùfi Ù· apple·È‰È¿ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢ηÈ-ڛ˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ηϿ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ÒÛÙ ӷ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·applefi ÓˆÚ›˜ ÂÏ΢ÛÙÈο fiÛ· ˆ˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ı· ıˆ-ÚÔ‡Ó ËıÈÎÒ˜ ηϿ. ŸÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·appleÙ˘¯ı› Ô ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜, ı· ·appleÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ı· ηٷÓÔ‹-ÛÔ˘Ó ÙȘ ËıÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È ÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ıÂÙÈ΋ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ËıÈ΋ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿. °È· ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË appleÔ˘ apple·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û appleÔÏ-ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ –·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ appleÂappleÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘˜ Ó· ÙȘ οÓÔ˘Ó appleÚ¿ÍË– ÔÊ›ÏÂÙ·È·ÎÚÈ‚Ò˜ Û ·Ù¤ÏÂȘ Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ apple·È‰È΋ ËÏÈΛ·, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÚ·Ê› ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ‚Ú›-ÛÎÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈο Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· Î·È ·appleˆıËÙÈο appleÚ¿ÁÌ·Ù· appleÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Í›·.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


56∫∂º∞§∞πO 3ÎÔapplefi˜ Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘, ηٿ ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË. ∆· apple·È‰È¿ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙË ‰‡-Ó·ÌË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ (413c-d) Î·È Ë ÂÎapple·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·‰Èηۛ· ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ appleÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‹·applefiÎÙËÛ˘ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ „˘¯‹˜. ∫·ÈÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹ Ì·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È appleˆ˜ «∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂappleÈÙ˘¯Ô‡˜ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È ÌÈ· ËıÈο ÒÚÈ-ÌË, ηÈ, fiappleˆ˜ ϤÌÂ, “˘ÁÈ‹˜” ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ‹ÌÂÚ·, ·˘Ùfi ·appleÔηÏÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ “ËıÈ΋ ‰È·apple·È‰·-ÁÒÁËÛË” Î·È ÂappleÈÎÚ·Ù› ÔÏÔ¤Ó· Î·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ¿appleÔ„Ë fiÙÈ Ù· Û¯ÔÏ›·, Î·È fi¯È ÔÈ ÁÔÓ›˜, Â›Ó·È appleÔ˘ appleÚ¤appleÂÈÓ· ÙËÓ apple·Ú¤¯Ô˘Ó. apple·Ó›ˆ˜ fï˜ ΢Úȷگ› ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Û¯ÔÏÈÎfi appleÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·apple’ fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈÛÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·» (µÏ. Julia Annas, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, ÌÙÊÚ. ÃÚ˘ÛԇϷ °Ú·Ì̤ÓÔ˘, ÂΉ. ∫·Ï¤ÓÙ˘,∞ı‹Ó· 2006, ÛÂÏ. 107-109).5 ª˘ıÈΤ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ… Û·Ó ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ: Ô Ï¿ÙˆÓ ·Á·appleÔ‡Û ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ appleÔ›ËÛË. ∏ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙÚ¿ÊËΠˆÛÙfiÛÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÂappleÈÎÒÓ Î·È ÙÚ·ÁÈÎÒÓ appleÔÈËÙÒÓappleÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÏËıÈÓÔ› «apple·È‰·ÁˆÁÔ›» Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. °È· ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, Ë appleÔÈËÙÈ΋ Î·È Ë ı·ÙÚÈ΋ apple·È‰Â›· ‹Ù·Ó ·Ú-ÓËÙÈΤ˜ ·applefi appleÔÏϤ˜ ·applefi„ÂȘ: ÙÔ ı¤·ÙÚÔ apple·ÚÔ˘Û›·˙Â Û˘¯Ó¿ ËıÈο ·ÙÂÏ›˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È Ë appleÔ›ËÛË ˘ÌÓÔ‡Û·ӛÂÚ· Î·È Ù·appleÂÈÓ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ·˘Ù¤˜ Ù¤¯Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ı·ً ‹ ÙÔÓ·ÎÚÔ·Ù‹, ÒÛÙ ·˘Ùfi˜ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÌÂÓ·. ŒÙÛÈ, fï˜, Ô ‰¤ÎÙ˘ apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› apple·ıËÙÈο ‹·appleÔÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌappleÔÚ› Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ. °È’ ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ù¤-¯Ó˜ ÌÈÌÔ‡ÓÙ·Ó ‰Ô˘ÏÈο ÙȘ apple·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂappleÈı˘Ì›·˜ ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙȘ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ù˘ Ê·-ÓÙ·Û›·˜, ÂÓÒ ı· ¤appleÚÂapple ӷ ˘appleËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È fi¯È ÙÔ apple¿ıÔ˜ (µÏ. Û¯ÂÙÈο A.E. Taylor, Ï¿ÙˆÓ, O ¿ÓıÚˆappleÔ˜Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÌÙÊÚ. IÔÚ‰. AÚ˙fiÁÏÔ˘, ÂΉ. MIET, Aı‹Ó· 1990, ÛÂÏ. 328). √ Ï¿ÙˆÓ Âapple·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜appleÔÈËÙ¤˜ Î·È ÙËÓ appleÔ›ËÛË Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, fiappleˆ˜ Ô ÿˆÓ, ÔÈ ¡fiÌÔÈ, Ë ∞appleÔÏÔÁ›· Î.¿.6 ¯¤ÛÂȘ ËıÈ΋˜ Î·È Ù¤¯Ó˘: ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ ÙˆÓ appleÔÈËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ appleÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ï¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· (401b-402a): «∆fiÙ ÏÔÈapplefiÓ ÙÔ˘˜ appleÔÈËÙ¤˜ ÌÔÓ¿¯· ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÂappleȂϤappleÔ˘ÌÂÎ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˘appleÔ¯ÚÂÒÓÔ˘Ì ӷ ·appleÔÙ˘appleÒÓÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ·Á·ıfi ‹ıÔ˜, Âȉ¿Ïψ˜ Ó· ÌË Û˘Óı¤-ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ applefiÏË Ì·˜ appleÔÈ‹Ì·Ù· ‹ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂappleȂϤappleÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌappleÔ‰›-˙Ô˘Ì ÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ Î·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÙÔÓ ·ÎfiÏ·ÛÙÔ, ÙÔÓ ÌÈÎÚÔappleÚÂapple‹, ÙÔÓ apple·Ú¿Ù·ÈÚÔ Ó· ÙÔÓ ·appleÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ apple›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘˜, ÛÙ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ‹ Û ÔappleÔÈÔ‰‹appleÔÙ ¿ÏÏÔ ¤ÚÁÔ». TÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘appleÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› Û ·Û˘‰ÔÛ›· appleÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ ηٿ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. Oapple·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ Ì·˜.√ Ï¿ÙˆÓ appleÚÔ¤‚·ÏÏ ÙÔÓ ËıÈÎÔappleÏ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ıˆÚÔ‡Û appleˆ˜ Ë appleÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ‰ÂÓÂ›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙfiÓÈÛ ÙÔ Úfi-ÏÔ Ù˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË, ÙË ıÂÒÚËÛ ηÙÒÙÂÚË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂappleÂȉ‹ Ë Ë‰ÔÓ‹ appleÔ˘Ì·˜ apple·Ú¤¯ÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú‹. ∏ Ù¤¯ÓË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÈ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜, appleÚÔÛʤÚÂÈ Âapple›Û˘ ·Ó·„˘¯‹ ηȷӷӤˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÒÚÈÌÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÛÙÔ apple·È‰›. ∏ appleÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, fiappleˆ˜ Ô ¯ÔÚfi˜ Î·È ÙÔÙÚ·ÁÔ‡‰È, appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘, ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙÔÓ Ú˘ıÌfi,·ÚȘ ¤ÓÓÔȘ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Ù¤¯ÓË, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤appleÂÈ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ηÏÔ‡, ÙÔ˘ˆÚ·›Ô˘ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ȉÂÒ‰Ô˘˜ ÙÔ˘ καλο κγαθο (BÏ. M. AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˜, O Ï¿ÙˆÓ Î·È Ë Ù¤¯ÓË.OÈ Ï·ÙˆÓÈΤ˜ ·applefi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˆÚ·›Ô Î·È ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜, ÂΉ. NÂʤÏË, Aı‹Ó· 1986).¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· Î·È ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·1 ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1) appleÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ appleÔÈËÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÂappleÂȉ‹ η٤¯ÔÓÙ·È·applefi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi, ٷϤÓÙÔ, «ı›· Ì·Ó›·». ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ appleÔÈËÙÒÓ ‰Â Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÁÓÒÛË·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ¤ÌappleÓ¢ÛË. √ ÿˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·applefi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ˘˜ ÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ appleÔ˘ ¤ÁÚ·„ ÔÏ¿ÙˆÓ. ˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Â›Ó·È Ô ÿˆÓ, ¤Ó·˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ Ú·„ˆ‰fi˜, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÂӉȿÌÂ-ÛÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂappleÈÎÔ‡ ·Ôȉԇ Î·È ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ ˘appleÔÎÚÈÙ‹. ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ·˘Ùfi ı›ÁÔÓÙ·È appleÔÏÏ¿ η›-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


øKPATH KAI §ATøN 57ÚÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· appleÔ˘ ·apple·Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· ÛÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ appleÔ›Ë-Û˘ ÛÙËÓ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ. ∂‰Ò Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘ ·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ apple·Ú·-‰ÔÛȷΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ∏ ‰È·Ì¿¯Ë appleÔ›ËÛ˘ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, appleÔ˘ ‰È·appleÈÛÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, ·Ó¢-Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔÓ •ÂÓÔÊ¿ÓË Î·È ÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ Î·È ÂappleÈÎÚ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 18Ô ·È. √ Ï¿ÙˆÓ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÂ-Ù·È ÛÙȘ οı ÏÔÁ‹˜ appleÚ·ÎÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ appleÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (µÏ.Î·È Ï¿ÙˆÓÔ˜ ÿˆÓ, ÂÈÛ. . ∫·ÏÏÈÁ¿˜ – ÌÙÊÚ. ¡.ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ∂ÎÎÚÂ̤˜, ∞ı‹Ó· 2002).2 ª‡ıÔÈ, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·ÏÏËÁÔڛ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·: ÛÙÔÓ º·›‰ˆÓ· (61b) Ô ˆÎÚ¿Ù˘ Ì¿˜ ϤÂÈappleˆ˜ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ appleÔÈËÙ‹ Ó· Ì·˜ ϤÂÈ Ì‡ıÔ˘˜ Î·È Ó· ÌË ‰›ÓÂÈ ÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜, «ÏfiÁÔ˘˜». TËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Ì‡ıÔ Î·È ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¤Î·Ó·Ó Û·Ê‹ ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô Ì‡ıÔ˜ ‹Ù·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ‰È‹ÁËÛËÎ·È Ô ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÔÚÊ‹ ‰ÈÂÍÔ‰È΋˜ ‰È¿ÏÂ͢. ∆ËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ̇ıÔ Î·È ÏfiÁÔ ¤Î·Ó appleÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÔÏ¿ÙˆÓ, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÓfiËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ appleÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘. °È· Ó· ·appleÔʇÁÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙȘ ‰˘-ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ˙ˆËÚ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·applefi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· Î·È apple·-ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÈ ÂÏ΢ÛÙÈο ΛÌÂÓ·, fiappleˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ì‡ıÔÈ Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜, appleÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿-apple·˘Ï·˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ·. ∂appleÈϤÁÔÓÙ·˜ ‡ÛÙÔ¯· ̇ıÔ˘˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜, ‰ËÏ·‰‹appleÂÚÈÁڷʤ˜ Î·È ·ÊËÁ‹ÛÂȘ, appleÚÔηÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È Î·ıÈÛÙ¿ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfiΛÌÂÓÔ. √ Ï¿ÙˆÓ apple·›ÚÓÂÈ ÙÔÓ Ì‡ıÔ ·applefi ÙËÓ apple·Ú¿‰ÔÛË Î·È Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ·appleÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, fiappleÔ˘·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. ª‡ıÔÈ, fiappleˆ˜ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ‰·ÎÙ˘Ï›‰È ÙÔ˘ °‡ÁË (ÔÏÈÙ›· 359b-360c),appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ηٷ‰Âȯı› appleˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ, ‰›Î·ÈÔÈ Î·È ¿‰ÈÎÔÈ, ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·appleÚ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ·¿‰ÈÎË appleÚ¿ÍË, ÁÈ· Ó· ·appleÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ÂappleÈı˘ÌÔ‡Ó, Ô ÂÛ¯·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ∏Úfi˜ (ÔÏÈÙ›· 614b-621d), Ô̇ıÔ˜ ÙÔ˘ £Â˘ı Î·È Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ (º·›‰ÚÔ˜ 274c 275b) Î·È ÂÈÎfiÓ˜, fiappleˆ˜ ÙÔ˘ ÊÙÂÚˆÙÔ‡¿ÚÌ·ÙÔ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ (º·›‰ÚÔ˜ 246a -249b) Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÛappleËÏ·›Ô˘ (ÔÏÈÙ›· 514a- 20a) ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÛÙËÓηٷÓfiËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ appleÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÓˆÛÈÔıˆڛ·˜, Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜,appleÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ô Ï¿ÙˆÓ (µÏ. Û¯ÂÙÈο Ï¿ÙˆÓÔ˜ ̇ıÔÈ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ÂÚÌËÓ¢ÙÈοۯfiÏÈ· ∏Ï›·˜ apple˘ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2003, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹). O Ï¿ÙˆÓ ÂappleÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÛ¯·ÙÔÏÔÁÈ-ÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ ÙˆÓ appleÔÈËÙÒÓ, ÁÈ·Ù› Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ appleÔϛ٘ Î·È Î·ÌappleÙfiÙ·Ó ÙÔ ÂχıÂÚÔ ÊÚfiÓË-Ì¿ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ·apple¤Ê˘Á ٤ÙÔÈÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜, fiappleˆ˜ Ï.¯. Ô Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ HÚfi˜.3 ¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÙÔ˘ ÛappleËÏ·›Ô˘: Ì ÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛappleËÏ·›Ô˘, ı¤Ì·ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ·ÎÚÔıÈÁÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â‰Ò Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ appleÂÚÈıÒÚÈÔ, Ô Ï¿ÙˆÓ ÂappleȯÂÈÚ› Ó· ·appleÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹Î·È ÙËÓ appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·‰·Ô‡˜ Î·È ·apple·›‰Â˘ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘. AappleÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓËηٿÛÙ·ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ‰ÂÛÌÒÙ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌappleÔÚԇ̠ӷ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ, Ô ÔappleÔ›Ô˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ [°È· ÙÔÓ Ì‡ıÔ ·˘Ùfi, ‚Ï.∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο. ºÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜ §fiÁÔ˜, (Ï¿ÙˆÓ – AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘), °’ Ù¿ÍË ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ (£ÂˆÚËÙÈ΋ ηÙ‡-ı˘ÓÛË), OE¢B, 4Ë ÂΉ., 2002].∂¡O∆∏∆∞ 4H appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈ appleÔÏÈÙÈÎÔ›(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·applefi ÙȘ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Λ-ÓËÙÚ· Î·È ÙÔÓ ÛÎÔapplefi Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘.ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· Ì ÙËÓ ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ appleÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·ÛÙËÓ Âappleȉ›ˆÍË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


58∫∂º∞§∞πO 3ññ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓappleÚÔÛˆappleÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌappleÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘.¡· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· ÙˆÓ appleÏ·ÙˆÓÈÎÒÓ ·applefi„ˆÓ.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ∆ι τατα τοίνυν, ν δ’ γώ, οτε χρηµάτων νεκα θέλουσιν ρχειν ο γαθο οτε τιµς οτε γρ φανερςπραττµενοι τς ρχς νεκα µισθν µισθωτο βολονται κεκλσθαι, οτε λάθρα ατο κ τςρχς λαµβάνοντες κλέπται. οδ’ α τιµς νεκα ο γάρ εσι φιλτιµοι. δε δ ατος νάγκην προσεναικα ζηµίαν, ε µέλλουσιν θέλειν ρχειν –θεν κινδυνεει τ κντα π τ ρχειν έναι λλ µνάγκην περιµένειν ασχρν νενοµίσθαι– τς δ ζηµίας µεγίστη τ π πονηροτέρου ρχεσθαι, ν µατς θέλη ρχειν ν δείσαντές µοι φαίνονται ρχειν, ταν ρχωσιν, ο πιεικες, κα ττε ρχονται πτ ρχειν οχ ς π’ γαθν τι ντες οδ’ ς επαθήσοντες ν ατ, λλ’ ς π’ ναγκαον κα οκχοντες αυτν βελτίοσιν πιτρέψαι οδ µοίοις.(Πλάτων, Πολιτεία, A, 347 b-d)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘTÔ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ, ÔÏÈÙ›·, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·-ÛË-ÂÚÌËÓ¢ÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ¡.M. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. fiÏȘ, Aı‹Ó· 2002, ÛÂÏ. 80-81. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘apple·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ, ÔÏÈÙÈÎfi˜, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· π.. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂΉ.∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2003.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ‡ÓÙÔÌË ·ÊfiÚÌËÛË ÌappleÔÚ› Ó· appleÚÔÛʤÚÂÈ Î¿appleÔÈ· Âapple›Î·ÈÚË appleÔÏÈÙÈ΋ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·, fiappleˆ˜ ·˘Ù‹ appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ‹ οappleÔÈ· ¿ÏÏË appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ÂappleÈÏÂÁ› ·applefi ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·. ∑ËÙԇ̠·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÓÙÔapple›ÛÔ˘Ó ÙÔ·ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, fiappleˆ˜ ϤÁÂÙ·È ‹ ˘appleÔÓÔ›ٷÈ. PˆÙ¿ÌÂ, ÛÙËÛ˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· appleÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È, appleÔÈÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ı›ÁÂÙ·È. ∫·Ù¿ applefiÛÔ Â›Ó·ÈÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ·;£ÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜:– ∏ ˘appleÔ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ¿ÍÈˆÓ Î·È ÂÓ¿ÚÂÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋.– √È ÂappleÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜.– ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÂÍÔ˘Û›·.∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 1Ë: ·ÚÔ˜, ÂÍÔ˘Û›·, ‰‡Ó·ÌË, ‰fiÍ·, ¯Ú‹Ì·Ù·.∂ÚÒÙËÛË 2Ë: ·applefi Êfi‚Ô Ì‹appleˆ˜ ηÙËÁÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ηٿ¯ÚËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜.∂ÚÒÙËÛË 3Ë: ·appleÔ‰ÂÎÙfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ¿ÍÈÔ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ appleÔÏÈÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· Â›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ Ó· ÌËÓ·Ó¤ÏıÂÈ Û’ ·˘Ùfi οappleÔÈÔ˜ ·Ó¿ÍÈÔ˜ appleÔ˘ ı· ‚Ï¿„ÂÈ, ÏfiÁˆ ¿ÁÓÔÈ·˜ ‹ ηΛ·˜, ÙÔ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì·.∂ÚÒÙËÛË 4Ë: ‰ÂÓ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙ¿ÛË ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Î·È ·appleÔ¯‹˜ ·applefi ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Ó·Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ۈÛÙ¤˜ ÂappleÈÏÔÁ¤˜ ÂÓÂÚÁ¿ Û’ ·˘Ù‹Ó.∏ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÁÓˆÛÙÈ΋˜ Î·È appleÚ·ÎÙÈ΋˜ ÂappleÈÛÙ‹Ì˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ‰È·-ÊÔÚÔappleÔ›ËÛË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Û ıˆÚËÙÈ΋ Î·È appleÚ·ÎÙÈ΋. H appleÔÏÈÙÈ΋, ˆ˜ ÂappleÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¿Ó‰Ú·,·appleÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË appleÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ appleÚ·ÎÙÈ΋ ÂappleÈÛÙ‹ÌË, ÂappleÂȉ‹ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ η-ÏÔ‡. √È È‰¤Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ∏ıÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ∞ÚÈ-ÛÙÔÙ¤ÏË (µÏ. A.E. Taylor, Ï¿ÙˆÓ. O ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÌÙÊÚ. IÔÚ‰. AÚ˙fiÁÏÔ˘, ÂΉ. EÓ¿ÏÈÔ˜, Aı‹-Ó· 2001, ÛÂÏ. 464).∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


øKPATH KAI §ATøN 59˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ›apple· ÂÁÒ: ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ·, ÛÙÔÓ °ÔÚÁ›·, ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ¡fi-ÌÔ˘˜ Ô Ï¿ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ıÂÌÂÏȷο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·applefi appleÚ·ÎÙÈο-ËıÈοappleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ԉËÁfi ÙËÓ apple·È‰·ÁˆÁÈ΋ ıˆڛ·, Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË appleÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓÁÈ· Ù· ÔappleÔ›· ÔÈ ÁÓÒ̘ ‰È¯¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·: ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÙÂϤ˜ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì·; ∂›Ó·È ηχÙÂÚËÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆapplefiÙËÙ· Ë «appleÚÔÛˆappleÔapple·Á‹˜» ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ë ·appleÚfiÛˆappleË «Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi-ÙËÙ·»; ∂›Ó·È appleÚÔÙÈÌfiÙÂÚË Ë ·Ú¯‹ ÙˆÓ «ÔÏ›ÁˆÓ» ‹ Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ «appleÏ‹ıÔ˘˜»; ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÁÁÂÓ›˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ وӉȿÊÔÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ appleÔ˘ ÙȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi;  appleÔÈ· Û˘ÌappleÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ì·˜ Ô‰Ë-Á› Ë ÌÂϤÙË –ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È Û˘Á¯ÚÔÓÈ΋– ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiappleÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Ù‡appleˆÓ appleÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ, fiappleˆ˜ ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·Ù˘ apple¿ÚÙ˘, Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ù˘ ÂÚÛ›·˜ Î·È Ù˘ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·˜; ∏ appleÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ù¤¯ÓË ‹ ÁÓÒÛË; ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔÙÔ˘ ηÏÔ‡ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÙÔ‡ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË; ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô appleÔÏÈÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ apple·È‰Â›·˜;TOY ¢HMHTPH XANTZOOY§OYŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÙÂϤ˜ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Ë ¿appleÔ„Ë ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· Â›Ó·È Î·È Â‰Ò Ë‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ÁÂʇڈÛË ÙÔ˘ ÌÂÈÎÙÔ‡ ÙÚfiappleÔ˘. ∂¿Ó ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ηÏÔ› ÓfiÌÔÈ, ÙfiÙ ηχÙÂÚÔ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì· Â›Ó·È ËÌÔÓ·Ú¯›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ·applefi ¤Ó· appleÚfiÛˆappleÔ, ·ÚΛ ·˘Ùfi Ó· appleÂÈı·Ú¯Â› ·˘ÛÙËÚ¿ Û ηϋ ÓÔÌÔıÂÛ›·,‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÂÎÊ˘Ï›˙ÂÙ·È ÛÂ Ù˘Ú·ÓÓ›· (ÈÛÙÔÚÈÎfi apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·appleÔÙÂÏ› Ô ‰ÂÛappleÔÙÈ-ÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÛ›·˜). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó ÂappleÈÎÚ·Ù› ·˘ı·ÈÚÂÛ›·, ÙfiÙÂ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ηÎfi appleÔÏ›-ÙÂ˘Ì·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È appleÈı·ÓfiÙÂÚÔ Ì¤Û· ÛÙÔ appleÏ‹ıÔ˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·apple·ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û‡ÓÂÛË Î·È·ÓıÚˆappleÈ¿, ·applefi fi,ÙÈ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Îϛ̷η ‹ Û ¤Ó· appleÚfiÛˆappleÔ (ÈÛÙÔÚÈÎfi apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·appleÔÙÂÏ› Ë ∞ı‹Ó·,fiappleÔ˘ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ appleÏ‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ì·ıÒÓ Î·È Ë «ı·ÙÚÔÎÚ·Ù›·» ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Ù˘ appleÚÔÛˆappleÈ-΋˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ appleÚÔÛˆappleÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘˜). ∂appleÔ̤ӈ˜, ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ó· ˘ÁȤ˜ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì·appleÚ¤appleÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô, ÙfiÛÔ ÙËÓ appleÚÔÛˆappleÈ΋ fiÛÔ Î·È ÙË «Ï·˚΋» ÂÍÔ˘Û›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÊ˘Ï›˙ÂÙ·ÈÔ‡Ù Û ηٷӷÁηÛÌfi Ô‡Ù Û ·Ó·Ú¯›·.2 √‡Ù ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô‡Ù ÁÈ· ÙË ‰fiÍ·: Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, Ô appleÔÏÈÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÂappleÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, η-Ù¤¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÁÓÒÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘, Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜, appleÔ˘ Â›Ó·È Ë appleÚ·ÎÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓË-Û˘. ∂appleÂȉ‹ fï˜ ·˘Ù‹ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È Ûapple¿ÓÈ·, ÛÙȘ applefiÏÂȘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ·appleÔÌÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘, ÔÈ ·Ì·ı›˜ ÎfiÏ·-Θ, ÔÈ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ› Î·È ÔÈ ‰ÂÛappleÔÙÈÎÔ› Ù‡Ú·ÓÓÔÈ. Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› appleÔÏÈÙÈÎÔ›, fï˜, ηٿÏÏËÏÔÈ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù›Ù-ÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¿Ó‰Ú·, Â›Ó·È ·˘ÙÔ› appleÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ì ÂappleÈÙ˘¯›· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¿Ï-ÏˆÓ ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ Âapple·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ, fiappleˆ˜ ı· ϤÁ·Ì ۋÌÂÚ·: ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ‰È-ηÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. H appleÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È fiappleˆ˜ Ë ˘Ê·ÓÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·Ù¿ ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·. ÙËÓ¿ÛÎËÛË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜, fiappleˆ˜ ÙÔ «˘Ê·ÓÙÈÎfi» ¤ÚÁÔ, Ô appleÔÏÈÙÈÎfi˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ÂappleÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌË-ÚÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÒÛÙ ÙÔ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ó· ÌËÓ apple¿Û¯ÂÈ Ô‡Ù ·applefi ÊÈÏÔapplefiÏÂÌË ÂappleÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·Ô‡Ù ·applefi ËÙÙÔapple¿ıÂÈ· Î·È ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi. ∫·È ÂappleÂȉ‹ Ë Â˘ËÌÂÚ›· Ù˘ applefiÏ˘ ÂÍ·ÚٿٷÈ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ·applefiÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ, ·applefi Ù· appleÈÔ ˘apple‡ı˘Ó· ·ÍÈÒÌ·Ù· ̤۷ ÛÙËÓ applefiÏË Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÂappleÈÙËÚËÙÒÓÙ˘ apple·È‰Â›·˜, appleÔ˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ appleÔÈfiÙËÙ· Ù˘ apple·È‰Â›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ÎÔapplefi˜ Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, fiappleˆ˜ ηÈ∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


60∫∂º∞§∞πO 3οı appleÚ·ÎÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È Ë ˆÊ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, Ù˘ applefiÏ˘. ∂appleÂÈ-‰‹ fï˜ Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ¤¯ÂÈ ËıÈÎfi Î·È apple·È‰·ÁˆÁÈÎfi ˘applefi‚·ıÚÔ, ¤Ó·˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ÛÎÔappleÔ‡˜ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ, fiappleˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·ÈÛÙËÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ °ÔÚÁ›·: «ˆÎÚ¿Ù˘: ∆È fï˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, Ù¤ÏÔ˜apple¿ÓÙˆÓ, Ë ÚËÙÔÚÈ΋ ÂÓÒappleÈÔÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÙˆÓ applefiψÓ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ·appleÔÙÂ-ÏÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÂχıÂÚÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜; ÔÈÔ ·apple’ Ù· ‰‡Ô, ÔÈ Ú‹ÙÔÚ˜ ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡appleˆÛË appleˆ˜ ÌÈÏÔ‡Ó Î¿ıÂÊÔÚ¿ ·appleԂϤappleÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ‡ÙÔ, appleÒ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ appleÔϛ٘ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂ-ÚÔÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ‡ÛˆÓ, ‹ Ì‹appleˆ˜ Î·È ÙÔ‡ÙÔÈ Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ appleÔ-ϛ٘ ηÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ appleÚÔÛˆappleÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi, ·apple¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·fi Û·ÓÛ apple·È‰È¿, appleÚÔÛapple·ıÒÓÙ·˜ ·appleÏÒ˜ Ó· ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ ηıfiÏÔ˘ Ó· ÌÂÚÈÌÓÔ‡Ó ·Ó ·applefi Ù· ÏfiÁÈ·ÙÔ˘˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› ‹ ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ; ∫·ÏÏÈÎÏ‹˜: ¢ÂÓ Â›Ó·È ·appleÏfi ·˘Ùfi appleÔ˘ Ì ڈٿ˜, ÁÈ·Ù› ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ›appleÔ˘ ÌÂÚÈÌÓÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ appleÔϛ٘ ϤÓ fiÛ· ϤÓÂ, ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÎÈ ÂΛÓÔÈ appleÔ˘ Ϙ ÂÛ‡».(Ï¿ÙˆÓ, °ÔÚÁ›·˜, 502 e)3 ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È ÙȘ ÂappleÈÛً̘: Ë ·Ú¯·›· ϤÍË Ù¤¯ÓË ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, ÌÈ·Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂappleȉÂÍÈfiÙËÙ· Î·È Ì·ÛÙÔÚÈ¿, ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Âapple›Ù¢Í˘ οappleÔÈÔ˘ÛÎÔappleÔ‡. ÙÔÓ °ÔÚÁ›· Ë Ù¤¯ÓË ·ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì ÙËÓ ·appleÏ‹ ÂÌappleÂÈÚÈ΋ ÙÚÈ‚‹, appleÔ˘ ˘ÛÙÂÚ› ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô,·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ Ô Ù¯ӛÙ˘ ͤÚÂÈ ÙÈ Î¿ÓÂÈ, fiappleˆ˜ ͤÚÂÈ Î·È ÙÔ appleÒ˜ Î·È ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∞˘Ù‹ Ë ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ Ù¯ӛÙË, Û·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ÂappleÈÛÊ·Ï‹ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÂÓÙ˘appleˆÛ›·˙ ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË, ÂÓÒ Ë ·Ó·ÏÔ-Á›· Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ‹Ù·Ó appleÚÔÛÊÈÏ‹˜ ÛÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ·applefi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÎÔappleÈ¿, ÂappleÈÛ‹-Ì·Ó appleˆ˜ ÔÈ Ù¤¯Ó˜ Â›Ó·È ÙÔ appleÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË, ÂÊfiÛÔÓ Ô Ù¯ӛÙ˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÁÂÓÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·ÙˆÓ ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂˆÓ Ì ÙȘ Ôappleԛ˜ ηٷappleÈ¿ÓÂÙ·È, Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÌappleÔÚ› Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓËÙÔ˘ Û ̷ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜. √È Ï¤ÍÂȘ Ù¤¯ÓË Î·È ÂappleÈÛÙ‹ÌË ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏËÛ˘¯Ó¿ ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·appleÔÎÙË̤Ó˘ÁÓÒÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂappleÈÛÙ‹Ì˘ Ë appleÚ·ÎÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ appleÒ˜ Ó· οÓÂȘ οÙÈ.¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ∏ appleÔÏÈÙÈ΋ ˆ˜ Ù¤¯ÓË: ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·applefi ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ÔÊÈÛÙ‹. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ (257a- 267c) Ì ÌÈ· appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ‹ ÂappleÈÛÙ‹Ì˘ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-Á›Â˜ Î·È Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ηı·ÚÒ˜ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂappleÈÛً̘. ŸÛ˜ ÂappleÈÛً̘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ·ÏËıÒÓappleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÌappleÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÎÚÈÙÈΤ˜ (Ï.¯. Ë ·ÚÈıÌËÙÈ΋), ÂÓÒ fiÛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤Î-‰ÔÛË Ô‰ËÁÈÒÓ ‹ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ appleÚ¿ÍÂˆÓ ÌappleÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂappleÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜. √ Ï¿ÙˆÓ Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ· Ì ÙÔÓ appleÔÈ̤ӷ ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ·Á¤Ï˘, fiappleˆ˜ Ô ‚Ô˘Îfi-ÏÔ˜ ‹ Ô ¯ÔÈÚÔ‚ÔÛÎfi˜, Ì ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ ÎÔapple¿‰È ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ˙Ò· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘-ÛÎÔÏÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛÙ·, Î·È ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙË ‚ϤappleÂÈ ·Ó·ÏÔÁÈο appleÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. °È· ÙÔ ÙÂÏ¢-Ù·›Ô, ‚Ï. Û¯ÂÙÈο ÙÔ apple·Ú¿ıÂÌ· appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: «Ÿappleˆ˜ ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ appleϤÍÈÌÔ ÙˆÓ ÛÎÏËÚfiÙÂ-ÚˆÓ ÈÓÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÌÔÓÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ì·Ï·ÎfiÙÂÚˆÓ ÈÓÒÓ ÙÔ˘ ˘Ê·‰ÈÔ‡, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ‹ ¯·-Ú·ÎÙ‹Ú· ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜. ø˜ ˘ÏÈÎfi ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ȉÈÔÛ˘ÁÎڷۛ˜ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ˜,·ÓıÂÎÙÈÎfiÙÂÚ˜, Î·È È‰ÈÔÛ˘ÁÎڷۛ˜ Ì·Ï·ÎfiÙÂÚ˜, ËappleÈfiÙÂÚ˜. °ÂÓÈο, ·apple·ÓÙÔ‡Ó ‰˘Ô ·ÚÈÔÈ Ù‡appleÔÈ È‰ÈÔ-Û˘ÁÎÚ·ÛÈÒÓ: ·ÊÂÓfi˜ ÔÈ Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈΤ˜, ÔÚÌËÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÚÂÓˆapple¤˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ‹ÚÂ̘ Î·È appleڿ˜. √È‚·ÛÈΤ˜ “·ÚÂÙ¤˜” appleÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ Ù‡appleÔ˘˜ ›ӷÈ, ηٿ οappleÔÈÔÓ ÙÚfiappleÔ, ·ÓÙ›ıÂÙ˜[…] ŒÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÓ‹ÛÈÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¿Ó‰Ú· Â›Ó·È Ë Î·Ï‹ Î·È Âappleȉ¤ÍÈ· Û˘Ó‡Ê·ÓÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ·ÓÙ›ıÂÙˆÓÙ¿ÛˆÓ. √ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ appleÔÏÈÙÈÎfi˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ appleÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ȉÈÔÛ˘ÁÎڷۛ˜ appleÔ˘˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ appleÔÏÈÙ›·. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·apple·ÈÙ‹ÛÂÈ ·applefi ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ Ó· ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·-ÎÙ‹Ú˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ˘ÏÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ‡Ê·ÓÛË ÂÓfi˜ ÛˆÛÙÔ‡ ‰ËÌfiÛÈ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


øKPATH KAI §ATøN 61Ô˘ ‚›Ô˘, […] ‰ËÏ·‰‹ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÂÎapple·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙfiÏÌ˘ Î·È ÛˆÊÚÔÛ‡Ó˘. ø˜ Ó‹Ì·ÙÔ˘ ÛÙËÌÔÓÈÔ‡ apple·›ÚÓÂÈ ÙȘ ȉÈÔÛ˘ÁÎڷۛ˜ appleÔ˘ Ù›ÓÔ˘Ó ‚·ÛÈο appleÚÔ˜ ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙËÓ appleÂÚÈapple¤ÙÂÈ·, ˆ˜ Ó‹-Ì· ÙÔ˘ ˘Ê·‰ÈÔ‡ ÙȘ ËappleÈfiÙÂÚ˜ Î·È ËÌÂÚfiÙÂÚ˜» (BÏ. ∞.E. Taylor, Ï¿ÙˆÓ. √ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘,ÌÙÊÚ. IÔÚ‰. AÚ˙fiÁÏÔ˘, ÂΉ. MIET, Aı‹Ó· 1990, ÛÂÏ. 462-463).∏ appleÔÏÈÙÈ΋ apple·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋ Ù¤¯ÓË, ÂappleÂȉ‹ fiappleˆ˜ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· Ó·˘Ê·Óı› ÙÔ ‡Ê·ÛÌ·Ø Î·Ù¿ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiappleÔ Î·È Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleˆÓ (ÓÔÌÔı¤Ù˜,‰ÈηÛÙ¤˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜), ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Ì ÙfiÏÌË Î·È ÊÚfiÓËÛË ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜.∂¡O∆∏∆∞ 5∏ ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ «È‰·ÓÈ΋» appleÔÏÈÙ›·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈññññ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜, ÙË ÌfiÚ-ʈÛË Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·.¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ì ·˘Ù‹ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓËÎÔÈÓˆÓ›·.¡· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Á‡Úˆ ·applefi ÙË ı¤ÛË, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ·Ú-¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ Ì·˜.¡· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.TÔ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔOδν ρα στίν, φίλε, πιτήδευµα τν πλιν διοικοντων γυναικς διτι γυνή, οδ’ νδρς διτι νήρ,λλ’ µοίως διεσπαρµέναι α φσεις ν µφον τον ζώοιν, κα πάντων µν µετέχει γυν πιτηδευµάτωνκατ φσιν, πάντων δ νήρ, π πσι δ σθενέστερον γυν νδρς.Πάνυ γε.H ον νδράσι πάντα προστάξοµεν, γυναικ δ’ οδέν;Kα πς;Aλλ’ στι γάρ οµαι, ς φήσοµεν, κα γυν ατρική, δ’ ο, κα µουσική, δ’ µουσος φσει.Tί µήν;[Kα] γυµναστικ δ’ ρα ο, οδ πολεµική, δ πλεµος κα ο φιλογυµναστική;Oµαι γωγε.Tί δέ; φιλσοφς τε κα µισσοφος; κα θυµοειδής, δ’ θυµς στι;Kα τατα.Eστιν ρα και φυλακικ γυνή, δ’ ο. ο τοιατην κα τν νδρν τν φυλακικν φσιν ξελεξάµεθα;Τοιατην µν ον.Kα γυναικς ρα κα νδρς ατ φσις ες φυλακν πλεως, πλν σα σθενεστέρα, δέ σχυροτέραστίν. (Πλάτων, Πολιτεία, E, 455 d-456 c)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ ÔÏÈÙ›·, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-ÂÚÌËÓ¢ÙÈοÛËÌÂÈÒÌ·Ù· N.M. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. fiÏȘ, Aı‹Ó· 2002, ÛÂÏ. 352-355. H ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (1) ·applefi ÙÔ: Ï¿ÙˆÓ, M¤ÓˆÓ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ŒÏÏ˘ §·ÌappleÚ›‰Ë, ÂΉ. ¿apple˘ÚÔ˜,∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


62∫∂º∞§∞πO 3·.¤. TÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (2) ·applefi ÙÔ: Julia Annas, Ï¿ÙˆÓ: ŸÏ· fiÛ· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÌÙÊÚ. E. §ÂÔ-ÓÙÛ›ÓË, ÂΉ. EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, Aı‹Ó· 2006, ÛÂÏ. 62-63. TÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (3) ·applefi ÙÔ: Will Kymlicka,H appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ Ì·˜, ÌÙÊÚ. °Ú. MÔχ‚·˜, ÂΉ. fiÏȘ, Aı‹Ó· 2005, ÛÂÏ. 505.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ√ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË appleÔ˘ ÎÂÓÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ appleÂÚȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∞˘Ùfi ÌappleÔÚ›ӷ ÂappleÈÙ¢¯ı› Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È appleÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ·Ó·˙‹ÙËÛË apple·Ú·‰ÂÈÁÌ¿-ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ appleÔ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ˆ˜ ËÁÂÙÈο appleÚfiÛˆapple·. ªÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓappleÚÔÛfiÓÙˆÓ appleÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· appleÚfiÛˆapple· Û ËÁÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. AÓ·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô-ÓÙ·È Âapple›Û˘ ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙȘ Ôappleԛ˜ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ηÈÁ›ÓÂÙ·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ (Ì·È¢ÙÈ΋-˙ËÙËÙÈ΋). √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó··Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÛÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1) ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ûˆ-ÎÚ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô (µÈ‚Ï›Ô Ì·ıËÙ‹, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹, ÛÂÏ. 56-57), Î·È ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ appleÏ·ÙˆÓÈÎÒÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ.EappleÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì appleˆ˜ ÔÈ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ηٿ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· (V 449a-471c) ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, fiappleˆ˜ Ï.¯. ÙÔÓ ª¤ÓˆÓ·. ÙÔÓ ÔÏÈÙÈ-Îfi o Ï¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ› ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ˘ÈÔıÂÙ› ÌÈ· ı¤ÛË appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·ÈappleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ·applefi„ÂȘ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ÙÔ˘.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ŒÚÁÔ appleÔ˘ appleÚÔÛȉȿ˙ÂÈ ÛÙË Á˘Ó·›Î·: ÌappleÔÚ› Ó· ϯı› appleˆ˜ appleÚÈÓ ·applefi ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· apple.Ã. Ù· ı¤Ì·Ù·ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó appleÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ. ∆ËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ ·Ó-‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ 6Ô Î·È ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· apple.Ã. ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, fiappleˆ˜ ÔÈ ˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ,appleÔ˘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ¿Ó‰Ú˜-Á˘Ó·›Î˜, ‰ÂÍÈfi-·ÚÈÛÙÂÚfi, appleÂ-ÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ-·appleÂÚÈfiÚÈÛÙÔ, ʈ˜-ÛÎÔÙ¿‰È, ηÏfi-ηÎfi (∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ªÂÙ¿ Ù· Ê˘ÛÈο, 986a). ÙÔ ‚' ÌÈÛfi ÙÔ˘5Ô˘ ·ÈÒÓ· apple.X. ÔÈ ÔÊÈÛÙ¤˜ ˘appleÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Í›Â˜ Î·È ıÂÛÌÔ›, appleÔ˘ ˘appleÔÙ›ıÂÙ·È appleˆ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË «Ê‡-ÛË», ‹Û·Ó ÛÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË appleÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÂappleËÚ¤·Û ÙÔ˘˜‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ appleÔÈËÙ¤˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡-ıËÏ˘ÎÔ‡, ηÈÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·,ÛÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ ÔÏÈÙ›·, ‰È¿ÏÔÁÔ appleÔ˘ appleÈı·Ófiٷٷ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 380 apple.Ã., appleÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·applefi ÙÔÓÏ¿ÙˆÓ· ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋ appleÔÏÈÙ›·, ÙÂÏ›ˆ˜ ÈÂÚ·Ú¯È΋ ÛÙËÓ ÔappleÔ›· Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ·˘ÛÙËÚ¿Ù·ÍÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, fiappleˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ·. ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÌfiÓË ÂÁÁÂÓ‹˜‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È fiÙÈ Î·Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·ÛÙËÓ appleÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È appleÚÔÓfiÌÈÔ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô Ï¿ÙˆÓ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ appleˆ˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ʇ-Ï· Â›Ó·È ÂÍ ›ÛÔ˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· Ó· ÂappleÈÏÂÁÔ‡Ó ˆ˜ ʇϷΘ. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·appleÔ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·Ó‰ÚÈÎ‹Ê˘ÛÈ΋ ˘appleÂÚÔ¯‹, ıˆÚ› appleˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, fiappleˆ˜ Î·È ÔÈ ¿Ó‰Ú˜, ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù· apple¿ÓÙ·, ÌfiÓÔ fï˜appleÔ˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Û οı appleÂÚÈÔ¯‹ (È·ÙÚÈ΋, ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÛÙÚ·ÙȈÙÈο, ÊÈÏÔÛÔÊ›·) ı· Â›Ó·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ appleÔ-ÛÔÛÙfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ı· ˘appleÂÚÙÂÚÔ‡Ó·ÚÈıÌËÙÈο (455e-456a Î·È 375a-376c). ·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰›ÓÂÈ ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙË ÌfiÚʈÛË Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ʇ-Ï·. √È Á˘Ó·›Î˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È Ê˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Î·È appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ apple·È‰Â›·, ı· Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Á˘ÌÓ¤˜ ÛÙ· Á˘ÌÓ·-ÛÙ‹ÚÈ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ı· οÓÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË. ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Âapple›-Û˘, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ›‰È· ηı‹ÎÔ-ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, appleÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ appleÔϤÌÔ˘, ·Ó Î·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·, ÂappleÂȉ‹ Â›Ó·È ·ÛıÂ-Ó¤ÛÙÂÚ˜ ·applefi Ê˘ÛÈ΋ ¿appleÔ„Ë, ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ appleÔÛÔÛÙfi Û ηı‹ÎÔÓÙ· (456b-457b). ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÏ¿ÙˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ı¤Ì·Ù· Á¿ÌÔ˘ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜ (457c-462e) Î·È appleÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÏÏ¿ Ó· ˙Ô˘Ó, Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÎapple·È‰Â‡ÔÓÙ·È ·applefi ÎÔÈÓÔ‡, Ó· ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÂÚˆÙÈο ·‰È·ÎÚ›-Ùˆ˜ Î·È Ù· apple·È‰È¿ appleÔ˘ ı· appleÚÔ·appleÙÔ˘Ó ·applefi ÙËÓ Û˘Ó‡ÚÂÛË, Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·applefi ÙÚÔÊÔ‡˜ appleÔ˘ ı· appleÚÔ¤Ú-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


øKPATH KAI §ATøN 63¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ. ∆Ô Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ıˆÚ› appleˆ˜ ·apple·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ·applefi ÙËÓappleÔÏÈÙÈ΋ ‰È¯fiÓÔÈ· Î·È Ë ·appleÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î¿ÓÂÈ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌÂÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ appleÔÏÈÙ›·˜. ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÂÚˆÙÈο ηÈappleÂÚÈÔ˘Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·appleÔÎÏ›ÂÙ·È fï˜ Ë ÂÚˆÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Î·Ù·Ï‡ÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ appleÚÔÛˆappleÈ΋˜ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, appleÚ¿ÁÌ· appleÔ˘ ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰˘ÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ªfiÓÔ ·applefi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓÛ·Ú¿ÓÙ· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂappleÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘˜.·ÚfiÌÔÈÔ appleÚfiÁÚ·ÌÌ· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 392 apple.Ã. Î·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ∂ÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘Û˜,fiappleÔ˘ Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ apple·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓÔÎÙËÌÔÛ‡Ó˘appleÂÚÈÔ˘Û›·˜, Û˘˙‡ÁˆÓ Î·È Ù¤ÎÓˆÓ. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô Έ̈‰›Â˜ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ (Ë ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË), Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ‰È·ÎˆÌˆ‰Ô‡Û ΢ڛˆ˜ ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙˆÓ Á˘Ó·È-ÎÒÓ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÈ˙ÔÛapple·ÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ appleÔ˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘¤¯Ô˘Ó apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÙȘ ¤apple·ÈÚÓ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÙÔappleÔı¤ÙËÛ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ Ô˘ÙÔappleÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ȉ·ÓÈÎÔ‡ appleÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ appleÔ˘ appleÚfiÙÂÈÓ (µÏ. Û¯ÂÙÈο Sue Blundell, °˘-Ó·›Î· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙË ıÚËÛΛ· Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤-ÓÂÈ·, ÌÙÊÚ. §.π. ÷Ù˙ËÊÒÙË, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 2004, ÛÂÏ. 279-288).OÈ ·applefi„ÂȘ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, fiappleˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı› ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Popper appleԢηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· ¯ıÚfi Ù˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÛÌÔ‡.2 ∂appleÈÏÔÁ‹ Ì ‚¿ÛË Ù· Ê˘ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·: ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔÓ appleÏËı˘ÛÌfi Ù˘ appleÔ-ÏÈÙ›·˜ ¤¯ÂÈ ˘appleÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ô ˆÎÚ¿Ù˘ appleÔ˘ ÂappleÈηÏÂ›Ù·È apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Á˘Ó·ÈÎÒÓ È·ÙÚÒÓ (ÔÏÈÙ›·, 454‰2), ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È (¢ÈÔÁ¤Ó˘ §·¤ÚÙÈÔ˜, IV, 2) appleˆ˜ ÛÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó Î·È Á˘Ó·›Î˜ Ì·-ı‹ÙÚȘ. ∫·Ù¿ ÙËÓ apple·Ú¿‰ÔÛË, ˘apple‹Ú¯·Ó ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ Ì·ı‹ÙÚȘ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›·, Ë §·Ûı‹ÓÈ· Î·È Ë ∞ÍÈÔı¤·,ÔÈ Ôappleԛ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂Ó˜ ˆ˜ ¿Ó‰Ú˜ ÂappleÂȉ‹ ‰È¿‚·Û·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. Ÿappleˆ˜·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Julia Annas Ë ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, Ó· ·appleÔÙÂÏ› ·appleÔ·ËÌ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ appleÔ˘ appleËÁ¿˙ÂÈ·applefi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ·Û¯¤Ùˆ˜ ·Ó Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹ ‹ fi¯È (Ï¿ÙˆÓ: ŸÏ· fiÛ· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÌÙÊÚ. ∂. §ÂÔ-ÓÙÛ›ÓË, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 2006, ÛÂÏ. 60). ∏ Âapple›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· Û ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÔ¯·-ÛÙ¤˜, appleÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó Ô˘ÙÔappleÈΤ˜ appleÔÏÈÙ›˜ ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ˘apple‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏË. ∏Julia Annas ÙÔÓ›˙ÂÈ appleˆ˜ Ô Ï¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ηٿ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, fiappleˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ì ÙË ‰È·ÛÙڈ̿وÛË Ù˘ȉ·ÓÈ΋˜ appleÔÏÈÙ›·˜. ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓÈÛfiÙËÙ· ˆ˜ appleÚÔ˜ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. µ·ÛÈο ıˆÚ› fiÙÈ Ô Ï¿ÙˆÓ ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒappleˆÓÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ È‰Âˆ‰ÒÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË Ê‡-ÛË. Ÿappleˆ˜ ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë J. Annas, ÛÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô Ï¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·-Ù· Ô‡Ù ÁÈ· ÙȘ appleÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ appleÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ηÏÔ‡ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜fiappleÔ˘ fiÏÔÈ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ (µÏ. Julia Annas, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘Ï¿ÙˆÓ·, ÌÙÊÚ. XÚ˘ÛԇϷ °Ú·Ì̤ÓÔ˘, ÂappleÈÌ. X. Z·ÊÂÈÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ¿ÚȘ MappleÔ˘ÚÏ¿Î˘, ÂΉ. KϤÓÙ˘, Aı‹Ó·2006, ÛÂÏ. 221-237).3 º˘ÛÈ΋ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· Î·È Ê‡Ï·: °˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: «ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ appleÔ˘ ›¯·Ó ηϤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙËÓ∞ı‹Ó· ˙Ô‡Û·Ó ¤ÁÎÏÂÈÛÙ˜ ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ, ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙ· apple·È‰È¿ Î·È ÙËÓ Âapple›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ. ŸÌÔȘ·appleÔχو˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÏ¿‚Ô˘˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÓÔÌÈο Î·È appleÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ‰Â Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο‰ÚÒÌÂÓ· apple·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ·˘Ù¿ appleÔ˘ ›¯·Ó ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiappleˆ˜ apple.¯. ÛÙ· £ÂÛÌÔÊfiÚÈ·, ÁÈÔÚÙ¤˜ ·appleÔ-ÎÏÂÈÛÙÈο ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙȘ ¤ÁÁ·Ì˜ ‹ ÛÙ· ·Ó·ı‹Ó·È·. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔapplefi˜ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›-ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˆÛÙfiÛÔ Î·Ó¤Ó· ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂappleÈϤÍÔ˘Ó ·applefi ÌfiÓ˜ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ‰È¿ÏÂÁ·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÔÈ apple·ÙÂÚ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜» (µÏ. ∏ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ‹ Ì ÍÂÓ·Áfi ÙÔÓˆÎÚ¿ÙË, ΛÌÂÓ· Cristiana Leoni, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Manuela Cappon, ÌÙÊÚ. ˆÙ‹Ú˘ ·Ûٿη˜, ÂΉ. ∆Ô‡-Ìapple˘, 2002, ÛÂÏ. 39).H apple¿ÚÙË Î·È Ë °fiÚÙ˘Ó· KÚ‹Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ applefiÏÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙËÓ Aı‹Ó·, ÁÈ· ÙȘ Ôappleԛ˜∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


64∫∂º∞§∞πO 3¤¯Ô˘Ì ÏÂappleÙÔÌÂÚ›˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·applefi ÙËÓ ·Ú¯·˚΋ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂappleÔ¯‹. K·È ÛÙȘ ‰‡Ô appleÔÏÈÙ›˜ Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÚÈ˙Èο ·applefi ·˘Ù‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘Aı‹Ó·˜, ·ÊÔ‡ Û ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٷappleÈÂÛÙÈΤ˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Ûapple·ÚÙÈ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ appleÚÔη-ϤÛÂÈ Û˘Ìapple¿ıÂȘ Î·È ·ÓÙÈapple¿ıÂȘ ·applefi ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. °È· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÛÙË apple¿ÚÙË,appleÔ˘ appleÂÚÓÔ‡Û·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ¤Íˆ ·applefi ÙÔ Ûapple›ÙÈ, Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·Ó ËÌ›Á˘ÌÓ˜ Î·È ÊËÌ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ appleÚÔ˜ Ù· apple·È‰È¿ Ù· ÔappleÔ›· ·Ó·-ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Î·È apple·ÙÚȈÙÈÛÌfi, ÂÓÒ ·applefi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÂappleÙ¿ ÂÙÒÓ Ù· ·ÁfiÚÈ· ·appleÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ-ÓÙ·Ó ·applefi ÙÔ Ûapple›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË, ÂÎÛÙÚ·Ù›˜, ΢ӋÁÈ Î·È Û›ÙÈÛË Û ÎÔÈÓ¿Û˘ÛÛ›ÙÈ·, ‚Ï. Sue Blundell, fi.apple., ÛÂÏ. 231-246. °È· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ‚Ï.ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 78-82, AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË.¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 ∆Ô ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì οı ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ·. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ 5Ô ‚È‚Ï›ÔÙ˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ı¤ÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ ‰ÂÓ È‰ÈˆÙÂ‡Ô˘Ó (416d), Ô‡Ù ÌappleÔÚÔ‡ÓÓ· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯Â›˜ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ (420b, 421b) Ô‡Ù ӷ ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÏ¢ıÂÚ›· (557b).°È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ô Ï¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Û ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ‚ϤappleÔ˘Ì ·ÓÙÈÊÂÌÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÌÈÛÔÁ˘ÓÈÛÌfi, fiappleˆ˜ Ï.¯. ÛÙËÓ ∞appleÔÏÔÁ›·, fiappleÔ˘ Ô ˆÎÚ¿-Ù˘ ıˆÚ› ·˘ÙÔ‡˜ appleÔ˘ ÈÎÂÙÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ «fi¯È ηχÙÂÚÔ˘˜ ·applefi Á˘Ó·›Î˜» (35b), ‹ ÛÙÔÓ º·›‰ÚÔ,fiappleÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á˘Ó·ÈΛԢ˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ (117d). ÙÔÓ ∆›Ì·ÈÔ apple¿ÏÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ appleÚÔÂȉÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È appleˆ˜, ·Ó‰ÂÓ ˙‹ÛÔ˘Ó ËıÈÎfi ‚›Ô, ı· ÌÂÙÂÓÛ·ÚΈıÔ‡Ó Û Á˘Ó·›Î˜ (42c, 76d e). ∞˘Ù¤˜ Î·È ¿ÏϘ apple·ÚfiÌÔȘ ÂÈÎfiÓÂ˜ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·appleË¯Ô‡Ó ÙȘ appleÚÔηٷϋ„ÂȘ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜, fï˜ apple·Ú¿ ÙÔÓ ÔappleÔÈÔÓ‰‹appleÔÙ «ÌÈÛÔÁ˘ÓÈÛÌfi» ÙÔ˘, ÔÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÈ˙ÔÛapple·ÛÙÈÛÌfi ÙÔ˘ (µÏ. Û¯ÂÙÈο NicolasPappas, ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·. ŒÓ·˜ Ô‰ËÁfi˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, ÌÙÊÚ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ·apple·ÁÈ·ÓÓ¿ÎÔ˜, ÂappleÈÌ. πˆ¿ÓÓ··ÙÛÈÒÙË, ÂΉ. √ÎÙÒ, ∞ı‹Ó· 2006, ÛÂÏ. 116-119).TÔ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ·ÛΛ ÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹ Ì·˜ ÎÚÈÙÈ΋ Û ıˆڛ˜ appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·Ú-ÛÂÓÈÎÔ‡-ıËÏ˘ÎÔ‡ ‹ Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÙˆÓ apple·ıÒÓ Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ‰ËÏ. ·ÛΛÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ appleÚfiÙ˘appleÔ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÂappleÈ΢ÚÈ·Ú¯›·˜.2 ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, ÁÈ· appleÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· appleÔ˘ Ó· Â›Ó·È ‰È·Ê˘ÏÈο Ô˘-‰¤ÙÂÚË, Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ÙÔ ıËÏ˘Îfi Á¤ÓÔ˜, Ó· ÌËÓ Â›Ó·È «ÛÂ-ÍÈÛÙÈ΋». ∞˘Ùfi ·appleÔÙÂÏ› apple¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ appleÔ˘ Û ¯ÒÚ˜, fiappleˆ˜ ÔÈ∏..∞. Î·È Ë ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙËÓ appleÚ¿ÍË. ŸÙ·Ó Ô °Ï·‡ÎˆÓ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË Ï¤ÁÔ-ÓÙ·˜ fiÙÈ «·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘˜… ÙÔ˘˜ ¤¯ÂȘ ÛÌÈϤ„ÂÈ… ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜», Ô ˆÎÚ¿Ù˘ ·apple·ÓÙ¿: «∫·È ÙȘ ·Ú¯fi-ÓÙÈÛÛ˜ (τς ρχοσας) ‚¤‚·È·, °Ï·‡ÎˆÓ… ÌË Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È appleˆ˜ ¤ÛÙˆ οÙÈ ·applefi fiÛ· ¤¯ˆ appleÂÈ, ÙÔ Â›apple· appleÈÔappleÔχ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ apple·Ú¿ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜…» (540c). Ÿappleˆ˜ apple·Ú·ÙËÚ› Ô N. Pappas (fi.apple., ÛÂÏ. 116-117), «Ì ÙËÓ ÂappleÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜, Ô ˆÎÚ¿Ù˘, Ì ۯÔÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·,appleÚÔÂȉÔappleÔÈ› ÙÔÓ °Ï·‡ÎˆÓ· fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› apple¿ÓÙ· ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Á¤ÓÔ˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚı›Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· οÓÂÈ Î¿appleÔÈÔÓ Ó· ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜˘apple¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Á˘Ó·›Î˜».°È· ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ʇÏÔ˘ Î·È ÈÛfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÊÂÌÈÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‰ÈηÈ-ÔÛ‡ÓË, ‚Ï. Will Kymlicka, ∏ appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ Ì·˜, ÌÙÊÚ. °Ú. ªÔχ‚·˜, ÂΉ. fiÏȘ, ∞ı‹Ó·2005, ÎÂÊ. 9 Î·È Martha C. Nussbaum, º‡ÏÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÌÙÊÚ. ¡. ∫·Ï·˚Ù˙‹˜, ÂΉ. Scripta,1999.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


øKPATH KAI §ATøN 65∂¡¢∂π∫∆π∫∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ËÁ¤˜–∫›ÌÂÓ·§∞∆ø¡, ∞appleÔÏÔÁ›· ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ∫Ú›ÙˆÓ, ÂÈÛ·Á.-ÌÙÊÚ-Û¯. ∞. ·Ì·Ú¿˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2003.§∞∆ø¡, ÿˆÓ, ∂ÈÛ. . ∫·ÏÏÈÁ¿˜, ÌÙÊÚ. ¡. ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. fiÏȘ, ∞ı‹Ó· 2002.§∞∆ø¡, ª‡ıÔÈ, ÂÈÛ.- ÌÙÊÚ.-Û¯. ∏Ï›·˜ . apple˘ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2003.§∞∆ø¡, ÔÏÈÙ›· ‹ ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ appleÔÏÈÙÈÎfi˜, ÂÈÛ·Á.-ÂÚÌ.-ÛËÌ. ∫. ¢. °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, ÂΉ. π. ȉ¤Ú˘, 2Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 1963.§∞∆ø¡, ÔÏÈÙ›·, ÂÈÛ·Á. - ÌÙÊÚ. ¡. ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. fiÏȘ, ∞ı‹Ó· 2002.§∞∆ø¡, ÔÏÈÙÈÎfi˜, ÂÈÛ.-ÌÙÊÚ.- Û¯. π .. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 2003.§∞∆ø¡, º·›‰ÚÔ˜, ÂÈÛ.-ÌÙÊÚ.-Û¯. . ¢fi˚ÎÔ˜, ÂappleÈÌ. π. . ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 2000.§∞∆ø¡, º·›‰ÚÔ˜, ÂÈÛ.-ÌÙÊÚ.-Û¯. π. ¡. £ÂÔ‰ˆÚ·ÎfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. µÈ‚Ï. Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, 6Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 2005.ªÂϤÙ˜ANNAS, J., ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, ÌÙÊÚ. ÃÚ. °Ú·Ì̤ÓÔ˘, ÂΉ. ∫ϤÓÙ˘, ∞ı‹Ó· 2006.ANNAS, J., Ï¿ÙˆÓ: ŸÏ· fiÛ· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÌÙÊÚ. ∂. §ÂÔÓÙÛ›ÓË, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 2006.BLUNDELL, S., ∏ Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·, ÌÙÊÚ. §. π. ÷Ù˙ËÊÒÙË, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 2004.BLUNDELL, S., √È Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ∞ı‹Ó·, ÌÙÊÚ. §. §‡¯ÓÔ˘, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 2006.BORMANN, K., Ï¿ÙˆÓ, ÌÙÊÚ. π. °. ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎÔ˜, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 2006.µ√À¢√Àƒ∏, ∫. π., Ï·ÙˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ∞ı‹Ó· 1990.¢∂√∆√√À§√, ∫., ºÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓÔ˜, ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ∞ı‹Ó·È 1997.¢∂√∆√√À§√, ∫., ÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓÔ˜, ÂΉ. ·apple·˙‹ÛË, ∞ı‹Ó· 1980.EVANS, M., º‡ÏÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ıˆڛ·, ÌÙÊÚ. ∞. ∫ÈÔ˘appleÎÈÔÏ‹˜, ÂΉ., ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, ∞ı‹Ó· 2003.GIGON, O., √ ˆÎÚ¿Ù˘: ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ appleÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÌÙÊÚ. ∞. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÂΉ. °ÓÒÛË, ∞ı‹Ó· 1995.GOTTLIEB , A., ˆÎÚ¿Ù˘. √ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÌÙÊÚ. ∂Ï. ∫ÂÎÚÔappleÔ‡ÏÔ˘, ÂΉ. ∂Ó¿ÏÈÔ˜, ∞ı‹Ó· 1997.£∂√¢øƒ∞∫√√À§√À, π., ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, 5Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 1970.∫∞ƒ∞ª∞¡∏, µ., ˆÎÚ¿Ù˘. √ ÛÔÊfi˜ appleÔ˘ ‰Â ÁÓÒÚÈ˙ ٛappleÔÙÂ, ÂΉ. ∞. §È‚¿ÓË, ∞ı‹Ó· 2002.KARASMANIS, V. AND JUDSON, L. (eds), Remembering Socrates, Oxford University Press, Oxford 2006.∫∞∆πª∞¡∏, ∫., Ú·ÎÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È appleÔÏÈÙÈÎfi ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, ∞ı‹Ó· 1979.∫√YR∂, A., ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È appleÔÏÈÙ›·, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, ÌÙÊÚ. §. ∫·Û›ÌË, ÂΉ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ∞ı‹Ó· 1990.KYMLICKA, W., ∏ appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ Ì·˜, ÌÙÊÚ. °Ú. ªÔχ‚·˜, ÂΉ. fiÏȘ, ∞ı‹Ó· 2005.LORAUX, N., ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Á¤ÓÔ˘˜ ıËÏ˘ÎÔ‡, ÌÙÊÚ. ÂΉ. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, ∞ı‹Ó· 2003.ª√¡∆√À√ƒπ, ª., ˆÎÚ¿Ù˘ ·applefi ÙÔÓ Ì‡ıÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÌÙÊÚ. Ù. ∞Ó‰ÚÈΛ‰Ô˘, ÂΉ. ∫·ÎÔ˘Ï›‰Ë, ∞ı‹Ó· 1984.ª∞ƒ∞°°π∞¡√À-¢∂ƒª√À∏, ∂., «√È Á˘Ó·ÈΛ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ˆ˜ ·Ó·Áη›· appleÚÔ¸applefiıÂÛË ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ appleÔÏ›ÙÔ˘ ηٿ ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË»,∂appleÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂appleÂÙËÚ›˜ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂappleÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, §µ (1998-2000), ÛÂÏ. 173-178.ª∞ƒ∞°°π∞¡√À-¢∂ƒª√À∏, ∂., Ï·ÙˆÓÈο ı¤Ì·Ù·, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1994.ª∞§§∞, Ã., Ï·ÙˆÓÈ΋ appleÂÈıÒ, ÂΉ. fiÏȘ, ∞ı‹Ó· 1997.ª∞§§∞, Ã., «°È·Ù› Ô Ï¿ÙˆÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË Ù¿ÍË ÙˆÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ», ÀapplefiÌÓËÌ· ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊ›·, ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2004, Û. 105-115.ª√∑ø¡∏, °. ∞., ¢ÔÌ‹ Î·È ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ appleÏ·ÙˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ∞ı‹Ó· 1970.¡∂Ã∞ª∞, ∞., ∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ‚›Ô˘. ˆÎÚ·ÙÈÎÔ› ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· ÛÙÔÓ ºÔ˘ÎÒ, ÌÙÊÚ. µ. apple˘ÚÔappleÔ‡ÏÔ˘, ÂΉ. ¡ÂʤÏË, ∞ı‹Ó· 2001.NUSSBAUM, ª., º‡ÏÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ıˆڛ·, ÌÙÊÚ. ∫. ∫·Ï·˚Ù˙‹˜, ÂΉ. Scripta, ∞ı‹Ó· 2005.PAPPAS, N., ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·. ŒÓ·˜ Ô‰ËÁfi˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, ÌÙÊÚ. ¢. ·apple·ÁÈ·ÓÓ¿ÎÔ˜, ÂappleÈÌ. π. ·ÙÛÈÒÙË, ÂΉ. √ÎÙÒ, ∞ı‹Ó· 2006.POPPER, K., ∏ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÎoÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈ Â¯ıÚÔ› Ù˘, ÌÙÊÚ. ∂ÈÚ‹ÓË ·apple·‰¿ÎË, ‰‡Ô ÙfiÌÔÈ, ÂΉ. ¢ˆ‰ÒÓË, ∞ı‹Ó· 1980.ƒ∞ª∞¡∆∞¡∏, ¡., «ªÔÚÊ‹ Î·È appleÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∞’ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜», ÀapplefiÌÓËÌ· ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊ›·, ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2004, ÛÂÏ. 45-60.ROMILLY, J., de, √ ÓfiÌÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛΤ„Ë, ∞applefi ÙȘ ·apple·Ú¯¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÌÙÊÚ. ª. ∞ı·Ó·Û›Ô˘-∫. ªËÏÈ·Ú¤ÛË, appleÚfiÏÔÁÔ˜ ∞. π. ª¿ÓÂÛ˘, ÂΉ.∆Ô ¿ÛÙ˘, ∞ı‹Ó· 1995.∞¡∆∞, °., ˆÎÚ¿Ù˘. ºÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÔ˘˜ appleÚÒÈÌÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, ÌÙÊÚ. ¢. µÔ‡‚·ÏË, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 1997.Santas, G., Goodness and Justice. Plato, Aristotle, and the Moderns, ÂΉ. Blackwell, Oxford 2001.STALLEY, R. F., Plato’s Laws, Blackwell, Oxford 1983.STALLEY, R. F., ‘La justice dans les lois de Platon’, Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 16, 2 (2002), pp. 229-246.STONE, π. ∂., ∏ ‰›ÎË ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, ÌÙÊÚ. . ∆·Ì‚¿ÎË, ÂΉ. ∞. ∞. §È‚¿ÓË, ∞ı‹Ó· 1999.˘ÌapplefiÛÈÔÓ: √ ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘, ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 2.400 ¯ÚfiÓÈ· ·applefi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ §Â˘Î¿‰·˜, ∂Ù·ÈÚ›· §Â˘-η‰ÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ, 20-21 πÔ˘Ï›Ô˘ 2001, ∞ı‹Ó· 2002.∆∞∆∞∫∏, µ. ¡., √ ˆÎÚ¿Ù˘. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘, 2Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 1975.TAYLOR, A. E., Ï¿ÙˆÓ, √ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÌÙÊÚ. π. ∞ÚÙ˙fiÁÏÔ˘, ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1990.TAYLOR, C. C. W., ˆÎÚ¿Ù˘: ŸÏ· fiÛ· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÌÙÊÚ. ∞. . ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 2006.TODD, S. C., ∞ı‹Ó· Î·È apple¿ÚÙË, ÌÙÊÚ. Ã. . º·Ú¿ÎÏ·˜, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 2005.ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÔÏÈÙÈ΋, (∞’ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ˘Ó¤‰ÚÈÔ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ 22-24 ª·˝Ô˘ 1981), ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ∞ı‹Ó· 1982.VLASTOS, G., ˆÎÚ¿Ù˘: ÂÈÚˆÓÂ˘Ù‹˜ Î·È ËıÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, ÌÙÊÚ. . ∫·ÏÏÈÁ¿, appleÚfiÏÔÁÔ˜ ∞. ¡Â¯·Ì¿, ÂΉ. µÈ‚ÏÈÔappleˆÏ›ÔÓ Ù˘ «∂ÛÙ›·˜», ∞ı‹Ó· 1993.VLASTOS, G., «√ ˆÎÚ·ÙÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ », ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ 12 (1993), ÛÂÏ. 5-38.VLASTOS, G., Ï·ÙˆÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, ÌÙÊÚ. π. ∞Ú˙fiÁÏÔ˘, ÂappleÈÌ. . º·Ó·Ú¿˜, 2Ë ¤Î‰., ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 2000.WILLIAMS, B., Ï¿ÙˆÓ. ∏ ÂappleÈÓfiËÛË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÌÙÊÚ. ∂Ï. ∫ÂÎÚÔappleÔ‡ÏÔ˘, ÂΉ. ∂Ó¿ÏÈÔ˜, ∞ı‹Ó· 1998.æÀÃ√∞π¢∏, ∫., √ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, Ô appleÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, 2Ë ¤Î‰., ÂΉ. fiÏȘ, ∞ı‹Ó·1999.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


ΚΕΦAΛΑΙΟ TEΤΑΡΤΟ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘∂π∞°ø°∏(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)∏ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌappleÔÚ› Ó· ‰È‰·¯ı› Û 1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· Î·È Ó· ·appleÔÙÂϤÛÂÈ ÂÚ¤ıÈÛÌ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ÛÙËÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ appleÔ˘ ·ÓıÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ηٿ ÙËÓ ÔappleÔ›· ÁÚ¿-ÊÙËηÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÙÔÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi apple›Ó·Î·appleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¡· ·appleÔı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ë ·appleÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔÈ-¯Â›ˆÓ appleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ appleÚÔÛˆappleÈÎfiÙËÙ·Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ‰ÂÓ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ·ÏÏ¿ ›ӷȷappleÏÒ˜ ‚ÔËıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙË Ì·ı‹ÙÚÈ·.∂¡O∆∏∆∞ 1∆Ô ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi Î·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙÔ ·Á·ıfi Î·È ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·.ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Á·ı¿ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÂÓ‹ ·Í›· Î·È Ù· ÂappleÈı˘Ìԇ̠ˆ˜Ì¤Û· ÁÈ· Ó· ·appleÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÏ· ·Á·ı¿ (appleÏÔ‡ÙÔ, ˘Á›·, ÙÈ̤˜ Î·È ·ÍÈÒÌ·Ù·) Î·È Û’ ·˘Ù¿ appleÔ˘ Ù· ÂappleÈı˘ÌÔ‡ÌÂηı·˘Ù¿ (fiappleˆ˜ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·).ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜, ˆ˜ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡, ÛÙËÓ ÙÂÏÂÔÏÔÁÈ΋ ËıÈ΋ ÊÈÏÔ-ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË.ñ ¡· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ ıˆڛ·˜ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ËıÈΤ˜ ıˆڛ˜.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ1 Πσα τέχνη κα πσα µέθοδος, µοίως δ πρξίς τε κα προαίρεσις, γαθο τινς φίεσθαι δοκεδι καλς πεφήναντο τγαθν, ο πάντ’ φίεται. (Αριστοτέλης, Ηθικ Νικοµάχεια, Α, 1, 1094a 1-3))2 Πολλν δ πράξεων οσν κα τεχνν κα πιστηµν πολλ γίνεται κα τ τέλη ατρικς µνγρ γίεια, ναυπηγικς δ πλοον, στρατηγικς δ νίκη, οίκονοµικς δ πλοτος.(Αριστοτέλης, Ηθικ Νικοµάχεια, Α, 1, 1094a 6-9)3 Ε δή τι τέλος έστ τν πρακτν δι’ ατ βουλµεθα, τλλα δ δι τοτο, κα µ πάντα δι’ τεροναροµεθα (πρεισι γρ οτω γ’ ες πειρον, στ’ εναι κενν κα µαταίαν τν ρεξιν), δλον ς τοτ’ν εη τγαθν κα τ ριστον. ρ’ ον κα πρς τν βίον γνσις ατο µεγάλην χει οπήν, κα καθάπερτοξται σκοπν χοντες µλλον ν τυγχάνοιµεν το δέοντος;(Αριστοτέλης, Ηθικ Νικοµάχεια, A, 2, 1094a 18-24)∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 67ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, µÈ‚Ï›· ∞’- ¢’, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· ·applefi ¢. §˘appleÔ˘ÚÏ‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2006. ∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›ÙËÓ ÛÙÂÚÂfiÙ˘appleË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ Ù˘ √ÍÊfiډ˘ ·applefi ÙÔÓ I. Bywater [EthicaNicomachea, I. Bywater (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1894].¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ1. ªÂ ·ÊfiÚÌËÛË ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ˙ËÙ¿Ì ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈ΋ appleÚԤϢ-ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «Â˘‰·ÈÌÔÓ›·» Î·È Ó· ÙË Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û˘ÓÒÓ˘Ì‹ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓË Ï¤ÍË «Â˘Ù˘¯›·».ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ‰È·‚·ÛÙ› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ˙ËÙ¿Ì ӷ ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ϥ͢ «Â˘‰·ÈÌÔÓ›·» Î·È Ó· ÙËÛ¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó.2. ∂appleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ô ÙÂÏÂÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ ËıÈ΋˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔ-Ù¤ÏË, fiϘ ÔÈ ·ÓıÚÒappleÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÈÂÚ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÙÂ-ÏÈÎfi ÛÎÔapplefi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘, ÙÔ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ (ριστον, κρτατον) ·Á·ıfi, appleÔ˘ ÙÔ ÂappleȉÈÒÎÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ›‰ÈÔ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ·appleÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÏ· ·Á·ı¿.3. ∂appleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë appleÔÏ˘ÛËÌ›· Ù˘ Ϥ͢ ·Á·ıfi Î·È Á›ÓÂÙ·È ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Á·ı¿ appleÔ˘ ÂappleÈı˘ÌÔ‡ÌÂÁÈ· Ó· ÌappleÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·appleÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÏ· ·Á·ı¿ (fiappleˆ˜ Ë ˘Á›· Î·È Ô appleÏÔ‡ÙÔ˜) Î·È Û ·Á·ı¿ appleÔ˘ Ù· ÂappleÈı˘ÌÔ‡ÌÂηı·˘Ù¿ (Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·). ªappleÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ‡Ó apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·applefi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê‹˜ ·˘Ù‹ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË (Ï.¯. ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂappleÈı˘Ì› Ó· Á›ÓÂÈ appleÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·appleÏÒ˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È appleÏÔ‡-ÛÈÔ˜, ·ÊÔ‡ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂappleÈı˘Ìԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ¿ÏÏ· appleÚ¿ÁÌ·Ù·, Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ‚È-‚Ï›·, ÚÔ‡¯·, Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘ÌÂ, Ó· apple¿Ì ‰È·ÎÔapple¤˜ ÎÙÏ. ∂apple›Û˘, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂappleÈı˘Ì› Ó· Â›Ó·È ˘ÁÈ‹˜ ·appleÏÒ˜ ÁÈ·Ó· Â›Ó·È ˘ÁÈ‹˜. ∏ ˘Á›· ‰ÂÓ ·appleÔÙÂÏ› ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ, ÙÂÏÈÎfi, ·Á·ıfi, ·ÊÔ‡ ÂappleÈı˘Ìԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ˘ÁÈ›˜ ÁÈ· Ó·ÌappleÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ¿ÏÏ· appleÚ¿ÁÌ·Ù·. ∏ ˘Á›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔapplefi˜).4. ˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È, Âapple›Û˘, ÔÈ ·applefi„ÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ appleÒ˜ ·˘ÙÔ› ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· (Â˘Ù˘-¯›·) Î·È Û appleÔÈÔ ·Á·ıfi ı· ÙËÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ.∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 1Ë: Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› Ô ÙÂÏÂÔÏÔÁÈÎfi˜ appleÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÛÂ Û˘Ó-‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙÔ Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ 1 (BÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 68). ¡· ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÛÎÂ-ÊÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· apple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù¯ÓÒÓ.∂ÚÒÙËÛË 2Ë: Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· 2, 3 Î·È 4 (µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 68-70) ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛËÙÂÏÂÔÏÔÁ›·˜, ËıÈ΋˜ Î·È ·ÚÂÙ‹˜.∂ÚÒÙËÛË 3Ë: Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ·appleÔÙÂÏ› ÙÔ «ÙÂÏÈÎfi ·Á·ıfi», ÙÔÓ ·appleÒÙÂÚÔ ÛÎÔapplefi οı ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ∏·apple¿ÓÙËÛË ÛÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (2) Î·È ÛÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î›ÌÂÓÔ (µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 69).∂ÚÒÙËÛË 4Ë: Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËı› ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1), µÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 88.£¤Ì· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·°È· ÙÔ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘appleˆı› ‰È¿ÊÔÚ˜ ·applefi„ÂȘ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. °È· ÙÔÓ ÛÔÊÈ-ÛÙ‹ ÚˆÙ·ÁfiÚ·, ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıfi Â›Ó·È Ë Â˘‚Ô˘Ï›· (ε + βουλή), ‰ËÏ. Ë ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈηϿ ÁÈ· ÙȘ ˘appleÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛappleÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘appleÔı¤ÛÂȘ Ù˘ appleÔÏÈÙ›·˜. °È· ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, ‡„ÈÛÙÔ ·Á·-ıfi Â›Ó·È Ë Â˘ı˘Ì›· (ε + θυµς), Ë Â˘ÂÍ›· (‚Ï. Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔ appleÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ). °È· ÙÔÓ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Â›Ó·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· (ε + δαίµων). ∏ ¢‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, appleÚ¿ÍË Î·È fi¯È ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ „˘-¯‹˜ appleÔ˘ ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


68∫∂º∞§∞πO 4˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∆¯ÓÈ΋ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·… ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «Ù¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·» ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ë ·Ú¯·›· ÂÏÏË-ÓÈ΋ ϤÍË Ù¤¯ÓË appleÔ˘ ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ Û˘Ìapple›appleÙÂÈ Û˘¯Ó¿ Ì ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ πιστήµη Î·È δνα-µις. ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ÂappleÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÔappleÔ›·˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›-Ó·È ÙÔ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi (ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ·˘Ù‹ ˘applefiÎÂÈÓÙ·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È Ë ÚËÙÔÚÈ΋). ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÈ-ÛÙÔÙ¤ÏË, Ë ÂappleÈÛÙ‹ÌË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÒÙ·ÙË appleÚ·ÎÙÈ΋ ÂappleÈÛÙ‹ÌË. ∏ ËıÈ΋ ·appleÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ÂappleÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È appleÔÙ¤ ÛÙËÓ ËıÈ΋ ˆ˜ ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂappleÈÛÙ‹ÌË. ∏ appleÔÏÈÙÈ΋, ˆ˜ ·ÓÒÙ·ÙËappleÚ·ÎÙÈ΋ ÂappleÈÛÙ‹ÌË, ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË, ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋: «Ë appleÏ‹Ú˘ ÂappleÈÛÙ‹ÌË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ¯ˆ-Ú›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË, appleÔ˘ ÁÈ· ¢ÎÔÏ›· ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ËıÈ΋ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ËËıÈ΋ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È ËıÈ΋: ÛÙ· ∏ıÈο ‰ÂÓ ·ÁÓÔ› fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·ÈÔ˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô‡Ù ÛÙ· ÔÏÈÙÈο fiÙÈ Ë Â˘ËÌÂÚ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ¢Ë-ÌÂÚ›·˜ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È appleÂappleÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿.°È· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Û¯¤Û˘ appleÔ˘ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û·Ê‹˜. ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ appleÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈÙÔ ·Á·ıfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˆ˜ “ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÂÏÂÈfiÙÂÚÔ” ·applefi ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ·Á·ıfi Î·È ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ·Á·ıfi ˆ˜ οÙÈ·Á·appleËÙfiÓ, ·Ó ‰ÂÓ ÌappleÔÚԇ̠ӷ ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ appleÚÒÙÔ. ∞ÏÏ¿ Ë ·Í›· appleÔ˘ ·appleÔ‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈÓ· ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ·È Î·ıÒ˜ ÙËÓ ·Ó·Ï‡ÂÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ·appleÏÒ˜ ÂappleÈ-‚ÔËıËÙÈÎfi ÛÙËÓ ËıÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÂappleÂȉ‹ apple·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÂÍ·Ó·ÁηÛÌÔ‡ appleÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ·Ó· ˘appleÔÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓıÚÒappleÈÓ˜ ÂappleÈı˘Ì›Â˜ ÛÙÔ ÏÔÁÈÎfi» (µÏ. David Ross, √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÌÙÊÚ. ª. ª‹ÙÛÔ˘, ÂΉ.ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1991, ÛÂÏ. 265-66).2 √ ÛÎÔapplefi˜ Ù˘ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, appleÚÔÛapple·ıÒÓÙ·˜ Ó’ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·appleÒÙÂÚÔ ÛÎÔapplefi,·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ÛÎÔapplefi οı ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, ‰ËÏ. ÙÔÓ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔapplefi appleÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ̤ÛÔ ÁȷοappleÔÈÔÓ ÂappleÈappleϤÔÓ ÛÙfi¯Ô. ªÂ appleÔÈÔÓ ÙÚfiappleÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁ› Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‡apple·Ú͢ ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ ÛÎÔappleÔ‡;Ÿappleˆ˜ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ô Terence Irwin, «°È·Ù› Ó· ˘apple¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÛÎÔapplefi˜; £· ÌappleÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÓÙÈÙ¿ÍÔ˘ÌÂÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË fiÙÈ Î·ı¤Ó·˜ ·applefi ÂÌ¿˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ appleÔÏÏÔ‡˜ ·appleÒÙÂÚÔ˘˜ ÛÎÔappleÔ‡˜: ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂӉȷʤ-ÚÔ˘Û· Âapple·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·, Ó· ›̷ÛÙ ηÏÔ› ·ıÏËÙ¤˜, Ó· ·appleÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÙÔ appleÔÙfi, Ó·apple·›˙Ô˘Ì ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÎÙÏ. ªappleÔÚԇ̠ӷ appleԇ̠fiÙÈ Î·ı¤Ó· ·applefi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·appleÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜, ÙÔÓÔappleÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ÂappleÈϤÍÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Í›·˜ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È fi¯È ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· οappleÔÈÔ appleÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙfi-¯Ô. °È·Ù› ÙfiÙÂ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î¿appleÔÈÔ˜ ÛÎÔapplefi˜ appleÔ˘ Â›Ó·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·appleÒÙÂÚÔ˜ ·applefi·˘ÙÔ‡˜ appleÔ˘ ÌfiÏȘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ; πÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÛÎÔappleÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÚıÔÏÔÁÈο‰È·Ù·Á̤ÓÔÈ ÒÛÙ ӷ ÂÎappleÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ·Á·ıfi. ∏ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›Ó·È·apple·Ú·›ÙËÙË ‰ÈfiÙÈ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÂappleȉÈÒΈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ηı·˘Ù¤˜, ‰Â ı· ηÙÔÚıÒÛˆ Ó· ·appleÔÎÔÌ›-Ûˆ ÙÔ appleÏ‹Ú˜ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Ó ÙȘ ÂappleȉÈÒΈ Ì ϿıÔ˜ ÛÂÈÚ¿ ‹ ·Ó·ÏÔÁ›·. °È· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌappleÔÚ› Ú·ÏÈÛÙÈο Ó·ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙ·˜. ∞Ó fï˜ Ë ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ Î¿ÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ Ó· ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ˘appleÂÚ‚ÔÏÈο,ÙfiÙ ı· ‹Ù·Ó ÛÔÊfiÙÂÚÔ Ó· ÌË ÛËÎÒÓˆ ‚¿ÚË appleÔχ Û˘¯Ó¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ·appleÔʇÁˆ Ó· ÛËÎÒÓˆ ‚¿ÚË appleÚÈÓ ˙ˆ-Áڷʛۈ. °È· Ó· appleÂÙ‡¯ˆ ÙÔ appleÏ‹Ú˜ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· appleÔ˘ ı¤Ïˆ, ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿Ûˆ, ‚¿ÛÂÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÚıÔÏÔ-ÁÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ appleÔ˘ ¤¯ˆ ÏfiÁÔ Ó· ÂappleȉÈÒ͈. ∞˘Ùfi˜ Ô ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜Â›Ó·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ·appleÒÙÂÚÔ˘ ÛÎÔappleÔ‡ appleÔ˘ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ‹ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ ·Á·ıfi» (µÏ. T. Irwin,∫Ï·ÛÈ΋ ÛΤ„Ë, ÌÙÊÚ. °. µÔÁÈ·Ù˙‹˜, ÂΉ. ÔχÙÚÔappleÔÓ, ∞ı‹Ó· 2005, ÛÂÏ. 271-272).3 ∆ÂÏÂÔÏÔÁ›· Î·È ËıÈ΋: Ë ËıÈ΋ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Â›Ó·È ÙÂÏÂÔÏÔÁÈ΋, fiappleˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‹‰Ë ·applefi ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹-ÚÈ· appleÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ·ÓıÚÒappleÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÈÂÚ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ¢‰·ÈÌÔÓ›· appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔapplefi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘, ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ, ÙÔ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi, ÙÔ ·Á·ıfi ·˘ÙfiappleÔ˘ ÙÔ ÂappleȉÈÒÎÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ·appleÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÏ· ·Á·ı¿. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ›-Ù·È ·applefi ÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ ËıÈ΋, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, fi¯È ÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, ·ÏÏ¿ÛÙËÓ ËıÈ΋ ‰È·apple·È‰·ÁÒÁËÛË ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌappleÔÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜. ∏ appleÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ËıÈ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 69΋˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ appleÚ¿ÙÙÂÈÓ. Ÿappleˆ˜ ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô David Ross, «∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È‹‰Ë ÛÙËÓ appleÚÒÙË appleÚfiÙ·ÛË: “∫¿ı ٤¯ÓË Î·È Î¿ı ¤Ú¢ӷ, οı appleÚ¿ÍË Î·È ÂappleÈÏÔÁ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·appleÔÛÎÔapple› ÛÂοappleÔÈÔ ·Á·ıfiØ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÛˆÛÙ¿ ÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ·Á·ıfi ˆ˜ ·˘Ùfi ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô Ù· apple¿ÓÙ· ·appleÔÛÎÔappleÔ‡Ó”. ∫¿ı appleÚ¿ÍË·appleÔÛÎÔapple› Û οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·applefi ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È ·applefi ÙËÓ Ù¿ÛË Ù˘ Ó· ÙÔ apple·Ú·Á¿ÁÂÈ ·appleÔÚÚ¤ÂÈ Ë ·Í›·Ù˘. ∏ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÙÂÏÔÏÔÁÈÎ‹Ø Ë ËıÈÎfiÙËÙ·, ηٿ ÙËÓ ¿appleÔ„‹ ÙÔ˘, ¤ÁÎÂÈÙ·È Û ÔÚÈṲ̂-Ó˜ appleÚ¿ÍÂȘ appleÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È, fi¯È ÂappleÂȉ‹ Â›Ó·È ÔÚı¤˜ ηı·˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ÂappleÂȉ‹ ı· Ì·˜ ʤÚÔ˘Ó appleÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ “·ÓıÚÒappleÈÓÔ·Á·ıfi”» (µÏ. David Ross, √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÌÙÊÚ. ª. ª‹ÙÛÔ˘, ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1991, ÛÂÏ. 266-67).4 ∆ÂÏÂÔÏÔÁ›· Î·È ·ÚÂÙ‹: «‰ÂÓ appleÚ¤appleÂÈ fï˜ Ó· ÙÔ appleԇ̠ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ, fiÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ¤ÍËØ appleÚ¤appleÂÈ Ó· appleÔ‡ÌÂÎ·È ÙÈ ÏÔÁ‹˜ ¤ÍË Â›Ó·È. ∞˜ οÓÔ˘Ì ÏÔÈapplefiÓ ÙËÓ apple·Ú·Ù‹ÚËÛË appleˆ˜ οı ·ÚÂÙ‹ οÓÂÈ ÙÔ appleÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÔappleÔ›Ô˘ ›ӷȷÚÂÙ‹ ·) Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ‚) Ó· ÂÎÙÂÏ› ηϿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘Ø apple.¯. Ë ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘Ì·ÙÈÔ‡: Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ù¤ÏÂÈÔ, ·ÏÏ¿ Âapple›Û˘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ Â›Ó·È appleÔ˘Î¿ÓÂÈ Ó· ‚ϤappleÔ˘Ì ηϿ. ŸÌÔÈ· Ë ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘: ·) οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Ù¤ÏÂÈÔ Î·È ‚) ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÈηÓfi Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ó·‚¿ÙË Î·È Ó· ÛÙ·ı› ·ÓÙÈ̤وappleÔ Ì ÙÔÓ Â¯ıÚfi. ∞Ó ÏÔÈapplefiÓ ¤ÙÛÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ appleÚ¿ÁÌ· ÛÂοı appleÂÚ›appleÙˆÛË, ÙfiÙÂ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Ë ·ÚÂÙ‹ ı· ›ӷÈ, Ϥˆ, Ë ¤ÍË ·applefi ÙËÓ ÔappleÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜Á›ÓÂÙ·È Î·Ïfi˜ Î·È ÙÔ fiÙÈ ı· ÌappleÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ appleÔ˘ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ» (∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ∏ıÈ-ο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, µ, 5, 1106a 10-24, ÌÙÊÚ. ¢. §˘appleÔ˘ÚÏ‹˜, Ù. ∞’, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2006).¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 ∆ÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÙÚfiappleÔÈ ˙ˆ‹˜: ÛÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1) Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÎÔÈ-Ó¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ËıÈÎfiÙËÙ· (ÙË Ï·˚΋ ËıÈ΋) appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ. (∏ËıÈÎfiÙËÙ· ·ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÂÙ·È appleÚÔ˜ ÙËÓ ËıÈ΋, Ë ÔappleÔ›· appleÚÔÛapple·ı› Ó· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó·appleÚ¿ÍÔ˘ÌÂØ appleÚÔÛapple·ı› Ó· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÔÚı‹˜ appleÚ¿Í˘). ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰ËÏ. ÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙÔ 5ÔÎÂÊ. ÙÔ˘ ∞’ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ (1095b 14-1096a 10), ·apple’ fiappleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ¯ˆÚ›Ô ÙÔ˘ apple·-Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Á·ıfi Î·È ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ›Ù Ì ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ ›Ù Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ›Ù Ì ÙËÛappleÔ˘‰‹ Î·È ÙË ÌÂϤÙË (βίος πολαυστικς, βίος πολιτικς και βίος θεωρητικς). ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, «ÔappleÔχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔψۉÈfiÏÔ˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÛÎÏ¿‚ˆÓ, ηıÒ˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ appleÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ Û ¤Ó·ÓÙÚfiappleÔ ˙ˆ‹˜ appleÔ˘ appleÚÔÛȉȿ˙ÂÈ ÛÙ· ˙Ò·: ·Ó ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, Â›Ó·È ÁÈ·Ù› appleÔÏÏÔ› ·applefi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Ù˘ÂÍÔ˘Û›·˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ appleÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·Ú‰·Ó¿apple·ÏÔ. √È Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰È·ÓÔËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈÙ˘ appleÚ¿Í˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ appleÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹Ø ·˘Ùfi ›ӷÈ, appleÚ¿ÁÌ·ÙÈ, ¯ÔÓÙÚÈο ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˘appleËÚÂÛ›· Ù˘ applefiÏ˘. ∂›Ó·È fï˜ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ù¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfiÎ·È ÂappleÈÊ·ÓÂÈ·Îfi, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi appleÔ˘ ÂÌ›˜ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡ÌÂ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹, appleÚ¿ÁÌ·ÙÈ, ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ë ÙÈÌ‹ ›ӷÈοÙÈ appleÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È appleÈÔ appleÔχ ·applefi ·˘ÙÔ‡˜ appleÔ˘ ÙËÓ appleÚÔÛʤÚÔ˘Ó apple·Ú¿ ·applefi ·˘ÙÔ‡˜ appleÔ˘ ÙË ‰¤¯ÔÓÙ·È, ÙÔ ·Á·-ıfi fï˜ ÙÔ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ appleÚÔÛˆappleÈο ‰ÈÎfi Ì·˜, οÙÈ appleÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌappleÔÚ› Ó· Ì·˜ ·Ê·ÈÚÂı›.ŒappleÂÈÙ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÂappleȉÈÒÎÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ ÁÈ· Ó· ‚‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·Á·ıÔ›. ∞˘Ùfi˜Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ appleÔ˘ ÂappleȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÙÈÌÒÓÙ·È ·applefi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ appleÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÊÚfiÓËÛË, Î·È ·applefi ·˘-ÙÔ‡˜ appleÔ˘ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÓØ Î¿ÙÈ apple·Ú·apple¿Óˆ: Ë ÙÈÌ‹ appleÔ˘ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘˜,οÙÈ appleÔ˘, ÂappleÔ̤ӈ˜, οÓÂÈ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ, Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·ÓÒÙÂÚÔ – ›Ûˆ˜ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˘appleËÚÂÛ›· Ù˘ applefiÏ˘. ŸÌˆ˜ ηȷ˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· appleÏ‹Ú˜ Ù¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ ÌappleÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙ› fiÙÈ Ô Î¿ÙÔ¯fi˜ Ù˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È‹ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ Ù›appleÔÙ» (∏ıÈÎ. ¡ÈÎ., ∞’, 5, 1095b 14-1096a 10). √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ appleÚ·ÁÌ·Ù‡Â-Ù·È ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÙÚfiappleÔ ˙ˆ‹˜, ·˘ÙfiÓ appleÔ˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙË ÛappleÔ˘‰‹ Î·È ÙË ÌÂϤÙË, ÛÙÔ 10Ô ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ∏ıÈ-ÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ (∫’, 6-9) Î·È ÛÙÔ 7Ô ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ (∏’, 1-3 Î·È 13, 1332a 2-27).2 ∏ ¢‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·Á·ıfi [apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (2)]: Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ·appleÔÙÂÏ›, ηٿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


70∫∂º∞§∞πO 4ÏË, ÙÔÓ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ÛÙfi¯Ô, ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıfi ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô fiÏÔÈ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘ÌÂ. ∂›Ó·È ¤Ó· ·Á·ıfi, fiappleˆ˜ ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô›‰ÈÔ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÛÙÔ ¯ˆÚ›Ô appleÔ˘ appleÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, «ÙÔ ·Á·ıfi appleÔ˘ ÙÔ ÂappleȉÈÒÎÔ˘ÌÂÁÈ’ ·˘Ùfi appleÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ï¤Ì appleÈÔ ÙÂÏÈÎfi ·applefi ·˘Ùfi appleÔ˘ ÂappleȉÈÒÎÔ˘Ì ÁÈ· ¯¿ÚË Î¿appleÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·Á·ıÔ‡.∂apple›Û˘, ÙÔ ·Á·ıfi appleÔ˘ ‰ÂÓ ÂappleÈϤÁÂÙ·È appleÔÙ¤ ÁÈ· ¯¿ÚË Î¿appleÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·Á·ıÔ‡ ÙÔ Ï¤Ì appleÈÔ ÙÂÏÈÎfi ·applefi ·˘Ù¿appleÔ˘ ÂappleÈϤÁÔÓÙ·È Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi appleÔ˘ Â›Ó·È Ù· ›‰È· Î·È ÁÈ· ¯¿ÚË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·Á·ıÔ‡» (∏ıÈÎ. ¡ÈÎ., ∞’, 7,1097a). ŸÏÔÈ Ì·˜ ÂappleÈı˘Ìԇ̠ӷ ·Ó·appleÙ˘¯ıÔ‡ÌÂ Î·È fiϘ Ì·˜ ÔÈ appleÚ¿ÍÂȘ, ÛÙÔ ‚·ıÌfi appleÔ˘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÚıÔ-ÏÔÁÈΤ˜, ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È appleÚÔ˜ ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıfi. Ÿappleˆ˜ ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Jonathan Barnes, «∆Ô appleÚˆÙ·Ú¯ÈÎfiÂÚÒÙËÌ· Ù˘ appleÚ·ÎÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ›ӷÈ, ÂappleÔ̤ӈ˜, ÙÔ ÂÍ‹˜: Ò˜ ı· ÌappleÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂappleÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘-‰·ÈÌÔÓ›·;  ÙÈ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë Â˘ËÌÂÚ›·; ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ¤Ó· ÂappleÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ ÔÓ; √ ∞ÚÈÛÙÔ-Ù¤Ï˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ appleÒ˜ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ˙ԇ̠ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ·Ó ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ÙÂı› ˆ˜ ËıÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·. ∞˘Ùfi appleÔ˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›-Ó·È Ó· Ì·˜ ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ appleÒ˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÂappleÈÙ˘¯Ë̤ӷ. ∏ ·apple¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·applefi ÙËÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ʇÛ˘ Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜. ∏ ¢‰·ÈÌÔÓ›·, ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ·appleÔÙÂÏ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ „˘¯‹˜Û‡ÌʈÓË appleÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ (∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, I’, 7, 1098a 16). ∆Ô Ó· ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ›-Ó·È ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ϤÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÙÔ Ó· ·ÎÌ¿˙ÂȘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔappleÔÈ-Â›Û·È Î·È fi¯È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. (∆Ô Ó· Â›Û·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ –fiappleˆ˜, apple.¯., ÙÔ Ó· ›۷ÈÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜– ·appleÔÙÂÏ› Ì›· „˘¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË: ÙÔ Ó· ·ÎÌ¿˙ÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›· ηٿÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Ì›· ‰Ú·ÛÙË-ÚÈfiÙËÙ· ‹ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ). ∆Ô Ó· ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ „˘¯‹ ÛËÌ·›-ÓÂÈ Ó· ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒappleÈÓË ·Ó¿appleÙ˘ÍË ·apple·ÈÙ› ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ·applefi ÙȘÔappleԛ˜ Ë ˙ˆ‹ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È, appleÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ÂÓ ÌappleÔÚԇ̠ӷ appleԇ̠fiÙÈ ¤Ó· appleÚfiÛˆappleÔ ·ÎÌ¿˙ÂÈ ˆ˜ ·ÓıÚÒappleÈÓÔÔÓ ·Ó ‰ÂÓ ÂÍ·ÛΛ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·ÓıÚÒappleÈÓ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ, Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ·appleÔÙÂÏ› Ì›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·“Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÂÙ‹”. ∆Ô Ó· ·ÎÌ¿˙ÂȘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· οÓÂȘ ÔÚÈṲ̂ӷ appleÚ¿ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒ˜ ‹ ηÏÒ˜.ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ appleÔ˘ ÂÍ·ÛΛ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ·ÓÂapple·ÚÎÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ‰ÂÓ ÌappleÔÚԇ̠ӷ appleԇ̠fiÙÈ Â›Ó·ÈÂappleÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘» (µÏ. J. Barnes, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÌÙÊÚ. ∂. §ÂÔÓÙÛ›ÓË, Oxford University Press–∂ÏÏË-ÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 2006, ÛÂÏ. 157-158).ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ı· ‰Ô‡Ì fiÙÈ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ, ·applefi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜Î·È ڈ̷˚΋˜ ÂappleÔ¯‹˜, ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘, ÛÙËÓ ·Ù·Ú·Í›· Ù˘ „˘¯‹˜ (∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜),ÛÙËÓ ·apple¿ıÂÈ·, ‰ËÏ. ÛÙËÓ ·appleÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·applefi Ù· apple¿ıË, Î·È ÛÙËÓ „˘¯È΋ Á·Ï‹ÓË (ÙˆÈÎÔ›), ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ÛÙËÓοı·ÚÛË Ù˘ „˘¯‹˜ (Ï¿ÙˆÓ-ψٛÓÔ˜).∂¡O∆∏∆∞ 2∏ ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÛfiÙËÙ·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿appleÔ„Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ˆ˜ «¤Íˆ˜ appleÚÔ-·ÈÚÂÙÈ΋˜» Î·È ˆ˜ «ÌÂÛfiÙËÙ·˜».ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ë ËıÈ΋ ·ÚÂÙ‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ appleÚ¿ÍË Î·È fiÙÈ ·appleÔÎÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË·ÁˆÁ‹ Î·È apple·È‰Â›· Î·È fiÙÈ Ô ÏÔÁÈÎfi˜ Î·È ÊÚfiÓÈÌÔ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÂappleÈϤÁÂÈ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÚÂ-ÙÒÓ ÙÔ ËıÈο ÔÚıfi.ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ Î·È appleÚ·ÎÙÈΤ˜ (ËıÈΤ˜) ·ÚÂÙ¤˜.ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔappleÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÛfiÙËÙ· (Î·È fi¯È ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·) ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·ÎÚfiÙË-Ù˜, ÙËÓ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë, appleÔ˘ Â›Ó·È Î·Î›Â˜.ñ ¡· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎÒÓ ·applefi„ˆÓ.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 71∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔΜεστης τις ρα στν ρετή, στοχαστική γε οσα το µέσου. τι τ µν µαρτάνειν πολλαχς στιν(τ γρ κακν το πείρου, ς ο Πυθαγρειοι εκαζον, τ δ’ γαθν το πεπερασµένου), τ δ κατορθονµοναχς (δι κα τ µν άδιον τ δ χαλεπν, άδιον µν τ ποτυχεν το σκοπο, χαλεπν δτ πιτυχεν) κα δι τατ’ ον τς µν κακίας περβολ κα λλειψις, τς δ’ ρετς µεστηςσθλο µν γρ πλς, παντοδαπς δ κακοί.Εστιν ρα ρετ ξις προαιρετική, ν µεστητι οσα τ πρς µς, ρισµένη λγω κα ν φρνι-µος ρίσειεν. µεστης δ δο κακιν, τς µν καθ’ περβολν τς δ κατ’ λλειψιν κα τι τ τς µνλλείπειν τς δ’ περβάλλειν το δέοντος ν τε τος πάθεσι κα ν τας πράξεσι, τν δ’ ρετν τ µέσονκα ερίσκειν κα αρεσθαι. δι κατ µν τν οσίαν κα τν λγον τν τ τί ν εναι λέγοντα µεστηςστν ρετή, κατ δ τ ριστον κα τ ε κρτης. (Αριστοτέλης, Ηθικ Νικοµάχεια, Β, 1106b27-1107a8)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, µÈ‚Ï›· ∞’- ¢’, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· ·applefi ¢. §˘appleÔ˘ÚÏ‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2006. ∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›ÙË ÛÙÂÚÂfiÙ˘appleË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ Ù˘ √ÍÊfiډ˘ ·applefi ÙÔÓ I. Bywater [EthicaNicomachea, I. Bywater (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1894].¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ1. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÌappleÔÚ› Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, fiappleˆ˜ Ï.¯. Ó· ÙÔ˘ ·apple·-ÚÈıÌ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÂÙ¤˜ appleÔ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·applefi ÙÔ˘˜ ÚÔ-ÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·. ∂appleÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÎÔapplefi˜ Ù˘ËıÈ΋˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÚÂÙ‹, ·ÏÏ¿ Ó· ›̷ÛÙ ËıÈÎÔ›, ÁÈ·Ù› Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È appleÚ¿ÍË appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜‚¿ÛË ÙË ÊÚfiÓËÛË. ∏ ÊÚfiÓËÛË Â›Ó·È Ë ·ÚÂÙ‹ appleÔ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰Ú¿ÛË. °È· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ë ·ÚÂÙ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·Èapple¿ıÔ˜ Ô‡Ù ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÈÌË ‰ÂÍÈfiÙËÙ· Ù˘ „˘¯‹˜, appleÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙËı› Ì ¿ÛÎËÛË Î·È Ì·˜ οÓÂÈ Ó·‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÎÚ·, appleÔ˘ Â›Ó·È Ë ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë. √Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ˆ˜ «¤ÍËappleÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋» Î·È ˆ˜ «ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·» ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·Í›· appleÔ˘ ¤¯ÂÈ Ë apple·È‰Â›· ÁÈ·ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi Âı›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿˜. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ıˆÚ› Âapple›Û˘ ÛËÌ¿‰È ·appleÔ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙˆÓ ¤ÍÂˆÓ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ‹ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ (∏ıÈο¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, µ’, 3, 1-2) fiÙÈ Ë appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ ·ÚÂÙ‹˜ Û˘ÓÂapple¿ÁÂÙ·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ.2. ¡· Á›ÓÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ appleÚÒÙ˘ apple·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ, appleÔ˘ ·ÓıÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ó· ÙÔÓÈÛı› Ë ÂappleÈÚÚÔ‹ appleÔ˘·Û΋ıËΠ·applefi ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÌappleÔÚ› Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ·ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘˜, Î·È Ó· ÂappleÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ Âapple›‰Ú·ÛË appleÔ˘ ·˘ÙÔ›¿ÛÎËÛ·Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË.3. ¡· ÂappleÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ô ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ̤ÙÚÔ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ÙÔÓ ÏÔÁÈÎfi Î·È ÊÚfi-ÓÈÌÔ ¿ÓıÚˆappleÔ Î·È fi¯È ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, fiappleˆ˜ Ô Ï¿ÙˆÓ. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ appleÚÔÙÈÌ¿ ¤Ó· ¯ÂÈÚÔappleÈ·ÛÙfi apple·Ú¿-‰ÂÈÁÌ· appleÚ·Á̷و̤Ó˘ ·ÚÂÙ‹˜, ÙÔÓ Ì˘·ÏˆÌ¤ÓÔ ¿ÓıÚˆappleÔ, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ÌappleÔÚ› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹ ›ӷÈÌÂÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ‰‡Ô Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ÙÚfiappleˆÓ appleÚ¿Í˘ (ηÎÈÒÓ), Ù˘ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘. ∏ ˘appleÂÚ‚Ô-Ï‹ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Â›Ó·È Î·Î›Â˜ appleÔ˘ ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ËıÈÎfi apple‰›Ô ˆ˜ ËıÈΤ˜ ÌÂÈÔÓÂ͛˜. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÙÔÓ›˙ÂÈÙ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹ κατ τ ριστον κα τ ε Â›Ó·È ·ÎÚfiÙËÙ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Âapple›Û˘ Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› fiÙÈË ·ÚÂÙ‹, fiappleˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (2), ‰ÂÓ Â›Ó·È apple¿ÓÙÔÙ ÌÂÛfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ÌÂÚÈ-Τ˜ appleÚ¿ÍÂȘ ‹ ÌÂÚÈο apple¿ıË Â›Ó·È Î·ı·˘Ùfi ·ÎÚ·›·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ appleÚ¿ÍÂȘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· apple¿ıË ‰ÂÓ Âappleȉ¤¯Â-Ù·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÌÂÛfiÙËÙ·˜.4. ∆¤ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ˆ˜ ÌÂÛfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û‡ÓıÂÙË Î·È ÂÓ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


72∫∂º∞§∞πO 4‰Â¯Ô̤ӈ˜ Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù·ÓfiËÛ‹ Ù˘ ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌappleÔÚ› Ó· ÂappleÈϤ-ÍÂÈ fiÛ· ÎÚ›ÓÂÈ appleÚÔÛappleÂÏ¿ÛÈÌ· ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ù· ÂappleÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ appleÈÔ Î·Ù¿ÏÏË-ÏÔ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÙÚfiappleÔ.∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 1Ë: Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÍË appleÔ˘ (·) ÂappleÈϤÁÂÙ·È ÂχıÂÚ· ·applefi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È (‚) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ,ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ηÎÈÒÓ, Ù˘ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘.∂ÚÒÙËÛË 2Ë: ÙÔ Ì¤ÛÔÓ, Ë ÌÂÛfiÙËÙ·, ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È fiappleˆ˜ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο, fiappleÔ˘ apple.¯. ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ‰¤Î· Î·È ÙÔ ‰‡Ô Â›Ó·È ÙÔ ¤ÍÈ, ·ÊÔ‡ ·apple¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ·applefi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∆Ô Ì¤ÛÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔÔÚ›˙ÂÙ·È fi¯È ·ÊËÚË̤ӷ, ·ÏÏ¿ apple¿ÓÙÔÙ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÓıÚˆappleÔ ÛÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ,fiappleˆ˜ ÛÙÔ apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹ ª›ÏˆÓ· ÛÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1). ∏ ÌÂÛfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·applefiÏ˘ÙË, ·ÏÏ¿Â›Ó·È ÌÂÛfiÙËÙ· «Û ۯ¤ÛË Ì ÂÌ¿˜», ‰ËÏ. Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏ› ÙÔ ˘appleÔΛÌÂÓÔ Ù˘ ËıÈ΋˜appleÚ¿Í˘. ∏ ÌÂÛfiÙËÙ· appleÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ appleÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· appleÚfiÛˆapple·, ·ÏÏ¿ ÂÓ·appleÔÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÊÚfiÓÈ-ÌÔ ¿ÓıÚˆappleÔ Ó· ÙËÓ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ οı ÊÔÚ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ó· ÙÔÓ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Ó.∂ÚÒÙËÛË 3Ë: ÔÈ ÙÚfiappleÔÈ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ: ‰‡Ô Ù˘ ηΛ·˜ (¤Ó·˜ Ù˘ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È ¤Ó·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂÈ-„˘) Î·È ¤Ó·˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ηٿ ÙÔ Nikolai Hartmann, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌÂÛfi-ÙËÙ· Â›Ó·È ·applefi ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ¿appleÔ„Ë ·ÎÚfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ·applefiÏ˘ÙÔ. ∏ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ·appleÂÈÎÔÓ›˙ÂÈÙËÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ‡ÏË Î·È ÛÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ËıÈ΋˜ appleÚ¿Í˘, ÂÓÒ Ë Î·Ù·Îfi-Ú˘ÊË ÁÚ·ÌÌ‹ ·appleÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË appleÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. µÏ. Âapple›Û˘ Ù·Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· 4, 5 Î·È 6, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 73-74).∂ÚÒÙËÛË 4Ë: ÙÔ ›ÛÔ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Ì¤ÛÔÓ. ∏ ¿appleÔ„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘ Â›Ó·È apple·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË(‚Ï. ∫ÂÊ. 1).¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·√ ª›ÏˆÓ ˘apple‹ÚÍ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ∫ÚÔÙˆÓÈ¿Ù˘ ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·È. apple.Ã., ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙȘ ÂappleȉfiÛÂȘÙÔ˘. ∞apple’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È appleÚ¤appleÂÈ Ó· ›¯Â Ê‹ÌË fiÙÈ ¤ÙÚˆÁ apple¿Ú· appleÔχ, ·ÊÔ‡ ¤Ó·˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜,Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ·applefi ÙËÓ πÂÚ¿appleÔÏË, ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚ› ·ÁÒÓˆÓ ˘appleÔÏfiÁÈÛ fiÙÈ Ô ª›ÏˆÓ ¤ÙÚˆÁ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 8,68ÎÈÏ¿ ÎÚ¤·˜ Î·È ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ „ˆÌ› Î·È ¤appleÈÓ 9,8 Ï›ÙÚ· ÎÚ·Û›.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ˘ı·ÁÔÚ›ˆÓ: fiÙ·Ó Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‰È·appleÚ·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ¤Ó· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi appleÚfi‚ÏËÌ·,Û˘ÓËı›˙ÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ appleÚÒÙ· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙˆÓ appleÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ (ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›,ˆÎÚ¿Ù˘, Ï¿ÙˆÓ) ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Î·È Â›Ù ӷ ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ›Ù ӷ Û˘ÌʈÓ› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· apple·ÚÔ˘-ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·applefi„ÂȘ. ∆Ô ¯ˆÚ›Ô ·˘Ùfi ÌappleÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı› ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌˢappleÂÓı‡ÌÈÛË ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ appleÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› ËÂappleÈÚÚÔ‹ appleÔ˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·applefi ÙÔ˘˜ appleÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔÓÈÛı› Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ˘ı·ÁÔÚ›ˆÓ, ÙËÓ ÔappleÔ›· ·apple’fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È apple·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÂappleËÚ¿˙ÂÙ·È ·applefi ·˘Ù‹Ó. ∞˘ÙÔ› ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÔÈ «·Ú¯¤˜ ÙˆÓ fiÓÙˆÓ» ‹Ù·Ó Ù·ναντία, ‰ËÏ. fiÙÈ ·apple¤Ó·ÓÙÈ Û οı ·Ú¯‹ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÂappleÈ‚ÏËı› ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË appleÔ˘ ˘appleÔÙ¿ÛÛÂ-Ù·È (apple¤Ú·˜-¿appleÂÈÚÔÓ, ·Á·ıfi-ηÎfi ÎÙÏ.) Î·È fiÙÈ Ë Ù¿ÍË, Ë ·ÚÌÔÓ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Â›Ó·È ÙÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÔÓ·Ú-¯›·˜, Ù˘ ÂappleÈÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÂappleÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·applefi Ù· ÂÓ·ÓÙ›·. ∂‰Ò Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÂappleÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ apple˘ı·Áfi-ÚÂÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÙÔ Î·Îfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ appleÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·apple›ÚÔ˘ Î·È ÙÔ ·Á·ıfi ÛÙËÓ appleÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ appleÂappleÂÚ·Ṳ̂-ÓÔ˘, appleÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Û ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Î·Î›·˜ Î·È appleÔÏÏ·appleÏfiÙËÙ·˜, ·ÚÂÙ‹˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜-appleÂÚÈÔÚÈṲ̂-ÓÔ˘ (µÏ. appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ¢. §˘appleÔ˘ÚÏ‹ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·,ÌÙÊÚ. ¢. §˘appleÔ˘ÚÏ‹˜, Ù. ∞’, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2006, ÛÂÏ. 325-329). ∏ ÊÚ¿ÛË σθλο µν γρ πλς, παντοδαπςδ κακοί Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ˘ appleÚÔ¤Ï¢Û˘.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 732 ∏ ıˆڛ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÙ‹: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ÛÙ· ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ· ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ›‰Ë ·ÚÂÙÒÓ, ËıÈÎÒÓ Î·È ‰È·-ÓÔËÙÈÎÒÓ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ·applefi ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ κυρίαν ρετήν ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Î·È ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ appleÚÔ¸applefiıÂÛËÙ˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ ÙÔ˘. ∆Ô µ’ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ, ·apple’ fiappleÔ˘ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ËıÈ΋˜ ·ÚÂÙ‹˜, ÛÙÔ appleÒ˜ ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·È Ì appleÔÈÔ̤ÛÔ Î·È ÙÚfiappleÔ ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È. ¢›ÓÂÙ·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ËıÈ΋˜ ·ÚÂÙ‹˜ ˆ˜ ÌÂÛfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-ο Ù˘ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘. ∆· ‚È‚Ï›· µ’ ¤ˆ˜ ∂’ ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ËıÈΤ˜ ·ÚÂ-Ù¤˜, ÂÓÒ ÙÔ ∑’ ‚È‚Ï›Ô ÙȘ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜. √È ËıÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ٷ apple¿ıË, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹-Ì·Ù· Î·È ÙȘ appleÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÓÔËÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰˘Ó¿-ÌÂÈ ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ appleÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Â›Ó·È apple¤ÓÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi (ÂappleÈÛÙ‹ÌË, Ù¤¯ÓË, ÊÚfiÓËÛË, ÓÔ˘˜,ÛÔÊ›·): «∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹ ˘appleԉȷÈÚÂ›Ù·È Î·È Ë ·ÚÂÙ‹ Û ›‰Ë. ÕÏϘ, appleÚ¿ÁÌ·ÙÈ, ·ÚÂÙ¤˜ ÙȘ ϤÌ ‰È·-ÓÔËÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ËıÈΤ˜: Ë ÛÔÊ›·, Ë ·ÓÙÈÏËappleÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÊÚfiÓËÛË Â›Ó·È ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜, ÂÓÒ Ë ÂÏ¢ıÂ-ÚÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË Â›Ó·È ËıÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜» (∏ıÈÎ. ¡ÈÎ., ∞’, 13, 1103a 3-6). ∫¿ı ËıÈ΋ ·ÚÂÙ‹ ˆ˜ ËıÈ΋appleÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ appleÚ¿ÙÙÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ξις προαιρετική, ·appleÔÙÂÏ› ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË Ù˘ „˘-¯‹˜ appleÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ appleÚÔ·›ÚÂÛË. ∞ÚÂÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÍÂȘ appleÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍȘ Âapple·›ÓÔ˘. ŸÏ˜ Ì·˙› ÔÈ ËıÈΤ˜ ·ÚÂ-Ù¤˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¤ıÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ËıÈÎfi apple˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘, appleÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ appleÚÔ·›ÚÂÛË, ‰ËÏ·‰‹ÙËÓ ÂχıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË. ÙËÓ ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ô ÂıÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ı¤ÛË ÁÈ· ÙˉȿappleÏ·ÛË ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √ ÔÚÈÛÌfi˜ appleÂÚȤ¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· Á¤ÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂȉÔappleÔÈfi ‰È·ÊÔ-Ú¿, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÁÓÒÚÈÛÌ· ÌÈ·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ appleÔ˘ ÙË ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ› ·applefi ÙȘ ¿ÏϘ. ∂‰Ò Ë ·ÚÂÙ‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ξιςπροαιρετική, ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÁÂÓÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· «¤ÍË» Î·È ÙÔ ÁÓÒÚÈÛÌ¿ Ù˘ «appleÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋».3 ∏ ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÛfiÙËÙ·: «Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, fiÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÛfiÙ˘ appleÚÔοÏÂÛ appleÔÏÏ¿-ÎȘ Ù· ÂÈÚˆÓÈο Û¯fiÏÈ· appleÔÏÏÒÓ appleÔÏÂÌ›ˆÓ Ù˘ ËıÈ΋˜ ÙÔ˘ ıˆڛ·˜, ÔÈ ÔappleÔ›ÔÈ ÙÔ˘ ÂappleÈÚÚ›appleÙÔ˘Ó ÙË ÌÔÌÊ‹, fiÙÈappleÂÈÚ¿Ù·È Ó· χÛÂÈ Ù· ËıÈο appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‰È· Ù˘ ¢ÎfiÏÔ˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Ù˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋˜ χÛˆ˜. ∞Ó ˘appleÂÚÂ-ÓÙÂÈÓÔ̤ÓË Ë ·Ó‰Ú›· ¿ÁÂÙ·È ÂȘ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Î·ı›ÛÙ·Ù·È ıÚ¿ÛÔ˜, ‹ÙÔÈ Î·Î›·, ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ÙÔ apple·Ú¿ÏÔÁÔÛ˘Ìapple¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÊÔÚÌ‹ Ó· appleÂÚÈapple¤ÛÂÈ ·‡ÙË ÂȘ ηΛ·; ∂Ó ÙÔÈ-·‡ÙË appleÂÚÈappleÙÒÛÂÈ ÊÚÔÓÔ‡Ó appleÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÂappleÈÎÚÈÙÒÓ fiÙÈ Î·Ù·Ï‡ÂÙ·È Ô ·ÍÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜.∫·Ù¿ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂappleÈÎÚ›ÛÂˆÓ ·ÓÙÂappleÂÍ‹Ïı ηٿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ NikolaiHartmann ÂȘ ÙÔ Ì¤Á· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi appleÂÚ› ∏ıÈ΋˜ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘. ∞ÓÙÈÎÚÔ‡ˆÓ ÙȘ ÂappleÈÎÚ›ÛÂȘ ·Ó¤ÊÂÚ ¤Ó··ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ ÂÎ ÙÔ˘ µ’ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ, fiappleÂÚ Ï‡ÂÈ ÙÂÏÂȈÙÈÎÒ˜ ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ·(1107a 6) : ∆ι κατ µν τν οσίαν κα τν λγον τν τί ν εναι λέγοντα µεστης στν ρετή,κατ δ τ ριστον κα τ ε κρτης. ∫·Ù¿ ÙÔ ÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ, ‹ÙÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋Ù˘ ‡ÏË, Â›Ó·È Ë ·ÚÂÙ‹ ÌÂÛfiÙ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ·applefiÏ˘ÙÔ, ÙÔÔappleÔ›Ô ‰ÂÓ Âappleȉ¤¯ÂÙ·È Ô˘‰ÂÌ›· ÂappleÈappleϤÔÓ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤appleÂÈ·, ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÚÈÛÌÔ‡Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ˆ˜ ÌÂÛfiÙËÙ·˜ ›ӷÈ, fiÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹ ·applefi ÔÓÙÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÓ ·applefi„ˆ˜ Â›Ó·È ÌÂÛfiÙËÙ· ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓË ÌÂ-ٷ͇ ·appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›·˜ Ù˘ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÏÏ›„ˆ˜, ·applefi ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋˜ fï˜ appleÏÂ˘Ú¿˜ ıˆÚÔ‡ÌÂÓË Â›Ó·È‡„ÈÛÙË ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÌË Âappleȉ¯fiÌÂÓË appleÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ÂÓ¤¯Ô˘Û· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·applefiÏ˘ÙÔ˘.£ÂˆÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙË ‚·ı‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘Û›· ÔÈ ˆ˜ ËıÈΤ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Â›Ó·È ·ÍÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı¤-ÛÂȘ appleÔ˘ appleÚÔ·appleÙÔ˘Ó fi¯È ·applefi ÙËÓ Î·Ù¿ ‚·ıÌfi Â͇„ˆÛË ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·applefi ÙËÓÔÚÁ·ÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ‰‡Ô ηı’ ‡ÏË ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∏ ·Ó‰Ú›· apple.¯. ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ô‡Ù ·ÏfiÁÈÛÙÔıÚ¿ÛÔ˜, Ô‡Ù ˘appleÔÏÔÁÈṲ̂ÓË appleÚÔʇϷÍË, ‰ÈfiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ·ÏfiÁÈÛÙË ÙfiÏÌË, fiÛÔ Î·È Ë ‰ÂÈÏ›· ηı’ ·˘Ù¤˜ Ï·Ì‚·-ÓfiÌÂÓ˜ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ·applefiÏ˘Ù˘ ·Í›·˜. ∂›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛË Ë ·apple·ÚÙÈ˙fiÌÂÓË ÂÍ ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ» (∫. ¢. °ÂˆÚÁÔ‡ÏË,∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, Ô Ù·ÁÈÚ›Ù˘, £ÂÛ/Ó›ÎË 1962, ÛÂÏ. 345-346). µÏ. Î·È ÙÔ Û¯‹Ì·, µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.4 ∏ ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÛfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎÚfiÙËÙ·: ηٿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ë ·ÚÂÙ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÂÛfiÙËÙ·,·ÏÏ¿ Î·È ·ÎÚfiÙËÙ·: «ÙË ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·Ó‰Ú›· ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë, ÁÈ·Ù› Ë ÌÂÛfiÙËÙ·∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


74∫∂º∞§∞πO 4›ӷÈ, ηٿ οappleÔÈÔÓ ÙÚfiappleÔ, ·ÎÚfiÙËÙ·» (∏ı. ¡ÈÎ., µ’, 1170a 22-23). «Ò˜ ÌappleÔÚ› ¿Ú·ÁÂ Ë ·ÚÂÙ‹-ÌÂÛfiÙËÙ· Ó·Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ·ÎÚfiÙËÙ·; ∏ ÂÚÌËÓ›· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· apple¿ıË Î·È ÙȘ appleÚ¿ÍÂȘ Ë ·ÚÂÙ‹ ›-Ó·È ÌÂÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÛfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË appleÚÔ˜ ÂÌ¿˜. ¢ÂÓappleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈο ˘appleÔÏÔÁÈṲ̂ÓË ›ÛË ·applefiÛÙ·ÛË ·applefi Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·ÙËÓ appleÔÈÔÙÈο Ù¤ÏÂÈ· ÂappleÈÏÔÁ‹ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ, Ì ˘appleÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ·ÈÙ›·˜, ÙÔ˘ ÙÚfiappleÔ˘, ÙÔ˘¯ÚfiÓÔ˘ ÎÙÏ., Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ËıÈÎfi ηÓfiÓ· appleÔ˘ ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÊÚfiÓÈÌÔ˜, Ô ÛappleÔ˘‰·›Ô˜. ∂ÓÒ fï˜ Ë ·ÚÂÙ‹·appleÔÙÂÏ› ÌÂÛfiÙËÙ· Ù˘ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘, Ë ›‰È· ˆ˜ ÌÂÛfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÔڇʈÛË. ∂appleÔ-̤ӈ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· «¯Ú˘Û‹ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·», appleÔ˘ appleÚÔ·appleÙÂÈ ˆ˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ÚÔappleÒÓ, Â›Ó·È Ë ‰˘-Ó·ÌÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È ˘apple¤Ú‚·Û‹ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ËıÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Âappleȉ¤¯ÂÙ·È Ô‡Ù ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹ Ô‡-Ù ¤ÏÏÂÈ„Ë. ∞Ó Âappleȉ¯fiÙ·Ó ÙfiÙ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¿ÚÂÙ˜ appleÚ¿ÍÂȘ, ı· ÙÔappleÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜Î·È ¿ÏϘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘. ∞˘Ùfi fï˜ ı· ·Ó·ÈÚÔ‡Û ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, Ì·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ appleÚ¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ËıÈ΋˜ ·appleÚ·Í›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Â›Ó·È ÔÙȉ‹appleÔÙ ¿ÏÏÔÂÎÙfi˜ ·applefi ÂÓ¿ÚÂÙ˜. ªÂ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ˆ˜ ·ÎÚfiÙËÙ·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛappleÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓÙÂÏÂÈfiÙËÙ¿ Ù˘, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ÙË ıˆÚ› ÂÓÈ·›· Î·È ·‰È·‚¿ıÌÈÛÙË ËıÈ΋ appleÔÈfi-ÙËÙ· ÛÙÔÓ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ·ÍÈÔÏÔÁÈο ‚·ıÌfi» (∫. . ∫·ÙÛÈÌ¿Ó˘, Ï¿ÙˆÓ Î·È ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÂÚÌËÓ›·ÂappleÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÂΉ. Gutenberg, ∞ı‹Ó· 2001, ÛÂÏ. 230-231).5 ÀappleÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ˘appleÂÚÔ¯‹: «Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ fiÚˆÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ηıÒ˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÓÔË-Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‡ÚÔ˜ ÛÙ· ËıÈο Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈο. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ÁÈ· ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÌÂÛfiÙËÙÔ˜. ∫·Ù’ ·˘Ù‹Ó, ÌÂٷ͇ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÏÏ›„ˆ˜, ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ˆ˜·ÓÙÈı¤ÙˆÓ (ναντίων) Î·È ¿ÎÚˆÓ (κρν), ˘apple¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ̤ÛÔÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ ¤¯ÂÈ appleÂÈÛÙÈÎfiٷٷ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ıˆ-Ú›· ·˘Ù‹, ΢ڛ·Ú¯Ë ÛÙËÓ ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ‰ÂÓ ·appleÔÙÂÏ› ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ï·˚΋˜ ËıÈ΋˜ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ô‡Ù ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ËıÈ΋˜, ·ÏÏ¿ (Î·È ÛÙË ‰ÔÌ‹Ù˘ Î·È ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· Ù˘) ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ ÔÓÙÔÏÔÁ›·, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ appleÂÚ› ·Ú¯ÒÓıˆڛ· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·» [π.°., ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎÔ˜, «ÀappleÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ˘appleÂÚÔ¯‹ ÛÙËÓ ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË»,ºÈÏÔÛÔÊ›·, 27-28 (1997-1998), ÛÂÏ. 167].6 ª¤ÛÔÓ Î·È ËıÈ΋ ·ÚÂÙ‹: «Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ µέσου Û˘Ó¿appleÙÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ σου. Âοı ÙÈ appleÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó¯¤˜ Î·È (·appleÂÚÈfiÚÈÛÙ·) ‰È·ÈÚÂÙfi, ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÌappleÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ıˆڋÛÂÈ fiÙÈ˘apple¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· appleϤÔÓ, ¤Ó· λαττον Î·È ¤Ó· σον, Î·È ·˘Ù¿ ‹ Û ۯ¤ÛË appleÚÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ appleÚ¿ÁÌ· (κατ’ ατ τπργµα), ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ‹ Û ۯ¤ÛË appleÚÔ˜ ÂÌ¿˜ (πρς µς), ‰ËÏ·‰‹ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈο. Τ σον ορίζεταιως µέσον τι περολς κα λλείψεως. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fï˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ fiÙÈ (·) ̤ÛÔÓ ÂÓfi˜ appleÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈÂΛÓÔ appleÔ˘ ·apple¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·applefi Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ÙÔ˘ appleÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· Î·È ÙÔ ·˘Ùfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜,ÂÓÒ (‚) ̤ÛÔÓ ·Ó·ÊÔÚÈο appleÚÔ˜ ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ appleÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù apple¿Ú· appleÔχ Ô‡Ù appleÔχ Ï›ÁÔ, Î·È ·˘Ùfi ‚¤‚·È·‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Î·È ÙÔ ·˘Ùfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜. °È· ÙË ‰È·Û¿ÊËÛË Ù˘ (·) appleÂÚ›appleÙˆÛ˘ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ˆ˜ apple·Ú¿-‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›·, ˘appleÔ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·applefiÏ˘ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ appleÂÚ›appleÙˆÛ˘ ·˘Ù‹˜, ÂÓÒÁÈ· ÙË ‰È·Û¿ÊËÛË Ù˘ (‚) appleÂÚ›appleÙˆÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÙÔ apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘, ÂÍ·ÙÔÌÈ·Ô-ÓÙ·˜ ÙÔ apple‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Î·È ˘appleÔ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ appleÂÚ›appleÙˆÛË ÈÛ¯‡ Ù˘. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Û˘ÌappleÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈοı Âȉ‹ÌˆÓ ·appleÔʇÁÂÈ ÙËÓ περολήν Î·È ÙËÓ λλειψιν Î·È ·Ó·˙ËÙ› ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Î·È ·˘Ùfi ÂappleÈϤÁÂÈ, fi¯È fï˜ ÙÔηı·Ú¿ appleÔÛÔÙÈο ̤ÛÔÓ (ο τ το πράγµατος), ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Û ۯ¤ÛË appleÚÔ˜ ÂÌ¿˜ (τ πρς µς). ∏ ÏÂappleÙ‹·˘Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ κατ’ ατ τ πράγµα Î·È ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ πρς µς ı· Â͢appleËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·appleÔÛ·-Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ apple‰›Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ρετς ˆ˜ στοχαστικς το µέσου ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ ¯ÒÚÔ» [π.°., ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎÔ˜,«ÀappleÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ˘appleÂÚÔ¯‹ ÛÙËÓ ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË», ºÈÏÔÛÔÊ›·, 27-28 (1997-1998), ÛÂÏ. 168-169].7 ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ËıÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ¤Ï-ÏÂÈ„Ë appleÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û οı ̛· ·applefi ·˘Ù¤˜ ÛÙ· ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. ·-ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fï˜ ÛÙ· ∏ıÈο ∂˘‰‹ÌÈ· (1220b 38-1221a 12) ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· (πογραφή) ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ appleÔ˘ ·ÓÙÈ-ÛÙÔȯ› appleÂÚ›appleÔ˘ Ì fiÛ· ϤÂÈ ÛÙ· ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 75∂¡O∆∏∆∞ 3∏ ÊÈÏ›· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·apple·Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ ·Ï-ÙÚÔ˘ÈÛÙÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘ ·apple·Ú·›ÙËÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ËıÈÎfi ‚›Ô.ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Ì ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ÙÔÓ ËıÈÎfi ‚›Ô Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ÊÈÏÔÛÔÊ›·.ñ ¡· ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÊÈÏ›·˜ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜.ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË appleÔÈÎ›ÏˆÓ Û¯¤ÛˆÓÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈ-Τ˜ Û¯¤ÛÂȘ.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔΤίνας δ φιλοσι κα µισοσι, κα δι τί, τν φιλίαν κα τ φιλεν ρισάµενοι λέγωµεν. στω δ τ φιλεν τβολεσθαί τινι οεται γαθά, κείνου νεκα λλ µ ατο, κα τ κατ δναµιν πρακτικν εναι τοτων.φίλος δέ στιν φιλν κα ντιφιλοµενος οονται δ φίλοι εναι ο οτως χειν οµενοι πρς λλήλους.τοτων δ ποκειµένων νάγκη φίλον εναι τν συνηδµενον τος γαθος κα συναλγοντα τος λυπηροςµ διά τι τερον λλ δι’ κενον γιγνοµένων γρ ν βολονται χαίρουσιν πάντες, τν ναντίωνδ λυπονται, στε τς βουλήσεως σηµεον α λπαι κα α δοναί. κα ος δ τατ γαθ κα κακ, καο τος ατος χθροί τατ γρ τοτοις βολεσθαι νάγκη, στε περ ατ κα λλω βουλµενος τοτωφαίνεται φίλος εναι.(Αριστοτέλης, Ρητορική, Β, 3, 1380e35-1381a10)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ƒËÙÔÚÈ΋, µÈ‚Ï›· µ’- °’, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fi-ÏÈ· ·applefi ¢. §˘appleÔ˘ÚÏ‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2004. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ apple·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓÂ›Ó·È ·applefi ÙÔ: ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, µÈ‚Ï›· ∂’ - ∫’, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· ·applefi ¢. §˘appleÔ˘Ú-Ï‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2006. ∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÛÙÂÚÂfiÙ˘appleË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤-ÓÔ˘ Ù˘ ƒËÙÔÚÈ΋˜ Ù˘ √ÍÊfiډ˘ ·applefi ÙÔÓ W.D. Ross [Ars Rhetorica, W.D. Ross (ed.), Oxford, OxfordUniversity Press, 1959].¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ∂appleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ë ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ÊÈÏ›·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢Ú›·. ¢ËÏÒÓÂÈ Î¿ı ·ÌÔÈ‚·›· ¤ÏÍË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔfiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÛÙÂÓ¤˜ appleÚÔÛˆappleÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ appleÔ˘ ‰Â Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-ÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ (fiappleˆ˜ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢ Û‹ÌÂÚ·), ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ,fiappleˆ˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ appleÚÔ˜ Ù· apple·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ apple·È‰ÈÒÓ appleÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌËÎ·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Ú‹Ì· φιλ Î·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο φιλία, φίλος, φίλιος,φιλητν (ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ·Á¿apple˘) ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ›¯·Ó ¢Ú›· ¤ÓÓÔÈ· Î·È ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·ÓÌfiÓÔ Û ·˘Ùfi appleÔ˘ ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÓÓÔԇ̠̠ÙË Ï¤ÍË «ÊÈÏ›·».∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


76∫∂º∞§∞πO 4∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 2Ë Î·È 3Ë: Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈ· 1 Î·È 2, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 76-77).∂ÚÒÙËÛË 4Ë: Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈ· 3 Î·È 4, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 77-78).£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·£¤Ì· 2Ô: √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ apple·ÚÔÈ̛˜ ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· ÛÙ· ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ· Î·È Ù· ∏ıÈο ∂˘‰‹-ÌÈ·, ‚Ï. ÂÓ‰ÂÈÎÙ.: Κα α παροιµίαι δ πσαι µογνωµοσιν, οον τ «µία ψυχή» κα «κοιν τ φίλων»κα «στης φιλτης» κα «γνυ κνήµης γγιον» (∏ı. ¡ÈÎ., 1168b7-8), σν τε δ’ ρχοµένω, τν µοιν ςτν µοιον, κολοιν ποτ κολοιν (∏ıÈÎ. NÈÎ., 1155a15).¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·µÏ. ÙÔ ÚËÙfi ÙÔ˘ È̈ӛ‰Ë Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔappleÔ›Ô, Τος µν φίλους φελεν, τος δ’ χθρος λάπτειν(È̈ӛ‰Ë˜, ÛÙÔ Ï¿ÙˆÓ, ÔÏÈÙ›·, ∞, 336a 2-3 Î·È 334b 3-9). √ È̈ӛ‰Ë˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ΢ڛ·Ú¯Ë ·ÓÙ›ÏË-„Ë Ù˘ ËıÈÎfiÙËÙ·˜ (Ù˘ Ï·˚΋˜ ËıÈ΋˜) Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Á¿appleË Î·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi-˙ÔÓÙ·È ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ÁÓˆÛÙÒÓ. ∂appleÔ̤ӈ˜, Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ë ÊÈÏ›· appleÚ¤appleÂÈ Ó·ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ. ∏ ¿appleÔ„Ë ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰È·ÌÂÙÚÈο ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ·˘Ù‹ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‰È‰·Ûη-Ï›·˜ appleÔ˘ Ì·˜ appleÚÔÙÚ¤appleÂÈ Ó· ·Á·appleԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ ÚËÙfi Ù˘ ‚ڷ˚΋˜ ıÚË-ÛΛ·˜ «ÔÊı·ÏÌfiÓ ·ÓÙ› ÔÊı·ÏÌÔ‡ Î·È Ô‰fiÓÙ· ·ÓÙ› Ô‰fiÓÙÔ˜» Ì ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi «·Á·apple¿Ù ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜». ∫·-Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· ÛÙ· ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·-Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó ÁψÛÛÈο ÔÈ apple·ÚÔÈ̛˜ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›·. ¡· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ì ·˘Ù‹Ó Ù˘ ¯ÚÈ-ÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ·Á¿apple˘ Î·È Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó Î›ÌÂÓ· ·applefi Ù· £ÚËÛ΢ÙÈο. ∂apple›Û˘, ı· ÌappleÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡ÓΛÌÂÓ· ·applefi Ù· ∫›ÌÂÓ· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ appleÔ˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÊÈÏ›·, ηıÒ˜ ηÈapple·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·applefi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· appleÔ˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÊÈϛ˜ ‹ Î·È ¤¯ıÚ˜ Ï·ÒÓ ‹ appleÚÔÛÒappleˆÓ (ÛÂ Û˘Ó-‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ 1Ô ı¤Ì· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË).˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∏ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÊÈÏ›·˜: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙ· ∏ıÈο¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, Ù· ∏ıÈο ∂˘‰‹ÌÈ· Î·È ·ÎÚÔıÈÁÒ˜ ÛÙË ƒËÙÔÚÈ΋ Î·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈο. ∞ÊÈÂÚÒÓÂÈ ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· ‚È‚Ï›·ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ (µÈ‚Ï›· £’ Î·È π’) ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ∂˘‰ËÌ›ˆÓ(µÈ‚Ï›Ô ∏’). ÙË ƒËÙÔÚÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Âapple›Û˘ ÛÙË ÊÈÏ›· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÂappleÈappleϤÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÈÏ›·˜ (1380b36-1381a5), Ô ÔappleÔ›Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ appleÚ·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜.√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÛÙ· ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ· appleÔ˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÔÏfi-ÎÏËÚ· ‚È‚Ï›· Î·È fiÙÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ∏’ µÈ‚Ï›Ô ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ∂˘‰ËÌ›ˆÓ, appleÔ˘ Âapple›Û˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÛÙË ÊÈÏ›·,·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ appleÚ·ÁÌ·Ù›· appleÔ˘, ηٿ Ï¿ıÔ˜, appleÚÔÛÙ¤ıËΠ·applefi οappleÔÈÔÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÂΉfiÙË ÛÙ· ËıÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. ¢ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ, fï˜, οappleÔÈÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ıˆڋÛÔ˘ÌÂfiÙÈ appleÚ¿ÁÌ·ÙÈ ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ appleÚ·ÁÌ·Ù›·, ·ÊÔ‡ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÁ-¯Â›ÚËÌ· ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ. ∏ ÊÈÏ›·, ηٿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Â›Ó·È ·ÚÂÙ‹ ‹ appleÚÔ¸appleÔı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ·Úfi-ÏÔ appleÔ˘ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ ·Ú¯Èο Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙË ÊÈÏ›· ˆ˜ ·ÚÂÙ‹ Î·È appleÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û·˘Ù‹Ó ˆ˜ ηٿÛÙ·ÛË, ·appleÔÙÂÏ› ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÚÂÙ‹, ÁÈ·Ù› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È appleÚÔ˜ ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔÓ, ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. Ÿappleˆ˜ ÂappleÈÛË-Ì·›ÓÂÈ Ô W. D. Ross, «ÙÔ ËıÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÂÁˆÎÂ-ÓÙÚÈÎfi», ·ÊÔ‡ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ·appleÔÛÎÔapple› ÛÙËÓ appleÚÔÛˆappleÈ΋ ÙÔ˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·: «ÙËÓ appleÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘˘apple¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· ÌÈ· ÂӉȿıÂÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∞ÏÏ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ,·Ó ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›· appleÔ˘ appleÚ·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙË ÊÈÏ›·, Ù›appleÔÙ ۯ‰fiÓ ‰ÂÓ ˘appleÔ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ ÌappleÔ-ÚÔ‡Ó Î·È appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÂappleÂÓ‰‡Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ appleÚÔÛˆappleÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜Ø Ì ‰‡Ô ÏfiÁÈ· Ô ·Ï-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 77ÙÚÔ˘ÈÛÌfi˜ ·appleÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο. ÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ÂÁˆÈÛÙÈ΋˜ ¿appleԄ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓappleÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÊÈÏ›·˜, ·ÊÔ‡ Ë ÊÈÏ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·appleÏ‹ ¢ÂÚÁÂÛ›· ·ÏÏ¿ ·apple·ÈÙ› ·ÓÙ·applefi‰ÔÛË. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·ÏÙÚÔ˘-ÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ÂÓ apple·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·ÈØ ÙÔ φιλεν ıˆÚÂ›Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· ·apple’ fiÙÈ ÙÔ φιλεσθαι»,¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÂappleÈı˘Ì› ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Î·È fi¯È ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Â˘Ù˘-¯›· (τ δ φίλω φασ δεν ολεσθαι τ’ γαθ κείνου νεκα, ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, ¡, 1155b31). √È ‰È¿ÊÔ-Ú˜ ÌÔÚʤ˜ ÊÈÏ›·˜, appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÂappleȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiϘ ÙÔÓ ‚·ÛÈο ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘·ÓıÚÒappleÔ˘. ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Âapple›appleÂ‰Ô Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·applefi «ÊÈϛ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˘» (δι τ χρήσιµον),ÂappleÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·˘Ù¿Ú΢. ’ ¤Ó· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Âapple›appleÂ‰Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› «ÊÈϛ˜ Ù˘ ˉÔÓ‹˜» (δι’ δονήν),‰ËÏ·‰‹ ·appleÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ê˘ÛÈο ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘. ’ ¤Ó· ·ÎfiÌË ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Âapple›appleÂ‰Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›«ÊÈϛ˜ ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ (δι’ γαθν), ÛÙȘ Ôappleԛ˜ Ô Ê›ÏÔ˜ ‚ÔËı¿ ÙÔÓ Ê›ÏÔ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ˙ˆ‹» (W.D. Ross, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÌÙÊÚ. ª. ª‹ÙÛÔ˘, ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1991, ÛÂÏ. 326-327).2 ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÊÈÏ›·˜: «Î‡ÚÈÔ ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ ÊÈÏ›·˜, ηٿ ÙÔÓ ÊÈÏfiÛÔÊÔ, Â›Ó·È Ë·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Ë ·ÓÙ·applefiÎÚÈÛË («ντιφίλησις») ÛÙ· ÊÈÏÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ë ÂappleÈı˘Ì›· ÂΠ̤-ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Ó· appleÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔÓ Ê›ÏÔ. µÂ‚·›ˆ˜ Ë ÊÈÏ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ appleÚÔ¸applefiıÂÛË Ù· ¤Ì„˘¯· fiÓÙ· Î·È Ì¿ÏÈ-ÛÙ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ ˆ˜ appleÚfiÛˆappleÔ. ÚÔ˜ Ù· ¿„˘¯· fiÓÙ· Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ appleÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘,ÙË Ê›ÏËÛÈÓØ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ìapple¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ appleÚÔ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ apple.¯. ÂÎÏÂÎÙÔ‡ Ô›ÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ‚¤-‚·È· Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ‹ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘ οappleÔÈ· Û˘Ìapple¿ıÂÈ·. √ ıÂfi˜ Âapple›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ·Ó¿ÁÎË Ê›ÏˆÓ, ÁÈ·Ù› ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·applefiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘. ∞apple·Ú·›ÙËÙË appleÚÔ¸applefiıÂÛËÙ˘ ÊÈÏ›·˜ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Â›Ó·È Ë ‡apple·ÚÍË ‰‡Ô appleÚÔÛÒappleˆÓ, ηı¤Ó· ·applefi Ù· ÔappleÔ›· ·ÓÙ·appleÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·ÈÛı‹-Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÊÈÏÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. √ ·ÏËıÈÓfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙË Û˘Ìapple¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ appleÚÔ˜ ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ÂÓÂÚÁÒ˜ Î·È ÂÌappleÚ¿ÎÙˆ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Á·ı‹ appleÚfiıÂÛË. ∏ ·Á·ı‹ appleÚfiıÂÛË, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·ÈÂÓÂÚÁÒ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Â‡ÓÔÈ·. ∏ ‡ÓÔÈ· ›ӷÈ, ηْ ·˘ÙfiÓ, ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÊÈÏ›·Ø Â›Ó·È ·ÚÁ‹ Î·È Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·ÊÈÏ›· appleÔ˘ apple·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ appleÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ËÏÈΛ·˜ ‹ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ηÈappleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·applefi ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi ÁÈ· ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Ì ¯ÚËÛÙfi ‹ıÔ˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ÊÈÏ›· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi˜ «·ÓÙÈappleÚÔ·›ÚÂÛȘ»Î·È ‡ÓÔÈ· appleÔ˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·applefi ÙËÓ ÂχıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ê›ÏˆÓ ÂÍ ›ÛÔ˘» (¢. ¡. ∫Ô‡-ÙÚ·˜, ∏ appleÚ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ÙfiÌÔ˜ ∞’, ∏ıÈ΋, 2Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 2004, ÛÂÏ. 84-85).3 ∆Ú›· ›‰Ë ÊÈÏ›·˜: «Î·È Ù· ÙÚ›· ›‰Ë ÊÈÏ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË ÌË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ντιφίλησιν,Ë ÔappleÔ›· appleÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ Â›Ó·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ Î·È ˘appleÔÎÚÈÙÈ΋. √È ÊÈϛ˜ appleÔ˘ Û˘Ó¿appleÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔÎ·È ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ‰ÂÓ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ·Á·appleË̤ÓÔ appleÚfiÛˆappleÔ ˆ˜ ̤ÛÔ Î·È Û·Ԙ ÁÈ· Ù· appleÚÔÛˆappleÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ‹ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ‹ ÙÔ˘˜Ø οµν ον δι τ χρήσιµον φιλοντες λλήλους ο καθ’ ατος φιλοσιν, λλ’ γίνεταί τι ατοςπαρ’ λλήλων γαθν. µοίως δ κα ο δι’ δονήν (¢. ¡. ∫Ô‡ÙÚ·˜, ∏ appleÚ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔ-Ù¤ÏÔ˘˜, ÙfiÌÔ˜ ∞’, ÂΉ. ∏ıÈ΋, 2Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 2004, ÛÂÏ. 85).4 ∏ Ù¤ÏÂÈ· ÊÈÏ›·: «Ë ÊÈÏ›· ·˘Ù‹ ›ӷÈ, ηٿ ÙÔÓ ÊÈÏfiÛÔÊÔ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È fi¯È ηٿ Û˘Ì‚Â‚ËÎfi˜Ø ›ӷȫÌfiÓÈÌÔ˜» Î·È ‰È·Ú΋˜, fiappleˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘Ø Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ù¤ÏÂÈ· ÊÈÏ›·, ÁÈ·Ù› Û˘Ó-‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ, appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˆ˜ Û˘Ó¤appleÂÈ· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ appleÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹.ÙËÓ Î·Ù’ ·ÚÂÙ‹Ó ÊÈÏ›· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ ˆÊ¤ÏÈÌÔ Î·È ÙÔ Ë‰‡ ÛÙËÓ appleÈÔ Î·ı·Ú‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹. √È ÂÓ¿ÚÂÙÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈÂ›Ó·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ηı’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙÔÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ appleÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓÂ›Ó·È ·Á·ı¤˜, Â›Ó·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈο ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ·ÚÂÛÙ¤˜. ŒÙÛÈ Ô ‰ÂÛÌfi˜ ÙˆÓÂÓ¿ÚÂÙˆÓ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÈÌÔ˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi˜, fiappleˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÂÍ·›ÚÂÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ. ºÈÏÈÎÔ› ‰Â-ÛÌÔ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÓ¿ÚÂÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ Ûapple·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓηٿ ÙÔ ‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒappleˆÓ Î·È Ù˘ ·apple·ÈÙ‹Ûˆ˜ ·ÚÎÂÙÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ appleÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ÙË ‰ÔÎÈÌ·-Û›· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Ê›ÏÔ˘. ∏ Ù¤ÏÂÈ· ÊÈÏ›· appleÚÔ¸appleÔı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË apple›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· „˘¯È΋∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


78∫∂º∞§∞πO 4appleÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ·applefiÎÙËÛË ·ÌÔÈ‚·›·˜ ÂÌappleÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∏ Ù¤ÏÂÈ· ÊÈÏ›·, ηٿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈfiÏ· Ù· ȉÈÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. √È ·ÚÂÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Ÿappleˆ˜ Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ¤ÍȘ appleÔ˘ ÙÂÏÂÈÔ‡Ù·È νεργεία, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ÊÈÏ›· ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·,ÁÈ·Ù› ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ appleÚ¿ÍË. ∞apple·Ú·›ÙËÙË appleÚÔ¸applefiıÂÛË ÂΉËÏÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·-ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹. ∆Ô συζν Î·È Û˘ÓËÌÂÚ‡ÂÈÓ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘-ηÈÚ›· Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÂÌappleÚ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ ·Á¿appleË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È ·applefi ÎÔÈÓÔ‡ ÙË ˙ˆ‹. √ ·appleÔ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓÊ›ÏˆÓ ‰Â ‰È·Ï‡ÂÈ ÙÔ ‰ÂÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ·‰Ú·Ó‹. ∏ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· fï˜ ·appleÔ˘Û›· appleÚÔηÏ› ÙË Ï‹ıË» (¢.¡. ∫Ô‡ÙÚ·˜, ∏ appleÚ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ÙfiÌÔ˜ ∞’, ÂΉ. ∏ıÈ΋, 2Ë ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 2004, ÛÂÏ. 86).∂¡O∆∏∆∞ 4∏ applefiÏË Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ applefiÏË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ËÙÂÏÂÔÏÔÁÈ΋ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ ËıÈ΋˜ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ë applefiÏË ·appleÔÙÂÏ› ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ appleÔ˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ ·Á·ıfi, ÙÔ ÔappleÔ›ÔÙ·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ.ñ ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù· appleÔ˘ appleÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ applefiψ˜(·Ó·Ï˘ÙÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔÁÂÓÂÙÈÎfi) Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔappleÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÎÚÔ‡Ô˘Ó ·Ó·Áη›·ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ.ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Î·È Ó· ÛÎÂ-ÊÙÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ1 Επειδ πσαν πλιν ρµεν κοινωνίαν τιν οσαν κα πσαν κοινωνίαν γαθο τινος νεκεν συνεστηκυαν(το γρ εναι δοκοντος γαθο χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δλον ς πσαι µνγαθο τινος στοχάζονται, µάλιστα δ κα το κυριωτάτου πάντων πασν κυριωτάτη κα πάσας περιέχουσατς λλας. ατη δ’ στν καλουµένη πλις κα κοινωνία πολιτική.(Αριστοτέλης, Πολιτικά, Α, 1, 1252a 1-7)2 Η δ’ κ πλεινων κωµν κοινωνία τέλειος πλις, δη πάσης χουσα πέρας τς αταρκείας ς ποςεπεν, γινοµένη µν το ζν νεκεν, οσα δ το ε ζν. δι πσα πλις φσει στιν, επερ κα α πρταικοινωνίαι. τέλος γρ ατη κείνων, δ φσις τέλος στν οον γρ καστν στι τς γενέσεως τελεσθείσης,τατην φαµν τν φσιν εναι κάστου, σπερ νθρώπου ππου κα οκίας. τι τ ο νεκα κα ττέλος βέλτιστον δ’ ατάρκεια κα τέλος κα βέλτιστον. (Αριστοτέλης, Πολιτικά, A, 2, 1252b 27-1253a 1)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÔÏÈÙÈο, µÈ‚Ï›· ∞’ Î·È µ’, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿-ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· ·applefi ¢. ·apple·‰‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2006 Î·È ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÔÏÈÙÈο, µÈ‚Ï›· °’ Î·È ¢’, ÂÈ-Û·Á.-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· . ∆˙ÈÒη-∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜ £ÂÛ/Ó›ÎË 2007. ∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›ÙË ÛÙÂÚÂfiÙ˘appleË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ √ÍÊfiډ˘ ·applefi ÙÔÓ W. D. Ross [Politica, I.Bywater (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1957].∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 79¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ1. ¡· ÂappleÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ appleÚÔÛapple·ı› ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Ó· appleÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ appleÔÏÈÙÈο ÔÚÁ·-ӈ̤Ó˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ·ÙÂϤÛÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘, Î·È Ó· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈÙÔ˘˜ ÛÎÔappleÔ‡˜ Ù˘. ÀappleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ appleˆ˜ Ë appleÔÏÈÙÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë applefiÏË, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ê˘ÛÈÎfi, ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›-˙˜ Ù˘ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË È‰ÈÔÙÚÔapple›· Î·È ÂappleȉÈÒÎÂÈ ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ ·Á·ıfi, ÙËÓ Â˘‰·È-ÌÔÓ›·. ÙÔ ∞’ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ‰‡Ô ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡‚›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ, ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ, ‰ËÏ. ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Î·È ÛÙËÓ applefiÏË, ‰ËÏ. ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜-applefiÏË, ÙËÓ appleÔÏÈÙ›·.∞ӷʤÚÂÙ·È Âapple›Û˘ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÛapplefiÙË Î·È‰Ô‡ÏÔ˘, ΢ڛˆ˜ fï˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ʇÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Î·È ÛÙËÓ applefiÏË ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË ÌÔÚ-Ê‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘. ª¤Û· Û’ ·˘Ù‹ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› ÙÔ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi appleÔ˘Â›Ó·È Î·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÎÔapplefi˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Î·È Ù˘ applefiÏ˘, ‰ËÏ. Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·.2. ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ appleÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ë ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· appleÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, fiappleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ȉ¤· fiÏ˘ Ù˘ appleÚ·ÁÌ·Ù›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· Ë applefiÏË ·appleÔÙÂÏ› ÙËÓ ˘apple¤ÚÙ·ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔappleÔ›·ÂÌappleÂÚȤ¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ Î·È Â›Ó·È ·˘Ù‹ appleÔ˘ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÂappleȉÈÒÎÂÈ ÙÔ ·Á·ıfi, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi,ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. ∆Ô ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·, fiappleˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÓfiÙËÙ· 1Ë ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·Ï-Ï¿ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â‰Ò Â›Ó·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Ù˘ applefiÏ˘ appleÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ appleÔ-ÏÈÙÒÓ. ∞ӷηÏԇ̠ÙËÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÓÒÛË ÂÚˆÙÒÓÙ·˜ ÙÈ Â›Ó·È, ηٿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÙÔ ·Á·ıfi Î·È Ë Â˘‰·È-ÌÔÓ›· (Ï.¯. οı ٤¯ÓË Î·È Î¿ı ¤Ú¢ӷ, οı appleÚ¿ÍË Î·È ÂappleÈÏÔÁ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·appleÔÛÎÔapple› Û οappleÔÈÔ ·Á·ıfi ηÈÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ ·Á·ıfi ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ˆ˜ ·˘Ùfi ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô Ù· apple¿ÓÙ· ·appleÔÛÎÔappleÔ‡Ó) appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï˘ı› ÛÙËÓÂÓfiÙËÙ· 1Ë ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ÔÌÔÈfiÙËÙ· appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·ÈÛÙȘ ‰‡Ô ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚȘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ ¡ÈÎÔÌ·¯Â›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. ∂appleÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ËÎÔÈÓ‹ ÙÂÏÂÔÏÔÁÈ΋ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË.3. √È Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·apple·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ë applefiÏË ·appleÔÙÂÏ› ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó· ÂÍË-Á‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi appleÔ˘ ·˘Ùfi˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ˘appleÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹. ¡· ÂÍËÁËı› Âapple›ÛË˜Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ó· Û˘Ó‰Âı› ·˘Ù‹ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ applefiÏË ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË ˙ˆ‹ ÂÓ Á¤-ÓÂÈ. ¡· ÂappleÈÛËÌ·Óı› Âapple›Û˘ fiÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù·ÁÈ· ÙÔ appleÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë applefiÏË, ¤Ó· ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÛÙËÓ appleÚÒÙË apple·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi-ÁÂÓÂÙÈÎfi ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË apple·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ·Ó·ÈÚ› ÙÔ ¿ÏÏÔ.∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 1Ë Î·È 2Ë: Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈ· 5 Î·È 6, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 81-82 Î·È Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› ËÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁψÛÛÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂ-ÚÔ Ì appleÔÏÈÙÈΤ˜.∂ÚÒÙËÛË 3Ë: Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈ· 1 Î·È 2, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 80.∂ÚÒÙËÛË 4Ë: Ó· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔÁÂÓÂÙÈÎfi Âappleȯ›ÚËÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ applefiÏ˘ Î·È Ó· ÂÓı·Ú-Ú˘ÓıÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿appleÔ„‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi (‚Ï. Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈ· 2 Î·È 5,µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 80 Î·È 81-82).£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·£¤Ì· 1Ô. ¡· ·ÍÈÔappleÔÈËı› ÙÔ Û¯fiÏÈÔ 10, µÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 99 Î·È Ù· Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈÔ 3, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 80-81.£¤Ì· 2Ô. ¡· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈÔ 7, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 82.¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·applefi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Î·È ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜,·applefi ÙË applefiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË appleÂÚ›appleÙˆÛË, Û ¿ÏϘ, ·ÙÂϤÛÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Î·È ‰È·appleÈ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


80∫∂º∞§∞πO 4ÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ applefiÏ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÎÒ̘, ÔÈ Ô›ÎÔÈ, ‰ËÏ. ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ: ¿ÓÙÚ·˜, Á˘Ó·›Î·, apple·È‰È¿, ‰Ô‡ÏÔÈ. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (ÔÏÈÙÈο, ∞’, 1, 1252a 24-26), ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓÛ˘ÓıÂÙÈ΋ ‹ Âapple·ÁˆÁÈ΋, ÈÛÙÔÚÈÎÔÁÂÓÂÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙË º˘ÛÈÎ‹Î·È Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È Â›¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ ÙÔÓ 17 ·È. Ì ÙÔÓ ¡Â‡ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∫·ÚÙ¤ÛÈÔ. µÏ. Âapple›-Û˘ ÙÔ Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈÔ 4 Î·È 5, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 81-82.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∆· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË: Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ·Ú¯·›Ô ‹ Û‡Á-¯ÚÔÓÔ Î›ÌÂÓÔ Ì ÎÂÓÙÚÈο ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∆Ô ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎfi ΛÌÂ-ÓÔ ı¤ÙÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ·, fiÛÔ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ›Ûˆ˜ ΛÌÂÓÔ, ÌÂÚÈο ·applefi Ù· appleÈÔ ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ ηı¤Ó·˜ ·applefi ÂÌ¿˜·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙ÂÈ, fiÙ·Ó ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleÔ˘ ÔÈ ·ÓıÚÒappleÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÁ·Óˆı›, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓÙÚfiappleÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∆· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ Âapple›Î·ÈÚ· Û‹ÌÂÚ·, fiÛÔ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔÓ 4Ô ·È. apple.Ã., fiÙ·Ó Ô∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¤ÁÚ·„ ٷ ÔÏÈÙÈο. ŸÌˆ˜, apple·ÚfiÏÔ appleÔ˘ Ù· ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ appleÚ·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ¤¯Ô˘Ó ÂÓ-‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ·˘Ù¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ÂappleÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÔ˘˜ appleÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·˘Ù‹˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÂappleÔ̤ӈ˜, Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘applefi„Ë Ì·˜ fiÙÈ,fiÙ·Ó ÌÂÏÂÙԇ̠ٷ ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌËÓ Ù· ıˆÚԇ̠·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·applefi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi˘applefi‚·ıÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È., ÙÔ ÔappleÔ›Ô ‹Ù·Ó Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ applefiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È fi¯ÈÌ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¤ıÓÔ˜-ÎÚ¿ÙÔ˜.2 ∏ ÛËÌ·Û›· Î·È Ë Âapple›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ: Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¤¯Ô˘Ó ·appleÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ·applefi Ù·appleÈÔ ÎÂÓÙÚÈο ΛÌÂÓ· ÛÙË appleÔÏÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi ηÈÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∆· ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ appleÚ·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ô ∞ÚÈ-ÛÙÔÙ¤Ï˘ Û ·˘Ù¿ Â›Ó·È apple¿Ú· appleÔÏÏ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ·Ó Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎÔ‡ ÎÂÈ-̤ÓÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜, ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·appleÔÙÂÏ› appleÚfi‚ÏËÌ· appleÔ˘, ˆ˜ ÁÓˆ-ÛÙfiÓ, ¤¯ÂÈ ·apple·Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÂÎÙÂÓÒ˜ ÙË ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ. Ù· ÔÏÈÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ∏ıÈο¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ· Î·È Ù· ∏ıÈο ∂˘‰‹ÌÈ·, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‰È·Ù˘appleÒÓÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο ÌÂÙËÓ applefiÏË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·, ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË Ê‡ÛË, ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·, Î·È Ù· appleÔÏÈÙ‡̷-Ù·, Î·È apple¿Ú· appleÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, appleÔ˘ ÌfiÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Â‰Ò. √È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·-ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙË appleÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂappleËÚ¿ÛÂÈ Ì appleÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ ÙË ÓÂfiÙÂÚË Î·ÈÙË Û‡Á¯ÚÔÓË appleÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë. ∏ ÛËÌ·Û›·, ˆÛÙfiÛÔ, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ-΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Â›Ó·È ‰ÈÙÙ‹: apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÈ-ÏÔÛÔÊ›·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Í›· ·˘Ùfi ηı’ ·˘Ùfi, ¤¯ÂÈ ÂappleËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔ-Ú›· Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¤¯ÂÈ ÂappleȉڿÛÂÈ Î·ıÔÚÈ-ÛÙÈο ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ˘applefi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ıˆÚËı› ˆ˜ Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ·ÓÙ›-appleÔ‰·˜ ÛÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡.3 ∏ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì ٷ ∏ıÈο: ηٿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, appleÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂappleÈÛÙ‹ÌË appleÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔÛ‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ appleÔ˘ ·Ó·appleÙ‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ applefiÏË. ∂appleÂȉ‹ Ë applefiÏË Â›Ó·È «appleÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·», Ë ÌÔÚ-Ê‹ ‹ Ô «‚›Ô˜» Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ ÔappleÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ «Î‡ÚÈÔÓ Ù˘ applefiψ˜». ∏ appleÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂappleÒ˜ Â›Ó·È Âapple›-Û˘ Ë ÂappleÈÛÙ‹ÌË appleÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È ÙÔ «Î‡ÚÈÔÓ Ù˘ applefiψ˜». ∏ıÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂappleÈÛÙ‹ÌË appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂ-Ù·È ÛÙÔ˘˜ Âapple·›ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ „fiÁÔ˘˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ appleڿ͈Ó. √È ¤apple·ÈÓÔÈ ‹ ÔÈ „fiÁÔÈ ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ appleÔÈfiÙËÙ·Ù˘ «appleÚÔ·ÈÚ¤Ûˆ˜» Î·È ÛÙÔÓ ÛÎÔapplefi ÙˆÓ appleڿ͈Ó. ¡· Á›ÓÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ appleÔ˘ ·ÊÔ-ÚÔ‡Û·Ó ÛÙ· ËıÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ì ÙËÓ appleÚ·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο Î·È ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏÈ-ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÊfiÚÌËÛË ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ·applefi ÙÔÓ Jonathan Barnes: «∏ ‰È·-ÓÔËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹. √È ¿ÓıÚˆappleÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÈ ·ÓıÚÒappleÈÓ˜ ·ÚÂÙ¤˜‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÍ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÂÚË̛٘. “√È ¿ÓıÚˆappleÔÈ”, ϤÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, “Â›Ó·È ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜appleÔÏÈÙÈο ˙Ò·” (ÔÏÈÙÈο, I’, 1, 1253a 2). ∞˘Ù‹ Ë apple·Ú·Ù‹ÚËÛË ‰ÂÓ ·appleÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó Ù˘¯·›Ô ·ÊÔÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 81ÙÈ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ıˆڛ·˜. “∫ÔÈÓˆÓÈο ˙Ò· Â›Ó·È ÂΛӷ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó οappleÔÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, appleÚ¿ÁÌ·appleÔ˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÁÂÏ·›·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜, Ë Ì¤ÏÈÛÛ·, Ë ÛÊ›ÁÁ· Î·È Ô ÁÂÚ·Ófi˜” (ÂÚ› ˙ÒˆÓÈÛÙÔÚ›Ë, I’,1, 488a 8-10). “∆Ô‡ÙÔ ‰Â Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ·applefi Ù· ˘applefiÏÔÈapple· fiÓÙ· ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘·ÓıÚÒappleÔ˘, ÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰›Î·ÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¿‰ÈÎÔ˘ Î·È ¿Ï-ÏˆÓ Ù¤ÙÔÈˆÓ apple·ÚfiÌÔÈˆÓ – Î·È ·˘ÙÔ› ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ applefiÏË” (ÔÏÈÙÈ-ο, I’,1, 1253a 15-18). ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë applefiÏË ‰ÂÓ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó Ù¯ÓËÙ¿ ηٷÛ΢¿ÛÌ·Ù· appleÔ˘ ÂappleÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È apple¿ÓˆÛÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ: ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ʇÛ˘» (J., Barnes, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÌÙÊÚ.∂.°. §ÂÔÓÙÛ›ÓË, Oxford University Press–EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 2006).4 ∏ appleÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·: Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÂappleÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Ì ÙÔÓÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ Î¿ı applefiÏË Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (πσαν πλιν ρµεν κοινωνίαν τινα οσαν). ∏ applefiÏËappleÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·, ˆ˜ Ì›· ¤ÓˆÛË ‰ËÏ·‰‹ οappleÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜, ·˘Ùfi appleÔ˘ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÚÔÏÔÁ›· ı·ÔÓÔÌ¿˙·Ì ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ apple·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË,ÌÈ· Î·È Ë applefiÏË (Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË appleÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰ËÏ. ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜) ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ì›· ÎÔÈÓ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· fiψÓÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ. √ appleÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÎÔapplefi˜ (Ù¤ÏÔ˜) Ù˘ applefiÏ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ˘ ·Á·ıÔ‡, Ù˘ ¢‰·ÈÌÔ-Ó›·˜. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë applefiÏË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi-¯Ô Ù˘ ÙËÓ Âappleȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ appleÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·applefi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ·Á·ı¿. ∆Ô Û˘Ìapple¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ÛÙËÚ›-˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÙÚÂȘ appleÚÔΛÌÂÓ˜: (1) Ë applefiÏË Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ (ÎÔÈÓˆÓ›·), (2) fiϘÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·applefiÎÙËÛË Î¿appleÔÈÔ˘ ·Á·ıÔ‡, Î·È (3) Ë applefiÏË Â›Ó·È Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË fiψÓÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ. ∏ applefiÏË ¤¯ÂÈ, ÂappleÔ̤ӈ˜, ¤Ó·Ó ÛÎÔapplefi, ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜. ∆Ô Ù¤-ÏÔ˜ Ù˘ applefiÏ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ ·Á·ıfi, Ë ·Á·ı‹ ˙ˆ‹, Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ› ˘apple¤ÚÙ˘ ¿appleԄ˘ ·˘Ù‹˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο, ·Ú¯ÈÎÒ˜ ÛÙÔ ∞’ ‚È‚Ï›Ô, fiappleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÈÛÙÔÚÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Î·È,ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÔ °’ ‚È‚Ï›Ô fiappleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô. ª›· ÎÔÈÓfiÙËÙ· (ÎÔÈÓˆÓ›·) ·appleÔÙÂÏ›, ηٿÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ì›· ÔÌ¿‰·, Ë ÔappleÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯¿ÚË Î¿appleÔÈÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·Á·ıÔ‡. ∆Ô ÎÔÈÓfi ·˘Ùfi ·Á·ıfi ›-Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· appleÔÈΛÏÏÂÈ ·applefi ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· (ÔÏÈÙÈο, 1328a26-b1). ∞˘Ù‹ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ÎÔÈÓÔ‡ ·Á·ıÔ‡, ÙÔ ÔappleÔ›Ô Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙËÓ applefiÏË Âӈ̤ÓË Î·È ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÓÙÔapple›˙ÂÙ·È Âapple›Û˘ ÛÙÔ1252b29 ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, fiappleÔ˘ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë applefiÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¯¿ÚË Ù˘ ÂappleÈ‚›ˆÛ˘, ·ÏÏ¿˘apple¿Ú¯ÂÈ Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·: γινοµένη µν το ζν νεκεν, οσαν δ το ε ζν.5 ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋-ÁÂÓÂÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο: ÛÙÔ appleÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ∞’ ‚È‚Ï›-Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, «Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ appleÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ˆ˜ ÙËÓ appleÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚËappleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ applefiψ˜. Ú¤appleÂÈ, ϤÂÈ, Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙË Û‡ÓıÂÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·Ù˘ applefiψ˜, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ¤Û¯·Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÛÙÔȯ›· Î·È Î·ÙfiappleÈÓ Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈ-ο, ÒÛÙ ӷ ÌappleÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Û˘Ó·Á¿ÁÔ˘Ì ¯Ú‹ÛÈÌ· ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘ÌappleÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ›ӷÈÛÙËÓ appleÚÔÎÂÈ̤ÓË appleÂÚ›appleÙˆÛË Ë ı¤ÛË appleÔ˘ ‰È·Ù˘appleÒÓÂÈ ÛÙ· º˘ÛÈο ÙÔ˘ (187b 12-13), Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›·,ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ appleÚ¿ÁÌ·, appleÚ¤appleÂÈ appleÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ·applefi applefiÛ· Î·È appleÔÈ· ̤ÚË·appleÔÙÂÏ›ٷÈ. ∆Ë Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹ ‚ϤappleÔ˘Ì ӷ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙÔ °’ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘,fiappleÔ˘, ÁÈ· Ó· ·Ó·¯ı› ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ applefiψ˜, ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜, ÛÙËÓÔappleÔ›· ·Ó¿ÁÂÙ·È Ì¤Û· ·applefi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ appleÔ˘ ÙË Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó (‚Ï. ∏ı. ¡ÈÎ. ∞’, 1-12 Î·È ∫, 7-9),ηıÒ˜ Âapple›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ „˘¯‹˜, ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ·Ó¿ÁÂÙ·È Ì¤Û· ·applefi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ-ÌÂÚÒÓ Ù˘ (‚Ï. ÂÚ› æ˘¯‹˜, µ’, 2-5 Î·È °’, 3-5)». (µÏ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÔÏÈÙÈο, µÈ‚Ï›· ∞’Î·È °’, ÌÙÊÚ. ¢. ·apple·‰‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2006, ÛÂÏ. 469) ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÙÔ˘ ∞’ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, «Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ appleÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋-ÁÂÓÂÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÈ-ÎÒÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, Î·È appleÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ applefiÏ˘, appleÔ˘ Â›Ó·È Ì¤ıÔ‰Ô˜ Û˘ÓıÂÙÈ΋. ÙÔ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿-Ï·ÈÔ appleÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋. ∞˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ fiÙÈ ·ÓÙÈÊ¿ÛÎÂÈ. ∆Ș ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙȘ ‚ϤappleÂÈ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο, ‰ÈfiÙÈ Ù· ¤Û¯·Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ applefiψ˜ appleÔ˘ appleÚÔ·appleÙÔ˘Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Ù· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÁÂÓÂÙÈο Î·È apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ appleÔÚ›· ÙÔ˘˜.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


82∫∂º∞§∞πO 4·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠‰ËÏ·‰‹ ÙË Á¤ÓÂÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿appleÙ˘ÍË Ù˘ appleÚÒÙ˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ appleÔ˘ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›·¿ÓÙÚ· Î·È Á˘Ó·›Î·˜, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË Á¤ÓÂÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÂÛapplefiÙË Î·È ‰Ô‡ÏÔ˘ Î·È ‚ϤappleÔ˘Ì appleˆ˜ ·applefiÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, appleÔ˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎÒ̘, ·applefi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË Î·È Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ù¤ÏÂȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ applefiψӻ (∞ÚÈ-ÛÙÔÙ¤Ï˘, ÔÏÈÙÈο, µÈ‚Ï›· ∞’ Î·È °’, ÌÙÊÚ. ¢. ·apple·‰‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2006, ÛÂÏ. 469-470).6 ∞˘Ù¿ÚÎÂÈ·: Ë ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ Âapple¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ۈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È „˘¯ÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ,appleÔ˘ Â›Ó·È ·apple·Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. Ï‹Ú˘ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ applefi-Ï˘. ª›· applefiÏË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘Ù¿Ú΢ Î·È appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ‹ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔappleÔ›Ô ÔÈ applefiÏÂȘ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó. ∏ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ·appleÔÙÂÏ› ıÂÌÂÏÈ҉˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ applefiψ˜ Î·È ‚·ÛÈÎfi ÛÎÔapplefi Ù˘.ªÂ ÙËÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë Âapple¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, Ù· ÔappleÔ›· Â›Ó·È ·apple·Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. Ï‹ÚË·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ ÌfiÓÔ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ applefiψ˜ (ÔÏÈÙÈο, 1252b 27-29). ∏ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Ù˘ÎÒÌ˘ Â›Ó·È appleÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ∫·È ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ŸÙ·Ó ÌÈ-Ï¿ÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÁÈ· ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ˘ÏÈο ·Á·ı¿, ·ÏÏ¿ Û fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ·Á·ıÒÓ appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó appleÚÔ¸appleÔı¤ÛÂȘ, ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ¢‰·È-ÌÔÓ›·˜, ÙËÓ ÔappleÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ Ë applefiÏË, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔapplefi˜ Ù˘ ‡apple·ÚÍ‹˜ Ù˘ۇÌʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ (ÔÏÈÙÈο, 1252b 27-30). ŸÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ appleÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·Ù· apple·Ú·ı¤ÙÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙ· ÎÂÊ. ∞’, 8 Î·È ∞’, 9 ÙˆÓ ∏ı. ¡ÈÎ. Â›Ó·È ·Á·ı¿ Â͈ÙÂÚÈο, ۈ̷ÙÈο Î·È „˘¯Èο.∏ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿appleÙÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë applefiÏË ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·˘Ù¿Ú-ÎÂÈ·, ÂappleÂȉ‹ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚÔ ·Á·ıfi, Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·applefiÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· (∏ı. ¡ÈÎ. 1097b 6-21). √ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ¤Íˆ ·applefi ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È·˘Ù¿Ú΢. ∏ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ‰È¿ Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ applefiψ˜. ∞˘Ùfi˜ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ·applefi ÌfiÓÔ˜ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ‰ËÏ. Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·applefi ¿ÓıÚˆappleÔ˜, Â›Ó·È ıÂfi˜ (ÔÏÈÙÈο, 1253a28-29. ‚. Ï¿ÙˆÓ, ÔÏÈÙ›·, 369b 5). (µÏ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÔÏÈÙÈο, µÈ‚Ï›· ∞’ Î·È °’, ÌÙÊÚ. ¢. ·apple·‰‹˜, ÂΉ. ∑‹-ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2006, ÛÂÏ. 473-474).7 ∏ ÊÈÏ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÌfiÓÔÈ· ÛÙËÓ applefiÏË: ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ appleÔÏÈÙÈÎÔ› ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ Ù˘ appleÂÚÈfi-‰Ô˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. apple. Ã. ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜, Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ÈÛfiÙËÙ·˜ ·ÏÏËϤӉÂÙ˜, ·Ó fi¯È Ù·˘ÙfiÛË̘, Î·È Û˘ÓÂappleÒ˜ ·apple·Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ηȷÚÌÔÓ›·˜ (W. K. C. Guthrie, √È ÛÔÊÈÛÙ¤˜, ÌÙÊÚ. ¢. ∆ÛÂÎÔ˘Ú¿Î˘, ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1989, ÛÂÏ. 189). √ ∂˘ÚÈapple›-‰Ë˜ ÛÙȘ ºÔ›ÓÈÛÛ˜ ıˆÚ› ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ‰ÂÛÌfi appleÔ˘ ÂÓÒÓÂÈ Ê›ÏÔ Ì ʛÏÔ, applefiÏË Ì applefiÏË, Û‡ÌÌ·¯Ô Ì ۇÌÌ·¯Ô.∫·Ù¿ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁfiÚ·, Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË «Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÛÙȘ applefiÏÂȘ Ì·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó·Ó ‰ÂÛÌfi ÊÈÏ›·˜ ηÈÂÓfiÙËÙ·˜» (Ï¿ÙˆÓ, ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜, 322c). ∂apple›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ· (Αποµνηµονεµατα, 4, 4, 16),Ô ˆÎÚ¿Ù˘, appleÚÔÛapple·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·appleԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ, ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌfiÓÔÈ·ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ˘apple·ÎÔ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Á·ıfi appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· applefi-ÏË Î·È fiÙÈ, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ applefiÏË, ÙfiÙ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ë applefiÏË Â›Ó·È, Û˘ÓÂappleÒ˜, ηϋ applefiÏË. ∂apple›-Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· (ÔÏÈÙ›·, 351d), Ë Âappleȉ›ˆÍË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÔÌÔ‰ÔÍ›· (ÔÌÔÊÚÔ-Û‡ÓË), ÙËÓ ÔÌfiÓÔÈ· Î·È ÙË ÊÈÏ›·. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹, apple·Ú·ÙËÚԇ̠·applefiappleÂÈÚ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÌÂÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Âapple›Û˘ ÛÙËÓ ÔÌfiÓÔÈ· ÛÙËÓ ÂÎÙÂÓ‹ Û˘˙‹ÙË-Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· ÛÙ· ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ· Î·È Ù· ∏ıÈο ∂˘‰‹ÌÈ· (‚Ï. ÂapplefiÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ·).∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 83∂¡O∆∏∆∞ 5√ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Â›Ó·È «Ê‡ÛÂÈ appleÔÏÈÙÈÎfiÓ ˙ÒÔÓ»(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË fiÙÈ Ë applefiÏË ·appleÔÙÂÏ› Ì›· Ê˘ÛÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηÈfiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Â›Ó·È Ê‡ÛÂÈ πολιτικν ζον.ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ë applefiÏË Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Î·È fi¯È ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈ-Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô‡Ù fï˜ Î·È ¤Ó· Ù¯ÓËÙfi ηٷÛ··ÛÌ·.ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ appleÚԤϢÛË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜Ì ÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È ÙË Ê‡ÛË Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔappleÔÈ‹ÛÔ˘ÓfiÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋.ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ıˆڛ· ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ʇÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Ì ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ηÈÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.TÔ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔκ τοτων ον φανερν τι τν φσει πλις στί, κα τι νθρωπος φσει πολιτικν ζον, κα πολιςδι φσιν κα ο δι τχην τοι φαλς στιν, κρείττων νθρωπος σπερ κα φ’ Οµήρου λοιδορηθείς«φρήτωρ θέµιστος νέστιος» [...] τι µν ον πλις κα φσει κα πρτερον καστος,δλον ε γρ µ ατάρκης καστος χωρισθείς, µοίως τος λλοις µέρεσιν ξει πρς τ λον, δ µ δυνάµενοςκοινωνεν µηδν δεµενος δι’ αυτάρκειαν οθν µέρος πλεως, στε θηρίον θες. Φσειµν ον ρµ ν πσιν π τν τοιατην κοινωνίαν δ πρτος συστήσας µεγίστων γαθν ατιος.(Αριστοτέλης, Πολιτικά, Α, 3, 1253a 1- 5 και 1252b - 1253a 33)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÔÏÈÙÈο, µÈ‚Ï›· ∞’ Î·È µ’,ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· ¢. ·apple·‰‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2006. ∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÛÙÂÚÂfiÙ˘appleË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ √ÍÊfiډ˘ ·applefi ÙÔÓ W. D. Ross [Politica, I. Bywater (ed.),Oxford, Oxford University Press, 1957]. ∆Ô ¯ˆÚ›Ô ÙÔ˘ Thomas Hobbes ÛÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (3) appleÚÔ¤Ú¯Â-Ù·È ·applefi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ De Cive (ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì 1647) appleÔ˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ 1651 Î·È Û ·ÁÁÏÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÌÂÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Philosophical Rudiments concerning Government and Society (ºÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ˘appleÔÙ˘appleÒÛÂȘ appleÂÚ› ΢-‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜). ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¤ÁÈÓ ·applefi ÙËÓ ∂. °. §ÂÔÓÙÛ›ÓË ·applefi ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ appleÚˆÙfiÙ˘appleË ¤Î‰ÔÛË.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ1. ∏ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÛ˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ applefiÏË. ¡· ÙÔÓÈÛı› fiÙÈ Ù· ΛÌÂÓ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÓÔ-Ù‹ÙˆÓ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌappleÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ∞’ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ.2. ¡· ÂappleÈÛËÌ·Óı› ÙÔ Âappleȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË fiÙÈ Ë applefiÏË ·appleÔÙÂÏ› «Ê˘ÛÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» Î·È fiÙÈ «Ô¿ÓıÚˆappleÔ˜ Â›Ó·È Ê‡ÛÂÈ appleÔÏÈÙÈÎfi ˙ÒÔ» Î·È Ó· ÂÍËÁËı› ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¿appleÔ„Ë Ì ‚¿ÛË Ù· Û˘-ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·. ¡· ÂappleÈÛËÌ·Óı›, Âapple›Û˘, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ ·applefi Ù· ¿ÏÏ·˙Ò· Ì ‚¿ÛË Ù· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· (1) Î·È (2) Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Î·È apple·Ú¿ıÂÌ·. ¡·ÙÔÓÈÛıÔ‡Ó Ù· ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË fiÙÈ Ë applefiÏË Â›Ó·È Ì›· Ê˘ÛÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


84∫∂º∞§∞πO 4Â›Ó·È ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÎfi ˙ÒÔ, Ê˘ÛÈο appleÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔ Ó· ˙ÂÈ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ¡·ÙÔÓÈÛı› fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ¿appleÔ„Ë Â›Ó·È appleÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıˆڛ· Î·È ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ ÙËÓ appleÈÔ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ appleÚˆÙÔÙ˘apple›· Î·È È‰ÈÔÌÔÚÊ›· Ù˘ Î·È Ë ÔappleÔ›·, ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, ÙÔÓ ÙÔappleÔıÂÙ› ·ÓÙÈıÂÙÈο ÛÂÛ¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Âapple›Û˘ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ appleÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛËÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜. ¡· Á›ÓÂÈ Ï.¯. Û·Ê‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜«Ê˘ÛÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜», «Ê˘ÛÈÎfi ηٷÛ··ÛÌ·» ‹ «Ê˘ÛÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·», «Ù¯ÓËÙfi ηٷÛ··ÛÌ·».3. ¡· Á›ÓÂÈ, Âapple›Û˘, Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 4Ë ÙÔ˘ 2Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜,fiappleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·applefi„ÂȘ ÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ applefiÏË Î·È ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘-ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁfiÚ· ÁÈ· ÙÔ appleÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ¿appleÔ„Ë ÙÔ˘ §˘ÎfiÊÚÔ-Ó· fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È Û˘Óı‹ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·applefi„ÂȘ ÙˆÓ ÓÂÔÙ¤ÚˆÓ (ÃÔÌapple˜, §ÔÎ Î·È ƒÔ˘ÛÛÒ) appleÔ˘ ˘appleÔÛÙËÚ›-˙Ô˘Ó, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆ-Ó›·˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÔ‡Ó fiÛ· ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯ı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÓfiÌÔ˜-ʇÛË ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰È‰·ÎÙÈ-Τ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ˘appleÂÚ·Ûapple›˙ÂÙ·È ÙËÓ applefiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜ ·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¿appleÔ„ËÙˆÓ ÔÊÈÛÙÒÓ fiÙÈ Ë ‡apple·ÚÍ‹ Ù˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈ΋. ∂apple›Û˘, Ó· Á›ÓÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ·applefi ÙÔ˘˜appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÓfiÌÔ˜-ʇÛË. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ·ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÌappleÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· η-Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÛÙÔ˘˜ appleÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ‡˜ ÙÔ˘, Û˘ÓÂȉËÙÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú-¯·›·˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ÛΤ„˘.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∂ÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë Î·È 2Ë: Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ appleÚÔ‚Ï‹Ì·-Ù· appleÔ˘ appleÚÔ·appleÙÔ˘Ó ·applefi ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Â›Ó·È appleÔÏÈÙÈÎfi fiÓ. ¡· ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈÌ·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È Ó· ÂappleÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ÂÎ ÙˆÓ appleÚÔÙ¤ÚˆÓ Ù·Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈ· 2 Î·È 3, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 85-86.EÚÒÙËÛË 3Ë: ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿appleÙ˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÓfi-ÙËÙ·˜. ¡· ·ÍÈÔappleÔÈËı› ÙÔ Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈÔ 1, µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 85.£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·∆Ô 1Ô ı¤Ì· appleÚÔÛʤÚÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÂÓÒ ÙÔ 2Ô ı¤Ì· ÁÈ· ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ.°È· ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›· ‚Ï. Ù· Û¯fiÏÈ· apple·Ú·Î¿Ùˆ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· Û˘-ÌappleÏ. Û¯fiÏÈ· 2, 3, 4 (µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 85-86) Î·È ÙÔ Û¯fiÏÈÔ 3 (µÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 103). ∫·È Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù·ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο, ÁÈ·Ù› Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ì ÙË ÂÓfiÙË-Ù· 4Ë ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÊÈÛÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ÓÂfiÙÂÚË Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ‡Ó-‰ÂÛË ÌappleÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ [µÏ. Î·È Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈÔ 2 ÛÙËÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfi-ÙËÙ· (µÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 80)].¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·¡· ˙ËÙËı› ·applefi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ appleÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÈÛÙÔÚÈ-Τ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‹ ˘appleÔı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ appleÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ¡· ÂappleÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÛÙËÓappleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ۷Ê›˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ appleÒ˜ appleÚ·ÁÌ·ÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ appleÚÒÙ˜ appleÔ-ÏÈÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ʇÛÂÈ ‹ ı¤ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÎÔÈӈӛ˜appleÔ˘ ‹‰Ë ›¯·Ó οappleÔÈ·, ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ¤ÛÙˆ, appleÔÏÈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË (Ï.¯. ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ appleÚˆÙfiÁÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ›-¯·Ó ·Ú¯ËÁfi). ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰ËÏ·‰‹ Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÂÌappleÂÈÚÈο ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘apple‹Ú¯Â appleÔÙ¤ –appleÚÈÓ ·applefi ÙˉËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜– οappleÔÈ· «Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ʇÛ˘», fiappleˆ˜ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Ô ThomasHobbes Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÌÂÙ¤appleÂÈÙ· ıˆÚËÙÈÎÔ› ÙÔ˘ «ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘» (John Locke Î·È J. J.Rousseau).∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 85˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∆ÂÏÂÔÏÔÁ›· Î·È ·ÓıÚÒappleÈÓË Ê‡ÛË: Ë ¿appleÔ„Ë ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË. ∏ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜·appleÔχو˜ ÙÂÏÂÔÏÔÁÈ΋. ∫·ıÂÙ› appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ·applefi ÙË Ê‡ÛË ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ÛÎÔapplefi (Ù¤ÏÔ˜) Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘-Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷÓÔԇ̠·˘Ùfi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∆ËÓ ¿appleÔ„Ë ·˘Ù‹ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈÍÂÎ·È ÛÙ· ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, fiappleˆ˜ ›‰·Ì ÛÙËÓ 1Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. √ ∞ÚÈ-ÛÙÔÙ¤Ï˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ apple·ÚfiÌÔÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈο (1258a18, 1274b39), ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë applefi-ÏË Â›Ó·È Ì›· ¤ÓˆÛË Î·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Î·È fi¯È ¤Ó· ·appleÏfi Û˘Ó¿ıÚÔÈÛÌ·, Ì›· ·appleÏ‹ ·ıÚÔÈÛÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÓıÚÒappleÈÓˆÓfiÓÙˆÓ. ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ applefiÏ˘, ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹, Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ‰ÔÌ‹Ù˘. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ applefiÏ˘ Â›Ó·È ÙÔ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ Ù˘, Î·È Î·Ù’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓÚfiÏÔ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù˘ applefiÏ˘, Ë ÔappleÔ›· ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ appleÔÏÈÙ‡-Ì·ÙÔ˜. ª›· ·applefi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë applefiÏË ·appleÔÙÂÏ› Ê˘ÛÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· ηٿ ÙÔÓ›‰ÈÔ ÙÚfiappleÔ appleÔ˘ ¤Ó· ˙ÒÔ ‹ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜. ¢‡Ô ÂappleÈappleϤÔÓ ·applefi„ÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ Ô¿ÓıÚˆappleÔ˜ Â›Ó·È ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÎfi ˙ÒÔ Î·È fiÙÈ Ë applefiÏË appleÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ŸÏÔ ÙÔ ÎÂÊ. 2 ÙÔ˘∞’ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂappleȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ˘apple¤Ú Ù˘ ÂΠʇÛˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ applefi-Ï˘: τν φσει πλις στί, κα τι νθρωπος φσει πολιτικν ζον (1253a2-3). µÏ. Î·È Û˘ÌappleÏ.Û¯fiÏÈÔ ÛÙË ÛÂÏ. 87.2 «ÚˆÙÔ˘ÚÁfi˜ ÌÂÁ›ÛÙˆÓ ·Á·ıÒÓ»: ∂›Ó·È Ë applefiÏË Ê˘ÛÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‹ Ê˘ÛÈÎfi ηٷÛ··ÛÌ·;: Ô∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Â›Ó·È Ê‡ÛÂÈ appleÔÏÈÙÈÎfi ˙ÒÔ» Î·È fiÙÈ «Ë applefiÏË Â›Ó·È Ì›· Ê˘ÛÈ΋appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ 1253a 30-31 ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ fiÙÈ «ÂΛÓÔ˜ appleÔ˘ appleÚÒÙÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÌÈ· Ù¤-ÙÔÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È appleÚˆÙÔ˘ÚÁfi˜ ̤ÁÈÛÙˆÓ ·Á·ıÒÓ», ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰ËÏ. ÛÙÔÓ ıÂÌÂÏȈً Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔÈ-ÓˆÓ›·˜, Û ·˘ÙfiÓ appleÔ˘ appleÚÒÙÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È appleÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ, ÛÙÔ appleÏ·›-ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜, Î·È ÙÔÓ ıˆÚ› ¢ÂÚÁ¤ÙË Ù˘ ·ÓıÚˆapplefiÙËÙ·˜. ∞˘Ù¿ ÂÎ appleÚÒ-Ù˘ fi„ˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‰ÂÓ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙ·ÔÏÈÙÈο fiÙÈ Ë applefiÏË ·appleÔÙÂÏ› ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ˙ˆÓÙ·Ófi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, fiappleˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆappleÔ˜, ¤Ó· ˙ÒÔ ‹ ¤Ó·Ê˘Ùfi. ∞˘Ùfi appleÔ˘ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ë applefiÏË ·appleÔÙÂÏ› ¤Ó· «Ê˘ÛÈÎfi ηٷÛ··ÛÌ·», fiappleˆ˜ ¤Ó· ÙÚ·apple¤˙È ‹¤Ó· Ûapple›ÙÈ, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙË Ê‡ÛË Ì·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠applefiÏÂȘ, fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ applefiÏ˘·appleÔÙÂÏ› ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛ΢‹. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ˘appleÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ appleˆ˜ Ë applefiÏË ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Û˘Ì‚·ÙÈο·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË Ê‡ÛË, fiÙÈ ‰Â Û˘ÓÈÛÙ¿ Ù¯ÓËÙfi appleÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ·ÏϿ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛ‹ Ù˘. Ÿappleˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¢. ·apple·‰‹˜, «∏ applefiÏË Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏËÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fi¯È ‚‚·›ˆ˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ ÌÂÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ·appleÔÙÂÏ› appleÚÒÙÔÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ appleÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ, ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Î·È ·ÙÂϤÛÙÂÚˆÓ Û˘Ì‚ÈˆÙÈ-ÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ‹ ηχÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ù˘ ÎÒÌ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ë ÔappleÔ›· Â›Ó·È Ë Î·ÙÂÍÔ¯‹ÓÊ˘ÛÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ: Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓ›· ¿ÓÙÚ· Î·È Á˘Ó·›Î·˜, ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ηıÔ-ÏÈ΋, ·Ó·Áη›· Î·È Ê˘ÛÈ΋-ÙÂÏÂÔÏÔÁÈ΋, Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÛapplefiÙË Î·È ‰Ô‡ÏÔ˘ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÔ-Ó¤ˆÓ Î·È apple·È‰ÈÒÓ, Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ·appleÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÙfiappleÔ, ÙÔ ·Ó·Áη›Ô appleÏ·›ÛÈÔ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÛ˘Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘, ‹ Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ ˆ˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘, Ù˘ η-ı·˘Ùfi ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ʇÛ˘. ŸÙ·Ó fï˜ ϤÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ fiÙÈ Ë applefiÏË ·appleÔÙÂÏ› ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙË-Ù·, ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiappleÔ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi-ÁÂÓÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ applefiψ˜, fiÙÈ ‰ËÏ. Ë Á¤ÓÂÛ‹Ù˘ appleÚÔ¸appleÔı¤ÙÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, fiappleˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô Thomas Hobbes, ÌÈ· ÛȈappleËÚ‹ ‹ ÂÎappleÂÊÚ·Ṳ̂-ÓË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÎÔappleÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ fiÚÔ˘˜ Û˘Ì‚›ˆÛ‹˜ÙÔ˘˜. ƒËÙ¿ ¿ÏψÛÙ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ applefiψ˜ ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ıˆÚ› ¢ÂÚÁ¤Ù˜ (ÔÏÈÙÈο1253a 30-31). ¢‡Ô ‰ËÏ. Â›Ó·È ÔÈ ıÂÌÂÏȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ applefiψ˜, Ë Û‡ÌÊ˘ÙË ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ ÚÔapple‹ ÁÈ· ÎÔÈÓˆ-ÓÈÎfi-appleÔÏÈÙÈÎfi ‚›Ô ·ÊÂÓfi˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜-appleÔÏÈÙÈΤ˜ appleÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È appleÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ. ŸÙ·Ó Ϥ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


86∫∂º∞§∞πO 4ÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ fiÙÈ Ë applefiÏË Â›Ó·È Ê˘ÛÈ΋, ‰ÂÓ ÂÓÓÔ› fiÙÈ ·Ó·appleÙ‡ÛÛÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ apple·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘‚Ô‡ÏËÛ˘ Î·È appleÚ¿Í˘, fiappleˆ˜ Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·» (µÏ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÔÏÈÙÈο, µÈ‚Ï›· ∞’ Î·È °’, ÌÙÊÚ. ¢.·apple·‰‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2006, ÛÂÏ. 475-476).3 √ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Â›Ó·È φσει πολιτικν ζον: Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «˙ÒÔ» appleÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË. √È¿ÓıÚˆappleÔÈ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·applefi Ù· ¿ÏÏ· ˙Ò· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÚıfi ÏfiÁÔ Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ‰È·ÓÔ‹Ûˆ˜. ∞Ó Î¿-appleÔÈÔ˜ ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË Î·È ıˆÚ› appleˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿Ú΢, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ‹ ıÂfi˜ ‹ ıËÚ›Ô. √ ¿ÓıÚˆappleÔ˜Â›Ó·È ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÎfi ˙ÒÔ, ‰ËÏ. Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, οÙÈ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ˆ‹. «∏ ÁÓˆ-ÛÙ‹ ·˘Ù‹ ÊÚ¿ÛË ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔappleÔÈÂ›Ù·È appleÔÏÈÙÈο, fiÙÈ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ê˘-ÛÈο Ì ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi appleÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· appleÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘·ÓıÚÒappleÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, ÒÛÙ ÌfiÓÔ Û ÌÈ· applefiÏË Ó· ÌappleÔÚ› Ó· ÂappleÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ appleÏ‹ÚË Î·ÈÙ¤ÏÂÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË. ∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ·˘Ù‹ ÌappleÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÈÙ¿ÍÂÈ ÙË ı¤ÛË fiÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¯ÚËÛÈ-ÌÔappleÔÈ› ÙÔÓ fiÚÔ «appleÔÏÈÙÈÎfi ˙ÒÔ» ÁÈ· Ó· appleÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· appleÏ¿ÛÌ·Ù·, fiappleˆ˜ Ù· ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ· Î·È ÙȘ ̤ÏÈÛÛ˜,appleÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó fiÙÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎÒ˜ appleÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ applefiÏË.ÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÙÔÓ fiÚÔ «appleÔÏÈÙÈÎfi˜» Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó Î·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â-‰Â̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ. ∞˘Ùfi appleÔ˘ οÓÂÈ Ù· ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ· Î·È ÙȘ ̤ÏÈÛÛ˜ Ó· Â›Ó·È appleÔÏÈÙÈο Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜fiÙÈ ‰Â ˙Ô˘Ó ·appleÏÒ˜ Ì·˙› ·ÏÏ¿ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÛÎÔapplefi. (‚Ï. ÂÚ› ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÈÛÙÔÚ›·È, 487b33-488a 12). ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒappleÈÓ· fiÓÙ·, ·˘Ù¿ fï˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂappleÈappleϤÔÓ ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔÓ Ïfi-ÁÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È appleÔÏÈÙÈο Û ¤Ó· appleÔχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, ÁÈ·Ù› ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ì›· ÎÔÈÓ‹·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Î·È ‰›Î·ÈÔ. ∂appleÔ̤ӈ˜, ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÓıÚˆapplefiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·ÈÙfiÛÔ Ô appleÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ fiÛÔ Ë ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙËÙ·» (µÏ. Aristotle, Politics, ÌÙÊÚ. E. Barker, ·Ó·ıÂÒÚËÛË, ÂÈ-Û·ÁˆÁ‹ Î·È Û¯fiÏÈ· ·applefi R. F. Stalley, Oxford University Press, Oxford 1995, ÛÂÏ. 321).4 ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Thomas Hobbes ÛÙËÓ ¿appleÔ„Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË: ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Hobbes ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏÈ-ÙÈ΋ ÂΉËÏÒıËΠ‹‰Ë ·applefi ÙËÓ appleÚÒÙË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, ÌÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÔappleÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡appleÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë, ÛÙËÓ ÔappleÔ›· Ô Hobbes ›‰Â ÌÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ applefiÏÂÌÔ Ù˘ ∞ı‹-Ó·˜ Î·È Ù˘ apple¿ÚÙ˘ Î·È ÛÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô §Â‚È¿ı·Ó appleÔ˘ ‰Ë-ÌÔÛȇÙËΠÙÔ 1651. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Hobbes, Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È, fiappleˆ˜ ‰›‰·ÍÂ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Î·È Âapple·Ó¤Ï·‚ÂÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô Hugo Grotius, ζον πολιτικν, ʇÛÂÈ appleÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÔÓ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·ÈÛ ηٿÛÙ·ÛË appleÔ˘ Â›Ó·È Í¤ÓË appleÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·appleÔÁ˘Ìӈ̤ÓÔ˜ ·applefi οı ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ˘appleÔ„›· Ê˘ÛÈ΋˜ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ appleÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ Hobbes ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ıÂÌÂÏȷ΋ ÙÔ˘ ˘applefiıÂÛË ÁÈ· ÙË «Ê˘ÛÈ΋ ηٿ-ÛÙ·ÛË» ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ˘appleÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÂappleÈÎÚ·Ù› applefiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ fiψÓ, ÂappleÂȉ‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·applefi ÂÁˆ-ÈÛÙÈο ΛÓËÙÚ·, ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒappleÈÓË Ê‡ÛË, fiÙ·Ó ·ÊÂı› ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, Â›Ó·È ÂÁˆÈÛÙÈ΋, ¿appleÏËÛÙË Î·ÈÂappleÈıÂÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈÔ. √ Hobbes ¤˙ËÛ Û ÂappleÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔappleÔ›· Ë ∞ÁÁÏ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒappleÈ˙ appleÔÏϤ˜ appleÚÔÎÏ‹ÛÂȘappleÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·applefi ÙË ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ applefiÏÂÌÔ (1642-1651), Ô ÔappleÔ›Ô˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂÌÂٷ͇ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈ¿ ∫·ÚfiÏÔ˘ ∞’ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. √ applefiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÙËΠ̠ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∫ÔÈ-ÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓÔappleÔÏÈÙ›·˜ ˘applefi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ Oliver Cromwell. ∫·Ù¿ ÙÔÓ HobbesÂ›Ó·È ·apple·Ú·›ÙËÙË Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· appleÔ˘ ı· ÙÈ̈Ú› fiÛÔ˘˜ ·˘ı·ÈÚÂÙÔ‡Ó. Ÿappleˆ˜ Ô Ï¿ÙˆÓ, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ·apple¤-‰ˆÛ ٷ ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÂÏÔappleÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ appleÔϤÌÔ˘ ÛÙÔ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ıÂÒÚËÛ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˘apple‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ «applefiÏ˘-ÎÚ¿ÙÔ˘˜», ¤ÙÛÈ Î·È Ô Hobbes ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ·applefiÏ˘ÙË ˘appleÔ-Ù·Á‹ ÙˆÓ ˘appleËÎfiˆÓ ÛÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¿Ú¯ÔÓÙ· ·appleÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ÌfiÓË ÂÁÁ‡ËÛË appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì›· appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ Ù˘ ·applefiÏ˘Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Î·È Û˘ÓÂappleÒ˜Î·È Ù˘ ·applefiÏ˘Ù˘ ˘apple·ÎÔ‹˜. Ÿappleˆ˜ Ô Ï¿ÙˆÓ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û ӷ ıˆڋÛÂÈ ÙȘ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ù˘¯›Â˜ Ù˘ ∞ı‹-Ó·˜ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ ÎÈÓ‹Ûˆ˜ ·ÏÏ·Á‹˜, Ô Hobbes ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiappleÔ ‰ÂÓ ÌapplefiÚÂÛ ӷ ‰ÂÈ ÙËÓÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ηٿ ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘ ∞’ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ·ÚfiÏÔ appleÔ˘ Ô Hobbes ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË appleÚÔ˜ ÙËÓ apple·appleÈ΋ ·˘ıÂÓÙ›·∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


∞ƒπ∆√∆∂§∏ 87Î·È appleÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ù˘ ÂappleÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ appleÔÏÈÙÈ΋˜, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈfiÙÈ Ë ÂͤÁÂÚÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ıÂ˚ÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ ·appleÔÙÂÏÔ‡Û ̤ÚÔ˜ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÌÂ-۷ȈÓÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞ÚÎÂÙfi ·applefi ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈ-ÛÙÔÙ¤ÏË ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·˘Ùfi appleÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ˆ˜ «Ë ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡». √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘,‰ËÏ·‰‹, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ˘appleÂÚ·ÛappleÈÛÙ‹˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÓıÚÒappleÈÓ· fiÓÙ· Î·È ˆ˜ Ô·ÓÙ›apple·ÏÔ˜ ·˘ÙÒÓ, appleÔ˘ fiappleˆ˜ Ô Hobbes, ÂappleÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔṲ́˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Û ۇ-ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó·ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, Ë ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ¿appleÔ„Ë ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· Ù˘ applefiÏ˘ ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ ›-Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙË ı¤ÛË fiÙÈ Ë applefiÏË Â›Ó·È ¤Ó· Ù¯ÓËÙfi ηٷÛ··ÛÌ·, fiappleˆ˜ ¤Ó· Ûapple›ÙÈ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¿ÏψÛÙ fiÙÈ «·˘Ùfi˜ appleÔ˘ appleÚÒÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ applefiÏË ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˘ ·applefifiÏÔ˘˜» (1253a29-31): φσει µν ον ρµ ν πσιν π τν τοιατην κοινωνίαν· δ πρτος συστήσαςµεγίστων γαθν ατιος. µÏ. Âapple›Û˘ ÎÂÊ. 2, ÂÓfiÙËÙ· 4Ë (µÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 52).∂¡¢∂π∫∆π∫∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ËÁ¤˜–∫›ÌÂÓ·∞ƒπ∆√∆∂§∏, ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, µÈ‚Ï›· ∞’- ¢’, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Û¯fiÏÈ· ¢. §˘appleÔ˘ÚÏ‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2006.∞ƒπ∆√∆∂§∏, ÔÏÈÙÈο, µÈ‚Ï›· I Î·È II, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Û¯fiÏÈ· ¢. ·apple·‰‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2006.∞ƒπ∆√∆∂§∏, ÔÏÈÙÈο, µÈ‚Ï›· III Î·È IV, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Û¯fiÏÈ· . ∆˙ÈÒη-∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2007.∞ƒπ∆√∆∂§∏, ÔÏÈÙÈο, µÈ‚Ï›· V Î·È VI, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Û¯fiÏÈ· . ∆˙ÈÒη-∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2005.∞ƒπ∆√∆∂§∏, ƒËÙÔÚÈ΋, µÈ‚Ï›· µ’- °’, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Û¯fiÏÈ· ¢. §˘appleÔ˘ÚÏ‹˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2004.ARISTOTELIS, Ars Rhetorica, W.D. Ross (ed.), Oxford University Press, Oxford 1959.ARISTOTELIS, Ethica Eudemia, R.R. Walzer and J.M. Mingay (eds.), Oxford University Press, Oxford 1991.ARISTOTELIS, Ethica Nicomachea, I. Bywater (ed.), Oxford University Press, Oxford 1894.ARISTOTELIS, Metaphysica, W. Jaeger (ed.), Oxford University Press, Oxford 1958.ARISTOTELIS, Politica, W.D. Ross (ed.), Oxford University Press, Oxford 1957.ªÂϤÙ˜πÛÙÔÚÈο ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘apple›·˜, ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË (∞’ Î·È µ’ ̤ÚÔ˜), appleÂÚ. «πÛÙÔÚÈο» Ù‡¯. 263 (2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004) Î·È Ù‡¯. 264 (9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘2004), ÂÊËÌ. ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘apple›·.µ√À¢√Àƒ∏, ∫. π. (ÂappleÈÌ.), ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ∞ı‹Ó· 1993.°∂øƒ°√À§∏, ∫. ¢., ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Ô Ù·ÁÈÚ›Ù˘, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1962.°§À∫√ºƒÀ¢∏-§∂√¡∆π¡∏, ∞., «∏ ‘ÂÚ› ·ÚÂÙÒÓ Î·È Î·ÎÈÒÓ ÂÍ‹ÁËÛȘ’ ÙÔ˘ ‚·ÛÙÔ‡ ∫˘ÌÈÓ‹ÙË Î·È Ë ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÂÙÔÏÔÁÈ΋ ËıÈ΋», ÛÙÔ ∞. °Ï˘ÎÔÊÚ‡‰Ë-§Â-ÔÓÙÛ›ÓË, ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊ›·, £¤Ì·Ù· appleÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜, ∞ı‹Ó· 2001, ÛÂÏ. 271-298.°§À∫√ºƒÀ¢∏-§∂√¡∆π¡∏, ∞. (ÂappleÈÌ.), µ›Ô˜ ıˆÚËÙÈÎfi˜, ∞ÊÈÂڈ̷ÙÈÎfi˜ ∆fiÌÔ˜ ÂȘ ÙÔÓ ∫·ıËÁËÙ‹Ó ¢ËÌ‹ÙÚÈÔÓ ¡. ∫Ô‡ÙÚ·Ó, ÂΉ. ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·appleÔ‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ·-ÓÂappleÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 2006.DÜRING, I., √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘, ÌÙÊÚ. . ∫ÔÙ˙È¿-·ÓÙÂÏ‹ Î·È ∞. °ÂˆÚÁ›Ô˘-∫·ÙÛÈ‚¤Ï·, 2 ÙfiÌ., ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1991.∫∞§√°∂ƒ∞∫√, π. °., «ÀappleÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ˘appleÂÚÔ¯‹ ÛÙËÓ ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË», ºÈÏÔÛÔÊ›·, 27-28 (1997-1998), ÛÂÏ. 166-190.∫∞§√°∂ƒ∞∫√, π. °. (ÂappleÈÌ.), √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Î·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂappleÔ¯‹. Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ŒÎÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ˘Ó‰ڛԢ (πÂÚÈÛÛfi˜, 19-21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2001), πÛÙÔ-ÚÈ΋ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÷ÏÎȉÈ΋ 2004.∫√À∆ƒ∞, ¢. ¡., ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1973.∫√À∆ƒ∞, ¢. ¡. (ÂappleÈÌ.), ∏ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ËıÈ΋ Î·È ÔÈ ÂappleȉڿÛÂȘ Ù˘, ∞’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ (24-26 ª·˝Ô˘ 1995), ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÚÈ-ÛÙÔÙÂÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ «∆Ô §‡ÎÂÈÔÓ», ∞ı‹Ó· 1996.∫√À∆ƒ∞, ¢. ¡. (ÂappleÈÌ.), ÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È ÔÈ ÂappleȉڿÛÂȘ Ù˘, µ’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ (29-31 ª·˝Ô˘ 1997),∂Ù·ÈÚ›· ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ «∆Ô §‡ÎÂÈÔÓ», ∞ı‹Ó· 1999.KULLMANN, W., ∏ appleÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÌÙÊÚ. ∞. ƒÂÁοÎÔ˜, ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 2003.LEONTSINI, E., The Appropriation of Aristotle in the Liberal-Communitarian Debate, with a foreword by Richard Stalley, National and Kapodistrian University ofAthens, S. Saripolos Library, Athens 2007.ª∂¡∞∫∏, §., «∏ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ËıÈ΋ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ», ÛÙÔ §. ªappleÂÓ¿Î˘, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ºÈÏÔÛÔÊ›·. ∫›ÌÂÓ· Î·È ÌÂϤÙ˜, ÂΉ. ·ÚÔ˘Û›·, ∞ı‹Ó· 2002, ÛÂÏ. 273-280.ª∂¡∞∫∏, §., «∞ÁÓÔ‹ıËΠÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜;», ÛÙÔ §›ÓÔ˜ ªappleÂÓ¿Î˘, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ºÈÏÔÛÔÊ›·. ∫›ÌÂÓ· Î·È ÌÂϤÙ˜,ÂΉ. ·ÚÔ˘Û›·, ∞ı‹Ó· 2002, ÛÂÏ. 505-511.∞∞¢∏, ¢. π., ∏ appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 2001.∂¡∆∑√√À§√À- µ∞§∞§∞, ∆., ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎËÚ·ÎÙÈο ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ˘Ó‰ڛԢ «∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘», (£ÂÛ/Ó›ÎË 7-14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1978), 4 ÙfiÌÔÈ, ÂΉ. ÀappleÔ˘ÚÁ›Ԣ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∂appleÈÛÙËÌÒÓ, ∞ı‹Ó·È, 1983.ROSS, W. D., ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ÌÙÊÚ. ª. ªËÙÛÔ‡, ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1991.∫∞§∆∞, £., √ ¯Ú˘ÛÔ‡˜ ·ÈÒÓ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ËıÈ΋, ÂΉ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ∞ı‹Ó· 1993.∆∂ƒ∂∑∏, ÃÚ., £¤Ì·Ù· ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂΉ. ∆˘appleˆı‹Ùˆ, ∞ı‹Ó· 1998.WOLFF, F., √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Î·È Ë appleÔÏÈÙÈ΋, ÌÙÊÚ. ∫. ¡. ÂÙÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 1995.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


ΚΕΦAΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟH ΢ÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÛÔÊ›Â˜ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓEIA°ø°HH ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ËıÈΤ˜ Î·È appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙȘ ÊÈÏÔÛÔʛ˜ ÔÈ Ôappleԛ˜ ·Ó·appleÙ‡¯ıËηÓÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ‡ÛÙÂÚË ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. K·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ·, Â›Ó·È ¯Ú‹-ÛÈÌÔ Ó· appleÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È ÙÔÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi apple›Ó·Î·, Ù· ÂÚÁÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È ÙÔÓ¯¿ÚÙË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘˜.∂¡O∆∏∆∞ 1(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)√È ∫˘ÓÈÎÔ›, ÙÔ ‰È‰·ÎÙfi Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Î·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ K˘ÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ËıÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘∞ÓÙÈÛı¤ÓË, Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, Î·È ÙˆÓ Î˘ÓÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË Î·È ∫Ú¿ÙËÙ·.ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ K˘ÓÈÎÒÓ Ì ÙȘ ËıÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ.ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ applefiÛÔ Â›Ó·È ‰È‰·ÎÙ‹ Ë ·ÚÂÙ‹ Î·È ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ·ÚÂÙ‹˜ Î·È Â˘‰·ÈÌÔÓ›·˜.ñ N· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË «ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡» ̤۷ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ K˘ÓÈÎÒÓ.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ∆ιελέγετο [sc. Αντισθένης] δ’ ν τ Κυνοσάργει γυµνασίω µικρν πωθεν τν πυλν θεν τινς κα τνκυνικν ντεθεν νοµασθναι […] Οτος γήσατο κα τς ∆ιογένους παθείας κα τς Κράτητοςγκρατείας κα τς Zήνωνος καρτερίας, ατς ποθέµενος τ πλει τ θεµέλια […] Ηρεσκεν ατ [sc.Aντισθένει] κα τάδε. ∆ιδακτν πεδείκνυε τν ρετήν. Κα τος ατος εγενες τος κα ναρέτουςατάρκη δ τν ρετν πρς εδαιµονίαν, µηδενς προσδεοµένην τι µ Σωκρατικς σχος. Τν τ’ρετν τν ργων εναι, µήτε λγων πλείστων δεοµένην µήτε µαθηµάτων. Ατάρκη τ’ εναι τν σοφνπάντα γρ ατο εναι τ τν λλων. Τήν τ’ δοξίαν γαθν κα σον τ πνω. Κα τν σοφν ο καττος κειµένους νµους πολιτεσεσθαι, λλ κατ τν τς ρετς.(απσπ. 32 και απσπ. 160, ∆ιογένης Λαέρτιος,Φιλοσφων βίων κα δογµάτων συναγωγή, VI, 13-15 και 10-13)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ apple·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: OÈ ·Ú¯·›ÔÈ Î˘-ÓÈÎÔ›. AappleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÂappleÈ̤ÏÂÈ·-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ N.M. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. °ÓÒÛË,Aı‹Ó· 2006, ÛÂÏ. 35-37 Î·È 117-118 (H Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ̠‚¿ÛË ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂ-ÙÚ¿ÙÔÌÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ G. Giannantoni, Socraticorum Reliquiae, 1983-1985).∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 89¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘTÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÎÔapple‡ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ Î˘ÓÈÛÌfi ˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Ú‡̷ appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ‰È-‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË Ì ÙȘ ÊÈÏÔÛÔʛ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂappleÔ¯‹˜. ¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ AÓÙÈ-Ûı¤ÓË, Ë ÔappleÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Ì ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. H ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÔÓ AÓÙÈÛı¤ÓË ‰È‰·ÎÙ‹, ‚·Û›˙Â-Ù·È ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ÁÓÒÛË. HıÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·.OÈ K˘ÓÈÎÔ› ·apple¤Ê¢Á·Ó ÙȘ ıˆڛ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ appleÂappleÔÈı‹ÛÂȘ. Aapple¤ÚÚÈappleÙ·Ó Âapple›Û˘ Ù· apple·-Ú·‰ÔÛȷο Ì·ı‹Ì·Ù·, fiappleˆ˜ ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·. Œ¯ÂÈ ˘appleÔÛÙËÚȯı› ·applefi ÙÔ˘˜ ÂappleÈÎÚÈÙ¤˜ÙÔ˘ K˘ÓÈÛÌÔ‡ appleˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û¯ÔÏ‹ ÛΤ„˘, ·ÏÏ¿ ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜. O ·ÛÎËÙÈÎfi˜ ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ K˘ÓÈÎÒÓ‹Ù·Ó ·appleÏfi˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, Ê·ÈÓfiÙ·Ó È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ˜ Î·È ÁÚ·ÊÈÎfi˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜appleÚÔηÏÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ PˆÌ·›Ô˘˜ ·ÓÙÈapple¿ıÂÈ·.°È· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÂappleÈÌÂÚÈÛÙ› ·˘Ù‹ Û ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜:ñ ¡· appleÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë ¤ÓÓÔÈ· «K˘ÓÈÛÌfi˜» Î·È Ó· ‰Âȯı› ·Ó Â›Ó·È Û¯ÔÏ‹ ÛΤ„˘ ‹ ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜.ñ ¡· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë appleÚԤϢÛË Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Î·È Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú¯·›·˜Aı‹Ó·˜.ñ ¡· ÂappleÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÓÓÔȘ appleÔ˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ AÓÙÈÛı¤ÓË Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î˘ÓÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ.1. AÊfiÚÌËÛË: Ë appleÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌappleÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·applefi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙÔÓ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfiÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÛËÌÂȈ̿وÓ.2. ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘: ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ·applefi ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·.3. £¤Ì· «OK˘ÓÈÛÌfi˜ ˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È ÙÔ ‰È‰·ÎÙfi Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜»: ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË.4. AÓ¿Ï˘ÛË-‡ÓıÂÛË: ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÓÙÔapple›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚȘ ¤ÓÓÔȘ-ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤-ÓÔ˘ (‰È‰·ÎÙfi Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, ÛÔÊ›·-·˘Ù¿ÚÎÂÈ·) Î·È Ó· ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÓÒÛË. °›ÓÂÙ·ÈÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ K˘ÓÈÎÔ› Ì ÙÔÓ ÙfiappleÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÂÓÙÔapple›˙ÂÙ·È appleˆ˜ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ AÓÙÈÛı¤-ÓË Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙ‹ ̤۷ ·applefi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË §·¤ÚÙÈÔ˘, ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. H ‰È‰·Ûηϛ·‰È¢ڇÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÍÈÔappleÔ›ËÛË ÙˆÓ apple·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ·ÍÈÔappleÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂappleÔappleÙÈ-ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ appleÔ˘ ›ӷÈÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜ apple·Ú¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. EÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·ÊfiÚÌËÛË: ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÌappleÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈÌ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ۇÁ¯ÚÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈ΋˜ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿˜ (¯›appleappleȘ, pank) ‹ Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ (NÙ·Ï›, Warhol). °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‚Ï. T˙·›ËÛÔÓ •ÂÓ¿Î˘, X›appleappleȉ˜ Î·È K˘ÓÈ-ÎÔ›, Aı‹Ó· 1976.5. AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ EÚˆÙ‹ÛÂȘ – EÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: ÙÔÓ ÏÈÙfi Î·È ·˘Ù¿ÚÎË ÙÚfiappleÔ ˙ˆ‹˜ appleÔ˘ ·appleÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ Âapple›‰ÂÈÍË Î·È Âappleȉ›ˆÍË Ù˘‰fiÍ·˜ (·ÛËÌfiÙËÙ·). µÏ. BÈ‚Ï. Ì·ı., Û¯fiÏÈ· 6, 7, 8, 9, 10, ÛÂÏ. 115 Î·È BÈ‚Ï. ÂÎapple., Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈ· 3, 4, ÛÂÏ. 91.EÚÒÙËÛË 2Ë: Ì ÙËÓ ·ÚÂÙ‹, ÙÔÓ ÏÈÙfi ‚›Ô Î·È ÙËÓ ·applefiÎÙËÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. M ÙËÓ ˘appleÔÙ·Á‹ ηÈÙËÓ ·˘ÙÔ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ apple·ıÒÓ ‰È¿ Ù˘ ÛÔÊ›·˜. µÏ. BÈ‚Ï. Ì·ı., Û¯fiÏÈ· 1, 3, 5, ÛÂÏ. 115 Î·È µÈ‚Ï. ÂÎapple. Û˘ÌappleÏ.Û¯fiÏÈ· 2, 3, ÛÂÏ. 91.EÚÒÙËÛË 3Ë: ‚Ï. BÈ‚Ï. ÂÎapple., Û˘ÌappleÏ. Û¯fiÏÈÔ 2, ÛÂÏ. 91.EÚÒÙËÛË 4Ë: ‚Ȉ̷ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ÔÈÔÈ Î·È ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂڷ΢ÓÈÎÔ› ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜, ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Î.¿. N· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·apple¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ AÓÙÈÛı¤-ÓË Ì ÙÔ ÛˆÎÚ·ÙÈÎfi γνθι σατν (BÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 60).EÚÒÙËÛË 5Ë: ‚Ï. ÛÂÏ. 114, appleÂÚÈıÒÚÈÔ: Eρωτηθείς τί ατ περιγέγονεν κ φιλοσοφίας, φη ( Aντισθένης),«τ δνασθαι αυτ µιλεν», ·applefiÛapple. 112, ¢ÈÔÁ. §·¤ÚÙÈÔ˜, ºÈÏÔÛfiÊˆÓ ‚›ˆÓ Î·È ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó·ÁˆÁ‹,VI, 6, ‚Ï. Û¯fiÏÈÔ ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˘, fi.apple., ÛÂÏ. 98).∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


90∫∂º∞§∞πO 5EÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛËN· ηٷÁÚ¿„ÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È (·) ÛÙËÓ ËıÈ΋ (‚) ÛÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È (Á) ÛÙËÓ ÎÔÈ-ÓˆÓÈ΋ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋.¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó:1 ∆È Â›Ó·È Ô ∫˘ÓÈÛÌfi˜; ¯ÔÏ‹ ÛΤ„˘ ‹ ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜;°È· ÙÔÓ K˘ÓÈÛÌfi apple·Ú·‰›‰ÂÙ·È appleˆ˜ Ô ∞ÓÙÈÛı¤Ó˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÔÚÈÛÌfi (·applefiÛapple. 162): «∫˘ÓÈÛÌfi˜»Ø¤Ó·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ∫·È «ÔÈ ÛÔ‚·ÚÔ› ¿ÓıÚˆappleÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ K˘ÓÈÛÌfi»Ø ÊÈÏÔÛÔ-ÊÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. √ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ K˘ÓÈÛÌÔ‡ ›ӷÈ: Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ∆ÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘∫˘ÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó· ˙ÂÈ Î·Ó›˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÂÙ‹, fiappleˆ˜ Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ Î·È Ô ∑‹ÓˆÓ ·applefi ÙÔ ∫›ÙÈÔ. ÚÔÙÈÌÔ‡-Û·Ó ÙÔÓ ÏÈÙfi ÙÚfiappleÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Ì fi,ÙÈ Â›¯·ÓØ ÙÔÓ appleÏÔ‡ÙÔ, ÙË ‰fiÍ· Î·È ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Ù· appleÂ-ÚÈÊÚÔÓÔ‡Û·Ó. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ‚fiÙ·Ó· Î·È ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi, ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·Ó fiappleÔ˘ Ù‡¯·ÈÓÂ, Î·È Û appleÈı¿-ÚÈ·, Î·È ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù›appleÔÙ·, Î·È ÁÓÒÚÈÛÌ· ÂÎÂ›ÓˆÓ appleÔ˘ ÌÔÈ¿-˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ıÂfi Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ï›Á· appleÚ¿ÁÌ·Ù·. ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó Âapple›Û˘ fiÙÈ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÌappleÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙË ‰È‰·-¯ı› Î·È [fiÙÈ Â›Ó·È] Ë ·ÚÂÙ‹ οÙÈ appleÔ˘ ‰Â ¯¿ÓÂÙ·È.∞ÓÙÈÛı¤Ó˘ (162) [Ô‡‰·, ÛÙ· Ï‹ÌÌ·Ù· «Î˘ÓÈÛÌfi˜»Î·È κυνιεν δεν τος σπουδαίοις, ÌÙÊÚ. ¡. ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜]2 √ÓÔÌ·Û›· appleÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ K˘ÓÈÛÌfi˜∞. ∞applefi ÙËÓ ÙÔappleÔıÂÛ›· ∫˘ÓÔÛ¿ÚÁÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. (∞ÓÙÈÛı¤Ó˘, ·applefiÛapple. 32).∆ιελέγετο (sc. Αντισθένης) δ’ ν τ Κυνοσάργει γυµνασίω µικρν πωθεν τν πυλν θεν τινς κατν κυνικν ντεθεν νοµασθναι (¢ÈÔÁ. §·¤ÚÙÈÔ˜, ºÈÏÔÛfiÊˆÓ ‚›ˆÓ Î·È ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó·ÁˆÁ‹, VI 13-15).B. ∞applefi ÙË Ï¤ÍË «Î‡ˆÓ», appleÔ˘ ·appleÔ‰fiıËΠÛÙÔÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈÎÔ‡¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiappleˆ˜ Ì ÙÔ appleÈı¿ÚÈ, ÙÔ Ï˘¯Ó¿ÚÈ ÙÔ˘, ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ, ÔÈ Ôappleԛ˜ ·appleÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘Ì·ıËÙ‹. √È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔ˘˜ ¢ÈÔÁ¤ÓË §·¤ÚÙÈÔ, ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô, ∂apple›ÎÙËÙÔ, ª¿ÍÈÌÔ ∆‡ÚÈÔ Î.¿.,fiappleˆ˜: ∆ιογένης, Αντισθένους µιλητής, ς πρτος Κων πεκλήθη ν πίθω δ διέτριβεν. (απσπ. 4 ,Σοδα, στο λµµα «∆ιογένης», .π.).«ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ·appleÔηÏÔ‡Ó “Û·ÏÔ” ·apple¿ÓÙËÛÂ: “ŸÛÔ˘˜ ÌÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó, ÙÔ˘˜Á·ÏÈÊ›˙ˆØ fiÛÔ˘˜ ‰Â ÌÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó, ÙÔ˘˜ Á·˘Á›˙ˆØ ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰·ÁÎÒÓˆ”» (·applefiÛapple. 181, ¢ÈÔÁ¤Ó˘§·¤ÚÙÈÔ˜ ºÈÏÔÛfiÊˆÓ ‚›ˆÓ Î·È ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó·ÁˆÁ‹, VI, 60).3 ÔÊ›· Î·È ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·: ÔÈ ∫˘ÓÈÎÔ›, ˆ˜ Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÛˆÎÚ·ÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÁÈ· appleÚÒÙË ÊÔ-Ú¿ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·, ·Ù·Ú·Í›·, ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛËÙ˘ ËıÈ΋˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂappleÔ¯‹˜ (ÙˆÈÎÔ›, ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ, ÎÂappleÙÈÎÔ› ÂappleËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·applefi ·˘Ù¤˜).4 OÈ K˘ÓÈÎÔ› ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙË ÁÓÒÛË: ÔÈ K˘ÓÈÎÔ› ·apple¤ÚÚÈ„·Ó ÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋-·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„ËÛ‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È ÁÓÒÛË. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ıÂ-ÛÌÔ‡˜ Î·È È‰Ú‡Ì·Ù· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. O ΢ÓÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ appleÚÔÙÈ-Ì¿ Ó· ̤ÓÂÈ ÛÙÔ appleÂÚÈıÒÚÈÔ, Ó· appleÂÚÈappleÏ·Ó¿Ù·È Î·È Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔÓ ÔappleÔÈÔÓ‰‹appleÔÙ ¿ÓıÚˆappleÔ. H Âappleȉ›ˆÍË Ù˘·ÙÔÌÈ΋˜ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜, ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Â›Ó·È Î‡ÚÈÔ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ΢ÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜.5 √ ÏÈÙfi˜ ΢ÓÈÎfi˜ ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÌappleÔÚ› Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛı› Ì ÙËÓ Î˘ÓÈ΋ ıÂÔÏÔÁ›·. √ ∞ÓÙÈÛı¤Ó˘ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙ÂfiÙÈ ÛÙË Ï·˚΋ apple›ÛÙË ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó appleÔÏÏÔ› ıÂÔ›, ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ fï˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ıÂfi˜, Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ÙˆÓ apple¿ÓÙˆÓ (·applefiÛapple. 213 Lactanius, Divinae institutiones, I 5, 18-19, ‚Ï. N. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, fi.apple.). ∞applefi ¿ÏÏÔÛ¯ÂÙÈÎfi ·applefiÛapple·ÛÌ· appleÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ appleˆ˜ Ô ∞ÓÙÈÛı¤Ó˘ ÛÙÔÓ º˘ÛÈÎfi ›apple fiÙÈ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ıÂfi˜ÛÙË Ê‡ÛË, apple·ÚfiÏÔ fiÙÈ Ù· ¤ıÓË Î·È ÔÈ appleÔÏÈÙ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ (·applefiÛapple. 214,Lactanius, De ira Dei, 11, 14). √ ∞ÓÙÈÛı¤Ó˘ ‰Â Û˘Ó¤Ï·‚ ˆ˜ ‰È·ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ∫˘ÓÈÛÌÔ‡ fiÙÈ Ô ıÂfi˜ ‰Â ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂÙ›appleÔÙ· ·ÏÏ¿ ÙÔ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË: «Î·Ó¤Ó·˜, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌappleÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·applefi ÌÈ·Ó ÂÈ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 91ÎfiÓ·» (·applefiÛapple. 215, ∫Ï‹Ì˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‡˜, ÚÔÙÚÂappleÙÈÎfi˜, VI 71, 2). ∏ ıÂÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ∫˘ÓÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ηٿ ‚¿ÛË·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ Î·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ apple·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ï·˚΋˜ Ï·ÙÚ›·˜ ·appleÔÙÂÏ› ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ apple·Ú·‰Â‰Ô̤ӈÓıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ.¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‰È·appleÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈapple·Ú¿ıÂÛË ‰‡Ô Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ. O ηٷÎÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, appleÚfiÙ˘appleÔ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË, appleÚfiÙ˘appleÔ ·ÓıÚÒappleÔ˘ appleÔ˘ appleÂÚÈÊÚÔÓ› οı ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Í›·.ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ıÂÒÚËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, ı· ÌappleÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÍÂÙ¿-ÛÔ˘Ì Âapple›Û˘ ÙȘ ÂappleȉڿÛÂȘ (Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ), ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢ÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¯ÚÈ-ÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜. ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÌappleÔÚ› Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛı› Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ë Î˘ÓÈ΋ ¿ÛÎËÛË (¢ÈÔÁ¤-Ó˘, ·applefiÛapple. 361, ¢ÈÔÁ. §·¤ÚÙÈÔ˜, ºÈÏÔÛfiÊˆÓ ‚›ˆÓ Î·È ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó·ÁˆÁ‹, VI 70-71: «O ¢ÈÔÁ¤Ó˘ ¤ÏÂÁÂfiÙÈ Ë ¿ÛÎËÛË ¤¯ÂÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ: ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ „˘¯È΋ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹Ø Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘Ù‹˜Ù˘ ‰ÈÙÙ‹˜ ¿ÛÎËÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛΤ„ÂȘ ÔÈ Ôappleԛ˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó Â‡ÎÔÏË ÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤Ú-ÁˆÓ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. KÈ ¤ÏÂÁ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ›‰Ô˜ ¿ÛÎËÛ˘ Â›Ó·È ÏÂÈ„fi ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ·ÊÔ‡ Ë Î·Ï‹ ηٿ-ÛÙ·ÛË Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·apple·Ú·›ÙËÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯‹ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ·…») ÌÂÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ·ÛÎËÙÈÛÌÔ‡/ÌÔÓ·¯ÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ·ÓÙÈapple·Ú·ÙÂı› ÙÔ appleÚfiÙ˘appleÔ ÙÔ˘ ΢ÓÈÎÔ‡·ÛÎËÙ‹ Ì ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡ ·Ó·¯ˆÚËÙ‹-ÌÔÓ·¯Ô‡.MappleÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÍÂÙ·Ûı›, Âapple›Û˘, apple·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Ô ÏÈÙfi˜ ΢ÓÈÎfi˜ ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ì ÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi·ÛÎËÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ ˙ˆ‹˜ ‹ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ (·˘Ù¿ÚÎÂÈ·, ·Ù·Ú·Í›·, ·ÎÙËÌÔÛ‡-ÓË, ·apple¿ıÂÈ·) ÙÔ˘ K˘ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ (‚Ï. £ÚËÛ΢ÙÈο, °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ì·ı. 16 Î·È 17).˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 AÓÙÈÛı¤Ó˘… Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ K˘ÓÔÛ¿ÚÁÔ˘˜: ·applefi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È appleˆ˜ Ô AÓÙÈÛı¤Ó˘ ÂӉ¯Ô̤-Óˆ˜ ›¯Â «¤Ó· ›‰Ô˜ Û¯ÔÏ‹˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ» Î·È ÙfiappleÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘K˘ÓÔÛ¿ÚÁÔ˘˜ (ÛÙËÓ appleÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·ıËÓ·˚΋˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ N. KfiÛÌÔ˘), ‚Ï. W.K.G. Guthrie,History of Greek Philosophy, Ù. 3, ÛÂÏ. 306. ÙÔ ›‰ÈÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È appleˆ˜ Ô •ÂÓÔÊÒÓ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û«ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙȘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÁÎÚ·Ù‹ ˆ˜ appleÚÔ˜ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·». ÙÔ ˘ÌapplefiÛÈÔÓ(422 apple.X.) Ô •ÂÓÔÊÒÓ ÙÔÓ appleÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ «Î¿appleˆ˜ ·Ó¿ÁˆÁÔ, ÂÚÈÛÙÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ ÏÂappleÙfiÙËÙ·, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·appleÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ οı ˘appleÔ„›· ÌÔÌÊ‹˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘». O AÓÙÈÛı¤Ó˘ ˘apple‹ÚÍ appleËÁ‹ ¤ÌappleÓ¢Û˘ÙÔ˘ K˘ÓÈÛÌÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ·applefi appleÔ˘ıÂÓ¿ ‰Â Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ˆ˜ appleÚfiÙ˘appleÔ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ appleÔ˘ ·appleÔ‰›-‰ÔÓÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË (ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, fi.apple., ÛÂÏ. 37).2 H ·ÚÂÙ‹ ÌappleÔÚ› Ó· ‰È‰·¯ı›: Ë ¿appleÔ„Ë ·˘Ù‹ ›¯Â Û˘˙ËÙËı› ·applefi ÙË ÔÊÈÛÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˆ-ÎÚ·ÙÈÎÒÓ (‚Ï. Ï¿ÙˆÓ, ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜). ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ appleÚÔ¸applefiıÂÛË Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ›ӷÈÓ· ˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ì ÙÚfiappleÔ ÂÓ¿ÚÂÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ appleÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ, ÙÔ fiÛÈÔ, ÙÔ Î·Ïfi Î.¿.3 ¢‡Ó·ÌË Û·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË: Ë «ÛˆÎÚ·ÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜», ÛÙËÓ ÔappleÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â‰Ò Ô AÓÙÈÛı¤Ó˘, ›ӷÈË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ¤ÏÏÔÁÔ˘ «ÂÁÒ» apple¿Óˆ ÛÙȘ ÔṲ́˜, Ë ·ÛÎËÙÈ΋ ηٷapple›ÂÛË Ì›·˜ ÂappleÈı˘Ì›·˜ appleÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·-Áη›· Ó· ÂÎappleÏËÚˆı›.4 AÚÂÙ‹ – appleÚ¿ÍÂȘ – ‰È‰·Ûηϛ˜: ÁÈ· ÙÔÓ AÓÙÈÛı¤ÓË, Ë ËıÈ΋ Â›Ó·È ı¤Ì· appleÚ¿Í˘ Î·È fi¯È ÏfiÁˆÓ Î·È ‰È‰·¯ÒÓ,ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Â›Ó·È appleÚÔ¸applefiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ appleÚ¿ÁÌ·ÙˆÛË ËıÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ·apple·Í›ˆ-ÛË ·ÍÈÒÓ appleÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂappleȉÈÒÎÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ, fiappleˆ˜ Ë ÙÈÌ‹ Î·È Ë ‰fiÍ·. H appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· Ó· ‰·Ì¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù·apple¿ıË Î·È ÙȘ ÔṲ́˜ ‹ Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·, fiappleˆ˜ Ë Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·.5 O ÛÔÊfi˜ ¤¯ÂÈ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·: appleÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ È‰Â҉˜ ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÂappleËÚ¿˙ÂÙ·È ·applefi Â͈ÙÂÚÈ-ÎÔ‡˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‹ ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.6 IÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÓfiÌÔÈ – ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜: Ô ËıÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ›ӷÈ, ÁÈ· ÙÔÓ AÓÙÈÛı¤ÓË, Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ÌÂ∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


92∫∂º∞§∞πO 5ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ıÂÛÌÔ› Î·È ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔappleÔÈ‹ÛÂȘ. E‰Ò Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·apple·ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ appleÔÏÈ-Ù›·˜, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· apple·Ú·‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ·ÛÙÈ΋ ËıÈ΋.ÙËÓ appleÚÔÎÂÈ̤ÓË appleÂÚ›appleÙˆÛË, Ô ∞ÓÙÈÛı¤Ó˘ appleÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È appleÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ apple·Ú·‰Â‰Ô̤ӈÓ/΢ڛ·Ú¯ˆÓ ·ÍÈÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ÓÒ ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ ÎÔÈ-ÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ô appleÏÔ‡ÙÔ˜, Ë ‰fiÍ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷ͛ˆÛË, ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÓÙÈÛı¤ÓË Ë appleÂÚÈÊÚfiÓËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ«·ÍÈÒÓ» ·appleÔÙÂÏ› ·apple·Ú·›ÙËÙË appleÚÔ¸applefiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Âapple›Ù¢ÍË Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜, appleÔ˘ ‰È·ÛÒ˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ ·applefiÙËÓ ˘appleÂÚ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·˜. ∏ ΢ÓÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜/apple·Ú·‰Â‰Ô̤Ó˜ appleÔÏÈÙÈΤ˜, appleÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ applefiÏ˘-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÛÙÔ ‚·ıÌfi appleÔ˘ ·˘Ù‹ ·appleÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηÈÛ‡ÓıÂÛË Ù˘ ÛˆÎÚ·ÙÈ΋˜ Î·È ÛÔÊÈÛÙÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. °È· ÙÔÓ ∞ÓÙÈÛı¤ÓË, Ô ÓfiÌÔ˜Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÓfiÌÔ appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏ› appleÚÔ¸applefiıÂÛË Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰Â‰Ô̤Ó˜ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂȘ Î·È Îˆ‰ÈÎÔappleÔÈ‹ÛÂȘ (¡.ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, fi.apple., 119-120). ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ˆ-ÎÚ¿ÙË ÔÈ ∫˘ÓÈÎÔ› ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÁÂÓÈο ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· appleÔÏÈÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ·ÛÎÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ appleÔÏÈ-ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ appleÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· apple.X. √ ∞ÓÙÈÛı¤Ó˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ÛÔÊÈÛÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ appleÔ˘ ¤ıÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ê‡Û˘ Î·È appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (φσει-νµω) Î·È ·ÛΛ ÚÈ˙È΋ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ appleÔÏÈÙÈÛÌfi ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ʇÛ˘.¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 ∆Ô apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ËıÈΤ˜ Î·È appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË, appleÔ˘ ‹Ù·Ó Ôηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ˜ ÙÔ˘ K˘ÓÈÛÌÔ‡. ÔÏϤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ Aı‹Ó·fiappleÔ˘ ÂappleËÚ¿ÛıËΠ·applefi ÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ AÓÙÈÛı¤ÓË, Â›Ó·È ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.TÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1) Â›Ó·È ·applefi ÙÔÓ §fiÁÔ Ες τος παιδετους κνας ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· πÔ˘ÏÈ·-ÓÔ‡ appleÔ˘ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfi K˘ÓÈÛÌfi Î·È ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 362 Ì.X. º·ÓÂÚÒÓÂÈ appleˆ˜ Ô K˘ÓÈÛÌfi˜ ˆ˜ ÊÈÏÔ-ÛÔÊÈÎfi Ú‡̷ ›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ·. √ πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ appleÚÔÛapple·ı› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÁÓ‹ÛÈÔ˘ Î·È ÓfiıÔ˘ K˘ÓÈÛÌÔ‡ ηÈηٷÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¤˜ οappleÔÈˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ΢ÓÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ. ∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÔÔappleÔ›Ô ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·apple·›‰Â˘ÙÔÈ Î‡Ó˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. Ì.Ã., Â›Ó·È Ë Î˘ÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÔ-Á¤ÓË. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ K˘ÓÈÛÌÔ‡ ·applefi ÙÔÓ πÔ˘ÏÈ·Ófi ÎÚ›ÓÂÙ·È ·apple·Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÌÂÏÂÙËı›ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÂÚÈο ÂÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ· ·applefi·˘Ù¿ Ù· ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·. ÙÔÓ §fiÁÔ Πρς Ηράκλειον κυνικν (ÙÔ ¤ÙÔ˜ 362 Ô Î˘ÓÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ∏Ú¿ÎÏÂÈԘοÏÂÛ ÙÔÓ πÔ˘ÏÈ·Ófi ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡appleÔÏË, ÁÈ· Ó· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘), Ô πÔ˘-ÏÈ·Ófi˜, ·ÊÔ‡ ‰È·Ù˘appleÒÓÂÈ ·Ú¯Èο ıÂÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ K˘ÓÈÎÔ‡˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·ÂappleÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ K˘ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. Ì.Ã., ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ıˆÚ› ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Âapple·Ó·Ûٿ٘ appleÔ˘ ·appleÂÈÏÔ‡Û·Ó ÙËÓÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∆Ô ·applefiÛapple. 327, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1), ÂÌappleÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ „¢‰Ô-΢ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ÙÔ˘. E‰Ò ÌappleÔÚ› Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËıÂ›Î·È Ë ·appleÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡.ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË:1. ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË (ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›) Ù˘ ΢ÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·applefi ÙÔÓ 4Ô ·È. apple.Ã. ¤ˆ˜ ÙÔÓ 4Ô ·È. Ì.Ã.2. Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ô πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÁÓ‹ÛÈÔ˘ Î·È ÓfiıÔ˘ K˘ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂappleÈÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋¯Ú‹ÛË Î·È Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙÔ˘ ΢ÓÈÎÔ‡ ÙÚfiappleÔ˘ ˙ˆ‹˜. AӷʤÚÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ K˘ÓÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ-ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ appleÔ˘ Û˘ÌappleÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Ì appleÔÏÏ‹ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Î·È ÛÎÏËÚfiÙËÙ·. O IÔ˘ÏÈ·Ófi˜ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙË ÌÈÛ·ÓıÚˆapple›· ÙÔ˘˜ Î·È ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÏÏÔ‡ (§fiÁÔÈ IX [VI]] 18, ÛÂÏ. 201b),fiÙÈ ÔÈ apple·Ï·ÈÔ› fiappleˆ˜ Ô KÚ¿Ù˘ ‹Ù·Ó ¢ÁÂÓ›˜ Î·È ÊÈÏ¿ÓıÚˆappleÔÈ (ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÛÂÏ. 506). ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ ·˘-Ùfi, ÙÔ ÙÚÈÌ̤ÓÔ ÚÔ‡¯Ô, ÙÔ Û·ÎÔ‡ÏÈ, ÙÔ Ú·‚‰›, ÙÔ appleÈı¿ÚÈ, Ë ·ÙË̤ÏËÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ù· Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ‰ÂÓ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÛʷϤ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ K˘ÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ˘ appleÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÌÈ· apple·Ú·-appleÏ·ÓËÙÈ΋ Î·È apple·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ·. ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˆ˜ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ ‡apple·Ú͢ Ù˘ ΢ÓÈ΋˜ ÊÈÏÔ-ÛÔÊ›·˜ Ô πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ·ÓÙÈapple·Ú·ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· appleÔ˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ‡apple·ÚÍË ÙÔ˘∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 93·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡ K˘ÓÈÛÌÔ‡ – ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ô «·Ó·Ú¯ÈÎfi˜» ηȷÓÙÈ-ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ K˘ÓÈÎÒÓ (apple.¯. ÂÏ¢ıÂÚÔÛÙÔÌ›·) Â›Ó·È ÂappleÈÙÚÂappleÙfi˜ Î·È ·appleÔ‰ÂÎÙfi˜ ÌfiÓÔ ˆ˜apple·ÚÂapplefiÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ËıÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ appleÔ˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚıfi ÏfiÁÔ, ÂÓÒ ‰›ÓÂÙ·È ¤Ì-Ê·ÛË appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ „˘¯È΋˜ ·apple¿ıÂÈ·˜ ηȷٷڷ͛·˜ apple·Ú¿ ÛÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¤˜ appleÔ˘ appleÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ apple·Ú·‰Â‰Ô-̤ÓË ËıÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ (ÈÛÔÚÚÔapple›·).2 TÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ÛÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (2) ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ KÚ¿ÙË ·applefi ÙË £‹‚· (appleÂÚ. 365-285 apple.X.), Ì·ıË-Ù‹ ÙÔ˘ K˘ÓÈÎÔ‡ ¢ÈÔÁ¤ÓË ·applefi ÙË ÈÓÒappleË, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ÌÔ›Ú·Û ÙËÓ appleÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌappleÔϛ٘ ÙÔ˘. O KÚ¿-Ù˘ ¤˙ËÛ ·appleÏfi Î·È ÏÈÙfi ‚›Ô. M·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô MËÙÚÔÎÏ‹˜ Î·È Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ Iappleapple·Ú¯›·, ÙËÓ ÔappleÔ›· Ó˘Ìʇ-ıËÎÂ Ô KÚ¿Ù˘. ÙÔ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:Kράτητος φιλοσφου ες EτέλειανXαρε, θε δέσποινα, σοφν νδρν γάπηµα,Eτελίη, κλεινς γγονε Σωφροσνης,σν ρετν τιµσιν, σοι τ δίκαι’ σκοσιν.ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ·˘Ùfi Ô ∫Ú¿Ù˘ ˘ÌÓ› ÙËÓ ∂˘Ù¤ÏÂÈ· (ÙË ÏÈÙ‹ Î·È ·appleÏ‹ ˙ˆ‹) ˆ˜ ı¿, Ë ÔappleÔ›· Â›Ó·È Á¤ÓÓËÌ·Ù˘ ˆÊÚÔÛ‡Ó˘, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰›Î·ÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ÙËÓ ·apple·Ú·›ÙËÙË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·.¡· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∫Ú¿Ù˘ Â͢ÌÓ› ÙËÓ ∂˘Ù¤ÏÂÈ· ˆ˜ ı¿. H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·˘Ù‹ ·appleÔÙ¤ÏÂÛ·ÛʷϤ˜ ηٷʇÁÈÔ Û ÌÈ· appleÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ηٿ ÙËÓÔappleÔ›· ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ηıÈÛÙÔ‡Û·Ó ÂappleÈÛÊ·Ï‹ Î·È ·‚¤‚·ÈË ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘.°È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ÛÙ· ·›ÁÓÈ· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙË Â͢ÌÓÂ›Ù·È Ë ı¿ ∆‡¯Ë, Ù˘ ÔappleÔ›·˜ Ë Ï·ÙÚ›· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈÌÂÁ¿ÏË ¿ÓıÈÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. µÏ. ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙË: «∂˘¯·ÚÈÛÙÒ, Ù‡¯Ë, ÂÛ¤Ó· appleÔ˘Ì ‰›‰·Í˜ ηıÂÙ› fiÌÔÚÊÔ, ÁÈ· fiÙÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ì·˙¢ÙÒ Û’ ¤Ó· apple·ÏȈ̤ÓÔ ÚÔ‡¯Ô» (°ÚËÁfiÚÈÔ˜¡·˙È·Ó˙ËÓfi˜, ÔÈ‹Ì·Ù· I, 2, 10Ë. 242-243. °È· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ù˘ ı¿˜ ∂˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ı¿˜ ∆‡¯Ë˜ÛÙÔÓ ∫Ú¿ÙË, ‚Ï. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, fi.apple., ÛÂÏ. 500-501, 548).∂¡O∆∏∆∞ 2∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜, ˉÔÓ‹ Î·È Â˘‰·ÈÌÔÓ›·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ËıÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˘.ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˉÔÓ¤˜ Î·È ÙȘ ÂappleÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ù˘ ˉÔÓ‹˜ ÌÂÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Î·È ÙËÓ ·ÚÂÙ‹.ñ ¡· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÓÔËÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÙÚfiappleÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ·appleÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ ·applefi ÙÔÓ Êfi‚Ô (̤ۈ Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ̤ۈ Ù˘ ÔÚı‹˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ıÂÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, ̤ۈ Ù˘ ·Ù·Ú·Í›·˜ Î·È Ù˘ ηÚÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ applefiÓÔ).ñ ¡· ‰È·appleÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÊÚfiÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˘.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔΑναλογιστέον δ ς τν πιθυµιν α µέν εσι φυσικαί, α δ κεναί, κα τν φυσικν α µν ναγκααι, αδ φυσικα µνον τν δ ναγκαίων α µν πρς εδαιµονίαν εσν ναγκααι, α δ πρς τν το σώµα-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


94∫∂º∞§∞πO 5τος οχλησίαν, α δ πρς ατ τ ζν. Τοτων γρ πλανς θεωρία πσαν αρεσιν κα φυγν πανάγεινοδεν π τν το σώµατος γίειαν κα τν τς ψυχς ταραξίαν, πε τοτο το µακαρίως ζν στι τέλος.Τοτου γρ χάριν πάντα πράττοµεν, πως µήτε λγµεν µήτε ταρβµεν […] Ττε γρ δονς χρείαν χο-µεν, ταν κ το µ παρεναι τν δονν λγµεν οκέτι τς δονς δεµεθα. Καδι τοτο τν δονν ρχν κα τέλος λέγοµεν εναι το µακαρίως ζν. Τατην γρ γαθν πρτον κασυγγενικν γνωµεν. (Επίκουρος, Επιστολή πρς Μενοικέα, 127-135)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ apple·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·applefi ÙÔ: ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜, ∂appleÈÛÙÔÏ‹ appleÚÔ˜ªÂÓÔÈΤ·-∫‡ÚÈ·È ¢fiÍ·È-∂appleÈÎÔ‡ÚÔ˘ appleÚÔÛÊÒÓËÛȘ, ÌÙÊÚ. ¡.ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂÈÚ¿ ÙÔ¯·ÛÌÔ› 12: ∂appleÈÌ.∫Ï¿Ô˘˜ ªapple¤ÙÛÂÓ – ¡.ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ÙÈÁÌ‹, ∞ı‹Ó· (1994), 2Ë ¤Î‰., 2006. ÃÚ‹ÛÈÌË Â›Ó·È Ë ıÂÌ·ÙÈ-΋ appleÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂappleÈÎÔ‡ÚÂÈ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙÔ: ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜. ∫›ÌÂÓ·-ËÁ¤˜ Ù˘ ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ηÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ˙ËÓ, £ÂÌ·ÙÈ΋ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ D.S. Hutchinson, ÂappleÈ̤ÏÂÈ· °. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ï·ÙÈ-ÓÈÎÒÓ ¤ÙÚÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (ÂappleÈÏÔÁ¤˜ ·applefi ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ, §Ô˘ÎÚ‹ÙÈÔ, ŒÚÌ·Ú¯Ô, ºÈÏfi‰ËÌÔ, ¢ÈÔÁ¤ÓË √ÈÓÔ·Ó‰¤·,¢ÈÔÁ¤ÓË §·¤ÚÙÈÔ, ªËÙÚfi‰ˆÚÔ Î.¿.), ÂΉ. £‡Ú·ıÂÓ, £ÂÛ/Ó›ÎË 2000. XÚ‹ÛÈÌÔ Â›Ó·È Âapple›Û˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: Eapple›ÎÔ˘-ÚÔ˜, HıÈ΋, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜ ZˆÁÚ·Ê›‰Ë˜, EÍ¿ÓÙ·˜ (AÚ¯·›ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜), ηıÒ˜Î·È Ë ˘appleÔÌÓËÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·ÁÁÏfiʈÓË ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ∂appleÈÎÔ˘Ú›ˆÓ: ∞.A. Long – D.N. Sedley, The HellenisticPhilosophers, Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary, 2 ÙfiÌ., Cambridge:Cambridge University Press, 1987. °È· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˘ Ì ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ·‚ϤappleÂ: Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˜, Õapple·ÓÙ·, ÂΉ. O‰˘ÛÛ¤·˜ X·Ù˙fiappleÔ˘ÏÔ˜ (K¿ÎÙÔ˜), 1994. °È· ÙË ıÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˘ ηÈÙËÓ Âapple›‰Ú·ÛË Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó: A.J. Festugière, O Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηÈÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË PÔ˙›Ó· Mapple¤ÚÎÓÂÚ, ÂΉ. £‡Ú·ıÂÓ, Aı‹Ó· 1999 Î·È Eric Anderson, O Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˜ ÛÙÔÓ21Ô ·ÈÒÓ·, ÌÙÊÚ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °È·ÓÓfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. £‡Ú·ıÂÓ, 1Ë ¤Î‰., Aı‹Ó· 2002Ø 3Ë ¤Î‰. 2005.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ (ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜, ÓÔËÙÈÎÔ‡˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜) ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌappleÔÚÔ‡ÓÓ· ·ÊÔÚÌËıÔ‡Ó ·applefi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÂappleÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˜, ˉÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ‚¿ÛË Ù·Î›ÌÂÓ·, Ó· ÂÓÙÔapple›ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ‡ Ó· Â›Û·È ÂappleÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ÛÎÔapplefi˜ Ù˘ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ ·applefi Ù· apple¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂-ÓË ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: M appleÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹; ˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙȘ ·applefi„ÂÈ˜ÙˆÓ apple·È‰ÈÒÓ Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˘, ÂappleÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ, ηٿ ÙÔÓ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ, Ë ·apple·ÏÏ·Á‹ ·applefi ÙÔÓapplefiÓÔ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ù·Ú·Í›·˜ Î·È Ô ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ appleÔ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Â˘-Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙȘ ˉÔÓ¤˜ appleÔ˘ apple·Ú¤¯ÂÈ Ë Á·Ï‹ÓÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ „˘¯‹˜.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ EÚˆÙ‹ÛÂȘ – EÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂappleÈÎÔ‡ÚÂÈ· ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ÂappleÈı˘ÌÈÒÓ, appleÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘appleÔ‰ÔÌ‹ Ù˘ fiÏ˘ ËıÈ-΋˜ ıˆڛ·˜, ‚Ï. ÙÔ Û¯Â‰›·ÛÌ· (A. Koln, H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˘, ÌÙÊÚ. ÙÔ˘ Ù. ¢ËÌfiappleÔ˘ÏÔ, ÂΉ. £‡Ú·-ıÂÓ, Aı‹Ó· 2005, ÛÂÏ. 137) appleÔ˘ apple·Ú·Ù›ıÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ηو٤ڈ.K·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂappleÈı˘ÌÈÒÓÂappleÈı˘Ì›Â˜Ê˘ÛÈΤ˜Ì¿Ù·È˜(ÎÂÓ¤˜)·Ó·Áη›Â˜ÌË ·Ó·Áη›Â˜(Ê˘ÛÈΤ˜ ÌfiÓÔ)∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√ÀÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂappleÈ‚›ˆÛË(πρς ατ τ ζν)ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍ›·(πρς σώµατος οχλησίαν)ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 95EÚÒÙËÛË 2Ë: ·appleÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ·applefi Ù· apple¿ıË Î·È ÙȘ ηÙÒÙÂÚ˜ ˉÔÓ¤˜. ∏ ·Ó¿appleÙ˘ÍË Ù˘ ÊÚfiÓËÛ˘·applefi ÙËÓ ÔappleÔ›· ·appleÔÚÚ¤Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ·ÚÂÙ¤˜, Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ÂÓ¿ÚÂÙË Î·È ÌÂÙÚË̤ÓË ˙ˆ‹ appleÔ˘ Û˘ÓÂapple¿ÁÂÙ·È ÙËÓ „˘-¯È΋ ËÚÂÌ›·. ∏ Â˘Ù˘¯›· ηٷÎÙ¿Ù·È Ì ÙÔ Ó· ·appleÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ¯·Ú›˙ÂÈ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ì ÊÚfiÓËÛË.EÚÒÙËÛË 3Ë: ÁÈ· ÙÔÓ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ ·Í›· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ appleÈÔ ÂÎÏÂappleÙ˘Ṳ̂Ó˜ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ˘, appleÔ˘Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÊÈÏ›· ‹ ÙËÓ appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. ¡· ·appleÔʇÁÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌappleÔÚ› Ó· Ì·˜ appleÔÓ¤ÛÂÈ ‹ Ó· Ì·˜·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ „˘¯Èο.£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·∂appleÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜: ÔÈ ÂappleÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂appleÈÎÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ apple·Ú·appleÔ›ËÛ·Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ˆ˜ ÌÈ· ÂappleÈÊ·ÓÂȷ΋, ˉÔ-ÓÔıËÚÈ΋, ·Ó‹ıÈÎË ‹ ¿ıÂË apple·Úˆ‰›· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˜ Î·È ∂appleÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓÔ ˙‹ÏÔ Î·È ÙȘ appleÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ûapple¿ÓÈ· ηȷÎÚÈ‚¿ ‰¤ÛÌ·Ù·, appleÔÙ¿ Î·È ˘ÏÈΤ˜ ·appleÔÏ·‡ÛÂȘ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ appleÔ˘ ·‰ÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ËıÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˘.1 √ EappleÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ‰È·‰fiıËΠÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂappleÔ¯‹ Â˘Ú‡Ù·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ applefiÏÂȘ ∞ÏÂÍ¿Ó-‰ÚÂÈ· Î·È ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·, Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÛÙË ƒÒÌË. ∂appleÈÛΛ·Û ÙȘ apple·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ۯÔϤ˜, fiappleˆ˜ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ. ∂›¯Â fï˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂappleÙÈÎÔ‡˜, fiappleˆ˜ Ï.¯. ÙÔÓ ÛÎÂappleÙÈÎfi¤ÍÙÔ ∂ÌappleÂÈÚÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi-‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ˘appleÂÚ·ÛappleÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô Û·ÙÈÚÈ-Îfi˜ appleÔÈËÙ‹˜ §Ô˘ÎÈ·Ófi˜, appleÔ˘ ̤۷ ·applefi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ appleÚÔˆıÔ‡Û ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ∂appleÈÎÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ªÂ-Á¿ÏË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Ë Ë‰ÔÓÈÛÙÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˘ ·applefi ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.√È ∂‚Ú·›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Ó ÙË Ï¤ÍË «·apple›ÎÔÚÛÈÌ» (ÂappleÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ «·apple›ÎÔÚÔ˜») ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿appleÈÛÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÂΛÌÂÓ· Ù˘ ÈÔ˘‰·˚΋˜ apple·Ú¿‰ÔÛ˘ (T·ÏÌÔ‡‰) ˘apple¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ fiÏÔÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ˙ˆ‹ÂÎÙfi˜ ·applefi ÂΛÓÔ˘˜ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Êı·Ú› ·applefi ÙÔÓ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘, fiappleˆ˜ Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ı·Ó¿-ÙÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ı›·˜ appleÚfiÓÔÈ·˜ (T·ÏÌÔ‡‰, MÈÛÓ¿¯). °È· ÙȘ ›‰È˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ appleÔÏÂÌ‹ıËÎÂ Ô EappleÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜·applefi ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ·appleÔÏÔÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ·È. (T·ÙÈ·Ófi˜, IÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜, KÏ‹Ì˘ AÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, TÂÚÙ˘-ÏÈ·Ófi˜, øÚÈÁ¤Ó˘, §·ÎÙ¿ÓÈÔ˜ Î.¿.) appleÔ˘ ‹Ù·Ó ηٿ Ù˘ ÂappleÈÎÔ‡ÚÂÈ·˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙÔ˘ ˉÔÓÈ-ÛÌÔ‡. EÍ›ÛÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ› ‹Ù·Ó ÛÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È ıÓËÙfiÙËÙ· Ù˘ „˘¯‹˜.2 ¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙÔ appleÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÛÂÏ. 121 (BÈ‚Ï›Ô Ì·ıËÙ‹): ∆o appleÚfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ·apple·Û¯fi-ÏËÛ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ˘˜ ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˘˜. £ÂˆÚÒÓÙ·˜ appleˆ˜ ¤Ó· ·applefi Ù· ·ÚÈ· ÂÌapplefi‰È· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Â›Ó·È Ô apple·Ú¿-ÏÔÁÔ˜ Êfi‚Ô˜, ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó appleˆ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÌappleÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·apple·ÏÏ·Á›·applefi ·˘ÙfiÓ.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜-∫‹appleÔ˜: Ô Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˜ ›‰Ú˘Û ÙÔÓ K‹appleÔ, ÙfiappleÔ fiappleÔ˘ Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ apple·È‰Â›· (·ÁˆÁ‹) Û˘Ì‚¿‰È˙ÂÌ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ˙ˆ‹˜ (‰È·ÁˆÁ‹). O ∫‹appleÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¤Ó·Ó Ù˘appleÈÎfi ·ÎÏÔ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, fiappleˆ˜ Ë ∞η‰ËÌ›·, appleÔ˘ ı·ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ Ù˘appleÈ΋ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË. ∏ ÂÎapple·›‰Â˘ÛË appleÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÙ·Ó ÂΛ ·ÊÔÚÔ‡Û ÌÈ· ÛÂÈ-Ú¿ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·˘ÙÔ› appleÔ˘ Ù· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ¿ÓÙÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Î·È ‰Ô‡ÏÔÈ, fiÏÔÈ·ÊÈÂڈ̤ÓÔÈ Û ¤Ó·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiappleÔ ˙ˆ‹˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ·appleÏÒ˜ Ê›ÏÔÈ. √ ∫‹appleÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÎÔÈ-ÓˆÓ›· ʛψÓ, ÂÍÂÏ›¯ÙËΠ۠ÂÈÚËÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, fiappleÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· Ë ÊÈÏ›·. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∂apple›-ÎÔ˘ÚÔ˘, o oappleÔ›Ô˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ΢ڛˆ˜ Ì ÙËÓ ËıÈ΋, ·apple¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ Î¿ı appleÔÏ›ÙË Î·È fi¯È Û ϛÁÔ˘˜ ÂÎÏÂ-ÎÙÔ‡˜. ¢È·‰fiıËÎÂ Â˘Ú‡Ù·Ù· Î·È ‰È‹ÚÎÂÛ ¤ÍÈ ·ÈÒÓ˜. ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi appleÔ›ËÌ· ÂÚ› ʇÛˆ˜ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ(De rerum natura) ÙÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ ÂappleÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˘ appleÔÈËÙ‹ §Ô˘ÎÚËÙ›Ô˘ (appleÂÚ. 97-55 apple.Ã.) appleÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È‰·Ûηϛ˜ÙÔ˘ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˘ appleÔ˘ ‰È·‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ƒÒÌË, ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘.2 ∆Ô Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ: Ô ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÁfiÓÈÌÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. √ ¢ÈÔÁ¤Ó˘ §·¤ÚÙÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ 41 Ù›Ù-ÏÔ˘˜ ÙˆÓ «Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ» ÙÔ˘. ∆· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ¯·ı›. ∆· appleÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ÙˆÓ 37 ‚È‚Ï›ˆÓ Περ φσεως, ÌÈ· appleÚ·ÁÌ·Ù›· Περ κριτηρίου Κανών, Î·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ËıÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ,∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


96∫∂º∞§∞πO 5fiappleÔ˘ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Ù· Περ βίων, Περ τέλους, Περ αρέσεων κα φυγν. ŒÁÚ·„ appleÔÏϤ˜ ÂappleÈÛÙÔϤ˜,·applefi ÙȘ Ôappleԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ûˆı› ÙÚÂȘ: Πρς Hρδοτον (fiappleÔ˘ ‰›‰ÂÙ·È ÌÈ· appleÂÚ›ÏË„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘·ÙÔÌÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜), Πρς Πυθοκλέα (·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·) Î·È Πρς Μενοικέα(fiappleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂappleÈÎÔ‡ÚÂÈ· ËıÈ΋ ıˆڛ·). ª·˙› Ì ÙȘ ÂappleÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ §·¤ÚÙÈÔ˜ÛÙÔ 10Ø ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Φιλοσφων βίων κα δογµάτων συναγωγς, appleÔ˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ, ‰›-ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ 40 «µ·ÛÈÎÒÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ» (∫‡ÚÈ·È ‰fiÍ·È). ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ Âapple›Û˘ appleÔ˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È Επικορουπροσφώνησις, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ Gnomologium Vaticanum Epicureum, appleÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ µ·ÙÈηÓfi ∫Ò‰Èη gr.1950 Î·È ÂΉfiıËΠÙÔ 1881 ·applefi ÙÔÓ C. Wotke, appleÂÚȤ¯ÂÈ 81 ËıÈÎÔ‡˜ ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜.3 º˘ÛÈΤ˜-·Ó·Áη›Â˜ ÂappleÈı˘Ì›Â˜: Ë ÂappleÈı˘Ì›· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, Ë ÂÚˆÙÈ΋ÂappleÈı˘Ì›· Â›Ó·È Ê˘ÛÈ΋, fi¯È fï˜ ·Ó·Áη›·. ∏ ÂappleÈı˘Ì›· ÂÓfi˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ‹ ÌÈ·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˘ ÂÓ‰˘Ì·-Û›·˜ Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ô‡Ù ·Ó·Áη›·.4 EappleÈı˘Ì›Â˜-ˉÔÓ¤˜: Ë ËıÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì¤ÙÚÈÔ˜ ˉÔÓÈÛÌfi˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚÈı› ·applefiÙÔÓ Ë‰ÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ K˘ÚËÓ·˚ÎÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ∞Ú›ÛÙÈappleappleÔ˘ (appleÂÚ. 435-356 apple.Ã.), Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ˆÎÚ¿ÙË, Ô ÔappleÔ›Ô˜ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ Ë Ë‰ÔÓ‹ Â›Ó·È Ô ÛÎÔapplefi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ˉÔÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛËÙ˘ ÂappleÈı˘Ì›·˜. Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ EappleÈÎÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô ∞Ú›ÛÙÈappleappleÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û ÙÔÓ fiÚÔ Ë‰ÔÓ‹ Û ۯ¤ÛË ÌÂÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÈηÓÔappleÔ›ËÛË. √È K˘ÚËÓ·˚ÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË appleÚÔ˜ ÙÔÓ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ, ıˆÚÔ‡Û·Ó Ù· ¢¯¿-ÚÈÛÙ· ۈ̷ÙÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ·applefi ÙȘ ˉÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘. AÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ۈ̷ÙÈ-Τ˜ ·applefi ÙȘ appleÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ˉÔÓ¤˜ Î·È ıˆÚ› ÙȘ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ·ÓÒÙÂÚ˜ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜. ∏ ‡„ÈÛÙË appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ˉÔÓ‹ Â›Ó·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ Ë ·Ù·Ú·Í›· Ù˘ „˘¯‹˜, Ë „˘¯È΋ ËÚÂÌ›· appleÔ˘ ·appleÔÎٿٷÈ, fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘appleÂÚ-ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È fiÛ· ÙÔ˘ appleÚÔηÏÔ‡Ó ıÏ›„Ë, „˘¯È΋ ·Ó·ÛٿوÛË Î·È applefiÓÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ ∞Ú›ÛÙÈappleappleÔ,appleÔ˘ ıˆÚÔ‡Û ÙËÓ ·appleÔ˘Û›· applefiÓÔ˘ ̤ÛË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙ appleˆ˜ Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Î¿ı applefi-ÓÔ˘ appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ˉÔÓ‹˜.5 H‰ÔÓ‹-¢‰·ÈÌÔÓ›·: Ô ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ·Ù·Ú·Í›· Ù˘ „˘¯‹˜ Ì ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ηÈappleÈı·Ófiٷٷ Ó· ¤¯ÂÈ ÂappleËÚ·ÛÙ› ·applefi ÙÔÓ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È apple¿Óˆ ·applefifiÏ· Ë Á·Ï‹ÓË ÙÔ˘ ÓÔ˘ (¢ÈÔÁ. §·¤ÚÙÈÔ˜ 9, 45). ∞Ó ÁÈ· ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙË˜Â˘‰·ÈÌÔÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÂÙ‹, Ë „˘¯È΋ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙÔÓ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ˉÔÓ‹˜ Ì ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ›-Ó·È ·apple·Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛ‹ Ù˘ Î·È fi¯È ˆ˜ Ô˘ÛÈ҉˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô,fiappleˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì·˜: «§¤Ì fiÙÈ Ë Ë‰ÔÓ‹ Â›Ó·È Ë ·ÊÂÙËÚ›· Î·È Ô ÛÎÔapplefi˜ ÙÔ˘µακαρίως ζν. °È·Ù› ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ ÙË ıˆÚԇ̠appleÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Î·È ¤ÌÊ˘ÙÔ ·Á·ıfi. ∞applefi ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ ÍÂÎÈÓ¿ÌÂ, fiÙ·ÓÂappleÈϤÁÔ˘Ì ‹ ·appleÔʇÁÔ˘Ì οÙÈ, Î·È ÛÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ ÂappleÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· οı·Á·ıfi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÌappleÂÈÚ›· Ù˘ ˉÔÓ‹˜» (∂appleÈÛÙÔÏ‹ appleÚÔ˜ ªÂÓÔÈΤ·, 128-9).6 H‰ÔÓ‹-applefiÓÔ˜: ÁÈ· ÙÔÓ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ Ë Ë‰ÔÓ‹ Â›Ó·È ÙÔ «appleÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Î·È ¤ÌÊ˘ÙÔ ·Á·ıfi». ∏ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘¯Ú‹ÛË Ù˘ Ϥ͢ «Ë‰ÔÓ‹» appleÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ηϋ Ê˘ÛÈ΋ Î·È appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ˘Á›·˜, ηٿÛÙ·ÛË ÛˆÌ·-ÙÈ΋˜ Î·È appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ¢ÂÍ›·˜. ÙÔÓ Ë‰ÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Ë Ë‰ÔÓ‹ Î·È Ô applefiÓÔ˜ Â›Ó·È fi¯È ·ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÊ·ÙÈο.7 ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈ· TÂÙÚ·Ê¿ÚÌ·ÎÔ˜: Û˘Ìapple˘ÎÓÒÓÂÈ fiÏË ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∂appleÈÎÔ˘Ú›ˆÓÎ·È ·˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ «Ê˘Ï·ÎÙfi ·‰È·ÊÔÚ›·˜», ¤Ó· ¢ÂÚÁÂÙÈÎfi Ê¿ÚÌ·ÎÔ appleÔ˘ appleÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ Î·ı¤Ó··applefi Ù· apple¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜. ∂‰Ò ‚ϤappleÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ È·ÙÚÈ΋, fiappleˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ÔÊÈÛÙ¤˜. ∏ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, apple·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ÂappleÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜, η٤ÏËÍÂ, ¿ÏψÛÙÂ, Ó· ıˆÚÂ›Ù·È apple¿Óˆ ·applefi fiÏ· Ô‰ËÁfi˜ ˙ˆ‹˜ Î·È appleËÁ‹ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘.Ÿappleˆ˜ ¤ÁÚ·ÊÂ Ô ÔÚʇÚÈÔ˜ (ÚÔ˜ ª·ÚΤÏÏ·Ó, 32): «∫ÂÓ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ appleÔ˘‰ÂÓ appleÚÔÛʤÚÂÈ ıÂÚ·apple›· ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ applefiÓÔ. °È·Ù›, ·ÎÚÈ‚Ò˜, fiappleˆ˜ Ë È·ÙÚÈ΋ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙËfiÙ·Ó ‰ÂÓ appleÚÔÛʤÚÂÈ ıÂÚ·apple›· ÛÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙË, fiÙ·Ó‰ÂÓ ·appleÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ applefiÓÔ ·applefi ÙËÓ „˘¯‹».∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 97¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1) ‚ϤappleÔ˘Ì fiÙÈ Ô ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜ ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, ·Ó Ë ·apple·ÏÏ·Á‹ ·applefi ÙÔÓ applefiÓÔ Â›-Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë‰ÔÓ‹, ÙfiÙ ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÈηÓÔappleÔÈԇ̠ÙȘ ÂappleÈı˘Ì›Â˜ Ì·˜ fi¯È ÁÈ· Ù· ·appleÏ¿ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ·ÈÛı‹-Ì·Ù· appleÔ˘ ÙȘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â˘ÂÍ›·˜ appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ·Ú¿ÏÏËÏ·, ıˆÚÔ‡Û ÙȘ ·ÚÂ-Ù¤˜ ̤۷ Î·È fi¯È ÛÎÔappleÔ‡˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Î·È ·apple·Ú·›ÙËÙÔÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ δέως ζν. H ÊÚfiÓËÛË ıˆÚÂ›Ù·È ·applefi ·˘ÙfiÓ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Âapple›Ù¢ÍË Ù˘ ˉÔÓ‹˜, ·ÊԇϷ̂¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ì ÙȘ ÂappleÈı˘Ì›Â˜.2 Ù· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· (2·, ‚, Á) Ë ÛÔÊ›·, appleÔ˘ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÚÂÙ‹, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÊÈ-Ï›·, Ë ÔappleÔ›· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ËıÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔÓ EappleÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi. √ ∫‹appleÔ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓappleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔ›ËÛ‹ Ù˘, ·ÊÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ ‹Ù·Ó ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ·˘Ù‹·appleÔ‰ÂÎÙÔ›. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜, appleÔ˘ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆapple›· ÙÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‚·ıÈ¿ ÛÙÔÚÁ‹ ÁÈ·Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ôapple·‰Ô‡˜ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. ∏ ÊÈÏ›· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È Ë appleÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ appleÚ·ÎÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·appleÔ˘ ÔÈ Ê›ÏÔÈ appleÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÁÂÓÈ-ÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó·‰¤ÏʈÛ˘.3 ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (3) Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·apple·ÏÏ·Á› ηÓ›˜ ·applefi Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ȉ¤-˜ Î·È ÂappleÈı˘Ì›Â˜, appleÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯‹. ÚÔÙÚ¤appleÂÈ ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤-ÙËÛË ÌÈ·˜ ÛÙ¿Û˘ ˙ˆ‹˜ fiappleÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ËıÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ∆Ô ·ÈÙËÌ·ÙÈÎfi ÁÓˆÌÈÎfi «Ï¿ı ‚ÈÒÛ·˜» (˙‹Û ÛÙËÓ·Ê¿ÓÂÈ·) ‹Ù·Ó appleÚÔÙÚÔapple‹ ÁÈ· ÙË Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ Á·Ï‹Ó˘ apple·Ú¿ ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·˘ÙÔ‡ ÎÔÈÓˆÓ›·˜Î·È ÙˆÓ Ù·Ú·ÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÛÙ·ıÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· appleÚÔÙÚÔapple‹ appleÔχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÔÓ· ÌËÓ ÂappleȉÈÒÎÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· appleÚÔ‚ÔÏ‹, ‰fi͘ Î·È ÙÈ̤˜, ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘applefi„Ë fiÙÈ Ô ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜ ¤˙ËÛ ÛÂÌÈ· ÂappleÔ¯‹ appleÔ˘ Ô appleÏÔ‡ÙÔ˜, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË, Ù· Ê˘ÛÈο ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È Ë appleÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ÌÂ-Á·Ï‡ÙÂÚ· ·Á·ı¿ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ.4 TÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (4) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÌappleÔÚ› Ó· ·ÍÈÔappleÔÈËı› Û ۯ¤ÛËÌ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˘ appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ appleÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.∂¡O∆∏∆∞ 3H ËıÈ΋ ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ: ·apple¿ıÂÈ· Î·È ·Ù·Ú·Í›·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÛÙˆÈ΋˜ ËıÈ΋˜: ÙËÓ ·apple¿ıÂÈ· Î·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜,ÙËÓ ¤ÏÏÔÁË ‚Ô‡ÏËÛË (appleÚÔ·›ÚÂÛË), ÙË ÛÙÚÔÊ‹ appleÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È ÙËÓ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· (·ÓÔ¯‹)·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ηÈڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÂappleÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚÈο appleÚÔ˜ Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÈο Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ¿ÙÔ˘˜.ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË «ÛÙˆÈÎfiÙËÙ·» Î·È ÙÔÓ «ÛÙˆÈÎÈÛÌfi» ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÛÙ¿ÛË‹ ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔΕκάστου ργου σκπει τ καθηγοµενα κα τ κλουθα ατο κα οτως ρχου π’ ατ. ε δε µή, τνµν πρώτην προθµως ξεις τε µηδν τν ξς ντεθυµηµένος, στερον δ ναφανέντων δυσχερν∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


98∫∂º∞§∞πO 5τινν ασχρς ποστήση […] νθρωπε, πρτον πίσκεψαι, πον στι τ πράγµα ετα κα τν σεαυτοφσιν κατάµαθε, ε δνασαι βαστάσαι. πένταθλος εναι βολει παλαιστής; δε σεαυτο τος βραχίονας,τος µηρος, τν σφν κατάµαθε. λλος γρ πρς λλο πέφυκε. δοκες, τι τατα ποιν σατως δνασαισθίειν, σατως πίνειν, µοίως ρέγεσθαι, µοίως δυσαρεστεν; γρυπνσαι δε, πονσαι, π τνοκείων πελθεν […] ταται πίσκεψαι, ε θέλεις ντικαταλλάξασθαι τοτων πάθειαν, λευθερίαν, ταραξίανε δ µή, µ προσάγαγε, µ ς τ παιδία νν φιλσοφος, στερον δ τελώνης, ετα ήτωρ, ετα πίτροποςΚαίσαρος. τατα ο συµφωνε. να σε δε νθρωπον γαθν κακν εναι τ γεµονικν σεδε ξεργάζεσθαι τ σαυτο τ κτς περ τ σω φιλοτεχνεν περ τ ξω τοτ’ στιν φιλοσφουτάξιν πέχειν διώτου. (Eπίκτητος, Εγχειρίδιον, 29)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘA.B. Ioannes Arnim (ed.), Stoicorum Veterum Fragmenta, B.G.Teubner, Stuttgart, 1964, (SVF).∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·applefi ÙÔ: ∂apple›ÎÙËÙÔ˜, ¢È·ÙÚÈ‚‹ ¢ã Î·È ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ, ÌÙÊÚ. π.. ÃÚÈÛÙÔ-‰Ô‡ÏÔ˘, Ù. 4, ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2003, ÛÂÏ. 245 Î·È 249. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (1) ÛÙÔ ›‰ÈÔ,ÛÂÏ. 63. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (2) ·applefi ÙÔ: ∂appleÈÎÙ‹ÙÔ˘ ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ, ª¿ÚÎÔ˘ ∞˘ÚËÏ›Ô˘, EȘ·˘ÙfiÓ, ∫Ï¿ÓıÔ˘˜ ⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ¢›·, apple·Ú¿ÊÚ·ÛË ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¢¤ÏÙ·, appleÚÔÏÔÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· AÏ. . Z¿ÓÓ·˜, µÈ‚Ï.Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, ∞ı‹Ó· 2002, ÛÂÏ. 107-108. T· apple·Ú·ı¤Ì·Ù· ÛÙÔ appleÂÚÈıÒÚÈÔ Â›Ó·È ·applefi Ù· ›‰È· ‚È‚Ï›· appleÔ˘ ·Ó·Ê¤-ÚÔÓÙ·È ·ÓˆÙ¤Úˆ. ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ٤ʷÓÔ˘ ¢¤ÏÙ· Â›Ó·È ÔÈ appleÚÒÙ˜ appleÔ˘ Á›-ÓÔÓÙ·È Û ‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙȘ ·appleÔηÏ› apple·Ú·ÊÚ¿ÛÂȘ. H appleÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ 1927 Î·È Ë‰Â‡ÙÂÚË, Û˘ÌappleÏËڈ̤ÓË Î·È ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓË, ÙÔ 1935.¢È·ÙÚÈ‚·› EappleÈÎÙ‹ÙÔ˘: ∏ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈ·Îfi ›‰Ô˜ appleÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠ΢ڛˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂappleÔ¯‹.ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌË appleÚ·ÁÌ·Ù›· ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, appleÔ˘ ·apple¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. Â-ÚȤ¯ÂÈ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ¤¯ÂÈ appleÚ·ÎÙÈÎfi, ËıÈÎԉȉ·ÎÙÈÎfi Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √È∫˘ÓÈÎÔ› ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁËÛ·Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÔÈ ÙˆÈÎÔ› (ÂӤη˜, ªÔ˘ÛÒ-ÓÈÔ˜, ∂apple›ÎÙËÙÔ˜, ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ¢›ˆÓ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, ∏Ú҉˘ ∞ÙÙÈÎfi˜, ª¿ÍÈÌÔ˜ Ô ∆‡ÚÈÔ˜). ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘‰È·ÙÚÈ‚‹˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ô «apple·Ú·Ì˘ıËÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜», appleÔ˘ ˆ˜ «Ù¤¯ÓË ·Ï˘apple›·˜», ÛÎfiapple¢ ÛÙË «ıÂÚ·apple›·» Ù˘„˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ ·applefi ÙË «Ï‡appleË», appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏ› ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ apple¿ıÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÙˆÈ-ÎÒÓ (SVF, π, 211: «∆ˆÓ apple·ıÒÓ Ù· ·ÓˆÙ¿Ùˆ Â›Ó·È Á¤ÓË Ù¤ÙÙ·Ú·, χappleËÓ, Êfi‚ÔÓ, ÂappleÈı˘Ì›·Ó, ˉÔÓ‹Ó»).¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚·ÛÈΤ˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ appleÚfiÛˆapple· (∂apple›ÎÙËÙÔ˜ ηȪ¿ÚÎÔ˜ ∞˘Ú‹ÏÈÔ˜) ηÈ, ΢ڛˆ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi appleÏ·›ÛÈÔ. ∂appleÂȉ‹ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÙÔ¿˜ ηχappleÙÂÈۯ‰fiÓ apple¤ÓÙ ·ÈÒÓ˜ (3Ô˜ ·È. apple.Ã. – 2Ô˜ ·È. Ì.Ã.) Î·È Ù· ΛÌÂÓ· appleÔ˘ ·ÓıÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ⁄ÛÙÂÚËÙÔ¿ (1Ô˜ Î·È 2Ô˜ ·È. Ì.Ã.), Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٿ ÓÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÊÂÓfi˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ÙˆÈÎÈÛÌÔ‡ ηÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ·‰ÚÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÔÚÈṲ̂ӷ ·applefi Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÏÏËÓÈ-ÛÙÈ΋˜ ÂappleÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÒÓ ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. √È appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó·Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· οو ·applefi ÙÔ appleÚ›ÛÌ· Ù˘ ÂÓ·ÁÒÓÈ·˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÓfi˜ «ÙÚfiappleÔ˘ ˙ˆ‹˜» Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆ-ÓÈ΋ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù·Ú·Á̤ÓË Î·È Ó· appleÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂappleÔ¯‹.∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÂappleÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· appleÚÔÛapple·ı› Ó· ˘appleԉ›ÍÂÈ ÔÚıÔ‡˜Î·ÓfiÓ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ˘appleÔ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ë ·Ù·Ú·Í›· Î·È Ë Ï‡-ÙÚˆÛË ·applefi Ù· apple¿ıË. ˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛı›: ·) ∏ ÛÙÚÔÊ‹ ·applefi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ fiÓÙˆÓ (Ï¿ÙˆÓ) ÛÙË̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ̤۷ ÛÙ· ·¯·Ó‹ ÎÚ¿ÙË Î·È Ë Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ÛÙÚÔÊ‹ ·applefi ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ‚) TÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È ÙÔÓ appleÚ·ÎÙÈÎfi appleÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfiÙ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. Á) ∏ ηıȤڈÛË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ˆ˜ ıÂÛÌÔ‡ appleÚ·ÎÙÈο Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÌfiÚʈ-ÛË, appleÔ˘ ›¯Â ˆ˜ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÎÏ·˝Î¢ÛË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË appleÔÏÏÒÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 99EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ EÚˆÙ‹ÛÂȘ – EÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: appleÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂappleÂÈÒÓ appleÔ˘ Û˘ÓÂapple¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ÂappleÈÏÔÁ‹ ‹ ·applefiÊ·ÛË. HappleÚ¿ÍË Î·ıÂÓfi˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·applefi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È, appleÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·applefi ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÏÔ-ÁÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘. ˘ÓÂappleÒ˜, ÔÈ ÂappleÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ·›ÙÈ· ηı·˘Ù¿ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ appleÚÔÛˆappleÈ΋ ¢ı‡ÓË.EÚÒÙËÛË 2Ë: ÔÈ ÙˆÈÎÔ› ˘appleÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô ·appleÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔapplefi˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘.O ‰ÚˆÓ ¤ÏÏÔÁ· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ÂappleÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘, ÂappleÈϤÁÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÂappleȉÈÒÍÂȘ appleÔ˘ÌappleÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Û apple¤Ú·˜. Eappleȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÛÙ¿ÛË ·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. AÓ ÔÈ ÂappleÈÏÔ-Á¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ appleÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂappleÈÙ‡¯ÂÈ (˘Á›·, appleÏÔ‡ÙÔ˜, ·applefiÏ·˘ÛË, ÊÈ-Ï›·, appleÔÏÈÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜), ÙfiÙ ٷ Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ·appleÔÙ‡¯Ô˘Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÁÂ-ÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ·Á·ı¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È apple¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¤ÏÏÔÁÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ (ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ·Ûı¤-ÓÂȘ ‹ Â͈ÙÂÚÈ΋ Âapple¤Ì‚·ÛË).EÚÒÙËÛË 3Ë: ÂÓÓÔ› ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·, appleÔ˘ Û˘ÓÂapple¿ÁÂÙ·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ·apple·ÏÏ·Á‹ ·applefi Â͈ÙÂÚÈο ·Á·-ı¿. EÎÊÚ¿˙ÂÈ Â‰Ò Ô Eapple›ÎÔ˘ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ·applefi ÙËÓ T‡¯Ë.EÚÒÙËÛË 4Ë: Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «ÛÙˆÈÎfi˜», «ÛÙˆÈÎfiÙËÙ·» ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Î¿appleÔÈÔ˜ ·ÓÙÈ-ÌÂÙˆapple›˙ÂÈ ÙÔÓ applefiÓÔ, ÙËÓ ·appleÔÙ˘¯›·, ÙËÓ ·appleÔÁÔ‹Ù¢ÛË ‹ ÙËÓ Î·Î›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ «ÛÙˆÈο», ‰ËÏ·‰‹ ηÚÙÂÚÈο, Ì·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÙÔ «ÊÈÏÔÛÔÊÒ» ÛËÌ·›ÓÂÈ Âapple›Û˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙ˆ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ „˘¯ÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ appleÔ˘Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ÙˆÈÎÔ›. A˘Ù‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «ÛÙˆÈÎfi˜» ·ÓÙÈappleÚÔÛˆapple‡ÂÈ ÙË ÛÙˆÈ΋ ËıÈ΋. OÈ ÙˆÈÎÔ› ıÂ-ˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Î·Ï‹ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·˘Ù‹ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙË Ê‡ÛË, ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË Ê‡ÛË. °È· Ó· ‰È·appleÈ-ÛÙÒÛÔ˘Ó Û ÙÈ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·˘Ù‹ Ë ·ÚÌÔÓ›· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ·ÚÌÔÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Ì ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÙËÓ ¤ÏÏÔÁË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. H ËıÈ΋ ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ ÂappleÈÎÂÓÙÚÒ-ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ·applefi ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ·applefi apple·Ú¿ÏÔÁ˜ ÔÚ-̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙË «ÛÙˆÈ΋ Û˘Ìapple¿ıÂÈ·».EÚÒÙËÛË 5Ë: ÂappleÂȉ‹ ˙Ô‡Û·Ó Û ÂappleÔ¯‹ ÎÚ›Û˘, ·ÊÔ‡ ·applefi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· apple.Ã. ÔÈ applefiÏÂȘ ¤¯·Û·Ó ÙËÓappleÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘Î·È ¤appleÂÈÙ· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ. √ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ appleÚÔÛʤÚÂÈ appleϤÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆapplefiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜appleÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ˘˜ appleÚÔÙÚ¤appleÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜.£¤Ì· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·∫ÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙˆÈÎÈÛÌfi Î·È ·appleÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘: ÛÙ· «ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË» appleÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÚÈ-Ṳ̂ӷ ÛËÌ›·, ÛÙ· ÔappleÔ›· ÂappleÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙˆÈÎÈÛÌfi Î·È Ù· ÔappleÔ›· ı· ›¯·Ó ›Ûˆ˜ ÂÓ-‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜. ∆Ô appleÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı¤ÙÂÈ ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ· ηٿ applefiÛÔ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ËıÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È appleÚ¿ÍË „˘¯Ú‹, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Á¿appleË Î·È ÙË Û˘Ìapple¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆappleÔ. TÔ ‰Â‡ÙÂ-ÚÔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘appleÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·apple·›ÙËÛË ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ Ó· ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È Ó·˘appleÔÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÛappleÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ. TÔ ÙÚ›ÙÔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘appleÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÌappleÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ÔÚıfiÏfiÁÔ, appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ·appleÔ‰Âȯı› ÂappleÈapplefiÏ·ÈË fiÙ·Ó Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ Î·Îfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›appleÔÙ ¿ÏÏÔ·applefi apple·Ú·ÓfiËÛË Î·È fiÙÈ Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ ·ÚΛ, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·ÙˆÈÎÈÛÌfi˜ Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ËıÈ΋: Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÙˆÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ-ÛÌÔ‡ Â›Ó·È appleÚ·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘appleˆÛȷ΋. ∏ ·Á¿appleË ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆappleÔ, ÙÔ «·Á¿apple· ÙÔÓ appleÏËÛ›ÔÓ ÛÔ˘» (§Ô˘Î. 10,27) Î·È ÙÔ «‰ÈfiÙÈ ÙÈ ı· ˆÊÂÏÔ‡Û ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ fiÏÔÓ Î·È Ó· ˙ËÌȈı› ÙËÓ „˘¯‹Ó ÙÔ˘;◊ ÙÈ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘;» (ª·ÚÎ. 8, 36-37) Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙȘÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÛÙˆÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. øÛÙfiÛÔ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó Û·Ê›˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ·˘-ÙÒÓ. √È ÌÂÛÛÈ·ÓÈΤ˜ Î·È ÂÛ¯·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÏapple›‰Â˜, Ë ÛÙ¿ÛË ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ë ˘appleÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Âapple›-ÁÂÈˆÓ ·Á·ıÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ·ÈÒÓ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙË ÛÙˆÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


100∫∂º∞§∞πO 5«O ÛÙˆÈÎfi˜ ÛÔÊfi˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Ù˘ Ù·appleÂÈÓfiÙËÙ·˜. √ ÛÙˆÈÎfi˜ ÛÔÊfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›ÔÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Î·È fi¯È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘» (Edelstein, fi.apple., ÛÂÏ. 124, 26).˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∞˘Ù¿ appleÔ˘ appleÚÔ¤¯Ô˘Ó (Ù· appleÚÔËÁ̤ӷ) Î·È ÔÈ Û˘Ó¤appleÂȘ: Ë ÛÙˆÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘«Û˘Ó¤appleÂÈ·˜» ‹ ÙÔ˘ «ÙÈ Û˘ÓÂapple¿ÁÂÙ·È ·applefi οÙÈ». √ ˘appleÔıÂÙÈÎfi˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜ ·appleÔÙÂÏ› ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô Ï›ıÔ Ù˘·applefi‰ÂÈ͢ (∞Ó Ô ˆÎÚ¿Ù˘ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆappleÔ˜, Â›Ó·È ıÓËÙfi˜). ŒÙÛÈ, ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ appleÚÔÛapple·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙȘۯ¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· appleÚ¿ÁÌ·Ù· ‹ Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ· ηÈ, ˆ˜ ËıÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, apple·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘÂappleÈappleÙÒÛÂȘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Î·È Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿.2 ∏ º‡ÛË, Ô §fiÁÔ˜ Î·È Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜: µ·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ, fiappleˆ˜ Î·È ÙˆÓ ∫˘ÓÈÎÒÓ, Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜appleÚ¤appleÂÈ Ó· ˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ê‡ÛË (µολογουµένως τ φσει ζν) Ë ÔappleÔ›· ·appleÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ,̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔappleÔ›Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ›‰ÈÔ˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓÎÔÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ ηÈ, Û˘ÓÂappleÒ˜, ÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ·‰ÂÏÊÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂΠʇÛˆ˜·ÌÔÈ‚·›· ·Á¿appleË Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ (ıˆڛ· Ù˘ ÔÌÔÈÒÛˆ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ). √ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ η-Ù·Û΢¿ÛÙËΠ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÊÈÏȈ̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ (οκείωση) Î·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ¤¯ÂÈÛ˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÙÈ Â›Ó·È. ∫·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÙÔÓ ·appleˆı› fi,ÙÈ ÙÔÓ ÂÓԯϛ (·ÏÏÔÙÚ›ˆÛË) Î·È Ó· ¤ÏÎÂÙ·È ·applefiÂΛÓÔ appleÔ˘ ÙÔÓ Â˘ÓÔ› (∞rnim, π, 197: Οκειώσεως πάσης κα λλοτριώσεως ρχ τ ασθάνεσθαι. H γροκείωσις ασθησις οικε το οκείου κα ντίληψις εναι).°È· ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË «Ê‡ÛË», ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ıˆڛ· ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ appleÚˆÙ·Ú¯È΋ apple·ÚfiÚÌËÛË ÁÈ··ÚÂÙ‹ Î·È ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, appleÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ. ∏ appleÚÒÙË, Ì ÙËÓ appleÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘, ÙÔÓ Ô‰ËÁ›·applefi ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÛË appleÚÔ˜ ÌÈ· ËıÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÂÓ¿ÚÂÙË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿.∏ ·ÚÂÙ‹, Ï.¯. ÁÈ· ÙÔÓ ∑‹ÓˆÓ·, Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Á·ıfi appleÔ˘ appleÚÔÛʤÚÂÈ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Î·È ÂappleÂȉ‹ ÛÙËÚ›˙Â-Ù·È ÛÙÔÓ §fiÁÔ, Â›Ó·È ‰È‰·ÎÙ‹. Àapple¤ÚÙ·ÙË ·ÚÂÙ‹ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ÊÚfiÓËÛË, ·applefiÙËÓ ÔappleÔ›· ÂÎappleÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÏϘ ·ÚÂÙ¤˜.3 ∏ ËıÈ΋ ·ÚÂÙ‹ Î·È Ù· «Î·ı‹ÎÔÓÙ·» ·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi: ηٿ ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜, Ô ÏfiÁÔ˜ ˘apple·ÁÔÚ‡ÂÈÎ·È ÂappleÈ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó·Ó ÙÚfiappleÔ ·ÚÌfi˙Ô˘Û·˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿˜ (ηı‹ÎÔÓ), ·applefi ÙËÓ ÔappleÔ›· ·appleÔÚÚ¤ÂÈË Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÙÔ˘. ∆Ô Ó· ˙ÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ê‡ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ˙ÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ªfiÓÔ Ë ·ÚÂÙ‹Â›Ó·È ÙÔ ·Á·ıfiØ Ë ˘Á›·, Ô appleÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È Ë ÂappleÈÙ˘¯›· Â›Ó·È Í¤Ó· Î·È διάφορα ·applefi ËıÈ΋ ¿appleÔ„Ë (ÌÔÏÔÓfiÙÈ«appleÚÔÙÈÌËÙ¤· ·‰È¿ÊÔÚ·»), fiappleˆ˜ Âapple›Û˘ ·‰È¿ÊÔÚ· Â›Ó·È Î·È Ë ·ÚÚÒÛÙÈ· Î·È Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· (appleÔ˘ Â›Ó·È «ÌË appleÚÔÙÈ-ÌÒÌÂÓ· ·‰È¿ÊÔÚ·»). ∂appleÔ̤ӈ˜, ÙÔ È‰Â҉˜ appleÚfiÙ˘appleÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂÈÔappleÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘Ì¤Û· ·applefi ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì·ıËÙ›·˜ Î·È ·˘ÙÔÌfiÚʈÛ˘, Ë ËıÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È Ë Û˘ÓÂȉËÙ‹ ËıÈ΋·Ó¿appleÙ˘ÍË, ÙÂÏÈο Ë Âappleȉ›ˆÍË Ù˘ ÛÔÊ›·˜ (A.A Long, H ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ÙˆÈÎÔ›, EappleÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ, ÎÂappleÙÈ-ÎÔ›, ÌÙÊÚ. . ¢ËÌfiappleÔ˘ÏÔ˜-M. ¢Ú·ÁÒÓ·, Aı‹Ó· 1987, ÛÂÏ. 316).4 ∆· ̤۷… Ù· ¤Íˆ (∏ ÛÙˆÈ΋ ËıÈ΋): ıÂ̤ÏÈÔ Ù˘ ÛÙˆÈ΋˜ ËıÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ‰È·Ú΋˜ ÂappleÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ Â·˘-Ùfi. ∫·È, fiappleˆ˜ fiϘ ÔÈ ËıÈΤ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ, ·ÚÈ· Âappleȉ›ˆÍË Ù˘ ÛÙˆÈ΋˜ ËıÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ¢‰·È-ÌÔÓ›·˜, Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜, Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ıˆڋıËΠˆ˜ εροια βίου, ‰ËÏ. ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ ηÈÊ˘ÛÈ΋ ÚÔ‹ ÙˆÓ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÌÈ· appleÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ˘appleÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ. ·-Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È ÌÈ· «Ù¤¯ÓË ‚›Ô˘», ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ʇÛ˘.5 TÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ÙË ı¤ÛË (Ë ÛÙˆÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ‚›Ô˘: ·apple¿ıÂÈ·, ÂÏ¢ıÂÚ›·): «·apple¿ıÂÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÛÔ-Êfi˜ ‰ÂÓ ÂappleÈÙÚ¤appleÂÈ Ó· ÌÂÁÂı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÊ‹ÌÂÚ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È apple¿ıË Î·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ¤ÍÂȘ, ·ÎÚÈ-‚Ò˜ fiappleˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·ÚΛ ·appleÏÒ˜ Ó· ÙȘ ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÈ… √ Ô›ÎÙÔ˜, ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ¤Ó· apple¿ıÔ˜ appleÔ˘ ‚Ï¿appleÙÂÈÎ·È ·˘ÙfiÓ appleÔ˘ ÙÔÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·È ·˘ÙfiÓ appleÔ˘ ˘appleÔʤÚÂÈ. ŸÌˆ˜ Ë Û˘Ìapple¿ıÂÈ·, fiappleˆ˜ Î·È Ë ÊÈÏ·ÓıÚˆapple›·, ›ӷÈηϿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∆Ô ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë «·apple¿ıÂÈ·», ·ÏÏ¿ –ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›·Ù˘ ÙÔ¿˜– Ë «Â˘apple¿ıÂÈ·» (ÙÔ Î·Ïfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·). ∞ÓÙ› ÁÈ· ˉÔÓ‹, Êfi‚Ô, Î·È ÂappleÈı˘Ì›·, Ô ÛÔÊfi˜ ı· ÂappleÈ˙ËÙ‹ÛÂÈ∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 101ÙË ¯·Ú¿, ÙËÓ appleÚÔÛÔ¯‹ (Â˘Ï¿‚ÂÈ·) Î·È ÙËÓ ÔÚı‹ ‚Ô‡ÏËÛË. °È· ÙÔÓ ÛÔÊfi Ù›appleÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÂÎÙfi˜ ·applefiÙËÓ ËÚÂÌ›·, ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Á·Ï‹ÓË» (Edelstein, fi.apple., ÛÂÏ. 20).¯fiÏÈ· ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∂apple›ÎÙËÙÔ, Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ë Â˘Ù˘¯›· ·Ú¯›˙Ô˘Ó fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏËÊı› οappleÔÈÔ˜ fiÙÈ ÌÂÚÈο appleÚ¿ÁÌ·-Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· fi¯È. ªÂ ÙÔ Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ù· apple¿ıË ÙÔ˘ ·appleÔÎÙ¿ ÌÈ· ÂÛˆÙÂ-ÚÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È „˘¯È΋ Á·Ï‹ÓË. √È ÛÙ›¯ÔÈ Â›Ó·È ·applefi ÙÔÓ ⁄ÌÓÔ ÙÔ˘ ∫Ï¿ÓıË (Von Arnim,Stoicorum Veterum Fragmenta, 527).2 ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·: ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·˘ÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›·˜, Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘appleÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë appleÚÔÛÂÁÁÈÛı› ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ K˘ÓÈÎÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÂÊ¿-Ï·ÈÔ, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 1Ë ÁÈ· ÙÔÓ ˆÎÚ¿ÙË. O ÛÙˆÈÎfi˜ ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÁÒ Î·È ·Ó·ÊÔÚÈο appleÚÔ˜ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙË ÛÙˆÈ΋ ËıÈ΋: «∏ ˙ˆ‹ ˆ˜ ÌÈ· ÂappleÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi:Ó· appleÔÈÔ ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÙˆÈÎÈÛÌÔ‡» (Jose Ferrater Mora, «∫˘ÓÈÎÔ› ηÈÙˆÈÎÔ›», ÛÙÔ ∂apple›ÎÙËÙÔ˜, ¢È·ÙÚÈ‚‹ °', ÌÙÊÚ. π.. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1997).∂¡O∆∏∆∞ 4H appleÔÏÈÙ›· Î·È Ô appleÔÏ›Ù˘ ÛÙË ÛÙˆÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙˆÈ΋ ¿appleÔ„Ë ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·ÓıÚÒappleÈÓ· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙÔÓ ·ÓıÚˆappleÈÛÌfi appleÔ˘ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ.ñ ¡· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·applefi„ÂȘ ·˘Ù¤˜, ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ ·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹.ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÙˆÈΤ˜ ·applefi„ÂȘ Ì ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ËıÈ΋˜ appleÔ˘ Ì·˜ ·apple·Û¯ÔÏÔ‡Ó ·ÎfiÌËÎ·È Û‹ÌÂÚ·.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔΩσπερ ατς σ πολιτικο συστήµατος συµπληρωµατικς ε, οτως κα πσα πρξίς σου συµπληρωτικστω ζως πολιτικς. τις ν ον πρξίς σου µ χη τν ναφοράν, ετε προσεχς ετε πρρωθεν,π τ κοινωνικν τέλος, ατη διασπ τν βίον κα οκ να εναι κα στασιώδης στίν, σπερ ν δήµω τ καθ’ ατν µέρος διιστάµενος π τς τοιατης συµφωνίας […]καθσον δ χω πως οκείως πρς τ µογεν µέρη, οδν πράξω κοινώνητον, µλλον δ στοχάσοµαιτν µογενν κα πρς τ κοιν συµφέρον πσαν ρµν µαυτο ξω κα π τοναντίου πάξω. τοτωνδ οτως περαινοµένων νάγκη τν βίον εροεν, ς ν κα πολίτου βίον ερουν πινοήσειας προϊντοςδι πράξεων τος πολίταις λυσιτελν καί περ ν πλις πονέµη, τοτο σπαζοµένου.(Μάρκος Αρήλιος,Τ ες αυτν, Θ, κγ και Ι, 5ς)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ√È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (2) ·applefi ÙÔ: ∂apple›ÎÙËÙÔ˜, ∂Á¯ÂÈÚ›-‰ÈÔÓ, ª¿ÚÎÔ˘ ∞˘ÚËÏ›Ô˘, ∂Ș ·˘ÙfiÓ, ∫Ï¿ÓıÔ˘˜, ⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ¢›·, apple·Ú¿ÊÚ·ÛË ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ¢¤ÏÙ·, appleÚÔÏÔÁÈÎfi∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


102∫∂º∞§∞πO 5ÛËÌ›ˆÌ· ∞Ï. . ∑¿ÓÓ·˜, µÈ‚Ï. Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, ∞ı‹Ó· 2002, ÛÂÏ. 191, 200 Î·È 90. TÔ ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ ·applefi ÙÔ:M¿ÚÎÔ˜ A˘Ú‹ÏÈÔ˜, Ta Âå˜ ë·˘ÙfiÓ, BÈ‚Ï›· Z'- IB', «Õapple·ÓÙ· 2», ÂΉ. K¿ÎÙÔ˜, 1Ë ¤Î‰., 1998, ÛÂÏ. 102, 122.∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛÈappleappleÔ˘ ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· ·applefi ÙÔ: Ludwig Edelstein, √ÙˆÈÎfi˜ ÔÊfi˜ ‹ ÙÔ ¡fiËÌ· ÙÔ˘ ÙˆÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÙÊÚ. ƒÔ˙›Ó· ªapple¤ÚÎÓÂÚ, ÂΉ. £‡Ú·ıÂÓ, £ÂÛ/Ó›ÎË 2002, ÛÂÏ. 116.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ1. ∫·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ηÏfi Â›Ó·È ÔÈ ÛÙˆÈΤ˜ ·applefi„ÂȘ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ٷ ÁÂÓÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ appleÔ-ÏÈÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜: «appleÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ appleÔÏ›ÙÂ˘Ì·;» Î·È «appleÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÌÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·Î·È ÙËÓ appleÔÏÈÙ›·;». ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ·˘Ùfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌappleÔÚÔ‡Ó appleÈÔ Â‡ÎÔÏ·:·) Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ Ì appleÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·applefi„ÂȘ appleÔ˘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‹‰ËÁÓˆÛÙ¤˜: ∏ ÛÙˆÈ΋ appleÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ ›¯·Ó appleÚÔ·„ÂÈ ·applefi apple·ÏÈ¿, ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ 5Ô·È. apple.Ã., Î·È Ù· ÔappleÔ›· ›¯·Ó ‹‰Ë ·apple·Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ appleÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜: ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·ÈÙˆÓ ËıÒÓ, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Û ·ÓÙÈapple·Ú¿ıÂÛË appleÚÔ˜ ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi (ÔÊÈÛÙ¤˜, ∫˘ÓÈÎÔ›), ˘appleÂÚ¿ÛappleÈÛËÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ (Ï¿ÙˆÓ, ˆÎÚ¿Ù˘).‚) Ó· ÙȘ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.∞applefi ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, Ì ÙËÓÎ·Ù¿Ï˘ÛË ÙˆÓ applefiψÓ-ÎÚ·ÙÒÓ, Ë applefiÏË ¤Ú¯ÂÙ·È Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈ-ÛÌÔ‡˜ appleÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ˙Ô˘Ó ¿ÓıÚˆappleÔÈ appleÔÏÏÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂıÓÔًوÓ. ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ë ÔappleÔ›·Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ applefiÏË, ÌÂÙ·ÙÚ¤appleÂÙ·È Û ÂÛˆÙÂÚÈ΋, ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ ʇÛˆ˜,ÂÏ¢ıÂÚ›·. T· appleÔÏÈÙÈο ȉÂÒ‰Ë Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÙÔÌÈο ȉÂÒ‰Ë.  ·˘ÙÔ‡˜ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ÙÔ˘ Ô ÎÔÛÌÔappleÔÏÈÙÈÛÌfi˜.2. ∆Ô Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ˆÚ›Ô ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛÈappleappleÔ˘, ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·, ÌappleÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÁÈ· Ó·Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ËıÈΤ˜ Ì ÙȘ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ. «√È ÙˆÈÎÔ› ›¯·Ó ÙÔÓ›ÛÂÈ Ì ¤Ì-Ê·ÛË ÙË ÛappleÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ –Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÔÏÔÁÈ΋ ¤ÛÙˆ, apple·Ú¿ ÙËÓ appleÔÏÈÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·–, ÂÓÒ Ë ÛÙˆÈ΋ ıÂ-ˆÚ›· Ù˘ «ÔÈÎÂÈÒÛˆ˜» fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔ Ó· ıÂÌÂÏȈı› ÙÔ ‰fiÁÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈ-ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ appleÔ˘ ˘appleÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· appleÔÏÈÙÈο Û‡ÓÔÚ·» (R.W. Sharples, ÙˆÈÎÔ›, EappleÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ Î·È ÎÂappleÙÈÎÔ›, M›· ÂÈ-Û·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÂΉ. £‡Ú·ıÂÓ, £ÂÛ/Ó›ÎË 2002, ÛÂÏ. 210). H ϤÍË οκείωσις (ÂÎ ÙÔ˘οκος/ÔÈΛ·/ÔÈΛԘ) ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ Ì ‰ÂÛÌÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡˜ ‹ ÊÈÏ›·˜ appleÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ EÚˆÙ‹ÛÂȘ – EÚÁ·Û›Â˜EÚÒÙËÛË 1Ë: ÂÚÒÙËÛË Î·Ù·ÓfiËÛ˘, ·appleԂϤappleÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.EÚÒÙËÛË 2Ë: ÂÚÒÙËÛË Î·Ù·ÓfiËÛ˘ appleÔ˘ ·appleԂϤappleÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘appleÔÏÈÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜.EÚÒÙËÛË 3Ë: Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ì ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Ì ·Ó·ÏÔÁÈÎfi Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi, ÁÈ· Ó· ·appleÔ‰ÂÈ-¯ı› fiÙÈ Ë Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹ Û˘ÓÂapple¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ‡apple·ÚÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.EÚÒÙËÛË 4Ë: ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È apple·Ú·ÈÓÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÙÔ ‚’ ÂÓÈÎfi, ÂÓÒ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ÙÔ ·’ ÂÓÈÎfi, fiÙ·Ó ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛΤ„ÂȘ appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ appleÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘.EÚÒÙËÛË 5Ë: TÔ È‰Â҉˜ ÙÔ˘ ÛÙˆÈÎÔ‡ ÙÚfiappleÔ˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· fiappleˆ˜ ·˘Ùfi ÂÍ¿ÁÂÙ·È ·applefi ٷΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ª. ∞˘ÚËÏ›Ô˘ (ÛÂÏ. 126-128 Î·È ·applefi ÙÔ 2Ô apple·Ú¿ıÂÌ· ÛÂÏ. 129, µÈ‚Ï. Ì·ı.). (BÏ. Û¯ÂÙÈο Û¯fiÏÈ·ÁÈ· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ EappleÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜, BÈ‚Ï. ÂÎapple., ÛÂÏ. 103).£¤Ì· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·µÏ. Û¯ÂÙÈο ÛÂÏ. 92, 96, 97, 100, 102 BÈ‚Ï. ÂÎapple. Î·È ÛÂÏ. 115, 120, 124 µÈ‚Ï. Ì·ı. Î·È ¡. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, √È·Ú¯·›ÔÈ Î˘ÓÈÎÔ›..., fi.apple., ÛÂÏ.182-184.¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·√ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Î·È appleÔÏÈÙÈÎfi˜ appleÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÛÙˆÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û·ÊÒ˜ Û fiÏ· Ù· ΛÌÂ-Ó· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ÛÙÔ «‰fiÁÌ· Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ applefiÏ˘», fiappleˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ·∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 103appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: «°È·Ù› ÙÔ Û‡Ìapple·Ó Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÎÔÈÓfi˜ Ô›ÎÔ˜ ıÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒappleˆÓ, ‹ ÌÈ· applefiÏË appleÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·ÈÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô. °È·Ù› ÌfiÓÔÓ ·˘ÙÔ›, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ˙Ô˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔÓ ÓfiÌÔ. EappleÔ̤ӈ˜,fiappleˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˘appleÔı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ Ë Aı‹Ó· Î·È Ë apple¿ÚÙË È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ apple·ÚÙÈ·-ÙÒÓ, Î·È ÔÚı¿ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ fiÏ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ applefiÏÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜Ï·Ô‡˜, ¤ÙÛÈ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ˘appleÔı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ fiappleÔÈ· appleÚ¿ÁÌ·Ù· appleÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡Ìapple·Ó ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂıÂÔ‡˜ Î·È ·ÓıÚÒappleÔ˘˜» [KÈΤڈÓ, De natura deorum (TÔ ‰fiÁÌ· Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ applefiÏ˘), ÛÙÔ ª. Schofield, HÛÙˆÈ΋ ȉ¤· Ù˘ applefiÏ˘, ÌÙÊÚ. XÏfiË Mapple¿Ï·, ÂΉ. MIET, Aı‹Ó· 1997, ÛÂÏ. 86]. BÏ. Î·È Û¯. 4, BÈ‚Ï›Ô ÂÎapple·È‰Â˘-ÙÈÎÔ‡, ÛÂÏ. 104.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 √È ÛÙˆÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ appleÔÏÈÙ›·: Ô ÙˆÈÎÈÛÌfi˜, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó··ÓÙ·appleÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎfi Î·È ÚˆÌ·˚Îfi ÎfiÛÌÔ (Ó· appleÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi appleÏ·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô Ó· ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÓfiËÌ· ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÌappleÂÈڛ˜Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜, ÛÙȘ apple·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi appleÏ·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË Úˆ-Ì·˚΋ ÚËÙÔÚÈ΋ apple·È‰Â›·), ‚·ıÌˉfiÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. ∏ ·Ú¯È΋ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ·ÙÔÓ› Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓÂappleÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ËıÈ΋. ∏ apple·ÚfiÚÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÌÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ ¤ÌÊ˘ÙË apple·ÚfiÚ-ÌËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·˜. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂappleÈÙÚ¤appleÂÈ Ó· ·Ó·appleÙ˘¯ı› Ô appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηı‹ÎÔ-ÓÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ appleÔÏ›ÙË, Ì ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ appleÚÔÛ‰›‰ÂÙ·È ËıÈÎfi ·ÚÔ˜ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË. °È· ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÓÔÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒappleÔ˘˜ Ì·˜. √¿ÓıÚˆappleÔ˜ ·Á·apple¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂΠʇÛˆ˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ·Á·apple¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜fiÛÔ ·Á·apple¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∏ «ÔÈΛˆÛË» Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ «ÔÈΛˆÛË» ·Ó·appleÙ‡ÛÛÔÓÙ·È Ì·˙›. ·Ú’fiÏ· ·˘Ù¿, ·˘Ùfi appleÔ˘ ÂӉȷʤÚÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ÛÙˆÈÎfi ÛÔÊfi Â›Ó·È Ë appleÚÔÛˆappleÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÂÙ‹.‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜, Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ÂÓ·appleÔÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô‡Ù ·ÓÙÏ› ÙÔ Î‡ÚÔ˜ÙÔ˘ ·applefi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ÓfiÌÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤appleÂÙ·È Û ʈӋ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ˆ˜ ÎÔÈÓ‹ appleÚÔۋψÛË ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈ-Τ˜ ·Í›Â˜, Î·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ˘apple·ÁÔÚ‡ÂÈ Î·È Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿, Ì·ı·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜appleÒ˜ Ó· Û˘ÌappleÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ˙Ò·, Ó· Â›Ó·È ÓÔÌÔÙ·Á›˜ appleÔϛ٘, Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ· ıÚËÛ΢ÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌappleÔϛ٘ ÙÔ˘ Ì ·›ÛıËÌ· ‰Èη›Ô˘ (µÏ. M.Schofield, H ÛÙˆÈ΋ ȉ¤· Ù˘ applefiÏ˘, ÌÙÊÚ. XÏfiË Mapple¿ÏÏ·, ÂΉ. MIET, Aı‹Ó· 1997, ÛÂÏ. 96).2 KÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ EappleÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜: «Ë ·ÚÌÔÓÈ΋ appleÚÔÛˆappleÈÎfiÙËÙ··appleÔÙÂÏÔ‡Û ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈˆÓ Î·È ÙˆÈÎÒÓ. ŸÌˆ˜ ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û˘¯Ó¿ Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡appleˆÛË appleˆ˜ Ë ÂappleÈ-ÎÔ‡ÚÂÈ· ËıÈ΋ ÛΤ„Ë ‚ϤappleÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ ˆ˜ ¿ÙÔÌÔ ·appleÔÎÔÌ̤ÓÔ ·applefi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈÁÈ· ÙÔÓ ÙˆÈÎfi. °È’ ·˘ÙfiÓ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÔÓ appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ÙÂÏÂÈÔappleÔÈËı› ÌfiÓÔ ÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ – Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙÔ appleÈÔ ÛÙÂÓfi appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-Ó˘ applefiÏ˘. ∆Ô È‰Â҉˜ ÙÔ˘ ÛÙˆÈÎÔ‡ ÙÚfiappleÔ˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·» (Edelstein, fi.apple., ÛÂÏ. 104-105).3 ∂appleÂȉ‹ ¤¯ˆ οappleÔÈ· Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· (Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· appleÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜): Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ∞Ú¯·›· ÙÔ¿,appleÔ˘ ÙfiÓÈ˙ ÙȘ «ÎÏ·ÛÈΤ˜» ·ÚÂÙ¤˜ Ù˘ ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ·˜ (ÛˆÊÚÔÛ‡Ó˘), Ù˘ ·Ó‰Ú›·˜, Ù˘ ÛÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡-Ó˘, ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÙˆÈÎÔ› ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆapple›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚˆappleÈÛÌÔ‡ (Ô˘Ì·ÓÈÛÌÔ‡-humanitas),appleÔ˘ ˘apple‹ÚÍ appleÚfiÙ˘appleÔ ÁÈ· ÙÔÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. √È ÙˆÈÎÔ› ÙfiÓÈÛ·Ó Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÁÈ·ÙËÓ ·ÍÈÔappleÚ¤appleÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ·˘Ù¿ ÂappleÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘Û˘˙‡ÁÔ˘ appleÚÔ˜ ÙË Û‡˙˘ÁÔ, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ apple·È‰ÈÒÓ Ó· ÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂappleÈϤÍÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹, ÙËÓ·apple·›ÙËÛË ÁÈ· ˘apple·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ‰Ô‡ÏÔ˘ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ηÙÔ¯‹ Î·È Î˘ÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘Ø Âapple›Û˘, ÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜˙ˆ‹˜ ÔÈ ÙˆÈÎÔ› ÛÔÊÔ› Âapple·ÓÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ÙË ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ¤‰ˆÛ·Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Âapple·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ËıÈ΋,¤ıÂÛ·Ó Âapple·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢ÂÚÁÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆapple›·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Ù˘ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆ-Ú›·˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô ÙˆÈÎÈÛÌfi˜ ·appleÔÙÂÏ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ËıÈ΋ appleÚfiÔ‰Ô Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ˘·ÓıÚˆappleÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ appleÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2Ô˘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ·È. apple.Ã. µÏ. Û¯ÂÙÈο: «√È ÙˆÈ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


104∫∂º∞§∞πO 5ÎÔ› fï˜ ÂappleÈ̤ÓÔ˘Ó appleˆ˜ Ô ÛÔÊfi˜ Â›Ó·È appleÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ì ÌÈ· ٤ٷÚÙË ·ÚÂÙ‹: ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÙÈ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ‰›ÓÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÙÈ fi¯È, ‹, ÁÈ· Ó· ÙÔ ı¤ÛÔ˘Ì ·ÏÏÈÒ˜, Â›Ó·È appleÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÂÊÈÏ·ÓıÚˆapple›· Î·È Û˘ÌapplefiÓÈ·… ∂ΠʇÛˆ˜, Ô ÛÔÊfi˜ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓfi-ÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔappleÔ›· Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ˙ÂÈ. ¢ÂÓ ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·appleÔ-ÎÔÌ̤ÓÔ ıÚ·‡ÛÌ· Ù˘ ·ÓıÚˆapplefiÙËÙ·˜. £¤ÏÂÈ Ó· appleÈÛÙ‡ÂÈ appleˆ˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ.∫È Â‰Ò Â›Ó·È appleÔ˘ Ë ÛÙˆÈ΋ ËıÈ΋ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ apple¿Óˆ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ı· ÛÙËÚȯı› Ô ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜∞ÓıÚˆappleÈÛÌfi˜» (Edelstein, fi.apple., ÛÂÏ. 68).4 √ ÛÙˆÈÎfi˜ ·ÓıÚˆappleÈÛÌfi˜ Î·È ÎÔÛÌÔappleÔÏÈÙÈÛÌfi˜: «fiϘ ÔÈ ÊÈÏÔÛÔʛ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‹Û·Ó–·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ‰‹ÏˆÓ·Ó– ÎÔÛÌÔappleÔÏÈÙÈΤ˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ·appleÔ‰¤ÎÙ˘ ‹Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ÛÙËÓ appleÚˆÙÔÁÂÓ‹ Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·applefi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ËıÈΤ˜, appleÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ-Τ˜ ‰È·ÊÔÚÔappleÔÈ‹ÛÂȘ. √ ÛÙˆÈÎÈÛÌfi˜ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÛÌÔappleÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÍÂοı·Ú·… Ô ÛÙˆÈÎfi˜ ÛÔÊfi˜ ·È-Ûı¿ÓÂÙ·È appleˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·applefi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·ÛÙËÓ ÔappleÔ›· Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘appleÔÙÂÏ›˜, Î·È appleˆ˜ fiÏÔÈ ·appleÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÂÏ¢ıÂÚ›·. °È’ ·˘Ùfi, Ô ÛÙˆÈÎfi˜ÛÔÊfi˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÎÔÛÌÔappleÔÏ›Ù˘, ÌappleÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ appleÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ·ÎfiÌË Î·È Ó· ΢‚ÂÚÓ¿,ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ apple·ÚÂÌappleÔ‰›˙ÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ appleÚÔ¸applefiıÂÛË fiÙÈ ı· ÌappleÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ appleÚÔÛˆappleÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋‰È¿ıÂÛË Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›·» (Mario Vegetti, fi.apple., ÛÂÏ. 288-290).5 ∫ÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ÛÙˆÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ: Ô ÙˆÈÎÈÛÌfi˜ ÂappleÈÎÚ›ıËΠ΢ڛˆ˜, ÁÈ·Ù› ˘appleÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙȘ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ηÈÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÙȘ ËıÈΤ˜. £ÂˆÚ‹ıËΠfiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ·˘Ùfi ¿ÓÔÈÁ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·-ÊÔÚÂÙÈ΋ appleÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ë ÔappleÔ›·, ·apple·ÏÏ·Á̤ÓË ·applefi ÙÔÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ applefiÏË, ÂappleÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·ÈÛÙȘ ËıÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ ˆ˜ ȉÈÒÙË Î·È fi¯È ˆ˜ appleÔÏ›ÙË.«øÛÙfiÛÔ, Ë ÛÙˆÈ΋ appleÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ appleÂÚÈfi‰Ô˘ ÂΛӢ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ appleÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘. ªÂ ÙËÓ ·applefiÚÚÈ-„Ë Ù˘ applefiÏ˘ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ, fiappleˆ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë Annas, Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ appleÔ-ÏÈÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜. √È ÙˆÈÎÔ› ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È apple¿Óˆ ·apple’ fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÈ·appleÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ» (Sharples, fi.apple., ÛÂÏ. 208-209).∂¡O∆∏∆∞ 5AÙ·Ú·Í›·: TÔ «Ù¤ÏÔ˜» Ù˘ «ÛÎÂappleÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜»(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÈ Â›Ó·È Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi˜ Î·È ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·˘Ù‹˜, fiappleˆ˜ποχή Î·È ταραξία.ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ËıÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ (·Á·ıfi, ¢‰·ÈÌÔÓ›·) ̤۷ ·applefi ÙËÓ ·ÓÙÈapple·Ú¿ıÂÛËÙˆÓ ÎÂappleÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ appleÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÛˆÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· (∫˘ÓÈÎÔ›, ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ,ÙˆÈÎÔ›).ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÂappleÙÈÎÒÓ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ «∆È Â›Ó·È Ë appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·;»(ÔÓ), «TÈ ÌappleÔÚÒ Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ;» (ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÎÂappleÙÈ΋˜ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›·˜), «TÈ ÔÊ›ψ Ó· appleڿ͈;» (Ë Ù¤¯ÓËÙÔ˘ ‚›Ô˘) Î·È Ó· ÙȘ appleÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔΚα τε µ πάρεστιν ατ τ καλ εναι δοκοντα, π τε τν φσει κακν νοµίζει ποινηλατεσθαι καδιώκει τ γαθά, ς οεται περ κτησάµενος πλείοσι ταραχας περιπίπτει, διά τε τ παρ λγον κα µέ-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 105τρως παίρεσθαι κα φοβοµενος τν µεταβολν πάντα πράσσει, να µ ποβάλη τ γαθ ατ δοκονταεναι. δ οριστν περ τν πρς τν φσιν καλν κακν οτε φεγει τι οτε διώκει συντνωςδιπερ ταρακτε […] κα ο σκεπτικο ον λπιζον µν τν ταραξίαν ναλήψεσθαι δι το τν νωµαλίαντν φαινοµένων τε κα νοουµένων πικρναι, µ δυνηθέντες δ ποισαι τοτο πέσχον πισχοσι δατος οον τυχικς ταραξία παρηκολοθησεν ς σκι σώµατι.(Σέξτος Εµπειρικς, Πυρρώνειαι Yποτυπώσεις, Ι, 27 και Ι, 29)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ°È· ÙËÓ apple·ÚÔ‡Û· ÂÓfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: ¤ÍÙÔ˜ Ô∂ÌappleÂÈÚÈÎfi˜, ˘ÚÚÒÓÂȘ ÀappleÔÙ˘appleÒÛÂȘ ∞’, µÈ‚Ï›Ô ∞’, ÙfiÌ. ∞’, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ 1-163, 187-208, ∆ÂÚ¤˙· ÂÓÙ˙ÔappleÔ‡-ÏÔ˘- µ·Ï·Ï¿: √ ˘ÚÚˆÓÈÛÌfi˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2002, ÛÂÏ. 376-379. °È· ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ·appleÔÛapple¿-ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ appleÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙË ÛÂÏ. 375. T· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· (1) Î·È (3) ·applefi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: √È ÎÂappleÙÈÎÔ›: ∞Ó·ÁÓˆ-ÛÙÈÎfi Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ÎÂappleÙÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ – ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ∫Ï·ÛÈÎfi ÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Peter Saber,ªÙÊÚ.- ËÌ. °. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜, Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ¢ËÌfiappleÔ˘ÏÔ˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÛÈÙÛÈÎÏ‹, ÂappleÈ̤ÏÂÈ· °. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜, ÂΉ. £‡-Ú·ıÂÓ, £ÂÛ/Ó›ÎË 2003.TÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (2) ·applefi ÙÔ: OÈ ·Ú¯·›ÔÈ K˘ÓÈÎÔ›. AappleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜,ÂappleÈ̤ÏÂÈ·-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· N. ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÛÂÏ. 107. ¤ÍÙÔ˜ ∂ÌappleÂÈÚÈÎfi˜, Úe˜ äıÈÎÔ‡˜, Úe˜Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜, Úe˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ∞Ó·ÛÙ·Û›·-ª·Ú›· ∫·Ú·ÛÙ¿ıË, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹-Û¯fiÏÈ· ºÈÏÔÏÔÁÈ-΋ √Ì¿‰· ∫¿ÎÙÔ˘, Õapple·ÓÙ· 6, ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· «√È ŒÏÏËÓ˜», ÂΉ. √‰˘ÛÛ¤·˜ ÷Ù˙fiappleÔ˘ÏÔ˜,∞ı‹Ó· 1998.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ∂appleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ1. °›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË Ù˘ EÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ «ÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi˜» ηÈÛ‡Ó‰ÂÛË Ì appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔ˘˜ appleÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ÔÊÈÛÙ¤˜ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÎÂappleÙÈÎÈÛÙ¤˜.2. ¢›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·apple·Ú·›ÙËÙ˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÂappleÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi, ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔappleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È Ó· ηٷÓÔËı› ˆ˜ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË appleÚÔ˜ ¿ÏϘ ÊÈÏÔÛÔʛ˜ ηÈÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ·˘ÙÔ› ·appleÔηÏÔ‡Ó ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔappleÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ∫˘ÓÈÎÔ›, ÔÈ ∂appleÈ-ÎÔ‡ÚÂÈÔÈ Î·È ÔÈ ÙˆÈÎÔ›.3. ËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ apple›Ó·Î· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÂappleÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÛÎÂappleÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔ-Ê›·˜ appleÔ˘ ı· Ì·˜ ·apple·Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó, fiappleˆ˜ ÂappleÔ¯‹, ·Ù·Ú·Í›·, ·Á·ıfi, ¢‰·ÈÌÔÓ›·.MÔÏÔÓfiÙÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ ÎÂappleÙÈÎÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÓÒÛ˘ Î·È Ë ¿ÚÓËÛË·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜, Â‰Ò ÂappleÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÛÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘˜ ıˆڛ·. ÙÔ Î›ÌÂÓÔ appleÔ˘appleÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘ÌÂ, apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔÓ ¤ÍÙÔ ÙÔÓ EÌappleÂÈÚÈÎfi Ó· appleÚÔÛapple·ı› Ó· ·apple·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·«Ò˜ ÌappleÔÚÒ Ó· Â›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜;». ÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ·˜ ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂappleÈÛËÌ·›-ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ ˆ˜ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ˘·Á·ıÔ‡ ‹ Ù¤ÏÔ˘˜, ‰ËÏ. ˆ˜ ÛÎÔappleÔ‡ Ù˘ ˙ˆ‹˜.√È Ì·ıËÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏËÙ‹ÛÂÈ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÛÎÂappleÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜(‚Ï.ÁψÛÛ¿ÚÈÔ) Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Î›ÌÂÓÔ, ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó Ì ٷ apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· Î·È Ó· η-Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó appleˆ˜ Ë ·Ù·Ú·Í›· ˆ˜ ÛÎÔapplefi˜ Ù˘ ÛÎÂappleÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· (Ù¤-ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚›Ô˘) appleÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ˘apple¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi.∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ EÚˆÙ‹ÛÂȘ – EÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 1Ë: Ë ·apple¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÙ·È ·applefi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.∂ÚÒÙËÛË 2Ë: Ë «ÂappleÔ¯‹» (ÂÎ ÙÔ˘ πέχω), ‰ËÏ·‰‹ Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ù·Ú·Í›· Î·È ÙË Á·Ï‹ÓË Ù˘„˘¯‹˜. ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· appleÒ˜ ÌappleÔÚ› Ô ÎÂappleÙÈÎfi˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÈÓ› Û ηÌÈ¿ ÎÚ›ÛË, Ë ·apple¿ÓÙËÛË ‰›‰ÂÙ·È ·apple’∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


106∫∂º∞§∞πO 5·˘ÙfiÓ, fiÙÈ ·˘Ùfi ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È «Ì¤Ûˆ Ù˘ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ Ù˘ ʇÛ˘, ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ». ÕÏψ-ÛÙÂ, Ô ÎÂappleÙÈÎfi˜ ·apple¤¯ÂÈ ·apple¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ıˆڛ˜ ÙˆÓ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·applefi ÙÔÓ ·appleÏfi ¿ÓıÚˆappleÔ ÛÙÔ fiÙÈ ÁÓˆ-Ú›˙ÂÈ appleˆ˜ Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· ÌappleÔÚ› Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È fiappleˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È, appleÚ¿ÁÌ· fï˜ appleÔ˘ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·‰È·ÊfiÚÔ.∂ÚÒÙËÛË 3Ë: Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ appleÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË Î·-ÏÔ‡ Î·È Î·ÎÔ‡ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ˘appleÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Û appleÔÏϤ˜ appleÂÚÈappleÙÒ-ÛÂȘ, fiappleˆ˜ Î·È Û ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, ·˘Ù¤˜ ‰ËÏ. appleÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË-„Ë Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¿Û¯ËÌÔ˘.£¤Ì· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·H ·apple¿ÓÙËÛË appleÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ fiappleÔ˘ appleÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÛÎÂappleÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Î·È appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ÛÎÂappleÙÈÎfi˜ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ appleÔ˘ ˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË «ÛÎÂappleÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹».¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·O ÎÂappleÙÈÎÈÛÙ‹˜ ı· ÂappleÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· appleÔ˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ·appleÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙȘÂÛÎÂÌ̤Ó˜ ‹ Û˘Ìappleو̷ÙÈΤ˜ appleÏ¿Ó˜ Ù˘ fiÚ·Û˘. O ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ı· ·ÓÙ¤ÎÚԢ fiÙÈ ÔÈ ÂÛÎÂÌ̤-Ó˜ appleÏ¿Ó˜ ‰ÂÓ ·appleÔ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·1 ∏ ÛÎÂappleÙÈÎÈÛÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ ‡ÚÚˆÓ· ÙÔÓ ∏Ï›Ô, Ô ÔappleÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó appleÂÚ›appleÔ˘ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÁ·-χÙÂÚÔ˜ ·applefi ÙÔÓ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ, ·Ó Î·È apple¤ı·Ó ÙËÓ ›‰È· ÂappleÔ¯‹ (270 apple.Ã.). O ‡ÚÚˆÓ ‰È·ÌfiÚʈÛ ¤Ó·Ó ·ÎÚ·›ÔÛÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٛappleÔÙÂ, fiÙÈ ‰ÂÓ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ηٷϋÁÔ˘Ì Û ηÌÈ¿ ¿appleÔ„ËÁÈ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù·, Ó· ›̷ÛÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û ̷˜ ‹ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ì·˜. ∞applefi appleÂÚÈ-ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ appleÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙Â: «Ô‡Ù ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜ Ô‡Ù ÔÈ ·applefi-„ÂȘ Ì·˜ ϤÓ ·Ï‹ıÂȘ ‹ „¤Ì·Ù·. ∂appleÔ̤ӈ˜, ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ‰Â ı· ¤appleÚÂapple ӷ ÙȘ ÂÌappleÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ηıfi-ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ¤appleÚÂapple ӷ ›̷ÛÙ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔÈ, ·ÌÂÚfiÏËappleÙÔÈ Î·È ·ÎÏfiÓËÙÔÈ Î·È Ó· ϤÌ ۯÂÙÈο Ì οı ÍÂ-¯ˆÚÈÛÙfi appleÚ¿Ì· fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·applefi fi,ÙÈ Â›Ó·È ‹ fi,ÙÈ Â›Ó·È Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‹ Ô‡ÙÂ Â›Ó·È Ô‡Ù ‰ÂÓ›ӷÈ. ∏ ¤Î‚·ÛË ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ appleÔ˘ appleÚ·ÁÌ·ÙÈο ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË ı· Â›Ó·È appleÚÒÙ· Ë ·appleÔÛÙfïÛË Î·È‡ÛÙÂÚ· Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ·applefi ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ» (∂˘Û¤‚ÈÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋ appleÚÔapple·Ú·Û΢‹, 14, 18 ÛÙÔ ∆he HellenisticPhilosophers, Âapple. A.A. Long - D.N. Sedley, ÛÂÏ. 15).√È ÎÂappleÙÈÎÔ› ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˙ËÙËÙÈÎÔ›, ·appleÔÚËÙÈÎÔ›, ÂÊÂÎÙÈÎÔ›. «√ÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ˙ËÙËÙÈÎÔ› ÁÈ·Ù› ÂÚ¢ÓÔ‡Ó, ÂÊÂ-ÎÙÈÎÔ› ÁÈ·Ù› appleÂÚȤگÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË ˙‹ÙËÛË Û ̛· ÔÚÈṲ̂ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË –ÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹– ·appleÔÚËÙÈÎÔ› ÁÈ·Ù› ÁÈ·fiÏ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù· ·appleÔÚÔ‡Ó ‹ ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ì˯·Ó›· Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· ıˆڛ·, Ó· Û˘ÁηٷÙÂıÔ‡Ó.ø˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ù·Ú·Í›·, ÂappleÂȉ‹ appleÚfiÛÂÍ·Ó ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙˆÓ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ô‰ËÁ‹-ıËÎ·Ó ÛÙËÓ “ÈÛÔÛı¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ” (ÈÛfiÙËÙ· ˆ˜ appleÚÔ˜ ÙËÓ ·ÍÈÔappleÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔappleÈÛÙ›·, ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓÂappleȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙÂappleȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ) Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔappleÔ›· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÎÚÈı› Ë ‰È·ÊˆÓ›· ÌÈ· Î·È Ù·ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È ·applefi ÙȘ ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ˜ appleÏ¢ڤ˜ ‹Ù·Ó ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·» (‚Ï. ∆ÂÚ¤˙· ÂÓ˙ÔappleÔ‡ÏÔ˘-µ·Ï·Ï¿, √˘ÚÚˆÓÈÛÌfi˜, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¤ÍÙÔ˜ Ô ∂ÌappleÂÈÚÈÎfi˜, ˘ÚÚÒÓÂȘ ÀappleÔÙ˘appleÒÛÂȘ ∞’, ÛÂÏ. 140).2 ÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi˜: Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÛΤ„ˆ˜ appleÔ˘ ‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ ˘ÚÚÒÓÂȘ ÀappleÔÙ˘appleÒÛÂȘ (∞ã ‚È‚Ï›Ô, ¨8) ÔÓÔ-Ì¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi «‰‡Ó·ÌË (ÈηÓfiÙËÙ·) Ó· ·ÓÙÈapple·Ú·ı¤ÙÂÈ Î·Ó›˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÓÔÔ‡ÌÂÓ· ηı’ ÔÈÔÓ‰‹-appleÔÙ ÙÚfiappleÔ, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÓÔ˘ÌÂ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛÔÛı¤ÓÂÈ·˜ appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏfiÁˆÓ appleÔ˘ ·ÓÙÈapple·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È, ηْ·Ú¯¿˜ ÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ·Ù·Ú·Í›·». µÏ. Âapple›Û˘: «∏ ÛÎÂappleÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË (·ÁˆÁ‹), ÙÒÚ·,ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ˙ËÙËÙÈ΋, Âapple›Û˘ ÂÊÂÎÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ·appleÔÚËÙÈ΋, ÂappleÈappleϤÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È apple˘ÚÚÒÓÂÈ·, ·applefi ÙÔ ÁÂ-ÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ‡ÚÚˆÓ Ì¿˜ Ê·›ÓÂÙ·È appleˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ appleÔ˘ appleÏËÚ¤ÛÙÂÚ· Î·È ÂÌÊ·Ó¤ÛÙÂÚ· ·applefi ÙÔ˘˜ appleÚÔÁÂÓ¤-ÛÙÂÚÔ‡˜ ÙÔ˘ appleÚÔÛ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ ÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi» (¤ÍÙÔ˜ Ô EÌappleÂÈÚÈÎfi˜, Πυρρώνειες Υποτυπώσεις π,7, ÂÚ›ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÛÎÂappleÙÈ΋˜, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÂappleÙÈÎÒÓ, fi.apple., ÛÂÏ. 241).∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 1073 ∂appleÔ¯‹: Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi, appleÔ˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¤¯ÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ‰È·Ù˘appleÒÓÂÈ ÎÚ›ÛÂȘ,Ô ÎÂappleÙÈÎfi˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔappleÔıÂÙÂ›Ù·È Î·È appleÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚‚·Èˆı›, appleÚ¿ÁÌ· appleÔ˘ ÌappleÔ-Ú› Î·È Ó· ÌË Û˘Ì‚Â› appleÔÙ¤. ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È fi¯È Ë ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÎÂappleÙÈÎÔ‡.∏ «ÂappleÔ¯‹», ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ÛÎÂappleÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ·appleÔ‰›‰ÂÙ·È appleÂÚÈÊÚ·ÛÙÈο ˆ˜ «·Ó·ÛÙÔÏ‹Ù˘ ÎÚ›Û˘» (suspension of judgement), Û˘ÓÂappleÒ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·ÎfiappleÙˆ, ·Ó·ÎfiappleÙˆ, ·Ó·ÛÙ¤Ïψ, Û˘ÁÎÚ·ÙÒ,ÛÙ·Ì·ÙÒ ‹ apple·‡ˆ οappleÔÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ ·applefiÊ·ÛË. ÙËÓ «ÂappleÔ¯‹» ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ ÎÂappleÙÈÎÔ› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ÈÛÔÛı¤ÓÂÈ·˜, ‰ËÏ. Ù˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›·˜, ÙˆÓ ·ÓÙÈapple·Ú·ÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ ÂappleȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂappleÔ¯‹ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ë ÛÙ¿ÛËÙ˘ ‰È¿ÓÔÈ·˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔappleÔ›· Ô‡Ù ·ÚÓԇ̷ÛÙ οÙÈ Ô‡Ù ÙÔ ‚‚·ÈÒÓÔ˘ÌÂ. ∂‰Ò fï˜ ÌappleÔÚ› Ó· ÙÂı› ÙÔÂÚÒÙËÌ· appleÒ˜ ÌappleÔÚ› Ó· ˙‹ÛÂÈ Ô ÎÂappleÙÈÎfi˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÈÓ› Û ηÌÈ¿ ÎÚ›ÛË; ∆ËÓ ·apple¿ÓÙËÛË ÙË ‰›ÓÂÈ Ô ¤Í-ÙÔ˜ (Πυρρώνειες Υποτυπώσεις, π, 23-24): «ªÂ ÙËÓ appleÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÏÔÈapplefiÓ ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ˙ԇ̯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙԇ̠ÊÈÏÔÛÔÊÈο ‰fiÁÌ·Ù· Î·È ÙËÚԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ‚›Ô˘, ·ÊÔ‡ ‚¤‚·È· ‰ÂÓÌappleÔÚԇ̠ӷ ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ¿appleÚ·ÁÔÈØ Ê·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Â›Ó·ÈÙÂÙÚ·ÌÂÚ‹˜Ø ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ (·) Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ʇÛ˘, (‚) Ì ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÁηÛÌfi appleÔ˘·ÛÎÔ‡Ó Ù· apple¿ıË, (Á) Ì ÙËÓ apple·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ Î·È (‰) Ì ٷ fiÛ· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÔÈ Ù¤¯Ó˜.4 ∏ ηıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ʇÛ˘: Û’ ·˘Ù‹Ó ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙÔ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ·›ÛıËÛË Î·È ÓfiËÛË ·applefi ÙË Ê‡ÛË Ì·˜.√ ηٷӷÁηÛÌfi˜ appleÔ˘ ·ÛÎÔ‡Ó Âapple¿Óˆ Ì·˜ Ù· apple¿ıË Î¿ÓÂÈ, ÒÛÙÂ Ë apple›ӷ Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Î·È Ë ‰›-„· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∏ apple·Ú¿‰ÔÛË Âı›ÌˆÓ Î·È ÓfiÌˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÒÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·appleÔ-‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ Â˘Û¤‚ÂÈ· ˆ˜ ·Á·ıfi Î·È ÙËÓ ·Û¤‚ÂÈ· ˆ˜ ηÎfi. ∆¤ÏÔ˜, Ù· fiÛ· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÔÈ Ù¤¯Ó˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ÛÙ· ÔappleÔ›· ÛÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ‰Â ̤ÓÔ˘Ì ·ÓÂÓÂÚÁÔ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ appleÔ˘ ·appleÔÎÙÔ‡ÌÂ.ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˘appleÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ¯ˆÚ›˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË.5 E˘‰·ÈÌÔÓ›·: ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ· fiÏ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ ˆ˜˘apple¤ÚÙ·ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ ‹ Ù¤ÏÔ˘˜, ‰ËÏ. ˆ˜ ÛÎÔappleÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Î¿ı ÙÈ ¿ÏÏÔ ·appleÔÙÂÏ› ̤ÛÔÓ. ∆fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂appleÈ-ÎÔ‡ÚÂÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, appleÔ˘ appleÚÔËÁ‹ıËηÓ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ËıÈ΋˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È «ÔȘ appleÚ¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜;» ·ÏÏ¿ «∆È ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ı·appleÚ¤appleÂÈ Ó· ›̷È;» ‹ «∆È ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÈ Ù·ÎÙÈ΋ appleÚ¤appleÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙ›;». √ «Â˘‰·›ÌˆÓ» Î·È «Î·Ïfi˜» ‹ ÔËıÈο ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È ÙÔÓ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ùˆ˚ÎÔ‡˜. ∞Ó ÁÈ· ÙÔÓ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿appleÔÈÔ˜ ηÏfi˜ Î·È Ó· ˙ÂÈ ÙËÓ appleϤÔÓ Â˘‰·›ÌÔÓ· ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜ Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÛÙÔ appleÒ˜ ı· ÌappleÔÚ¤ÛÂÈ ·˘Ùfi Ó· ˙‹ÛÂÈ Â˘‰·›ÌÔÓ· ‚›Ô, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ηÙËÁÔ-ÚËı› ÁÈ· ÂÁˆÈÛÌfi Î·È ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÛÌfi ‹ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi ‹ ÁÈ· ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓıÚˆappleÈ¿˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Âapple›Û˘ ÙfiÛÔ Ô appleÚÒÈÌÔ˜ ˘ÚÚˆÓÈÛÌfi˜ (‡ÚÚˆÓ, ∆›ÌˆÓ Ô ºÏÈ¿ÛÈÔ˜), fiÛÔ Ô ·Î·-‰ËÌÂÈÎfi˜ ÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi˜ (∞ÚÎÂۛϷԘ, ∫·ÚÓ¿‰Ë˜) Î·È Ô ‡ÛÙÂÚÔ˜ ˘ÚÚˆÓÈÛÌfi˜ (¤ÍÙÔ˜ Ô ∂ÌappleÂÈÚÈÎfi˜).6 ∂˘‰·ÈÌÔÓ›· Î·È ·Á·ıfi: appleÚ¤appleÂÈ Ó· ϯı› appleˆ˜ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÂappleÙÈÎÒÓ apple·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›-ËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ÚÚˆÓ›ˆÓ η ∞η‰ËÌÂÈÎÒÓ ÎÂappleÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ appleÚ·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ γαθο καθ’ αυτο(‰ËÏ. ÛÙȘ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ appleÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «∆È Â›Ó·È ÙÔ ·Á·ıfi;») Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‰ËÏ. ÙÔ˘˜ÙÚfiappleÔ˘˜ ·applefiÎÙËÛ˘ Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜, Ë ÔappleÔ›· ·ÓÙÈapple·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ¿appleÔ„Ë ÙˆÓ ÙˆÈÎÒÓ ÁÈ’ ·˘Ù‹. ÙË Û˘-˙‹ÙËÛË ÌappleÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ «Â‡ÏÔÁÔÓ» ÙÔ ÔappleÔ›Ô Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ·Ú-¯‹ appleÔ˘ ‰È¤appleÂÈ ÙȘ ÔṲ́˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘, fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È appleÚÔ˜ ÙÔ ·Á·ıfi. °È· ÙÔ˘˜ ÎÂappleÙÈÎÔ‡˜, ηÈÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÎÂۛϷÔ, «Â‡ÏÔÁÔÓ» ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏ› ÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË, ·˘Ùfi appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È·appleÔ‰ÂÎÙfi ·applefi ÙÔÓ ÔÚıfi ÏfiÁÔ, Î·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ÊÚfiÓËÛË Ë ÔappleÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·-ÙfiÚıˆÌ· appleÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÏÔÁË appleÚ¿ÍË (ÔÚı‹). ∆Ô Â‡ÏÔÁÔÓ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ fi¯È ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÓÒÛ˘ ·ÏÏ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔappleÚ¿Í˘ Î·È ıÂÙÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


108∫∂º∞§∞πO 5∂¡O∆∏∆∞ 6O ψٛÓÔ˜ Î·È ÙÔ «Ù¤ÏÔ˜» Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ˙ˆ‹˜(1 ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·)¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘ Î·È Ó· ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·.ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËıÈ΋ Ì ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì ÙË ıÚËÛΛ·.ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ Î·È Ù˯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë.∆Ô appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ Î›ÌÂÓÔEπειδ τ κακ νταθα κα τνδε τν τπον περιπολε ξ νάγκης, βολεται δ ψυχ φυγεν τ κακά,φευκτέον ντεθεν. τίς ον φυγή; Θε, φησιν, µοιωθναι. τοτο δέ, ε δίκαιοι κα σιοι µετ φρονήσεωςγενοίµεθα κα λως ν ρετ. ε ον ρετ µοιοµεθα, ρα ρετν χοντι; κα δ κα τίνι θε; ρ’ ον τµλλον δοκοντι τατα χειν κα δ τ το κσµου ψυχ κα τ ν τατη γουµένω φρνησις θαυµαστπάρχει; κα γρ ελογον νταθα ντας τοτω µοιοσθαι. (Πλωτνος, Eννεάδες, I 2, [19], 1-10)ËÁ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘTÔ ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ ·applefi ÙÔ: ψٛÓÔ˜, ∂ÓÓ¿‰Â˜ π – πππ, ÙfiÌÔ˜ 3, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· . ∫·ÏÏÈÁ¿˜, ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, Aı‹Ó·, 3 ÙfiÌÔÈ, 1994-2004, ÛÂÏ. 40-41. TÔ apple·Ú¿ıÂÌ· ÛÙÔ appleÂÚÈıÒÚÈÔ·applefi ÙÔ ›‰ÈÔ ‚È‚Ï›Ô. T· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· (1) Î·È (2) ·applefi ÙȘ ÛÂÏ. 127-129, ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (3) ÛÂÏ. 141.¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ∂appleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘªÂ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË fiÚˆÓ, fiappleˆ˜ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌfi˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·Ú-¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, appleÔ˘ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÏˆÙ›ÓÔ˜. ∂appleÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Î›-ÌÂÓÔ, ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘ ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, appleÔ˘ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Î·È ÙÔÓÂÎÏÂÎÙÈÎfi-Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ÕÍÔÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·Ù˘ ÔÌÔ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Ì ÙÔÓ ıÂfi, appleÔ˘ appleÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ «Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ˙ˆ‹˜». ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·«ªappleÔÚ› Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Ó· ÂappleÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÔÌÔ›ˆÛË Ì ÙÔÓ ıÂfi;» Ô ÏˆÙ›ÓÔ˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, ·apple·-ÓÙ¿ ıÂÙÈο ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ appleˆ˜ «·˘Ùfi ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ». ∏ µοίωσις θε appleÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔÓappleÏ·ÙˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ £Â·›ÙËÙÔ˜ (176d 1-2) Î·È Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·apple¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ· ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔapplefi Ù˘ ·ÓıÚÒappleÈÓ˘ ˙ˆ‹˜. K·Ù¿ ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, Ô ıÂfi˜ Â›Ó·È ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜, Û˘ÓÂappleÒ˜ÌfiÓÔ ·Ó Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ηٷÛÙ› ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÌÔ›ˆÛË Ì ·˘ÙfiÓ. AÓ Î·È Ô AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¤¯ÂÈ ÂappleÈ-ÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙ· HıÈο NÈÎÔÌ¿¯ÂÈ· (1178b 8-18) fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÚÂÙ¤˜ (‰ÈηÈÔÛ‡ÓË,·Ó‰Ú›·, ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË), ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È appleÚ·ÎÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ıˆÚËÙÈ΋, Ô ÏˆÙ›ÓÔ˜ ÂÈ-Û¿ÁÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯È΋˜ ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘ appleÔ˘ ÙÔ˘ ÂappleÈÙÚ¤appleÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË appleÚÔÙ‡appleÔ˘-·appleÂÈο-ÛÌ·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÓÔËÙÔ‡ Î·È ·ÈÛıËÙÔ‡. °È· ÙËÓ ÔÌÔ›ˆÛË appleÚÔ˜ ÙÔ £Âfi, ‚Ϥapple ۯÂÙÈο E.R. Dodds, Ï¿ÙˆÓ Î·ÈψٛÓÔ˜, ÌÙÊÚ. . PÔ˙¿ÓË, ÂΉ. ŒÚ·ÛÌÔ˜, 1Ë ¤Î‰., 1977.ψٛÓÔ˜ Î·È ¡ÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌfi˜: ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘, appleÚ¤appleÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔ-ÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌfi, Ì ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. TÔ ÂӉȷʤ-ÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ Î·È ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ΢Úȷگ› ·applefi ÙÔ 30 Ì.Ã. ̤¯ÚÈ ÙÔ 529 Ì.Ã., fiÙ·Ó Ô ·˘ÙÔ-ÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ Aı‹-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 109Ó·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Âapple¤ÙÚÂapple appleϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Û ·˘Ù¤˜. Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÓÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfi-ÊˆÓ ‹Ù·Ó Ë ÈηÓÔappleÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ ·˘-Ù‹˜. ∏ ÓÂÔappleÏ·ÙˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ ÙÔÓ 3Ô ·È. Ì.X. (205-270). ¢È·ÌÔÚÊÒıËΠ΢ڛˆ˜·applefi ÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, ‰ËÏ. ÙÔÓ ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘, ÔÚʇÚÈÔ, ÙÔÓ π¿Ì‚ÏȯÔ, ÙÔÓÚfiÎÏÔ Î·È ÙÔÓ ¢·Ì¿ÛÎÈÔ, Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ appleÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ·applefi appleÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, fiappleˆ˜ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÊÈÏÔÛÔ-Ê›· ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·ÈÓÔÙfiÌ· ÛÙÔȯ›·, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì ÙË ıÚËÛΛ· Î·È ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÌÂÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋. √ ψٛÓÔ˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ ۇÛÙËÌ· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi, ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ‰È·¯ÒÚÈÛ ÙÔÓÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ appleÓ‡̷ÙÔ˜ ·applefi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ‡Ï˘, ÙÔÓ ÓÔËÙfi ÎfiÛÌÔ ·applefi ÙÔÓ ·ÈÛıËÙfi. ÙÔÓ appleÚÒÙÔ ˘apple¿Ú¯Ô˘ÓÙÚÂȘ ˘appleÔÛÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ appleÚÔ·appleÙÔ˘Ó ‰È¿ ·appleÔÚÚÔ‹˜ Ë Ì›· ·applefi ÙË ¿ÏÏË: ÙÔ ∂Ó (∞Á·ıfi), Ô ¡Ô˘˜ (ÔÈ È‰¤Â˜), Ëæ˘-¯‹. ∞applefi ·˘Ù‹Ó ·appleÔÚÚ¤ÂÈ ÌÈ· ٤ٷÚÙË ˘applefiÛÙ·ÛË, Ë ⁄ÏË, ÂÓÒ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È appleÚÔ˜ ÙÔ ∂Ó ·applefi ÙÔÔappleÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· apple¿ÓÙ·. √ ψٛÓÔ˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÙÚÂȘ ˘appleÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ·applefiÙËÓ ‡ÏË Î·È ÙË Ê‡ÛË. ∏ „˘¯‹ ˘apple·ÎÔ‡ÂÈ Û ‰ÈappleÔÏÈΤ˜ ÚÔapple¤˜. ∫·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÈÛıËÙfi ÎfiÛÌÔ, ÁÈ·Ù› ÓÔÛÙ·Ï-Á› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, apple·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÓÔÛÙ·ÏÁ› ÙËÓ apple·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÓÔËÙÒÓ, fiappleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈÙÔ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfi οÏÏÔ˜. ∆Ô appleψÙÈÓÈÎfi ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ÌÔÓÈÛÙÈÎfi, ‰ÈfiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ appleÚÔ·appleÙÂÈηْ ·˘Ùfi Û ÌÈ· ·‰È¿Ûapple·ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ·appleÔÚÚÔÒÓ ÂÎ ÙÔ˘ ∂Ófi˜, ÙÔ˘ ¡Ô˘ Î·È Ù˘ æ˘¯‹˜. H ÌÂÙ¿‚·ÛË ‰È¿ ·appleÔÚ-ÚÔ‹˜ ·applefi ÙËÓ ÌÈ· ˘applefiÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·Ù·ÓÔÂ›Ù·È ·applefi ÙÔ Û¯‹Ì· ÌÔÓ‹ – appleÚfiÔ‰Ô˜ – ÂappleÈÛÙÚÔÊ‹, ÛÙÔ ÔappleԛԷӷʤÚÂÙ·È Ô ÚfiÎÏÔ˜. BÏ. Û¯ÂÙÈο ÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:ÚfiÔ‰Ô˜{ }·appleÔÚÚԋοıÔ‰Ô˜·appleÔÚÚԋοıÔ‰Ô˜·appleÔÚÚԋοıÔ‰Ô˜EÓ (AÁ·ıfi) )ı¤·ÛˤÎÛÙ·ÛËNÔ˘˜ (I‰¤Â˜)ı¤·ÛË¿ÓÔ‰Ô˜ÎÔÛÌÈÎ‹æ˘¯‹·ÙÔÌÈ΋º‡ÛË – ⁄ÏËK·Îfi ÒÌ·EappleÈÛÙÚÔÊ‹√ ψٛÓÔ˜ ¤˙ËÛ ÙÔÓ 3Ô ·È. Ì.Ã. Û ÂappleÔ¯‹ appleÔ˘ Ë ÚˆÌ·˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ›¯Â ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÂÈ. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔηÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 204 ‹ 205 ÛÙË §˘ÎfiappleÔÏË Ù˘ ª¤Û˘ ∞ÈÁ‡appleÙÔ˘, ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó·ÈÁ˘appleÙȷ΋ Î·È Â‡appleÔÚË ·ÏÏ¿ ÂÎڈ̷˚Ṳ̂ÓË. √ ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÂÏÏËÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË. appleÔ‡‰·Û ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ ∞ÏÂ-Í¿Ó‰ÚÂÈ·, fiappleÔ˘ ›¯Â ‰¿ÛηÏÔ ÙÔÓ ∞ÌÌÒÓÈÔ ·Îο, Î·È ÙÔ 243 Ì.Ã. Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ڈ̷˚΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ·˘-ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· °ÔډȷÓÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÚÛÒÓ, fiappleÔ˘ appleÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· appleÔ˘ ·ÛÎÔ‡Û·ÓÔÈ ¤ÚÛ˜ Î·È ·˘Ù‹Ó appleÔ˘ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÔÈ πÓ‰Ô› Á˘ÌÓÔÛÔÊÈÛÙ¤˜ (yogi).  ËÏÈΛ· 40 ¯ÚfiÓˆÓ ¿ÊËÛ ÙËÓ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙË ƒÒÌË, fiappleÔ˘ ‰›‰·Í ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Ù˘ ÂΛ ¿Ú¯Ô˘Û·˜ Ù¿Í˘. ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÌÂÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·. ªÂÏÂÙÔ‡ÛÂ Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Û ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ¿ÏψÓ, ÙȘ ËıÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ (∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ Ì›˙ˆÓ), ÙȘ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ (°ÔÚÁ›·˜), ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ∞Á·ıfi(º›ÏË‚Ô˜), appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ıÂÔÏÔÁ›·˜ (º·›‰ÚÔ˜) Î.¿. £ÂˆÚÔ‡Û appleˆ˜ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· appleÚ¤appleÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô‰ËÁfi˜ Ù˘„˘¯‹˜ ÛÙËÓ appleÔÚ›· Ù˘ appleÚÔ˜ ÙÔ EÓ-∞Á·ıfi Î·È appleˆ˜ ÛÎÔapplefi˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·appleÏÒ˜ Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘∂Ófi˜, ·ÏÏ¿ Ë ¤ÓˆÛË Ì·˙› ÙÔ˘. √ ψٛÓÔ˜ ·Ó¤appleÙ˘ÍÂ Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, fiappleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙËÓÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ Û‡Ìapple·ÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔappleÔ›· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ «˘appleÔÛÙ¿Ûˆӻ Î·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜/ÂappleÈÛÙÚÔÊ‹∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


110∫∂º∞§∞πO 5Ù˘ „˘¯‹˜ ÛÙÔ ∂Ó Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ οı·ÚÛ˘. ∆· apple·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ÏˆÙ›ÓÔ˜,Â›Ó·È Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ ˆ˜ ˘appleÂÚ‚·ÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È Ë ıÂÒÚËÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˘ Î·È Í¤Ó˘ ·applefiÙÔ ÛÒÌ·, ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ‰˘˚ÛÌfi ÛÒÌ·ÙÔ˜-„˘¯‹˜.∏ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¡ÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡: È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¡ÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ÏˆÙ›ÓÔ˜, ÂÓÒ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Û¯ÔÏ¿Ú-¯Ë˜ ÙÔ˘ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ¢·Ì¿ÛÎÈÔ˜, ÂappleÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ï·ÙˆÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜, fiÙ·Ó Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙˆÚπÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ÙËÓ ¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È Î·Ù¤Û¯ÂÛ ÙËÓ appleÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘. ∏ ∞η‰ËÌ›· ÛÙËÓ Ì·ÎÚ·›ˆÓ· ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ (387apple.Ã.-529 Ì.Ã.) apple¤Ú·Û ·applefi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘ, fiappleˆ˜ ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ ÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi, fiÙ·Ó Û¯ÔϿگ˜ ‹Û·Ó Ô∞ÚÎÂۛϷԘ (316-241 apple.Ã.) Î·È Ô ∫·ÚÓ¿‰Ë˜ (214-129 apple.Ã.), ÂÓÒ Âapple› Û¯ÔÏ·Ú¯›·˜ ∞ÓÙÈfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÛηψӛÙÔ˘(130-68 apple.X.) appleÏËÛ›·Û ÙÔ˘˜ ÂÚÈapple·ÙËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜. ∞˜ ÛËÌÂȈı› appleˆ˜, ηٿ ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘ÏˆÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ï·ÙˆÓÈÛÌfi˜, ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Ô ÏˆÙ›ÓÔ˜ appleÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ ʤ-ÚÂÈ Î·È apple¿ÏÈ ÛÙÔ appleÚÔÛ΋ÓÈÔ, ·ÊÔ‡ ›¯Â apple·Ú·ÌÂÚÈÛÙ› ·applefi ÙÔ˘˜ ÙˆÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ EappleÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˘˜. ¡ÂÔappleÏ·Ùˆ-ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙË ƒÒÌË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙËÓ ¤ÚÁ·ÌÔ, ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ÛÙËÓ ∞ÓÙÈfi-¯ÂÈ·. √ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌfi˜ fiappleˆ˜ ·Ó·appleÙ‡¯ıËΠÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, fiappleˆ˜ ·˘Ùfi Ê·›-ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰È‰·Ûηϛ˜ ÙÔ˘ ÔÚʇÚÈÔ˘, ÙÔ˘ π¿Ì‚ÏÈ¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÎÏÔ˘. √ ·applefi˯Ԙ ÙÔ˘ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡·Ó¢ڛÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∫·appleapple·‰ÔÎÒÓ apple·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ıÂÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ· Î·È ÙÔ˘ B˘˙·ÓÙ›Ô˘. °È· ÙËÓ ÂappleÈ‚›ˆÛË Î·È ÙËÓ Âapple›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛËÙ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ·: Herbert Hunger, B˘˙·ÓÙÈÓ‹ §ÔÁÔÙ¯ӛ·. H ÏfiÁÈ·ÎÔÛÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙˆÓ B˘˙·ÓÙÈÓÒÓ, ÙfiÌÔ˜ A’, ÂΉ. MIET, Aı‹Ó· 1987 Î·È B.N. T·Ù¿ÎË, H B˘˙·ÓÙÈÓ‹ ºÈÏÔÛÔ-Ê›·, Aı‹Ó· 1977 Î·È ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, H Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ K·appleapple·‰ÔΛ·˜ ÛÙË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÛΤ„Ë, Aı‹Ó· 1989, fiappleÔ˘ Î·È·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.EÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ EÚˆÙ‹ÛÂȘ – EÚÁ·Û›Â˜∂ÚÒÙËÛË 1Ë: ‚Ï. ΛÌÂÓÔ Î·È Û¯fiÏÈÔ 3, BÈ‚. Ì·ı., ÛÂÏ. 135.∂ÚÒÙËÛË 2Ë: Ë ·apple¿ÓÙËÛË appleÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (3).∂ÚÒÙËÛË 3Ë: Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ fiÚ·ÛË, ÙËÓ ÂÓfiÚ·ÛË, ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ-ÁÓˆÛ›·, ·Ó·Î·Ï‡appleÙÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È ÙȘ appleÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·appleÔÏ·‡ÛÂȘ.¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·°È· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ appleÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Û ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ: ÙËÓ appleÚÒÙË Ê¿ÛË ‰ÈÂÚ¢-Ó¿Ù·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ «ÔÌÔ›ˆÛȘ» ÛÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔappleÈÛıÔ‡Ó ÔÈ appleÚÔ¸appleÔı¤-ÛÂȘ Î·È Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ‹ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ fiÚˆÓ «ÔÌÔ›ˆÛȘ – ÔÌÔÈfiÙË-Ù· – ·Ó·ÏÔÁ›·» (‚Ï. Û¯fiÏÈÔ 5, µÈ‚Ï. M·ı., ÛÂÏ. 135 Î·È ÁψÛÛ¿ÚÈÔ).∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: ·) ÚÔ¸applefiıÂÛË Ù˘ «ÔÌÔ›ˆÛȘ» Â›Ó·È fiÙÈ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î¿appleÔÈ· ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ıÂÔ‡ Î·È ·ÓıÚÒappleÔ˘‹ ÌÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ fiÓÙÔ˜ (¿ÓıÚˆappleÔ˜, ·ÈÛıËÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜) Î·È ÙÔ˘ ∞Á·ıÔ‡ (ŸÓÙˆ˜ ÔÓ, ∞applefiÏ˘ÙÔ,∂apple¤ÎÂÈÓ· Ù˘ √˘Û›·˜, £Âfi˜).‚) ∏ ‡apple·ÚÍË ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·applefi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓÂÍÔÌÔÈÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ ıÂfi.Á) ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· «ÔÌÔ›ˆÛȘ» Ì ÙÔÓ ıÂfi ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÛÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ „˘¯‹˜ Î·È Ù˘ ÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ (ıÂ˚΋) „˘¯‹ (‚Ï. Û¯. 6, µÈ‚Ï. Ì·ı., ÛÂÏ. 135).‰) ÕÓıÚˆappleÔ˜ ∞ÚÂÙ¤˜ ∫¿ı·ÚÛË ∂˘‰·ÈÌÔÓ›·æ˘¯‹ 4 Ï·ÙˆÓÈΤ˜ + ∂˘Û¤‚ÂÈ· √ÌÔ›ˆÛȘ ıÂÒÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ «Î·Ù’ ÂÈÎfiÓ·» Î·È ÙÔ˘ «Î·ı’ ÔÌÔ›ˆÛÈÓ» ÛÙËÓ .¢. (°ÂÓ. 1, 26).·) √ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ (¤¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋, ÂÏ¢ıÂÚ›· ‚Ô‡ÏËÛ˘, ·˘ÙÂÍÔ‡ÛÈÔ, ·Á¿appleË). ∆· appleÚÔ-ÛfiÓÙ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ (ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ), ÂÓÒ Ì ÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ (appleÚ¿ÍË, ÂÓ ÂÓÂÚÁ›·) ÌÂÙ·-∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 111‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Î·ı’ ÔÌÔ›ˆÛÈÓ (ı¤ˆÛË). °È· ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋, ·ÓıÚˆappleÔÏÔÁÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ηْ ÂÈÎfiÓ· Î·È Î·ı’ÔÌÔ›ˆÛÈÓ, ‚Ï. ¡ÈÎ. . ªappleÚ·ÙÛÈÒÙÔ˘, ∞ÓıÚˆappleÔÏÔÁ›· Ù˘ ·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘. √ ¿ÓıÚˆappleÔ˜ ˆ˜ ı›ÔÓ ‰ËÌÈÔ‡Ú-ÁËÌ· (‚’ ¤Î‰ÔÛË), ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ 1983, ÛÂÏ. 222-306 Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ‚È‚ÏÈ΋ ıÂÒÚËÛË, ‚Ï. ¿‚‚· ∞ÁÔ˘Ú›-‰Ë, µÈ‚ÏÈΤ˜ £ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ªÂϤÙ˜. M‡ıÔ˜-IÛÙÔÚ›·-£ÂÔÏÔÁ›·, AÓ¿Ï˘ÛË ÎÂÊ. 1-11 Ù˘ °ÂÓ¤Ûˆ˜, Aı‹Ó· 1993,ÛÂÏ. 146-181.ÕÓıÚˆappleÔ˜ [¯Ô˘˜, (‡ÏË, ÛÒÌ· Î·È „˘¯‹)] ηْ ÂÈÎfiÓ· appleÚ·ÁÌ¿ÙˆÛË Î·ı’ ÔÌÔ›ˆÛÈÓ(appleÓÔ‹ ˙ˆ‹˜) ·ÚÂÙ¤˜ ˆ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜, ı¤ˆÛË, ı¤·ÛËA‰¿Ì (XÔ˚Îfi˜) – E‡· (Zˆ‹) ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·: «ÛÎÔappleÔ‡» Ù˘ ÙÔ˘ ·ÎÙ›ÛÙÔ˘ÏÔÁÈÎfi ˙ˆ‹˜ ʈÙfi˜·˘ÙÂÍÔ‡ÛÈÔ‚Ô‡ÏËÛËÂÏ¢ıÂÚ›··Á¿apple˵Ï. £ÚËÛ΢ÙÈο ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ì·ı. 26-27, ÛÂÏ.136-138 Î·È BÈ‚Ï›Ô ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ì·ı.26-27, ÛÂÏ. 103-110.ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ‰È·appleÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ: ¯¤ÛË appleÏ·ÙˆÓÈ΋˜ Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ıÂÒÚËÛ˘ Ù˘ ÔÌÔ›ˆÛ˘.ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜: Ô £Âfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ (appleÚfiÙ˘appleÔ) ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ (ÂÈÎfiÓ·).ψٛÓÔ˜: Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯È΋˜ ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë Û¯¤ÛË appleÚÔÙ‡appleÔ˘ (∂Ó, ∞Á·ıfi, øÚ·›Ô,£Âfi˜) Î·È ·appleÂÈοÛÌ·ÙÔ˜ (∞ÈÛıËÙfi, ⁄ÏË, ÕÓıÚˆappleÔ˜). (µÏ. µÈ‚Ï. ÂÎapple., ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, ÛÂÏ. 108).¢È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ÔÌÔ›ˆÛ˘ ÛÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË∆Ô appleÚfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ì˘ÛÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Ù˘ „˘¯‹˜ Ì ÙÔÓ £Âfi (∂Ó, ∞Á·ıfi) Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ÛÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ Î·ÈÛÙËÓ ·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË Î·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο appleÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ›‰È· χÛË: Ë «ÔÌÔ›ˆÛȘ» Ì ÙÔÓ £Âfi. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÍÂÎÈ-ÓÔ‡Ó ·applefi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ appleÚÔ¸appleÔı¤ÛÂȘ, ηıÒ˜, apple¤Ú· ·applefi ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÔÌÔÈfi-ÙËÙ˜ ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô, ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ΢ڛˆ˜ ¤ÓÂη Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ·ÓıÚˆappleÔÏÔÁ›·˜ Î·È ıÂÔÏÔÁ›·˜ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ (‚Ï. ∂.R. Dodds, fi.apple., ÛÂÏ. 44-46).£¤Ì· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÁÚ·appleÙ‹ ÂÚÁ·Û›·√ ηıËÁËÙ‹˜, ·ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (1), Ó· appleÚÔηϤÛÂÈ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓηٷÓfiËÛË Ù˘ Ê˘Á‹˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ·applefi ÙÔÓ ˘ÏÈÎfi-·ÈÛıËÙfi ÎfiÛÌÔ (̤۷ ·applefi ÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Ù˘∫›Ú΢ Î·È Ù˘ ∫·Ï˘„Ô‡˜) ÛÙÔÓ ÓÔËÙfi Î·È ˘appleÂÚ‚·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ øÚ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Á·ıÔ‡ (ÂappleÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓπı¿ÎË). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÌappleÔÚ› Ó· ‰È·‚·ÛÙ› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔ¯Ô ·applefiÛapple·ÛÌ· ·applefi ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ, Ù·appleÚ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È fiÌÔÚÊ·, ÂappleÂȉ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÓÔËÙÔ‡ ÎfiÛÌԢηÈ, ηْ Âapple¤ÎÙ·ÛÈÓ, ÙÔ˘ £ÂÔ‡.˘ÌappleÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È apple·Ú·ı¤Ì·Ù·¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋,‚Ϥapple ÙÔ ·applefiÛapple·ÛÌ· appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: «∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘ Â›Ó·È ıÂÔÏÔÁ›·, ÔÓÙÔÏÔÁ›· ‹ ıˆڛ· appleÂÚ›ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›· ‹ ıˆڛ· appleÂÚ› „˘¯‹˜. ∏ ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÔappleÔ›··ÓÙÏ› ·applefi ÙËÓ appleÏ·ÙˆÓÈ΋ apple·Ú¿‰ÔÛË, Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ηÌÈ¿ ÂÌappleÂÈÚÈ΋ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ηÌÈ¿ appleÚÔ-ÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Âapple›Ï˘ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ appleÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓØ Ë ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· Â›Ó·È ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈ-ο ÏÔÁÈ΋-ÓÔËÙÈ΋, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰Ô̤˜ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ appleÔ˘ appleÚ¤appleÂÈ Ó· appleÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó, ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û Âapple›appleÂ‰Ô ‰È·-ÊÔÚÂÙÈÎfi ηÈ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÓÒÙÂÚÔ ·applefi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·›ÛıËÛ˘, ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‡Ï˘. ŒÙÛÈ, Ë Ó¤·ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ·applefi ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ ¿ÏÏË Â›¯Â ÂÎappleÔÓËı› ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂØ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜.∞applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ ˆ˜ ˘appleÂÚ‚·ÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ, ÙËıÂÒÚËÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˘ Î·È Í¤Ó˘ appleÚÔ˜ ÙÔ ÛÒÌ·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÙÔ˘∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


112∫∂º∞§∞πO 5ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È «Ì˘ıÔappleÏ¿ÛÙË» Ï¿ÙˆÓ· (ÔÚÈṲ̂ӷ ‚È‚Ï›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ô º·›‰ˆÓ, Ô º·›‰ÚÔ˜ Î·È Ô ∆›Ì·È-Ô˜)» µÏ. Mario Vegetti, IÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÛÂÏ. 384-385.NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌfi˜, ıÚËÛΛ· Î·È ıÂÔ˘ÚÁ›·: Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌfi Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙË ¯ÚÈ-ÛÙÈ·ÓÈ΋ Î·È ÙË ‰ÂÏÊÈ΋ ıÚËÛΛ· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ıÂÔ˘ÚÁ›· (‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ «apple·Ú·ÁˆÁ‹ ı›Ԣ», ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔapple‹ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘ Û ıÂfi ̤ۈ Ù˘ ıÂÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›·˜, appleÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤appleÂÈ ÙÔÓ Ì‡ÛÙË Û ηÙÒÙÂÚË ıÂfiÙËÙ·)ÌappleÔÚ› Ó· ϯı› appleˆ˜ «ÁÈ· ÙÔ˘˜ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÎÔ‡˜ Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ Î·È ÙË ıÂfiÙËÙ·,‰ËÏ·‰‹ Ë È‰¤· fiÙÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆappleÔ˜ appleÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ıÂfi ̤ۈ Ù˘ apple›ÛÙ˘ Î·È Ù˘ appleÚÔÛ¢¯‹˜ ÁÈ· Ó· ÂappleÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘, ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È. °È· ÙÔ˘˜ ¡ÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ Û‡Ìapple·Ó ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ appleÂ-ÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ fiÓÙÔ˜ Î·È Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È appleÚÔÛÈÙ‹ ÌfiÓÔ ÛÙË ÓfiËÛË. ∏ ÁÓÒÛË Ù˘ ·Ú¯‹˜ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÁÓÒ-Û˘ appleÔ˘ ÂappleÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·applefi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜… √ NÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·apple·ÁÎÈ-ÛÙڈ̤ÓË ·applefi ÙË ıÚËÛΛ·… ∂›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì fiϘ ÙȘ ıÚËÛΛ˜ ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È «Âapple›ÛË̘» Î·È ÌË ¯ÚÈ-ÛÙÈ·ÓÈΤ˜. ◊‰Ë, Ô ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ› ¤Ó· ıÂÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ıÚËÛΛ· ÙˆÓıÂÒÓ ÙÔ˘ √χÌappleÔ˘, fiappleÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ıÂfiÙËÙ˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡appleÙÔ˘, fiappleˆ˜ Ë ÿÛȘ Î·È Ô ŸÛÈÚÈ˜Ø Ô Úfi-ÎÏÔ˜, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ı¤ÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ›ÙÂ Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜ ›Ù ∞ÈÁ‡-appleÙÈÔÈ, ›Ù ªÂÛÔappleÔÙ¿ÌÈÔÈ Â›Ù ¤ÚÛ˜. ∞ÏÏ¿ Â‰Ò ˘apple¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ appleÔχ ÛÙÂÓfi˜ apple·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ-ÎÔ‡ Î·È ıÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜Ø ÔÈ ıÂÔ› Â›Ó·È «ÔÓfiÌ·Ù·» Î·È Û‡Ì‚ÔÏ· appleÔ˘ ˘appleÔ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ appleÏ‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔ-ÛÔÊÈÎÒÓ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi Û‡Ìapple·Ó ÙÔ˘ ¡ÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡» (Vegetti, fi.apple.).1 TÔ Î·Îfi: Ô ÏˆÙ›ÓÔ˜ apple·Ú·ı¤ÙÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ÛÙËÓ 8Ë appleÚ·ÁÌ·Ù›· Ù˘∂ÓÓ¿‰Ô˜ π, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Περ το τίνα κα πθεν τ κακά, fiappleÔ˘ ÂappleȯÂÈÚ› Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Î·Îfi appleÔ˘ ÙÔ ıˆÚ›ÌË-ÔÓ, ¤ÏÏÂÈ„Ë. ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ηÙËÁÔÚ‹Ì·Ù· ÛÙÂÚËÙÈ΋˜ ʇÛ˘, fiappleˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ apple·Ú¿ıÂÌ·, appleÔ˘ ›ӷÈfï˜ Î·È Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ ηÎÔ‡:«ªappleÔÚԇ̠ӷ ÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Îfi ˆ˜ ·ÌÂÙÚ›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ÙÔ ¿appleÂÈÚÔÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ apple¤Ú·ÙÔ˜, ÙÔ·Ó›‰ÂÔÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂȉÔappleÔÈËÙÈÎÔ‡ (Ù˘ Ù˘appleÈ΋˜ ·ÈÙ›·˜), ÙÔ ·Â› ÂӉ¤˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ fiÓÙÔ˜ appleÔ˘ Â›Ó·È ·‡Ù·ÚΘ.∆Ô Î·Îfi Â›Ó·È ·ÈˆÓ›ˆ˜ ·fiÚÈÛÙÔ, apple¿ÓÙ· ·ÛÙ·ı¤˜, ·applefiÏ˘Ù· apple·ıËÙÈÎfi, appleÔÙ¤ ÎÔÚÂṲ̂ÓÔ, Â›Ó·È ·applefiÏ˘ÙË appleÂÓ›·»(π.8.3.12-15).2 æ˘¯‹ ÙÔ˘ apple·ÓÙfi˜: «Ë „˘¯‹ ηٿ ÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û apple·ÁÎfiÛÌÈ· Î·È ·ÙÔÌÈ΋. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË, ̤ÚÔ˜Ù˘ appleÚÒÙ˘, Â›Ó·È ÂΛÓË appleÔ˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ηْ ȉ›·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿. ∫·Ù¿ÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ Ù· ¿„˘¯· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ˙ˆ‹˜, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fï˜ οappleÔÈ· ÌÔÚÊ‹, appleÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂappleÂȉ‹Î·È Û ·˘Ù¿ ÂÈÛ‹ÏıÂ Ë ÌÔÚÊÔappleÔÈfi˜ æ˘¯‹» (¢. µÂÏÈÛÛ·ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ψٛÓÔ˜. µ›Ô˜ Î·È ∂ÓÓ¿‰ˆÓ ÂÚ›appleÏÔ˘˜,ÂΉ. ∆Ô ÕÛÙ˘, ∞ı‹Ó· 2000, ÛÂÏ. 75).3 AÚÂÙ¤˜: Ô ÏˆÙ›ÓÔ˜ οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ «ÏÂÁfiÌÂÓ˜ appleÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜» ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓ·, ‰ËÏ. ÙË ÊÚfiÓËÛËappleÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÏÔÁÈÎfi, ÙËÓ ·Ó‰Ú›· appleÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı˘ÌÈÎfi, ÙË ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË appleÔ˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ÌÈ· Û˘Ìʈӛ·Î·È ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙÔ˘ ÂappleÈı˘ÌËÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ÏÔÁÈÛÌfi, Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙË Û˘Ìʈӛ·, ‰ËÏ. ÙÔ Î¿ı ̤ÚÔ˜ «Ó·Î¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ˘apple·ÎÔ‹˜» (1, 17-21).4 √ ψٛÓÔ˜ ÂappleȯÂÈÚ› ÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ appleÏ·ÙˆÓÈ΋˜ ËıÈ΋˜. £ÂˆÚ› appleˆ˜ ÙÔ EÓ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔAÁ·ıfi Â›Ó·È ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ Î·È Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜. K·Ù’ ·˘ÙfiÓ Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ·ÚÂÙÒÓ Î·È Ù˘ οı·ÚÛ˘ ÛÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·, fiappleˆ˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·:ÕÓıÚˆappleÔ˜ AÚÂÙ¤˜ K¿ı·ÚÛË E˘‰·ÈÌÔÓ›·ÒÌ·(⁄ÏË)·ÈÛıËÙfiæ˘¯‹(NfiËÛË - NÔ˘˜)ÓÔËÙfi∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


H ºI§OOºIA ∆√À ∂§§∏¡π∆π∫√À ∫∞π ∆√À ƒøª∞´∫√À Ã√¡√À 113¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ· apple·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·1 ∞˜ ʇÁÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Á·appleË̤ÓË Ì·˜ apple·ÙÚ›‰·: Ë ÂappleÈÛÙÚÔÊ‹ appleÚÔ˜ ÙÔÓ ÓÔËÙfi ÎfiÛÌÔ fiappleÔ˘ ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ Ú›-¯ÓÂÈ ¿appleÏÂÙÔ Êˆ˜. TÔ ∂Ó Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘ Î·È Ô ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÂÓÔappleÔÈËÙÈÎfi˜ÙÔ˘ apple·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, fiappleˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ‰ÂÏÊÈÎfi˜ ∞applefiÏψӷ˜, Ô ıÂfi˜ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘, ›ӷÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÌÂ-Ó›‰Ë Î·È ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ·, Ë appleËÁ‹ Î·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ıÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.2 øÚ·›· „˘¯‹ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ fiÚ·ÛË: ÛÙÔ ¯ˆÚ›Ô ·˘Ùfi ‚ϤappleÔ˘Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÔ‡ Ì ÙÔ ÓÔËÙfiοÏÏÔ˜, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ·apple·Û¯fiÏËÛ ÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ Û ‰‡Ô appleÚ·ÁÌ·Ù›˜ appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ·ÈÛıËÙÈ΋˜:«ÂÚ› ÙÔ˘ ηÏÔ‡» (∂ÓÓ¿‰Â˜, π, 6) Î·È «ÂÚ› ÙÔ˘ ÓÔËÙÔ‡ οÏÏÔ˘˜» (∂ÓÓ¿‰Â˜., V,8). ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ·Ú¯‹ Ù˘ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÙÔ˘ οÏÏÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ «ÂÓ», Ë «Î·ÏÏÔÓ‹» ·applefi ÙËÓ ÔappleÔ›· ·appleÔÚÚ¤ÂÈ «ÙÔ ÓÔËÙfi οÏÏÔ˜» ηÈ, ηٿ Û˘-Ó¤appleÂÈ·, ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ Î·È Ù˘ „˘¯‹˜. ∆Ô ·ÈÛıËÙfi οÏÏÔ˜, ‰ËÏ. Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘ ‹ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ·appleÔηχappleÙÂÈ ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÙÔ ÓÔËÙfi οÏÏÔ˜ appleÔ˘ ʈٛ˙ÂÙ·È ·applefi ıÂ˚Îfiʈ˜. ∆· ·ÈÛıËÙ¿ ÛÒÌ·Ù· ·appleÔÎÙÔ‡Ó ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· ·applefi ÙË ıÂ˚΋ ʈÙÔ¯˘Û›·, ·appleÔ‚·›ÓÔ˘Ó fiÌÔÚÊ· ηÈÌ·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡. ∆Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi οÏÏÔ˜ ¿ÏψÛÙ ˆ˜ ۇ̂Ô-ÏÔ ÙÔ˘ appleÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Ì¿˜ Ô‰ËÁ› appleÚÔ˜ ÙËÓ È‰¤· appleÔ˘ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. °ÂÓÈο, Ô ÏˆÙ›ÓÔ˜ ÂÍËÁ› ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋appleÚԤϢÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ì ÙËÓ appleÂÚ› ηÏÔ‡ ıˆڛ· ÙÔ˘ Î·È ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÂÈ appleˆ˜ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Ë Ù¤¯ÓË Ô‰ËÁÔ‡ÓÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ ÛÙÔ ·Á·ıfi, ÙËÓ appleËÁ‹ ÙÔ˘ apple·ÓÙfi˜, fiappleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ¿Ê·ÙË ÔÌÔÚÊÈ¿ appleÔ˘ appleÚÔηÏ› ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ó· ÂÓˆı› Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ [‚Ï. Î·È ÙÔ apple·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ (2)].3 H ʇÛË ÙÔ˘ AÁ·ıÔ‡: Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘ ·appleÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓÔ˜, Î·È Û˘ÁÎÂ-ÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ·ÚÌÂÓ›‰Ë˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ∂Ófi˜ Î·È Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ Ì ٷ appleÔÏÏ¿. °È· ÙËÓ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ˘appleÂÚ‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞Á·ıÔ‡ ÛÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ ·ÊÂÙËÚ›· ·appleÔÙÂÏ› Ë ÔÏÈÙ›· 509d, ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔ›-ˆÛ‹ ÙÔ˘ appleÚÔ˜ ÙÔÓ ¡Ô˘ Ô ÔÊÈÛÙ‹˜ 247-248e, Î·È Ô ∆ÈÌ·›Ô˜ 39a (BÏ. µÈ‚Ï›Ô ÂÎapple., ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂappleÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ,ÛÂÏ. 108).øÛÙfiÛÔ, fiappleˆ˜ ÂappleÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô E.R. Dodds, Ë appleψÙÈÓÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ Ï¿ÙˆÓÔ˜ Â›Ó·È appleÚˆÙfiÙ˘appleË Î·È ‰Ë-ÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ηıfiÛÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ appleÏ·ÙˆÓÈÎÒÓ, ÛÙˆÈÎÒÓ, Î·È appleÂÚÈapple·ÙËÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ-¯Â›ˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ apple·Ú¿‰ÔÛ˘. ∏ Ô˘Û›· ÙÔ˘ appleψÙÈÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡-ÚÈÔ ÓfiËÌ· appleÔ˘ ÙÔ ŸÏÔ ÂappleÈ‚¿ÏÏÂÈ apple¿Óˆ ÛÙ· ̤ÚË. ∏ ·ÏËıÈÓ‹ ÙÔ˘ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· ˘ÏÈο ·ÏÏ¿ÛÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘, Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÚfiappleÔ˜ ıˆڛ·˜ (E.R. Dodds, Ï¿ÙˆÓ Î·È ÏˆÙ›ÓÔ˜, fi.apple., ÛÂÏ. 36).∂§§∏¡π∆π∫∏ ºπ§√√ºπ∞∂¡¢∂π∫∆π∫∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞°ÂÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·µ√À¢√Àƒ∏, ∫. I. (ÂappleÈÌ.), ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ú·ÎÙÈο ∆ÂÙ¿ÚÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ˘Ó‰ڛԢ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, (ƒfi‰Ô˜-§›Ó‰Ô˜, 1992), ∞ı‹Ó· 1994.LONG, A. A., ∏ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊ›·. ÙˆÈÎÔ›, ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ, ÎÂappleÙÈÎÔ›, ÌÙÊÚ. . ¢ËÌfiappleÔ˘ÏÔ˜-ª. ¢Ú·ÁÒÓ·-ªÔÓ¿¯Ô˘, 1987 ·Ó·Ù., ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó·2003.SHARPLES, R.W., ÙˆÈÎÔ›, ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ Î·È ÎÂappleÙÈÎÔ›. ªÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊ›·, ÌÂÙÊÚ. ª. §˘appleÔ˘ÚÏ‹, °. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜, ÂΉ. £‡Ú·ıÂÓ,£ÂÛ/Ó›ÎË 2002.∫À¡π∫√πËÁ¤˜–∫›ÌÂÓ·∫√À∆∂ƒ√√À§√, ¡., √È ·Ú¯·›ÔÈ Î˘ÓÈÎÔ›: ∞appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÂÈÛ·Á.-ÌÙÊÚ.-Û¯., ÂΉ. °ÓÒÛË, ∞ı‹Ó· 1998.∂π∫√Àƒ√ – ∂π∫√Àƒπª√ËÁ¤˜–∫›ÌÂÓ·∂π∫√Àƒ√, Õapple·ÓÙ·, ÂÈÛ.-ÌÂÙÊÚ.-Û¯. ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ √Ì¿‰· ∫¿ÎÙÔ˘, ÙfiÌ. 1, ∞ı‹Ó· 1994.∂π∫√Àƒ√, ∂appleÈÛÙÔÏ‹ appleÚÔ˜ ªÂÓÔÈΤ·, ∫‡ÚÈ·È ‰fiÍ·È. ∂appleÈÎÔ‡ÚÔ˘ appleÚÔÛÊÒÓËÛȘ, ÌÙÊÚ. ¡. ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ÙÈÁÌ‹, ∞ı‹Ó· 1994.∂π∫√Àƒ√, ∫›ÌÂÓ·-ËÁ¤˜ Ù˘ ∂appleÈÎÔ‡ÚÂÈ·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ∆¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ∑ËÓ, ÂÈÛ. D. S Hutchinson., ÂappleÈÌ. °. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜, ÂΉ. £‡Ú·ıÂÓ, £ÂÛ/Ó›ÎË 2000.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


114∫∂º∞§∞πO 5ªÂϤÙ˜BRUN, J., √ ÂappleÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÌÙÊÚ. ∞. ÔϤÌ˘, ÂΉ. ∑·¯·ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 1964.£∂√¢øƒπ¢∏, Ã., ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜: Ë ·ÏËıÈÓ‹ fi„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘, ∞ı‹Ó· 1954.FESTUGIÈRE, A. J., √ ∂apple›ÎÔ˘ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘, ÌÙÊÚ. ƒ. ªapple¤ÚÎÓÂÚ, ÂΉ. £‡Ú·ıÂÓ, £ÂÛ/Ó›ÎË 1999.ª∂¡∞∫∏, §., ƒ√À√, ∂., ¢ƒ∞°ø¡∞-ª√¡∞Ã√À, ª., «∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË», πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, Ù. ∂’, ∞ı‹Ó· 1974, ÛÂÏ.280-305.∆øπ∫√π–∆øπ∫πª√ËÁ¤˜–∫›ÌÂÓ·ARNIM, H. VON, Stoicorum Veterum Fragmenta, 4 ÙfiÌ., Teubner, §ÂÈ„›· 1903-1905.∂π∫∆∏∆√, ¢È·ÙÚÈ‚‹ µ, ÌÙÊÚ. ª. °. ªapple›Ï·, π. . ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË 2003.∂π∫∆∏∆√, ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ, ÌÙÊÚ. ¡. ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ÙÈÁÌ‹, ∞ı‹Ó· 1996.∂π∫∆∏∆√À, ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ, ª∞ƒ∫√À ∞Àƒ∏§π√À, ∂Ș ·˘ÙfiÓ, ∫§∂∞¡£√À, ⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ¢›·, apple·Ú¿ÊÚ·ÛË Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¢¤ÏÙ·, appleÚÔÏÔÁ. ÛËÌ. ∞Ï. . ∑¿ÓÓ·˜, ÂΉ. µÈ‚ÏÈÔappleˆÏ›ÔÓÙ˘ «∂ÛÙ›·˜», ∞ı‹Ó· 2002.ª∞ƒ∫√ ∞Àƒ∏§π√, Õapple·ÓÙ·, ÂÈÛ·Á.-ÌÙÊÚ.-Û¯fiÏÈ· ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ √Ì¿‰· ∫¿ÎÙÔ˘, 2 ÙfiÌ., ÂΉ. ∫¿ÎÙÔ˜, ∞ı‹Ó· 1998.ª∞ƒ∫√ ∞Àƒ∏§π√, ∂appleÈÏÔÁ‹ ·applefi Ù· «∂Ș ∂·˘ÙfiÓ», ÌÙÊÚ. ¡. ª. ÎÔ˘ÙÂÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ÙÈÁÌ‹, ∞ı‹Ó· 1996.ªÂϤÙ˜BRUN, J., √ ÛÙˆÈÎÈÛÌfi˜, ÌÙÊÚ. . µ·ÛÈÏ›Ԣ, ÂΉ. π. ∑·¯·ÚfiappleÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 1990.EDELSTEIN, L., √ ÛÙˆÈÎfi˜ ÛÔÊfi˜, ÌÙÊÚ. ƒ. ªapple¤ÚÎÓÂÚ, ÂΉ. £‡Ú·ıÂÓ, £ÂÛ/Ó›ÎË 2002.π∂ƒ√¢π∞∫√¡√À, ∫., (ÂappleÈÌ.), £¤Ì·Ù· ÛÙˆÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ·ÊȤڈ̷ appleÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ, 15/1 (1997).SCHOFIELD, M., ∏ ÛÙˆÈ΋ ȉ¤· Ù˘ applefiÏ˘, ÌÙÊÚ. ÃÏ. ªapple¿ÏÏ·, ÂΉ. ªπ∂∆, ∞ı‹Ó· 1997.∫∂∆π∫√π –∫∂∆π∫πª√ËÁ¤˜–∫›ÌÂÓ·∞µƒ∞ªπ¢∏, °. (ÂappleÈÌ.), √È ÛÎÂappleÙÈÎÔ›. ∞Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÛÎÂappleÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÂÈÛ·Á. P. Suber, ÌÙÊÚ. °. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ Î.¿., ÂΉ. £‡Ú·ıÂÓ, £ÂÛ/Ó›ÎË2003.∂•∆√ √ ∂ª∂πƒπ∫√, ˘ÚÚÒÓÂȘ ÀappleÔÙ˘appleÒÛÂȘ ∞’, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∆ÂÚ¤˙· ÂÓÙ˙ÔappleÔ‡ÏÔ˘ –µ·Ï·Ï¿, ÌÂÙÊÚ. Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ¢ËÌfiappleÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ∑‹ÙÚÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË2002.ªÂϤÙ˜∂¡∆∑√√À§√À-µ∞§∞§∞, ∆., ª·ı‹Ì·Ù· ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. √ ·Ú¯·›Ô˜ ÛÎÂappleÙÈÎÈÛÌfi˜. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÂΉ. ∞ÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë, £ÂÛ/ÓÈÎË 1987.ƒøª∞π∫∏ ºπ§√√ºπ∞ – À∆∂ƒ∏ ∞ƒÃ∞π√∆∏∆∞ªÂϤÙ˜BROWN, P., √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ‡ÛÙÂÚ˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, 150-750 Ì.Ã., ÌÙÊÚ. ∂. Ù·ÌapplefiÁÏË, ÂΉ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ∞ı‹Ó· 1998.DODDS, E. R., ∂ıÓÈÎÔ› Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Û ÌÈ· ÂappleÔ¯‹ ·ÁˆÓ›·˜. ∞applefi ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ ∞˘Ú‹ÏÈÔ ˆ˜ ÙÔÓ ªÂÁ¿ÏÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÌÙÊÚ. ∫. ∞ÓÙ‡apple·˜, ÂΉ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·,∞ı‹Ó· 1995.¡∂√§∞∆ø¡π∫√πËÁ¤˜–∫›ÌÂÓ·§ø∆π¡√, ∂ÓÓ¿‰Â˜ 30-33, ÂÈÛ·Á.-ÌÙÊÚ.-Û¯fiÏÈ· °. ∆˙·‚¿Ú·˜, ÂΉ. ¢ˆ‰ÒÓË, ∞ı‹Ó· 1995.§ø∆π¡√, ∂ÓÓ¿˜ π – πππ, ÂÈÛ·Á.-ÌÙÊÚ.-Û¯fiÏÈ· . ∫·ÏÏÈÁ¿˜, 3 ÙfiÌ., ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1994-2004.√ƒºÀƒπ√, ÂÚ› ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘ ‚›Ô˘, ÂÈÛ·Á.-ÌÙÊÚ.-Û¯fiÏÈ·, ÂΉ. ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1991.ƒ√∫§√À, ÙÔȯ›ˆÛȘ £ÂÔÏÔÁÈ΋, ÂÈÛ·Á.-ÌÙÊÚ.-Û¯fiÏ. E. R. Dodds, ÌÙÊÚ. π. ·Îηϋ˜, ÂΉ. ÔÏ‡Ù˘appleÔ, ∞ı‹Ó· 1982.ªÂϤÙ˜∞¡∞∆√, ª., «√È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ÓÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÎÔ›», ÛÙÔ πÛÙÔÚ›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, ÙfiÌ. ∑’, ÂΉ. ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1978, ÛÂÏ. 333-336.∞RMSTRONG, ∞., ψٛÓÔ˜, ÌÙÊÚ. ¡. ·apple·‰¿Î˘-ª. ∫fiÊÊ·, ÂappleÈÌ. ∂.∫ÂÎÚÔappleÔ‡ÏÔ˘, ÂΉ. ∂Ó¿ÏÈÔ˜, ∞ı‹Ó· 2006.B∂§π∞ƒ√√À§√, ¢.∫., ψٛÓÔ˜. µ›Ô˜ Î·È ∂ÓÓ¿‰ˆÓ ÂÚ›appleÏÔ˘˜, ∞ı‹Ó· 2000.DODDS, E. R., Ï¿ÙˆÓ Î·È ÏˆÙ›ÓÔ˜, ÌÙÊÚ. Ù. ƒÔ˙¿ÓË, ÂΉ. ŒÚ·ÛÌÔ˜, ∞ı‹Ó· 1977.ZINTZEN, C., ª˘ÛÙÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Ì·Á›· ÛÙË ÓÂÔappleÏ·ÙˆÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÌÙÊÚ. π. °. ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎÔ˜, ÂΉ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘-∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, ∞ı‹Ó· 2000.£∂√¢øƒ∞∫√√À§√, π. ¡., Ï¿ÙˆÓ-ψٛÓÔ˜-øÚÈÁ¤Ó˘, ∞ı‹Ó·È 1959.∫√À∆ƒ∞, ¢., ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÂȘ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈÎ‹Ó ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘, ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹, ∞ı‹Ó· 1968.LLOYD, A., √È ‡ÛÙÂÚÔÈ ÓÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÎÔ›, ÌÙÊÚ. ¡. ·apple·‰¿Î˘-ª. ∫fiÊÊ·, ÂΉ. ∂Ó¿ÏÈÔ˜, ∞ı‹Ó· 2006.ª∞ƒ∞°°π∞¡√À-¢∂ƒª√À∏, ∂., ⁄ÛÙÂÚÔÈ appleÏ·ÙˆÓÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ∞ı‹Ó· 2002.MERLAN, P., ∏ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·applefi ÙÔÓ Ï¿ÙˆÓ· ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÏˆÙ›ÓÔ, ÌÙÊÚ. apple. ·apple·˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÂappleÈÌ. ∂. ∫ÂÎÚÔappleÔ‡ÏÔ˘, ÂΉ. ∂Ó¿ÏÈÔ˜, ∞ı‹Ó· 2006.MOUTSOPOULOS, ∂. (ÂappleÈÌ.), Philosophy in Hellenistic Alexandria, Proceedings of the Conference held at the Bibliotheca Alexandrina (March 8-9, 2006),Publications of the Greek Chapter of the Friends of the Bibliotheca Alexandrina, Athens 2006.ª∂°∑√, ª., ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ Î·È ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜. ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜, ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· 2000.RAPPE, S., ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÓÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌfi, ÌÂÙÊÚ. ¡. ·apple·‰¿Î˘ Î·È ª. ∫fiÊÊ·, ÂΉ. ∂Ó¿ÏÈÔ˜, ∞ı‹Ó· 2005.ƒ√À√, ∂., «¡ÂÔappleÏ·ÙˆÓÈÛÌfi˜», ÛÙÔ πÛÙÔÚ›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, ÙfiÌ. ∆’, ÂΉ. ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1976, ÛÂÏ. 449-459.ƒ√À√, ∂., √ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ÛÙȘ ∂ÓÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ψٛÓÔ˘, ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹, ∞ı‹Ó· 1968.∞¡£√§√°π√ ºπ§√√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ µπµ§π√ ∂∫∞π¢∂À∆π∫√À °’ °Àª¡∞π√À


ªÂ ·applefiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘°˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘appleÒÓÔÓÙ·È ·applefi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈ-ÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌappleÔÚ› Ó·‰È·Ù›ıÂÓÙ·È appleÚÔ˜ appleÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ appleÚÔ˜ ·applefi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙË-Ù¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘appleÔ appleÔ˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È appleÚÔ˜ appleÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘appleÔ Î·È Ô apple·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞’).∞apple·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·apple·Ú·ÁˆÁ‹ ÔappleÔÈÔ˘‰‹appleÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘,appleÔ˘ ηχappleÙÂÙ·È ·applefi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙÂÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·appleÙ‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

More magazines by this user
Similar magazines